Gioi thieu tam san bubble deck

  • View
    250

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Gioi thieu tam san bubble deck

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Insufficient space for shared memory file: 9620Try using the -Djava.io.tmpdir= option to select an alternate temp location.

BUBBLEDECK - TM SN RNG THEO HAI PHNG

BUBBLEDECK - TM SN RNG THEO HAI PHNGGII THIU

Nguyn tc cu to c bn

Tm li thp trn

Bng rng lm t nha ti ch

Tm li thp di

H sn Bubbledeck da trn cng ngh tng hp c cp bng sng ch - phng php lin kt trc tip khi rng v thp.

Sn Bubbledeck l sn rng lm vic hai phng trong cc qu bng nha c vai tr gim thiu lng b tng khng cn thit i vi kt cu.

Bng cch phi hp l rng to ra do tri bng v chiu rng ca li thp, kt cu b tng c th c ti u ho v ti a vic s dng ng thi cc vng chu moment un v vng chu lc ct.Vic lp dng chnh l kt qu ca c tnh hnh hc ca hai chi tit c bn: li gia cng v bng nha rng. Khi li gia cng trn v di c lin kt theo cch thng thng, mt phn t Bubbledeck n nh c hnh thnh.

Li thp gia cng c nhim v phn b v c nh cc tri bng ti nhng v tr chnh xc, trong khi , cc tri bng nh hnh th tch l rng, gip gi vng nh dng ca li thp gia cng ng thi n nh v tr ca li bng. Khi tin hnh b tng cho n v li thp nu trn, ta c c tm sn rng theo hai phng ton khi. Hiu qu

u th chnh ca cc qu bng l gim trng lng ca tm sn. Ti trng bn thn ca sn Bubbledeck ch bng 1/3 ln tm sn c c cng dy v khng c nh hng cng un v vng ca tm sn

Bubbledeck Bubbledeck

Sn c Cng dy Cng kh nng

chu ti

Kh nng chu lcTi trng bn thn

Gi tr tng i theo % ca sn c

Kh nng chu ti255025

Ti trng bn thn755040

Ti trng bn thn/ kh nng chu ti3:11:11.5:1

Gi tr tuyt i theo % ca sn c

Kh nng chu ti100200100

Ti trng bn thn1006550

Gi tr gia tng s dng b tng 300200

So vi tm sn c, mt tm sn Bubbledeck c kh nng chu lc gp i vi 65% lng b tng v c cng kh nng chu lc vi 50% lng b tng.

Cc dng sn Tm Bubbledeck n gin c cu to bi li thp di, qu bng v li thp trn sau s c b tng ti cng trng trn h vn khun truyn thng.Tm Bubbledeck bn lp ghp c phn di ca tri bng v li thp di c b tong ti xng, phn b tng c sn ny s thay th cho vn khun ti cng trng.Tm Bubbledeck di dng cc tm c sn ton khi c th c cung cp thc hin lp ghp ti cng trng. tin vn chuyn, tt c cc cu kin thng c chiu rng di 3m, tuy nhin s khng gp kh khn khi gn kt cc cu kin ti cng trng, v th kh nng chu ti tng hp ca tm lin kt ny vn c duy tr khng i.

Cc dng sn tiu chun

Bubbledeck c sn xut theo 6 dng tiu chun (nn ch trng cc dng gch chn)

dy tm (mm): 170 230 280 340 390 430

Hin ti v tng lai

S khc bit gia cc to nh truyn thng v nh s dng Bubbledeck

Nhn t bn ngoi cc to nh u ging nhau nhng vic xy dng li hon ton khc80% nh trn th gii tin hnh c sn ti ch, vic chn bin php chng tu nhng bc v nhp thng ngn. 20% nh trn th gii s dng sn c sn, vic chn bin php chng gii hn tng v dm to nn s g b cho xy dngPhng php mi ca Jorgen Breuning: linh hot theo mi hng, la chn bin php chng tu v bc nhp di hn

Vic s dng Bubbledeck gip cho thit k kin trc linh hot hn - d dng la chn cc hnh dng, phn mi ua v vt nhp/din tch sn ln hn vi t im chng hn khng dm, khng tng chu ti v t ct lm cho thit k nh kh thi v d thay i. Cng c th thay i phn thit k ni tht trong sut vng i ca cng trnh.

Mt ct ca Bubbledeck cng tng t nh nhng tm sn rng theo 1 phng thng thng c s dng trong 40 nm qua. Tuy nhin kt cu ca nhng tm sn loi ny c nhc im l ch chu lc theo 1 phng nn cn c dm hoc tng lm gi ta sut chiu di c hai u tm sn, v th kh thay i kt cu ca to nh.

u im

Gim trng lng

Tng kh nng chu lc vt nhp ln

t ct ( li ct c th tha hn ) Khng cn dm di trn, khng cn m ct.

Sn xut v thc hin

Nng cao cht lng nh qu trnh sn xut t ng ho

Gim khi lng thi cng ti cng trng, khng cn cng nhn tay ngh cao Lp dng n gin, d dng Khng cn nhiu khng gian kho bi Thit b lp dng nh v r

Vn chuyn

Vic vn chuyn vt liu gim ng k - chi ph thp v khng nh hng ti mi trng

an ton

Chng chy - Kt cu chng chy

ng t - t ch s an ton do trng lng gim

m - kt cu an ton tp chung

Tnh kinh t

Tit kim vt liu (tm sn, ct vch, mng) n 50%

Trnh c vic hn li thp ay ti cng trnh Gim mnh chi ph vn chuyn

Lp dng n gin Cng trnh linh hot Chi ph cho vic sa cha, thay i thp Tui th cng trnh caoKt hp cc u im trn c th tit kim n 5 15% chi ph cho ton b cng trnh

Bo v mi trng Tit kim n 50% lng vt liu xy dng 1kg nha thay th hn 100kg b tng

Tiu th t nng lng - c trong sn xut, vn chuyn v thc hin

t kh thi trong sn xut v vn chuyn, c bit l lng CO2

Khng sn sinh ra cht thi ti s dng 100%

Mi trng x hi tt hn: ci thin iu kin lm vic, thi gian xy dng ngn t nh hng ti xung quanh, t ting n trong sn xut, vn chuyn v lp dng

Cng nh vic tit kim vt liu, gim tiu th nng lng v gim kh thi c th t ti 50%.

TH NGHIM

Kh nng chu un v vng: Bubbledeck c so snh vi tm sn c theo l thuyt v thc t. Kt qu trong bng cho thy vi cng dy, kh nng chu un ca hai loi tm sn bng nhau nhng cng ca Bubbledeck nh hn ca tm sn c.

Kh nng chu ct v ng sut ct do chc thng: Theo kt qu cc th nghim thc t, Kh nng chu ct ph thuc vo khi lng hiu qu ca b tng. Kh nng chu ct ca Bubbledeck o c bng 72-91% kh nng chu ct ca tm sn c. Theo tnh ton, h s 0.6 c s dng trong kh nng chu ct i vi tm sn c c chiu cao xc nh. iu ny m bo to c d tr an ton ln cho kt cu. Do nhng v tr c ti trng ct ln cn c c bit ch trng, v d nhng vng xung quanh ct. C th gii quyt vn ny bng cch b bt mt s qu bng ti cc vng ti hn xung quanh cc ct , to ra vng btng c kh nng chu ct.

Ting n: Thc hin so snh gia Bubbledeck v tm sn rng theo 1 phng c cng chiu cao. Bubbledeck c th gim n cao hn tm sn rng 1 phng 1db. Tiu ch ch yu gim n l trng lng tm sn nn sn Bubbledeck s khng hot ng nh nhng loi sn khc c cng trng lngVic ch to Bubbledeck tun theo nhng tiu ch chung v c tnh ton da trn nhng nguyn tc chung, Vic ch to ny khng khc so vi nhng g bit n v c s dng. Vic ch to cng tng t nh ch to mt tm sn c.Kt qu r rng:

Bubbledeck hot ng v c th c tnh ton tng t nh tm sn c!

LP T N GIN (TM SN LOI A)

H chng tm thi - chng trn dm song song khong cch t 1.8 n 2.4m

Cu kin b tng cc cu kin na c sn c t bng my vo v tr Gia c mi ni - lp cc thanh lin kt di, bt cht li trn ti nhng mi ni gia cc cu kin Gia c ct - lp thanh n vo cc ct Gia c cnh - lp thanh gc v kp xung quanh chu vi tm b tng

Vn khun chu vi - gn vn khun vo lp b tng c sn di v bt cht vi ct thp li trn

Vn khun mt di tm - chng g dn ti cc mi ni chu lc, gia cc nhp cu kin v gia cc cu kin v ct Chun b - hn mi ni gia cc cu kin, lm sch v lm m lp b tng c sn di b tng - b tng, m rung b tng ct liu ti ch, dy 10mm so vi b mt tm

Cu kin tm thi - d b trong vng 8 10 ngy, tu thuc t vn cng trnh c th Hon tt khng cn thi cng thm tm b tng thnh phm nu khng c yu cu v phn mi vm l thin.

M tH sn Bubbledeck l tm sn rng c nhp theo hai phng trong cc tri bng nha thay th lng b tng khng c vai tr kt cu gia tm sn. H ny bao gm mt li bng gia cng sn kp gia hai tm li thp gia cng.

H sn Bubbledeck dng trn ct b tng ct thp, hnh thnh khung b tng bn vng, khng cn ging ngang v cc tc v khc t c yu cu v kt cu, chng chy v cch m. Khi so snh vi tm sn thng c cng b dy, tm sn Bubbledeck gim 35% trng lng nhng li c cng kh nng chu lc. Cng c th t c s nhp gp 40 ln dy tm sn c hai phng, vi nhp cng xn gp 10 ln dy tm.

H sn cho php gim 50% ti trng bn thn ca cng trnh. Sn khng cn dm nn gim c chiu cao cng trnh, d dng hn cho vic bi tr, thit k ni tht. Sau nm nm, h sn Bubbledeck c ng dng thnh cng vi hn 70 d n ti H Lan v an Mch, c nhn chng nhn k thut ca H Lan.

u im

Thit k linh hot cho php thit k cc s , phng n kh thi

Nhp ln gia cc ct chng khng i hi h dm Ti trng bn thn kt cu gim cho php gim kch thc mng

Loi b dm sn - ch s dng nu cn thit

Loi b ging ngang v ct chng trung gian

Gim ng k lng b tng

Thi gian lp dng nhanh t cu kin hn so vi khung thp, sn kim loi hoc b tng

Khi b tng khng phi chu ti Thn thin vi mi trng- gim lng vt liu xy dng Kt cu bn vng, c th ti s dng khung

Kh nng l thin, d thi cng cc phng n thit k C th kt hp h thng lm mt tm sn( C th gim 2.5% n 10% tng chi ph xy dng d nCc dng d n

Nh chung c, cn h, bi xe, vn phng, khch sn, trng hc, bnh vin, cng trnh cng nghip

Cc loi sn

Loi A - Tm mng, y ca cu kin li bng gm mt lp b tng c sn dy 70mm thay cho vn khun. Cu kin ny t trn ct chng tm thi, b sung thm ct thp cnh, sau b tng ln tm sn.

Loi B Module ct thp di dng cu kin li bng ch to sn. Cu kin c t vo v tr thi cng v ct chng, b sung ct thp cnh, sau b tng ton b b dy tm sn.

Loi C - Tm sn thnh phm, phn phi ti chn cng trnh di dng tm b tng hon chnh. Nhp tm theo mt hng nn cn dm chng v tng trong kt cu.

Thng thng tm sn loi A tit kim chi ph nht v n khng cn vn khun cn cho loi B v gim c chi ph vn chuyn cng nhng yu cu khc cho loi C.

Vt liuThp gia cng: FeB 550 hoc 460 N/mm2 n BS 4483

B tng: cp C28/35 max. 10mm ct liu, khng cn cht to do

Bng nha: HSPE (nha ti ch, mt d polyethylene cao)

La chn dch vChng ti a ra hai l chn dch v bao gm phn thit k, chi tit, thit k bn v, sn xut cc cu kin v cung cp tt c cc b phn phc v vic thi cng. La chn A - Thit k tm sn hon thin bi cng ty Bubbledeck (BD CI)1. Yu cu v t vn, cc cuc hp ban u (FOC)

2. Thit k s b v hnh thc cu kin v dng sn (FOC)

3. Bng gi thit k chi tit, thit k bn v, sn xut v cung cp cu kin, da trn lng ct thp tnh ton cn thit trn m2 (FOC)

4. Chp nhn bng gi, phng thc thanh ton cho thit k chi tit v thit k bn v.

5. Thit k chi tit ca tm sn Bubbledeck bi BD CI, thit k chi tit tt c cc cu kin (nn, ct chng, mi, mi hin) bi i din khch hng v nhng ngi khc.

6. trnh bn thit k chi tit cho i din khch hng v c quan kim duyt cng trnh, i k duyt7. Thit k bn v i vi sn Bubbledeck bi BD CI, bao