of 54/54
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA Obala kneza Trpimira 26 23 000 ZADAR ŠKOLSKI KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA...seminarski radovi – individualna obrada teme i prezentacija uz raspravu u kojoj sudjeluje cijeli razred(tko želi i hoće) – cca. 14 nast. VREMENIK

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA...seminarski radovi – individualna obrada teme i prezentacija uz...

 • GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

  Obala kneza Trpimira 26

  23 000 ZADAR

  ŠKOLSKI KURIKUL ZA

  ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

 • SADRŽAJ

  UVOD ............................................................................................................................... 1

  1. IZBORNA NASTAVA .................................................................................................... 2

  IZBORNA NASTAVA .................................................................................................................................. 2

  IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE ..................................................................................................... 3

  IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE ........................................................................................................ 4

  LIKOVNA UMJETNOST ............................................................................................................................. 5

  2. DODATNA NASTAVA .................................................................................................. 6

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA............................................................................................ 6

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA -pripreme za državnu maturu ......................................... 7

  DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ..................................................................................................... 8

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ............................................................................................ 9

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA .......................................................................................... 10

  DODATNA NASTAVA IZ TALIJANSKOG JEZIKA ........................................................................................ 11

  DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE .................................................................................................. 12

  DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE ............................................................................................................... 13

  DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE ........................................................................................................ 14

  DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE ..................................................................................................... 15

  DODATNA NASTAVA IZ FILOZOFIJE ....................................................................................................... 16

  PRIPREME ZA NATJECANJA - DODATNI VOLONTERSKI RAD NASTAVNIKA .......................................... 17

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .................................................................................. 18

  DRAMSKO-RECITATORSKA I LITERARNA SEKCIJA .................................................................................. 18

  PJEVAČKI ZBOR ...................................................................................................................................... 19

  EKOGRUPA ............................................................................................................................................. 20

  MLADI KNJIŽNIČARI ............................................................................................................................... 21

  GRUPA '' PRVA POMOĆ'' ....................................................................................................................... 22

  KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA ......................................................................................................... 23

  ŠSD-MIOC .............................................................................................................................................. 24

  VOLONTERSKI KLUB ............................................................................................................................... 25

  ČITATELJSKI KLUB GFP ........................................................................................................................... 26

  KLUB FILMAŠA ....................................................................................................................................... 27

 • 4. PROJEKTI U NASTAVI ................................................................................................ 28

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE .................................................................................................... 28

  SIMULIRANO SUĐENJE .......................................................................................................................... 28

  SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOG SABORA ...................................................................................... 28

  MIOCOTEKA ........................................................................................................................................... 29

  ŠKOLSKI LIST MIKROČIP ......................................................................................................................... 30

  DEFICITARNA ZANIMANJA ..................................................................................................................... 31

  LEKTIRA U STRIPU .................................................................................................................................. 32

  ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ......................................................................................................... 33

  6. OSTALE ŠKOLSKE AKTIVNOSTI / KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE .................. 34

  HUMANITARNI KONCERT ...................................................................................................................... 34

  OBILJEŽAVANJE 30. GODIŠNJICE ŠKOLE ................................................................................................ 35

  AKTIV DDK GIMNAZIJE FRANJE PETRIĆA ............................................................................................... 36

  PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA ...................................................................................... 37

  VEČER POEZIJE I PJESME POVODOM BOŽIĆA I NOVE GODINE ............................................................. 38

  VALENTINOVO – VEČER LJUBAVNIH PJESAMA I RECITACIJA ................................................................. 39

  MEĐUBISKUPIJSKI SUSRET MATURANATA ............................................................................................ 40

  MATURALNI PLES................................................................................................................................... 41

  SVEČANA PROMOCIJA MATURANATA .................................................................................................. 42

  OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA .................................................................................................. 43

  7. IZVANUČIONIČKA NASTAVA ..................................................................................... 44

  JEDNODNEVNI IZLET U KUKLJICU ......................................................................................................... 44

  JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB............................................................................................................. 45

  DVODNEVNI IZLET U GARDALAND ........................................................................................................ 46

  MATURALNA EKSKURZIJA ...................................................................................................................... 47

  TERENSKA NASTAVA PLANINE HRVATSKE ............................................................................................. 48

  LATINSKI NATPISI U ZADRU ................................................................................................................... 49

  POSJET UČENIKA GKZD, ZNANSTVENOJ KNJIŽNICI ZADAR I DRŽAVNOM ARHIVU U ZADRU ............... 50

  POSJET KAZALIŠTU, MUZEJU, GALERIJI, KINU ....................................................................................... 51

 • 1

  UVOD

  Od utemeljenja Gimnazije Franje Petrića (počeli smo djelovati 1986. godine kao

  MIOC), jasno smo odredili da želimo izgraditi modernu školu koja će slijediti europske

  odgojno-obrazovne standarde i dobru gimnazijsku tradiciju Republike Hrvatske. U svim

  našim planovima kao primarna zadaća istaknuto je pripremanje naših učenika za studij. Oko

  temeljnih principa odgojno-obrazovnog rada postupno smo izgradili visok stupanj suglasnosti.

  To nam omogućuje i dobru pedagošku praksu. Uspijevamo u nastojanju da u svakom učeniku

  prepoznamo njegovu jaču stranu (sposobnosti i sklonosti). Već desetljećima prednjačimo u

  radu s nadarenim učenicima. Kod učenika razvijamo duh domoljublja, koji uključuje

  poštivanje drugih i drugačijih ljudi i kultura te im pomažemo da dosegnu osobni sustav

  vrijednosti koji će im omogućiti da žive u skladu s okolinom. Potičući razvoj učeničke

  osobnosti trudimo se da shvate svoju prošlost kako bi razumjeli sadašnjost i bili spremni za

  određivanje budućnosti. Želimo da vide koliki je udio hrvatske kulturne baštine u europskoj i

  svjetskoj. Nadrastajući sve što onemogućuje brže urastanje u europsko kulturno i političko

  biće, učimo ih da je to moguće samo razvojem osobnosti i kroz našu nacionalnu i kulturnu

  posebnost.

  Za uspješno obavljanje ovog složenog i odgovornog posla pažljivo planiramo i

  provodimo mnoge aktivnosti. Sve što planiramo i provedemo. Svaka aktivnost ima svoje

  nositelje u stručnim vijećima. Gotovo svi nastavnici znaju i hoće raditi više i drugačije.

  Učenici rado prihvaćaju ponuđene sadržaje u izvannastavnim i izvanškolskom aktivnostima,

  te rad u sekcijama, školskim društvima i projektima koji su zaživjeli u radu škole.

 • 2

  1. IZBORNA NASTAVA a) PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  IZBORNA NASTAVA

  CILJEVI

  Kroz ponuđenu nastavu izbornih predmeta želimo slijediti

  povećani interes učenika za sadržaje njima bitnih predmeta.

  Tako učenici programa prirodoslovno-matematičke gimnazije

  imaju prošireni program matematike i informatike umjesto

  drugog stranog jezika.

  NAMJENA

  Utvrditi i proširiti osnovna znanja iz matematike i

  informatike. Razvijati analitičko, logičko i kritičko mišljenja i

  zaključivanje. Stjecanje kompetencija za uspješno daljnje

  školovanje.

  NOSITELJI

  Aida Vlainić, prof., Marinela Hordov, prof., Ivana Gaće,

  prof., Gojko Bukvić, prof., Marin Pašić, prof.

  NAČIN REALIZACIJE

  Kroz redovitu tjednu nastavu.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Praćenjem aktivnosti i usvojenosti gradiva i ocjenjivanjem.

  Kvalitetnijom pripremom učenika za polaganje državne

  mature.

 • 3

  b) OPĆA GIMNAZIJA

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

  CILJEVI

  Usvojiti informatička znanja te kod učenika razvijati smisao

  za sistematičnost i preciznost. Učenici će naučiti koristiti

  program za tablično računanje (Microsoft Excel) i program

  za izradu prezentacija (Microsoft PowerPoint).

  NAMJENA

  Učenici će steći osnovna znanja i vještine tabličnog

  računanja i izrade prezentacija te uspješnog prezentiranja

  same prezentacije. Naučeno će moći primijeniti u

  samostalnom korištenju u različitim prilikama.

  NOSITELJI

  Andrija Vanjak, prof. i učenici drugih razreda opće

  gimnazije.

  NAČIN REALIZACIJE

  Nastavne teme izborne nastave u drugom razredu su:

  1. Osnovno o Excelu 2. Izračuni u Excelu 3. Grafikoni 4. Projektni zadatak (izrada izvješća o uspjehu na kraju I. polugodišta)

  5. Uvod u prezentacije na računalu 6. Primjeri dobrih prezentacija 7. Vrste prezentacija 8. Osnovno PowerPoint 9. Izrada složenije prezentacije

  10. Vizualno programiranje

  Izrada projektnog zadatka (kviz u PowerPointu).

  VREMENIK

  Izborna se nastava održava dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Ocjenjuje se usvojenost nastavnih sadržaja koja obuhvaća

  ocjene provjere rada na računalu, primjena znanja koja

  obuhvaća ocjene provjera praktičnog rada te aktivnost

  izrade projektnih zadataka.

 • 4

  NAZIV

  PROGRAMA

  IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE Psihologija ličnosti i psihopatologija

  CILJEVI

  Usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja psihologije ličnosti,

  te njihova primjena u svakodnevnom životu i radu s ciljem razvijanja i

  unapređenja socijalne interakcije i međuljudskih odnosa.

  Mogućnost boljeg spoznavanja i razumijevanja vlastitog ponašanja i

  doživljavanja kao i razumijevanje ponašanja drugih. Spoznaja

  jedinstvenosti ličnosti svakog čovjeka, te učenje toleranciji i

  prihvaćanju različitosti među ljudima.

  Spoznaja vrijednosti i važnosti psihičkog zdravlja, te briga i očuvanje

  vlastitog psihičkog zdravlja u suvremenom načinu života, na osobnu

  dobrobit kao i na dobrobit svakog pojedinca i društva u cjelini.

  NAMJENA

  Poticanje i razvijanje pozitivnih, prihvatljivih i prilagođenih oblika

  ponašanja i doživljavanja. Izbjegavanje sukoba i učenje prilagođenih

  načina suočavanja i rješavanja konfliktnih situacija.

  Razvijanje humanističkog i pozitivnog svjetonazora; razvijanje

  pozitivne slike o sebi i vlastitoj vrijednosti.

  Učenje sudjelovanja i aktiviranja u osobnom razvoju, razvoju osobnih

  potencijala – prepoznati ih, te moći i htjeti ih ostvariti.

  NOSITELJI

  Prof. Vanja Vulić, učenici opće gimnazije (3.c i 3.d r.)

  NAČINI

  REALIZACIJE

  Nastava se realizira kroz planiranih 70 nastavnih sati godišnje (35

  nastavnih tjedana – tjedno 2 sata). Od toga :

  - teorijska nastava (predavanja) – cca. 45 nastavnih sati - vježbe, koje uključuju individualni rad, rad u parovima, rad u

  malim grupama i radionice – cca. 12 nast. sati

  seminarski radovi – individualna obrada teme i prezentacija uz

  raspravu u kojoj sudjeluje cijeli razred(tko želi i hoće) – cca. 14 nast.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine 2015./2016.

  TROŠKOVNIK

  Troškove izborne nastave snosi MZOS.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Vrednovanje usvojenosti osnovnih nastavnih sadržaja usmenim

  provjerama znanja uz zasluženu ocjenu tijekom cijele nastavne godine.

  Vrednovanje obrade i prezentacije teme seminarskog rada zasluženom

  ocjenom pojedinačno za svakog učenika.

  Praćenje i bilježenje aktivnosti na nastavi, interesa za nastavne

  sadržaje, sudjelovanje u raspravama, postavljanjem pitanja i

  pokazivanjem volje i želje za znanjem i napredovanjem – opisno

  praćenje u vidu bilješki i zaslužene (brojčane) ocjene.

 • 5

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  LIKOVNA UMJETNOST Umjetnost u zavičaju

  CILJEVI

  Razvijanje ljubavi prema zavičaju i pozitivnog stava prema

  kulturnoj baštini. Stvaranje navike posjećivanja izložaba i

  kulturno-povijesnih spomenika. Upoznavanje s umjetničkom

  baštinom grada Zadra. Uključivanje učenika u kulturni život

  grada Zadra.

  NAMJENA

  Razvijanje zanimanja za kulturnu baštinu zavičaja.

  Produbljivanje znanja stečena u redovnoj nastavi.

  NOSITELJI

  Valentino Radman, prof. i učenici četvrtih razreda opće

  gimnazije.

  NAČIN REALIZACIJE

  Teorijska nastava o temama iz povijesti i umjetnosti grada

  Zadra; posjeti aktualnim izložbama; terenska nastava u gradu

  Zadru i okolici (Nin).

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, dva sata tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Škola; Zadarska županija.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Uspješnost provođenja aktivnosti vrednovat će se praćenjem

  rada učenika i ocjenama.

 • 6

  2. DODATNA NASTAVA

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

  CILJEVI

  Omogućiti darovitim i zainteresiranim učenicima uspješno

  svladavanje nastavnih sadržaja koji nisu obuhvaćeni

  obaveznim programom te nadograditi stečena znanja u

  redovitoj nastavi. Krajnji je cilj priprema omogućiti što bolji

  plasman učenika na svim razinama natjecanja.

  NAMJENA

  Posebno poticati kreativnost učenika, pouzdanje u vlastite

  sposobnosti i znanje te suradničke i timske kvalitete.

  NOSITELJI

  Nikolina Stulić, prof. hrvatskog jezika i književnosti.

  NAČIN REALIZACIJE

  Individualni i suradnički rad. Sudjelovanje na školskom,

  županijskom i državnom natjecanju.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine, dva sata tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Troškove dodatne nastave snosi MZOS.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Pojedinačno postignuće na natjecanju i razina koju je

  natjecatelj postigao.

 • 7

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA -pripreme za državnu maturu

  CILJEVI

  Pripremiti učenike za polaganje ispita državne mature iz

  Hrvatskog jezika.

  NAMJENA

  Pomoći učenicima završnih razreda u postizanju što boljeg

  uspjeha na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika. Produbiti

  učenikove sposobnosti analize i interpretacije književnih djela

  te znanja o povijesnim razdobljima hrvatske i svjetske

  književnosti.

  NOSITELJI

  Valentina Brać, prof. i zainteresirani učenici maturalnih

  razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Ponoviti i usustaviti spoznaje iz teorije i povijesti

  književnosti; interpretirati odabrana književna djela navedena

  kao ispitna djela u ispitnom katalogu državne mature.

  VREMENIK

  Planom i programom predviđen je jedan sat tjedno tijekom

  nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nisu predviđeni posebni troškovi za rad grupe, osim troškova

  kopiranja radnih materijala.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Pokazatelji uspjeha bit će rezultati na ispitu državne mature, a

  postignuti rezultati pomoći će učenicima pri upisu na izabrane

  fakultete.

 • 8

  AKTIVNOST,

  PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE

  CILJEVI

  Usvajanje dodatnih matematičkih znanja i razvijanje vještina

  rješavanja matematičkih zadataka. Razvijanje sposobnosti

  logičkog razmišljanja, rasuđivanja i zaključivanja i

  sistematičnosti u radu. Razvijanje matematičke intuicije, mašte,

  stvaralačkog mišljenja. Sudjelovanje na matematičkim

  natjecanjima na svim razinama, od školskog i županijskog do

  državnog.

  NAMJENA

  Populariziranje matematike i razvijanje interesa učenika za

  rješavanje matematičkih zadataka na višim razinama. Poticanje

  natjecateljskog duha, suradnje i ljubav prema matematici.

  NOSITELJI

  Aida Vlainić, prof. i zainteresirani učenici prvih i četvrtih

  razreda prirodoslovno-matematičkog smjera.

  NAČIN REALIZACIJE

  Predavanja, razgovor, samostalni rad učenika, problemska

  nastava.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, dva sata tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Praćenje redovitosti prisustvovanja dodatnoj nastavi, aktivnost

  učenika, zainteresiranost i uspjeh na natjecanju.

  Adekvatno nagrađivanje učenika kroz pohvale i nagrade. Uspjeh

  učenika kao osobna promocija i promocija škole.

 • 9

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

  CILJEVI

  Proširivanje znanja redovite nastave, usvajanje dodatnih

  sadržaja za učenike koji se pripremaju za natjecanje, ali i za

  sve kojima redoviti program nije dovoljan.

  NAMJENA

  Program je namijenjen učenicima svih drugih razreda koji

  pokazuju interes za natjecanje (školsko, županijsko, državno),

  ali i onima koji samo žele proširiti svoje znanje uz podršku

  nastavnika.

  NOSITELJI

  Marija Bogdanić, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Kroz grupni i individualni pristup vježbat će se zadatci s

  proteklih natjecanja, proširivati i utvrđivati znanja gramatičkih

  struktura koji su neophodni za natjecateljski nivo, a nisu

  zastupljeni u redovitom programu, te proširivati vokabular kroz

  rad na različitim tekstovima.

  VREMENIK

  Fond od 35 sati će se realizirati od rujna 2015.do školskog

  natjecanja 1 sat tjedno, a za županijsko i više sati tjedno.

  Ukoliko bude kandidata za državno natjecanje moguće je preći

  zadani fond. Ukoliko ne bude kandidata, svi preostali sati do

  potrošnje fonda posvetit će se učenicama koji žele znati više.

  TROŠKOVNIK

  Materijal za fotokopiranje.

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Rezultati natjecanja i napredak učenika u redovnoj nastavi.

 • 10

  NAZIV PROGRAMA

  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

  CILJEVI

  Proširivanje znanja iz redovite nastave za učenike koji žele znati

  više, usvajanje dodatnih sadržaja za učenike koji se pripremaju

  za natjecanje.

  NAMJENA

  Program je namijenjen učenicima četvrtih razreda koji pokazuju

  interes za natjecanje (školsko, županijsko, državno), ali i onima

  koji samo žele proširiti svoje znanje uz podršku nastavnika.

  NOSITELJI

  Sabina Glasovac, prof.

  NAČINI REALIZACIJE

  Kroz grupni i individualni pristup vježbat će se zadaci s proteklih

  natjecanja, proširivati i utvrđivati znanja gramatičkih struktura

  koji su neophodni za natjecateljski nivo, a nisu zastupljeni u

  redovitom programu te proširivati vokabular kroz rad na

  različitim tekstovima.

  VREMENIK

  Fond od 35 sati će se realizirati od rujna 2015. do školskog

  natjecanja 1 sat tjedno, a za županijsko i više sati tjedno. Ukoliko

  bude kandidata za državno natjecanje moguće je prijeći zadani

  fond. Ukoliko ne bude kandidata, svi preostali sati do potrošnje

  fonda posvetit će se učenicama koji žele znati više.

  TROŠKOVNIK

  Materijal za fotokopiranje.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Rezultati natjecanja i napredak učenika u redovnoj nastavi.

 • 11

  AKTIVNOST,

  PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ TALIJANSKOG JEZIKA

  CILJEVI

  Zbog iskazanog interesa učenika za sveobuhvatnim znanjem iz

  talijanskog jezika, predmetni profesor organizirat će dodatnu

  nastavu s proširenim programom koji će pružiti šire spoznaje o

  jeziku i talijanskoj kulturi što je redovnim brojem sati teško

  realizirati. Ovom nastavom se ujedno učenici viših razreda mogu

  pripremati za natjecanja iz talijanskog jezika na svim razinama.

  NAMJENA

  Razvijanje vještina potrebnih za receptivnu i produktivnu

  uporabu talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji.

  Analiza testova s prethodnih godina natjecanja.

  NOSITELJI

  Alida Mikulić, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Individualni i rad u grupi.

  VREMENIK

  Nastava će se održavati tijekom cijele nastavne godine, jedan sat

  tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi fotokopiranja radnih materijala.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Samovrednovanje i opisno vrednovanje. Smjernice za budući rad

  u svrhu poboljšanja nastave.

 • 12

  AKTIVNOST,

  PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

  CILJEVI

  Proširivanje nastavnih sadržaja iz programiranja. Krajnji je cilj

  priprema omogućiti što bolji plasman učenika na svim razinama

  informatičkih natjecanja.

  NAMJENA

  S grupom za programiranje nadarenih učenika produbiti znanje iz

  informatike te im omogućiti da svoj talent i znanje odmjere s

  vršnjacima sličnih interesa iz drugih škola Republike Hrvatske.

  Izrada samostalnog programskog rada s namjerom sudjelovanja na

  Smotri radova u sklopu državnog natjecanja. Posebno poticati

  kreativnost učenika, pouzdanje u vlastite sposobnosti i znanje te

  suradničke i timske kvalitete.

  NOSITELJI

  Gojko Bukvić, dipl. inž. i nadareni učenici od 1. do 4. razreda.

  NAČIN

  REALIZACIJE

  Rad u grupi i individualni rad. Sudjelovanje na HONI natjecanju.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine, dva sata tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Troškove dodatne nastave snosi MZOS.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Pokazatelji uspjeha bit će postignuća učenika na svim razinama i

  kategorijama natjecanja.

 • 13

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE

  CILJEVI

  Proširivanje sadržaja obrađenih u sklopu nastave i obrada

  dodatnih sadržaja. Razvoj eksperimentalnih vještina učenika.

  NAMJENA

  Kroz obrazovne skupine nadarenih učenika zadovoljiti učenički

  interes za produbljivanjem znanja iz fizike. Kroz natjecanja im

  omogućiti da svoj talent i znanje ogledaju sa sličnim učenicima

  iz drugih škola te da tako bolje razumiju svoj interes i svoje

  mogućnosti. Izrada samostalnog eksperimentalnog rada s

  namjerom sudjelovanja na Smotri samostalnih eksperimentalnih

  radova u sklopu državnog natjecanja.

  NOSITELJI

  Davor Katunarić, prof. i zainteresirani učenici od 1. do 4.

  razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Rad u grupi i individualni rad.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Troškove dodatne nastave snosi MZOS, a za eksperimentalni

  rad Škola.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Pokazatelji uspjeha bit će postignuća učenika na svim razinama

  natjecanja.

 • 14

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

  CILJEVI

  Proširiti stečena znanja iz biologije. Vježbati primjenu

  stečenih znanja. Vježbati rješavanje problemskih zadataka.

  Priprema za sudjelovanje na školskom, županijskom,

  državnom natjecanju. Priprema za državnu maturu.

  NAMJENA

  Razvijati kreativnost i poticati istraživački rad.

  NOSITELJI

  Tereza Šabić, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Radom u grupi i individualnim pristupom vježbat će se

  zadaci s proteklih natjecanja, proširivati i utvrđivati znanja

  neophodna za natjecateljski nivo, a nisu zastupljena u

  redovitom programu.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, dva školska sata.

  TROŠKOVNIK

  Materijali za fotokopiranje.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Rezultati natjecanja i napredak učenika u redovnoj nastavi.

  Zadovoljstvo učenika.

 • 15

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

  CILJEVI

  Omogućiti svim zainteresiranim učenicima stjecanje dodatnih

  znanja iz geografije te ponavljanjem i uvježbavanjem

  pripremiti učenike za natjecanja, predstojeću državnu maturu

  i klasifikacijske ispite.

  NAMJENA

  Osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u

  geografskoj stvarnosti. Osposobiti učenike za istraživački

  rad, pisanje seminarskih radova, izradu powerpoint

  prezentacija.

  Jačati svijest o svom zavičaju i domovini.

  NOSITELJI

  Hrvoje Madžar, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  - usvojiti i utvrditi dodatna znanja iz nastavnih cjelina

  koje prate plan i program nastave geografije kroz sva

  četiri razreda srednje škole

  - kroz korelaciju s drugim nastavnim predmetima

  razvijati interdisciplinarnost

  - pripremiti učenike za natjecanje iz geografije te

  državnu maturu

  - stjecati dodatne sposobnosti povezivanja,

  zaključivanja i istraživanja proučavanjem

  geografskih sadržaja

  - razvijati smisao za timski i istraživački rad

  VREMENIK

  Od rujna do lipnja školske godine 2015./2016., jednom

  tjedno, ukupno 36 sati.

  TROŠKOVNIK

  Tijekom odvijanja dodatne nastave u učionici sredstva

  osigurava škola.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  - vrednovanje učeničkih samostalnih radova

  - provjeravanje njihovog napretka pisanjem ispita s

  ranijih županijskih i državnih natjecanja

  - Nastavničko vijeće kroz pohvale ili odgovarajuće

  nagrade vrednuje rad učenika prema ostvarenim

  rezultatima na odrađenim razinama natjecanja

 • 16

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DODATNA NASTAVA IZ FILOZOFIJE

  CILJEVI

  Razvijanje i produbljivanje interesa za filozofiju i filozofske

  teme. Analitički pristup filozofskoj problematici. Razvijanje

  kritičkog mišljenja.

  NAMJENA

  Učenici se upoznaju s razvojem ljudske misli kroz povijest

  kako bi doprinijeli što boljem razumijevanju sadašnjosti i

  onoga što će se eventualno dogoditi u budućnosti. Priprema za

  sudjelovanje na školskom, međužupanijskom i državnom

  natjecanju te na Filozofskoj olimpijadi.

  NOSITELJI

  Zvjezdana Dunatov, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Individualni i suradnički rad.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne godine, jedan sat tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Uspjeh na natjecanjima. Nagrade najuspješnijima na kraju

  nastavne godine.

 • 17

  AKTIVNOST,

  PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  PRIPREME ZA NATJECANJA - DODATNI VOLONTERSKI RAD NASTAVNIKA

  CILJEVI

  Omogućiti darovitim i zainteresiranim učenicima uspješno

  savladavanje nastavnih sadržaja koji nisu obuhvaćeni

  obaveznim programom te nadograditi stečena znanja u redovitoj

  nastavi. Krajnji cilj priprema je omogućiti što bolji plasman

  učenika na svim razinama natjecanja. Promicanje ugleda škole.

  NAMJENA

  Posebno poticati kreativnost učenika, pouzdanje u vlastite

  sposobnosti i znanje te suradničke i timske kvalitete.

  NOSITELJI

  Snježana Čulig, prof. geografije; Ivana Gaće, prof. matematike;

  Marinela Hordov, prof. matematike; Marija Klanac –Jozić, prof;

  Nikola Markulin, prof. povijesti; Marin Pašić, prof. informatike;

  Iva Rončević, prof. engleskog jezika; Davor Smolić, prof.

  povijesti; Sanja Šimac, prof. biologije; Sanja Vlahović, prof.

  hrvatskog jezika; Doma Zidar, prof. biologije.

  NAČIN REALIZACIJE

  Ovisno o predmetnom području i voditeljima projekta, pripreme

  će biti realizirane kroz različite grupe zainteresiranih učenika.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nisu predviđeni posebni troškovi za rad grupa, osim troškova

  kopiranja radnih materijala. Nastavnici dodatno rade bez

  naknade.

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Pokazatelji uspjeha bit će postignuća na natjecanjima i ispitima

  državne mature, a postignuti rezultati pomoći će učenicima pri

  upisu na izabrane fakultete.

 • 18

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DRAMSKO-RECITATORSKA I LITERARNA SEKCIJA

  CILJEVI

  Cilj je sekcije promicati umjetničko izražavanje kao način

  komunikacije i odnosa među ljudima. Poticanje učenika na

  rad u dramskom, recitatorskom i literarnom izražavanju.

  NAMJENA

  Rad na usmenom i pismenom izražavanju, na javnom

  nastupu, stjecanju samopouzdanja i razvijanju govorničkih

  vještina. Stvaralačko izražavanje vlastite osobnosti i

  svjetonazora.

  NOSITELJI

  Sanja Vlahović, prof. i učenici 1., 2., 3., 4. razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Individualni i timski rad u svakoj od aktivnosti. U suradnji s

  profesorom voditeljem učenici će birati tekstove recitala,

  dramskih i proznih ulomaka ili djela i uvježbavati ih za

  scenski nastup. Pripremat će se za školske priredbe i za

  smotru Lidrano.

  VREMENIK

  Jedan sat tjedno od rujna školske godine 2015./2016. do kraja

  nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  U sekcijama kojima se priključe učenici će se učiti redovitosti

  i urednosti, učit će se timskom radu. Razvijat će

  samopouzdanje nastupima na sceni, sudjelovanjem na

  školskim ili drugim javnim nastupima.

 • 19

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  PJEVAČKI ZBOR

  CILJEVI

  Razvijanje pjevačkih sposobnosti i osjećaja za ljepotu

  glazbenog izričaja. Razvijanje potrebe za izražavanjem i

  poticanje kreativnosti.

  NAMJENA

  Razvijanje ljubavi prema zborskom pjevanju. Razvijanje

  osjećaja za suradnju i potrebe skupnog muziciranja.

  Njegovanje glazbeno-estetskih vrijednosti. Stjecanje

  samopouzdanja u javnim nastupima.

  NOSITELJI

  Prof . glazbene kulture i zainteresirani, talentirani učenici

  svih razreda škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Uključivanje novih članova zbora i upoznavanja s

  organizacijom rada. Usvajanje tehničkih i umjetničkih

  pravila zborskog pjevanja. Aktivno uključivanje u izbor

  repertoara za javne nastupe. Organiziranje prigodnih nastupa

  u školi i izvan nje.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Uspješnost na nastupima. Usmene pohvale i

  konstruktivne kritike. Samovrednovanje. Smjernice za daljnji

  rad.

 • 20

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  EKOGRUPA

  CILJEVI

  Poticati zanimanje učenika za opažanje događaja u prirodi.

  Razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode. Razvijati

  ekološku svijest i naviku brige za prirodu. Uočiti estetsku

  vrijednost koju čine biljke u našoj blizini. Stvarati naviku

  odvajanja otpada te naviku štedljivog korištenja energije.

  NAMJENA

  Ostvarivanjem ovog programa razvijati kod učenika ekološku

  kulturu i dolično ponašanje spram prirode.

  NOSITELJI

  Doma Zidar, prof. biologije i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Seminarski radovi, prezentacije, diskusije, terenski rad, grupni

  rad.

  VREMENIK

  Jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine, ukupno 35

  sati.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Opisno praćenje učenika, izvještavanje učenika kroz izradu

  prezentacija u PowerPointu i plakate. Rezultati vrednovanja bit

  će korišteni za promjene i poboljšanja iste aktivnosti tijekom

  sljedeće godine.

 • 21

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  MLADI KNJIŽNIČARI

  CILJEVI

  Organizirano i sustavno upoznavanje učenika s

  knjižničnom građom, poslovanjem i aktivnostima školske

  knjižnice. Razvijanje informacijske i medijske pismenosti.

  Sudjelovanje u projektima školske knjižnice.

  NAMJENA

  Otkrivanje ljepote prijateljevanja s knjigom. Poticanje

  čitanja. Proširivanje znanja i intelektualnih obzora.

  Suradničko učenje. Prigodno uređivanje knjižničnih panoa.

  Suradnja s drugim knjižnicama.

  NOSITELJI

  Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka i zainteresirani

  učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Timski i istraživački rad. Obilježavanje obljetnica, važnijih

  datuma i blagdana. Izrada panoa, radionice, projekti.

  Organiziranje izložba knjiga. Knjižnično - stručni poslovi.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine 2015./2016.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi potrebnog radnog materijala (sredstva za zaštitu

  knjižne građe, hamer papiri, crtačka i slikarska sredstva,

  boje,…).

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Analiza uključenosti i aktivnosti učenika te njihovo

  zadovoljstvo. Evaluacija radi usmjeravanja budućih

  aktivnosti.

 • 22

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  GRUPA '' PRVA POMOĆ''

  CILJEVI

  Upoznati načine zbrinjavanja ozlijeđenih osoba i otklanjanja

  uzroka koji ugrožavaju život unesrećenih osoba.

  NAMJENA

  Povezati teorijsko znanje s primjerima u praksi kako na

  natjecanjima tako i u svakodnevnom životu. Razvijati kod

  učenika humanost i naviku pomaganja. Poticati pouzdanje u

  vlastite sposobnosti i znanja te suradničke i timske kvalitete.

  NOSITELJI

  Prof. Antonija Kero i učenici drugih i trećih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Grupni sastanci radi edukacije i priprema za natjecanje.

  Teorijski i praktični dio.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Kutije s opremom za prvu pomoć.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Postignuća na natjecanju. Odaziv i zadovoljstvo učenika.

 • 23

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA

  CILJEVI

  Omogućiti zainteresiranim učenicima s izraženim likovnim

  talentom, kao i učenicima s potrebom za likovnim

  izražavanjem, produbljivanje znanja i sposobnosti na području

  likovne kulture. Priprema učenika za sudjelovanje na izložbi

  radova učenika srednjih škola Zadarske županije (Art dizajn).

  Estetsko uređenje škole.

  NAMJENA

  Usvajanje osnovnih znanja iz crtanja i drugih načina likovnog

  oblikovanja. Uz razvoj stvaralačkih sposobnosti, poticanje

  estetske osjetljivosti kroz primjere likovnih umjetničkih djela.

  NOSITELJI

  Valentino Radman, prof. i zainteresirani učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Tjedna okupljanja učenika u izvannastavnim terminima. Rad u

  skupinama, rad u parovima, individualni rad, suradnja u

  realizaciji projekata u školi. Sudjelovanje na Art dizajnu.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi potrebnog radnog materijala (papiri, crtačka i

  slikarska sredstva, boje, kistovi…).

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Praćenje i vrednovanje individualnog rada, napretka i

  suradništva. Učenik kroz usvojena znanja i spoznaje

  upotpunjuje doživljaj međuzavisnosti različitih grana

  umjetnosti te kroz vlastiti rad utječe na odnos prema likovnoj

  kulturi u vlastitoj sredini.

 • 24

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  ŠSD-MIOC

  CILJEVI

  Promicanje zdravog načina života. Ostvarivanje potencijala

  učenika putem sporta kako bi stekli samopoštovanje.

  Afirmacija rekreativnog bavljenja sportom (atletika, kros,

  odbojka, košarka, nogomet, stolni tenis).

  NAMJENA

  Poticati zdrav natjecateljski duh. Omogućiti pozitivne

  interakcije među učenicima. Sudjelovati u međurazrednom

  prvenstvu škole u nogometu i košarci. Sudjelovati na

  natjecanjima.

  NOSITELJI

  Helena Hordov, prof., Ante Jerolimov, prof. i zainteresirani

  učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Treninzi, školski turniri, pripremni treninzi za natjecanja.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Uspješnost provođenja programa valorizirat će se

  praćenjem postignutih rezultata na natjecanjima,

  nagrađivanjem i pohvalama.

 • 25

  NAZIV PROGRAMA

  VOLONTERSKI KLUB

  CILJEVI

  Upoznati kodeks volontera te njihova prava i obaveze.

  Ukazati na potrebu međusobnog pomaganja. Pripremanje učenika na građansku odgovornost koju imaju kao

  članovi hrvatskog društva i globalne ljudske zajednice.

  Osvješćivanje potrebe da se učenici pojedinačnim

  zalaganjem angažiraju za snagu zajedništva. Omogućiti

  učenicima da osjete kako je dobro činiti dobro.

  NAMJENA

  Stjecanje navike volontiranja; razvijanje socijalne

  osjetljivosti, osjećaja odgovornosti za zajednicu i pojedince

  s posebnim potrebama te za sve one kojima

  je pomoć potrebna. Buđenje želje da se i

  druge potiče na humanitarni rad i volontiranje.

  NOSITELJI

  Prof. Antonija Kero i učenici drugih i trećih razreda.

  NAČINI REALIZACIJE

  Aktivna suradnja s ustanovama i udrugama. Rad u slobodno

  vrijeme.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Nagrade volonterima.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJE REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zadovoljstvo učenika. Prikupljanje povratnih

  informacija o aktivnostima volonterske skupine u

  institucijama prema kojima je usmjeren rad volontera te

  djelatnika i učenika naše škole. Prezentacija rada

  Volonterskog kluba.

 • 26

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  ČITATELJSKI KLUB GFP

  CILJEVI

  Poticanje i promicanje čitanja iz/radi užitka. Razvijanje

  socijalnih vještina i komunikacijskih sposobnosti. Kreativno

  izražavanje. Obogaćivanje fonda knjižnice.

  NAMJENA

  Razvijati sposobnosti čitanja, razumijevanja, razgovora,

  debate. Razmjenjivati čitateljska iskustva te poticati

  slobodno izražavanje vlastitih i izražavanje različitih

  mišljenja. Kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Dobro se

  zabaviti.

  NOSITELJI

  Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka i zainteresirani

  učenici.

  NAČIN REALIZACIJE

  Redoviti sastanci. Povezivanje s drugim čitateljskim

  klubovima. Organiziranje online aktivnosti. Organiziranje

  predavanja i književnih susreta u knjižnici. Posjet sajmu

  knjiga i učila – INTERLIBER.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine, jedanput mjesečno. Interliber u

  studenome 2015. godine.

  TROŠKOVNIK

  Škola. Zadarska županija.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Samovrednovanje. Zadovoljstvo članova kluba. Povećan broj

  posudba u knjižnici.

 • 27

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  KLUB FILMAŠA

  CILJEVI

  Poticanje osobnog stvaralačkog izražavanja učenika.

  NAMJENA

  Razvoj vještina kritičkog odnosa prema medijskom

  sadržaju.

  Priprema filma kojim se učenici predstavljaju na smotri.

  NOSITELJI

  Antonija Kero, prof. i učenici drugih i trećih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  -grupni sastanci

  -probna snimanja isječaka filma

  -razrada tema

  -edukacija o vrstama filmova; razumijevanje filmskog

  sadržaja

  -praktični dio- izrada filma za nastup na smotri.

  VREMENIK

  Od studenoga 2015. do svibnja 2016.. godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Prijava na Smotru hrvatskog školskog filma.

  Zadovoljstvo i odaziv učenika.

 • 28

  4. PROJEKTI U NASTAVI

  AKTIVNOST,

  PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

  SIMULIRANO SUĐENJE

  SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOG SABORA

  CILJEVI

  Osposobljavanje učenika za aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

  Razvoj odgovornih članova društva.

  NAMJENA

  Usvajanje vrijednosti, stavova i praktičnih znanja koja su primjenjiva

  u svakodnevnim situacijama. Priprema učenika za oživotvorenje

  temeljnih ustavnih odredbi Republike Hrvatske provedbom projekata

  Simulirano suđenje i Simulirana sjednica Hrvatskog sabora.

  NOSITELJI

  Pedagoginja Antonija Kero i učenici.

  NAČIN

  REALIZACIJE

  Grupni sastanci radi edukacije i priprema za natjecanje. Teorijski i

  praktični dio; uvježbavanje govorničkih vještina, vježba

  argumentacijskih vještina.

  VREMENIK

  Listopad 2015. – svibanj 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN

  VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zadovoljstvo učenika; sudjelovanje na smotrama Građanskog

  odgoja i obrazovanja; samopouzdanje; timski rad. Nagrade i pohvale

  za sudionike.

 • 29

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  MIOCOTEKA

  CILJEVI

  Na zanimljiv i učenicima prihvatljiv način ponoviti

  gradivo iz književnosti. Promicati ulogu i važnosti

  školske knjižnice u nastavnom procesu. Poticati čitanje.

  NAMJENA

  Pružiti podršku i pomoć maturantima u pripremama za

  državnu maturu iz Hrvatskog jezika.

  NOSITELJI

  Hajdi Škarica, prof., Sanja Vlahović, prof., Andrija

  Vanjak, prof., učenici četvrtih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Kviz kao vrsta testa u obrazovanju i pokazatelj znanja,

  vještina i sposobnosti. Korištenje različitih izvora znanja

  i informacija.

  VREMENIK

  Tijekom travnja 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Nagrade finalistima i pobjedniku kviza. Nabava potrebne

  literature. Sredstva Zadarske županije.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zainteresiranost učenika. Samovrednovanje.

  Smjernice za daljnji rad.

 • 30

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  ŠKOLSKI LIST MIKROČIP

  CILJEVI

  Poticanje učenika na kreativnost, slobodu izražavanja i

  timski rad. Učiti ih novinarskom radu, poštivanju

  dogovorenih rokova, razvijanju komunikacijskih vještina i

  radu van školskog okruženja.

  NAMJENA

  Objavljivanje učeničkih novinarskih, literarnih, likovnih i

  ostalih radova kojima predstavljaju školu, svoju životnu

  sredinu, vlastite talente i interese, interese pojedinaca ili

  skupine vršnjaka…

  NOSITELJI

  Sanja Vlahović, prof. i učenici škole, Andrija Vanjak,

  prof., nastavnici, ravnateljica, tiskara.

  NAČIN REALIZACIJE

  Publikacija.

  VREMENIK

  Jedan sat tjedno od rujna školske godine 2015./2016. do

  lipnja 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Škola, Zadarska županija.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Samovrednovanje učenika potaknuto od strane voditelja

  aktivnosti. Promidžba škole. Prezentacija lista u školi i na

  smotri Lidrano. Smjernice za budući rad.

 • 31

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  DEFICITARNA ZANIMANJA

  CILJEVI

  Upoznati učenike s popisom zanimanja koja su trenutno

  deficitarna na području Republike Hrvatske. Upoznati

  učenike s podacima Zavoda za zapošljavanje. Organizirati

  susrete učenika i predstavnika deficitarnih zanimanja.

  NAMJENA

  Potaknuti učenike da odaberu studij koji ih osposobljava za

  zanimanja koja su u Hrvatskoj trenutno, ali i u vjerojatnoj

  budućnosti, deficitarna.

  NOSITELJI

  Prof. Antonija Kero i predstavnici deficitarnih zanimanja.

  NAČIN REALIZACIJE

  Grupni sastanci.

  VREMENIK

  Od listopada 2015. do travnja 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zadovoljstvo učenika. Praćenje broja učenika koji

  odabiru studije koji osposobljavaju za deficitarna zanimanja.

 • 32

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  LEKTIRA U STRIPU

  CILJEVI

  Strip kao motivacija za čitanje lektire. Upoznavanje

  morfologije stripa i izražajnih elemenata vizualne

  komunikacije. Ostvarenje korelacije različitih vrsta

  umjetnosti (književnost – likovna umjetnost – strip).

  NAMJENA

  Poticanje čitanja. Razvijanje likovnog izričaja i

  usavršavanja likovnih tehnika. Poticanje komunikativnosti i

  zajedništva. Razvijanje kreativnosti.

  NOSITELJI

  Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka, Valentino Radman,

  prof., prof. hrvatskog jezika, zainteresirani učenici. Vanjski

  suradnik – ilustrator.

  NAČIN REALIZACIJE

  Rad u autorskom timu i individualni rad. Raščlanjivanje

  literarnog predloška na najmanje dijelove (rečenice) i

  njihov prijenos u likovni izričaj.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi potrebnog radnog materijala. Troškovi suradnika

  ilustratora.

  Zadarska županija.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Involviranost učenika u projekt. Zadovoljstvo sudionika

  projekta. Promocija školske knjižnice i škole.

  Predstavljanje stripa. Smjernice za daljnji rad.

 • 33

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  CILJEVI

  Razvijanje svijesti kod učenika o zdravom, svrhovitom i

  socijalno poželjnom načinu života, učenja, rada i djelovanja.

  Odgoj i obrazovanje učenika, budućih nositelja socijalnog

  napretka i razvoja u svim segmentima života u zajednici.

  Poticanje i razvijanje zajedništva, prijateljstva, druženja,

  tolerancije, razumijevanje različitosti stavova, mišljenja i

  ponašanja koja pridonose razvoju pojedinca i društva u cjelini.

  NAMJENA

  Razvijanje kod učenika empatičnosti, razumijevanja drugih

  ljudi i njihovih potreba; pomaganje drugima s ciljem usvajanja

  altruističkog ponašanja.

  Izražavanje i poticanje kod učenika kreativnosti i stvaralaštva.

  Oblikovanje, obrazovanjem i odgojnim djelovanjem u Školi,

  stabilne, socijalno odgovorne i zrele mlade ličnosti sposobne za

  suočavanje sa svim životnim, osobnim i, u budućnosti,

  profesionalnim izazovima.

  NOSITELJI

  Voditeljica Vanja Vulić, prof., svi predmetni nastavnici i ostali

  djelatnici Škole, svi učenici Škole i njihovi roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Predavanjima i razgovorima na roditeljskim sastancima;

  radionicama i predavanjima na satovima razredne zajednice;

  predavanjima i ostalim oblicima rada u sklopu redovnog

  nastavnog programa svih nastavnih predmeta; savjetodavnim

  radom individualno s pojedinim učenicima i njihovim

  roditeljima; organiziranjem školskih priredbi, koncerata, izleta i

  sličnih manifestacija u kojima sudjeluju i učenici, te profesori i

  djelatnici Škole.

  VREMENIK

  Tijekom cijele nastavne i školske godine 2015./2016.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i sudjelovanje učenika, dobrovoljno, srdačno,

  bespogovorno i s radošću, u svim nastavnim i izvannastavnim

  aktivnostima Škole predviđene Godišnjim planom rada Škole i

  školskim kurikulom.

  Odaziv i sudjelovanje djelatnika Škole, dobrovoljno i s radošću,

  u svim izvannastavnim aktivnostima predviđenim Godišnjim

  planom rada Škole i školskim kurikulom.

  Pozitivno ozračje u razredima, među učenicima i među

  djelatnicima Škole, te uvažavanje i prihvaćanje svakog

  pojedinog člana školske zajednice Gimnazije Franje Petrića

  Zadar.

 • 34

  6. OSTALE ŠKOLSKE AKTIVNOSTI / KULTURNA I

  JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  HUMANITARNI KONCERT

  CILJEVI

  Prikupiti novčana sredstva za pomoć oboljelima slabijeg

  imovinskog stanja.

  NAMJENA

  Darovanjem cjelokupnog prihoda s humanitarnog

  koncerta pružiti pomoć u liječenju pojedincu kojemu je

  pomoć potrebna.

  NOSITELJI

  Svi učenici i djelatnici škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Pripremama i održavanjem humanitarnog koncerta u

  Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.

  VREMENIK

  Od siječnja do svibnja 2016. Godine.

  TROŠKOVNIK

  Škola i Zadarska županija.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstvo učenika i djelatnika škole. Ugled škole.

  Samovrednovanje. Rezultati vrednovanja bit će korišteni

  za promjene i moguća poboljšanja iste aktivnosti sljedeće

  godine.

 • 35

  NAZIV PROGRAMA

  OBILJEŽAVANJE 30. GODIŠNJICE ŠKOLE

  CILJEVI

  Prigodnom svečanošću i popratnim programima obilježiti 30.

  godišnjicu života i rada Gimnazije Franje Petrića.

  NAMJENA

  Ukazati na značaj odgojno-obrazovnog, kulturnog, znanstvenog

  i sveopćeg djelovanja Gimnazije. Ukazati na postignute uspješne

  rezultate koji našu školu čine kvalitetnom školom,

  prepoznatljivom u svojoj sredini i široj zajednici. Animirati

  sadašnje i bivše učenike i profesore te roditelje. Upoznati

  javnost i medije s programom.

  NOSITELJI

  Nastavnici, učenici, stručni suradnici, svi djelatnici škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Uređenje vanjskog prostora škole te organiziranje prigodne

  svečanosti. Fotogaleriju i pregled obilježavanja objaviti u

  školskom časopisu i na mrežnim stranicama škole. Prema

  financijskim mogućnostima objaviti publikaciju.

  VREMENIK

  Pripremama tijekom cijele školske godine. Obilježavanje

  godišnjice u rujnu 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Troškove svečanosti i programa snosi Škola, Zadarska županija i

  MZOS.

  NAČIN VREDNOVANJA

  I KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Praćenje zalaganja učenika. Zajednička analiza i kritički osvrt.

  Zadovoljstvo sudionika.

 • 36

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  AKTIV DDK GIMNAZIJE FRANJE PETRIĆA

  CILJEVI

  Dobrovoljno davanje krvi.

  NAMJENA

  Iskazati solidarnost dobrovoljnim davanjem krvi.

  Poticati učenike da se uključe u Društvo Crvenog

  križa Zadarske županije.

  NOSITELJI

  Nastavnici i učenici maturalnih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Predavanja, animiranje i dobrovoljno davanje krvi.

  VREMENIK

  Polovinom travnja 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Društvo Crvenog križa Zadarske županije.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zainteresiranost učenika i nastavnika.

  Zadovoljstvo zbog sudjelovanja u plemenitoj akciji.

 • 37

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA

  CILJEVI

  Prikupljanjem plastičnih čepova podržati akciju Udruge

  oboljelih od leukemije i limfoma „Plastičnim čepovima do

  skupih lijekova''. Promicati aktivnosti koje djeluju u smjeru

  zaštite okoliša.

  NAMJENA

  Razvijati svijest o važnosti pravilnog zbrinjavanja čepova s

  PET ambalaže. Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja

  kvalitete okoliša. Razvijati senzibilitet i osjećaj solidarnosti

  prema onima kojima je potrebna pomoć.

  NOSITELJI

  Učenici, nastavnici, svi djelatnici škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Prikupljanje čepova na predviđenom mjestu u školi.

  Suradnja s UOLL.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine 2015./2016.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zadovoljstvo učenika i djelatnika škole. Količina

  prikupljenih čepova.

 • 38

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  VEČER POEZIJE I PJESME POVODOM BOŽIĆA I NOVE GODINE

  CILJEVI

  Dostojno obilježavanje blagdana Božića u školskom

  okruženju kroz interakciju učenika i profesora škole.

  NAMJENA

  Učiti učenike trajnim obiteljskim i ljudskim

  vrijednostima kroz obilježavanje blagdana, oživljavanje

  starih običaja i poštivanje kršćanske i hrvatske tradicije.

  NOSITELJI

  Prof. glazbene umjetnosti, Sanja Vlahović, prof. i

  učenici, školski zbor učenika i profesora, učenici

  recitatori i glazbenici, profesor i učenici iz sekcije

  estetskog uređenja škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Program prigodnih božićnih pjesama i recitacija

  hrvatskih i svjetskih pjesnika i učeničkih uradaka.

  Prigodne glazbene točke školskog zbora i učenika koji

  pohađaju glazbenu školu.

  VREMENIK

  Od rujna školske godine 2015./2016. do 12. veljače

  2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Škola.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Prezentacija pripremljenog programa i nastup na

  školskoj priredbi. Zadovoljstvo učenika, nastavnika i

  roditelja.

 • 39

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  VALENTINOVO – VEČER LJUBAVNIH PJESAMA I RECITACIJA

  CILJEVI

  Obilježiti Svjetski dan zaljubljenih interakcijom svih

  učenika škole.

  NAMJENA

  Poticati i učiti učenike iskazivanju pozitivnih emocija i u

  njima razvijati kreativnost i smisao za lijepo.

  NOSITELJI

  Prof. glazbene umjetnosti, Sanja Vlahović, prof. i učenici,

  školski zbor učenika i profesora, učenici recitatori i

  glazbenici, profesor i učenici iz sekcije estetskog uređenja

  škole.

  NAČIN REALIZACIJE

  Recital ljubavnih pjesama hrvatskih i svjetskih pjesnika te

  učeničkih uradaka. Prigodne glazbene točke školskog

  zbora i učenika koji pohađaju glazbenu školu.

  VREMENIK

  Od rujna nastavne godine 2015./2016. do kraja prosinca

  2015. godine.

  TROŠKOVNIK

  Škola.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Prezentacija pripremljenog programa i nastup na školskoj

  priredbi. Zadovoljstvo učenika, nastavnika i roditelja.

 • 40

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  MEĐUBISKUPIJSKI SUSRET MATURANATA

  CILJEVI

  Upoznati učenike sa znamenitostima Humca i Mostara.

  Razvijati interes učenika za povijest i kulturu navedenih

  mjesta.

  NAMJENA

  Zahvalno hodočašće (zahvala u molitveno-duhovnom

  okruženju) na kraju srednjoškolskog obrazovanja.

  Unapređivanje i razvijanje pozitivne komunikacije učenika

  i profesora.

  NOSITELJI

  Marija Klanac-Jozić, prof. i zainteresirani učenici četvrtih

  razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Prema planu putovanja:

  – euharistijsko slavlje na Humcu

  – posjet Mostaru

  – posjet Međugorju.

  VREMENIK

  Jednodnevni susret (9. travnja 2016.)

  TROŠKOVNIK

  Troškove snose roditelji učenika.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Utisci sudionika Susreta. Smjernice za daljnji rad.

 • 41

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  MATURALNI PLES

  CILJEVI

  Razvijanje osjećaja samopoštovanja i pripadnosti Školi.

  NAMJENA

  Zajedničko druženje u opuštenoj atmosferi na

  kraju srednjoškolskog obrazovanja.

  NOSITELJI

  Razrednici, Maturalni odbor, maturanti.

  NAČIN REALIZACIJE

  Suradnja svih nositelja i rad na zajedničkim pripremama.

  VREMENIK

  Tijekom svibnja ili lipnja 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Učenici. Sponzori.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstvo učenika, nastavnika, roditelja.

 • 42

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  SVEČANA PROMOCIJA MATURANATA

  CILJEVI

  Svečana podjela svjedodžbi o državnoj maturi.

  Obilježavanje kraja srednjoškolskog obrazovanja.

  NAMJENA

  Zajedničko druženje maturanata, profesora i roditelja,

  ispraćaj maturanata.

  NOSITELJI

  Razrednici, učenici, roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Na završnoj priredbi na kraju nastavne godine okupit će se

  maturanti, djelatnici škole, roditelji. Proglasit će se i

  prigodno nagraditi najistaknutiji pojedinci i učenik

  generacije. Učenici škole izvest će svečani program.

  VREMENIK

  Datum prema odluci Nacionalnog centra za vanjsko

  vrednovanje.

  TROŠKOVNIK

  Škola (troškovi nagrada učenicima; zakuska).

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Analiza povratnih informacija sudionika o zadovoljstvu

  organiziranim. Pozitivna slika škole.

 • 43

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

  CILJEVI

  Prateći školski kalendar obilježiti značajne datume

  hrvatske i svjetske kulture i povijesti te spomen -

  obljetnice istaknutih osoba.

  NAMJENA

  Potaknuti pozitivan odnos prema vrijednostima

  nacionalne i svjetske prirodne i kulturne baštine.

  NOSITELJI

  Voditelji dodatne nastave, voditelji izvannastavnih

  aktivnosti, voditelji školskih projekata, razrednici,

  stručna služba, učenici svih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Učenici će izradom postera, plakata, prezentacija i

  organiziranjem predavanja i događanja u školi obilježiti:

  Međunarodni dan pismenosti (8. rujna)

  Dan učitelja (5. listopada)

  Mjesec hrvatske knjige (15. listopada – 15.

  studenoga)

  Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (18. studenoga)

  Dan grada Zadra (24. studenoga)

  Večer poezije i pjesme povodom Božića

  Valentinovo -večer ljubavnih pjesama i recitacija

  (14. veljače)

  Svjetski dan voda (22. ožujka)

  Dan planeta Zemlje (22. travnja)

  Međunarodni dan biološke raznolikosti (22.

  svibnja)

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi potrebnog radnog materijala.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstvo učenika i djelatnika škole. Rezultati

  vrednovanja bit će korišteni za promjene i moguća

  poboljšanja sljedeće godine.

 • 44

  7. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  JEDNODNEVNI IZLET U KUKLJICU

  CILJEVI

  Upoznavanje zavičaja. Održavanje međurazrednog

  prvenstva škole u potezanju konopa.

  NAMJENA

  Druženje, komunikacija, bolje upoznavanje.

  Razvijanje ekološke svijesti i spoznaja po

  vrijednostima kulturne i prirodne baštine zavičaja.

  NOSITELJI

  Razrednici, stručni suradnici, nastavnici pratitelji,

  učenici, roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Organizacija u skladu s Pravilnikom o izvođenju

  izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih

  aktivnosti izvan škole.

  VREMENIK

  Tijekom rujna 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Trošak organizacije i provođenja izleta snose roditelji

  učenika.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstvo učenika, nastavnika i roditelja. Izrada

  fotoalbuma i objava na mrežnim stranicama škole.

  Smjernice za buduće izlete.

 • 45

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB

  CILJEVI

  Upoznavanje učenika s prirodnim i kulturnim

  znamenitostima Zagreba kao glavnog grada Republike

  Hrvatske. Posjet muzejima i galerijama.

  NAMJENA

  Stjecanje novih iskustava i proširivanje znanja.

  Razvijanje kulture ponašanja i osamostaljivanja.

  NOSITELJI

  Razrednici, nastavnici pratitelji, stručni suradnici,

  učenici svih razreda, roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Organizacija u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,

  ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti

  izvan škole.

  VREMENIK

  Listopad ili studeni 2015. godine.

  TROŠKOVNIK

  Trošak organizacije i provođenja izleta snose roditelji

  učenika.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Procjena uspješnosti realizacije ciljeva izleta.

  Zadovoljstvo učenika, nastavnika i roditelja. Korištenje

  rezultata kao smjernica za organizaciju

  budućih izleta.

 • 46

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  DVODNEVNI IZLET U GARDALAND

  CILJEVI

  Upoznavanje učenika s kulturnim i povijesnim

  vrijednostima susjedne zemlje. Upoznavanje obilježja,

  ljepote i zanimljivosti zabavnog parka.

  NAMJENA

  Edukativni razgled Verone i Venecije te rekreativno

  druženje u zabavnom parku. Jačanje pozitivnog duha te

  osjećaja povezanosti i pripadnosti razredu i školi. Zabava

  i druženje.

  NOSITELJI

  Razrednici, nastavnici pratitelji, učenici drugih razreda,

  roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Organizacija u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,

  ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan

  škole.

  VREMENIK

  Travanj 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Trošak organizacije i provođenja izleta snose roditelji

  učenika.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstva učenika, nastavnika, roditelja.

  Fotodokumentacija. Smjernice za buduće izlete.

 • 47

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  MATURALNA EKSKURZIJA

  CILJEVI

  Upoznavanje učenika s geografskim i prirodnim

  obilježjima te kulturnim i povijesnim znamenitostima

  odabranog lokaliteta. Razvijanje samostalnosti i

  sposobnosti snalaženja u novim prostorima.

  NAMJENA

  Promicanje potrebe za upoznavanjem novih sredina, ljudi i

  običaja. Razvijanje osjećaja odgovornosti i zajedništva.

  NOSITELJI

  Razrednici, nastavnici pratitelji, učenici maturalnih

  razreda, roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE

  Organizacija u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,

  ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan

  škole.

  VREMENIK

  Kolovoz 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Trošak organizacije i provođenja izleta snose roditelji

  učenika.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Zadovoljstva učenika, nastavnika, roditelja.

  Fotodokumentacija. Smjernice za buduće ekskurzije.

 • 48

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  TERENSKA NASTAVA PLANINE HRVATSKE

  CILJEVI

  Stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti neposrednim

  proučavanjem i istraživanjem konkretnog geografskog

  prostora.

  NAMJENA

  Razvijanje sposobnosti uzročno-posljedičnog zaključivanja,

  istraživačkog pristupa učenju i stjecanju novih znanja.

  Razvijanje informacijske pismenosti, tj. učinkovitog korištenja

  informacija iz različitih izvora. Razvijanje ljubavi prema

  planinskim prostorima i svijesti o potrebi njihova očuvanja.

  NOSITELJI

  Hrvoje Madžar, prof., Ante Jerolimov, prof., prof. biologije i

  prof. kemije, Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka, učenici

  prvih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Jednodnevna terenska nastava na prostoru Velebita u NP

  ''Paklenica''. Korelacija nastavnih sadržaja; predavanja; vježbe

  na terenu.

  VREMENIK

  Travanj ili svibanj 2016. godine.

  TROŠKOVNIK

  Troškovi autobusa; troškovi ulaznica u NP i Manitu peć;

  troškovi stručnog vodiča. Zadarska županija i roditelji.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Praćenje zainteresiranosti i ponašanja na terenskoj nastavi.

  Prezentacija iskustava ostalim učenicima i kolegama

  (fotoalbum, izrada tematskog panoa, mrežne stranice škole).

  Ocjena za posebno aktivne pojedince. Smjernice za daljnji rad.

 • 49

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  LATINSKI NATPISI U ZADRU

  CILJEVI

  Utvrditi i povezati naučeno gradivo latinskog jezika (jezične

  zakonitosti te kulturu i civilizaciju).

  NAMJENA

  Dodatno i pojačano ostvariti odgojne, materijalne i

  funkcionalne ciljeve nastave. Pojačati interes učenika za

  antičku kulturu te baštinu Rimljana na zadarskom području.

  NOSITELJI

  Vera Motušić, prof. i učenici prvih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Učenici će unaprijed napraviti prezentacije u PowerPointu o

  određenim natpisima i spomenicima koji se nalaze na

  zadarskom području. Odlaskom u grad (Forum, Foša i dr.

  lokaliteti) učenici će ponoviti i proširiti znanja usvojena

  tijekom redovne nastave.

  VREMENIK

  Proljeće šk. god. 2015./ 2016.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Brojčano ocjenjivanje. Prihvaćenost programa među

  učenicima.

 • 50

  AKTIVNOST, PROGRAM

  I/ILI PROJEKT

  POSJET UČENIKA GKZD, ZNANSTVENOJ KNJIŽNICI ZADAR I DRŽAVNOM ARHIVU U

  ZADRU

  CILJEVI

  Upoznati učenike s poviješću, namjenom, radom, građom i

  načinima korištenja građe te uslugama koje ove ustanove

  pružaju. Razvijati kod učenika zanimanje za znanstvenu,

  istraživačku i kulturnu djelatnost. Odgoj osobe s razvijenim

  kulturnim potrebama i navikama.

  NAMJENA

  Poticati ljubav prema knjizi i pisanoj riječi uopće. Doprinijeti

  kvaliteti komunikacijskih vještina, razini opće kulture i

  informiranosti. Razvijati svijest o potrebi cjeloživotnog

  učenja.

  NOSITELJI

  Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka, prof. hrvatskoga

  jezika, prof. likovne umjetnosti, razrednici, skupine učenika

  od prvog do četvrtog razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Istraživanje; međupredmetna korelacija. Posjet učenika u

  pratnji profesora i stručnog osoblja navedenih ustanova.

  VREMENIK

  Tijekom drugog obrazovnog razdoblja nastavne godine

  2015./2016.

  TROŠKOVNIK

  Nema dodatnih troškova.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA

  REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zainteresiranost učenika. Prezentacija aktivnosti.

  Smjernice za budući rad.

 • 51

  AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI

  PROJEKT

  POSJET KAZALIŠTU, MUZEJU, GALERIJI, KINU

  CILJEVI

  Usvajanje vrednota dramske, likovne, glazbene i filmske

  umjetnosti. Razvijanje kulture ponašanja u kulturno-

  javnim ustanovama. Razvijanje opće kulture i

  informiranosti.

  NAMJENA

  Razvijanje navike posjeta kulturno-javnim ustanovama.

  Aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima u

  lokalnoj sredini.

  NOSITELJI

  Nastavnici, razrednici, stručni suradnici, učenici svih

  razreda.

  NAČIN REALIZACIJE

  Posjet učenika u pratnji nastavnika.

  VREMENIK

  Tijekom nastavne godine.

  TROŠKOVNIK

  Cijena ulaznice.

  NAČIN VREDNOVANJA I

  KORIŠTENJA REZULTATA

  VREDNOVANJA

  Odaziv i zainteresiranost učenika. Prezentacija

  aktivnosti. Smjernice za budući rad.

  Na prijedlog Nastavničkog vijeća Gimnazije Franje Petrića Školski odbor donio je Školski

  kurikul na sjednici održanoj dana 29. rujna 2015 .godine.

  KLASA:602-05/15-06/01 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

  URBROJ: 2198-1-57-15-598 Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjižničarka

  Zadar, 29. rujna 2015.