Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  1/37

  PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020

  CONDI II SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR N CADRULAPELULUI DE PROIECTE NR. POR/AP/2015/7/7.1

  AXA PRIORITARA 7, PRIORITATEA DE INVESTITII 7.1

  Page 1

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  2/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  PREAMBULAcest document repreint! un "ndrumar pentru apelul de proiecte nr#POR$AP$201%$&$ ' A(a prioritar! & - )i*ersi+icarea economiilor locale prinde*oltarea dura,il! a turismului Prioritatea de in*esti ii - .pri/inirea unei cre teri +a*ora,ile ocup!rii +or ei de munc! prin de*oltarea poten ialului endogen ca parte a

  unei strategii teritoriale pentru anumite one care s! includ! recon*ersia regiunilorindustriale a+late "n declin precum i sporirea accesi,ilit! ii i de*oltarea resurselor naturale i culturale speci+ice "n cadrul Programului Operaional Regional POR 2014-2020#

  Preentul document se adresea! tuturor potenialilor solicitan i pentru apelul deproiecte mai sus men ionat cu men iunea c! la acestea se adaug! o,ligatoriu i pre*ederile Ghidul solicitantului -Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020.Aspectele cuprinse "n acest documente ce deri*! din Programul Opera ional Regional i modul s!u de implementare *or +i interpretate e(clusi* de c!tre Ministerul )e*olt!riiRegionale i Administra iei Pu,lice M)RAP ' AMPOR cu respectarea legisla iei "n

  *igoare i +olosind metoda de interpretare sistematic!#

  MPOR3A35! recomand!m ca "nainte de a "ncepe completarea cererii de +inan are pentru apelulde proiecte POR$AP$201%$&$ ' A(a prioritar! & - )i*ersi+icarea economiilor localeprin de*oltarea dura,il! a turismului Prioritatea de in*esti ii s! *! asigurai c! aiparcurs toate in+ormaiile preentate "n acest document precum 6i toate pre*ederileGhidul solicitantului -Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020, inclusi* notele de su,sol 6i s! *! asigura i c! ai "neles toate aspectele legatede speci+icul inter*eniilor +inanate din POR 2014-2020 a(a prioritar! & - )i*ersi+icareaeconomiilor locale prin de*oltarea dura,il! a turismului#

  5! recomand!m ca p7n! la data limit! de depunere a cererilor de +inanare "n cadrulpreentului apel de proiecte s! consultai periodic pagina de internet888#in+oregio#ro pentru a urm!ri e*entualele modi+ic!ri ale condiiilor generale i$sauspeci+ice precum i alte comunic!ri $ clari+ic!ri pentru accesarea +ondurilor "n cadrulPOR 2014-2020#

  Pentru a +acilita procesul de completare 6i transmitere a cererilor de +inanare la sediulAgen iilor pentru )e*oltare Regional! A)R 1+uncionea! un ,irou de in+ormare undesolicitanii pot +i asistai "n mod gratuit "n clari+icarea unor aspecte legate decompletarea 6i preg!tirea cererii de +inanare# 9ntre,!rile rele*ante 6i r!spunsurilecorespun!toare sunt pu,licate periodic pe pagina de internet a Agen iilor pentru)e*oltare Regional! A)R la sec iunea dedicat! POR 2014-2020#

  9n cadrul preentului document prin :;idul general se "ntelege documentul cu titlul :;idulsolicitantului -

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  3/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  ##############2#&

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  4/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  1 INFORMA II AXA PRIORITARA/PRIORITATEA DEINVESTITII/OPERATIUNEA

  1.1 A '%'%$'3 7 D%!"'#%%'" "(%%+' ++" '% *"!+$'" *&'6%+3

  $&'%#(&+&%Prioritate de investi ii 7.1 !ri"inirea unei cre teri favora#ile ocu!$rii for ei de %unc$, !rin

  de&voltarea !oten ialului endogen ca !arte a unei strategii teritoriale!entru anu%ite &one, care s$ includ$ reconversia regiunilor industrialeaflate n declin, !recu% i s!orirea accesi#ilit$ ii i de&voltarea resurselor naturale i culturale s!ecifice '(nvesti)ii n infrastructura deturis%*

  1.2 C'" "#$" 6%"$%!&+ #"%% + "% '%'%$'"/'%'%$3 %% *" %!"#$% %%

  O#iectiv !ecific Cre terea nu%$rului %ediu de salaria i n sta iunile turistice

  1.8 C'" #&$ '"%&%+" 9 *'&+ 3'' #" $ #+%%$ % 3'% 9 *'&+ "%'%'%$'" 7/'%'%$$" *" %!"#$% %% 7.1

  n*estiiile care se *or realia "n in+rastructura de turism au ca scop cre terea economic! a onelor a+late"n declin economic dar care dispun de un poten ial turistic *aloros "n *ederea cre terii num!rului mediu de salaria i din staiunile turistice "n toate regiunile de de*oltare ale Rom7niei mai pu in regiunea Bucure ti 'l+o*#

  1.4 C'" #&$ %&%+" #'%:%%$" 9 *'&+ "% '%'%$'"/'%'%$3 %% *" %!"#$% %%

  Principalele ac iuni care *or +i +inan ate *iea! acti*it! i care *or +i localiate "n sta iuni turistice

  con+orm pre*ederilor : %2$200 cu modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare# Proiectele ela,orate*iea! urm!toarele aciuni=

  )e*oltarea in+rastructurii pentru turismul ,alnear in+rastructur! rutier! re ele de captare i transport "n con+ormitate cu pre*ederile O: nr# 10C$2000 cu modi+ic!rile 6i complet!rileulterioare#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  5/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  A$%!%$3=%+" '" 9 *'&+ '%"$"+' & $'"6&%" #3 %$'" #&6 %%*"= :&$'&+&% *" #$$. P'%'""$&+ )%* & #&$ %=$" '%"$"+" '" %$'3 #&6 %%*"= :&$'&+&% *" #$$.

  A:&$'&+ *" #$$ '"'"%$3 '%" (3#&'3 *" #'%:% '" 9*"+%" #3 #%&'" & !$: "$&+&% "(%> #3 *%#$'#%"" '% #3 ("% " #3 *%#$'#%"" &'" #& #3 "$"" ("' &+ *%$'"

  #$$"+" ("(6'" +" U%&%% E&'"".

  1.5 I*%$'% '%'%$$" *" %!"#$%=%" 7.1

  (ndicatorii de reali&are co%uni +i s!ecifici 'out!ut* POR 2014-2020 sunt

  - .upra+a ! mp spa ii desc;ise$ cl!diri create$ rea,ilitate "n sta iuni turistice$ )elta )un!rii

  -

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  6/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  - supra+aa in+rastructurilor pentru recreere$agrement create amena/ate rea,ilitate mp#

  u se accept! identi+icarea 6i cuanti+icarea "n cadrul cererii de +inanare a altor indicatori "n a+aracelor menionai "n cadrul seciunilor 1#% 6i 1#@ din preentul g;id#

  1.7 R$ %=3'%% '*$" 9 *'&+ '""$&+&% "+ *" '%"$"

  9n cadrul preentului apel de proiecte rata de co+inanare este suportat! din Hondul European de

  )e*oltare Regional! HE)R 6i este de %I pentru toate proiectele de in+rastructur! de turism# Rata deco+inanare de la ,ugetul de stat este 1?I# Rata de co+inanare a ,ene+iciarului este de 2I#

  2 INFORMA II APEL DE PROIECTE

  2.1 C" $% *" "+ *" '%"$" #" +#"3

  Pentru a(a prioritar! prin preentul :;id se lansea! apelul de proiecte cu nr# POR$AP$201@$&$a*7nd la ,a! principiul competiti*it!ii cu termen limit! de depunere a cererilor de +inantare#

  Modalitatea de depunere a proiectelor are la ,a! pre*ederile Ghidului solicitantului -Condi ii generalede accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020, precum i pre*ederile preentului document#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  7/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  2.2 C'" "#$" "'%* 9 '" $ % *"" '%"$"+"

  2.2.1 D$ % ' +#3'%% "'"'%% *" '%"$" 01.04.201?, ' 1?.00

  2.2.2 D$

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  8/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  5aloarea c;eltuielilor realiate dupa perioada de implementare a proiectului pentru "ntre inea in*esti iei i$sau alte lucr!ri necesare pentru punerea "n +unc iune a o,iecti*ului +inan at e+ectuate de ,ene+iciar "n

  perioada de dura,ilitate nu se includ "n *aloarea total! a proiectului#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  9/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  .e *a acorda puncta/ suplimentar "n cadrul etapei de e*aluare te;nic! 6i +inanciar! acelor proiecte care seimplementea! "n sta iuni turistice ,alneare climatice i ,alneo-climaterice con+orm pre*ederilor O: nr# 10C$2000 cu modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare#

  mplementarea acestor tipuri de proiecte *a contri,ui la stimularea circula iei turistice cre terea "ncas!rilor o, inute din turism cre terea e+icien ei economice i a competiti*it! ii destina iilor turistice dar 6i la cre6terea num!rului mediu de salariai "n staiunile turistice# Prin realiarea acestor proiecte sedore te ca +iecare regiune de de*oltare s!- i *alori+ice prin practicarea unor +orme de turism speci+ice a*anta/ele competiti*e e(istente la ni*el local#

  8 PROIECTE GENERATOARE DE VENIT

  Proiectele de investi)ii +inanare "n cadrul acestei priorit!i de in*estiii pot +i proiecte generatoare de*enit dac! se "ncadrea! "n pre*ederile art# @1 alin# 1 din RE:ULAME3UL UE R# 1?0?$201? ALPARLAME3ULU EUROPEA AL

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  10/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  cadrul su,sec iunilor urm!toare sunt enumerate criteriile de eligi,ilitate generale detaliate "n cadrul:;idului solicitantului -

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  11/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  N& #&$ "+%%6%+" '%"$"+" '" '& "+%! '"+%'" *" +&'3'% 3'3 &$'% %"*" #$'&%'".

  I(6%+&+ B9 '(%$$" & '""$&+ '%$"'%& *" "+%%6%+%$$" " " 6%"$&+'%"$&+&% '" %(+%3 ""&=% *" +&'3'% *" #$'&=%% 9*"+%"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  12/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  *''" '%"$&+&%

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  13/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  - de*oltarea reelelor de captare 6i $ sau transport a i*oarelor minerale 6i saline cu potenialterapeutic ape minerale lacuri 6i n!moluri terapeutice gae terapeutice +actorii sanogenide la ni*elul grotelor 6i salinelor

  - crearea$rea,ilitarea traseelor marcate pentru cur! pe teren a +acilit!ilor de utiliare ai*oarelor minerale

  - de*oltarea iluminatului pu,lic

  9n "n elesul preentului :;id prin spa iu *erde se "n elege supra+aa de teren indi+erent de m!rime a+lat! "n proprietatea pu,lic! sau pri*at! a autorit!ii localeneocupat! de construcii autoriate destinat! plant!rii 6i cre6terii *egetaiei ier,oase6i lemnoase care are ca scop asigurarea 6i "m,un!t!irea +actorilor de mediu 6i acondiiilor de *ia! "n mediul ur,an contri,uind 6i la "n+rumusearea aspectuluiur,anistic al localit!ii# n cadrul prioritatii de in*estitii se *or realia urm!toareletipuri de spa ii *eri pu,lice cu acces nelimitat= parcuri gr!dini scuaruri con+ormpre*ederilor art#? alin#a din Legea nr# 24$200& pri*ind reglementarea 6i administrareaspaiilor *eri din onele ur,ane cu modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare#

  9n sensul legii men ionate termenii respecti*i au urm!toarele semni+ica ii=

  a) Parc ' spa iu *erde cu supra+a ! de minimum un ;ectar +ormat dintr-un

  cadru *egetal speci+ic i din one construite cuprin7nd dot!ri i ec;ip!ri destinate acti*it! ilor sporti*e sau recreati*e pentru popula ieD

  b) .cuar ' spa iu *erde cu supra+a ! mai mic! de un ;ectar dar nu mai mic! de 1000 mp amplasat "n cadrul ansam,lurilor de locuit "n /urul unor dot!ri pu,lice aamena/!rilor sporti*e de agrement pentru copii i tineret sau "n alte loca iiD

  c) :r!din! ' teren culti*at cu +lori copaci i ar,u ti ornamentali care este +olosit pentru agrement i recreare +iind desc;is pu,liculuiD

  Ac;ii ionarea i montarea elementelor constructi*e de tipul alei +oi oare pergole grila/e grupuri sanitare spatii pentru intretinere$*estiare scene sunt eligi,ile cucondi ia ca supra+a a cumulat! a acestora s! nu depa easc! 10I din supra+a a total! a spa iului *erde si numai pe ,aa unei documenta ii de ur,anism con+orm art# 1 alin#& din Legea nr# 24$200& pri*ind reglementarea i administrarea spa iilor *eri din

  onele ur,ane cu modi+ic!rile i complet!rile ulterioareD

  n acceptiunea acestui :;id agrementul repreint! acea +acilitate de recreare si $sau in+rastructura pusa la dispoitie de o unitate administrati* teritorial! 6i speci+ic!acesteia constituind unul din elementele necesare "n satis+acerea ne*oilor turi tilor*iitatorilor din sta iunile turistice sau staiunile turistice ,alneare climatice sau,alneoclimatice 6i a carei +inantare nu intra su, incidenta regulilor pri*ind a/utorul destat con+orm legislaiei "n *igoare#

  A3EEN Acti*it!ile propuse "n cadrul proiectelor nu tre,uie s! intre su, incidenaa/utorului de stat# Prin preentul g;id nu sunt +inana,ile proiectele care intr! su,incidena a/utorului de stat# A/utorul de stat repreint! orice m!sur! de spri/in care

  "ndepline6te cumulati* urm!toarele condi ii=s! +ie acordat! de c!tre stat sau de c!tre unit! ile administrati*e teritoriale dinresurse de stat sau resurse ale unit! ilor admnistrati*-teritoriale ori de alte organismecare administrea! surse ale statului sau ale colecti*it! ilor locale indi+erent de +orm!Ds! +ie selecti*!Ds! asigure un a*anta/ agentului economicDs! distorsionee ori s! amenin e s! distorsionee concuren a sau s! a+ectee comer ul dintre statele mem,re ale Uniunii Europene#

  1?

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  14/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Acti*it!ile propuse "n cadrul proiectelor repreint! o,ligaii contractuale ce *or +imonitoriate pe parcursul implement!rii proiectului 6i dup! +inaliarea implement!riiproiectului# Acti*it!ile enumerate mai sus nu sunt limitati*e alte acti*it!i de ti!ulcelor de %ai sus pot +i considerate eligi,ile dac! solicitantul /usti+ic! necesitateaderul!rii lor "n scopul implement!rii "n condiii optime a proiectului#

  P'%"$&+ ' #'" %='" & $'"6&%" #3 %" 9)"%$ 9 (* %% #& %(+"("$$%$"'+ 9%$" *" *"&"'" "'"'%% *" % '" 9 *'&+ POR 2014-2020, %*%"'"$ *3$$" +3 %+" "'"$" & #$ '"+%$" #& & *" 3$'" 6""%%'.B'$. ?5 *% R"&+("$&+ +P'+("$&+&% E&'" % + C#%+%&+&% '. 1808/2018

  u sunt eligi,ile in*estiiile care au +ost +inaliate din punct de *edere +iic e(# a +ost e+ectuat! recepiala terminarea lucr!rilor p7n! la momentul depunerii cererii de +inanare#.unt eligi,ile proiecte pentru care contracte de lucr!ri au +ost "nc;eiate dup! data de 01#01#2014 "ncondiiile enunate mai sus#

  P'%"$&+ ' & (% 6""%%$ *" %='" &6+%3 9 &+$%(%% 5 % 9%$" *" *$*"&"'%% "'"'%% *" %='", "$'& "+

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  15/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  .trategia tre,uie s! +ie apro,at! de autoritatea pu,lic! local! prin

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  16/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Localitatea$p!ri din localitatea de implementare *a tre,ui s!-6i p!stree statutul de staiune turistic!con+orm pre*ederilor : %2$200 cu modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare sau statutul de staiuneturistic! ,alnear! climatic! sau ,alneoclimatic! con+orm pre*ederilor O: 10C$2000 cu modi+ic!rile 6icomplet!rile ulterioare a*ut la momentul semn!rii contractului de +inanare pe toat! perioada dedura,ilitate a contractului semnat#

  P'%"$&+ '"#"$3 '%%%%+" '%!%* *"!+$'" *&'6%+3, "+%$$" *"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  17/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  eectuarea plii ;i realitatea cheltuielii eectuate, pe baza crora cheltuielile s

  poat * /eri*cate%controlate%au)itate=c# s *e 9n conormitate cu pre/e)erile programului=)# s *e 9n conormitate cu contractul )e *nanare, 9ncheiat 9ntre autoritatea )e

  management sau organismul interme)iar ;i bene*ciar=e# s *e rezonabil ;i necesar realizrii operaiunii=

  # s respecte pre/e)erile legislaiei Uniunii Europene ;i naionale aplicabile=g# s *e 9nregistrat 9n contabilitatea bene*ciarului, cu respectarea pre/e)erilor art#

  3. )in Regulamentul (UE" nr# 1#$'$%&'1$#h# s nu *e contrar pre/e)erilor )reptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaiei

  naionale care /izeaz aplicarea )reptului rele/ant al Uniunii, 9n pri/ina

  eligibilitii, regularitii, gestiunii sau controlului operaiunilor -i cheltuielilor#

  >ot# !ecanismul )e plat ;i rambursare a cheltuielilor 9n ca)rul contractelor )e

  *nanare se realizeaz 9n conormitate cu pre/e)erile U6 nr#+'%&$#'7#&'18,

  pri/in) gestionarea *nanciar a on)urilor europene pentru perioa)a )e

  programare &'1+ ? &'&', precum ;i normele )e aplicare aprobate prin 46 nr#

  7$%&'13

  4.8.2 R"&+% #"%%" *" "+%%6%+%$$" )"+$&%"+%+'

  L%#$ )"+$&%"+%+' "+%%6%+" &'%*" &'(3$'"+" $"'%% *" )"+$&%"+%

  CAP.1 C)"+$&%"+% "$'& 6=%"'"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  18/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  o,iecti*ului de in*estiie delimitat din punct de *edere /uridic precum 6i c;eltuielile a+erenteracord!rii la reelele de utilit!i#

  CAP.8 C)"+$&%"+% "$'& '%"$'"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  19/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare si O: r# 10C$2000 cu modi+ic!rile 6i complet!rileulterioare=

  c;eltuielile cu crearea$rea,ilitarea aleilor pietonale pistelor pentru ,icicli tiD crearea$rea,ilitarea$moderniarea$amena/area spaiilor *eri plantarea$gaonarea

  supra+e elor inclusi* plantare ar,oriD c;eltuieli cu realiarea sistemelor de irigaii pentru spaiile *eriD

  c;eltuieli legate de amena/area o,iecti*elor turistice naturale de utilitate pu,lic! precum 6icrearea$moderniarea in+rastructurilor cone(e de utilitate pu,lic! c;eltuieli de construire$moderniare a punctelor +oi6oarelor de o,ser*are$ +ilmare$

  +otogra+iere posturilor sal*amont$sal*amarD c;eltuieli cu ac;iiia 6i montarea elementelor constructi*e de tipul +oi oare pergole grila/e

  etc#D c;eltuieli de marca/ pentru traseele turistice traseele tematice c;eltuieli cu crearea de +acilit! i pentru recreare$agrement pe terenurile amena/ate e(#

  one speciale pentru sport terenuri de sport locuri de /oac! pentru copii am+iteatre in aerli,er scene etc#D

  .e cuprind c;eltuielile a+erente e(ecuiei tuturor o,iectelor cuprinse "n o,iecti*ul de in*estiie

  din #$=%&% $&'%#$%" 6+"'", +%($%"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  20/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  .e cuprind c;eltuielile pentru procurarea de ,unuri care con+orm legii intr! "n categoriami/loacelor +i(e sunt necesare implementarii proiectului 6i respect! pre*ederile contractului de+inanare#

  N& #&$ "+%%6%+" )"+$&%"+%+" "$'& '&''" *" 6&&'% '", '( +"%%, %$'3 9$"'% 6%"$"+' *" %!"$'.

  4#?#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  21/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  .e includ c;eltuieli e+ectuate pentru acti*it! i de mareting i promo*are turistic! ale o,iecti*ului +inan at "n limita ma(ima a % I din *aloarea c;eltuielilor eligi,ile +inantate "n cadrul capitolului 4F

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  22/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  costuri operaionale de +unc ionare de testare i "ntre inere a o,iecti*elor +inan ate prin proiect

  costuri administrati*e c;eltuielile cu "ntocmirea strategiei pentru de*oltare local! costuri de personal c;eltuieli +inanciare respecti* prime de asigurare ta(e comisioane rate i do,7ni a+erente

  creditelor contri,u ia "n natur! amortiarea c;eltuielile cu leasingul pre*!ute la art# C din : nr# ?CC$201% c;eltuielile cu ac;iiionarea auto*e;iculelor i a mi/loacelor de transport a6a cum sunt ele

  clasi+icate "n .u,grupa 2#?# FMi/loace de transportG din : 21?C$2004 pentru apro,area

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  23/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  a .H$)AL=Proiectul se respinge "n caul ,i+!rii cu U la=S criteriile ? 11#1 1 de la punctul S criteriile % @ & de la punctul #

  9n caul ,i+!rii cu U la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se *a respinge se *or cere clari+ic!ri"n +unc ie de pre*ederile g;idului speci+ic i se *or +ormula recomand!ri de "m,un!t! ire a documenta iei

  te;nico-economice#

  , P3=Proiectul se respinge "n caul ,i+!rii cu U la=- criteriile 2 @ 10 de la punctul #9n caul ,i+!rii cu U la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se *a respinge se *or cere clari+ic!ri

  i se *or +ormula recomand!ri de "m,un!t! ire a documenta iei te;nico-economice#

  N$39n situa ia "n care la cererea de +inantare se ane(eaa at7t .H$)AL cat si P3 in cadrul E3H se *a e*aluainclusi* din punctul de *edere al con+ormit! ii doar Proiectul 3e;nic prin utiliarea :rilei de anali! acon+ormit! ii P3 ane(a #4 # Proiectul se *a puncta "n ,aa documenta iei te;nico-economice ane(at!la depunerea cererii de +inan are i nu "n urma clari+ic!rilor#

  .emnarea contractului de +inan are *a +i condi ionat! de respectarea recomand!rilor de "m,un!t! ire +ormulate de c!tre e*aluatorii independen i#

  Criteriile de e"aluare tehnic# i financiar# sunt

  1. C$'%6&=% '%"$&+&% + '"+%'" 6%"$%!"+' #"%%" '%'%$3 %% *" %!"#$% %" 7.1 n*estiii identi+icate "n staiune ca urmare a implement!rii proiectului 6i prin care se preconiea!cre6terea num!rului de salariaiPreconiarea cre6terii num!rului de *iitatori "n cadrul staiunii turistice ca urmare a implement!riiproiectului pe o perioad! de % ani de la +inaliarea in*estiiei%

  5alori+icarea resurselor naturale "n scop turistic "n +uncie de localiarea proiectelor

  2. C+%$$", ($&'%$$"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  24/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  )ocumentele ce +undamentea! costurile sunt semnate de repreentantul legal sau persoana"mputernicit! "n acest sens pe +iecare pagin!#

  )ocumenta ia se include pe

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  25/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  un consum energetic $ de ap! e+icient cre6terea supra+eelor ocupate de spaiile *eripromo*area 6i diseminarea unui stil de *ia! prietenos cu mediul "ncon/ur!torD

  Minimiarea la surs! a de eurilor generate i$ sau susinerea colect!rii selecti*e a de6eurilor cre6terea gradului de recuperare 6i reciclare a de6eurilor 6i gestionarea corespunatoare curespectarea principiilor strategice 6i a minimi!rii impactului asupra mediului 6i s!n!t!ii umaneD

  mplementarea unor m!suri de prote/are a ,iodi*ersit!ii 6i ecosistemului de cre6tere a e+icienei

  energetice pentru in+rastructura realiat! prin proiectot!=

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  26/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  A"#$ (*"+ #" ! &$%+%

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  27/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Bilanul conta,il pentru ultimul e(erciiu +inanciar "nc;eiat *iat de Administraia +inanciar!

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  28/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  )ocumentaia te;nic! economic! se depune doar "n +ormat electronic scanat! +ormat P)H# Plan6ele se*or depune scanat# .olicitantul *a ane(a declara ia !e !ro!rie r$s!undere a solicitantului i vi&a de confor%itate a !roiectantului cu !rivire la confor%itatea !lan elor +ormat pd+ cu +ormatul original alacestora# Pentru aceast! declara ie nu e(ist! un +ormat standard dar tre,uie s! con in! in+orma iile pri*ind identi+icarea documentelor pentru care se atest! con+ormitatea cu originalul#

  Aceast! declara ie se *a depune "n original semnat! de repreentantul legal al solicitantului#9n caul "n care Proiectul te;nic a +ost "ntocmit i recep ionat acesta se *a depune "n mod o,ligatoriu "n cadrul documenta iei te;nico-economice "n +ormatul scanat tip pd+#

  )e asemenea se *a depune Planul de mareting Model E model orientati* din cadrul ane(ei #@# lapreentul g;id#

  Pentru !roiectele de investi)ii !entru care eecu)ia fi&ic$ sau de lucr$ri nu a fost de%arat$ la datade!unerii cererii de finan)are la cererea de +inan are se *a ane(a documenta ia te;nico-economic! "n con+ormitate cu : 2$200 pri*ind apro,area con inutului cadru al documenta iei te;nico-economice a+erente in*esti iilor pu,lice precum i a structurii i metodologiei de ela,orare a de*iului general pentru proiecte de in*esti ii i lucr!ri de inter*en ii# )e asemenea *a +i ane(at! ot!r7rea solicitantului de apro,are apro,are a indicatorilor te;nico-economici#

  Atenie)ocumentaia te;nico-economic! a o,iecti*ului de in*esti ie nu a +ost ela,orat!$re*iuit!$ reactualiat! cu mai mult de 2 ani "nainte de data depunerii cererii de +inanare)e*iul general nu a +ost actualiat cu mai mult de 12 luni "nainte de data depunerii cereriide +inanare#

  Pentru +inan area proiectelor de in*esti ii "n in+rastructur! "n cadrul POR 2014-2020 este su+icient! depunerea studiului de +ea,ilitate$documenta iei de a*iare a lucr!rilor deinter*en ie#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  29/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Pentru !roiectele de investi)ii !entru care eecu)ia de lucr$ri a fost de%arat$, ns$ !roiectele nu aufost ncheiate n %od fi&ic sau financiar nainte de de!unerea cererii de finan are se *a ane(a "n +ormatelectronic scanat! at7t documentaia te;nico-economic! c7t 6i contractul de lucr!ri "nc;eiat inclusi* cutoate adiionale "nc;eiate la acesta#

  .e *a ane(a la documenta ie i Proiectul te;nic "nso it de de*iul general "ntocmit con+orm :2$200

  actualiat urm7nd ca e*aluarea te;nic! i +inanciar! s! se realiee "n ,aa acestuia#

  Bene+iciarul are o,liga ia ca "n termen de 10 de ile de la intrarea "n *igoare a contractului de +inan are s! depun! la sediul O documenta iile de ac;ii ie ale contractului de lucr!ri pentru proiectele a c!ror lucr!ri au +ost "ncepute dar nu au +ost "nc;eiate "n mod +iic sau implementate integral sanc iunea "ncaul ne"ndeplinirii o,liga iei put7nd +i reilierea contractului de +inan are#

  La momentul depunerii cererii de +inanare se *or ane(a "n mod o,ligatoriu la cererea de +inan arepentru lucr!rile "ncepute "n +ormat electronic scanate +ormat pd+=

  raportul pri*ind stadiul +iic al in*estiiei asumat de c!tre repreentantul legal al socitantului dec!tre dirigintele de 6antier 6i de c!tre constructor Model la ane(a #@ din cadrul :;iduluispeci+ic

  de*iul detaliat "ntocmit con+orm : 2$200 al lucr!rilor e(ecutate 6i pl!tite al lucr!rilor

  e(ecutate 6i nepl!tite 6i respecti* al lucr!rilor ce urmea! a mai +i e(ecutate procesul *er,al de recepie parial! a lucr!rilordaca este caul precum 6i documentele

  cadastrale pri*ind inta,ularea parial! a acestora autoriaia de construire contractul de lucr!ri semnat dup! data de 01#01#2014 inclusi* acte adiionale proiectul te;nic#

  11. C"'$%%$&+ *" &'6%#(

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  30/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  9n con+ormitate cu : nr# 44%$200C pri*ind e*aluarea impactului anumitor proiecte pu,lice 6i pri*ateasupra mediului procedura de e*aluare a impactului asupra mediului se realiea! "n etape dup! cumurmea!= a etapa de "ncadrare a proiectului "n procedura de e*aluare a impactului asupra mediuluiD , etapa de de+inire a domeniului e*alu!rii 6i de realiare a raportului pri*ind impactul asupra mediuluiD c etapa de anali! a calit!ii raportului pri*ind impactul asupra mediului#

  La cererea de +inan are se ane(ea! documentul emis "n urma parcurgerii etapei de la litera a mai susmen ionat!#

  12. 6 D"%% %+3 "(%#3 *" &$'%$$" ("$"$3 '%!%* "!+&'" %($&+&% #&'("*%&+&%

  '!entru !roiectele de investi)ii !entru care eecu)ia de lucr$ri a fost de%arat$, i care nu au fostncheiate n %od fi&ic sau financiar nainte de de!unerea cererii de finan are

  18. J$3''"/)$3''%+" '$""'%+' *" '6'" *&("$=%"% $")%-"(%" BSF/DALI #& PT

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  31/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  )e*iul general tre,uie s! preinte data ela,or!rii$actuali!rii s! +ie semnat i tampilat de catre ela,oratorul documentatiei te;nico-economice# )e*iul general tre,uie sa +ie semnat i derepreentantul legal sau de o persoan! "mputernicit! special "n acest sens#

  )e*iul general se *a ane(a o singur! dat! la cererea de +inan are# 9n caul "n care acesta este parte la.H$)AL *a r!m7ne doar "n cadrul respecti*elor documente +!c7ndu-se meniunea respecti*! "n cadrulopisului cererii de +inanare#

  9n caul "n care "n cadrul proiectului e(ist! at7t lucr!ri eligi,ile c7t i lucr!ri neeligi,ile acestea se *ordetalia separat "n cadrul ,ugetului pe ,aa de*iului general#

  1?. L%#$ *" ")%("$" %/#& +&'3'% %/#& #"'!%%% & 9*''" "#$' " #" %&" *" )"+$&%"+% "+%%6%+" /"-"+%%6%+" B*3 "#$" &+

  .e *or ane(a liste separate pentru ec;ipamente i$sau dot!ri i$sau lucr!ri e*ideniindu-se cele dou! tipuri de c;eltuieli eligi,ile$ne-eligi,ile cu menionarea preurilor acestora iar in+ormatiile *or +icorelate cu ,ugetul proiectului cu preciarea caracteristicilor te;nice minime#

  e va folosi 8odelul 9 - Lista de ec;ipamente lucr!ri ser*icii cu "ncadrarea acestora pe sec iunea dec;eltuieli eligi,ile $neeligi,ile dac! este caul*, din ane(a #@ la preentul g;id#

  17. S$'$"% *" *"!+$'" ++3.olicitantul *a preenta= ;ot!r7rea de apro,are a strategiei de de*oltare local! "n care se reg!se6te in*estiia

  +inana,il! "n cadrul P E(tras rele*ant din strategie "n care se reg!se6te in*estiia +inana,il! "n cadrul P

  identi+ica,il! cel pu in prin titlul proiectului sau prin descrierea in*esti iei

  1. D&("$" '%!%* #=%"'" %!"#$%=%"% *% '$" "$%$3=%+' ++"

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  32/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Responsa,ilitatea costurilor este a proiectantului acesta putand mentiona$ane(a documentele care austat la ,aa +i(arii preturilor unitare din listele de cantitati$ec;ipamente#

  21. A+$" *&("$" #+%%$$" pentru a demonstra un grad mai a*ansat de maturitate a proiectului se poate ane(a procesul

  *er,al de recep ie al proiectului te;nic autoriaia de construire do*ada lans!rii "n .EAP aanun ului de atri,uire contractul de lucr!ri atri,uit dupa 01#01#2014#

  a*iul administratorului$custodelui pentru inter*eniile care au loc "ntr-o arie natural!prote/at! "n con+ormitate cu pre*ederile OU: %&$200& cu modi+ic!rile 6i complet!rileulterioare#

  Ultimele date statistice emise de . din care s! reulte num!rul mediu de salaria i i de *iitatori din sta iunea turistic!$staiunea turistic! ,alnear! climatic! sau ,alneoclimatic!#

  mac;eta pri*ind analia 6i pre*iiunea +inanciar! Modelul ) din ane(a #@ la preentul g;idcompletat! cu in+ormaiile rele*ante a+erente respecti*ului apel de proiecte *a +i completat!de c!tre +iecare solicitant 6i ane(at! la cererea de +inanare +ormat electronic +ormat e(celprecum 6i +ormat pd+# Aceasta nu *a +i ane(! la contractul de +inanare 6i se *a ata6a ladosarul administrati* al O transmis odat! cu contractul de +inanare#

  Orice alte documente se consider! a +i necesare pentru demonstrarea eligi,ilit! ii acti*it! ilor

  i proiectului#

  N$3I &+ 9 '" '% '%"$ #" )%% %"3 $"'" ""#' %(+"("$3'%% '%"$&+&% B"#$ ! %)%%=%$ 3 "+ $'%& + (("$&+ *"&"'%% "'"'%% *" %='", #" ! $ *" #"(""''$&+ ""'$&+&% ANEVAR '%!%* !+'" $"'"&+&% )%% %$ B'( /G 2012 $entrua$ro(area Regula!entului de organi+are i func ionare a 3niunii a ionale a 5"aluatorilor Autori+a i din Ro!'nia '"&( % Ordonan a nr 242011 $ri"ind unele !#suri n do!eniul e"alu#rii(unurilor.

  5.4.2 A""+" 6+%$'%% + (("$&+ $'$3'%%

  1 M*%%3'% + $"+" #$%$&$%!"/#$$&$/'"'""$$ +"+ + #+%%$$&+&% %/#&'$""'%+' B*3 "#$" &+

  9n caul "n care e(ist! modi+ic!ri la documentele ane(ate la cererea de +inan are acestea se *orane(a la documenta ia de contractare sau se *or transmite documentele statutare consolidate#Aceste documente se depun "n copie con+orm cu originalul#

  2 U+$%("+" #%$& %% %%'" 9)"%$" B*3 "#$" &+ +" #+%%$$&+&% % '$""'%+' B*3 "#$" &+

  9n caul "n care pe parcursul procesului de e*aluare i selec ie inter*ine "nc;eierea unui an +iscal i termenul limit! de depunere a situa iilor +inanciare a anului respecti* se *or ane(a ultimele situa ii +inanciare "nc;eiate#

  8 M*%%3'% '%!%* *&("$"+" *" %*"$%%'" '"'""$$&+&% +"+ + #+%%$$&+&%,

  #&' *"+' %%+' " ''%" '3#&*"'" "$" + *"&"'" "'"'%% *" % '", (*%%3'% #&' '*&+&% *" '$""'%$, #&' *"+' %"% *" :("$, *"+'=%"%'%!%* "*"*&$%6%+%$$" TVA, '"&( % #&' (*$&+&% #"%+/%(&$"'%%'%% #"%+""$'& #"('" &(%$' #"=%&% *% "'"'" *" %='" B*3 "#$" &+

  4 D"+'=% *" "+%%6%+%$$" #+%%$$&+&%9n acest sens se solicit! completarea modelului standard de declara ie la momentul contract!rii=

  ?2

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  33/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  respect! +ormatul standard al Modelului B ' )eclara ia de eligi,ilitate din cadrul Ane(ei #@ dinpreentul document#Este datat! 6i semnat! "n original de c!tre repreentantul legal#

  5 C"'$%%$ *" $"#$'" %#+3, '""'%$' + 6+% %%+" *" +$3 + 6&"$&+ ++ % 6&"$&+ *" #$$

  E(trasul de atestare +iscal! tre,uie s! +ie "n termen de *ala,ilitate#

  9n caul parteneriatelor toi mem,rii parteneriatului *or preenta acest document#

  ? C"'$%%$&+ *" %"' %#+ + #+%%$$&+&%

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  34/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  Acordul de mediu i studiul de impact asupra mediului "n caul "n care proiectul se supuneprocedurii pri*ind e*aluarea impactului asupra mediului "n con+ormitate cu : nr# 44%$200Cpri*ind e*aluarea impactului anumitor proiecte pu,lice 6i pri*ate asupra mediului dac! estecaul#

  A*iul atura 2000 dac! este caul "n con+ormitate cu pre*ederile OU: %&$200& pri*indregimul ariiilor naturale prote/ate conser*area ;a,itatelor natural a +lorei 6i +auneis!l,atice cu modi+ic!rile 6i complet!rile ulterioare#

  )ocumente din care s! reias! c! solicitantul$ mem,rii parteneriatului "n caul "n care care au+ost sta,ilite de,ite "n sarcina lor ca urmare a m!surilor legale "ntreprinse de autoritatea demanagement au +ost ac;itate integral ata67nd do*ei "n acest sens dac! este caul

  dac! e caul &$&+ *" '$%%'" 9 SEAP "$'& )%%$% PT dac! Bene+iciarul depunedocumenta ia te;nic! +aa .H$)AL ane(at! la cererea de +inantare# Bene+iciarul are o,ligatialansarii ac;iitiei de P3 "n .EAP "n termen de 2 luni de la semnarea contractului de +inantare#

  5.5 S"('" "'"'%% *" % '" % *&("$"+' "$"

  Repreentantul legal *a semna personal sau printr-o persoan! "mputernicit! special "n acest sens pe+iecare pagin! "n parte urm!toarele documente=

  cererea de +inanare cu e(cepia certi+ic!rii aplicaiei

  ,ugetul cererii de +inan are de*iul general i$sau detalierile acestuia pentru c;eltuieli eligi,ile$neeligi,ile lista de ec;ipamente 6i$sau lucr!ri 6i$sau ser*icii cu "ncadrarea acestora pe seciunea de

  c;eltuieli eligi,ile$ neeligi,ile)ocumentele preentate "n copie *or purta men iunea con+ormit!ii cu originalul aplicat! pe +iecarepagin! "n parte precum i semn!tura repreentantului legal$persoanei "mputernicite special#

  N$3Pentru declara iile solicitate "n nume personal ale repreentantului legal precum 6i pentru certi+icareaaplicaiei nu se accept! "nsu irea i semnarea acestora de c!tre o alt! persoan! "mputernicit!# erespectarea acestei pre*ederi *a conduce automat la respingerea cererii de +inan are#

  9n caul "n care cererile de +inan are se *or transmite online prin aplica ia MJ.M. semn!tura electronic!

  a repreentantului legal certi+icat! "n con+ormitate cu pre*ederile legale "n *igoare este o,ligatorie#

  5.? N&("'$'" "'"'%% *" % '" % *&("$"+' "$"

  )osarul original al cererii de +inan are "n caul "n care nu se utiliea! aplica ia MJ.M. se "ndosaria! paginea! 6i opisea! cu toate paginile numerotate "n ordine de la 1 la FnG "n partea de /os a +iec!ruidocument unde F1G este pagina cu opisul iar FnG este num!rul total al paginilor din dosarul completinclusi* documentele ane(ate#

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  35/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  A#"$"+" ("=%$" 9 Ghidul solicitantului - Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020 "or fi co!$letatecorelate cu cele $re"#+ute n $re+entul docu!ent.

  Ulterior depunerii cererile de +inan are *or intra intr-un sistem competiti* de *eri+icare e*aluare i selec ie "n urma c!ruia *or +i +inan ate doar proiectele care "ntrunesc toate condi iile de eligi,ilitate i care "n urma e*alu!rii te;nice i +inanciare se "ncadrea! "n alocarea apelului respecti* de proiecte#

  Etapele sistemului de e*aluare selec ie i contractare sunt cele detaliate "n cadrul sec iunii 6 din

  cadrul Ghidului solicitantului -Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020,astfel

  ?.1 C'(%$$" *(%%#$'$%!3 % "+%%6%+%$$". A#"$" ""'+" - '%$"'%%, '"#,+'%%3'%

  )up! depunerea cererii de +inanare se *or analia i *eri+ica respectarea tuturor criteriilor decon+ormitate administrati*! i eligi,ilitate men ionate "n cadrul Ghidului solicitantului -Condi iigenerale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020, $recu! i n cadrul preentuluidocument# 5eri+icarea con+ormit!ii administrati*e 6i eligi,ilit!ii *a urm!ri "n principal e(istena 6i +ormacererii de +inanare 6i a ane(elor *ala,ilitatea documentelor precum 6i respectarea criteriilor deeligi,ilitate#

  )etalierea acestei *eri+ic!ri este realiat! "n cadrul ane(ei #1 la :;idul speci+ic -grila de *eri+icare a con+ormit!ii administrati*e 6i eligi,ilit!ii

  ?.2 E!+&'" $")%3 % %%'3, %+%! !%%$ + +&+&%

  E!+&'" % #"+" % '%"$"+'

  Procesul de e*aluare i selec ie inclusi* *iita la +a a locului a proiectelor "n cadrul preentului apel de proiecte are la ,a! pre*ederile preentului g;id precum i pre*ederile Ghidului solicitantului -Condi ii generale de accesare a fondurilor n cadrul POR 2014-2020, su(-sec iunea 6.2.1 #

  .e *a a*ea "n *edere grila de e*aluare te;nic! 6i +inanciar! a cererii de +inanarea+erente :;idului speci+ic Ane(a .peci+ic! #2 - :rila E3H pentru in+rastructura deturism9n urma e*alu!rii sunt acceptate numai proiectele care o,in & &$: *" (%%( 50*" &$".

  9n situa ia "n care la cererea de +inantare se ane(eaa at7t .H$)AL i P3 "n cadrul etapei E3H K P3 se *a e*alua inclusi* din punctul de *edere al con+ormit! ii doar Proiectul 3e;nic se utiliea! grila #4#Pentru proiectele la care se ane(ea! .H$)AL se *a e*alua din punct de *edere al con+ormit! ii .H$)ALse utiliaea! grila #?#

  ?.8 R"& '" + "'"'" *" % '" % '"#$%$&%'" *&("$ %"%

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  36/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  ?.5 E$ '"$'$&+3

  Procedura de contractare a proiectelor "n cadrul preentului apel de proiecte se realiea! "ncon+ormitate cu su,sec iunea #% din cadrul :;idului solicitantului -

 • 7/26/2019 Ghidul Specific Axa 7 PI 7.1

  37/37

  Programul Operaional Regional 2014-20207.1 I!"#$%$%% % $&'%#(

  G)%*&+ S+%%$$&+&%C*% %% ""'+" *" "#'" *&'%+'

  respecti*! "n ca contrar proiectul de*ine ne-eligi,il AM dipun7nd reilierea i recuperarea+inan !rii acordate "n con+ormitate cu pre*ederile preentului contract#