68
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR Departamentul de Instalaţii TEMA: GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE FAZA: Redactarea I-a Contract nr. C 34 / 2001 Beneficiar: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei DIRECTOR DEPARTAMENT: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu RESPONSABIL TEMĂ: Ing. Horia Petran Ing. Ciprian Ene RESPONSABIL CALITATE ing. Melania Cruceanu - Noiembrie 2001 -

GHID Suprafata echivalenta de incalzire

  • Upload
    spaholea

  • View
    10.545

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

Departamentul de Instalaţii

TEMA: GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

FAZA: Redactarea I-a

Contract nr. C 34 / 2001

Beneficiar: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei DIRECTOR DEPARTAMENT: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

RESPONSABIL TEMĂ: Ing. Horia Petran Ing. Ciprian Ene

RESPONSABIL CALITATE ing. Melania Cruceanu

- Noiembrie 2001 -

Page 2: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Colectiv de elaborare

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu C.P. I

ing. Horia Petran C.P. III

ing. Ciprian Ene C.P. III

ing. Melania Cruceanu C.P. III

Page 3: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

i

MEMORIU DE PREZENTARE

În România, contorizarea energiei termice livrate consumatorilor urbani (şi mai ales

clădirilor de locuit) racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu căldură a fost şi este

în continuare deficitară. Din acest motiv, în multe cazuri defalcarea cheltuielilor de

încălzire între clădirile civile racordate la un acelaşi punct termic / centrală termică

funcţionând cu apă caldă s-a făcut şi se face în continuare în sistem pauşal. Conform

prevederilor legale (ex. Legea Locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru

aplicarea acesteia), criteriul de repartizare a cheltuielilor de încălzire între diferite clădiri

racordate la aceeaşi sursă de căldură este reprezentat de suprafaţa echivalentă termic a

corpurilor de încălzire din instalaţiile aferente clădirilor respective.

Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire este utilă de

asemenea în cazul înlocuirii unor corpuri de încălzire cu ocazia reabilitării termice a

instalaţiei de încălzire interioare aferentă unei clădiri existente. În acest sens, se aminteşte

O.G. nr. 29/30.01.2000 care prevede reabilitarea termică a clădirilor existente, ordonanţă

care derivă din directiva 93/76/CEE vizând limitarea emisiilor de bioxid de carbon (SAVE),

printr-o ameliorare a eficienţei energetice (inclusiv) a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire este o mărime convenţională

care se calculează în prezent conform prevederilor STAS 11 984–83, din puterea termică

obţinută prin încercări de laborator efectuate după metoda SR ISO 3148-99 şi

SR ISO 3150-99.

În STAS 11 984–83 sunt date valorile suprafeţei echivalente termic numai pentru

câteva corpuri de încălzire şi anume cele fabricate de-a lungul anilor în România, pentru

marea majoritate a corpurilor de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească

necunoscându-se valorile suprafeţei echivalente termic. Foarte multe dintre acestea au

fost determinate în urma inventarierii datelor privind încercările de corpuri de încălzire

efectuate de-a lungul anilor în celula termică INCERC, precum şi în urma analizei

agrementelor tehnice acordate diverşilor producători sau distribuitori de astfel de

echipamente, şi sunt prezentate în ghidul de faţă.

În ceea ce priveşte modul de determinare a suprafeţei echivalente termic,

modificarea esenţială faţă de STAS 11984-83 este reprezentată de considerarea

parametrilor nominali conform SR ISO 3148, respectiv 90/70/20°C, în locul valorilor

Page 4: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

ii

95/75/18°C. Cu toate acestea, valorile suprafeţei echivalente termic pentru corpurile de

încălzire cuprinse în STAS 11984-83 rămân neschimbate, prin modificarea valorii

corespunzătoare unui metru pătrat echivalent termic de 453 W/m², în loc de 525 W/m².

Ghidul este structura în două părţi: prima parte conţinând modul de definire al

suprafeţei echivalente termic a unui corp de încălzire (metrul pătrat de suprafaţă

echivalentă termic) şi metodologia de determinare a suprafeţei echivalente termic a unui

corp de încălzire în condiţiile în care se cunoaşte puterea termică nominală a acestuia, iar

cea de-a doua parte constituindu-se într-un catalog de valori ale suprafeţei echivalente

termic ale principalelor corpuri de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească,

luându-se în considerare în principal corpurile de încălzire pentru care a fost eliberat

agrement tehnic conform Legii calităţii în construcţii nr. 10/1995.

Având în vedere dinamica foarte mare a pieţei produselor şi echipamentelor de

instalaţii pentru construcţii (şi implicit cea a corpurilor de încălzire), este necesar ca

valorile cuprinse în ghidul de faţă să fie actualizate şi completate cel puţin odată la doi ani

prin analizarea noilor tipuri de corpuri de încălzire apărute pe piaţa autohtonă.

Page 5: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE

TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

INDICATIV:

Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC

Director general: Prof. dr. ing. Dan Lungu

DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII ŞI BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ

Director Departament: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu Elaboratori: Prof. dr. ing. Dan Constantinescu Ing. Horia Petran Ing. Ciprian Ene

Coordonat de: A.I.I.R. Preşedinte Acad. prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu

Avizat de: SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE

Şef serviciu: Ing. Octavian Manoiu Responsabil lucrare M.L.P.T.L.: Ing. Ligia Forsea

Page 6: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

CUPRINS

pag.

1. GENERALITĂŢI...............................................................................................................1

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare ...................................................................................1

1.2. Terminologie şi definiţii..............................................................................................1

2. DOCUMENTE CONEXE .................................................................................................2

3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR

DE ÎNCĂLZIRE................................................................................................................3

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................4

ANEXA 1 SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU

PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN

CLĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE

ACESTORA....................................................................................................5

Page 7: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE

ÎNCĂLZIRE

Indicativ:

Înlocuieşte:

Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE IN CONSTRUCŢII SI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

INCERC - BUCUREŞTI

Aprobat de:

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI - M.L.P.T.L. cu ordinul nr. ....... din ..................

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul ghid defineşte şi stabileşte mărimea suprafeţei echivalente termic a

corpurilor de încălzire, folosite în clădiri de locuit, social-administrative şi similare acestora.

Prevederile prezentului ghid se aplică la defalcarea cheltuielilor de încălzire între

diferite clădiri racordate la aceeaşi sursă de căldură (în lipsa echipamentelor de măsurare

a energiei termice), precum şi în calculele pentru înlocuirea corpurilor de încălzire din

clădiri existente cu altele noi, de tip constructiv diferit. Ghidul nu se aplică la defalcarea

cheltuielilor de încălzire între apartamentele din cadrul clădirilor de locuit colective

racordate la instalaţia interioară de încălzire comună clădirii.

Prezentul ghid înlocuieşte STAS 11984-83.

1.2. Terminologie şi definiţii

1.2.1 Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire, Sechiv, este o mărime

convenţională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire, în următoarele

condiţii uzuale de proiectare:

- temperaturile de intrare şi ieşire a agentului încălzitor (apă) din corp de 90/70°C,

temperatura interioară a încăperii de 20°C (diferenţa medie de temperatură apă-aer de

60°C);

- corpul de încălzire racordat la instalaţia de încălzire cu intrarea agentului încălzitor

pe la partea superioară şi ieşirea pe la partea inferioară;

- corpul de încălzire montat aparent pe peretele exterior, sub fereastră;

Page 8: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

2

- vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschisă, fără pigmenţi

metalici;

- presiunea atmosferică de la nivelul mării (1,013 bar).

Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire se stabileşte de către

laboratoare specializate acreditate, care efectuează determinarea puterii termice a

corpurilor conform SR ISO 3148.

OBSERVAŢIE: Spre deosebire de suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire,

suprafaţa de încălzire a corpului, S, reprezintă totalitatea suprafeţelor spălate de aer ale corpului

de încălzire.

1.2.2 Metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic este acea suprafaţă a

corpului de încălzire care cedează 453 W în condiţiile de folosire specificate la pct. 1.2.1.

2. DOCUMENTE CONEXE

[1] SR ISO 3148 Radiatoare, convectoare şi aparate similare – Determinarea

puterii termice. Metoda de încercare în cameră închisă răcită cu

aer

[2] STAS 11247/2 Instalaţii de încălzire centrală. Caracteristici termice şi hidraulice

ale corpurilor de încălzire. Determinarea puterii termice

[3] STAS 1797/1 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de

încălzire. Prescripţii generale

[4] STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din

fontă

[5] STAS 1797/3 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de

încălzire din ţevi netede

[6] STAS 7363 Elemente de radiator din fontă cu coloane unite de secţiune

eliptică. Dimensiuni

[7] STAS 7364 Elemente de radiator din fontă cu coloane libere de secţiune

circulară. Dimensiuni

[8] STAS 404 Ţevi de oţel, fără sudură, laminate la cald

Page 9: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

3

[9] STAS 530 Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece

[10] STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

[11] * * * Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată

[12] * * * O. 29/N/23.12.1993 - Normativ cadru privind contorizarea apei şi a

energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

[13] * * * O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului

construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

3.1. Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia:

453QS 0

ET = , [m²] (1)

în care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform

SR ISO 3148, pentru o diferenţă medie de temperatură ∆tn = 60°C.

3.2. În Anexa 1 la prezentul ghid sunt indicate valorile suprafeţei echivalente termic

ale principalelor corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şi

similare acestora.

3.3. În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul, de alt tip constructiv,

suprafeţele lor echivalente termic trebuie să fie aceleaşi.

3.4. Pentru calcule rapide, numărul elementelor corpului înlocuitor, N1, se

calculează cu relaţia:

1

o

echiv

echivo1 S

SNN ⋅= (2)

în care:

Page 10: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

4

No - numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial;

oechivS - suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire prevăzut iniţial, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;

1echivS - suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor, în metri

pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element.

Valorile oechivS şi

1echivS sunt date în Anexa 1.

3.5 Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în

documentaţia tehnică a produsului.

BIBLIOGRAFIE

1. * * *, Studiul caracteristicilor termice experimentale ale diferitelor tipuri de corpuri de

încălzire (din fontă, oţel şi aluminiu) indigene şi străine în vederea propunerii unor

caracteristici termice unitare ale acestora, contr. INCERC nr. 242C, poz. A.32/1994

2. Costăchel, P. ş.a., Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire – criteriu de

repartizare a costurilor de încălzire, Rev. Instalatorul nr. 7/1998, p. 43-47.

3. Costăchel, P. ş.a., Corpuri de încălzire româneşti şi străine - catalog de valori ale

suprafeţei echivalente termic, Rev. Construcţii nr. 3/1999, p. 45-62.

4. GAT 126-96, Ghid de agrement tehnic pentru corpuri de încălzire statice.

Page 11: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

5

ANEXA 1

SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN

CLĂDIRI DE LOCUIT, SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE ACESTORA

Page 12: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

ANEXA 1

Principalele modele de corpuri de încălzire utilizate în România

Producător Model/Tip Caracteristici Alurad Futestehnikai kft. – Ungaria ALURAD PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8

Biasi – Italia

BTA – radiatoare panou din oţel LBA – radiatoare din aluminiu (turnate) LBA EURAL – radiatoare din aluminiu (turnate) TUBOLASER – radiatoare din oţel cu coloane

Tabelul A1.3 Tabelul A1.7 Tabelul A1.7 Tabelul A1.2

Buderus Heiztechnik GmbH – Germania

BANK – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară CAMBIOTHERM – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară DIN 4703 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică DIN 4703 – radiatoare din oţel cu coloane unite de secţiune eliptică LOGATREND K-PLAN – radiatoare panou din oţel LOGATREND K-PROFIL – radiatoare panou din oţel LOGATREND VK-PLAN – radiatoare panou din oţel LOGATREND VK-PROFIL – radiatoare panou din oţel SANO – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară STANDARD – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară STANDARD-HEIZWAND – radiatoare din profile de ţeavă din oţel STANDARD-KONVECTOR – convectoare din oţel

Tabelul A1.2 Tabelul A1.2 Tabelul A1.1 Tabelul A1.2 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.2 Tabelul A1.2 Tabelul A1.6 Tabelul A1.9

Carron Company – Marea Britanie CARRON – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3 Compañia Roca Radiadores sa – Spania DUBAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

De' Longhi Radiators spa – Italia LINEAR – radiatoare panou din oţel LINEAR VERTICALE – radiatoare panou din oţel PLATTELLA – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3

Demirdöküm Fabrikalan – Turcia RIDEM – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1

Page 13: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

DiaNorm Wärme – Austria DIA PLUS – radiatoare panou din oţel DIA VENTIL – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3 Tabelul A1.3

Dunaferr Lemezalakitó kft. – Ungaria LUX-N – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

Electrolux Lehel – Ungaria RADAL – radiatoare din aluminiu (sudate) RADAL PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate)

Tabelul A1.8 Tabelul A1.8

Faral spa – Italia ALLIANCE – radiatoare din aluminiu (turnate) GREEN – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

Feroemail – Ploieşti 600×3 – radiatoare din fontă „cu mască” 750×4 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară STAS 7364 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară

Tabelul A1.1 Tabelul A1.1 Tabelul A1.1

Ferroli – Italia

AMICO – radiatoare din elemente de fontă CLAN – radiatoare din aluminiu (turnate) CLUB – radiatoare din aluminiu (turnate) FERROTHERM – radiatoare panou din oţel MAGO – radiatoare din aluminiu (turnate) TAHITI – radiatoare din elemente de fontă

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7 Tabelul A1.7 Tabelul A1.3 Tabelul A1.7 Tabelul A1.1

Florida spa – Italia SEVEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Fondall srl – Italia JOLLY – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Fondital Finv spa – Italia BLITZ – radiatoare din aluminiu (turnate) MASTER – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

FTMCI – Bucureşti ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate)

Tabelul A1.4 Tabelul A1.5

Ghidini Radiatori srl – Italia KING – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Global sas – Italia MIX – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

IAA – Alexandria

CRP – convectoradiatoare panou din ţeavă şi tablă de oţel SP – convectoradiatoare din ţeavă şi tablă de oţel - convectoare cu mască normală - convectoare cu mască generală

Tabelul A1.5 Tabelul A1.5 Tabelul A1.9 Tabelul A1.9

Page 14: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Industrie Pasotti spa – Italia CONFORT 80 – radiatoare din aluminiu (turnate) MONDIAL 80 – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

IUPS – Suceava ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate)

Tabelul A1.4 Tabelul A1.5

Korado as – Cehia

KORALUX PRISMA HORIZONTAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel KORALUX PRISMA REFLEX – radiatoare din profile de ţeavă din oţel KORALUX PRISMA VERTICAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel RADIK KLASIK – radiatoare panou din oţel RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel RADIK VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.6 Tabelul A1.6 Tabelul A1.6 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3

Kristal sa – Rep. San Marino MITO – radiatoare din aluminiu (turnate) TITAN – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

Manaut – Spania IBER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Martin – Cehoslovacia MARTIN 500/200/4 – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4 Nova Florida srl – Italia SEVEN 97 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Nuova IMAS srl – Italia APOLLO EXTRA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3 Primacon srl – Bucureşti PRIMATERM – radiatoare din profile extrudate de aluminiu Tabelul A1.7

Radson – Belgia

INTEGRA – radiatoare panou din oţel KOMPAKT – radiatoare panou din oţel PLANORA – radiatoare panou din oţel VERTIKAL – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3 Tabelul A1.3

Rag-all – Italia TOP – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Romexim Prodcom Plus srl – Bucureşti - corp de încălzire tip plintă Tabelul A1.8

Siral – Bucureşti BIMETAL seria C – radiatoare din aluminiu (turnate) BIMETAL seria CF – radiatoare din aluminiu (turnate) BIMETAL seria S – radiatoare din aluminiu (turnate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

Soulis – Grecia AKANS – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4 Termo Romradiatoare sa – Braşov TROPIC LUX – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.5

Page 15: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Titan Bagno spa – Rep. San Marino EVOLUTO – radiatoare din aluminiu (extrudate) MIXER – radiatoare din aluminiu (extrudate) SINTESI – radiatoare din aluminiu (extrudate)

Tabelul A1.7 Tabelul A1.7 Tabelul A1.7

UREMOAS – Bucureşti STAS 7363 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.1

Vogel & Noot – Austria VN 4000 AH ORNIS – radiatoare panou din oţel, cu şi fără ventil VN 4000 NTR – radiatoare panou din oţel

Tabelul A1.3 Tabelul A1.3

VSZ Ocel – Slovacia KORAD – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3

ZDB Viadrus – Cehia KALOR – radiatoare din fontă cu coloane KALOR 3 – radiatoare din fontă cu coloane TERMO – radiatoare din fontă cu coloane

Tabelul A1.1 Tabelul A1.1 Tabelul A1.1

- – URSS 500/140/2 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune eliptică Tabelul A1.1

– registre verticale, coloane serpentine şi registre orizontale

Tabelul A1.6 Tabelul A1.6

Page 16: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Suprafaţa echivalentă termic pentru principalele corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit, social-administrative şi

similare acestora

Poz Producător Model Observaţii I. Radiatoare din fontă, cu coloane

1 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania) DIN 4703 Tab. A1.1, Fig. A1.1

2 Demirdöküm Fabrikalan

(Turcia) RIDEM Tab. A1.1, Fig. A1.2

3 Feroemail (Ploieşti)

600×3 750×4 STAS 7364

Tab. A1.1, Fig. A1.3 Tab. A1.1, Fig. A1.4 Tab. A1.1, Fig. A1.5

4 Ferroli (Italia)

AMICO TAHITI

Tab. A1.1, Fig. A1.6 Tab. A1.1, Fig. A1.7

5 UREMOAS (Bucureşti)

STAS 7363 Tab. A1.1, Fig. A1.8

6 ZDB Viadrus

(Cehia)

KALOR KALOR 3 TERMO

Tab. A1.1, Fig. A1.9 Tab. A1.1, Fig. A1.10 Tab. A1.1, Fig. A1.11

7 –

(URSS) 500/140/2 Tab. A1.1, Fig. A1.12

II. Radiatoare din oţel, cu coloane

Page 17: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

8 Biasi

(Italia) TUBOLASER Tab. A1.2, Fig. A1.13

9 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)

BANK CAMBIOTHERM DIN 4703 SANO STANDARD

Tab. A1.2, Fig. A1.14 Tab. A1.2, Fig. A1.15 Tab. A1.2, Fig. A1.16 Tab. A1.2, Fig. A1.17 Tab. A1.2, Fig. A1.1/8

III. Radiatoare panou, din oţel

10 Biasi

(Italia) BTA Tab. A1.3, Fig. A1.19

11 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania)

LOGATREND K-PLAN LOGATREND K-PROFIL LOGATREND VK-PLAN LOGATREND VK-PROFIL

Tab. A1.3, Fig. A1.20 Tab. A1.3, Fig. A1.21 Tab. A1.3, Fig. A1.22 Tab. A1.3, Fig. A1.23

12 Carron Company (Marea Britanie)

CARRON Tab. A1.3, Fig. A1.24

13 De' Longhi Radiators spa

(Italia)

LINEAR LINEAR COMPACT VERTICALE PLATTELLA

Tab. A1.3, Fig. A1.25 Tab. A1.3, Fig. A1.26 Tab. A1.3, Fig. A1.27

14 DiaNorm Wärme

(Austria) DIA PLUS DIA VENTIL

Tab. A1.3, Fig. A1.28 Tab. A1.3, Fig. A1.29

15 Dunaferr Lemezalakitó kft.

(Ungaria) LUX-N Tab. A1.3, Fig. A1.30

16 Ferroli (Italia)

FERROTHERM Tab. A1.3, Fig. A1.31

17 Korado as

(Cehia)

RADIK KLASIK RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT RADIK VENTIL KOMPAKT

Tab. A1.3, Fig. A1.32 Tab. A1.3, Fig. A1.33 Tab. A1.3, Fig. A1.34

18 Nuova IMAS srl

(Italia) APOLLO EXTRA Tab. A1.3, Fig. A1.35

Page 18: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

19 Radson (Belgia)

INTEGRA KOMPAKT PLANORA VERTIKAL

Tab. A1.3, Fig. A1.36 Tab. A1.3, Fig. A1.37 Tab. A1.3, Fig. A1.38 Tab. A1.3, Fig. A1.39

20 Vogel & Noot

(Austria) VN 4000 AH ORNIS VN 4000 NTR

Tab. A1.3, Fig. A1.40 Tab. A1.3, Fig. A1.41

21 VSZ Ocel (Slovacia)

KORAD Tab. A1.3, Fig. A1.42

IV. Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate

22 FTMCI

(Bucureşti) ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43

23 IUPS

(Suceava) ROTERM Tab. A1.4, Fig. A1.43

24 Martin

(Cehoslovacia) MARTIN 500/200/4 Tab. A1.4, Fig. A1.44

25 Soulis

(Grecia) AKANS Tab. A1.4, Fig. A1.45

V. Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate

26 FTMCI

(Bucureşti) ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46

27 IAA

(Alexandria) CRP SP

Tab. A1.5, Fig. A1.47 Tab. A1.5, Fig. A1.48

28 IUPS

(Suceava) ROTERM RT Tab. A1.5, Fig. A1.46

29 Termo Romradiatoare sa

(Braşov) TROPIC LUX Tab. A1.5, Fig. A1.49

VI. Corpuri de încălzire din ţevi netede

30 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania) STANDARD-HEIZWAND Tab. A1.6, Fig. A1.50

Page 19: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

31 Korado as

(Cehia)

KORALUX PRISMA HORIZONTAL KORALUX PRISMA REFLEX KORALUX PRISMA VERTICAL

Tab. A1.6, Fig. A1.51 Tab. A1.6, Fig. A1.52 Tab. A1.6, Fig. A1.53

32 – registre verticale, coloane serpentine şi registre orizontale

Tab. A1.6, Fig. A1.54 Tab. A1.6, Fig. A1.55

VII. Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

33 Biasi

(Italia) LBA LBA EURAL

Tab. A1.7, Fig. A1.56 Tab. A1.7, Fig. A1.57

34 Compañia Roca Radiadores sa

(Spania) DUBAL Tab. A1.7, Fig. A1.58

35 Faral spa

(Italia) ALLIANCE GREEN

Tab. A1.7, Fig. A1.59 Tab. A1.7, Fig. A1.60

36 Ferroli (Italia)

CLAN CLUB MAGO

Tab. A1.7, Fig. A1.61 Tab. A1.7, Fig. A1.62 Tab. A1.7, Fig. A1.63

37 Florida spa

(Italia) SEVEN Tab. A1.7, Fig. A1.64

38 Fondall srl

(Italia) JOLLY Tab. A1.7, Fig. A1.65

39 Fondital Finv spa

(Italia) BLITZ MASTER

Tab. A1.7, Fig. A1.66 Tab. A1.7, Fig. A1.67

40 Ghidini Radiatori srl

(Italia) KING Tab. A1.7, Fig. A1.68

41 Global sas

(Italia) MIX Tab. A1.7, Fig. A1.69

42 Industrie Pasotti spa

(Italia) CONFORT 80 MONDIAL 80

Tab. A1.7, Fig. A1.70 Tab. A1.7, Fig. A1.71

43 Kristal sa

(Rep. San Marino) MITO TITAN

Tab. A1.7, Fig. A1.72 Tab. A1.7, Fig. A1.73

Page 20: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

44 Manaut (Spania)

IBER Tab. A1.7, Fig. A1.74

45 Nova Florida

(Spania) SEVEN 97 Tab. A1.7, Fig. A1.75

46 Primacon srl (Bucureşti)

PRIMATERM Tab. A1.7, Fig. A1.76

47 Rag-all (Italia)

TOP Tab. A1.7, Fig. A1.77

48 Siral

(Bucureşti)

BIMETAL seria C BIMETAL seria CF BIMETAL seria S

Tab. A1.7, Fig. A1.78 Tab. A1.7, Fig. A1.79 Tab. A1.7, Fig. A1.80

49 Titan Bagno spa

(Rep). San Marino

EVOLUTO MIXER SINTESI

Tab. A1.7, Fig. A1.81 Tab. A1.7, Fig. A1.82 Tab. A1.7, Fig. A1.83

VIII. Radiatoare din aluminiu, sudate

50 Alurad Futestehnikai kft.

(Ungaria) ALURAD PANEL Tab. A1.8, Fig. A1.84

51 Electrolux Lehel

(Ungaria) RADAL RADAL PANEL

Tab. A1.8, Fig. A1.85 Tab. A1.8, Fig. A1.86

52 Romexim Prodcom Plus srl

(Bucureşti) corp de încălzire tip plintă Tab. A1.8, Fig. A1.87

IX. Convectoare

53 Buderus Heiztechnik GmbH

(Germania) STANDARD-KONVECTOR Tab. A1.9, Fig. A1.88

54 IAA

(Alexandria) cu mască normală cu mască generală

Tab. A1.9, Fig. A1.89 Tab. A1.9, Fig. A1.90

Page 21: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.1 Radiatoare din fontă, cu coloane

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus (DIN 4703)

200 350 350 500 500 500 500 600 600 800 800

280 430 430 580 580 580 580 680 680 880 800

250 160 220 70 110 160 220 110 160 110 160

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

6 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,207 0,207 0,270 0,145 0,201 0,266 0,339 0,225 0,311 0,297 0,436

Coloane unite de secţiune eliptică DIN 4703

Demirdöküm

RIDEM 3/500 RIDEM 3/623 RIDEM 3/813 RIDEM 4/500 RIDEM 4/623 RIDEM 4/813

500 623 813 500 623 813

570 693 883 570 693 883

99 99 99 134 134 134

60 60 60 60 60 60

3 3 3 4 4 4

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,228 0,264 0,323 0,272 0,349 0,410

Coloane libere

Feroemail 600×3 750×4

600 652

668 748

107 142

60 60

3 4

1¼ 1¼

0,275 0,314 Coloane libere de secţiune circulară

Feroemail

218/9 472/4 472/6 624/4 624/6

218 472 472 624 624

300 541,5 541,5 693,5 693,5

350 142 218 142 218

50 50 50 50 50

9 4 6 4 6

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,276 0,223 0,314 0,282 0,390

Coloane libere de secţiune circulară STAS 7364-86

Feroemail 777/4 777/6

777 777

846 846

142 218

50 50

4 6

1¼ 1¼

0,328 0,476 Coloane libere de secţiune circulară

Ferroli

AMICO 2/562 AMICO 2/685 AMICO 2/875 AMICO 3/402 AMICO 3/562 AMICO 3/685 AMICO 3/875 AMICO 4/685 AMICO 4/875 AMICO 5/685 AMICO 5/875

500 623 813 340 500 623 813 623 813 623 813

562 685 875 402 562 685 875 685 875 685 875

67 67 67 105 105 105 105 143 143 181 181

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,174 0,212 0,260 0,177 0,241 0,285 0,358 0,364 0,444 0,426 0,523

Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat

Page 22: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Ferroli

TAHITI 2/562 TAHITI 2/685 TAHITI 2/875 TAHITI 3/402 TAHITI 3/562 TAHITI 3/685 TAHITI 3/875 TAHITI 4/562 TAHITI 4/685 TAHITI 4/875 TAHITI 5/685 TAHITI 5/875

500 623 813 340 500 623 813 500 623 813 623 813

562 685 875 402 562 685 875 562 685 875 685 875

67 67 67 105 96 96 96 130 130 130 181 181

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,164 0,192 0,241 0,170 0,215 0,257 0,317 0,274 0,322 0,405 0,415 0,515

Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat

UREMOAS

300/3 – 60 500/2 – 60 600/2 – 60 600/3 – 60 600/3 – 75

300 500 600 600 600

388 591 691 678 684

250 150 150 200 200

60 60 60 60 75

3 2 2 3 3

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,248 0,225 0,265 0,335 0,371

Coloane unite de secţiune eliptică STAS 7363-86

Viadrus

KALOR 350/160 KALOR 500/070 KALOR 500/110 KALOR 500/160 KALOR 500/220 KALOR 600/160 KALOR 900/070 KALOR 900/160

350 500 500 500 500 600 900 900

430 580 580 580 580 680 980 980

160 70 110 160 220 160 70 160

60 60 60 60 60 60 60 60

4 2 3 4 5 4 2 4

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,195 0,149 0,195 0,254 0,334 0,306 0,231 0,422

Coloane libere Elemente cu o suprafaţă plană la exterior

Viadrus

KALOR 3 350/160 KALOR 3 500/070 KALOR 3 500/110 KALOR 3 500/160 KALOR 3 900/070

350 500 500 500 900

430 580 580 580 980

160 70 110 160 70

60 60 60 60 60

4 2 3 4 2

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,230 0,169 0,217 0,285 0,268

Coloane libere Elemente cu o suprafaţă plană la exterior

Viadrus

TERMO 500/095 TERMO 500/130 TERMO 623/095 TERMO 623/130 TERMO 813/095 TERMO 813/130

500 500 623 623 813 813

560 560 683 683 873 873

95 130 95 130 95 130

60 60 60 60 60 60

3 4 3 4 3 4

1 1 1 1 1 1

0,217 0,264 0,260 0,315 0,322 0,395

Coloane libere

(URSS) 500/140/2 500 585 137 95 2 1¼ 0,305 Coloane libere de secţiune eliptică

Page 23: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.2 Radiatoare din oţel, cu coloane

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 2/300 TUBOLASER 2/350 TUBOLASER 2/400 TUBOLASER 2/450 TUBOLASER 2/500 TUBOLASER 2/550 TUBOLASER 2/600 TUBOLASER 2/685 TUBOLASER 2/750 TUBOLASER 2/885 TUBOLASER 2/900

TUBOLASER 2/1000 TUBOLASER 2/1100 TUBOLASER 2/1200 TUBOLASER 2/1500 TUBOLASER 2/1800 TUBOLASER 2/2000 TUBOLASER 2/2200 TUBOLASER 2/2500 TUBOLASER 2/2800 TUBOLASER 2/3000

235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935

300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,064 0,074 0,083 0,092 0,101 0,111 0,120 0,136 0,148 0,173 0,176 0,192 0,213 0,232 0,291 0,360 0,393 0,435 0,494 0,567 0,614

Page 24: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 3/300 TUBOLASER 3/350 TUBOLASER 3/400 TUBOLASER 3/450 TUBOLASER 3/500 TUBOLASER 3/550 TUBOLASER 3/565 TUBOLASER 3/600 TUBOLASER 3/665 TUBOLASER 3/685 TUBOLASER 3/750 TUBOLASER 3/865 TUBOLASER 3/885 TUBOLASER 3/900

TUBOLASER 3/1000 TUBOLASER 3/1100 TUBOLASER 3/1200 TUBOLASER 3/1500 TUBOLASER 3/1800 TUBOLASER 3/2000 TUBOLASER 3/2200 TUBOLASER 3/2500 TUBOLASER 3/2800 TUBOLASER 3/3000

235 285 335 385 435 485 500 535 600 620 685 800 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935

300 350 400 450 500 550 565 600 665 685 750 865 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,090 0,103 0,116 0,129 0,141 0,153 0,157 0,166 0,181 0,186 0,202 0,229 0,234 0,238 0,262 0,285 0,311 0,382 0,454 0,502 0,549 0,621 0,693 0,743

Page 25: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 4/300 TUBOLASER 4/350 TUBOLASER 4/400 TUBOLASER 4/450 TUBOLASER 4/500 TUBOLASER 4/550 TUBOLASER 4/565 TUBOLASER 4/600 TUBOLASER 4/665 TUBOLASER 4/685 TUBOLASER 4/750 TUBOLASER 4/865 TUBOLASER 4/885 TUBOLASER 4/900

TUBOLASER 4/1000 TUBOLASER 4/1100 TUBOLASER 4/1200 TUBOLASER 4/1500 TUBOLASER 4/1800 TUBOLASER 4/2000 TUBOLASER 4/2200 TUBOLASER 4/2500 TUBOLASER 4/2800 TUBOLASER 4/3000

235 285 335 385 435 485 500 535 600 620 685 800 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935

300 350 400 450 500 550 565 600 665 685 750 865 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,117 0,135 0,152 0,168 0,185 0,201 0,206 0,217 0,238 0,244 0,264 0,300 0,306 0,312 0,337 0,371 0,403 0,495 0,602 0,646 0,705 0,782 0,877 0,935

Biasi

TUBOLASER 5/300 TUBOLASER 5/350 TUBOLASER 5/400 TUBOLASER 5/450 TUBOLASER 5/500 TUBOLASER 5/550 TUBOLASER 5/600 TUBOLASER 5/685 TUBOLASER 5/750 TUBOLASER 5/885 TUBOLASER 5/900

TUBOLASER 5/1000 TUBOLASER 5/1100 TUBOLASER 5/1200 TUBOLASER 5/1500 TUBOLASER 5/1800 TUBOLASER 5/2000 TUBOLASER 5/2200 TUBOLASER 5/2500 TUBOLASER 5/2800 TUBOLASER 5/3000

235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935

300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,144 0,165 0,186 0,207 0,227 0,247 0,267 0,302 0,327 0,379 0,384 0,419 0,461 0,498 0,608 0,733 0,786 0,857 0,952 1,064 1,131

Page 26: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

TUBOLASER 6/300 TUBOLASER 6/350 TUBOLASER 6/400 TUBOLASER 6/450 TUBOLASER 6/500 TUBOLASER 6/550 TUBOLASER 6/600 TUBOLASER 6/685 TUBOLASER 6/750 TUBOLASER 6/885 TUBOLASER 6/900

TUBOLASER 6/1000 TUBOLASER 6/1100 TUBOLASER 6/1200 TUBOLASER 6/1500 TUBOLASER 6/1800 TUBOLASER 6/2000 TUBOLASER 6/2200 TUBOLASER 6/2500 TUBOLASER 6/2800 TUBOLASER 6/3000

235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935

300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,171 0,197 0,222 0,247 0,271 0,296 0,319 0,359 0,390 0,438 0,458 0,504 0,549 0,594 0,725 0,858 0,932 1,014 1,130 1,255 1,332

Buderus BANK

1430 1730 1930 2430 2930 1430 1730 1930 2430 2930 1430 1730 1930 2430 2930

1500 1800 2000 2500 3000 1500 1800 2000 2500 3000 1500 1800 2000 2500 3000

145 145 145 145 145 185 185 185 185 185 225 225 225 225 225

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

0,654 0,781 0,868 1,081 1,312 0,797 0,944 1,044 1,293 1,546 0,948 1,128 1,244 1,564 1,876

Coloane libere de secţiune circulară

Page 27: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus CAMBIOTHERM

300 350 500 600 900 1000 300 350 500 600 900 1000 300 500 600 1000 200 300 350 500 600 900 1000

370 420 570 670 970 1070 370 420 570 670 970 1070 370 570 670 1070 270 370 420 570 670 970 1070

105 105 105 105 105 105 145 145 145 145 145 145 185 185 185 185 225 225 225 225 225 225 225

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,112 0,126 0,168 0,199 0,277 0,305 0,145 0,165 0,218 0,255 0,350 0,386 0,182 0,269 0,313 0,473 0,154 0,213 0,238 0,313 0,367 0,504 0,554

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus DIN 4703

500 900 350 500 900 350 500 900 200

600 1000 450 600 1000 450 600 1000 300

110 110 160 160 160 220 220 220 250

50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 2 3 3 3 4 4 4 5

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,161 0,256 0,177 0,219 0,342 0,227 0,289 0,446 0,185

Coloane pline de secţiune eliptică

Page 28: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,055 0,067 0,078 0,087 0,098 0,109 0,118 0,129 0,160 0,188 0,208 0,227 0,247 0,306 0,365 0,404 0,444 0,503 0,563 0,602

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus SANO

190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,078 0,093 0,107 0,122 0,136 0,150 0,164 0,178 0,221 0,260 0,289 0,313 0,339 0,415 0,488 0,535 0,583 0,651 0,719 0,760

Coloane libere de secţiune circulară

Page 29: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,101 0,121 0,138 0,158 0,175 0,195 0,212 0,229 0,282 0,330 0,364 0,398 0,429 0,525 0,617 0,679 0,738 0,826 0,910 0,967

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus SANO

190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,127 0,150 0,173 0,196 0,219 0,242 0,265 0,284 0,350 0,410 0,449 0,488 0,528 0,638 0,745 0,813 0,877 0,970 1,056 1,112

Coloane libere de secţiune circulară

Page 30: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus SANO

190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,150 0,176 0,206 0,231 0,257 0,283 0,308 0,334 0,407 0,479 0,527 0,573 0,618 0,752 0,879 0,964 1,044 1,160 1,272 1,346

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus STANDARD

120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,041 0,055 0,067 0,078 0,087 0,098 0,109 0,118 0,129 0,160 0,188 0,208 0,227 0,247 0,306 0,365 0,404 0,444 0,503 0,563 0,602

Coloane libere de secţiune circulară

Page 31: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus STANDARD

120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,056 0,078 0,093 0,107 0,122 0,136 0,150 0,164 0,178 0,221 0,260 0,289 0,313 0,339 0,415 0,488 0,535 0,583 0,651 0,719 0,760

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus STANDARD

120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,075 0,101 0,121 0,138 0,158 0,175 0,195 0,212 0,229 0,282 0,330 0,364 0,398 0,429 0,525 0,617 0,679 0,738 0,826 0,910 0,967

Coloane libere de secţiune circulară

Page 32: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus STANDARD

110 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

180 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,089 0,127 0,150 0,173 0,196 0,219 0,242 0,265 0,284 0,350 0,410 0,449 0,488 0,528 0,638 0,745 0,813 0,877 0,970 1,056 1,112

Coloane libere de secţiune circulară

Buderus STANDARD

110 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930

180 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

0,109 0,150 0,176 0,206 0,231 0,257 0,283 0,308 0,334 0,407 0,479 0,527 0,573 0,618 0,752 0,879 0,964 1,044 1,160 1,272 1,346

Coloane libere de secţiune circulară

Page 33: GHID Suprafata echivalenta de incalzire
Page 34: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.3 Radiatoare panou, din oţel

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Biasi BTA 10S 246 446 546 846

300 500 600 900

50 50 50 50

360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2160; 2400; 2640; 2760;

3000

½ ½ ½ ½

0,917 1,450 1,703 2,458

Biasi BTA 11K 246 446 546 846

300 500 600 900

64 64 64 64

360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2160; 2400; 2640; 2760;

3000

½ ½ ½ ½

1,491 2,436 2,873 4,032

Biasi BTA 21K 246 446 546 846

300 500 600 900

84 84 84 84

360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2160; 2400; 2640; 2760;

3000

½ ½ ½ ½

2,264 3,577 4,196 5,902

Biasi BTA 22K 246 446 546 846

300 500 600 900

108 108 108 108

360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2160; 2400; 2640; 2760;

3000

½ ½ ½ ½

2,802 4,567 5,269 7,249

Page 35: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Biasi BTA 33K 246 446 546 846

300 500 600 900

161 161 161 161

360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2160; 2400; 2640; 2760;

3000

½ ½ ½ ½

3,989 6,269 7,273 9,756

Buderus LOGATREND K-PLAN 10

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

58 58 58 58 58

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

0,987 1,196 1,485 1,764 2,574

Buderus LOGATREND K-PLAN 11

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

58 58 58 58 58

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,392 1,749 2,149 2,543 3,670

Buderus LOGATREND K-PLAN 21

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

64 64 64 64 64

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,043 2,556 3,053 3,523 4,860

Buderus LOGATREND K-PLAN 22

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

98 98 98 98 98

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,669 3,258 3,943 4,583 6,259

Page 36: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Buderus LOGATREND K-PLAN 33

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

153 153 153 153 153

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

3,784 4,744 5,665 6,536 8,846

Buderus LOGATREND K-PROFIL 10

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

0,956 1,234 1,503 1,755 2,492

Buderus LOGATREND K-PROFIL 11

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,503 1,921 2,312 2,686 3,668

Buderus LOGATREND K-PROFIL 21

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

66 66 66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,072 2,588 3,086 3,568 5,004

Buderus LOGATREND K-PROFIL 22

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

100 100 100 100 100

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,793 3,525 4,229 4,898 6,761

Page 37: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Buderus LOGATREND K-PROFIL 33

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

155 155 155 155 155

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

4,036 5,041 5,979 6,890 9,405

Buderus LOGATREND VK-PLAN 10

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

58 58 58 58 58

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

0,987 1,196 1,485 1,764 2,574

Buderus LOGATREND VK-PLAN 11

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

58 58 58 58 58

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

1,392 1,749 2,149 2,543 3,670

Buderus LOGATREND VK-PLAN 21

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

64 64 64 64 64

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

2,043 2,556 3,053 3,523 4,860

Buderus LOGATREND VK-PLAN 22

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

98 98 98 98 98

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

2,669 3,258 3,943 4,583 6,259

Page 38: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Buderus LOGATREND VK-PLAN 33

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

153 153 153 153 153

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

3,784 4,744 5,665 6,536 8,846

Buderus LOGATREND VK-PROFIL

10

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

0,956 1,234 1,503 1,755 2,492

Buderus LOGATREND VK-PROFIL

11

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

1,503 1,921 2,312 2,686 3,668

Buderus LOGATREND VK-PROFIL

21

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

66 66 66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

2,072 2,588 3,086 3,568 5,004

Buderus LOGATREND VK-PROFIL

22

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

100 100 100 100 100

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

2,793 3,525 4,229 4,898 6,761

Page 39: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Buderus LOGATREND VK-PROFIL

33

250 350 450 550 850

300 400 500 600 900

155 155 155 155 155

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

4,036 5,041 5,979 6,890 9,405

Carron

CARRON 300 single CARRON 300 double CARRON 300 finned CARRON 450 single CARRON 450 double CARRON 450 finned CARRON 600 single CARRON 600 double CARRON 600 finned CARRON 750 single CARRON 750 double CARRON 750 finned

242 242 242 392 392 392 542 542 542 692 692 692

300 300 300 450 450 450 600 600 600 750 750 750

36 57 57 36 57 57 36 57 57 36 57 57

443÷4943 în paşi de 150 mm

½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾)

1,048 1,627 2,046 1,481 2,319 2,861 1,888 2,959 3,688 2,284 3,581 4,295

Valorile între paranteze corespund suprafeţelor mai mari de 4,5 m2

De' Longhi

LINEAR 10/3 LINEAR 10/4 LINEAR 10/5 LINEAR 10/6 LINEAR 10/7 LINEAR 10/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

62 62 62 62 62 62

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,781 0,965 1,162 1,376 1,602 2,121

De' Longhi

LINEAR 20/3 LINEAR 20/4 LINEAR 20/5 LINEAR 20/6 LINEAR 20/7 LINEAR 20/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

69 69 69 69 69 69

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,395 1,779 2,136 2,472 2,809 3,439

De' Longhi

LINEAR 21/3 LINEAR 21/4 LINEAR 21/5 LINEAR 21/6 LINEAR 21/7 LINEAR 21/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

86 86 86 86 86 86

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,185 2,763 3,317 3,845 4,344 5,292

Page 40: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

De' Longhi

LINEAR 22/3 LINEAR 22/4 LINEAR 22/5 LINEAR 22/6 LINEAR 22/7 LINEAR 22/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

103 103 103 103 103 103

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,707 3,363 3,997 4,619 5,235 6,471

De' Longhi

LINEAR 33/3 LINEAR 33/4 LINEAR 33/5 LINEAR 33/6 LINEAR 33/7 LINEAR 33/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

159 159 159 159 159 159

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

3,897 4,867 5,802 6,710 7,596 9,339

De' Longhi

LIN. VERTICALE 10/300 LIN. VERTICALE 10/400 LIN. VERTICALE 10/500 LIN. VERTICALE 10/600 LIN. VERTICALE 10/700 LIN. VERTICALE 10/900

240 340 440 540 640 840

306 406 506 606 706 906

62 62 62 62 62 62

1400; 1600; 1800; 2000;

2300

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,573 0,764 0,955 1,147 1,337 1,719

Corp aşezat vertical

De' Longhi

LIN. VERTICALE 20/300 LIN. VERTICALE 20/400 LIN. VERTICALE 20/500 LIN. VERTICALE 20/600 LIN. VERTICALE 20/700 LIN. VERTICALE 20/900

240 340 440 540 640 840

306 406 506 606 706 906

69 69 69 69 69 69

1400; 1600; 1800; 2000;

2300

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,134 1,513 1,890 2,267 2,646 3,401

De' Longhi

LIN. VERTICALE 21/300 LIN. VERTICALE 21/400 LIN. VERTICALE 21/500 LIN. VERTICALE 21/600 LIN. VERTICALE 21/700 LIN. VERTICALE 21/900

240 340 440 540 640 840

306 406 506 606 706 906

69 69 69 69 69 69

1400; 1600; 1800; 2000;

2300

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,419 1,893 2,367 2,840 3,312 4,260

De' Longhi

PLATTELLA 10/3 PLATTELLA 10/4 PLATTELLA 10/5 PLATTELLA 10/6 PLATTELLA 10/7 PLATTELLA 10/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

62 62 62 62 62 62

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,918 1,170 1,419 1,670 1,923 2,447

Page 41: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

De' Longhi

PLATTELLA 11K/3 PLATTELLA 11K/4 PLATTELLA 11K/5 PLATTELLA 11K/6 PLATTELLA 11K/7 PLATTELLA 11K/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

63 63 63 63 63 63

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,469 1,947 2,402 2,830 3,237 3,972

De' Longhi

PLATTELLA 21/3 PLATTELLA 21/4 PLATTELLA 21/5 PLATTELLA 21/6 PLATTELLA 21/7 PLATTELLA 21/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

85 85 85 85 85 85

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,310 2,900 3,471 4,033 4,593 5,715

De' Longhi

PLATTELLA 22/3 PLATTELLA 22/4 PLATTELLA 22/5 PLATTELLA 22/6 PLATTELLA 22/7 PLATTELLA 22/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

102 102 102 102 102 102

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,786 3,565 4,293 4,972 5,610 6,769

De' Longhi

PLATTELLA 33/3 PLATTELLA 33/4 PLATTELLA 33/5 PLATTELLA 33/6 PLATTELLA 33/7 PLATTELLA 33/9

240 340 440 540 640 840

300 400 500 600 700 900

158 158 158 158 158 158

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

3,927 5,005 6,019 6,973 7,867 9,507

DiaNorm Wärme DIA PLUS 10 450 500 550 840

500 550 600 900

45 45 45 45

400; 500; 600; 800; 1000; 1200

½ ½ ½ ½

1,594 1,737 1,890 3,166

Page 42: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

DiaNorm Wärme DIA PLUS 11

300 450 500 550 840

350 500 550 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,898 2,634 2,868 3,124 4,336

DiaNorm Wärme DIA PLUS 21

450 500 550 840

500 550 600 900

95 95 95 95

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½ ½ ½

3,351 3,631 3,938 5,592

DiaNorm Wärme DIA PLUS 22

200 300 450 500 550 840

250 350 500 550 600 900

95 95 95 95 95 95

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,386 3,256 4,428 4,788 5,159 6,914

DiaNorm Wärme DIA PLUS 33

200 300 450 500 550 840

250 350 500 550 600 900

150 150 150 150 150 150

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

3,344 4,494 6,172 6,695 7,227 9,777

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 11

50 50 50 50 50

350 500 550 600 900

65 65 65 65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½ ½ ½ ½

1,898 2,634 2,868 3,124 4,336

Page 43: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 21

50 50 50 50

500 550 600 900

95 95 95 95

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½ ½ ½

3,351 3,631 3,938 5,592

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 22

50 50 50 50 50 50

250 350 500 550 600 900

95 95 95 95 95 95

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,386 3,256 4,428 4,788 5,159 6,914

DiaNorm Wärme DIA VENTIL 33

50 50 50 50 50 50

250 350 500 550 600 900

150 150 150 150 150 150

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

3,344 4,494 6,172 6,695 7,227 9,777

Dunaferr LUX-N 10K 240 440 540 840

300 500 600 900

56 56 56 56

400÷3000 în paşi de 100 mm

½ ½ ½ ½

0,945 1,466 1,710 2,391

Dunaferr LUX-N 11K 240 440 540 840

300 500 600 900

56 56 56 56

400÷3000 în paşi de 100 mm

½ ½ ½ ½

1,404 2,203 2,569 3,539

Dunaferr LUX-N 21K 240 440 540 840

300 500 600 900

81 81 81 81

400÷3000 în paşi de 100 mm

½ ½ ½ ½

2,042 3,168 3,685 5,084

Dunaferr LUX-N 22K 240 440 540 840

300 500 600 900

106 106 106 106

400÷3000 în paşi de 100 mm

½ ½ ½ ½

2,614 3,933 4,560 6,378

Dunaferr LUX-N 33K 240 440 540 840

300 500 600 900

156 156 156 156

400÷3000 în paşi de 100 mm

½ ½ ½ ½

3,747 5,570 6,406 8,699

Page 44: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Ferroli FERROTHERM 10

250 350 450 550 650 850

300 400 500 600 700 900

48 48 48 48 48 48

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,567 2,044 2,481 2,883 3,245 3,863

Ferroli FERROTHERM 11

250 350 450 550 650 850

300 400 500 600 700 900

59 59 59 59 59 59

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,567 2,044 2,481 2,883 3,245 3,863

Ferroli FERROTHERM 21

250 350 450 550 650 850

300 400 500 600 700 900

85 85 85 85 85 85

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,263 2,850 3,408 3,943 4,468 5,479

Ferroli FERROTHERM 22

250 350 450 550 650 850

300 400 500 600 700 900

115 115 115 115 115 115

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,993 3,773 4,519 5,225 5,898 7,172

Ferroli FERROTHERM 33

250 350 450 550 650 850

300 400 500 600 700 900

171 171 171 171 171 171

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½ ½ ½

4,254 5,362 6,384 7,333 8,216 9,810

Korado RADIK KLASIK 10

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

47 47 47 47 47

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

0,839 1,119 1,400 1,678 2,174

Page 45: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Korado RADIK KLASIK 11

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

63 63 63 63 63

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,322 1,726 2,126 2,528 3,163

Korado RADIK KLASIK 20 446 546 846

500 600 900

66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½

2,289 2,700 3,503

Korado RADIK KLASIK 21 446 546 846

500 600 900

66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½

2,698 3,291 4,422

Korado RADIK KLASIK 22

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

100 100 100 100 100

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,366 2,998 3,607 4,196 5,792

Korado RADIK KLASIK 33

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

155 155 155 155 155

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

3,446 4,340 5,192 6,002 8,128

Page 46: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 11 PLAN VK

50 50

500 600

65 65

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½

1,823 2,135

Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 20 PLAN VK

50 50

500 600

68 68

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½

1,918 2,214

Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 21 PLAN VK

50 50

500 600

68 68

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½

2,645 3,049

Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 22 PLAN VK

50 50

500 600

102 102

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

½ ½

3,472 4,042

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 10 VK

50 50 50 50 50

300 400 500 600 900

47 47 47 47 47

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

0,839 1,119 1,400 1,678 2,174

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 11 VK

50 50 50 50 50

300 400 500 600 900

63 63 63 63 63

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,322 1,726 2,126 2,528 3,163

Page 47: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 20 VK

50 50 50

500 600 900

66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½

2,289 2,700 3,503

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 21 VK

50 50 50

500 600 900

66 66 66

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½

2,698 3,291 4,422

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 22 VK

50 50 50 50 50

300 400 500 600 900

100 100 100 100 100

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,366 2,998 3,607 4,196 5,792

Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 33 VK

50 50 50 50 50

300 400 500 600 900

155 155 155 155 155

400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600;

3000

½ ½ ½ ½ ½

3,446 4,340 5,192 6,002 8,128

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 11-EK 450 550 750

505 605 805

51 51 51

300; 400; 500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½

2,779 3,225 4,311

Page 48: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 22-DK

250 350 450 550 750

305 405 505 605 805

102 102 102 102 102

300; 400; 500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

3,287 4,146 5,057 5,868 7,541

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 33-3K

250 350 450 550 750

305 405 505 605 805

155 155 155 155 155

300; 400; 500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

4,821 6,137 7,397 8,627 10,991

Radson INTEGRA 11

244 344 394 444 544 694 844

300 400 450 500 600 750 900

65 65 65 65 65 65 65

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

1,459 1,869 2,261 2,627 3,144 3,624

Radson INTEGRA 21

244 344 394 444 544 694 844

300 400 450 500 600 750 900

69 69 69 69 69 69 69

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

2,130 2,704 3,241 3,744 4,441 5,086

Radson INTEGRA 22

244 344 394 444 544 694 844

300 400 450 500 600 750 900

106 106 106 106 106 106 106

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

2,791 3,539 4,226 4,853 5,695 6,428

Page 49: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Radson INTEGRA 33

244 344 394 444 544 694 844

300 400 450 500 600 750 900

172 172 172 172 172 172 172

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

3,959 5,081 6,106 7,035 8,263 9,303

Radson KOMPAKT 10

244 344 444 544 694 844

300 400 500 600 750 900

48 48 48 48 48 48

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,905 1,163 1,409 1,645 1,983 2,309

Radson KOMPAKT 11

244 344 444 544 694 844

300 400 500 600 750 900

65 65 65 65 65 65

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

1,554 1,990 2,404 2,792 3,337 3,843

Radson KOMPAKT 21S

244 344 444 544 694 844

300 400 500 600 750 900

69 69 69 69 69 69

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,277 2,888 3,458 3,992 4,730 5,408

Radson KOMPAKT 22

244 344 444 544 694 844

300 400 500 600 750 900

106 106 106 106 106 106

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

2,993 3,790 4,518 5,180 6,065 6,829

Page 50: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Radson KOMPAKT 33

244 344 444 544 694 844

300 400 500 600 750 900

172 172 172 172 172 172

450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400; 2550; 2700;

3000

½ ½ ½ ½ ½ ½

4,240 5,432 6,512 7,487 8,766 9,836

Radson PLANORA 11 50 50 50

500 600 900

62 62 62

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½

2,298 2,556 3,616

Radson PLANORA 21 50 50 50

500 600 900

102 102 102

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½

3,296 3,832 5,342

Radson PLANORA 22 50 50 50 50

300 500 600 900

102 102 102 102

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½

2,428 3,700 4,318 6,143

Radson PLANORA 33 50 50 50 50

300 500 600 900

152 152 152 152

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;

2000

½ ½ ½ ½

3,519 5,336 6,174 8,481

Radson VERTIKAL 10 67 67 67 67

1500 1800 1950 2100

49 49 49 49

450; 600; 750

½ ½ ½ ½

4,040 4,779 5,129 5,497

Radson VERTIKAL 20 105 105 105 105

1500 1800 1950 2100

81 81 81 81

450; 600; 750

½ ½ ½ ½

6,567 7,653 8,194 8,749

Page 51: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 10

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

46

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,010 1,270 1,540 1,810 2,670

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 11; 11 V

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

59

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,570 2,060 2,510 2,930 3,910

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 21; 21 V

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

83

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,390 3,040 3,660 4,260 5,850

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 22; 22 V

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

108

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

3,050 3,950 4,780 5,540 7,370

Page 52: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 33; 33 V

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

170

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

4,370 5,650 6,830 7,920 10,440

Vogel & Noot VN 4000 NTR 10

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

46

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,010 1,270 1,540 1,810 2,670

Vogel & Noot VN 4000 NTR 11

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

51

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,570 2,060 2,510 2,930 3,910

Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 KC

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

59

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

1,570 2,060 2,510 2,930 3,910

Page 53: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

Vogel & Noot VN 4000 NTR 21 K

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

83

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

2,390 3,040 3,660 4,260 5,850

Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

108

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

3,050 3,950 4,780 5,540 7,370

Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K

246 346 446 546 846

300 400 500 600 900

170

400; 520; 600; 720; 800; 920; 1000; 1120; 1200; 1320; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800;

3000

½ ½ ½ ½ ½

4,370 5,650 6,830 7,920 10,440

VSZ Ocel KORAD 10

245 345 445 545 845

300 400 500 600 900

45

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

0,934 1,222 1,503 1,780 2,594

Page 54: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli Sechiv [m2/m] –

VSZ Ocel KORAD 11 K; 11 KV

245 345 445 545 845

300 400 500 600 900

61

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

1,541 2,018 2,473 2,906 4,022

VSZ Ocel KORAD 21 K; 21 KV

245 345 445 545 845

300 400 500 600 900

100

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

2,297 2,945 3,574 4,178 5,833

VSZ Ocel KORAD 22 K; 22 KV

245 345 445 545 845

300 400 500 600 900

100

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

2,781 3,524 4,245 4,937 6,812

VSZ Ocel KORAD 33 K; 33 KV

245 345 445 545 845

300 400 500 600 900

156

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

½ ½ ½ ½ ½

3,893 4,941 5,948 6,909 9,447

Tabelul A1.4 Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Nr.

elem. Lungime element

Nr. coloane Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Page 55: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Nr.

elem. Lungime element

Nr. coloane Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

FTMCI; IUPS

ROTERM 630 S ROTERM 730 S ROTERM 330 D ROTERM 630 D ROTERM 730 D

630 730 330 630 730

645 745 345 645 745

53 53 135 135 135

2÷20 2÷20 2÷20 2÷20 2÷20

75 75 75 75 75

1 1 2 2 2

½ ½ ½ ½ ½

0,213 0,240 0,225 0,392 0,440

NTR 4524-83

Martin MARTIN 500/200/4 500 590 200 3; 5; 10; 12 45 4 1¼ 0,241 Pot exista şi combinaţii ale numărului de

elemente

Soulis AKANS

905 655 505 905 655 505 905 655 505

995 745 595 995 745 595 995 745 595

85 85 85 135 135 135 195 195 195

3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31 3÷31

38 38 38 38 38 38 38 38 38

2 2 2 3 3 3 4 4 4

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

0.230 0.179 0.128 0.333 0.256 0.205 0.435 0.333 0.282

Page 56: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.5 Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Nr.

elem. Lungime element

Nr. coloane Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

FTMCI; IUPS

ROTERM RT 630 S ROTERM RT 730 S ROTERM RT 330 D ROTERM RT 330 D ROTERM RT 330 D

630 730 330 630 730

645(670) 745(770) 345(370) 645(670) 745(770)

60 60 150 150 150

2÷20 2÷20 2÷20 2÷20 2÷20

75 75 75 75 75

1 1 2 2 2

½ ½ ½ ½ ½

0,200 0,213 0,198 0,367 0,396

NTR 4701-83 Înălţimile din paranteză sunt pentru varianta

3, restul datelor pentru 1, 2 şi 3

IAA

CRP – I – 472 CRP – I – 624 CRP – I – 777 CRP – II – 472 CRP – II – 624 CRP – II – 777

472 642 777 472 642 777

502 654 807 502 654 807

30 30 30 100 100 100

4÷28 4÷28 4÷28 4÷28 4÷28 4÷28

60 60 60 60 60 60

1 1 1 2 2 2

⅜ ⅜ ⅜ ⅜ ⅜ ⅜

0,124 0,160 0,193 0,224 0,288 0,346

NTI 331/83 şi STAS 12908-90

IAA

SP 600/ I SP 750/ I

SP 1100/ I SP 600/ II SP 750/ II

SP 1100/ II

600 750 1100 600 750 1100

634 784 1134 634 784 1134

100 100 100 250 250 250

2÷35 2÷35 2÷35 2÷35 2÷35 2÷35

70 70 70 70 70 70

1 1 1 2 2 2

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,162 0,194 0,271 0,311 0,372 0,520

NID 3087-64

Termo Romradiatoare TROPIC LUX

300 400 500 600 700 800

342 442 542 642 742 842

140 140 140 140 140 140

6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19;

21

72 72 72 72 72 72

1 1 1 1 1 1

½ ½ ½ ½ ½ ½

0,199 0,391 0,464 0,530 0,618 0,706

Page 57: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.6 Corpuri de încălzire din ţevi netede

Înălţime Lungime Producător Model/Tip

totală între axe Adâncime

totală între axe Nr.

elemente Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – H [mm] h [mm] b [mm] L [mm] l [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Buderus STANDARD-HEIZWAND

800 1000 1800 1800

765 965 1765 1765

40 40 40 61

350; 420; 490; 560

– – – –

5; 6; 7; 8

½ ½ ½ ½

0,156 0,191 0,330 0,491

Profile de oţel 70×11×1,25

Korado KORALUX PRISMA HORIZONTAL

292; 366; 440; 514; 588; 884

– – – – – –

50 50 50 50 50 50

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000

550 750 950 1150 1350 1550 1750 1950 2250 2550 2950

4; 5; 6; 7; 8; 12

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

0,116 0,155 0,193 0,232 0,271 0,309 0,348 0,386 0,444 0,502 0,580

Profile de oţel 70×11×1,5 40×35×1,5

Korado KORALUX PRISMA REFLEX 1800 1750 50

514; 662; 810; 958; 1106; 1254; 1402; 1550; 1698

– – – – – – – – –

4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

½ 0,405 Profile de oţel 70×11×1,5

40×35×1,5 Oglindă în loc de 3 elemente

Korado KORALUX PRISMA VERTICAL

1200 1400 1600 1800 2000 2300 2500

1150 1350 1550 1750 1950 2250 2450

50

144; 218; 366; 514; 662; 810; 958

– – – – – – –

2; 3; 5; 7; 9; 11; 13

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

0,267 0,310 0,351 0,390 0,425 0,471 0,496

Profile de oţel 70×11×1,5 40×35×1,5

Page 58: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Ţeavă STAS –7656,

STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2 Ţeavă STAS –7656,

STAS 404/1 şi 2, STAS 540/1 şi 2 Modul de alcătuire a corpului de încălzire diametrul

exterior diametrul nominal

Suprafaţa echivalentă termic pe metru liniar

de ţeavă, Sechiv/m diametrul exterior

diametrul nominal

Suprafaţa echivalentă termic pe metru liniar de ţeavă, Sechiv/m

– mm ţoli m2/m mm ţoli m2/m Din mai multe ţevi netede verticale

(registre verticale, coloane din băi,

grupuri sanitare ş.a.)

33,7 42,4 48,3 60,3 76,1

1 1 1/4 1 1/2

2 2 1/2

0,158 0,189 0,213 0,255 0,305

63,5 70,0 76,0 80,0 83,0

– – – – –

0,265 0,285 0,305 0,317 0,326

Din mai multe ţevi netede orizontale,

suprapuse (serpentine şi

registre orizontale)

33,7 42,4 48,3 60,3 76,1

1 1 1/4 1 1/2

2 2 1/2

0,175 0,211 0,238 0,279 0,336

63,5 70,0 76,0 80,0 83,0

– – – – –

0,292 0,319 0,336 0,351 0,361

Page 59: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.7 Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Biasi

LBA 350 LBA 500 LBA 600 LBA 700 LBA 800

350 500 600 700 800

422 572 672 772 872

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,279 0,369 0,424 0,459 0,510

Biasi

LBA EURAL 350 LBA EURAL 500 LBA EURAL 600 LBA EURAL 700 LBA EURAL 800

350 500 600 700 800

422 572 672 772 872

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,279 0,368 0,387 0,441 0,491

Roca DUBAL 45 DUBAL 60 DUBAL 70 DUBAL 80

350 500 600 700

421 571 671 771

82 82 82 82

80 80 80 80

1 1 1 1

1 1 1 1

0,249 (0,240) 0,326 (0,315) 0,377 (0,366) 0,419 (0,406)

Valorile din paranteze sunt pentru varianta cu deschidere frontală

Faral

ALLIANCE N 350 ALLIANCE N 500 ALLIANCE N 600 ALLIANCE N 700 ALLIANCE N 800

350 500 600 700 800

430 580 680 780 880

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,238 0,315 0,366 0,410 0,453

Faral

GREEN 350 GREEN 500 GREEN 600 GREEN 700 GREEN 800

350 500 600 700 800

430 580 680 780 880

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,256 0,358 0,404 0,453 0,501

Ferroli

CLAN 350 CLAN 500 CLAN 600 CLAN 700 CLAN 800

350 500 600 700 800

431,5 581,5 681,5 781,5 881,5

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,274 0,375 0,437 0,490 0,543

Ferroli

CLUB 350 CLUB 500 CLUB 600 CLUB 700 CLUB 800

350 500 600 700 800

431,5 581,5 681,5 781,5 881,5

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,274 0,366 0,428 0,490 0,541

Ferroli

MAGO 350 MAGO 500 MAGO 600 MAGO 700 MAGO 800

350 500 600 700 800

420 570 670 770 870

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,260 0,360 0,411 0,459 0,510

Page 60: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Florida

SEVEN 350 SEVEN 500 SEVEN 600 SEVEN 700 SEVEN 800

350 500 600 700 800

427 577 677 777 877

99 99 99 99 99

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,282 0,377 0,432 0,488 0,539

Fondall

JOLLY 35 JOLLY 50 JOLLY 60 JOLLY 70 JOLLY 80

350 500 600 700 800

425 575 675 775 875

95 80 80 95 80

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,227 0,320 0,371 0,432 0,444

Fondital

BLITZ 97 350 BLITZ 97 500 BLITZ 97 600 BLITZ 97 700 BLITZ 97 800

350 500 600 700 800

427 577 677 777 877

96 96 96 96 96

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,276 0,363 0,414 0,467 0,517

Fondital BLITZ 97/80 500/80 BLITZ 97/80 600/80 BLITZ 97/80 700/80 BLITZ 97/80 800/80

500 600 700 800

577 677 777 877

80 80 80 80

80 80 80 80

1 1 1 1

1 1 1 1

0,329 0,378 0,412 0,455

Fondital

MASTER 97 350 MASTER 97 500 MASTER 97 600 MASTER 97 700 MASTER 97 800

350 500 600 700 800

427 577 677 777 877

98 98 98 98 98

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,279 0,363 0,416 0,467 0,517

Ghidini

KING 350 KING 500 KING 600 KING 700 KING 800

350 500 600 700 800

430 577 677 777 877

95 95 95 95 95

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,232 0,318 0,428 0,483 0,523

Global

MIX 350 MIX 500 MIX 600 MIX 700 MIX 800

350 500 600 700 800

440 590 690 790 890

97 97 95 95 95

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,266 0,357 0,412 0,465 0,514

Industrie Pasotti

CONFORT 80 C.400 CONFORT 80 C.500 CONFORT 80 C.600 CONFORT 80 C.700 CONFORT 80 C.800

400 500 600 700 800

480 580 680 780 880

90 90 90 90 90

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,298 0,360 0,413 0,461 0,514

Industrie Pasotti

MONDIAL 80 M.400 MONDIAL 80 M.500 MONDIAL 80 M.600 MONDIAL 80 M.700 MONDIAL 80 M.800

400 500 600 700 800

480 580 680 780 880

90 90 90 90 90

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,302 0,364 0,419 0,468 0,521

Page 61: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Kristal

MITO M 200 MITO M 350 MITO M 400 MITO M 500 MITO M 580 MITO M 600 MITO M 700 MITO M 730 MITO M 800 MITO M 900

200 350 400 500 580 600 700 730 800 900

242 392 442 542 622 642 742 772 842 942

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,181 0,267 0,302 0,364 0,402 0,417 0,464 0,470 0,508 0,552

Kristal

TITAN T 200 TITAN T 350 TITAN T 400 TITAN T 500 TITAN T 580 TITAN T 600 TITAN T 700 TITAN T 730 TITAN T 800 TITAN T 900

TITAN T 1000 TITAN T 1200 TITAN T 1400 TITAN T 1600 TITAN T 1800 TITAN T 2000 TITAN T 2200 TITAN T 2500 TITAN T 3000

200 350 400 500 580 600 700 730 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 3000

242 392 442 542 622 642 742 772 842 942 1042 1242 1442 1642 1842 2042 2242 2542 3042

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,181 0,267 0,302 0,362 0,402 0,415 0,459 0,464 0,506 0,547 0,596 0,691 0,781 0,883 0,978 1,073 1,168 1,287 1,501

Manaut IBER 350 IBER 500 IBER 600

350 500 600

425 575 675

97 97 97

80 80 80

1 1 1

1 1 1

0,290 0,376 0,435

Nova Florida

SEVEN 97 350 SEVEN 97 500 SEVEN 97 600 SEVEN 97 700 SEVEN 97 800

350 500 600 700 800

427 577 677 777 877

96 96 96 96 96

80 80 80 80 80

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0,283 0,366 0,419 0,470 0,517

Primacon PRIMATERM A 350 PRIMATERM A 600

350 600

380 630

60 60

60 60

2 2

1 1

0,152 0,260

Rag-all TOP 35 TOP 50 TOP 60

350 500 600

425 575 675

80 80 80

80 80 80

1 1 1

1 1 1

0,260 0,353 0,402

Siral BIMETAL C 500 BIMETAL C 600

500 600

580 680

110 110

75 75

2 2

1 1

0,340 0,376

Page 62: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Lungime

element Nr.

coloane Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Siral

BIMETAL CF 300 BIMETAL CF 500 BIMETAL CF 600 BIMETAL CF 700 BIMETAL CF 800

300 500 600 700 800

380 580 680 780 880

110 110 110 110 110

75 75 75 75 75

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

0,235 0,344 0,391 0,442 0,486

Siral BIMETAL S 360 BIMETAL S 580 BIMETAL S 680

300 500 610

360 570 670

140 128 128

75 75 75

2 2 2

1¼ 1 1

0,239 0,327 0,376

Titan Bagno EVOLUTO T–E8–50 EVOLUTO T–E8–60 EVOLUTO T–E8–70 EVOLUTO T–E8–80

500 600 700 800

543 643 743 843

100 100 100 100

80 80 80 80

1 1 1 1

1 1 1 1

0,281 0,319 0,334 0,400

Titan Bagno

MIXER TM8 30 MIXER TM8 40 MIXER TM8 50 MIXER TM8 60 MIXER TM8 70 MIXER TM8 80 MIXER TM8 90

MIXER TM8 100 MIXER TM8 120 MIXER TM8 140 MIXER TM8 160 MIXER TM8 200 MIXER TM8 220

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 2200

343 443 543 643 743 843 943 1043 1243 1443 1643 2043 2243

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,230 0,281 0,332 0,379 0,428 0,474 0,516 0,559 0,639 0,716 0,788 0,920 0,982

Titan Bagno

SINTESI TS8 30 SINTESI TS8 40 SINTESI TS8 50 SINTESI TS8 60 SINTESI TS8 70 SINTESI TS8 80 SINTESI TS8 90

SINTESI TS8 100 SINTESI TS8 120 SINTESI TS8 140 SINTESI TS8 160 SINTESI TS8 200 SINTESI TS8 220

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 2200

343 443 543 643 743 843 943 1043 1243 1443 1643 2043 2243

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,235 0,286 0,337 0,385 0,431 0,476 0,519 0,562 0,642 0,719 0,791 0,928 0,994

Page 63: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.8 Radiatoare din aluminiu, sudate

Înălţime Producător Model/Tip

între axe totală Adâncime Nr.

elem. Lungime element

Nr. coloane Racord

Suprafaţă echivalentă

termic Observaţii

– – h [mm] H [mm] b [mm] – a [mm] – ţoli Sechiv [m2/elem] –

Alurad ALURAD PANEL 254 454 554 954

300 500 600 1000

62 62 62 62

3÷25 3÷25 3÷25 3÷25

75 75 75 75

1 1 1 1

¾ ¾ ¾ ¾

0,151 0,234 0,268 0,395

Electrolux RADAL 300 RADAL 500 RADAL 600

300 500 600

347 547 647

140 140 140

3÷25 3÷25 3÷25

172÷1822 1 1 1

¾ ¾ ¾

0,221 0,349 0,392

Electrolux RADAL PANEL 300 RADAL PANEL 500 RADAL PANEL 600

RADAL PANEL 1000

300 500 600 1000

347 547 647 1047

60 60 60 60

3÷25 3÷25 3÷25 3÷25

143÷1793 1 1 1 1

¾ ¾ ¾ ¾

0,142 0,221 0,252 0,370

Romexim Prodcom Plus

corp de încălzire tip plintă

100 × (nr. elem.-1)

100 100 100 100 100 100 100

16 16 16 16 16 16 16

– – – – – – –

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

1 1 1 1 1 1 1

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

0,301 0,451 0,602 0,752 0,903 1,053 1,204

Înserierea se face prin coturi

Page 64: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Tabelul A1.9 Convectoare

Dimensiunile măştii Producător Model/Tip

Înălţime Adâncime Lungime Nr. ţevi în bateria

convectorului Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

Buderus

KONVECTOR LCR 142 KONVECTOR LCR 143 KONVECTOR LCR 144 KONVECTOR LCR 213 KONVECTOR LCR 214

140 140 140 210 210

72 133 194 133 194

500; 600; 700; 800;

900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

2 2 2 2 2

½ ½ ½ ½ ½

1,544 2,499 3,537 3,174 4,526

IAA. Alexandria CMR 140 A 230 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

0,743 0,983 1,225 1,467 1,707 1,947 2,185 2,429 2,667 2,905 3,152

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 140 A 460 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

1,187 1,503 1,821 2,137 2,455 2,771 3,090 3,406 3,724 4,040 4,358

NII 62-72, I 24-76

Page 65: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Dimensiunile măştii Producător Model/Tip

Înălţime Adâncime Lungime Nr. ţevi în bateria

convectorului Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

IAA. Alexandria CMN 186 A 460 186

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

3 ½

1,910 2,350 2,790 3,232 3,672 4,114 4,554 4,996 5,436 5,880 6,320

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMR 140 B 230 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

0,706 0,934 1,164 1,394 1,622 1,850 2,076 2,308 2,534 2,760 2,994

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 140 B 460 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

1,128 1,428 1,730 2,030 2,332 2,632 2,936 3,236 3,538 3,838 4,140

NII 62-72, I 24-76

IAA. Alexandria CMN 186 B 460 186

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

3 ½

1,757 2,162 2,567 2,973 3,378 3,785 4,190 4,596 5,001 5,410 5,814

NII 62-72, I 24-76

Page 66: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Dimensiunile măştii Producător Model/Tip

Înălţime Adâncime Lungime Nr. ţevi în bateria

convectorului Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

IAA. Alexandria CMGR 140 A 230 186

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

0,743 0,980 1,229 1,467 1,705 1,962 2,190 2,438 2,667 2,914 3,162

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 140 A 460 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

1,190 1,505 1,848 2,133 2,457 2,762 3,095 3,390 3,752 4,057 4,362

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 186 A 460 186

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

3 ½

1,905 2,152 2,552 2,952 3,352 3,762 4,152 4,571 4,971 5,371 5,790

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMGR 255 A 230 255

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

4 ½

1,352 1,800 2,248 2,914 3,410 3,886 4,381 4,857 5,333 5,810

NTI 309-78

Page 67: GHID Suprafata echivalenta de incalzire

Dimensiunile măştii Producător Model/Tip

Înălţime Adâncime Lungime Nr. ţevi în bateria

convectorului Racord Suprafaţă

echivalentă termic

Observaţii

– – H [mm] b [mm] L [mm] – ţoli Sechiv [m2/corp] –

IAA. Alexandria CMGR 140 B 230 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

0,706 0,931 1,168 1,394 1,620 1,864 2,081 2,316 2,534 2,768 3,004

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 140 B 460 140

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2 ½

1,131 1,430 1,756 2,026 2,334 2,624 2,940 3,220 3,564 3,857 4,144

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMG 186 B 460 186

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

3 ½

1,753 1,980 2,348 2,716 3,084 3,461 3,820 4,205 4,573 4,941 5,327

NTI 309-78

IAA. Alexandria CMGR 255 B 230 255

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

4 ½

1,284 1,710 2,136 2,768 3,240 3,692 4,162 4,614 5,066 5,520

NTI 309-78

Page 68: GHID Suprafata echivalenta de incalzire