of 204 /204
UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional - Axa Prioritar 1 „Un sistem de producie inovativ i ecoeficient” Domeniul major de intervenie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Operaiunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanurile de furnizori sau clustere” 1 GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INTEGRAREA ÎNTREPRINDERILOR ÎN LANURILE DE FURNIZORI SAU CLUSTERE (PROIECT) IUNIE 2012

GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 1

�������������

GHIDUL��SOLICITANTULUI��

�SPRIJIN�FINANCIAR�ACORDAT�PENTRU�

INTEGRAREA�ÎNTREPRINDERILOR�ÎN�LAN�URILE�DE�FURNIZORI�SAU�CLUSTERE�

(PROIECT)������������

IUNIE�2012�

Page 2: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 2

�����

Prezentul�ghid�se�adreseaz��entit��ilor�de�management�al�clusterelor��i�lan�urilor�de�valoare�inovative�sau� emergente,� în� scopul� orient�rii� lor� în� accesarea� finan��rilor� nerambursabile� pentru� acest� apel� de�proiecte� în� cadrul� Programului� Opera�ional� Sectorial� –� Cre�terea� Competitivit��ii� Economice� 2007�2013,� Axa� prioritar�� 1� –� Un� sistem� de� produc�ie� inovativ� �i� eco�eficient,� Domeniul� Major� de�Interven�ie� 1.3� –� „Dezvoltarea� durabil�� a� antreprenoriatului”,� Opera�iunea� 1.3.3� –� „Sprijin� pentru�integrarea�întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”.�

Acest� ghid� prezint�� regulile� pentru� preg�tirea,� întocmirea� �i� depunerea� proiectelor� �i� descrie�modalitatea�de�selec�ie,�aprobare��i�implementare�a�acestora.�

PRECIZ�M� C�� ACEST� DOCUMENT� NU� EXONEREAZ�� SOLICITAN�II� DE� RESPECTAREA� LEGISLA�IEI�NA�IONALE��I�COMUNITARE�DIN�DOMENIU.�

�� ��

Page 3: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 3

INTRODUCERE..........................................................................................................................................5�CADRUL�DE�REGLEMENTARE ...................................................................................................................6�I.�Informa�ii�generale .............................................................................................................................11�I.1.� Programul�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�2007�2013 ................11�I.2�Opera�iunea�1.3.3�„�Sprijin�pentru�integrarea�întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”............................................................................................................................................12�

I.2.1�Defini�ii��i�preciz�ri�metodologice ....................................................................................12�I.2.2�Abordarea�specific��a�cererii�de�propuneri�de�proiecte�pentru�prezenta�opera�iune .....17�

II.�Criterii��i�condi�ii�de�eligibilitate�pentru�solicitan�i ............................................................................19�III.�Criterii�de�eligibilitate�pentru�proiecte .............................................................................................24�IV.�Activit��i�eligibile ..............................................................................................................................25�V.�Cheltuielile�eligibile............................................................................................................................29�VI.�Reguli�ale�ajutoarelor�de�stat�aplicabile�opera�iunii�1.3.3................................................................36�VI.1�Schema�de�ajutor�de�minimis ....................................................................................................36�VI.2�Schema�de�ajutor�de�stat�conform�Regulamentului�CE�800/2008 ............................................38�VI.3�Determinarea�contribu�iei�proprii��i�a�valorii�totale�a�proiectului ............................................40�VI.4��Durata�contractului�(perioada�de�execu�ie)..............................................................................41�

VII.�ELABORAREA�I�COMPLETAREA�CERERII�DE�FINANARE�I�DEPUNEREA�PROIECTULUI .................42�VII.1�Aspecte�importante�privind�completarea�cererii�de�finan�are.................................................42�VII.2�Depunerea�Cererilor�de�finan�are��i�a�documentelor�anexe....................................................44�

VII.2.1�Înregistrarea�on�line ......................................................................................................44�VII.2.2�Depunerea�fizic��a�dosarelor .........................................................................................47�Documente�obligatorii�pentru�depunerea�dosarelor�de�propuneri�de�proiecte ......................48�

VIII.�PROCESUL�DE�EVALUARE�I�SELECIE.............................................................................................51�VIII.1.�Verificarea�conformit��ii�administrative�a�cererii�de�finan�are��i�a�eligibilit��ii�solicitantului��i�a�proiectului ......................................................................................................................................51�VIII.2.�Evaluarea�tehnic���i�financiar��a�proiectului ..........................................................................52�VIII.3�Contesta�ii................................................................................................................................53�VIII.4�Selec�ia�proiectelor ..................................................................................................................54�

IX.�Încheierea�Contractului.....................................................................................................................55�X.�Implementare ....................................................................................................................................56�X.1.�Achizi�ii .......................................................................................................................................56�X.2.�Prefinan�area�proiectelor ..........................................................................................................57�X.3.�Rambursarea�cheltuielilor..........................................................................................................58�X.4�Returnarea�finan��rii�nerambursabile ........................................................................................60�X.5�Monitorizare ...............................................................................................................................60�

X.5.1.�Verificarea�documentelor ...............................................................................................62�X.5.2.�Vizita�de�monitorizare.....................................................................................................62�

X.6��Audit��i�control ...........................................................................................................................62�X.7�Drepturile��i�obliga�iile�beneficiarului.........................................................................................64�

X.7.1�Amendamente�la�Contractul�de�Finan�are ......................................................................65�X.7.2�Asigurarea�cofinan��rii��i�a�cheltuielilor�neeligibile .........................................................66�

X.8�Informare,�publicitate��i�p�strarea�documentelor .....................................................................67�

Page 4: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 4

Anexa�1�–�Cererea�de�finan�are ........................................................................................................68�Anexa�1�–�Model�A:�Scrisoare�de�înaintare.......................................................................................90�Anexa�1�–�Model�B:�Scrisoare�de�împuternicire�pentru�depunerea�proiectului...............................91�Anexa�1�–�Formular�C........................................................................................................................92�Anexa�1�–�Formular�C1......................................................................................................................95�Anexa�1�–�Formular�D........................................................................................................................98�Anexa�1�–�Model�D1........................................................................................................................100�Anexa�1�–�Model�E���Declara�ia�solicitantului�privind�situa�ia�Entit��ii�de�Mangement�al�Clusterului........................................................................................................................................................102�Anexa�1�–�Model�F���Scrisoare�de�confort .......................................................................................112�Anexa�1���Modelul�G�–�Structura�minim��a�planului�de�dezvoltare�a�clusterului ...........................115�Anexa�1�–�Model�H�–�Curriculum�Vitae...........................................................................................117�Anexa�1�–�Model�I�–�Fi�a�de�identificare .........................................................................................120�Anexa�2���OPIS�Documente .............................................................................................................121�ANEXA�3.�INSTRUC�IUNI�PRIVIND�CHELTUIELILE�SALARIALE�PENTRU�ACTIVIT��I�DE�CERCETARE�DEZVOLTARE�ÎN�CADRUL�PROIECTELOR�DIN�CADRUL�OPERA�IUNII�1.3.3 .....................................124�Anexa�4�–�Coduri�CAEN�pentru�cele�minim�10�IMM�din�cadrul�clusterului ....................................126�Anexa�5�GRILE�DE�VERIFICARE ........................................................................................................128�5.1�Grila�de�verificare�a�criteriilor�de�depunere�a�pachetului�integrat ...........................................128�5.2�Grila�de�verificare�a�conformit��ii�administrative.....................................................................129�5.3�Grila�de�verificare�a�eligibilit��ii�solicitantului��i�proiectului.....................................................130�Anexa�6:�Grile�de�evaluare�tehnico�financiar�................................................................................132�6.1���Grila�de�evaluare�tehnico�financiar��pentru�proiectele�destinate�clusterelor�emergente ....132�6.2���Grila�de�evaluare�tehnico�financiar��pentru�proiectele�destinate�clusterelor�inovative .......136�Anexa�7�–�Regulamentul�CE�800/2008�–�Anexa�1:�Defini�ia�IMM ..................................................141�Anexa�8�–�Contract�de�finan�are�(variant��informativ�).................................................................146�

Page 5: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 5

INTRODUCERE��

Prezentul�ghid�ofer��informa�iile�necesare�solicitan�ilor�în�vederea�preg�tirii��i�transmiterii�Cererilor�de� finan�are� �i� reune�te� instruc�iunile,� procedurile� �i� criteriile� ce� trebuie� respectate� în� cadrul�acestui� apel� pentru� accesarea� fondurilor� publice� nerambursabile� alocate� pentru� Programul�Opera�ional� Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”,�în�cadrul�Axei�Prioritare�1�„Un�sistem�de� produc�ie� inovativ� �i� ecoeficient”,� Domeniul� Major� de� Interven�ie� 1.3� „Dezvoltarea� durabil�� a�antreprenoriatului”,� Opera�iunea� 1.3.3� „Sprijin� pentru� integrarea� întreprinderilor� în� lan�urile� de�furnizori�sau�clustere”.�

Autoritatea� responsabil�� pentru� implementarea� opera�iunii� 1.3.3� „Sprijin� pentru� integrarea�întreprinderilor� în� lan�urile� de� furnizori� sau� clustere”� este� Ministerul� Economiei,� Comer�ului� �i�Mediului�de�Afaceri�prin�Organismul�Intermediar�pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii�(OI�IMM),�în�conformitate�cu�Ordinul�MECMA�nr.�2170/2010�de�delegare�de�atribu�ii�specifice��i�reglementare�a�rela�iilor�OI�IMM�cu�Autoritatea�de�Management�pentru�POS�CCE.�

Ghidul� se� adreseaz�� aglomer�rilor� de� tip� cluster� existente� sau� care� urmeaz�� s�� se� dezvolte� pe�teritoriul�României.��

Pentru� aceast�� opera�iune� func�ioneaz�� un� birou� de� informare� (help� desk)� ce� va� func�iona� atât� pe�perioada�anterioar��lans�rii�apelului�de�proiecte,�cât��i�pe�perioada�în�care�apelul�de�proiecte�este�activ.��

Pentru� perioada� anterioar�� lans�rii� apelului� de� proiecte,� oric�rui� poten�ial� beneficiar� care� va� apela� la�acest� serviciu� i� se� vor� oferi� informa�ii� privind� documentele� de� programare� elaborate,� prevederile�regulamentelor�comunitare��i�lec�iile�înv��ate�din�experien�a�european��în�domeniul�clusterelor.�

Pentru�perioada�în�care�apelul�de�proiecte�este�activ,�se�vor�asigura�clarific�ri��i� informa�ii�cu�privire�la�Ghidul�Solicitantului�(cu�privire�la�completarea�cererii�de�finan�are��i�a�documentelor�suport,�cu�privire�la�eligibilitatea�solicitan�ilor,�cheltuielilor).�

Pentru�clarificarea�rapid��a�oric�ror�aspecte�legale�de�Opera�iunea�1.3.3,�poten�ialii�beneficiari�pot�adresa�întreb�rile�lor�

� la�urm�toarea�adres��de�e�mail:�[email protected]��

sau�

� prin�fax�la�num�rul:�031�805�35�91.�

Întreb�rile��i� r�spunsurile�care�pot� fi� relevante��i�pentru�al�i�poten�iali� solicitan�i,�vor� fi�publicate�pe�pagina�web�a�OI�IMM���http://oiimm.mimmcma.ro/.��

Page 6: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 6

CADRUL�DE�REGLEMENTARE�Cadrul� de� reglementare� general,� precum� �i� criteriile� de� eligibilitate,� evaluare� �i� selec�ie� aferente�prezentului�ghid�se�întemeiaz��pe�dispozi�iile�urm�toarelor�documente:��

DOCUMENTE�STRATEGICE:�

� Programul� Opera�ional� Sectorial� “Cre�terea� competitivit��ii� Economice”,� aprobat� prin�Decizia� Comisiei� Europene� nr.� 3472/12.07.2007,� este� un� document� strategic� în� care� se�definesc� contextul,� obiectivele,� strategia,� alocarea� de� fonduri� pe� axe� prioritare,� institu�iile�implicate� �i� aspectele� legate� de� implementarea� acestui� program� opera�ional� –� publicat� la�adresa:�http://amposcce.minind.ro�(sec�iunea�dedicat��fondurilor�structurale);�

� Cadrul� Strategic� Na�ional� de� Referin��� (CSNR)� 2007�2013� reprezint�� documentul� strategic�national� prin� care� se� stabilesc� priorit��ile� de� interven�ie� ale� Instrumentelor� Structurale� �i�face� leg�tura� între� priorit��ile� na�ionale� de� dezvoltare� stabilite� în� PND� 2007�2013� �i�priorit��ile�la�nivel�European�cuprinse�în�Orient�rile�Strategice�Comunitare�privind�Coeziunea�pentru�2007�2013.�

LEGISLA�IE:�

a)�privind�regulile�de�eligibilitate�a�cheltuielilor:�

� Hot�rârea�Guvernului�nr.�759/2007�privind�regulile�de�eligibilitate�a�cheltuielilor�efectuate�în�cadrul�opera�iunilor�finan�ate�prin�programele�opera�ionale,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� HG�1135/09.11.2011�–�pentru�modificarea��i�completarea�HG�759/2007�privind�regulile�de�eligibilitate� a� cheltuielilor� efectuate� în� cadrul� opera�iunilor� finan�ate� prin� programele�opera�ionale;�

� Ordinul� comun� al� Ministrului� Economiei,� Comer�ului� �i� Mediului� de� Afaceri,� Ministrului�Finan�elor�Publice��i�Ministrului�Afacerilor�Europene�cu�num�rul�…….�pentru�aprobarea�Listei�de�cheltuieli�eligibile�pentru�proiectele� finan�ate� în�cadrul�Opera�iunii�1.3.3�„Sprijin�pentru�integrarea� întreprinderilor� în� lan�uri� de� furnizori� sau� clustere”,� Domeniul� Major� de�Interven�ie� 1.3� „Dezvoltarea�durabil�� a� antreprenoriatului”Axa�prioritar�� 1� ��Un� sistem�de�produc�ie� inovativ� �i� eco�eficient,� din� cadrul� Programului� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”�(POS�CCE)�2007–2013",�publicat�în�Monitorul�Oficial�al�României�nr…….�

b)�privind�activitatea�de�cercetare�dezvoltare:�

� Ordonan�a�Guvernului� nr.� 57/2002� privind� cercetarea� �tiin�ific�� �i� dezvoltarea� tehnologic��aprobat��prin�Legea�324/2003�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

Page 7: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 7

� Hot�rârea� Guvernului� nr.� 217/2007� privind� aprobarea� Strategiei� na�ionale� în� domeniul�cercet�riidezvolt�rii��i�inov�rii�pentru�perioada�2007�2013.�

c)�privind�egalitatea�de��anse:�

� Ordonan�a�Guvernului�nr.�137/2000�privind�prevenirea��i�sanc�ionarea�tuturor�formelor�de�discriminare,�republicat�,�cu�complet�rile�ulterioare;�

� Legea� nr.� 202/2002� privind� egalitatea� de� �anse� �i� tratament� între� b�rba�i� �i� femei,�republicat�.�

d)�reglementrile�UE:�

� Regulamentul�Consiliului�(CE)�nr.�1083/2006�privind�dispozi�iile�generale�referitoare�la�FEDR,�FSE��i�FC;�

� Regulamentul�Comisiei�Europene�nr.�1828/2006�privind�stabilirea�regulilor�de�implementare�ale�Regulamentului�Consiliului�(CE)�nr.�1083/2006�privind�dispozi�iile�generale�referitoare�la�FEDR,� FSE� �i� FC� �i� ale� Regulamentului� (CE)� nr.� 1080/2006� al� Parlamentului� European� �i� al�Consiliului�privind�FEDR;�

� Regulamentul�(CE)�nr.�1080/2006�al�Parlamentului��i�Consiliului�privind�FEDR;��

� Regulamentul�Comisiei�nr.�1998/2006�privind�aplicarea�dispozi�iilor�articolelor�87��i�88�din�Tratatul�CE�ajutorului�de�minimis;�

� Regulament�(CE)�nr.1177/2009�al�Comisiei�din�30�noiembrie�2009���privind�noile�praguri�de�achizi�ii;�

� Regulamentul� Consiliului� nr.� 1605/2002� privind� Regulamentul� Financiar� aplicabil� bugetului�general�al�Comunit��ilor�Europene;�

� Regulamentul� Comisiei� Europene� nr.� 2342/2002� de� stabilire� a� normelor� detaliate� privind�punerea�în�aplicare�a�Regulamentului�Consiliului�nr.�1605/2002;�

� Decizia�Comisiei�nr.�3472/2007�pentru�aprobarea�POS�CCE.�

e)�privind�ajutorul�de�stat:�

� Regulamentul� (CE)� nr.� 800/2008� al� Comisiei� de� declarare� a� anumitor� categorii� de� ajutor�compatibile� cu� pia�a� comun�� în� aplicarea� art.� 87� �i� 88� din� Tratat� (Regulament� general� de�exceptare�pe�categorii�de�ajutoare);�

� Regulamentul� (CE)�nr.�1998/2006�privind�aplicarea�art.�87��i�88�din�Tratatul�de� Instituire�a�Comunit��ii�Europene�în�cazul�ajutoarelor�de�minimis;��

� Regulamentul� Comisiei� Europene� nr.� 364/2004� de� modificare� a� Regulamentului� (CE)� nr.�70/2001� privind� extinderea� sferei� de� aplicare� a� acestuia� la� ajutoarele� pentru� cercetare� �i�dezvoltare,�publicat�în�Jurnalul�Oficial�al�Uniunii�Europene�L�63�din�28�februarie�2004;�

Page 8: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 8

� Ordinul�Ministrului� Economiei,� Comer�ului� �i�Mediului� de�Afaceri� nr.�……privind�aprobarea�schemei�de�ajutor�de�stat�pentru�implementarea�opera�iunii�1.3.3.�„Spriin�pentru�integrarea�întreprinderilor� în� lan�urile� de� furnizori� sau� clustere",� Domeniul�major� de� interven�ie� 1.3.�„Dezvoltarea� durabil�� a� antreprenoriatului”,� axa� prioritar�� 1� „Un� sistem� de� produc�ie�inovativ� �i� ecoeficient”,� din� cadrul� Programului� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”;�

� Ordinul� Ministrului� Economiei� nr.� …..� privind� aprobarea� schemei� de� minimis� pentru�implementarea� opera�iunii� 1.3.3.� „Spriin� pentru� integrarea� întreprinderilor� în� lan�urile� de�furnizori� sau� clustere",� Domeniul� major� de� interven�ie� 1.3.� „Dezvoltarea� durabil�� a�antreprenoriatului”,� axa� prioritar�� 1� „Un� sistem� de� produc�ie� inovativ� �i� ecoeficient”,� din�cadrul�Programului�Opera�ional�Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”;�

f)�privind�achiziiile�publice:�

� Ordonan�a� de� Urgen��� nr.� 34/2006� privind� atribuirea� contractelor� de� achizi�ie� public�,� a�contractelor� de� concesiune� de� lucr�ri� publice� �i� a� contractelor� de� concesiune� de� servicii,�aprobat��prin�Legea�nr.�337/2006,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� HG� 925/2006� privind� normele� de� aplicare� a� prevederilor� referitoare� la� atribuirea�contractelor�de�achizi�ie�public�,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� HG� 1660/2006� pentru� aprobarea� Normelor� de� aplicare� a� prevederilor� referitoare� la�atribuirea�contractelor�de�achizi�ie�public��prin�mijloace�electronice�din�OUG�34/2006;�

� Ordinul� 2181/2007� al� Ministrului� Economiei� �i� Finan�elor� privind� aprobarea� Manualului�opera�ional� de� observare� �i� verificare� a� atribuirii� contractelor� de� achizi�ie� public�,� a�contractelor�de�concesiune�de�lucr�ri�publice��i�a�contractelor�de�concesiune�de�servicii;�

� Instruc�iuni� de� achizi�ii� pentru� beneficiarii� operatori� economici� priva�i� ai� Programului�Opera�ional� Sectorial� “Cre�terea� Competitivit��ii� Economice”,� elaborate� de� Autoritatea� de�Management�(anexa�la�contractul�de�finan�are).�

g)�altele:�

� Legea�nr.�346/2004�privind�stimularea�înfiin��rii��i�dezvolt�rii�întreprinderilor�mici��i�mijlocii,�publicat��în�Monitorul�Oficial�al�României,�Partea�I,�nr.�681�din�29�iulie�2004,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� Ordonan�a�Guvernului�nr.�26/2000�cu�privire�la�asocia�ii��i�funda�ii�aprobat��cu�modific�ri��i�complet�ri�prin�Legea�nr.�246/2005;�

� Legea�nr.�1/2005�privind�organizarea��i�func�ionarea�coopera�iei;�

� Recomandarea�Comisiei�Europene�361�din�6�mai�2003�privind�definirea�microîntreprinderilor��i�a�întreprinderilor�mici��i�mijlocii,�publicat��în�Jurnalul�Oficial�al�Uniunii�Europene�L�124�din�20�mai�2003;��

Page 9: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 9

� Legea�nr.�31/1990�privind�societ��ile�comerciale,�republicat�,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;��

� O.U.G.�nr.� 64/2009�privind�gestionarea� financiar�� a� instrumentelor� structurale� �i� utilizarea�acestora�pentru�obiectivul�convergenta��i�Normele�Metodologice�de�aplicare�a�acesteia;�

� Ordinul�nr.�2286/08.07.2009�al�ministrului�finan�elor�publice�privind�prefinan�area�acordat��beneficiarilor�de�proiecte�finan�ate�din� instrumente�structurale,�conform�prevederilor�OUG�nr.�64/2009;�

� Ordinul�nr.�2548/2009�pentru�aprobarea�Normelor�metodologice�de�aplicare�a�prevederilor�Ordonan�ei� de� Urgen��� a� Guvernului� nr.� 64/2009� privind� gestionarea� financiar�� a�instrumentelor�structurale��i�utilizarea�acestora�pentru�obiectivul�convergen��;�

� Ordinul� nr.� 2359/2011� pentru� modificarea� Normelor� metodologice� de� aplicare� a�prevederilor�Ordonan�ei�de�Urgen���a�Guvernului�nr.�64/2009�privind�gestionarea�financiar��a� instrumentelor� structurale� �i�utilizarea�acestora�pentru�obiectivul� convergen��,�aprobate�prin�OMFP�2548/2009;��

� Ordinul� nr.� 2370/2011� pentru� modificarea� Normelor� metodologice� de� aplicare� a�prevederilor�Ordonan�ei�de�Urgen���a�Guvernului�nr.�64/2009�privind�gestionarea�financiar��a� instrumentelor� structurale� �i�utilizarea�acestora�pentru�obiectivul� convergen��,�aprobate�prin�OMFP�2548/2009;��

� O.U.G.� 66/2011� privind� prevenirea,� constatarea,� �i� sanc�ionarea� neregulilor� ap�rute� în�ob�inerea� �i� utilizarea� fondurilor� europene� �i/sau� a� fondurilor� publice� na�ionale� aferente�acestora;�

� HG�875/31.08.2011�–�pentru�aprobarea�Normelor�metodologice�de�aplicare�a�prevederilor�OUG� nr.66/2011� privind� prevenirea,� constatarea,� �i� sanc�ionarea� neregulilor� ap�rute� în�ob�inerea� �i� utilizarea� fondurilor� europene� �i/sau� a� fondurilor� publice� na�ionale� aferente�acestora;��

� Hot�rârea�Guvernului�nr.�606�din�23�iunie�2010�privind�stabilirea�unor�m�suri�de�accelerare�a�implement�rii�instrumentelor�structurale;�

� Ordonan�a�Guvernului� nr.� 79/2003�privind� controlul� �i� recuperarea� fondurilor� comunitare,�precum��i�a�fondurilor�de�cofinan�are�aferente�utilizate�necorespunz�tor,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� Hot�rârea�Guvernului�nr.�1510/2003�pentru�aprobarea�Normelor�metodologice�de�aplicare�a�Ordonan�ei�Guvernului�nr.�79/2003,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

� Hot�rârea� Guvernului� nr.� 1.860� din� 21� decembrie� 2006� privind� drepturile� �i� obliga�iile�personalului� autorit��ilor� �i� institu�iilor� publice� pe� perioada� delegarii� �i� deta��rii� în� alta�localitate,� precum� �i� în� cazul� deplas�rii,� în� cadrul� localit��ii,� în� interesul� serviciului,� cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

Page 10: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 10

� Hot�rârea�Guvernului�nr.�518/1995�privind�unele�drepturi��i�obliga�ii�ale�personalului�român�trimis�în�str�in�tate�pentru�îndeplinirea�unor�misiuni�cu�caracter�temporar,�cu�modificãrile��i�complet�rile�ulterioare.�

Orice� modificare� a� cadrului� legislativ� na�ional� sau� european� cu� inciden��� asupra� opera�iunilor�gestionate�de�c�tre�Organismul�Intermediar�pentru�IMM�în�cadrul�Axei�Prioritare�1�a�POS�CCE�,�va�fi�preluat��din�oficiu��i�ad�ugat��la�preciz�rile�prezentului�Ghid.�OI�IMM�va�publica�pe�web�site�ul�s�u,�în�mod�vizibil,�orice�modificare�survenit�.��

Page 11: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 11

I.�Informa�ii�generale�

I.1.� Programul�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�2007�2013�

Aderarea� la�Uniunea�European��presupune�noi�provoc�ri�pentru� întreprinderile� române�ti,� impuse�de� cerin�ele� Pie�ei� Unice,� dar� în� acela�i� timp� creeaz�� noi� oportunit��i� de� dezvoltare� prin� accesul�acestora�la�asisten�a�financiar��nerambursabil��din�Fonduri�Structurale.�

Având� în� vedere� priorit��ile� identificate� pentru� cre�terea� competitivit��ii� economice,� precum� �i�eligibilitatea� României� pentru� finan�area� din� Fondul� European� de� Dezvoltare� Regional�� (FEDR),� în�cadrul�POS�CCE�au�fost�identificate�urm�toarele�axe�prioritare:�

Axa�Prioritar��1�–�Un�sistem�de�produc�ie�inovativ��i�ecoeficient;�

Axa�Prioritar��2�–�Cercetare,�dezvoltare�tehnologic���i�inovare�pentru�competitivitate;�

Axa�Prioritar��3�–�Tehnologia�informa�iei��i�comunica�iilor�pentru�sectoarele�privat��i�public;�

Axa� Prioritar�� 4� –� Cre�terea� eficien�ei� energetice� �i� a� securit��ii� furniz�rii,� în� contextul�combaterii�schimb�rilor�climatice;�

Axa�Prioritar��5�–�Asisten���tehnic�.�

Textul� integral� al� Programului� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivit��ii� Economice� 2007–�2013”�se�g�se�te�pe�site�ul�http://amposcce.minind.ro/.�

Obiectivul�general�al�POS�CCE�este�cre�terea�productivit��ii�întreprinderilor�române�ti,�cu�asigurarea�principiilor� dezvolt�rii� durabile� �i� reducerea� decalajelor� fa��� de� productivitatea� la� nivelul� Uniunii�Europene,� astfel� încât� România� s�� ating�,� pân�� în� anul� 2015,� un� nivel� de� aproximativ� 55%� din�valoarea�medie�a�productivit��ii�din�UE.�

Obiectivele�specifice�ale�POS�CCE�sunt:�

� Consolidarea��i�dezvoltarea�durabil��a�sectorului�productiv;�� Crearea�unui�mediu�favorabil�dezvolt�rii�durabile�a�întreprinderilor;�� Cre�terea� capacit��ii� de� cercetare–dezvoltare� (C&D),� stimularea� cooper�rii� între� institu�ii� de�cercetare–dezvoltare� �i� inovare� (CDI)� �i� întreprinderi,� precum� �i� cre�terea� accesului�întreprinderilor�la�CDI;�� Valorificarea� poten�ialului� tehnologiei� informa�iei� �i� comunica�iilor� �i� aplicarea� acestuia� în�sectorul�public�(administra�ie)��i�cel�privat�(întreprinderi,�cet��eni);�� Cre�terea�eficien�ei�energetice��i�dezvoltarea�durabil��a�sistemului�energetic�prin�intermediul�surselor�regenerabile�de�energie.�

Page 12: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 12

I.2�Opera�iunea�1.3.3�„�Sprijin�pentru�integrarea�întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”�

Opera�iunea� sus�men�ionat�� face� parte� din�Axa�Prioritar�� 1� –� „Un� sistem�de� produc�ie� inovativ� �i�ecoeficient”,�Domeniul�Major�de�Interven�ie�1.3�“Dezvoltarea�durabil��a�antreprenoriatului”��i�este�implementat�� de� c�tre� Organismul� Intermediar� pentru� Întreprinderi� Mici� �i� Mijlocii,� din� cadrul�Autorit��ii�de�Management�pentru�POS�CCE.�

Opera�iunea� are� ca� obiectiv� general� încurajarea� dezvolt�rii� unor� structuri� de� afaceri� în� jurul� unor�activit��i� productive� sau� intensive� în� servicii� de� înalt�� tehnologie� bazat�� pe� utilizarea� intensive� a�cunoa�terii� cu�scopul�de�a�produce�bunuri� cu�valoare�ad�ugat��cât�mai�mare,� competitive�atât�pe�pia�a�na�ional�,�cât��i�cea�interna�ional�.��

Sprijinul�acordat�integr�rii�întreprinderilor�în�lan�urile�de�valoare�sau�clustere�are�ca�scop�stimularea�concentr�rilor�economice�prin� finan�area�de�proiecte� implementate� în�parteneriat�de� întreprinderi�mici� �i� mijlocii,� institute� de� cercetare,� universit��i,� ONG� �i/sau� autorit��i� publice� locale� care� s��conduc�� la� accelerarea� procesului� de� creare� �i/sau� dezvoltare� a� întreprinderilor/activit��ilor�inovative,�cu�poten�ial�ridicat�de�interac�iune,�în�scopul�cre�terii�num�rului�de�furnizori��i�clien�i.��

I.2.1�Defini�ii��i�preciz�ri�metodologice�

Opera�iunea� 1.3.3� “Integrarea� întreprinderilor� în� lan�uri� de� furnizori� sau� clustere”� are� un� caracter�complex� dat� de� natura� poten�ialilor� beneficiari� (entitatea� de�management� a� clusterelor)� �i� de� natura�proiectelor�eligibile�(proiecte�comune�pentru�to�i�membrii�clusterului).�

Ca�urmare,�pentru�simplificarea�în�elegerii�specificit��ilor�acestei�opera�iuni,�se�impun�o�serie�de�defini�ii��i�de�preciz�ri�metodologice.�

1. Active�corporale� Terenuri,�cl�diri,�instala�ii,�echipamente,�utilaje,�ma�ini�

2. Active�necorporale� Active� care� rezult�� dintr�un� transfer� de� tehnologie� sub� forma� unei�achizi�iei� de� drepturi� de� brevet,� licen�e,� know�how� sau� cuno�tin�e�tehnice�nebrevetate�

3. Activit�i�de�animare�a�clusterului�

Activit��i�de�marketing,�promovare,�management,�training�ce�au�ca�scop�îmbun�t��irea� imaginii� clusterului� ca� entitate� �i� a� cooper�rii� între�membrii�clusterului.�

4. Activit�i�de�inovare� Activit��i� de� implementare� a� unei� noi� metode� de� organizare� a�întreprinderii,�practicilor�comerciale,�organiz�rii� la�locul�de�munc��sau�a�

Page 13: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 13

rela�iilor�externe1.�

5. Administratorul�schemelor�de�ajutor�de�stat�

Ministerul� Economiei,� Comer�ului� �i�Mediului� de�Afaceri� (MECMA)�prin�Organismul� Intermediar� pentru� IMM� (OI� IMM),� direc�ia� abilitat�� prin�atribu�ii�delegate�pentru�implementarea�si�gestionarea�opera�iunii�1.3.3�din�cadrul�DMI�1.3�al�Axei�prioritare�1�a�POS�CCE�

6. Asociaie� Entitate� cu� personalitate� juridic�� constituit�� în� baza� Ordonan�ei�Guvernului� nr.� 26/2000� cu� privire� la� asocia�ii� �i� funda�ii� aprobat�� cu�modific�ri��i�complet�ri�prin�Legea�nr.�246/2005�

7. Asociere� Act�voluntar�ce�are� la�baz��un�acord�de�parteneriat� între�dou��sau�mai�multe�entit��i�juridice�din�cadrul�unui�cluster�pentru�realizarea�în�comun�a�unor�activit��i�sau�proiecte�

8. Beneficiar� Entitatea�de�management�al� clusterului� care�prime�te�ajutor�de� stat� în�cadrul�schemelor�de�ajutor�de�stat,�în�baza�unui�contract��de�finan�are�cu�MECMA�–�OI�IMM,�în�calitate�de�Administrator�al�schemei�

9. Cercetare�industrial� Cercetarea� planificat�� ce� are� ca� scop� ob�inerea� de� noi� cuno�tin�e� �i�capacit��i� pentru� dezvoltarea� de� noi� produse,� procese� sau� servicii� sau�pentru� realizarea� unei� îmbun�t��iri� semnificative� a� produselor,�proceselor�ori�serviciilor�existente;�cuprinde�crearea�de�p�r�i�component�pentru� sisteme� complexe,� care� este� necesar�� pentru� cercetarea�industrial,�în�special�pentru�validarea�tehnologiilor�generice,�cu�excep�ia�prototipurilor�

10. Cerere�de�finanare� Formular� completat� de� c�tre� solicitan�i� (entit��i� de� management� al�clusterelor),�pentru�a�ob�ine�finan�are� în�cadrul�schemelor�de�ajutor�de�stat�aplicabile�Opera�iunii�1.3.3.�

11. Cheltuieli�eligibile� Cheltuieli� realizate� de� c�tre�un�beneficiar� pentru� care� se� poate� acorda�ajutor�de�stat�în�baza�schemelor�de�ajutor�de�stat�aplicabile�Opera�iunii�1.3.3.� Categoriile� de� cheltuieli� eligibile� în� cadrul� prezentei� opera�iuni�sunt�stabilite�prin�Ordinul�.....�nr�/�2012.�

12. Cheltuieli�neeligibile� Reprezint�� cheltuieli� inerente� realiz�rii� proiectelor� finan�ate� din�instrumentele� structurale� în� cadrul� programelor� opera�ionale,� care� nu�pot� fi� finan�ate� din� � fonduri� � structurale� sau� de� stat,� conform�reglement�rilor�comunitare��i�na�ionale�

13. Cheltuieli�salariale� Valoarea� total�� care� trebuie� pl�tit�� efectiv� � de� beneficiarul� ajutorului�pentru� locurile�de�munc��create�prin�proiect� sau� în� leg�tur��direct��cu�acesta.�

������������������������������������������������������������1�Schimb�rile�în�practicile�de�afaceri,�organizarea�la�locul�de�munc��sau�rela�iile�externe�care�se�bazeaz��pe�metode�organiza�ionale�deja�utilizate�în�întreprindere,�schimb�rile�în�strategii�de�management,�fuziuni��i�achizi�ii,�schimb�rile�rezultate�numai�din�modificarea�pre�urilor�practicate,�personalizarea,�modific�rile�regulate�sezoniere�sau�ciclice,�comercializarea�de�produse�noi�sau�îmbun�t��ite�semnificativ�nu�sunt�considerate�inova�ii�

Page 14: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 14

14. Cluster� Concentrare� geografic�� de� firme� interconectate,� furnizori,� institu�ii� �i�organiza�ii�conexe,�care�creeaz��sinergii�directe��i�indirecte�între�ele2.��

15. Cluster�emergent� Aglomerare� de� întreprinderi,� inclusiv� IMM,� universit��i� �i� institute� de�cercetare�dezvoltare,� administra�ii� publice� locale,� care� înc�� nu� are� o�entitate� de�management� organizat�� sub� o� form�� juridic�� sau� nu� are� o�activitate�colaborativ��sus�inut��între�firmele�/�institu�iile�care�formeaz��aglomerarea�respectiv�.��

16. Cluster�inovativ� Un� cluster� formal� organizat,� ce� are� ca� scop� stimularea� activit��ii� de�inovare� prin� promovarea� de� interac�iuni� sus�inute� între� membrii� s�i�(schimb� de� facilit��i,� de� know�how� �i� expertiz�)� �i� prin� contribu�ia�efectiv�� la� cercetare,� dezvoltare,� inovare,� transferul� tehnologic,�networking��i�diseminarea�de�informa�ii�între�membrii�clusterului.�

17. Comercializarea�produselor�agricole��

De�inerea� ori� expunerea� în� vederea� vânz�rii,� oferirea� spre� vânzare,�livrare�sau�orice�alte� forme�de� introducere�pe�pia��,�cu�excep�ia�primei�vânz�ri�de�c�tre�un�produc�tor�primar�c�tre�revânz�tori�sau�operatori,�a�oric�rei�activit��i�constând�în�prepararea�unui�produs�în�vederea�primei�vânz�ri;� o� vânzare� de� c�tre� un� produc�tor� primar� c�tre� consumatorii�finali� este� considerat�� comercializare� în� cazul� în� care� se� desf��oar�� în�localuri�distincte,�rezervate�acestei�activit��i.�

18. Contribu�ia�proprie�a�beneficiarului�la�valoarea�eligibil�a�proiectului�

Diferen�a� dintre� totalul� cheltuielilor� eligibile� ale� proiectului� �i� totalul�finan��rii�nerambursabile�acordate�

19. Dezvoltare�experimental� Dobândirea,� combinarea,� modelarea� �i� utilizarea� unor� cuno�tin�e� �i�competen�e�existente�de�ordin��tiin�ific,�tehnologic,�de�afaceri��i�din�alte�domenii� relevante,� în� scopul� producerii� unor� planuri,� aranjamente� sau�proiecte� pentru� produse,� procese� ori� servicii� noi,� modificate� sau�îmbun�t��ite.�

20. Entitatea�de�management�al�clusterului�

Asocia�ie� (în� sensul� defini�iei� de� mai� sus)� care� desf��oar�� activit��i�economice� non�profit,� îndepline�te� atribu�iile� de� � management� �i�coordonare� a� activit��ilor� �i� a� proiectelor� întreprinse� la� nivelul�clusterului,� care� promoveaz�� imaginea� clusterului� ca� întreg� �i� care�sprijin�� înt�rirea�cooper�rii�dintre�membrii�acestuia� �i�atragerea�de�noi�membri.� Entitatea� de� management� a� clusterului� poate� avea� în�componen��� to�i� membrii� clusterului� sau� numai� o� parte� dintre� ei,� cu�condi�ia� s�� îndeplineasc�� condi�iile� de� eligibilitate� specificate� în�Ghidul�Solicitantului.� În� cazul� unui� cluster� inovativ,� entitatea� de�management�trebuie� în� plus� s�� poat�� desf��ura,� conform� statutului,� activit��i� de�cercetare�dezvoltare�inovare�

������������������������������������������������������������2�În�accep�iunea�acestui�Ghid,�termenii�de�cluster��i�lan��de�furnizori�sunt�interschimbabili,�în�sensul�c��se�va�accepta�excep�ia�de�la�cerin�a�localiz�rii�IMM�urilor�în�aceea�i�zon��geografic�,�dac��se�demostreaz��contribu�ia�IMM�urilor�la�lan�ul�de�valoare�predominant�al�aglomer�rii.�

Page 15: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 15

21. Facilitator�extern� Entitate� care� contribuie� la� dezvoltarea� clusterului� (spre� exemplu,� în�regim�de�subcontractare:�ADR,�Camer��de�Comer�,�consultan�i�etc.).�

22. Furnizorul�schemelor�de�ajutor�de�stat�

Ministerul�Economiei,�Comer�ului��i�Mediului�de�Afaceri� (MECMA),�prin�Autoritatea� de� Management� a� Programului� Opera�ional� Sectorial�"Cre�terea�Competitivit��ii�Economice"�

23. Intensitatea�ajutorului�de�stat� Valoarea� actualizat�� a� ajutorului� exprimat�� ca� procent� din� valoarea�actualizat��a�cheltuielilor�eligibile�ale�investi�iei�

24. Întreprindere� Orice� entitate� care� desf��oar�� o� activitate� economic�,� indiferent� de�forma� juridic�� a� acesteia.� Sunt� incluse� în� aceast�� categorie,� în� special,�persoanele� care� exercit�� activit��i� independente� �i� asocia�iile� familiale�implicate� în� activit��i� de� artizanat� �i� în� alte� activit��i,� precum� �i�parteneriatele� sau� asocia�iile� implicate� în�mod� regulat� într�o� activitate�economic��(defini�ie�conform��cu�reglement�rile�europene���Anexa�nr.1�la�Regulamentul�CE�800/2008)�

25. Întreprinderi�mici��i�mijlocii�sau�IMM�

Întreprinderi� � asa� cum� sunt� definite� în� Anexa� nr.� 1� la� Regulamentul�800/2008.�

26. Întreprindere�Mic��i�Mijlocie�(IMM)�productiv�

IMM� al� c�rui� cod� CAEN� este� dintr�un� sector/domeniu� de� activitate�productiv� (sec�iunile� B,� C,� E,� F� cu� anumite� except�ri� stabilite� prin�prezentul�Ghid�–�a�se�vedea�Anexa�4).�

27. Întreprindere�Mic��i�Mijlocie�(IMM)�din�domeniul�serviciilor�de�înalt�tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv�a�cunoa�terii�

IMM�al�c�rui�cod�CAEN�este�dintr�un�sector/domeniu�de�activitate�din�sec�iunile�J��i�M�cu�anumite�except�ri�stabilite�prin�prezentul�Ghid�–�a�se�vedea�Anexa�4�(în�baza�defini�iei�Eurostat�„high�tech�knowledge�intensive�services�(HTKIS)”���http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf)��

28. Întreprindere�mic� Întreprindere�care�are�sub�50�de�angaja�i��i�a�c�rei�cifr��de�afaceri�anual���i/sau�al�c�rei�total�al�bilan�ului�anual�nu�dep��e�te�10�milioane�EUR,�în�conformitate�cu�prevederile�Regulamentului�(CE)�800/2008�–�Anexa�1�

29. Întreprindere�mijlocie� Întreprindere� care� are� sub� 250� de� angaja�i� �i� a� c�rei� cifr�� de� afaceri�anual��nu�dep��e�te�50�milioane�EUR�� ��i/sau�al�c�rei�total�al�bilan�ului�anual� nu� dep��e�te� 43� milioane� EUR,� în� conformitate� cu� prevederile�Regulamentului� (CE)� 800/2008� �� definire� rezultat�� din� coroborarea�punctelor�1�3�ale�Art.�2�din�Anexa�1�la�acest�Regulament�

30. Întreprinderi�mari� Întreprinderi�care�nu�se�încadreaz���în�defini�ia�IMM�urilor.�

31. Întreprindere�Mic��i�Mijlocie�(IMM)�aflat�în�dificultate�

O� întreprindere� mic�� sau� mijlocie,� care� îndepline�te� urm�toarele�condi�ii:�

1. În�cazul�unei�societ��i�cu�r�spundere� limitat�,�atunci�când�mai�mult�de� jum�tate� din� capitalul� social� a� disp�rut,� peste� un� sfert� din� acest�capital�fiind�pierdut�în�ultimele�12�luni;�sau��

Page 16: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 16

2. În�cazul�unei�societ��i�în�care�cel�pu�in�o�parte�din�asocia�i�r�spunde�nelimitat� pentru� datoriile� întreprinderii,� atunci� când� mai� mult� de�jum�tate� din� capitalul� propriu� a� disp�rut,� a�a� cum� reiese� din�contabilitatea�societ��ii,�peste�un�sfert�din�acest�capital�fiind�pierdut�în�ultimele�12�luni;�sau��

3. Indiferent� de� tipul� societ��ii,� când� respectiva� întreprindere�întrune�te� condi�iile� prev�zute� de� legisla�ia� na�ional�� privind�procedura�insolven�ei;��

4. O�întreprindere�din�categoria� IMM�cu�o�vechime�de�mai�pu�in�de�3�ani� nu� se� consider�� a� fi� în� dificultate� în� aceast�� perioad�� în� sensul�prezentei� scheme,� cu� excep�ia� cazului� în� care� îndepline�te� condi�iile�prev�zute�la�pct.�3.��

32. Întreprindere�mare�aflat�în�dificultate�

Întreprindere� mare� care� fie� se� reg�se�te� în� una� dintre� situa�iile�prev�zute� la� lit.� f)� pct.� 1,� 2� sau� 3,� fie� prezint�� simultan� simptome�obi�nuite�ale�unei� întreprinderi�aflate� în�dificultate,�cum�ar�fi:�cre�terea�pierderilor,� sc�derea� cifrei� de� afaceri,� cre�terea� volumului� stocurilor,�supracapacitate,� sc�derea� fluxului� de� numerar,� îndatorare� crescut�,�cre�terea� sarcinilor� financiare� �i� sc�derea�sau�dispari�ia�valorii� activului�net.�

33. Lan��de�valoare� Fluxul�procesului�de�creare�de�valoare�ad�ugat��a�unui�bun�sau�serviciu,�de� la� materiile� prime,� produc�ie,� comercializare� �i� distribu�ie� la�consumatorii�sau�utilizatorii�finali�(integrare�vertical��amonte�aval)�

34. Microîntreprinderea� Întreprinderea�care�are�sub�10�angaja�i��i�a�c�rei�cifr��de�afaceri�anual���i/sau�al�c�rei�total�al�bilan�ului�anual�nu�dep��e�te�2�milioane�euro,� în�conformitate�cu�prevederile�Anexei�nr.�1�la�Regulamentul�800/2008.��

35. Organism/organizaie�de�cercetare�

O�entitate,�precum�o�universitate�sau�un�institut�de�cercetare,�indiferent�de� statutul� s�u� juridic� (organizat�� conform�dreptului� public� sau� privat)�sau�de�modul�s�u�de� finan�are,�al�c�rei� scop�principal�este�de�a� realiza�cercetare� fundamental�,� cercetare� industrial�� sau� dezvoltare�experimental�� �i� de� a��i� face� cunoscute� rezultatele� prin� predare,�publicare�sau�transfer�de�tehnologie;�toate�profiturile�trebuie�reinvestite�în� aceste� activit��i,� în� difuzarea� rezultatelor� sau� în� predare;�întreprinderile� care� pot� exercita� influen��� asupra� unui� astfel� de�organism,� de� exemplu� prin� calitatea� lor� de� ac�ionari� sau� membri� ai�organismului,� nu� se� bucur�� de� acces� preferen�ial� la� capacit��ile� de�cercetare� ale� organismului� în� cauz�� sau� la� rezultatele� cercet�rilor�acestuia.� Organismele/organiza�iile� de� cercetare� care� desf��oar�� atât�activit��i�economice,�cât��i�activit��i�non�economice,�sunt�calificate�drept�întreprinderi� în� cazul� în� care� nu� �in� contabilitate� separat�� pentru� cele�dou��activit��i.�

36. Plan�de�dezvoltare� Viziunea,�obiectivele��i�activit��ile�de�dezvoltare�a�clusterului�pe�termen�mediu�(5�ani).�

Page 17: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 17

37. Produse�agricole� Produsele� enumerate� în� anexa� nr.� 1� la� Tratatul� CE,� cu� excep�ia�produselor�pesc�re�ti�

38. Proiecte�destinate�clusterelor�emergente�

Proiecte� de� interes� comun� pentru� membrii� clusterului� care� prev�d�activit��i�de�animare�a�clusterului�respectiv.�

39. Proiecte�destinate�clusterelor�inovative�

Proiecte� de� interes� comun� pentru� membrii� clusterului� care� prev�d�activit��i�de�animare�a�clusterului�respectiv,�precum��i�activit��i�specifice�de�CDI.�

40. Rata�de�actualizare� Rata�calculat��conform�Comunic�rii�Comisiei�privind�revizuirea�metodei�de�stabilire�a�ratelor�de�referin����i�de�scont,�publicat��în�Jurnalul�Oficial�al�Uniunii�Europene�nr.�C14�din�19�ianuarie�2008.�

41. Solicitant� Entitatea� de� management� al� clusterului� care� depune� o� Cerere� de�finan�are.� Solicitan�ii� ai� c�ror� Cereri� de� finan�are� sunt� selectate�pentru�finan�are�dobândesc�calitatea�de�Beneficiari�

42. Transformarea�(procesarea)�produselor�agricole�

O� opera�iune� asupra� produsului� agricol� în� urma� c�reia� rezult�� de�asemenea�un�produs� agricol,� cu� excep�ia� activit��ilor� agricole� necesare�prepar�rii�unui�produs�animal�sau�vegetal�pentru�prima�vânzare�

I.2.2�Abordarea�specific��a�cererii�de�propuneri�de�proiecte�pentru�prezenta�opera�iune�

Beneficiarii� poten�iali� ai� finan��rii� în� cadrul� acestei� opera�iuni� sunt� entit��ile� de� management� al�clusterelor�(Ref.�Cap�II).�

Dou��tipuri�de�proiecte�vor�fi�eligibile�în�cadrul�acestei�opera�iuni,�fiecare�dintre�ele�adresându�se�unui�anumit�tip�de�cluster.�

Proiectele� destinate� clusterelor� emergente� se� adreseaz�� clusterelor� emergente� �i� cuprind� activit��i�eligibile�de�animare�a�clusterului.�Finan�area�maxim��nerambursabil��este�de�200.000�euro,��din�care�se�pot�finan�a�în�întregime�cheltuielile�eligibile�(schema�de�ajutor�de�stat�tip�de�minimis).�

Proiectele� destinate� clusterelor� inovative� se� adreseaz�� clusterelor� inovative� �i� finan�area� maxim��nerambursabil��este�de�1.200.000�euro.�Pentru�acest�tip�de�proiecte�se�aplic��dou��scheme�de�ajutor�de�stat:�schema�tip�de�minimis��i�schema�de�ajutor�de�stat�bazat��pe�Regulamentul�CE�800/2008.�

Ambele�tipuri�de�proiecte�trebuie�s��propun��activit��i�de�interes�comun�membrilor�clusterului�respectiv.�

Detaliile�legate�de�cele�dou��tipuri�de�finan��ri�se�reg�sesc�în�capitolele�III��i�IV.�

În�completarea�cererilor�de�finanare,�Solicitanii�trebuie�s�acorde�o�aten�ie�deosebit�indicatorilor�(Ref.�Anexa�1�–�Cererea�de�finan�are,�Sec�iunea�2.7)� pentru�evidenierea� contribuiei� proiectelor� la�atingerea�obiectivelor�specifice�axei�prioritare��i�ale�domeniului�major�de�intervenie.�

Dup�� selec�ia� cererii� de� finan�are,� Entitatea�de�Management� al� Clusterului� va� semna� un� contract�

Page 18: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 18

de� finan�are�cu�Organismul�Intermediar�pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii�(OI�IMM).�(Ref.�Cap.IX).�

Pentru�ambele�tipuri�de�proiecte�va�exista�un�singur�Apel�de�propuneri�de�proiecte,�cu�dou��sesiuni�de�depunere,� cu� termen� limit�� de� depunere� �i� cu� selec�ie� în� func�ie� de� ierarhizarea� proiectelor� conform�punctajului�ob�inut�de�fiecare�proiect,�în�urma�etapei�de�evaluare�(a�se�vedea��i�grila�de�evaluare�tehnico�financiar�).�

Alocarea�financiar��total��pentru�aceast��cerere�de�propuneri�de�proiecte�este�de�20�milioane�euro.�

Informa�iile�prezentate�în�acest�ghid�se�refer��strict�la�opera�iunea�sus�men�ionat���i�sunt�destinate�clusterelor�/�lan�urilor�de�valoare,�conform�defini�iilor�de�mai�sus.�

Având�în�vedere�elementele�specifice�de�mai�sus,�prezentul�ghid�este�structurat�astfel:�

� Un�capitol�dedicat�eligibilit��ii�beneficiarilor,�acoperind�condi�iile�comune��i�condi�iile�specifice�pe�tipuri�de�beneficiari;�

� Un�capitol�dedicat�eligibilit��ii�proiectelor,�acoperind�condi�iile�comune��i�condi�iile�specifice�pe�tipuri�de�proiecte;�

� Un�capitol�dedicat�activit��ilor�eligibile,�pe�tipuri�de�proiecte��i�beneficiari;�

� Un�capitol�dedicat�cheltuielilor�eligibile,�pe�tipuri�de�proiecte��i�beneficiari;�

� Un�capitol�dedicat�descrierii�schemelor�de�ajutor�de�stat�aplicabile�acestei�opera�iuni;�

� Capitole� comune� tuturor� tipurilor� de� proiecte� cu� referire� la:� detalii� privind� completarea�cererilor� de� finan�are� �i� documentele� justificative� anex�� la� acestea,� depunerea� documentelor,�procesul�de�evaluare��i�selec�ie,�încheierea�contractului�de�finan�are,�implementarea�proiectelor;�

� Anexele�la�ghidul�solicitantului.�

Page 19: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 19

II.�Criterii��i�condi�ii�de�eligibilitate�pentru�solicitan�i��

Solicitan�ii�eligibili� sunt�entit�ile�de�management�al� clusterelor� (EMC),�ce�vor�depune�proiecte� în�numele� clusterelor� pe� care� le� reprezint�.� Se� va� face� distinc�ia� între�entit�ile� de�management� al�clusterelor�emergente�(EMC�emergente)��i�entit�ile�de�management�al�clusterelor�inovative�(EMC�inovative).�

Entitatea�de�management� al� clusterului� trebuie� s�� fie� constituit�� sub� forma�unei�asocia�ii� în� baza�Ordonan�ei� Guvernului� nr.� 26/2000� cu� privire� la� asocia�ii� �i� funda�ii� aprobat�� cu� modific�ri� �i�complet�ri� prin� Legea� nr.� 246/2005,� care� desf��oar�� activit��i� economice� non�profit,� îndepline�te�atribu�iile� de� management� �i� coordonare� a� activit��ilor� �i� a� proiectelor� întreprinse� la� nivelul�clusterului,�care�promoveaz��imaginea�clusterului�ca�întreg��i�care�sprijin��înt�rirea�cooper�rii�dintre�membrii�acestuia��i�atragerea�de�noi�membri.�Entitatea�de�management�a�clusterului�poate�avea�în�componen��� to�i� membrii� clusterului� sau� numai� o� parte� dintre� ei,� cu� condi�ia� s�� îndeplineasc��condi�iile�de�eligibilitate�specificate�mai�jos.�În�cazul�unui�cluster�inovativ,�entitatea�de�management�trebuie�în�plus�s��poat��desf��ura,�conform�statutului,�activit��i�de�cercetare�dezvoltare�inovare.�

În�scopul�acord�rii�ajutorului�de�stat,�entit��ile�de�management�al�clusterelor�trebuie�s��completeze�Declara�ie�privind�situa�ia�beneficiarului�(Anexa�1�–�Model�E)�pentru�a�se�stabili�dac��sunt�asimilate�cu�o�întreprindere�micro,�mic�,�mijlocie�(IMM)�sau�cu�o�întreprindere�mare�(conform�defini�iilor�din�Anexa�1�la�Regulamentul�CE�800/2008���a�se�vedea�Anexa�7�la�prezentul�Ghid).��

În�func�ie�de�m�rimea�întreprinderii�(mico,�mic�,�mijlocie,�mare)�cu�care�va�fi�asimilat��EMC�se�vor�aplica�criterii�diferite�în�ceea�ce�prive�te�activit��ile�eligibile,�cheltuielile�eligibile��i�intensit��i�diferite�ale�ajutorului�de�stat�(a�se�vedea�Cap.�IV,�V��i�VI).�

ATEN�IE:� Prevederile� statutare� ale� EMC� privind� repartizarea� drepturilor� de� vot� între� membri� (de�exemplu�dac��exist��un�membru� cu�peste�25%�din�drepturile�de�vot)� influen�eaz��direct�m�rimea�întreprinderii�cu�care�va�fi�asimilat��EMC�în�scopul�acord�rii�ajutorului�de�stat.�

EMC�trebuie�s�îndeplineasc�urmtoarele�condi�ii�de�eligibilitate:�� EMC�emergente� EMC�Inovative�

1.� Este� asocia�ie� constituit�� în� baza� Ordonan�ei� Guvernului� nr.� 26/2000� cu� privire� la� asocia�ii� �i�funda�ii� aprobat�� cu�modific�rile� �i� complet�rile� ulterioare,� care� desf��oar�� activit��i� economice�non�profit,� îndepline�te� atribu�iile� de� management� �i� coordonare� a� activit��ilor� �i� a� proiectelor�întreprinse� la� nivelul� clusterului,� care� promoveaz�� imaginea� clusterului� ca� întreg� �i� care� sprijin��înt�rirea�cooper�rii�dintre�membrii�acestuia��i�atragerea�de�noi�membri�ATEN�IE�la�criteriile�specifice�pentru�cele�dou��tipuri�de�EMC�(punctele�10�12).�Crite

rii�com

une�

2.�� O� asocia�ie� (conform� defini�iilor� din� prezentul� Ghid)� poate� îndeplini� rolul� de� entitate� de�management�doar�pentru�un�singur�cluster.�

Page 20: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 20

3.� EMC�trebuie�s��aib��în�componen���(ca�asocia�i�cu�drepturi�depline)�minim�10�întreprinderi�mici��i�mijlocii� (IMM),� din� domeniul� productiv� �i/sau� al� serviciilor� de� înalt� tehnologie� bazate� pe�utilizarea�intensiv�a�cunoa�terii�(conform�codurilor�CAEN�din�Anexa�4),�cu�urm�toarele�men�iuni:�a. fiecare�IMM�trebuie�s��aib��cel�pu�in�un�bilan��depus;�b. fiecare�IMM�trebuie�s��dovedeasc��c��cel�pu�in�50%�din�cifra�de�afaceri�din�unul�din�ultimii�3�

ani� financiari� (� 2009,� 2010� sau� 2011)� provine� din� activit��i� productive� �i/sau� din� servicii� de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii;�

c. este�de�preferat�ca�IMM�urile�s��fie�concentrate�geografic,�dar�sunt��acceptate��i�IMM�uri�din�alte� zone� ale� ��rii� dac�� se� demonstreaz�� contribu�ia� lor� la� lan�ul� de� valoare� predominant� al�aglomer�rii�din�care�fac�parte.�

4.� În� cazul� în� care� proiectul� este� acceptat� pentru� finan�are,� EMC� trebuie� s�� prezinte� la� semnarea�contractului� o�Decizie� a�Adun�rii�Generale� care� s�� stipuleze�urm�toarele� condi�ii� de� guvernan��,�valabile�specific�pentru�deciziile�de�implementare�a�proiectului�aprobat�spre�finan�are,�pe�toat�durata�de�implementare�a�acestuia:�

a. crearea�unui�Consiliu�Director�al�proiectului,� împuternicit�exclusiv�s��ia�deciziile�cu�privire�la�implementarea�proiectului��i�care�va�avea�ca�membri�numai�asocia�i�din�cadrul�EMC;�

b. nici�unul�dintre�membrii�Consiliului�Director�al�proiectului�nu�va�avea�mai�mult�de�15%�din�voturi�în�deciziile�referitoare�la�implementarea�proiectului;�

c. în�cadrul�Consiliului�Director�vor�fi�coopta�i�ca�membri�minim�10�IMM�uri�productive��i/sau�din�domeniul� serviciilor�de� înalt�� tehnologie�bazate�pe�utilizarea� intensiv��a� cunoa�terii,�care� vor� avea� o� pondere� de� cel� pu�in� 75%� din� totalul� voturilor� tuturor� membrilor�Consiliului�Director,�în�deciziile�referitoare�la�implementarea�proiectului.�

Page 21: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 21

Crite

rii�com

une�

5.� EMC�trebuie�s��îndeplineasc��condi�iile�de�eligibilitate�stabilite�prin�Regulamentul�financiar�aplicabil�bugetului�general�al�Comunit��ilor�Europene�nr.�1.605/2002�în�art.�93,�respectiv:��a. nu� se� afl�� în� stare� de� faliment� sau� nu� fac� obiectul� unei� proceduri� de� lichidare� ori� de�

administrare� special�,�nu�a� încheiat� concordate,�nu��i�a� suspendat�activitatea�economic��sau�nu�face�obiectul�unei�proceduri�în�urma�acestor�situa�ii�ori�nu�se�afl��în�situa�ii�similare�în�urma�unei�proceduri�de�aceea�i�natur��prev�zute�de�legisla�ia�sau�de�reglement�rile�na�ionale;��

b. nu� a� fost� condamnat� printr�o� hot�râre� cu� valoare� de� res� judicata� pentru� un� delict� legat� de�conduita�sa�profesional�;��

c. nu�a�comis� în�conduita�sa�profesional��gre�eli�grave,�demonstrate�prin�orice�mijloace�pe�care�autoritatea�contractant��le�poate�justifica;��

d. nu�are�obliga�ii�de�plat��nete�ce�dep��esc�1/12�din�totalul�obliga�iilor�datorate� în�ultimele�12�luni,�în�cazul�certificatului�de�atestare�fiscal��emis�de�Agen�ia�Na�ional��de�Administrare�Fiscal��iar�obliga�iile�de�plat��c�tre�autorit��ile�locale�nu�dep��esc�1/6�din�totalul�obliga�iilor�datorate�în�ultimul�semestru;��

e. nu� a� fost� condamnat� printr�o� hot�râre� cu� valoare� de� res� judicata� pentru� fraud�,� corup�ie,�participare�la�o�organiza�ie�criminal��sau�la�orice�alte�activit��i�ilegale�în�detrimentul�intereselor�financiare�ale�Comunit��ilor�Europene;��

f. în�urma�altei�proceduri�de�achizi�ionare�sau�în�urma�unei�proceduri�de�alocare�a�unei�subven�ii�finan�ate� de� la� bugetul� comunitar,� nu� a� fost� g�sit� vinovat� de� înc�lcarea� grav�� a� contractului�datorit��nerespect�rii�obliga�iilor�contractuale;��

g. reprezentantul� legal� �i/sau� reprezentan�ii� partenerilor� asocia�i� nu� au� fost� subiectul� unei�judec��i� în� cadrul� c�reia� o� instan��� judec�toreasc�� a� pronun�at� o� hot�râre� definitiv�� �i�irevocabil��de�condamnare�pentru� fraud�,�corup�ie,� implicarea� în�organiza�ii� criminale� sau� în�alte�activit��i�ilegale,�în�detrimentul�intereselor�financiare�ale�Uniunii�Europene;�

h. în� urma� unei� proceduri� de� acordare� a� unei� finan��ri� nerambursabile� din� fonduri� publice�comunitare��i/sau�na�ionale,�nu�a�fost�g�sit�vinovat�printr�o�hot�râre�judec�toreasc��definitiv���i�irevocabil��de�înc�lcarea�contractului�din�cauza�nerespect�rii�obliga�iilor�contractuale;�

i. solicitantul�g�sit�vinovat�printr�o�hot�râre�judec�toreasc��definitiv���i�irevocabil��de�înc�lcarea�unuia�sau�mai�multor�contracte�finan�ate�din�fonduri�publice�comunitare��i/sau�na�ionale�din�cauza�nerespect�rii�obliga�iilor�contractuale�sau�care�a�recunoscut�debitul�stabilit�în�sarcina�sa�de� c�tre� autoritatea� contractant�� va� putea� s�� depun�� cerere� pentru� a� fi� finan�at� în� cadrul�prezentei� scheme,� cu� condi�ia� achit�rii� acestui� debit,� precum� �i� a� penalit��ilor� aferente� �i� s��fac��dovada� achit�rii� acestora,� precum� �i� a� îndeplinirii,� la�momentul� depunerii� proiectului,� a�oric�ror� m�suri� stabilite� în� sarcina� sa� de� c�tre� instan�a� judec�toreasc�� �i/sau� de� c�tre�autoritatea�contractant�.�

Acela�i�criteriu�se�aplic��i�celor�minim�10�IMM�(a�se�vedea�pct.3.)�

Crite

rii�com

une� 6.� La�data�depunerii� Cererii� de� finan�are� s��nu� înregistreze�obliga�ii� bugetare�nete� (diferen�a�dintre�

obliga�iile� de� plat�� restante� la� buget� �i� sumele� de� recuperat� de� la� buget)�mai�mari� de� 1/12� din�obliga�iile�datorate�de�beneficiar� în�ultimele�12�luni,� în�cazul�certificatului�de�atestare�fiscal��emis�de�Agen�ia�Na�ional��de�Administrare�Fiscal�,�sau�de�1/6�din�totalul�obliga�iilor�datorate�în�ultimul�semestru,�în�cazul�certificatului�de�atestare�fiscal��emis�de�c�tre�autorit��ile�publice�locale�Acela�i�criteriu�se�aplic��i�celor�minim�10�IMM�(a�se�vedea�pct.3.)�

Page 22: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 22

7.� EMC� (în� cazul� în� care� este� deja� constituit�� ca� asocia�ie)� s�� fie� înregistrat�� în� România.� Acela�i�criteriu�se�aplic��i�celor�minim�10�IMM�(a�se�vedea�pct.3.)�

8.� EMC� are� capacitatea� opera�ional�� �i� administrativ�� de� a� implementa� proiectul,� dovedit�� prin�capacitatea�de�a�asigura�resurse�umane�suficiente��i�resurse�materiale�necesare�proiectului.�

9.� EMC� are� capacitatea� financiar�� de� a� asigura� resursele� necesare� acoperirii� contribu�iei� proprii� la�valoarea� cheltuielilor� neeligibile� (dac�� este� cazul)� �i� resursele� financiare� necesare� implement�rii�optime� a� proiectului� în� condi�iile� ramburs�rii� ulterioare� a� cheltuielilor� eligibile� din� instrumente�structurale.��

ATEN�IE:� În� cazul�unui�EMC� inovativ�capacitatea� financiar�� se�poate�demonstra� �i�prin�activitatea�anterioar��depus��(descriere�proiecte�implementate,�bilan�uri�depuse,�extrase�de�cont,�active�existente�etc).�Atât�pentru�EMC�inovativ,�cât�mai�ales�pentru�EMC�emergent�capacitatea�financiar��se�poate�demonstra�prin�sus�inerea� individual�� sau� colectiv�� a� asocia�ilor,� exprimat�� printr�un� angajament� ferm� privind� sus�inerea�financiar��a�EMC�pe�durata�implement�rii�proiectului.�

10� NB1:� La� momentul� depunerii� proiectului�(cererii� de� finan�are),� EMC� trebuie� fie� s��demonstreze�fie�c��este�deja�legal�constituit�,�fie� s��demonstreze� inten�ia�de� constituire� ca�entitate� cu� personalitate� juridic�� prin�prezentarea� unui� act� constitutiv� sau� alt��form�� de� acord� în� form�� autentic�� între�membrii� clusterului� ce� stipuleaz�� înfiin�area�EMC.� În� acest� din� urm�� caz,� dac�� proiectul�este�selectat�pentru�a�fi�finan�at,�EMC�trebuie�s��devin�� legal�constituit�� în�timp�util�pentru�a� se�putea� semna�Contractul�de� finan�are� cu�Autoritatea�Contractant�;��NB2:� În� cazul� în� care� în� cadrul� clusterului�exist�� deja� o� asocia�ie� non�profit� care� este�recunoscut�� printr�un� document� formal� de�membrii� clusterului� drept� entitate� de�management,� aceasta� este� eligibil�� pentru�depunerea� de� proiecte� în� cadrul� acestei�opera�iuni,� cu� condi�ia� s�� îndeplineasc��cerin�ele�de�la�punctele�de�mai�sus.�

La� depunerea� proiectului,� EMC� trebuie� s�� fie�formal� constituit�,� ca� asocia�ie� conform�Ordonan�ei� Guvernului� nr.� 26/2000� cu� privire� la�asocia�ii� �i� funda�ii� aprobat�� cu� modific�ri� �i�complet�ri�prin�Legea�nr.�246/2005�

Crite

rii�sp

ecifice�

11� � EMC�trebuie�s��aib��în�componen���ca�asociat�cel�pu�in�o�organiza�ie�sau�un�organism�de�cercetare�inovare�dezvoltare,� sau� trebuie� s�� fac�� dovada�unui� parteneriat� (în� form�� autentic�)� cu�minim� o�institu�ie�de�CDI�pentru�implementarea�proiectului�ce� se� dore�te� a� fi� finan�at� în� cadrul� acestei�opera�iuni.�

Page 23: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 23

12� Statutul� EMC� trebuie� s� prevad� în� mod�explicit� c� EMC� desf��oar�,� în� interesul�comun� al� membrilor� clusterului� activit��i�generale�de�natur��economic��

Statutul� EMC� trebuie� s�prevad� în�mod�explicit�c� EMC� desf��oar�,� în� interesul� comun� al�membrilor� clusterului,� atât� activit��i� generale� de�natur�� economic�,� cât� �i�activit�i� de� cercetare� ��dezvoltare���inovare�(CDI)�

Pentru� justificarea� îndeplinirii� condi�iilor� de� eligibilitate,� solicitantul� va� depune� documente�justificative�conform�CERIN�ELOR�DIN�CAP.�VII.�

Solicitan�ii�ai�cror�proiecte�au�fost�selectate�pentru�finan�are�dobândesc�calitatea�de�BENEFICIARI��i� semneaz� cu� OI� IMM� contracte� de� finan�are,� fiind� responsabili� cu� implementarea� optim� a�proiectelor.�

Page 24: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 24

III.�Criterii�de�eligibilitate�pentru�proiecte��În�cadrul�acestei�opera�iuni�Entit��ile�de�management�al�clusterelor�pot�depune�dou��tipuri�de�proiecte:�proiecte�pentru�clusterele�emergente��i�proiecte�pentru�clusterele�inovative.��

Cele�dou��tipuri�de�proiecte�trebuie�s��respecte�urm�toarele�criterii�de�eligibilitate:�

� Proiecte�pentru�clustere�emergente� Proiecte�pentru�clustere�inovative��1.� Scopul��i�obiectivele�proiectelor�trebuie�s��fie�în�conformitate�cu�obiectivele�specifice�ale�axei�prioritare,�

domeniului�major�de�interven�ie,�opera�iunii��i�a�planului�de�dezvoltare�a�clusterului��2.� Proiectele� finan�ate� prin� prezenta� schema� vizeaz�� activit��i� desf��urate� în� beneficiul� clusterului� în�

ansamblul�s�u�3.� Activit��ile�propuse�spre�finan�are�în�cadrul�proiectelor�nu�au�mai�fost�finan�ate�din�fonduri�publice�în�

ultimii�3�ani��i�nu�beneficiaz��de�fonduri�publice�din�alte�surse�de�finan�are�4.� Durata�proiectelor�nu�trebuie�s��dep��easc��24�de�luni�de�la�data�semn�rii�contractului�

Crite

rii�co

mun

e�

5.� Proiectele�trebuie�s��respecte�legisla�ia�comunitar��aplicabil��în�domeniul�ajutoarelor�de�stat,�egalit��ii�de��anse,�protec�iei�mediului��i�eficien�ei�energetice.�

Crite

rii�sp

ecifice� 7.� � Proiectul� trebuie� s�� cuprind�� cel� pu�in� o�component�de�cercetare�dezvoltare�inovare,�derulat�� de� EMC� în� interesul� comun� al�clusterului,� ce� con�ine� una� sau� mai� multe�activit��i� care� s�� contribuie� la� dezvoltarea�caracterului�inovativ�al�clusterului.��

Page 25: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 25

IV.�Activit�i�eligibile��

Cele�dou��tipuri�de�solicitan�i�(EMC�emergente��i�EMC�inovative)�pot�propune�proiecte�care�s��con�in��una� sau�mai�multe� activit�i� eligibile� din�meniul� de�mai� jos,� cu� condi�ia� s�� se� respecte� eligibilitatea�activit��ilor� în� func�ie� de� tipul� de� beneficiar,� a�a� cum� este� detaliat� în� tabelul� de� mai� jos.� Activit��ile�eligibile�sunt�grupate�în�func�ie�de�schema�de�ajutor�de�stat�aplicabil�.�

ATEN�IE:�EMC�trebuie�s��se�asigure�c��statutul�lor�le�permite�s��desf��oare�actvit��ile�pe�care�le�propun�prin�proiect.�

� Activit�i�eligibile�pentru�EMC�emergente�

pentru�EMC�inovative�

SCHEMA�DE�MINIMIS�1.� Asigurarea�de�servicii�de�consultan�� � �1.1� Consultan���în�managementul�clusterului,�realizarea�de�studii�de�

pia����i�planuri�de�marketing,�consultan���în�dezvoltarea�pie�elor,�cre�terea�productivit��ii,�dezvoltarea�produselor,�implementarea�de�sisteme�de�management�(preg�tirea�procedurilor��i�politicilor,�certificarea� �i� organizarea� de� audituri),� promovarea� vânz�rilor,�stimularea� �i� facilitarea� transferului� tehnologic,� asisten��� în�ob�inerea� de� fonduri� pentru� dezvoltare,� promovarea�parteneriatelor��i�cre�terea�bazei�de�clien�i��i�furnizori�

DA� DA�

ATENIE:� Pentru� a� fi� eligibile� serviciile� în� cauz�� nu� trebuie� s�� reprezinte� o� activitate� continu�� sau�periodic���i�nici�nu�sunt�legate�de�costurile�de�exploatare�obi�nuite�ale�întreprinderii,�cum�ar�fi�serviciile�normale�de�consultan���fiscal�,�serviciile�juridice�cu�caracter�periodic�sau�publicitatea.�2.�� Activit�i�de�marketing�(realizate�de�entitatea�de�management�

a� clusterului� /� lan�ului� de� valoare,� fr� servicii� ter�e� de�consultan�)�

DA� DA�

2.1� Elaborarea�de�studii,�analize,�strategii�de�dezvoltare� DA� DA�

2.2� Elaborarea�de� strategii�de�promovare� � �i�derularea�de�activit��i�de�promovare�a�clusterului�(inclusiv�comunicarea��i�promovarea�facilit��ilor� clusterului� disponibile� pentru� uzul� membrilor,�atragerea�de�noi�membrii,�dezvoltarea�de�pagini�web�/�portaluri,�etc)�

DA� DA�

2.3� Activit��ile�legate�de�participarea�clusterelor�la�târguri,�expozi�ii��i�misiuni� economice� (activit��i� privind� organizarea� standurilor,�

DA� DA�

Page 26: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 26

producerea��i�diseminarea�de�materiale�promo�ionale,�contacte�de�afaceri�cu�prilejul�particip�rii�la�aceste�evenimente).�

2.4� Activit��i� de�marketing� a� rezultatelor� proiectelor� implementate�de�cluster/lan�ul�de�valoare�

DA� DA�

2.5� Facilitarea� dezvolt�rii� de� idei� �i� propuneri� de� proiecte� în� fazele�primare�ale�acestora�

DA� DA�

3.�� Activit�i�aferente�organizrii�de,��i/sau�participrii�la�sesiuni�de�formare� (training)� �i� /� sau� evenimente� pentru� facilitarea�schimbului�de�experien��

DA� DA�

3.1� Organizarea� de,� �i/sau� participarea� la� cursuri� de� formare�adresate� managementului� de� cluster,� personalului� EMC� �i�reprezentan�ilor�membrilor�clusterului/�lan�ului�de�valoare,�în��ar���i�în�str�in�tate�

DA� DA�

3.2� Organizarea�de�sesiuni�de�mentoring�/�coaching�pe�subiecte�de�interes� pentru� membrii� clusterului� /� lan�ului� de� valoare� în�concordan���cu�Planul�de�dezvoltare�a�clusterului;�

DA� DA�

3.3� Organizarea� de� evenimente� cu� scopul� facilit�rii� schimbului� de�experien���(knowledge�transfer),�înt�ririi�încrederii�între�membrii�clusterului�/lan�ului�de�valoare�

DA� DA�

3.4� Organizarea� de� �i/sau� cu� participarea� personalului� EMC� �i�reprezentan�ilor� ai� membrilor� clusterului� la� evenimente� /�simpozioane� /� conferin�e,� în� �ar�� �i� în� str�in�tate,� pentru�asimilarea�de�bune�practici�na�ionale�sau�interna�ionale�

DA� DA�

4.� Activit�i�legate�de�asigurarea�managementului�clusterului� DA� DA�4.1� Activit��i� de� coordonare,� monitorizare� �i� raportare� privind�

implementarea� coordonat�� �i� coerent�� a� proiectelor� �i�implementarea�planului�de�dezvoltare�a� clusterului� sau� lan�ului�de�valoare�

DA� DA�

4.2� Activit��i�privind�func�ionarea�clusterului� DA� DA�

4.3� Organizarea�de�re�ele�(networks)��i�puncte�de�contact� DA� DA�

4.4� Activit��i� ce� contribuie� la�optimizarea� implement�rii�proiectelor��i� respectiv� a� strategiilor� de� dezvoltare� la� nivelul� clusterului� /�lan�ului�de�valoare�cum�ar�fi:�comunicare,�construire�de�imagine�(branding)�la�nivel�na�ional��i�european,�mediatizarea�proiectelor��i� a� rezultatelor,� înt�rirea� cooper�rii� cu� parteneri� interni� �i�europeni�

DA� DA�

5.� Activit�i�legate�de�achizi�ii� DA� DA�5.1� Achizi�ia�de�active�corporale,�altele�decât�cl�diri��i�terenuri� DA� DA�

Page 27: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 27

5.2� Achizi�ia�de�active�necorporale� DA� DA�5.3� Achizi�ia�de�obiecte�de�inventar� DA� DA�5.4� Alte�achizi�ii� DA� DA�

AJUTOARE�PENTRU�CONSULTAN���ÎN�FAVOAREA�IMM3�(Regulament�CE�800/2008)�6.� Activit��i�de�consultan���furnizate�de�consultan�i�externi� NU� DA� –� numai�

EMC� asimilate�cu�un�IMM�

ATENIE:� Pentru� a� fi� eligibile� serviciile� în� cauz�� nu� trebuie� s�� reprezinte� o� activitate� continu�� sau�periodic���i�nici�nu�sunt�legate�de�costurile�de�exploatare�obi�nuite�ale�întreprinderii,�cum�ar�fi�serviciile�normale�de�consultan���fiscal�,�serviciile�juridice�cu�caracter�periodic�sau�publicitatea.�

AJUTOARE�PENTRU�PROIECTE�DE�CERCETARE� I�DEZVOLTARE�(Regulament�CE�800/2008)�7.� Activit��i�de�cercetare��i�dezvoltare�care�se�încadreaz��integral�în�

una�dintre�categoriile�de�cercetare:����cercetare�industrial�;����dezvoltare�experimental�.�

NU� DA�

AJUTOARE�PENTRU�STUDII�DE�FEZABILITATE�TEHNICE�(Regulament�CE�800/2008)�8.� Activit��ile� legate� de� realizarea� studiilor� de� fezabilitate� tehnice�

preg�titoare� pentru� activit��i� de� cercetare� industrial�� sau�dezvoltare�experimental��

NU� DA�

AJUTOARE�PENTRU�SERVICII�DE�CONSULTAN���ÎN�DOMENIUL�INOV�RII� I�SERVICII�DE�SPRIJINIRE�A�INOV�RII�(Regulament�CE�800/2008)�

9.� Activit�i� de� consultan�� în� domeniul� inovrii� �i� servicii� de�sprijinire�a�inovrii�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

9.1� Consultan��� managerial�,� asisten��� tehnologic�,� transfer� de�tehnologie,�formare�

� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

9.2� Consultan���în�materie�de�achizi�ie,�protejare��i�comercializare�a�drepturilor� de� proprietate� intelectual�� �i� pentru� acordurilor� de�acordare�a�licen�elor�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

9.3� Activit��i�de�consiliere�referitoare�la�utilizarea�standardelor� NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

9.4� Servicii� de� sprijinire� a� inov�rii� (spa�ii� de� lucru,� b�nci� de� date,�biblioteci� tehnice,� studii� de� pia��,� utilizarea� laboratoarelor,�etichetarea,�testarea��i�certificarea�calit��ii�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

AJUTOARE�PENTRU�ÎNCHIRIEAREA�DE�PERSONAL�CU�ÎNALT��CALIFICARE�(Regulament�CE�800/2008)�10� Activit��i�legate�de�recrutarea��i�deta�area�personalului�cu�înalt�� NU� DA� –� numai�������������������������������������������������������������3�Beneficiarul�ajutorului�de�stat�este�tot�Entitatea�de�Management�a�Clusterului,��i�nu�IMM�urile�din�componan�a�clusterului.�Pentru�a�beneficia�de�acest�ajutor�de�stat,�EMC�trebuie�s��fie�asimilat��cu�un�IMM,�nu�cu�o�întreprindere�mare.��

Page 28: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 28

calificare,�cu�condi�ia�ca�personalul�deta�at�s��efectueze�activit��i�de� cercetare� industrial�,� dezvoltare�experimental�� �i� inovare� în�cadrul�EMC�Inovativ,�beneficiar�al�ajutorului�

EMC� asimilate�cu�un�IMM�

Aten�ie:�În�cazul�EMC�inovative,�anumite�activit��i�(spre�exemplu�consultan�a�extern�)�sunt�eligibile�pe�ambele� scheme�de�ajutor�de� stat� (de�minimis� �i� cea� conform��cu�Regulamentul�CE�800/2008).�Solicitantul�poate�folosi�ambele�scheme�doar�respectând�regulile�de�cumul�a�ajutoarelor�prev�zute�în�cele�dou��scheme�de�ajutor�de�stat.�

Page 29: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 29

V.�Cheltuielile�eligibile���Indiferent�de�tipul�proiectelor,�toate�cheltuielile�realizate�în�cadrul�acestora�trebuie�s��respecte�simultan�urm�toarele� condi�ii� generale� de� eligibilitate,� conform� HG� nr.� 759/2007� cu� modific�rile� �i�complet�rile�ulterioare:�

� s�� fie� înso�ite� de� facturi,� în� conformitate� cu� prevederile� legisla�iei� na�ionale,� sau� de� alte�documente� contabile� cu� valoare� probatorie,� echivalent�� facturilor,� pe� baza� c�rora�cheltuielile�s��poat��fi�identificate��i�auditate;��

� s��respecte�clauzele�contractului�de�finan�are�încheiat�cu�Autoritatea�de�Management;��� s�� fie� efectuate� cu� respectarea� strict�� a� Ordinului� privind� cheltuielile� eligibile� în� cadrul�

prezentei�opera�iuni;��� s�� respecte� regulile� de� ajutor� de� stat� aplicabile� proiectelor� finan�ate� în� cadrul� acestei�

opera�iuni;��� s��respecte�plafoanele�detaliate�în�tabelul�de�mai�jos.�� s��fie�în�concordan���cu�prevederile�legisla�iei�na�ionale��i�comunitare.��

Aten�ie:� Eligibilitatea� unei� activit��i� nu� este� echivalent�� cu� eligibilitatea� tuturor� cheltuielilor�efectuate�pentru�realizarea�acelei�activit��i.��În� func�ie� de� tipul� solicitantului� �i� a�meniului� de� activit��i� eligibile� ales,� cheltuielile� eligibile� sunt�detaliate�în�tabelul�de�mai�jos,�în�func�ie�de�schema�de�ajutor�de�stat�aplicabil�.��

� Cheltuieli�eligibile���pentru�EMC�Emergente�

��pentru�EMC�Inovative�

SCHEMA�DE�MINIMIS�1.� Cheltuieli�cu�achizi�ia�de�servicii�de�consultan�� � �1.1� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� elaborarea� Planului� de�

Dezvoltare�a�clusterului�DA� DA�

1.2� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� elaborarea� raportului� de�evaluare�a�activelor/bunurilor�aduse�ca�aporturi�în�natur�,�cât��i� pentru� stabilirea� cheltuielilor� cu� amortizarea� aferent��acestor�aporturi�în�m�sura��i�pe�durata�activit��ilor�de�CDI4�

NU� DA�

ATEN�IE:�Cheltuielile�de�consultan���cu�elaborarea�Planului�de�dezvoltare�a�clusterului���i�a�raportului�de�evaluare�a�bunurilor�ce� fac�obiectul�aportului� în�natur��nu�trebuie�s��dep��easc��10%�din�cheltuielile�������������������������������������������������������������4�Se�vor�lua�în�calcul�activele/bunurile�amortizabile�de�natura�cl�dirilor,�instrumentelor��i�echipamentelor�necesare�implement�rii�activit��ilor�de�CDI�dintr�un�proiect.�Aceste�active/bunuri�trebuie�s��fie�în�proprietatea�entit��ii�de�management�al�clusterului.�

Page 30: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 30

eligibile�ale�proiectului.�ATEN�IE:� Pentru� a� fi� eligibile� serviciile� în� cauz�� nu� trebuie� s�� reprezinte� o� activitate� continu�� sau�periodic���i�nici�nu�sunt�legate�de�costurile�de�exploatare�obi�nuite�ale�întreprinderii,�cum�ar�fi�serviciile�normale�de�consultan���fiscal�,�serviciile�juridice�cu�caracter�periodic�sau�publicitatea!�1.3� Cheltuieli�de�consultan���pentru�managementul�clusterului� DA� DA�1.4� Cheltuieli�de�consultan���pentru�realizarea�de�studii�de�pia��,�

studii�de�prefezabilitate��i�fezabilitate,�etc�DA� DA�

1.5� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� dezvoltarea� pie�elor,�cre�terea� productivit��ii� �i� /� sau� dezvoltarea� produselor�clusterului�/�lan�ului�de�valoare�

DA� DA�

1.6� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� proiectarea,� documentarea,�implementarea� �i� certificarea� sistemelor� de� management�(inclusiv�organizarea�de�audituri�de�supraveghere)�

DA� DA�

1.7� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� stimularea� �i� facilitarea�transferului� tehnologic� între�membrii�clusterului�/� lan�ului�de�valoare��i�între�acesta��i�alte�clustere�/�lan�uri�de�valoare�

DA� DA�

1.8� Asisten��� specializat�� pentru� identificarea� �i� atragerea� de�resurse� financiare� pentru� dezvoltare,� promovarea�parteneriatelor��i�cre�terea�portofoliului�de�clien�i��i�furnizori�

DA� DA�

2.�� Cheltuieli�pentru�activitile�de�marketing� � �2.1� Cheltuieli�cu�realizarea�de�planuri�de�marketing��i�promovarea�

vânz�rilor��DA� DA�

2.2� Cheltuieli�cu�elaborarea�de�strategii��i�campanii�de�promovare�a� clusterului� �i� a� proiectului� pe� pia�a� intern�� sau�interna�ional�,� campanii� de� promovare� a� facilit��ilor�clusterului:� organizarea� de� seminarii� de� promovare,� mese�rotunde,�etc�

DA� DA�

2.3� Cheltuieli� cu� promovarea� offline� a� rezultatelor� proiectelor�implementate�de�cluster�

DA� DA�

2.4� Cheltuieli� cu� promovarea� on�line� pe� perioada� de�implementarea� a� proiectului:� dezvoltarea� /� optimizarea�paginii� web� a� clusterului� în� limba� român�� �i� o� limb�� de�circula�ie� interna�ional�,� taxa� de� domeniu,� taxe� legate� de�g�zduirea� paginii� de� web� a� clusterului� pe� perioada� de�implementare� a� proiectului,� achizi�ia� de� spa�iu� publicitar� în�cotidiene� online� pentru� promovarea� unor� evenimente� sau�ac�iuni� ale� clusterului� din� perioada� de� implementare� a�proiectului,� publicarea� de� articole� privind� obiectivele,�rezultatele��i�impactul�a�teptat�al�proiectului,�plata�taxelor�de�membru� pentru� înregistrarea� pe� platforme� /� re�ele� on�line�specializate�interna�ionale�de�impact,�networking�on�line�

DA� DA�

2.5� Cheltuieli� cu� participarea� la� târguri,� expozi�ii� �i� misiuni� DA� DA�

Page 31: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 31

economice� organizate� în� �ar�� sau� str�in�tate� (cheltuieli� cu�taxa�de�participare,�deplasarea,�cazarea,�organizarea�standului�propriu�/� închirierea�standului,�producerea��i�diseminarea�de�materiale�promo�ionale�(prezent�ri,�pliante,�bro�uri,�CD,�DVD,��i� alte� material� promo�ionale),� transportul� �i� depozitarea�mostrelor�necesare�promov�rii)�

2.6� Cheltuieli� pentru� servicii� de� identificare� de� noi� furnizori� �i� /�sau� clien�i� externi:� programe� "Hosted� Buyers"� pentru�atragerea,� în� România,� a� importatorilor� /� cump�r�torilor� /�poten�ialilor� clien�i� pentru� companiile� române�ti,� prin�participarea�acestor�"Hosted�Buyers"�în�calitate�de�vizitatori�la�târguri,�expozi�ii��i�misiuni�economice�organizate�în�România:�transportul�din��ara�respectiv��în�România��i�retur,�cazarea�în�România�

DA� DA�

3.� Cheltuieli�pentru�organizarea�de,��i/sau�participrii� la�sesiuni�de� formare� (training)� �i� /� sau�evenimente�pentru� facilitarea�schimbului�de�experien��

� �

3.1� Cheltuieli� cu�organizarea�de,� �i/sau�participarea� la� cursuri� de�formare� adresate� managementului� de� cluster,� personalului�EMC� �i� reprezentan�ilor� membrilor� clusterului� /� lan�ului� de�valoare,�în��ar���i�în�str�in�tate�

DA� DA�

3.2� Cheltuieli� cu�organizarea�de� sesiuni�de�mentoring� /� coaching�cu� tematic�� adaptat�� atingerii� obiectivelor� Planului� de�dezvoltare�a�clusterului�/�networking�

DA� DA�

3.3� Organizare� de� work�shopuri� /� seminarii� cu� scopul� facilit�rii�schimbului� de� experien��� (knowledge� transfer)� �i� cre�terii�încrederii�între�membrii�clusterului�

DA� DA�

3.4� Cheltuieli�cu�organizarea�de��i�/�sau�participarea�personalului�EMC��i�a�reprezentan�ilor�membrilor�clusterului�la�evenimente�/simpozioane/conferin�e,� în� �ar�� �i� în� str�in�tate,� pentru�asimilarea�de�bune�practici�na�ionale�sau�interna�ionale�

DA� DA�

4.� Cheltuieli�cu�managementul�clusterului�� � �Aten�ie:�Cheltuielile�cu�managementul�clusterului�nu�trebuie�s��dep��easc��50%�din�cheltuielile�eligibile�ale�proiectului�4.1� Cheltuieli�cu�coordonarea,�monitorizarea��i�raportarea�privind�

implementarea� coordonat�� �i� coerent�� a� proiectelor�implementate� de� cluster� �i� a� planului� de� dezvoltare� a�clusterului�sau�lan�ului�de�valoare�

DA� DA�

4.2� Cheltuieli� cu� chirii,� cheltuieli� de� personal� (cheltuieli� salariale�pentru� personalul� entit��ii� de� management� care� asigur��managementul� proiectului:� permanent� �i� temporar)� utilit��i�aferente� func�ion�rii� clusterului� (energia� electric�,� ap�,�

DA� DA�

Page 32: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 32

canalizare,�salubritate,�energie�termic�,�gaze�naturale)�4.3� Cheltuieli� cu� serviciile� de� comunica�ii� (internet,� telefon,�

conexiune�internet,�servicii�po�tale��i�de�curierat)�ale�entit��ii�de�managemet�a�clusterului�pentru�perioada�de�implementare�a�proiectului�

DA� DA�

4.4� Cheltuieli� cu� activit��i� de� optimizare� a� implement�rii�proiectelor��i�strategiilor�de�dezvoltare� la�nivelul�clusterului�/�lan�ului� de� valoare� cum� ar� fi:� comunicare,� construire� de�imagine� (branding)� (realizarea� de�materiale� de� promovare� a�clusterului),� mediatizarea� proiectelor� �i� a� rezultatelor,�înt�rirea�cooper�rii�cu�parteneri�interni��i�externi�

DA� DA�

5.� Cheltuieli� pentru� achiziionarea� de� active� corporale,� altele�decât� cldiri� �i� terenuri,� active� necorporale,� obiecte� de�inventar��i�altele�

� �

5.1� Cheltuieli� pentru� achizi�ia� de� aparatur�� birotic�,� mobilier,�echipamente��i�periferice�de�calcul�

DA� DA�

5.2� Cheltuieli�pentru�achizi�ionarea�de�active�necorporale�din�categoriile�de:�aplica�ii�informatice,�brevete��i�alte�drepturi�de�proprietate�intelectual��

DA� DA�

5.3� Cheltuieli�pentru�achizi�ionarea�de�obiecte�de�inventar,�furnituri�de�birou��i�materiale�consumabile�

DA� DA�

5.4� Cheltuieli�pentru�alte�categorii�de�achizi�ii:�publica�ii,�c�r�i�relevante�în�format�tip�rit��i/sau�electronic,�abonamentele�la�publica�ii�relevante�pentru�obiectul�de�activitate�al�clusterului�respectiv,�precum��i�cotiza�iile�de�membri�la�asocia�ii�interne��i/sau�interna�ionale�

DA� DA�

ATEN�IE:�Cheltuielile�cu�activele�corporale,�altele�decât�cldiri��i�terenuri�sunt�eligibile�dac:�� activele�sunt�noi;�� sunt�exploatate�în�interesul�comun�al�membrilor�clusterului.��� sunt�considerate�drept�active�amortizabile.��� sunt� achizi�ionate� de� la� ter�i� în� condi�iile� pie�ei,� f�r�� ca� achizitorul� s�� fie� în�m�sur�� s�� î�i�

exercite�controlul,�în�sensul�articolului�3�din�Regulamentul�(CE)�nr.�139/2004�al�Consiliului2,�asupra�vânz�torului�sau�viceversa.��

� Nu�sunt�eligibile�cheltuielile�cu�leasingul�(orice�form��de�leasing).��Ajutoare�pentru�consultan�în�favoarea�IMM�urilor�(Regulament�CE�800/2008)�

6.� Cheltuielile�eligibile�sunt�cheltuielile�consultanei�aferente�serviciilor�furnizate�de�consultani�externi�

� �

6.1� Cheltuieli�de�consultan���pentru�managementul�clusterului� NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

6.2� Cheltuieli�de�consultan���pentru�realizarea�de�studii�de�pia��,�promovarea�vânz�rilor,�studii�de�prefezabilitate��i�fezabilitate,�

NU� DA� –� numai�

Page 33: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 33

etc� EMC� asimilate�cu�un�IMM�

6.3� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� dezvoltarea� pie�elor,�cre�terea� productivit��ii� �i� /� sau� dezvoltarea� produselor�clusterului�/�lan�ului�de�valoare�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

6.4� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� proiectarea,� documentarea,�implementarea� �i� certificarea� sistemelor� de� management�(inclusiv�organizarea�de�audituri�de�supraveghere)�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

6.5� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� stimularea� �i� facilitarea�transferului� tehnologic� între�membrii�clusterului�/� lan�ului�de�valoare��i�între�acesta��i�alte�clustere�/�lan�uri�de�valoare�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

6.6� Asisten��� specializat�� pentru� identificarea� �i� atragerea� de�resurse� financiare� pentru� dezvoltare,� promovarea�parteneriatelor��i�cre�terea�portofoliului�de�clien�i��i�furnizori�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

ATEN�IE:� Pentru� a� fi� eligibile� serviciile� în� cauz�� nu� trebuie� s�� reprezinte� o� activitate� continu�� sau�periodic���i�nici�nu�sunt�legate�de�costurile�de�exploatare�obi�nuite�ale�întreprinderii,�cum�ar�fi�serviciile�normale�de�consultan���fiscal�,�serviciile�juridice�cu�caracter�periodic�sau�publicitatea!�

Ajutoare�pentru�proiecte�de�cercetare��i�dezvoltare�(Regulament�CE�800/2008)�7.1� Cheltuieli�de�personal�(cercet�tori,�tehnicieni��i�al�i�membri�ai�

personalului�auxiliar,�în�m�sura�în�care�ace�tia�sunt�angaja�i�în�componenta�de�cercetare�a�proiectului)�

NU� DA�

ATEN�IE:�Cheltuielile�salariale�pentru�activit�i�de�CDI�sunt�plafonate�prin�HG�475/2007�(a�se�vedea��i�anexa�3)�7.2� Cheltuieli�de�utilizare�a�instrumentelor��i�al�echipamentelor,�în�

m�sura��i�pe�durata�utiliz�rii�acestora�în�cadrul�activit��ilor�de�cercetare�din�proiect;�dac��aceste�instrumente��i�echipamente�au�o�durat��de�func�ionare�mai�mare�decât�durata�proiectului�de�cercetare,�sunt�eligibile�doar�cheltuielile�de�amortizare�pe�durata�proiectului,�calculate�pe�baza�bunelor�practici�contabile;�

NU� DA�

7.3� Cheltuielile�de�utilizare�a�cl�dirilor,�în�m�sura��i�pe�durata�utiliz�rii�acestora�în�cadrul�activit��ilor�de�cercetare�din�proiectului;�sunt�considerate�eligibile�doar�cheltuielile�de�amortizare�care�corespund�duratei�proiectului�de�cercetare,�calculate�pe�baza�bunelor�practici�contabile�

NU� DA�

7.4� Cheltuieli�pentru�cercetare�contractual�,�pentru�achizi�ii�de�cuno�tin�e�tehnice��i�de�brevete�sau�de�drepturi�de�utilizare�a�acestora�din�surse�externe�la�pre�ul�pie�ei,�în�cazul�în�care�tranzac�ia�a�fost�realizat��obiectiv��i�nu�exist��niciun�element�de�în�elegere�secret��implicat,�precum��i�cheltuieli�aferente�serviciilor�de�consultan����i�serviciilor�echivalente�folosite�

NU� DA�

Page 34: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 34

exclusiv�pentru�activitatea�de�cercetare�7.5� Cheltuieli�de�regie�suplimentare�implicate�direct�de�activit��ile�

de�cercetare�din�proiect�NU� DA�

7.6� Alte�cheltuieli�de�exploatare,�inclusiv�cheltuielile�materialelor,�consumabilelor��i�ale�altor�produse�similare�suportate�direct�ca�rezultat�al�activit��ii�de�cercetare�

NU� DA�

ATEN�IE:� Toate� cheltuielile� eligibile� din� aceast�� categorie� trebuie� s�� fie� alocate� unei�categorii/activit��i�specifice�de�cercetare�industrial�sau�dezvoltare�experimental.�

Ajutoare�pentru�studii�de�fezabilitate�tehnice�(Regulament�CE�800/2008)�8.� Cheltuielile�pentru�realizarea�de�studii�tehnice�preg�titoare�

pentru�activit��i�de�cercetare�industrial��sau�dezvoltare�experimental��

NU� DA�

Ajutoare�pentru�servicii�de�consultan��în�domeniul�inovrii��i�servicii�de�sprijinire�a�inovrii�(Regulament�CE�800/2008)�

9.1� În�ceea�ce�prive�te�serviciile�de�consultan���în�domeniul�inov�rii,�cheltuielile�cu:�consultan�a�managerial�,�asisten�a�tehnologic�,�serviciile�de�transfer�de�tehnologie,�formare,�consultan�a�în�materie�de�achizi�ia,�protejarea��i�comercializarea�drepturilor�de�proprietate�intelectual���i�pentru�acordurile�de�acordare�a�licen�elor,�activit��ile�de�consiliere�referitoare�la�utilizarea�standardelor�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

9.2� În�ceea�ce�prive�te�serviciile�de�sprijinire�a�inov�rii,�cheltuielile�de�consiliere�legate�de:�spa�iile�de�lucru,�b�ncile�de�date,�bibliotecile�tehnice,�studiile�de�pia��,�utilizarea�laboratoarelor,�etichetarea,�testarea��i�certificarea�calit��ii�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

Ajutoare�pentru�închirierea�de�personal�de�înalt�calificare�(Regulament�CE�800/2008)�10.� Cheltuielile�de�personal�aferente�închirierii��i�încadr�rii�în�

munc��a�personalului�cu�înalt��calificare,�inclusiv�cheltuielile�aferente�folosirii�unei�agen�ii�de�recrutare��i�indemniza�ia�de�deplasare�pentru�personalul�deta�at�

NU� DA� –� numai�EMC� asimilate�cu�un�IMM�

ATEN�IE:�Personalul�deta�at�nu�trebuie�s�� înlocuiasc��al�i�salaria�i,�ci�trebuie�s��fie� încadrat�pe�un�post� nou�creat� în� cadrul� întreprinderii� beneficiare� �i� s�� fi� lucrat� cel� pu�in� doi� ani� pentru�organismul/organiza�ia�de�cercetare�sau�pentru�întreprinderea�mare�care�deta�eaz��personalul�ATEN�IE:�Cheltuielile�salariale�pentru�personalul�de�înalt��calificare�vor�trebui�s��respecte�plafoanele�din�HG�475/2007�(a�se�vedea��i�anexa�3).�

ATEN�IE:��

1)� Cheltuielile� cu� cazarea� �i� transportul� în� �ar�� a� persoanelor� abilitate� prin� proiect,� prev�zute� în�cadrul�activit��ilor�eligibile�de�la�pct.�2���subpct.�2.5;�pct.�3�–�subpunctele�3.1��i�3.4,�se�vor�deconta�în�limitele� stabilite� de� Hot�rârea� Guvernului� nr.� 1.860� din� 21� decembrie� 2006� privind� drepturile� �i�obliga�iile� personalului� autorit��ilor� �i� institu�iilor� publice�pe�perioada�delegarii� �i� deta��rii� în� alta�

Page 35: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 35

localitate,�precum��i�în�cazul�deplasarii,�în�cadrul�localit��ii,�în�interesul�serviciului;�2)� Cheltuielile� cu� cazarea� �i� transportul� în� /� din� str�in�tate,� a� persoanelor� abilitate� prin� proiect,�prev�zute� în�cadrul�activit��ilor�eligibile�de�la�pct.�2���subpct.�2.6;�pct.�3���subpunctele�3.1��i�3.4��i�pct.� 10,� se� vor� deconta� în� limitele� stabilite� de� Hot�rârea� Guvernului� nr.� 518/1995� privind� unele�drepturi��i�obliga�ii�ale�personalului�român�trimis�în�str�in�tate�pentru�îndeplinirea�unor�misiuni�cu�caracter�temporar,�cu�modificãrile��i�complet�rile�ulterioare.��ATEN�IE:��În�scopul� identific�rii�cu�exactitate��i�a�monitoriz�rii�corecte�a�cheltuielilor�eligibile��i�a�ajutoarelor�de� stat,� beneficiarul� trebuie� s�� �in�� o� eviden��� contabil�� distinct�� pe� conturi� analitice� pentru�proiect.�Sistemul�contabil�utilizat�va�fi�în�conformitate�cu�legisla�ia�na�ional��în�vigoare.�În�plus�fa���de�aceast��cerin��,�beneficiarul�va��ine�o�eviden���contabil��distinct��a�cheltuielilor�cu�activitatea� de� cercetare�dezvoltare�inovare� (7.1� –� 7.6,� 8,� 9.1� –� 9.2,� 10),� separat� de� eviden�a�contabil��general��a�proiectului.�

Page 36: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 36

VI.�Reguli�ale�ajutoarelor�de�stat�aplicabile�opera�iunii�1.3.3���În�cadrul�aceste�opera�iuni�ajutorul�financiar�nerambursabil�se�acord��în�conformitate�cu�:��Schema� de� ajutor� de� minimis� pentru� implementarea� opera�iunii� 1.3.3� „Sprijin� pentru� integrarea�întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”�a�Programului�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�(POS�CCE)�nr…,�publicat��în�Monitorul�Oficial�nr.�….��

Schema� de� ajutor� de� stat� pentru� � implementarea� opera�iunii� 1.3.3� „Sprijin� pentru� integrarea�întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”�a�Programului�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�(POS�CCE)�nr…..,�publicat��în�Monitorul�Oficial�nr.�…..�

VI.1�Schema�de�ajutor�de�minimis��

În�cadrul�prezentei�scheme,�sprijinul�financiar�se�acord��pentru: a. asigurarea�de�servicii�de�consultan��;�

b. activit��i�de�marketing�(realizate�de�entitatea�de�management�al�clusterului�/lan�ului�de�valoare,�f�r��servicii�ter�e�de�consultan��);�

c. activit��i�aferente�organiz�rii�de�sesiuni�de�formare�(training)��i�/�sau�evenimente�pentru�facilitarea�schimbului�de�experin��;�

d. activit��i�legate�de�asigurarea�managementului�clusterului�/�lan�ului�de�valoare;�

e. achizi�ia�de�active�corporale,�altele�decât�cl�diri��i�terenuri,�active�necorporale,�obiecte�de�inventar��i�altele.�

Schema�vizeaz��în�principal�înt�rirea�capacit��ii�institu�ionale�a�clusterelor,�îmbun�t��irea�coeren�ei�proiectelor��i� strategiilor�de�dezvoltare�a� lor��i� crearea�premiselor�pentru�ca�aceste�structuri� s��se�dezvolte�în�cadrul�climatului�economic�european.�

Atât� clusterele� emergente,� cât� �i� cele� inovative� sunt� eligibile� pentru� schema� de� minimis.� Pentru�clusterele�inovative�îns�,�schema�de�minimis�este�complementar��schemei�de�ajutor�de�stat�conform�Regulamentului�CE�800/2008,�în�sensul�c��ofer��finan�area�de�baz��pentru�înt�rirea�EMC�în�timp�ce�schema�umbrel��se�concentreaz��pe�consultan���extern���i�activit��i�de�CDI.�

Schema�de�minimis�va�finan�a�acele�activit��i�eligibile�în�favoarea�clusterelor�emergente��i�inovative�care�nu�au�mai�fost�finan�ate�în�ultimii�3�ani�din�alte�surse�publice�na�ionale�sau�comunitare.�

Page 37: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 37

Tip�de�ajutor� Intensitatea�maxim��a�ajutorului�(%�din�cheltuielile�eligibile)�

Plafonul�maxim�al�ajutorului�

Schema�de�minimis� 100%� 200.000�euro��

Valoarea� total� a� ajutorului�de�minimis� acordat�unei�entit��i�de�management�al� clusterului�nu�va�dep��i�200.000�euro�pe�o�perioad��de�3�ani�fiscali.�Aceste�plafoane�se�vor�aplica�indiferent�de�forma�ajutorului�de�minimis�sau�de�obiectivul�urm�rit��i�indiferent�dac��ajutorul�acordat�de�statul�membru�este�finan�at�par�ial�sau�total�din�resurse�comunitare.��

Plafonul�stabilit�va�fi�exprimat�în�numerar,�ca�valoare�brut�,�înainte�de�deducerea�taxelor�sau�a�altor�obliga�ii�fiscale.�

În�cadrul�prezentei�scheme,�ajutorul�de�minimis�se�va�acorda�sub�forma�de�finan�are�nerambursabil�,�e�alonat,�pe�etape�de�implementare�a�proiectului.�Valoarea�ajutorului�va�fi�actualizat��folosindu�se�o�rat��egal��cu� rata�de� referin���stabilit��de�Comisia�European�� la�momentul�acord�rii�ajutorului�de�minimis.��

Regulile�privind�cumulul�ajutoarelor�se�aplic��în�cazul�în�care�se�acord��m�suri�de�natura�ajutorului�de�minimis�aceluia�i�beneficiar,�indiferent�de�sursa�de�provenien���a�acestora,�respectiv�surse�locale,�regionale,�na�ionale�sau�comunitare,�pentru�finan�area�acelora�i�costuri�eligibile.��

Ajutorul� de� minimis� se� poate� cumula� cu� ajutoare� de� stat� acordate� beneficiarului� pentru� acelea�i�costuri�eligibile,�cu�condi�ia�ca�acest�cumul�s��nu�conduc��la�o�intensitate�a�ajutorului�care�dep��e�te�nivelul� stabilit� pentru� circumstan�ele� specifice� fiec�rui� caz� de� un� regulament� de� exceptare� pe�categorii�sau�de�o�decizie�adoptat��de�c�tre�Comisie.��

În�cazul�în�care�valoarea�total��a�ajutoarelor�de�minimis�acordat��unui�beneficiar�pe�o�perioad��de�3�ani� fiscali� consecutivi� (indiferent� de� forma� ajutorului� de� minimis� sau� de� obiectivul� urm�rit� �i�indiferent� dac�� ajutorul� a� fost� acordat� din� surse� na�ionale� ori� comunitare),� cumulat�� cu� valoarea�aloc�rii� financiare�acordate� în� conformitate� cu�prevederile�prezentei� scheme,�dep��e�te�pragul�de�minimis�men�ionat�mai�sus�(200.000�euro),�solicitantul�nu�poate�beneficia�de�prevederile�schemei,�nici�chiar�pentru�acea�frac�ie�din�ajutor�care�nu�dep��e�te�aceste�plafoane.�

Pentru�respectarea�regulilor�de�cumul,�beneficiarul�ajutorului�de�minimis�va�prezenta�o�declara�ie�pe�propria� r�spundere,� în� form�� scris�� referitoare� la� orice� alt� ajutor� de� minimis� de� care� aceasta� a�beneficiat� în�ultimele�dou��exerci�ii� fiscale��i� în�exerci�iul� fiscal�curent.�Administratorul�schemei�de�minimis� va� acorda� ajutorul� de�minimis� numai� dup�� ce� va� verifica,� pe� baza� declara�iei� pe� propria�r�spundere�a�solicitantului,�c��prin�acordarea�finan��rii�nerambursabile�în�cadrul�prezentei�schemei�nu�se�dep��e�te�pragul�de�minimis.��

Page 38: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 38

VI.2�Schema�de�ajutor�de�stat�conform�Regulamentului�CE�800/2008�

În�cadrul�acestei�scheme�se�acord��urm�toarele�tipuri�de�ajutoare:�

a. Ajutoare�pentru�consultan���în�favoarea�IMM�urilor;�

b. Ajutoare�pentru�proiecte�de�cercetare��i�dezvoltare;�

c. Ajutoare�pentru�studii�de�fezabilitate�tehnice;�

d. Ajutoare� pentru� serviciile� de� consultan��� în� domeniul� inov�rii� �i� serviciile� de� sprijinire� a�inov�rii;�

e. Ajutoare�pentru�închirierea�de�personal�cu�înalt��calificare.��

Scopul� schemei� este� sprijinirea� îndeosebi� a� activit��ilor� inovative� comune� la� nivel� de� cluster.� În�cadrul�clusterelor�inovative,��se�urm�re�te�cre�terea�interac�iunilor�dintre�firme,�institu�ii�din�mediul�academic��i��tiin�ific��i�alte�entit��i�implicate�în�orientarea�sectorului�privat�c�tre�inovare��i�transfer�tehnologic.� Toate� acestea� vor� determina� cre�terea� productivit��ii� �i� reducerea� decalajelor� fa��� de�Uniunea�European�.��

Tip�de�ajutor� Intensitatea�maxim��a�ajutorului�(%�din�cheltuielile�eligibile)�

Plafonul�maxim�al�ajutorului�

Ajutoare�pentru�consultan�în�favoarea�IMM�

Ajutorul�se�acord�numai�IMM�50%��

100.000�Euro/�beneficiar/�proiect�

Ajutoare�pentru�proiecte�de�cercetare��i�dezvoltare�

Pentru�întreprinderi�mari:�50%�pentru�cercetarea�industrial��25%�pentru�dezvoltarea�experimental��Pentru�întreprinderi�mici:�70%�pentru�cercetare�industrial��45%�pentru�dezvoltare�experimental��Pentru�întreprinderi�mijlocii:�60%�pentru�cercetare�industrial��35%�pentru�cercetare�experimental���Se�poate�ad�uga�o�prim��de�15%�pân��la�o�intensitate�maxim��a�ajutorului�de�80%�în�condi�iile�prev�zute�de�Art.�31�alin.�4�litera�b�din�Reg.�CE�nr.�800/2008.�

400.000�euro/�beneficiar/�proiect�

Ajutoare�pentru�studii�de�fezabilitate�tehnice�

Pentru�întreprinderi�mari:�65%���pentru�studii�preg�titoare�pentru�activit��i�de�cercetare�industrial��40%���pentru�studii�preg�titoare�pentru�activit��i�de�dezvoltare�experimental���

100.000�Euro/beneficiar/studiu�

Page 39: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 39

Tip�de�ajutor� Intensitatea�maxim��a�ajutorului�(%�din�cheltuielile�eligibile)�

Plafonul�maxim�al�ajutorului�

Pentru�IMM:�75%���pentru�studii�preg�titoare�pentru�activit��i�de�cercetare�industrial��50%���pentru�studii�preg�titoare�pentru�activit��i�de�dezvoltare�experimental��

Ajutoare�pentru�serviciile�de�consultan�în�domeniul�inovrii��i�serviciile�de�sprijinire�a�inovrii�

Ajutorul�se�acord�numai�IMM�100%�în�cazul�în�care�prestatorul�de�servicii�beneficiaz��de�o�certificare�na�ional��sau�european��75%�în�cazul�în�care�prestatorul�de�servicii�nu�beneficiaz��de�o�certificare�na�ional��sau�european���

200.000�Euro/beneficiar/�perioad��de�3�ani�fiscali�consecutivi�

Ajutoare�pentru�închirierea�de�personal�cu�înalt�calificare�

Ajutorul�se�acord�numai�IMM�50%�pe�o�perioad��maxim��de�3�ani�pentru�fiecare�întreprindere��i�persoan��angajat��temporar�

200.000�Euro/�beneficiar�/�proiect�

Valoarea�ajutorului�acordat�în�tran�e�va�fi�actualizat��folosindu�se�o�rat��egal��cu�rata�de�referin���stabilit��de�Comisia�European��la�momentul�acord�rii�ajutorului.�

Acordarea�ajutoarelor�prin�prezenta�schem��se�va�face�numai�cu�respectarea�urm�toarelor�condi�ii:��

� Valoarea�total��a�ajutorului,�ca�echivalent�subven�ie�brut�nu�va�dep��i�pragurile�stabilite� la�art.�6�din�Regulamentul�(CE)�nr.�800/2008.�

� În�vederea�calcul�rii� intensit��ii�ajutorului,� toate�cifrele�utilizate�sunt�cele�c�rora�nu� li� s�au�aplicat�deduceri�fiscale�sau�alte�taxe.�

� Beneficiarii�de�ajutor�vor�acoperi�din�surse�proprii�valoarea�cheltuielilor�neeligibile��i�a�celor�conexe.�

� Contribu�ia� proprie� a� beneficiarului� poate� proveni� din� surse� proprii,� credite� bancare�negarantate�de�stat,�aport�al�ac�ionarilor,�al�ii�decât�organisme�ale�statului,�sau�din�alte�surse�private.� Nu� sunt� considerate� contribu�ie� proprie� fondurile� ob�inute� din� m�suri� de� sprijin�financiar�din�partea�statului�sau�care�sunt�ob�inute�ca�efect�al�unor�astfel�de�m�suri.��

� Contribu�ia�în�natur��este�considerat��cheltuial��eligibil�,�cu�urm�toarele�men�iuni:�

o sunt� eligibile� doar� cheltuielile� de� amortizare� a� instrumentelor,� echipamentelor� �i�cl�dirilor5�folosite�în�activit��ile�de�cercetare�dezvoltare�inovare,�numai�în�m�sura��i�pe�durata�utiliz�rii�acestora�în�cadrul�respectivelor�activit��i�de�cercetare�dezvoltare�inovare;�

o valoarea� activelor/bunurilor� amortizabile� care� fac� obiectul� aportului� în� natur�,�precum� �i� amortizarea� echivalent�� aferent�� acestor� aporturi,� pe� durata� de�

������������������������������������������������������������5�Se� vor� lua� în� calcul� activele/bunurile� amortizabile� de� natura� cl�dirilor,� instrumentelor� �i� echipamentelor� necesare� implement�rii�activit��ilor�de�CDI�dintr�un�proiect.�Aceste�active/bunuri�trebuie�s��fie�în�proprietatea�entit��ii�de�management�al�clusterului.��

Page 40: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 40

implementare� a� proiectului,� se� vor� stabili� prin� expertiz�� certificat�,� în� condi�iile�respect�rii� standardelor� interna�ionale� �i� a� legisla�iei� na�ionale� �i� comunitare� în�vigoare.;�

Regulile�privind�cumulul�ajutoarelor�se�aplic��în�cazul�în�care�se�acord��m�suri�de�natura�ajutorului�de�minimis�aceluia�i�beneficiar,�indiferent�de�sursa�de�provenien���a�acestora,�respectiv�surse�locale,�regionale,�na�ionale�sau�comunitare,�pentru�finan�area�acelora�i�costuri�eligibile.�Plafonul�maxim�al�intensit��ii�ajutorului�de�stat�stabilit�în�prezenta�schem��trebuie�respectat,�indiferent�dac��finan�area�provine�din�surse�locale,�regionale,�na�ionale�sau�comunitare.�

Pentru�respectarea�regulilor�de�cumul,�beneficiarul�de�ajutor�de�stat�prezint��o�declara�ie�pe�propria�r�spundere,�din�care�s��reias��dac��a�mai�beneficiat�sau�este�în�curs�de�solicitare�a�altor�ajutoare�de�stat� ori� ajutoare� de� minimis� pentru� acelea�i� cheltuieli� eligibile.� Administratorul� schemei� va�monitoriza�sumele�pentru�a�nu�dep��i�intensitatea�maxim��admis�.��

VI.3�Determinarea�contribu�iei�proprii��i�a�valorii�totale�a�proiectului�

Contribu�ia� proprie� a� solicitantului� reprezint�� diferen�a� dintre� valoarea� total�� a� proiectului� �i�valoarea�finan��rii�nerambursabile�acordate.�

Valoarea�total�a�proiectului�reprezint��suma�cheltuielilor�eligibile�(determinate�conform�criteriilor�de� eligibilitate� men�ionate� la� Capitolul� V)� �i� a� celor� neeligibile� (inclusiv� TVA� aferent�� tuturor�cheltuielilor).�

În�Bugetul� proiectului� (Sec�iunea� 4� din� Anexa� 1� �� Formularul� cererii� de� finan�are)� se� va� eviden�ia�eligibilitatea�categoriilor�de�cheltuieli.�

În� tabelul� „Surse� de� finan�are� a� proiectului”� (sec�iunea� 4.2� din� Anexa� 1� �� Formularul� cererii� de�finan�are),� linia� III� „Valoarea� eligibil�� a� proiectului”� reprezint�� suma� cheltuielilor� eligibile,� linia� II�„Valoarea� neeligibil�� a� proiectului”� reprezint�� suma� cheltuielilor� neeligibile,� inclusiv� TVA� aferent��tuturor�cheltuielilor,�eligibile��i/sau�neeligibile.��

Valoarea� finanrii� nerambursabile� se� determin�� ca� procent� din� valoarea� eligibil�� a� proiectului�(suma� cheltuielilor� eligibile),� care� va� fi� acoperit��din� FEDR� �i,� respectiv,�bugetul�de� stat.� Procentul�respectiv� reprezint�� intensitatea� ajutorului� de� stat� stabilit�� în� func�ie� de� tipul� de� ajutor,� locul� de�implementare�a�proiectului�precum��i�de�tipul�solicitantului.��

În� toate� cazurile,� pe� lâng�� contribu�ia� proprie� la� valoarea� eligibil�� a� proiectului,� solicitantul� va�suporta�toate�cheltuielile�neeligibile�ale�proiectului,�precum��i�cheltuielile�suplimentare�(conexe)�ce�vor�ap�rea�în�timpul�implement�rii�proiectului.��

Contribuia�proprie�a�solicitantului�poate�proveni�din�surse�proprii,�credite�bancare�negarantate�de�stat,� aport� al� ac�ionarilor� (al�ii� decât� organisme� ale� statului),� sau� din� alte� surse� private.� Nu� sunt�considerate�contribu�ie�proprie�fondurile�ob�inute�din�m�suri�de�sprijin�financiar�din�partea�statului�sau�care�sunt�ob�inute�ca�efect�al�unor�astfel�de�m�suri;��

Page 41: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 41

Contribuia� în� natur� a� beneficiarilor,� ca� parte� a� contribu�iei� proprii,� este� considerat�� eligibil�� în�cadrul�prezentei� scheme� �i� const��doar� în�acele�active� care� sunt� în�proprietatea�EMC��i� care� sunt�folosite�direct�pentru�realizarea�componentei�de�cercetare�dezvoltare�inovare�a�proiectului�(cl�diri,�echipamente,�instrumente).�Cuantumul�aportului�în�natur��este�echivalent�cu�amortizarea�activelor�men�ionate�anterior,�doar�pe�durata�de�derulare�a�activit��ilor�de�cercetare�dezvoltare�inovare�din�proiect.� Valoarea� activelor/bunurilor� amortizabile� care� fac� obiectul� aportului� în� natur�,� precum� �i�amortizarea�echivalent��aferent��acestor�aporturi,�pe�durata�de�implementare�a�proiectului,�se�vor�stabili� prin� expertiz�� certificat�,� în� condi�iile� respect�rii� standardelor� interna�ionale� �i� a� legisla�iei�na�ionale��i�comunitare�în�vigoare.�

VI.4��Durata�contractului�(perioada�de�execu�ie)�

Durata� de� implementare� a� contractului� nu� trebuie� s�� dep��easc�� 24� de� luni� de� la� data� semn�rii�contractului� de� finan�are� de� c�tre� ultima� din� cele� dou�� p�r�i� semnatare� (Beneficiar� �i� Autoritatea�Contractant�).��

Page 42: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 42

VII.�ELABORAREA� I�COMPLETAREA�CERERII�DE�FINAN�ARE� I�DEPUNEREA�PROIECTULUI�

VII.1�Aspecte�importante�privind�completarea�cererii�de�finan�are�

Pentru� ob�inerea� finan��rii� nerambursabile,� solicitantul� are� obliga�ia� s�� completeze� Cererea� de�finanare,�conform�formularului�standard�din�Anexa�1�la�prezentul�Ghid.��

Cererea� de� finan�are� se� completeaz�� prin� tehnoredactare� în� limba� român�,� respectând� strict�instruc�iunile�de�completare�prev�zute� la�fiecare�capitol�din�formular��i�marcate�cu�culoarea�ro�ie,�între�paranteze�p�trate.�Dup�completarea�cererii,�aceste�instruciuni�vor�fi��terse.��

Modificarea� modelului� standard� al� Cererii� de� finan�are� –� Anexa� 1� (eliminarea,� renumerotarea�sec�iunilor,�necompletarea� tuturor�datelor�solicitate�etc.)�duce� la� respingerea�Cererii�de� finanare�pe�motiv�de�neconformitate�administrativ.�La�fiecare�paragraf�necompletat�se�vor�preciza�motivele�necomplet�rii�(de�exemplu�–�nu�se�aplic�/nu�este�cazul).��

Pentru�a� înlesni�procesul�de�evaluare,�Cererea�de� finan�are� trebuie�completat�� într�un�mod�clar��i�coerent.��

În�acest�sens,�se�vor�furniza�numai�informa�iile�necesare��i�relevante,�care�vor�preciza�modul�în�care�va� fi�atins�scopul�proiectului,�avantajele�ce�vor�rezulta�din� implementarea�acestuia��i� în�ce�m�sur��proiectul�contribuie�la�realizarea�obiectivelor�corespunz�toare�Axei�prioritare�1�a�POS�CCE.��

Solicitan�ii� trebuie� s�� trateze� cu� aten�ie� indicatorii� în� baza� c�rora� se� va� face� monitorizarea�proiectului,� indicatori� care� vor� trebui� men�iona�i� �i� cuantifica�i� în� mod� obligatoriu� în� Cererea� de�finan�are��i�în�documentele�anexe�–�unde�este�cazul.��

Solicitantul� va� trebui� s�� acorde� importan�a� cuvenit�� fiec�rui� tip� de� indicatori,� având� în� vedere� c��ace�tia� vor� fi� monitoriza�i� separat:� indicatorii� de� realizare� vor� fi� monitoriza�i� pe� perioada� de�implementare,�iar�cei�de�rezultat�vor�fi�monitoriza�i�de�la�sfâr�itul�acestei�perioade,�timp�de�3�ani.��

Solicitan�ii� vor� trebui� s�� acorde�aten�ie� �i� informa�iilor� ce� vor� fi� trecute� în�Cererea�de� finan�are� �i�sunt� extrase� din� alte� documente� anexate� (dup�� caz:� plan� de� dezvoltare,� CV,� bilan�� contabil� etc.).�Necorelarea� acestor� informa�ii� sau� prezentarea� unor� informa�ii� incomplete� (inclusiv� în� urma� unor�erori�de�tehnoredactare)�se�constituie�în�motive�de�depunctare�sau�respingere�a�finan��rii.��

În� completarea� Sec�iunii� 4� „Bugetul� proiectului/Surse� de� finan�are”� din� Cererea� de� finan�are,�solicitantul�va� ine�cont�de�criteriile�de�eligibilitate�a�cheltuielilor��i�de�modalitatea�de�stabilire�a�contribuiei�proprii,�detaliate�în�capitolele�anterioare.��

Atât�rata�cofinanrii�din�fonduri�structurale,�cât��i�categoriile�de�cheltuieli�ce�vor�fi�recunoscute�ca�

Page 43: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 43

eligibile�sunt�diferite�în�funcie�de�tipul�de�proiect��i�tipul�de�ajutor�de�stat�aplicabil,�a�a�cum�sunt�detaliate�în�capitolele�anterioare.��Atenie!��În�conformitate�cu�prevederile�Ordonan�ei�de�Urgen���nr.�66�din�29�iunie�2011�privind�prevenirea,�constatarea��i�sanc�ionarea�neregulilor�ap�rute�în�ob�inerea��i�utilizarea�fondurilor�europene��i/sau�a� fondurilor� publice� na�ionale� aferente� acestora,� autorit��ile� cu� competen�e� în� gestionarea�fondurilor� europene� au� obliga�ia,� printre� altele,� a� „întreprinderii� m�surilor� necesare� pentru� a� se�asigura� atât� de� rezonabilitatea� valorilor� cuprinse� în� bugetele� orientative� din�contractele/acordurile/ordinele/deciziile� de� finan�are,� de� realitatea� �i� regularitatea� ofertelor�prezentate�în�cadrul�procedurilor�de�achizi�ie�utilizate,�cât��i�de�rezonabilitatea�pre�urilor�cuprinse�în�contractele�de�achizi�ii�de�lucr�ri,�bunuri��i�servicii”.��

Conform�Hot�rârii�Guvernului�nr.�875�din�31�august�2011�pentru�aprobarea�Normelor�metodologice�de�aplicare�a�prevederilor�Ordonantei�de�Urgen���a�Guvernului�nr.�66/2011,�„analiza�rezonabilit��ii�valorilor� cuprinse� în�bugetele�orientative�care�vor� sta� la�baza�contractelor/�acordurilor/�ordinelor/�deciziilor�de�finan�are�reprezint�:��

a)�o�analiz��bazat��pe�principiul�utiliz�rii�eficiente�a�fondurilor�europene��i/sau�a�fondurilor�publice�aferente� acestora,� respectiv� al� asigur�rii� unui� raport� corect� între� rezultatul� ob�inut� �i� resursele�financiare�alocate;��i��

b)� o� analiz�� a� corectitudinii� estim�rii� resurselor� financiare� necesare� pentru� realizarea� proiectului�propus�a�fi�finan�at�din�fonduri�europene”.��

Modalit��ile�de�realizare�a�analizei�prev�zute�mai�sus�sunt�urm�toarele:��

„a)� analizarea� justific�rii/fundament�rii� valorii� solicitate� la� finan�are,� care� s�� cuprind�� pre�urile�orientative�ce�au�stat� la�baza�acestei�fundament�ri��i/sau�o�analiz��cost�beneficiu�detaliat�,�pentru�proiectele�care�au�la�baz��o�analiz��cost/beneficiu;��

b)� verificarea� rezonabilit��ii� pre�urilor� din� bugetul� orientativ� prin� consultarea� bazelor� de� date�existente�pe�internet��i/sau�prin�solicitarea�efectiv��de�oferte�de�pre��de�la�firme�de�specialitate;�o�alternativ�� a� acestei� metode� este� aceea� de� a� solicita� poten�ialului� beneficiar� s�� furnizeze� aceste�oferte� de� pre�,� situa�ie� în� care� realitatea� �i� regularitatea� acestor� oferte� sunt� verificate� de� c�tre�autoritatea�cu�competen�e� în�gestionarea� fondurilor�europene;�de�asemenea,� se�pot�aplica� �i� alte�metode�identificate��i�stabilite�prin�procedurile�autorit��ilor�cu�competen�e�în�gestionarea�fondurilor�europene.��

[...]�În�cazul�în�care�se�constat��c��bugetul�prev�zut�la�alin.�(1)�nu�este�fundamentat�în�mod�adecvat,�respectiv� c�� valorile� cuprinse� în� acesta� nu� sunt� sus�inute� de� o� justificare� corect�� nici� în� ceea� ce�prive�te� nivelul� pre�urilor� utilizate� �i� nici� în� ceea� ce� prive�te� raportul� dintre� investi�ia� realizat�� �i�rezultatul�a�teptat,�se�solicit��beneficiarului�o�mic�orare�corespunz�toare�a�bugetului�orientativ”.�

Page 44: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 44

Pentru�perioada�în�care�apelul�de�proiecte�este�activ,�se�vor�asigura�clarific�ri��i� informa�ii�cu�privire�la�Ghidul�Solicitantului�(cu�privire�la�completarea�cererii�de�finan�are��i�a�documentelor�suport,�cu�privire�la�eligibilitatea�solicitan�ilor,�cheltuielilor).�

Pentru�clarificarea�rapid��a�oric�ror�aspecte�legale�de�Opera�iunea�1.3.3,�poten�ialii�beneficiari�pot�adresa�întreb�rile�lor�

� la�urm�toarea�adres��de�e�mail:�[email protected]

sau�

� prin�fax�la�num�rul:�031�805�35�91.�

Întreb�rile��i� r�spunsurile�care�pot� fi� relevante��i�pentru�al�i�poten�iali� solicitan�i,�vor� fi�publicate�pe�pagina�web�a�OI�IMM���http://oiimm.mimmcma.ro/.���

VII.2�Depunerea�Cererilor�de�finan�are��i�a�documentelor�anexe�

Depunerea�Cererile�de�finan�are�va�parcurge�urmtoarele�etape:��� Înregistrarea�on�line;��� Depunerea� fizic�� a� dosarelor� la� sediul� Organismului� Intermediar,� pân�� la� termenul� limit��

specificat�în�apel.���ATENIE!�Cererea�de�finan�are�trebuie�s��fie�înso�it��la�momentul�depunerii�de�toate�documentele�solicitate�prin�prezentul�ghid.���

VII.2.1�Înregistrarea�on�line�

Pentru� a� putea� fi� înregistrat� în� eviden�ele�OI� IMM� �i� pentru� a� putea� intra� în� etapele� de� evaluare,�orice�proiect�trebuie�s��dobândeasc��dou��numere�de�înregistrare�respectiv,��

� un�num�r�de�înregistrare�în�sistemul�de�eviden���electronic��al�OI�IMM��i��

� un�num�r�de�înregistrare�ob�inut�la�momentul�depunerii�fizice�a�proiectului�la�sediul�OI�IMM.�

În� cadrul�apelului�de�proiecte� în� care� se�aplic��procedura�depunerii�proiectului�pân�� la�un�anumit�termen�limit�,�procedura�de�înscriere�on�line�are�ca�scop�ob�inerea�de�c�tre�solicitant�a�num�rului�de�înregistrare�on�line�a�proiectului.���

Înregistrarea�on�line�se�poate�face�24�de�ore�pe�zi�pe�întreaga�perioad��dintre�momentul�deschiderii�aplica�iei�informatice��i�pân��la�limita�termenului�de�închidere�a�acestei�aplica�ii.�Data��i�ora�exact��a�lans�rii� �i� respectiv� a� închiderii� apelului� de� proiecte� se� comunic�� prin� Cererea� de� Propuneri� de�Proiecte�publicat��pe�site�ul�OI�IMM�odat��cu�Ghidul�Solicitantului�(forma�Final�).��

Page 45: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 45

Înregistrarea�on�line�se�poate�face�exclusiv�prin�utilizarea�aplica�iei�informatice�disponibil��pe�site�ul�web�al�OI�IMM�la�adresa�http://oiimm.mimmcma.ro/.��

Accesul�la�formularul�de�înregistrare�se�face�pe�baza�unui�nume�de�utilizator��i�a�unei�parole,�la�libera�alegere�a�solicitantului,�urmând�indica�iile�de�pe�ecran.��

Dup�� primirea� prin� e�mail� a� acceptului� de� folosire� a� numelui� de� utilizator� �i� a� parolei� alese,�solicitantul�va�putea�completa�formularului�de�înregistrare�on�line�a�proiectului.��

Interfa�a�on�line�cuprinde�câte�un�câmp�(buton)�corespunz�tor�apelului�de�proiecte.�Formularul�de�înscriere�online�cuprinde�urm�toarele�câmpuri,�care�vor�fi�completate�obligatoriu�f�r��diacritice:��

�Elemente�generale�

Denumirea�solicitantului� �Obiectul�de�activitate�principal�� �Codul�fiscal��(dac��este�cazul)� �Nr�încheierii�judec�tore�ti�de�înscriere�în�Registrul�Asocia�iilor��i�Funda�iilor�(dac��este�cazul)�

Alte�informa�ii�Numele�reprezentatului�legal�� �Func�ia�� �Adresa�societ��ii�� �Codul�po�tal�� �Telefon�� �Fax�� �E�mail�� �Denumirea�proiectului�� �Activitatea�economic��a�clusterului�pentru�care�se�solicit��finan�are�(codul/codurile�CAEN)��

Valoarea�total��a�proiectului�(lei)�� �Din�care�pentru�� ���achizi�ie�de�bunuri�� ���achizi�ie�de�servicii�� �Valoarea�total��eligibil��a�proiectului�(lei)�� �Din�care�pentru�� ���achizi�ie�de�bunuri�� ���achizi�ie�de�servicii�� �Valoarea�finan��rii�nerambursabile�solicitate�(lei)�� �Din�care�pentru�� �

Page 46: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 46

��achizi�ie�de�bunuri�� ���achizi�ie�de�servicii�� �

Consultan���specific��Instruire�specializat���i�schimb�de�experien���Active�corporale��Active�necorporale�Activit��i�de�marketing�Activit��i�de�management�

Obiectul�ajutorului�financiar�nerambursabil��

Activit��i�de�CDI�Obiectivele�proiectului�(200�400�caractere)� �Contextul�economic�(200�400�caractere)� �Activit��ile�specifice�implement�rii�proiectului�(200�400�caractere)� �

Rezultatele�a�teptate�dup��implementarea�proiectului��(200�400�caractere)� �

Beneficiari�direc�i�sau�indirec�i�ai�proiectului�(200�400�caractere)� �

Justificarea�necesit��ii�implement�rii�proiectului�(200�400�caractere)� �

A�ezare�geografic��(locul�de�implementare�a�proiectului)�Regiune� �Jude�� �Localitate� �Adresa�implement�rii�proiectului� �Câmp�control�antispam� ��

Dup�� înregistrarea�on�line,� solicitantul�va�primi�un�num�r�de�ordine�unic,�corespunz�tor�cererii�de�proiecte� la�care�a�participat,��i� invita�ia�s��se�prezinte� la�sediul�Organismului� Intermediar�pentru�a�depune� proiectul� (sau� s�� îl� trimit�� prin� curierat� rapid� la� sediul� Organismului� Intermediar)� pân�� la�data��i�ora�limit��de�închidere�a�apelului�de�proiecte.,��

Comunicarea�acestor�elemente�se�face�simultan�pe�ecran�(la�finalul�înregistr�rii�on�line),�prin�e�mail��i�prin�intermediul�listei�solicitan�ilor�disponibil��on�line.��

În�cazul� în�care,�ulterior� înregistr�rii�on�line�a�proiectului,� solicitantul�constat��c�� trebuie�s��aduc��modific�ri�proiectului� înregistrat,� acesta�poate�modifica�pe�baza�numelui� de�utilizator� �i� al� parolei�primite,�dar�orice�ac�iune�de�acest�tip�va�avea�ca�efecte�anularea�înregistr�rii,�pierderea�num�rului�de�ordine�atribuit�ini�ial,�atribuirea�unui�nou�num�r�de�ordine�la�sfâr�itul�listei�curente�a�proiectelor�înregistrate.��

În� cazul� transmiterii� proiectului� prin� curierat� rapid,� se� ia� în� considerare� ca� dat�� de� depunere� a�proiectului�data�expedierii�prin�operatorul�de�curierat.��

Page 47: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 47

ATENIE:� Cererile� de� finan�are� trimise� prin� orice� alte�mijloace� (ex:� fax� sau� e�mail),� la� alte� adrese�decât�cea�precizat��în�prezentul�Ghid,� într�un�alt� interval�de�timp�decât�cel�fixat�pentru�acest�apel,�depuse� sub� alt�� form�� decât� cea� indicat�� în� prezentul� Ghid� (colet)� sau� cu� eticheta� necompletat��corect�vor�fi�automat�respinse.��

Num�rul�de� înregistrare�on�line�va� fi� folosit� în�coresponden�a�purtat��cu�OI� IMM�pân�� la�primirea�codului�SMIS.��

Stadiul� evalu�rii� proiectelor� depuse� poate� fi� urm�rit� on�line� prin� consultarea� listei� proiectelor�înregistrate��i�care�va�fi�actualizat��lunar,�dup��încheierea�perioadei�de�înregistrare.��

Dosarul�proiectului�care�va�fi�depus�la�sediul�OI�IMM,�dup��înscrierea�on�line��i�numai�în�intervalul�specificat.���

VII.2.2�Depunerea�fizic��a�dosarelor�

Cererea�de�finanare�trebuie�s��fie�înso�it��de�documentele�men�ionate�în�Anexa�1�Modelele�A���H,�împreun�� cu� Opisul� documentelor� aferente� Cererii� de� finan�are,� conform� Anexei� 2,� partea� B.� Cu�excep�ia�CV�urilor�echipei�de�proiect��i��fi�elor�de�post,�documente�sunt�obligatorii,�în�sensul�c��lipsa�lor�constituie�un�motiv�de�respingere�a�proiectului�din�motivul�lipsei�de�conformitate�administrativ�.��

Pentru�toate�documentele�solicitate,�în�cazul�în�care�nu�sunt�redactate�în�limba�român�,�se�vor�anexa�traducerile�legalizate,�înso�ite�de�copia�documentului�original.�

OI� IMM� î�i� rezerv�� dreptul� de� a� verifica,� prin� sondaj,� informa�iile� cu� privire� la� eligibilitatea� �i�capacitatea� financiar�� declarate� de� c�tre� solicitan�i.� Responsabilitatea� privind� con�inutul,�integritatea��i�corectitudinea�documentelor�depuse�revine�în�totalitate�solicitantului.��

Atenie:� În� cazul� proiectelor� destinate� clusterelor� inovative� la� care� contribu�ia� eligibil�� proprie� a�beneficiarului�este�mai�mare�sau�egal��cu�echivalentul�în�lei�a�100.000�euro�pentru�asigurarea�unei�implement�ri� corespunz�toare� a� proiectului,� OI� IMM� cere� ca� solicitantul� s�� ob�in�� o� scrisoare� de�confort�angajant�din�partea�unei�b�nci.�(Vezi�Anexa�1,�Modelul�F.)�Valabilitatea�acesteia�trebuie�s��fie�de�90�de�zile,�cu�posibilitate�de�prelungire.�Inexistena�scrisorii�de�confort�va�duce�la�respingerea�Cererii�de�finanare�la�capitolul�privind�verificarea�conformitii�administrative.��

La�Cererea�de�finan�are�se�va�ata�a�o�copie�a�scrisorii�de�confort,�iar�originalul�se�va�transmite�odat��cu�celelalte�documente�solicitate�la�contractare.�OI�IMM�nu��i�asum��r�spunderea�în�cazul�depunerii�scrisorii� în� original� odat�� cu� Cererea� de� finan�are� �i� va� solicita� din� nou� scrisoarea� de� confort� la�contractare.��

Atenie:�Solicitan�ii�ale�c�ror�proiecte�sunt�selectate�pentru�finan�are�vor�trebui�s��ia�m�sura�de�a�se�prezenta� la� b�nci,� dup�� selectarea� proiectului� pentru� finan�are,� pentru� prelungirea� perioadei� de�valabilitate� a� Scrisorii� de� confort� în� cazul� în� care� aceast�� perioad�� expir�� înainte� de� semnarea�contractului�de�finan�are.��

Page 48: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 48

�Acolo� unde� este� cazul,� modelele� documentelor� ce� trebuie� depuse� ca� parte� a� dosarului� de�propunere�de�proiect�sunt�ata�ate�prezentului�Ghid.��

Documente�obligatorii�pentru�depunerea�dosarelor�de�propuneri�de�proiecte�

A.�Documente�aferente�entit�ii�de�management�al�proiectului:�

1. Opisul�dosarului�(vezi�Anexa�2);�

2. Scrisoare�de�înaintare�(vezi�Anexa�1,�Modelul�A);�

3. Împuternicire�pentru�persoana�care�depune�dosarul�(vezi�Anexa�2,�Modelul�B)�

4. Declara�ia�de�eligibilitate�a��entit��ii�de�management�al�clusterului�(vezi�Anexa�1,�modelul�C);�

5. Declara�ia�de�eligibilitate� a� IMM�productive� /�din�domeniul� serviciilor�de� înalt�� tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�din�cadrul�clusterului�(vezi�Anexa�1,�modelul�C1)�

6. Declara�ie�de�angajament�a�entit��ii�de�management�(vezi�Anexa�1,�modelul�D);�

7. Declara�ie�pe�proprie�r�spundere�(vezi�Anexa�1,�Model�D1)�

8. Declara�ie�privind�situa�ia�EMC�(vezi�Anexa�1,�Model�E)�

9. Scrisoare�de�confort�angajant��(dac��este�cazul)���COPIE;�originalul�se�prezint��la�semnarea�contractului,�în�cazul�în�care�proiectul�este�selectat�pentru�finan�are�(vezi�Anexa�1,�Modelul�F).��

10. Formular�de�identificare�a�solicitantului�(vezi�Anexa�1,�Model�I)�

11. Pentru�entit��ile�de�management�al� clusterelor�deja� înfiin�ate�sub� form��de�asocia�ie�non�profit� �� documentele� legale� de� înfiin�are� a� clusterului:� act� constitutiv,� statut,� încheierea�judec�toreasc�,�certificat�de�înregistrare�în�Registrul�Asocia�iilor��i�funda�iilor,�extras�la�zi�din�Registrul�Na�ional�al�persoanelor�juridice�f�r��scop�lucrativ�(original�sau�copii� legalizate�sau�copii�conform�cu�originalul)�–�a�se�vedea��i�capitolele�II.1��i�III.1�ale�Ghidului.��

12. În�cazul�în�care�în�cadrul�clusterului�exist��deja�o�asocia�ie�non�profit�care�este�recunoscut��de�membrii� clusterului�drept� entitate� de�management:� act� constitutiv,� statut,� încheierea�judec�toreasc�,�certificat�de�înregistrare�în�Registrul�Asocia�iilor��i�funda�iilor,�extras�la�zi�din�Registrul�Na�ional�al�persoanelor�juridice�f�r��scop�lucrativ�(original�sau�copii� legalizate�sau�copii�conform�cu�originalul),�acordul�de�parteneriat�prin�care�se�recunoa�te�rolul�de�entitate�de�management�–�a�se�vedea��i�capitolele�II.1��i�III.1�ale�Ghidului.��

13. Pentru�clusterele�care�înc��nu�au�o�entitate�de�management�organizate�sub�o�form��legal�:�acord� în� form�� autentic�� între� membrii� clusterului� ce� stipuleaz�� înfiin�area� EMC,� cu�men�iunea�c��dac��proiectul�este�propus�pentru�finan�are,� la�semnarea�contractului�se�vor�

Page 49: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 49

depune�documentele�ce�atest��înfiin�area�EMC�conform�cerin�elor�Ghidului�Solicitantului);�

14. Cazier�fiscal�pentru�EMC�(dac��este�cazul);�

15. Cazier�judiciar�al�reprezentatului�legal�al�EMC.�

�B.�Documente�aferente�proiectului:�

1. Cererea�de�finan�are�(Anexa�1)�

2. Documente�Anex��la�Cererea�de�Finan�are:��

a. Plan�de�dezvoltare�a�clusterului�pe�termen�mediu�(5�ani)�–�(Structura�minimal��conform�Anexa�1,�model�G);�

b. CV� ale� membrilor� echipei� de� proiect� (dac�� este� cazul)� –� lipsa� acestor�documente�NU�duce� la�descalificarea�cererii�de� finan�are� (format�Europass�–�Anexa�1,�Model�H)�

c. Fi�e�de�post�pentru�membrii�echipei�de�proiect�(dac��este�cazul)���lipsa�acestor�documente�NU�duce�la�descalificarea�cererii�de�finan�are�

Cererea� de� finan�are� �i� documentele� care� o� înso�esc� se� depun� într�un� exemplar� original� �i� dou��exemplare�în�fotocopie.��

Se�va�întocmi�opisul�ca�pagina�0�a�Cererii�de�finan�are.�Opisul�va�precede�întreaga�documenta�ie.��

Cererea�de�finan�are��i�întreaga�documenta�ie�a�proiectului�trebuie:��

� s��fie�semnat��de�c�tre�reprezentantul�legal�pe�fiecare�pagin�,�în�partea�dreapt�,�în�josul�paginii��i�s��se��tampileze�pe�fiecare�pagin�,�în�josul�paginii,�în�centru;��

� s��fie�îndosariat�,�paginat��cu�toate�paginile�numerotate�manual,�în�ordine�cresc�toare,�de�la�1�la�n,�în�partea�dreapt��jos�a�fiec�rei�pagini�(n�este�num�rul�total�al�paginilor�din�dosarul�complet,�inclusiv�documentele�anexate).��

� s��fie�scanat��în�forma�final�,�dup��numerotare,�semnare��i��tampilare�a�tuturor�paginilor,��i�s��se�ata�eze�pe�suport�electronic�(cd)�împreun��cu�întreaga�documenta�ie�a�proiectului�în�format�PDF�sau�JPG.�

�ATENIE!� În� cazul� documentelor� certificate� (semnate,� �tampilate� �i� cu� înscrisul:� "conform� cu�originalul",� �pagina�respectiv��va�purta�dou��semn�turi,�dou���tampile,�numerotarea�paginii��i�înscrisul:�"conform�cu��originalul".���

Cererea� de� finan�are� �i� documentele� care� o� înso�esc� se� vor� depune� la� sediul� Organismului�Intermediar� pentru� IMM�din� Str.� Ernest� Juvara,� nr.� 3�7,� sector� 6,� Cod� Po�tal� 060104,� Bucure�ti� în�zilele�de�luni�joi�între�orele�9.00���16.00��i�vineri�între�orele�9.00��14.00.��

Page 50: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 50

Limita� de� depunere/expediere� a� proiectului� este� data� �i� ora� expirrii� termenului� limit� de�depunere�specificat�în�Cererea�de�Propuneri�de�Proiecte.��

ATEN�IE!�Un�solicitant�(EMC)�poate�depune�un�singur�proiect� în�cadrul�acestui�apel.�Aplica�ia�de�înregistrare� on�line� exclude� posibilitatea� înregistrrii� unui� al� doilea� proiect� cu� acelea�i� date� de�identificare�ale�solicitantului.��

Solicitantul� trebuie� s�� depun��Cererea� de� finan�are� �i� documentele� solicitate� completate� în� limba�român�,� în� trei� exemplare� (un� original� �i� dou�� fotocopii).� Exemplarele� corespunz�toare� vor� fi�marcate�clar,�pe�copert�,�în�partea�superioar��dreapt�,�cu�„ORIGINAL”,�respectiv�„FOTOCOPIA�nr.1”,�„FOTOCOPIA� nr.2".� Documentele� vor� fi� înso�ite� de� un� CD� inscrip�ionat� cu� varianta� electronic�� a�Cererii� de� finan�are� (Anexa� 1)� împreun�� cu� toate� documentele� solicitate� �i� depuse� conform� opis,�scanate�în�format�PDF�sau�JPG.��

Dosarul� original� �i� cele� dou�� fotocopii� ale� acestuia,� împreun�� cu� CD�ul� �i� cele� 5� plicuri� A5,� vor� fi�transmise� într�un� colet� sigilat� trimis� prin� curierat� rapid� sau� depus� personal,� la� sediul� mai� sus�men�ionat�al�OI�IMM.��

În�scopul� identific�rii�facile�a�proiectului,�partea�exterioar��a�coletului�sigilat�corespunz�tor�trebuie�s��poarte,�în�mod�obligatoriu,�o�etichet��cu�urm�toarele�informa�ii:�� Cerere�de�finan�are�pentru�Programul�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�2007�2013��

� Axa�prioritar��1��Un�sistem�inovativ�i�ecoeficent�de�produc�ie��� Domeniul�de�interven�ie�D1.3.�Dezvoltarea�durabil��a�antreprenoriatului��� Opera�iunea:�1.3.3�Sprijin�pentru�integrarea�întreprinderilor�în�lan�uri�de�furnizori�sau�

clustere�� Autoritate�de�Management:�Ministerul�Economiei,�Comer�ului�i�Mediului�de�Afaceri��� Organismul�Intermediar�pentru�IMM:��

Adresa:�Str.�Ernest�Juvare,�nr.�3�7,�sector�6,�Bucure�ti,�cod�060104�<Denumirea�i�adresa�complete�ale�Solicitantului>�<Titlul�proiectului>��<Localizarea�proiectului>��<Num�r�unic�de�înregistrare>��

ATENIE!��1. Toate�documentele�care�înso�esc�Cererea�de�finan�are�trebuie�s��fie�datate�înaintea�depunerii�dosarului�

de�finan�are;��

2. Documentele�emise�în�alt��ar�decât�România�(altele�decât�cele�emise�de�autorit�i�publice)�trebuie�s�fie�traduse��i�certificate�pentru�conformitatea�traducerii�de�ctre�reprezentantul�legal�al�solicitantului.��

3. Documentele�emise�de�autorit�i�publice�strine�trebuie�s�fie�traduse�de�ctre�un�traductor�autorizat�a�crui�semntur�trebuie�autentificat�de�un�Notar�Public.��

Page 51: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 51

VIII.�PROCESUL�DE�EVALUARE� I�SELEC�IE�Procesul�de�evaluare�va�cuprinde�urm�toarele�aspecte:��

A.�Conformitatea�administrativ���

B.�Eligibilitatea:��

a.�solicitan�ilor��

b.�proiectelor��

C.�Calitatea:��

a.�tehnic���i�financiar��a�proiectelor���

VIII.1.�Verificarea�conformit��ii�administrative�a�cererii�de�finan�are��i�a�eligibilit��ii�solicitantului��i�a�proiectului�

În�aceast��etap��se�vor�verifica:��

� existena,� forma� �i� valabilitatea� documentelor� transmise� în� cadrul� dosarului� cererii� de�finan�are,�în�conformitate�cu�cerin�ele�prezentate�în�Ghid�(se�va�folosi�grila�5.2�din�Anexa�5)��

� îndeplinirea�criteriilor�de�eligibilitate�specificate�în�Ghid�cu�privire�la�Solicitant��i�proiect�(se�va�folosi�grila�din�grila�5.3,�din�Anexa�5).��

Sistemul� de� verificare� a� conformit��ii� administrative� a� cererii� de� finan�are� �i� a� eligibilit��ii�Solicitantului��i�proiectului�este�de�tipul�„DA”�sau�„NU”.�Numai�Cererile�de�finan�are�conforme�din�punct�de�vedere�administrativ��i�din�punct�de�vedere�al�eligibilit��ii�Solicitantului��i�proiectului�(care�au� ob�inut� „DA”� la� toate� criteriile� din� Grilele� de� verificare� a� conformit��ii� administrative� �i� a�eligibilit��ii�Solicitantului��i�proiectului)�sunt�admise� în�urm�toarea�etap��a�procesului�de�evaluare,�de�verificare�tehnic���i�financiar.�

În�anumite�cazuri� (cum�ar� fi�p�r�i� lips��din�documente,� lips��semn�tur�,� �tampil��sau�copii� ilizibile�etc.),�Autoritatea�de�Management�POS�CCE�poate�solicita�clarificri�legate�de�aceste�documente�sau�transmiterea� acestora� din� nou� în� termen� de� maximum� 5� zile� lucr�toare� de� la� data� solicit�rii.�Deponentul� este� obligat� s�� transmit�� clarific�rile� în� condi�iile� �i� termenul� limit�� specificate� în�solicitarea�de�clarific�ri;�în�caz�contrar,�pachetul�integrat�va�fi�respins.��

Pe� perioada� derul�rii� procesului� de� evaluare,� Autoritatea� de� Management� mai� poate� solicita�informa�ii/documente�suplimentare�în�leg�tur��cu�documentele�depuse.�

Numai�proiectele� conforme�din�punct� de� vedere� administrativ� �i� eligibile� (care� au�ob�inut� „DA”� la�toate� criteriile�din�Grilele�de�verificare�a� conformit��ii� administrative� )� sunt�admise� în�urm�toarea�etap��a�procesului�de�evaluare.�

Page 52: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 52

VIII.2.�Evaluarea�tehnic���i�financiar��a�proiectului��

Evaluarea�tehnic���i�financiar��este�realizat��de�c�tre�exper�i�desemna�i�de�OI�IMM,�cu�sprijinul�unui�grup�de�exper�i�independen�i,�selecta�i�de�OI�IMM�în�baza�unui�contract�de�servicii�încheiat�conform�legii�achizi�iilor�publice.��

Evaluarea�tehnic���i�financiar��permite�aprecierea�relevan�ei�proiectului�prin�prisma�gradului�în�care�proiectul� r�spunde�obiectivelor�POS�CCE�ale�axei�prioritare,�domeniului�major�de� interven�ie��i�ale�opera�iunii,� a� calit��ii,� coeren�ei� �i� clarit��ii� proiectului� propus,� a�maturit��ii� proiectului� propus,� a�sustenabilit��ii� �i� durabilit��ii� proiectului,� precum� �i� a� capacit��ii� beneficiarilor� de� a� implementa�proiectul.��

Grilele�de�evaluare�tehnic���i�financiar��pentru�cele�dou��tipuri�de�proiecte�sunt�prezentate�în�Anexa�6,�Grilele�6.1��i�6.2,�ata�ate�prezentului�Ghid.��

În�cursul�evalu�rii�tehnice��i�financiare,�bugetul�proiectului�poate�suferi�modific�ri�în�sensul�reducerii�cheltuielilor�eligibile�cu�valoarea�cheltuielilor�considerate�neeligibile.�Diferena�astfel�rezultat�va�fi�transferat� în� totalitate� la� capitolul� cheltuieli� neeligibile� ale� proiectului,� cu� pstrarea� tuturor�activitilor�prevzute� iniial� în�proiect.�Evaluatorii�au�competen�a�s��considere�anumite�cheltuieli�neeligibile,�sau�s��aprecieze�c��unele�cheltuieli� sunt�nejustificate�sau�dispropor�ionate� în�raport�cu�obiectivele�proiectului,�în�cazul�în�care:��

� nu�sunt�aferente�activit��ii�economice�specifice�proiectului;��

� nu� sunt� respectate� prevederile� ordinelor� cu� privire� la� eligibilitatea� cheltuielilor� si/sau�schemele�de�ajutor�de�stat�aplicabile;��

� sunt�supradimensionate�fa���de�nivelul�pie�ei�sau�fa���de�activit��ile�proiectului;��

� nu�au�leg�tur��direct��cu�proiectul�propus.��

Pentru�proiectele�care�se�depun�în�cadrul�cererii�de�proiecte�deschis��în�prezent,�OI�IMM�recomand��Solicitan�ilor�s��ia�în�considerare,�pentru�toat��perioada�de�implementare�a�proiectului,� implica�iile�financiare�ale�evolu�iei�principalilor�indicatori�macroeconomici��i�s��realizeze�bugete�cât�mai�realiste.�

În� cadrul� fiec�rei� linii� bugetare� beneficiarii� vor� estima� în� lei� valoarea� bunurilor� �i� serviciilor� care�presupun�cheltuieli�în�valut�,�utilizând�cursul�valutar�aferent�momentului�estimat�pentru�efectuarea�cheltuielii�(conform�previziunilor�de�curs�de�schimb�mediu�anual�ale�Comisiei�Na�ionale�de�Prognoz�,�valabile�la�momentul�lans�rii�cererii�de�proiecte).�Beneficiarul�poate�solicita�modific�ri�de�maximum�10%�între�liniile�bugetare�existente,�f�r��a�modifica�îns��valoarea�total��a�bugetului.�

În�anumite�cazuri,�OI�IMM�poate�solicita�clarific�ri�sau�informa�ii�suplimentare�legate�de�proiect,�în�scopul� realiz�rii� evalu�rii� tehnico�financiare.� Clarific�rile� vor� fi� solicitate� doar� în� cazurile� în� care�datele�men�ionate� în�proiect�prezint��neclarit��i�pentru�evaluatori�sau�sunt�men�ionate� incomplet.�Nu�se�vor�solicita�clarific�ri�în�cazul�necorel�rilor�de�date�sau�în�cazul�lipsei�de�informa�ii�în�Cererea�de� finan�are� sau� documentele� suport.� Aceste� clarific�ri� vor� trebui� transmite� de� c�tre� Solicitant� în�

Page 53: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 53

termen�de�maximum�5�zile�de�la�data�solicit�rii.�Solicitantul�este�obligat�s�transmit�clarificrile�în�condiiile� �i� termenul� limit� specificate� în� solicitarea� de� clarificri;� în� caz� contrar,� Cererea� de�finanare�respectiva�va�fi�evaluat��i�punctat�doar�în�baza�informaiilor�existente.��

În� urma� evalu�rii� tehnice� �i� financiare,� proiectul� prime�te� un� punctaj� între� 0� �i� 100� puncte.� În�procesul�de�evaluare,�evaluatorii�pot�acorda�punctajul�maxim,�minim�sau�intermediar,�cu�justificare�adecvat�� în� func�ie� de� calitatea� informa�iilor� prezentate� în� cererea� de� finan�are� �i� documentele�suport.�Punctajul�rezultat�va�fi�men�ionat�în�raportul�de�evaluare,�raport�ce�va�fi�întocmit�de�fiecare�evaluator�în�parte.��NOT�:�Pentru�a� fi� acceptat� la� finanare,�proiectul� trebuie� s�nu�primeasc� „0”� la�niciunul�dintre�criteriile�sau�subcriteriile�din�grila�de�evaluare�tehnico�financiar.���Punctajul� rezultat� va� fi� men�ionat� în� raportul� de� evaluare,� raport� ce� va� fi� întocmit� de� fiecare�evaluator�în�parte.��Solicitantul�va�fi�notificat�în�scris�asupra�rezultatului�evalu�rii�tehnico�financiare�de�c�tre�OI�IMM�prin�fax�la�num�rul�de�fax� indicat�de�Solicitant�în�Cererea�de�finan�are�la�rubrica�„Persoana�de�contact”�(obligatoriu�num�r�de�fax�din�România� func�ional).�Solicitantul�are�obliga�ia�de�a�transmite� în�scris�confirmarea�notific�rii,�în�termen�de�5�zile�calendaristice�de�la�data�primirii�notific�rii.�În�caz�contrar,�OI� IMM� consider�� c�� Solicitantul� a� primit� notificarea� �i� nu� poate� fi� f�cut�� responsabil�� de�eventualele�erori�de�primire�a�notific�rii.�Odat��cu�scrisoarea�de� informare,�Solicitantul�va�primi��i�grila�de�evaluare�tehnico�financiar�,�cu�punctajul�ob�inut.��

VIII.3�Contesta�ii�

Dup��primirea�scrisorii�de�respingere�(fie�în�faza�de�eligibilitate,�fie�dup��finalizarea�evalu�rii�tehnico�financiar�),� Solicitan�ii� au� la� dispozi�ie� 10� zile� calendaristice� de� la� primirea� acesteia� pentru�depunerea�eventualelor�contesta�ii.�Contesta�iile�trimise�dup��expirarea�termenului�prev�zut�vor�fi�automat�respinse.�

Contesta�ia� se� va� întocmi� într�un� singur� exemplar� �i� se� poate� depune� personal� la� sediul� OI� IMM�(unde� a� fost� depus�� �i� Cererea� de� finan�are)� sau� poate� fi� transmis�� prin� po�t�� recomandat�� sau�curier� la�OI� IMM,�sub�semn�tura�persoanei�autorizate� (reprezentant� legal/împuternicit)�din�partea�Solicitantului.�La�depunere,�contesta�iile�vor�primi�un�num�r�de�înregistrare.�Pentru�cele�transmise�prin�po�t�/curier,�Solicitan�ii�vor�putea�verifica�depunerea�contesta�iei�prin�num�rul�de�înregistrare,�num�r�ce�poate�fi�comunicat�de�OI�IMM.�

ATEN�IE:�Contestaiile�transmise�prin�fax�nu�vor�mai�fi�luate�în�considerare!�

Obiectul�contesta�iei�va� fi� strict� legat�de�Cererea�de�finan�are�depus��de�Solicitant��i�cu�referire� la�motiva�ia�prezentat��în�scrisoarea�de�respingere��i�în�conformitate�cu�criteriile�anun�ate�în�prezentul�Ghid.� În�acest�sens,�contesta�ia�poate� fi�punctual�� (cu�referire� la�punctajul�ob�inut� la�unele�criterii�

Page 54: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 54

sau�subcriterii)�sau�general�,�în�care�se�poate�cere�reevaluarea�proiectului.�

Orice�alt�tip�de�contesta�ie�sau�orice�alt�tip�de�informa�ii�suplimentare,�introduse�în�contesta�ie�fa���de�cele�din�cererea�de�finan�are,�nu�vor�fi�luate�în�considerare.�

VIII.4�Selec�ia�proiectelor�

Dup�� finalizarea� evalu�rii� tehnice� �i� financiare� �i� întocmirea� raportului� de� evaluare,� Comitetul� de�selec�ie�(desemnat�la�nivelul�Autorit��ii�de�Management)�prime�te�raportul�consolidat��i,�dup��caz,�rapoartele�de�evaluare�sau�raportul�comisiei�de�contesta�ii.��

Comitetul� de� selec�ie� va� analiza� rapoartele� prezentate� �i� va� valida� lista� cu�proiectele� ce� întrunesc�condi�iile� spre� a� fi� finan�ate,� în� ordinea� descresc�toare� a� punctajelor� acordate,� pân�� la� epuizarea�bugetului�apelului.��

În� cazul� egalit��ii� de�puncte� între�ultimele�proiecte�de�pe� list�,� se� vor�aplica� succesiv�urm�toarele�criterii�de�departajare:�

� punctajul�ob�inut�la�criteriul�de�evaluare�II�Calitatea��i�coeren�a�proiectului;�

� punctajul�ob�inut�la�criteriul�de�evaluare�I�Impactul�proiectului;�

� punctajul� ob�inut� la� criteriul� de� evaluare� III� Capacitatea� solicitantului� de� a� implementa�proiectul;�

� punctajul�ob�inut�la�criteriul�de�evaluare�V�Sustenabilitatea�proiectului;�

� punctajul�ob�inut�la�criteriul�de�evaluare�IV�Maturitatea�solicitantului��i�a�proiectului.�

În� plus,� în� baza� verific�rii� bugetului� propus� de� c�tre� solicitant� în� cererea� de� finan�are,� comitetul�poate�decide�reducerea�finan��rii�nerambursabile,�prin�reevaluarea�cheltuielilor�eligibile�propuse�de�solicitant.�Diferena�astfel�rezultat�va�fi�transferat�în�totalitate�la�capitolul�cheltuieli�neeligibile�ale�proiectului,�cu�pstrarea�tuturor�activitilor�prevzute�iniial�în�proiect�

Decizia� privind� aprobarea� finan��rii� nerambursabile� (ini�ial�� sau� redus�)� este� definitiv�� �i� va� fi�comunicat��numai�solicitan�ilor�care�se�g�sesc�pe�lista�de�proiecte�aprobate�spre�finan�are.�

Decizia�privind�aprobarea� finan��rii�nerambursabile�este�definitiv���i�va� fi� comunicat��solicitan�ilor�împreun��cu�punctajul�ob�inut�la�evaluarea�tehnico�financiar�.��

Dup��aprobare,�lista�final��se�va�publica�pe�website�ul�Autorit��ii�de�Management�POS�CCE��i�pe�site�ul�Organismului�Intermediar�pentru�IMM.�

În� cazul� în� care� Cererea� de� finan�are� este� respins�,� Solicitantului� i� se� va� transmite� o� scrisoare� de�respingere�care�va�con�ine��i�motiva�ia�respingerii.�

Lista� cu� proiecte� propuse� spre� finan�are� va� fi� transmis�� spre� aprobare� conducerii� Autorit��ii� de�Management.�Dup��aprobare,�lista�final��se�va�publica�pe�website�ul�Autorit��ii�de�Management�POS�

Page 55: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 55

CCE.�O�list��de�proiecte�aflate�în�rezerv��(proiectele�aflate�pe�list���i� întrunind�cel�pu�in�60�puncte,�dar�în�afara�bugetului�alocat�apelului)�va�fi�întocmit��în�continuarea�listei�de�proiecte�aprobate�spre�finan�are.�Solicitan�ii�afla�i�pe�aceast��list��de�rezerv��vor�fi�notifica�i�doar�în�cazul�în�care,�în�urma�contract�rii,�se�constat��c��fondurile�alocate�nu�au�fost�integral�cheltuite,�sau�dup��ce�unele�proiecte�selectate�nu�s�au�finalizat�cu�semnarea�contractelor.�

Solicitantul�va�fi�notificat� în�scris�de�c�tre�OI� IMM�asupra�rezultatului�final�al�evalu�rii�proiectului���propus�spre�finan�are�sau�respins�(cu�men�ionarea�motivelor�respingerii).�

Dac��se�vor�solicita�clarific�ri,�durata�evalu�rii��i�selec�iei�proiectelor�se�va�prelungi�corespunz�tor.�Dup��primirea� scrisorii� din� partea�Autorit��ii� de�Management� POS�CCE,� prin� care� Solicitantul� este�anun�at� c�� Cererea� sa� de� finan�are� este� acceptat�� (scrisoare� în� care� sunt� men�ionate� toate�informa�iile��i�condi�iile�necesare,�în�scopul�întocmirii�contractului�de�finan�are),�acesta�va�transmite�în� scris� acordul� s�u� privind� încheierea� contractului� (în� maximum� 5� zile� calendaristice� de� la� data�în�tiin��rii).�

Pentru�o�mai�bun���i�corect��evaluare,�dup��întrunirea�Comitetului�de�selec�ie,�se�pot�organiza�vizite�la�fa�a�locului�pentru�proiectele�propuse�spre�finan�are.�Solicitan�ii�vor�fi�anun�a�i�cu�5�zile�înainte�de�aceast��vizit��(la�care�vor�participa�responsabilul�de�proiect��i�unul�sau�mai�mul�i�evaluatori�externi),�iar� Solicitantul� este� obligat� s�� furnizeze� toate� informa�iile� solicitate� de� c�tre� cei� care� efectueaz��aceast��vizit�,�în�leg�tur��cu�proiectul�propus.�În�urma�vizitei�se�va�întocmi�un�raport�ce�va�fi�înaintat�conducerii�Autorit��ii�de�Management.�În�cazul�în�care,�în�urma�vizitei,�se�constat��c��Solicitantul�a�furnizat� informa�ii� false� în� leg�tur�� cu� proiectul,� în� raport� se� vor� men�iona� aceste� aspecte� iar�Autoritatea�de�Management�poate�decide�respingerea�finan��rii�nerambursabile.�

IX.�Încheierea�Contractului��

În�cazul�în�care�proiectul�este�acceptat�pentru�finan�are�(�i�Solicitantul�a�transmis�acordul�în�scris),�se�va� încheia�un�contract�de� finan�are�cu�Autoritatea�de�solicitant� fiind�obligat� s��prezinte� în�original�sau�copie�legalizat�/copie�simpl�,�dup��caz�documente�men�ionate�în�Anexa�2���Opis,�Partea�C.��

Documentele�men�ionate�trebuie�s��fie�eliberate�de�c�tre�autorit��ile�emitente�în�intervalul�cuprins�între�data�depunerii�Cererii�de�finan�are��i�data�semn�rii�contractului�de�finan�are.��

Nedepunerea�în�forma��i/sau�la�termenul�prev�zut�a�oric�rui�document�dintre�cele�solicitate�poate�atrage�respingerea�finan��rii�(dup��o�prealabil��notificare�a�Solicitantului)�f�r��a�crea�nicio�obliga�ie�din�partea�OI�IMM.��

Depunerea� scrisorilor� de� confort� emise� de� c�tre� banc�� (în� original),� precum� �i� depunerea�certificatelor�de�atestare�fiscal��vor�fi�f�cute�în�mod�obligatoriu�în�termen�de�60�de�zile�calendaristice�de�la�data�primirii�scrisorii�de�în�tiin�are�privind�aprobarea�finan��rii.��

Dac,� din� analiza� documentelor� prezentate,� se� constat� c� în� perioada� scurs� de� la� depunerea�

Page 56: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 56

Cererii� de� finanare� �i� pân� la� semnarea� contractului� de� finanare,� societatea� a� suferit� fuziuni,�divizri� sau� �i�a� schimbat� denumirea,� OI� IMM� va� rezilia� automat� aprobarea� finanrii,� cu�notificarea�Solicitantului.�

Solicitantul�se�oblig��ca�toate�documentele�transmise�s��fie�în�vigoare�la�data�depunerii�acestora,�în�caz�contrar�trebuind�s��asigure�prelungirea�lor�în�mod�corespunz�tor.�

Numai�dup��ce�se�constat��îndeplinirea�tuturor�condi�iilor�solicitate�(descrise�mai�sus)��i�men�inerea�tuturor� criteriilor� de� eligibilitate,� poate� fi� demarat�� procedura� de� încheiere� a� Contractului� de�finan�are.� La� întocmirea� Contractului� de� finan�are,�OI� IMM� î�i� rezerv�� dreptul� de� a�mai� efectua�o�verificare�suplimentar��a�cheltuielilor�eligibile.��

În�cazul�în�care,�în�urma�cererilor�OI�IMM,�Solicitan�ii�amân��nejustificat�semnarea�contractelor�sau�depunerea�celorlalte�documente�men�ionate�mai�sus,�pe�o�perioad��mai�lung��de�45�zile�de�la�data�solicit�rii� în�scris�a�acestora,�OI�IMM�poate�decide�respingerea�finan��rii,�f�r��a�crea�nicio�obliga�ie�din�partea�OI�IMM.��

Contractul�de�finan�are�va�fi�încheiat�între�Ministerul�Economiei,�Comer�ului��i�Mediului�de�Afaceri,�în� calitate� de� Organism� Intermediar� pentru� Întreprinderi�Mici� �i�Mijlocii,� pe� de� o� parte� �i� fiecare�Solicitant�în�parte�(care�astfel�devin�beneficiari),�pe�de�alt��parte.�

În� scopul� cunoa�terii� în�detaliu� a�prevederilor� contractuale,� precum� �i� a�obliga�iilor�Beneficiarului,�obliga�ii� care� sunt�monitorizate� pe� toat�� perioada� derul�rii� proiectului� �i� pe� perioada� definit�� de�post�implementare�(3�ani),�se�recomand�ca�Solicitanii�s�citeasc�cu�atenie�modelul�de�contract�prevzut�în�Anexa�8�a�prezentului�Ghid.�

X.�Implementare��

În�vederea�implement�rii� în�bune�condi�ii�a�proiectului,�beneficiarul�are�obliga�ia�s��respecte�toate�regulile�aplicabile�proiectului��i�prevederile�contractuale.�

Se�recomand�consultarea�textului�integral�al�Contractului�de�finanare�(Anexa�8�la�prezentul�ghid),�precum��i�a�celorlalte�anexe�ale�acestui�ghid.��

X.1.�Achizi�ii�

Atribuirea�contractelor�de�achizi�ii�necesare� implement�rii�proiectului�se�va�realiza� în�conformitate�cu�legisla�ia�în�vigoare��i�cu�instruc�iunile�prev�zute�în�Anexa�VII�la�Contractul�de�finan�are.�

Documenta�ia�de�atribuire�(dosarul�de�achizi�ii)�în�original,�se�va�p�stra�de�c�tre�beneficiar�(pe�toat��perioada�de�monitorizare)��i�va�fi�disponibil��pentru�verificare/control� la�solicitarea�OI� IMM�/�altor�

Page 57: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 57

institu�ii� abilitate.� Beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� informa� OI� IMM� despre� orice� modificare/act�adi�ional�încheiat�la�contractele�de�furnizare�(prin�men�ionarea�acestora�în�rapoartele�trimestriale),�sub�sanc�iunea�neramburs�rii�sumelor�în�cauz�.�

Beneficiarul�r�spunde�de�respectarea�tuturor�prevederilor�în�domeniul�achizi�iilor.�În�cazul�în�care�se�constat�� înc�lcarea�prevederilor� legale,� cheltuielile�aferente�achit�rii�bunurilor/serviciilor/lucr�rilor�astfel�achizi�ionate�vor�fi�considerate�neeligibile��i�nu�vor�fi�rambursate.�

X.2.�Prefinan�area�proiectelor�

Solicitantul�are�posibilitatea�de�a�opta�prin�Cererea�de� finan�are�pentru�prefinan�area�cheltuielilor�eligibile�ale�proiectului.�Valoarea�total��a�prefinan��rii�este�de�maximum�35%�din�valoarea�sprijinului�financiar� nerambursabil� aprobat� iar� solicitantul� poate� opta� pentru� prefinan�are,� o� singur�� dat�,�indiferent�de�cuantumul�acesteia.�

a)�Modul�de�acordare�

În�conformitate�cu�Regulamentele�CE��i�legisla�ia�na�ional��este�posibil��acordarea�prefinan��rii.�

Pre�finan�area�se�acord�,�conform�prevederilor�contractului�de�finan�are,�acelor�beneficiari�care�au�optat�pentru�aceast��facilitate.�

Op�iunea� final�,� valoarea� prefinan��rii� �i� graficul� de� rambursare� se� definitiveaz�� la� semnarea�contractului�de�finan�are.�

Astfel,�conform�O.U.G.�nr.�64/2009,�prefinan�area�reprezint��sumele�transferate�din�bugetul�de�stat�sau�din�instrumente�structurale�(FEDR)�c�tre�un�beneficiar�prin�plat��direct��sau�prin�plat��indirect�,�în� stadiul� ini�ial� de� implementare� a� proiectelor,� în� baza� contractului� de� finan�are� încheiat� între�beneficiar� �i� Autoritatea� de� Management,� în� vederea� asigur�rii� derul�rii� corespunz�toare� a�proiectelor.�

� Sumele� aferente�prefinan��rii� vor� fi� transferate�Beneficiarului,� prin� intermediul�Unit��ii� de�plat��a�Autorit��ii�de�Management.�

� Pentru� proiectele� care� intr�� sub� inciden�a� ajutorului� de� stat/de�minimis,� prefinan�area� se�acord�� în� procent� de�maximum� 35%� din� valoarea� total�� a� finan��rii� ce� poate� fi� acordat��beneficiarului� conform� contractului� de� finan�are.� Prefinan�area,� cu� încadrarea� în� limita�procentului�mai�sus�men�ionat,�se�poate�acorda�integral,�în�func�ie�de�previziunea�fluxului�de�pl��i�aprobat��prin�contract��i�în�baza�unei�scrisori�de�garan�ie�bancar�.�

Prefinan�area� pentru� proiectele� care� intr�� sub� inciden�a� ajutorului� de� stat/de� minimis� va� fi�justificat�,� ulterior,� de� cheltuieli� efectiv� realizate� conform� prevederilor� art.� 78,� alin� 2� din�Regulamentul�Consiliului�nr.�1083/2006.�

Page 58: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 58

b)�Modul�de�solicitare�

Dup�� încheierea� unui� prim� contract� cu� prestatorul� de� servicii/executantul� de� lucr�ri/furnizorul� de�echipamente,� Beneficiarul� care� opteaz�� pentru� aceast�� facilitate� poate� solicita� acordarea�prefinan��rii.� Beneficiarul� poate� opta� pentru� cuantumul� procentului� de� prefinan�are� de�maximum�35%,�iar�aceast��op�iune�se�va�face�o�singur��dat�,�la�încheierea�contractului�de�finan�are�cu�OI�IMM.�

În� vederea� ob�inerii� prefinan��rii,� beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� transmite� OI� IMM� urm�toarele�documente:�

� contractul� de� achizi�ie� (indiferent� de� valoare)� încheiat� între� beneficiar� �i� un� operator�economic,�care�con�ine�cel�pu�in�o�cheltuial��eligibil�;�

� cererea�de�prefinan�are�a�beneficiarului,�conform�contractului�de�finan�are�încheiat�între�OI�IMM��i�beneficiar�(în�formatul�standard�solicitat�prin�contract);��

� scrisoare�de�garan�ie�bancar��pentru�suma�aferent��prefinan��rii�solicitate.�

c)�Utilizarea�prefinanrii�

Suma�aferent��prefinan��rii�acordat��beneficiarilor�proiectelor�finan�ate�în�cadrul�POS�CCE,�în�condi�iile�prev�zute�de�O.U.G.�nr.�64/2009��i�de�Normele�de�aplicare�a�acesteia,�poate�fi�utilizat��pentru�plata�cheltuielilor�eligibile��i�TVA�aferent.�

d)�Recuperarea�prefinanrii�

Conform�Normelor�de�aplicare�a�O.U.G.�nr.�64/2009,�suma�acordat��unui�beneficiar�sub�forma�prefinan��rii�se�recupereaz��progresiv,�prin�aplicarea�unui�procent�din�valoarea�fiec�rei�cereri�de�rambursare�întocmite�de�beneficiari,�stabilit�prin�contract�dup��cum�urmeaz�:�

� Prefinan�area�se�recupereaz��progresiv�prin�aplicarea�unui�procent�din�valoarea�fiec�rei�Cereri�de�rambursare�intermediare,�în�func�ie�de�valoarea�total��a�acestora,�pân��la�recuperarea�sa�integral�;�

� Recuperarea� se� efectueaz�� începând� cu� prima� Cerere� de� rambursare,� astfel� încât� suma�aferent�prefinanrii�s�se�recupereze�integral�înainte�de�ultima�Cerere�de�rambursare;�în�consecin��,� prefinan�area� nu� se� poate� acorda� în� cazul� contractelor� care� prevad� o� singur��cerere�de�rambursare;�

� Beneficiarul�va�trebui�s��restituie�prefinan�area�dac��nu�a�depus�nici�o�cerere�de�rambursare�care�s��justifice�achizi�ia�de�bunuri,�servicii�sau�execu�ia�de�lucr�ri,�în�termen�de�6�luni�de�la�data�primirii�acesteia�(cu�excep�ia�cazurilor�justificate);�

� Garan�ia�bancar��se�elibereaz��dup��recuperarea�integral��a�prefinan��rii�acordate�

X.3.�Rambursarea�cheltuielilor�

Pl��ile�sunt�efectuate,�prin�rambursare,�dup��execu�ia�par�ial��a�proiectului,�conform�termenelor��i�

Page 59: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 59

condi�iilor�stabilite�în�contractul�de�finan�are,�în�func�ie�de�valoarea��i�durata�proiectului.�

Num�rul� maxim� al� cererilor� de� rambursare,� în� func�ie� de� tipul� proiectului,� va� fi� specificat� în�contractul�de�finan�are.��

Beneficiarul�poate�solicita�la�rambursarea�cheltuielilor��i�facturi�de�avans,�cu�condi�ia�ca�acestea�sa�fie� înso�ite� de� scrisori� de� garan�ie� bancar�� din� partea� furnizorilor,� scrisori� care� sa� acopere�contravaloarea�avansului�acordat.�

La�depunerea�cererilor�de�rambursare�beneficiarii�vor�face�dovada�cheltuielilor�efectuate�precum��i�a�conformit��ii�acestora�cu�cerin�ele�proiectului.�Toate�cererile�de�rambursare�trebuie�s��fie�sus�inute�prin�facturi��i�ordine�de�plat��sau�prin�alte�documente�de�valoare�probativ��echivalent��precum��i�alte�documente�justificative�conform�prevederilor�contractului�de�finan�are.�În�plus,�beneficiarul�va�prezenta��i�notele�contabile�care�s��atesteze�luarea�în�eviden���contabil��a�bunurilor�achizi�ionate.�

Cererile�de�rambursare,�împreun��cu�documentele�justificative,�sunt�depuse�de�beneficiar�la�OI�IMM,�pentru�verificare�fizic���i�financiar���i�autorizare�a�pl��ilor.�

OI� IMM� autorizeaz�� pl��ile� �i� ramburseaz�� beneficiarului,� prin� Unitatea� de� Plat�,� procentul� din�cheltuielile�eligibile,�a�a�cum�este�prev�zut�în�contract.�

Pentru� a� eficientiza�procesul� rambursrilor,� beneficiarii� vor� urmri� în�mod� constant� informaiile�postate�pe�website�ul�AM�POS�CCE/OI�IMM,�cu�privire�la�instruciunile�publicate�actualizate.�

Beneficiarul�are�obliga�ia�s��depun��urm�toarele�documente�:��

� documentele� justificative� de� plat� în� fotocopii� certificate� de� c�tre� solicitant� “conform� cu�originalul”�:�facturi,�ordine�de�plat�,�dispozi�ii�de�plat��extern�,�fil��CEC,�chitan�e��i�extrase�de�cont�.�Înainte�de�a�realiza�fotocopiile�acestor�documente�în�vederea�depunerii,�solicitantul�este�obligat�s��aplice�pe� fiecare�document�original�o��tampil��care�s��ateste�c��produsele,�serviciile� sau� lucr�rile� la� care� fac� referire� documentele� respective� sunt� finan�ate� din�fondurile� POS� CCE.� Facturile� trebuie� s�� men�ioneze� detaliat,� bunul� achizi�ionat,� serviciul�prestat�sau�lucrarea�efectuat�.��

� alte� documente� justificative� în� fotocopii� certificate� de� c�tre� solicitant� “conform� cu�originalul”:� note� contabile,� balan�e� analitice� de� verificare� aferente� perioadei� de� raportare�pentru� cererea� de� rambursare� în� cauz�,� fi�e� de� cont� pentru� conturile� analitice� utilizate� în�eviden�a�contabil��distinct��a�proiectului,�balan�e�de�verificare)� care�cuprind�atât�valoarea�contribu�iei� proprii,� cât� �i� valoarea� finan��rii� nerambursabile,� precum� �i� dovada� efectu�rii�investi�iei.��

Documentele�doveditoare�predate�la�OI�IMM�nu�vor�fi�returnate.��

În� cazul� în� care� proiectul� necesit�� elaborarea� unor� studii� �i� folose�te� serviciile� unei� firme� de�consultan��,� este� necesar� ca� la� decontare� s�� se� prezinte� studiul� elaborat� de� c�tre� firma� de�consultan��,�fotocopie�a�facturii�emise�de�firma�de�consultan��,�dovada�pl��ii�efectuate�de�beneficiar��i� aprobarea� beneficiarului� pentru� documentele� remise� în� cadrul� serviciilor� de� consultan��.� Dac��

Page 60: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 60

studiul�face�obiectul�dreptului�de�autor��i�nu�poate�fi�prezentat,�atunci�se�va�aduce�un�document�de�atestare�a� lucr�rii�emis�de�c�tre�firma�de�consultan��,� la�care�se�anexeaz��un�rezumat�al�studiului,�ambele�semnate��i��tampilate.��

Pentru�cheltuieli�de�personal�beneficiarul�trebuie�s��prezinte�foile�de�prezen����i�statele�de�plat�.��

Pe�toat��perioada�de�implementare�a�proiectului�beneficiarul�va�transmite�previziuni�privind�fluxurile�financiare�pentru�trimestrul�urm�tor�în�conformitate�cu�graficul�men�ionat�anterior.�Beneficiarii�pot�opta�pentru�depunerea�unei�singure�cereri�de�rambursare,�la�finalizarea�implement�rii�proiectului.�

X.4�Returnarea�finan��rii�nerambursabile�

Returnarea�finan��rii�nerambursabile�se�va�realiza�de�c�tre�beneficiar,�în�urm�toarele�situa�ii:��� în�cazul�în�care�beneficiarul�d��o�declara�ie�fals��privind�condi�iile�de�realizare�a�proiectului;��� lipsa�justific�rii�efectu�rii�corecte/reale�a�cheltuielilor;��� în� cazul� nerespect�rii� principiilor� unui� management� financiar� riguros� (nerezonabilitatea�

costurilor)��� nerespectarea�prevederilor�contractului�privind�informarea��i�publicitatea;��� refuzul�monitoriz�rii;��� delocalizarea�investi�iei�în�afara�României,�în�mai�pu�in�de�3�ani�de�la�încheierea�proiectului��� închiderea�întreprinderii�în�mai�pu�in�de�3�ani�de�la�finalizarea�proiectului;��� men�inerea� investi�iei� mai� pu�in� de� 3� ani� de� la� data� finaliz�rii� proiectului� (înstr�inarea,�

vânzarea�sau�gajarea�activelor�achizi�ionate�prin�proiect);��� neatingerea�obiectivelor�men�ionate�în�cererea�de�finan�are�(propor�ional);��� nerealizarea�activit��ilor/proiectului�men�ionate�în�Cererea�de�finan�are;��� alte�cazuri�prev�zute�în�contractul�de�finan�are�sau�în�prezentul�ghid.�

X.5�Monitorizare�

Monitorizarea�proiectelor�se�face�de�OI� IMM,�prin�compartimentul�specializat,� în�vederea�urm�ririi�îndeplinirii�indicatorilor�stabili�i�prin�contract��i�pentru�asigurarea�ob�inerii�rezultatelor�prev�zute.�

Monitorizarea� const�� în� urm�rirea� progresului� fizic� înregistrat� în� implementarea�proiectului/contractului��i�în�colectarea��i�introducerea�în�Sistemul�Unic�de�Management�Informatic�(SMIS)�a�tuturor�informa�iilor�legate�de�proiect/contract.�

Procesul�de�monitorizare�începe�din�momentul�semn�rii�contractului�de�finan�are��i�se�termin��la�3�ani�dup��finalizarea�implement�rii�activit��ilor�proiectului.�

Beneficiarul� trebuie� ca� pe� toat�� perioada� de� derulare� a� proiectului� s�� comunice� OI� IMM� toate�modific�rile�care�pot�surveni�cu�privire�la�datele�sale�din�contact�(adres�,�nume��i�prenume,�statutul�juridic�al�firmei,�etc).��

Page 61: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 61

Beneficiarul� trebuie� s�� furnizeze� OI� IMM� toate� informa�iile� solicitate� de� acesta� în� scopul�implement�rii� proiectului.� În� acest� sens,� beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� întocmi� rapoarte�intermediare� �i� un� raport� final,� care� s�� cuprind�� informa�ii� despre� implementarea� ac�iunilor/�activit��ilor�proiectului�conform�calendarului�asumat.��Beneficiarul�este�obligat�s�prezinte�urmtoarele�rapoarte:��A.�Pe�parcursul�implement�rii�proiectului:��

� rapoarte�trimestriale�de�progres,�pe�data�de�10�a�lunii�urm�toare�perioadei�de�raportare;��� raport�final�de�implementare;��

�B.�Pentru�perioada�post�implementare�(timp�de�trei�ani�de�la�finalizarea�activit��ilor�proiectului):���

� rapoarte� privind� durabilitatea� investi�iei� (conform� Anxei� IVc� la� Contractul� de� finan�are),�anual,� la�data�de�15� ianuarie�al�anului�urm�tor�pentru�anul�anterior�de�raportare,� timp�de�trei�ani�dup��finalizarea�activit��ilor�proiectului.���

La� rapoartele� trimestriale� de� progres/raportul� final� de� implementare,� beneficiarul� trebuie� s��prezinte��i�documente�care�s��ateste/certifice�informa�iile�furnizate.��

Beneficiarul� trebuie� s�� �in�� o� eviden��� contabil�� distinct�� pe� conturi� analitice� pentru� Proiect.�Sistemul�contabil�utilizat�va�fi�în�conformitate�cu�legisla�ia�na�ional��în�vigoare.��

Beneficiarul� trebuie� s�� respecte� obliga�iile� de� informare� �i� publicitate� pentru� proiect,� conform�Anexei�II�la�Contractul�de�finan�are.��

Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�notifica�OI�IMM�orice�modificare�intervenit��în�bugetul�previzionat�al�Proiectului,�în�termen�de�10�zile�lucr�toare�de�la�data�apari�iei�modific�rii,�cu�men�ionarea�motivelor�care�au�condus�la�aceasta.��

Beneficiarul� este� obligat� s�� p�streze� investi�ia� pe� o� perioad�� de� cel� pu�in� cinci� ani� de� la� data�încheierii�proiectului.��

Contribu�ia� din� fondurile� publice� (na�ionale� �i� comunitare)� poate� fi� redus�� �i/sau� Autoritatea� de�Management� poate� cere� înapoierea,� în� totalitate� sau� par�ial,� a� sumelor� deja� pl�tite,� precum� �i� a�dobânzii�aferente�acestor�sume,�dac��beneficiarul�nu�respect��termenii�contractuali.�

Pentru�realizarea�monitoriz�rii�fizice�a�proiectelor�OI�IMM�va�desf��ura�urm�toarele�activit��i:�

� verificarea� con�inutului� documentelor� de� raportare� elaborate� �i� transmise� de� beneficiar�(activit��i�desf��urate/progresul�fizic);�

� vizite�de�monitorizare�care�î�i�propun�verificarea�stadiului�fizic�al�implement�rii�

� proiectului�la�fa�a�locului/sediul�beneficiarului�(anun�ate��i�ad�hoc).�

Page 62: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 62

X.5.1.�Verificarea�documentelor�

Verific�rile� documentelor� vor� asigura� c�� rapoartele� de� progres� elaborate� de� c�tre� beneficiar� sunt�complete��i� corecte,� c�� respect��modelele�din�anexele�Contractului�de� finan�are,� c��proiectul�este�implementat�în�conformitate�cu�legile�comunitare��i�na�ionale.�De�asemenea,�vor�urm�ri�evolu�ia�în�timp�a�indicatorilor�stabili�i�prin�Contractul�de�finan�are,�realiz�rile�fa���de��intele�propuse,�etc.�

X.5.2.�Vizita�de�monitorizare�

Scopul� vizitei� de�monitorizare� este� de� a� se� verifica� la� fa��� locului� realizarea� fizic�� a� unui� proiect,�sistemul�de�management�al�proiectului��i�de�a�permite�echipei�de�monitorizare�s��colecteze�unele�date� suplimentare� fa��� de� cele� cuprinse� în� rapoartele� de� progres,� în� vederea� aprecierii� valorii�indicatorilor�fa���de��intele�propuse��i�a�acurate�ei�informa�iei�furnizate�de�beneficiar.�

X.6��Audit��i�control�

Beneficiarul�trebuie�s���in��o�contabilitate�analitic��a�proiectului,�s���in��registre�exacte��i�periodice,�precum��i� înregistr�ri�contabile�separate��i� transparente�ale� implement�rii�proiectului.�Beneficiarul�trebuie� s�� p�streze� toate� înregistr�rile/registrele� timp� de� trei� ani� de� la� data� închiderii� oficiale� a�Programului�Opera�ional�Sectorial�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�2007�2013.��

Beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� p�stra� �i� de� a� pune� la� dispozi�ia� organismelor� abilitate,� inventarul�activelor� dobândite� prin� fondurile� alocate� prin� intermediul� POS� CCE� pe� o� perioad�� de� 3� ani,� dup��finalizarea�perioadei�de�implementare�a�POS�CCE.��

Beneficiarul�are�obliga�ia�s��acorde�dreptul�de�acces�la�locurile��i�spa�iile�unde�se�implementeaz��sau�a�fost�implementat�proiectul,�inclusiv�acces�la�sistemele�informatice,�precum��i�la�toate�documentele��i�fi�ierele�informatice�privind�gestiunea�tehnic���i�financiar��a�proiectului.�Documentele�trebuie�s��fie� u�or� accesibile� �i� arhivate� astfel� încât� s�� permit�� verificarea� lor.� Beneficiarul� este� obligat� s��informeze�OI�IMM�cu�privire�la�locul�arhiv�rii�documentelor.��

Beneficiarul� are� obliga�ia� s�� asigure� toate� condi�iile� pentru� efectuarea� verific�rilor,� punând� la�dispozi�ie,� la� cerere� �i� în� termen,� documentele� solicitate� �i� asigurând� disponibilitatea� �i� prezen�a�personalului�implicat�în�implementarea�proiectului,�precum��i�a�managerului�proiectului�verificat�sau�auditat,�pe�întreaga�durat��a�verific�rilor.��

Beneficiarul� are� obliga�ia� s�� furnizeze� orice� informa�ii� de� natur�� tehnic�� sau� financiar�� legate� de�proiect� solicitate� de� c�tre� OI� IMM,� Autoritatea� de�Management,� Autoritatea� de� Plat�/Certificare,�Autoritatea�de�Audit,�Comisia�European��sau�orice�alt�organism�abilitat�s��verifice�sau�s��realizeze�auditul�asupra�modului�de�implementare�a�proiectelor�cofinan�ate�din�instrumente�structurale.��

Beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� lua� toate� m�surile� necesare� care� s�� ofere� posibilitatea�reprezentan�ilor�Autorit��ii�de�Management,�ai�Comisiei�Europene,�ai�Biroului�European�Anti�Fraud��

Page 63: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 63

�i�ai�Cur�ii�Europene�a�Auditorilor�s��verifice�documentele�originale�legate�de�proiect.��

În� cazul� neregulilor� constatate,� beneficiarul� are� obliga�ia� s�� restituie� debitul� constatat,� precum� �i�accesoriile�acestuia,�respectiv�dobânzi,�penalit��i�de�întârziere��i�alte�penalit��i,�precum��i�costurile�bancare.� În� cazul� nerespect�rii� obliga�iei� de� restituire� a� debitului,� OI� IMM� va� sesiza� organele�competente� în� vederea� declan��rii� execut�rii.� Recuperarea� debitului� ca� urmare� a� neregulilor�constatate�se�va�realiza�conform�prevederilor�legale.��

Not��referitoare�la�conflictul�de�interese:��

Conflictul� de� interese� reprezint�� situa�ia� în� care� exist�� leg�turi� între� structurile� ac�ionariatului�beneficiarului��i�ofertan�ii�acestuia,� între�membrii�comisiei�de�evaluare��i�ofertan�i�sau�atunci�când�ofertantul�câ�tig�tor�de�ine�pachetul�majoritar�de�ac�iuni� în�dou��firme�participante�pentru�acela�i�tip�de�achizi�ie�în�cadrul�achizi�iilor�realizate�de�solicitan�ii�priva�i�ai�fondurilor�nerambursabile.��

Paragraful�(25)�din�Regulamentul�Financiar�nr.1605/2002�prevede���„Pentru�a�preveni�neregulile��i�a�combate�frauda��i�corup�ia��i�a�promova�buna��i�eficienta�gestiune,�candida�ii��i�ofertan�ii�care�se�fac�vinova�i�de�asemenea�acte�sau�cei�care�se�afl��într�o�situa�ie�de�conflict�de�interese�trebuie�exclu�i�de�la�adjudecarea�contractelor”.��

Art.52� din� Regulamentul� Financiar� nr.1605/2002,� cum� a� fost� modificat� prin� Regulamentul� (CE,�Euratom)�nr.�1995/2006�al�Consiliului�din�13.12.2006,�prevede�faptul�c�:��

�� alin.(1)� „Tuturor� actorilor� financiari� �i� oric�rei� alte� persoane� implicate� în� execu�ia,� gestionarea,�auditarea� sau� controlul� bugetului� le� este� interzis� s�� ia� m�suri� care� pot� genera� un� conflict� între�propriile� lor� interese� �i� cele� ale� Comunit��ilor.� Dac�� survine� un� astfel� de� caz,� persoana� în� cauz��trebuie�s��se�ab�in��de�la�astfel�de�m�suri��i�s��prezinte�situa�ia�autorit��ii�competente.”��

�� alin.(2)� „Un� conflict� de� interese� survine� în� cazul� în� care� exercitarea� impar�ial�� �i� obiectiv�� a�func�iilor� unui� actor� financiar� sau� ale� unei� alte� persoane,� men�ionate� la� alineatul� (1),� este�compromis�� din�motive� care� implic�� familia,� via�a� sentimental�,� afinit��ile� politice� sau� na�ionale,�interesul�economic�sau�orice�alt�interes�comun�cu�cel�al�beneficiarului.”��

Departamentul�pentru�Lupta�Antifraud��–�DLAF���asigur��protec�ia�intereselor�financiare�ale�Uniunii�Europene� în� România.� Departamentul� are� atribu�ii� de� control� al� fondurilor� comunitare,� fiind�coordonatorul�na�ional�al�luptei�antifraud�.��

DLAF� efectueaz�� controale� operative� la� fa�a� locului,� din� oficiu� ori� în� urma� sesiz�rilor� primite� de� la�autorit��ile� cu� competen�e� în� gestionarea� asisten�ei� financiare� comunitare,� de� la� alte� institu�ii�publice,�de�la�persoane�fizice�sau�juridice,�mass�media,�OLAF,�precum��i�celelalte�State�Membre.��

Potrivit� prevederilor� Legii� nr.78/2000� pentru� prevenirea,� descoperirea� �i� sanc�ionarea� faptelor� de�corup�ie�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare,�preciz�m�urm�toarele:��

“ART.�18^1��

(1)�Folosirea�sau�prezentarea�de�documente�ori�declara�ii�false,�inexacte�sau�incomplete,�care�are�ca�rezultat� ob�inerea� pe� nedrept� de� fonduri� din� bugetul� general� al� Comunit��ilor� Europene� sau� din�

Page 64: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 64

bugetele�administrate�de�acestea�ori�în�numele�lor,�se�pedepse�te�cu�închisoare�de�la�3�la�15�ani��i�interzicerea�unor�drepturi.��

(2)�Cu�aceea�i�pedeaps��se�sanc�ioneaz��omisiunea�de�a�furniza,�cu��tiin��,�datele�cerute�potrivit�legii�pentru� ob�inerea� de� fonduri� din� bugetul� general� al� Comunit��ilor� Europene� sau� din� bugetele�administrate�de�acestea�ori�în�numele�lor,�dac��fapta�are�ca�rezultat�ob�inerea�pe�nedrept�a�acestor�fonduri.��

(3)�Dac��faptele�prev�zute�la�alin.�(1)��i�(2)�au�produs�consecin�e�deosebit�de�grave,�pedeapsa�este�închisoarea�de�la�10�la�20�de�ani��i�interzicerea�unor�drepturi.��

ART.�18^2��

(1)� Schimbarea,� f�r�� respectarea� prevederilor� legale,� a� destina�iei� fondurilor� ob�inute� din� bugetul�general� al� Comunit��ilor� Europene� sau� din� bugetele� administrate� de� acestea� ori� în� numele� lor� se�pedepse�te�cu�închisoare�de�la�6�luni�la�5�ani.��

(2)� Dac�� fapta� prev�zut�� la� alin.� (1)� a� produs� consecin�e� deosebit� de� grave,� pedeapsa� este�închisoarea�de�la�5�la�15�ani��i�interzicerea�unor�drepturi.��

(3)�Schimbarea,�f�r��respectarea�prevederilor�legale,�a�destina�iei�unui�folos�legal�ob�inut,�dac��fapta�are�ca�rezultat�diminuarea�ilegal��a�resurselor�din�bugetul�general�al�Comunit��ilor�Europene�sau�din�bugetele�administrate�de�acestea�ori� în�numele�lor,�se�sanc�ioneaz��cu�pedeapsa�prev�zut��la�alin.�(1).��

ART.�18^3��

(1)�Folosirea�sau�prezentarea�de�documente�ori�declara�ii�false,�inexacte�sau�incomplete,�care�are�ca�rezultat� diminuarea� ilegal�� a� resurselor� din� bugetul� general� al� Comunit��ilor� Europene� sau� din�bugetele�administrate�de�acestea�ori�în�numele�lor,�se�pedepse�te�cu�închisoare�de�la�3�la�15�ani��i�interzicerea�unor�drepturi.��

(2)� Cu� aceea�i� pedeaps�� se� sanc�ioneaz�� omisiunea� de� a� furniza,� cu� �tiin��,� datele� cerute� potrivit�legii,�dac��fapta�are�ca�rezultat�diminuarea�ilegal��a�resurselor�din�bugetul�general�al�Comunit��ilor�Europene�sau�din�bugetele�administrate�de�acestea�ori�în�numele�lor.��

(3)�Dac��faptele�prev�zute�la�alin.�(1)��i�(2)�au�produs�consecin�e�deosebit�de�grave,�pedeapsa�este�închisoarea�de�la�10�la�20�de�ani��i�interzicerea�unor�drepturi.”��

Orice� sesizare� privind� nereguli� �i/sau� posibile� fraude� în� acordarea� sau� utilizarea� fondurilor�comunitare� poate� fi� adresat�� Departamentului� pentru� Lupta� Antifraud�:� www.antifrauda.gov.ro,�[email protected].��

X.7�Drepturile��i�obliga�iile�beneficiarului�

Prin�semnarea�contractului�de�finan�are,�beneficiarul�accept��termenii��i�condi�iile� în�care�va�primi�

Page 65: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 65

finan�area�nerambursabil���i�se�angajeaz��s��implementeze�pe�propria�r�spundere�proiectul�pentru�care�prime�te�finan�are,�cu�respectarea�legisla�iei�na�ionale��i�comunitare.��

Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�implementa�proiectul�pentru�care�a�semnat�un�contract�de�finan�are�din�POS�CCE�în�conformitate�cu�prevederile�din�Cererea�de�finan�are�aprobat�.�Dac��beneficiarul�nu�reu�e�te� s��pun�� în� aplicare�proiectul� în� condi�iile� asumate� �i� stipulate� în� contractul� de� finan�are,�acesta�trebuie�s��î�i�asume�e�ecul�par�ial�sau�total�în�realizarea�obliga�iilor.�În�acest�caz,�OI�IMM�î�i�rezerv��dreptul�de�a�întrerupe�pl��ile.��

Pentru� asigurarea� finan��rii� cheltuielilor� necesare� implement�rii� proiectului,� beneficiarul� poate�constitui�garan�ii�în�favoarea�unei�institu�ii�de�credit,�sub�forma�gaj�rii�sau�ipotec�rii�asupra�activelor�fixe� care� fac� obiectul� contractului� de� finan�are,� în� conformitate� cu� HG� 606/2010� �i� prev�zute� în�Contractul� de� finan�are� (Anexa� 5).� Beneficiarul� este� obligat� s�� transmit�� OI� IMM� copii� ale�contractului�de�credit��i�gaj/ipotec���au�ale�oric�ror�alte�documente�încheiate�cu�institu�ia�bancar��în�termen�de�maximum�10�zile�lucr�toare�de�la�semnarea�acestora.��

Beneficiarul� are� obliga�ia� ca,� în� termen� de� 15� zile� de� la� recep�ia� final�/punerea� în� func�iune� a�bunurilor,�s��încheie�o�poli���de�asigurare�pentru�acestea.�Poli�a�de�asigurare�va�fi�cesionat�:��

a.�în�favoarea�OI�IMM,�în�cazul�în�care�solicitantul�nu�dore�te�s��beneficieze�de�facilit��ile�oferite�prin�HG� 606/2010.� Originalul� Poli�ei� de� Asigurare� va� fi� depus�� la� AM� POS� CCE� odat�� cu� cererea� de�rambursare�în�care�solicit��rambursarea�cheltuielilor�privind�achizi�ia�activelor�asigurabile�.��

b.� în� favoarea� institu�iei� bancare,� în� cazul� în� care� solicitantul� dore�te� s�� beneficieze� de� facilit��ile�oferite� prin�HG�606/2010.� Copia� Poli�ei� de�Asigurare� va� fi� depus�� la�OI� IMM�odat�� cu� cererea�de�rambursare�în�care�solicit��rambursarea�cheltuielilor�privind�achizi�ia�activelor�asigurabile.��

În�ambele�cazuri,�polia�de�asigurare�va�avea�valabilitate�pân�la�finalizarea�proiectului.�

Beneficiarul� trebuie� s�� �in�� o� eviden��� contabil�� distinct�� pe� conturi� analitice� pentru� Proiect.�Sistemul�contabil�utilizat�va�fi�în�conformitate�cu�legisla�ia�na�ional��în�vigoare.�

X.7.1�Amendamente�la�Contractul�de�Finan�are�

Beneficiarul�poate�solicita�amendamente�la�contract�pe�durata�de�valabilitate�a�acestuia,�în�condi�iile�prev�zute�în�contractul�de�finan�are.��

Beneficiarul� trebuie� s�� cunoasc�� faptul� c�� dac�� pe� perioada�de� valabilitate� a� contractului� intervin�modific�ri� de� natur�� s�� afecteze� obiectivul� proiectului,� sau�modific�ri� care� afecteaz�� condi�iile� de�eligibilitate� prev�zute� pentru� apelul� de� proiecte� în� cadrul� c�ruia� s�a� ob�inut� finan�area�nerambursabil�,�proiectul�poate�fi�declarat�neeligibil�pentru�finan�are,�finan�area�nerambursabil��se�va� sista,� iar� sumele� acordate� pân�� în� acel� moment� se� vor� recupera� în� conformitate� cu� legisla�ia�na�ional���i�prevederile�contractuale.��

Page 66: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 66

Beneficiarul�poate�efectua�modific�ri�asupra�bugetului,�dac��acesta�nu�afecteaz��scopul�principal�al�proiectului��i�impactul�financiar�se�limiteaz��la�transferul�a�maximum�10%�din�suma�înscris��ini�ial�în�cadrul� fiec�rei� linii� bugetare,� în� cadrul� aceluia�i� capitol� de� cheltuieli� eligibile,� f�r�� a� se� modifica�valoarea� total�� eligibil�� a� proiectului.� Beneficiarul� transmite� OI� IMM� bugetul� astfel� modificat� în�termen�de�maximum�10�zile�lucr�toare�de�la�data�modific�rii.��

Orice�modificare�la�Contract�se�va�face�cu�acordul�ambelor�p�r�i.��

Beneficiarul� trebuie� s�� informeze� OI� IMM� despre� orice� situa�ie� care� poate� determina� întârzierea�execut�rii� Contractului� în� termen� de� 10� zile� calendaristice� de� la� data� lu�rii� la� cuno�tin��� despre�aceasta.�Beneficiarul�poate�cere,�cu�cel�pu�in�30�de�zile�calendaristice�înainte�de�sfâr�itul�perioadei�de� implementare� a� Proiectului,� prelungirea� duratei� de� implementare.� Beneficiarul� va� transmite�cererea�înso�it��de�documente�justificative.�Durata�de�implementare�a�proiectului�se�poate�prelungi�corespunz�tor�doar�în�urma�aprob�rii�OI�IMM.��

În� cazul� schimb�rii� adresei,� sediului� social,� contului� bancar,� al� înlocuirii� reprezentantului� legal,� a�persoanei�de�contact�sau�a�persoanei�responsabile�cu�opera�iunile�financiare,�Beneficiarul�notific��OI�IMM� în� termen�de� cel�mult�10� (zece)� zile� lucr�toare�de� la�data�oper�rii�modific�rii.�Notificarea�va�constitui�anex��la�contract,�f�r��a�mai�fi�necesar��încheierea�unui�act�adi�ional.��

Pentru� schimbarea� contului� �i� /sau� a� b�ncii� creditoare,� dac�� Beneficiarul� a� solicitat� credit� bancar�pentru�cofinan�area�Proiectului,�notificarea�va�fi�înso�it��de�acordul�scris�al�b�ncii�creditoare.�În�cazul�schimb�rii� persoanei� responsabile� cu� opera�iunile� financiare,� Beneficiarul� va� transmite� OI� IMM�numele�noii�persoane�desemnate�precum��i�datele�sale�de�contact,�împuternicirea��i�specimenul�de�semn�tur�.�Notificarea� va� constitui� anex�� la� prezentul� contract,� f�r�� a�mai� fi� necesar�� încheierea�unui�act�adi�ional.��

Beneficiarul�va�trebui�s��î�i�asume�integral�r�spunderea�pentru�prejudiciile�cauzate�ter�ilor�din�culpa�sa,� pe� parcursul� implement�rii� proiectului,� în� conformitate� cu� prevederile� legisla�iei� na�ionale�relevante.��

X.7.2�Asigurarea�cofinan��rii��i�a�cheltuielilor�neeligibile�

Beneficiarii�au�obliga�ia�s��asigure:��

� contribu�ia�proprie�în�cadrul�cheltuielilor�eligibile�ale�proiectului;��

� sumele�pentru�acoperirea�cheltuielilor�neeligibile��i�conexe�ale�proiectului;��

� sumele�pentru�acoperirea�cofinan��rii�din�fondurile�programului�în�cadrul�proiectului;�aceste�sume�vor�fi�cheltuite�în�avans�de�c�tre�beneficiari�pân��la�rambursarea�cheltuielilor�de�c�tre�OI�IMM.��

Fundamentarea�bugetului�propriu�al�proiectului�se�va�face�în�func�ie�de�obiectivele�ce�urmeaz��a�fi�realizate�prin�proiect,��i�de�cheltuielile�eligibile��i�neeligibile.�

Page 67: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � �

� 67

Beneficiarul�poate�efectua�modific�ri�asupra�bugetului,�daca�acesta�nu�afecteaz��scopul�principal�al�proiectului��i�impactul�financiar�se�limiteaz��la�realocarea�financiara�între�liniile�bugetare�ale�proiectului�a�maximum�10%�din�suma�înscris��ini�ial�în�cadrul�fiec�rei�linii�bugetare�a�proiectului.�

X.8�Informare,�publicitate��i�p�strarea�documentelor��

(A�se�vedea�Anexa�II�la�Contractul�de�finanare)��

Beneficiarul�are�obliga�ia�s��asigure�o�vizibilitate��i�o�promovare�adecvate�a�obiectivelor,�rezultatelor�ob�inute,� etc� în� conformitate� cu�prevederile� contractuale� �i� instruc�iunile� cuprinse� în�Manualul�de�Identitate�Vizual�,� (Sec�iunea� Informative� �� Reguli� de� identitate� vizual�)� care� se� g�seste� pe� site�ul�www.fonduri�ue.ro.��

Beneficiarul�va�descrie�în�cadrul�rapoartelor�de�progres�toate�activit��ile�de�informare��i�publicitate�desf��urate,�aferente�proiectului��i�va�ata�a� la�raport:�fotocopii�dup��articolele�de�pres�,�fotografii�ale� loca�iei� proiectului� din� care� s�� reias�� amplasarea�panoului� (în� timpul� execut�rii� lucr�rilor)� �i� o�plac�� explicativ�� (dup�� finalizarea� lucr�rilor),� fotografii� ale� evenimentelor� organizate� în� cadrul�proiectului,� din� care� sa� reias�� respectarea� cerin�elor� de� informare� �i� publicitate,� fotocopii� dup��publica�ii,�etc.��

Pentru�toate�echipamentele�achizi�ionate�prin�proiect,�beneficiarul�trebuie�s��aplice�la�loc�vizibil�un�autocolant/pl�cu��,� dup�� caz,� în� care� s�� se� men�ioneze� elementele� prev�zute� în� Anexa� II� la�Contractul�de�finan�are.��

Nerespectarea� obliga�iilor� privind� informarea� �i� publicitatea� are� drept� consecin��� efectuarea� unor�corec�ii�financiare,�sistarea�finan��rii��i�recuperarea�sumelor�deja�pl�tite.��

Beneficiarul� trebuie� s�� p�streze� toat�� documenta�ia� legat�� de� implementarea� proiectului,� inclusiv�inventarul� asupra� bunurilor� dobândite� precum� �i� documentele� contabile� privind� activit��ile� �i�cheltuielile� eligibile� (inclusiv� notele� contabile� ce� atest�� înregistrarea� în� gestiunea� beneficiarului� a�bunurilor��i�serviciilor�achizi�ionate�în�cadrul�proiectului)�prin�finan�area�nerambursabil�,�timp�de�3�ani�de�la�data�închiderii�oficiale�a�POS�CCE.

Page 68: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 68

Anexa�1�–�Cererea�de�finan�are�

�FORMULARUL�CERERII�DE�FINAN�ARE�[Este�foarte�important�ca�formatul�Cererii�de�finan�are�s��fie�p�strat�ca�atare;�nu�se�admit�modific�ri�sau� elimin�ri� de� paragrafe;� la� completarea� cererii� de� finan�are� se� vor� �terge� toate� informa�iile�marcate�în�culoarea�ro�ie�între�paranteze.]��INSTRUMENTELE�STRUCTURALE�ALE�UE�FORMULAR� PENTRU� PROGRAMUL� OPERA�IONAL� SECTORIAL� CRE TEREA� COPETITIVIT��II�ECONOMICE�

��ÎNREGISTRAREA�CERERII�DE�FINAN�ARE�Se�completeaz��de�c�tre�OI�IMM�Numele�clusterului�Data�înregistrrii……………..� Numele� �i� prenumele� persoanei� care�

înregistreaz�…………………………..�

Numr�de�înregistrare…………..� Semntura�persoanei�care�înregistreaz………..…………………………….�

Numr�cerere�de�proiecte…………� ��TITLUL�PROIECTULUI��………………………………………………………………….��[Titlul� proiectului� trebuie� s�� fie� relevant� pentru� opera�iune� �i� în� concordan��� cu� activit��ile�preconizate.]���0.�INFORMA�II�PRIVIND�TIPUL�ASISTEN�EI�FINANCIARE�NERAMBURSABILE�SOLICITATE���Tipul�asistenei�comunitare�nerambursabile:�FEDR��[Nu�se�vor�mai�face�alte�complet�ri]���1.�INFORMA�II�PRIVIND�SOLICITANTUL���1.1�SOLICITANT���[Datele� se� vor� completa� cu� aten�ie,� orice�modificare� nefiind� permis�� ulterior� depunerii� decât� prin�notificare�scris��c�tre�AM�POS�CCE.]��

Page 69: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 69

[Solicitantul�va�completa�cu�aten�ie�toate�datele,�f�r��omisiuni�sau�gre�eli,�aceste�date�fiind�criteriu�la�evaluarea�administrativ�.]����Numele�clusterului:�……………………………………..��Denumirea�Entit�ii�de�Management�al�Clusterului…………………………..�Cod�de�înregistrare�fiscal:�………….....…………………….(dac��este�cazul)��Cod�unic�de�înregistrare:�………...............................…………��Adresa�po�tal:�……………………………………..��Adresa�po�t�electronic:�…………………�………………….(dac��este�cazul)����1.2�TIPUL�SOLICITANTULUI:��[Se�va�bifa�în�c�su�a�corespunz�toare.]��Tipul�solicitantului�� Bifai��Cluster�emergent� �Cluster�inovativ� ��1.3�DATE�DESPRE�COMPONEN�A�CLUSTERUL�REPREZENTAT�DE�SOLICITANT��� 2011� 2010� 2009�Num�r�de�IMM�productive/din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�

�� � �

Cifra�de�afaceri�cumulat��a�IMM�productive/�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�

� � �

Num�r�angaja�i�în�IMM�productive/�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�

� � �

Page 70: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 70

1.4�REPREZENTATUL�LEGAL��[Persoana�care�are�dreptul,�conform�actelor�de�constituire�a�Entit��ii�de�Management�s��semneze�i�s��reprezinte�organiza�ia]��Nume:� � � �……………………………………..��Func�ia�� � ……………………………………..�Numr�de�telefon� ……………………………………..�Numr�de�fax� � ……………………………………..�Adres�e�mail� � ……………………………………..��1.5�PERSOAN��DE�CONTACT���[Persoana�care�va��ine�leg�tura�cu�toate�institu�iile�implicate]��Nume:� � � �……………………………………..��Func�ia�� � ……………………………………..�Numr�de�telefon� ……………………………………..�Numr�de�fax� � ……………………………………..�Adres�e�mail� � ……………………………………..��1.5�Banca�solicitantului��Banca:� � � �……………………………………..��Sucursala�� � ……………………………………..�Adres��� � ……………………………………..�Cod�IBAN� � ……………………………………..��1.6.�SPRIJIN�PRIMIT�ÎN�PREZENT�SAU�ANTERIOR�DIN�FONDURI�PUBLICE��� A�i� beneficiat� de� asisten��� nerambursabil�� din� fonduri� publice� sau� de� împrumut� din� partea�

Institu�iilor�Financiare�Interna�ionale�în�ultimii�trei�ani?��

Da���Nu�����[Dac��da,�se�va�complete�în�detaliu�cu�tipul�asisten�ei�i�men�ionarea�în�clar�a�institu�iei�de�la�care�s�a�ob�inut�finan�area]��Daca� da,� v�� rug�m� specifica�i� urm�toarele� informa�ii� pentru� 3� proiecte� (cele� 3� proiecte� vor� fi�selectate�în�ordinea�descresc�toare�a�anului�calendaristic�în�care�s�a�semnat�contractul):���Titlul�proiectului��i�nr.�de�referin�� �

Page 71: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 71

Stadiul� implementrii� proiectului,�rezultate�obinute�

Valoarea� proiectului� (în� lei)� [fr�TVA]��

Sursa�de�finanare� ��� Proiectul�ce�constituie�obiectul�prezentei�cereri�de�finan�are�a�mai�beneficiat�de�sprijin�financiar�

din�fonduri�publice,�inclusiv�fonduri�UE,�în�ultimii�3�ani?���

Da���Nu�����Daca�da,�v��rug�m�specifica�i�urm�toarele�informa�ii:���Titlul�proiectului��i�nr.�de�referin�� �Valoarea�proiectului�(în�lei)�� �Sursa�de�finanare�� ��1.7�EXPERIEN�A�RELEVANT��A�SOLICITANTULUI�PENTRU�DOMENIUL�PROIECTULUI��[Descrie�i�succint�activit��ile��i/sau�proiectele�desf��urate�pân��la�depunerea�cererii�de�finan�are�de�c�tre�Solicitant�pe�care�le�considera�i�relevante�pentru�obiectivele,�rezultatele��i�activit��ile�prezentei�cereri�de�finan�are.�Nu�mai�mult�de�1�pagin�.]���1.8�ROLUL�SOLICITANTULUI�ÎN�IMPLEMENTAREA�PROIECTULUI��[Descrie�i�succint�rolul�Solicitantului�în�una�sau�mai�multe�dintre�etapele�urm�toare:�dezvoltarea�ideii�proiectului/� implementarea� activit��ilor/� asigurarea� finan��rii� proiectului� /� asigurarea�sustenabilit��ii.�Descrie�i� succint�activitatea� sau�activit��ile�din� cadrul�proiectului�de� care� r�spunde�Solicitantul.�Nu�mai�mult�de�jum�tate�de�pagin�]��2.�DESCRIEREA�PROIECTULUI���TITLUL�PROIECTULUI��……………………………………………………………………………………………………….���2.1�AXA�PRIORITAR��A�PROGRAMULUI�OPERA�IONAL��I�DOMENIUL�MAJOR�DE�INTERVEN�IE��PROGRAMUL�OPERA�IONAL�SECTORIAL�CRE TEREA�COMPETITIVIT��II�ECONOMICE��AXA�PRIORITAR��„Un�sistem�inovativ��i�ecoeficient�de�produc�ie”��DOMENIUL�MAJOR�DE�INTERVEN�IE�1.3�„Dezvoltarea�durabil��a�antreprenoriatului”��OPERA�IUNEA� 1.3.3� „Sprijin� pentru� integrarea� întreprinderilor� în� lan�urile� de� furnizori� sau�clustere”��

Page 72: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 72

��2.2�LOCA�IA�PROIECTULUI��[Se� va� completa� în� clar,� f�r�� prescurt�ri� �i� cu� aten�ie.� Se� vor� indica� regiunea/regiunile� �i�jude�ul/jude�ele�în�care�se�vor�organiza�activit��ile�principale.]���ara�� România�� Regiunea��Jude�ul�� Localitatea��Adresa� ��2.3�DESCRIEREA�PROIECTULUI���2.3.1�Obiectivul�proiectului��[Se�vor�prezenta�obiectivul�general��i�obiectivele�specifice�ale�proiectului;�de�asemenea�se�va�explica�cum� contribuie� proiectul� la� realizarea� obiectivelor� specifice� aferente� axei� prioritare,� precum� �i� la�realizarea� obiectivului� general� al� Programului� Opera�ional� Sectorial� Cre�terea� Competitivit��ii�Economice.]��[Se� recomand�� citirea� cu� aten�ie� a� Ghidului� �i� acordarea� unei� aten�ii� deosebite� pentru� încadrarea�activit��ilor� �i� obiectivelor� proiectului� propus� în� cerin�ele� programului� prin� corelarea� obiectivelor�proiectului�cu�cele�ale�programului.]���2.3.2�Context��[Se�va�preciza�dac��proiectul�pentru�care�se�solicit��finan�area�este�o�component��a�unei�opera�iuni�complexe,�explicându�se�dac��acestea�sunt�independente�din�punct�de�vedere�tehnic��i�financiar��i�ce�criterii�s�au�folosit�la�departajarea�lor.]��[Nu�mai�mult�de�1�pagin�.�Se�va�corela�cu�Planul�de�dezvoltare�a�clusterului.]��2.3.3�Justificarea�necesitii�implementrii�proiectului��[Se�va�preciza�de�ce�este�necesar�acest�proiect�pentru�atingerea�obiectivelor�clusterului��i�care�este�valoarea�sa�ad�ugat�.]��[Nu�mai�mult�de�1�pagin�.�Se�va�corela�cu�Planul�de�dezvoltare�a�clusterului.]��Specificai�dac�proiectul�este�un�proiect�fundamental�pentru�realizarea�planului�de�dezvoltare�a�clusterului��

Da���Nu�����2.3.4.�Efectul�stimulativ��[Descrieti�succinct�efectul�stimulativ�al�proiectului.�Analiza�efectului�stimulativ�trebuie�s��se�bazeze�pe�o�compara�ie�a�situa�iilor�cu��i�f�r��finan�are�nerambursabil�]��

Page 73: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 73

�a)�Va�cre�te�substan�ial�dimensiunea�proiectului�prin�acordarea�finan��rii?��

Da���Nu�����Dac�da,�specifica�i�tipul�de�cre�tere:�

�b)�Va�cre�te�substan�ial�domeniul�de�aplicare�al�proiectului�prin�acordarea�finan��rii?��

Da���Nu�����Dac�da,�specifica�i�tipul�de�cre�tere:��� cre�terea� num�rului� de� rezultate� ob�inute� pe� proiect� (brevete,� publica�ii� �tiin�ifice,�

produse,�procese��i�servicii�noi/îmbun�t��ite,�etc.)��� realizarea�unui�proiect�mai�ambi�ios�caracterizat�de�o�probabilitate�mai�mare�de�impact�

�tiin�ific�sau�tehnologic,�dar��i�de�o�probabilitate�mai�mare�de�e�ec��� altceva:�..................................................................................................................................��c)�Va� cre�te� substan�ial� valoarea� total�� a� cheltuielilor� suportate� de� beneficiar� pentru� proiect� prin�acordarea�finan��rii?��

Da���Nu�����Dac�da,�specifica�i�tipul�de�cre�tere:��� cre�terea�cheltuielilor�totale�ale�beneficiarului��� cre�terea� bugetului� angajat� pentru� proiect� (f�r�� o� sc�dere� corespunz�toare� în� bugetul�

altor�proiecte)��� cre�terea�cheltuielilor�ale�beneficiarului�ca�procent�din�cifra�total��de�afaceri��� altceva:�..................................................................................................................................��d)�Va�cre�te�substan�ial�ritmul�de�finalizare�a�proiectului�prin�acordarea�finan��rii?��

Da���Nu�����

� cre�terea�costurilor�totale�ale�proiectului�(f�r��diminuarea�cheltuielilor�suportate�de�c�tre�beneficiar�din�fonduri�proprii�o�dat��cu�primirea�finan��rii)��

� cre�terea� num�rului� de� angaja�i� în� IMM� productive� /� � din� domeniul� serviciilor� de� înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�

� altceva:�..................................................................................................................................��

Page 74: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 74

Dac�da,�specifica�i�cu�cât�timp�se�va�termina�mai�repede�proiectul�în�compara�ie�cu�cazul�în�care�nu�s�ar�primi�finan�are�nerambursabil�:�.................................................��2.3.5.�Activiti�previzionate�a�se�realiza��[Se� vor� prezenta� activit��ile� �i� sub�activit��ile� �i� corelarea� cu� calendarul� activit��ilor� prev�zut� la�punctul�2.6]��[Nu�mai�mult�de�o�pagin�.�A�nu�se�confunda�cu�calendarul�achizi�iilor.]���2.3.6.�Resursele�materiale�implicate�în�realizarea�proiectului��[Se� vor� preciza� sediul/sediile� aferente� activit��ilor� prev�zute� prin� proiect,� dot�rile,� echipamente� IT�de�inute��i�utilizate�pentru�implementarea�proiectului�ce�face�obiectul�cererii�de�finan�are�etc.]��[Nu�mai�mult�de�o�pagin�.]��2.3.7.�Rezultate�anticipate��[Se� vor� descrie� rezultatele� anticipate� din� fiecare� activitate� �i� sub�activitate�men�ionat�� anterior� la�pct.2.3.5.]��Nr.�� Activitate/subactivitate�� Rezultate�� Modalitatea� de� exprimare/�

cuantificare�a�rezultatului��� � � ��2.3.8.�Potenialii�beneficiari�ai�proiectului/�grupul�int��[Se� vor� indica� grupurile/entit��ile� care� vor� beneficia/vizate� de� rezultatele� proiectului,� direct� sau�indirect.�V��rug�m�s��cuantifica�i�dac��este�posibil.]��[Nu�mai�mult�de�o�pagin�.]��2.4.�MANAGEMENTUL�PROIECTULUI���2.4.1�Metodologia�de�implementare�a�proiectului��[Preciza�i� modul� în� care� va� fi� realizata� fiecare� activitate/subactivitate,� persoanele� responsabile,�rezultatele� preconizate,� gestionarea� monitorizarea,� evaluarea� �i� controlul� proiectului� �i� aspectele�cheie�ale�implement�rii.]���2.4.2�Personalul�echipei�de�implementare�a�proiectului��[Se�va�prezenta�personalul�cu�rol�important�în�implementarea�proiectului�(max.�10�persoane)]:��Nr.� Nume�/�prenume�� Func�ia�� Responsabilit��i� în� cadrul�

proiectului��1� � � �2� � � �….� � � �

Page 75: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 75

�[În� cazul� în� care� managementul� proiectului� se� externalizeaz�,� acest� lucru� trebuie� detaliat,�prezentând:����cerin�ele�minime�(experien�a�similar�,�expertiza�etc.)�pe�care�solicitantul�le�va�include�în�caietul�de�sarcini�de�achizi�ionare�a�serviciilor�de�management�al�proiectului,��

�� activit��ile� de� management� al� proiectului� ce� vor� face� obiectul� contractului� de� servicii� de�management�al�proiectului,��

��modul� în� care� solicitantul� �i� persoanele� angajate� ale� acestuia� vor� verifica/monitoriza� activitatea�contractorului� care� va� furniza� servicii� de� management� al� proiectului� (CV,� fi�ele� de� post�corespunz�toare,�rol�în�organiza�ie,�atribu�ii�etc).]���2.4.3�Riscuri�[Se� vor� prezenta� principalele� riscuri� legate� de� implementarea� proiectului,� precum� �i� m�surile� de�reducere�a�acestora.]���2.5�DURATA�PROIECTULUI��[Preciza�i�durata�implement�rii�proiectului�exprimat��în�luni�(f�r��activit��i�preliminare)]���2.6.�CALENDARUL�ACTIVIT��ILOR��[Completa�i�tabelul�de�mai�jos�cu�activit��ile�care�au�avut�loc�pân��la�momentul�depunerii�cererii�de�finan�are� (dac�� este� cazul)� �i� cele� previzionate� a� se� realiza� în� vederea� implement�rii� proiectului,�precum� �i� datele� la� care� acestea� s�au� realizat� /� se� vor� realiza,� corelate� cu� metodologia� de�implementare�a�proiectului.]���Activitate�� De�la….��

(nr� lun�� de� la� începerea�proiectului)��

Pân��la….��(nr� lun�� de� la� începerea�proiectului)��

1.�� � �2.� � �….� � ��

Page 76: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 76�

2.7�INDICATORI��[Completa�i�valoarea�prognozat��a�indicatorilor�din�table,�în�func�ie�de�activit��ile�eligibile�incluse�în�proiect.]��� Indicator�/�Activitatea�aplicabil� Valoare�la�începutul�

perioadei�de�implementare�(an�2012)��

Valoare�estimat�la�sfâr�itul�perioadei�de�implementare�(%)�(an�2014)�

Valoare�estimat�la�sfâr�itul�perioadei�de�men�inere�obligatorie�a�investi�iei�–�5�ani�(%)�(an�2017)�

Indicatori�de�realizare�imediat��1. Nr.�zile/om�expertiz��extern��contractat��(Act.�1.1,�6,�9.1�–�9.4,�

10)�� � �

2. Nr.�studii,�analize,�strategii�(Act.�2.1,�2.2)� � � �3. Nr.�activit��i�de�promovare�implementate�(Act.�2.2)� � � �4. Nr.�particip�ri�la�târguri,�expozi�ii��i�misiuni�economice�(Act.2.3)� � � �5. Nr.�activit��i�de�marketing�realizate�(Act.�2.4)� � � �6. Nr.�proiecte�dezvoltate�(Act.�2.5)� � � �7. Nr.� cursuri� /� sesiuni� de� formare� /� mentoring� /� coaching�

organizate�(Act.�3.1,�3.2)�� � �

8. Nr.� evenimente� pentru� schimb� de� experien��� organizate� (Act.�3.3)�

� � �

9. Nr.� evenimente� pentru� asimilarea� de� bune� practici� organizate� � � �

Page 77: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 77�

(Act.�3.4)�10. Nr.�participan�i�(Act.�3.1,�3.2,�3.3,�3.4)� � � �11. Nr.� zile/om� expertiz�� intern�� angajat�� (personal� propriu)� (Act.�

4.1,�4.2,�4.4)�� � �

12. Nr.�re�ele�dezvoltate�(Act.�4.3)� � � �13. Nr.�puncte�de�contact�dezvoltate�(Act.�4.3)� � � �14. Nr.�materiale�promo�ionale�(Act.�4.4)� � � �15. Nr.�active�corporale�achizi�ionate�(altele�decât�cl�diri��i�terenuri)�

(Act.�5.1)�� � �

16. Nr.�active�necorporale�achizi�ionate�(Act.�5.2)� � � �17. Nr.�obiecte�de�inventar�achizi�ionate�(Act.�5.3)� � � �18. Nr.�alte�achizi�ii�(Act.�5.4)� � � �19. Nr.�brevete�achizi�ionate�(Act.�7)� � � �20. Nr.�proiecte�CDI�derulate�(Act.�7)� � � �21. Nr�echipamente�utilizate�în�proiect�(Act.7)� � � �22. Nr.�studii�de�fezabilitate�tehnice�realizate�(Act.8)� � � �Indicatori�de�rezultat�23. Num�r� de� IMM� /� din� domeniul� serviciilor� de� înalt�� tehnologie�

bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�atrase�în�cluster��� � �

24. Num�r�proiecte�interna�ionale�de�colaborare�� � � �25. Cifra� de� afaceri� cumulat�� a� IMM� productive� /� din� domeniul� � � �

Page 78: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 78�

serviciilor� de� înalt�� tehnologie� bazate� pe� utilizarea� intensiv�� a�cunoa�terii�din�cluster�(mii�RON,�anual)�

26. Valoarea�exporturilor�IMM�productive�/�din�domeniul�serviciilor�de� înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�din�cluster�(mii�RON,�anual)�

� � �

27. Investi�ii� nete� atrase� ca� urmare� a� dezvolt�rii� clusterului� (mii�RON,�anual)�

� � �

28. Num�rul�locuri�de�munc��net�create�în�cadrul�IMM�productive�/�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�din�cluster�(anual)�

� � �

29. Num�r�articole�media�despre�cluster� � � �30. Cheltuieli�cu�CDI*�(mii�RON,�anual)� � � �31. Num�r� IMM� productive� /� din� domeniul� serviciilor� de� înalt��

tehnologie� bazate� pe� utilizarea� intensiv�� a� cunoa�terii� din�cluster�care�au�introdus�inovare�de�proces*�

� � �

32. Num�r� IMM� productive� /� din� domeniul� serviciilor� de� înalt��tehnologie� bazate� pe� utilizarea� intensiv�� a� cunoa�terii� din�cluster�care�au�introdus�inovare�de�produs*�

� � �

33. Finan��ri�externe�atrase�prin�proiecte�de�colaborare� � � �34. Num�r�vizitatori�unici�site�cluster� � � �35. Num�r� de� brevete� rezultate� ca� urmare� a� activit��ii� de� CDI� din� � � �

Page 79: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 79�

cadrul�clusterului**�36. Num�r�de�cercet�tori�permanent�atra�i�în�cluster*� � � ��*�indicatori�ce�se�aplic��numai�pentru�proiectele�destinate�clusterelor�inovative�**���diferit�de�numarul�de�brevete�deja�existente�achizi�ionate�/�se�aplic��numai�pentru�proiectele�destinate�clusterelor�inovative�

Page 80: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 80

��2.8�TAXA�PE�VALOAREA�AD�UGAT����� Organiza�ia�este�pl�titoare�de�TVA?���

Da���Nu����� Exist�� activit��i� în� cadrul� proiectului� pentru� care� solicita�i� finan�are� conform� prezentei� cereri,�

pentru�care�organiza�ia�este�pl�titoare�de�TVA?���

Da���Nu�����Dac�da,�v��rug�m�s��prezenta�i�codul�de�pl�titor�de�TVA�pentru�activit��ile�desf��urate.���2.9�SUSTENABILITATEA�PROIECTULUI��[Preciza�i�modul�în�care�proiectul�se�va�autosus�ine�financiar�dup��încetarea�finan��rii�solicitate�prin�prezenta� cerere� de� finan�are,� capacitatea� de� a� asigura� operarea� �i� între�inerea� investi�iei/�sustenabilitatea� rezultatelor� dup�� finalizare� (entit��i� responsabile,� fonduri,� activit��i,� orizont� de�timp)].���[Nu�mai�mult�de�o�pagin�]��2.10� IMPACTUL� ASISTEN�EI� FINANCIARE� NERAMBURSABILE� ASUPRA� IMPLEMENT�RII�PROIECTULUI���Asisten�a�financiar��nerambursabil��pe�care�o�solicita�i�va�avea�rolul�s�:��a)�accelereze�implementarea�proiectului��

Da���Nu�����Dac�Da,�v��rug�m�s��detalia�i�(obligatoriu)�.……………………………………………………���b)�este�esen�ial��pentru�implementarea�proiectului��

Da���Nu�����Dac�Da,�v��rug�m�s��detalia�i�(obligatoriu)�..……………………………………………………��[Se� va� completa� cu� informa�ii� privind� felul� în� care� asisten�a� nerambursabil�� va� contribui� la�implementarea�proiectului.]��[Nu�mai�mult�de�o�pagin�]���2.11�INFORMARE��I�PUBLICITATE��

Page 81: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 81

[Prezenta�i� detalii� privind� m�surile� propuse� de� informare� �i� publicitate� în� leg�tur�� cu� asisten�a�financiar��nerambursabil�,�în�vederea�respect�rii�legisla�iei�comunitare�în�vigoare]��Nr.�� Activitatea� de� informare� �i�

publicitate��(v��rug�m�descrie�i,�pe�scurt)��

Durata�estimat�/�Perioada�� Costuri�estimate��

1� � � �2� � � �…� � � ���3.�CONCORDAN�A�CU�POLITICILE�UE��I�LEGISLA�IA�NA�IONAL���[Descrie�i�modul� în� care� pute�i� s�� face�i� dovada� respect�rii� aspectelor� referitoare� la� egalitatea� de��anse,�nediscriminare��i�dezvoltare�durabil�.]��3.1�MODUL�ÎN�CARE�PROIECTUL�VA�RESPECTA�PRINCIPIUL�“POLUATORUL�PL�TE�TE”�(dac��este�cazul)��[Se�va�face�referire�la�legisla�ia�în�vigoare�cu�motiv�rile�corespunz�toare.�Nu�mai�mult�de�jum�tate�de�pagin�.]���3.2�DEZVOLTAREA�DURABIL���[Explica�i�modul�în�care�proiectul�contribuie�la�respectarea�principiului�privind�dezvoltarea�durabil�.��Se�va�descrie�modul� în�care�proiectul�corespunde�necesit��ilor�prezentului�f�r��a�influen�a�calitatea�factorilor�de�mediu��i�cum�contribuie�la�cre�terea�eficien�ei�energetice,�dac��este�cazul.�Nu�mai�mult�de�o�pagin�.]���3.3�EGALITATEA�DE��ANSE��[Sublinia�i� modul� în� care� principiul� privind� egalitatea� de� �anse� a� fost� integrat� în� elaborarea� �i�implementarea� proiectului,� fie� în� activit��i,� fie� în�managementul� proiectului,� inclusiv� la� încheierea�contractelor�de�achizi�ii/servicii,�men�ionând�orice�component��specific��ce�arat��acest�lucru.�Nu�mai�mult�de�o�pagin�.]���3.4�ACHIZI�II��[Tabelul� privind� programul� achizi�iilor� se� va� completa� cu� nr.� lunii� (ex.� a� treia� lun��de� la� semnarea�acordului�de�finan�are).]��ACHIZI�II�DEMARATE/EFECTUATE�PÂN��LA�DEPUNEREA�CERERII�DE��FINAN�ARE��Nr.�Crt.��

Obiectul�contractului/��Acordului�cadru��

Valoarea�real��(lei)��

Procedura��aplicat���

Data� începerii�procedurii��

Data�finaliz�rii�procedurii/Sta

Page 82: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 82

pentru� realizarea�proiectului��

diul�procedurii��

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

���ACHIZI�II�PRECONIZATE�DUP��DEPUNEREA�CERERII��DE�FINAN�ARE��Nr.�Crt.��

Obiectul�contractului/Acordului�cadru�pentru�realizarea�proiectului��

Valoarea�estimat��(lei)��

Procedura�aplicat���

Data� estimat��pentru�începerea�procedurii�

Data� estimat��pentru�finalizarea�procedurii�

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

��4.�BUGETUL�PROIECTULUI/SURSE�DE�FINAN�ARE��[Se�vor�completa�cheltuielile�previzionate�de�Solicitant,� în�conformitate�cu� lista�cheltuielilor�eligibile�stabilite� în� Lista� cheltuielilor� eligibile� aprobat�� prin� Ordinul� Ministrului� Economiei,� Comer�ului� �i�Mediului� de� afaceri………..� Cheltuielile� vor� fi� detaliate� OBLIGATORIU� pe� fiecare� linie� bugetar�� a�proiectului.�Cheltuielile�vor�fi�detaliate�OBLIGATORIU�pe�fiecare�linie�bugetara�a�proiectului.�Fiecare� linie� bugetara�din� cadrul� proiectului� va� fi� detaliata�pe� fiecare� componenta�din� cadrul� liniei�bugetare.�Nerespectarea� acestui� aspect� implic�� depunctarea� la� punctul� referitor� la� Structura� bugetului�proiectului�din�grila�de�evaluare�tehnic���i�financiar�.��Pentru� fiecare� categorie� de� cheltuieli� men�ionate� în� tabelul� 4.1.� se� vor� estima� valoarea� acestora,�procentul�eligibil��i�valoarea�eligibil�.��De�asemenea,�trebuie�men�ionate�cheltuielile�conexe��i�cele�neeligibile�în�cadrul�proiectului.]���

Page 83: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 83�

�4.1�DETALIEREA�COSTURILOR�PROIECTULUI�PE�FIECARE�CATEGORIE�DE�CHELTUIAL����

Finan�area�nerambursabil�� Contribu�ia�proprie�Prevederile�legale�(intensitatea�ajutorului�de�stat)��

Procentul�aplicat�(%)��

Valoarea�finan��rii�nerambursabile��

la�valoarea�eligibil��a�cheltuielii�(lei)�

Cheltuieli�conexe��i�neeligibile�(lei)�

Nr�crt� Denumirea�cheltuielii�

Valoarea�total��a�cheltuielii�cu�TVA�(Ron)�

Valoarea�total��eligibil��a�cheltuielii�(Ron)�

(%)� �� (lei)� �� ��0� 1� 2�=�3+8�� 3=�6+7�� 4� 5� 6� 7� 8�CHELTUIELI�ELIGIBILE�CONFORM�SCHEMELOR�DE�AJUTOR�DE�STAT�

1.�AJUTOR�DE�MINIMIS� �� �� �� �� �� �� ���� Cheltuieli�de�consultan��1.1� Elaborarea�Planului�de�Dezvoltare�a�clusterului� �� �� �� �� �� �� ��

1.2� Elaborarea�raportului�de�evaluare�a�bunurilor�ce�fac�obiectul�aportului�în�natur�;� �� �� �� �� �� �� ��

1.3� Consultan���în�managementul�clusterului� �� �� �� �� �� �� ��1.4� Realizarea�de�studii�de�pia��,�studii�de�prefezabilitate��i�fezabilitate,�etc� �� �� �� �� �� �� ��

1.5� Consultan��� în� dezvoltarea� pie�elor,� cre�terea� productivit��ii� �i� /� sau�dezvoltarea�produselor�clusterului�/�lan�ului�de�valoare;� �� �� �� �� �� �� ��

1.6� Proiectarea,� documentarea,� implementarea� �i� certificarea� sistemelor�de�management�(inclusiv�organizarea�de�audituri�de�supraveghere);� �� �� �� �� �� �� ��

1.7� Stimularea� �i� facilitarea� transferului� tehnologic� între� membrii� �� �� �� �� �� �� ��

Page 84: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 84�

clusterului�/� lan�ului�de�valoare��i� între�acesta��i�alte�clustere�/� lan�uri�de�valoare;�

1.8�Asisten��� specializat�� pentru� identificarea� �i� atragerea� de� resurse�financiare� pentru� dezvoltare,� promovarea� parteneriatelor� �i� cre�terea�portofoliului�de�clien�i��i�furnizori�

�� �� �� �� �� �� ��

�� Cheltuieli�pentru�activit�i�de�marketing�1.9� Realizarea�de�planuri�de�marketing��i�promovarea�vânz�rilor�� �� �� �� �� �� �� ��

1.�10�

Elaborarea� de� strategii� �i� campanii� de� promovare� a� clusterului� �i� a�proiectului�pe�pia�a�intern��sau�interna�ional�,�campanii�de�promovare�a�facilit��ilor�clusterului:�organizarea�de�seminarii�de�promovare,�mese�rotunde,�etc�

�� �� �� �� �� �� ��

1.�11�

Cheltuieli� cu� promovarea� offline� a� rezultatelor� proiectelor�implementate�de�cluster� �� �� �� �� �� �� ��

1.�12� Cheltuieli�pentru�promovarea�on�line� �� �� �� �� �� �� ��

1.�13� Cheltuieli�cu�participarea�la�târguri,�expozi�ii��i�misiuni�economice�� �� �� �� �� �� �� ��

1.�14�

Cheltuieli�pentru�servicii�de� identificare�de�noi� furnizori��i�/�sau�clien�i�externi� �� �� �� �� �� �� ��

Cheltuieli�de�formare��i�schimb�de�experien��

1.�15�

Cheltuieli� cu�organizarea�de,� �i/sau�participarea� la� cursuri� de� formare�adresate� managementului� de� cluster,� personalului� EMC� �i�reprezentan�ilor�membrilor�clusterului�/�lan�ului�de�valoare,�în��ar���i�în�str�in�tate�

�� �� �� �� �� �� ��

Page 85: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 85�

1.�16�

Cheltuieli� cu� organizarea� de� sesiuni� de� mentoring� /� coaching� cu�tematic�� adaptat�� atingerii� obiectivelor� Planului� de� dezvoltare� a�clusterului�/�networking�

�� �� �� �� �� �� ��

1.17�Organizare�de�work�shopuri� /� seminarii� cu�scopul� facilit�rii� schimbului�de�experien���(knowledge�transfer)��i�cre�terii�încrederii�între�membrii�clusterului�

�� �� �� �� �� �� ��

1.18�

Cheltuieli�cu�organizarea�de��i�/�sau�participarea�personalului�EMC��i�a�reprezentan�ilor� membrilor� clusterului� la� evenimente�/simpozioane/conferin�e,�în��ar���i� în�str�in�tate,�pentru�asimilarea�de�bune�practici�na�ionale�sau�interna�ionale�

�� �� �� �� �� �� ��

Cheltuieli�cu�managementul�clusterului�

1.19�Coordonarea,� monitorizarea� �i� raportarea� privind� implementarea�coordonat�� �i� coerent�� a� proiectelor� implementate� de� cluster� �i� a�planului�de�dezvoltare�a�clusterului�

�� �� �� �� �� �� ��

1.�20�

Chirii,� cheltuieli� de� personal� (cheltuieli� salariale� pentru� personalul�entit��ii� de� management� care� asigur�� managementul� proiectului:�permanent� �i� temporar)� utilit��i� aferente� func�ion�rii� clusterului�(energia� electric�,� ap�,� canalizare,� salubritate,� energie� termic�,� gaze�naturale);��

�� �� �� �� �� �� ��

1.21�Cheltuieli� cu� servicii� de� comunica�ii� (internet,� telefon,� conexiune�internet,� servicii� po�tale� �i� de� curierat)� ale� entit��ii� de�managemet� a�clusterului�pentru�perioada�de�implementare�a�proiectului�

�� �� �� �� �� �� ��

1.22� Cheltuieli� cu� activit��i� de� optimizare� a� implement�rii� proiectelor� �i�respectiv�a�strategiilor�de�dezvoltare�la�nivelul�clusterului� �� �� �� �� �� �� ��

Page 86: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 86�

Cheltuieli�cu�achizi�ii�1.23� Active�corporale�altele�decât�cl�diri��i�terenuri� �� �� �� �� �� �� ��1.24� Active�necorporale� �� �� �� �� �� �� ��1.25� Obiecte�de�inventar,�furniruri��i�materiale�consumabile� �� �� �� �� �� �� ��1.26� Alte�achizi�ii� �� �� �� �� �� �� ��

2.�AJUTOARE�PENTRU�CONSULTAN���ÎN�FAVOAREA�IMM�� �� �� �� �� �� �� ��2.1� Cheltuieli�de�consultan���pentru�managementul�clusterului� �� �� �� �� �� �� ��

2.2� Cheltuieli� de� consultan��� pentru� realizarea� de� studii� de� pia��,�promovarea�vânz�rilor,�studii�de�prefezabilitate��i�fezabilitate,�etc� � � � � � � �

2.3�Cheltuieli� de� consultan��� pentru� dezvoltarea� pie�elor,� cre�terea�productivit��ii� �i� /� sau�dezvoltarea�produselor� clusterului� /� lan�ului�de�valoare�

� � � � � � �

2.4�Cheltuieli� de� consultan��� pentru� proiectarea,� documentarea,�implementarea� �i� certificarea� sistemelor� de� management� (inclusiv�organizarea�de�audituri�de�supraveghere)�

� � � � � � �

2.5�Cheltuieli� de� consultan��� pentru� stimularea� �i� facilitarea� transferului�tehnologic�între�membrii�clusterului�/�lan�ului�de�valoare��i�între�acesta��i�alte�clustere�/�lan�uri�de�valoare�

� � � � � � �

2.6�Asisten��� specializat�� pentru� identificarea� �i� atragerea� de� resurse�financiare� pentru� dezvoltare,� promovarea� parteneriatelor� �i� cre�terea�portofoliului�de�clien�i��i�furnizori�

� � � � � � �

3.�AJUTOARE�PENTRU�PROIECTE�DE�CERCETARE�SI�DEZVOLATRE�3.1� Cheltuieli�de�personal� �� �� �� �� �� �� ��

Page 87: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 87�

3.2� Costul� instrumentelor� �i� al� echipamentelor� în� m�sura� �i� pe� durata�utiliz�rii�acestora�în�proiect� �� �� �� �� �� �� ��

3.3� Cheltuieli� pentru� cl�diri� în� m�sura� �i� pe� durata� utiliz�rii� acestora� în�proiect� �� �� �� �� �� �� ��

3.4� Cheltuieli�pentru�cercetare�contractual�� �� �� �� �� �� �� ��3.5� Cheltuieli�de�regie� �� �� �� �� �� �� ��3.6� Alte�cheltuieli�de�exploatare� �� �� �� �� �� �� ��4.�AJUTOR�PENTRU�STUDII�DE�FEZABILITATE�TEHNICE�

4.1� elaborarea� de� studii� de� fezabilitate� tehnice� preg�titoare� pentru�activit��i�de�cercetare�industrial��sau�dezvoltare�experimental�� �� �� �� �� �� �� ��

5.�AJUTOARE�PENTRU�SERVICII�DE�CONSULTANTA�IN�DOMENIUL�INOVARII�SI�SERVICII�DE�SPRIJINIRE�A�INOVARII�

5.1�

Cheltuieli�cu�achizi�ia�de�servicii�de�consultan��,�asisten���tehnologic�,�transfer� de� tehnologie,� formare,� consultan�a� în� materie� de� achizi�ie,�protejarea��i� comercializarea�drepturilor�de�proprietate� intelectual�� �i�pentru� acordurile� de� acordare� a� licen�elor,� activit��ile� de� consiliere�referitoare�la�utilizarea�standardelor�

�� �� �� �� �� �� ��

5.2�Cheltuieli� cu:� spa�iile� de� lucru,� b�ncile� de� date,� bibliotecile� tehnice,�studiile� de� pia��,� utilizarea� laboratoarelor,� etichetarea,� testarea� �i�certificarea�calit��ii�

�� �� �� �� �� �� ��

AJUTOARE�PENTRU�INCHIRIEREA�DE�PERSONAL�CU�INALTA�CALIFICARE�

5.3� Cheltuieli� de� personal,� cheltuieli� cu� recrutarea,� indemnizatia� de�deplasare� �� �� �� �� �� �� ��

�� TOTAL�PAR�IAL�–�Valoarea�eligibil�a�proiectului� �� �� �� �� �� �� ��CHELTUIELI�NEELIGIBILE�

Page 88: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 88�

�� Taxa�pe�valoare�ad�ugat�� �� �� �� �� �� �� ���� Cheltuieli�pentru�informare��i�publicitate�privind�proiectul�� �� �� �� �� �� �� ��

�� Cheltuieli�aferente�serviciului�de�realizare�a�raportului�independent�de�audit�final�� �� �� �� �� �� �� ��

�� ………..� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ���� TOTAL�PAR�IAL�–�Valoarea�neeligibil�a�proiectului� �� �� �� �� �� �� ��

�� TOTAL�GENERAL��(Total�buget�proiect)��

(Total�valoare�eligibil�)��

�� ��(Total� valoare�asisten���nerambursabil�)�

�� ��

��

Page 89: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 89

�4.2�SURSE�DE�FINAN�ARE�A�PROIECTULUI��[Prezenta�i�detalierea�surselor�de�finan�are�ale�proiectului,�conform�tabelului.��NR.�CRT.��

SURSE�DE�FINAN�ARE�� VALOARE�(lei)��

I�� VALOAREA�TOTAL��A�PROIECTULUI�� �II�� VALOAREA�NEELIGIBIL��A�PROIECTULUI�� �III�� VALOAREA�ELIGIBIL��A�PROIECTULUI�� �1�� ASISTEN��� FINANCIAR�� NERAMBURSABIL��

SOLICITAT����

2�� CONTRIBU�IA�SOLICITANTULUI�� �2.1�� Contribuia�în�numerar�� �2.2�� Împrumut�� ���5.�DECLARA�IE��Confirm�c��informa�iile�incluse�în�aceast��cerere��i�detaliile�prezentate�în�documentele�anexate�sunt�corecte��i�asisten�a�financiar��pe�care�o�solicit�este�necesar��proiectului�pentru�a�se�derula�conform�descrierii.��De� asemenea,� confirm� c�� nu� am� la� cuno�tin��,� la� data� depunerii� prezentei� cereri,� despre� niciun�motiv�pentru�care�proiectul�ar�putea�s��nu�se�deruleze�sau�ar�putea�fi�întârziat.��În�eleg�c��dac��cererea�de�finan�are�(cuprinzând��i�documentele�anexate�la�cerere)�nu�este�complet��cu� privire� la� toate� detaliile� �i� aspectele� solicitate,� inclusiv� aceast�� sec�iune,� proiectul� ar� putea� fi�respins,� f�r�� a� crea� nicio� obliga�ie� din� partea� Autorit��ii� de� Management� sau� a� altor� institu�ii�implicate.��Prezenta�cerere�a�fost�completat��în�conformitate�cu�prevederile�art.�292�din�Codul�Penal�cu�privire�la�fals�în�declara�ii.�����DATA�ÎNTOCMIRII:�� � � � � � � NUME��I�PRENUME:��

[Se�va�specifica�în�clar�numele��i�func�ia]��SEMN�TURA�AUTORIZAT��

�6.�ANEXE��I�CERTIFICAREA�CERERII�DE�FINAN�ARE���INFORMATIV���[Pentru�conformitatea�cu�cerin�ele�obligatorii�pentru�ca�o�cerere�de�finan�are�s��fie�acceptat�,�este�obligatorie�depunerea�odat��cu�cererea�de�finan�are�a�tuturor�documentelor�men�ionate�în�ANEXA�2�–�Opis,�partea�B]�

Page 90: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 90

Anexa�1�–�Model�A:�Scrisoare�de�înaintare�

[ANTET�DEPONENT]��

Scrisoare�de�Înaintare��

Deponentul,� <denumirea� complet�� a� Entit��ii� de� Management� al� Clusterului>,� cu� sediul� în� str.�.................................� .....� .....................,� CUI.................................,� prin� persoana�împuternicit�..........................................................� cu� func�ia� de� ...............................,� depunem�cererea�de�finan�are�din�POS�CCE�2007�2013.��

V�� înaint�m:� 3� exemplare� (1� original� �i� 2� fotocopii)� �i� 1� CD� cu� documentele� în� format� electronic�aferente�cererii�de�finan�are.��

Semn�tura:��

<Semn�tura�reprezentantului�legal�al�EMC>��

Data:��

<zz/ll/aaaa>�

Page 91: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 91

Anexa�1�–�Model�B:�Scrisoare�de�împuternicire�pentru�depunerea�proiectului�

[ANTET�DEPONENT]��

Scrisoare�de�împuternicire��

<denumirea� complet�� a� Entit��ii� de� Management� al� Clusterului>,� cu� sediul� în� str.�.................................� .....� .....................,� CUI.................................,� prin� prezenta� împuternicim� pe�dl/dna�………..�identificat��cu�CI�nr.�….,�seria…..,�da�depun��în�numele�clusterului�cererea�de�finan�are�din�POS�CCE�2007�2013.��

Semn�tura:��

<Semn�tura�reprezentantului�legal�al�EMC>��

Data:��

<zz/ll/aaaa>��

Page 92: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 92

Anexa�1�–�Formular�C�

DECLARA�IA�DE�ELIGIBILITATE�a�Entit�ii�de�management�al�clusterului�

�Subsemnatul�<nume,�prenume>�posesor�al�CI�seria�<...>�nr.�<....>,�eliberat��de�<organismal�emitent>,�CNP� <...>� /� pa�aport� nr.� <...>,� eliberat� de� <organismul� emitent>,� în� calitate� de� <func�ie>� al�<denumirea� complet�� a� Entit��ii� de�Management� al� Clusterului>,� cunoscând� c�� falsul� în� declara�ii�este�pedepsit�de�legea�penal�,�declar�pe�propria�r�spundere�c�:�

�� (denumirea� EMC)� depune� Cererea� de� finan�are,� din� care� aceast�� declara�ie� face� parte�

integrant�,�în�cadrul�POS�CCE�2007–2013;�� <denumirea� EMC>� reprezint��membrii� clusterului� (denumirea� clusterului)� �i� este� constituit��

sub�forma:��(se�va�alege�situa�ia�existent�):�a.� unei� asocia�ii� ce� desf��oar�� activit��i� economice� �i� este� constituit�� în� baza� Ordonan�ei�Guvernului� nr.� 26/2007� cu� privire� la� asocia�ii� �i� funda�ii� aprobat�� cu� modific�rile� �i�complet�rile�ulterioare���b.��asocieri�pe�baza�unui�acord�în�form��autentic��ce�stipuleaz��viitoarea�înfiin�are�a�EMC�ca�asocia�ie,� pe� baza� Ordonan�ei� Guvernului� nr.� 26/2007� cu� privire� la� asocia�ii� �i� fnda�ii�aprobat��cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare�

���� <denumirea� EMC>� este� constituit�� /� va� fi� constituit�� de� c�tre� <num�r�membri>�persoane�juridice�membre�ale�clusterului�conform�listei�ata�ate,�astfel:�(se� vor� lista� membrii� clusterului� specificându�se� situa�ia� fiec�rui� membru� –� întreprindere,�organism/organiza�ie�de�cercetare,�universitate�etc.�Se�vor�indica�10�IMM�productive�i/sau�din�domeniul�serviciilor�de� înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea� intensiv��a�cunoaterii�din�cadrul�clusterului)�

���� <denumirea� EMC>� se� încadreaz�� /� nu� se� încadreaz�� în� defini�ia� de� IMM� Anexei� 1� la�Regulamentul�800/2008�(se�va�alege�varianta�care�reflect�situa�ia�existent�)�

��� nu� î�i� desf��oar�� activitatea� în� sectoarele� exceptate� prev�zute� de� Regulamentul� (CE)� nr.�800/2008� pentru� aplicarea� art.� 87� �i� 88� din� Tratatul� privind� Regulamentul� general� de�exceptare�pe�categorii�de�ajutoare;�

Page 93: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 93

�� (denumirea�EMC)�nu�se�afl��în�nici�una�din�situa�iile�de�mai�jos:�

a) este� în� stare� de� insolven��,� conform� prevederilor� Legii� nr.� 85/2006� privind� procedura�insolven�ei,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

b) este� în� stare�de� faliment�ori� lichidare,� are�afacerile� conduse�de�un�administrator� judiciar�sau� activit��ile� sale� comerciale� sunt� suspendate� ori� fac� obiectul� unui� aranjament� cu�creditorii�sau�este�într�o�situa�ie�similar��cu�cele�anterioare,�reglementat��prin�lege;�

c) face�obiectul�unei�proceduri�legale�pentru�declararea�sa�în�una�din�situa�iile�prev�zute�la�lit.�b);�

d) obliga�iile�de�plat��nete�dep��esc�1/12�din�totalul�obliga�iilor�datorate�în�ultimele�12�luni,�în�cazul�certificatului�de�atestare�fiscal��emis�de�Agen�ia�Na�ional��de�Administrare�Fiscal�;�

e) obliga�iile� de� plat�� dep��esc� 1/6� din� totalul� obliga�iilor� datorate� în� ultimul� semestru,� în�cazul� certificatului� de� atestare� fiscal�� emis� de� autorit��ile� publice� locale� (conform�prevederilor�legale)�pentru�toate�punctele�de�lucru�înscrise�în�certificatul�constatator;�

f) este� declarat�� într�o� situa�ie� grav�� de� înc�lcare� contractual�� pentru� neîndeplinirea�obliga�iilor�provenind�dintr�o�procedur��de�achizi�ii�sau�dintr�o�alt��finan�are�din�fondurile�Comisiei�Europene;�

g) a�fost�subiectul�unui�ordin�de�recuperare�a�unui�ajutor�de�stat�ca�urmare�a�unei�decizii�a�Consiliului�Concuren�ei��i�acest�ordin�nu�a�fost�înc��executat;�

h) împotriva� ei� a� fost� emis� un� ordin� de� recuperare� a� unui� ajutor� de� stat� ca� urmare� a� unei�decizii�anterioare�iar�acest�ordin�nu�a�fost�înc��executat;�

i) este�în�dificultate,�în�conformitate�cu�Liniile�Directoare�Comunitare�cu�privire�la�ajutorul�de�stat� pentru� salvarea� �i� restructurarea� întreprinderilor� în� dificultate,� publicate� în� Jurnalul�Oficial�al�Comunit��ilor�Europene�nr.�C�244/01.10.2004;�

�� Reprezentantul�legal:�1. nu�a�suferit�condamn�ri�definitive�din�cauza�unei�conduite�profesionale�îndreptate�împotriva�

legii,� decizie� formulat�� de� o� autoritate� de� judecat�� ce� are� for��� de� lucru� judecat� (res�judicata);�

2. nu� a� fost� subiectul� unei� judec��i� de� tip� res� judicata� pentru� fraud�,� corup�ie,� implicarea� în�organiza�ii� criminale� sau� în� alte� activit��i� ilegale,� în� detrimentul� intereselor� financiare� ale�Comunit��ii�Europene;�

3. în� urma� altei� proceduri� de� achizi�ionare� sau� în� urma� unei� proceduri� de� alocare� a� unei�subven�ii� finan�ate� de� la� bugetul� comunitar,� nu� a� fost� g�sit� vinovat� de� înc�lcarea� grav�� a�contractului�datorit��nerespect�rii�obliga�iilor�contractuale�

Page 94: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 94

� Activit��ile�propuse�în�cadrul�proiectului�nu�au�beneficiat,� în�ultimii�3�ani��i�nu�beneficiaz��în�prezent�de�finan�are�public�;�

� Activit��ile� propuse� în� cadrul� proiectului� sunt� de� uz� �i� interes� comun� pentru� membrii�clusterului.�

�În�eleg� c�� dac��orice� informa�ie� pe� care�o� furnizez� nu� corespunde� realit��ii,� acest� fapt� va� duce� la�respingerea�cererii�de�finan�are�sau�rezilierea�contractului��i�returnarea�sumelor�rambursate,�f�r��a�crea� nicio� obliga�ie� din� partea� Autorit��ii� de� Management� /� Organismului� Intermediar� pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii.��

Data� �

Semntura��i��tampila�

Page 95: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 95

Anexa�1�–�Formular�C1�

DECLARA�IA�DE�ELIGIBILITATE�a�IMM�

(formularul�trebuie�completat�de�cele�minim�10�IMM�care�îndeplinesc�condi�iile�de�eligibilitate�din�Ghidul�Soclicitantului)�

�Subsemnatul�<nume,�prenume>�posesor�al�CI�seria�<...>�nr.�<....>,�eliberat��de�<organismal�emitent>,�CNP� <...>� /� pa�aport� nr.� <...>,� eliberat� de� <organismul� emitent>,� în� calitate� de� <func�ie>� al�<denumirea�complet��a�IMM>,�cunoscând�c��falsul�în�declara�ii�este�pedepsit�de�legea�penal�,�declar�pe�propria�r�spundere�c�:��

� (denumirea�IMM)�este�membr��cu�drepturi�depline�a�Entit��ii�de�Management�al�Clusterului;�

� este�parte�semnatar��a�acordului�sub�form��autentic��prezentat�de�c�tre�EMC�la�depunerea�cererii�de�finan�are;�(se�va�alege�situa�ia�existent�):�

� (denumirea� IMM)� se� încadreaz�� /� nu� se� încadreaz�� în� defini�ia� de� IMM� Anexei� 1� la�Regulamentul�800/2008�(se�va�alege�varianta�care�reflect��situa�ia�existent�)�

� (denumirea�IMM)�î�i�desf��oar��activitate�în�România�în�domeniul�produc�iei;�

� (denumirea� IMM)� nu� î�i� desf��oar�� activitatea� în� sectoarele� exceptate� prev�zute� de�Regulamentul� (CE)� nr.� 800/2008� pentru� aplicarea� art.� 87� �i� 88� din� Tratatul� privind�Regulamentul�general�de�exceptare�pe�categorii�de�ajutoare;�

� (denumirea�IMM)�are�cel�pu�in�un�bilan��depus;�

� cel� pu�in� 50%�din� cifra� de� afaceri� pe� ultimii� trei� ani� (2009,� 2010,� 2011)� a� (denumirea� IMM)�provine�din�activitatea�de�produc�ie.�

� (denumirea�IMM)�nu�se�afl��în�nici�una�din�situa�iile�de�mai�jos:�

j) este� în� stare� de� insolven��,� conform� prevederilor� Legii� nr.� 85/2006� privind� procedura�insolven�ei,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare;�

k) este� în� stare�de� faliment�ori� lichidare,� are�afacerile� conduse�de�un�administrator� judiciar�sau� activit��ile� sale� comerciale� sunt� suspendate� ori� fac� obiectul� unui� aranjament� cu�

Page 96: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 96

creditorii�sau�este�într�o�situa�ie�similar��cu�cele�anterioare,�reglementat��prin�lege;�

l) face�obiectul�unei�proceduri�legale�pentru�declararea�sa�în�una�din�situa�iile�prev�zute�la�lit.�b);�

m) obliga�iile�de�plat��nete�dep��esc�1/12�din�totalul�obliga�iilor�datorate�în�ultimele�12�luni,�în�cazul�certificatului�de�atestare�fiscal��emis�de�Agen�ia�Na�ional��de�Administrare�Fiscal�;�

n) obliga�iile� de� plat�� dep��esc� 1/6� din� totalul� obliga�iilor� datorate� în� ultimul� semestru,� în�cazul� certificatului� de� atestare� fiscal�� emis� de� autorit��ile� publice� locale� (conform�prevederilor�legale)�pentru�toate�punctele�de�lucru�înscrise�în�certificatul�constatator;�

o) este� declarat�� într�o� situa�ie� grav�� de� înc�lcare� contractual�� pentru� neîndeplinirea�obliga�iilor�provenind�dintr�o�procedur��de�achizi�ii�sau�dintr�o�alt��finan�are�din�fondurile�Comisiei�Europene;�

p) a�fost�subiectul�unui�ordin�de�recuperare�a�unui�ajutor�de�stat�ca�urmare�a�unei�decizii�a�Consiliului�Concuren�ei��i�acest�ordin�nu�a�fost�înc��executat;�

q) împotriva� ei� a� fost� emis� un� ordin� de� recuperare� a� unui� ajutor� de� stat� ca� urmare� a� unei�decizii�anterioare�iar�acest�ordin�nu�a�fost�înc��executat;�

r) este�în�dificultate,�în�conformitate�cu�Liniile�Directoare�Comunitare�cu�privire�la�ajutorul�de�stat� pentru� salvarea� �i� restructurarea� întreprinderilor� în� dificultate,� publicate� în� Jurnalul�Oficial�al�Comunit��ilor�Europene�nr.�C�244/01.10.2004;�

� Reprezentantul�legal:�

4. nu�a�suferit�condamn�ri�definitive�din�cauza�unei�conduite�profesionale�îndreptate�împotriva�legii,� decizie� formulat�� de� o� autoritate� de� judecat�� ce� are� for��� de� lucru� judecat� (res�judicata);�

5. nu� a� fost� subiectul� unei� judec��i� de� tip� res� judicata� pentru� fraud�,� corup�ie,� implicarea� în�organiza�ii� criminale� sau� în� alte� activit��i� ilegale,� în� detrimentul� intereselor� financiare� ale�Comunit��ii�Europene;�

6. în� urma� altei� proceduri� de� achizi�ionare� sau� în� urma� unei� proceduri� de� alocare� a� unei�subven�ii� finan�ate� de� la� bugetul� comunitar,� nu� a� fost� g�sit� vinovat� de� înc�lcarea� grav�� a�contractului�datorit��nerespect�rii�obliga�iilor�contractuale�

�În�eleg� c�� dac��orice� informa�ie� pe� care�o� furnizez� nu� corespunde� realit��ii,� acest� fapt� va� duce� la�respingerea�cererii�de�finan�are�sau�rezilierea�contractului��i�returnarea�sumelor�rambursate,�f�r��a�

Page 97: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 97

crea� nicio� obliga�ie� din� partea� Autorit��ii� de� Management� /� Organismului� Intermediar� pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii.��

Data� �

Semntura��i��tampila�

Page 98: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 98

Anexa�1�–�Formular�D�

DECLARA�IA�DE�ANGAJAMENT�

�Subsemnatul�<nume,�prenume>�posesor�al�CI�seria�<...>�nr.�<....>,�eliberat��de�<organismal�emitent>,�CNP� <...>� /� pa�aport� nr.� <...>,� eliberat� de� <organismul� emitent>,� în� calitate� de� <func�ie>� al�<denumirea�complet��a�EMC>,��

�Solicitant� de� finan�are� pentru� realizarea� proiectului� (titlul� proiectului),� pentru� care� am� depus�prezenta�Cerere�de�finan�are�m��angajez:�

� s��furnizez�contribu�ia�proprie�ce�îmi�revine�din�costurile�eligibile�aferente�proiectului;�

� s��finan�ez�toate�costurile�neeligibile�(inclusiv�costurile�conexe)�aferente�proiectului;�

� s�� împuternicesc� organele� fiscale� s�� transmit�� AM� /OI,� la� solicitarea� acestora,� informa�ii�privind�situa�ia�fiscal��a�societ��ii;�

� s�� asigur� resursele� financiare� necesare� implement�rii� optime� a� proiectului� în� condi�iile�ramburs�rii/�decont�rii�ulterioare�a�cheltuielilor�din�instrumente�structurale;�

� s��p�strez��bunurile�achizi�ionate�ca�urmare�a�ob�inerii�finan��rii�prin�POS�CCE,�pe�o�perioad��de�3�ani�de�la�finalizarea�proiectului;�

� s��respect,�pe�durata�preg�tirii�proiectului��i�a�implement�rii�acestuia,�prevederile�legisla�iei�comunitare��i�na�ionale�în�domeniul�egalit��ii�de��anse,�nediscrimin�rii,�protec�iei�mediului,�achizi�iilor�publice,�ajutorului�de�stat,��i�prevederile�de�informare/�publicitate;�

� s��asigur�capacitatea�opera�ional��(administrativ�)�a�proiectului;�

� s��întrunesc�toate�condi�iile�impuse�de�Organismul�Intermediar�cu�privire�la�statutul�EMC;�

� c��obliga�iile�de�plat��nete�nu�dep��esc�1/12�din�totalul�obliga�iilor�datorate�în�ultimele�12�luni,� în� cazul� certificatului� de� atestare� fiscal�� emis� de� Agen�ia� Na�ional�� de� Administrare�Fiscal�;�

� c�� obliga�iile� de� plat�� nete� nu� dep��esc� 1/6� din� totalul� obliga�iilor� datorate� în� ultimul�semestru,� în� cazul� certificatului� de� atestare� fiscal�� emis� de� autorit��ile� publice� locale�(conform� prevederilor� legale)� pentru� toate� punctele� de� lucru� înscrise� în� certificatul�constatator;�

Page 99: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 99

� s��prezint,� la�momentul�semn�rii�contractului�de�finan�are�toate�documentele�solicitate�de�Organismul�Intermediar�IMM��i�precizate�în�Ghidul�solicitantului.�

În�eleg� c�� dac��orice� informa�ie� pe� care�o� furnizez� nu� corespunde� realit��ii,� acest� fapt� va� duce� la�respingerea�cererii�de�finan�are�sau�rezilierea�contractului��i�returnarea�sumelor�rambursate.�����Data�

Semn�tura��i��tampila�

Page 100: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 100

Anexa�1�–�Model�D1�

DECLARA�IE�PE�PROPRIA�R�SPUNDERE�

Subsemnatul�<nume,�prenume>�posesor�al�CI�seria�<...>�nr.�<....>,�eliberat��de�<organismal�emitent>,�CNP� <...>� /� pa�aport� nr.� <...>,� eliberat� de� <organismul� emitent>,� în� calitate� de� <func�ie>� al�<denumirea�complet��a�EMC>,��declar�pe�propria�r�spundere�urm�toarele:�

Declar� c�� (Entitatea� de� Management� a� Clusterului)� nu� se� afl�� în� dificultate,� în� conformitate� cu�prevederile�„Liniilor�directoare�comunitare�privind�ajutorul�de�stat�pentru�salvarea��i�restructurarea�întreprinderilor�în�dificultate”�(publicate�în�Jurnalul�Oficial�al�UE�nr.�C�244/2004);�

Declar�pe�propria�r�spundere�c��activit��ile�pentru�care�solicit�finan�area�fac�/�nu�fac�obiectul�altui�ajutor�de�minimis�sau�orice�alt�tip�de�subven�ie�în�cadrul�altor�programe�/�subprograme�cu�finan�are�public�.�

Da � � Nu� �

����De�asemenea�declar�pe�propria�r�spundere�c��în�ultimii�3�(trei)�ani�fiscali,�inclusiv�anul�în�curs,�am�/�nu�am�beneficiat�de�ajutoare�de�stat.�

Da � � Nu� �

Dac��da,�completa�i�tabelul�de�mai�jos:�

Nr.�crt.�

Anul�acordrii�ajutorului��de�stat�

Instituia�finanatoare�

Programul�prin�care�s�a�beneficiat�de�finanare�

Cuantumul�ajutorului�acordat�(euro)�

1� � � � �

2� � � � �

3� � � � ���

Page 101: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 101

De�asemenea,�declar�pe�propria�r�spundere�c��în�ultimii�3�(trei)�ani�fiscali,�inclusiv�anul�în�curs,�am�/�nu�am�beneficiat�de�ajutoare�de�minimis.�

Da � � Nu� �

Dac��da,�completa�i�tabelul�de�mai�jos:�

Nr.�crt.�

Anul�acordrii�ajutorului��de�minimis�

Instituia�finanatoare�

Programul�prin�care�s�a�beneficiat�de�finanare�

Cuantumul�ajutorului�acordat�

(euro)�

1� � � � �

2� � � � �

3� � � � �În�conformitate�cu�prevederile�Regulamentului�CE�nr.�1998/2006�privind�aplicarea�ispozi�iilor�art.�87��i�88�din�Tratatul�CE�privind�ajutorul�de�minimis,�publicat�în�Jurnalul�Oficial�al�UE�L379/5/28.12.2006.�

Declar�pe�propria�r�spundere�c��toate�informa�iile�furnizate��i�consemnate�în�prezenta�cerere�sunt�corecte��i� complete��i� în�eleg�c��orice�omisiune�sau� incorectitudine� în�prezentarea� informa�iilor� în�scopul�de�a�ob�ine�avantaje�pecuniare�este�pedepsit��conform�legii.�

Data�semnrii� …�

Nume��i�prenume� …�

Funcia� …�

Semntura�autorizat��i��tampila�solicitantului�

Page 102: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 102

Anexa�1�–�Model�E���Declara�ia�solicitantului�privind�situa�ia�Entit��ii�de�Mangement�al�Clusterului�

�DECLARA�IE�PRIVIND�SITUA�IA�EMC�

[Aceast�� declara�ie� se� va� completa� de� c�tre� reprezentantul� legal� al� EMC� doar� în� cazul� în� care�solicitantul�îndepline�te�toate�criteriile�men�ionate.�Se�vor�completa��i�anexele�la�legea�nr.�346/2004�privind� stimularea� înfiin��rii� �i� dezvolt�rii� întreprinderilor� mici� �i� mijlocii� cu� modific�rile� �i�complet�rile�ulterioare,�care�sunt�ata�ate�acestei�declara�ii.]��Subsemnatul�<nume,�prenume>�posesor�al�CI�seria�<...>�nr.�<....>,�eliberat��de�<organismul�emitent>,�CNP� <...>� /� pa�aport� nr.� <...>,� eliberat� de� <organismul� emitent>,� în� calitate� de� <func�ie>� al�<denumirea�complet��a�EMC>,�cunoscând�c��falsul�în�declara�ii�este�pedepsit�de�legea�penal�,�declar�pe�propria�r�spundere�c�:��

� <denumirea�EMC>�depune�cererea�de�finan�are�din�POS�CCE�2007�2013,�<titlul�proiectului>,�din�care�aceast��declara�ie�face�parte�integrant�;�(Se�va�alege�varianta�care�reflect��situa�ia�existent�.�Se�va�adauga�Anexa�2�cf.�Legii�nr.�346/2004.)�

� <denumirea�EMC>�se�încadreaz�/�nu�se�încadreaz�în�defini�ia�de�IMM�conform�Anexei�1�a�Regulamentului�CE�800/2008��

� <denumirea� EMC>� se� încadreaz� /� nu� se� încadreaz� în� defini�ia� de� întreprinderilor� mari�conform�Anexei�1�a�Regulamentului�CE�800/2008.�

��În�eleg� c�� dac��orice� informa�ie� pe� care�o� furnizez� nu� corespunde� realit��ii,� acest� fapt� va� duce� la�respingerea�cererii�de�finan�are�sau�rezilierea�contractului��i�returnarea�sumelor�rambursate,�f�r��a�crea� nicio� obliga�ie� din� partea� Autorit��ii� de� Management� /� Organismului� Intermediar� pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii.��Semn�tura:�<Semn�tura�reprezentantului�legal�al�Solicitantului>��Data:�<zz/ll/aaaa>

Page 103: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 103

�Anexa�nr.�1�la�legea�nr.�346/2004�privind�stimularea�înfiinrii��i�dezvoltrii�întreprinderilor�mici��i�mijlocii�cu�modificrile��i�completrile�ulterioare.��

DECLARA�IE�privind�încadrarea�Entit�ii�de�Management�a�Clusterului�în�categoria�întreprinderilor�mici��i�

mijlocii��

I. Date�de�identificare�a�EMC��a.�Denumirea�EMC:�b.�Adresa�sediului�social:�c.�Cod�unic�de�înregistrare:�d.�Numele��i�funcia�persoanei�autorizate�(pre�edintele�consiliului�de�administra�ie,�director�general�sau�echivalent):��

II. Tipul�întreprinderii:�Indica�i,�dup��caz,�tipul�întreprinderii:�

� ��Întreprindere�autonom�–�în�acest�caz,�datele�din�tabelul�de�mai�jos�sunt�preluate�doar�din�situa�ia�economico�financiar��a�întreprinderii�solicitante.�Se�va�completa�doar�Declara�ia,�f�r��Anex�.�

� ��Întreprindere�partener�–�se�va�completa�tabelul�de�mai�jos�pe�baza�rezultatelor�calculelor�effectuate�conform�Anexei,�precum��i�a�fi�elor�adi�ionale�care�se�vor�ata�a�la�Declara�ie.�

� ��Întreprindere�legat�–�se�va�completa�tabelul�de�mai�jos�pe�baza�rezultatelor�calculelor�efectuate�conform�Anexei,�precum��i�a�fi�elor�adi�ionale�care�se�vor�ata�a�la�Declara�ie.�

�III. Date�utilizate�pentru�a�se�stabili�categoria�întreprinderii6�

Exerciiul�financiar�de�referin7��Numrul�mediu�anual�de�salaria�i��

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei�/�mii�euro)�

Active�totale�(mii�lei�/�mii�euro)�

� � ��IMPORTANT:� Preciza�i� dac�,� fa��� de� exerci�iul� financiar� anterior,� datele� financiare� au� înregistrat�modific�ri� care� determin�� încadrarea� întreprinderii� într�o� alt�� categorie� (respectiv� micro�întreprindere,�întreprindere�mic�,�mijlocie�sau�mare).���NU��� DA� (în� acest� caz,� se� va� completa� �i� se� va� ata�a� o� declara�ie� referitoare� la� exerci�iul� financiar�������������������������������������������������������������6�Datele�sunt�calculate�în�conformitate�cu�prevederile�art.6�din�Legea�nr.346/2004�privind�stimularea�înfiin��rii��i�dezvolt�rii�întreprinderilor�mici��i�mijlocii,�publicat��în�Monitorul�Oficial�nr.681/2004�7�Datele�cu�privire�la�num�rul�mediu�anual�de�salaria�i,�cifra�de�afaceri�anual��net���i�activele�totale�sunt�cele�realizate�în�ultimul�exerci�iu�financiar�raportate�în�situa�iile�financiare�anuale�aprobate�de�ac�ionari�sau�asocia�i.�În�cazul�întreprinderilor�nou�înfiin�ate�datele�cu�privire�la�num�rul�mediu�anual�de�salaria�i,�cifra�de�afaceri�anual��net���i�activele�totale�se�determin���i�se�declar��pe�propria�r�spundere�

Page 104: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 104

anterior)��Declar� pe� propria� r�spundere� c�� datele� din� aceast�� declara�ie� �i� din� anexe� sunt� conforme� cu�realitatea.��Semn�tura�(numele��i�func�ia�semnatarului,�autorizat�s��reprezinte�întreprinderea)�ANEXA�NR.�2�LA�LEGEA�nr.�346/2004�privind�stimularea�înfiinrii��i�dezvoltrii�întreprinderilor�mici��i�mijlocii�cu�modificrile��i�completrile�ulteriore��

CALCULUL��

pentru�întreprinderile�partenere�sau�legate��

Sec�iunile�care�trebuie�incluse,�dup��caz:��

� seciunea�A�(precum��i�orice�fi�e�adi�ionale),�dac��întreprinderea�solicitant��are�cel�pu�in�o�întreprindere�partener�;��

� seciunea�B�(precum��i�orice�fi�e�adi�ionale),�dac��întreprinderea�solicitant��este�legat��cu�cel�pu�in�o�întreprindere��

Calculul�pentru�tipurile�de�întreprinderi�partenere�sau�legate��

Perioada�de�referin��

� Numr�mediu�de�salaria�i�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei�/�mii�euro)�

Active�totale�(mii�lei�/�mii�euro)�

1.�Datele8�întreprinderii�solicitante�sau�din�situa�iile�financiare�anuale�consolidate�(se�vor�introduce�datele�din�tabelul�B1�din�sec�iunea�B9)�

� � �

2.�Datele�cumulate10�în�mod�propor�ional�ale�tuturor�întreprinderilor�partenere,�dac��este�cazul�(se�vor�introduce�datele�din�sec�iunea�A)�

� � �

������������������������������������������������������������8�Datele�cu�privire�la�num�rul�mediu�anual�de�salaria�i,�cifra�de�afaceri�anual��net��i�activele�totale�sunt�cele�realizate�în�ultimul�exerci�iu�financiar�raportate�în�situa�iile�financiare�anuale�aprobate�de�ac�ionari�sau�asocia�i.�În�cazul�întreprinderilor�nou�înfiin�ate�datele�cu�privire�

la�num�rul�mediu�anual�de�salaria�i,�cifra�de�afaceri�anual��net��i�activele�totale�se�determin��i�se�declar��pe�propria�r�spundere11�

�9�Datele�întreprinderii,�inclusiv�num�rul�mediu�anual�de�salaria�i,�sunt�determinate�pe�baza�situa�iilor�financiare�anuale��i�a�datelor�întreprinderii�sau,�atunci�când�este�cazul,�pe�baza�situa�iilor�financiare�anuale�consolidate�ale�întreprinderii�ori�a�situa�iilor�financiare�anuale�consolidate�în�care�întreprinderea�este�inclus�.�Datele�incluse�în�sec�iunea�"Total"�din�tabel�trebuie�introduse�în�tabelul�"Date�utilizate�pentru�a�se�stabili�categoria�întreprinderii"�din�Declara�ie.�10�Idem�

Page 105: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 105

3.�Datele�cumulate�ale�tuturor�întreprinderilor�legate11�(dac��exist�)�dac��nu�au�fost�deja�incluse�prin�consolidare�la�pct.�1�din�acest�tabel�(se�vor�introduce�datele�din�tabelul�B2�din�sec�iunea�B).�

� � �

��

FI�A�DE�PARTENERIAT�

��

I.�Date�de�identificare�a�întreprinderii��

1 Denumirea�întreprinderii:���

2 Adresa�sediului�social:��

3 Cod�unic�de�înregistrare:��

4 Numele��i�funcia�persoanei�autorizate�(pre�edintele�consiliului�de�administra�ie,�director�general�sau�echivalent):��

II.�Date�referitoare�la�întreprinderea�legat��

NOT�:�Aceste�date�rezult��din�conturile�sau�alte�date�ale�întreprinderii�partenere,�consolidate,�dac��exist�.� La� acestea� se� adaug�� într�un� procent� de� 100%� datele� întreprinderilor� care� sunt� legate� de�aceast��întreprindere�partener�,�dac��datele�din�conturile�consolidate�ale�întreprinderilor�legate�au�fost� deja� incluse� prin� consolidare� în� conturile� întreprinderii� partenere.� Dac�� este� necesar,� se� va�ad�uga� "fi�a� întreprinderii� legate"� pentru� întreprinderile� care� nu� au� fost� înc�� incluse� prin�consolidare.��

�������������������������������������������������������������11�Idem�12�În�cazul�în�care�în�situa�iile�financiare�anuale�consolidate�nu�exist��date�privind�num�rul�de�personal,�calculul�se�face�prin�cumularea�datelor�de�la�întreprinderile�legate�

Perioada�de�referin��

� Numr�mediu� anual� de�salaria�i12�

Cifra�de�afaceri�anual�net� (mii� lei� /� mii�euro)�

Active�totale�(mii�lei�/�mii�euro)�

Total�� � � �

Page 106: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 106

III.�Calculul�proportional�

(a)�Indica�i�exact�propor�ia�de�inut�13�de�întreprinderea�solicitant��(sau�de�întreprinderea�legat��prin�intermediul�c�reia�se�stabile�te�leg�tura�de�parteneriat),�în�întreprinderea�partener��la�care�se�refer��aceast��fi��:��

Indica�i,�de�asemenea,�propor�ia�de�inut��de�întreprinderea�partener�,�la�care�se�refer��aceast��fi��,�din�capitalul�social�al�întreprinderii�solicitante�(sau�în�întreprinderea�legat�):��

(b)�Introduce�i�în�tabelul�de�mai�jos�rezultatul�calculului�propor�ional�ob�inut�prin�aplicarea�celui�mai�mare�dintre�procentele�la�care�se�face�referire�la�lit.�a)�la�datele�introduse�în�tabelul�de�la�pct.�1.��

Tabelul�de�parteneriat���A.2��

TABELUL�DE�PARTENERIAT�–�A.2�

Procent� Numrul�mediu�anual�de�salariai�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei/�

mii�euro)�

Active�totale�(mii�lei/�mii�euro)�

Valoare�rezultat�în�urma�aplicrii�celui�mai�mare�procent� la�datele� introduse� în� tabelul�de�la�pct.�1.�

� � �

Aceste�date�se�vor�introduce�în�tabelul�A.1.��

Seciunea�A��

Întreprinderi�partenere�

Pentru�fiecare�întreprindere�pentru�care�a�fost�completat��"fi�a�de�parteneriat"�[câte�o�fi���pentru�fiecare� întreprindere�partener��a� întreprinderii� solicitante� �i�pentru�orice� întreprindere�partener��a�oric�rei� întreprinderi� legate,� ale� c�rei� date� nu� au� fost� înc�� incluse� în� situa�iile� financiare� anuale�consolidate� ale� acelei� întreprinderi� legate],� datele� din� aceast�� fi��� de� parteneriat� trebuie� s�� fie�introduse�în�tabelul�de�mai�jos.��

������������������������������������������������������������13procent�din�capitalul�social�sau�din�drepturile�de�vot�de�inute,�oricare�dintre�aceste�procente�este�mai�mare.�La�acesta�trebuie�cumulat��propor�ia�de�inut��de�fiecare�întreprindere�legat��în�aceea�i�întreprindere�partener��

Page 107: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 107�

�1.�Date�de�identificare��i�date�financiare�preliminare��

Tabelul�A.1.��

� ÎNTREPRINDEREA�PARTENER��–�DATE�DE�IDENTIFICARE� � � �

�Numele�sau�denumirea�

întreprinderii�Adresa�sediului�social� Cod�Unic�de�

Înregistrare�

Numele��i�prenumele�pre�edintelui�consiliului�de�administraie,�director�general�sau�echivalent�

Numrul�mediu�anual�de�salariai�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei/�mii�

euro)�

Active�totale�(mii�lei/�mii�

euro)�

A� � � � � � � �

B� � � � � � � �

C� � � � � � � �

D� � � � � � � �

E� � � � � � � �

F� � � � � � � �

Page 108: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 108�

G� � � � � � � �

H� � � � � � � �

TOTAL� � � � � � �

NOT�:� Aceste�date� sunt� rezultatul� unui� calcul� propor�ional� efectuat� pe�baza� "fi�ei� de�parteneriat",� pentru� fiecare� întreprindere� cu� care� întreprinderea� solicitant�� este�direct� sau� indirect�partener�.��Datele�introduse�în�sec�iunea�"Total"�vor�fi� introduse�la�pct.�2�din�tabelul�"Calculul�pentru�tipurile�de�întreprinderi�partenere�sau�legate"�(referitor� la�întreprinderile�partenere).�Aceste�date�rezult��din�situa�iile�financiare�anuale�consolidate��i�din�alte�date�ale�întreprinderii�partenere,�dac��exist�,�la�care�se�adaug��în�propor�ie�de�100%�datele��

întreprinderilor�care�sunt�legate�cu�aceast��întreprindere�partener�,�în�cazul�în�care�acestea�nu�au�fost�deja�incluse�în�situa�iile�financiare�anuale�consolidate�ale�întreprinderii�partenere.�Dac��este�necesar,�ad�uga�i�"fi�e�privind�leg�tura�dintre�întreprinderi"�pentru�întreprinderile�care�nu�au�fost�deja�incluse�în�situa�iile�financiare�anuale�consolidate.��

Page 109: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 109

Seciunea�B��

Întreprinderi�legate��

1.� Determinarea� situaiei� aplicabile� întreprinderii� care� solicit� încadrarea� în� categoria�întreprinderilor�mici��i�mijlocii:��

��Cazul� 1� –� Întreprinderea� solicitant��ine� situa�ii� financiare� anuale� consolidate� sau� este� inclus�� în�situa�iile�financiare�anuale�consolidate�ale�unei�alte�întreprinderi�(tabelul�B1)��

�� Cazul� 2� –� Întreprinderea� solicitant�� sau� una� ori� mai� multe� întreprinderi� legate� nu�întocme�te/întocmesc�ori�nu�este�/�nu�sunt�inclus�/incluse�în�situa�iile�financiare�anuale�consolidate�(tabelul�B2)��

NOT�:� Datele� întreprinderilor� legate� cu� întreprinderea� solicitant�� deriv�� din� situa�iile� financiare�anuale� �i� din� alte� date� ale� acestora,� consolidate� dac�� este� cazul.� La� acestea� se� adaug�� în� mod�propor�ional�datele�oric�rei� eventuale� întreprinderi� partenere�a� acelei� întreprinderi� legate,� situat��imediat�în�aval�sau�în�amonte,�dac��nu�a�fost�deja�inclus��prin�consolidare.��

1.�Metode�de�calcul�pentru�fiecare�caz��

Cazul�1�–�Situa�iile� financiare�anuale�consolidate�reprezint��baza�de�calcul.�Se�va�completa� tabelul�B.1�de�mai�jos��

Tabelul�B.1��

TABELUL�B1�

� Numrul�mediu�anual�de�salariai�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei/�mii�

euro)�

Active�totale��(mii�lei/�mii�euro)�

TOTAL� � � �

În� cazul� în� care� în� situa�iile� financiare� anuale� consolidate� nu� exist�� date� privind� num�rul� de� personal,� calculul� se� face� prin� cumularea�datelor�de�la�întreprinderile�legate.��

Datele�introduse�în�sec�iunea�"Total"�din�tabelul�de�mai�sus�se�vor�introduce�la�pct.�1�din�tabelul�"Calculul�pentru�tipurile�de�întreprinderi�partenere�sau�legate"�

� IDENTIFICAREA�ÎNTREPRINDERILOR�INCLUSE�PRIN�CONSOLIDARE�

�Întreprinderea�legat��(denumire/�date�de�

identificare)�Adresa�sediului�social� Cod�Unic�de�Înregistrare

Numele��i�prenumele�pre�edintelui�consiliului�de�administraie,�director�general�sau�

echivalent�

Page 110: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 110

A� � � � �

B� � � � �

C� � � � �

D� � � � �

E� � � � �

NOT�:� Întreprinderile� partenere� ale� unei� întreprinderi� legate,� care�nu� au� fost� înc�� incluse� în� situa�iile� financiare� anuale�consolidate,� sunt� considerate� partenere� directe� ale� întreprinderii� solicitante.� Datele� aferente� acestora� �i� o� "fi��� de�parteneriat"�trebuie�ad�ugate�la�sec�iunea�A.��

Cazul�2�–�Pentru�fiecare�întreprindere�legat��(inclusiv�prin�intermediul�altor�întreprinderi�legate),�se�va� completa� o� "fi��� privind� leg�tura� dintre� întreprinderi"� �i� se� vor� ad�uga� datele� din� situa�iile�financiare�anuale�ale�tuturor�întreprinderilor�legate,�prin�completarea�tabelului�B2�de�mai�jos.��

Tabelul�B.2.� (Ata�a�i�câte�o�"fi���privind�leg�tura�dintre�întreprinderi"�pentru�fiecare�întreprindere,�conform�modelului)��

TABELUL�B2�

Întreprinderea�numrul�

Numrul�mediu�anual�de�salariai�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei/�

mii�euro)�

Active�totale��(mii�lei/�mii�euro)�

1� � � �

2� � � �

3� � � �

4� � � �

5� � � �

TOTAL� � � �

NOT�:�Datele�rezultate� în�sec�iunea�"Total"�din�tabelul�de�mai�sus�se�vor� introduce�la�pct.�3�din�tabelul�"Calculul�pentru�tipurile�de�întreprinderi�partenere�sau�legate"�(privind�întreprinderile�legate).��

FI�A��

privind�legtura�dintre�întreprinderi�nr.�din�tabelul�B.2,�seciunea�B��

(numai�pentru�întreprinderile�legate�care�nu�sunt�incluse�în�situaiile�financiare�anuale�

Page 111: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 111

consolidate)��

I.�Date�de�identificare�a�întreprinderii��

1 Denumirea�întreprinderii:���

2 Adresa�sediului�social:��

3 Cod�unic�de�înregistrare:��

4 Numele��i�funcia�persoanei�autorizate�(pre�edintele�consiliului�de�administra�ie,�director�general�sau�echivalent):��

II.�Date�referitoare�la�întreprindere��

Datele�trebuie�introduse�în�tabelul�B2�din�sec�iunea�B.��

NOT�:� Datele� întreprinderilor� legate� cu� întreprinderea� solicitant�� sunt� extrase� din� situa�iile�financiare� anuale� �i� din� alte� date� aferente� acestora,� consolidate� dac�� este� cazul.� La� acestea� se�adaug�� în� mod� propor�ional� datele� oric�rei� eventuale� întreprinderi� partenere� ale� întreprinderii�legate,� situat�� imediat� în� aval� sau� în� amonte�de�aceasta,�dac��nu�au� fost� deja� incluse� în� situa�iile�financiare� anuale� consolidate.� � Acest� tip� de� întreprinderi� partenere� sunt� considerate� ca� fiind�întreprinderi� direct� partenere� cu� întreprinderea� solicitant�.� Datele� aferente� acestora� �i� "fi�a� de�parteneriat"�trebuie�introduse�în�sec�iunea�A.��

În� cazul� în� care� în� situa�iile� financiare� anuale� consolidate� nu� exist�� date� privind� num�rul� de�personal,�calculul�se�face�prin�cumularea�datelor�de�la�întreprinderile�legate��

PERIOADA�DE�REFERIN���

� Numrul�mediu�anual�de�salariai�

Cifra�de�afaceri�anual�net�(mii�lei/�mii�

euro)�

Active�totale��(mii�lei/�mii�euro)�

TOTAL� � � �

Page 112: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 112

Anexa�1�–�Model�F���Scrisoare�de�confort�

��Banca�[antet�banc�]�Nr.................................................�C�TRE�:�......................................�(date�identificare�solicitant�scrisoare�de�confort)�SPRE� TIIN���:�Ministerul�Economiei,�Comer�ului��i�Mediului�de�Afaceri,�Autoritatea�de�Management�pentru�Programul�Opera�ional�Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�

��

SCRISOARE�DE�CONFORT�ANGAJANT���

Prin� prezenta,� Banca,� cu� sediul� în� .................� înregistrat�� cu� J/..................� �i�CUI....................reprezentat�� prin� dl./dna.� ...................................................� în� calitate� de�.............................,�confirm�m�c��pentru�<numele�firmei�solicitante>,�s�a/s�au�aprobat�o�facilitate�/�facilitile� de� creditare� în� sum� total� de� ..........� RON/EUR� [numit�� în� continuare�,,Facilitatea"/�Facilit��ile�](F1�în�valoare�de�.................�pe�termen�de�....�luni,�F2�în�valoare�de�..........�pe� termen� de� ....� luni,� etc.)� pentru� realizarea� proiectului� ....................................� ,� propus� pentru�finan�are� în� cadrul� Programului� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivit��ii� Economice”� Axa�Prioritar�� 1,,Un� sistem� de� produc�ie� inovativ� �i� ecoeficient.",� Domeniul� Major� de� Interven�ie� 1.3�,,Dezvoltarea�durabil��a�antreprenoriatului',�0peratiunea�„Sprijin�pentru� integrarea� întreprinderilor�în�lan�urile�de�furnizori�sau�clustere”.��Facilitatea/facilit��ile� de� creditare� va/vor� fi� pus�/puse� la� dispozi�ia� clientului� dup�� prezentarea� de�c�tre� acesta� la� Banc�� a� Contractului� de� Finan�are� semnat� cu� Autoritatea� de�Management� pentru�Programul�Opera�ional�Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”�pentru�acordarea�asisten�ei�financiare� nerambursabile� pentru� proiectul� anterior� men�ionat,� conform� termenilor� �i� condi�iilor�contractului�de�credit�care�se�încheie�între�Banc���i�Client.��În�condi�iile�în�care,�între�data�emiterii�prezentei�Scrisori�de�confort��i�data�prezent�rii�de�c�tre�client�a�Contractului�de�Finan�are�semnat�cu�Autoritatea�de�Management/Organismul�Intermediar�intervin�situa�ii�de�natura:����schimb�ri�la�nivelul�situa�iei�patrimoniale,�modific�ri� la�nivelul�datelor�financiare�ale�societ��ii�(nu�

Page 113: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 113

mai�corespund�criteriilor�de�eligibilitate�ale�b�ncii�în�termeni�de�rentabilitate�/solvabilitate�/grad�de�îndatorare�/lichiditate,�etc.),���modific�ri�semnificative�la�nivelul�structurii�ac�ionariatului�sau�managementului,�etc.���modific�ri�majore�în�parametrii�proiectului,���imposibilitatea�constituirii�garan�iilor�agreate�ini�ial�cu�banca��i�nici�a�unei�alte�structuri�de�garan�ii�agreate� de� Banc�,� care� s�� fac�� inacceptabil�� pentru� Banc�� punerea� la� dispozi�ie� a�Facilit��ii/Facilit��ilor,� Banca� va� notifica� Autoritatea� de� Management/Organismul�Intermediar...............� �i� Solicitantul� în� cel� mai� scurt� timp� asupra� refuzului� acord�rii�Facilit��ii/Facilit��ilor.��Prezenta� Scrisoare� de� confort� serve�te� ca� document� justificativ� care� atest�� capacitatea� de�cofinan�are�a�Solicitantului�pentru�proiectul�anterior�men�ionat.��O�copie�a�Contractului�de�Finan�are�semnat�cu�Autoritatea�de�Management/Organismul�Intermediar�....................................pentru�acordarea�asisten�ei� financiare�nerambursabile� va� fi� remis��B�ncii�de�c�tre�Solicitant�în�termen�de�cel�mult�cinci�zile�lucr�toare�de�la�data�încheierii�acestuia.��Valabilitatea� acestei� Scrisori� de� confort� este� de� 90� de� zile� calendaristice,� cu� posibilitatea� de�prelungire.��Semntura�� � � � � � � � � � Data���Instruciuni�privind�solicitarea�scrisorii�de�confort�în�cazul�beneficiarilor�privai�ai�POS�CCE�

� Scrisoarea� de� confort� este� angajant�� înc�� de� la� depunerea� dosarului� cererii� de� finan�are,�urmând�ca�ea�s��fie�reconfirmat���i�prelungit��de�solicitan�ii�ale�c�ror�proiecte�sunt�selectate�în�urma�evalu�rii�AM/OI;��

� Obligativitatea�prezent�rii�unei�Scrisori�de�confort�a�fost�introdus��începând�cu�primele�Cereri�de�proiecte�lansate�în�anul�2011�pentru�proiecte�care�intr��sub�incidenta�ajutorului�de�stat�/�de�minimis,�cu�excep�ia�cererilor�de�proiecte�de�pe�Axa�2�a�POS�CCE,�pentru�care�beneficiarii�sunt�entit��i�de�tip�start�up��i�spin�off;�

� Facilitatea/facilit��ile� de� creditare� pot� acoperi� �i� valoarea� cheltuielilor� neeligibile� aferente�proiectului;�

� Valoarea� minim�� a� facilit��ii/facilit��ilor� de� creditare� pentru� care� se� emite� Scrisoarea� de�confort�este�egal��cu�contribu�ia�eligibil��proprie�a�beneficiarului�la�proiect;�

� Nu� se� limiteaz�� valoarea�maxim�� a� facilit��ii/� facilit��ilor� de� creditare� pentru� care� se� emite�Scrisoarea�de�confort;�

� Obliga�ia� prezent�rii� unei� Scrisori� de� confort� este� valabil�� numai� pentru� proiectele� la� care�

Page 114: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 114

contribu�ia� eligibil�� proprie� a� beneficiarului� este�mai�mare� sau� egal�� cu� echivalentul� în� lei� a�100.000�euro�(pentru�o�abordare�unitar�,�la�cererile�de�proiecte�lansate�în�2011,�echivalentul�în�lei�va�fi�considerat�în�cuantum�de�420.000�lei);�

� Ghidurile�solicitantului�aferente�cererilor�de�proiecte�este�necesar�s��cuprind��preciz�ri�clare�privind:�

o Modelul�unic�de�Scrisoare�de�confort;�o Posibilitatea� instituirii� de� ipoteci/gajuri� în� conformitate� cu� prevederile� HG� nr.�

60612010;�o Aten�ionarea� beneficiarului� asupra� necesit��ii� de� a� se� prezenta� la� b�nci,� dup��

selectarea�proiectului�pentru�finan�are,�pentru�prelungirea�perioadei�de�valabilitate�a�Scrisorii� de� confort� în� cazul� în� care� aceast�� perioad�� expir�� înainte� de� semnarea�contractului�de�finan�are.�

Page 115: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 115

Anexa�1���Modelul�G�–�Structura�minim��a�planului�de�dezvoltare�a�clusterului�

��PLANUL�DE�DEZVOLTARE�A�CLUSTERULUI���Seciunea�1�–�Prezentarea�clusterului��1.1.�Descriere�succint��a�clusterului�(nume,�teritoriu,�sector�predominant�de�activitate)��1.2.�Istoricul�clusterului;�ac�iuni/proiecte�implementate,�parteneriate�la�nivel�na�ional�/�interna�ional,�relevan���teritorial���1.3.�Managementul�clusterului�(Entitatea�de�management�a�clusterului)�–�mod�de�constituire,�servicii�oferite�membrilor,�structura�de�management,�caracterizarea�angajamentelor�asumate�de�membri���Seciunea�2�–�Analiza�clusterului��2.1.�Descrierea�sectorului�în�care�activeaz��clusterul�–�situa�ia�curent���i�perspective�2.2�Analiza�lan�ului�de�valoare��2.3�Analiza�interac�iunilor�existente�în�cluster�2.4�Harta�clusterului�2.4�Deschidere�extern���i�vizibilitate�interna�ional��2.5�Analiza�PESTEL�/�SWOT��Seciunea�3�–�Viziune��i�obiective�3.1�Viziunea�de�dezvoltare�a�clusterului��3.2�Obiective�strategice�3.3�Obiective�opera�ionale��Seciunea�4�–�Concordana�planului�cu�cadrul�de�politici�publice�na�ional��i�european��4.1�Concordan�a�cu�obiectivele�POSCCE��4.2�Concordan�a�cu�politicile�UE�pentru�sectorul�de�referin����4.3�Concordan�a�cu�politicile�na�ionale�pentru�sectorul�de�referin����4.4�Concordan�a�cu�politicile�orizontale�na�ionale��i�UE��4.5�Corelarea�cu�politicile�de�dezvoltare�regional��/�coeziune�teritorial��–�rela�ia�cu�poli�de�cre�tere��

Page 116: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 116

Seciunea�5�–�Activit�i,�monitorizare��i�sustenabilitate��5.1.�Descrierea�activit��ilor�prev�zute�pe�termen�scurt��i�mediu�(2�5�ani)�5.2.�Corelarea�activit��i�–�obiective���analiz���5.3.�Indicatori��i�monitorizare��Sec�iunea�6�–�Buget��i�surse�de�finan�are�6.1�Detalierea�bugetului�pe�activit��i��i�tipuri�de�cheltuieli�6.2�Planul�de�sustenabilitate�a�clusterului�

Page 117: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 117

Anexa�1�–�Model�H�–�Curriculum�Vitae�

CURRICULUM�VITAE��

Informa�ii�personale� �

Nume�/�Prenume� Nume,�Prenume�

Adres�(e)� Nume�strad�,�Num�r�imobil,�cod�po�tal,�localitate,��ar��

Telefon�� � Mobil:� �

Fax(uri)� �

E�mail(uri)� �

Na�ionalitate� �

Data�na�terii� �

� �

Sex� �

� �

Locul�de�munc��/�Domeniul�ocupa�ional�

Experien�a�profesional� �

� �

Perioada� Men�iona�i�separat�fiecare�experien���profesional��relevant�,�începând�cu�cea�mai�recent��dintre�acestea.�

Func�ia�sau�postul�ocupat�

Activit��i��i�responsabilit��i�principale�

Numele��i�adresa�angajatorului�

Tipul�activit��ii�sau�sectorul�de�activitate�

� �

Page 118: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 118

Educa�ie��i�formare� �

� �

�Perioada�

�Men�iona�i�separat�fiecare�forma�de�înv���mânt��i�program�de�formare�profesional��absolvite,�începând�cu�cel�mai�recent.�

Calificarea�/�diploma�ob�inut��

Disciplinele�principale�studiate�/�competen�e�profesionale�dobândite

Numele��i�tipul�institu�iei�de�înv���mânt�/�furnizorului�de�formare

Nivelul�în�clasificarea�na�ional��sau�interna�ional��

� �

Aptitudini��i�competen�e�personale�

� �

Limba�matern�� Preciza�i�limba�matern���

� �

Limbi�str�ine�cunoscute �

Autoevaluare� În�elegere� Vorbire� Scriere�

Nivel�european�(*)� Ascultare� Citire� Participare�la�conversa�ie�

Discurs�oral� Exprimare�scris��

Limba� � � � � � � � � � �

Limba� � � � � � � � � � �

� (*)�Nivelul�Cadrului�European�Comun�de�Referin���Pentru�Limbi�Str�ine�

� �

Competen�e��i�abilit��i�sociale�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

Page 119: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 119

Competen�e��i�aptitudini�organizatorice�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

� �

Competen�e��i�aptitudini�tehnice�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

� �

Competen�e��i�aptitudini�de�utilizare�a�calculatorului�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

� �

Competen�e��i�aptitudini�artistice�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

� �

Alte�competen�e��i�aptitudini�

Descrie�i�aceste�competen�e��i�indica�i�contextul�în�care�au�fost�dobândite.��

� �

Permis(e)�de�conducere Men�iona�i�dac��de�ine�i�un�permis�de�conducere��i�categoria.�

� �

Informa�ii�suplimentare Include�i�aici�orice�alte�informa�ii�utile,�care�nu�au�fost�men�ionate�anterior,�de�exemplu:�persoane�de�contact,�referin�e�etc.�

� �

Anexe� Enumera�i�documentele�anexate�CV�ului.�

� ��

Page 120: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 120

Anexa�1�–�Model�I�–�Fi�a�de�identificare�

�FORMULARUL�DE�IDENTIFICARE�A�SOLICITANTULUI�[Se�va�completa�doar�în�format��.doc���i�se�va�copia�pe�CD�al�turi�de�celelalte�documente�solicitate]���

�ELEMENTE�GENERALE�

Numele�Solicitantului�� �Titlul�Proiectului�� �Obiectul�de�activitate�� �Codul�fiscal�� �Regiunea�� �Judet�� �Localitate�� �

BUGETUL�PROIECTULUI�Valoarea�total�a�proiectului�� �Valoarea�total�a�cheltuielilor�eligibile�� �Valoarea�finanrii�nerambursabile�� �ALTE�INFORMATII��Numele�reprezentantului�legal�� �Funcia�� �Adresa�/�Sediul�social�Solicitant�� �Codul�Postal�� �Telefon�� �Fax�� �E�mail�� �

OBSERVA�II���locaia�proiectului,�dac�difer�de�sediul�social����date�persoan�de�contact�/�manager�de�proiect���

Page 121: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 121

Anexa�2���OPIS�Documente�

Partea�A�

Nr.��

crt.��

Tip�document�� Original�/�copie�� Perioada�de��

valabilitate��

Nr.�Pag.��

(de�la�...�pân�la...)��

DA�sau�NA��

1. � Scrisoarea�de�înaintare�semnat��de�c�tre�reprezentantul�legal�al�deponentului�–�conform�Model�A��

Original�� NA� � �

2. � Împuternicire�pentru�persoana�care�depune�proiectul�direct�la�sediul�OI�IMM�–�conform�Model�B�

Original�� NA� � �

3. � Declara�ia�de�eligibilitate�a�Entit��ii�de�management�al�clusterului�(conform�Model�C)��

Original���� permanent�� � �

4. � Declara�ia�de�eligibilitate�a�IMM�(conform�Model�C1)�(minim�10�IMM�productive�i�/sau�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoaterii�din�componen�a�clusterului�vor�completa�fiecare�în�parte�câte�o�declara�ie)�

� � � �

5. � Declara�ie�de�angajament�a�EMC�(conform�Model�D)�

Original�� � � �

6. � Declara�ie�pe�proprie�r�spundere�(conform�Model�D1)�

Original� � � �

7. � Declara�ie�privind�situa�ia�EMC�(conform�model�E)�

Original� � � �

8. � Scrisoare�de�confort�angajant��(dac��este�cazul)�(conform�Model�F)�

Copie� � � �

Page 122: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 122

9. � Fi�a�de�identificare�a�solicitantului�(conform�Model�I)�

Original� � � �

10. � Act�constitutiv�al�EMC�(dac��este�cazul)� Copie�conform��cu�originalul�

� � �

11. � Statutul�EMC�(dac��este�cazul)� Copie�conform��cu�originalul�

� � �

12. � Certificat�de�gref��pentru�EMC�(dac��este�cazul)�

Copie�conform��cu�originalul�

� � �

13. � Acord�de�parteneriat�prin�care�se�recunoa�te�statutul�EMC�(dac��este�cazul)�

Copie�conform��cu�originalul�

� � �

14. � Acord�în�form��autentic��între�membrii�clusterului�în�care�se�stipuleaz��înfiin�area�EMC�(dac��este�cazul)�

Copie�conform��cu�originalul�

� � �

15. � Cazier�fiscal�pentru�EMC�(dac��este�cazul)�

Original� � � �

16. � Cazier� judiciar� al� reprezentantului�legal��

Original� � � �

� � �

Partea�B�

Nr.��

crt.��

Tip�document�� Original�/�copie�� Perioada�de��

valabilitate��

Nr.�Pag.��

(de�la�...�pân�la...)��

DA�sau�NA��

1.� Cererea�de�finan�are� Original�� � � �

2.� Plan�de�dezvoltare�a�clusterului�(conform�Model�G)�

Original�� � � �

3.� CV�ale�membrilor�echipei�de�proiect�(conform�Model�H)�–�lipsa�acestor�documente�NU�duce�la�descalificarea�cererii�de�finan�are�

Original�� � � �

Page 123: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 123

4� Fi�e�de�post�pentru�membrii�echipei�de�proiect���lipsa�acestor�documente�NU�duce�la�descalificarea�cererii�de�finan�are�

Original�� � � �

��

Subsemnatul(a)�<�nume,�prenume� reprezentant� legal�al� Solicitantului� >� în� calitate�de� reprezentant�legal�al�<denumire�Solicitant>�declar�pe�propria� r�spundere�c��documentele�depuse� sunt� în� total��concordan���cu�cerin�ele�prev�zute�în�Ghidul�solicitantului.��

Sunt� con�tient� de� faptul� c�� orice� nepotrivire� între� documentele� existente� în� plicurile� depuse� �i�situa�ia� real�� poate� duce� automat� la� respingerea� cererii� de� finan�are/rezilierea� contractului� �i�returnarea�sumelor�rambursate,�f�r��a�crea�nicio�obliga�ie�din�partea�OI�IMM.��

Semn�tura:��

<Semn�tura�reprezentantului�legal�al�Solicitantului>��

Data:��<zz/ll/aaaa>�

Page 124: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 124

ANEXA�3.�INSTRUCIUNI�PRIVIND�CHELTUIELILE�SALARIALE�PENTRU�ACTIVIT�I�DE�CERCETARE�DEZVOLTARE�ÎN�CADRUL�PROIECTELOR�DIN�CADRUL�OPERAIUNII�1.3.3��

1.� Conform� Ordinului� de� cheltuieli� eligibile� aprobate� pentru� opera�iunea� 1.3.3� din� cadrul� Axei�Prioritare� 1� a� POS�CCE,� cheltuielile� salariale� (acolo� unde� astfel� de� cheltuieli� sunt� eligibile)� se�cumuleaz��per�persoan�� cu� toate� veniturile� salariale�directe�ob�inute�din� contractele�de� finan�are�încheiate�din� fondurile�POS�CCE��i�din� fondurile�bugetare�alocate�Planului�Na�ional�de�CDI� II�2007�2013��i�nu�pot�dep��i�plafoanele�prev�zute�în�Anexa�3�la�HG�nr.�475/2007�privind�aprobarea�Planului�Na�ional�de�CDI�2007�2013.��

2.� Cuantumul� cheltuielilor� generale� de� administra�ie� eligibile� se� calculeaz�� conform� Metodei� de�calcul� stabilit�� de� c�tre� Autoritatea� de� Management� a� POS� CCE� pentru� calculul� pro�ratei� pentru�decontarea�cheltuielilor�generale�de�administra�ie,�anex��la�contractul�de�finan�are.�În�cazul�în�care�cheltuielile�generale�de�administra�ie�cuprind��i�cheltuieli�salariale�pentru�personalul�administrativ,�aceste� cheltuieli� nu� sunt� supuse� plafoanelor� prev�zute� în� Anexa� 3� la� HG� nr.� 475/2007,� ci� sunt�determinate�de�politica�salarial��a�institu�iei�beneficiare�de�proiect�pentru�personalul�administrativ��i�sunt� luate� în� considera�ie� la� decontarea� global�� a� cheltuielilor� generale� de� administra�ie� conform�Metodei�de�calcul�men�ionate.��

3.�Plafoanele�prev�zute�în�Anexa�3�la�HG�nr.�475/2007�sunt�exprimate�în�euro/om/lun��la�norm��de�lucru�întreag�,�adic��8�ore�pe�zi,�40�de�ore�pe�s�pt�mân��pentru�orice�persoan��în�vârst��de�peste�18�ani,� conform� Codului� Muncii.� Dac�� o� persoan�� lucreaz�� pe� proiect� cu� jum�tate� de� norm�,� de�exemplu,� plafonul� lunar� maxim� corespunz�tor� func�iei� sale/gradului� s�u� profesional� se� reduce� la�jum�tate.�Durat��maxim��a�timpului�de�munc��pe�proiect�trebuie�s��respecte,�evident,�prevederile�Codului� Muncii,� iar� orele� suplimentare� se� ramburseaz�� respectând� plafonul� orar� ce� revine�func�iei/gradului�profesional.��

4.�Acolo�unde�sunt�eligibile�cheltuieli�salariale,�directorul�de�proiect�este�asimilat� func�iei�“director�de�program/proiect”�la�nr.�crt.�1�din�tabelul�prev�zut�în�Anexa�3�la�HG�nr.�475/2007.��

5.�Cheltuielile�salariale�pentru�managementul�de�proiect,�acolo�unde�acestea�sunt�eligibile,�trebuie�s�� respecte� plafoanele� din� Anexa� 3� la� HG� nr.� 475/2007� conform� func�iilor/gradelor� profesionale�de�inute� de� membrii� echipei� de� management,� iar� pentru� persoanele� care� nu� de�in� astfel� de�func�ii/grade�profesionale�se�aplic��plafonul�corespunz�tor�activit��ilor�suport.��

6.� Pentru� to�i� beneficiarii� finan�a�i� ca� întreprinderi,� printr�o� schem�� de� ajutor� de� stat� de� CDI� sau�printr�o� schem�� de� ajutor� de� minimis� (care� permit� rambursarea� de� cheltuieli� salariale� pentru�activit��i� de� cercetare),� salarizarea� membrilor� echipelor� de� cercetare� se� stabile�te� de� c�tre�reprezentantul�legal�al�beneficiarului��i�trebuie�s��respecte�indicativ�plafoanele�din�Anexa�3�la�HG�nr.�475/2007,�corelând�activitatea�depus��de�ace�tia�pe�proiect�cu�categoriile�de�activit��i� cuprinse� în�tabelul�prev�zut�în�Anexa�3�la�HG�nr.�475/2007.�

Page 125: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 125

�ANEXA�3��

LA�HOT�RÂREA�Nr.�475�din�23�mai�2007�privind�aprobarea�Planului�na�ional�de�cercetare�dezvoltare��i�inovare�II,�pentru�perioada�2007��2013�publicat��în�MONITORUL�OFICIAL��NR.�371�din�31�mai�2007��

PLAFOANELE� pe� baza� c�rora� se� calculeaz�� costurile� salariale� directe� la� contractele� de� finan�are�încheiate�începând�cu�luna�mai�2007�din�fonduri�bugetare�alocate�Planului�na�ional�II:�

Nr.�crt�

Categoria�de�activit��i� Nivelul�studiilor�

Func�ia/gradul�profesional� Limit��maxima�în�euro/om/lun��

1.� Activit��i� ce� presupun�nivel� înalt� al�creativit��ii� �i/� sau� experien��� �i�abilitate�de�conducere�

Superioare� �

�CS�I,�CS�II,�IDT�I,�IDT�II,�profesor�universitar,�conferen�iar�universitar,�director�program/proiect��

4.300�

2.� �Activit��i�ce�presupun�cunoa�terea�aprofundat��a�metodelor�de�analiz���i�sintez�,�precum��i�abilit��i�de�utilizare�a�acestora��

Superioare�� �CS�III,�IDT�III,�CS,�IDT,�lector�universitar,�asistent�universitar,��ef�program/proiect,�responsabil�proiect��

2.900�

3.� �Activit��i�ce�presupun�cunoa�terea�metodelor�de�analiz���i�sintez���i�a�metodologiilor�cercet�rii,�precum��i�abilit��i�de�utilizare�a�acestora��

Superioare� �

�Asistent�de�cercetare,�doctorand,�masterand��

1.900�

4.� �Activit��i�suport�� Superioare� �TI,�TII,�TIII,�TS,�altele��i/sau�medii��

1.000�

NOT�:�

Limita�maxim��cuprinde�toate�taxele��i�impozitele�datorate�de�angajat��i�se�aplic��tuturor�veniturilor�realizate�de�c�tre�o�persoan��pentru�participarea�la�unul�sau�mai�multe�proiecte�în�cadrul�Planului�na�ional�II.��

Page 126: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 126

Anexa�4�–�Coduri�CAEN�pentru�cele�minim�10�IMM�din�cadrul�clusterului�

Eligibilitatea� EMC� presupune� ca� minim� 10� IMM� membre� ale� EMC� s�� î�i� desf��oare� activitatea�conform�codurilor�CAEN�eligibile�descrise�în�tabelul�de�mai�jos.�Se�vor�lua�în�calcul�atât�codul�CAEN�principal�cât��i�cele�secundare.�Verificarea�acestei�condi�ii�se�va�face�prin�declara�ia�pe�proprie�r�spundere�(Anexa�1�Model�C1)�pe�care�fiecare�dintre�cele�10�IMM�trebuie�s��o�completeze.�����SEC�IUNEA� �Diviziunea�� CODURI�ELIGIBILE�� CODURI��

NEELIGIBILE��A�� toate�� �� toate��

05,06�� �� toate��07� �0710,0729�� 0721��08� �0811,0812,0891,0893�

0899��0892��B��

09�� �� toate��10,11,12� ��� toate��13,14,15,16,17,18� �toate�� ��19�� �� toate��20�� 201,202,203,204,2052�

2053,2059��2051,206��

21,22,23� �toate�� ��24�� 244,�2453,�2454�� 241,�242,243,�

2451,�2452��25� �251,252,253,255,256�

257,2592,2593,2594,�2599��

254,2591��

26,27,28,29�� toate�� ��30�� 302,303,309�� 301,304��31,32�� toate�� ��

C��

33�� �� toate��D�� 35�� �� toate��

36,37�� �� toate��38�� 383�� 381,382��E��39�� �� toate��41�� 412�� 411��F��42,43�� toate�� ��

J� 58� �� toate�

Page 127: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 127

59� 5911,�5912� 5913,�5914,�592�60� ��� toate�61,�62� toate� ��63� 631� 639�69,�70,�71,�73,�74� �� toate�M�72� toate� ��

G,H,I,K,L,N,O,P,Q�R,S,T,U��

toate�� �� toate��

���

Page 128: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 128

Anexa�5�GRILE�DE�VERIFICARE��

5.1�Grila�de�verificare�a�criteriilor�de�depunere�a�pachetului�integrat��

�� DA� NU�Coletul�a�fost�depus�la�termenul�prev�zut� � �Coletul�con�ine:��

- 1�plic�sigilat��i�prev�zute�cu�etichet�:�1�original,�2�copii,�1�CD�

- Actul� de� împuternicire� pentru� depunerea�pachetului�prin�delegat�dac��este�cazul�(ata�at�în�original)�

� �

�În�cazul�în�care�r�spunsul�la�oricare�din�întreb�ri�este�NU,�descrie�i�motivul:��.................................................................................................................................................���Ofi�er�de�proiect���Nume���Semn�tura���Data�

Page 129: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 129

��

5.2�Grila�de�verificare�a�conformit��ii�administrative�

�Cerin�e� DA� NU� Acceptat�

/�respins�Cererea�de�finan�are�este�conform�cerin�elor�Ghidului�Solicitantului� � � �Toate�documentele�din�dosarul�Cererii�de�finan�are�sunt�numerotate,�semnate��i��tampilate�conform�cerin�elor�din�Ghidul�Solicitantului�

� � �

Actul�de�împuternicire�(Model�B)�pentru�depunerea�cererii�de�finan�are�(în�original)�este�ata�at�

� � �

Declara�ia�de�eligibilitate�a�EMC�(Model�C)�este�în�formatul�cerut� � � �Declara�iile�de�eligibilitate�a�IMM�productive�/�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�(Model�C1)�sunt�în�formatul�cerut�(câte�o�declara�ie�pentru�fiecare�din�cele�10�IMM�productive�/�din�domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoaterii�membre�ale�clusterului)�

� � �

Declara�ia�de�angajament�(Model�D)�este�în�formatul�cerut� � � �Declara�ia�pe�proprie�r�spundere�(Model�D1)�este�în�formatul�cerut� � � �Declara�ia�privind�situa�ia�EMC�(Model�E)�este�în�formatul�cerut� � � �Scrisoare�de�confort�ce�dovede�te�capacitatea�financiara�a�solicitantului�(copie)�(Model�F)�

� � �

Planul�de�dezvoltare�(Model�G)�este�anexat�Cererii�de�finan�are�� � � �Dup�caz:�Act�constitutiv�al�EMC�� � � �Statutul�EMC�� � � �Încheiere�judec�toreasc�� � � �Certificat�de�gref��� � � �Certificat�de�înregistrare�în�registrul�Asocia�iilor��i�Funda�iilor� � � �Extras�la�zi�din�Registrul�Na�ional�al�persoanelor�juridice�f�r��scop�lucrativ� � � �Acord�de�parteneriat�prin�care�se�recunoa�te�statutul�EMC� � � �Acord�în�form��autentic��între�membrii�clusterului�ce�stipuleaz��înfiin�area�EMC�

� � �

Rezultat�final� � � ��

Page 130: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 130

5.3�Grila�de�verificare�a�eligibilit��ii�solicitantului��i�proiectului�

�Cerin�e� DA� NU� Acceptat�

/�respins�Solicitantul� îndepline�te� criteriile� de� eligibilitate� stipulate� în� Ghidul�Solicitantului�(cap.�II)�

� � �

Scopul��i�obiectivele�proiectului�sunt�în�conformitate�cu�obiectivele�specifice�ale�axei�prioritare,�domeniului�major�de�interven�ie��i�opera�iunii�

� � �

Proiectul�propus�se�încadreaz��în�tipurile�de�proiecte�men�ionate�în�Ghidul�Solicitantului�(cap.�III)�

� � �

Activit��ile�propuse�în�cadrul�proiectului�se�desf��oar��în�beneficiul�clusterului�în�ansamblul�s�u�

� � �

Proiectul�propus�este�localizat�pe�teritoriul�României� � � �Durata�contractului�este�de�cel�mult�24�luni.� � � �Activit��ile�proiectului,�nu�au�fost�finan�ate�în�ultimii�3�ani�sau�nu�sunt�finan�ate�în�prezent,�par�ial�sau�în�totalitate,�din�fonduri�nerambursabile�comunitare�sau�din�alte�surse�publice�

� � �

Activit��ile�proiectului�respect��legisla�ia�na�ional���i�comunitar��în�domeniul�protec�iei�mediului,�ajutorului�de�stat,�egalit��ii�de��anse,�achizi�iilor�publice,�sau�dup��caz,�a�normelor�interne�de�achizi�ii��i�inform�rii/publicit��ii.�

� � �

Dimensiunea�finan��rii�nerambursabile�solicitate�se�încadreaz��în�limitele�men�ionate�în�prezentul�Ghid.�

� � �

Solicitantul�nu�se�afl��într�una�din�situa�iile�enumerate�la�Sec�iunea�"Criterii�de�eligibilitate�a�Solicitantului"�din�Ghidul�solicitantului�privind�insolven�a,�obliga�iile�de�plat��a�contribu�iilor�la�asigur�rile�sociale,�înc�lcarea�grav��a�obliga�iilor�asumate�printr�un�contract/acord�de�finan�are�din�fonduri�publice,�dificultate�a�a�cum�este�definite�potrivit�regulilor�de�ajutor�de�stat,�recuperarea�unui�ajutor�de�stat�

� � �

Reprezentantul�legal�al�Solicitantului�nu�se�afl��într�una�din�situa�iile�enumerate�la�Sec�iunea�"Criterii�de�eligibilitate�a�Solicitantului"�din�Ghidul�solicitantului�privind�condamn�ri�definitive�datorate�unei�conduite�profesionale�îndreptat��împotriva�legii,�cazuri�de�fraud�,�corup�ie,�implicare�în�organiza�ii�criminale�sau�în�alte�activit��i�ilegale,�în�detrimentul�intereselor�financiare�ale�Comunit��ii�Europene.�

� � �

Solicitantul�nu�are�obliga�ii�de�plat��nete�la�bugetele�publice,�mai�mari�de�1/12�(respectiv�1/6�la�bugetele�locale)�din�obliga�iile�de�plat��pe�ultimele�12�luni�

� � �

Activit��ile�proiectului�nu�deriv���i�nu�implic��delocalizarea�unei� � � �

Page 131: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 131

activit��i�similare�din�alt�stat�membru�Rezultat�final� � � ��

Page 132: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 132

��

Anexa�6:�Grile�de�evaluare�tehnico�financiar���

6.1���Grila�de�evaluare�tehnico�financiar��pentru�proiectele�destinate�clusterelor�emergente�

�Etapa�de�evaluare�este�subsecvent��Etapei�de�selec�ie,�în�cadrul�c�reia��se�verific��mai�întâi�dac��sunt�îndeplinite� criteriile� de� eligibilitate� ale� Solicitantului� �i� Proiectului.� Etapa� de� evaluare� presupune�evaluarea� tehnic�� �i� financiar��a�proiectului,� pe�baza�Cererii� de� finan�are,� a� anexelor�acesteia� �i� a�documentelor�suport,�completate��i�respectiv�prezentate,�în�acord�cu�solicit�rile��i�condi�iile�descrise�în�Ghidul�solicitantului.��Evaluarea�tehnic���i�financiar��a�proiectelor�acceptate�dup��etapa�prealabil��de�verificare�a�conformit��ii�administrative��i�a�eligibilit��ii�(care�include�eligibilitatea�solicitantului��i�respectiv,� eligibilitatea� proiectului),� se� va� face,� pentru� fiecare� dintre� criteriile/subcriteriile� de�evaluare�descrise�în�prezenta�gril�,�prin�acordarea�de�puncte,�numere�întregi,�în�limitele�maximeale�prev�zute,� înso�ite� de� justificarea� alegerii� punctajului� acordat.� Nu� se� vor� acorda� punctaje� cu�zecimale.���5�criteri�de�evaluare�–�13�subcriterii:��Criteriile�de�evaluare� Punctaj�maxim�1. Impactul�proiectului�(relevan�a�pentru�obiectivele�POS�CCE)� 20�2. Calitatea��i�coeren�a�proiectului� 30�3. Capacitatea�Solicitantului�de�a�implementa�proiectul� 20�4. Maturitatea�Solicitantului��i�a�Proiectului� 10�5. Sustenabilitatea�Proiectului� 20�Punctaj�maxim:�� 100��Aten�ie:� Un� proiect� care� a� fost� notat� cu� 0� puncte� la� oricare� dintre� subcriteriile� de� evaluare� va� fi�declarat�respins�!��

1. Impactul�proiectului�(punctaj�maxim�20�puncte)��Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�

maxim��1.1 �Impactul�asupra�competitivit��ii�

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul�va�avea�un�impact�pozitiv�asupra�dezvolt�rii�competitive�a�economiei� 10�

Page 133: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 133

economice� române�ti.�Se�va�evalua�impactul�în�termeni�de:�� atragere�de�investi�ii;�� cre�tere�exporturi;�� cre�tere�productivitate�a�muncii;�� creare�locuri�de�munc�;�� cre�tere�valoare�ad�ugat��brut��

1.2 �Contribu�ia�proiectului�la�dezvoltarea�clusterului�

Se�va�evalua�dac���i�în�ce�m�sur��rezultatele�proiectului�vor�contribui�la�dezvoltarea�clusterului�/�lan�ului�de�valoare�prin�cel�pu�in�urm�toarele:�� atragerea�de�noi�IMM�productive�/�din�domeniul�

serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�în�cluster;�

� crearea�de�branduri�interna�ionale;�� cre�terea�rela�iilor�comerciale��i�de�colaborare�între�

membrii�clusterului;�� crearea�de�noi�companii;�� integrarea�de�lan�uri�de�valoare;�� cre�terea�capacit��ii�de�management��i�planificare�a�

clusterului.�

7�

1.3 �M�surile�privind�dezvoltarea�durabil���i�respectarea�egalit��ii�de��anse�

Se�vor�evalua�ac�iunile�propuse�de�proiect�pentru:��� sus�inerea�dezvolt�rii�durabile�(respectarea�

legisla�iei�privind�protejarea��i�conservarea�mediului�înconjurator,�includerea�de�activit��i/m�suri�de�cre�tere�a�calit��ii�mediului�înconjur�tor�(implementarea�de�standarde�specific,�cum�ar�fi�ISO14001,�EMAS,�etc)��

� respectarea�principiului�egalit��ii�de��anse�(solicitantul�respect��cerin�ele�minime�legale�în�domeniu,�proiectul�identific��aspect�poten�iale�legate�de�diverse�tipuri�de�discriminare��i�propune�m�suri�relevante�pentru�eliminarea�eventualelor�cazuri�de�discriminare,�cum�ar�fi:�acces�persoane�cu�disabilit��i,�angajare�pe�criterii�de�competen�e��i�nu�de�gen�sau�religie,�etc)�

3�

�2. Calitatea��i�coeren�a�proiectului�(punctaj�maxim�30�puncte)��

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj��maxim�

2.1 �Claritatea��i� Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente��i�modul�de�corelare� 12�

Page 134: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 134

coeren�a�proiectului�� pentru�atingerea�obiectivelor��i�ob�inerea�rezultatelor�scontate:�� Obiectivele�proiectului�sunt�clare,�pertinente��i�

fezabile�având�în�vedere�perioada�de�implementare,�resursele�umane��i�tehnice��i�bugetul�propus�

� Obiectivele�proiectului�sunt�corelate�cu�rezultatele��i�indicatorii�asuma�i�

� Metodologia�de�implementare�este�clar�,�fezabil���i�bine�justificat�:�Solicitantul�propune�un�set�coerent�de�activit��i�(�i�instrumente)�detaliate�pe�sub�activit��i,�resurse�necesare�(timp,�financiare,�umane,�tehnice),�responsabili��i�rezultate.�

� Metodologia�de�implementare�este�corelat��cu�un�calendar�de�lucru�realist�

2.2 �Structura��i�fezabilitatea�bugetului�proiectului��

Se�va�evalua�m�sura�în�care:�� Bugetul�este�complet��i�corelat�cu�activit��ile�

prev�zute,�resursele�alocate/estimate��i�cu�devizul�general��i�pe�obiecte.��

� Costurile�sunt�realiste�(corect�estimate��i�justificate�corespunz�tor�prin�documenta�ia�de�pre��anexat��la�buget)��i�necesare�pentru�implementarea�proiectului.��

� Cheltuielile�au�fost�corect�încadrate�în�categoria�celor�eligibile�sau�neeligibile.�

10�

2.3 �Managementul�riscurilor�

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul:�� identific��riscurile�poten�iale�care�pot�ap�rea�în�

perioada�de�implementare�a�proiectului��� descrie�m�surile�de�reducere/eliminare�a�acestora,�cu�

numirea�responsabilului��i�termenului�de�rezolvare�

5�

2.4 �Corelarea�cu�politicile�de�coeziune�economic���i�teritorial��

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul�contribuie�la�atingerea�obiectivelor�politicii�de�dezvoltare�regional��(apartenen�a�la�poli�de�cre�tere,�conexiunea�cu�planurile�integrate�de�dezvoltare�urban�)��

3�

��

3. Capacitatea�solicitantului�de�a�implementa�proiectul�(punctaj�maxim�20�puncte)��

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�maxim��

3.1 �Asigurarea�managementului�calit��ii�

Se�va�evalua�calitatea�formei�de�guvernan���a�clusterului:�transparen�a,�organizarea�intern�,� 5�

Page 135: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 135

calitatea�comunic�rii�între�entitatea�de�management��i�membrii�clusterului��i�exterior)�

3.2 �Calitatea��i�capacitatea�echipei�de�management�

Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente:�- Calificarea��i�expertiza�echipei�de�management�/�

implementare�a�proiectului�(inclusiv�relevan�a�acestora�fa���de�obiectivele��i�rezultatele�a�teptate�ale�proiectului)�

- Corelarea�responsabilit��ilor�echipei�de�management�cu�activit��ile�propuse�în�proiect�

10�

3.3 �Calitatea�resurselor�deja�existente��i�utilizate�în�comun�în�proiect�

Se�va�evalua�calitatea�infrastructurii��i�nivelul�resurselor�financiare�puse�la�dispozi�ie�de�membrii�clusterului�pentru�a�fi�utilizate�în�comun�pentru�implementarea�proiectului��i�atingerea�rezultatelor�acestuia.�

5�

�4. Maturitatea�solicitantului��i�a�proiectului�(punctaj�maxim�10�puncte)�

�Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�

maxim��4.1 �Maturitatea�solicitantului�

Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente:�- Dimensiunea�clusterului:�num�rul�de�membri,�

ponderea�în�economia�local��/�regional��/�na�ional�;�

- Calitatea�cooper�rii�actuale/recente�între�membrii�clusterului�

- Performan�a�individual��a�membrilor�clusterului�de�dezvoltare�(profitabilitate,�tendin�e�de�dezvoltare,�talie)�

5�

4.2 �Maturitatea�proiectului�

Se�va�evalua�:����capacitatea�Solicitantului�de�a�demara�imediat�proiectul�(activit��i�preg�titoare�pentru�facilitarea�implement�rii�imediate)�

5�

�5. Sustenabilitatea�proiectului�(punctaj�maxim�20�puncte)�

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�maxim��

5.1 �Capacitatea�solicitantului�de�a�continua�proiectul�dup��finalizarea�acestuia�

Se�va�evalua�capacitatea�solicitantului�de�a�atrage�resurse�financiare�pentru�a�continua�implementarea�Planului�de�dezvoltare�dup��finalizarea�proiectului�� 15�

Page 136: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 136

5.2 �Capacitatea�solicitantului�de�a�men�ine��i�consolida�echipa�de�management�a�clusterului�

Se�va�evalua�capacitatea�solicitantului�de�a�asigura�men�inerea��i�atragerea�de�resurse�umane�pentru�EMC,�inclusiv�preg�tirea�viitoare�a�acestora�pentru�coordonarea��i�dezvoltarea�clusterului��

5�

6.2���Grila�de�evaluare�tehnico�financiar��pentru�proiectele�destinate�clusterelor�inovative�

�Etapa�de�evaluare�este�subsecvent��Etapei�de�selec�ie,�în�cadrul�c�reia�se�verific��mai�întâi�dac��sunt�îndeplinite� criteriile� de� eligibilitate� ale� Solicitantului� �i� Proiectului.� Etapa� de� evaluare� presupune�evaluarea� tehnic�� �i� financiar�� a� proiectului,� pe� baza� Cererii� de� finan�are,� a� anexelor� acesteia� a�documentelor� suport,� care� trebuie� s�� fie� completate� �i/sau� prezentate� în� acord� cu� cerin�ele� �i�condi�iile�descrise� în� �Ghidul� solicitantului.� � Evaluarea� tehnic�� �i� financiar��a�proiectelor�acceptate�dup�� etapa� prealabil�� de� verificare� a� conformit��ii� administrative� �i� a� eligibilit��ii� (care� include�eligibilitatea� solicitantului� �i� respectiv,� eligibilitatea� proiectului),� se� va� face,� pentru� fiecare� dintre�criteriile/subcriteriile� de� evaluare� descrise� în� prezenta� gril�,� prin� acordarea� de� puncte,,� numere�întregi,� în� limitele�maximeale�prev�zute,� înso�ite�de� justificarea�alegerii�punctajului�acordat.�Nu�se��vor�acorda�punctaje��cu�zecimale.���5�criterii�de�evaluare�–�13�subcriterii�:�����Criteriile�de�evaluare� Punctaj�(Puncte)�6. Impactul�proiectului�(relevan�a�pentru�obiectivele�POS�CCE)� 20�7. Calitatea��i�coeren�a�proiectului� 30�8. Capacitatea�Solicitantului�de�a�implementa�proiectul� 20�9. Maturitatea�Solicitantului��i�a�Proiectului� 10�10. Sustenabilitatea�Proiectului� 20�Punctaj�maxim:�� 100��Aten�ie:� Un� proiect� care� a� fost� notat� cu� 0� puncte� la� oricare� dintre� subcriteriile� de� evaluare� va� fi�declarat�respins�!��

6. Impactul�proiectului�(maxim�20�de�puncte)��Sub�criteriu� Descriere� Punctaj��

maxim�6.1 �Impactul�asupra�competitivit��ii�

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul�va�avea�un�impact�pozitiv�asupra�dezvolt�rii�competitive�a� 10�

Page 137: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 137

economice� economiei�române�ti.�Se�va�evalua�impactul�în�termeni�de:�� atragere�de�investi�ii,�în�special�în�CDI;�� cre�tere�exporturi,�în�special�de�tehnologie�

medie�înalt�;�� cre�tere�productivitate�a�muncii;�� creare�locuri�de�munc�,�în�special�pentru�

cercet�tori�/�for���de�munc��înalt�calificat�;�� cre�terea�cheltuielilor�de�CDI;�� cre�tere�valoare�ad�ugat��brut�.�

6.2 �Contribu�ia�proiectului�la�dezvoltarea�clusterului�

Se�va�evalua�dac���i�în�ce�m�sur��rezultatele�proiectului�vor�contribui�la�dezvoltarea�clusterului�/�lan�ului�de�valoare�prin�cel�pu�in�urm�toarele:�� atragerea�de�noi�IMM�productive�/�din�

domeniul�serviciilor�de�înalt��tehnologie�bazate�pe�utilizarea�intensiv��a�cunoa�terii�în�cluster;�

� crearea�de�branduri�interna�ionale;�� cre�terea�rela�iilor�comerciale��i�de�colaborare�

între�membrii�clusterului,�în�special�rela�ii�de�transfer�tehnologic;�

� cre�terea�num�rului�de�brevete;�� crearea�de�noi�companii�inovative�(spin�off);�� integrarea�de�lan�uri�de�valoare;�� cre�terea�capacit��ii�de�management��i�

planificare�a�clusterului;�� cre�terea�num�rului�de�proiecte�interna�ionale�

de�CDI.�

7�

6.3 �M�surile�privind�dezvoltarea�durabil���i�respectarea�egalit��ii�de��anse�

Se�vor�evalua�ac�iunile�propuse�de�proiect�pentru:��� sus�inerea�dezvolt�rii�durabile�(respectarea�

legisla�iei�privind�protejarea��i�conservarea�mediului�înconjurator,�includerea�de�activit��i/m�suri�de�cre�tere�a�calit��ii�mediului�înconjur�tor�(implementarea�de�standarde�specific,�cum�ar�fi�ISO14001,�EMAS,�etc)��

� respectarea�principiului�egalit��ii�de��anse�(solicitantul�respect��cerin�ele�minime�legale�în�domeniu,�proiectul�identific��aspect�poten�iale�legate�de�diverse�tipuri�de�discriminare��i�propune�m�suri�relevante�pentru�eliminarea�eventualelor�cazuri�de�discriminare,�cum�ar�fi:�

3�

Page 138: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 138

acces�persoane�cu�disabilit��i,�angajare�pe�criterii�de�competen�e��i�nu�de�gen�sau�religie,�etc)�

�7. Calitatea��i�coeren�a�proiectului�(maxim�30�de�puncte)��

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj��maxim�

7.1 �Claritatea��i�coeren�a�proiectului��

Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente��i�modul�de�corelare�pentru�atingerea�obiectivelor��i�ob�inerea�rezultatelor�scontate:�� Obiectivele�proiectului�sunt�clare,�pertinente��i�

fezabile�având�în�vedere�perioada�de�implementare,�resursele�umane��i�tehnice��i�bugetul�propus�

� Obiectivele�proiectului�sunt�corelate�cu�rezultatele��i�indicatorii�asuma�i��

� Obiectivele��tiin�ifice�ale�proiectului�(privind�activitatea�de�CDI)�sunt�inovative�la�nivel�na�ional�/�interna�ional�(activit��i�de�frontier���tiin�ific���i�tehnologic�)�

� Metodologia�de�implementare�este�clar�,�fezabil���i�bine�justificat�:�Solicitantul�propune�un�set�coerent�de�activit��i�(�i�instrumente)�detaliate�pe�sub�activit��i,�resurse�necesare�(timp,�financiare,�umane,�tehnice),�responsabili��i�rezultate.�

� Metodologia�de�implementare�este�corelat��cu�un�calendar�de�lucru�realist�

15�

7.2 �Structura��i�fezabilitatea�bugetului�proiectului��

Se�va�evalua�m�sura�în�care:�� Bugetul�este�complet��i�corelat�cu�activit��ile�

prev�zute,�resursele�alocate/estimate��i�cu�devizul�general��i�pe�obiecte.��

� Costurile�sunt�realiste�(corect�estimate��i�justificate�corespunz�tor�prin�documenta�ia�de�pre��anexat��la�buget)��i�necesare�pentru�implementarea�proiectului.��

� Cheltuielile�au�fost�corect�încadrate�în�categoria�celor�eligibile�sau�neeligibile.�

10�

Page 139: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 139

7.3 �Managementul�riscurilor�

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul:�

� identific��riscurile�poten�iale�care�pot�ap�rea�în�perioada�de�implementare�a�proiectului��

� descrie�m�surile�de�reducere/eliminare�a�acestora,�cu�numirea�responsabilului��i�termenului�de�rezolvare�

5�

7.4 �Corelarea�cu�politicile�de�coeziune�economic���i�teritorial��

Se�va�evalua�m�sura�în�care�proiectul�contribuie�la�atingerea�obiectivelor�politicii�de�dezvoltare�regional��(apartenen�a�la�poli�de�cre�tere,�conexiunea�cu�planurile�integrate�de�dezvoltare�urban�)��

3�

�8. Capacitatea�solicitantului�de�a�implementa�proiectul�(maxim�20�puncte)�

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj��maxim�

8.1 �Asigurarea�managementului�calit��ii�

Se�va�evalua�calitatea�formei�de�guvernan���a�clusterului:�transparen�a,�organizarea�intern�,�calitatea�comunic�rii�între�entitatea�de�management��i�membrii�clusterului��i�exterior)�

5�

8.2 �Calitatea��i�capacitatea�echipei�de�management�

Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente:�

- Calificarea��i�expertiza�echipei�de�management�/�implementare�a�proiectului�(inclusiv�relevan�a�acestora�fa���de�obiectivele��i�rezultatele�a�teptate�ale�proiectului)�

- Corelarea�responsabilit��ilor�echipei�de�management�cu�activit��ile�propuse�în�proiect;�

- Calitatea��tii�ific��a�echipei�de�management�/�implementare�a�proiectului�(experien�a�în�domeniul�transferului�de�tehnologie��i�CDI)�

10�

8.3 �Calitatea�resurselor��si/sau�a�facilit��ilor�deja�existente��i�utilizate�în�comun�în�proiect�

Se�va�evalua�calitatea�infrastructurii�de�CDI��i�nivelul�resurselor�financiare�puse�la�dispozi�ie�de�membrii�clusterului�pentru�a�fi�utilizate�în�comun�pentru�implementarea�proiectului��i�atingerea�rezultatelor�acestuia.�

5�

�9. Maturitatea�solicitantului��i�proiectului�(maxim�10�puncte)�

Page 140: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 140

�Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�

�maxim�9.1 �Maturitatea�solicitantului�

Se�vor�evalua�urm�toarele�elemente:�- Dimensiunea�clusterului:�num�rul�de�

membri,�ponderea�în�economia�local��/�regional��/�na�ional�,�num�r�de�cercet�tori,�num�r�de�brevete;�

- Calitatea�cooper�rii�actuale/recente�între�membrii�clusterului,�în�special�a�cooper�rii�în�domeniu�CDI�

- Performan�a�individual��a�membrilor�clusterului�de�dezvoltare�(profitabilitate,�tendin�e�de�dezvoltare,�talie,�activit��i�de�CDI)�

5�

9.2 �Maturitatea�proiectului�

Se�va�evalua�:����capacitatea�Solicitantului�de�a�demara�imediat�proiectul�(activit��i�preg�titoare�pentru�facilitarea�implement�rii�imediate);�

5�

�10. Sustenabilitatea�proiectului�(maxim�20�puncte)�

Sub�criteriu� Descriere� Punctaj�maxim��

10.1 �Capacitatea�solicitantului�de�a�continua�proiectul�dup��finalizarea�acestuia�

Se�va�evalua�capacitatea�solicitantului�de�a�atrage�resurse�financiare�pentru�a�continua�implementarea�Planului�de�dezvoltare�dup��finalizarea�proiectului��

15�

10.2 �Capacitatea�solicitantului�de�a�men�ine��i�consolida�echipa�de�management�a�clusterului�

Se�va�evalua�capacitatea�solicitantului�de�a�asigura�men�inerea��i�atragerea�de�resurse�umane�pentru�EMC,�inclusiv�preg�tirea�viitoare�a�acestora�pentru�coordonarea��i�dezvoltarea�clusterului��

5�

Page 141: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 141

Anexa�7�–�Regulamentul�CE�800/2008�–�Anexa�1:�Defini�ia�IMM�

Articolul�1�

Întreprindere�

Este�considerat�� întreprindere�orice�entitate�care�desf��oar��o�activitate�economic�,� indiferent�de�forma�juridic��a�acesteia.�

Sunt� incluse� în� aceast�� categorie,� în� special,� persoanele� care� exercit�� activit��i� independente� �i�asocia�iile� familiale� implicate� în� activit��i� de� artizanat� �i� în� alte� activit��i,� precum� �i� parteneriatele�sau�asocia�iile�implicate�în�mod�regulat�într�o�activitate�economic�.�

Articolul�2�

Numrul�de�angaja�i��i�plafoanele�financiare�pe�baza�crora�se�stabilesc�categoriile�de�întreprinderi�

1.� Categoria� microîntreprinderi,� întreprinderi� mici� �i� mijlocii� („IMM�uri”)� este� format�� din�întreprinderi� care� au� sub� 250� de� angaja�i� �i� a� c�ror� cifr�� anual�� de� afaceri� nu� dep��e�te� 50� de�milioane�EUR��i/sau�al�c�ror�total�al�bilan�ului�anual�nu�dep��e�te�43�de�milioane�EUR.�

2.�În�cadrul�categoriei�IMM�urilor,�o�întreprindere�mic��este�definit��ca�fiind�o�întreprindere�care�are�sub� 50� de� angaja�i� �i� a� c�rei� cifr�� de� afaceri� anual�� �i/sau� al� c�rei� total� al� bilan�ului� anual� nu�dep��e�te�10�milioane�EUR.�

3.�În�cadrul�categoriei�IMM�urilor,�o�microîntreprindere�este�definit��ca�fiind�o�întreprindere�care�are�sub�10�angaja�i��i�a�c�rei�cifr��de�afaceri�anual���i/sau�al�c�rei�total�al�bilan�ului�anual�nu�dep��e�te�2�milioane�EUR.�

Articolul�3�

Tipurile�de� întreprinderi� luate� în�considerare� la�calcularea�numrului�de�angaja�i��i�a�plafoanelor�financiare�

1.� „Întreprindere� autonom�”� este� orice� întreprindere� care� nu� este� clasificat�� ca� întreprindere�partener��în�sensul�alineatului�(2)�sau�ca�întreprindere�afiliat��în�sensul�alineatului�(3).�

2.�„întreprinderi�partenere”�sunt�toate�întreprinderile�care�nu�sunt�clasificate�ca�întreprinderi�afiliate�în� sensul�alineatului� (3)� �i� între� care�exist��urm�toarea� rela�ie:�o� întreprindere� (întreprinderea�din�amonte)� de�ine,� individual� sau� împreun�� cu� una� sau� mai� multe� întreprinderi� afiliate� în� sensul�alineatului� (3),� 25� %� sau� mai� mult� din� capitalul� sau� din� drepturile� de� vot� ale� altei� întreprinderi�

Page 142: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 142

(întreprindere�din�aval).�

Totu�i,� o� întreprindere� poate� fi� clasificat�� ca� autonom�� �i,� a�adar,� ca� neavînd� întreprinderi�partenere,� chiar� dac�� pragul� de� 25� %� în� cauz�� este� atins� sau� dep��it� de� urm�torii� investitori,� cu�condi�ia� ca� investitorii� respectivi� s�� nu� fie� afilia�i,� în� sensul� alineatului� (3),� nici� individual,� nici�împreun�,�la�întreprinderea�în�cauz�:�

(a)�societ��i�publice�de�investi�ii,�societ��i�cu�capital�de�risc,�persoane�sau�grupuri�de�persoane�care�desf��oar��în�mod�regulat�activit��i�de�investi�ii�în�capital�de�risc��i�care�investesc�capital�propriu�în�întreprinderi� necotate� la� bursa� (investitori� providen�iali),� cu� condi�ia� ca� investi�ia� total�� a�investitorilor�providen�iali�în�aceea�i�întreprindere�s��fie�mai�mic��de�1�250�000�EUR;�

(b)�universit��i�sau�centre�de�cercetare�non�profit;�

(c)�investitori�institu�ionali,�inclusiv�fonduri�de�dezvoltare�regional�;�

(d)�autorit��i�locale�autonome�cu�un�buget�anual�mai�mic�de�10�milioane�EUR��i�o�popula�ie�mai�mic��de�5�000�de�locuitori.�

3.�„întreprinderi�afiliate”�sunt�întreprinderile�între�care�exist��oricare�dintre�urm�toarele�rela�ii:�

(a)� o� întreprindere� de�ine� majoritatea� drepturilor� de� vot� ale� ac�ionarilor� sau� ale� asocia�ilor� altei�întreprinderi;�

(b)� o� întreprindere� are� dreptul� de� a� numi� sau� de� a� revoca� majoritatea� membrilor� din� organele�administrative,�de�conducere�sau�de�supraveghere�ale�altei�întreprinderi;�

(c)� o� întreprindere� are� dreptul� de� a� exercita� o� influen��� dominant�� asupra� altei� întreprinderi� în�temeiul� unui� contract� încheiat� cu� întreprinderea� în� cauz�� sau� în� temeiul� unei� prevederi� din�contractul�de�societate�sau�din�statutul�acesteia;��

(d)� o� întreprindere,� care� este� ac�ionar� sau� asociat� al� altei� întreprinderi,� controleaz�� singur�,� în�temeiul� unui� contract� cu� ceilal�i� ac�ionari� sau� asocia�i� ai� întreprinderii� în� cauz�,� majoritatea�drepturilor�de�vot�ale�ac�ionarilor��i�ale�asocia�ilor�întreprinderii�în�cauz�.�

Se�consider��c��nu�exist��influen���dominant��în�cazul�în�care�investitorii�men�iona�i�la�alineatul�(2)�al� doilea� paragraf� nu� se� implic�,� direct� sau� indirect,� în� conducerea� întreprinderii� în� cauz�,� f�r�� a�aduce�atingere�drepturilor�lor�de�ac�ionari�sau�asocia�i.�

Întreprinderile� între� care�exist��oricare�dintre� rela�iile�descrise� la�primul�paragraf�prin� intermediul�uneia� sau�al�mai�multor� întreprinderi� sau�al�oric�ruia�dintre� investitorii�men�iona�i� la� alineatul� (2)�sunt,�de�asemenea,�considerate�ca�fiind�afiliate.�

Întreprinderile�între�care�exist��oricare�dintre�aceste�rela�ii�prin�intermediul�unei�persoane�fizice�sau�al�unui�grup�de�persoane�fizice�care�ac�ioneaz��solidar�sunt,�de�asemenea,�considerate�întreprinderi�afiliate�dac�� î�i� desf��oar�� activitatea� sau�o�parte� din� activitate�pe� aceea�i� pia��� relevant�� sau�pe�pie�e�adiacente.�

„Pia���adiacent�”�este�o�pia���de�produse�sau�servicii�situat��imediat�în�amonte�sau�în�aval�de�pia�a�

Page 143: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 143

relevant�.�

4.� Cu� excep�ia� cazurilor� prev�zute� la� alineatul� (2)� al� doilea� paragraf,� o� întreprindere� nu� poate� fi�considerat�� IMM�dac��25�%�sau�mai�mult�din� capitalul� sau�din�drepturile�de�vot�ale�acesteia� sunt�controlate,�direct�sau�indirect,�solidar�sau�individual,�de�unul�sau�de�mai�multe�organisme�publice.�

5.� întreprinderile� pot� face� o� declara�ie� privind� statutul� de� întreprindere� autonom�,� întreprindere�partener�� sau� întreprindere� afiliat�,� incluzînd� date� privind� pragurile� prev�zute� la� articolul� 2.�Declara�ia�poate�fi�f�cut��chiar��i�în�cazurile�în�care�distribu�ia�capitalului�nu�permite�s��se�determine�cu�exactitate�de�c�tre�cine�este�de�inut;�în�astfel�de�cazuri�întreprinderea�poate�declara�pe�proprie�r�spundere�c��se�poate�presupune,�în�mod�legitim,�c��nu�este�de�inut��în�propor�ie�de�25�%�sau�mai�mult�de�o�întreprindere�sau�solidar�de�mai�multe�întreprinderi�afiliate�între�ele.�Declara�iile�de�acest�tip�sunt�efectuate� independent�de�controalele��i�verific�rile�prev�zute�de�dispozi�iile�na�ionale�sau�comunitare.�

Articolul�4�

Datele� folosite� pentru� calcularea� numrului� de� angaja�i,� a� sumelor� financiare� �i� perioada� de�referin��

1.� Datele� folosite� pentru� calcularea� num�rului� de� angaja�i� �i� a� plafoanelor� financiare� sunt� datele�aferente�ultimului�exerci�iu�financiar�aprobat��i�se�calculeaz��anual.�Datele�se�iau�în�considerare�de�la�data�închiderii�conturilor.�Valoarea�cifrei�totale�de�afaceri�re�inut��se�calculeaz��f�r��a�include�taxa�pe�valoarea�ad�ugat��(TVA)��i�alte�taxe��i�impozite�indirecte.�

2.�Dac�,�la�data�închiderii�conturilor,�o�întreprindere�constat��c�,�pe�o�baz��anual�,�a�dep��it�sau�s�a�situat� sub�plafoanele�privind�num�rul� de�angaja�i� sau�pragurile� financiare�prev�zute� la� articolul� 2,�întreprinderea�în�cauz��nu�pierde�sau�dobînde�te�statutul�de�întreprindere�mic��sau�mijlocie�sau�de�microîntreprindere,� cu� excep�ia� cazului� în� care� pragurile� respective� sunt� dep��ite� pe� parcursul� a�dou��exerci�ii�financiare�consecutive.�

3.� În�cazul� întreprinderilor�nou�constituite�ale�c�ror�conturi�nu�au�fost� înc��aprobate,�sunt� luate� în�considerare�datele�care�fac�obiectul�unei�estim�ri�realizate�pe�proprie�r�spundere�de�c�tre�acestea�pe�parcursul�exerci�iului�financiar.�

Articolul�5�

Numrul�de�angaja�i�

Num�rul�de�angaja�i�corespunde�num�rului�de�unit��i�anuale�de�munc��(UAM),�adic��num�rului�de�persoane� care� au� muncit� cu� norm�� întreag�� în� întreprinderea� în� cauz�� sau� pentru� aceasta� pe�parcursul�întregului�an�de�referin���în�cauz�.�

Munca�persoanelor�care�nu�au�muncit�pe�parcursul�întregului�an,�a�celor�care�au�prestat�o�munc��cu�

Page 144: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 144

frac�iune� de� norm�,� indiferent� de� perioada� pe� parcursul� c�reia� au� muncit,� precum� �i� munca�lucr�torilor�sezonieri�sunt�luate�în�considerare�ca�frac�iuni�de�UAM.�Personalul�este�format�din:�

(a)�angaja�i;�

(b)� persoane� care� lucreaz�� pentru� întreprindere� fiindu�i� subordonate� acesteia� �i� care� sunt�considerate�angajate�în�conformitate�cu�legisla�ia�na�ional�;�

(c)�directori�proprietari;�

(d)�parteneri�care�desf��oar��o�activitate�în�mod�regulat�în�cadrul�întreprinderii��i�care�beneficiaz��de�avantaje�financiare�din�partea�întreprinderii.�

Stagiarii�sau�studen�ii�implica�i�în�activit��i�de�formare�profesional��pe�baza�unui�contract�de�stagiu�sau� de� formare� profesional�� nu� fac� parte� din� personal.� Durata� concediilor� de� maternitate� sau�parentale�nu�se�ia�în�considerare.�

Articolul�6�

Stabilirea�datelor�unei�întreprinderi�

1.�În�cazul�întreprinderilor�autonome,�datele,�inclusiv�num�rul�de�angaja�i,�se�determin��exclusiv�pe�baza�conturilor�întreprinderii�respective.�

2.�Datele,� inclusiv� num�rul� de� angaja�i,� privind� întreprinderile� care� au� întreprinderi� partenere� sau�întreprinderi�afiliate,�se�determin��pe�baza�conturilor��i�a�celorlalte�date�ale�întreprinderii�sau,�dac��exist�,� pe�baza� conturilor� consolidate� ale� întreprinderii� sau�pe� baza� conturilor� consolidate� în� care�întreprinderea�este�inclus��prin�consolidare.�

La� datele� prev�zute� la� primul� paragraf� se� adaug�� datele� oric�rei� întreprinderi� partenere� ale�întreprinderii� în� cauz�� situate� imediat� în� aval� sau� în� amonte� de� aceasta.� Agregarea� se� face�propor�ional� cu� participarea� procentual�� la� capital� sau� la� drepturile� de� vot� (luîndu�se� în� calcul�valoarea�cea�mai�mare�dintre�cele�dou�).� În�cazul�particip�rilor� încruci�ate,�se�aplic��procentul�mai�mare.�

La�datele�men�ionate�la�primul��i�al�doilea�paragraf�se�adaug�,�în�propor�ie�de�100%,�datele�oric�rei�întreprinderi�care�este�afiliat��direct�sau�indirect�la�întreprinderea�în�cauz�,�cu�excep�ia�cazurilor�în�care�datele�în�cauz��au�fost�deja�incluse�prin�consolidare�în�conturi.�

3.� În� sensul� aplic�rii� alineatului� (2),� datele� întreprinderilor� partenere� ale� întreprinderii� în� cauz�� se�deduc�din�conturile�acestora��i�din�celelalte�date�ale�acestora,�consolidate,�dac��exist�.�La�acestea�se�adaug�,� în�propor�ie�de�100�%,�datele� întreprinderilor�afiliate� la�aceste� întreprinderi�partenere,� cu�excep�ia�cazurilor�în�care�datele�privind�conturile�acestora�au�fost�deja�incluse�prin�consolidare.�

În� sensul�aplic�rii�aceluia�i�alineat� (2),�datele� întreprinderilor� care�sunt�afiliate� la� întreprinderea� în�cauz��se�deduc�din�conturile�acestora��i�din�celelalte�date�ale�acestora,�consolidate,�dac��exist�.�La�acestea�se�adaug�,�propor�ional,�datele�oric�rei�eventuale�întreprinderi�partenere�ale�întreprinderii�

Page 145: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 145

afiliate� respective,� situat�� imediat� în� amonte� sau� în� aval� de� aceasta,� cu� excep�ia� cazurilor� în� care�acestea�au�fost�deja� incluse� în�conturile�consolidate� în�procent�cel�pu�in�propor�ional�cu�procentul�stabilit�în�conformitate�cu�alineatul�(2)�al�doilea�paragraf.�

4.� Atunci� cînd� în� conturile� consolidate� nu� figureaz�� date� privind� personalul� unei� întreprinderi,�num�rul� de� angaja�i� se� calculeaz�� prin� agregarea� propor�ional�� a� datelor� de� la� întreprinderile�partenere� ale� acesteia� �i� prin� adunarea� datelor� privind� întreprinderile� la� care� este� afiliat��întreprinderea�în�cauz�.��

Page 146: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 146

Anexa�8�–�Contract�de�finan�are�(variant��informativ�)�

Cod�SMIS�

CONTRACT�DE�FINAN�ARE�

Variant�informativ�

Nr................................�/...................................�

Între:�Ministerul�Economiei,�Comerului��i�Mediului�de�Afaceri,�în�calitate�de�Organism�Intermediar�pentru�Întreprinderi�Mici��i�Mijlocii,�cu�sediul�în�Calea�Victoriei,�nr.�152,�sector�1,�Bucure�ti,�tel./fax�021/20.25.115,� e�mail� [email protected],� cod� de� înregistrare� fiscal�� 2� 4� 9� 3� 1� 4� 9� 9� ,�reprezentat� legal� de� Domnul……,� în� func�ia� de� Ministru,� denumit� în� continuare� Organismul�Intermediar�pentru�IMM�(OI�IMM),�pe�de�o�parte��i�

Asocia�ia�(Entitatea�de�Management�a�Clusterului)…………………………..�înfiin�at��la�data�de�…………..,�Cod� Unic� de� Înregistrare� ……………,� Nr.� de� înregistrare� la� Registrul� Asocia�ilor� �i� Funda�iilor�PJ…………………�,�cu�sediul�în�……………………,�ora��…………….,�Str.�………………….,�jude�ul�………………….,�cod�postal� ………………….,� Tel…………………….,� Fax.� …………………..,� e�mail…………………..,� reprezentat�� prin�………………………�cu�func�ia�de�Administrator,�identificat�prin�C.I.�Seria�……………,�Nr………………….,�CNP�……………………..�,�în�calitate�de�Beneficiar,�pe�de�alt��parte,�

au� convenit� încheierea� prezentului� Contract� pentru� acordarea� finan��rii� nerambursabile� în� baza�Cererii�de�Finanare�nr.�…………………………….,�în�urm�toarele�condi�ii:�

ARTICOLUL�1�–�OBIECTUL�CONTRACTULUI�

(1)� Obiectul� prezentului� Contract� îl� reprezint�� acordarea� finan��rii� nerambursabile� de� c�tre�Autoritatea� de� Management� pentru� Programul� Opera�ional� Sectorial� Cre�terea� Competitivit��ii�Economice� (AM� POS� CCE),� pentru� implementarea� Proiectului� nr.� ……………� intitulat:� „�………………………….�”,�denumit�în�continuare�Proiect.�

(2)� Beneficiarului� i� se� va� acorda� finan�area� nerambursabil�� în� termenii� �i� condi�iile� stabilite� în�prezentul�Contract��i�în�anexele�care�fac�parte�integrant��din�acesta,�pe�care�Beneficiarul�declar��c��le�cunoa�te��i�le�accept��la�semnarea�acestora.�

Page 147: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 147

(3)� Cererea� de� finan�are� depus�� de� Beneficiar,� astfel� cum� a� rezultat� în� urma� verific�rilor,�modific�rilor��i�complet�rilor�efectuate�pe�parcursul�procedurii�de�evaluare��i�selec�ie,�devine�anex��la�prezentul�Contract,�f�când�parte�integrant��din�acesta.�

(4)� Beneficiarul� accept�� finan�area� nerambursabil�� �i� se� angajeaz�� s�� implementeze� Proiectul� pe�propria� r�spundere,� în� conformitate� cu� prevederile� cuprinse� în� prezentul� Contract� �i� cu� legisla�ia�na�ional���i�comunitar��aplicabile.��

ARTICOLUL�2�–�DURATA�CONTRACTULUI�

(1)�Contractul�intr��în�vigoare�la�data�semn�rii�lui�de�c�tre�ultima�parte.�

(2)�Perioada�de�implementare�a�Proiectului�este�de�……luni�de�la�data�semn�rii�prezentului�contract,�reprezentând�finalizarea�tuturor�activit��ilor�proiectului��i�depunerea�ultimei�cereri�de�rambursare.�

(3)� Calendarul� de� implementare� a� proiectului� reprezint�� activit��ile� care� au� avut� loc� pân�� la�momentul�depunerii�cererii�de�finan�are��i/sau�cele�care�sunt�previzionate�a�se�realiza�în�procesul��i�în�perioada�de� implementare�a�proiectului,�precum�si�datele� la�care�acestea�s�au�realizat��i/sau�se�vor� realiza� corelate� cu� metodologia� de� implementare� a� proiectului,� a�a� cum� sunt� prev�zute� la�punctul�2.6�al�cererii�de�finan�are.�

(4)� Data� începerii� implement�rii� Proiectului� este� ziua� urm�toare� intr�rii� în� vigoare� a� prezentului�contract.�

(5)�Contractul�î�i� înceteaz��valabilitatea�la�cinci�ani�de�la�data�închiderii�oficiale/par�iale�a�POS�CCE,�conform�reglement�rilor�na�ionale��i�comunitare�în�vigoare.�

(6)�Termenele�curg�f�r��luarea�în�calcul�a�zilei�când�au�început,�dar�cu�luarea�în�calcul�a�zilei�când�se�sfâr�esc,�cu�excep�ia�celor�prev�zute�la�alin.(1).�

(7)� Contractul� r�mâne� în� vigoare� timp�de� cinci� ani� de� la� data� încheierii� oficiale� a� POS� CCE� pentru�obliga�iile�prev�zute�la�art.8�lit.A)�alin.�(27),�(28),�(29)��i�(30).�

(8)�Perioada�de� implementare�a�Proiectului�nu�poate�dep��i�24�de� luni�de� la� intrarea� în�vigoare�a�contractului�de�finan�are.�

ARTICOLUL�3�–�VALOAREA�PROIECTULUI�

(1)�Valoarea�total��a�Proiectului�care� face�obiectul� finan��rii�nerambursabile�este�…………………………�lei�

(………………):�

� valoare�total��eligibil��în�valoare�de�……………………�lei�

� valoare�neeligibil��în�valoare�de�………………………�lei�

Page 148: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 148

conform�datelor�din�tabelul�nr.1��

Tabel�nr.1�

1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8�

Valoarea�total�� a�Proiectului,�din�care:�

(lei)�

Valoarea�total��eligibil�� a�Proiectului,�din� care:�(lei)�

Valoarea�eligibil��nerambursabil�,�din�care:�(lei)�

Valoarea� eligibil��nerambursabil��finan�at�� din�FEDR�(lei)�

Valoarea� eligibil��nerambursabil��finan�at�� din�bugetul� national�(lei)�

Cofinan�area�eligibil�� a�Beneficiarului�(lei)�

Rata� de�cofinan�are� a�beneficiarului�din� valoarea�total�� eligibil��a� Proiectului�(%)�

Valoarea� ne�eligibil�� a�Proiectului�(lei)�

2�+�8� 3�+�6� 4�+�5� 3�x�86�%� 3�x�14�%� 2���3� 6/2�x�100� 1���2�

(2)�OI�IMM�se�angajeaz��în�numele�AM�POS�CCE,�s��acorde�o�finan�are�nerambursabil��de�maximum�…………………..lei�(litere),�din�care�86%�FEDR��i�14�%�Buget�de�stat,�echivalent��cu�……%�din�valoarea�total�� eligibil�� a� Proiectului� specificat�� la� art.� 3� alin.� (1).� În� cazul� în� care,� la� sfâr�itul� Proiectului,�valoarea�total��eligibil��este�mai�mic��decât�valoarea�total��eligibil��contractat�,�suma�acordat��de�Autoritatea�de�Management�se�va�reduce�corespunz�tor.�

(3)� Beneficiarul� poate� efectua� modific�ri� asupra� bugetului,� dac�� acestea� nu� afecteaz�� scopul�principal� al� proiectului� �i� impactul� financiar� se� limiteaz�� la� transferul� de�maximum�10%� din� suma�înscris�� ini�ial� în� cadrul� fiec�rei� cheltuieli� eligibile,� în� cadrul� aceleia�i� categorii,� f�r�� a� se�modifica�valoarea�total��eligibil��a�proiectului.�Beneficiarul�va�transmite�OI� IMM�bugetul�astfel�modificat,� în�termen�de�maximum�10�zile�lucr�toare�de�la�data�modific�rii�acestuia.�

(4)� Valoarea� eligibil�� nerambursabil�� aprobat�� prin� prezentul� contract� nu� poate� fi� modificat�� în�sensul�major�rii�acesteia.�

(5)�În�cazul�în�care�valoarea�Proiectului��i�implicit�valoarea�eligibila�a�acestuia�cre�te�fa���de�valoarea�convenita�prin�prezentul�contract�de�finan�are,�diferen�a�rezultat��fa���de�finan�area�nerambursabil��maxim��men�ionat��la�alin.�(2)�este�suportata�în�întregime�de�Beneficiar.�

ARTICOLUL�4�–�ELIGIBILITATEA�CHELTUIELILOR�

(1)� Sunt� eligibile� acele� cheltuieli,� realizate� în� conformitate� cu� prevederile� HG� nr.� 759/2007� cu�complet�rile� �i� modific�rile� ulterioare,� �i� Ordinul� comun� al� Ministrului� Economiei,� Comer�ului� �i�Mediului� de� Afaceri,� Ministrului� Finan�elor� Publice� �i� Ministrului� Afacerilor� Europene� cu� num�rul�MECMA�xxx/2012,�num�rul�MFP�xxx/2012��i�num�rul�MAEUR�xxx/2012�privind�aprobarea�Listei�de�cheltuieli�eligibile�pentru�proiectele�finan�ate�în�cadrul�Programului�Opera�ional�Sectorial�"Cre�terea�Competitivit��ii�Economice"�(POS�CCE)�2007�2013,�axa�prioritar��1�„Un�sistem�de�produc�ie�inovativ��i� ecoeficient”,� domeniul� major� de� interven�ie� 1.3� „Dezvoltarea� durabil�� a� antreprenoriatului”,�opera�iunea:� „Sprijin� pentru� integrarea� întreprinderilor� în� lan�urile� de� furnizori� sau� clustere”,�

Page 149: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 149

publicat� în�Monitorul�Oficial�al�României�nr.�xxx/2012,�cu�respectarea�cerin�elor�legale�aplicabile�în�domeniul�achizi�iilor�publice.�

(2)�TVA�deductibil��este�o�cheltuial��neeligibil�.�

(3)�Asigurarea�sumelor�necesare�pl��ii�cheltuielilor�neeligibile�este�responsabilitatea�beneficiarului.�

(4)� Pentru� a� fi� eligibile� cheltuielile� trebuie� s�� fie� realizate� (facturate� c�tre� beneficiar� �i� pl�tite)� în�perioada�de� implementare�prev�zut�� la�Art.�2�din�prezentul�Contract;�excep�ie� fac�cazurile� în�care�contractul� de� achizi�ie� prevede� un� termen� de� plat�� de�maxim� 90� de� zile� de� la� data� factur�rii,� cu�recep�ia��i�livrarea�în�perioada�de�implementare.�

(5)� Cheltuielile� de� consultan��� pentru� realizarea� Planului� de� Dezvoltare� �i� pentru� elaborarea�raportului�de�evaluare�a�activelor/bunurilor�aduse�ca�aporturi�în�natur��sunt�eligibile��i� în�perioada�cuprins��între�data�intr�rii�în�vigoare�a�schemei�de�ajutor�de�stat��i�semnarea�cotractului,�cu�condi�ia�s��respecte�prevederile�aplicabile�privind�achizi�iile�publice.�

ARTICOLUL� 5� –� PREFINAN�AREA� (se� va� include� numai� pentru� Contractele� la� care� se� solicit�prefinan�are)�

(1)�Prefinan�area�se�acord��integral,�conform�prevederilor�prezentului�Contract,� în�conformitate�cu�graficul�de�prefinan�are�prev�zut�în�tabelul�de�mai�jos,�în�baza�unei�cereri�de�prefinan�are�din�partea�Beneficiarului� (conform� Anexei� 9),� înso�it�� de� unul� sau� mai� multe� contracte� de� furnizare� de�bunuri/prestare�de� servicii� încheiat(e)� între�Beneficiar� �i�unul� sau�mai�mul�i� operatori�economici� a�c�rui/c�ror�valoare�cumulat��s��fie�de�minim�5%�din�valoarea�eligibil��a�Proiectului.�

(2)� Beneficiarul� care� solicit�� prefinan�are� are� obliga�ia� de� a� furniza� OI� IMM� un� instrument� de�garantare�emis�în�condi�iile�legii�de�o�societate�bancar��sau�de�o�societate�de�asigur�ri�pentru�suma�aferent��prefinan��rii�solicitate.�În�condi�iile�prev�zute�în�Anexa�9�instrumentul�de�garantare�trebuie�s��fie�irevocabil,�necondi�ionat,�indivizibil��i�pl�tibil�la�prima�cerere�scris��a�beneficiarului�garan�iei.�

(3)� Valoarea� prefinan��rii� este� de� ......................� lei� (.........................� lei)� reprezentând� 35� %� din�valoarea�nerambursabil��a�proiectului�acordat��din�fonduri�publice.�

(4)�Cererea�de�prefinan�are��i�documentele�înso�itoare�prev�zute�la�alin.�(1)��i�(2)�vor�fi�depuse�la�OI�IMM�cu�respectarea�graficului�de�prefinan�are�din�tabelul�de�mai�jos.�

Cerere�de�prefinanare�nr� Suma�estimativ� Data�depunerii�

� � �

(5)�a)�Plata�prefinan��rii�se�va�efectua�de�c�tre�Unitatea�de�Plat��din�cadrul�AM�POS�CCE,�în�maxim�45� de� zile� calendaristice� de� la� data� depunerii� cererii,� în� lei,� în� urm�torul� cont� dedicat� exclusiv�prefinan��rii:�

1.�cod�IBAN:�;�

Page 150: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 150

2.�titular�cont:;�

3.�denumire/�adresa�Banca�comercial�:.�

b)�Diferen�a�dintre�dobânda�acumulat��în�contul�prev�zut�la�alin.�(5)�lit.�a),�corespunz�toare�sumelor�de� prefinan�are� r�mase� disponibile� în� cont� �i� valoarea� impozitelor� aferente� �i� a� comisioanelor� de�gestionare� a� contului� respectiv� se� raporteaz�� AM� POS� CCE� �i� se� deduce� de� aceasta� din� sumele�rambursate�Beneficiarului,�pân��la�plata�final�,�inclusiv.�

(6)� Opera�iunile� derulate� prin� contul� dedicat� exclusiv� prefinan��rii� vor� respecta� strict� prevederile�legisla�iei�în�vigoare�cu�privire�la�prefinan�are.�

(7)�Sumele�existente�în�contul�de�prefinan�are�se�vor�utiliza�pentru�cheltuielile�proiectului�(eligibile��i�neeligibile).�

(8)� Recuperarea� se� efectueaz�� începând� cu� prima� cerere� de� rambursare,� prin� deducere,� conform�garficului� de� rambursare� a� cheltuielilor� din� prezentul� Contract� astfel� încât� suma� aferent��prefinan��rii�s��se�recupereze�integral�înainte�de�ultima�cerere�de�rambursare.�

(9)�Prefinan�area�acordat��se�restituie�de�c�tre�Beneficiar�dac��nicio�cerere�de�rambursare,�care�s��justifice� achizi�ia� de� bunuri� ori� servicii,� nu� a� fost� depus�� de� acesta� în� termenul� stabilit� conform�graficului�de�rambursare�din�prezentul�Contract.�

(11)� Dac�� prefinan�area� nu� poate� fi� recuperat�� integral� pân�� la� ultima� cerere� de� rambursare,� ca�urmare� a� diminu�rii� valorii� eligibile,� diferen�a� de�prefinan�are� se� va� restitui� de� c�tre�Beneficiar� în�contul�AM�POS�CCE,�în�termen�de�maximum�30�de�zile�de�la�notificarea�transmis��acestuia.�

(12)� În� cazul� nerespect�rii� clauzelor� contractuale,� garan�ia� se� execut�� corespunz�tor� sumei� de�recuperat.�

ARTICOLUL� 5.1� CONSTITUIREA� DE� GARAN�II� ASUPRA� ACTIVELOR� FIXE� CE� FAC� OBIECTUL�CONTRACTULUI�DE�FINAN�ARE�

Programului� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivit��ii� Economice”,� beneficiarul� poate�constitui�garan�ii�în�favoarea�unei�institu�ii�de�credit,�sub�forma�gaj�rii�sau�ipotec�rii,�asupra�activelor�fixe� care� fac� obiectul� contractului� de� finan�are,� în� conformitate� cu� prevederile� HG� nr.� 606/2010�privind�stabilirea�unor�m�suri�de�accelerare�a�implement�rii�instrumentelor�structurale.�(2)�Beneficiarul�este�obligat�s��transmit��Organismului�Intermediar�sau�Autorit��ii�de�Management,�dup��caz,�copii�certificate�ale�contractelor�de�credit��i�ale�celor�accesorii�acestora,�de�gaj�sau,�dup��caz,� de� ipotec�� �i� ale� oric�ror� alte� documente� corespunz�toare,� încheiate� cu� institu�ia� bancar�� în�scopul�men�ionat�la�alin.�(1),�în�termen�de�maximum�10�zile�lucr�toare�de�la�semnarea�acestora.�(3)Valoarea� creditului� ob�inut� cu� garan�ia� constituit�� conform� prevederilor� alin.� (1)� nu� va� putea�dep��i� valoarea�contribu�iei�beneficiarului� la� finan�area�proiectului,� respectiv�valoarea� însumat��a�procentului�din�cheltuielile�eligibile�aferent�contribu�iei�proprii��i�a�cheltuielilor�neeligibile,�conform�contractului�de�finan�are.�(4)� În� situa�ia� în� care� beneficiarul� nu� a� solicitat� acordarea� de� prefinan�are� �i� în� contractul� de�finan�are� este� prev�zut�� o� singur�� cerere� de� rambursare,� valoarea� creditului� ob�inut� cu� garan�ia�

Page 151: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 151

constituit�� conform� prevederilor� prezentului� ordin� poate� include� �i� valoarea� asisten�ei� financiare�nerambursabile� prev�zute� în� contractul� de� finan�are� cu� condi�ia� ca� în� termen�de�maxim� cinci� zile�lucr�toare�de�la�data�efectiv��a�pl��ii�cererii�de�rambursare�s��fie�îndeplinite�prevederile�de�la�alin.�(3).�(5)� În� cazul� în� care� contractul� de� credit� încheiat� în� condi�iile� alin.� (1)� �i� (2),� prevede� alt��moned��decât�cea�na�ional�,�verificarea�respect�rii�prevederilor�alin.(3)��i�(4)�se�va�face�prin�transformarea�în�lei� a� valorii� creditului� corespunz�tor� garan�iei,� la� cursul� de� schimb� oficial� al� BNR� valabil� la� data�contract�rii�creditului.�(6)Poli�a� de� asigurare� a� activelor� fixe� care� fac� obiectul� garan�iei� va� fi� cesionat�� institu�iilor� de�creditare�bancare�în�favoarea�c�rora�se�constituie�respectiva�garan�ie.��

ARTICOLUL�6�–�RAMBURSAREA�CHELTUIELILOR�

(1)� AM� POS� CCE� va� autoriza� cererile� de� rambursare� în� urma� verific�rii� de� c�tre� OI� IMM� a�documentelor�justificative�prezentate�de�Beneficiar,�în�maximum�80�de�zile�calendaristice�de�la�data�depunerii� acestora� la� OI� IMM,� care,� la� rândul� s�u,� va� informa� Beneficiarul� cu� privire� la� sumele�autorizate�la�plat�,�dup��în�tiin�area�primit��de�la�AM�POS�CCE.�

(2)� Rambursarea� se� va� efectua� de� c�tre� Unitatea� de� Plat�� pentru� POS� CCE,� în� termen� de� 10� zile�calendaristice�de� la�data� la�care�Beneficiarul�a� fost� informat�cu�privire� la�suma�autorizat�,� în� lei� în�urm�torul�cont:�

1.�cod�IBAN:�;�

2.�titular�cont:;�

3.�denumire/�adresa�Banca�comercial�:.�

(3)�AM/OI�poate�prelungi�termenul�men�ionat�la�alin.�(1),�cu�informarea�în�prealabil�a�Beneficiarului,�în�situa�ii� justificate�de�solicitarea�de�documente��i�clarific�ri,�precum��i� în�situa�ia�organiz�rii�unor�misiuni�de�monitorizare��i�control�anterioare�autoriz�rii�pl��ii.�

(4)� Pentru� rambursarea� cheltuielilor� eligibile,� Beneficiarul� va� depune� la� OI� IMM� urm�toarele�documente:�

� Cerere�de�rambursare�(Anexa�III�2)���4�exemplare;�

� Raport�de�progres�(Anexa�IV�I)���2�exemplare;�

� Documente� de� plat�� în� original� �i� fotocopie� certificat�� "conform� cu� originalul":� facturi,� ordine� de�plat�,�fil��CEC��i�extrase�de�cont,�note�contabile,�balan�e�analitice�de�verificare�aferente�perioadei�de�raportare� pentru� cererea� de� rambursare� în� cauz�,� alte� documente� justificative.� La� rapoartele�trimestriale� de� progres/raportul� final� de� implementare,� în� cazul� achizi�ion�rii� echipamentelor� �i�tehnologiilor,� Beneficiarul� trebuie� s�� prezinte� �i� certificatele� acelor� echipamente� care� s�� ateste�noutatea�tehnologiei;�

� Pentru�procedura�de�achizi�ii:�dovada�public�rii,�criterii�de�selec�ie,�raport�de�atribuire�a�contractului�–�1�exemplar;�

Page 152: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 152

� Pentru� informare� �i� publicitate:� fotografii,� anun�uri,� comunicate,� documente� pentru� eviden�ierea�pl��ii�publicit��ii�radio/TV;�

� Pentru�achizi�ii�de�bunuri:�copie�certificat��NIR�dup��procesul�verbal�de�predare�primire�a�bunurilor�sau�dup��procesul�verbal�de�punere�în�func�iune�–�1�exemplar;�

� Pentru�prest�ri� servicii:�aprobarea�Beneficiarului�pentru�documentele� remise� în�cadrul�consultan�ei,�foi�de�prezen���la�cursuri,�fi�e�de�evaluare�întocmite�de�c�tre�participan�ii�la�cursuri,�statele�de�plat��ale�trainerilor�(fotocopii�certificate);�

� Pentru�cheltuieli�de�personal:�foi�de�prezen��,�state�de�plat�.�

(5)� Facturile� trebuie� s�� men�ioneze� detaliat� bunul� achizi�ionat,� serviciul� prestat� sau� lucrarea�efectuat�.�Documentele�doveditoare�vor�fi� înapoiate�dup��ce�pe�original�se�va�aplica��tampila�care�atest�� c�� sunt� finan�ate� din� fondurile� POS� CCE� pentru� evitarea� dublei� finan��ri.� Pentru� evitarea�dublei�finan��ri,�toate�facturile�vor�fi�inscrip�ionate�pe�fa��,�sub�semn�tura�reprezentantului�legal�al�Beneficiarului,� cu� POS� CCE,� Axa� Prioritar�� (…),� denumirea� Proiectului� �i� num�rul� contractului� de�finan�are.�

(6)� În� cazul� încheierii� de� c�tre� Beneficiar� a� unor� contracte� cu� furnizori� externi,� când� pot� ap�rea�diferen�e�de�curs�valutar�între�momentul�emiterii�facturii��i�momentul�efectu�rii�pl��ii,�Beneficiarul�va� solicita� prin� cererea� de� rambursare� valoarea� corespunz�toare� cursului� valutar� valabil� la� data�efectu�rii�pl��ii.�

(7)� AM� POS� CCE/OI� IMM� are/au� dreptul� de� a� solicita� documente� suplimentare� pentru� elucidarea�eventualelor�neclarit��i.�Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�r�spunde�în�termen�de�3�zile�lucr�toare�de�la�data� primirii� solicit�rii� de� clarificare.� Nerespectarea� acestui� termen� atrage� prelungirea�corespunzatoare�a�termenelor�prev�zute�la�alin.�(1).��

(8)� Cererea� de� rambursare� se� poate� depune� pentru� fiecare� prestare� de� servicii� dupa� acceptarea�rezultatelor�acestora�de�c�tre�Beneficiar.�

(9)� Beneficiarul� poate� opta� pentru� depunerea� unei� singure� cereri� de� rambursare,� la� finalizarea�tuturor�activit��ilor�proiectului.�

(10)�Perioada�minima�între�dou��cereri�de�rambursare�transmis��este�de�90�de�zile�(maxim�trei�cereri�de� rambursare� pe� an).� Ultima� cerere� de� finan�are� trebuie� s�� fie� de� cel� pu�in� 20%� din� valoarea�finan��rii�nerambursabile.��

(11)�Rambursarea�cheltuielilor�se�va�realiza�conform�graficului�de�rambursare�din�tabelul�nr.2:�

Tabelul�nr.�2�

Cerere� de� rambursare�nr.�

Activitate/subactivitate� Suma�estimativ� Data�depunerii�

1.� � � �

2.� � � �

Page 153: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 153

TOTAL�BUGET� � � �

(12)�În�vederea�oric�rei�modific�ri�a�graficului�de�rambursare,�beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�solicita,�cu� justificare� prin� Notificare� �i� aprobarea� OI� IMM,� cu� cel� pu�in� 10� zile� înainte� de� data� prev�zut��pentru�depunerea�cererii�de�finan�are,�f�r��a�fi�necesar��încheierea�unui�act�adi�ional.�

(13)� Dac�� Beneficiarul� nu� depune� ultima� cerere� de� rambursare� la� data�men�ionat�� în� grafic� �i� nu�justific�� în� scris� motivele� nerespect�rii� acesteia,� OI� IMM� are� dreptul� de� a� rezilia� contractul� cu�recuperarea�integral��a�sumelor�rambursate.�

(14)�Plata�finala�pe�baza�ultimei�cereri�de�rambursare�se�va�efectua,�daca�nu�se�convine�altfel,�numai�dac��se�dovede�te�îndeplinirea�indicatorilor�asuma�i�prin�contract.�

(15)�În�cazul�în�care�Beneficiarul�nu�îndepline�te�integral�indicatorii�de�realizare�asuma�i�prin�contract��i�obiectivul�proiectului�nu�este�atins,�finan�area�nerambursabila�va�fi�retras��integral.�

(16)�Indicatorii�de�realizare*�sunt�cei�prev�zu�i�în�tabelul�nr.3�

*�Rezultate�imediate�–�ac�iuni�de�promovare�la�care�a�participat�sau�organizate�de�c�tre�beneficiar�(particip�ri�la�târguri� interna�ionale,� particip�ri� la� misiuni� economice,� materiale� informative� realizate,� pagini� web� realizate),� pie�e�interna�ionale�pe�care�se�realizeaz��activitatea�de�interna�ionalizare,�participan�i�la�programe�“Hosted�Buyers”,�întâlniri�de�afaceri�pentru�identificare�de�noi�clien�i.�

Tabelul�nr.3�

Indicator�

Valoarea� indicatorului�stabilit� în� contract�conform� cererii� de�finanare�

Indicatorii�de�realizare��

(1)�

UM��

(2)�

Cantitate�

(3)�

� � �

(17)� OI� IMM/AM� POS� CCE� poate/pot� suspenda,� aproba� par�ial� sau� respinge� la� plat�� o� cerere� de�rambursare�în�cazul�detect�rii�unei/unor�cheltuieli�neeligibile�sau�în�cazul�nerespect�rii�prevederilor�contractuale�sau�legale�aplicabile.�

(18)�AM�are�dreptul�de�a�efectua�corec�ii� financiare�din�cheltuielile� (sumele)�aferente�cererilor�de�rambursare� transmise� de� Beneficiar� în� cazul� constat�rii� unor� cheltuieli� neeligibile� �i/sau� în� cazul�nerespect�rii� /� înc�lc�rii� prevederilor� contractuale� �i/sau� legale,� na�ionale� �i/sau� comunitare,�aplicabile.� Corec�iile� vor� fi� comunicate� Beneficiarilor� odat�� cu� rezultatul� verific�rii� cererilor� de�rambursare.� Corec�iile� sunt� definitive� �i� operate� direct� asupra� sumelor� aferente� cererii� de�rambursare.�

Page 154: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 154

ARTICOLUL�7�–�TAXA�PE�VALOAREA�AD�UGAT��(TVA)�

(1) Cheltuiala� cu� taxa� pe� valoarea� adaugat�� nedeductibil�,� potrivit� legii,� este� eligibil�� pentru� toate�programele�opera�ionale�finan�ate�din�instrumente�structurale.,�conform�prevederilor�HG�1135/2011.�

(2) Asigurarea� sumelor� necesare� pl��ii� cheltuielilor� neeligibile� este� responsabilitatea� exclusiv�� a��Beneficiarului.�

ARTICOLUL�8�–�OBLIGA�IILE�P�R�ILOR�

A)�Obliga�iile�Beneficiarului��

(1) Beneficiarul�trebuie�s��asigure�implementarea�Proiectului�în�conformitate�cu�cele�asumate�prin�Cererea�de�finan�are�aprobat�.�Beneficiarul�va�fi�singurul�r�spunz�tor�în�fa�a�OI�IMM��i�a�AM�POS�CCE�pentru�implementarea�Proiectului.�

(2) Plata�finala�pe�baza�ultimei�cereri�de�rambursare�se�va�efectua,�daca�nu�se�convine�altfel,�numai�dac��se�dovede�te�îndeplinirea�indicatorilor�de�realizare�asuma�i�prin�contract.�În�situa�ia�în�care�Beneficiarul� nu� realizeaz�� integral� indicatorii� de� realizare�asuma�i� prin� contract,� dar�obiectivul�proiectului�este�atins,�finan�area�nerambursabil��acordat��va�fi�redus��în�mod�propor�ional,�cu�excep�ia�cazurilor�temeinic�justificate.�

(3) Beneficiarul�are�obliga�ia�s��raporteze�îndeplinirea�indicatorilor�de�rezultat�pe�toata�perioada�de�durabilitate� a� proiectului,� începând� cu� anul� urm�tor� celui� în� care� s�a� finalizat� proiectul,�asigurându�se� ca� la� sfâr�itul� perioadei� de� durabilitate� to�i� indicatorii� de� rezultat� asuma�i� prin�contract� vor� fi� atin�i,� în� caz� contrar� � AM� POS� CCE� /OI� IMM� putând� s�� solicite� Beneficiarului�proiectului� returnarea� sumelor� primite� propor�ional� cu� procentul� de� nerealizare� al� acestor�indicatori,�cu�excep�ia�cazurilor�temeinic�justificate.�

(4)�Indicatorii�de�rezultat*�sunt�cei�prev�zu�i�în�tabelul�nr�4�de�mai�jos:�

*�Beneficiile�ob�inute,�efectele�imediate�ale�realiz�rilor.�Furnizeaz��informa�ii�despre�schimb�ri�(comportamentul,�capacitatea�sau�performan�a�beneficiarului).�Pot�fi�fizici�sau�financiari�(cre�terea�cifrei�de�afaceri�(%),num�rul� locurilor�de�munc��create/men�inute,�acces�ri�ale�paginii�web� realizat��prin�proiect,�precontracte/� contracte� încheiate� cu�paarteneri�externi,�tipuri�de�produse/�servicii�vândute).�

Page 155: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 155

Indicator�Valoarea� indicatorului�stabilit�în�contract�conform�cererii�de�finanare�

Indicatorii�de�rezultat�

(1)�

UM�

(2)�

Cantitate�

(3)�

� � �

(4) În�cazul�subcontract�rii�în�tot�sau�în�parte�a�managementului�de�proiect,�responsabilitatea�revine�în�exclusivitate�Beneficiarului.�

Implementare�

(5) Beneficiarul� trebuie� s�� implementeze� Proiectul� cu� maximum� de� profesionalism,� eficien��� �i�vigilen��� în� conformitate� cu� cele� mai� bune� practici� în� domeniul� vizat� �i� în� concordan��� cu�prevederile�acestui�Contract.�

(6) Beneficiarul�î�i�va�asuma�integral�r�spunderea�pentru�prejudiciile�cauzate�ter�ilor�din�culpa�sa�pe�parcursul� implement�rii� Proiectului.� OI� IMM� �i� AM� POS� CCE� vor� fi� degrevate� de� orice�responsabilitate�pentru�prejudiciile�cauzate�ter�ilor�din�culpa�Beneficiarului.�

(7) Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�solicita�OI�IMM�aprobarea�pentru�orice�modificare�intervenit��în�bugetul� previzionat� al� Proiectului� �i� aprobat� prin� prezentul� Contract,� în� termen� de� 10� zile�lucr�toare�de�la�data�apari�iei�modific�rii,�cu�justificarea�motivelor�care�au�condus�la�aceasta.�

(8) Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�men�ine�investi�ia�finan�at��prin�prezentul�contract�cel�pu�in�trei�ani�dup��finalizarea�implement�rii�proiectului.�

(9) Pe�toat��perioada�de�implementare�a�Proiectului,�Beneficiarul�va�transmite�OI� IMM�,� la�fiecare�trei� luni,� previziunile� privind� fluxurile� financiare� pentru� trimestrul� urm�tor,� în� situa�ia� în� care�sunt�diferen�e�fa���de�graficul�de�rambursare�prev�zut�în�contract.�

Control��i�Audit�

(10) Beneficiarul�are�obliga�ia�s��furnizeze�orice�informa�ii�de�natur��tehnic��sau�financiar��legate�de�Proiect�solicitate�de�c�tre�AM�POS�CCE,�OI�IMM,�Autoritatea�de�Certificare��i�Plat�,�Autoritatea�de� Audit,� Comisia� European�� sau� orice� alt� organism� abilitat� s�� verifice� sau� s�� realizeze�

Page 156: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 156

controlul/auditul� asupra� modului� de� implementare� a� proiectelor� cofinan�ate� din� instrumente�structurale.�

(11) Beneficiarul� are� obliga�ia� s�� asigure� toate� condi�iile� pentru� efectuarea� verific�rilor,� punând� la�dispozi�ie,� la� cerere� �i� în� timp� util,� documentele� solicitate� �i� s�� asigure� disponibilitatea� �i�prezen�a� personalului� implicat� în� implementarea� proiectului,� precum� �i� a� managerului�proiectului�verificat�sau�auditat,�pe�întreaga�durat��a�verific�rilor.�

(12) Beneficiarul�se�angajeaz��s��asigure��i�s��acorde�dreptul�de�acces� la� locurile��i�spa�iile�unde�se�implementeaz��sau�a�fost�implementat�Proiectul,�inclusiv�acces�la�sistemele�informatice,�precum��i� la� toate� documentele� �i� fi�ierele� informatice� privind� gestiunea� tehnic�� �i� financiar�� a�Proiectului.�

Politici�comunitare��i�naionale�

(13) Beneficiarul�este�obligat�s��respecte�prevederile�cuprinse� în�cererea�de�finan�are�referitoare� la�asigurarea� conformit��ii� cu� politicile� Uniunii� Europene� �i� na�ionale,� în� special� cele� privind�achizi�iile� publice,� ajutorul� de� stat,� egalitatea� de� �anse,� dezvoltarea� durabil�,� informarea� �i�publicitatea.�

Achiziii�

(14) Pentru� implementarea�prezentului�Proiect,�Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a� respecta�prevederile�legisla�iei�na�ionale�în�domeniul�achizi�iilor�publice�dac��se�încadreaz��în�prevederile�art.�8�sau,�dup��caz,� în�prevederile�art.�9,� lit.� c)� �i� c¹)�din�OUG�34/2006�privind�atribuirea�contractelor�de�achizi�ie�public�,�a�contractelor�de�concesiune�de�lucr�ri�publice��i�a�contractelor�de�concesiune�de�servicii,�cu�modific�rile��i�complet�rile�ulterioare.�

(15) Beneficiarii� POS� CCE� care� nu� intra� sub� incidenta� prevederilor� OUG� 34/2006� cu�modific�rile� �i�complet�rile�ulterioare�au�obliga�ia�s��respecte� Instruc�iunile�de�achizi�ii�prev�zute� în�Normele�interne�de�achizi�ii���Anexa�nr.�V�la�prezentul�contract.�

(16) Beneficiarul�are�obliga�ia,�în�situa�ia�în�care�contractul�este�finan�at/subven�ionat�în�mod�direct,�în� propor�ie� de� mai� pu�in� de� 50%,� de� c�tre� o� autoritate� contractant�,� s�� asigure� o� utilizare�eficient�� a� fondurilor� în� procesul� de� atribuire,� s�� promoveze� concuren�a� dintre� operatorii�economici,� precum� �i� s�� garanteze� nediscriminarea,� transparen�a,� recunoa�terea� reciproc�� �i�tratamentul� egal� al� operatorilor� economici� care� particip�� la� atribuirea� contractului,� în�conformitate�cu�prevederile�Anexei�V�la�prezentul�contract.�

Page 157: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 157

(17) Pentru�achizi�iile�aferente�proiectului�Beneficiarul�trebuie�s��întocmeasc���i�s��p�streze�câte�un�dosar�al�fiec�rei�achizi�ii,�conform�cerin�elor�din�Anexa�V�al�prezentului�contract.�

(18) Beneficiarul�care�nu�se� încadreaz��în�prevederile�art.�8�din�OUG�nr.�34/2006,�cu�modific�rile��i�complet�rile� ulterioare� are� dreptul� de� a� achizi�iona� direct� produse,� servicii� sau� lucr�ri� când�valoarea�achizi�iei�nu�dep��e�te�echivalentul�în�lei�a�15.000�euro,�calculat�la�cursul�BNR�din�ziua�lans�rii�achizi�iei,�pentru�fiecare�achizi�ie�de�produse,�servicii�sau�lucr�ri.�În�acest�caz�achizi�ia�se�realizeaz��pe�baza�de�document�justificativ�care�se�consider��a�fi�contract�de�achizi�ie.�

Asigurarea�cofinanrii��i�a�cheltuielilor�neeligibile�

(19) Beneficiarul� este� obligat� s�� asigure� cheltuielile� legate� de� finan�area� implement�rii� proiectului:�cheltuielile�eligibile�rambursabile,�cofinan�area��i�cheltuielile�neeligibile.�

(20) Capacitatea�de�finan�are/cofinan�are�a�proiectului�reprezint��confirmarea�capacit��ii�de�plat��a�Beneficiarului,� respectiv� certificarea� existen�ei� �i� disponibilit��ii� fondurilor� necesare�implement�rii�Proiectului.�

Capacitatea� de� finan�are/cofinan�are� a� Proiectului� va� putea� fi� dovedit�� prin� oricare� dintre�urm�toarele�documente:�

� scrisoare�de�confort,�

� extras�de�cont,�

� contract�de�credit,�

� linie�de�credit�pentru�investi�ii�

emise�de�o� institu�ie� financiar��bancar�,�care�va�acoperi�cel�pu�in�valoarea� finan��rii�proprii�a�proiectului,� respectiv� procentul� de� cofinan�are� din� cheltuielile� eligibile� �i,� în� totalitate,�cheltuielile�neeligibile�ale�proiectului.�

(21) În�cazul�în�care,�urmare�transmiterii�primului�raport�trimestrial�de�progres�se�constat��de�c�tre�OI�IMM�faptul�c��nu�a�fost�demarat��procedura�de�achizi�ie�prev�zut��în�calendarul�activit��ilor�asumat�prin� contract,�Beneficiarul�are�obliga�ia�dovedirii� capacit��ii�de� finan�are/cofinan�are�a�proiectului�prin�prezentarea� c�tre�OI� IMM� în� termen�de�maxim�cinci� luni�de� la�data� intr�rii� în�vigoare� a� Contractului� de� Finan�are,� sub� sanc�iunea� rezilierii� acestuia,� a� oric�ruia� dintre�documentele�prev�zute�la�alin.�(20).�

Evaluarea�Programului/Proiectului�

Page 158: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 158

(22) Beneficiarul� î�i� asum�� obliga�ia� de� a� furniza� OI� IMM,� AM� POS� CCE,� Comisiei� Europene� �i/sau�agen�ilor�lor�autoriza�i�orice�document�sau�informa�ie,�în�termenul�solicitat,�în�vederea�realiz�rii�evalu�rii� POS� CCE� �i/sau� a� Proiectului� implementat.� Cu� acordul� Autorit��ii� de� Management,�rezultatul�evalu�rii�va�fi�pus�la�dispozi�ia�Beneficiarului�de�c�tre�OI�IMM.�

Eviden�contabil�distinct�

(23) Beneficiarul� trebuie� s�� �in�� o� eviden��� contabil�� distinct�,� folosind� conturi� analitice� distincte�pentru�Proiect.��

(24) Beneficiarul�este�obligat�s��informeze�OI�IMM�cu�privire�la�modul�în�care�se�realizeaz��eviden�a�contabil��distinct��privind�proiectul,�transmi�ând�OI�IMM,�în�termen�de�30�de�zile�calendaristice�de�la�încheierea�contractului,�o�notificare�conform�anexei�VII�la�prezentul�contract.�

(25) Beneficiarul�trebuie�s��transmit��AM�POS�CCE/OI� IMM,�odat��cu�cererea�de�rambursare,�fi�ele�de� cont� pentru� conturile� analitice� utilizate� în� eviden�a� contabil�� a� proiectelor� al�turi� de�Nota�contabil���i�Balan�a�de�verificare.���

(26) În�vederea�efectu�rii�reconcilierii�contabile�între�conturile�contabile�ale�AM�POS�CCE��i�cele�ale�Beneficiarului� pentru� opera�iunile� gestionate� în� cadrul� prezentului� contract,� Beneficiarul� are�obliga�ia�transmiterii�Formularului�9�din�Normele�Metodologice�de�aplicare�a�prevederilor�OUG�nr.� 64/2009� privind� gestionarea� financiar�� a� instrumentelor� structurale� �i� utilizarea� acestora�pentru� obiectivul� convergen��,� din� care� s�� rezulte� sumele� primite/pl�tite� de� la/c�tre�AM�POS�CCE.�

Pstrarea�documentelor�

(27) Beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� p�stra� toate� documentele� originale,� inclusiv� documentele�contabile� privind� activit��ile� �i� cheltuielile� eligibile� în� vederea� asigur�rii� unei� piste� de� audit�adecvate,� în�conformitate�cu�regulamentele�comunitare��i�na�ionale.�Toate�documentele�vor�fi�p�strate�inclusiv�pe�o�perioad��de�cinci�ani�de�la�închiderea�oficial�/par�ial��a�POS�CCE.�

(28) Documentele�trebuie�s��fie�u�or�accesibile��i�p�strate�astfel�încât�s��permit��verificarea�lor.�

(29) Beneficiarul� este� obligat� s�� informeze� OI� IMM� cu� privire� la� locul� p�str�rii� documentelor,�transmi�ând� acestuia� în� termen� de� 30� de� zile� calendaristice� de� la� încheierea� contractului,� o�notificare�conform�anexei�VII�la�prezentul�contract.�

(30) Pân�� la� încetarea�valabilit��ii�contractului�Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�p�stra��i�de�a�pune� la�dispozi�ia�OI�IMM,�AM�POS�CCE,�Autorit��ii�de�Certificare��i�Plat�,�Autorit��ii�de�Audit,�Comisiei�Europene� �i� oric�rui� alt� organism� abilitat� de� a� efectua� verific�ri� asupra�modului� de� utilizare� a�

Page 159: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 159

finan��rii� nerambursabile,� toate� documentele� aferente� Proiectului,� inclusiv� inventarul� asupra�activelor�dobândite�prin�Instrumentele�Structurale.�

Modificri�substaniale�

(31) Beneficiarul� este� obligat� s�� nu� fac�� modific�ri� substan�iale� ale� proiectului� sub� sanc�iunea�rezilierii� contractului� cu� recuperarea� integral�� a� finan��rii� contractate.� Dac�� pe� perioada� de�valabilitate�a�contractului�intervine�o�modificare�substan�ial�,�a�a�cum�este�definit��mai�jos,�de�la�data� apari�iei� acesteia� are� loc� sistarea� finan��rii� nerambursabile,� iar� sumele� acordate� pân�� în�acel�moment�se�vor�recupera�în�conformitate�cu�legisla�ia�na�ional�.�

(32) Modific�rile�substan�iale�la�un�proiect�sunt�acelea�care:�

� afecteaz�� major� natura� �i� condi�iile� de� implementare� sau� ofer�� unui� ter�� un� avantaj�necuvenit;�

� rezult��dintr�o�schimbare�a�naturii�propriet��ii�unui�articol�de�infrastructur�,�o�încetare�sau�schimbare�în�localizare�a�investi�iei�sau�încetarea�unei�activit��i�de�produc�ie�(dup��caz,�unde�se�aplic�).�

(33) Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�informa�OI�IMM�în�termen�de�15�de�zile�calendaristice�de�la�data�apari�iei�oric�rei�modific�ri�de�natura�celor�ar�tate�la�alin.�(32).�

(34) Finan�area� nerambursabil�� acordat�� va� fi� recuperat�� integral� �i� în� cazul� în� care� obiectivele�finan�ate�nu�sunt�folosite�conform�scopului�destinat,�precum��i� în�cazul� în�care�acestea�au�fost�vândute,� închiriate� sau� înstr�inate� sub�orice� form�� într�o�perioad��de� trei�ani�dup�� finalizarea�implement�rii�Proiectului.�

b)�Obligaiile�Organismului�Intermediar�

(1) OI� IMM� va� informa� Beneficiarul� despre� data� închiderii� oficiale/par�iale� a� Programului�Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivit��ii� Economice”� prin� intermediul� mijloacelor�publice�de�informare.�

(2) OI�IMM�are�obliga�ia�de�a�informa�Beneficiarul�cu�privire�la�orice�decizie�luat��care�poate�afecta�implementarea�Proiectului.�

(3) OI� IMM� are� obliga�ia� de� a� informa� Beneficiarul� cu� privire� la� rapoartele,� concluziile� �i�recomand�rile� formulate�de�c�tre�AM�POS�CCE,�Comisia�European���i�alte�organisme�abilitate�care�au�un�impact�asupra�Proiectului�acestuia.�

Page 160: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 160

(4) OI� IMM�are�obliga�ia�de�a�sprijini�Beneficiarul�prin� furnizarea� informa�iilor�sau�clarific�rilor�pe�care�le�consider��necesare�pentru�implementarea�Proiectului.�

ARTICOLUL�9�–�CONFIDEN�IALITATE�

(1) OI�IMM,�AM�POS�CCE��i�Beneficiarul�se�angajeaz��s��p�streze�confiden�ialitatea�documentelor,�materialelor,�datelor��i�informa�iilor�în�leg�tur��cu�Proiectul��i�care�sunt�stabilite�de�c�tre�p�r�i�ca�fiind�confiden�iale.�

(2) Nu�pot�fi�declarate�confiden�iale�documentele,�materialele,�datele��i�informa�iile�folosite�în�scop�publicitar�pentru�informarea��i�promovarea�utiliz�rii�Instrumentelor�Structurale,�precum��i�cele�rezultate�din�obliga�ia�Beneficiarului�de�a�respecta�m�surile�de�informare��i�publicitate�conform�Anexei�nr.�II�–�M�surile�de�informare��i�publicitate.�

(3) Nerespectarea� obliga�iei� de� confiden�ialitate� d�� dreptul� par�ii� v�t�mate� s�� pretind�� daune�interese�p�r�ii�în�culp�.�

ARTICOLUL�10�–�DREPTUL�DE�PROPRIETATE/UTILIZARE�A�REZULTATELOR��I�ECHIPAMENTELOR�

(1) Dreptul�de�proprietate�asupra�bunurilor,�drepturile�de�proprietate�intelectual�,�atât�industrial��(ex.� brevete� de� inven�ie,� desene� �i�modele� industriale,�m�rci),� cât� �i� dreptul� de� autor� asupra�crea�iilor�rezultate�din� implementarea�Proiectului�sunt�drepturi�exclusive�ale�Beneficiarului,�cu�respectarea�legisla�iei�în�vigoare.�

ARTICOLUL�11�–�CESIUNEA�

(1) Prezentul� Contract� în� integralitatea� sa� precum� �i� toate� drepturile� �i� obliga�iile� decurgând� din�implementarea�acestuia�nu�pot�face�obiectul�cesiunii.�

ARTICOLUL�12���NEREGULI�

(1) Prin� neregul�� se� în�elege� orice� înc�lcare� a� unei� dispozi�ii� a� legisla�iei� comunitare� �i/sau�na�ionale,�care�rezult��dintr�o�ac�iune�sau�dintr�o�omisiune�a�unui�operator�economic,�care�are�sau� ar� putea� avea� ca� efect� prejudicierea� bugetului� general� al� Uniunii� Europene� �i/sau� a�

Page 161: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 161

bugetelor�din�care�provine�cofinan�area�public��aferent�.�Sunt�asimilate�neregulilor��i�orice�alte�înc�lc�ri�ale�prezentului�contract�de�finan�are.�

(2) În� în�elesul� prezentului� contract� no�iunea� de� operator� economic� este� cea� definit�� de�Regulamentul�Comisiei�nr.1828/2006.�

(3) OI� IMM� va� lua� m�surile� necesare� pentru� identificarea� neregulilor,� constatarea� crean�elor�bugetare� rezultate� din� nereguli,� stingerea� acestora� prin� recuperarea� debitului� �i� va� dispune�toate�m�surile�pe�care� le�consider��necesare�pentru�eliminarea�sau�diminuarea�consecin�elor�asupra� implement�rii� Proiectului,� m�suri� care� pot� viza� inclusiv� suspendarea� execut�rii�Contractului��i/sau�rezilierea�acestuia.�

(4) Constituie� obiect� al� recuper�rii,� debitul� constatat,� individualizat� în� titlul� de� crean��� potrivit�prevederilor�legisla�iei�în�domeniu.�

(5) Termenul�de�plat��pentru�sumele�care�fac�obiectul�recuper�rii�se�stabile�te�în�func�ie�de�data�comunic�rii� titlului� de� crean��,� potrivit� legii,� termen� de� la� expirarea� c�ruia� Beneficiarul� va�datora�major�ri�de� întârziere,� calculate� conform�prevederilor�Codului� de�procedur�� fiscal�� în�vigoare.�

(6) În� cazul� în� care� crean�ele� bugetare� rezultate� din� nereguli� nu� pot� fi� recuperate� prin� plata�voluntar�� sau� prin� deducerea� din� urm�toarele� cereri� de� rambursare,� AM� POS� CCE� va� sesiza�autoritatea�competent��în�vederea�declan��rii�procedurii�de�executare�silit�.�

(7) În� cazul� neregulilor� constatate� ulterior� finaliz�rii� implement�rii� Proiectului,� Beneficiarul� are�obliga�ia�s��restituie,�în�termenul�prev�zut�la�alin.�(5),�debitul�individualizat�în�titlul�de�crean��.�În� cazul� nerespect�rii� obliga�iei� de� restituire� a� debitului,� AM� POS� CCE� va� sesiza� organele�competente�în�vederea�declan��rii�execut�rii�silite.�

(8) Orice�plat��excedentar��efectuat��de� c�tre�Unitatea�de�Plat�� constituie�plat��necuvenit�,� iar�Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�restitui�sumele�respective�AM�POS�CCE.�

(9) Recuperarea� sumelor� pl�tite� excedentar� de� c�tre� Unitatea� de� Plat�� se� face� conform�prevederilor�alin.�(3)–(7).�

(10)�Comisioanele�bancare�ocazionate�de� rambursarea�c�tre�Unitatea�de�Plat��pentru�POS�CCE�a�sumelor� datorate� cad� în� sarcina� exclusiv�� a� Beneficiarului,� cu� excep�ia� pl��ilor� excedentare,�când�comisioanele�cad�în�sarcina�AM�POS�CCE�sau�Unit��ii�de�Plat�.�

ARTICOLUL�13�–MONITORIZARE��I�CONTROL�

(1) Monitorizarea��i�controlul�privind�implementarea�Proiectului�sunt�realizate�de�c�tre�OI� IMM��i�AM� POS� CCE.� Beneficiarul� se� oblig�� s�� respecte� prevederile� men�ionate� în� Anexa� nr.� I� la�prezentul�contract�–�M�suri�de�monitorizare��i�control.�

Page 162: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 162

ARTICOLUL�14�–�INFORMARE��I�PUBLICITATE�

(1) Toate�m�surile�de�informare��i�publicitate�vor�fi�realizate�de�c�tre�Beneficiar�în�conformitate�cu�Anexa�nr.�II�la�prezentul�contract.�

ARTICOLUL�15�–�PERSOANE�DE�CONTACT��I�ADRESE�

(1) Reprezentantul�legal�al�Beneficiarului�este��……………….,��Administrator,�Tel………..,�Fax.�………………,�e�mail………………..,�conform�Hot�rârii�AGA�nr……………………..�a��S.C.�…………………..�S.R.L.�

(2) Director� de� proiect� este� …………………….,� � Administrator,� Tel……………….,� Fax.� ……………..,� � � e�mail……………………�

(3) Persoana� de� contact� a� Beneficiarului� este� � ……………………..,� � in� calitate� de� ……………..,� tel.�…………………..,�fax:�……………….,�e�mail.�………………...���������������.�

(4) Persoana�responsabila�cu�opera�iunile�financiare�este�…………….,�Administrator,� �Tel………………..,�Fax…………………�e�mail………………..�

(5) �Întreaga� coresponden��� legat�� de� prezentul� Contract� se� va� face� în� scris,� cu� men�ionarea�num�rului��i�titlului�Proiectului�precum��i�a�codului�SMIS�înso�ite�de�un�opis��i�se�va�transmite�la�urm�toarele�adrese:�

(6) Pentru�Beneficiar:� � S.C�…………….�S.R.L.,� Loc.�………….,�Str.�…………..,� jude�ul�…………….,� cod�po�tal��………..�

(7) Pentru�OI�IMM:�Organismul�Intermediar�pentru�IMM,�Calea�Victoriei�nr.152,�sector�1�Bucure�ti,�cod�po�tal�010096.�

ARTICOLUL�16���MODIFIC�RI��I�COMPLET�RI�LA�CONTRACT�

(1) Orice�modificare�la�Contract�se�va�face�cu�acordul�ambelor�p�r�i.�

(2) Orice� completare� sau�modificare� a� Contractului� trebuie� f�cut�� în� scris� printr�un� act� adi�ional�încheiat� în�acelea�i� condi�ii� �i� termene�ca� �i�Contractul� ini�ial,� cu�excep�ia�modific�rilor� aduse�anexelor�I,�II,�III,�IV�a,b,c,�V,�VI,�VII,�VIII,�IX,�care�vor�fi�notificate�de�c�tre�OI��IMM�Beneficiarului,�atunci� când� necesitatea� modific�rii� acestora� este� determinat�� de� schimb�ri� ale� legisla�iei�na�ionale�ori�comunitare;�

(3) Actul�adi�ional�nu�poate�s��vizeze�o�modificare�substan�ial��a�proiectului�a�a�cum�este�definit��aceasta�în�prezentul�contract�la�art.7�lit.a)��alin.�(32).�

Page 163: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 163

(4) Beneficiarul� trebuie� s�� transmit�� OI� IMM,� în� vederea� aprob�rii,� solicitarea� justificat�� de�modificare�a�calendarului�de�implementare�al�Proiectului,�dup��cum�urmeaz�:�

a. în�termen�de�10�zile�de�la�luarea�la�cuno�tin���a�motivelor�care�determin��aceast��solicitare,�în� cazul� în� care� nu� se� modific�� termenul� final� �i� data� la� care� va� fi� depus�� cererea� de�rambursare�final�,�

b. cu�cel�pu�in�20�de�zile�calendaristice�înainte�de�expirarea�termenului�final�al�acestuia,�în�cazul�în�care�se�modific��termenul�final��i�data�la�care�va�fi�depus��cererea�de�rambursare�final�.�

(5) În�cazul�în�care�termenul�final�de�realizare�a�ultimei�activit��i,�respectiv�depunerea�ultimei�cereri�de� rambursare� conform� calendarului� de� implementare� prev�zut� la� punctul� 2.6� al� cererii� de�finan�are�se�suprapune�cu�finalul�perioadei�de�implementare�a�proiectului�prev�zut��art.�2,�alin.�(2),�OI�IMM�nu�va�accepta�prelungirea�calendarului�de�implementare.�

(6) În� cazul� schimb�rii� adresei,� sediului� social,� contului� bancar,� al� înlocuirii� reprezentantului� legal�sau� tehnic,� a� persoanei� de� contact� sau� a� persoanei� responsabile� cu� opera�iunile� financiare,�Beneficiarul� va� notifica�modificarea� corespunz�toare�OI� IMM� în� termen� de� cel�mult� cinci� zile�lucr�toare�de�la�data�efectu�rii�acesteia.�În�cazul�în�care�notificarea�este�acceptat��de�OI�IMM,�aceasta� va� constitui� anex�� la� prezentul� contract,� f�r�� a� mai� fi� necesar�� încheierea� unui� act�adi�ional.�

(7) Pentru�schimbarea�contului��i/sau�a�b�ncii�creditoare,�dac��Beneficiarul�a�solicitat�credit�bancar�pentru� cofinan�area� Proiectului,� notificarea� corespunz�toare� va� fi� înso�it�� de� acordul� scris� al�b�ncii� creditoare.� În� cazul� schimb�rii� persoanei� responsabile� cu� opera�iunile� financiare,�Beneficiarul� va� transmite�OI� IMM�numele� noii� persoane� desemnate� precum� �i� datele� sale� de�contact,�împuternicirea��i�specimenul�de�semn�tur�.�Notificarea�va�constitui�anex��la�prezentul�contract,�f�r��a�mai�fi�necesar��încheierea�unui�act�adi�ional.�

ARTICOLUL�17���FOR�A�MAJOR��

(1) Prin�for���major��se�în�elege�acel�eveniment�imprevizibil,�insurmontabil��i�imposibil�de�înl�turat�independent� de� voin�a� p�r�ilor� intervenit� dup�� data� semn�rii� Contractului,� care� împiedic��executarea� în� tot� sau� în�parte�a�Contractului� �i� care�exonereaz��de� r�spundere�partea� care�o�invoca.�

(2) Pot� constitui� cauze� de� for��� major�� evenimente� cum� ar� fi:� calamit��i� naturale� (cutremure,�inunda�ii,�alunec�ri�de�teren),�r�zboi,�revolu�ie,�embargo�etc.�

(3) Partea�care�invoc��for�a�major��are�obliga�ia�de�a�notifica�celeilalte�p�r�i�cazul�de�for���major�,�în� termen�de�5� (cinci)� zile�calendaristice�de� la�data�apari�iei� �i�de�a�l�dovedi,� în� termen�de�cel�mult� 15� (cincisprezece)� zile� calendaristice.� De� asemenea,� are� obliga�ia� de� a� comunica� data�încet�rii�cazului�de�for���major�,�în�termen�de�5�(cinci)�zile�calendaristice.�

Page 164: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 164

(4) P�r�ile� au� obliga�ia� de� a� lua� orice� m�suri� care� le� stau� la� dispozi�ie� în� vederea� limit�rii�consecin�elor�ac�iunii�for�ei�majore.�

(5) Dac��partea�care� invoca�for�a�major��nu�procedeaz�� la�notificarea� începerii� �i� încet�rii�cazului�de� for�a� major�,� în� condi�iile� �i� termenele� prev�zute,� va� suporta� toate� daunele� provocate�celeilalte�p�r�i�prin�lipsa�de�notificare.�

(6) Executarea�Contractului�va�fi�suspendat��de�la�data�apari�iei�cazului�de�for���major��pe�perioada�de�ac�iune�a�acesteia,�f�r��a�prejudicia�drepturile�ce�se�cuvin�p�r�ilor.�

(7) În�cazul�în�care�for�a�major���i/sau�efectele�acesteia�oblig��la�suspendarea�execut�rii�prezentului�Contract�pe�o�perioada�mai�mare�de�trei�luni,�p�r�ile�pot�solicita�încetarea�Contractului.�

ARTICOLUL�18�–�INCETAREA�CONTRACTULUI�

(1) Prezentul�contract�înceteaz��de�drept�în�condi�iile�prev�zute�la�art.�2�alin.�(5)�precum��i�în�cazul�prev�zut�la�art.17�alin.�(7).�

(2) Contractul� se� consider�� reziliat� de� drept� f�r�� alt�� formalitate� sau� punere� în� întârziere� (pact�comisoriu� de� grad� IV),� în� condi�iile� în� care� Beneficiarul� nu� face� dovada� capacit��ii� de�finan�are/cofinan�are� a� proiectului� prin� prezentarea� c�tre� OI� IMM� a� oric�ruia� dintre�documentele�prev�zute�la�art.�8�lit.a)��alin.�(20),�în�termen�de�maxim�cinci�luni�de�la�data�intr�rii�în�vigoare�a�Contractului�de�Finan�are,�în�condi�iile�ar�tate�la�art.�8�lit.a)�alin.�(21).�

(3) Contractul� se� consider�� reziliat� de� drept� f�r�� alt�� formalitate� sau� punere� în� întârziere� (pact�comisoriu� de� grad� IV),� urmând� ca� Beneficiarul� s�� restituie� sumele� rambursate� pân�� la� acel�moment,�în�cazul�în�care:�

a) se� constat�� neconcordan�a� între� starea� de� fapt� dovedit�� �i� cele� declarate� de� c�tre�Beneficiar� în�cererea�de� finan�are,� referitor� la� faptul�c��Proiectul�nu� face�obiectul�altei�finan��ri�din�alte�fonduri�publice�na�ionale�sau�comunitare�sau�c��nu�a�mai�beneficiat�de�finan�are�din�alte�programe�na�ionale�sau�comunitare;�

b) în� cazul� intervenirii� modific�rilor� substan�iale� sau� a� înc�lc�rii� obliga�iei� privind�men�inerea�investi�iei�în�conformitate�cu�cele�men�ionate�în�art.�8�lit.a)�alin.�(32��i�(34);�

c) în�cazul�în�care�obiectivele�finan�ate�nu�sunt�folosite�conform�scopului�prev�zut�în�Anexa�VI,;�

d) în�cazul�cesiunii�contractului,�în�conformitate�cu�art.�11;�

e) în�cazul� în�care�Beneficiarul,�dup�� încheierea�contractului,� face�obiectul�unei�proceduri�de�insolven��,�dizolvare�prin�reorganizare�f�r��acordul�prealabil�al�OI�IMM,�administrare�juridic�� sau� sub� controlul� altei� autorit��i,� �i�a� suspendat� activitatea� sau� se� afl�� într�o�

Page 165: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 165

situa�ie� asem�n�toare� rezultând� dintr�o� procedur�� similar�� reglementat�� de� legisla�ia�sau�reglement�rile�la�nivel�na�ional�sau�comunitar.�

(4) Contractul�se�consider��reziliat,�dup��punerea�în�întârziere,�printr�o�notificare�scris�,�f�r��nicio�alt�� formalitate� (pact� comisoriu� de� grad� III),� urmând� ca� Beneficiarul� s�� restituie� sumele�rambursate�pân��în�acel�moment�în�urm�toarele�situa�ii:�

a) Beneficiarul�nu�a� început� implementarea�Proiectului� în� termen�de� �ase� luni�de� la�data�încheierii�Contractului�din�motive�imputabile�acestuia.�OI�IMM�va�notifica�Beneficiarul�cu�minim�30�zile�calendaristice� înainte�de�expirarea� termenului�de� la�care�contractul�este�considerat�reziliat.�

b) dac�� Beneficiarul� nu� respect�� graficul� de� implementare� al� Proiectului� prev�zut� în�prezentul�contract;�

c) dac��Beneficiarul� nu� respect�� graficul� de� rambursare� sau�nu�depune�ultima� cerere� de�rambursare�la�data�men�ionat��în�grafic,�cu�respectarea�condi�iilor�art.�6,�alin.�(10);�

d) dac��Beneficiarul�nu� respect�� termenul�prev�zut� la�art.�16,�alin.� (4)�pentru�depunerea�solicit�rii�de�prelungire�a�calendarului�de�implementare�a�proiectului;�

e) în� cazul� descoperirii� unor� nereguli,� de� natura� celor� prev�zute� la� art.� 12,� care� fac�imposibil��derularea�în�continuare�a�contractului;�

f) în�cazul�nerespect�rii�obliga�iilor�cu�privire�la�control��i�audit;�

g) în� alte� cazuri� de� înc�lcare� de� c�tre� Beneficiar� a� prevederilor� contractului� de� finan�are�care�fac�imposibil��implementarea�în�condi�iile�asumate�prin�cererea�de�finan�are,�dac��OI�IMM�decide�în�acest�sens.�

�(5)� � Beneficiarul� poate� solicita� din� proprie� ini�iativ�� încetarea� contractului� cu� restituirea� sumelor����������rambursate�pân��la�momentul�solicit�rii.�

(6)� Anterior� rezilierii� Contractului,� OI� IMM�este� îndrept��it� s�� suspende� pl��ile,� cu� notificarea�Beneficiarului.� OI� IMM� nu� va� fi� responsabil� de� nicio� pagub�� cauzat�� Beneficiarului� ca� urmare� a�suspend�rii.�

(7)� Contractul� va� fi� declarat� nul,� în� cazul� în� care,� dup�� încheierea� Contractului,� se� constat��neîndeplinirea�unor�condi�ii�de�eligibilitate�care�nu�au�putut�fi�identificate�de�c�tre�OI�IMM�înainte�de�încheierea�contractului�de�finan�are.�

ARTICOLUL�19�–�CONFLICTUL�DE�INTERESE�

(1)� Conflictul� de� interese� reprezint�� situa�ia� în� care� exist�� leg�turi� între� structurile� ac�ionariatului�Beneficiarului��i�ofertan�ii�acestuia,� între�membrii�comisiei�de�evaluare��i�ofertan�i�sau�atunci�când�

Page 166: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 166

ofertantul�câ�tig�tor�de�ine�pachetul�majoritar�de�ac�iuni� în�dou��firme�participante�pentru�acela�i�tip�de�achizi�ie�în�cadrul�achizi�iilor�realizate�de�c�tre�Beneficiar.�

(2)�Beneficiarul�se�oblig��ca,�pe�parcursul�implement�rii�proiectului,�s��nu�se�g�seasc�,�în�situa�ia�de�conflict� de� interese,� a�a� cum�este� în�eleas�� �i� definit�� de� legisla�ia� comunitar�� �i� na�ional�� � în�vigoare.�

ARTICOLUL�20�–�LEGEA�APLICABIL��

(1) Prevederile� prezentului� Contract� vor� fi� interpretate,� în�elese� �i� aplicate� în� conformitate� cu�legisla�ia�na�ional���i/sau�cea�comunitar��in�vigoare.�

(2) Prezentul�Contract�oblig��p�r�ile� s�� respecte� întocmai� �i� cu�bun�� credin��� fiecare�dispozi�ie� a�acestuia�în�conformitate�cu�principiul�obligativit��ii�contractului�între�p�r�i.�

(3) Contractul�este�guvernat�de�legea�român�.�

ARTICOLUL�21�–�Anexe�

(1) Urm�toarele�documente�sunt�Anexe�ale�prezentului�Contract��i�fac�parte�integrant��din�acesta:�

Anexa�I:� Msuri�de�monitorizare��i�control,�

Anexa�II:� Msuri�de�informare��i�publicitate,�

Anexa�III:� Formularul�cererii�de�rambursare,�

Anexa�IV:� Formularele� de� monitorizare� (Raportul� de� progres,� Raportul� Final,� Raportul� de�durabilitate�a�investiiei),�

Anexa�V:� Norme�interne�de�achiziii,�

Anexa�VI:� Cererea�de�finanare�completat��i�aprobat�de�OI�IMM,�

Anexa�VII:� Notificare�privind�modul�de�pstrare�al�documentelor��i�al�evidenei�contabile�legate�de�proiect,�

Anexa�VIII:� Împuternicire��i�specimen�de�semntura�a�persoanei�responsabile�cu�operaiunile�financiare,�

Anexa�IX:� Prefinanarea��proiectelor.�

Page 167: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 167

ARTICOLUL�22�–�DISPOZI�II�FINALE�

(1) În� eventualitatea� unui� litigiu� între� OI� IMM/AM� POS� CCE� �i� Beneficiar,� survenit� în� executarea�acestui�Contract,�se�va� încerca�solu�ionarea�acestuia�pe�cale�amiabil�.� În�situa�ia� în�care�nu�se�poate� ajunge� la� o� în�elegere� pe� cale� amiabil�,� litigiul� va� fi� solu�ionat� de� c�tre� instan�ele�judec�tore�ti�competente.�

(2) Prezentul�Contract�constituie�titlu�executoriu.�

(3) Încheiat�în�trei�exemplare�originale�în�limba�român�,�fiecare�având�aceea�i�valoare�juridic�,�un�exemplar�pentru�OI�IMM,�un�exemplar�pentru�AM�POS�CCE��i�un�exemplar�pentru�Beneficiar.�

OI�IMM�� � � � � � � � BENEFICIAR�

Semntura� � � � � � � � � Semntura�

Data� � � � � � � � � � Data

Page 168: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 168

Anexa�I��

M�SURI�DE�MONITORIZARE��I�CONTROL��� Monitorizarea:�� Monitorizarea�proiectelor�se�face�de�c�tre�Organismul�Intermediar�(OI),�în�vederea�urm�ririi�îndeplinirii�indicatorilor�stabili�i�prin�contract�pentru�m�surarea�ob�inerii�rezultatelor�prev�zute.�� Monitorizarea� const�� în� urm�rirea� progresului� fizic� �i� procedural� înregistrat� în�implementarea�proiectului��i�în�colectarea��i�introducerea�în�SMIS�(Sistemul�Unic�de�Management�al�Informa�iilor)�a�tuturor�informa�iilor�legate�de�proiect�� Procesul� de� monitorizare� începe� din� momentul� semn�rii� contractului� de� finan�are� �i� se�termin��la�3�ani�dup��finalizarea�proiectului.�

Beneficiarul� este� obligat� s�� prezinte� OI� � �� Serviciului� Monitorizare� �i� SMIS� urm�toarele�rapoarte:��

A.�Pe�parcursul�implement�rii�proiectului:�� rapoarte� trimestriale� de� progres� tehnic,� pe� data� de� 10� a� lunii� urm�toare�

perioadei�de�raportare;�� raport�final�de�implementare;��

B.�Pentru�perioada�post�implementare:�� raport� privind� durabilitatea� investi�iei,� anual,� la� data� de� 15� ianuarie� al� anului�

urm�tor� pentru� anul� anterior� de� raportare,� timp� de� trei� ani� dup�� finalizarea�activit��ilor�proiectului.��

� Rapoartele� vor� fi� � completate� în� conformitate� cu� formularele� prev�zute� in� Anexele� IV� la�contract�� Raportul� privind� durabilitatea� investi�iei� este� documentul� standard� care� atest��faptul�c��investi�ia�f�cut��prin�proiect�nu�a�suferit�modific�ri�substan�iale�în�perioada�ultimilor�3�ani�de� la� finalizare,� în� conformitate� cu� Art.� 57� alin.(1)� din� Regulamentul� Comisiei� Europene� (EC)� Nr.�1083/2006).��� Pentru� realizarea� monitoriz�rii� fizice� a� proiectelor,� OI� IMM� va� desf��ura� urm�toarele�activit��i:�

a. verificarea� con�inutului� documentelor� de� raportare� (rapoartele� de� progres�trimestriale� �i� raportul� final)� elaborate� �i� transmise� de� c�tre� beneficiar� (activit��i�desf��urate/progresul�fizic);�

b. vizite� de� monitorizare� care� î�i� propun� verificarea� stadiului� fizic� al� implement�rii�proiectului�la�fa�a�locului/sediul�beneficiarului�(anuntate��i�ad�hoc).�

c)� �monitorizarea�durabilit��ii� investi�iei� (rapoarte�de�durabilitate�anuale� timp�de�3�ani�dup��încheierea�implement�rii�proiectului�)�

�a)�Monitorizarea�rapoartelor�de�progres�trimise�de�beneficiar�OI� verific�,� monitorizeaz�� �i� avizeaz�� Raportul� de� Progres� transmis� de� c�tre� Beneficiar� în�

conformitate��i�cu�respectarea�termenelor�prev�zute�de�dispozi�iile�contractului�de�finan�are.�Obiectivele�monitoriz�rii�rapoartelor�de�progres�sunt:�

Page 169: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 169

� colectarea,�revizuirea��i�verificarea�informa�iilor�furnizate�de�Beneficiar�prin�raportare�la�dispozi�iile�contractului�de�finan�are;�

� analizarea�modului�de�realizare�a�indicatorilor�prev�zu�i�în�contractul�de�finan�are;��� evolu�ia�implement�rii�proiectului�care�face�obiectul�contractului�de�finan�are�în�

conformitate�cu�programul�activit��ilor.��b)�Vizita�de�monitorizare�

������������Vizita�de�monitorizare�reprezint��o�parte�important��a�activit��ii�de�monitorizare�continu���i�are� în� vedere� verificarea� existen�ei� fizice� a� unui� proiect� sau� a� unui� sistem� de� management�performant�al�proiectului� �i�permite�verificarea�corectitudinii� �i� acurate�ei� informa�iei� furnizate�de�beneficiar� în�Rapoartele�de�progres��i�a�modului�de�realizare�a� indicatorilor�stabili�i�prin�contractul�de�finan�are.�

Vizita�de�monitorizare�urm�re�te�dac��proiectul�se�implementeaz��astfel�cum�a�fost�aprobat��i�în� conformitate� cu� prevederile� Contractului� de� finan�are,� iar� în� cazul� în� care� sunt� constatate�probleme�în�implementare�s��stabileasc��împreun��cu�beneficiarul�modul�de�rezolvarea�a�acestora.�

Vizitele�de�monitorizare�faciliteaz��contactul�dintre�reprezentan�ii�Organismului�Intermediar��i�beneficiari�în�scopul�comunic�rii�problemelor�care�pot�împiedica�implementarea�corespunz�toare�a�proiectului.��� Vizita�de�monitorizare�urm�re�te:�

- s��se�asigure�de�faptul�c��proiectul�se�deruleaz��conform�contractului�de�finan�are;�- s�� identifice,� în� timp� util,� posibile� probleme� �i� s�� propun�� m�suri� de� rezolvare� a�

acestor,�precum��i�îmbun�t��irea�activit��ii�de�implementare;�- s��identifice�elementele�de�succes�ale�proiectului;�- s��creeze�o�comunicare�corespunz�toare�între�ofi�erul�de�monitorizare��i�beneficiar�cu�

privire�la�activitatea�fiec�ruia.�Beneficiarul�are�obliga�ia�de�a�participa�la�vizit���i�de�a�furniza�echipei�de�monitorizare�toate�

informa�iile�solicitate.��c)�Monitorizarea�durabilitii�proiectului�

� În� conformitate�cu�dispozi�iile�art.�57�din�Regulamentul� (CE)�nr.�1083/2006�Autoritatea�de�Management�sau,�prin�delegare,�Organismul�Intermediar�trebuie�s��se�asigure�c��toate�contribu�iile�din� fonduri� se� atribuie� proiectelor� numai� în� cazul� în� care,� în� termen� de� trei� ani� de� la� încheierea�acestora,�proiectele�cofinan�ate�nu�au�fost�afectate�de�nici�o�modificare�important�:�

(a) care�s��le�afecteze�natura�sau�condi�iile�de�aplicare�sau�s��confere�un�avantaj�inadecvat�unei�întreprinderi�sau�unui�organism�public;��i�

(b) care�rezult��dintr�o�schimbare�în�natura�propriet��ii�unui�element�de�infrastructur��sau�din�încetarea�unei�activit��i�de�produc�ie.�

Beneficiarii�au�obliga�ia�de�a�informa�anual�si�de�a�transmite�la�Organismul�Intermediar�cu�privire�la�orice� modificare� substan�ial�� ap�rut�� în� sensul� art.� 57� din� Regulamentul� CE� nr.� 1083/2006� prin�completarea�Raportului�privind�durabilitatea�investi�iei.�

Page 170: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 170

� Scopul�verific�rii�durabilit��ii�investi�iei�este�de�a�se�asigura�c��pentru�o�perioad��de�min.�3�ani�dup��finalizarea�proiectului,�nu�au�ap�rut�modific�ri�substan�iale.�

� Controlul:�� OI/AM� efectueaz�� verific�ri� la� fa�a� locului� pe� baz�� de� e�antion/sesizare,� stabilit� în� urma�realiz�rii�unei�analize�de�risc�efectuate�la�nivelul�fiec�rei�institu�ii.�� Verificarea�pe�teren�se�realizeaz��de�c�tre�OI�cel�pu�in�o�dat��pe�durata�de�implementare�a�proiectului��i�în�mod�obligatoriu�înainte�de�plata�ultimei�cereri�de�rambursare.�� Respectarea� legisla�iei� na�ionale� �i� a� prevederilor� contractuale� privind� achizi�iile� efectuate�de� beneficiar� în� cadrul� Contractului� va� fi� verificat�� de� OI� �i/sau� alte� structuri� care� reprezint��Ministerul� Economiei� �i� Finan�elor,� Unitatea� pentru� Coordonarea� �i� Verificarea� Achizi�iilor� Publice�(UCVAP)� �i�Autoritatea�Na�ional��pentru�Reglementare� în�domeniul�Achizi�iilor�Publice� (ANRMAP),�Autoritatea�de�Audit.�� AM,� OI� �i/sau� alte� structuri� cu� atribu�ii� de� control/verificare/audit� a� finan��rilor�nerambursabile�din�fondurile�structurale�pot�efectua�misiuni�de�control�pe�toat��durata�contractului�de�finan�are.�

Page 171: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 171

Anexa�II��

M�SURILE�DE�INFORMARE��I�PUBLICITATE��Se� vor� realiza� în� conformitate� cu� prevederile� Regulamentului� CE� Nr.� 1083/2006� privind� normele�generale� asupra� Fondurilor� Structurale,� Regulamentului� CE� Nr.� 1828/2006� privind� regulile� de�implementare� a� Regulamentului� CE� Nr.� 1083/2006� �i� a� Regulamentului� Nr.� 1080/2006� al�Parlamentului��i�al�Consiliului�privind�Fondul�European�de�Dezvoltare�Regional��ce�definesc�m�surile�de�informare��i�publicitate�privind�opera�iunile�finan�ate�din�instrumente�structurale.�Acceptarea�finan��rii�conduce�la�acceptarea�de�c�tre�Beneficiar�a�introducerii�pe�lista�beneficiarilor�în�conformitate� cu� prevederile� art.� 7� lit.� d� din� Regulamentul� de� Implementare� al� Comisiei� (CE)� nr.�1828/2006�din�decembrie�2006.��1.�Reguli�generale�–�cerine�pentru�toate�proiectele��Odat�� cu� acceptarea� finan��rii,� urm�toarele� date� ale� beneficiarilor� finan��rilor� nerambursabile�ob�inute�prin�intermediul�Programului�Opera�ional�Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”�(�POS�CCE�)�vor�fi�f�cute�publice,�electronic�sau�în�orice�alt�mod:�denumirea�beneficiarului,�localitatea�(sediul� social� al� beneficiarului),� titlul� proiectului,� valoarea� aloc�rii� financiare� nerambursabile�acordate� (din� FEDR� �i� din� bugetul� na�ional)� �i� anul� aloc�rii� (conform� contractului� de� finan�are),�valoarea�total��a�pl��ilor�efectuate�la�finalizarea�proiectului.��Beneficiarii� sunt� responsabili� pentru� implementarea� activit��ilor� de� informare� �i� publicitate�referitoare� la� asisten�a� financiar�� nerambursabil�� ob�inut�� prin� Programul� Opera�ional� Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”,�în�conformitate�cu�cele�declarate�în�cererea�de�finan�are.���Beneficiarii�au�urm�toarele�obliga�ii�cu�privire�la�m�surile�de�informare��i�publicitate�pe�care�trebuie�s�� le� respecte,� ca� urmare� a� ob�inerii� unei� finan��ri� nerambursabile� în� cadrul� proiectelor� finan�ate�prin�POS�CCE:��

� s��anun�e�prin�anun�uri�publicitare�sau�comunicate�de�pres��(anun�uri�de�pres�)�începerea��i�încheierea� activit��ilor� din� proiect.� Beneficiarii� finan��rilor� vor� face� dovada� apari�iei�comunicatelor�(�tirilor�rezultate)�sau�anun�urilor�în�mass�media�relevante�pentru��program/�proiect�(cel�pu�in�o�apari�ie);�

� s��asigure�o�informare�transparent���i�corect��a�mass�media�asupra�proiectului�finan�at�prin�Programul�Opera�ional�Sectorial�„Cre�terea�Competitivit��ii�Economice”;�

� în� cazul� achizi�iilor� de� bunuri� /� obiecte� fizice,� acestora� li� se� va� aplica� la� loc� vizibil� un�autocolant�sau�o�pl�cu��,�dup��caz;�

� s��utilizeze�pentru�toate�produsele�de�comunicare�(dac��acestea�sunt�prev�zute��i�bugetate�în� cererea� de� finan�are,� indiferent� de� tipul� de� cheltuial�,� eligibil�� sau� neeligibil�):� sigla�Uniunii� Europene,� sigla� Guvernului� României,� sigla� „Instrumente� Structurale� 2007�2013”,�men�iunea� Programul� Opera�ional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivit��ii� Economice”,�

Page 172: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 172

sloganul�„Investi�ii�pentru�viitorul�dumneavoastr�”,�precum��i�titlul�proiectului�cu�men�iunea�„Proiect�cofinan�at�prin�Fondul�European�de�Dezvoltare�Regional�”.��Prin�produse�de�comunicare�se�în�elege:�publica�ii�(comunicate�/�anun�uri�de�pres�,�flutura�i,�pliante,� bro�uri,� afi�e,� newsletters� etc.),� bannere,� website�uri,� spoturi� radio�TV,� inser�ii� în�presa�scris�,�standuri�expozi�ionale,�autocolante/pl�cu�e,�materiale�promo�ionale�sau�orice�alte�materiale�prin�care�este�promovat�proiectul��i�rezultatele�acestuia.�

� s�� de�in�� un� dosar� (în� format� tip�rit� �i/sau� electronic)� în� care� vor� fi� înregistrate� toate�documentele��i�produsele�aferente�activit��ilor�de�informare��i�publicitate�desf��urate.�

�Neîndeplinirea�acestor�obliga�ii�are�drept�consecin���efectuarea�unor�corec�ii�financiare.�Pentru� toate� produsele� de� comunicare� realizate� în� cadrul� proiectelor� finanate� prin� Programul�Operaional� Sectorial� „Cre�terea� Competitivitii� Economice”,� beneficiarii� vor� utiliza� indicaiile�tehnice��menionate�in�Manualul�de�identitate�vizual��(�disponibil�pe�website�ul�www.minind.ro�si�www.fonduri�ue.ro�).�

Page 173: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 173

Anexa�III��MODELUL�CERERII�DE�RAMBURSARE�

�CERERE�DE�RAMBURSARE�POS�CCE�

�1.�Cererea�de�rambursare�nr.�………..�din�data�de�………………….�2.�Perioada�de�referin�de�la�…../…../…..�pana�la�…../…../………�3.�Tipul�cererii�de�rambursare��

�4.�Date�despre�beneficiar:��Numele�beneficiarului:���Adresa:���Codul�fiscal:���Numele�b�ncii:��Cod�IBAN:���5.�Detalii�despre�proiecte:��Programul�opera�ional:�:��Axa�prioritar�:��Domeniul�major�de�interven�ie:��Opera�iunea:���Data�de�început�a�proiectului:��Titlu�proiect:��Num�rul�contractului�de�finan�are:��

Cerere�intermediar�

Cerere final�

Page 174: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 174�

6.�Cheltuieli�eligibile���

A)�Cheltuieli�eligibile�realizate�în�perioada�de�referin���pentru�care�se�solicit��rambursarea�în�aceasta�cerere,�cu�documentele�suport�aferente:��

Factura�/Alte�documente�justificative�(acolo�unde�este�cazul)�

Valoarea�cheltuielilor�eligibile�

solicitate�de�beneficiar�din�

prezenta�factura1�

Val.�din�factur1�

Categorii�de�cheltuieli�eligibile�

Descriere�activiti�/achiziii�

Nr.� Data�emiterii�

Fr�TVA� TVA2�

Contract� Furnizor� OP��(nr.�/data)�

Extras�de�cont�(nr.�/data)�

Fr�TVA�

TVA�

(1)� (2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� (8)� (9)� (10)� (11)�1� � � � � � � � � � � �2� � � � � � � � � � � �������������������������������������������������������������

1�Se�calculeaz��aplicând�procentul�aferent�fondurilor�publice�(respectiv�ratele�de�co�finan�are�specifice�ajutorului�de�stat)�la�valoarea�din�factura�fara�TVA�din�coloana�(5)�aferente�categoriilor�de�cheltuieli�prev�zute�în�coloana�1,�de�la�1�n��

1��Se�va�introduce�valoarea�din�factura�referitoare�la�categoriile�de�cheltuieli�eligibile�enumerate�la�coloana��1,�respectiv�f�r��TVA��i�TVA�aferent��2�TVA�ul�poate�fi�rambursat�de�la�bugetul�de�stat�pentru�beneficiarii�men�iona�i�la�art.�9�alin.�3�din�OG�29/2007,�se�calculeaz��la�cheltuielile�eligibile�

Page 175: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 175�

3…..� � � � � � � � � � � �n� � � � � � � � � � � �I.�Total�costuri�eligibile3�

N/A� N/A� N/A� � � N/A� N/A� N/A� N/A� � �

II.�Venituri�nete�din�proiect4�

N/A� N/A� N/A� � � N/A� N/A� N/A� N/A� � N/A�

III.�Valoarea�eligibil�a�Cererii�de�Rambursare5�

N/A� N/A� N/A� � � N/A� N/A� N/A� N/A� � �

�- Copiile�cu�men�iunea�„conform�cu�originalul”�sunt�ata�ate�ca�justificare;�documentele�originale�sunt�verificate�la�fa�a��locului�de�OI�

B)�Situa�ia�ramburs�rilor��

Categorii�de� Total�cheltuieli� Total�cheltuieli�eligibile� Total�cheltuieli� Total�cheltuieli� Total�cheltuieli�realizate� Sold�conform�������������������������������������������������������������

3��În�linia�I,�coloana�(5)�se�completeaz��suma�cheltuielilor�eligibile�din�factura�f�r��TVA,�respectiv�suma�valorilor�TVA�din�factura,�pentru�categoriile�de�cheltuieli�eligibile�1�n�����În�linia�I,�coloana�(10)�se�completeaz��suma�cheltuielilor�eligibile�solicitate�spre�rambursare,�respectiv�în�coloana�(11)�suma��valorilor�TVA�pentru�cheltuielile�solicitate�spre�

rambursare��4��În�linia�II,�coloana�(5)�����total�venituri�nete�generate�în�perioada�de�referin���aferente�cheltuielilor�eligibile����În�linia�II,�coloana�(10)���se�aplic��procentul�aferent�fondurilor�publice�la�valoarea�din�linia�II,�coloana�(5)�5��III=�(I�II),�se�completeaz��în�coloanele�(5)��i�(10)��

Page 176: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 176�

cheltuieli�eligibile� eligibile�aprobate�prin�

contract�

acoperite�din�contribuie�proprie�(buget�local,�surse�private)�pana�la�prezenta�

cerere�

eligibile�rambursate�pana�la�prezenta�

cerere�

eligibile�pana�la�prezenta�cerere�

in�perioada�de�referin�pentru�care�se�solicita�

rambursarea��

contractului�

(0)� (1)� (2)� (3)� (4)=(2)+(3)� (5)6� (6)=(1)�(4)�(5)�� � � � � � �� � � � � � �I.�TOTAL�COSTURI�ELIGIBILE�

� � � � � �

II.�VENITURI�NETE�DIN�PROIECT7�

� � � � � �

III.TOTAL�GENERAL�(I�II)�

� � � � � �

IV.�PRE�FINAN�ARE�

� � � � � �

V.�TOTAL�CHELTUIELI�ELIGIBILE�(III�IV)*�

� � � � � �

�*Aplicabil�pentru�coloana�5�

������������������������������������������������������������6�Se�vor�prelua�sumele�din�linia�I,�col.�5�–�Tabelul�6.A�7�Pentru�proiecte�generatoare�de�venituri�conform�defini�iei�RC�1083/2006�art.�55�

Page 177: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 177�

�7.�Prin�prezenta�cerere�de�rambursare�solicit�suma�de�..........................LEI,�reprezentând�cheltuieli�eligibile��i�TVA�8�reprezentând�...................�LEI.���

Valoarea�eligibil��a�Cererii�de�Rambursare9�

(1)�

Prefinan�are10���

(2)�

Suma�solicitat��spre�rambursare�prin�prezenta�cerere�

�(3)=(1)�(2)�

FEDR���

(4)=(3)*%FEDR�

Buget�de�Stat�(BS)��

(5)=(3)*%BS�

� � � � �� � � � �

��

������������������������������������������������������������8 TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentiona�i la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047. 9�Se�va�trece�suma�din�linia�III,�col�10�din�tabelul�6A�10�Se�va�trece�suma�de�prefinan�are�de�dedus,�conform�contractului�de�finan�are�(f�r��aplicarea�procentului�la�valoarea�eligibil��din�Cererea�de�Rambursare)�

Page 178: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 178

8.�Declaraie�pe�proprie�rspundere�a�Beneficiarului:�În�calitate�de�Beneficiar�declar�urmtoarele:��A)�Cererea�de�Rambursare�se�bazeaz��doar�pe�cheltuieli�efectuate��i�efectiv�pl�tite;�B)�Cheltuielile�solicitate�sunt�eligibile��i�au�survenit�în�perioada�de�eligibilitate;�C)�Contribu�ia�pentru�co�finan�are�este�determinat��în�conformitate�cu�prevederile�Contractului�de�Finan�are;�D)�Proiectul�nu�este�finan�at�prin�alte� instrumente�ale�CE��i�nici�prin�alte� instrumente�na�ionale�de�co�finan�are�decât�cele�precizate�în�Contractului�de�Finan�are;�E)�Toate�tranzac�iile�sunt�înregistrate� în�sistemul�contabil�distinct,�deci�suma�cerut��corespunde�cu�datele�din�documentele�contabile;�F)� Cerin�ele� în� ceea� ce� prive�te� publicitatea� au� fost� îndeplinite� în� conformitate� cu�prevederile� din�Contractului�de�Finan�are;�G)�Regulile�privind�Ajutorul�de�Stat,�achizi�iile�publice,�protec�ia�mediului��i�egalit��ii�de��anse�au�fost�respectate;�H)�Suma�solicitat��este�în�conformitate�cu�prevederile�Contractului�de�Finan�are��i�a�contractelor�de�achizi�ie�public�;�I)�Toate�documentele�suport�sunt�înregistrate�în�conformitate�cu�prevederile�legisla�iei�Na�ionale;�J)�Declar�ca�prezenta�Cerere�de�Rambursare�a�fost�completata�cunoscând�prevederile�articolului�292�din�Codul�penal,�cu�privire�la�falsul�în�declara�ii.��Declar� c�� toate� documentele� originale� a�a� cum� sunt� definite� în� lista� de� anexe� sunt� p�strate� de�institu�ie,��tampilate,�semnate��i�sunt�la�dispozi�ia�consult�rii�în�scopul�auditului.��Sunt�con�tient�de�faptul�c�,� în�cazul�nerespect�rii�prevederilor�contractuale�sau� în�cazul� fondurilor�solicitate�nejustificat�din�cadrul�acestei�Cereri�de�Rambursare,�este�posibil�s��nu�se�pl�teasc�,�s��fie�corectate�sau�s��se�recupereze�sumele�pl�tite�nejustificat.��Organizaia�Beneficiarului:�Nume��i�Prenume:�Funcia:�Director�Proiect�Data:��9.�Lista�Anexe�Nr.�crt.� Denumire�Anexe�1.� Raport�de�progres�2� Documente�înso�itoare:�(conform�contractului�de�finan�are)�

Ex.�:�� Copii� certificate,� care� s�� con�in�� men�iunea� „conform� cu� originalul”,� �tampila�

beneficiarului� �i� semn�tura� reprezentantului� legal� al� acestuia,� dup�� urm�toarele�documente:� facturi� (trebuie� s�� men�ioneze� detaliat� bunul� achizi�ionat,� serviciul�

Page 179: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 179

prestat� sau� lucrarea� efectuat�),� documente� de� plat�,� extrase� bancare,� note�contabile,� balan�e� analitice� de� verificare� aferente� perioadei� de� raportare� pentru�cererea�de�rambursare�în�cauz�,�alte�documente�justificative�

� Pentru�procedura�de�achizi�ii:� dovada� lansarii� invitatiei,� criterii� de� selec�ie,� raport�de�atribuire�a�contractului�

� Pentru�informare��i�publicitate:�fotografii,�anun�uri,�comunicate,�documente�pentru�eviden�ierea�pl��ii�publicit��ii�radio�/TV�

� Pentru� achizi�ii� de� bunuri:� copie� certificat�� NIR,� copie� certificat�� dup�� procesul�verbal� de� predare�primire� a� bunurilor� sau� dup�� procesul� verbal� de� punere� în�func�iune�

� Pentru� prest�ri� servicii:� aprobarea� beneficiarului� pentru� documentele� remise� în�cadrul�consultan�ei,� foi�de�prezen��� la�cursuri,� fi�e�de�evaluare� întocmite�de�c�tre�participan�ii�la�cursuri,�statele�de�plat��ale�trainerilor�(copii�certificate)�

� Pentru�execu�ie�de�lucr�ri�de�construc�ii:�copii�certificate�dup��procesele�verbale�de�verificare�pe�faze�determinante�de�execu�ie�avizate�de�c�tre�Inspectoratul�de�Stat�în�Construc�ii,�copii�certificate�dup��rapoartele�dirigintelui�de��antier�

� Pentru�cheltuieli�de�personal:�foi�de�prezen��,�state�de�plat��� Pentru�cheltuieli�cu�amortizarea:�declara�ie�privind�metoda�de�calcul�a�amortiz�rii��i�

valoarea�lunar��a�acesteia,�pentru�fiecare�mijloc�fix.�Funcia:�Director�Proiect� Funcia:�Reprezentant�Legal�Nume�Prenume:�����������������������������������������������������������������Nume�Prenume:������������������Semntura:�������������������������������������������������������������������������Semntura:�Data� Data:�A�se�completa�de�c�tre�institu�iile�oficiale:�Nume�/�Semn�tur��OF�OI�Data�primirii�de�c�tre�OF�OI�:��Data�verific�rii:�Observa�ii�:�

Nume�/�Semn�tur�� ef�SMFC�OI:��Data�:��Verificat��i�aprobat�Cererea�de�Rambursare�în�sum��de:______LEI��Data�:�

�������

Autoritatea�de�Management��Bun�de�plat��în�suma�de……………..��Nume�/Semn�tura�Responsabil��…………………………….�Func�ia�………………………………��

Page 180: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 180

Anexa�IVa��

RAPORTUL�DE�PROGRES�AL�PROIECTULUI��

�Program�Operaional� Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�Axa�prioritar:� �Operaiunea:� ���1.�Numrul�Raportului�de�Progres�� �2.�Perioada�de�referin� �3.�Informaii�despre�Beneficiar� �Denumirea�organiza�iei� �Adresa� �Contact� �Cod�fiscal� �4.�Detalii�despre�proiect� �Num�r�de�referin���SMIS� ��Denumirea�proiectului� �Num�rul�Contractului�de�finan�are�� �Loca�ia�geografic��a�proiectului:�(regiunea,�zona,�localitatea)�

��5.��Stadiul�proiectului� �Va�fi�complet�cu�descrierea�stadiului�proiectului�din�punct�de�vedere�fizic��.....................................................................................................................................�.....................................................................................................................................�.....................................................................................................................................���5.0�Msuri�corective:�Au�fost�primite�recomandari�in�perioada�de�raportare�din�partea�AM/OI�?�Da���� � � � � � Nu���*�Se�vor�include�si�recomandarile�facute�de�echipele�de�control,�din�cadrul�SMFC,�ca�urmare�a�vizitelor�la�fata�locului,�care�vizeaza�progresul�fizic�al�proiectului�Dac�da,�v�rugm�detaliati�msurile�corective�implementate:��� �

Page 181: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 181

*�Se�va�detalia�si�stadiul�de�implementare�a�recomandarilor�facute�de�echipele�de�control,�din�cadrul�SMFC,�ca�urmare�a�vizitelor�la�fata�locului,�care�vizeaza�progresul�fizic�al�proiectului�5.1.�Descrierea�stadiului�de�implementare�a�proiectului�(se�poate�folosi�o�diagram�Gant):��Activitatea�Nr.�� Activitile�planificate�

pentru�perioada�de�raportare��

Data�de�începere�a�activitii�planificate��

Data�final�a�activitii�planificate�

Activitatea�1� � � �Activitatea�2� � � �Activitatea�nr.� � � ���Nr.�Activitate� Activitati�desfasurate�in�

timpul�perioadei�de�raportare�

Data�de�începere�a�activitii�desfasurate��

Data�final�a�activitii�planificate�

Activitate�1� � � �Activitate�2� � � �Activitate�nr.� � � ��5.2.�Rezultatele�obinute�pân�în�prezent�(completai�numai�dac�este�cazul):�Rezultat� Valoarea�din�

Contractul�de�finanare�vizat�

Valoarea�obinut�in�raportul�anterior�

Valoarea�obinut�în�perioada�de�raportare�

Valoarea�obinut�pân�în�prezent��

�%��

1� 2� 3� 4� 5�=�3�+�4� 6=(5)/(2)x100�� � � � � �� � � � � �� � � � � ��5.3.�Aspecte�legate�de�mediu�(dac�este�cazul)�Activitatea�1�� Activitatea�2� ….� Activitatea�n�� � � �

�5.4.�Aspecte�privind�egalitatea�de��anse�(dac�este�cazul)�Activitatea�1�� Activitatea�2� ….� Activitatea�n�

Page 182: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 182

� � � �

�5.5.�Problemele�identificate�la�nivelul�proiectului�(dac�este�cazul)�Activitatea�Nr.�� Descrierea�

problemelor�Soluia/�propunere� Condiii�

� � � �

� � � �

��5.6�Modificari�fundamentale�identificate�pe�parcursul�implementarii�proiectului,�comparativ�cu�ceea�ce�s�a�stabilit�in�contractul�de�finantare,�operat�sau�previzionat�(daca�este�cazul)��5.6.1.�Modificri�propuse�(condiionate�de�aprobarea�AM�/�OI)��Tipul�modificrii�� Descrierea�modificrii� Motivaia�� � �� � �� � �� � ��5.6.2.�Modificari�previzionate�pentru�datele�planificate�(daca�exista)�

Date�planificate� Date�reale�sau�previzionate��Activitatea�Nr.��Data�de�început�

Data�finalizarii� Data�de�început�

Data�finalizarii�

Activitatea�1� � � � �Activitatea�2� � � � �� � � � �Activitatea�nr� � � � ��5.7.�Specificai�stadiul�achiziiei�publice�conform�calendarul�stabilit�în�cererea�de�finantare�Nr.�contract�

Obiectul�contractului�

Valoarea�estimat�(Lei)�

Procedura�de�achiziie�public�aplicat�

Data�estimat�pentru�începerea�procedurii��

Data�estimat�pentru�finalizarea�procedurii�

Stadiul�achiziiei�publice��

� � � � � � ��

Page 183: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 183

6.�Indicatori:��Indicatori�de�proiect:��

Valoarea�indicatorului�stabilit�în�contract��

Valoarea�indicatorului�obinut�în�perioada�de�referin�

Valoarea�indicatorului�obinut�pân�în�prezent�Indicator�

UM�� Cantitate� �UM�� Cantitate� UM� Cantitate�Indicatorii�de�realizare� � � � � � �� � � � � � ��Indicatorii�de�rezultat� � � � � � �� � � � � � ���7.�Proiectul�a�generat�venituri�în�timpul�perioadei�de�raportare?�A.�Venituri�totale�generate�anterior���

B.�Venituri�total�generate�în�perioada�de�raportare�

Total�(A+B)�

� � ��8.�Planul�de�lucru.�Completai�cu�Activitile��i�rezultate�preconizate�pentru�urmtoarea�perioad�de�raportare.��8.1.�Programul�Activitilor��

Nr.�crt.� Activitatea�

Activitile�desf�urate�în�perioada�de�raportare�(data�de�începere��i�de�finalizare)�

Activitile�preconizate�a�fi�desf�urate�în�urmtoarea�perioad�de�raportare�(data�de�începere��i�de�finalizare)�

� � � �� � � ��8.2.�Rezultate�previzionate��

Nr.�crt.� Rezultate�Valori�anticipate�in�Contractul�de�finanare��

Rezultate�previzionate�pentru�urmtoarea�perioad�de�raportare�

� � � �

Page 184: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 184

� � � �

�9.�Parti�fizice�distincte:�Trebuie�completat�numai�in�cazul�rapoartelor�de�progres�atasate�la�cererea�de�plata,�pentru�proiectele�monitorizate�prin�parti�fizice�distincte��

Valoarea�indicatorului�stabilit�în�contract�

Valoarea�indicatorului�obinut�de�la�ultima�cerere�de�plat�

Valoarea�obinut�pân�în�prezent�

Cantitate�� Suma�(Lei)�

Cantitate�� Suma�(Lei)��

Cantitate� Suma�(Lei)��

%��Indicator�

(2)� (3)� (4)� (5)� (6)� (7)� 8=�(7)/(5)*100�Parte�fizica�1�

� � � � � � �

Parte��fizica�n�

� � � � � � �

Total��� � � � � � � ��Not�:�Pentru�Contractele�de�lucr�ri,�Beneficiarul�va�anexa�Raportul�de�Progres,�declara�ia��efului�de�lucr�ri�Arhitect�sau�Inginer)�care�vor�respecta�specifica�iile�din�tabelul�de�mai�sus.��Nume�Semnatura�Data���

Page 185: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 185

Anexa�IVb�

RAPORTUL�FINAL�AL�PROIECTULUI�

Program�Operaional� Cre�terea�Competitivit��ii�Economice�Axa�prioritar:� �Operaiunea:� ���

1.�Raport�Final/Titlu�proiect� �

2.�Perioada�de�referin� �

3.�Informaii�despre�Beneficiar� �

Denumirea�organiza�iei� �

Adresa� �

Contact� �

Cod�fiscal� �

4.�Detalii�despre�proiect� �

Num�r�de�referin���SMIS� �

�Denumirea�proiectului� �

Num�rul�Contractului�de�finan�are�� �

Loca�ia�geografic��a�proiectului:�(regiunea,�zona,�localitatea)�

5.��Stadiul�proiectului� �

Va�fi�complet�cu�descrierea�activitatilor�proiectului�din�punct�de�vedere�fizic��

.....................................................................................................................................�

.....................................................................................................................................�

Page 186: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 186

.....................................................................................................................................�

�5.0�Msuri�corective:�Raportul�include�recomand�rile�primite�anterior�de�la�Autoritatea�de�Management?�

Da���� � � � � � Nu���

*�Se�vor�include�si�recomandarile�facute�de�echipele�de�control,�din�cadrul�SMFC,�ca�urmare�a�vizitelor�la�fata�locului,�care�vizeaza�progresul�fizic�al�proiectului�pe�intreaga�perioada�de�implementare�

Dac�da,�v�rugm�explicai�msurile�corective�implementate:�

� ..................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

*�Se�va�detalia�si�stadiul�de�implementare�a�recomandarilor�facute�de�echipele�de�control�din�cadrul�SMFC,�ca�urmare�a�vizitelor�la�fata�locului,�care�vizeaza�progresul�fizic�al�proiectului�

5.1.�Descrierea�procesului�de�implementare�a�proiectului�(se�poate�folosi�o�diagram�Gant):�

Activitatea�Nr.�� Activitile�planificate�pentru�perioada�de�

raportare��

Data�de�începere�a�activitii�planificate��

Data�final�a�activitii�planificate�

Activitatea�1� � � �

Activitatea�2� � � �

Activitatea�nr.� � � �

Nr.�Activitate� Activitati�desfasurate�in�timpul�perioadei�de�

raportare�

Data�de�începere�a�activitii�desfasurate��

Data�final�a�activitii�desfasurate�

Page 187: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 187

Activitate�1� � � �

Activitate�2� � � �

Activitate�nr.� � � �

5.2.�Rezultatele�obinute�la�finalizare�proiectului:�

1.�Rezultat� 2.�Contractul�de�finanare�vizat�

3.�Valoarea�obinut�in�raportul�anterior��

4.�Valoarea�obinut�în�perioada�de�raportare�

5.�Valoarea�obinut�la�finalizarea�proiectului�

(3+4)�

%�

6=5/2x100�

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

5.3.�Aspecte�legate�de�mediu�(dac�este�cazul)�

Activitatea�1�� Activitatea�2� ….� Activitatea�n�

� � � �

5.4.�Aspecte�privind�egalitatea�de��anse�(dac�este�cazul)�

Activitatea�1�� Activitatea�2� ….� Activitatea�n�

� � � �

5.5.�Problemele�identificate�la�nivelul�proiectului�(dac�este�cazul)�

Page 188: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 188

Activitatea�Nr.�� Descrierea�problemelor�

Modalitati�de�rezolvare� Condiii�

� � � �

� � � �

5.6�Modificari�fundamentale�identificate�pe�parcursul�implementarii�proiectului,�comparativ�cu�ceea�ce�s�a�stabilit�in�contractul�de�finantare,�operat�sau�previzionat�(daca�este�cazul)�

5.6.1.�Modificri�propuse�(condiionate�de�aprobarea�AM)��

Tipul�modificrii�� Descrierea�modificrii� Motivaia�

� � �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

...................................................................................................................................................... �

5.6.2.�Modificari�previzionate�pentru�datele�planificate�(daca�exista)�

Date�planificate� Date�reale�sau�previzionate��Activitatea�Nr.��

Data�de�început�

Data�finalizarii� Data�de�început�

Data�finalizarii�

Activitatea�1� � � � �

Activitatea�2� � � � �

� � � � �

Activitatea�nr� � � � �

5.7.�Specificai�stadiul�achiziiei�publice�conform�calendarul�stabilit�în�cererea�de�finantare�

Nr.� Obiectul� Valoarea� Procedura� Data� Data� Stadiul�

Page 189: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 189

contract� contractului� estimat�

(Lei)�

de�achiziie�public�aplicat�

estimat�pentru�

începerea�procedurii��

estimat�pentru�

finalizarea�procedurii�

achiziiei�publice�

� � � � � � �

6.�Indicatori:�

�Indicatori�de�proiect:�

Indicator� Valoarea�indicatorului�stabilit�în�contract��

Valoarea�indicatorului�obinut�în�perioada�

de�referin�

Valoarea�indicatorului�obinut�la�finalizarea�proiectului/contractului

�Indicatorii�de�realizare�

(1)�

UM��

(2)�

Cantitate�

�(4)�

�UM��

(5)�

Cantitate�

(3)�

UM�

(4)�

Cantitate�

(5)�

� � � � � � �

� � � � � � �

�Indicatorii�de�rezultat� � � � � � �

� � � � � � �

7.�Proiectul�a�generat�venituri�în�timpul�perioadei�de�raportare?�

A.�Venituri�totale�generate�anterior��

B.�Venituri�total�generate�în�perioada�de�raportare�

Total�(A+B)�

8.�Planul�de�lucru.�Completai�cu�Activitile��i�rezultate�preconizate�pentru�urmtoarea�perioad�de�raportare.��8.1.�Programul�Activitilor��

Nr.�crt.� Activitatea�

Activitile�desf�urate�în�perioada�de�raportare�(data�de�începere��i�de�

finalizare)�

Activitile�preconizate�a�fi�desf�urate�în�

urmtoarea�perioad�de�raportare�(data�de�

începere��i�de�finalizare)�

Page 190: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 190

� � � �

� � � �

8.2.�Rezultate�previzionate��

Nr.�crt.� Rezultate�Valori�anticipate�in�

Contractul�de�finanare��

Rezultate�previzionate�pentru�urmtoarea�

perioad�de�raportare�� � � �

� � � �

9.�Parti�fizice�distincte:�Trebuie�completat�numai�in�cazul�rapoartelor�de�progress�atasate�la�cererea�de�plata,�pentru�proiectele�monitorizate�prin�parti�fizice�distincte�

Indicator�Valoarea�

indicatorului�stabilit�în�contract�

Valoarea�indicatorului�obinut�de�la�ultima�

cerere�de�plat�

Valoarea�obinut�pân�în�prezent�

%�

8=�(7)/(5)*100�

Parte�fizica�1�

Cantitate�(2)�

Suma�(Lei)(3)�

Cantitate�(4)�

Suma�(Lei)�(5)�

Cantitate�(6)�

Suma�(Lei)�(7)�

� � � � � � � �

Parte��fizica�n�

� � � � � � �

Total��� � � � � � � �

� � � � � � � �

Not�:�Pentru�Contractele�de�lucr�ri,�Beneficiarul�va�anexa�Raportul�de�Progres,�declara�ia��efului�de�lucr�ri�Arhitect�sau�Inginer)�care�vor�respecta�specifica�iile�din�tabelul�de�mai�sus.�

Nume�si�Prenume�

Semnatura�

Data�

Anexa�IVc�

�MODELUL�RAPORTULUI�DE�DURABILITATE�A�INVESTI�IEI�

�1.�POS�CCE�

2.�Axa�prioritar�:��

Page 191: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 191

3.�Operaiunea:���

4.�Date�despre�Beneficiar:��

�Numele�Beneficiarului:�

Adresa:���������

Director�de�proiect:�

Tel,�Fax,�e�mail���

CUI/Codul�fiscal:��

5.�Detalii�despre�proiect:�

Num�rul�de�înregistrare�din�SMIS:��

Numele�proiectului:����

Opera�iunea:� � � � � �

Contract�de�finan�are�nr.:�

Localizarea�geografica��a�proiectului:�(regiune�jude�,�localitate):��Cost�total�proiect:�

Cost�total�eligibil�proiect:�

Proiectul�a�suferit/nu�a�suferit�o�modificare�substantiala�in�conformitate�cu�Art.�57�alin.(1)�din�Regulamentul�Comisiei�Europene�(EC)�Nr.�1083/2006:�

a)���afectarea�naturii�sau�conditiilor�de�implementare�sau�cesiunea�catre�o�firma�sau�organism�public�cu�obtinerea�de�beneficii.����Detalia�i�b) rezultat�din�schimbarea�naturii�proprietatii�unei�parti�de�infrastructura�sau�din�încetarea�unei�activitati�

productive��

������������Detalia�i�Data�:��

Beneficiar:���

��

Page 192: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 192

Anexa�V�

NORME�INTERNE�DE�ACHIZI�II�

INSTRUCTIUNI�DE�ACHIZITII�PENTRU�BENEFICIARII�OPERATORI�ECONOMICI�PRIVATI�AI�PROGRAMULUI�OPERATIONAL�SECTORIAL�„CRESTEREA�COMPETITIVITATII�ECONOMICE”�

1.Domeniu�de�aplicare�In� vederea� asigurarii� respectarii� principiilor� fundamentale� ale� Tratatului� de� instituire� a�

Comunitatii� Europene�precum� si� a� celor� care�decurg�din� acestea�precum�egalitatea�de� tratament,�nediscriminarea,�recunoasterea�reciproca,�proportionalitatea�si�transparenta,�in�contextul�gestionarii�eficiente�a�fondurilor�comunitare,�a�fost�necesara�elaborarea�unor� instructiuni�care�reglementeaza�achizitiile�cofinantate�din�fonduri�comunitare,�care�nu�intra�sub�incidenta�legislatiei�nationale�si/sau�comunitare�privind�achizitiile�publice,�pentru�a�garanta�un�mediu�concurential�in�procesul�atribuire�a�contractelor�de�achizitie�cofinantate�din�aceste�fonduri.�

Prezentele� instructiuni� sunt� obligatorii� pentru� beneficiarii� POS� CCE� care� nu� intra� sub�incidenta�prevederilor�OUG�34/2006�cu�modificarile�si�completarile�ulterioare.�

Beneficiarii�care�se�incadreaza�in�prevederile�art.�8�(autoritati�contractante)�sau�respectiv�in�prevederile�art.�9�alin.�1� lit.� c)� ,� c¹)�din�OUG�34/2006,�cu�modificarile�si�completarile�ulterioare,�au�obligatia�de�a�respecta�prevederile�legislatiei�nationale�in�domeniul�achizi�iilor�publice.�

Tip�Contract� Condi�ii� Procedura�de�urmat�Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;���valoarea�estimat��a�contractului�este�mai� mare� decât� echivalentul� în�lei�a�5�000�000�euro.�

Una�din�procedurile�de�achizi�ie�prev�zute� de� OUG� nr.� 34/2006,�cu� modific�rile� �i� complet�rile�ulterioare�

Contract�de�LUCR�RI�

Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;��� valoarea� estimat�� a� contractului�este� mai� mic�� sau� egal�� cu�echivalentul�în�lei�a�5�000�000�euro.�

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Page 193: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 193

�� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� 50%� sau�mai�pu�in� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat.��

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;��� valoarea� estimat�� a� contractului�este�mai� mare� decât� echivalentul� în�lei�a�200�000�euro.�

Una�din�procedurile�de�achizi�ie�prev�zute� de� OUG� nr.� 34/2006,�cu� modific�rile� �i� complet�rile�ulterioare�

Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;��� valoarea� estimata� a� contractului�este� mai� mic�� sau� egal�� cu�echivalentul�în�lei�a�200�000�euro.�

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Contractul�de��SERVICII�

�� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� 50%� sau� mai�pu�in� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat�.�

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;��� valoarea� estimat�� a� contractului�este�mai� mare� decât� echivalentul� în�lei�a�2�000�000�euro.�

Una�din�procedurile�de�achizi�ie�prev�zute� de� OUG� nr.� 34/2006,�cu� modific�rile� �i� complet�rile�ulterioare�

Contractul�de�FURNIZARE�

Cumulativ:��� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� mai� mult� de�50%,� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat;��� valoarea� estimat�� a� contractului�este� mai� mic�� sau� egal�� cu�echivalentul�în�lei�a�2�000�000�euro.�

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Page 194: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 194

�� contractul� este� finan�at� în� mod�direct,� în� propor�ie� de� 50%� sau�mai�pu�in� din� fonduri� comunitare� �i/sau�de�la�bugetul�de�stat.��

Se� aplic�� instruc�iunile�men�ionate� în� anexa� V� la�contactul�de�finan�are�

Nerespectarea� prezentelor� instructiuni� atrage� neeligibilitatea� cheltuielilor� aferente�achizitiei� de� servicii,� lucrari� sau� produse� in� cadrul� proiectelor� co�finantate� prin� Programul�Operational�Sectorial�Cresterea�Competitivitatii�Economice��POS�CCE.�

Prin�exceptie�de�la�procedura�reglementata�de�prezentele�instructiuni,�beneficiarii�privati�au�dreptul� de� a� achizitiona� direct� produse,� servicii� sau� lucrari,� cand� valoarea� achizitiei� nu� depaseste�echivalentul�in�lei�a�15�000�euro�pentru�fiecare�achizitie�de�produse,�servicii�sau�lucrari.��� Prezentele� instructiuni� nu� se� aplica� pentru� atribuirea� contractelor� care� au� ca� obiect�cumpararea�sau�inchirierea�de�bunuri�imobile�ori�a�drepturilor�asupra�acestora.��

�2.Principii��

Pe� parcursul� intregului� proces� de� achizitie,� la� adoptarea� oricarei� decizii,� trebuie� avute� in�vedere�urmatoarele�principii:�

� nediscriminarea;�� tratamentul�egal;�� recunoasterea�reciproca;�� transparenta;�� proportionalitatea;�� eficienta�utilizarii�fondurilor�publice;�

Prin� nediscriminare� si� tratament� egal� se� intelege� asigurarea� conditiilor� de� manifestare� a�concurentei�reale,�prin�stabilirea�si�aplicarea,�pe�parcursul�procedurii�de�atribuire,�de�reguli,�cerinte�si� criterii� identice� pentru� toti� operatorii� economici,� astfel� incat� oricare� dintre� acestia� sa� poata�participa�la�procedura�de�atribuire�si�sa�beneficieze�de�sanse�egale�de�a�deveni�contractan�i.�

Prin�recunoa�tere�reciproca�se�intelege�acceptarea�produselor,�serviciilor,� lucr�rilor�oferite�în�mod� licit� pe� pia�a� Uniunii� Europene,� a� diplomelor,� certificatelor,� a� altor� documente,� emise� de�autorit��ile� competente� din� alte� state,� precum� �i� a� specifica�iilor� tehnice,� echivalente� cu� cele�solicitate�la�nivel�na�ional.�

Prin� transparenta� se� intelege� aducerea� la� cunostinta� publicului� a� tuturor� informatiilor�referitoare�la�aplicarea�procedurii�de�atribuire�in�special�cu�privire�la�oportunitatea�de�participare�la�procesul�de�achizitie,�la�elementele�documentatiei�de�atribuire�precum�si�la�rezultatul�procedurii.�

Prin� proportionalitate� se� intelege� asigurarea� corelatiei� intre� necesitatea� beneficiarului,�obiectul�contractului�si�cerintele�solicitate�a�fi�îndeplinite.��

Page 195: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 195

Prin� eficienta� utilizarii� fondurilor� publice� reprezint�� aplicarea� procedurilor� de� atribuire�competitionale�si�utilizarea�de�criterii�care�s��reflecte�avantajele�de�natura�economica�ale�ofertelor�in�vederea�obtinerii�raportului�optim�intre�calitate�si�pret.��3.�Etapele�procedurii�de�achizitie��

Procedura�de�achizitie�reprezinta�o�succesiune�de�etape,�dupa�parcurgerea�carora�se�obtine�produsul� sau� dreptul� de� utilizare� a� acestuia,� serviciul� sau� lucrarea,� ca� urmare� a� atribuirii� unui�contract�de�achizitie.��� Etapa� Operatiunea�1� Programarea�achizitiei�� ��identificarea�necesitatii������������������������

���estimarea�valorii�����alegerea�procedurii�(conform�OUG�34/2006/instructiuni)���������������

2� Elaborarea� documentatiei� de�atribuire����������

��elaborarea�caietului�de�sarcini�����������������stabilirea�clauzelor�contractuale�generale�������stabilirea�criteriului�de�atribuire���

3� Anuntul� de� intentie/invitatia� de�participare������

�� elaborarea� si� publicarea� anuntului� de� intentie� intr�un� ziar�local/national����elaborarea� si� trimiterea� invitatiei�de�participare� la�cel�putin�3�potentiali� ofertanti� (optional� mai� mic� daca� exista� un� numar�limitat�de�ofertanti�pentru�produsul/serviciul�respectiv)������punerea�la�dispozitie�a�documentatiei��de�atribuire��������

4� ��Derularea�procedurii�� ��primirea�si�inregistrarea�ofertelor���deschiderea�ofertelor���evaluarea�ofertelor��� elaborarea� procesului�verbal� de� evaluare� a� ofertelor� si� de�adjudecare�a�ofertei�castigatoare��

5� Atribuirea�contractului�� ��comunicarea�rezultatului�procedurii�catre�ofertanti���semnarea�contractului���������������

�3.1�.�Programarea�achizitiei�

Beneficiarul� va� stabili� achizitiile� necesare� si� calendarul� acestora� in� conformitate� cu�obiectivele�si�activitatile�proiectului�co�finantat�din�POS�CCE�si�va� lua� in�calcul,� la�estimarea�valorii�bunurilor/serviciilor/lucrarilor�care�vor�face�obiectul�achizitilor,�cerintele�tehnice�aferente�prevazute�in� cererea� de� finantare.� In� functie� de� valoarea� estimata� se� va� alege� procedura� ce� urmeaza� a� fi�aplicata�respectiv�OUG�34/2006�cu�modificarile�si�completarile�ulterioare�sau�prezentele�instructiuni.�

Este� interzisa� divizarea� unui� contract� in� mai� multe� contracte� de� valoare� mai� mica� in�vederea�incadrarii�sub�pragurilor�stipulate�de�lege�si�de�prezentele�instructiuni.��

Page 196: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 196

3.2�Elaborarea�documentatiei�de�atribuire������������������������Documentatia� de� atribuire� reprezinta� acele� documente� care� contin� cerinte� formale,�tehnice�si�financiare�care�permit�descrierea�obiectiva�a�obiectului�contractului�de�achizitie�si�pe�baza�caruia��un�potential�ofertant�isi�va�elabora�oferta.�

La� elaborarea� documentatiei� de� atribuire,� in� special� a� caietului� de� sarcini,� se� va� urmari��mentinerea� concordantei� dintre� datele� tehnico�financiare� ale� bunului/serviciului/lucrarii� care� face�obiectul�achizitiei�cu�datele�tehnico�financiare�din�proiectul�co�finantat�din�POS�CCE.��

Documentatia�de�atribuire�va�cuprinde�cel�putin�urmatoarele�elemente:�- informatii�generale�privind�beneficiarul�(adresa,�date�de�contact,�mijloace�de�comunicare);�- instructiuni�privind�datele�limita�care�trebuie�respectate�(pentru�depunerea�ofertelor�etc.)�si�

formalitati�care�trebuie�indeplinite�in�legatura�cu�participarea�la�procedura�de�atribuire;�- caietul�de�sarcini;�- instructiuni� privind� modul� de� elaborare� si� prezentare� a� propunerii� tehnice� si� a� celei�

financiare�(ex.�depunerea�ofertei�financiare�si�tehnice�in�plicuri�inchise),�precum�si�cu�privire�la�perioada�minima�de�valabilitate�a�ofertelor;�

- informatii� cu� privire� la� criteriul� de� atribuire� aplicat� pentru� stabilirea� ofertei� castigatoare�(oferta�cea�mai�avantajoasa�din�punct�de�vedere�economic�sau�pretul�cel�mai�scazut)�

- informa�ii�referitoare�la�clauzele�contractuale�generale.�Modalitatea�de�punere�la�dispozitie�a�documentatiei�de�atribuire�va�fi�mentionata�in�anuntul�

de�intentie/�invitatia�de�participare.�Caietul� de� sarcini� reprezinta� descrierea� obiectiv�� a� produselor,� serviciilor� sau� lucrarilor�

necesare�beneficiarului.cu�referire�la�cerintele,�prescriptiile�si�caracteristicile�tehnice�ale�acestora.�Se�interzice�definirea�în�caietul�de�sarcini�a�unor�specifica�ii�tehnice�care�indic��o�anumit��origine,�surs�,�produc�ie,�un�procedeu�special,�o�marc��de�fabric��sau�de�comer�,�un�brevet�de�inven�ie,�o�licen���de�fabrica�ie,�care�au�ca�efect�favorizarea�sau�eliminarea�anumitor�operatori�economici�sau�a�anumitor�produse.�

Criteriul� de� atribuire� reprezinta� criteriul� stabilit� in� documentatia� de� atribuire� si� preluat� in�anuntul� de� intentie� si� invitatia� de� participare� in� baza� caruia� va� fi� atribuit� contractul� de� achizitie.�Criteriul�poate�fi�oferta�cea�mai�avantajoasa�din�punct�de�vedere�economic�sau�pretul�cel�mai�scazut.��

Criteriul�oferta�cea�mai�avantajoasa�din�punct�de�vedere�economic�presupune�stabilirea�ca��oferta�castigatoare�a�ofertei�care�a�intrunit�cel�mai�mare�punctaj�prin�aplicarea�ca�factori�de�evaluare�alaturi� de� pret� si� a� altor� elemente� precum� costurile� de� functionare,� caracteristicile� calitative� si�tehnice,�raportul�cost/eficienta,�servicii�de�asistenta�tehnica�etc.��

����������������������������������������������3.3�Anuntul�de�intentie/invitatia�de�participare�����

�Dupa�finalizarea�documentatiei�de�atribuire�beneficiarul�va�publica�un�anunt�de�intentie�intr�

un� ziar� local/national� si� va� transmite� concomitent� invitatii� de� participare� la� cel� putin� 3� potentiali�ofertanti� (optional� mai� mic� daca� exista� un� numar� limitat� de� ofertanti� pentru� produsul/serviciul�respectiv).����

Page 197: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 197

Anuntul�de� intentie� si� invitatia�de�participare�vor�avea�acelasi� continut,� vor� fi� elaborate� in�baza� documentatiei� de� atribuire� si� vor� stipula� principalele� reguli� de� participare� precum� si�modalitatea�de�punere�la�dispozitie�a�documentatiei�de�atribuire.�

Prin�potential�ofertant�se�intelege�un�operator�economic,�persoana�fizica/juridica,�de�drept�public� sau�privat� care�ofera� in�mod� licit�pe�piata,�potrivit�domeniului� sau�de�activitate,�produsele,�serviciile�sau�lucrarile�care�fac�obiectul�procedurii�de�achizitie�respectiva.�

Termenul�limita�pentru�depunerea�ofertelor,�mentionat�in�anuntul�de�intentie�si�invitatia�de�participare� va� fi� stabilit� astfel� incat� sa� � s�� permita� intocmirea� de� oferte� fundamentate� tehnic� si�financiar.�

Ofertantii� sunt� obligati� sa�si� mentina� ofertele� valabile� pe� perioada� specificata� in�documentatia�de�atribuire.�Aceasta�perioada�trebuie�sa�fie�suficienta�pentru�a�permite�beneficiarului�sa�examineze�ofertele,� sa� aprobe�propunerea�de�adjudecare,� sa�anunte�ofertantul� castigator� si� sa�semneze�contractul.�

�3.4 Derularea�procedurii��

La� primirea� ofertelor,� beneficiarul� trebuie� sa� le� inregistreze� in� ordinea� primirii� acestora.�Ofertele� vor� fi� deschise� la� data,� ora� si� locatia� specificate� in� anuntul� de� intentie/invitatia� de�participare.�������������Vor� intra� in� evaluarea� tehnica� si� financiara� numai� acele� oferte� depuse� in� termen� .Ofertele�primite� vor� fi� considerate� conforme� daca� sunt� compatibile� din� punct� de� vedere� al� valorii,�performantelor� tehnice� si� al� obiectului� acestora� cu� cerintele� mentionate� in� caietul� de� sarcini� .�Ofertele�trebuie�defalcate�pe�componentele�si�preturile�acestora.��

Beneficiarul� va� alege� oferta� castigatoare� conform� criteriului� de� atribuire� mentionat� in�documentatia� de�atribuire� si� va� intocmi� procesul� verbal� de�adjudecare�a� contractului� in� care� va�motiva�rezultatul�procedurii.����3.5 Atribuirea�contractului�de�achizitie��

Beneficiarul� va� comunica� rezultatul� procedurii� de� atribuire,� in� acelasi� timp,� catre� toti�ofertantii�care�au�participat�la�procedura.�

Contractul� trebuie� sa� fie� incheiat� in� forma� scrisa� in� doua� exemplare� originale,� semnat� de�ambele�parti,� stampilat� si� datat.�Contractul� trebuie� sa� fie� valabil� pe�o�perioada� suficient�de�mare,�astfel� incat� sa� se� permita� implementarea� proiectului� in� conformitate� cu� datele� din� contractul� de�finantare,� cu� documentele� anexate� acestuia� si� cu� graficul� de� implementare� tehnico�financiara� a�proiectului.�

Contractul� trebuie� sa� mentioneze� datele� de� identificare� a� celor� doua� parti� semnatare,�obiectul,�valoarea�si�durata�contractului,�termene�clare��i�ferme�pentru�livrarea�bunurilor/prestarea�serviciilor/� execu�ia� lucr�rilor,� contul� in� care� se� vor� face� platile.� Vor� fi� prevazute� in� mod� expres�conditii� referitoare� la� livrare,�montaj,�punere� in� functiune,� receptie,� standarde�de�calitate,� service,�garantii,�etc.�

Page 198: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 198

Daca�ofertantul�castigator�nu�semneaza�contractul�in�termenii�stabiliti,�beneficiarul�poate�sa� incheie� contractul� cu� ofertantul� cu� punctajul� imediat� urmator,� daca� oferta� corespunde,� sau�poate�relua�procedura�de�achizitie�in�aceleasi�conditii.��

Daca� in� contractul� de� achizitii� se� face� referire� la� una� sau�mai� multe� cheltuieli� neeligibile,�beneficiarul� finantarii� prin� POS� CCE� trebuie� sa� suporte� din� surse� proprii� aceste� cheltuieli,� ele�neputand�fi�solicitate�prin�cererile�de�rambursare.�

Modificarea�contractelor�de�achizitii�este�permisa�cu�respectarea�urmatoarele�conditii:�� Modificari�la�contract�se�pot�face�doar�in�perioada�de�executie�a�contractului�si�nu�au�efect�

retroactiv;�� Scopul�actului�aditional�trebuie�sa�fie�strans�legat�de�natura�proiectului�din�contractul�initial;�� Prin� actul� aditional� nu� se� pot� face� modificari� care� afecteaza� fundamental� termenii�

documentatiei�de�atribuire;�� Modificarile�nu�pot�viza�valoarea� initiala�a�contractului�decat�daca�aceasta�posibilitate�este�

prevazuta�expres� in�documentatia�de� atribuire.�Valoarea� contractului�poate� fi�majorata� cu��maxim� 50%� din� valoarea� initiala� a� contractului.� Valoarea� contractului� dupa� majorare� nu�trebuie� sa� afecteze� incadrarea� initiala� in� procedurile� OUG� 34/2006,� respectiv� prezentele�instructiuni;�

� Orice� modificare� care� prelungeste� durata� de� executie� a� contractului� trebuie� facuta� astfel�incat� implementarea� si� platile� finale� sa� fie� realizate� inaintea� expirarii� contractului� de�finantare�in�cauza.�

�Achizitiile� directe� de� produse,� servicii� sau� lucrari� (cand� valoarea� achizitiei� nu� depaseste�

echivalentul� in� lei� a� 15.000� euro� pentru� fiecare� achizitie� de� produse,� servicii� sau� lucrari)� se�realizeaza�pe�baza�de�document�justificativ�care,�in�acest�caz,�se�considera�a�fi�contract�de�achizitie.��4 Dosarul�de�achizitie�

Pentru� achizitiile� de� servicii,� lucrari� sau� produse,� aferente� proiectelor� cofinantate� prin�Programul�Operational�Sectorial�Cresterea�Competitivitatii�Economice,�derulate�in�baza�prezentelor�instructiuni,� beneficiarii� privati� ai� Programului� sunt�obligati� sa� creeze� si� sa�pastreze�pentru� fiecare�achizitie�in�parte,�un�Dosar�de�achizitii,�care�va�contine�cel�putin�urmatoarele�documente:�

�Achizitii�de�

Nr.�crt� Documente�minime�ale�dosarului�de�achizitii�

Lucrari� Bunuri� Servicii�

1� Anuntul�de�intentie�si�invitatia�de�participare� �� �� ��

Page 199: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 199

2�

Dovada� publicarii� intr�un� ziar� local/national� si� dovada�transmiterii� invitatiei� de� participare� la� cel� putin� 3� potentiali�ofertanti� (optional� mai� mic� daca� exista� un� numar� limitat� de�ofertanti�pentru�produsul/serviciul�respectiv)����

�� �� ��

3� Documentatia�de�atribuire� �� �� ��

4� Oferte�originale�adresate�beneficiarului�� �� �� ��

5��Procesul�verbal� de� evaluare� a� ofertelor� si� de� adjudecare� a�ofertei�castigatoare�

�� �� ��

6� Dovada�comunicarii�catre�ofertanti�a�rezultatului�procedurii�� �� �� ��

7� Contractul�de�achizitie�� �� �� ��

�Toate�documentele�care�deriva�din�procesul�de�achizitie�vor� fi�pastrate�de�catre�Beneficiar�

timp� de� 5� ani� de� la� inchiderea� POS� CCE� si� vor� fi� puse� la� dispozitia� � Autoritatii� de� Management,�Organismului�Intermediar,�Autoritatii�de�Certificare�si�Plata,�Autoritatii�de�Audit,�Comisiei�Europene�sau� oricarui� alt� organism� abilitat� s�� verifice� sau� s�� realizeze� controlul/auditul� asupra�modului� de�implementare�a�proiectelor�cofinan�ate�din�instrumente�structurale.�

Page 200: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 200

�Anexa�VII�

�NOTIFICARE�PRIVIND�MODUL�DE�P�STRARE�AL�DOCUMENTELOR��I�AL��EVIDEN�EI�CONTABILE�

LEGATE�DE�PROIECT����Numr�contract�finanare:��Denumire�beneficiar:��Locul�de�pstrare�al�documentelor�aferente�proiectului:�(adresa�complet�)��Scurt�descriere�a�modalitii�de�pstrare�a�documentelor�aferente�proiectului:�(criterii�de�p�strare,�supor�i�de�date�utiliza�i,�alte�informa�ii�relevante)���Circuitul� documentelor� aferente� proiectului:� (se� completeaz�� în� situa�ia� în� care� exist��mai�multe�loca�ii�în�care�sunt�p�strate�documentele,�detaliindu�se,�pe�cât�posibil,�unde�se�g�sesc�documentele�în�anumite�momente�din�timp)���Locul�de�arhivare�al�documentelor�aferente�proiectului:�(adresa�complet�)��Scurt�descriere�a�modalitii�de�arhivare�a�documentelor�aferente�proiectului:�(criterii�de�arhivare,�supor�i�de�date�utiliza�i,�alte�informa�ii�relevante)����Scurt� descriere� a� modului� în� care� se� realizeaz� evidena� contabil� distinct� privind� proiectul:�(codificarea�aleas��pentru�identificarea�tranzac�iilor�privind�proiectul,�precum��i�gradul�de�detaliere�privind�sistemul�analitic�de�eviden���contabil��pentru�proiect)����Nume�si�Prenume�Semnatura�Data�

Page 201: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 201

Anexa�VIII�ÎMPUTERNICIRE��I�SPECIMEN�DE�SEMN�TURA�A�PERSOANEI�RESPONSABILE�CU��OPERA�IUNILE�

FINANCIARE��

Anexa�IX��

PREFINAN�AREA��PROIECTELOR��� Valoarea� total�� a� prefinan��rii� este� de� max.� 35%� din� valoarea� sprijinului� financiar�nerambursabil�aprobat.��

Solicitantul�poate�opta�pentru�prefinan�are��i�pentru�valoarea�procentului�(pân��la�35%),�o�singur��dat�,�indiferent�de�cuantumul�acesteia.�

� Baza�legal�:���O.U.G.�nr.�64/2009�privind�gestionarea�financiar��a�instrumentelor�structurale��i�utilizarea�

acestora�pentru�obiectivul�convergen����

������ Ordinul� nr.� 2548/25.08.2009� pentru� aprobarea� Normelor� metodologice� de� aplicare� a�prevederilor�Ordonan�ei�de�Urgen���a�Guvernului�nr.�64/2009�privind�gestionarea�financiar��a�instrumentelor�structurale��i�utilizarea�acestora�pentru�obiectivul�convergen�������Ordinul�nr.�2286/08.07.2009�al�ministrului�finan�elor�publice�privind�prefina�area�

acordat��beneficiarilor�de�proiecte�finan�ate�din� instrumente�structurale,�conform�prevederilor�OUG�a�Guvernului�nr.�64/2009�

�Modul�de�acordare�

�În�conformitate�cu�Regulamentele�CE��i�legisla�ia�na�ional��este�posibil��acordarea�pre�finan��rii.�Pre�finan�area�se�acord�,�conform�prevederilor�contractului�de�finan�are,�acelor�beneficiari�care�au� optat� pentru� aceast�� facilitate.� Op�iunea� final�,� valoarea� prefinan��rii� �i� graficul� de�rambursare�se�definitiveaz��la�semnarea�contractului�de�finan�are.��Astfel,�conform�O.U.G.�nr.�64/2009,�prefinan�area�reprezint��sumele�transferate�din�bugetul�de�stat�sau�din�instrumente�structurale�(FEDR)�c�tre�un�beneficiar�prin�plat��direct��sau�prin�plat��indirect�,� în� stadiul� ini�ial� de� implementare� a� proiectelor,� în� baza� contractului� de� finan�are�

Page 202: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 202

încheiat�între�beneficiar��i�Autoritatea�de�Management/�Organismul�intermediar�responsabil,�în�vederea�asigur�rii�derul�rii�corespunz�toare�a�proiectelor.�

�� Sumele�aferente�prefinan��rii�vor� fi� transferate�Beneficiarului,�prin� intermediul�Unit��ii�de�

plat��a�Autorit��ii�de�Management.�� Pentru�proiectele� care� intr�� sub� inciden�a� ajutorului� de� stat/de�minimis,� prefinan�area� se�

acord�� în� procent� de� maxim� 35%� din� valoarea� total�� a� finan��rii� ce� poate� fi� acordat��beneficiarului� conform� contractului� de� finan�are.� Prefinan�area,� cu� încadrarea� în� limita�procentului� mai� sus� men�ionat,� se� poate� acorda� integral� sau� în� tran�e,� în� func�ie� de�previziunea� fluxului� de� pl��i� aprobat�� prin� contract� �i� în� baza� unei� scrisori� de� garan�ie�bancar�.�

Prefinan�area� pentru� proiectele� care� intr�� sub� inciden�a� ajutorului� de� stat/de� minimis� va� fi�justificat�,� ulterior,� de� cheltuieli� efectiv� realizate� conform� prevederilor� art.� 78,� alin� 2� din�Regulamentul�Consiliului�nr.�1083/2006.�� �

Modul�de�solicitare��

� Dup�� încheierea� unui� prim� contract� cu� prestatorul� de� servicii/executantul� de�lucr�ri/furnizorul� de� echipamente,� Beneficiarul� care� opteaz�� pentru� aceast�� facilitate� poate�solicita�acordarea�prefinan��rii.��Beneficiarul� poate� opta� pentru� cuantumul� procentului� de� prefinan�are� de�maximum� 35%,� iar�aceast��op�iune�se�va�face�o�singur��dat�,�la�încheierea�contractului�de�finan�are�cu�AM/OI.�În� vederea� ob�inerii� prefinan��rii,� beneficiarul� are� obliga�ia� de� a� transmite� Organismului�Intermediar�urm�toarele�documente:�� contractul� de� achizi�ie� încheiat� între� beneficiar� �i� un� operator� economic,� care� con�ine� cel�

pu�in�o�cheltuial��eligibil��� cererea� de� prefinan�are� a� beneficiarului,� conform� contractului� de� finan�are� încheiat� între�

Organismul�Intermediar��i�beneficiar�(în�formatul�standard�solicitat�prin�contract)�� scrisoare�de�garan�ie�bancar��pentru�suma�aferent��prefinan��rii�solicitate��

�Utilizarea�prefinanrii�

�Suma�aferent�� prefinan��rii� acordat�� beneficiarilor� proiectelor� finan�ate� în� cadrul� POS�CCE,� în�condi�iile�prev�zute�de�O.U.G.�nr.�64/2009�i�de�Normele�de�aplicare�a�acesteia,�poate�fi�utilizat��numai�pentru�plata�cheltuielilor�eligibile.��

Recuperarea�prefinanrii��

Suma�acordat��unui�beneficiar�sub�forma�prefinan��rii�se�recupereaz��progresiv,�prin�aplicarea�unui� procent� din� valoarea� fiec�rei� cereri� de� rambursare� întocmite� de� beneficiari,� stabilit� prin�contract.��

Page 203: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 203

�� Prefinan�area� se� recupereaz�� progresiv� prin� aplicarea� unui� procent� din� valoarea� fiec�rei�

Cereri� de� rambursare� intermediare,� în� func�ie� de� valoarea� total�� a� acestora,� pân�� la�recuperarea�sa�integral�.�

� Recuperarea� se� efectueaz�� începând� cu� prima� Cerere� de� rambursare,� astfel� încât� suma�aferent��prefinan��rii�s��se�recupereze�integral�înainte�de�ultima�Cerere�de�rambursare;�în�consecin��,�prefinan�area�nu�se�poate�acorda�în�cazul�contractelor�care�prevad�mai�pu�in�de�2�cereri�de�rambursare.�

� Beneficiarul�va�trebui�s��restituie�prefinan�area�dac��nu�a�depus�nici�o�cerere�de�rambursare�care�s��justifice�achizi�ia�de�bunuri,�servicii�sau�execu�ia�de�lucr�ri,�în�termen�de�6�luni�de�la�data�primirii�acesteia.�Garan�ia�bancar��se�elibereaz��dup��recuperarea�integral��a�prefinan��rii�acordate�

�������

Cererea�de�prefinanare�a�beneficiarului��De�la:�Beneficiarul�………………………�Ctre:�Organismul�Intermediar�pentru�IMM���Direcia�pentru�Gestionarea�Fondurilor�Comunitare�pentru�IMM��

Cerere�de�Prefinan�are�nr.�_________��Programul�opera�ional:���Axa�prioritar�:���Domeniul�major�de�interven�ie:���Opera�iunea��Data�de�început�a�proiectului:���

Page 204: GHID clustere consultare v04 - fonduri-structurale...2007 - 2013 Programul Operaional Sectorial „Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanat din Fondul

UNIUNEA EUROPEAN� Instrumente Structurale2007 - 2013

Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea Competitivit��ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan�at din Fondul European de Dezvoltare Regional� -

Axa Prioritar� 1 „Un sistem de produc�ie inovativ �i ecoeficient” Domeniul major de interven�ie D1.3 „Dezvoltarea durabil� a antreprenoriatului” Opera�iunea „Sprijin pentru

integrarea întreprinderilor în lan�urile de furnizori sau clustere”

� � ��

� 204

Titlul�proiect:��Num�rul�contractului�de�finan�are:��

�În�baza�Contractului�de�Finan�are�nr.�__�încheiat�cu�OI�IMM���Direc�ia�pentru�Gestionarea�Fondurilor�Comunitare�pentru�IMM,�la�data�de�___,�v��rog�s��dispune�i�plata,�la�valoarea�eligibil��din�contractul�de�finan�are,�a�sumei�de�__LEI,�reprezentând�(prima,�a�doua,…)�tran���de�prefinan�are,�având�la�baz��contractele�de�achizi�ii�publice�semnate�cu�contractorii.�Plata�se�va�face�în�contul�de�mai�jos:��Nume�Beneficiar�_______�Adres�:�______________�Codul�fiscal:�___________�Numele�B�ncii�_________�Codul�IBAN:�___________�Sunt�con�tient�de�faptul�c�,� în�cazul�nerespect�rii�prevederilor�contractuale�sau� în�cazul� fondurilor�solicitate�nejustificat�din�cadrul�acestei�Cereri�de�Prefinan�are,�este�posibil�s��nu�se�pl�teasc�,�s��fie�corectate�sau�s��se�recupereze�sumele�pl�tite�nejustificat.�Cunoscând�prevederile�art.�292�Cod�Penal�cu�privire�la�falsul�în�declara�ii,�îmi�asum�responsabilitatea�cu� privire� la� � realitatea,� legalitatea� �i� conformitatea� informa�iilor� cuprinse� în� tabelul� anexat� „Lista�Contractelor�de�achizi�ie�public�”�semnate�cu�contractorii.���Cu�respect,���Func�ia:�Director�Proiect/Nume�Prenume:�/Semn�tura:�/Data� ���������Func�ia:� Reprezentant� legal� ��� � � � � � �����������������������Nume/Prenume:�/Semn�tura:�/Data��Nume�Prenume�Semn�tur��OF�OI�IMM�Data�primirii�de�c�tre�OF�OI�IMM:��Data�verific�rii:�Observa�ii:�

Nume/Prenume/�Semn�tur�� ef�SMFC�OI�IMM:��Data:��Verificat��i�aprobat�Cererea�de�Prefinan�are�în�sum��de:______LEI��Data:�

��������

Autoritatea de Management Bun de plat� în suma de…………….. Nume/Semn�tura Responsabil ……………………………. Func�ia