of 28 /28
635 zkia. EIBARKO ASTEKARIA 2008-IV-18 FIRIN FARAN: Emilio Majuelo eta gerra zibila martitzenean Illunabarrian GAZTEKITTO: Kirolzale enpresa-proiektua, patinaje saioak gazteentzat GEURE GAIA: Eskualdeko enpresen egoera aztergai DANON AHOTAN: Errenta aitorpena egiteko epea zabalik ERREPORTAJEA: Liburutegia berriz zabalik, zerbitzu eta gune berrituekin kitto! …eta H H H a a a m m m a a a r r r k k k a a a d d d a a a b b b i i i k k k o o o z z z e e e h h h a a a r r r k k k a a a l l l d d d i i i a a a o o o s s s p p p a a a t t t z z z e e e n n n

GEURE GAIA: Eskualdeko kitto! a t · Abiadura Handiko Trenaren proiektua diruz ez la-guntzeko, AHTren kontrako plataformak Eusko Tren eta Renfe enpresei ez ordaintzeko kontzientzia

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEURE GAIA: Eskualdeko kitto! a t · Abiadura Handiko Trenaren proiektua diruz ez la-guntzeko,...

 • 635 zkia. EIBARKO ASTEKARIA 2008-IV-18

  FIRIN FARAN: Emilio Majuelo eta gerra zibila martitzeneanIllunabarrian l GAZTEKITTO: Kirolzale enpresa-proiektua,patinaje saioak gazteentzat l GEURE GAIA: Eskualdekoenpresen egoera aztergai l DANON AHOTAN: Errentaaitorpena egiteko epea zabalik l ERREPORTAJEA:Liburutegia berriz zabalik, zerbitzu eta gune berrituekinkitto!…eta

  HHHHaaaammmmaaaarrrrkkkkaaaaddddaaaa bbbbiiiikkkkoooo zzzzeeeehhhhaaaarrrrkkkkaaaallllddddiiiiaaaa oooossssppppaaaattttzzzzeeeennnn

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::...eta kitto! Euskara ElkarteaHHEELLBBIIDDEEAA::Urkizu, 11 - solairuartea 20600 Eibar TTEELLEEFFOONNOOAAKK::943 20 67 76 / 943 20 09 18 FFAAXXAA::943 20 28 72 AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]@[email protected] EE--MMAAIILLaakk::[email protected]@etakitto.com EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarAADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::Marisol UriarteKKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::Koldo MitxelenaEERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::Silbia HernandezDDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::Jose Luis GorostegiAARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::Leire Iturbe, Silbia Hernandezeta Ekhi Belar.HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::Itziar AlbizuBelen UlaziaTTffnnooaa:: 943 20 67 76AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::Andoni ZendoiaBBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::Ihintza FernandezTTIIRRAADDAA::77..995500 aalleeIINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::GERTU koop. (Oñati)CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::...eta kitto!LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::SS/430/92ISSN:1132 - 1679

  ("...eta kitto!”k ez dubere gain hartzen aldizkarian

  adierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik)

  EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,, GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkoo KKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk

  ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

  Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euske-ra gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldungehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egi-ten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzenzuten euskera jatorraren berri jasotzeko.

  KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOOSSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

  EEIIBBAARRKKOOUUDDAALLAA

  aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA“Bizitza luzea lortzen ari gara; bestalde, biologo eza-gunek diote hilezkorrak izango ginatekeela gure ge-netika menperatzea lortuko bagenu eta zelulen zatike-ten muga hautsi. Senecarekin bat nator: bizitza luzeabaino, ona da behar duguna. Soziopolitikoki, gainera,sekulako nahastea izango litzateke zaharren gizartea”

  ((JJaavviieerr SSááddaabbaa,, ffiilloossooffooaa))

  “Euskal kulturan transmisio hitza lehen mailan dago as-paldian, eta ez dakit zergatik dagoen kezka hori. Hizte-gietan halako atal berezi bat eman beharko liokete. Us-te dut gure jarduna berez horixe dela: aritu eta kantatu.Hori da gure transmisioa. Gero, teorizatu behar dela ho-rretaz... beti gaude aztertzen zer egoeratan gauden”

  ((RRuuppeerr OOrrddoorriikkaa,, kkaannttaarriiaa))

  EEDDUURR--HHAAIIXXEE..-- Elurra dakarren haizea, oso hotza, ez oso umela hotza. Elurra egin aurretik igartzenda. “Edur-haixia gogor dabil eta laster dogu dana zurittuta”.EEDDUURR--LLAAPPAATTXX..-- Elur geruza fina. “Edur-lapatxa eguan bidian eta, kotxia albora juan!”.EEDDUURR--PPIIKKOORR..-- Elurra garau txikitan jausten denean. Malutak izan beharrean, txingorraren antzekoelurra, gogorra, txikia eta lehorra. “Edur-pikorragaz ekin detsa eta edur malutiakin amaittu dau”.

  GGIIPPUUZZKKOOAAKKOOFFOORRUU AALLDDUUNNDDIIAA

  eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

  Jakingo duzuenez pasa den urrian AHTaren proiek-tua diruz ez laguntzeko EuskoTren eta Renfe enpreseiez ordaintzeko kontzientzi eragozpen kanpaina bat ja-rri zen abian. Helburua AHTaren proiektua diruz ez la-guntzeaz gain, aipaturiko 2 enpresa hauen kolabora-zioa salatzea da.

  EuskoTren-ek AHTaren empresa operadorea izannahi du. Era berean ETS (Euskal Trenbide Sarea), Eus-koTrenen azpiegituren arduraduna, Euskal Y-aren Gi-puzkoako zatia eraikitzen ari da. Eusko JaurlaritzakEuskoTren erabiltzen du AHTaren proiektuan xahu-tzen ari den dirutza ezkutatzeko. Aurrekontua nahas-tu eta trenean 161.860 miloi eurotako inbertsioaegingo duela sinistarazi nahi digu, baina horietako25.000 AHTarentzat dira. Diru desbideraketa honenadibide garbitzat jo dezakegu orain dela gutxi Eusko-Trenek AHTaren alde egindako publizitate kanpaina.

  Renferi dagokionez esan behar da AHTaren opera-dore nagusia dugula eta AVEan iada milaka miloi eu-

  ro gastatzen dituela. Honetaz gain ADIF, Renfeko az-piegituretaz arduratzen den enpresa, Euskal Y-a erai-kitzen ari da.

  Beraz bi enpresa hauek diruz ez laguntzeko arrazoiakugariak dira. Gero eta jende gehiago ari da batzen kan-paina horrtara, eta gero eta gehiago izan gaitezke. Eginbehar den gauza bakarra trena erabiltzean bidai txarte-la erosi ordez kontzientzia eragozpen adierazpena be-te eta hori erabiltzea da. Dena dela, eta kanpaina aha-lik eta jende gehienari zabaldu nahian, bihar zapatua,apirilak 19an, ez ordainketa kolektiboak egingo diraEuskal Herriko hainbat lekutan. Inguru honetan Duran-go eta Debatik abiatuko gara eta Eibarko tren geltokianjeitsiko gara denok batera, 20.10ak aldera.

  Gutun honen bidez ez ordainketa kolektibo haue-tan parte hartzeko deia luzatu nahi dizuegu, eta kan-painan parte hartzera gonbidatu. Besterik gabe, tre-nean ikusiko dugu elkar.

  AAbbiiaadduurraa HHaauunnddiikkoo TTrreennaarreenn aauurrkkaakkoo ppllaattaaffoorrmmaa

  AAHHTT--RREENN PPRROOIIEEKKTTUUAA DDIIRRUUZZ EEZZ LLAAGGUUNNTTZZEEKKOO KKAANNPPAAIINNAA

  Martitzenian, hillaren 15ian, inaugurau zan birmol-datutako Udal Liburutegixa, eta ekitaldixetariko batolerki irakurketia izan zan. Arras ekitaldi politta etatxalogarrixa, egitan!!, eta "...eta kitto" astekariko orri-xetatik zoriondo gura detset "Antzerki Maitaleak" tal-

  deko kidieri eta baitta Kulturako zinegotzixa dan Ma-rijose Telleria andereari.

  Jarraittu kulturaren sustapenian, arren, jendiarenerantzuna ez bada be zeuek espero zenutena!!

  JJ.. IIññaakkii MMaarrttiiaarreennaa

  LLIIBBUURRUUTTEEGGIIXXAARREENN IINNAAUUGGUURRAAZZIIÑÑUUAA

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Danon ahotan4

  Hire Eibar! Nun dakaketa nora daroiak!Aprobau dala PlanJenerala. Topa dagigun etapakian bizi gaitxezen beti-ko! Ala, Jeneral baten Pla-na? Kontrako batalloian bi-lla nabil aspaldixan! Polbo-ria bustitxa edo armagi-ñok!? Hau da hau, eta gudaneri jaten emoten, zurieta baltz. Ze libre eta ze di-ferente ikusten dogun Coli-seo aurrekaldia eh? Jo! Etaderrepente danon begixe-tara bistaratu dan Casco-koedifizio edarra? Ba, maguakletxe, ointxe ikusten do-zuen moduan… artxiola-martxiola-usaiñtxarradario-la! ointxe ezkutau dala! As-ta-putz jigantia lehen Pla-zian lekuan! Maguen bali-xorik haundixena muturrenaurrian eitxen dotsuezelaeitxekuok ezta? Terribliakdira batzuok! Eta ointxe ar-te lau neurtzen zitxuanetxiak, aurreko berbok botaeta,… bost edo sei! Baña,gure Inde-Center hori… he-rrixana zana (ayuntamen-tuana barik), konturatu ga-ran orduko, hatzapar pri-bauetatik txintxilixka. Hel-duta edo, emonda edo,erregalauta, zer dakitx banik! Jakiñ gitxi, zoritxarrez,baña opinixua hamengo-txia. Datorren eguaztenianalegaziñuak eitxeko epiaamaitxuko da, eta gero ya -Arrateko Ama bihar asko-txokin dabil eta- Errebal-Center kartela pinttatzenhasiko dira (pintxau ez ba-dabe daoneko...) GráziakTxantxa-zelaixan behintzatlorak jartzeko lekua geratuzan ezta? Ay ama! Hoixe,lorak, eta txakurrak pa-siuan, eze, hankabikuokranpan gora eta ranpan be-hera ibiltzera kondenaugintxuen. Baña, hau hu-rrengo baterako.

  Eibar inde-Center(II)

  JJoossuu GGaarraattee((AARRKKIITTEEKKTTUUAA))

  Zerga ekitaldiko kanpainari gaur emangodio hasiera Gipuzkoako Foru Aldundiak;horrela, errenta aitorpena aurkeztekoepea gaur hasi eta ekainaren 25ean amaitukoda. Bestalde, auto-likidazio proposamenakonartzeko epea astelehenean zabaldu zen etamaiatzaren 9ra arte luzatuko da; eta errenta me-kanizaturako hitzordua atzotik ekainaren 15eraarte eskatu ahal izango da. Aurtengo errentakanpainari begira, guztira 374.000 errenta aitor-pen inguru egingo direla uste du Diputazioak.Kopuru horretatik, 283.000 aitorpenetan zerga-dunei dirua itzuli beharko diela aurreikusten da,322.566 milioi euro itzuliz. Gainontzeko 91.500aitorpenetan herritarrak izango dira Diputazioaridirua eman beharko diotenak.

  Aurtengo kanpainaren berrikuntzen arteanhonakoak daude: kenkari altuagoak dituzte ezin-duak edo adineko pertsonak bere kargura dituz-tenek; alokairuan dagoenari lehendik zuen ken-karia gordeko bazaio ere, alokatu duenak ez duinongo kenkarik izango; auto-likidazioan doku-mentazio gutxiago aurkeztu beharko da; eta, az-kenik, partikularrek aitorpena internetez aurkez-

  tu dezakete geroago frogagiriak bulegoetaraeraman gabe.

  Gipuzkoako Diputazioak hiru arreta zerbitzueskaintzen ditu kontsultak egiteko. Telefonozegin nahi duenak, 902 100 040 zenbakira deitubeharko du astelehenetik barixakura (08.00-15.00). Telefono hori erabili daiteke autolikidazioproposamena onartzeko edo mekanizatua egite-ko hitzordua eskatzeko.Tramiteak Internetez egi-teko, www.gipuzkoa.net/ogasuna webgunerasartu beharra dago. Hirugarren arreta zerbitzubat ere badago: aurrez aurrekoa. Debabarrena-koek Arragueta kalean dute zerga-bulegoa.

  Asteburuan pilatu zituzten II. Errepublikaren77. urteurrena gogoratzeko ekitaldiak. Za-patuan Ahaztuak 1936-1977 elkartekoekgogoratu zuten aldarrikapenaren urteurrena eta do-mekan, berriz, Ezker Batua taldearen txanda izanzen. 1931ko apirilaren 14an II. Errepublikaren ban-dera igotzen lehenak izan ziren eibartarrak, eta urte-ro hori gogoratu ohi da hainbat ekitaldirekin. Egu-nean bertan txapligoak botatzen dituzte sozialistek.

  Gaur hasita eta sanjuanak arte egin ahal izango da errenta aitorpena

  Aurreko astean aldizka-riarekin batera inkestabanatu genizuen,egindako galderei zuek eran-tzundakoekin astekaria hobe-tzeko puntuak jaso eta geroaztertzeko asmoarekin. He-mendik egun batzutara telefo-no bitartez egingo den galde-tegia osatzera dator idatzizko

  inkesta hau. Apirilaren 25eraarte jasoko ditugu idatzizkozuen proposamenak, horreta-rako bereziki banatu zen orrian(tolostu eta pegatuta, edozeinbuzoitan sartuta doan bidalidaiteke). Internet bidez ereerantzun daiteke, www.etaki-tto.com helbidera sartuta eta,norbaitek erantzuteko interesa

  izanez gero eta inkesta behar-ko balu, gure bulegotik pasadaiteke inkesta jasotzera (Urki-zu, 11 solairuartea). Honez ge-ro erantzun duzuen guztiei es-kerrik asko zuen laguntzaren-gatik. Erantzun ez duzuenakanimatu nahi zaituztegu, de-nen ekarpenak astekaria hobe-tzeko lagungarri izango baitira.

  ...eta kitto! hobetzeko inkesta

  II. Errepublikaren urteurrena

  LEIR

  EIT

  UR

  BE

 • Aralar taldeak alegazioak aurkeztuko diz-kio Udalak eta Errebal Boulevard enpre-sak sinatutako hitzarmenari, eguaztenarratsaldean herritar ugari erakarri zuen batzarirekian azaldu zuenari jarraituta. Apirilaren 23an,eguaztenean amaituko da Errebaleko merkatuberriari alegazioak egiteko epea, hitzarmen ur-banistikoari dagokionez.

  Aralarren alegazioen zutabe nagusia espaziopublikoak osatzen du: aurreikusitakoa baino es-pazio publiko gehiago eskatzen du Aralarrek etakritika nagusia derrigorrezko lur-lagapenaren%10a ez erabiltzearen inguruan egin du. MariAsun Gartzia taldeko ordezkariaren berbetan,“espazio publiko gisa izendatutako 400 metrokarraturen erabilera ezak bultzatu gaitu alegazioa

  aurkeztera”. Alegazioan jasotakoaren arabera,“hitzarmenak ez dauka oinarri juridikorik, derri-gorrez doan egin beharreko lur-lagapenarenaprobetxamenduaren %10 hori partzela-eraiki-garri bilakatu ordez, 465.923 eurotan monetari-zatu dute-eta”. Horrez gain, lur azpian garajeakeraikitzeko lurraren titularitate pribatua ErrebalBoulevardek beretzat hartu izanaren ingurukobeste alegazio bat sartuko dute.

  Alegazioen aldeko sinadurak batzeko asmoadu Aralarrek, gaur 19.00etatik 20.30etara etabihar, zapatua, 11.00etatik 13.00etara ArrateKultur Elkartean. Alegazioak Udalean aurkeztukodituzte eta, han onartzen ez badizkiete, gaiaArartekoaren aurrera eramateko prest daude.

  ...eta kitto!/2008-IV-18

  danon ahotaN5

  HHIIRRIIGGIINNTTZZAA IIDDAAZZKKAARRIIRRAAKKOO LLAANN EESSKKAAIINNTTZZAAEibarko Udalak Hirigintzako idazkari lanpostua bete-tzeko, mugikortasun-prozedura bidezko oposizio-lehiaketa deitu du. Baldintzak honakoak dira: Eibar-ko Udalean admnistrari mailako funtzionarioa izatea,gutxienez urte biko antzinatasunarekin eta 2. maila-ko Lanbide Heziketako ikasketak eta 3. hizkuntza-eskakizuna izatea. Eskaerak apirilaren 20ra arte (do-mekara arte) Pegoran aurkeztu daitezke. Informaziogehiagorako www.eibar.net helbidera jo daiteke.

  AAHHTTRREENN EEKKIITTAALLDDIIAAAbiadura Handiko Trenaren proiektua diruz ez la-

  guntzeko, AHTren kontrako plataformak Eusko Treneta Renfe enpresei ez ordaintzeko kontzientzia era-gozpen kanpaina abiatu zuen urrian. Kanpaina ho-rren barruan, bihar hainbat tokitan ez ordainketakolektiboak egiteko deia egin dute. Eibarren trengeltokian batuko dira, 20.10ak aldera.

  336600 EEUURROO TTEERRRRAAZZAA IIPPIINNTTZZEEKKOOHerriko tabernariek bataz beste 360 euro ordaintzendute, taberna kanpoan mahaiak eta aulkiak ipintze-ko. Tabernariek baimena eskatu behar izaten duteterraza ipini ahal izateko eta gutxi gorabehera 25 ta-bernarik aurkezten dizkiote eskaerak Udalari.

  autuan

  Errebali alegazioak aurkeztuko dizkio Aralarrek

  Taberna zabaldu zutela 3 urte betetzen direlaospatzeko, Zubi Gain tabernakoek ekitaldizbetetako asteburua prestatu dute. Gaur arra-tsaldean, 19.30etatik 21.00etara, tabernara doa-zen guztientzat piskolabisa egongo da eta

  22.30etatik aurrera, berriz, Heineken jaia hasikoda. Besteak beste Heineken egiten den fabrikarajoateko 12 bidaia eta 5 litroko 10 kupel zozketatu-ko dituzte. Eta, gauerdian, Marsel Magoaren saioahasiko da. Zapatuan, eguerdiko txikiteoa trikitila-riek girotuko dute eta arratsaldean, berriz,19.30etatik 21.00etara piskolabisa emango dute.Gauean, 23.30etan jaia hasiko da hainbat opari etasarirekin eta, ondoren, gauerditik aurrera karaokejaiaren txanda izango da. Irabazleentzat sariakegongo dira: lagun birendako afaria Chalcha jate-txean lehenengoarentzat, X-Box kontsola bigarre-narentzat eta Zubi Gain tabernan lagun birendakoafaria hirugarrenarentzat. Amaieran sorpresaegongo da. Eta, ospakizunekin amaitzeko, dome-ka eguerdian trikitilariek girotuko dute taberna.

  Asteburu betea Zubi Gain tabernan

  Finantza krisia, batetik,eta ekonomiaren atze-raldia, bestetik. Eta ho-rrekin batera, petrolioareneta lehengaien garestitzea.Labur esanda, prezioenkontrolik bako igoera, etafamilien zorpetzea. Ekono-mia gaixo ei dago, eta etxe-gintza sektorean igarri ei dabereziki makalaldi hori.

  Azken urteotan hainemaitza onak lortu dituensektorea estu dabil aspal-dian, eta horren erakusle di-ra Espainiako Estatistika Ins-titutuak emandako datuak.Haren arabera, urtebetean%26 inguru jaitsi da etxebi-zitzen salerosketa HegoEuskal Herrian. Urte askoanekonomiaren oinarria izanden sektorea amildegiarenertza ikusten hasia dela esaneta esan ari dira adituak.

  Ez dakit horrenbesterakoizango den, baina badagozerbait, saltzeko daudenetxebizitzetako iragarki as-ko kolorea galtzen ere hasidira-eta. Garai ona ei daetxe bila hasteko. Nazioar-teko Diru Funtsak ohartarazidu etxebizitzen prezioak%20 inguru daudela puztu-ta, eta burbuila hori noiz le-hertuko zain gaude, Jaionegure kontu-kudeatzailea-rengana joan eta bankuare-kin bizitza osorako ezkon-tzeko, betirako zorpetzeko.Etxebizitza izateko eskubi-dea zozketatzen den ga-raian, zorpetu ahal izateabera ere ametsa bihurtu bai-ta askorentzat. Are gehiagoorain, babes ofizialeko etxe-bizitzak %8 inguru garesti-tuko direla iragarri dutene-an, eta finantza krisiaren on-dorioz, bankuek lehen bai-no traba gehiago jartzen di-tuztenean mailegua eska-tzeko. Eta oraindik ez damanifestazio nazional bategin, Andoni. Ez, neuk ereezin dut sinetsi.

  Manifa nazionalik ez

  AAiinnaarraa AArrggooiittiiaa((KKAAZZEETTAARRIIAA))

  SIL

  BIA

  HER

  NA

  ND

  EZ

  SIL

  BIA

  HER

  NA

  ND

  EZ

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  ORAIN DELA

  Oin dala hamar urte, gure herrixan 10.000 etxebi-zitza inguru bazegozen be, beste 1.300 bat lagun etxe-bizitzaren billa zebillen. Orduko metro karratua-ren preziua 180.000 pezetakua zan, gitxi gorabehera.

  Herriko hainbat taldek bultzatuta, Pedro Zelaia za-naren omenez plazia jartzeko ideia sortu zan. Uda-lak onartuta, Amanako elizaren parian daguan pla-zari bere izena emon jakon, bera hil eta lau urtera.

  Ego-Ibarra udal batzordiak hiru liburu kaleratzeko as-mua adierazi zeban. Eibarko kantueri buruzkua zanbat, 650. urteurrenaren hitzaldixena bigarrena etaGregorio Santa Kruzen biografiarena zan azkena.

  Orduko Eibar-Euki taldiak hurrengo denboraldirakonesken taldia osatzen hasi zan. Bost urte lehenagosortutako nesken taldia ordurako desagertuta zeguaneta herriko batzuk Elorrixoko taldian jokatzen zeben.

  10 urte

  Gaste elkarteak deituta,gaur 20.00-etan bile-ra egingo da Portale-an, 2. solairuko ikastaro gelan.I. Aste Haundixa antolatzekoahaleginetan dabilen elkarte-tik adierazitakoaren arabera,“goitibehera lasterketan partehartzea pentsatzen dihardu-ten koadrila guztiei bileraraagertzeko eskatu nahi diegu.Izan ere, lehen hartuemanera-ko bilera honetan parte har-tzen ez badute, goitibeheralasterketa I. Eibarko AsteHaundixaren programatikkanpo gera liteke. Erabaki ho-ri hartu behar ez izatea esperodugu, hainbat lagunek dagoe-neko interesa erakutsi baituteeta jende askori gustatuko li-tzaiokeelako lehen egiten zenekitaldi hori berreskuratzea”.

  Gaurko bileran, besteak beste,lasterketaren ibilbidearen in-guruko proposamenak azter-tzeko asmoa dute. Gasteko ki-deez gain, bileran Josu Azpili-kueta horrelakoen antolaketanesperientzia handia duen gaz-teak hartuko du parte. Joatekoaukerarik ez izatekotan, [email protected] helbideramezua bidali daiteke antola-tzaileekin harremanetan ipin-tzeko.

  SSaannjjuuaanneettaarraakkoo pprreessttaattzzeenn

  Bestalde, Udalean ere aur-tengo San Juan jaietarako eki-taldiak lotzen dabiltza. Azkenurteotako martxari jarraituta,ohiko ekitaldiei talde ezagunbaten kontzertua gehitukodiete. Aldaketarik egon eze-

  an, ekainaren 21ean Los Sua-ves taldearen kontzertuak gi-rotuko ditu jaiak. Liskerrenemanaldiak eta oraindik ze-haztu barik dagoen beste tal-de batek osatuko lukete kon-tzertu-eskaintza.

  11999988--IIVV--1177 223300.. ZZKKIIAA..

  Goitibehera lasterketarako bilera gaur

  Rugbiko nesken taldia osatu zan oin dala hamar urte.

  Apirillaren 5ian ipiñi zetsen On Pedro Zelaiaren izena Amañako plaziari.

  Los Suaves taldeak ekainaren 21ean joko du.

  Zapatuan, 18.30etan, Corrado Masac-ciren ‘Zirkua eta txotxongiloak’ era-kusketaren bisita gidatua egingo daPortaleko erakusketa aretoan. Erakusketadomekara arte egongo da zabalik,18.30etatik 20.30etara.

  Bisita gidatua txotxongilo erakusketan

  Atzo Bartzelonan zabaldu zenkataluniako Nazioarteko Tu-rismo Azokan gure eskualde-ko eskaintza turistikoa aurkeztuko du-te. Domekara arte iraungo duen azo-kak 207.000 bisitari jaso zuen iazkoedizioan eta aurte ere kopuru horrenbueltan ibiltzea espero dute antola-tzaileek. 75 herrialdeko eta estatukoautonomia erkidego guztietako or-dezkariak 1.500 erakustokitan bildudituzte. EAEko estandean 3 lurraldee-tako eta euren hiriburuetako informa-zio orokorra eskeintzen dihardute. Gi-puzkoa Kostaren eskaintzaren ba-rruan, Debabarrenak bere kosta etabarnekaldeko lekurik erakargarrienenberri emango dio jendeari.

  Eskualdeko turismoan Kataluniatikdatozen turistek duten garrantziakontuan izanda, hitzordu berezia daBartzelonakoa Debabarrenarentzat.Aurten Mutriku, Deba eta Zumaiabitarteko kostaldean sortu berri den‘Flysch-aren ibilbidea’ aurkeztukodute eta, horrez gain, eskualdekoproduktuekin osatutako IbilbideGastronomikoak promozionatukodituzte. Bide batez, www.debaba-rrenaturismo.com zabaltzen ahale-ginduko dira.

  Debabarrenako turismoa

  Bartzelonan

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Elkarrizketa8

  -- EEuusskkaall HHeerrrriikkoo AAhhoottssaakkpprrooiieekkttuuaa aauurrkkeezzttuu zzeennuutteennhheerreenneegguunn.. ZZeerrttaann ddaattzzaa??

  Aurkeztu berri ditugunakEuskal Herriko Ahotsakproiektua eta Ahotsak.comwebgunea dira. Proiektua es-kualde mailan hasi zen, Ba-dihardugu eskualde mailakoelkartea delako. Horrela, Ber-garan hasi ginen eta pauso bieman genituen; bata, graba-keta zaharrak jasotzea eta,bestea, bideo-grabaketa be-rriak egitea. Konturatu gineneskualde mailan grabaketa as-ko zegoela eginda proiektuaskotarako, eta pentsatu ge-nuen ona zela horiek guztiakbatzea, batera katalogatzeaeta abar. Azken finean, nor-baitek lanen bat edo egin be-har badu, jakin dezan herrianzer dagoen eginda. Bergaran,adibidez, grabazio asko zego-en eginda, orduan, zinta za-harrak jasotzen hasi ginen,hauek katalogatzen eta graba-

  keta berriak bideoz egiten,izan ere, irudiak asko lagun-tzen du. Hau eginda, inguru-ko herrietatik deitzen hasi zi-ren eta iaz aldaketa bat egonzen, eskualde kanpoko graba-ketak hasi ginelako jasotzen.Horrela, Gipuzkoan gutxi lan-dua izan zelako, bertan hasiginen lanean eta hortik EuskalHerri osora zabaldu ginen.-- ZZeeiinnttzzuukk ddiirraa pprrooiieekkttuu hhoo--nneenn hheellbbuurruuaakk??

  Ahozko ondarea jasotzeaeta honekin batera etnogra-fia, ohiturak, historia eta abar.Esaten da Gerra Zibilak askomoztu zuela, beraz, gerra au-rreko kontuak jaso nahi ditu-gu eta horregaitik elkarrizke-tatzen ditugu pertsona nagu-siak. Horrela, euskera abera-tsa jasotzeaz gain, historiaere hartzen dugu.-- NNoollaakkoo llaannaa iizzaannggoo ddaammeettooddoollooggiikkookkii??

  Lehenengo pausoa, zintazaharrak badaude, zinta zaha-

  rrak jasotzea izaten da. Beste-la, bideoz egiten ditugu elka-rrizketa berriak eta, bai zintazaharrak, bai berriak, kodifika-tu egiten dira. Minutuz minu-tu laburtzen ditugu eta hor biedo hiru minutuko pasarteekzein lehentasun duten marka-tzen dugu, izan ere, pasarteguztiak ez dira erakustekomodukoak izaten. Ondoren,gai-kode bat ematen diogupasarte bakoitzari, gai zerren-da bati lotuta dagoena; ho-rrela, webgunean gaika, he-rrika edo hizlarika bilaketa bategitea errezten da. Gainera,lehentasun handiena dutenpasarteak transkibitzeko, au-dioa edo bideoa jartzeko au-keratzen dira.-- PPrrooiieekkttuuaakk aammaaiieerraa bbaattiizzaannggoo dduu eeddoo eetteennggaabbeekkooggaauuzzaa bbaatt iizzaannggoo ddaa??

  Uste dut etengabeko gauzabat izango dela. Zinta asko bil-du ditugu eta urteetan zeharhoriek lantzen ibili gara, bainagrabaketa berriak ere egitenjarraitzen dugu, beraz, ez daamaitzen. Hala ere, kontuanhartu behar da zein baliabidedugun, zein laguntza jasotzendugun eta honetan jendea la-nean dabilen ala ez.-- BBaaddiihhaarrdduugguukk hhaarrttuukkoo dduullaannaarreenn aarrdduurraa..

  Bai, Badihardugu dago horatzean baina beste batzuekin el-karlanean. Webgunea gurekontura egin dugu, Code&Syn-tax-ek lagunduta, baina beste-ek ere erabili ahal izango dute.-- BBeerraazz,, tteekknnoollooggiiaa bbeerrrriieekkkkoonnttuu zzaahhaarrrraakk mmaanntteennttzzeennllaagguunndduukkoo dduuttee??

  Bai eta zabaltzen ere. Az-ken finean, webgunea kon-tsultarako dago. Egia esan,gaur egun teknologia berrie-kin oso erraza da gauzak gra-batzea eta abar.-- AAhhoozzkkoo oonnddaarreeaakk dduueennbbaalliiooaa oonnddoo bbaalloorraattzzeenn ddaa??

  Orain arte ez da ondo balo-ratu eta orain hasi da jendeakonturatzen duen balioaz.Herri askotan bekak atera diraeuskera aztertzeko, grabake-tak egiteko eta abar. Gu hor-tan gabizenetik eta proiektuhau aurkeztu dugunetik elkar-lanerako eskaera asko jaso di-tugu. Herenegun aurkeztugenuen eta eskaerak jasotzenhasi gara. Ikusi dugu, azkenurteetan, Udalek interesaagertu dutela gai honen gai-nean, ikusi dutelako ahozkoondarea galtzen ari dela etajaso gabe geldituko dela. Zer-gaitik? Adibidez, gerra aurre-ko kontuak jasotzeko gero etaaukera gutxiago dago.AA

  I IN NT TZ Z

  A AN N

  E EAA

  G GI IR RR R

  E EB BE EÑ Ñ

  A A, B

  ADIH

  ARDU

  GUEU

  SKAR

  AEL

  KART

  EA

  Euskal Herriko Ahotsak proiektua eta Ahotsak.comwebgunea aurkeztu ziren herenegun Donostiako KoldoMitxelenan. Aurkezleen artean Aintzane AgirrebeñaBadihardugu Euskara Elkartekoa zegoen, izan ere, elkartehau da proiektu honen eta webgunean ardura daramana.Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerakkatalogatu eta hedatzea da euren nahia.

  “Orain hasi da jendea ahozko ondarea baloratzen”

 • Domekan, eguerdiko13.00ean, Kezka dantzataldeko dantzariak Arra-teko zelaira irten ziren eta Eibar-ko dantza zaharrenetarikoa, so-ka-dantza dantzatu zuten. Kez-kako kideek azaldutakoari jarrai-tuz, “lehenengo mutilek aterazuten soka eta, ondoren, neskekere atera zuten dantzarien sokazelaira. Kezkako txistulariek, An-doni Altzibarrek, Iñaki Baruaketa Felix Elortzak jardun zutenmusikari lanetan. Eta, ekitaldiaamaitzeko, Adolfo Jainaga etaInma Albizuren trikitixaren doi-nura dantzatu genituen fandan-goa eta arin-arina”.

  Horrela gogoratu nahi izanzuten Eibarko Klub Deportibokodantza taldeak orain mende er-dia egindako lehen emanaldihura: “1958ko apirilaren 13anegin zuen estreinaldi ofiziala Ei-barko Klub Deportiboko dantza

  taldeak. Finalista eguna ospatuzen Arraten eta hilabete batzuklehenagotik Gregorio Santa Cruzmaisuaren esanetara ensaiatzenari zen taldearen aurkezpen ofi-ziala izan zen egun hartan eskai-nitako erakustaldia”.

  Harrez gero hamaika emanal-di eskaini dute Kezkako dantza-riek eta belaunaldi ugarirentzateuskal dantzak ikasteko eskolabikaina izan da (eta hala diraugaur egun).

  UUrrtteeuurrrreennaa llaanneezz lleeppooKezkako dantzariek azaldu

  dutenez, “proiektuz eta lanez le-po harrapatu gaitu 50. urteurre-nak eta, horregatik, propio ur-teurrenari begira ez dugu mo-mentuz ekitaldi askorik prestatubeharrik izan. Urteurrena ospa-tzeko modu hoberik ez duguikusten, gainera, proiektuz, la-nez eta ilusioz beteta”.

  MMeennddee eerrddiikkoo iibbiillbbiiddeeaaHistorian atzera eginez, ho-

  rrela gogoratzen dute taldea-ren sorrera: “1958an, Juan SanMartin-en proposamenari ja-rraituz, Eibarko Klub Deporti-boan batzorde berria sortu zen.Batzorde Artistiko-kulturalazen, eta bere jardunen arteandantza izan zen batzorde ho-rretan gogor hasi zena. Grego-rio Santa Cruz dantza maisuaizendatu zuten arduradun. Etaberak jardun zuen dantza mai-su lanetan, bai gerra aurrekoazken urteetan Batzokiarenhauspoan antolatutako dantzataldeetan, bai gerra ondorengourteetan Sección Femenina,Educación y Descanso eta Ac-ción Católica moduko erakun-

  deetan antolatu zituzten dan-tza taldeekin. Santa Cruz bera-rentzat poza izan zen aurreko-en kutsu frankista edo elizkoirikez zuen talde baten hauspoandantza taldea antolatzea”.

  LLaanneerraakkoo ggooggoozzAzken hamar urteotan Kezka

  Dantza Taldean Euskal Herri oso-ko dantzak ikasi eta erakutsi di-tuzte: “1979tik lanean jardunzuen taldeak dantza ondare za-bala laga zigun, besteak besteGipuzkoako Brokel-dantza, Biz-kaiko dantzari-dantza, Iribas-ekoingurutxoa, Lizarrako Larrain-dantza, Oñatiko arku-dantza etaZumarragako ezpata-dantza”.

  1990ean Elgoibarko HaritzEuskal Dantzari Taldearekin jarriziren harremanetan, “dantzagehiago ikasteko asmotan. Gi-puzkoako uztai handi dantza ika-si genuen. 1991an Kezkako dan-tzari talde bat Elgoibarko taldea-ren ensaioetara joaten hasi zen,eta gaurdaino sendotzen jarraituduen harremana hasi zen”.

  Mende erdia bete berri, aurre-ra begira daude Kezka dantzataldeko dantzariak, euskal dan-tzei bultzada emateko lanean ja-rraitzeko prest. Zorionak!

  50 urte dantzan... eta jarraitzeko prestHorrela agertu dira Kezka dantza taldeko dantzariak,taldearen sorreran 50. urteurrena ospatu berri dutenhonetan. 1958ko apirilaren 13an egin zuen bezala,50 urte geroago, Eibarko Klub Deportiboko dantzataldeak Arraten emanaldia eskaini zuen. Taldekokideek Arrateko zelaian soka-dantza eginez ospatunahi izan zuten mende erdiko bizitza.

  ...eta kitto!/2008-IV-18

  9erreportajeA

  Arrate, 2008ko apirilaren 13an. Eibarko Klub Deportiboko Kezka dantza taldea.

  Haren aldeko irteera meza hhiillaarreenn 2200aann,, ddoommeekkaann,,egingo da Karmengo parrokian, eguerdiko 1122..0000eettaann

  JJOOSSEE MMAARRII GGOORROOSSTTEEGGII ZZAABBAALLAAapirilaren 12an hil zenaren sendikoen izenean

  EE SS KK EE RR RR II KK AA SS KK OO hh ii ll ee tt aa -- ee ll ii zz kk ii zz uu nn ee tt aa rr aa jj oo aa nn ee tt aa ss aa mm ii nn -- aa gg uu rr rr aa kk bb ii dd aa ll ii dd ii zz kk ii gg uu zz uu ee nn gg uu zz tt ii oo ii

  IÑA

  KI

  ZU

  GA

  STI

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Zenbakixak argi dagoz. Debegesakoarduradunak emondako datuenarabera, “2010. urterako, erretiruahartzen daben 10 laguneko, lanpostu ho-rrek betetzeko moduan 6 lagun baiño ezda izango”.

  Kezka horrek bultzatuta, martitzenekomahainguruan batutakuak euren ikuspegi-xa azaldu eben. Enpresak ordezkatzen Iñi-go Pérez Arregi (EPC), Carlos Abad (Urko-tronik) eta Antonio Berroeco (Ojmar) izanzirean; ikastetxiak ordezkatzen, barriz, El-goibarko BHIko Iñaki Konde eta Eibarko In-jeniaritza Eskolako Jose Ignacio Borinagaegon ziran; Udal ordezkarixak AlfredoEtxeberria Elgoibarko alkatia eta MertxeGarate Eibarko Udaleko Industria ziñego-tzixa izan ziran; eta, danen jarduna mode-ratzen, Euskadiko Automoziño Klusterra-ren arduraduna, Aitor Ruiz aritu zan.

  Azken honek gaixari sarreria egin ze-tsan, gaur egunian egoeria zertan dan la-burbiltzeko ahalegiñetan. AAIITTOORR RRUUIIZZenberbetan, “profesionalak falta dira, EAEkoeskaeriari begiratuta, 4.000 lagunen faltangagoz. Bestalde, jendiaren formaziñua da-guan biharrera moldatu bihar da. Andren-dako ez da erakargarrixa industrian biharraegittia, baiña biharra garbixa da, ona, or-dutegi eta soldata onekin”.

  Azitango industrialdian bertan daguanEPC enpresako IIÑÑAAKKII PPÉÉRREEZZek zuzenianjo eban arazuaren sustraixetako batera:“Oiñarri ona daukagu, baiña formaziño

  tekniko egokixa dakan jendia bihar dogu.10 lagunetik 9k ez daki ingelesez, eta gauregunian ezin leike holakorik onartu, kan-pora begira jarduten dogu eta horretarakoprestatu bihar gara. Horrekin batera, jendiaetorkizunera begira, etorkizuneko enpre-san biharra egitteko preparatzen hasi biharda, horretan kale egitten dogu. Eta enpre-sia kanpora zabaldu bihar da, ikasliak-etabiharra zelan egitten dan ikusteko aukeriaeuki bihar dabe”.

  Urkotronik-eko CCAARRLLOOSS AABBAADD-en iri-tziz, “soluziñoren bat topatzeko danon ar-teko alkarlana bihar-biharrezkua da. Geroeta gehixago kostatzen da preparauta da-guan jendia topatzia. Diagnostikua egindogu, oin biharrian hasi bihar gara”.

  Jende premiñia ez ei da bakarrik indus-triari eragiten detsan arazua, AALLFFRREEDDOOEETTXXEEBBEERRRRIIAA Elgoibarko alkatiari entzun-

  Geure gaia10

  Bai Industriari! izeneko ekimenamartxan ipiñi barri dau Debegesak, beste hainbat agenterekin alkarlanian. Aurrekohillian programaren barri emotekoprentsaurrekuan aurreratu ebenmoduan, gure eskualdeko industriari bultzadia emotekoideia billa, mahaingurua egiñeben martitzen goizian. Mahainguruan partu ebenen berbak Eibar eta inguruko herrixetan industriaren sektoriakbizi daben egoeraren erretratuaemoten deskue: hamengo taillarretan biharra egitteko eskatzen dan espezializaziñua dakan jendiaren premiñia dago.Bestela esanda, azken urtiotanenpresarixak kostata topatzen dabe oiñ arte gure ekonomixarenardatz izan diran hainbat lanpostubete ahal izateko. Egoeraz jabetzen diran arren, horri bueltiaemoteko soluziño billa dabiltza.

  l ETXERA banatzen dugul Ezkontza eta

  despedidetarako TARTAK

  GOZOTEGIA

  Julian Etxeberria, 6Tel. 943 20 24 51

  1957an sortua

  PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAK

  - Pin-ak - Metxeroak - Kamisetak - Boligrafoak...

  % eta faxa: 943 70 14 97

  AArrmmaaggiinn 33 -- bbeehheeaa

  [email protected]

  EskualdekoIIIINNNNDDDDUUUUSSSSTTTTRRRRIIIIAAAARRRREEEENNNN

  egoeriaren ARGAZKIXA

  22001100.. uurrtteerraakkoo,, eerrrreettiirraattzzeenn

  ddaann 1100 llaagguunneekkoo,, llaannppoossttuu

  hhoorrrreekk bbeetteettzzeekkoo sseeii llaagguunn

  bbaaiiññoo eezz ddaa eeggoonnggoo

  FELIX

  MO

  RQ

  UEC

  HO

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  da: “Industrian pasatzen dana beste maillabatian Udaletan be pasatzen da, udaltzainpostuak betetzeko arazuak dagoz. Enpre-sak lanpostu erakargarrixak egin bihar di-ttue eta geuk, barriz, udaletatik kolaborauegin bihar dogu ikastetxiekin. Formaziñoprofesionalerako jendia motibau egin biharda, enpresan pieza klabia izango dalaesan, urrutira aillegau leikiala”.

  Injeniaritza Eskolako JJOOSSEE IIGGNNAACCIIOOBBOORRIINNAAGGAA bat etorri zan jendia motiba-tzeko premiñaren inguruan: “Ikasketakamaittu eta jendiak ixa seguru topatzendau biharra, ondo kobrauta, baiña karrerateknikuak ikasteko estimulorik ez dago,beste lanbide batzutan be antzerakua ira-baziko dabelako. Geurian ingelesa maillateknikuan emoten dogu eta, ikasliak gehi-xago ikasi nahi badau, bere kontura egi-tten dau, ikasketetako lau urtetik bat hiz-kuntzari eskintzeko modurik ez dago”.

  Debegesako JJUUAANN AANNGGEELL BBAALLBBÁÁSS-enberbetan, “konpetitibo ez izateko arrazoie-tako bat ingelesa ondo ez jakitiarena da.Ingelesa ondo irakasteko ondo jakin biharda eta ez da halakorik pasatzen, ez dogupentsatzen hizkuntzia konpetitzeko ele-mentua dala eta holan txarto goiaz”.

  Andrak erakartzeko ahalegiñak haundi-ttu bihar dirala gehittu eban Balbás-ek:“Emakumien partehartzia industrian oso

  txikixa da, gure gurasuak ezugutu eben in-dustriak eta gaur egunekuak zerikusi gitxidake eta honetan andrak badake zer esan”.

  Gizartiaren eboluziñuarekin be kezkatutaazaldu zan: “Hirugarren sektoreruntz doiaeta andrak nahixago izaten dau zerbitzuarluan biharra egittia. Bestalde, oiñ artekobizitza kalidadiari eutsi ahal izateko indus-tria biharrezkua da, bakarrik zerbitzueri be-gira ezin leikixo mailla horri eutsi”.

  Ojmar enpresako AANNTTOONNIIOO BBEERRRROOEE--CCOO-ren ustez, oindiok be industriak presti-gio ona dauka gurian: “Eskualdian oindi-ñok be industria-sektoreko parte izatiarenharrotasuna nabari da eta badagoz zerbi-tzuak eta merkataritza alde batera laga etaindustriara juan diran andra asko”.

  Elgoibarko institutuko IIÑÑAAKKII KKOONNDDEE-khizkuntza arloko aurrerapausuak ekarri zi-ttuan gogora: “Formaziño profesionalian

  irakasliak liberatzen dira, ingelesa ondoikasi eta gero eurak klasiak hizkuntza ho-rretan emoteko. Halanda be, gizartianprestigioa lortu bihar dau oindiok, formazi-ño profesionaleko ikastetxietan matrikulakopuruak betetzeko arazuak dagoz eta ho-ri kanbixatzeko orientadorien biharra in-portantia da. Kanpotik datorren jendiare-kin espabilau egingo gara, eurak ikastekoprest egoten dira-eta”.

  Amaitzeko, MMEERRTTXXEE GGAARRAATTEE industriaziñegotzixak instituziño eta bestelakuenarteko alkarlana azpimarratu nahi izaneban: “Kulturalki gizonak industrian biharraegiñ izan dabe, baiña andrak lan egittenbadau, premiñia dakalako dala pentsatzendabe askok, hori kanbixau egin bihar da.Autokritikia egin bihar dogu danon artian.Eta enpresak zabaldu, jendiak ezagutzeko,Europan emaitza onak lortzen dihardue”.

  11geure gaiA

  Mahaingurura bildutakuak gaur egun industriak bizi daben egoeriari bueltia emoteko soluziño billa jardun eben.

  IInndduussttrriiaakk ddaakkaann pprreemmiiññiiaa

  bbeetteettzzeekkoo ggaaii iizzaannggoo ddaann

  jjeennddiiaa pprreeppaarraattzzeekkoo ggaauuzzaa

  iizzaann bbiihhaarr ggaarraa

  FELIX

  MO

  RQ

  UEC

  HO

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Kaleko inkesta12

  JJoorrggee AAllaarrccóónn3322 uurrttee,, iinnjjeenniieerruuaaEz, ez dot uste lurretik kanpo bizi-tzarik daguanik. Badakitt Lurran an-tzeko planeta bat topatu dabela es-paziuan, baiña halanda be ez dot us-te bizitzarik egongo danik. Egixaesan ez dakat bai edo ez daguanikesateko oiñarri zientifikorik, baiñaezetz uste dot.

  Gure planetatik kanpobizitzarik dagualauste dozu?

  FFeerrnnaannddoo VVaalleenncciiaannoo3377 uurrttee,, eessppeezziiaalliissttiiaaIdeiarik bez. Zeozer egongo da, bai-ña ez dakitt zer. Ez dot imajiñatzenhemengo modoko bizitzarik egongodanik, izatekotan gauza arraruakizango dira, zelulak eta holako gau-zak. Lurran antzeko planeta bat da-guala entzun dot, baiña eguzkittikoso hurbil daguala uste dot.

  NNeerreeaa LLlluuvviiaa1133 uurrttee,, iikkaasslliiaaBa, ez. Planeta barri bat aurkittu da-be Lurran antzia dakana, baiña neribegittantzen jata ez daguala bizitza-rik hemendik kanpo. Begittantzenjata holako gauza danak jendiarenasmakizunak dirala, ezer gehixago.

  AArrccaaddiiaa CCoolliinnoo6600 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaaNeri begittantzen jata zeozer egon-go dala hor kanpuan, baiña ez dotuste pertsonen antzia edo edukikodabenik. Bizitzia daguala siñistia ga-txa egitten jata, izan leike baietz,baiña ez dakitt zer pentsau. Ikustenez badot gatxa egitten jata siñistia.

  Gliese 876 izarrareninguruan orbitatzendiharduen planeta battopatu dau EuropakoBehatoki Australeko(EBA) talde batek. Izarhorrek eguzkixan antzadaka eta planetiakLurrana. Topatutakoplanetia gure sistematikkanpo aurkitzen dantxikixena da, Lurrakbaiño bost bidar masagehixagorekineta erradixo bikoitzakin.

  Lurretik 25.000 argi-urtera aurkitzen da planeta hau,‘Super-Lurra’ deittu dabena, baiña aurkikuntza honek galaxiaosuan Lurraren antzeko planetak daguazela aditzera emotendau zientifikuen esanetan. Toulouse-Tarbeseko AstrofisikaLaborategiko Pascal Fouquék esaten dau planeta honetan zailladala bizitzarik egotia, bertako tenperaturia oso baxua dalako.Lisboako Behatoki Astronomikoko Xavier Bonfilsek, berriz,kalkulatzen dau ‘Super-Lurreko’ batazbesteko tenperaturia0º eta 40º zentigradukua dala, eta ura likidua izan leikelabertan. Ondorioz, bizitzia egon leikela. Unibertsua oso haundixada eta zientifikuek esperantzia dake holako planeta gehixagoegon leikezela, eta Lurran antza dakaten gehixago bebai.

  EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAABBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 -- bbeehheeaa

  EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAABBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

  l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaaElgoibarren (Sigma poligonoan).

  l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuakl Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelakl Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugul Nazio eta Nazioarteko trasladoak

  TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

  994433 220011 995511

  Funeuskadi taldea

  Mugica Ehorzketa

  CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

  1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 Otorrinolaringologia8 Pediatria9 Psikiatria

  10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Alergologia14 Koloproktologia15 Urologia16 Estetika unitatea17 Erizaintza

  UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo

  11.. ssoollaaiirruuaa

  % 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

  HHeellbbiiddee bbeerrrriiaa

 • Juan San Martin liburutegiajende aurrean ezagutzeraemateko ekitaldiaren arda-tza poesia emanaldiak osatuzuen. Ernesto Barrutia, MaiteLorenzo eta Eduardo Falces ak-toreek, Naome Soud Ormae-txea biolinarekin lagun zutela,Federico García Lorca, GustavoAdolfo Bécquer, Luis de Gón-gora, Francisco de Quevedo,Mario Benedetti eta MiguelHernándezen testuak errezita-tu zituzten. Horrez gain, IñakiArriola alkateak eta udal arki-tektuak zerbitzu berrien etainstalazioetan egindako alda-keten berri eman zuten eta hanzeudenak liburutegia erabiltze-ra animatu zituzten.

  TTxxiikkii--TTxxookkooaaLiburutegiari toki gehiago

  emateaz gain, espazioa bestemodu batean antolatu dute,zerbitzu bakoitzari bere tarteaeskaintzeko. Aldaketei esker,ume eta gazteek eurentzat be-reziki pentsatutako eta presta-tutako gunea erabiltzeko auke-ra izango dute aurrerantzean: 3eta 14 urte bitarteko haurren-tzat Txiki-Txoko izeneko guneasortu dute liburutegian bertan:5 urtetik beherako umeei zu-zendutako aretoa da Txiki-Txo-koa. Irakurzaletasuna eta libu-rutegia erabiltzeko ohitura txi-ki-txikitatik lantzeko aukeraizango dute hortxe, gurasoenlaguntzarekin. Eurentzat ego-kiak diren liburuak eskuragarriizango dituzte eta, horrez gain,

  adin horretako umeei egokitu-tako altzari eta jolasekin horni-tu dute gune berria.

  Liburutegia handitu aurretik,gazteentzat pentsatuta zegoengunean 32 umerentzat tokiazegoen eta orain, berriz, 48ume jarrita egoteko txokoa da-go eta, horrez gain, lehen bai-no ordenagailu gehiago izangodute eskura, euren lanak etabestelako kontsultak egin ahalizateko.

  EErroossoottaassuunnaa eettaa zzeerrbbiittzzuu bbeerrrriiaakk

  Hori aldaketa nabarmeneta-ko bat da, baina ez bakarra: es-pazioa bestela antolatzeari es-ker, irakurketarako mahaien etaapalen artean tarte handiagoalaga dute, jendea erosoagoegoteko, eta hemeroteka be-rria egokitu dute, liburutegiraegunkari eta aldizkariak irakur-tzera joaten direnentzat. Beste-

  la, bakarrik irakurtzen egoterajoan nahi duenak horretarakogune aproposa aurkituko du.Ikusentzunezkoei eskainitakogune berezia ere atondu duteeta taldeko lanak egitera doa-zenentzat, berriz, lehen baino

  toki gehiago laga dute. Gureherriarekin harreman zuzenaduten lanak, berriz, Eibarri es-kainitako txokoan batu dituzte.Horiekin batera, kontrolerakogunea eta sarrerak berritu di-tuzte (umeen liburutegira zu-zenean sartzeko sarrera ipinidute tabernaren aldamenean).

  WWiiffiiaaZerbitzuei begiratuta, liburu-

  tegian wifia dagoenez, etxetikordenagailua eraman nahi du-tenek internetera sartzeko au-kera dute, doan eta apartekoezeren premia izan barik. Izanere, azken urteetan gero etajende gehiagok erabiltzen duordenagailu-eramangarria la-nak eta bestelakoak egiteko.Egunetik egunera zerbitzu ho-bea eskaintzeko gogoak ani-matuta, datozen urteotarakohelburuak finkatu dituzte libu-rutegiko arduradunek: gauregun erregistratuta dauden47.000 tituluei beste 13.000izenburu berri gehitzeko as-moa dute, 60.000 izenbururaailegatu arte. Horretarako libu-ruak, CD-ak, bideoak, aldizka-riak, komikiak eta bestelakoakerosten jarraituko dute.

  Liburutegiak lanak hasi au-rretiko martxari jarraituko dioaurrerantzean, ordutegiari be-gira: astelehenetik barixakura09.00etatik 13.30etara eta16.00etatik 20.30etara eta za-patu, domeka eta jai egunetan,berriz, 10.00etatik 13.00etaraeta 16.00etatik 20.00etara.

  ...eta kitto!/2008-IV-18

  erreportajeA13

  Poesia emanaldialiburutegi berrituainauguratzeko

  Jende mordoa gerturatu zen martitzenean Portalera, liburutegi berritua ezagutu eta poesia emanaldiarekin gozatzera.

  Juan San Martin Udal Liburutegia orain egun batzukzabaldu dute, azken hilabeteotan espazio handiagoalortzeko egin diren lanak amaitu eta gero. Berrehun batmetro gehitu dizkiote liburutegiari eta, horri eta egindiren beste aldaketa batzuei esker, zerbitzu hobeaeskainiko du aurrerantzean. Besteak beste, gazte etahaurrentzat bereziki pentsatutako gune eta zerbitzuaksortu dituzte. Inaugurazio ekitaldia martitzenean izanzen: Antzerki Maitaleak taldeko kideek poesia emanaldiaeskaini zuten, jende asko erakarri zuen ekitaldian.

  Antzerki Maitaleak taldekoak,emanaldiaren une batean.

  AAPPIIRRIILLEERRAAKKOO EEKKIITTAALLDDIIAAKKAAppiirriillaakk 2233,, 1199..0000eettaannJuan San Martin eta besteegile batzuen oolleerrkkiiaakk,Iñaki Aldekoa eta FelipeJuaristiren eskutik.

  AAppiirriillaakk 2244,, 1188..0000eettaann‘‘FFaammiilliiaakk eerree kkoonnttaattzzeenn dduu’’:heldu batek lagunduta,3-5 urte bitarteko umeentzatpentsatutako ekimena,haurrak liburutegiraeta irakurketara ohitzenjoateko. Umeen liburutegian.

  AAppiirriillaakk 2266,, 1188..0000eettaannIIppuuiinn kkoonnttaallaarriiaa. `Kandelenargipean´, Begoña Gomezekin.Umeen liburutegian.

 • metalezkoeraikuntzak

  uullmmaarrSS..LL..

  metalezko eraikuntzak

  aluminiozkoeta pvc-koaroztegia

  uullmmaarr,, ss..ll..Txonta, 30 - 1. eta behea

  Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

  ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

  ANTENAK

  SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

  Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94

  TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

  Egurrezko mota guztietako lanak

  Ateak - TarimakAltzariak

  IÑAKI

  Milaflores 10

  EEggoo GGaaiinn zz//ggTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.com

  TELEKOMUNIKAZIOANP R O F E S I O N A L A K

  AARROOZZTTEEGGIIAA-- BBaarrrruukkoo aatteeaakk eettaa bblliinnddaattuuaakk-- OOhhoollttzzaa eettaa ppaarrkkeett mmuuggiikkoorrrraakk-- AArrmmaaiirruu eennppoottrraattuuaakk eettaa nneeuurrrriirraa-- SSuukkaallddee eettaa eelleekkttrrooddoommeessttiikkooaakk

  TTffnnooaa..--FFaaxxaa:: 994433 5533 1144 7711MMoobbiillaakk:: 660099 005544 997788 // 664466 990055 556644

  AROTZAK

  OOllaassoo,, 11555555--AA--11ppaabbiilliiooiiaa

  EELLGGOOIIBBAARR

  GG

  SUKALDE ALTZARIAKXX

  AROZTEGIAIparragirre Anaiak

  F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92

  Mobila: 657 79 56 78

  AA rroozz tteegg ii aa pp EEbbaann ii ss tteerr ii aapp OObb rraa aarroozztteegg iiaa

  OOttaaoollaa EEttoorrbbiiddeeaa,, 2277 TTeell.. eettaa FFaaxxaa.. 994433 220011 775577

  EEggiittuurraakk,, bbaarrrruukkoo eettaa kkaannppookkoo aatteeaakk,,aarrmmaaiirruu eennppoottrraattuuaakk,, ttaarriimmaakk,, ppaarrkkeettaakk,, rrooddaappiieessaakk,,eesskkiillaarraakk,, mmiirraaddoorreeaakk,, mmoolldduurraakk,, oohhoollaakk,, jjaannbbaakk,, lleeiihhooaakk

  EELLGGEETTAA--KKAALLEE (Punto y Aparte-ren ondoan)Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799Faxa. 943 530 392 [email protected]@hhoottmmaaiill..ccoomm

  OObbrraa ggaauuzzaattzzee pprrooiieekkttuuaakkOObbrraa zz iibbii llaa eettaa eerraa iikkuunnttzzaaOObbrraa oossooaa,, ggii ll ttzzaa eesskkuurraaGGrreemmiiooeenn kkoo oorrddiinnaazziiooaaBBeehhee eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa eettxxee eettaannEEttxxee eettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaaFFaattxxaaddeettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa

  ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

  INSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAK

  Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

  BBaarrnnee ddeekkoorraazziiooaa

  AAuurrrreekkoonnttuuaakk kkoonnpprroommiissoo bbaarriikk

  g r e m i o e n g e s t i o a

  Juan Gisasola, 5

  943 200 443605 772 467

  AROTZAK

  ELEKTRIZITATEA

  Matsaria 2 - 7. pabilioia Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27

  www.electricidadguria.com

  * Muntaia eta proiektu elektrikoak

  ELEKTRIZITATEA

  MANTELEC, S.L.

  l Barne apainketakl Mantenimendu

  eta automatismoak

  UUbb ii tt xxaa 77 --1111Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48

  Proiektu eta erreformakGremioen zuzendaritza

  AARRRRAAGGUUEETTAA 1122 --EEiibbaarr--Tel. 943 20 06 98

  RROOSSAARRIIOO 1155 --EEllggooiibbaarr--Tel. 943 74 40 19

  ERREFORMAK

  rreemmiiooeennIIDDAA

  II NN DD UU SS TT RR II AA GG AA RR BB II KK EE TT AA

  Otaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94

  www.escudero.euskalnet.net

  TTRREEJJOOTT ee ll :: 99 44 33 -- 77 55 22 55 55 77

  FF aa xx aa :: 99 44 33 -- 77 55 22 55 55 6616 Postakutxatila - Soraluze

  GG aa rr bb ii kk ee tt aa ee tt aa mm aa nn tt ee nn ii mm ee nn dd uu aa

  GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

  GARBIKETAK

 • Azitain Industrialdea, 3H Pabilioia

  Tfnoa. 943-120108

  JOSE MARIA IRA-ZABAL, S.L.

  ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETA

  GREMIOEN KOORDINAKETAwww.irazabal.net

  Pintura orokorraMargotutako paperak

  Zoruen kolokazioaPVC zoruak

  MaketakAlfonbrakKortinak

  EtxerakoakOsagarriak

  TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 994433 2200 0055 9944

  TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

  GGAARRAAIIOONNDDOOBBAASSTTIIDDAA

  hornikuntza industrialakBarakaldo 9an Telef. 943 12 02 08Faxa. 943 12 02 12

  HORNIKUNTZA

  ll Nexa Autocolor

  ll Herbertsindustrial

  ll 3Mproduktuen banatzailea

  PINTURASARRATE, S.L.

  ARANE, 13 [email protected] 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

  EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaaSSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

  SSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakkSSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

  EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakkTTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

  GGIILLTTZZAAKK

  AArr rraagguuee ttaa 33Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99

  % eta faxa: 943 20 39 03

  KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKKKrriissttaallddeeggiiaa

  ERREKATXU 3anPintura

  Goi mailakodekorazioa

  Pago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81

  666 74 30 98

  Juan Gisasola, 2Tel/Fax: 943 20 79 37

  Mobilak: 675 70 87 52 / 670 73 61 00MARGOLARIAK

  GOI MAILAKO DEKORAZIOA

  SSoossttooaa,, 1166 aacc bbeehheeaa

  Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396

  ACHA

  KRISTALAK

  PINTURAK

  SARRAILAGINTZA

  IGELTSEROAK

  IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

  994433 2200 6677 7766

  Asua-Erreka, 2

  INDA iturgintzaUR, GAS eta

  KALEFAKZIO INSTALAZIOAK

  l PPrrooiieekkttuuaakk eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk

  l BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn eerrrreeffoorrmmaakk

  Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63

  ITURGINTZA

 • horoskopoa

  ...eta kitto!/2008-IV-18

  -- NNoollaakkooaa iizzaann zzeenn HHeezz--kkuunnttzzaa EEssppaarrrruuaann iinntteerrpprree--ttaattuu zzeennuutteenn aannttzzeezzppeennaa??(Biak): ‘Sabina y las brujas’zuen izenburua.(Andrea): Gure adineko nes-ka batek hiru sorgin ezagu-tzen ditu eta bi gurari eska-tzeko aukera ematen diote.Neskak erabakitzen du aben-tura erromantiko bat izannahi duela, horrela, amona-ren katua mutil bihurtzen daeta abentura erromantikoaizaten dute.-- ZZeeiinn ppaappeell zzeennuutteenn aann--ttzzeezzppeenneeaann??(Adriana): Bera sorgin batzen eta ni Sabina.

  -- AArrrraakkaassttaa iizzaann zzuueenn??(Andrea): Saio bi egin geni-tuen. Goizekora La Salleosoa joan zen. Arratsaldeko-ra joateko, berriz, sarrera or-daindu egin behar zen, bainanahiko jende joan zen.-- GGaaiinneerraa aarrrraazzooii oonn bbaatteenn--ggaattiikk eeggiinn zzeennuutteenn..(Andrea): Irabazitako diruarenerdia Boliviako heziketaproiektu baterako erabiliko da.-- NNoollaa bbuurruurraattuu zziittzzaaiizzuueennaannttzzeerrkkiiaa eeggiitteeaa??(Andrea): Irakasle bat etorrizitzaigun, antzerkia egiteaproposatu zigun eta guapuntatu egin ginen. Eskolazkanpoko zerbait izan da.

  “Irabazitakoaren erdiaBoliviara doa”

  Adriana Gabilondoeta Andrea GarciaLa Salle Azitaingoikasliak dira. Antzerkiemanaldia eskainizuten HezkuntzaEsparruan, ProegaGKEari laguntzeko.

  tteeeenn--aajjeeaakk

  aarriieessIraganeko gauza asko gogoratukodituzu hurrengo egunotan. Nos-talgiaz beteriko egunak izango di-ra eta oso gustora gogoratuko di-tuzu. Esaten dute iraganeko edo-zein momentu izan dela hobea-goa. Zuk zer uste duzu?

  ttaauurruussAsteburu beroa pasatuko duzu,Taurus maitea. Desioa, pasioa,ezingo dizute esan gatz eta pipe-rrik ez duzunik. Hori bai, bikote-rik ez baduzu bat lortu beharkoduzu asteburu bero hori bete ahalizateko. Zorte on!

  ggeemmiinniiNoiztik ez dituzu lagunak zerbai-tetara gonbidatzen? Ez duzu pol-tsikotik ezer ateratzen zuretzat ezbada! Gero, lagunei zerbait eska-tzen joaten bazara, ez zaitez ha-rritu ezezkoa ematen badizute,ereiten dena jasotzen baita.

  ccaanncceerrAstroak zure alde egongo dira as-te honetan. Edozer gauza egindaere emaitza onak lortuko dituzu.Horrela, aprobetxatu datozenegunak aspaldi pentsatu dituzungauzak egiteko, dena ondo irten-go zaizu-eta!

  lleeooJoan den astean gertatu zitzaizungauza bat izango duzu buruan da-torren egunetan. Kontzientzia ezdaukazu oso garbi, baina ez dagoatzera bueltarik eta gertatu zenaonartu behar duzu. Hurrengoanhobeto pentsatu ezazu.

  vviirrggooEgunerokotasunean arazoak izan-go dituzu datorren astean, hain-bat oztopo izango dituzu bidean.Hala ere, gogotsu ekingo diozuasteari eta oztopo horiek gaindi-tzeko gai izango zara, hori bai,kontu handiarekin ibili.

  lliibbrraaBeti esan duzu naturazalea zare-la, ozono geruza zaindu behar de-la eta abar. Baina orain birziklatuere ez duzu egiten! Zer kostatzenzaizu ba? Etxean gauzak banatueta zaborrontzi ezberdinetara bo-ta zaborra, besterik ez.

  ssccoorrppiiuussGehiago exijitu behar diezu ingu-rukoei. Beti eman eta eman zabil-tza, eta zer jasotzen duzu zuk?Oso ona zara, argi dago, baina ezzaitez tontoegia izan. Behar duzu-na eskatu, merezi duzu-eta. Ez la-ga barre egitea.

  ssaaggiittttaarriiuussIrribarre egitea doakoa da eta zo-riontsua izatea ere. Beraz, zerkostatzen zaizu haserre egoteabaino irribarre egitea? Ondo pen-tsatzen baduzu, ez daukazu hase-rre egoteko motibo handirik. Zurezenbakia aste honetan: 10.

  ccaapprriiccoorrnniiuussAgintzeko gogoa piztuko zaizu etadenak zure agindupean egoteanahi izango duzu. Diktadore hu-tsa zara, edo zuk nahi duzuna egi-ten da, edo ez da ezer egiten. Es-tatu kolpea jasango duzu horrelajarraituz gero.

  aaqquuaarriiuussDenbora aurrera doa, etengabe,tik-tak tik-tak. Aurrera doa etazuk ez duzu aurrera egiten, geldigeratu zara denboran. Korronte-ak ere ezin zaitu eraman. Aurrerabegiratu behar duzu, beranduegiizan baino lehenago.

  ppiisscciissGaixotzeko aukera asko izango di-tuzu datorren astean. Duela den-bora asko ez zarela ohean gera-tzen gaixo egoteagatik eta horre-la jarraitu nahi baduzu, badakizu,zaindu zaitez. Astea pasatakoanjoango da arriskua.

  Enpresak ere hezitzenditu, ikasleez gain, IESUni Eibar-Ermuak. Nor-malean, zentru bateko ikas-leek ikasketak amaitzean en-presa ezberdinetara joatekoaukera izaten dute lan egite-ko. Tendentzia hori izan danagusi orain arte eta gauregunean ere horrela da kasugehienetan. Baina gauzak al-datzen ari dira eta ikasleakeuren enpresa propioak sor-tzen hasi dira. Hori da ‘Kirol-zale’-ren kasua.

  ‘Kirolzale’ kirol-ekimenenkudeaketa eta dinamizaziora-

  ko enpresa bat da, IES Uni Ei-bar-Ermuak aurrera daraman‘Urrats Bat’ programaren bi-tartez sortu dena. Programahonek bere fruituak eman di-tu azken urteotan, horrela,‘Debamatika’ eta ‘Ruibal’ en-presak izan dira merkatuanlekua hartu duten lehen en-presak. ‘Teknotag’, berriz,finkatze prozesuan dagoenenpresa bat da, eta ‘Mee-ting&Point Academy’, ‘UnaiCebrian’ eta ‘Kirolzale’ berainkubaketa prozesuan dau-den enpresak dira ‘UrratsBat’-en barruan.

  Gaztekitto16

  KIROLA LANBIDEBEZALA

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Bisita berezia izan zen “SPrako tranbia” liburuari buruz hitz egitera etorri zen Unairena.. Zur eta lurgelditzekoa da liburu bat idazteko urte batez edo gehiagoz ideia jorratzen egotea. Bere ustetanidaztea ez da inspirazio kontua, ideia bat izan eta ongi landu ondoren paperean jasotzea baino.Unai Elorriaga zahartzaroaren ezagule ona dugu eta, berak esana bilduz, “guda tristuraz eta minezbeteriko errealitate gordina da eta gu zorteko gaude ez baitugu bat bera ere nozitu”.

  gaztekittO17

  KKiirrooll--eekkiimmeenneenn kkuuddeeaakkeettaaJon Hernandez Iriondo eta

  Josu Navas ermuarrak dira ‘Ki-rolzale’ enpresa sortu dute-nak. Ikasle biak Gorputz etaKirol Ekintzen Goi Mailako Zi-kloko ikasleak dira eta enpre-sa sektore horren inguruankokatu dute, izan ere, kirol-ekimenen kudeaketa eta dina-mizazioaz arduratuko dira.

  Duela urte bat hasi zen JonHernandez enpresa hau mar-txan jartzen. Jonek kirol-eki-menen inguruan enpresa glo-bal bat falta zela uste zuen etazera pentsatu zuen, “hau da ni-re aukera”. Ideia pentsatu be-har izan zuen, Uni Eibar-Er-muan kurtso bat egin eta gara-tu beharreko guztia prestatu.Bide luzea izan da hasieratikhonakoa, baina duela bi edo

  hiru hilabete Josu Navas gehituzitzaion eta eskutik heldutaegiten diote aurre erronkari.

  Laguntza nahikoa jaso dutelaaitortzen du Jon Hernandezek.“Urrats Bat programaren bitar-tez Uni-ak bulego bat, ordena-gailu bat, eta internet eta tele-fonoa dohainik uzte digu”. Zer-bitzu-enpresa bat izanik, eginbeharreko inbertsioa ez da osohandia izan. “Ordenagailu bat,telefono bat eta langileak beharditugu, besterik ez”.

  BBeezzeerrooaarreenn eessaanneettaarraaKudeaketa globaleko en-

  presa bat da ‘Kirolzale’. “Be-zeroak zer nahi duen esatendigu eta guk egin egiten du-gu”, dio Jonek. Horrela, kirol-ikastaroak antolatu eta eman;kirol-instalazioak eta ur-insta-

  lazioak kudeatu; jolas-jardue-rak antolatu; kirol-gertakizuneta kirol-txapelketak antola-tu, kudeatu eta garatu; ani-mazio zerbitzuak eskaini; etakirol taldeei laguntza etaaholkularitza zerbitzuak es-kaintzen dizkie.

  Inkubatze prozesuan dago-en enpresa bada ere, etorki-zun “ona” ikusten dio Jon Her-nandezek ‘Kirolzale’-ri. “Beharhori duen jende kopurua geroeta handiagoa da, eta leku ho-ri betetzeko gaude gu”.

  Hasteko, patinaje-ikastaroludikoa antolatu dute (informa-zio gehiago 64910683 telefo-noan), jada martxan dagoena.“Nahikoa jendek eman du ize-na eta pozik gaude”. Lehenharria ipini du ‘Kirolzalek’, eaetxe osoa eraikitzeko gai den.

  Jon eta Josu ermuarrak dira `Kirolzale´ enpresako sortzaileak.

  Unai Elorriagaren bisita

  Aldatzera

  Gure neurrigabekerienga-tik (janari eta edanari da-gokionez behintzat) ge-hien gainkargatzen den gor-putz atala, ezbairik gabe, gibelada. Iragazki handi honek, elika-gaiak prozesatuz gain, odolakgarraiatzen dituen toxinagehienak neutralizatzen ditu.Beraz, orain udaberrian, indar-berritu gaitezen, desintoxikaziotxiki bat egitea komenigarriada, gure gorputzeko garbitzailepreziatu hau zaindu dezagun.

  Horretarako, hartu behar du-gun lehen neurria, gure koipe-en kontsumoa murriztea da,besteak beste, gazta, gurina,esnegaina, margarina, arrau-tzaren gorringoa, haragi gorria,hestebeteak, gailetak, opil go-xoak,... baita ere frijituak etasaltsako prestaketak.

  Baina, badira gure gibela-rentzat erabat kaltegarriak di-ren beste hainbat elikagai. Ikusditzagun zein diren:AAllkkoohhoollaa:: Alkohola gibelaren-tzat, azido urikoarentzat etatentsio altuarentzat kaltegarriada. AAzzuukkrreeaa eettaa ggoozzooaakk:: Adigozozaleak!!!. Gibela ondo ezdabilenean, azukrea eta gozo-ak alkohola bezain kaltegarribihur daitezke, gibelak ezinbaititu metabolizatu. Transami-nasak altu daudenean gureazukre kontsumoa ere mugatubehar dugu. KKaaffeeaa:: Gibeleansor ditzakeen alterazioen on-dorioz kolesterola igoarazi de-zake. Kafeak tentsioa ere igo-tzen du eta buruko minak edo-ta estres handia dagoeneankaltegarria da. Likido erreten-tzioan eragina dauka eta zirku-lazioarentzat ere txarra da.Bestalde, bada gibelarentzatsendagai den barazki bat: AAll--kkaattxxooffaa.. Gibelaren bizkortzaileeta behazunaren jariatze pro-zesuan lagungarri da. Beraz, ja-nari koipetsuen liseriketan ur-gazle dugu. Diuretikoa da etaodoleko kolesterol maila jais-ten du. Betidanik, alkatxofahostoak, senda- belar gisa era-bili izan dira gibeleko gaixota-sunetan.

  Gure gibelazainduz

  SSiillvvaannaa HHuueegguunn((NNUUTTRROOLLOOGGOOAA))

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Kirolez kirol18

  Xakeko Klub Deportibo-ko lehenengo taldeak1. mailako GipuzkoakoTaldekako Txapelketa berega-natu du eta, modu horretan,Gorengoen mailara igotzea lor-tu du. Ligako azken jardunal-dian, eibartarrek 0,5-3,5 irabazizuten Donostian, hango Fortu-na B-ren aurrean. Azken txan-da horretan, Jon Aranak, Mano-lo Lópezek eta Julen Garrok ira-bazi zuten moduan, Diego Ol-mok berdindu egin zuen bere

  partida. Eibartarren nagusitasu-na, hamaika jardunaldi jokatueta gero, oso garbia izan da: 31puntu batu dituzte eta eurekinbatera igo diren Gros C-ri(27,5) eta Billabona A-ri aldehandia kendu diete.

  2. mailarako igoera fasean,bestalde, Deportiboko biga-rren taldeak 3-1 irabazi zionFortuna E-ri. Freire, Arroitajau-regi eta Belar garaile izan zirenbitartean, Baenak galdu eginzuen. Sailkapeneko 2. postuan

  daude une honetan, azkentxandaren faltan, eta Hernaninjokatu beharreko partidan ber-dinketa lortzearekin nahikoa

  izango dute mailaz igotzeko.Ikusi behar zer gertatzen den,baina denboraldi bikaina osatudute gure herriko ordezkariek.

  Aitor Bolinagaketa Juan Bau-tista Valdubie-cok egundoko markaegin zuten Aixolakourtegiari 23 itzuli las-terka eman ondoren.Ehun kilometro eta er-di egin zituzten guzti-ra, eta horretarako be-deratzi ordu eta erdipasata behar izan zu-

  ten (09:32:15). Nahikoisilean eraman baduteere saiakera, jende as-ko joan zen goizetikeuren ahalegina ikusieta animoak ematera.Aixola ondo baino ho-beto ezagutzen dutebiek, han egiten baitu-te biek ere entrena-mendu gehienak.Amaieran pozik zeu-

  den biak egindako la-narekin eta “burutikhanketatik baino hobe-to” amaitu zutela onar-tu zuten. Bolinagak 49urte ditu eta bada ha-markada bat hasi zelamaratoietan eta ultra-maratoietan. Jokatuta-ko proben artean, Ar-gentinan, Norvegian,Jordanian... izan da.

  Domekero ohikoa bihurtu de-nez, pelota profesionaleko1. mailako buruz-burukoarentxapelketako jardunaldi berria izangodugu Astelena frontoian. Leiza bizkai-tarrak eta Bengoetxea VI.a nafarrakneurtuko dituzte indarrak oraingoan,oso borrokatua izateko itxura guztiakdituen partiduan. Aurretik, jaialdiko

  hasierako partiduan, Gonzalez eta Go-ñi III.a alde batetik, eta Xala eta Ba-rriola bestetik, bikote bakoitza 22. kar-toira heltzen saiatuko da. Azken parti-duan, bestalde, Uriarte eta Urberuagabizkaitarrak eta Berasaluze IX.a etaApeztegia izango dira, nor baino nor.Jaialdia, ohikoa denez, arratsaldeko17.00etan hasiko da.

  Leiza-Bengoetxea: buruz-buruko txapelketa Astelenan

  Bikoitza izan daitekeen maila igoera xakean

  Aixolako urtegiari 23 itzuli ehun kilometro eginez

  Aitor Bolinagak eta Valdubiecokjendearen laguntza eskertu zuten.

  Oinatz Bengoetxea bere onena ematen saiatuko da.

  Jose Mari Gorostegi Zabala(JOSE LUIS GURE LANKIDEAREN AITA)Apirilaren 12an hil zen, 80 urterekin

  ...eta kitto! Euskara Elkartea

  GGuurree aattsseekkaabbeeaa eettaa eellkkaarrttaassuunnaa aaddiieerraazzii nnaahhii ddiieegguu hhaarreenn sseenniiddee eettaa llaagguunneeii..

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Orbaizetatik Ibañetagaineraino joatekoaukera aprobetxa-tzeko hainbat lagunek emandute izena honez gero etaautobusa beteko da orain de-la hogei urte Klub Deportibo-ko mendi batzordeak antola-tutako lehenengo zeharkaldihura errepikatzeko asmoz.Bihar goiz abiatuko dira men-dizaleak 1988ko apirilaren

  16ko irtenaldi hura gogoratueta betetzeko, Belagoatikitsasora zeraman zeharkal-diaren lehenengo etapa huraberriro ere egiteko. Horrezgain, urte guzti hauetan ho-rrelako irteeretan parte hartudutenek aukera polita izangodute berriro ere elkartzeko.Hori bai, ibilaldia amaituta,mahai baten inguruan izangodute zer kontatu.

  Andoni Zendoia 55 urtekoKlub Deportiboko men-dizalea Aste Santuan Ne-palen izan da eta han Island Peak-en gailurra lortu. Joandako espe-dizioan bera izan da eibartar ba-karra, bost azkoitiar eta azpeitiarbatek osatu baitute zazpikotea.Taldeak hamahiru egunez Nepa-len zehar trekking-a egin zueneta, eibartarrarekin batera, Jorgeeta Xakarro azkoitiarrak iritsi zirengailurrera ( 6.185 metro).

  Martxoaren 14an irten ziren,hara 15ean heldu eta hilaren az-ken egunean hona bueltatzeko.

  Trekking-a egin zuten aklimata-tzeko, 8-9 egunez, 5.100 metro-ra dagoen oinarriko kanpalekurai-no. 24an gora iritsita, azkenekomila metroko desnibela, gogorre-na, geratzen zitzaien egiteko.Egun batean egin behar izan zu-ten, alturako kanpalekurik ez bai-tzuten jarri. Eguraldia ere lagunizan zuten Zendoiak eta taldeki-deak, azken egunean pixkat lai-notu bazuen ere beste guztiakgarbi-garbiak izan baitziren. Au-rretik ere Pirinioetan, Alpeetan...ibilitakoa dugu Andoni Deporre-ko mendizalea.

  Deporreko ordezkaria Himalayan

  Orain dela urte batzuk egindako zeharkaldi bateko irudia.

  Orbaizeta-Ibañeta, 20 urtekozeharkaldiak ospatzeko

  Kadete mailako txirrindularitza probaegokitu da oraingoan eta OtxoaMemorialaren XLVIII. edizioa joka-tuko da domeka goiz eta eguerdiaren arte-an. Irteera Untzagan emango zaio probari,10.15etan, eta helmuga Urkizun kokatukoda, Zubi-Gainen parean; aurrikusitako ba-

  tezbesteko abiadurari jarraitzen ba-diote, txirrindulariak hamabiak bostgutxirako izango dira helmugan.

  Lasterketak 66 kilometro izangoditu guztira, honako ibilbidearekin:Eibar, Elgoibar (buelta), Maltzaga, Soralu-ze, Bergara, Arrasate, Aretxabaleta, Esko-

  riatza (buelta), Arrasate, Bergara, Maltzagaeta Eibar.

  Otxoa Memoriala domeka goizean jokoan

  kirolez kiroL19

  Eibarko mendizalea, espedizio kideekin.

  Toribio Etxebarria, 4ttxxaakkuurr ii lleeaappaaiinnddeeggiiaa

  LLAASSTTEERR ZZAABBAALLIIKK

  tttteeeellll .... 999944443333 11112222 00008888 77772222 BBBBiiiissssttttaaaa EEEEddddeeeerrrr,,,, 7777

 • Espainiako txapelketarako 23urtetik azpikoen fase sektore-an, Kalamua judo taldeko Na-talia de Diosek brontzezko dominairabazi zuen. Errenterian jokatutakofase horretan, Aragoi, Errioxa, Na-farroa eta Euskadiko judokek jar-dun zuten. Eibarren jokatutako ale-bin torneoan, Nekane Muguruzakurrezko domina irabazi zuen.

  ...eta kitto!/2008-IV-18

  Kirolez kirol20

  Cordoban lortutako garaipe-naren ondoren, lau puntubesterik ez zaizkio falta Ma-nixen taldeari 50 puntura iristeko.Ikusita Eibarko taldeak etxean zeinsendo diharduen, Castelló talde in-dartsuak ere ez du erraza izangoIpuruan punturik ateratzea. Parti-dua domekan jokatuko da, arratsal-deko 18.00etan hasita. Hiru-garren mailako taldeak, bestalde,

  Laudion jokatuko du bihar arratsal-dean, bertako Laudio Sallekorenaurka. Igoera promozioa jokatzekoaukerak ditu oraindik Eibar B-k.

  Bestalde, partidu aurretik EskoziaLa Brava peñak antolatuta zuen Ma-tuteko Saltxitxoiaren Jaialdiaren II.edizioa bertan behera geratu da,diotenez “beharrezkoa izango zenmateriala prestatzeko arazoak direla-eta”. Beste batean izan beharko da.

  Garaipen bikainalortu zuen here-negun ArratekLeongo Ademarren au-rrean. Denboraldi hone-tan, gainera, hirugarrenaldiz nagusitzen dira ei-bartarrak, aurredenboral-dian Egiako torneoannagusitu zirelako eta Li-gan ere bai Ipuruan joka-tutako partiduan. Debreentrenatzaileak zioenmoduan, denboraldiko2. zatirik onena egin zu-ten Arratekoek eta zortzigoleko aldea kendu zio-

  ten Jordi Riverak entre-natzen dituztenei (34-26). Goleatzaile nagusie-na Jurkiewicz izan zenbeste behin, 11 golekin.

  Zapatu arratsaldeaneta TV2ko kamarak aurre-an direla jokatuko denKopako finalerdietakopartiduan, eibartarrekCiudad Real mundukotalde handienari egin be-harko diote aurre. Partiduhorretarako bihar goize-ko 10.00etan irtengo du-ten doaneko autobusakantolatu ditu Arratek.Ekainaren 6an hasi eta 8anamaituko den txirrindularitzaprobak aurten baditu, bai,

  hainbat berrikuntza eta, zaleei begi-ra, oraindik eta pizgarri gehiago.Iazkoari jarraituz -eta antolatzaileekondorengo edizioetan berriro bostegunetarakora bueltatzea baztertuez badute ere-, hiru egunetako pro-ba izango da aurtengo edizioa; Arra-teko Santutegiaz gain, Bakio, Agu-rain eta Eibar izango dira itzuli ho-rretako ardatz nagusiak. Ikusgarrita-sunaren alde egin nahi izan duteprobako antolatzaileek eta oraingo-an lasterketa ez da irtengo Untzaga-tik: aurreneko etapa bietako irteeraeta helmuga herri berean izangobaita (Bakion lehena eta Agurainenbigarrena). Berritze bide horretan,

  gainera, erlojuz kontrakoa ere ez dajokatuko aurten; hori dela-eta, las-terketako talde-taktikak eta indarrakizango dira erabakigarri, batez ere.Ekainaren lehenengo asteburuko ba-rixakuan hasi eta domekan amaitukoden 2008ko Euskal Bizikletak hona-ko etapak izango ditu: Bakio-Bakio(155 kilometro, Bizkaia aldean),Agurain-Agurain (163 km., Arabanbatez ere) eta Eibar-Arrate (151 km.Gipuzkoako lurraldean jokatzekoa).

  Euskal Bizikletaren itxura berria

  Eibar-Castelló domekan, 18.00etan

  Judoken torneoak

  Martitzenetik dago Tenerifen Ander Romara-te Urbat-Urkotronikeko igerilaria, igeriketaminusbaliatutako Espainiako selekzioakdeituta, eta asteburuan absolutoekin Kopa jokatukoduen kirolaria. Eta bihar hasi eta astelehenera arte, jo-koan da ere Espainiako Kopa eta Urbateko hiru or-dezkari izango dira: Maider Perales L’Hospitaletenlehiatuko da, bizkar modalitateko 50, 100 eta 200metroko probetan; eta Castellónen jokatuko den mu-tilenean Markel Alberdi (libre erako 400eko eta1.500ekoan) eta Aitzol Arrillaga (bizkar erako 100 eta200 metroak eta estiloko 400ekoan) izango dira. Hi-rurak ere Bardulia taldearekin hartuko dute parte.

  Urbateko igerilariak Espainiako lehiaketetan

  Arrate zapatuko Kopakofinalerdietan

  Konfekzioak

  EMAKUME ETA GIZONM O D A

  %% 943 20 22 33 Zuloagatarren, 7

  l ttaarrttaakkl eennkkaarrgguuaakk

  eettxxeerraaBidebarrieta 28 %% 943 20 79 73

  San AndresGozotegia

 • Vaivén Producciones taldeak ‘Inalanbrikak’bere azken lana taularatuko du bihar arra-tsaldean, 18.00etatik aurrera Coliseo an-tzokian. Marina Aparicio, Getari Etxegarai eta Ai-nara Ortega antzezleek ahots-hirukote batek berelehen kontzertuari aurre egiteko orduan dituenbeldur eta zalantzak agerian lagako dituzte. OlgaMargallo eta Ana Pimentak zuzentzen duten an-tzezlana “komedia musikal” gisa kalifikatu dute etaume zein gurasoentzat aproposa da. Musikak ga-rrantzi handia du lanean, Iñaki Salvador pianojole-aren ekarpenari esker.

  Egileen berbetan, “lanaren helburuetako batumeak beraien beldurrak askatu eta erakusterabultzatzea da eta, horregatik, lanak eskaintzenduen gakotako bat beldurraren inguruan txikitatiknormaltasunez berba egitea eta helduei beldurradutela adieraztea komenigarria dela erakusteada”. Antzezlanerako sarrerak 5 euro balio du.

  Umeendako antzerkia bihar arratsaldean

  LaburrakNNEEKKAAZZAARRIITTZZAAEEKKOOLLOOGGIIKKOOAA

  Ortua modu naturalean no-la zaindu eta loren ingurukobeste kontu interesgarri ba-tzuk ikasteko aukera izangoda martitzenetik aurreraPortalean, EHNEk EibarkoUdalaren eta Ikasten-en la-guntzarekin antolatutakoikastaroan. Ekainaren 3ra ar-te iraungo duen ikastaroamartitzenero emango dute,16.00etatik 18.30etara etaizen-ematea doan da. Izenaeman nahi duenak 667-207684 telefono zenbakiradeitu behar du (Rosa Mari).

  DDEEBBAAKKOOAARRTTEE EESSKKOOLLAA

  Udari begira, uztaila etaabuzturako ikastaro eskain-tza zabala izango da Deba-ko Arte Eskolan: grabatukalkografikoa (hastapenak),egurra lantzeko tailerra,marmolezko eskultura,brontze-galdaketa artisti-koa, zeramika-serigrafia(hastapenak), pintura taile-rra, forja lanen hastapenaketa zeramikaren hastape-nak. Informazio zabalagoaizan nahi duenak www.de-barte.net helbidean edo943191804 telefonoankontsultatu dezake.

  BBAARRRREETTEERRAAPPIIAATTAAIILLEERRRRAA

  Nafarroako Kutxaren (CAN)‘Canchak’ helduendako ba-rreterapia tailer praktikoaantolatu du datorren eguaz-tenerako. 19.00etatik aurre-ra Ainhoa Ruiz arduratukoda tailerrarekin, Errebal ka-leko 22an. Sarrera doan da.

  ZZEEZZEENNKKEETTAARRAAKKOOSSAARRRREERRAAKK

  Maiatzaren 11n Eibarrenegingo den zezenketarakosarrerak salgai daude herri-ko hainbat taberna eta esta-blezimendutan. Sarrerak,aukeratzen den tokiarenarabera, 35 eta 80 euro bi-tartean eskuratu daitezke.

  21firin faraN

  Umeen beldur eta zalantzak landuko dira obran.

  EEuusskkaarraarreenn JJaattoorrrriiaarreenn IIIIII.. BBiillttzzaarrrraa.. Langraitzen egingo da bil-tzarra maiatzaren 17an. Bilkura egiteko Oka-Iruña aukeratu dute,“udalerri horretan aurkitutako idazkunek euskararen jatorria argi-tzen laguntza handia eskainiko dutelako”. Mahai-ingurua izangoda euskararen oinarrizko hamabi hitzen etimologiari buruz.

  EEkkaaiinnaarreenn 1144aann MMiinnttzzaa EEgguunnaa.. Topaguneak udaberri amaierara-ko antolatu du III. Mintza Eguna eta Algortan eta Romon egingoda festa. Euskal Herri osotik etorritako 400 bat berbalagun biltzeaespero dute, euskara dakitenak eta ikasi berriak elkartuz. Gauregun 46 udalerritan 2.500 berbalagun edo mintzalagun daude.

  EEuusskkaarraarreenn ggaaiittaassuunn aaggiirriiaakk bbaalliiookkiiddeettuuzz.. Euskararen gaitasunegiaztagiri guztiak elkarrekin baliokidetu ditu Eusko Jaurlaritzak,parekatzea egiteko oinarri gisa Europako Erreferentzi Marko Bate-ratua erabiliz. Hizkuntzen Europako marko horretan erabakitako B-1, B-2, C-1 eta C-2 ziurtagiriekin parekatzea onartu du dekretuak.

  ZZiieennttzziiaa eeuusskkaarraazz jjeennddaarrtteerraattzzeekkoo aallddiizzkkaarriiaa.. Araba, Gipuzkoaeta Bizkaiko Diputazioek, Eusko Jaurlaritzak, EHU Euskal Herriko Uni-bertsitateak eta Elhuyar Fundazioak Irrika aldizkaria eta webguneaaurkeztu dute. Dibulgazio zientifikoko aldizkaria DBHko 3. eta 4.maila eta batxilergoa ikasten diharduten gazteei dago zuzenduta.eu

  sker

  aren

  tx

  ok

  oa

  CCAARRMMEELLOO UURRDDAANNGGAARRIINNidazle eta ekonomilariak “Ofi-cios Tradicionales” bildumako11. liburua kaleratu berri du. Gi-puzkoako Diputazioak editatu-tako liburuaren aurkezpena hi-laren 23an egingo da, LiburuAzokaren barruan. 224 orrialdeditu eta 7 euroko prezioa.

  PROTAGONISTA

  Urteroko moduan, danborradarako presta-tzen hasi dira eibartar asko: eguaztenarratsaldetan dira entsaioak, betiko to- kian (Bittor Sarasketa kaleko lokalean). Umeek19.00etatik aurrera entsaiatzen dute eta, ondo-ren, nagusien txanda 20.00etan hasten da. Danborradarako entsaiatzen

  NTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA

  Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetan

  Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoak

  ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

  BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

  ZERBITZU IRAUNKORRA:% 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64

  MEKANIKETARAKO

  TRESNAK

  UURRKKIIZZUU,, 77 % 994433 8822 0044 9944 // 994433 1122 1111 2200 Faxa: 994433 1122 1111 [email protected]@uutthheemmeekk..ccoomm

  SPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriak

  ...eta kitto!/2008-IV-18

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Firin faran22

  Aupa Asier. Zer moduz?Badakit ez dela osoohikoa zutabetxo ho-netan gutun pertsonalak idaz-tea, baina, zuretzat bezala,Euskaltegi honetako bestehamaika ikaslerentzat idatzdezaket gutun bat. Eta denakantzerakoak. Horien izeneantokatu zaizu zuri gaurkoa.Kontua da urte hau EibarkoUdal Euskaltegian pasatu du-zula eta hasi zinenetik hilabe-te batzuk pasatu dira dagoe-neko. Denbora tarte honetanfin ibili zara klasean, eta libu-ru batzuk eraman dituzuetxean irakurtzeko. Orain de-la urte asko ni neu ere Euskal-tegiko ikaslea izan nintzen etaoraindik gordeta ditut, bainaez dakit oso ondo non, zen-bait idazlan eta apunte. Ezdut orain gogoratzen zenbatberridazketa eta sinonimoaklantzeko ariketa prestatu ni-tuen, baina ez ziren gutxiizan. Badakizu hemen fotoko-pia falta ez dugula izaten! Be-ti saiatzen gara behar duzuenguztia ematen eta ez da alpe-rrikako lana. Zu bezalakoikasleentzat egiten dugu langustura baino gusturago etazuek bezainbeste pozten garaemaitza onak lorten dituzue-nean. EGA azterketan atari-koa gainditu duzu. Baita HA-BEren 3. mailakoan ere. Zo-rionak! Eta argi eduki ez delakasualitatea izan. Lortu duzu-na egindako lan tinkoarenemaitza baino ez da. Azterke-ta edo tituluaren premiarikgabe, gauza bera gertatzenda Euskara bereganatzen aridiren ikasle asko eta askore-kin. Zuentzat eta zuekin egi-ten dugu lan. Eta horrela ja-rraitzeko asmoa dugu. Baihorixe! Badakizu edozertara-ko hemen gaituzula. Bitarte-an, ondo izan!

  Ikasle batieskutitza

  JJoorrggeeBBeeoorrlleeggii

  Eguaztenean aurkeztu zuten Portale-an ‘Paulino Larrañaga. Arte Ederreta-ko bihargiña’ liburu-katalogoa. JoseValderrey argazkilariak koordinatutako la-na artistak iazko urrian Portalean egin zuenerakusketan oinarrituta dago. 96 orrialde-

  tan artistaren bizitza eta lanari errepasoaematen zaio eta, horrez gain, bere lanesanguratsuenen argazki ugarirekin osatudute katalogoa. 90 urte bete berri duen ar-tista pozik agertu zen liburuaren aurkezpe-nean. Liburua 10 eurotan salgai dago.

  Datorren ikasturteko Es-kola Agendaren gaia Ei-barko kirol klubak izan-go da. Udaletik jakitera emandutenez, “klub asko direnez,agenda horretan honako klubhauek hartuko dute parte: CDUrki, Urbat igeriketa, IpuruaGimnasia Erritmikoa, EibarkoKlub Deportiboa (xakea, atletis-moa eta txirrindularitza), Eibarrugbi taldea, Arrate eskubaloitaldea, Kalamua judoa eta Eibar-tarrak foball taldea. Gainontzekoklubek hurrengo ikasturtekoagendan hartuko dute parte”.

  Agendako azal biak diseina-tzeko lehiaketan herriko ikas-

  tetxeetan ikasten diharduten12-18 urte bitarteko gazteekhar dezakete parte. Antolatzai-leek klub horien logotipoakErrota Gaztelekuko ordenagai-luetan jaisteko moduan ipinidituzte, norbaitek bere disei-

  nurako erabili nahi baditu. Ira-bazleak 300 euro jasoko dueta bere diseinua herrian bana-tuko duten Eskola Agendanerabiliko dute. Lanak maiatza-ren 2tik 16ra jasoko dituztePegoran.

  Kirol taldeak Eskola Agendarako

  Paulinoren lanaren katalogoa

  Gaur arratsaldean inau-guratuko du erakuske-ta Iñigo Manterolamargolariak Topalekuan. Apiri-laren 27ra arte, Orion jaio etaZarautzen bizi den artista ho-nen lanak ikusteko aukera pa-regabea izango da, ohiko or-dutegian: astegunetan, 19.00-etatik 21.00etara eta zapatueta jai egunetan, berriz,12.00etatik 14.00etara eta19.00etatik 21.00etara. Artistaeta bere lana hobeto ezagutunahi duenak, www.imantero-la.com helbidera jo dezake.

  Iñigo Manterola Topalekuan

  Zarautzen bizi den oriotarraren lanak hilaren 27ra arte ikusi daitezke.

  LEIR

  EIT

  UR

  BE

  LEIR

  EIT

  UR

  BE

  SIL

  BIA

  HER

  NA

  ND

  EZ

  SIL

  BIA

  HER

  NA

  ND

  EZ

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  -- EEssaatteenn ddaa hhiissttoorriiaa ggaarraaiilleeeekkiiddaazztteenn dduutteellaa.. GGeerrrraa ZZiibbiillaa--rreenn kkaassuuaann hhoorrrreellaa iizzaann ddaa??

  Dudarik gabe. Gutxienez,frankismo garaian ez zegoenbeste historilaririk eta, hortik au-rrera, denetarik egon da. Horre-la, 70. eta 80. hamarkadatik au-rrera, sakontasun eta zehazta-sun aldetik askoz hobeto idatzidira gauzak. Historia ez da ixteninoiz, hau da, bertan agertzendiren gauzak ez dira egia boro-bilak. Hala ere, dudarik gabe,askoz gehiago dakigu eta histo-rikoki ziurragoa da orain argita-ratzen dena lehengoa baino.-- ZZeeiinn iirriittzzii ddaauukkaazzuu ‘‘MMeemmoo--rriiaa HHiissttoorriikkooaa’’--rreenn ggaaiinneeaann??

  Oso gauza interesgarria suer-tatu da horrekin. Pentsatzennuen hau gai historiko edo aka-demiko batean geratuko zela,eta ez zela aukerarik izango jen-dearen artean horrelako grinakedo nahiak berpizteko. Nafarro-an orain dela 30 urte hasi ginenkontu honekin eta ia 8 urtetan ja-so genuen jakin beharrekoa. Ha-la ere, uste dut Gerra Zibilareneta errepresioaren kontuak ezduela amaierarik, karlismoak izanzuen moduan, adibidez. Zerga-tik? Oso gai hunkigarria delakoeta, bestetik, politikoki garrantzi-tsua delako. Oso kuriosoa izanda errepresaliatuen bigarren be-launaldia hasi dela mugitzen etahaiek direla orain mugimenduhonen atzean daudenak.-- GGeerrrraa ZZiibbiillaazz eettaa eerrrreepprreessiioo--aazz eezzaagguuttzzeenn ddeennaa bbeehhaarr ddeennbbeezzaallaa eezzaagguuttzzeenn ddaa??

  Historia ez da zientzia zeha-tza. Interpretazio asko egin dira,baina gehiago egin daitezke

  oraindik. Irakurleak, sufritu dute-nek eta hauen ahaideek ikusi be-har dute ematen den informazioeta interpretazio berriekin hobe-to ulertzen dutela gertatutakoa.Baina, hala ere, ezin da esan“hau horrela izan zen”. Izan ere,pertsona batek bere bizia emanzitekeen zeuzkan ideiengatik,baina pertsona hori falangistaedo anarkista izan zitekeen. Ho-rrela, balorazio moral edo politi-ko-ideologikoa ezin da eman,bakoitzaren kontua da hori.-- GGaauurr eegguunneeaann oonnddoo aazztteerr--ttzzeenn ddaa hhiissttoorriiaa??

  Zalantzarik gabe. Badaudegauza batzuk jada ez direnakeztabaidatzen, adibidez, GerraZibilaren kasuan, zenbakienkontuen eztabaidak amaituegin dira. Orain aztertzen du-guna da zein garrantzi duen da-kigunak historiaren interpreta-zio batean. Hau da, errepre-sioa, adibidez, beste gauza batbezala jorratu dezakegu edoezin da ulertu frankismorik ga-be? Hor dago eztabaida: erre-presio eta indarkiaren funtsafrankismoaren interpretazio ba-tean. Hori legean ikusten da, ezdelako tratatzen, Gerra Zibilekourteak bakarrik agertzen diraeta ez hurrengo 40 urteak.-- EEttaa zzeerrggaaiittiikk eezz ddaa ttrraattaattzzeenn??

  Ardurarengatik. Erantzunki-zuna 1975 urtera arte heltzenda eta trantsizioan frankismoa-ren azken etapan dena zehaz-tuta laga zutenek hartu zutenparte. Gauza da, eztabaida hur-bildu egin dela, baina hurbiltze-an gure demokrazia santu haumugitu behar da eta hor ikus-ten ditut nik arazoak.

  ‘1936: Gerra Zibila etaErrepresioa’ izenburupeanhitzaldia eskainiko duMajuelo historialariak,…eta kitto!-k antolatzenduen ‘Illunabarrian’ekimenaren barruan.Hitzaldia martitzeneanizango da, 19.00etatikaurrera …eta kitto!-kUrkizun dituen lokaletan.

  EEMMIILLIIOO MMAAJJUUEELLOO,, HHIISSTTOORRIIAALLAARRIIAA::““ZZeeoozzeerr bbaaddaa iinnooiizz iixxtteenneezz ddeennaa hhoorrii hhiissttoorriiaa ddaa””

  23firin faraN

  ZZaappaattuuaann BBiillbbookkoo UUddaall TTxxiissttuullaarrii BBaannddaakk kkoonnttzzeerrttuuaa eesskkaaiinniizzuueenn CCoolliisseeoo aannttzzookkiiaann,, AAllooss QQuuaarrtteett ttaallddeekkoo mmuussiikkaarriieekkiinnbbaatteerraa.. Kontzertura joan zirenek hainbat pieza ezagun entzutekoaukera izan zuten, benetan berezia izan zen emanaldian.

  Bilboko txistulariak Coliseoan

  EEgguueenn eettaa bbaarriixxaakkuuaann CCoolliisseeooaann eesskkaaiinnii zzeenn ‘‘LLaa TTrraavviiaattaa’’ ooppeerraaeezzaagguunnaa oossoo oonnddoo hhaarrttuu zzuueenn jjeennddeeaakk,, eegguunn bbiieettaann aannttzzookkiiaabbeetteettaa eeggoonn zzeenn--eettaa.. Nueva Lírica konpainiako abeslari eta musi-kariek eskainitako saio bien amaieran txalo ugari jaso zituzten.

  AAppiirriillaarreenn 3300eerraa aarrtteeCCrriissttiinnaa AAzzppiirrii UUggaarrtteebbuu--rruu eeiibbaarrttaarrrraarreenn mmaarrggoo--llaannaakk EEllggeettaann iikkuusstteekkooaauukkeerraa iizzaannggoo ddaa,, EEssppaa--llooiiaa kkaaffee aannttzzookkiiaann.. Ei-barko Artisten Elkartekokideak bere azken lanakipini ditu ikusgai, olio etaakuarelak. Erakusketarakosarrera librea da.

  Cristina Azpiriren koadroak Elgetan

  Opera saio bikoitz arrakastatsua

  LEIR

  EIT

  UR

  BE

  LEIR

  EIT

  UR

  BE

 • ...eta kitto!/2008-IV-18

  Euskal Meteorologia Agentziatik

  EURIABIHAR goizean hodeiak eta ostarteaktartekatuko dira eta noizbehinka tanta batzuk bota ditzake. Arratsaldean zaparradak eta ekaitzak lagako dizkigute hodeiek. Egunaren amaieran atertu egingodu. Hegoaldeko haizea ibiliko da, zerbaitgora eginez tenperaturak. DOMEKAN berdinjarraituko du, baina euri gehiagorekin.

  eguraldia

  Agenda24

  SOS deiak...........................112Pegora ................................010Udaletxea ............943 70 84 00Portalea ...............943 70 84 39Udaltzaingoa.......943 20 15 25Mankomunitatea....943 70 07 99Debegesa ............943 82 01 10KIUB ....................943 20 38 43Epaitegia .............943 03 34 00Iberdrola..............901 20 20 20Naturgas..............902 12 34 56DYA Larrialdiak...943 46 46 22Gurutze Gorria....943 22 22 22Mendaro osp.......943 03 28 00Anbulategia.........943 03 25 00Torrekua ..............943 03 26 50Errepideak...........902 11 20 88Ertzaintza ............943 53 17 00Eusko Tren..........902 54 32 10Pesa.....................902 10 12 10Taxiak ..................943 20 30 71.............................943 20 13 25

  Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74

  telefono jakingarriak

  EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. La-neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40eta-tik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegu-nak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. La-neguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-ARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Do-meka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-nak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik21.55-era orduro.

  autobus ordutegiak

  EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egu-nero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

  tren ordutegiak

  domeka20

  TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA1100..1155..-- Otxoa Memoriala,Untzagatik irtenda. Helmuga:Urkizun, 11.55ak inguruan.

  ZZUUBBII GGAAIINNEEKK 33 UURRTTEE1122..0000//1155..0000..-- Trikitilariensaioa. Zubi Gain tabernan.

  barixakua18

  ZZUUBBII GGAAIINNEEKK 33 UURRTTEE1199..3300//2211..0000..-- Piskolabisadenentzat. 2222..3300..-- Heinekenjaia: zozketa (fabrikara 12 bi-daia eta 5 litroko 10 kupela).0000..0000..-- Marsel Magoarensaioa. Zubi Gain tabernan.

  astelehena21

  ZZIIBBEERRGGEELLAA1122..0000..-- Zibergelaren berri-naugurazioa. Untzagako jubi-latu etxean.

  DDAANNTTZZAA1177..3300..-- Sevillana erakustal-dia, Azahar taldearekin. Dan-tzaldia, José Airasek zuzendu-ta. Untzaga jubilatu etxean.

  zapatua19TTXXAANNGGOOAA

  0099..0000..-- Arrate Kultur Elkarte-ak Arrikrutzera (Oñati) anto-latutako txangoaren irteera.Ego-Gain autobus geltokitik.

  AATTEE IIRREEKKIIAAKK1100..3300..-- Lea Artibai ikastetxea-ren eskaintza ezagutzeko jar-dunaldia. Markina-Xemeinen.

  LLIIBBUURRUUAARREENN EEGGUUNNAA1100..3300..-- Liburu-salmenta,Aierbe liburudendaren esku-tik. Untzagan (jubilatu egoi-tzaren aldamenean).

  ZZUUBBII GGAAIINNEEKK 33 UURRTTEE1122..3300//1155..0000..-- Trikitilariensaioa. 1199..3300//2211..0000..-- Piskola-bisa denentzat. 2233..3300..-- Barce-ló rona eta Gin MG jaia: sariak,opariak, azafatak... 0000..1155..--Karaoke jaia, sariekin. Sorpre-sa. Zubi Gain tabernan.

  BBAAZZKKAARRIIAA EETTAA ZZIIRRKKUUAA1144..3300..-- Bazkari makrobioti-koa. 16.30.- Zirkua Iruñeatik.Egunean zehar oihaletanegindako pinturen erakuske-ta. Tallarra gaztetxean.

  ZZIINNEEAA JJUUBBIILLAATTUUEE