Click here to load reader

GESTALT PŘÍSTUP · 2021. 5. 26. · KLÍČOVÉ KNIHY Ego, Hunger, and Agression: A Revision of Freud’s Theory and Method (1945), přepracovanévyd. Ego, Hunger, and Agression:

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GESTALT PŘÍSTUP · 2021. 5. 26. · KLÍČOVÉ KNIHY Ego, Hunger, and Agression: A Revision of...

Oswald Schorm
FREDERICK PERLS
• v dtství zpochybování a vzpoury
• univerzita Friedrich Wilhelm – 1921
• vlastní analýza u W. Reicha
• pracoval v Jihoafrické republice po dobu 12 let a tam formuloval myšlenky Gestalt terapie 30. léta 20. století
• Po válce il v New Yorku
• 60. léta Los Angeles, Miami, Kalifornii a Britské Kolumbii
• 1969 sthování do Kanady
KLÍOVÉ KNIHY Ego, Hunger, and Agression: A Revision of Freud’s Theory and Method (1945), pepracované vyd. Ego, Hunger, and Agression: The Beginning of Gestalt Theory (1969)
Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality (s Ralphem F. Hefferlinem a Paulem Goodmanem, 1951)
In and Out the Garbage Pail (1969)
Gestalt Therapy Verbatim (ed. John O. Stevens, 1969, . Gestalt terapie doslova, 1996) The Gestalt Approach and Eye Witness to Therapy (1973) Gestalt Is: A Collection of Articles About Gestalt Therapy and Living (ed. John O. Stevens, 1975) Gifts From Lake Cowichan (Patricia Baumgardner) & Legacy From Fritz (1975)
Audio: Gestalt Therapy and How It Works (1966) Dream Theory and Demonstration (1968)
LAURA PERLS
• psychoanalytika, doktorát z pírodních vd, studium práv, doktorát v Gestalt psychologii
• studovala u teolog P. Tillicha a M. Bubera
• 1930 satek s F. Pearlsem – spolu 2 dti
• 1933 – odchod z Nmecka do J. Afriky
• od 1952 vedla New York Institut for Gestalt Therapy
• kniha Living at the Boundary - 1992 1905 – 1990 Pforzheim - Pforzheim
NÁSLEDOVNÍCI
2. Kognitivn behaviorální
3. Humanistický – proitkový
5. Integrativní
6. Ostatní
• Psychoanalýza – W. Reich („sexuální politická ekonomie“ libido a sociální apekty)
• Paul Goodman – myšlenky K. Lewina (teorie pole) a O. Ranka (PA - porodní trauma)
• Zen budhismus – koncept Satori (náhlé uvdomní)
• Jan Smuts (politik, filosof, voják) – termín „holismus“
• Laura Pearls – spolená práce s manelem
PSYCHOLOGIE vs PSYCHOTERAPIE
Gestalt terapie se odkazuje na Gestalt psychologii.
„Akademití gestaltisté mne samozejm nikdy nepijali …rozhodn jsem nebyl istý gestaltista“
F. Pearls (Gestalt psychology and Gestalt therapy
Mary Henle, 1978)
Psychoanalýza – analýza osobnosti
Fenomenologie - Jak se vci samy ukazují ve vdomí
Transpersonalita pesah
dle Clarkson 1999
SROVNÁNÍ S DALŠÍMI SMRY
Nkteré podobnosti s humanistickými a existenciálními terapiemi • Zamujeme se na tu a te • Draz na individuální svobodu a odpovdnost • Zameno na vhled • „Já-ty" vztah • Holistické pojetí (integrované)
Odlišné • Více konfrontaní a direktivní ne humanistické • Více zamené na mikro-chování ne existenciální rozmr
TEORETICKÉ TEZE
Lidé vnímají vci jako celky a celek je více ne souhrn jeho ástí (tj. holisticky) ivot je nejlépe pochopitelný tím, e známe subjektivní, vnitní, nikoli objektivní, vnjší (fenomenologický) Uvdomní se stále mní a kadý okamik je jedním z moností zaloeného na vyvíjejícím se povdomí. Jsme tvrci našeho vlastního osudu (existencialismus) Cesta k celistvosti a zdraví je interakce s pírodou a s ostatními lidmi bez ztráty individuality (kontakt) Lidé jsou manipulováni, vyhýbají se sobstanosti a nejsou ochotni akceptovat své vlastní vnímání jako platné. Zmna se dje v souasnosti. Pokud chcete jít na Aljašku, odkud zanete?
LIDSKÁ PIROZENOST
• Nejdleitjšími oblastmi zájmu jsou myšlenky a pocity, které lidé proívají v tuto chvíli (at the moment)
• Normální zdravé chování nastává, kdy lidé jednají a reagují jako celistvý organismus. (total organism)
• Mnoho lidí rozdrobí své ivoty, rozdluje soustední a pozornost mezi nkolik vcí najednou (at one time)
• Pohled na lidskou pirozenost je pozitivní
LIDSKÁ PIROZENOST
• Lidé jsou schopni se stát samoregulaními bytostmi, které mohou ve svém ivot dosáhnout pocitu jednoty a integrace
• "Ztra svou mysl a pij ke svým smyslm„
• Uvdomování me být léivé
• S plným uvdomním se rozvíjí samoregulace a celistvá osobnost pevzala kontrolu
• Zdravé fungování se vyznauje kontaktem, plným vdomím, plným smyslovým fungováním a spontánností. Psychologické zdraví je charakterizováno zdravou hranicí mezi sebou a prostedím. Zdravá hranice je jednak s pronikavostí, jednak s pevností.
OSOBNOST
• Konené cíle = denní cíle jsou biologické poteby (hlad, sex, bezpeí, dýchání, peití)
• Sociální role = prostedky jimi dosahujeme svých konených cíl (pracovní rolí vydláváme na uspokojení poteb)
• Nasloucháním svému tlu – si uvdomujeme naléhavé cíle a naplujeme je
• Dosahování úplnosti poteb – vytváí celky = Gestalty, které udrují celistvost organismu
• místo naplování pirozených poteb – hrajeme spoleenské hry (zprostedkovan vedou k naplnní cíl)
OSOBNOST
• energie jde do sociální role (pracovník, student, rodi…)
• opakované hraní role vede k manipulaci s okolím a ke zvykm – k rigidit
• pirozená existence se mní v pseudosociální
• „já jsem já a jsem to, co jsem“ (Perls o odpovdnosti)
• ostatní lidé se zodpovídají za sebe a nemáme za n odpovdnost (x všemohoucnost a zasahování do ivota)
• Proívejte ivot naplno, bez pedsudk, kadou vteinu
• Bute vším, ím mete – objevujte, hrajte si, bute kreativní
„GESTALT MODLITBA“ F. PERLSE:
„Já dlám své a ty dlej taky svoje.
Nejsem na svt proto, abych il podle tvého oekávání a ty nejsi na svt proto, aby ses ídil podle mého.
Ty jsi ty a já jsem já a jestlie náhodou najdeme jeden druhého, je to krásné.
Jestlie ne, nedá se s tím nic dlat.“
VÝVOJ
• ivotní cyklus jde od závislého dítte na matce k dosplým, kteí se spoléhají sami na sebe
• dít se uí stát, chodit, uí se …postupn pebírá odpovdnost za sebe sama
x
• slepá ulika – poadavky – které dít nezvládá vedou k ustrnutí
• strach z výprasku - vede ke katastrofickému oekávání (= dtský strach z následk vlastní nezávislosti projikovaný na rodie)
• odlišnost vede k strachu a k riziku odmítání
• rozmazlenost (=bez frustrace a samostatnosti) vede k setrvávání v bezpeném prostedí a k manipulacím na udrení
SEBEREGULACE
Seberegulace je zaloena na sebeuvdomování
proces vypadá takto:
• Poátení stav rovnováhy
• Rozvíjení povdomí o poteb, pocitu nebo touze
• Probíhá akce
Osobnost má poruchu procesu rstu (neurozu)
1. Pedstíraná – hraní rolí „jako by“, „maya“ = petváka falešné vlastnosti chrání ped protiklady (polaritami) Snaí se být, co nejsou.
2. Fóbická – obavy z poznání, jak moc jsme nespokojeni se sebou samými (oekávání e nebudeme milováni rodii, za pirozené chování) Uvdomují si strach, který nutí hrát falešnou hru.
3. Slepá ulika - strach se pohnout vped bez podpory okolí (manipulace s druhými místo samostatnosti)
Vyaduje podporu bez lepšího zpsobu vypoádat se se strachy.
4. Imploze – vnitní strnulost – rigidní charakter, bezpeí a jistota, umrtvení. Uvdomování si svých limit.
5. Exploze – uvolnní ivotní energie, ití naplno, orgasmus, emoce, zármutek, radost
Objevte nevyuitou energii /vázanou na zachování falešné
existence.
• expert frustruje klienta konfrontací s neuvdomovanými potebami
• pivádí ho tím k dalšímu kroku (bez ohledu na jeho pipravenost)
• práce s odporem nejde cestou zvdomování, ale spíše donucením
• neúspch terapie je problémem klienta (aby se s tím sám vyrovnal)
TERAPEUTICKÁ VÝCHODISKA
• síla je v pítomnosti – „tady a te“ je ohniskem práce • cílem je uvdomní – odlišitelné od vzpomínek • draz je na proívání • terapeut je nástrojem (léivým prostedkem je vztah s
terapeutem) • terapie je píliš dobrá, aby se omezovala jen na to, co je
dobré • klient je jedinená bytost, která existuje ve svém
ivotním poli • zvdavost je více ne hodnocení
(Polsterovi, Yontef)
- spojování
- uvdomování (Yontef)
Kontakt znamená zachycení hranice. Kde jsem já a kde jsi ty.
Terapeut podporuje klienta v uvdomování si svých vzorc chování a rozšíil své monosti. (viz bohatost chování a proívání)
Uvdomní je zkoumání – rozšíení moností (ne korekce).
Naplování poteb - organismický princip
Odpovdnost – klient se sám rozhoduje - díky uvdomní si me vybírat, co z prostedí chce pijmout a co vyuít k vlastnímu rozvoji
KONTAKTNÍ CYKLUS J. Zinker
ivot lovka probíhá v cyklech • cyklus je principem kontaktu organismu a prostedí • souvisí s uspokojováním poteb • jedna poteba se stává figurou – po uspokojení se celek uzavírá a vystupuje
jiná poteba Terapeut pomáhá urit fázi procesu, kde je cyklus narušen Volí intervenci s cílem uvdomní, porozumní a nalezení funknjšího zpsobu kontaktu.
KONTAKTNÍ MECHANISMY
Terapie - zkus to jako oni (pijmi to zpt)
Introjekce – pijímání nerozlišujícím zpsobem, neintegrují, naivní
Terapie - chci to nebo nechci? (rozhoduji se sám, mám kompetenci)
Retroflexe – iní sob to, co chtjí dlat druhým nebo aby jim dlali druzí (udlám si to sám)
Terapie - pijetí odcizených ástí, dialog musíš – nemohu „Top-under dog“
KONTAKTNÍ MECHANISMY
Konfluence – vyhýbání se rozdílnosti, neodporování, konformita, stádnost (nerozlišují co a kdo)
Terapie - co ty vlastn chceš? Co ty cítíš? Co práv dláš?
Deflexe – vyhýbání se pímému kontaktu, popení osobních vztah, ml bych …, odbíhání od tématu, vyhýbání se cíli
Terapie - strun! Sdílení oslovením Ty …
Izolace – oddlení se od druhých, nechte mne být!, já a ostatní
Terapie - otvírání moností – kdo by mohl, koho poádat …
POJMY - PRINCIPY
Uvdomní – kontakt s vlastní existencí v pítomnosti (tady a te)
myšlenky, tlo, emoce, v daném vnjším prostedí
Klient i terapeut pracují na uvdomování i tam kde to klientovi nejde, princip tady a te
Práce s asem – vdy z pozice aktuálního proitku
„Uvdomní v Gestalt terapii znamená prost, e se lovk vnuje svému proívání“.
Procesní práce – jak se co dje - je dleitjší, ne pro se to dje
Do popedí se dostává (figura), to co je významné
Pole je ivá a promnlivá struktura, kde se objevují rzné figury („témata“)
TERAPEUTICKÉ UVDOMOVÁNÍ
Uzávorkování - vidt a vnímat situaci nezatíen a naladním na klienta
(piznat si názory, pedsudky, postoje …, které terapeut vnáší do vztahu)
Popisování – zveejnit zjevné vci, které terapeut vnímá
(pojmenovat jevy, bez hodnocení a interpretace)
Horizontalizace – všechny jevy mají stejnou dleitost
(sebeorganizující se proces)
kadá zmna jedné ásti se šíí polem
popedí – pozadí – nepetritý pohyb
zmna v poli terapeut-klient = monost zmny u klienta
Teorie zmny - „zmna pijde, kdy se zastavíš“
„ke zmn dojde, pokud se lovk stane více sám sebou“
- vynucená zmna není trvalá (= nepijatá) – jen role, image
- realita a pání, štpení brání celku
- sebepijetí a uvdomní vede pirozen k rstu
POJMY - PRINCIPY
Zkušenost – osobní zkušenost je nástroj osobní zmny, smyslov i kognitivn, záitek meme pochopit a integrovat
Fenomenologie – vnímáme svt subjektivn, to co cítíme a myslíme je náš dojem = souást reality
Holistický pístup – tlo, emoce, mysl – hledáme soulad všech ástí celku
POJMY - PRINCIPY
• osobní (silné stránky, monosti, zdroje)
• duchovní (smysl, vztahy, potenciál, poslání)
Kreativita a improvizace – uvdomováním ke spoluvytváení nových moností, individuální objevování x schémata
Odpovdnost – terapeut nabízí – ostatní je na klientovi
• kadý má odpovdnost za sebe sama
TERAPEUTICKÝ VZTAH A DIALOG
• ivý kontakt a léebné spojení, které pináší autentické setkání mezi dvma lidskými bytostmi (Joyce, Sills)
• Stáváme se sami sebou a objevujeme to, kým jsme, prostednictvím vztahu k druhým lidem (Mackewn)
• Potvrzení – akceptujeme druhého, jaký je
• Pítomnost – pracujeme te a tady
• Inkluze – víváme se do proitku klienta
• Otevenost – sdílíme, co je uitené pro klienta vetn sdílení (obas) toho, co stojí v cest ke vztahu s klientem
TERAPEUTICKÝ VZTAH
• terapeut trvá na práci v pítomnosti a brání tím klientovi v manipulacích
• frustrace me nkdy vést k uvdomování her a ke zralosti
• spolu-naladní v poli – cítím, e vy … (nabízejí)
• vedení k uvdomování „zamte se, co vás k tomu te vedlo…“
• poukazuje se na zmny u klienta – „všiml jsem si, e …“
• intervencemi se mohou ovlivovat kontaktní mechanismy
• terapeut je vdy autentický
KLIENT
V osobnosti klienta existují bloky, mechanismy, které brání rstu a naplování poteb.
• neukonené záleitosti - ást mentální energie je vázána na nezpracované zkušenosti
• zablokování - zkreslené uvdomování proitku
• rozštpení - rozpor mezi páním uspokojit poteby a vlivy okolí na stran druhé (zákazy, píkazy, vzory)
• cenzura - nerealistické projevování (i neprojevování) poteb
• odcizení - ást osobnosti (mysli i tla) je ve zkušenosti izolovaná a není proívána jako vlastní,
5 TYP POLARIT
Fyzikální: muský-enský a parasympatický-sympatický nervový systém …
Emocionální: potšení-bolest, láska-nenávist, vzrušení-deprese…
Duchovní: intelektuální pochybnost – dogmatismus …
Inter-Individualní: mu-ena, erný-bílý, kesan-id …
GESTALT TECHNIKY
Dialog - rozhovor mezi polaritami své osobnosti (muská x enská polarita v sob)
Protichdnost – hrané jednání v protikladu ke svým obvyklému chování (objevení polarity)
Beru na sebe odpovdnost – kadé tvrzení o sob koní vtou „A nesu za to odpovdnost“
Pedvedení projekce – pehrání role projikované osoby (nap. obviovaní rodie)
GESTALT TECHNIKY
Mohu doplnit tvou vtu? – opakování a rozšíení tvrzení o pacientovi (nabídka – na pac. záleí, zda to pijme nebo ne)
Zkoušky – pacienti zveejují své myšlenky pi píprav na hraní sociální role
Partnerské hry – verbalizace pozitivních a záporných pocit k partnerovi
Poukázání na neverbální projevy – zvdomování tlesných signál + hovor za ásti tla
GESTALT TECHNIKY
Hot chair (horká idle) – klient sedí ped skupinou a terapeut s ním pracuje na uvdomní
Prázdná idle – klient a na prázdné idli je nco/nkdo z jeho ivota – nová zkušenost (práce s aktuální pedstavou na symbolické úrovni)
Pesedávání na 2 idlích – práce s polaritami, klient hovoí za kadou polaritu a pesedává – cílem je integrace
Identifikace – klient se ztotouje s „neuvdomovanými“ ástmi v tle, ve snu, v reálné situaci – cílem je integrace, nový pohled
VÝZKUM A ÚSPŠNOST
- pístup je orientován na osobní rst – ne na lébu symptom
- úinnost terapie je lepší ne ádná léba i lepší ne placebo
• nejlépe zabírá u pacient:
• s tendencí k internalizaci,