GEOTEKNISK UNDERSGELSE, BYGNINGER - .Projektet kan gennemf¸res i geoteknisk kategori 2 i henhold

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOTEKNISK UNDERSGELSE, BYGNINGER - .Projektet kan gennemf¸res i geoteknisk kategori 2 i...

 • Geoteknik - Din rdgiver gr en forskel

  Ry 86 95 06 55

  Slagelse 58 52 24 11

  Jerslev J 70 22 06 55

  Hvidovre 48 22 24 00

  Kolding 76 32 65 00

  Karup J 97 43 06 55

  Nyborg 40 76 06 61

  GEOTEKNISK UNDERSGELSE, BYGNINGER

  Gartnervnget, Vr

  Dato: 5. maj 2014

  DMR-sagsnr.: 2014-0382

  Version: 1

 • Gartnervnget, Vr Side 2

  Sagsnr.: 2014-0382 DMR Geoteknik

  Geoteknisk placeringsundersgelse p Gartnervnget, Vr.

  Rekvirent: Hjrring Kommune

  Springvandspladsen 5

  9800 Hjrring

  Afdeling: DMR Geoteknik

  Fangade 17

  9740 Jerslev J

  Indholdsfortegnelse

  Projekt ............................................................................................................. 3 1.

  Mark- og laboratoriearbejde ............................................................................. 3 2.

  Jordbunds- og vandspejlsforhold ...................................................................... 3 3.

  4. Funderingsforhold ............................................................................................ 4

  Stninger ......................................................................................................... 5 5.

  Trholdelse ....................................................................................................... 5 6.

  Midlertidig ....................................................................................................5 6.1 Permanent ...................................................................................................5 6.2

  Afrmningsniveau ............................................................................................. 6 7.

  Udfrelsesmssige forhold ............................................................................... 6 8.

  Supplerende undersgelser .............................................................................. 6 9.

  Kontrol ............................................................................................................. 6 10.

  Milj ................................................................................................................. 6 11.

  Generelt .......................................................................................................6 11.1 Omrdeklassificering ......................................................................................6 11.2 50 cm reglen ................................................................................................7 11.3

  Afsluttende bemrkninger ............................................................................... 7 12.

  Bilag 1. Boreprofiler.

  Bilag 2. Situationsskitse ikke mlfast.

  Sagsbehandler Kvalitetskontrol

  Casper Nielsen Claus Gammelmark Therkildsen Geotekniker, geolog Geotekniker, akademiingenir 40 76 06 10 40 76 06 62

 • Gartnervnget, Vr Side 3

  Sagsnr.: 2014-0382 DMR Geoteknik

  Projekt 1.

  Det aktuelle projekt omfatter udstykning af parcelhusgrunde. Yderligere foreligger ikke oplyst. Nrvrende rapport omhandler funderingsforholdene for parcelhus i 1-1 plan uden klder. Det forudsttes, at gulvet maksimalt udsttes for en last p 5,0 kN/m og at der ikke er nogen srligt belastende eller stningsflsomme konstruktionselementer.

  Mark- og laboratoriearbejde 2.

  Den 11. april 2014 er der med 150 mm sneglebor udfrt 6 uforede geotekniske boringer (1 - 6), som er afsluttet 5,0 meter under nuvrende terrn (m u. t.). Under borearbejdet er der registreret laggrnser, optaget omrrte prver og udfrt vingeforsg. Ovenstende arbejde er udfrt i henhold til DGFs Felthndbogen, 1999. Boringerne er afsat p baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale og fremgr af situationsskitsen i bilag 2. Terrnkoten ved borepunkterne er bestemt, idet der som hjdefikspunkt er anvendt overkant af sokkel p huset beliggende p Dyrlgegrden 23B (jf. bilag 2). Overkant af sokkel er tildelt relativ kote +10,00. Der er nedsat 25 mm pejlerr i boringerne til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning. Samtlige prver er geologisk bedmt og klassificeret i henhold til DGFs Vejledning i ingenirgeologisk prvebeskrivelse, 1995. Det naturlige vandindhold er bestemt p udvalgte prver i henhold til DGFs Laboratoriehndbogen, 2001. Resultatet af ovenstende fremgr af boreprofilerne i bilag 1, som er optegnet i henhold til DGFs Referenceblad for geotekniske profiler, 1995. Signaturer og definitioner fremgr af bilag 1.

  Jordbunds- og vandspejlsforhold 3.

  I boringerne er der verst truffet fyld (sandmuld og lermuld) til 0,6 0,7 m u. t., hvorefter der i boring 4 er truffet postglacialt sand til 0,9 m u. t. Herunder er der i alle boringer truffet senglacialt/glacialt ler og sand til den borede dybde af 5,0 m u. t. Der er pejlet i de nedsatte pejlerr umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor grundvandsspejlet (GVS) registreret 2,3 3,2 m u. t. Grundvandsspejlet, der har nppe stabiliseret sig fuldt ud p pejletidspunktet, m pregnes at vre afhngigt af rstid og nedbr, ligesom det m forventes, at der kan stabilisere sig et eller flere sekundre vandspejl i eller over de impermeable lerlag. Fortsat pejling anbefales.

 • Gartnervnget, Vr Side 4

  Sagsnr.: 2014-0382 DMR Geoteknik

  Senest 1 mned efter endt pejlearbejde skal pejleboringerne sljfes. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofilerne i bilag 1.

  Funderingsforhold 4.

  Projektet kan gennemfres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), og det forventes, at projektet kan henfres til middel konsekvensklasse (CC2).

  For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den naturligste funderingsform at vre en direkte fundering i aflejringerne under overside bredygtige lag, OSBL, som sammen med afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, er angivet i tabel 4.1.

  Boring Terrn OSBL AFRN GVS

  nr. Kote relativ

  Dybde m u. t.

  Kote relativ

  Dybde m u. t.

  Kote relativ

  Dybde m u. t.

  Kote Relativ

  1 +9,7 0,6 +9,1 0,6 +9,1 2,4 +7,3

  2 +9,7 0,7 +9,0 0,7 +9,0 3,2 +6,5

  3 +9,7 0,7 +9,0 0,7 +9,0 2,4 +7,3

  4 +9,7 0,9 +8,8 0,7 +9,0 2,3 +7,4

  5 +9,7 0,7 +9,0 0,7 +9,0 2,3 +7,4

  6 +9,7 0,7 +9,0 0,7 +9,0 2,3 +7,4

  Tabel 4.1: Overside bredygtige lag, OSBL, afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt.

  Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terrn, hvilket er 0,9 meter for opvarmede konstruktioner og 1,2 meter for uopvarmede konstruktioner. Fundamenterne dimensioneres i svel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der pregnes flgende mlte/sknnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvgte:

  Rumvgt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul

  / pl,k cu,k pl,k cd,k K kN/m kN/m kN/m kN/m

  Sand 18/10 33 0 33 0 15.000-25.000

  Ler 19/9 0 50 25 5,0 10.000

  Sandfyld 18/10 37 0 37 0 50.000

 • Gartnervnget, Vr Side 5

  Sagsnr.: 2014-0382 DMR Geoteknik

  Det anbefales eventuelt at verificere ovenstende deformationsparametre ved udfrelse af konsolideringsforsg. Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlgges direkte efter afrmning af samtlige aflejringer over AFRN. Efterfyldning under gulve foretages med ren sandfyld, som udlgges i tynde lag (max. 0,3 meter) under effektiv komprimering. Det anbefales at opstille flgende komprimeringskrav til indbygget sandfyld under/over fundamentsunderkant, FUK, hvor SP angiver Standard Proctor ved isotopsondemetoden:

  Under FUK Over FUK

  Middel af alle kontrolforsg > 98% SP > 96% SP

  Ingen kontrolforsg < 96% SP < 94% SP

  Tabel 4.2: Komprimeringskrav over/under FUK.

  Stninger 5.

  For at fordele svindrevnerne anbefales det at forsyne stribefundamenterne med revnefordelende armering, ligesom det anbefales at forsyne samtlige gulve med flisebelgninger med armeringsnet; jf. SBI-anvisning nr. 231. Bygningsreglementerne foreskriver med hensyn til Radon, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udfres luftttte. Det anbefales derfor generelt, at samtlige gulve forsynes med svindarmering i form af armeringsnet. Sfremt der benyttes uarmerede fundamenter og gulve, m der forventes en mere synlig revneudvikling i konstruktionen. Ved fundering p intakte aflejringer svarende til de under OSBL trufne og efter ovenstende retningslinier vurderes de fremtidige stninger ved ensartede belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt 1, ikke at overskride de vejledende grnsevrdier for almindelige bygninger i henhold til anneks H i EN1997-1 (Eurocode 7, del 1).

  Trholdelse 6.

  Midlertidig 6.1

  Der forventes ingen vsentlige grundvandsproblemer under udfrelsen. Eventuelt tilstrmmende overfladevand bortledes mest hensigtsmssigt ved hjlp af drnrender frt til pumpesump, eventuelt suppleret med belastede drn i udgravningssiderne.

  Permanent 6.2

  Det krves, at konstruktioner udfres p en sdan mde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfrer fugtskader og fugtgener; jf. SBI-anvisning nr. 231. Terrndk skal derfor udfres p fast og tr jordbund, og sledes at terrnet ikke udsttes for oversvmmelser. Overfladeva