Click here to load reader

Geoteknisk undersökning-MUR geo

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Geoteknisk undersökning-MUR geo

Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 1(8)
Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt
Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult.
Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda
ändamål. 106 09 73 Härryda kommun
Uppdragsgivare: Härryda kommun
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 2(8)
6 Utsättning/inmätning 5
8.3 Provförvaring 6
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 3(8)
Bilaga 3 Laboratorieanalyser, Störd provtagning 15 – 17
Ritningar:
Uppdragsgivare: Härryda kommun
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 4(8)
1 Objekt
På uppdrag av Härryda Kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att ta fram geotekniska
förutsättningar inför om- och tillbyggnation flygplatshotellet i Härryda kommun se Figur 1 för aktuellt
undersökningsområde.
Figur 1. Området Bysjöstrand, Härryda Kommun. Rödmarkering ringar in det aktuella området för geoteknisk undersökning. Källa: © Lantmäteriet
2 Syfte
Syftet med undersökningen är att översiktligt klargöra förutsättningarna för en till- och påbyggnad av
dagens byggnad och därmed möjliggöra en utökning av befintlig hotellverksamhet. Undersökningen
utgör underlag till en ny detaljplan för att bland annat möjliggöra en ändring av fastigheten från allmänt
ändamål till användning av hotell och kontor. Inom fastigheten finns idag en hotellverksamhet. I
samband med ändringen planeras även en utökning av fastigheten i östlig riktning.
3 Underlag
Underlag har erhållits av Härryda kommun i form av primärkarta i DWG-format ”
Primärkarta_Prästgärde_1_69_181127.dwg”
Uppdragsgivare: Härryda kommun
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 5(8)
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997–2:2007/AC:2010
SS-EN-ISO 22475–1:2006
Beteckningssystem SS-EN 14688-1
Tabell 4-2 Fältundersökningar
Skruvprovtagning (Skr) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Tabell 4-3 Laboratorieundersökningar
Klassificering SS-EN ISO 14688-1
5 Befintliga förhållanden
Områdets utformning innehåller för området typiska sväm- och isälvsediment, där bergknallar och
moränhöjder omges av låglänta delar med grus-sand på morän eller berg, se bilaga 1. Enligt
jordartskartan är sanden i detta fall främst av glacial karaktär.
6 Utsättning/inmätning
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Uppdragsgivare: Härryda kommun
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 6(8)
7 Geotekniska fältundersökningar
Undersökningarna i Härryda utfördes under vecka 18, 2019, av Johan Brunberg, fältgeotekniker på
Norconsult fältgeoteknik AB. En borrvagn av typ Geomachine 75 (GM 75) användes vid
undersökningarna.
De geotekniska undersökningarna utfördes i 3 st undersökningspunkter fördelat i följande omfattning:
• Trycksondering i 3 av punkterna för bedömning av jordlagrens relativa fasthet.
• Skruvprovtagning (SKR) i 3 punkter för laborativ bedömning av jordparametrar i störd jord,
samt 5 st för okulär jordartsbedömning i fält.
• Jord-bergsondering (Jb) i 5 punkter för bestämning av bergdjup i området.
Se Bilaga 2 för fullständig lista med position för geotekniska undersökningarna.
8 Laboratorieundersökningar
8.2 Kalibrering och certifiering
För information om kalibrering och certifiering kontakta MRM konsult AB, telefonnummer 0920-604 64,
www.mrm.se.
8.3 Provförvaring
Proverna har förvarats av laboratoriet enligt gällande standard för förvaring av störda- och ostörda
prover.
Vid skruvprovtagning observerades grundvattenvattenytan samtliga punkter.
Grundvatten har endast observerats i punkt NC 1901 & NC 1903 där vattennivån låg på djupet 2,3 m,
motsvarande + 66,7 resp. +66,6. I RH 2000, se Tabell 9-1. För övriga skruvprovtagningar kunde ingen
grundvattennivå observeras vid undersökningstillfället.
Borrpunkt Observerad grundvattenyta
under marknivå (m)
Uppdragsnr: 106 09 73 Version: 1
\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\09\1060973\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\mur\mur -prästgärde 1_69
norconsult ab.docx 2019-05-29 | 7(8)
utförda undersökningar i plan och sektion.
Ritningar har framställts av Izabella Russel, Norconsult AB.
Norconsult AB
www.norconsult.se
Detta är en utskrift från kartvisaren Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är att ge underlag för analyser av grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor. Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Informa- tionen i kartan kan med fördel användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel grundvattnets sårbarhet, markens genomsläpplighet, erosionskänslighet och skredrisker.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
20 19
-0 5-
24 0
4: 11
:5 0
l)
Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor/Head Office: Box 670 Besök/Visit: Villavägen 18 SE-751 28 Uppsala, Sweden Tel: +46(0) 18 17 90 00 Fax: +46(0) 18 17 92 10 E-post: [email protected] www.sgu.se
Topografiskt underlag: Ur GSD-Vägkartan.
koordinater i Sweref99TMSkala 1:5000
Norconsult AB Uppdrag
Koordinatsystem i höjd: RH2000
Berg [m] 168514,5561 6396985,7 69,919 Jb3, SKR 5,95 3,0
168504,4047 6396980,7 69,9912 Jb3, SKR 11,1 3,0
168515,0922 6396973 69,8894 SKR 3,0 -
168514,7337 6396963,1 69,8909 SLB, SKR,TRT 3,0 -
168504,4275 6396971,5 70,0081 Jb3, SKR,TRT 5,9 3,0
168493,9111 6396938,1 71,8335 Jb3, SKR 9,8 3,0
168508,5446 6396920,3 69,1994 Jb3, SKR,TRT 11,2 3,0
#VALUE!
Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774, 402 76 GÖTEBORG Uppdrag Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Geoteknisk undersökning WSP Samhällsbyggnad Prästgärde 1:69 Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000
Uppdragsnummer 1060973 PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC1904
X Granskning 2019-05-23 Sign. KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.
Djup r 2) wN 3) wL
4) St 5) tfu
5) tfu 5) tr
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
0,0
0,03
2,0 5A 4 3,0
gråbrun sandig siltig LERA
Provtagnings- metod
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2
5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter
L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Prästgärde 1_69 1060973\
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik. Prästgärde 1:69 Bilaga 3 - Labutvärdering - Sida 1 av 3
Sammanställning av
Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774, 402 76 GÖTEBORG Uppdrag Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Geoteknisk undersökning WSP Samhällsbyggnad Prästgärde 1:69 Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000
Uppdragsnummer 1060973 PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC1906
X Granskning 2019-05-23 Sign. KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.
Djup r 2) wN 3) wL
4) St 5) tfu
5) tfu 5) tr
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
0,0 0,2
Provtagnings- metod
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2
5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter
L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Prästgärde 1_69 1060973\
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik. Prästgärde 1:69 Bilaga 3 - Labutvärdering - Sida 2 av 3
Sammanställning av
Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774, 402 76 GÖTEBORG Uppdrag Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Geoteknisk undersökning WSP Samhällsbyggnad Prästgärde 1:69 Box 13033, 402 51 GÖTEBORG Telefon 010-722 5000
Uppdragsnummer 1060973 PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC1907
X Granskning 2019-05-23 Sign. KS Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.
sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.
Djup r 2) wN 3) wL
4) St 5) tfu
5) tfu 5) tr
m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)
0,0 6A 3 1,0
1,0 6A 3 2,0
F / mörkbrun sandig siltig MULLJORD, tegelrester /
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS- EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2
5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1 * Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter
L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Prästgärde 1_69 1060973\
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik. Prästgärde 1:69 Bilaga 3 - Labutvärdering - Sida 3 av 3
70,98
70,83
68,28
69,41
Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se
Norconsult AB Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå
Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se
DP3290_MUR Geoteknisk undersökning_190529

Search related