32
Sisteme de sprijinire Sisteme de sprijinire

Geotehnica - Sprijiniri

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Geotehnica - Sprijiniri

Sisteme de sprijinireSisteme de sprijinire

Page 2: Geotehnica - Sprijiniri

Ziduri de sprijin de greutate

2

Page 3: Geotehnica - Sprijiniri

Ziduri de sprijin din gabioane

3

Page 4: Geotehnica - Sprijiniri

Ziduri de sprijin prefabricate

4

Page 5: Geotehnica - Sprijiniri

Ziduri de sprijin din beton armat

5

Page 6: Geotehnica - Sprijiniri

Ziduri de sprijin din pamant armat

6

Page 7: Geotehnica - Sprijiniri

7

Page 8: Geotehnica - Sprijiniri

Sprijiniri berlineze

� Utilizate pentru sprijinirea temporara a excavatiilor

� Gauri forate in lungul peretelui la 2-3m distanta, pana la nivelul inferior al excavatieidistanta, pana la nivelul inferior al excavatiei

� Elementele metalice fixate in aceste gauri prin betonarea partii inferioare

� Elementele din lemn (uneori din beton prefabricat) sunt introduse in teren intre elementele metalice

8

Page 9: Geotehnica - Sprijiniri

9

Page 10: Geotehnica - Sprijiniri

Sprijiniri simple

�� SprijinirileSprijinirile simple simple suntsunt lucrarilucrari de de sustineresustinere cu cu caractercaracter temporartemporar, , utilizateutilizate pentrupentrusprijinireasprijinirea excavaiilorexcavaiilor, , atunciatunci cândcând::�� adâncimeaadâncimea sapaturiisapaturii esteeste maimai mare mare decâtdecât înaltimeaînaltimea la care la care pamântulpamântul ss--arar mentinementine

la la verticalaverticala nesprijinitnesprijinit,,la la verticalaverticala nesprijinitnesprijinit,,�� realizarea unei sapaturi taluzate ar fi imposibila (din ratiuni de spatiu realizarea unei sapaturi taluzate ar fi imposibila (din ratiuni de spatiu disponibildisponibil) )

sausau neeconomicaneeconomica..�� Au forma unor pereti verticali neetansi.Au forma unor pereti verticali neetansi.�� ElementulElementul principal al principal al uneiunei sprijinirisprijiniri simple simple esteeste constituitconstituit de de dulapidulapi, care , care suntsunt ceicei

care care vinvin înîn contact direct cu contact direct cu pamântulpamântul. . EiEi pot pot fifi orizontaliorizontali sausau verticaliverticali. . ÎnÎn primulprimul cazcaz, , dulapiidulapii orizontaliorizontali suntsunt montatimontati dupadupa cece a a fostfost realizatarealizata excavaitaexcavaita ((pepe tronsoanetronsoane).).

�� EiEi suntsunt utilizatiutilizati atunciatunci cândcând pamântulpamântul se se poatepoate mentinementine la la verticalaverticala nesprijinitnesprijinit pepe

10

�� EiEi suntsunt utilizatiutilizati atunciatunci cândcând pamântulpamântul se se poatepoate mentinementine la la verticalaverticala nesprijinitnesprijinit pepeadâncimeaadâncimea unuiunui tronsontronson de de excavareexcavare ((pamânturipamânturi cu cu coeziunecoeziune suficientasuficienta). ). DulapiiDulapiiverticaliverticali suntsunt introdusiintrodusi înîn terenteren înainteaînaintea realizariirealizarii sapaturiisapaturii, , fiindfiind utilizatiutilizati înîn cazulcazulpamânturilorpamânturilor necoezivenecoezive..

�� ElementeleElementele sprijinirilorsprijinirilor simple simple suntsunt realizaterealizate de de regularegula din din lemnlemn sisi//sausau metal.metal.�� AvantajulAvantajul acestoracestor sprijinirisprijiniri esteeste datdat de de simplitateasimplitatea execuieiexecuiei sisi de de costulcostul relativrelativ redusredus. .

DatoritaDatorita faptuluifaptului ca nu ca nu suntsunt etanseetanse nu pot nu pot fifi folositefolosite sub sub nivelulnivelul apelorapelor subteranesubterane..

Page 11: Geotehnica - Sprijiniri

A.A. SprijiniriSprijiniri simple din simple din lemnlemn –– ssprijniri cu dulapi prijniri cu dulapi orizontaliorizontali

Sprijinirea cu dulapi orizontali este alcatuita din urmatoarele elemente

•dulapi orizontali, dispusi joantiv, în cazul pamânturilor cu coeziune redusa sau cu interspatii, dacapamântul are o coeziune mai mare;• filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime;• filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime;

• spraituri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau înclinat, fixate prin împanare.

11

Page 12: Geotehnica - Sprijiniri

În cazul unei sapaturi de latime mare, peste 6 m, spraiturile orizontale trebuie contravântuite prin grinzi si contrafise în plan orizontal si sprijinite pe verticala în dreptulnodurilor (cu popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau încovoiere sub greutate proprie

Sprijiniri simple cu spraituri inclinate

12

Page 13: Geotehnica - Sprijiniri

B. Sprijiniri simple din lemn–sprijiniri cu dulapi verticali

Sprijinirea cu dulapi verticali este alcatuita din urmatoarele elemente

•dulapi verticali, dispusi joantiv;• filate, elemente orizontale e solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe înaltime;• spraiuri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare.• spraiuri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin împanare.

13

Page 14: Geotehnica - Sprijiniri

Sprijiniri cu dulapi inclinati –

metoda marciavantiSprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale

Sprijinire cu dulapi verticali şi cadre contravântuite

14

Page 15: Geotehnica - Sprijiniri

D. Pereti din palplanse

•Palplansele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse în pamânt prin batere, vibrare sau presare astfel încât sa formezepereti continui cu rol de sustinere si etansare.•Palplansele sunt prevazute cu îmbinari care asigura continuitatea peretelui din •Palplansele sunt prevazute cu îmbinari care asigura continuitatea peretelui din punct de vedere al etansarii.•Palplansele pot fi utilizate pentru lucrari definitive sau temporare.

15

Page 16: Geotehnica - Sprijiniri

Palplanse din lemn

•Utilizate pentru excavatii mici, pana la 4-5 m.

16

Page 17: Geotehnica - Sprijiniri

Palplanse metalice • Palplansele metalice au seciunea în forma de Z, S sau U. Acestea pot fi combinate rezultând sectiuni compuse în functie de conditiile de stabilitate si rezistenta pe care trebuie sa le îndeplineasca.

�Forma U

�Forma S

�Forma Z

�Imbinari

17

�Imbinari

Page 18: Geotehnica - Sprijiniri

18

Page 19: Geotehnica - Sprijiniri

19

Page 20: Geotehnica - Sprijiniri

Palplanse metalice – tehnologie de instalare

20

Page 21: Geotehnica - Sprijiniri

21

Page 22: Geotehnica - Sprijiniri

22

Page 23: Geotehnica - Sprijiniri

23

Page 24: Geotehnica - Sprijiniri

� Pereti ingropati

Pereti mulati� Pereti din beton armat realizati utilizand noroiul bentonitic

24

Page 25: Geotehnica - Sprijiniri

Tehnologie

25

Page 26: Geotehnica - Sprijiniri

Pereti din piloti

26

Page 27: Geotehnica - Sprijiniri

Tehnologie

27

Page 28: Geotehnica - Sprijiniri
Page 29: Geotehnica - Sprijiniri

29

Page 30: Geotehnica - Sprijiniri

GeoteGeoteGeoteGeoteGeoteGeoteGeoteGeotehnicahnicahnicahnicahnicahnicahnicahnica –––––––– examexamexamexamexamexamexamexamenenenenenenenen –––––––– 6 ECTS6 ECTS6 ECTS6 ECTS6 ECTS6 ECTS6 ECTS6 ECTS

�Nota finala�30% Nota testelor de laborator (>5)�30% Nota testelor de laborator (>5)�20% Problema (>5) (test scris, inainte de teorie, conditie eliminatorie pentru a participa la partea de teorie, 1 problema - 30 min.)

�50% Teoria (>5) (test scris, 3 subiecte – 1,5h)

30

�50% Teoria (>5) (test scris, 3 subiecte – 1,5h)

Page 31: Geotehnica - Sprijiniri

Programarea examenului la disciplina

GEOTEHNICGEOTEHNICĂĂAn II An II –– IC IC -- seria Bseria B� Gr. 6+7 – 29.05. 2012, ora 9 – Amf. BII / Baritiu 25� Gr. 6+7 – 29.05. 2012, ora 9 – Amf. BII / Baritiu 25

� Gr. 8+9+10 – 29.05. 2012, ora 12 – Amf. BII / Baritiu 25

Programarea consultaconsultațțiiloriilor la disciplina:

GEOTEHNICĂ - an II – IC - seria B

� GR. 6, 7, 8, 9, 10 (examen 29.05.2012) - 28.05. 2012 – ora 10 � GR. 6, 7, 8, 9, 10 (examen 29.05.2012) - 28.05. 2012 – ora 10 - Lab. Geologie, sala 170 / Baritiu 25

Page 32: Geotehnica - Sprijiniri

“Do not worry if you have Do not worry if you have

built your castles in the built your castles in the

air. They are where they air. They are where they

should be. Now put the should be. Now put the

foundations under them”foundations under them”foundations under them”foundations under them”

Henry David Thoreau