GEOSTRATEGI PRESS.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  1/12

  GEOSTRATEGIOleh :Oleh :

  Mohammad Mirza MaulanaMohammad Mirza MaulanaNur Halimatus SadiyahNur Halimatus Sadiyah

  Hanidatul HusnahHanidatul Husnah

  Maulana Wahyu UtomoMaulana Wahyu UtomoCucumCucum

  FAKULAS !KONOM"

  MANA#!M!N

  UN"S$A LAMON%AN

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  2/12

  Geostrategi : suatu strategi dalam

  memanfaatkan kondisi geografi

  negara dlm menentukan kebijakan,

  tujuan, sarana untuk mencapai tujuan

  nasionalPembukaan dan UUD

  1945.

  Geostrategi diperlukan

  meujudkan dan memperta!ankan

  integritas bangsa.

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  3/12

  PENGERTIAN

  KETAHANAN NASIONAL

  Ketahanan nasional : meru&a'an'ondisi dinamis suatu (an)sa yan)(erisi 'euletan dan 'etan))uhan yan)

  men)andun) 'emam&uanmen)em(an)'an 'e'uatan nasional*didlm men)hada&i dan men)atasitantan)an* ancaman* ham(atan serta

  )an))uan dari dalam mau&un dariluar+

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  4/12

  HAKEKAT

  KETAHANAN NASIONAL

  Ketahanan nasional

  kemampuan dan ketangguhansuatu bangsa untuk dapatmenjamin kelangsungan

  hidupnya menuju kejayaanbangsa dan negara.

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  5/12

  IFAT- IFAT KETAHANAN

  NA IONAL

  Manun))alMa,as 'edalamKe,i(a,aan

  -eru(ah menurut ,a'tuida' mem(enar'an si'a& adu

  'e'uasaan dan 'e'uatan.ercaya &ada diri sendiriida' ter)antun) 'e&ada &iha' lain

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  6/12

  KONSEPSI DASAR

  KETAHANAN NASIONAL

  1. Model Asta Gatra a. "ri Gatra

  1# $etak dan kedudukan geografis

  %# &eadaan dan keka'aan alam

  (# &eadaan dan kemampuan penduduk b. Panca Gatrab. Panca Gatra

  1# )deologi

  %# Politik

  (# *konomi 4# +osial buda'a

  5# Perta!anan keamanan

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  7/12

  Ketahanan ideolo)i adalah kondisi mentalbangsa Indonesia yang berlandaskan

  kepemimpinan akan kebenaran ideologi PancasilaKetahanan &oliti'adalah kondisi kehidupan

  politik bangsa Indonesia yang berlandaskandemokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD1945

  Ketahanan e'onomiadalah kondisi kehidupanperekonomian bangsa yang berlandaskandemokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila

  Ketahanan sosial (udayaadalah kondisi

  kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiaikepribadian nasional berdasarkan PancasilaKetahanan &ertahanan 'eamananadalah

  kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasikesadaran bela negara seluruh rakyat

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  8/12

  /+ Model Mor)enthau/+ Model Mor)enthau

  - Sifat- Sifat deskriptif kualitatifdeskriptif kualitatif

  - Menekankan pentingnya kekuatan nasional dlm kaitannya- Menekankan pentingnya kekuatan nasional dlm kaitannyadengan negara laindengan negara lain menganggap pentingnya perjuanganmenganggap pentingnya perjuanganuntuk mendapatkan Power Position dlm suatu kawasan.untuk mendapatkan Power Position dlm suatu kawasan.

  3. Model Alfred !ayer Ma!an3. Model Alfred !ayer Ma!an

  "ekuatan nasional dapat dipenu!i apabila bangsa"ekuatan nasional dapat dipenu!i apabila bangsatersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut #tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut #

  a. $etak geografisa. $etak geografis

  b. %entuk atau wujud bumib. %entuk atau wujud bumi

  c. $uas wilaya!c. $uas wilaya!

  d. &umla! pendudukd. &umla! penduduk

  e. 'atak nasional ( bangsae. 'atak nasional ( bangsa

  f. Sifat pemerinta!anf. Sifat pemerinta!an

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  9/12

  0+ Model Cline0+ Model Cline

  Ne)ara memeli'i 'e'uatan (esar 1i'aNe)ara memeli'i 'e'uatan (esar 1i'a&otensi )eo)ra2i (esar dan S$M&otensi )eo)ra2i (esar dan S$M(esar+(esar+Model ini men))am(ar'an (ah,aModel ini men))am(ar'an (ah,a

  ne)ara 'ecil den)an te'nolo)i yan)ne)ara 'ecil den)an te'nolo)i yan)san)at ma1u tida' mem&roye'si'ansan)at ma1u tida' mem&roye'si'andiri se(a)ai ne)ara (esar se(ali'nyadiri se(a)ai ne)ara (esar se(ali'nyane)ara den)an ,ilayah (esar den)anne)ara den)an ,ilayah (esar den)an&endudu' yan) 'ecil ditam(ah&endudu' yan) 'ecil ditam(ahden)an te'nolo)i ma1u&un sama sa1aden)an te'nolo)i ma1u&un sama sa1a

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  10/12

  KOM.ON!N $AN HU-UN%AN

  S3A!%" ASA %A3A

  !D"#. $%& !D'

  ID%&$I

  PI(IK %K&)&'I

  !&!*UD

  -&-/

  G*0+"-"*G)

  2"U-+#

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  11/12

  KETAHANAN REGIONAL

  .em(u'aan UU$ 4567 alenia 'e 6 men1elas'an(an)sa dan ne)ara "ndonesia i'ut serta dalammela'sana'an 'eterti(an dunia yan) (erdasar'an'emerde'aan* &erdamaian a(adi dan 'eadilan sosial+

  Untu' itu di&erlu'an )eo&oliti' dan )eostrate)i a)arter1adi hu(un)an antar (an)sa dalam mem(an)un'etahanan re)ional

  Ketahanan re)ional meru&a'an salin) 'e&ercayaan(mutual trust)dan seman)at 'e(ersamaan(collectivity spirit) se'a,asan (regional)sh)dimun)'in'an d&t ter1adi siner)i 'e'uatan dan'oordinasi dlm men)antisi&asi tantan)an y)dirasa'an (ersama+ $) demi'ian 'a,asan d&t selalu

  menye suai'an diri 8adaptive) d) lin)'un)anstrate)is (ai' re)ional* internasional mau&un )lo(al+

 • 7/24/2019 GEOSTRATEGI PRESS.ppt

  12/12

  erima Kasiherima Kasih

  Atas .erhatianya ++ ++Atas .erhatianya ++ ++Semo)a yan) 'amiSemo)a yan) 'ami

  sam&ai'an da&atsam&ai'an da&at(erman2aat (a)i 'ita semua9++(erman2aat (a)i 'ita semua9++

  Amiiin99999++Amiiin99999++