GEOGRAFIJA - katalogas...  GEOGRAFIJA 3 mokymo priemoni³ serija ½EM– Atlasai Tradiciniai atlasai,

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GEOGRAFIJA - katalogas...  GEOGRAFIJA 3 mokymo priemoni³ serija ½EM– Atlasai...

 • Leidini iR KiT MOKYMO PRieMOni KaTaLOgas

  2018

  GEOGRAFIJA

 • P I R K I T E E. KNYG YN E

  w w w. b ri e d i s. l t !

 • GeograjaTurinys

  Atnaujinta serija EM ........................................................................210

  EM. emlapiai+tezs+svokos+uduotys ........................................ 11

  EM. Geograjos egzamino gidas ....................................................1213

  Vadovliai, uduoi ssiuviniai, atlasai, konspektai .........................1424

  emlapiai ........................................................................................2536

  Mokomieji plakatai ...........................................................................3739

  Modeliai .................................................................................................. 40

  Gaubliai................................................................................................... 40

  (8~5) 270 66 01, 270 66 94 (8~5) 270 66 27 info@briedis.lt www.briedis.lt

  Specialiu NNNNNN enklu paymtos naujos mokymo priemons.Specialiu enklu paymtos vienkartins mokymo priemons.

  Specialiu enklu paymtos mokymo priemons, kurioms galioja 6090 dien pristatymo terminas.

 • 2 GEOGRAFIJA

  mokym

  o priemoni serija EM

  Klas Vadovliai Uduoi ssiuviniaiInteraktyvaus

  mokymo atlasai Atlasai

  6

  7

  8

  9

  10

  nuosekli geografijos mokymo priemoni serija; atsivelgta mokytoj silymus; turinys orientuotas ir problemin ugdym; optimali ir subalansuota apimtis; mokymosi motyvacijos skatinimas ir vaizdumas; atnaujintas dizainas, patrauklus riftas; kompetencij ugdymas; impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir u jos rib; ini ir gebjim savikontrol.

  TAI:

  Leidyklos Briedis naujos kartos nuosekli geografijos mokymo

  priemoni sistema 610 klasms

 • 3GEOGRAFIJA

  mok

  ymo

  prie

  mon

  i se

  rija

  EM

  AtlasaiTradiciniai atlasai, padedantys painti pasaul, suvokti gamtos ir socialinius reikinius.

  Atnaujinta emsigaliojus naujajai Pagrindinio ugdymo geografijos programai ir pasikeitus reikalavimams mokini i-

  nioms ir gebjimams, leidykla pradeda nuosekliai atnaujinti geografijos mokymo priemoni serij EM. Autoriai ir leidykla siekia, kad naujoji mokymo priemoni serija ilaikyt laiko patikrintus, mokytoj

  ir mokslinink teigiamai vertintus sprendimus.

  Teminiai planaiMokytojo darb lengvinantys teminiai pla-nai. Juos rasite leidyklos Briedis e.knygyne www.briedis.lt ir galsite isispausdinti.

  Interaktyvaus mokymo atlasai

  Vadovl papildo nauja aktyvaus mokymo+ kartojimo atlaskonspekt linija. Esminiai i leidini bruoai, leidiantys vadinti naujovmis, tai gyvi emlapiai, bendraujantys su mokiniu klausimatsakym kalba, darbui su emlapiais pritaikytos uduotys, pamokai kartoti skirtos tezs, svokos ir j apibrimai inioms gilinti, mokomosios iliustracijos.

  Sieniniai emlapiaivairs bendrieji ir teminiai sieniniai emlapiai.

  Uduoi ssiuviniaiVadovl papildo maesns apimties dviej dali uduoi ssiuviniai. Juose pateikta tvirtinani

  svokin mediag, skatinani krybingum, ugdani bendruosius ir geografinius gebjimus

  uduoi.

  Geografijos mokymo komplektai 610 klasmsVadovlius papildanios mokymo priemons

  Vadovlis

 • 4 GEOGRAFIJA

  mokym

  o priemoni serija EM

  Kiekvien skyri sudaro:

  vadinis puslapisMokymosi motyvacijai skatinti kiekvie-nas skyrius pradedamas informatyviu puslapiu. Jame kelios iliustracijos ir trumpos skyriuje nagrinjam media-g apibdinanios tezs, faktai. Infor-macija pateikiama taip, kad mokiniams kilt klausim, kuriuos atsakymo ie-kot toliau dstomoje mediagoje.

  vilgsnisBeveik kiekviename skyriuje pateikia-ma vieno arba dviej puslapi apimties skaitini pobdio mediaga tekstas ir iliustracijos. Ji neprivaloma, taiau is vadovlio elementas ipls mokini geografin akirat, paskatins labiau do-mtis geografija.

  TemaKiekvienai temai vadovlyje skiriama po 2, iimtiniais atvejais 3 arba 4 puslapiai. Tekstas pateikiamas trum-pais, aikiais sakiniais, parykintos svokos. Temos mediaga grietai struktrizuota (suskaidyta potemius), idstyta nuosekliai. Iliustracijos susietos su tekstu, uduotimis. Papildomas tekstas pateikiamas kitos spalvos fone. Svarbus tekstas irykintas. Pateikiamos uduotys bei klausimai.

 • 5GEOGRAFIJA

  mok

  ymo

  prie

  mon

  i se

  rija

  EM

  Metodas Skiriamas geografiniams ge-bjimams ir gdiams ugdy-ti. Pateikiama atmintin, kaip dirbti su vairiais informacijos altiniais, ugdyti bendruosius ir specifinius geografinius ge-bjimus. Pristatomas veiks-m eilikumas, kur siloma imginti praktikai.

  Skyriaus santraukaViename arba dviejuo-se puslapiuose pateikiami kiekvienos temos apiben-drinamieji teiginiai. i rubri-ka pads greitai ir efektyviai prisiminti ieit mediag, pasirengti skaitiniam darbui.

  inau, moku, galiuSavikontrolei skirtame viena-me ar dviejuose puslapiuose pateikiama vairi uduoi inioms bei gebjimams tvirtinti ir pasitikrinti.

  ProjektasVadovlyje pateikiama pa-tarim, kaip taisyklingai or-ganizuoti projektin veikl. Vadovaujantis jais, siloma atlikti vairiose vadovlio vietose esanius didesns ir maesns apimties projektus.

 • 6 GEOGRAFIJA

  mokym

  o priemoni serija EM

  Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-sms sigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo programos. Leidykla Briedis, atsivelgdama nauj geografijos program tikslus ir udavinius, turinio pokyius, atnaujina didelio pasisekimo tarp mokytoj ir mokini sulaukus geografijos vadovl 6 klasei EM.

  Vadovlis parengtas pagal 2008 m. patvir-tint Pagrindinio ugdymo program. EM 6 sudaryta taip, kad atlieka trejop funkcij: per-teikia programoje numatyt mokymo turin, ugdo kompetencijas ir specifinius geografinius gebjimus, leidia tvirtinti bei pasitikrinti gytas inias ir gdius. Atnaujintas vadovlis suteikia galimybi dirbti su stipresniais ir silpnesniais mokiniais. Mediagos aktualum stengtasi de-rinti su jos iliekamja verte.

  Atnaujint vadovl sudaro 50 pagrindini tem. Tokia apimtis leis mokytojams labiau in-dividualizuoti mokymo proces, daugiau dmesio skirti diferencijavimui.

  Pagal MM patvirtintas geografijos programas atnaujintas vadovlis EM 6

  em 6Uduoi ssiuvinis 6 kl. (I ir II dalys)96 p., 215290 mmNr. 1504 (I dalis) 3,10 EurNr. 1505 (II dalis) 3,10 Eur

  em 6Geografijos vadovlis 6 kl. (I ir II dalys)Rytas alna, Vilhelmina Tuskenien

  224 p., 200260 mmNr. 1500 (I dalis) 11,20 Eur Nr. 1501 (II dalis) 11,20 Eur

  supaprastintas tekstas; maiau neesmini svok; daug naujos iliustracins mediagos; optimali ir subalansuota apimtis; atnaujintas dizainas, patrauklus riftas; daug dmesio kompetencijoms ugdyti; impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir u

  jos rib; ini ir gebjim savikontrol.

  TAI:

 • 7GEOGRAFIJA

  mok

  ymo

  prie

  mon

  i se

  rija

  EM

  Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-sms sigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo programos. Leidykla Briedis, atsivelgdama nauj geografijos program tikslus ir udavinius, turinio pokyius, atnaujina didelio pasisekimo tarp mokytoj ir mokini sulaukus geografijos vadovl 7 klasei EM.

  Vadovlis parengtas pagal 2008 m. patvirtin-t Pagrindinio ugdymo program. Atnaujintame vadovlyje yra 53 pagrindins temos. Tokia ap-imtis suteikia galimybi daugiau dmesio skirti mokomosios mediagos diferencijavimui, geb-jimams ir gdiams ugdyti, mokini daromai paangai stebti.

  Atsivelgiant naujosios programos turin, va-dovlyje daug dmesio skiriama bendriesiems geografiniams dsningumams. Jie pateikiami pirmojoje dalyje. Nemaai dsningum prista-tomi isamiau, pasitelkiama daug pavyzdi. Antrojoje dalyje pateikiamos regionins geo-grafijos temos. Dauguma j atspindi aktualius moni gyvensenos skirtingose pasaulio vietose klausimus. Autoriai irykina tokias tendencijas ir problemas, kurios svarbios ne tik tam regionui, bet ir visam pasauliui.

  Pagal MM patvirtintas geografijos programas atnaujintas vadovlis EM 7

  supaprastintas tekstas; maiau neesmini svok; daug naujos iliustracins mediagos; optimali ir subalansuota apimtis; atnaujintas dizainas, patrauklus riftas; daug dmesio kompetencijoms ugdyti; impulsai aktyviai veiklai mokykloje ir u

  jos rib; ini ir gebjim savikontrol.

  TAI:

  em 7 Geografijos vadovlis 7 kl. (I ir II dalys)Rytas alna, Georgijus Saponikovas, Giedr Motiejuit

  232 p., 200260 mmNr. 1502 (I dalis) 11,20 EurNr. 1503 (II dalis) 11,20 Eur

  em 7Uduoi ssiuvinis 7 kl. (I ir II dalys)96 p., 215290 mmNr. 1506 (I dalis) 3,10 EurNr. 1507 (II dalis) 3,10 Eur

 • 8 GEOGRAFIJA

  mokym

  o priemoni serija EM

  Nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visoms kla-sms sigaliojo atnaujintos Pagrindinio ugdymo programos. Leidykla, atsivelgdama nauj geografijos program tikslus ir udavinius, turi-nio pokyius, atnaujino pasisekimo tarp moky-toj ir mokini sulaukus geografijos vadovl 8 klasei EM.

  Vadovlis parengtas pagal Pagrindinio ugdy-mo program. Racionaliai sumaintos apimties vadovlis suteikia galimybi daugiau dmesio skirti mokomosios mediagos diferencijavimui, gebjimams ir gdiams ugdyti, mokini daro-mai paangai stebti.

  Laikantis naujosios programos reikalavim ir mokytoj pageidavim, vadovlio media-ga pateikiama tradicikai regioniniu principu. Vadovlyje atskleidiami esminiai Azijos ir Eu-ropos region gamtos bei socialiniai ypatumai. Dauguma j atspindi aktualius moni gyven-senos, kininkavimo, aplinkos apsaugos klausi-mus. Autoriai irykina tendencijas ir problemas, kurios svarbios ne tik tam regionui, bet ir visam pasauliui. Pirmojoje vadovlio dalyje pateikia-mi Azijos regionai ir alys, o antrojoje Europa.

  Pagal MM patvirtintas ge