Click here to load reader

GEOGRAFIJA - hr.izzi.digital

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GEOGRAFIJA - hr.izzi.digital

Tla nizinske Hrvatske
Tla nizinske Hrvatske pripadaju skupini najplodnijih tala i zbog toga nizinsku Hrvatsku esto nazivamo itnicom Hrvatske. Najplodnije je tlo ovoga prostora crnica koja je bogata humusom i kisikom, lako je obradiva, a nastaje na prostorima lesa ili prapora. Crnica je najzastupljenija na prostorima akova, Vukovara, Erduta i Baranje.
Slika 1. Tipovi tla u Hrvatskoj. Koja su tla zastupljena u tvom zaviaju?
Slika 2. Crnica. Navedi koja e se djelatnost razviti na podrujima
rasprostranjenosti crnice.
Uz velike rijeke nalazimo movarne crnice koje su bogate humusom, ali zbog velike vlanosti tek nakon hidromelioracijskih zahvata postaju pogodne za poljoprivredno iskorištavanje. Uz tekuice nalazimo i aluvijalna tla koja nastaju naplavljivanjem.
Na veim nadmorskim visinama nalazimo isprane crnice koje su zbog nagiba i obilnih padalina slabije kakvoe (Banovina, Kordun i Bilogora). U nizinskoj Hrvatskoj sve se više pojavljuju antropogena tla gdje se prekomjernom upotrebom agrotehnikih mjera mijenja izvorni sastav tla.
Tla gorske Hrvatske U gorskoj Hrvatskoj prevladavaju podzoli na kojima uestale padaline odnose sitan materijal s površine. Na taj nain smanjuje se kakvoa i plodnost tla, a na njima uglavnom uspijevaju kulture kao što su vrištine i paprati. Vea plodnost moe se postii upotrebom umjetnih gnojiva.
Tla primorske Hrvatske Zbog vapnenake podloge na kojoj se nalaze tla primorske Hrvatske siromašna su humusom. Karakteristino je tlo za tu regiju crvenica, specifina po svojoj crvenoj boji koju je dobila od oksida eljeza. Veu vanost imaju smea tla koja nastaju na flišnoj podlozi (fliš su sedimentne stijene u kojima se izmjenjuju lapori, pješenjaci i vapnenci). U junom djelu primorske Hrvatske karakteristina su tresetna tla, prije svega na prostoru doline Neretve. To su tla koja omoguuju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Uz dolinu Neretve velikom poljoprivrednom proizvodnjom istiu se i Vinodol, Kaštela, Ravni Kotari, Konavle i Istra (bijelo, sivo i crveno tlo).
Slika 3. Podzol. Gdje se na fotografiji nalazi sloj crnice?
Slika 4. Crvenica. Zašto je tlo na fotografiji crvene boje?
Zaštita tla
• Razumjet eš vanost zaštienih i tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
• Znat eš navesti zaštiene hrvatske poljoprivredne i prehrambene proizvode.
• Nauit eš razliite oblike zaštite prehrambenih proizvoda.
Oznake zemljopisnog podrijetla Virovitika paprika Baranjski kulen Dalmatinski pršut Drniški pršut Krki pršut Liki krumpir Meso zagorskog purana Poljiki soparnik
Zašto je vano zaštititi izvorne poljoprivredne i prehram- bene proizvode?
1. Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradiciona- lnog ugleda potiu raznovrsnost poljoprivredne proizvo- dnje.
2. Zaštieni proizvodi su prepoznatljivi na trištu, kupci su si- gurniji u njihovu kvalitetu, a poljoprivrednici u veu dobit koju ostvaruju prodajom.
3. Oznake zaštite spreavaju neopravdano korištenje naziva proizvoda kod drugih proizvoaa.
4. Izvorni i tradicionalni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi mogu pridonijeti ouvanju i prepoznatljivosti regionalnog identiteta.
5. Turistike drave, poput Hrvatske, jaaju svoj turistiki imid nudei gostima kvalitetne izvorne prehrambene pro- izvode.
6. Proizvodnja zaštiene hrane i pia, zbog njihove više cijene na trištu te povezanosti s turizmom, moe pridonijeti ve- oj kvaliteti ivota u ruralnim podrujima i time smanjenju depopulacije.
Karta prikazuje zaštiene proizvode sredinom 2013. godine. Oznake Izvo- rnosti i zemljopisnog podrijetla sva- kim danom nosi sve vei broj hrvatskih proizvoda.
Oznaka izvornosti Ekstra djeviansko maslinovo ulje Cres Ogulinski kiseli kupus/kiselo zelje Varadinsko zelje Istarski pršutHrvatska je europska zemlja s jednim od najveih arhipe- laga: ukupan broj hrvatskih otoka, otoia, hridi i grebena vei je od 1000! To je veliko prirodno i kulturno bogatstvo. No, ivot na otocima, posebno manjim i udaljenijim od kopna nije jednostavan i zato se broj stanovnika na vei- ni hrvatskih otoka smanjuje. Poljoprivreda je, uz ribarstvo i turizam, vrlo vana za gospodarski razvoj i zadravanje stanovništva na otocima.
Projekt “Hrvatski otoni proizvod” nastoji poduprijeti pro- izvodnju kvalitetnih proizvoda na otocima kao i njihovu prodaju kroz turizam i time pridonijeti njihovoj boljoj bu- dunosti.
101 otoni proizvoa
otok Pag
Oznaku izvornosti i oznaku zemljopisnog podrijetla
- To je naziv regije, odreenog naselja ili, u iznimnim sluajevima, zemlje
Oznaku izvornosti ima proizvod
- ija kakvoa ili karakteristike, u bitnom ili iskljuivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih imbenika odreene ze- mljopisne sredine i – ija se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom podruju.
Oznaku zemljopisnog podrijetla ima proizvod - koji ima specifi nu kakvou, ugled ili drugo obiljeje koje se pripisuje njegovom zemljopi- snom podrijetlu i – ija se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u tom zemljopisnom podruju.
Oznaku tradicionalnog ugleda ima tradicionalan proizvod Tradicionalan oznaava dokaza- nu uporabu na trištu kroz vre- mensko razdoblje koje pokazuje prenošenje s generacije na gene- raciju (koje se openito pripisuje jednoj ljudskoj generaciji, a to je najmanje 25 godina).
Oznaku tradicionalnog ugleda
1. Navedi koje uvjete proizvod treba zadovoljavati da bi dobio oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla. 2. Imenuj poljoprivredne i prehrambene proizvode koji imaju oznaku izvornosti. 3. Obrazloi znaenje zaštienih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za gospodarstvo odreene regije. 4. Prisjeti se tradicionalnih proizvoda iz europskih zemalja.
5. GEO LAB:
Odaberi proizvod/proizvode koji su iz tvog zaviaja ili koji su najblii tvome zaviaju. Na temelju podataka s internetskih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) izradi kratku prezentaciju o tome proizvodu / tim proizvodima. Opiši njegova/njihova obiljeja, razloge zašto nosi/nose oznake izvornosti ili zemljopisnog podrijetla i njegov/njihov znaaj za ivot ljudi u prošlosti i sadašnjosti.
Geografija 8 UDZB.indb 128 13.1.2015. 10:32:08
Okusimo Hrvatsku: izvorni hrvatski poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
• Razumjet eš vanost zaštienih i tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
• Znat eš navesti zaštiene hrvatske poljoprivredne i prehrambene proizvode.
• Nauit eš razliite oblike zaštite prehrambenih proizvoda.
Oznake zemljopisnog podrijetla Virovitika paprika Baranjski kulen Dalmatinski pršut Drniški pršut Krki pršut Liki krumpir Meso zagorskog purana Poljiki soparnik
Zašto je vano zaštititi izvorne poljoprivredne i prehram- bene proizvode?
1. Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradiciona- lnog ugleda potiu raznovrsnost poljoprivredne proizvo- dnje.
2. Zaštieni proizvodi su prepoznatljivi na trištu, kupci su si- gurniji u njihovu kvalitetu, a poljoprivrednici u veu dobit koju ostvaruju prodajom.
3. Oznake zaštite spreavaju neopravdano korištenje naziva proizvoda kod drugih proizvoaa.
4. Izvorni i tradicionalni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi mogu pridonijeti ouvanju i prepoznatljivosti regionalnog identiteta.
5. Turistike drave, poput Hrvatske, jaaju svoj turistiki imid nudei gostima kvalitetne izvorne prehrambene pro- izvode.
6. Proizvodnja zaštiene hrane i pia, zbog njihove više cijene na trištu te povezanosti s turizmom, moe pridonijeti ve- oj kvaliteti ivota u ruralnim podrujima i time smanjenju depopulacije.
Karta prikazuje zaštiene proizvode sredinom 2013. godine. Oznake Izvo- rnosti i zemljopisnog podrijetla sva- kim danom nosi sve vei broj hrvatskih proizvoda.
Oznaka izvornosti Ekstra djeviansko maslinovo ulje Cres Ogulinski kiseli kupus/kiselo zelje Varadinsko zelje Istarski pršutHrvatska je europska zemlja s jednim od najveih arhipe- laga: ukupan broj hrvatskih otoka, otoia, hridi i grebena vei je od 1000! To je veliko prirodno i kulturno bogatstvo. No, ivot na otocima, posebno manjim i udaljenijim od kopna nije jednostavan i zato se broj stanovnika na vei- ni hrvatskih otoka smanjuje. Poljoprivreda je, uz ribarstvo i turizam, vrlo vana za gospodarski razvoj i zadravanje stanovništva na otocima.
Projekt “Hrvatski otoni proizvod” nastoji poduprijeti pro- izvodnju kvalitetnih proizvoda na otocima kao i njihovu prodaju kroz turizam i time pridonijeti njihovoj boljoj bu- dunosti.
101 otoni proizvoa
otok Pag
Oznaku izvornosti i oznaku zemljopisnog podrijetla
- To je naziv regije, odreenog naselja ili, u iznimnim sluajevima, zemlje
Oznaku izvornosti ima proizvod
- ija kakvoa ili karakteristike, u bitnom ili iskljuivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih imbenika odreene ze- mljopisne sredine i – ija se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom podruju.
Oznaku zemljopisnog podrijetla ima proizvod - koji ima specifi nu kakvou, ugled ili drugo obiljeje koje se pripisuje njegovom zemljopi- snom podrijetlu i – ija se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u tom zemljopisnom podruju.
Oznaku tradicionalnog ugleda ima tradicionalan proizvod Tradicionalan oznaava dokaza- nu uporabu na trištu kroz vre- mensko razdoblje koje pokazuje prenošenje s generacije na gene- raciju (koje se openito pripisuje jednoj ljudskoj generaciji, a to je najmanje 25 godina).
Oznaku tradicionalnog ugleda
1. Navedi koje uvjete proizvod treba zadovoljavati da bi dobio oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla. 2. Imenuj poljoprivredne i prehrambene proizvode koji imaju oznaku izvornosti. 3. Obrazloi znaenje zaštienih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za gospodarstvo odreene regije. 4. Prisjeti se tradicionalnih proizvoda iz europskih zemalja.
5. GEO LAB:
Odaberi proizvod/proizvode koji su iz tvog zaviaja ili koji su najblii tvome zaviaju. Na temelju podataka s internetskih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) izradi kratku prezentaciju o tome proizvodu / tim proizvodima. Opiši njegova/njihova obiljeja, razloge zašto nosi/nose oznake izvornosti ili zemljopisnog podrijetla i njegov/njihov znaaj za ivot ljudi u prošlosti i sadašnjosti.
Geografija 8 UDZB.indb 129 13.1.2015. 10:32:09Slika 5. Okusimo Hrvatsku: izvorni hrvatski poljoprivredni i prehrambeni proizvod; Geografija 8, Aleksandar Luki, Vid Jakša Opai, Ivan Paradi, Petar Peri, Profil, Zagreb, 2014.
Zaštita tla jedno je od kljunih pitanja zaštite okoliša. Najvee su i naješe prijetnje tlu erozija, smanjenje organskih tvari, gubitak biološke raznolikosti, klizišta, industrija, rudarstvo i smanjivanje površina pod šumama. Potrebno je stalno motrenje tla koje ukljuuje prikupljanje informacija o promjenama stanja i karakteristika samoga tla. Bez trajnog i periodinog prikupljanja informacija izostaju pravovremene reakcije koje bi te promjene sprijeile ili ublaile. Primjenom agrotehnikih mjera (navodnjavanje, melioracija) i agrokemijskih postupaka ovjek utjee na mijenjanje sastava i kakvoe tla. Obradom se unosi velika koliina umjetnoga gnojiva ime se uvelike mijenja sastav tla.
Današnja poljoprivreda pretvorila je tlo u „odreeni oblik industrijske proizvodnje“ s ciljem da iz njega „izvue“ što više koristi. Stoga je ekološka proizvodnja nunost elimo li zemlju sauvati za budue naraštaje. Ekološka proizvodnja omoguava odrivo gospodarenje, uva plodnost tla, floru i faunu, smanjuje uporabu pesticida, umjetnih gnojiva i ekološko zbrinjavanje otpada.
Slika 6. Ekološki proizvod proizveden je i oznaen sukladno odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te propisa donesenih na temelju njega.
Dejan Nemi, mag. educ. geogr. OŠ Garešnica
Tla Hrvatske
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Za svaku prirodnu regiju Hrvatske upiši vrste tla koje prevladavaju na njihovom prostoru.
NIZINSKA HRVATSKA GORSKA HRVATSKA PRIMORSKA HRVATSKA
3. Opiši glavne karakteristike ekološke poljoprivrede.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Search related