Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara

Embed Size (px)

Text of Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  1/34

  Universitatea Ovidius din ConstanţaFacultatea de Ştiinţe Ale Naturii Şi Ştiinţe AgricoleSpecializarea Geografia Turismului anul 1

  Sigi!oara"

  Coordonator proiect# $rof" Univ" %r" Nata!a &'idianu

  Studenţi# George Ale(andra)*uliana

  *anu! *rina)+ianca,oise Aurel

  1

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  2/34

  Cuprins

  1. Aşezarea geografică.......................................................... pg 32. Scurt istoric....................................................................... pg 53. Aspecte administrative..................................................... pg 7

  3.1. Educaţia................................................................... pg 73.2. nstituţii de cu!tură................................................. pg 7

  3.3. Sănătate................................................................... pg "3.#. $esurse de apă........................................................ pg "3.5. nfrastructura te%nico&edi!itară............................ pg '

  3.5.1. (ransport............................................................ pg '3.5.2. Cana!izarea mena)eră şi p!uvia!ă..................... pg '3.5.3. Conducte de distri*uţie a gaze!or natura!e..... pg 1+

  3.,. Energia termică şi e!ectrică.................................... pg 1+3.7. -ondu! de !ocuinţe................................................... pg 1+3.". ndustrie................................................................... pg 1+

  3.'. A!imentaţie pu*!ică................................................. pg 113.1+. Agricu!tură............................................................... pg 11#. ./.0. Centru! storic......................................................... pg 12

  A. Centru! Sig%işoarei......................................................... pg 12. 0ona verde cu zone de !ocuire insu!ară........................ pg 1,C. arce!ar istoric&raşu! de )os........................................ pg 1"

  5. Ana!iza S...(. ................................................................. pg 21,. 4inte pentru anu! 2+2+......................................................... pg 317. i*!iografie............................................................................ pg 3#

  -

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  3/34

  Sig%işoara

  1. Aşezare geografică

  ,unicipiul Sigi!oara este situat .n $odi!ul /0rtiaciului2 sudiviziune a$odi!ului T0rnavelor2 parte component' a %epresiunii Colinare a Transilvaniei"Coordonatele geografice ale localit'ţii sunt# -34356378 longitudine estic' !i 3541-6378latitudine nordic'" ,unicipiul Sigi!oara are .n componenţ' satul /etiur"

  A!ezarea ora!ului la intersecţia unor drumuri importante din ţar' 9+ra!ov : Sigi!oara : T.rgu : ,ure! : Clu;)Napoca2 ,iercurea Ciuc : Odorei : Sigi!oara : Agnita : Siiu2Sigi!oara : ,edia! : Siiu< a avut ca rezultat afirmarea Sigi!oarei de)a lungul secolelor caun centru important comercial2 me!te!ug'resc2 administrativ !i cultural" =a acestea seadaug' .n ultimul timp !i importanţa lui ca centru turistic2 av0ndu)se .n vedere nunumai interesul pentru ora!ul medieval ine p'strat2 ci !i ca loc de plecare pentru vizitareazonei din ;urul Sigi!oarei2 cu mai multe oiective turistice deoseit de importante 9pe l0ng'

   isericile fortificate din +iertan !i &iscri2 amele incluse .n patrimoniul mondialUN>SCO2 amintim monumentele istorice din ?oade!2 Apold2 Cri!2 %umr'veni2 ,edia! !iSeleu!

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  4/34

  *mg" - : Forma Sigi!oarei

  9dup'# Google ,aps<

  *mg" D : Cartierele din Sigi!oara

  9 dup'#ttp#@@fs"destinatiituristice"[email protected]";pg<

  3

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  5/34

  2. storia Sig%işoarei

  ntemeierea este datat' .n cronicile secolului al H&**)leala 111 !i 11I2 .ns' prima atestare documentar' a ora!ului estefacut' .n 1-I7" Jona ora!ului este locuit'2 cu mici .ntreruperi2 deapro(imativ 3777 de ani2 fiind atestate areologic o a!ezare dinepoca ronzului2 dou' a!ez'ri dacice din epoca fierului2 uncastru roman pentru paza drumului2 o a!ezare a daco)romanilor!i a urma!ilor lor"

  ncep0nd cu a doua ;umatate a secolului al H**)lea2 regii Ungariei aduc coloni!tigermani .n sudul Transilvaniei" Sa!ii .ntemeiaz' l0ng' apa p0r0ului Saes 9Saas< o a!ezarerural'" =ocalitatea va .mprumuta denumirea p0r0ului la sf0r!itul secolului al H***)lea"

  n secolul al H*&)lea a!ezarea se uranizeaz'2 ca urmare a venirii altor coloni!timeste!ugari" n 1D5E localitatea este menţionata ca Civitas de Segusvar" n secolul al H&)lease construiesc zidul !i turnurile de ap'rare care .ncon;oar' %ealul Cet'ţii" Jidul este menţionat

   pentru prima dat' la 137" n secolele H&)H&** urmeaz' perioada de ma(im' prosperitate pentru orasul cetate2 fiind amplasat la intersecţia unor importante drumuri medievale"

  =a .nceputul secolului al H&*)lea ora!ul este un important centru artistic reunindactivitatea unor pictori2 sculptori2 creatori de moilier2 arti!ti .n piatr'2 ronz2 lemn2 me!teri ai

  orgilor sosiţi din Konigserg2 Salzurg2 +oemia2 Tirol dar !i autotoni2 ca >lias Nicolai ) celmai mare sculptor al arocului transilv'nean ) care au l'sat dovezi !i .n cele dou' isericievangelice# +iserica din %eal !i +iserica ,'n'stirii"

  Aritectura a fost influenţat' de diver!i factori" Aritectura militar' 9zid !i turnuri deap'rare< a fost condiţionat' de folosirea masiv' a armelor de foc2 ceea ce duce .n secoleleH&*)H&** la dou' supra.n'lţ'ri ale incintei fortificate" Aritectura civil' este influenţat' decei ogaţi2 m'rturie stau edificiile din piatr' din zona central'# Casa cu cer a patriciatului2Casa &eneţian' ) locuinţa primarului2 Casa &lad %racul a autorit'ţilor ora!ului2 a corpului de

   paz' !i pentru oaspeţi" Aritectura ecleziastic' a fost marcat' de cre!terea num'ruluimemrilor !i a forţei economice a comunit'ţii# +iserica din %eal !i +iserica ,'n'stirii

  edificate .n secolele H***)H&" +iserica din %eal este cel mai important monument al ora!ului!i a patra ca importanţ' .ntre isericile gotice ale Transilvaniei" Sigi!orenii au fost implicaţi.n convulsiile istorice ale spaţiului transilvan !i al ?om0niei actuale ) voievodul &lad %racul2

   purt'tor permanent al colanului din aur al ordinului %ragonului2 prime!te g'zduire 913D1)13D5< !i spri;in pentru ocuparea tronului L'rii ?om0ne!ti"

  O mare parte a faimei ora!ului de ast'zi se datoreaz' celei mai celere personalit'ţiistorice ) la ora actual' ) dintre toate personalit'ţile care au avut tangenţ' cu Sigi!oara2voievodul &lad Lepe!2 supranumit %racula2 fiu al voievodului L'rii ?om0ne!ti ) &lad %racul">ste parado(al2 fiindc' legenda creat' se azeaz' pe calit'ţi !i acţiuni str'ine celeruluivoievod"

  M

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  6/34

  *mg" 3: &lad Lepe!

  9dup'# ttps#@@ro"iipedia"[email protected]@&[email protected]@File#&ladTepes77-";pg  <

    Totul are ca punct de plecare pedepsele e(emplare aplicate de &lad Lepe!adversarilor s'i2 .ntr)o zon' european' mai tolerant' !i unor adversari care au amplificatintransigenţa sa2 .ns' mai ales amatorilor de senzaţional2 de pulicaţii !i filme cu vampiri2.ncep0nd de la sf0rsitul secolului al H*H)lea p0na .n prezent" &lad Lepe! ) %racula s)a n'scut

   proail .n Sigisoara2 tat'l s'u locuind .ntre anii 13D1)13D5 !i .n ora!ul)cetate Sigi!oara"$rin Sigi!oara2 celerul %racula a trecut .n 13E52 ultimul an al vieţii2 spre ultima !i scurta sadomnie .n Lara ?om0neasc'"

  Cu Sigi!oara actual'2 leg'tura celerului persona; istoric este asigurat' de vecea !iacum celera cas' supranumit' R&lad %racuR2 situat' .n zona central' a cet'ţii ) aparţin'toareautorit'ţilor cet'ţii medievale ) totodat' !i fosta cas' a corpului de paz'2 posiil de oaspeţi2 .ncare e(ist' posiilitatea s' fi fost g'zduit &lad %racu !i cei apropiaţi lui"

  5

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpg

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  7/34

  3. Aspecte administrative

  D"1" >ducaţie

  n Sigi!oara funcţioneaz' .n prezent -E de unit'ţi !colare de stat2 din care 11gr'diniţe2 17 !coli cu .nv'ţ'm0nt primar !i gimnazial2 3 licee2 un Clu al Copiilor !i unClu Sportiv Şcolar"

  $e linia tradiţiei multiculturalismului2 Sigi!oara ofer' posiilitatea instruirii !ieduc'rii copiilor .n lima german' !i magiar' de la gr'diniţ' p0n' la clasa a H**)a"Astfel2 .n afar' de Gr'diniţa $inoccio cu predare e(clusiv .n lima german'2 .n Sigi!oaramai e(ist' trei gr'diniţe de stat care au grupe .n lima german' !i de asemenea2 e(ist' alte

   patru gr'diniţe de stat cu predare .n lima magiar'"nv'ţ'm0ntul liceal asigur' continuarea studiilor .n variate profile# real2 uman2

  sau pe specialit'ţi" n cadrul liceelor teoretice funcţioneaz' clase cu predare .n limilemagiar' !i german'" Se remarc' faptul c' liceele tenologice !i)au diversificat oferta2.nfiinţ0nd profile .n acord cu noua orientare economic' a ora!ului# turism2 contailitate2cimie alimentar'2 dar menţin .n oferta lor !i profilele clasice)ceramic'2 confecţii2electrotenic') ce asigur' calific'rile necesare industriei locale"

  nv'ţ'm0ntul vocaţional este asigurat de Şcoala de ,uzic' cu clasele *)&***2 .ncare se studiaz' pianul2 vioara2 violoncelul2 percuţia2 precum !i de clasele cu profil sportivdin cadrul a dou' !coli generale"

  Cluul Copiilor !i >levilor este o unitate de .nv'ţ'm0nt .n care se desf'!oar' activit'ţiinstructiv)educative specifice2 .n afara cursurilor !colare" uncţioneaz' .n prezent cu Ecercuri# Cercul de dans modern2 Cercul de teatru medieval2 Cercul Cultura !i civilizaţiaenglez'2 Cercul Atelierul fanteziei82 Cercul de informatic'2 Cercul de carting !i Cercul de

   protecţia mediului !i ecologie"

  D"- *nstituţii de Cultur'

  1. Muzeul de Istorie.

  >ste o instituţie de cultur' aflat' .n slu;a comunit'ţii" Scopul acestei instituţii2suordonat' ,unicipiului Sigi!oara2 este acela de colecţionare2 evidenţ'2 cercetare !ie(punere .n vederea studiului2 dar !i a recreerii de unuri materiale moile2 care evidenţiaz'evoluţia comunit'ţii sigi!orene din cele mai veci timpuri !i p0n' .n zilele noastre"

  2. Biblioteca municipală Zaharia Boiu

  *nstituţie de cultur' aflat'2 de asemenea2 su autoritatea Consiliului =ocal2+iiloteca ,unicipal' a fost gazda a numeroase !i valoroase activit'ţi culturale specificemuncii de iliotec' !i .n folosul comunit'ţii" Aceste activit'ţi)lans'ri de carte2 e(poziţiitematice2 spectacole omagiale)au .ntregit .n mod fericit calendarul cultural sigi!orean"

  E

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  8/34

  3. Sala Eminescu.

  Unitate de cultur' aflat' .n structura ,unicipiului Sigi!oara2 a g'zduitnumeroase spectacole de muzic'2 teatru !i dans"

  D"D S'n'tate

  Asistenţa medical' este asigurat' de Spitalul ,unicipal2 policlinica2 laoratoaremedicale2 farmacii2 cainete medicale de familie2 cainete medicale private2 cainetestomatologice !i laoratoare de tenic' dentar'"

  n Sigi!oara funcţioneaz' Staţia de amulanţ' ca parte a Serviciului udeţeande Amulanţ' !i Centrul S,U?% de descarcerare !i salvare"

   Nr"crt Unit'ţisanitare

  -77- -77 -717 -711 -71- -71D

  1 Spitale 1 1 1 1 1 1- $oliclinici 1 1 1 1 1 -

  D Farmacii E 11 1- 1- 1- 1-

  D"3 ?esursele de ap'

  Sursele de suprafaţ' sunt reprezentate de cursurile de ap' care traverseaz'intravilanul2 dintre care r0ul T0rnava ,are : cea mai important' surs' p0r0ul Şae! !i $0r0ulC0inelui au deit permanent" n zona adiacent' municipiului acestea sunt p0raiele%racului2 Şae!ului !i Şapartocului"

  Sursele suterane sunt reprezentate de p0nza freatic' din $odi!ul Transilvaniei" nscopul potailiz'rii se folose!te e(clusiv apa din r0ul T0rnava),are" Apa r0ului T0rnava,are2 .n amonte de Sigi!oara2 corespunde2 .n general2 cerinţelor de calitate pentru sursa dealimentare cu ap' potail'" =a deite mici .ns' apar dep'!iri la unii indicatori9consumul cimic de o(igen2 amoniu2 azotaţi2 fosfaţi

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  9/34

  D"M" *nfrastructura tenico)edilitar'

  D"M"1 Transportul

  ?eţeaua stradal' a municipiului Sigi!oara cuprinde 1-7 de str'zi2 cu o lungime total'de ED2D m"

  ?eţeaua de drumuri cuprinde#W drumuri naţionale# total X E235 mWdrumuri ;udeţene# total X D217 mWdrumuri comunale# total X E2I7 mn funcţie de tipul .mr'c'minţii rutiere a carosailului acestora2 str'zile municipiului

  se .mpart altfel# asfaltate2 etonate2 .mpietruite 9piatr' de r0u

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  10/34

  .mpreun' cu canalizarea unitar' 9-D2E m< E7 P din populaţie" n restul gospod'riilor2evacuarea apelor uzate se realizeaz' .n sistem propriu# fos' septic'2 azin vidan;ail"

  Unele str'zi ale municipiului2 de!i prev'zute cu reţea de distriuţie a apei potaile2 nuau reţele de canal mena;er" Acest fapt conduce la evacuarea apelor uzate .n sol sau

   prin rigole de suprafaţ'2 cu impact negativ asupra mediului !i ciar a s'n't'ţii populaţiei"

  Cantitatea de ap' preluat' de staţia de epurare .n anul -71D a fost deapro(imativ - milioane de metrii cui" Gradul de epurare este de M2IDP)pentru materii.n suspensie2 -2-P) pentru sustanţele organice !i 3D2E3 P ) pentru compu!ii cu azot"

  D"M"D" Conducte de distriuţie a gazelor naturale

  ?eţeaua de alimentare cu gaz metan a avut o lungime de 3M m" ?eţeaua de alimentarecu gaz metan este .mp'rţit' pe trei trepte de presiune# medie2 redus' !i ;oas'"n funcţie de vecime2 ponderea conductelor de alimentare cu gaz metan este

  urm'toarea# ) 37 P vecime peste -7 de ani  ) 57 P reţele su -7 ani"

    D"5 >nergia termic' !i electric'

  $e teritoriul municipiului energia electric' este distriuit' de S"C" >=>CT?*CA S"A"2societate care asigur' distriuţia la nivel naţional"

  >nergia termic' este distriuit' de S"C" ATT S"A" n Sigi!oara e(ist' I centraletermice2 din care doar una mai furnizeaz' agent termic c'tre Şcoala Gimnazial' Nicolae*orga !i 1I centrale termice de scar'2 care deservesc -73 apartamente"

  D"E Fondul de locuinţe

  Suprafaţa locuiil' .n Sigi!oara este de 3M7"-E32E5mp" n anul -71D situaţia fonduluiimoiliar construit cu destinaţia de locuinţ' se prezenta astfel#

  ) num'rul total de cl'diri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sigi!oara#3"1) num'rul total de locuinţe este de 1-"3172 din care -E7 locuinţe fac parte dinfondul locativ de stat 9 -73 locuinţe construite prin A"N"="

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  11/34

  D" Alimentaţie pulic'

  +aza de alimentaţie pulic' este ine reprezentat' .n Sigi!oara2 unde funcţioneaz'un num'r mare de restaurante#

  W restaurante asociate structurilor de cazare# ?estaurant Korona2 ?estaurant

  Sigi!oara2 ?estaurant =orelei !i ?estaurant =a $astorella .n cadrul /otelului +inder+ui2 ?estaurant ?e(2 ?estaurant $oeniţa etc"

  W [email protected]# ?estaurant Casa &lad %racul2 ?estaurant ?ustic2 ?estaurantCarpaţi2 ?estaurant Catering /ouse2 ?estaurant &ila Frana2 ?estaurant)$izzerie YuatroAmici etc"

  W cofet'rii !i cafenele# Cofet'rie +urg Kaffe2 Cofet'rie Casa Cositorarului2 Cofet'ria =aAngela2 Cafenea ulius Cafe !i Cafe Central etc"

  W Cluuri# Clu Aristocrat2 Clu +lac +o(2 Clu Kramer2 Clu ,"O"S"

  D"17" Agricultura

   Fondul funciar

  Conform datelor cuprinse .n Cadastrul Agricol al municipiului2 din suprafaţatotal' de "57-2-M a2 terenul forestier are o suprafaţ' de D"E7-2- a2 iar terenul agricol de3"ED727 a"

   !roduc"ia #e$etală

   Nr" crt" Cultura Suprafaţa 9a<

  -71D1 Gr0u ME- Gr0u de prim'var' MD Orz 173 Cartofi -MM Sfecl' fura;er' E5 $orum -E7E =egume 3-

  %re&terea animalelor

   Nr"crt Specia >fectiv de animale conform?egistrului agricol din anul -71D

  1 +ovine -1- Ovine 52-77D Ca prine E-73 $orcine EI7M $'s'ri 727I75 Caaline E7E Familii aline 12-1II Animale de lan' -M

  11

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  12/34

  #. A6// /$A6S(C 06A E6($/ CE6($/S($C

  A /6C// S89:A$A S( ;6SC$S ;6 /6ESC

  A" Cetatea Sigi!oara" 9UT? 1<

  Aceasta parte a ora!ului ) Cetatea ) p'streaz' .n afar' de valorile istorice !iaritecturale2 valori uranistice reprezentate de fragmente de ţesut uran 9trame stradale2

   parcelar< !i elemente ale unor importante operaţiuni urane .n epoci istorice succesive"Jona cuprinde cea mai mare parte a siturilor2 monumentelor !i ansamlurilor .nscrise

  .n =ista ,onumentelor *storice pentru ,unicipiului Sigi!oara2 .n primul r0nd av0nd

  1-

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  13/34

  funcţiunea de locuire c0t !i elemente reprezentative pentru funcţiuni de cult2 cultura2.nv'ţ'm0nt2 administraţie"

  &aloarea zonei consta .n coerenţa spaţiului construit2 perimetrul acesteia oferind parcursuri pietonale ce cuprind diferite perioade istorice a c'ror succesiune !i articulare .iconfer' unicitate dar !i diversitate"

  a" J*? 1"Cuprinde o zona cu caracter preponderent de locuire2 multifuncţional 9locuinţe2

  servicii2 comerţ& !i NS

  $arcelarul este tradiţional2 relativ uniform te(tura sa indic0nd e(istenţa .ntr)o prim'etap' a unor parcele dispuse izolat pe toata suprafaţa Cet'ţii2 .ntre care s)au amplasat noi

   parcele mai mari2 de forma alungit'>(ist' patru tipuri de cl'diri# locuinţa turn2 locuinţa simpl'2 locuinţa cu faţada scurt' la

  strad' cu plan .n forma de = sau forma de U2 locuinţa cu plan compact ?egimul de .n'lţimeal cl'dirilor# cuprinde cl'diri cu puţine niveluri 9$ )$Z1)$Z- !i pivniţe

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  14/34

   " J*? -"

  Jon' cu caracter mi(t 9cultur'2 .nv'ţ'm0nt2 administraţieste o zon' cu caracter de locuire cu parcelar atipic" $arcelele @curţile din aceste zone prezint' potenţial de punere .n valoare"

  %elimitare# str" Sc'rii2 str" Co;ocarilor"

  d" J*? 3"

  >ste o zon' cu caracter mi(t 9culte2 .nv'ţ'm0nt2 locuire< care cuprinde elementulnatural dominant al localit'ţii2 un promontoriu cu pante arupte 9.n'lţime de 3-m

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  15/34

  Jon' cu caracter monofuncţional2 alc'tuit' din elementele fortificaţiei Cet'ţii2 spaţial!i conceptual ora!ul medieval Sigi!oara definindu)se prin fortificaţiile sale" =a sf0r!itul sec"H***2 a fost realizata cea mai vece fortificaţie de refugiu 9RAlte +urgR

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  16/34

  . 0ona verde cu zone de !ocuire insu!ară

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  17/34

  n delimitarea acestei zone se afl' doua tipuri de zone .mp'durite#1) .ntre str" Anton $ann !i str" Samuel ,icu2- ) .ntre fundul parcelelor din Ora!ul de ;os !i Jidul Cet'ţii"Caracterul zonei este caracterizat prin elemente naturale2 amplasate pe relieful

  monticulului pe care se afl' Cetatea2 important pentru punerea .n valoare2 prin contrast a

  zidurilor si reperelor construite din cadrul Cet'ţii" %in punct de vedere a evoluției2 spaţiulnatural a p'strat din momentul realiz'rii Cet'ţii o cre!tere a volumului coroanei arorilor peste dimensiunea adaptat' viziilit'ţii optime c'tre Cetate"

  Gradul de protecţie este ma(im2 se prote;eaz' caracterul spaţiului lier !i valoareaspaţiului natural2 put0nd primi .nsa funcţiuni de parcurgere a spaţiului2 drumuri pentru

   plimare dar !i un sistem mecanic de urcare pentru persoane2 pe zona dintre str" Anton $ann )str" Co;ocarilor ) astionul !i Turnul ,'celarilor"

   c" J*? I"%elimitarea se afl' .ntre zona de p'dure !i cea de locuire"Caracterul zonei se definște prin spaţii verzi cu acces limitat cum ar fi de e(emplu

  gr'dinile" >voluția s)a realizat prin cultivarea terenurilor2 gradul de protecție a acestei zonefiind la un nivel mediu2 iar acțiunile de tipul intervențiilor s)au realizat prin p'strareafuncţionalit'ţii și interdicţia de a amplasa construcţii noi .n acest spaţiu"

  d" J*? ">ste o zon' mai restrans' cu delimitare .ntre zona de p'dure și zona de livezi2 caracterul

  zonei este parcelar cu cl'diri dispuse lier pe parcel'2 evoluția fiind .n perioada princonstrucții pe terenuri liere2 gradul de protecție fiind de nivel mediu"

  1E

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  18/34

  C. arce!ar istoric >raşu! de ?os & st a monticulului9colin'< )str" *larie Cendi )$iaţa /ermann Oert cu parcelarul.ncon;ur'tor )str" ,orii2 p0n' .n zidul Cet'ţii"

  $arcelarul are caracteristici determinate de configuraţia terenului c0t !i de importanţ'zonei .n cadrul Ora!ului de os a(a principal' de circulaţie2 cu rol de coloan' verteral'

   pentru cartier2 este alc'tuit' de cele - artere principale )str" *larie Cendi !i str" 1 %ecemrie11I ce urm'resc traseul unui veci drum comercial un rol de mai mica importanţ' .l are !istr" ,orii2 ce ocole!te versantul nordic !i estic al monticulului pe care este situat' Cetateafuncţiunea de locuinţe individuale este predominant' fiind completat' cu comerţ si servicii .ncadrul parterelor cl'dirilor ce definesc spaţiul pulic central">(ist' un ţesut cu frontul continuu la aliniament 9construcţii $ )$Z1)$Z-< specificul spaţ[email protected] din cadrul parcelelor cu front la str" *larie Cendi"

  a" J*? 17

  1I

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  19/34

  Caracterul suzonei# !ir unitar de parcele lungi2 parcelar specific a!ez'rilor dinzonele de colonizare s'seasc'2 determinate !i amena;ate .n conformitate cu configuraţiaterenului .n panta 9versantul Sud al %ealului Cet'ţiiste reprezentativ' pentru locuirea din zona central' a Ora!ului de os2 parcelar

  alc'tuit din parcele alungite mari !i apoi parcele mici adaptate curelor de nivel ale terenului2specifice a!ez'rilor din zonele de colonizare s'seasc'2 determinate !i amena;ate .nconformitate cu configuraţia terenului .n pant' 9versantul Sud >st al %ealului Cet'ţiiste reprezentativ' pentru locuirea din Ora!ul de os2 parcelar alc'tuit din parcele mici2

  neuniforme 2 adaptate curelor de nivel ale terenului2 9versantul > )N> al %ealului Cet'ţii<)cl'diri de locuit cu front continuu de tip uran2 unele ocup0nd aproape .n .ntregime

   parcela iar altele eneficiind de un [email protected] cu funcţiune agricol'"

  %elimitare# .ntre drumul pietonal de la aza Cet'ţii )spaţiu verde pulic ) p'dure2 accesul.n Cetate prin Turnul cu Ceas )spaţiul pulic al $ieţei Octavian Goga2 parcelarul )str" ,orii"

  Are o valoare mare2 prin forma de parcelar !i tipologia cl'dirilor de locuit" $erspectivele

  descendente din zona Turnului Fierarilor 9zona verde ce va treui supus' unor

  1

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  20/34

  amena;'ri< sau cele ascendente !i descendente din zona de acces pietonal secundar dinspre$iaţa /ermann Oert c'tre Cetate "

  d" J*? 13

  Caracterul zonei# neuniform2 parcelar alc'tuit din parcele de forme !i m'rimidiferite2 cl'diri de locuit cu front continuu de tip uran2 unele ocup0nd aproape .n.ntregime parcela !i av0nd curţi interioare 2 spaţiul destructurat al $ieţei Octavian Goga"

  %elimitare# $iaţa Octavian Goga2 str" ,orii2 o parte a parcelarului din strada 1 %ecemrie11I"

  e" J*? 1MCaracterul zonei# spaţiu pulic reprezentativ2 uniform 2 parcelar alc'tuit din parcele de

  forme !i m'rimi foarte diferite2 de la parcele foarte mici la parcele mari2 cl'diri de locuit cufront continuu de tip uran2 unele ocup0nd .n .ntregime parcela sau parţial !i av0nd curţiinterioare"

  %elimitare# $iaţa /ermann Oert cu fronturile .ncon;ur'toare2 parţial str" 1 %ecemrie

  -7

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  21/34

  5. Ana!iza S... (. pe domenii

  %ezvoltarea uran'

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri$olarizarea unei arii

  rurale trans;udeţenecu peste 177"777 delocuitori

  =ipsa unei zone

  metropolitane

  %isponiilitatea

  fondurilor europene [email protected];inirea

   polilor urani

  Concurenţa

  manifestat' deora!ele de rangsuperior 

  ,unicipiul arestatutul de centru

  uran !i poate accesafonduri din $O? 

  -713)-7-7

  Accentuareadisparit'ţilor de

  dezvoltarea din ora!e)sat2 dintre regiuni !i

   ;udeţe%isponiilitatea unor 

  resurse naturale

   ogate !i variate .n ;urul municipiului

  Centrul istoric alora!ului este .nscris

   pe lista $atrimoniului,ondial UN>SCO

  din 1Amplasarea

  municipiului .ntr)uncadru natural atractiv

  Fond locativ

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri>(istenţa unui fond

  locativ mare Num'rul mare de

  tineri care nu dispunde o locuinţ' sau care

  locuiesc .n condiţiiimproprii

  %isponiilitateafondurilor europene

   pentru cre!tereaeficienţei energetice a

  cl'dirilor 

  /azardele naturale2de e(emplu# alunec'ri

  de teren

  Construcţia de noi

  locuinţe din fonduri private

  Calitatea precar' a

  infrastructurii uranedin ansamlurile de

  >(istenţa

   programului 22$rimaCas'8

  -1

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  22/34

  locuinţe construite .n perioada comunist'9c'i de acces2 locuri

  de parcare2 spaţii pulice etc<

  Gradul ridicat dedotare al locuinţelor 

  cu instalaţii

  >ficienţa energetic'redus' a locurilor delocuinţe !i a cl'dirilor 

   pulice2 caregenereaz' emisii

  ridicate de CO-2 unaspect uran

  inestetic2 costuri maride .ntreţinere !iconfort redus

  *nfrastructura de transport

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'riAccesul direct almunicipiului la

  reţeauarutier' !i feroviar'

  =ipsa uneiinfrastructuri de

  transport rutier rapidc'tre polii urani din

  ?om0nia !i

  str'in'tate

  ,odernizareainfrastructurii de

  transport din ţar' !iregiune

  Aloc'ri insuficientede la ugetul de stat pentru realizarea delucr'ri de investiţii

  ?eailitareamagistralei feroviale

  care str'atemunicipiul

  >(istenţa unui num'r important de str'zi

  or'!ene!tinemodernizate [email protected]

  aflate .ntr)o stareavansat' dedegradare

  %isponiilitateafondurilor europene!i guvernamentale

   pentru dezvoltareainfrastructurii de

  transport !i servicii pulice

  Cre!terea parculuiauto !i

  suprasolicitareainfrastructurii de

  transport

  ?eailitarea %N 13 =ipsa unui pod cares' asigure leg'tura cu

  cartierul T0rnava

  %istanţa relativredus' faţ' deaeroporturile

  naţionale faţ' dinSiiu !i Tg" ,ure!

  Aandonarea proiectului leg'turiiferoviare Sigi!oara)

  Tg" ,ure!

  =ipsa unei variantede ocolire

   Num'rul insuficientde locuri de parcare!i lipsa unui sistem

  eficient demanagement al parc'rilor 

  --

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  23/34

  Gradul ridicat deuzur' !i eficienţ'

  energetic' redus' a parcului de

  autoveicule pentru

  transportul .n comun=ipsa unui sistem

  integrat demonitorizare !imanagement al

  traficului .n interior *nsuficienţa pistelor  pentru icicli!ti !i azonelor pietonale2 caalternative ecologice

  Accesiilitateadeficitar' pentru

  turi!ti !i locuitori .nzona vece aora!ului2 careconcentreaz'

  oiectivele turisticeimportante

  =ipsa unei parc'ri

   pentru autocare .nzona centrului istoric=ipsa unei zone de

   promenad' pe malulr0ului T0rnava

  *ne(istenţa unuisistem de e)ticeingla nivelul sistemuluide transport local .n

  comun

  $rotecţia ,ediului$uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri

  Calitateasatisf'c'toare a

  apelor de la suprafaţ'din zon'

  >(istenţa unor izvoare permanentecare nu corespund

  din punct de vederecimic !i

   acteriologic

  Cre!terea interesului!i a investiţiilor 

   pentru protecţiamediului 9 cre!terea

  calit'ţii aerului2 apei2solului cu impact

   enefic asupracet'ţenilor<

  Cadru legislativcomple(2 instail2

  infle(iil2 necorelat9de e(" ntre legislaţia

  de mediu2 cea detransport2 turism etc<

  -D

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  24/34

  Calitatea apei potaile furnizate se

  .ncadreaz' .n parametrii impu!i de

  =egea [email protected]

  clasa A-

  >(istenţa unor sursede poluare a apei dinr0ul T0rnava ,are .namonte de Sigi!oara

  %isponiilitateafondurilor europene!i guvernamentale9fondul de mediu<

   pentru conservarea

   patrimoniului natural!i protecţiei mediului

  Accentuareascim'rilor 

  climatice

  n perioada -77E)-71- nu au fost

  semnalate accidentema;ore de mediu pe

  factorul ap'

  n municipiu nue(ist' o staţieautomat' de

  monitorizare aaerului

  >(tinderea !ireailitarea reţelei de

  distriuţie a apei

  Au fost constatatedep'!iri ale limitelor 

  impuse pentru pulerile .n suspensie

  !i amoniac .n perioada -77E)-71-

  $oluare cu nitranţisc'zut'

  =a nivelulmunicipiului nivelul polu'rii fonice este

  ridicat datorit'traficului auto !i a

  celui feroviar =ipsa siturilor contaminate

   Nu e(ist' niciovariant' ocolitoare a

  municipiului pentru ase reduce efectele polu'rii generate de

  trafic>(istenţa a 3 situri Natura -777 pe

  teritoriulmunicipiului

  >(istenţa unui pericol.n creearea

  alunec'rilor de teren.n intravilan

  >(istenţa unuidepozit de de!euriecologic la nivel

  local2 precum !i aunui operator carecolecteaz' !i

  transport' de!eurile

  Ariile prote;ate suntameninţate de

  activit'ţile antropice

  !i de p'!unatule(cesiv

  >(istenţa unor operatori privaţi care preiau !i valorific'veiculele ie!ite din

  uz

  =ipsa unui depozit dede!euri inerte

  Operatorul local decolectare a de!eurilor 

  asigur' precolectareaselectiv'

  *[email protected]!tientizarea

  insuficient' cu privirela colectarea selectiv'

  -3

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  25/34

  a de!eurilor 

  %erularea mai multor campanii de

  cur'ţenie la nivellocal>(istenţa unei staţii

  de sortare ade!eurilor 

  Cre!terea suprafeţeide spaţii verzi prinamena;area de noi

   parcuri

  *nfrastructura tenico)edilitar'

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri?eailitarea staţiei de

  tratare a apeiSc'derea cantit'ţii de

  ap' potail'distriuite2 cu

   prec'dere .n cazuloperatorilor economici

  %isponiilitateafondurilor europene

   pentru dezvoltarea @modernizarea acestei

  infrastructuri !i aserviicilor pulice

  Aloc'ri insuficientede la ugetul de stat pentru realizarea delucr'ri de investiţii

  *nfrastructura detelecomunicaţii este

   ine dezvoltat'

  %esfiinţareasistemului centralizat

  de alimentare cuenergie termic'

  %isponiilitateafondurilor 

  guvernamentale

  Cre!terea preţului lacomustiili

  >(tinderea !ireailitarea reţelei dealimentare cu ap' !i

  de canalizare

  Sistemul de iluminat pulic este unul uzatfizic !i moral2 av0ndo eficienţ' energetic'

  redus'2 ceea cegenereaz' emisii

  importante de CO- !icosturi ridicate .n

  asigurarea energieinecesare

  ,odernizareailuminatuluiaritectural

  >(istenţa unor [email protected] care nu

  sunt conectate lareţeaua centralizat'de alimentare cu ap'

  !i canalizare>(istenţa unui $lan

  de Acţiune pentru>nergia %urail'"

  -M

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  26/34

  ,unicipiulSigi!oara este

  semnatar alConvenţiei $rimarilor  prin care .!i asum'

  reducerea emisiilor de CO- cu p0n' la-7P p0n' .n -7-7

  ,odernizarea reţeleide distriuţie agazelor naturale

  >(istenţa unui sistemde supravegerevideo a spaţiilor 

   pulice>(istenţa unui sistem

  de monitorizare aconsumului de

  energie la unit'ţile de.nv'ţ'm0nt

  >ducaţie

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri

  >(istenţa unei reţelediversificate de

  unit'ţi de .nv'ţ'm0nt preuniversitar pulice

  !i private

  Sc'derea populaţiei!colare la toate

  nivelurileeducaţionale

  Cre!terea gradului deimplicare a mediului

   privat !i non)guvernamental .n

  furnizarea educaţiei

  Sc'derea gradului decuprindere al

   populaţiei .n sistemulde .nv'ţ'm0nt2

  cre!terea aandonului!colar 

  Atractivitatea liceelor din municipiu pentru

  asolvenţii degimnaziu din zonarural' .nvecinat'

  ?ata sc'zut' de promovailitate a

  e(amenului de acalaureat

  Cre!terea interesului pentru educaţie2

  formal' !i informal'

  Oferta educaţional' acelor patru licee din

  municipiu estevariat'

  Slaa dezvoltare a.nv'ţ'm0ntului tenic

  !i profesional

  %isponiilitateafondurilor europene pentru dezolvtarea

  infrastructuriieducaţionale

  >(istenţa e(tensiilor universitare

  Sc'derea num'ruluide personal didactic

  cu -72IP .n perioada-77E)-71-

  %isponiilitateafondurilor europene pentru dezvoltarea

  resurselor umane%esf'!urarea a

  numeroase activit'ţie(tra!colare !i

  Sc'derea num'rului

  de laoratoare !iateliere !colare !i

  -5

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  27/34

  !colare de c'treCluul Copiilor !i>levilor !i de c'tre

  cel Sportiv

  dotarea lor deficitar'

  >(istenţa unui num'r 

  relativ mare a s'lilor de sport

  Slaa corelare dintre

  oferta educaţional' !inevoile mediului de

  afaceriStarea fizic'

  necorespunz'toare aunora dintre cl'dirilede !coli2 inclusiv aunor s'li de sportSlaa dezvoltare a

  serviciilor de formare profesional' continu'

  !i num'rul redus de participanţi la cursuri

  ?ata ridicat' aaandonului !colar .nr0ndul comunit'ţilor 

  rrome=ipsa unui campuseducaţional modern

   pentru .nv'ţ'm0ntul preuniversitar 

  S'n'tate

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'riCre!terea num'ruluide unit'ţi medicale2cu prec'dere a celor din sectorul privat

  Sc'derea num'ruluide paturi .n spitale

  %isponiilitateafondurilor europene pentru dezvoltarea

  infrastructurii des'n'tate

  Accentul redus pus pe prevenţie

  Adresailitatearidicat' a Spitalului

  ,unicipal : cca"M7P dintre pacienţi provin din mediulrural2 inclusiv din

   ;udeţele apropiate9+&2 S+<

  Oferta de serviciimedicale este relativ puţin diversificat'

  Cre!terea gradului deimplicare a mediului

   privat !i non)guvernamental .n

  furnizarea de serviciimedicale

  ,igrarea .nstr'int'tate a

   personalului medical

  Cre!terea speranţeide viaţ' a populaţiei

  Spitalul municipal .!idesf'!oar' activitatea

  .n cl'dirinecorespunz'toare !i

  =egislaţiadefavorail'

  furniz'rii unor servicii medicale de

  -E

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  28/34

  insuficient dotate pentru o unitate

  medical' modern'

  c'tre Spitalul,unicipal

  Cre!terea num'ruluide medici !i

  stomatologi

   Num'rul mic decainete medicale

  !colare !i deficitul de personal la nivelul

  acestora?ata sc'zut' a

  mortalit'ţii infantile

  Turism

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri

  Centrul istoric alora!ului este .nscris

   pe lista $atrimoniului,ondial UN>SCOdin 12 fiind unul

  dintre cele maiimportante oiectiveturistice din ?om0nia

  Atracţiile turisticenaturale din

  municipiu !i din.mpre;urimi sunt

  insuficient cunoscute!i mediatizate pe plan

  intern !i e(tern

  Cre!terea num'ruluide turi!ti care

  viziteaz' ?om0nia9potenţial dedezvoltare aturismului .nSigi!oara<

  Sc'derea pieţeituristice la nivel

  gloal

  >(istenţa unor arii prote;ate !i rezervaţii

  naturale

  %urata sc'zut' ase;urului turistic

  %ezvoltareaagroturismului

  n municipulSigi!oara e(ist'

  multe oiective de patrimoniu cultural !i

  istoric de interesnaţional

  *nfrastructura deagrement din zon'este insuficient' .nraport cu num'rulmare de turi!ti !i

  vizitatori

  %ezvoltareasectorului tenologiei

  informaţiilor !icomunicaţiilor !i

  cre!terea num'ruluide utilizatori ai

  *nternetului 9de e("$otenţial de

   promovare online aofertei turistice

  locale

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  29/34

  calit'ţii serviciilor furnizate turi!tilor 

  construit

  $referinţa turi!tilor  pentru un standard

  ridicat de confort

  =ipsa unor paceteturistice integrate

  diversificate

  9turismul cultural)religios2 alnear !i de

  ellness2gastronomic2ecologic etc"

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  30/34

  turistic !i deagrement

  Guvernanţa local'

  $uncte Tari $uncte Slae Oportunit'ţi Ameninţ'ri,unicipiul

  Sigi!oara face partedin diferite asociaţii

  de dezvoltareintercomunitar'

   pentru implementareaunor proiecte dedezvoltare local'

  O parte din posturiledin organigrama$rim'riei nu sunt

  ocupate .n prezent2din cauza

  constr0ngerilor legale!i ugetare2 ceea ce

  .ngreuneaz'

  furnizarea unor servicii pulice decalitate

  Cre!terea gradului deimplicare al

  cet'ţenilor .n viaţacomunit'ţii !i

  dezvoltarea societ'ţiicivile

  Capacitateadministrativ' redus'

  ,unicipiulSigi!oara este

  .nfr'ţit cu ora!e dinFranţa2 *talia2

  Germania2 Ungaria2$olonia2 .n azaacordurilor decooperare fiind

  derulate vizite destudiu2 scimuri

  economice !iculturale

   Nivelul redus desalarizare al

   personalului dinadministraţia pulic'

  Cre!terea num'ruluide iniţiative de tip

   parteneriat pulic) privat 9inclusiv lanivel local2 resurseadiţionale pentru

  investiţii<

  ,enţinerea corupţiei!i a irocraţiei la un

  nivel .nalt

  Cre!terea ponderiiveniturilor proprii .n ugetul local2 o mai

   un' colectare ata(elor !i impozitelor 

  &olumul relativ redusal finaţ'rilor 

  neramursaile atrase.n perioada -77E)-71D2 ca urmare anum'rului mare de proiecte trecute pe

  listele de rezerv'

  Cadru legislativcomple(2 instail2

  infle(iil

  D7

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  31/34

  ,. 4inte specifice pentru anu! [email protected]

  5"1 %estinație turistic' și pol cultural de importanț' european'

  Consolidarea2 la orizontul anului -7-72 a statutului municipiului Sigișoara de destinațieturistic' de importanț' european'2 creșterea num'rului de turiști și a se;uruluiacestora2 prin m'suri de tipul#) dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de agrement2 pentru a diversifica oferta turistic'  local' și a prelungi se;urul vizitatorilor

  ) conservarea și valorificarea .n scop turistic a patrimoniului construit de la nivelulmunicipiului2 cu prec'dere a oiectivelor de interes ma;or pentru vizitatori 9zidurile Cet'ții2Turnul cu Ceas2 cl'direa $rim'riei

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  32/34

  )finalizarea coridorului pan)european *& va asigura accesul municipiului la o cale ferat'rapid'2ceea ce va constitui un atu .n atragerea de turiști"

  5"D"Ora ș-verde

   ) reailitarea termic' a locurilor de locuințe și a cl'dirilor pulice 9unit'țile de .nv'ț'm0nt2unit'ți sanitare2 culturale2 etc"

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  33/34

   areal2 inclusiv prin reglement'ricu privire la circulație2 saluritate2 reglement'ri uranistice2ordine și siguranț' pulic'2 autoriz'ri"

  DD

 • 8/19/2019 Geografie Urbană Şi Rurală - Sighişoara.

  34/34

  +iliografie

  22 udeţele $atriei# ,ure!2 monografie8 >ditura Sport)turism2 1I72+ucure!ti

  $lan Uranistic Jonal pentru Centrul *storic al ,unicipiului Sigi!oara2 sit.nscris .n lista $atrimoniului ,ondial UN>SCO

  ?aport privind starea economic'2 social' !i de mediu a municipiului Sigi!oara.n anul -71D

  Strategia de dezvoltare a ,unicipiului Sigi!oara pentru perioada-713)-7-7 22Ora!ul),uzeu8

  *mg nr 1#ttp#@@"sigisoara"org"[email protected]@portal"[email protected]+BUN*%@77773A%A

  Open%ocument

  *mg nr -# Google ,aps

  *mg nr D# ttp#@@fs"destinatiituristice"[email protected]";pg

  *mg nr 3# ttps#@@ro"iipedia"[email protected]@&[email protected]@File#&ladTepes77-";pg  

  http://fs.destinatiituristice.ro/e0a3b7f666704ffdb30d7b72943b900d.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttp://fs.destinatiituristice.ro/e0a3b7f666704ffdb30d7b72943b900d.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_%C8%9Aepe%C8%99#/media/File:Vlad_Tepes_002.jpg