Click here to load reader

Geografie - Clasa 8 - Caietul elevului - Clasa 8 - Caietul elevului... · PDF fileCaietul elevului Octavian MANDRUT pentru clasa a Vlll-a Conftr E DUCATT ONAL. CUPRINS Cuvdnt-inainte

 • View
  127

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Geografie - Clasa 8 - Caietul elevului - Clasa 8 - Caietul elevului... · PDF fileCaietul...

 • ffiwwrywwWffiw ffimffiwffimffiffi

  Caietul elevului

  Octavian MANDRUT

  pentru clasa a Vlll-a

  Conftr E DUCATT ONAL

 • CUPRINS

  Cuvdnt-inainte . .

  Geografia Romdniei - elemente ale programei gcolare

  Geogrofio Romdniei Elemenie ole progro

  A. Conlinuturi (extrase d

  Romdnia: Pozitie geogr€ Relieful

  ELEMENTE .)E REFERINTA 7 . Caracteristici generale 4. ' Unitdtile majore de reliI.RELIEFUL ... tz ;-

  Evaluare sumativd (Relieful) 36 - carpatii 9i Depres

  - Dealurile gi Podigt ll. CLIMA 38 - cdmPiile- Lunca 9i Delta Du

  ilt. H|DRoGRAFIA (Apete) 42 - Platforma continer Evaluare secvenlialfi (Clima gi hidrografia) . . 50 Clima

  o Factorii genetici ai clin IV. VEGETATIA, FAUNA $l SOLURILE 52 . Elementele climatice

  Evaluare sumativd (Geografie fizicd) 56 . Tipuri gi nuante de clir Aoele

  V.PoPULAT|A.. 58 .bunarea vr. A$EZARTLE oMENEgr G2 : f::'J," interioare

  Evaluare secvenliald (Populalia 9i aqezdrile omeneqti) ;6 : H:il'::rrterane vil. ACT|V|TATILE ECONOMTCE 78 I Mareg Neagrd

  Evaluare secvenliald (Activitdlile economice) 96 vegetafia' fauna gi solu Populatia

  vilt. CARACTERIST|C|ALE MED|ULU| iNCONtUnAron 98 0 Numdrul populaliei 9i. Repartitia geograficd : Evaluare sumativd (Geografie umand) 100 . Structura populaliei R

  Asezdrile umane rx. REGIUNILE GEOGRAFICE ALE ROMANIEI 103 .'il"iJrir" rurate. Tipur X. ELEMENTE ALE DEZVOLTARII DURABILE 10tr . AgEZdTiIE UTbANE' TiPtre . Caracterizarea geogrz

  ANEXA - poputalia oragetor in anut 2o1a . 106 prga.1iz.area administa

  Activitdti economice {gricultura . Cultura plantelor 9i crr lndustria o lndustria energeticd 9 o Alte ramuri: industria t Serviciile o Cdi de comunicatie gi . Come4ul . Turismul Romdnia Tn EuroPa 9i1 Locul Rom0nieiin ecor

  A I I

  I I

  3

  5

 • I. RELIEFUT

  A. CARACTERISTICI GENERATE (Trepte gi forme de relief)

  Prin relief intelegem:

  B. UNTTATILE lnAtORE

  Urmdriti harta unitdt;' : unitdtilor principale de rer,, de maijos.

  Dali exemple de: a)forme de relief:

  b)trepte de relief:

  c) unitdli de relief:

  Utiliz6nd harta treptelor de relief (pag. 9), demonstrati, pe scurt, propor[ionali- tatea reliefului:

  Relieful are o dispunere concentricd, din centrul ldrii spre exterior desfd- gu16ndu-se urmdtoarele grupe de unitdti:

  o_ a

  a

  a

  Demonstra{i, pe scurt, varietatea mare a formelor de relief:

  Ordonali unitdtile de relief manual), de la cea mai veche

  in funclie de vechimea lor (utilizdnd informalia din la cea mai recentd:

  a

  a

  a

  a

  a

  t"

  Unitatea majord de relief

 • B. UNTTAT|LE lnAtORE DE RETTEF

  Urmdrili harta unitdtilor majore de relief ale Romaniei (fig. 2) qi a unitSlilor gi sub- unitdlilor principale de relief (fig. 1) de la pag. 10-11 din manual qi completali tabelut de maijos.

  Unitatea majord de relief

  ,al

  Pozi{ia in cadrul tdrii

  Exemple de subunit5[i (subdiviziuni)

 • l. Corpofii gi Depresiuneo Colinoro o Tronsilvoniei l. l.Corpotii Orientoli

  Precizati limitele Carpa[ilor Orientali 9i unitdlile invecinate: a) Tn nord: c) in vest: b) in sud: d) in est:

  .Enumerati cinci caracteristici generale ale Carpatilor Orientali:

  Teme giintrebori

  l. Precizati pentru fiecare (nordricd, centrald gi sudic alcltuirea substratului, for explicatia profesorului.

  a) Carpalii Maramure:

  a

  a

  a

  a b) Carpatii Moldo-Trar

  Compara[i harta ald- turati cu cea din manual (fi1. 2, pag. 13) 9i scrieli numele munlilor gi ale depresiunilor indicate.

  Verificati localizarea unitdlilor de relief.

  Precizati oral pozilia fiecdrei unitdti in raport cu unitdtile apropiate.

  114 I

  I I

  c) Carpalii Curburii 19.

  ll. Utilizdnd harta din manu diviziune transversalS (gn (munti) gi depresiuni, astfe

  a) in grupa nordicd (C o munti:

  . depresiuni:

  b) in grupa centrald r( o munti:

  . depresiuni:

  c) in grupa sudicd (Ce o munli:

  . depresiuni:

 • Teme giintrebori

  l. Precizati pentru fiecare diviziune (grupa) transversalS a Carpalilor Orientali (nordricd, centrald gisudicd) elementele care dau specificul reliefului (altitudinile, alcdtuirea substratului, formele de relief etc.), utilizind informalia din manual gi explicalia profesorului.

  a) Carpalii Maramuregului gi Bucovinei (grupa nordicd):

  b) Carpatii Moldo-Transilvani (grupa centrald):

  c) Carpatii Curburii (grupa sudicd):

  !1. Utilizdnd harta din manual (frg.2, pag. 13), identificaliginotali, pentru fiecare sub- diviziune transversale (grupe) a Carpa{ilor Orientali, principalele culmi muntoase (mun!i) 9i depresiuni, astfel:

  a)in grupa nordicd (Carpatii Maramuregului gi ai Bucovinei):. munli: . depresiuni:

  b) Tn grupa centrald (Carpatii Moldo-Transilvani):. munti: . depresiuni:

  c) in grupa sudicd (Carpa{ii Curburii): o munti:

  . depresiuni:

  ,ul

  I

  I

  i

 • I.2. Corpofii Meridionoli

  Precizali limitele gi unitdlile invecinate Carpatilor Meridionali: a) in est: b) in sud: c) in vest. d) in nord:

  Enumerali principalele patru caracteristici ale reliefului Carpatilor Meridionali:

  Utilizdnd harta din m jos, notati numele fiecSre

  1_

  3 5 7

  a

  Explicali, pe scurt, de ce au fost denumiti ,,Alpii Transilvaniei":

  Enumerali, utilizAnd manualul (pag. 14-15), principalele subdiviziuni ale fiecd-

  rei grupe: a) Grupa Bucegi:

  Urmdrind cu atenl e nual (fig. 2, pag.'15t g, s:

  b) Grupa Fdgirag:

  Scrieti, pe scurt. ce a) relief glaciar: _

  c) Grupa Pardng: b) defileu:

  d) Grupa Retezat-Godeanu: Utilizdnd fotografilie observd:

  Enumerati principalele depresiuni, de la est spre vest:

  l"

 • Utilizind harta din manual (carpalii Meridionari, frg.2, pag. 1b) 9i harta de mai jos, nota[i numele fiecdrei unitdli muntoase localizate prin urmdtoarele cifre:

  Urmdrind cu atentie aceste denumiri (1-8), analizali din nou harta din ma- nual (fig. 2, pag. 15) gi scrieti in 3-4 randuri ceea ce ali constatat:

  2 4 6 8

  1

  3 5 7

  Scrieli, pe scurt, ce intelegeli prin: a) relief glaciar:

  b) defileu:

  Utiiizdnd fotografiile din manuat (pag. 15), observS:

  descrieti, pe scurt, ceea ce se

  ,1

 • 1.3. Corpofii Occidentoli

  Precizati limitele gi unitdlile invecinate: a) in sud: b) in nord: c) in est: d) Tn vest:

  precizali, pe scurt, trei caracteristicigenerale ale reliefului Carpatilor Occidentali:

  Urmdrind harta : p.; 9i comparOnd-o cu har exemple de:

  a) munti vulcanici: _

  b) munlidezvoltali pe

  c) munti dezvoltati pe roc

  d) munli care au relief caa a

  a Comparali Carpatii ( maijos:

  Notati principalele subdiviziuni din: a) Muntii Banatului:

  b) MuntiiApuseni:

  U rmdriti harta aldturatS. ComPa-

  rali-o cu cea din manual (CarPatii Occidentali, pag. 17) gi notalinumele subdiviziunilor corespunzdtoare cd- su[elor desenate.

  Dacd nu ave[i loc suficient, scrieti

  denumirile pe caiet, iar in fiecare cdsulS, doar inilialele.

  Scrieti ce inlelegeti Prin: a) fenomene carstice:

  b) ,,depresiunigolf':

  Dupd ce ati parcurs i realizati, in scris sau oral

  l"

  Subdiviziuni mari (grupe transversale)

  Caracteristici

 • Urmdrind harta tipurilor de relief din carpatii occidentali (fig. 1, pag. 17) 9i compardnd-o cu harta unitdtilor de relief (fig.2, pag. 17) notali citeva exemple de:

  a) munti vulcanici:

  b) muntidezvoltati pe rocidure:

  c) munti dezvoltali pe roci sedimentare cutate (flig):

  d) munfi care au relief carstic:

  Comparati Carpatii Occidentali gi Carpalii Orientali, complet6nd tabelut de maijos:

  Caracteristici Carpatii Occidentali Carpalii Orientali

  Pozilia geograficd

  Altitudini maxime

  Dispunerea culmilor muntoase

  Depresiuni (numir, pozitie, intindere)

  Tipuri de relief

  Subdiviziuni mari (grupe transversale)

  Dupi ce ati parcurs informatia despre Defileul Dundrii (pag. 17 din manual), realizali, in scris sau oral, o scurtd caracterizare a acestuia.

  ,rl