Geografie, 50% 5.Geografie; 4.Gestiunea ~iplanificareateritoriului ... Inginerie economica indomeniul
Geografie, 50% 5.Geografie; 4.Gestiunea ~iplanificareateritoriului ... Inginerie economica indomeniul
Geografie, 50% 5.Geografie; 4.Gestiunea ~iplanificareateritoriului ... Inginerie economica indomeniul

Geografie, 50% 5.Geografie; 4.Gestiunea ~iplanificareateritoriului ... Inginerie economica indomeniul

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Geografie, 50% 5.Geografie; 4.Gestiunea ~iplanificareateritoriului ... Inginerie economica...

 • NT. Reducerea Programe de studii universitare Programe de studii universitareFacultatea taxei decrt. scolarizare de liccntA de master

  1. Muzica 1. Pedagogia artei dirijorale;

  I 2. Interpretare muzicala - Instrumente; 2. Vocal ~j instrumental In arta muzicala 3. lnterpretare muzicala - Canto; camerala;

  Facultatea de 4. Arte decorative; 3. Design de obiect: moda si ambient;1. Arte 50% 5. Arte plastice (Pictura); 4. Fhc:ti(~P. '::1 mlllfimp.rliA 6. Arte plastice (Grafica); OBi\T IN $EOIIfTAOf sfNAi 1· Design; DIN DATADE:I r- ,--n--'~~" ,,~..I 8. Moda - Desisn vestimentar

  Facultatea de 1. Constructii civile, industriale ~i agricole; I L,J. ~L:.IJ. /..U 1(1.~ Constructii ~j 50% 2. Inginerie sanirara si protectia rnediului; I. I\ Arhitectura 3. Masuratori terestre si cadastru ?r~QdintG: ~/\DitI! /"tIm 1·D,...4 ,,~Iu,{, ~I'L 1. Educatie fizica $i sportiva; I. EdW:O\len:f"~enlspo"iv; 2. Sport si performanta rnotrica; 2. Kinetoterapi I ee a a 3. Geografia turismului; functionala;

  Facultatea de 4. Geografia turismului (In limba engleza); 3. Gestiune ~j amena ar uristica;

  3. Geografie, 50% 5. Geografie; 4. Gestiunea ~iplanificarea teritoriului

  Turism $i Sport 6.Planificare teritoriala; asistata de GIS; 7.Kinetoterapie $i motricitate speciala; 5. Tourism management and planning

  t 8. Kinetoterapie ~j motricitate speciala (in (limba engleza)

  limba engleza); i 9. Stiinta mediului

  I. Energetica industriala; 1. Energii regenerabilc;

  Facultatea de 2. lngineria sisternelor electroenergeticc; 2. Managernentul sistemelor de energie;

  Inginerie 3. Ingineria sistemelor de energii 3. Managementul calita.tii~iprotectiaregenerabile; consumatorului in domeniul textile-4. Energetics ~i 50% 4. Telmologia tricotajelor ~i confectiilol~ pielarieManagement 5 Inginerie economic! industrialll;Industrial 6_ fnginerie econornica In domeniul

  electric, electronic ~ienergetic

  Ia care se acorda reducerea taxei de scclarizare cu 50%, la ccrcrc, pentru studentii I absolventii Universitatii din Oradea, care parcurg,

  tot in cadrul Universitatii din Oradell, incepsnd ell a! dollea, un program t'leShH.Hi de acclasi nivel (licenta sau master),

  organizate in anul universitar 2018-2019

  PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE de licenta ~imaster, organizate in anuI universitar 2018-2019

  SEAQ PS DE 04 A.072

  ~€J(t4- 3

  ROMANIA MlNlSTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA C.P. nr. 114, Oficiul Postal I, Str. Universitatii, nr. 1, Oradea,

  Telefon: +40 259 408113 Fax: +40 259 432789 rectorat@uoradea.ro; www.uoradea.ro

 • NT. Reducerea Programe de studii universitare Programe de studii universirareFacuitatea taxei decrt. scolarizare de llcenta de master , 1. Calculatoare; l. Management In tehnologia

  2. Tehnologia infcrmatiei; informatiei; 3. Automatica ~iInformatica aplicata; 2. Sisteme automate avansate; 4. Electromecanica; 3. Sisteme avansate in inginerieFacultatea de 5. Electromecanica (la Beius); electrica;Inginerie 6. Sisteme electrice; 4. Tehnologii audio-video ~jS'. Electrica ~i 50% 7. Electronics aplicata; telecornunicatii;Tehnologia 8. Retele ~isoftware de telecomunicatii; 5. Management ~icomunicare- inInformatiei 9. Inginerie economica in domeniul

  electric, electronic ~ienergetic inginerie 10.Inginerie electrica ~i calculatoare (in

  situatia in care se va organiza admitere)

  1. Autovehicule rutiere 1. Conceptie, fabricatie ~imanagement 2. Tehnologia constructiilor de masini asistate de calculator

  Facultatea de 3. Inginerie economica in domeniul 2. Sisteme si tehnologii avansate in 6. Ingineric 50% rnecanic ingineria autovehiculelorManageriala ~i 4. Mecatronica 3. Inginerie economica si management

  Tehnologica 5. Robotics pentru afaceri 4. Sisteme mecatronice avansate (limba

  enzleza) I I I I 1 '1..."- __ :_. 1. Istoria vestului romanesc; ......1. ',:)\.UJ1C,

  FacuItatea de 2. Relatii internationale si studii europene; 2....Dezvoltare regionala si comunicare lstorie, Relapi 3. Relatii internationale si studii europene ~ institutionala In Uniunea Europeana; Tnternationale, (Iimba engleza); 3. Evaluarea politicilor ~ia prograrnelor7. Stiinte Politice 50% 4. Jumalism; pubJice europene; ~i Stiintele 5. Studii de securitate; 4. Studii europene (In lb. engleza); Comunicarii 6. Stiinte politicc; 5. Politici publice europene7. Comunicare ~irelatii publice

  6. Securitate eur~an! 1. LL'11ba~i litcratura romanA- 0 limbAsi 1. Cultura si civilizatie europeana;

  literatura moderna (engleza, Iranceza, 2. Literatura romana. Relevante germana); europene;

  2. Limba ~i literatura engleza - 0 limba ~i 3. Tipuri de modemitate 10 spatiul literatura modemA (francelll, germana / an lofon ~i francofon

  8. Facultatea de 50% Limba ~i literatura TomanA; APROBAT '" ~DtNTA Of SEHATLitere 3. Limba ~i literatura franceza - 0 Iimba ~i DIN DATADE:~-----l I

  literatum modem3 (cngleu, germana) J ~EB. 7.0iSL' 1I Limba ~i literatura romanA;i

  4. Limba $i literatura gennana - 0 limbll ~i P~d~~ ~~Iiteratura modema (engJezA,franceza) / Prot nJv.~O ~CURIlA

  Limba ~i literatura romana /_ //_ b. I. Agricultura; 1. Tehn~fl exp1oat'liile2. Horticultur!; agrico' oot ic; 3. Peisagistic!; 2. Tehno 1ho .. 01 modem; 4. lngineria sistemelor biotehnice ~i 3. Manage ent si atiilor de urgentA,

  ecologice; crizelor ~ dezas elor in agricultura, 5. Controlul ~iexpertiza produselor silvicultura ~iindustria alimentar!;

  alimentare; 4. Ingineria mediului ~i securitate InFacultatea de 6. Tehnologia prelucrarii produselor munc!; 9. Protectia 50% agricole; 5. SigurantA~isecuritateMediului 7. lngineria prelucrarii lemnului;

  8. Inginerie ~imanagement In alimentatia agroalimentara; publicli $i agroturism; 6. Managementul unitatilor de turism ~i

  9. Inginerie ~imanagement in alimentatia aliment ape public; publica ~i agroturism; 7. Valorificarea durabila a resurselor

  lO.Exploarl!.ri forestiere; pMurii II. Silvicultura; 12.Zootehnie

  Voica Highlight

  Voica Highlight

 • Taxa de scolarizare redusl\ se va plati in proponii egale in primele dou~ transe, tara a se apJica reducerea de plat~ eli anticipatie.

  ~:_

  Nc. ! Reducerea Programe de studii universitare Programe de studii universitareFacultatea taxei decrt. scolarizare de licenlA de master- 1. Biologie; 1. Biodiversitatea ~imonitorizarea 2. Chimie; ecosistemelor; 3. Fizica; 2. Chimie structurale ~iaplicativa;

  Facultatea de 4. Pizica medicala; 3. Fizica explorarilor ~iterapiilor10. Sriinte 50% 5. Informatica; biomedicale;6. Matematica; 4. Sisteme distribuite in internet;7. Matematica informatica; 5. Matematica didactica8. Matematica eu predare in limba engleza; 9. Ecologie ~i protectia mediului 1. Afaceri internationale (in limba engleza) I. Administrarea afacerilor regionale;

  (forma de invAt!mant cu frecventa - IF); 2. Adrninistrarea afaceritor !Business 2. Administrarea afacerilor (in limba administration (lb. engleza)

  engleza) (forma de invalanulnt cu 3. Economia ~i administrarea afacerilor frecventd - IF) in turism si industria ospitalitatii:

  I 3. Afaceri internationale (forma de 4. Administrarea afacerilor interne ~i invAtrunant la distanta • ID); internationale ale tntreprinderilor

  4. Economia comertului, turismului ~i mici si mijlocii serviciilor (forma de invllfAmant la .5. Relatii economice europene; distant-A- ID); 6. Administrarea afacerilor

  5. Contabilitate ~i informatica de gestiune internationale (lb. ",. (fonna de invlifi1mant la distanta - ID); englezaj/International business i Facultalea de 16. Finaate si banci (forma de !nva~amantla administrat ion; ";:..

  II. $tiinle I 50% distanta- ID); 7. Contabilitatea, auditul ~igestiunea

  Economice 7. Management (fonna de 'invAlrunant la ~afacerilor; distants - lD); 8. Finan]e, banci, asigurari;

  8. Marketing (forma de lnvatamanr la 9. Managementul organizatiei; distanta - lD) 10. Management aprofundat (lb.

  Studentii lnscrisi la WI program de studii de engleza)/ Advanced management; licenta cu predare in limbo engfeziipot unna II. Marketing si comunicare in afaceri un al doilea program in limba romano cu reducere de taxa. APR08AT IH $fOlICTA Of SENAT Studentii lnscrisi fa un program de master DIN DATADE: pol urma un al doilea program de master cu

  ~. FEB.101apredare in limba englezd la Facultatea de Stiinte Economice /0 lonna cu taxa. eu reducere de 50% /a taxa aferentii pr~~#S)JIprogramului ill limbo enRlezii. Pro nlv. SO cuR!tA 1. AsistenlA social A; /lif-t Facultatea de 2. Pedagogia lnvil.t!m§ntului primar ~i

  12. $tiinte Socio - 50% pre~cotar (IaBej~); Umanc 3. Psihopedagogie special!;

  4. Sociologie; 5. Resurse Umane

  Departamentul

  I pentru l. Program de fOnllare psihopedagogicA - I. Pmg.-ant de fonn",. psihopedagogiC> -,13. PregAtirea 50% Personalutui Nivel I Didactic.

  Nivelll

  NPSCN002(1).pdf (p.2) NPSCN003(1).pdf (p.3) NPSCN004.pdf (p.4)