Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht Actualisatie ... Het Kempisch kanaal of het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht Actualisatie ... Het Kempisch kanaal of het Kanaal...

 • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht

  Actualisatie

  Gemeente Brecht

  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht

  Actualisatie

  Gemeente Brecht

 • 2249993046 2

  INHOUDSOPGAVE

  INLEIDING

  DEEL 1:

  SITUERING………………………………………………………….…..…..…..…..…..…..….………11

  1. RUIMTELIJKE SITUERING………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..….......11

  1.1. GEMEENTE OP MACRONIVEAU…..…..…..…..…..…..…..…..……………………………………11

  1.2. GEMEENTE OP MESO- EN MICRONIVEAU ………………………………………..…..……..11

  2. KWANTITATIEF PROFIEL VAN DE GEMEENTE – ENKELE KENGETALLEN…..…..…..…….13

  2.1. ENKELE KENGETALLEN………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..……….13

  2.2. BODEMGEBRUIK………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…………….14

  DEEL 2: PLANNINGSCONTEXT ……………………………………………………….…….............16

  1. HOGERE STRUCTUURPLANNEN……………………………………………..……..……..……….16

  1.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN…………………………………………………16

  1.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN……………………………………20

  2. ANDERE BELEIDSPLANNEN MET RUIMTELIJKE RELEVANTIE…………………………........25

  2.1. STRUCTUURPLANNING IN DE RANDGEMEENTEN………………………………………..........25

  2.2. PLANNEN MET BETREKKING TOT DE OPEN RUIMTE………………………………………….27

  2.3. MOBILITEITSPLAN…………………………………………………………………………………...42

  2.4. PROVINCIAAL FIETSROUTENETWERK……………………………………………………… …...43

  2.5 BELEIDSKADER VOOR WINDTURBINES……………………………………………………….....44

  3. UITVOERINGSPLANNEN………………………………………………………………………….…50

  3.1. GEWESTPLAN…………………………………………………………………………………………50

  3.2. RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN…………………………………………………………..53

  3.3. GEMEENTELIJKE PLANNEN VAN AANLEG …………………………………………………..55

  4. BELEIDSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN …………………………………………………..58

  4.1. BESCHERMDE LANDSCHAPPEN, DORSGEZICHTEN EN MONUMENTEN………………........58

  4.2. AFBAKENING VAN DE WOONVERNIEUWINGS- EN WONINGBOUWGEBIEDEN…………...58

  4.3. MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN

  WONINGEN EN BEDRIJFSRUIMTEN ……………………………………………………………………..59

  4.4. RECHT VAN VOORKOOP INZAKE NATUURBEHOUD …………………………………………59

  4.5. RECHT VAN VOORKOOP INZAKE RUILVERKAVELING……………..……………………........59

  5. EVALUATIE GEVOERD BELEID……………………………………………………….....................60

  DEEL 3: RUIMTELIJKE CONTEXT………………………………………………………………...61

  1. CULTUUR-HISTORISCHE SITUERING…………………………………………………………..61

  2. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP REGIONAAL NIVEAU…..…..…..…..…..……..64

  3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP GEMEENTELIJK NIVEAU…..…..…..……66

  3.1. LAAG 1: OPEN RUIMTE………………………………………………………………………….…..66

  3.2. LAAG 2: BEBOUWDE RUIMTE ………………………………………………………………….….79

  3.3. LAAG 3: INFRASTRUCTUUR ……………………………………………………………………..97

  3.4. SYNTHESE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP GEMEENTELIJK

  NIVEAU…………………………………………………………………………………………………………99

  4. OP MICRONIVEAU - VOOR DE VERSCHILLENDE DEELGEBIEDEN…………………….100

 • 2249993036 3

  4.1. NOORDELIJKE

  DORPEN………………………………………………………………………………………..…..…..……….101

  4.2. BRECHT ZUID…………………………………………………………………………..…..……..…103

  4.3. OPEN NOORDEN……………………………………………………………………………………..105

  4.4. BRECHTSE HEIDE……………………………………………………………………………….......107

  4.5. KEMPISCH KANAAL……………………………………………………………………………. ….109

  DEEL 4: PROGNOSES……………………………………………………………………………......112

  1. WONEN……………………………………………………………………………………..…..… ….112

  1.1. Raming kwantitatieve woonbehoefte ……………………………………………..…..…..…………...112

  1.2. RAMING KWALITATIEVE HUISVESTINGBEHOEFTEN

  ……………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..114

  1.3. AANTAL BESCHIKBARE BOUWGRONDEN……………………………………………..…..…..115

  1.4. CONFRONTATIE TUSSEN EN DIFFERENTIATIE VAN VRAAG EN AANBOD…..…..…..…...117

  2. BEDRIJVIGHEID…………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…….……...120

  2.1. RAMING VAN DE BEHOEFTE AAN BIJKOMENDE BEDRIJVENTERREINEN VOOR DE

  PERIODE 2003-2012……………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…120

  3. SPORT-, JEUGD- EN CULTUURINFRASTRUCTUUR…………………………………………123

  3.1. RAMING VAN DE BEHOEFTE AAN BIJKOMENDE SPORT-, JEUGD- EN

  CULTUURINFRASTRUCTUUR ……………………………………..…..…..…..…..…..…..…..……..……123

  DEEL 5: KNELPUNTEN, BEDREIGINGEN, KWALITEITEN EN POTENTIES 125

  1. VOOR GEHEEL BRECHT…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….125

  2. VOOR DE VIJF DEELGEBIEDEN…..…..…..…..…..…..…………...…..…..…..…..…..…..……128

  2.1. NOORDELIJKE DORPEN……………………………………………………………………………128

  2.2. BRECHT ZUID………………………………………………………………………………………..129

  2.3. OPEN NOORDEN…………………………………………………………………………………..…131

  2.4. BRECHTSE HEIDE………………………………………………………………………………...…132

  2.5. KEMPISCH KANAAL……………………………………………………………………………..…133

  LIJST MET FIGUREN

  Figuur 1: Administratieve situering van de gemeente Brecht .......................................................... 7

  Figuur 2: Landgebruik .................................................................................................................... 10

  Figuur 3: Natuurlijk en recent overstroomde gebieden .................................................................. 22

  Figuur 4: VEN ................................................................................................................................ 23

  Figuur 5: Biologische Waarderingskaart ........................................................................................ 24

  Figuur 6: Landschapseenheden uit het GNOP ............................................................................... 26

  Figuur 7: Habitatrichtlijn-, vogelrichtlijn- en ramsargebieden....................................................... 27

  Figuur 8: Ruilverkavelingen........................................................................................................... 27

  Figuur 9: Traditionele landschappen .............................................................................................. 29

  Figuur 10: Landschapsatlas ............................................................................................................ 30

  Figuur 11 Aanduiding herbevestigd agrarisch gebied op het grondgebied van Brecht .................. 34

  Figuur 12 operationeel uitvoeringsprogramma buitengebied Noorderkempen t.h.v. Brecht ......... 34

  Figuur 13 Situering gronden in landbouwgebruik t.o.v. totale militaire gebied

  (gewestplanbestemming ......................................................................................................... 35

 • 2249993046 4

  Figuur 14 Operationeel uitvoeringsprogramma buitengebied Antwerpse Gordel en Klein-

  Brabant ................................................................................................................................... 36

  Figuur 15: Provinciaal fietsroutenetwerk .