Gebelik ve Peripartum - Prof. Dr. Ayإںe Saؤںduyu 2014-05-08آ  Eklampsi, hipertansif ensefalopati ve

Embed Size (px)

Text of Gebelik ve Peripartum - Prof. Dr. Ayإںe Saؤںduyu 2014-05-08آ  Eklampsi, hipertansif...

 • Gebelik ve Peripartum

  Dönem Beyin Damar

  Hastalıkları

  Dr. Ayşe Sağduyu

  Kocaman

 • Maternal ölümlerin % 12 sinin nedeni

  peripartum inme

  Gebelikle ilişkili inmede mortalite % 10-13

  Peripartum inme insidansı; 4- 26 / 100 000

  34.2 / 100 000 doğum

  (Hamile olmayan doğurganlık yaşındaki kadınlarda inme insidansı 3-10 / 100 000)

 • Sezeryanla doğumda peripartum inme

  riski 3- 12 kat artar

  İskemik inme; 4-11 / 100 000

  Serebral venöz tromboz; 10-20 / 100 000

  İntrakranial hemoraji; 4- 9 / 100 000

  Wilterdink and Easton Advances Neurology 2002

  James et al Obstet Gyn 2005

  Peripartum İnme

 • Peripartum inme riski doğumdan 2 gün

  önce ve 1 gün sonra en yüksektir

  Gebelikle ilişkili inmelerin % 98’i doğum

  sırasında ya da hemen doğumu takiben

  ortaya çıkar

  Postpartum inme riski 6 hafta sürer

  Davie et al J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008

 • Yaş Sayı (n) Oran

  Gebelikle ilişkili inme insidansı

 • Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

  • Sıvı-elektrolit dengesi

  – Na retansiyonu

  – Susama eşiğinde ↓

  – Plazma onkotik basıncı ↓

  – Hb, Hct ↓

  – Serum albumin ↓

  – Böbrek kan akımı ↑

  – Glomerüler filtrasyon ↑

  Sıvı retansiyonu

 • Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

  • Kardiyovasküler değişiklikler;

  – S1, S2 şiddeti ↑

  – % 95 hastada sistolik üfürüm

  – Kardiyak output ↑

  – Ortalama arter basıncı ↓

  – Periferik direnç ↓

 • Gebelikte İnmeye Neden Olan

  Fizyolojik Değişiklikler

  • Hematolojik değişiklikler;

  – Hb, Hct, eritrosit sayısı ↓

  – Lökosit, Sd, fibrinojen ↑

  – Von Willebrand faktörü ↑

  – Faktör VIII ↑

  – Protein C direnci

  – Protein S konsantrasyonu ↑

  – Plazminojen aktivitor inhibitorü 1,2 ↑

  – Hiperprolaktemiye ikincil platelet agregasyonu

 • Gebelikte İnmeye Neden Olan

  Fizyolojik Değişiklikler

  – Venöz staz

  • Uterusun pelvik damarlara baskısı

  • Hareketlerde azalma

  – Endotelyal hasar;

  • Doğum sırasında oluşan travma

 • Peripartum İnme Riski

  Preeklampsi/ eklampsi

  Hamilelik öncesi hipertansiyon öyküsü

  İleri gebelik yaşı

  Sıvı, elektrolit, asit-baz dengesizlikleri

  Hiperemezis

  Sezeryan ile doğum

 • Gebelik ve postpartum arteryel

  iskemik inme nedenleri

  Kardiyoembolik nedenler

  Serebral anjiyopatiler;

  Fibromusküler displazi, vaskülitler, postpartum

  serebral anjiyopati

  Hematolojik nedenler

  Antifosfolipid Ab sendromu, Antitrombin III, protein C,

  protein S eksikliği, DİK, orak hücreli anemi, Sneddon

  sendromu

   TTP (anemi ve trombositopenide dikkat !)

  Biluribin, LDH ve retikülosit artışı değerlendirilmeli

 • Gebelik ve postpartum

  venöz tromboz nedenleri

  Antitrombin III, protein C, protein S

  eksikliği

  Eklampsi

  Orak hücreli anemi

  Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

  Homosistinüri

 • Gebelik ve postpartum

  hemorajik inme nedenleri

  Anevrizma, AVM

  Eklampsi

  Serebral venöz tromboz

  Koriokarsinom

  Bakteriyel endokardit

  Hematolojik bozukluklar, DİK

  Madde bağımlılığı

  Tümör

 • Gebelik ve postpartum dönem

  nadir inme nedenleri

  Amnion sıvı embolisi

  Hava embolisi

  Yağ embolisi

  Sheehan sendromu

 • Yardımcı İnceleme Hemogram ve biyokimya, PTZ, aPTZ

  EKG

  Kontrastsız BT veya MRG

  MRA, MRV

  DSA ! (Fetal hipotiroidizme dikkat)

  Karotis US

  TTE veya TEE

  Holter monitor

  Trombofili testleri

  Vaskülit belirteçleri

 • Pre-eklampsi

  Hipertansiyon (sistolik 140 veya diyastolik

  90 mmHg ve ↑)

  Proteinüri (>300 mg/ 24 saat)

  KCFT’ de bozulma, platelet sayısında ↓

  Eklampsi

  – Pre-eklampsi bulgularına konvüzyonların

  eklenmesi

  Roberts. Et al. Hypertension 2003: 41:437

  Gebelikle ilişkili hipertansiyon

  Başağrısı

  Konfüzyon

  Vizüel kayıp

  Hiperrefleksi

  Hemiparezi

 • Pre-eklampsi/ Eklampsi

  Peripartum inmenin en sık nedenidir

  (İskemik inme nedenlerinin % 24 - 47’si)

  Hipertansiyon zemininde gelişen endotelyal

  bozulma inmeye neden olur

  Kronik hipertansiyon, koroner kalp hastalığı

  ve beyin damar hastalığı gelişimine neden

  olabilir

  HELLP sendromuna yol açabilir

  (Hemoliz, KC enzimleri ↑, Platelet ↓

 • Eklampside MgSO4 doz şeması

  • Aralıklı IM enjeksiyon

  – 4 gr IV/3-5 dak + 10 gr IM yükleme dozu

  – İdame doz 4 saatte bir IM 5 gr

  • Devamlı IV infüzyon

  – Yükleme dozu 4-6 gr /15-20 dak IV

  – İdame dozu 2 gr/saat IV

  Doğumdan 24 saat sonra uygulama sonlandırılır

  Antidotu: %10 luk Kalsiyum glukonat IV

 • Migren, inme ve pre-eklampsi

  MİGREN PREEKLAMPSİ

  İNME

  Adeney and Williams Headache 2006:46:794-803

  MI

  Hipertansiyon

  Varyant anjina

  Subklinik beyin lezyonları

  Raynauld sendromu

  Düşük doğum ağırlığı

  Plesental iskemi

  Hipertansiyon

  İskemik kalp hastalığı

  Düşük doğum ağırlığı

 • Gebelikle İlişkili Vaskülopatiler

  Posterior reversibl ensefalopati sendromu

  (PRES)

  Reversibl serebral vazokonstrüksiyon

  sendromu (RSV)

  Postpartum Anjiyopati (PPA)

 •  PRES Kan basıncının akut artışı

  Vazospazm

  Distal serebral arteriol ve kapillerlerde otoregulasyon

  bozulması ve endotelyal hasar

  Vazojenik ödem

   Eklampsi, hipertansif ensefalopati ve üremi ile risk artar

   Akut baş ağrısı, nöbetler, bilinç bozukluğu ve görme alan kayıpları

  görülür

  Gebelikle ilişkili vaskülopatiler

 • PRES EÜTF NYB Deneyimi

  17-32 yaş (yaş ort. 25.6) 5 hasta

  Yaş Preeklampsi Nöbet Görme

  kaybı

  Zaman

  21 - + + Prepartum

  30 + - + Postpartum

  32 - + - Postpartum

  17 - + + Postpartum

  28 - - + Postpartum

 • PRES olgu örneği

  EK 31 y

  08/01/2007 tarihinde sezeryan ile doğum

  Postoperatif 12. saatte GTK nöbet

  Nöbetlerin ardışık tekrarlaması ve kontrol edilememesi üzerine “status epileptikus” tanısıyla Nörolojik Yoğun Bakım birimine nakil

  Fenitoin infüzyonu ile nöbet kontrolu

  İkinci gün bilinç açıldı, früst hemiparezi saptandı

  Beşinci gün hemiparezi düzeldi

 • PRES olgu

  • Öz geçmiş;

  – Bilinen hipertansiyon öyküsü yok.

  – Sezeryan sırasında sistolik kan basıncının

  180 mmHg olduğu öğrenildi

  – İkinci gebelik

  (İlk gebelik sorunsuz gerçekleşmiş)

 • İlk MRG 10/01/2008

 • İlk MRG 10/01/2008

 • İlk MRG 10/01/2007

 • Kontrol MRG 16/02/2007

 • Kontrol MRG 16/02/2007

 • Kontrol MRG 16/02/2007

 • Gebelikle ilişkili vaskülopatiler

  Reversibl serebral vazokonstrüksiyon (RSV) sendomu

  Postpartum Anjiyopati (PPA)

  20- 50 yaş arası, normotensif kadınlar

  Çok şiddetli akut başağrısı

   Nöbetler, fokal nörolojik defisitler

  Geniş ve orta çaplı arterlerde segmental daralma ve genişlemeler

  (SAK ayırıcı tanısı önemli !)

   İskemik ya da hemorajik inme nedeni olabilir

 • PPA

  Doğumu takiben ilk 4 hafta önemli

  Etyoloji ??

  Tedavide vazoditörler, kortikosteroid

 • Vaskülopatiler ve peripartum inme

  PRES

  veya

  RSV

  Postpartum

  anjiyopati

  Preeklamsi/eklampsi

  Düzelebilen beyin ödemi,

  Subaraknoid hemoraji

  İntraserebral hemoraji

  İskemik

  inme

 • Serebral Venöz Tromboz

  Gebeliğin 3. trimesteri ve özellikle puerperium

  dönemi en risklidir

  (100 000 doğumda 10-20) “SVT’ ların % 60’ı peripartum dönemde”

  Koagülasyona yatkınlık, venöz staz ve vasküler

  endotelyal hasar en önemli risk faktörleridir

  Doğuma yakın giderek artan prolaktin düzeyleri de

  platelet agregasyonunu arttırır

 • Serebral Venöz Tromboz; Etyoloji

  n % Gebelik 7 14.3

  Lohusalık 7 14.3

  Oral kontraseptifler 5 10.2

  Enfeksiyon 8 16.3

  Cerrahi girişim 1 2.0