of 8 /8
Ha az erdélyi szórványmagyarságról esik szó, általában a me- zőségiek vagy a dél-erdélyiek jönnek szóba, holott nem messze a tömbmagyarságban élőktől, a Felső-Maros menti hegyi falvakban is élnek szórványközösségek, amelyek meg- maradtak magyarnak, és nem adják fel nemzetiségüket, hi- tüket. Gödemesterházán Nagy Zsolt alpolgármester három helybéli magyar embert hívott meg, akik sorsukról, család- jukról, lehetőségeikről beszéltek. A magyar óvoda most raktár A gödemesterházi magyarok felmenői máshonnan, főként a Nyárád- mentéről és Gyergyóból költöztek be, többségük az 1800-as évek végén vagy az elmúlt évszázad elején. Akkoriban a fakitermelés vonzotta ide a jó munkaerőnek számító magyarokat, s a korántsem könnyű erdei munka biztos megélhetést nyújtott a családoknak, amelyek véglegesen letele- pedtek. Kiépült az intézményrendszerük – a templom és az iskola –, s a magyar gyermekeknek lehetőségük volt magyar óvodába, iskolába járni, az egyház pedig vállalta hivatását, a hit erősítését és a közösség Adatok Petőfi Sándor életéhez „A legnagyobb magyar lírikus 1844- ben bocsátotta közre első versesköte- tét, 1849-ben már eltűnt a csatatéren. Rövid öt esztendő alatt olyan fényes pályát futott be, hogy ahhoz hasonlót a világirodalomban is keveset talá- lunk” – írja róla Pintér Jenő, 1933-ban megjelent Magyar irodalomtörténet című könyvének Petőfi Sándorról szóló részében. ____________3. Újévi hangversenyek Január 9-én, csütörtökön folytatja 2019–2020-as, 70. évfordulós ünnepi évadát a Marosvásárhelyi Állami Fil- harmónia, ráadásul az új évet feszti- válkezdéssel ünnepli a zenekar: negyedik alkalommal szervezik meg a szórakoztató zenei fesztivált, amelyre január 9-e és 30-a között kerül sor. ____________4. Sikeres, színvonalas filmekért dolgozik januártól a Nemzeti Filmintézet A teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységéért felel a januártól működő Nemzeti Filmintézet (NFI); az új szervezet, amely a Ma- gyar Nemzeti Filmalap alapjaira épülve jött létre, elkötelezett abban, hogy sikeres, színvonalas filmek ké- szüljenek – mondta az MTI-nek Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fej- lesztéséért felelős kormánybiztos. ____________6. (Folytatás a 2. oldalon) 2020. január 4., szombat LXXII. évfolyam 1. (20380. sz.) Ára: 3 lej (előfizetőknek 1,43 lej) Mezey Sarolta Fotó: Nagy Tibor Gödei magyarok Fogyva, de nem reményvesztetten

Gödei magyarok Fogyva, de nem reményvesztetten · 2020-01-05 · A lassan tizenkilencedik élet-évébe lépő Kimenő számos örömet okozott nekem, és remélhetőleg másoknak

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gödei magyarok Fogyva, de nem reményvesztetten · 2020-01-05 · A lassan tizenkilencedik...

 • Ha az erdélyi szórványmagyarságról esik szó, általában a me-zőségiek vagy a dél-erdélyiek jönnek szóba, holott nemmessze a tömbmagyarságban élőktől, a Felső-Maros mentihegyi falvakban is élnek szórványközösségek, amelyek meg-maradtak magyarnak, és nem adják fel nemzetiségüket, hi-tüket. Gödemesterházán Nagy Zsolt alpolgármester háromhelybéli magyar embert hívott meg, akik sorsukról, család-jukról, lehetőségeikről beszéltek.

  A magyar óvoda most raktárA gödemesterházi magyarok felmenői máshonnan, főként a Nyárád-

  mentéről és Gyergyóból költöztek be, többségük az 1800-as évek végénvagy az elmúlt évszázad elején. Akkoriban a fakitermelés vonzotta ide ajó munkaerőnek számító magyarokat, s a korántsem könnyű erdei munkabiztos megélhetést nyújtott a családoknak, amelyek véglegesen letele-pedtek. Kiépült az intézményrendszerük – a templom és az iskola –, s amagyar gyermekeknek lehetőségük volt magyar óvodába, iskolába járni,az egyház pedig vállalta hivatását, a hit erősítését és a közösség

  Adatok Petőfi Sándor életéhez„A legnagyobb magyar lírikus 1844-ben bocsátotta közre első versesköte-tét, 1849-ben már eltűnt a csatatéren.Rövid öt esztendő alatt olyan fényespályát futott be, hogy ahhoz hasonlóta világirodalomban is keveset talá-lunk” – írja róla Pintér Jenő, 1933-banmegjelent Magyar irodalomtörténetcímű könyvének Petőfi Sándorrólszóló részében.

  ____________3.Újévi hangversenyekJanuár 9-én, csütörtökön folytatja2019–2020-as, 70. évfordulós ünnepiévadát a Marosvásárhelyi Állami Fil-harmónia, ráadásul az új évet feszti-válkezdéssel ünnepli a zenekar:negyedik alkalommal szervezik meg aszórakoztató zenei fesztivált, amelyrejanuár 9-e és 30-a között kerül sor.

  ____________4.Sikeres, színvonalasfilmekért dolgozik januártól aNemzeti FilmintézetA teljes magyar mozgóképszakmaösszehangolt tevékenységéért felel ajanuártól működő Nemzeti Filmintézet(NFI); az új szervezet, amely a Ma-gyar Nemzeti Filmalap alapjairaépülve jött létre, elkötelezett abban,hogy sikeres, színvonalas filmek ké-szüljenek – mondta az MTI-nek KáelCsaba, a magyar mozgóképipar fej-lesztéséért felelős kormánybiztos.

  ____________6.(Folytatás a 2. oldalon)

  2020. január 4., szombat LXXII. évfolyam 1. (20380. sz.)Ára: 3 lej (előfizetőknek 1,43 lej)

  Mezey Sarolta

  Fotó: Nagy Tibor

  Gödei magyarok

  Fogyva, de nem reményvesztetten

 • A lassan tizenkilencedik élet-évébe lépő Kimenő számos örömetokozott nekem, és remélhetőlegmásoknak is. Egyáltalán nem gon-doltam úgy, hogy ebből egy ilyentekintélyes hosszúságú sorozatadódik össze hétről hétre. Bár ele-inte megszabták a terjedelmét –tartalmát soha, melyért köszönetés hála a szerkesztőknek – , mond-ván, ne legyen több egy gépelt ol-dalnál (flekknél – műszóval ésműhűhóval), a terjedelem végülmagamagát alakította ki, optimálismagassága és mélysége végül is50-60 számítógépelt sorra nyújtóz-kodott ki a térben és a 20 percesidőben.

  Na, azért a mélységgel mégvárjunk egy keveset, jegyezte megenyhén gúnyos hangsúllyal valakia hátam mögött. Olyanformán,ahogyan a dolgozatot felügyelőtanár – nem az érettségi manap-ság bevett rendőri felügyeletére,fegyőri szigorára utalok természe-tesen, hanem valami laza évközi

  fogalmazásra (van még olyanegyáltalán a haszon- és haszonta-lanelvű oktatási rendszerben?)gondolok, amelynek csupán annyia tétje, hogy kiderül, tud-e írás-ban gondolkodni, fogalmazni anebuló. Szóval hanglejtéséből,irányultságából azt vettem ki,hogy a terjedelemmel nincssemmi baj, hanem a mélység, aproblémaérzékenység, a halha-tatlanságnak szánással már jobb,ha nem dicsekszem. Szóval hát-rébb az agarakkal. Lehetne többés jobb, lehetne mélyebb és érzé-kenyebb, lehetne közéletibb éspersze őszintébben magánéleti,lehetne állatbarát és klímakon-centrikusabb, olykor próbálkoz-hanték bölcsebb, intrikusabb,szelídebb, mérsékeltebb és mér-téktelenebb hangnemmel és meré-szebb, simább, talánsimulékonyabb mókákkal/nóták-kal is. Egyszóval… És itt elakad-tam. Nem tudom összefoglalni.Aforizmásítani.

  A hang természetesen továbbrais ott rezgett a levegőben, a szá-monkérés ennekutána is fennállott.Én viszont ettől irtó pipa lettem.(Azt hiszem, ezt most így kell mon-dani.) Itt már nem segített az atény, hogy kimentem a konyhába,és a frissen nekem ajándékozotthiper-szuper kávéfőzőn összeütöt-

  tem magamnak egy erős svarcot,ahogyan derékapám nevezte akávét, kinyitottam az ablakot, ésszemügyre vettem a szomszédbanhúzódó tanárházaspár vadonatújcsaládi házát, amely mindenben anémet átlagmintát követi külcsín-ban: a nemrégiben üzembe állítottkutyakennellel, házzal és kifutóval,mely derékmagasságú védőkorlát-tal van ellátva és elnézve, a kétsárga kutyinkónak a pontos, szaba-tos és rendszertanilag helytállómeghatározásához a jövőbenigénybe kell vennem egy ebszak-

  értő szakértelmét. Azután a köny-vespolcom elé toltam a képemet, ésrájöttem, hogy van egy rakat feles-leges kötetem, amit soha a szagdúséletben el nem fogok olvasni, mi-ként leszármazottaim és tágabb-szűkebb családom sem, és végreritkítani kellene, de milyen szem-pont vezéreljen, hogy a legkeve-sebb áldozatot kelljenelszenvednem. Ez a filozófia nyel-vén szólva egy contradictio in ad-jecto, azaz önellentmondás,ritkítani, de minél kevesebbet fel-áldozni.

  Ezek után visszaültem az íróasz-talomhoz, megint nekiestem a nagyteljesítményű szövegírógépkénthasznált laptopnak, és ekkor várat-lanul megjelent a képernyőn az ún.kék halál, azaz elkékült a képernyő(dehogyis dühében), számos fehérbetűs írás látott napvilágot, amelymindenféle rejtélyes kódra, eljá-rásra, manírra és trükkre, elsőse-gélypontra utasított, intett,irányított, figyelmeztetett, nem nél-külözve az ilyenkor oly helyénvalófenyegetést sem, kilátásba helyezvegépem halálba rohanását, esetleg

  naponta ismétlődő haláltusáját.Sürgős orvosi beavatkozás szüksé-gességére intő, haladékot nem tűrőhangon szólt hozzzám. Mene, tekelufarszin. (Magyarul: menjetek el aszerelőhöz. Az ufar színe tehátkék.)

  Ekkor leeresztettem mindkétdolgos kezemet – milyen más is le-hetne ebben a korban? – és vár-tam. A kék halálos fenyegetésvisszaszámolt, a képernyő elfeke-tült, majd váratlanul felsejlett a re-mény, in hoc signo vinces, hogymég semmi sincs igazán elveszve,talán újra munkába lendülnek a ki-lobájtok és a szerelvények, a digi-tális korszak önkorrekciós pályáratereli szerény gépemet. Úgy is lett,váratlanul megjelent a képernyőrekihelyezett ikonkiállítás, anélkül,hogy ortodox pópák is berbiteltekvolna köröttük, és én újra felnyit-hattam a hófehér írófelületet (ab-lakot), ui. mentés (save) nélkülidőközben nyomtalanul eltűnt min-den, amit eddig írtam.

  Újra nekieshetem a dolognak.Na, ezek a húszas évek is jól kez-dődnek…!

  Ma LEONA és TITUSZ, holnap SIMON napja.LEONA: görög eredetű, a Leóés a Leon férfinév női párja.TITUSZ: latin eredetű, eredeteés jelentése bizonytalan.

  2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2020. január 4., szombat

  VALUTAÁRFOLYAMBNR – 2020. január 3.

  1 EUR 4,7789

  1 USD 4,2922

  100 HUF 1,4501

  1 g ARANY 213,7734

  IDŐJÁRÁSVáltozó időHőmérséklet:max. 1 0Cmin. -3 0C

  Fogyva, de nem reményvesztetten

  Berekméri Edmond

  Vidám újévi köszöntőSzeretetben, egészségben,Legyen részed minden évben!Felejtsd el a bút, a gondot,Látogasd meg Párizst, Londont!

  Kívánom, a baj kerüljön,Arcod mosolyra derüljön,Az esztendő minden napjánSzeretetet sokat kapjál!

  A jogsidra nagyon vigyázz,Rendőr előtt sose hibázz!Vendégségbe ne menj késsel,A munkából sose késs el!

  Fizetésed megnöveljék!Feleséged csak... figyeljék!Friss levegőn mozogj sokat,Kerüld a szélhámosokat!

  Pálinkád körtéből legyen,Anyósod új bútort vegyen!Orvosságra ne költs semmit,Hússal egyed a nokedlit!

  Ne fájjon a fogad, fejed,Ne csaljon meg sose nejed!Népújságra fizess elő,Hűségedért legyél nyerő!

  Bort, búzát, békességet,Húsos disznót, egészséget!Kívánok én sok örömet,Fizesd mindig… a sörömet!

  4., szombatA Nap kel

  8 óra 6 perckor, lenyugszik

  16 óra 49 perckor. Az év 4. napja,

  hátravan 362 nap.

  összetartását. Mára már csak a temp-lom maradt, amit szépen felújítottak,és ékszerdobozként áll a nagy Maros-híd szomszédságában.

  Nagy Zsolt alpolgármester végigve-zetett a tűzvész után szépen újjáépítettiskola udvarán, megmutatta a takaroskis épületet, ami régen a magyaróvoda volt. Most raktárhelyiségnekhasználják, itt tárolják többek között agyermekeknek kiosztandó tízórait.

  A gödei iskolában a hatvanas-het-venes években két összevont magyarelemi osztály volt, két tanítónővel.Aztán maradt egy tanítónő, s végülannyira lecsökkent a gyermeklétszám,hogy 2013-ban megszűnt a magyaroktatás. Az óvoda sem működik. Kö-rülbelül tíz magyar vagy vegyes há-zasságból származó gyermek van afaluban, egyesek magyar iskolábajárnak, a tíz kilométerre levő Maros-hévízre, mások a gödei román iskolá-ban tanulnak. A magyar gyermekek amagyar elemi osztályok elvégzéseután régebben is a román tannyelvű 5–8. osztályban tanultak. De volt olyanis, aki albérletet fizetett, hogy a gyer-meke magyarul tanulhasson. A köz-ségben nemcsak a magyar gyermekkevés, hanem a román is. Összesen 84gyermek van, ebből 58 iskolás és 26óvodás.

  Az alpolgármester lánya, Réka Ko-lozsváron végezte az egyetemet, ésférjével együtt ott telepedett le.

  – Nagyon várjuk az unokát, remél-jük, rövidesen nagyszülők leszünk! –mondta az alpolgármester, aki „civil-ben” a gödei vasútállomás főnökevolt, felesége pedig hasonló állást töltbe a ditrói állomáson. Képekről visszaköszönő múlt

  Veress Vencel üknagyapja is az1800-as években került ide Marosjá-ráról. Édesapja kovácsmesterként dol-gozott, hozzá jártak a környékbeliek.Szívesen mesél a múltról, éppen ezérttöbb régi fényképet is előkeresett ésmutatott meg nekünk. Szinte vala-mennyin a múlt századbeli fakiterme-lést örökítették meg. Mindenikennépes közösség látható. Minthogy alovat a fakitermelésben haszonállat-ként, igavonóként használták, akadtmunka bőven. Olyan kép is előkerült,amelyen Vencel édesapja lovat vasal

  egy remetei emberrel, a másikonpedig a hét kilométerre levő kicsigö-dei kovácsműhely látható. Mindenikképről életerő, remény sugárzik.

  Vencel most nyugdíjas, de aktívidőszakában szabómester volt, kezdet-ben Hévízen, majd itt a faluban. Iparen-gedélyt váltott ki, működött is az üzletmindaddig, amíg a turkálós és olcsóruhák el nem lepték a piacot, s a szabó-mester munkáját háttérbe szorították.Csak egy-egy alakítás akad. A szabóviccesen megjegyzi: az a baj, hogy min-denki csinos szeretne lenni, mint fiatal-korában, holott a nők elhíztak, a férfiakmegpocakosodtak, s elvárnák, hogy aszabó segítsen a helyzeten.

  Veress Vencel közgazdász lányaCsíkszeredában, fia Gyergyószent-miklóson él. Négy unokával büszkél-kedhet. – Ha itt volnának Gödén, újralehetne indítani a magyar iskolát! Dea jobb megélhetés és a magyarul valótanulás miatt jobbnak látták elmenniinnen – jegyzi meg. Emlékalbum régi fotókból

  Barcîrcea Sándor, a római katoli-kus egyházközség gondnoka, erdész-technikus, a gödei pisztrángos főnökeis bekapcsolódott a beszélgetésbe. Őinkább a Bánffyak egykori pisztrángo-sáról beszélt. A haltenyésztés jól menő„ágazat”, hiszen a friss és minőségihal mindig kelendő a piacon. Errőlrészletesen beszámoltunk a községnekszentelt lapszámunkban.

  Orbán Ferenc nyugdíjasként mutat-kozott be, a vasútnál távközlésbendolgozott. Jóllehet nyugállománybanvan, továbbra is vállal munkát villany-szerelőként a nyírmezei kőbányánál.Az andezitbányában a követ megtörik,és kavicsként, homokként értékesítik.S ha már a bányát mint termelőegysé-get és mint munkahelyet biztosító gaz-dasági egységet említettük, akkor aborvíztöltő állomásról is szót ejtünk,hiszen több embernek kínál munkahe-lyet. A régi borvíztöltőt, amely a főút-tól öt kilométerre van, aNyímező-pataka mellett, bezárták.

  – Akkor más volt a borvíz minő-sége, s annak is volt varázsa, ahogy bi-ciklivel, szekérrel, majd autóvalbehozták a vizet a faluba – mondja Fe-renc. Megtudtuk, hogy szereti a hegyitúrákat, szereti a természetet, és vál-lalta, hogy a faluban fellelhető régi fo-tókból egy emlékalbumot szerkeszt.

  Az Orbán Ferenc fia nem költözöttel a faluból, Gödén szereti. Mérnök-ként dolgozik Maroshévízen.

  – Örülünk, hogy a kecsegtető kül-földi lehetőségek még nem szippantot-ták el a fiatalokat. Nagy a boldogság,mert unoka érkezik családba! – újsá-golta Ferenc.

  Így ünnepek idején, amikor bizto-san hó fedi a hegyvidéki tájat, a gödeimagyar családokban is ott él a remény,hogy lesz folytatás, hogy a Felső-Marosmentén nem fogy el a magyar szó.

  (Folytatás az 1. oldalról)

  Csak optimistán!

  Szombati kimenőSzombati kimenő

  Fotó: Nagy Tibor

 • 1818 – Petrovics István aszódi mészáros feleségül vesziHrúz Mária aszódi mosónőt. Ebből a házasságból születika költő. (Petrovics István apja Nyitra megyéből került azAlföldre, evangélikus vallású tót jobbágy volt, élete végéigfolytatta mesterségét, a mészárosságot. Hrúz Mária atyja,egy földhözragadt lutheránus csizmadia, Turóc megyébőlköltözött Aszódra. A szegény tót leány kénytelen volt nyo-morúságában beszegődni cselédnek, a maglódi mészár-székben megismerkedett Petrovics Istvánnal, a derékmészároslegény elvette feleségül.)

  1823 – Petőfi Sándor születésének éve. Január 1-jénszületik a Pest megyei Kiskőrös községben. (Születésekoratyja 32 éves, anyja néhány évvel fiatalabb. Az apa – ol-vassuk Ferenczi Zoltán könyvében – »mindig magyarosan,kurta zsinóros dolmányban járt. Általában is magyarságárasokat tartott, s nem szerette, ha tót eredetét emlegették.Egyszer össze is verekedett ezért. Magyarul egészen jól,alföldiesen beszélt.« Fia tőle örökölte dacosságát, indula-

  tosságát, vándorló ösztönét. Felesége mindenben ellentétevolt: kedveskedő beszédű, lágyszívű, engedelmes asszony.A költő külsejében anyjához, jellemében atyjához hason-lított. Édesatyja többször emlegette, hogy ők voltaképpennemes emberek, ez azonban puszta családi mesélgetésvolt.)

  1824 – Petrovics István új mészárszéket bérel, Kiskő-rösről átköltözik Kiskunfélegyházára. (A költő itt tölti kis-gyermekségét, szülőfalujára nem emlékszik, Félegyházáttartja szülővárosának. Halála után évekig folyik a vitaarról: hol született? Némely följegyzés nyomán Szabad-szállás is a maga szülöttének tartja a költőt, végre hitelesenkiderül Kiskőrös igazsága. A bonyodalmat jórészt magaPetőfi okozta. Félegyházát azért vallotta szülőföldjének,mert nem akarta, hogy kiskőrösi tótnak tartsák. Tiltakozotta szláv eredet ellen, magyar akart lenni még szülőhelyeszerint is.)

  1828 – Petőfi Sándor megkezdi iskolázását a kecskemétiágostai hitvallású evangélikus elemi iskolában.

  „A legnagyobb magyar lírikus 1844-ben bocsá-totta közre első verseskötetét, 1849-ben már el-tűnt a csatatéren. Rövid öt esztendő alatt olyanfényes pályát futott be, hogy ahhoz hasonlót avilágirodalomban is keveset találunk” – írja rólaPintér Jenő 1933-ban megjelent Magyar iroda-lomtörténet című könyvének Petőfi Sándorrólszóló részében. Az alábbiakban e kötetből idé-zünk, ezzel állítunk emléket a január elsején szü-

  letett költőnek. Számos, kevésbé ismert részlet-tel teli, régi, kissé terjengős, ám zamatos írás ez,amelyre a majd’ 90 éves korkülönbség ellenéreis remekül rárímel az a fiktív Petőfi-önéletrajz,amelyet Nyáry Krisztián írt nemrég az #énjövőmprogram szervezőinek felkérésére. Száraz meg-emlékezések helyett e két szöveggel emlékezünkarra, akinek sírja előtt nem hajthatunk fejet. (A szerkesztő)

  Adatok Petőfi Sándor életéhez

  SZERKESZTI:KAÁLI NAGY BOTOND1417. sz., 2020. január 4.

  (Folytatás a 4. oldalon)Petőfit ábrázoló dagerrotípia

  Pintér Jenő

  Tóth Árpád:

  Újév reggeleVéget ért aSzilveszter-éji szender.Felkelne az ember.De nem mer.Mert jön a kenetesBasszusú szemetes.És jön a gyászosSzopránu gázos.Jön a májfoltosSarki boltos.Sőt, jön a bordóOrrú levélhordó.Jönni nem restelHajlongó testtelUram s parancsolóm:A házmester.Vele jön nyájas kibice,A vice.Jő és belém kiván sokatA nő, aki rám mosogat.Jön vidáman a szabószámla,S arcáról a bőr le nem hámla.Jön bús, fekete sál alattA temetési vállalat.S jön az olcsóságmentesHentes.És buékot nyihogat, ó,Minden páholynyitogató.Fiákeres és ószeresReámborulnak: ó, szeress!És jön emez, és jön amaz,És jön háromszor ugyanaz.S jönnek tizezren.S ájultan fekszem.S tolongnak vadulAz ágyam körül,S direkt mind az énÚjévemnek örül.Nyüzsögnek zsúfolt rendbenA széken, asztalon, kredencenÉs a sézlongon.És keresztül a sok tolongónHozzám jutni alig tudaA guta. Újévi képeslap 1938-ból

 • (Félegyházán nincs evangélikus tanító, szüleihithű lutheránusok, inkább Kecskeméten já-ratják iskolába. Mikor később Szabadszál-lásra költöznek, ismét evangélikus iskolábaadják: a szentlőrinci algimnáziumba.)

  1833 – Nyár végével atyja beíratja a pestievangélikus gimnázium első osztályába. Tízés fél éves. (A mai Nyugati pályaudvar he-lyén ebben az időben még kaszálórét terül el,a Vígszínház helyén temető van, a Szabadságtér mögött mocsár húzódik, a Teréz körútonés Erzsébet körúton túl veteményeskertek ésszőlők sorakoznak egymás mögé. A városbanmindössze két középiskola van: a kegyesren-dieké és az evangélikusoké. Az evangéliku-sok gimnáziuma a mai Deák téren áll.) Aszabadszállási kisdiák Stark János német ci-pészmesterhez kerül szállásra és teljes ellá-tásra. Lakása a mai Síp utcában. Az iskolábannémet és latin a tanítás nyelve. Az első osz-tályba 56 tanuló jár, magyar alig egy-kettőközöttük. A fiú gyöngén tanul, s az iskolai évvégén csak nehezen kapja meg elégséges bi-zonyítványát. (Tanára, a szepességi szárma-zású Stuhlmüller Sámuel tanítja az elsőosztály valamennyi tárgyát: a hittant, latint,németet, magyart, földrajzot, számolást ésmértant.)

  1834 – Ősztől kezdve a pesti piarista gim-náziumban tanul. A mai Veres Pálné utcábanlakik, szállásadója Emler Ferenc, a polgáricéllövő ház szolgája. Megismétli az első osz-tályt, de most sem tud fölvergődni a jobb di-ákok sorába. (Tanára Nagy Mártonkegyesrendi szerzetes 194 tanulót tanít azelső osztályban.)

  1835 – Szeptember elején aszódi diák lesz.Egy kelmefestő özvegyénél van szálláson,vele együtt étkezik az özvegyasszony aszta-lánál a gimnázium egyetlen tanára s egybenigazgatója, Koren István is. Az iskolába kö-rülbelül félszáz tanuló jár, a professzor cso-portokba osztja őket, s hol az egyik, hol amásik csoportot tanítja. (A nagy lírikus ké-sőbb megemlékezik Úti jegyzeteiben aszódiiskolázásáról: »Én itt három esztendeig tanul-tam, akarom mondani: jártam iskolába. Smily eseménydús három esztendő! 1. Ittkezdtem verseket csinálni. 2. Itt voltam elő-

  ször szerelmes. 3. Itt akartam először színész-szé lenni.«)

  1838 – Az aszódi evangélikus algimná-zium elvégzése után ősszel beiratkozik a sel-mecbányai evangélikus líceumba. (Az iskolaa lutheránus pánszláv diákok egyik gyüleke-zőhelye, a szabadszállási fiú rosszul érzimagát az ellenséges környezetben. Tud ugyantótul, de tüntetően magyarnak vallja magát.)

  1839 – Tizenhat éves. Februárban kimaradaz iskolából. Megkezdődnek kalandos évei.(Színházi szolga Pesten, kegyelemkenyérenélő rokonfiú Vas megyében, gyalogos közka-tona Sopronban.)

  1841 – Betegsége miatt elbocsátják a ka-tonai szolgálatból. Szörnyű nélkülözésekkelküzd. (Pápán diák, Pozsonyban kórházbanápolják. Meglátogatja Dunavecsén lakó szü-leit, nagy utakat tesz meg gyalog, különösebbéletcélja nincs. Jó emberek adományaiból él.)

  1842 – A nyári szünidőig pápai diák. Meg-jelenik első verse: A borozó. (Verseit a követ-kező levéllel küldi fel Pápáról Pestre azAthenaeum szerkesztőjének, Bajza József-nek: »Tekintetes Szerkesztő Úr! Ha csekélymunkácskáim a megjelenésre érdemesek,kérem őket az Athenaeumban fölvenni.Gyenge erőmet továbbra is ajánlva vagyok aTekintetes Szerkesztő Úrnak alázatos szol-gája, Pápán, máj. 5. 1842. Petrovich Sándortanuló.«) Színész lesz. Szűkölködve vándorol

  társaival helyről helyre. (Nem szívesen lép-tetik fel, mert még a kisebb szerepekben isgyönge játszónak tartják, orrhangja nem tet-szik a rendezőnek, alakja jelentéktelen.)

  1843 – Mint vándorszínész Kecskemétenlemásolja egykori pápai diáktársa, Jókai Mórjogtanuló kéziratos drámáját. Megfordul Pes-ten, ismeretséget köt néhány íróval és szer-kesztővel. Elgyalogol Pápára, itt viseltesruhadarabokkal öltöztetik fel régi ismerősei.Pozsonyban nem fogadják be az ottani szín-társulatba, másolással keresi kenyerét. PestenNagy Ignác ad számára fordítói munkát.Ismét vándorszínész lesz. Novemberben sú-lyos betegen húzódik meg egy debreceni vis-kóban. (Hitelre él egy szegényözvegyasszonynál. Szerencséjére Debrecen-ben nevelősködik Pákh Albert, pénzzel segítiés jót áll érte. Pestről Bajza József küld szá-mára segélypénzt.)

  1844 – Huszonegy éves. Elhatározza, hogyDebrecenből felgyalogol Pestre, s a világ elélép verseinek gyűjteményével. Terve sikerül.Vörösmarty Mihály ajánlására a Nemzeti Körmegveszi költeményeit, Vahot Imre magamellé veszi segédszerkesztőnek. (Pestrőlmindennap feljár a budai várba, hogy azegyetemi nyomdában elvégezze a Pesti Di-vatlap kiszedett hasábjainak javítását. Írótár-sai vagy a szerkesztőségben, vagy a Pilvax

  Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobra a koltói Teleki-kastély parkjában

  Január 9-én, csütörtökön folytatja2019–2020-as, 70. évfordulós ün-nepi évadát a Marosvásárhelyi Ál-lami Filharmónia, ráadásul az újévet fesztiválkezdéssel ünnepli a ze-nekar: negyedik alkalommal szerve-zik meg a szórakoztató zeneifesztivált, amelyre január 9-e és 30-a között kerül sor.

  Az új esztendőt tehát január 9-én,csütörtökön este 7 órakor kezdik,ekkor kerül sor a hagyományosújévi hangversenyre is a Kultúrpa-lota nagytermében. A koncerten ez-úttal Jin Wang kínai karmestervezényel, és fellép a Monique’s Bal-let Studio balett-társulat is. Az estfolyamán J. Strauss művei hangza-nak el: Die Fledermaus Overture,Pizzicato Polka, Rosen aus demSüden, Tritsch-Tratsch Polka, Kai-ser Waltzer, Der ZigeunerbaronOverture, Donner und Blitzen

  Polka, Eygiptisch Marsch, WienerBlut Waltzer, Tritsch-TratschPolka, Geschichten aus Wiener-wald Walzer, Ohne Sorgen Polka,An der schönen, blauen DonauWaltzer, Radetzky Marsch. A kon-certre a 12-es számú bérlet érvé-nyes. A hangversenyt, ugyancsak afilharmónia hagyományai szerint,január 10-én, péntek este 7 órátólmegismétlik.

  A fesztivál soron következő kon-certjére január 15-én, szerdán 15órától kerül sor. Ekkor kórushang-verseny kezdődik a Kultúrpalotanagytermében: a Maros MegyeiTanfelügyelőséggel közös szerve-zésű eseményen Mihai Eminescuköltő születésének 170. évfordulójátünneplik. Fellép a MarosvásárhelyiÁllami Filharmónia vegyes kara,vezényel Vasile Cazan, karvezető-asszisztens Sikó Szidónia. A koncer-

  ten Eminescu-versekre írt kórusmű-vek hangzanak el.

  Január 16-án, csütörtökön este 7órától kerül sor a sorrendben utolsó,még az óévvel kapcsolatos ese-ményre a Marosvásárhelyi ÁllamiFilharmóniánál: a Kultúrpalotanagytermében ekkor kezdődik arendkívüli, utószilveszteri hangver-seny, amelyen fellép Shinya Ozakikarmester (Japán), közreműködik amarosvásárhelyi származású EgyedApollónia szoprán. Műsoron: F.

  Suppé – Leichte Kavallerie – Over-ture, Josef Strauss – Moulinet Polka,Johann Strauss – Chineser Galopp,Johann Strauss – Wo die Zitronenblüh’n, Johann Strauss – Tik-takPolka, Johann Strauss – PersianMarsch, F. Lehár – Gold and SilverWaltzes, P. I. Csajkovszkij – Marche– Danses caractéristiques (Diótörő),F. Lehár – Vilja (A víg özvegy) –szoprán, Ch. Gounod – FuneralMarch of a Marionette, F. Lehár –Meine lippen sie küssen so heiss(Giuditta) – szoprán, E. Grieg –Anitra’s Dance (Peer Gynt, nr.1), Jo-hann Strauss – Csárdás (A denevér),M. Muszorgskij – Baba-Yaga, A ki-jevi nagykapu (Egy kiállítás képei).A koncertre a 13-as számú bérlet ér-vényes, ezt a hangversenyt is meg-ismétlik: január 17-én, pénteken este7 órától.

  Január 23-án, csütörtökön este 7órától rendkívüli kamarazeneestkezdődik „Népszerű áriák, duet-tek… és sok jókedv” mottóval aKultúrpalota nagytermében. FellépFülöp-Gergely Tímea szoprán, Petre

  Burcă basszus, zongorán kísér Re-nata Burcă. Műsoron F. Lehár, E.Kálmán, G. Donizetti, G. Verdi, G.Rossini, G. Puccini, P. Mascagni, P.Bentoiu és F. Loewe népszerű alko-tásai.

  A fesztivál két, sorrendben utolsó,ám méltán világhírű szerzeménytfelvonultató hangversenyére január29-én, szerdán és január 30-án, csü-törtökön, mindkét alkalommal este7 órakor kerül sor a Kultúrpalotanagytermében. E két koncerten CarlOrff Carmina burana című alkotásáthallhatja rendkívüli vokálszimfoni-kus hangverseny keretében az ér-deklődő közönség. Vezényel GáborFerenc karmester (Németország),közreműködik Nathalie Peňa-Comas szoprán (Dominikai Köztár-saság), Stefan von Korch tenor ésBalla Sándor bariton. Kísér a Ma-rosvásárhelyi Állami Filharmóniavegyes kara és szimfonikus zene-kara, karvezető Vasile Cazan, karve-zető-asszisztens Sikó Szidónia. Ajanuár 30-i, csütörtöki koncertre a15-ös számú bérlet érvényes. (Knb.)

  Újévi hangversenyekKezdődik a szórakoztató zenei fesztivál

  Petőfi Sándor

  Szilveszter éje1847-ben

  1

  Hej, vannak ma számadások!Háziasszony, házigazda,Mit bevett és kiadott azÉv folytában, összeadja.

  Vizsgálják a pénzes erszényt,Mennyi volt benn s mennyi van még,S törlik le a verítéket,Mellyel azt a pénzt szerezték.

  Feleségem, lásd, milyen jó,Hogy minékünk nincsen pénzünk:Nem piszkoljuk be kezünket,S nem csorog a verítékünk.

  Amazoknak a ládáik,Minekünk szíveink telvék…Az milyen szegény gazdagság!Ez milyen gazdag szegénység!

  4

  Az esztendőnek a halálaOly ünnepélyes egy halál!Ilyenkor minden jobb halandóElzárkozik, magába száll,

  S nem hogy barátnak, hanem még azEllenségnek is megbocsát,És ez valóban nagyszerű, szép;De én is így tegyek-e hát?

  Csak a zsarnok s a szolgalélek,E kettő az én ellenem,S én zsarnokoknak s rabszolgáknakBocsássak meg?… nem, sohasem!

  Az isten ítélőszékénél,Még ott sem mondok egyebet:„Hogysem ezeknek megbocsássak,Inkább elkárhozott legyek!”

  (Folytatás az 5. oldalon)

  4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA _______________________________________________ 2020. január 4., szombatAdatok Petőfi Sándor életéhez(Folytatás a 3. oldalról)

 • kávéházban keresik fel. Amikor csak teheti,néhány napra elmegy vidéki ismerőseihez.Október 12-én fellép a Nemzeti Színházban,a Szökött Katona nótáriusát alakítja, sikerenincs, végképpen elmegy a kedve a színészet-től. Írói népszerűsége rohamosan emelkedik.Egyéniségét kevesen szeretik, mert kellemet-lenül szókimondó, erőszakos, elbízott embertlátnak benne, de költői tehetsége csodálatotkelt.)

  1845 – Lemond segédszerkesztői állásáról,pusztán költői keresetéből él. Munkái nagysikert aratnak, költeményeit jól díjazzák. Fel-vidéki útja. Szerelmi csalódásai. Ellenségeikicsinylő kritikákkal támadnak rá, paraszt-költőnek mondják, rossz hírét keltik. Világ-gyűlölő hangulat lepi meg. (Folytonosutazásaival könnyít lelkén, időnkint vissza-vonul szüleinek falusi kocsmájába.)

  1846 – Fiatal írótársaival megalapítja aTízek Társaságát. Önálló folyóiratot akarnakindítani, de nem kapnak hatósági engedélyt aszerkesztésre és kiadásra. (A szövetség tagjai:Bérczy Károly, Degré Alajos, Jókai Mór, Ke-rényi Frigyes, Lisznyai Kálmán, ObernyikKároly, Pákh Albert, Pálffy Albert, PetőfiSándor, Tompa Mihály. Kötelezik magukat,hogy az év közepétől kezdve csak a maguklapjába dolgoznak, s így mentesítik magukata szerkesztők szellemi és anyagi önkényke-désétől. Mivel a lap nem indulhat meg, fel-oldják egymást az ígéret teljesítésétől, selfogadják Frankenburg Adolfnak, az Életké-pek szerkesztőjének kedvező ajánlatát. Azüggyel kapcsolatban Petőfi párbajra hívja kiVahot Imrét, de ez kitér a fegyveres mérkőzéselől.) A nagykárolyi megyei bálon szeptem-ber 8-án beleszeret Szendrey Júliába. (Több-ször találkoznak, de Júlia egyelőre nemnyilatkozik; tudja atyja tervét: rangjáhozméltó földbirtokoshoz kell nőül mennie; azállás nélküli író és egykori színész, a nem ne-mescsalád gyermeke és az ellenszenves de-mokrata nem lehet a Szendrey család tagja.)Politikai nézetei miatt az osztrák rendőrségkémei erősen figyelik. (A rendőrség értesíti abécsi császári államtanácsot, hogy a népköltőrendkívül veszedelmes ember, lángoló gyű-lölettel izgat Ausztria ellen, nagyon gyűlöli akatolikus papságot; hirdeti, hogy eljön az idő,amikor az idegen kormányzat és a katolikusegyház ellen kitör a forradalom, s akkor vérözönbe kell fojtani a zsarnokságot.)

  1847 – Barátsága Arany Jánossal. (Alig is-merkednek meg, máris fölmerül az Arany–Petőfi–Tompa-féle népies irányú költőitriumvirátus terve. »Szép triumvirátus, írjaPetőfi Aranynak, s ha dicsőségünk nem leszis olyan nagy, mint a római triumvirátusévolt, de érdemünk, úgy hiszem, lesz annyi, hatöbb nem.«) Március közepén megjelenikösszes költeményeinek gyűjteménye. (Nagysikere van, néhány hónap alatt háromezerpéldányt vásárolnak meg kötetéből.) Május-ban levélben is, személyesen is megkéri Júliakezét Szendrey Ignáctól. Az apa kijelenti,hogy nem adja hozzá nőül a leányát, s fel-szólítja, hogy kímélje meg házát a továbbiközeledéstől. (Titokban találkozik Júliával,a leánynak tetszik a regényes helyzet, de szö-késre nem hajlandó.) Annyira szorgalmazzaa házasságot, hogy Szendrey Ignác végre el-veszti türelmét, s szabad választást engedleányának. Az erdődi vár kápolnájában szep-tember 8-án megtörténik az esküvő. Gróf Te-leki Sándor a fiatal pár számára átengedi

  Szatmár megyei koltói kastélyát, a költő ittél Júliával boldog elvonultságban. (Október20-án Kolozsvárra indulnak, az országgyűlésiifjúság fáklyászenét ad tiszteletükre, utána ün-nepi lakoma. Pest felé utazva Nagyszalontánmeglátogatják Arany Jánosékat.) November4-én érkezik a fővárosba, a Dohány utcaegyik házában bérel lakást, egyik szobáját ki-adja Jókai Mórnak. (Családi tűzhelyének me-lege erősen enyhíti anyagi gondjait.)

  1848 – A márciusi napok. (Politikai szerep-lésének hírére a pozsonyi országgyűlésennagy izgalom támad; azt beszélik, hogy har-mincezer fölfegyverzett paraszt vonul fel pa-rancsnoksága alatt Pest mellé.)Szónoklataiban, cikkeiben, költeményeibenállandóan ostorozza a politikusok óvatossá-gát, verseket ír a királyok ellen. (KossuthLajos és párthívei felelőtlen népbujtogatótlátnak benne, éretlen színésznek nevezik,bosszankodva beszélnek róla az ország szá-mos vidékén.) Júniusban fellép képviselője-löltnek a Kiskunságban. (Biztosra veszimegválasztását, de csak a kunszentmiklósiaksorakoznak melléje, a szabadszállási paraszt-ság megszalasztja. A választás megújítását

  kérő küldöttséget személyesen vezeti DeákFerenc igazságügyminiszter elé, a megvá-lasztott képviselőt kihívja párbajra, nyomta-tott felhívásokat oszt szét az országgyűlésikövetek közt, kéri, hogy ellenfelével ne ül-jenek együtt.) Családi bajai, személyi össze-zördülései, anyagi gondjai. (Szüleit VácrólPestre költözteti, s a maga lakása mellett he-lyezi el, összetűz Jókai Mórral és több másbarátjával, könyvtárát áruba bocsátja.) Ok-tóber 15-én kinevezik századosnak a debre-ceni honvédzászlóaljhoz. (Szüleit Pestenhagyja, nejét Erdődre küldi, őmaga Debre-cenben farag katonákat a paraszt újoncokból.)Főbenjáró fegyelmi vétséget követ el: nemmegy a harctérre. (Zászlóalját Nagybecske-rekre küldik a szerbek ellen, nem engedelmes-kedik a parancsnak. A pesti honvédelmibizottmánynál bevádolják mint szökevényt.Decemberben születik fia, Zoltán.)

  1849 – Mint szolgálatot nem teljesítő szá-zados Debrecenben él családjával. Szeretneelőlépni. (Ebben az ügyben levelet ír KossuthLajosnak, ez Vetter Antal tábornokhoz uta-sítja, a tábornok előtt olyan hanyag öltözet-ben jelenik meg, hogy a felháborodott katonarendreutasítja. Kossuth Lajoshoz intézettújabb levelében súlyosan megsérti elöljáróját,áthelyezést kér az erdélyi táborhoz vagy leg-alább néhány száz forintot, hogy megtanul-hassa a katonáskodást Bem József oldalán.)Áthelyezik Erdélybe. Január 25-én jelentke-zik Bem tábornoknál. (A lengyel hadvezérhamar megszereti, óvja személyét a csaták tü-zétől, becsüli benne a nagynevű költőt.) Feb-ruár 8-án mint futár Erdélyből Debrecenbeindul. Itt ismét összeütközésbe kerül katonaifelsőbbségével. (Rendetlen öltözetben jelent-kezik Mészáros Lázár hadügyminiszter előtt,a tábornok megmondja neki, hogy ne öltöz-ködjék Hamlet-divat szerint, az intelmen fel-háborodik, elhatározza, hogy közkatonalesz.) Lemond századosi rangjáról. Feleségétés fiát Arany Jánosékhoz viszi Nagyszalon-tára, ő maga Erdélybe siet. Bem visszaadjarangját, segédtisztjévé teszi, megajándékozzaegy jó paripával, később őrnaggyá lépteti elő,s május elején Kossuth Lajoshoz és KlapkaGyörgy hadügyminiszterhez küldi futárimegbízással. Összetűz a hadügyminiszterrel,ismét lemond tiszti rangjáról. (Fenyegető le-velet ír Klapkának, s megfenyegeti a szolgá-lati ügyek nyilvános hírlapi tárgyalásával.»Van egy mód reá, hogy e szomorú dolgoknyilvánosságra ne kerüljenek: iktassa ön aKözlönybe őrnaggyá kineveztetésemet,küldje meg a kinevezési diplomát s szabad-ságra-menetelem engedélyét, mert fölbomlottegészségem miatt egy ideig semmi esetrenem tehetek szolgálatot.« A hadügyminiszterelképedve olvassa a levelet; úgy érzi, hogy azújabb Petőfi-eset »nemcsak a legégbekiál-

  tóbb lábbaltiprása minden fegyelemnek,hanem egyszersmind férfiúi és katonai becsü-letének vérlázító arculcsapása is.« A fegye-lemsértést nem torolják meg.) DebrecenbőlPestre megy családjával együtt. (Május köze-pén, Buda ostroma idején eltemeti édesany-ját. Nagy szegénységben él, mint lemondotttiszt, a katonaságtól nem kap fizetést, mégBem tábornoktól kapott lovát is eladatja,hogy pénzhez jusson. A Dohány utca és Síputca sarkán álló bérház egyik szegényesenbútorozott lakásában lakik, innen írja pana-szos leveleit június havában Bem tábornok-hoz.) Július 5-én nejével és fiával PestrőlMezőberénybe utazik rokonához, Orlay Pet-rich Somához. Július 18-án továbbmennek,20-án Tordára ér, neje itt marad a reformátuspap vendéglátó házában. Marosvásárhelyfelé kocsizik, 25-én Bereck mellett találko-zik Bem tábornokkal. (»Most még sokkalnyájasabb, szívesebb, atyaibb irántam, minteddig«, írja levelében nejének.) Székelyud-varhelyen megdöbbentő esete támad: egy tü-zérőrmestert kivégeznek miatta. (Bemegyegy udvarra vizet inni, az udvaron tüzérekácsorognak, egy ittas őrmester beléköt, mertnem megy a fejébe, hogy egy őrnagy sza-bálytalan öltözetben járhat. A gorombáskodóaltisztet elfogják, s másnap főbe lövik.) Ma-rosvásárhelyről július 30-án indul el, hogyBem tábornok csapataihoz csatlakozzék, 31-én reggel Segesvár táján eléri az oroszokkalküzdő honvédeket; még aznap délután eltű-nik a csatatéren: a győztes oroszok lemészá-rolják a maroknyi magyarságot. (Lova nincs,gyalogosan fut, ez okozza vesztét. Bem tá-bornok maga is csak nagy nehezen tud meg-menekülni a szörnyű pusztulásból.)Eltűnésének híre nemsokára eljut nejéhez.Szendrey Júlia Tordáról Kolozsvárra utazik,itt marad hónapokon át. (Egyrészt mindentmegtesz férje nyomainak felkutatására, más-részt nem vonja ki magát a vidám társaságiéletből.)

  1850 – Szendrey Júlia nem akar Erdődönmaradni szülei házában, április havában fel-költözik Pestre; július 21-én, tíz nappal aköltő eltűnésének évfordulója előtt férjhezmegy Horvát Árpád egyetemi tanárhoz. (Kü-lönc özvegyi viselkedése sok mendemondáraad alkalmat, a sértő megszólások elhárításavégett keserűségében lesz a történettudós fe-lesége. Második házasságából két fia és egyleánya születik.)

  (Folytatás a 4. oldalról)

  2020. január 4., szombat ________________________________________________ MÚZSA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

  Petőfi kőasztala a koltói kastély kertjében 1980-ban

  Támogatók:

  Petőfi fiktív önéletrajza Nyáry Krisztián tollából

  Szendrey Júlia és gyermeke

  Adatok Petőfi Sándor életéhez

 • A teljes magyar mozgóképszakma össze-hangolt tevékenységéért felel a januártól mű-ködő Nemzeti Filmintézet (NFI); az újszervezet, amely a Magyar Nemzeti Filmalapalapjaira épülve jött létre, elkötelezett abban,hogy sikeres, színvonalas filmek készüljenek– mondta az MTI-nek Káel Csaba, a magyarmozgóképipar fejlesztéséért felelős kormány-biztos.

  A kormánybiztos elmondta: az NFI célja,hogy a központi költségvetésből rendelke-zésre álló keretből olyan filmalkotások szü-lessenek, amelyek a nézők számárakülönleges élményt nyújtanak, szórakoztat-nak és hozzájárulnak a magyar mozgókép-kultúra terjesztéséhez otthon és külföldön.

  „Az intézmény feladata, hogy a hazai moz-góképágazat kulturális értéket teremtő alko-tásainak fejlesztését, támogatását,marketingjét, értékesítését és forgalmazásátegységes rendszerben működtesse. Az NFI aMagyar Nemzeti Filmalap utódjaként ellátjaa Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós

  Filmkollégium korábbi támogatási feladataitis” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

  Káel Csaba szerint az eddigi sikerekben,az átlátható támogatási rendszer kialakításá-ban nagy szerepe volt a 2019 januárjában el-hunyt Andy Vajnának. 2020-ban ezt az iránytfolytatva immár a mozgóképszakma teljesspektrumának összehangolásával szeretnéktovábbfejleszteni a magyar filmipart.

  A 2019-es év eredményeiről szólva a kor-mánybiztos elmondta, hogy „az elmúlt évbenösszesen tíz, állami támogatással készült al-kotást láthatott a közönség a mozikban. Sike-res volt az áprilisban immár ötödikalkalommal megrendezett Magyar Filmhét ésa magyar film napjához csatlakozva száznális több saját szervezésű programot tartottak”.A Nemzeti filmdigitalizálási és restaurálásiprogram keretében a Filmarchívum és Film-labor szakemberei 29 magyar filmklasszikustújítottak fel teljeskörűen. Nagy érdeklődésövezte a 3. Budapesti Klasszikus Film Mara-tont. A Filmlabor az archív filmek felújítása

  mellett 21 új mozifilm analóg és digitális utó-munkájában is részt vett.

  A Mafilm fóti műtermeiben 14, a szabad-téri díszletekben tíz, a kültéri medencében kétprodukciót forgatott. A kelléktárat 70 produk-ció vette igénybe, míg száznál több filmesprodukció kölcsönzött jelmezeket forgatá-sokhoz.

  „A Filmalap szervezésében 66 országnemzetközi filmfesztiválja tűzött műsorramagyar alkotásokat, melyek 34 díjat és el-ismerést nyertek. A Nemzetközi TelevíziósMűvészeti és Tudományos Akadémia elő-ször jelölt Nemzetközi Emmy-díjra ma-gyar filmeket. Bergendy Péter Trezor címűrendezését a tévéfilm kategóriában és GeraMarinát Szász Attila Örök tél című filmjé-nek főszerepéért a legjobb színésznő dí-jára, melyet Gera Marina el is nyert. Ahazai televíziós filmgyártás jelentős nem-zetközi díjban részesült, amire különösenbüszkék vagyunk” – hangsúlyozta KáelCsaba.

  Összegzése szerint 2019-ben a Filmalaptámogatásával 24 mozifilmet forgattak, me-lyek 2020-ban és 2021-ben érkeznek a mo-zikba. Köztük van Spirál címmelmagyar–román koprodukcióban készült lé-lektani dráma Felméri Cecíliától, Lóth BalázsPesti balhéja, amely egy fordított műkincs-rablás őrült kalandja lesz, az új HerendiGábor-film, a Toxikoma, mely Szabó Győzőbestsellerén alapul, és az európai koproduk-cióban, világhírű színészekkel a főszerepbenkészülő új Enyedi Ildikó-film, A feleségemtörténete.

  „2020 óriási izgalommal indul a magyarfilmszakma számára, hiszen az Oscar-díjak-ról döntő amerikai filmakadémia szavazásaalapján a 91 nevezésből a legjobb tíz nemangol nyelvű film közé bekerült Tóth Barna-bás Akik maradtak című rendezése. Január13-án pedig kiderül, hogy az akadémia tagjaibeszavazzák-e a magyar filmet az öt Oscar-jelölt közé a legjobb nemzetközi film kategó-riában” – emlékeztetett a kormánybiztos.

  Sikeres, színvonalas filmekért dolgozik januártól a Nemzeti Filmintézet

  A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház LiviuRebreanu Társulatának múlt évi, utolsó kis-termi bemutatója az Alexandru Popa által írt,Constantin című színműből készült előadásvolt Tudor Lucanu rendezésében.

  Szereposztás: Nicu Mihoc (Brâncoveanu),Theo Marton (Constantin II. Brâncoveanu),Radu Anastas (Ştefan Brâncoveanu), CristianIorga (Radu Brâncoveanu), Alexandru-And-rei Chiran (Rachel), Costin Gavază (Musz-tafa aga), Richard Balint (Văcărescu), CsabaCiugulitu (III. Ahmed szultán), Luchian Pan-tea (Ştefan Cantacuzino), Ale Ţifrea (AniţaBalş Brâncoveanu), Monica Ristea (MaricaBrâncoveanu) és Tiberius Vasiniuc, DanielVişan (katonák). Díszlet- és jelmeztervező:Cristina Milea, zeneszerző: Boros Csaba. Azalkotócsapat további tagjai: Denisa Berceanudíszlettervező asszisztens, Oláh Vince zeneiasszisztens, Teodora Crăciun ügyelő és LauraMoldovan súgó.

  „Összeesküvések, intrikák, manipulációsstratégiák, tárgyalások, kétszínűség, árulások,

  ígéretek – fegyverek, melyeket a mindenkoripolitikusok a hatalom megőrzésének érdeké-ben használnak. De mi történik akkor, amikormindezek már nem használhatók? Mekkoraaz ár, amelyet hajlandó megfizetni egy sze-mély a saját, illetve a gyerekei életéért? És haa világ összes kincse sem elég? Az általamrendezett előadás Constantin Brâncoveanumítoszokon túli történetét követi, egy olyanemberként mutatván be őt, aki megpróbáljatúlélni a kedvezőtlen politikai helyzetet. Aközönség tanúja a főszereplő tragédiájánakés a túlzott erkölcsösség komikumának, azakkor és a most – két időszak, melyben nagyfontossággal bír az értékek újrafogalmazása–, az anyagi és a szellemi világok közötti folyamatos váltakozásnak” – vallotta az elő-adásról Tudor Lucanu rendező.

  A bemutató december 20-án volt a Maros-vásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében, aprodukciót a társulat természetesen újra mű-sorra tűzi: legközelebb január 10-én, pénte-ken 19.30 órától és január 11-én, szombaton

  19.30 órától láthatja az érdeklődő közönség.Az előadás magyar nyelvű felirattal követ-hető, és 14 éven felülieknek ajánlott. Időtar-tama: 1 óra 50 perc.

  Jegyek a Kultúrpalotában működő jegyiro-dában (telefon: 0372-758-230), a színházijegypénztárban (telefon: 0365-806-865) és awww.biletmaster.ro honlapon válthatók.

  Constantin

  6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA _______________________________________________ 2020. január 4., szombat

  Fotó: Cristina Gani

  Elküldte lapunknak januári műsorrendjét aMarosvásárhelyi Állami Színház Tompa Mik-lós Társulata is. Amint az a repertoárból kiderül,az új esztendő első hónapjában a szilveszteriprodukció mellett számos, korábban sikerrel ját-szott előadást is újra színre visz a társulat, ezekmellett pedig lesz vendégjáték és irodalmi estis. A 2019–2020-as, 75. évad szilveszteri pre-miert követő, soron következő előadásainaklistáját az alábbiakban olvashatják.

  Január 4., szombat, ma, 17.00 órakor – Georges Feydeau: A hülyéje. Rendező: Sebes-

  tyén Aba, bohózat, Nagyterem. Az előadást 14éven felülieknek ajánlják. Érvényesek a Kán-torné-nyugdíjasbérletek.

  Az előadást január 5-én, vasárnap, 11.00órakor és 19.00 órakor újra játsszák.

  Január 8., szerda, 19.30 órakor – RaduAfrim: Az ördög próbája. Rendező: RaduAfrim, színmű, Kisterem. Az előadást 14 évenfelülieknek ajánlják. A produkció időtartama2 óra 10 perc, szünet nélkül.

  Január 9., csütörtök, 19.30 órakor – RaduAfrim: Az ördög próbája.

  Január 10., péntek, 19.00 órakor – BertoltBrecht: Koldusopera (Háromgarasos opera).Rendező: Bocsárdi László. A Szegedi Szabad-téri Játékok és a sepsiszentgyörgyi Tamási ÁronSzínház közös produkciója, opera, Nagyterem.Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. A pro-dukció időtartama 3 óra 20 perc, két szünettel.

  Január 11., szombat, 19.00 órakor – HenrikIbsen: A nép ellensége. Rendező: KeresztesAttila, színmű, nagyterem. Az előadást 14éven felülieknek ajánlják. A produkció időtar-tama 2 óra, egy szünettel.

  Január 12., vasárnap, 19.30 órakor – Ger-hart Hauptmann: A patkányok. Rendező: Zsó-tér Sándor, berlini tragikomédia, Kisterem. Azelőadást 14 éven felülieknek ajánlják. A pro-dukció időtartama 2 óra 30 perc (egy szünettel).

  Január 13., hétfő, 19.30 órakor – Raszkol-nyikov. F.M. Dovsztojeszkij Bűn és bűnhődéscímű regénye alapján. Rendező: Albu István,dráma, Kisterem. Az előadást 14 éven felül-ieknek ajánlják. A produkció időtartama 1 óra30 perc, szünet nélkül.

  Január 14., kedd, 19.30 órakor – Raszkol-nyikov.

  Január 15., szerda, 17.00 órakor – F.M.Dosztojevszkij – R. Crane: Karamazovok.Rendező: Albu István, színmű, Kisterem. Azelőadást 12 éven felülieknek ajánlják. A produk-ció időtartama 1 óra 50 perc, szünet nélkül.

  Január 17., péntek, 19.00 órakor – GeorgesFeydeau: A hülyéje.

  Január 18., szombat, 19.00 órakor – @ti-zenhét (valloMÁSOK). A MaNóSZok csoportifjúsági előadása. Rendező: Bélai Marcel, De-meter Márk Cristopher. Underground terem.Az előadást 12 éven felülieknek ajánlják. Aprodukció időtartama 1 óra 20 perc (szünetnélkül).

  Január 19., vasárnap, 19.00 órakor –Anton Pavlovics Csehov: Sirály. Rendező:Keresztes Attila, színjáték, nagytermi stúdi-ótér. Az előadást 14 éven felülieknek ajánl-

  ják. A produkció időtartama 2 óra 40 perc,egy szünettel.

  Január 21., kedd 19.30 órakor – LázáryRené Sándor estéje Kovács András Ferencelőadásában. Kisterem. Az előadás időtar-tama 1 óra 10 perc.

  Január 23., csütörtök, 19.00 órakor – Ka-rácsony Benő – Kincses Elemér: Pjotruska.Rendező: Kincses Elemér, könnyes bohózat,Underground terem. Az előadást 12 éven fe-lülieknek ajánlják. A produkció időtartama 1óra 45 perc (szünet nélkül).

  Január 26., vasárnap, 19.30 órakor –Timur Vermes: Nézd, ki van itt! Rendező:Theodor Cristian Popescu, szatíra, Kisterem.Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Aprodukció időtartama 2 óra, szünet nélkül.

  Január 27., hétfő, 19.00 órakor – AgathaChristie: A láthatatlan hóhér „…és már senkisem!” Rendező: Gáspárik Attila, krimi,Nagyterem. Az előadást 14 éven felülieknekajánlják. A produkció időtartama 2 óra, egyszünettel.

  Január 29., szerda, 19.00 órakor – RaduAfrim: Retromadár blokknak csapódik, ésforró aszfaltra zuhan. Rendező: Radu Afrim,színdarab, Nagyterem. Az előadást 14 évenfelülieknek ajánlják. A produkció időtartama3 óra 10 perc, egy szünettel.

  Január 31., péntek, 19.00 órakor – @tizen-hét (valloMÁSOK). A MaNóSZok csoport if-júsági előadása.

  Jegyek és bérletek válthatók a színház-ban működő jegypénztárban (kedd-péntek9.00–15.00 óra között és előadás előtt egyórával, tel. 0365-806-865), a színház Kul-túrpalotában működő jegyirodájában(kedd-péntek 12.00–17.30 óra között; tel.0372-951-251 – január 7-ig zárva!), vala-mint online, a www.biletmaster.ro honla-pon. (Knb.)

  A Tompa Miklós Társulat januári műsorrendjérőlSikerdarabok, vendégjáték és irodalmi est

  A hülyéje Fotó: Bereczky Sándor

 • JÓKÍVÁNSÁG

  ADÁSVÉTELMAGÁNSZEMÉLY vásárolna telketvagy telket romos házzal Marosvá-sárhely területén. Tel. 0743-878-114.(5842-I)

  ELCSERÉLNÉM 1,6 l-es, 37.000 km-ben levő Dacia Logan autómat DaciaDuster 4X4-re. A különbözetet fize-tem. A kocsi garázsolt, kitűnő állapot-ban van. Tel. 0740-180-058. (v.-I)

  MINDENFÉLE

  SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel.: 0749-707-713. (sz-I)

  KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel.: 0751-551-466. (sz-I)

  MEGEMLÉKEZÉS

  Soha el nem múló szeretettel em-lékezünk id. FARKAS IRMÁRAszül. Kacsó halálának 8. évfordu-lóján. Emléke legyen áldott, nyu-galma csendes! Szerettei. (5918-I)

  Fájó szívvel emlékezem drága jó

  szüleimre, pótolhatatlan édes-

  anyámra, KARDOS IRMÁRA szül.

  Súgó halálának 34. évfordulóján,

  valamint felejthetetlen édes-

  apámra, id. KARDOS JÁNOSRA

  halálának 30. évfordulóján, és

  egyetlen testvéremre, ifj.

  KARDOS JÁNOS ISTVÁNRA, aki

  34 éve és 6 hónapja távozott sze-

  rettei köréből. Áldott, szép emlé-

  küket szeretettel őrzöm egy életen

  át. Irmuska és Gyula. (5830)

  Elmentél tőlünk egy januári

  napon, köszönni, búcsúzni nem

  volt alkalom. Úgy mentél el,

  ahogy éltél, csendesen, szeré-

  nyen, drága lelked, fáradt tested

  nyugodjon békében.

  Soha el nem múló szeretettel em-

  lékezünk ifj. IGNÁCZ TIBORRA,

  aki január 3-án két éve örök nyu-

  galomra tért.

  Egy pillanat, és mindennek vége,

  olyan gyorsan távoztál a végte-

  lenségbe. Maradt a bánat és a

  csendes sírhalom, szerető szí-

  vünkben örök gyász és fájdalom.

  Emlékét szeretettel és fájó szívvel

  őrzi anyja, Ibolya, apja, Tibor és

  öccse, Zoltán. (5800)

  A szív már nem dobog, az arc már

  nem mosolyog, csak az emléked

  maradt, ami áldott.

  Szomorú szívvel emlékeztünk ja-

  nuár 2-án MIHÁLY ROZÁLIÁRA

  halálának első évfordulóján. Ál-

  dott emlékét kegyelettel őrzik lá-

  nyai: Mária és Erika, valamint az

  unokák és dédunokák. Emléke le-

  gyen áldott, nyugalma csendes!

  (5888)

  BARNI!

  Nem felejtünk!

  Barátaid. (5925-I)

  Fájó szívvel, soha el nem múló

  szeretettel emlékezünk január 4-

  én KÁNTOR DOMOKOSRA halá-

  lának 12. évfordulóján.

  Emlékét őrzi három gyermeke

  családjukkal, nővére családjával

  és két unokája. Emléke legyen

  áldott, nyugalma csendes!

  (5901)

  Szívünkben él emléked örökre.

  Ha látni akarunk, felnézünk az

  égre.

  Fájó szívvel emlékezünk január 4-

  ére, amikor 35 éve itthagyott ben-

  nünket a székelycsókai születésű

  SZIGETI ALBERT. Áldott emlékét

  őrzi három gyermeke családjuk-

  kal. (5910-I)

  Négy éve, ezen a napon dobbant

  utolsót a kutyfalvi születésű

  CSISZÉR GIZELLA szerető

  szíve. Emléke legyen áldott,

  nyugalma csendes! Sosem fele-

  dem el, drága Mamájáé! Kálmán.

  (5923-I)

  ELHALÁLOZÁS

  Mélységes fájdalommal, de Istenakaratában megnyugodva tudat-juk mindazokkal, akik szerettéknéhai

  GYÉRESI BALÁZS atyánkfiát, nekünk drága szeret-tünk, hogy földi élete 84. évében,2020. január 1-jén hazatért Meg-váltó Urához. 2020. január 4-én,szombaton 13 órakor reformátusegyházi gyászistentisztelet kere-tében kísérjük el utolsó földi út-jára a marosszentkirályireformátus templom sírkertjébe.Gyászolja felesége, négy gyer-meke és azok családja, hat uno-kája, négy dédunokája, szerettei.„Amíg szívünk dobog, emlékedbennünk élni fog.” (5919-I)

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogya szeretett édesanya, nagymama,dédnagymama, testvér, rokon ésjó szomszéd,

  özv. KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. BOROS IBOLYA

  a volt Metalotehnica dolgozója életének 81. évében hosszúszenvedés után csendesen meg-pihent. Drága halottunk temetésejanuár 4-én, szombaton 12 óra-kor lesz a marosvásárhelyi refor-mátus temetőben, katolikusszertartás szerint. Emléke legyenáldott, nyugalma csendes!

  A gyászoló család. (5917-I)

  RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

  A Sapientia EMTE Marosvá-sárhelyi Karának közösségeőszinte részvétét fejezi ki kol-légánknak, Siklódi JózsefnekÉDESAPJA elhunyta alkalmá-ból. Nyugodjon békében! (sz.-I)

  Őszinte részvétünket ésegyüttérzésünket fejezzük kiSzász Zsuzsának és családjá-nak szeretett ÉDESANYJA el-vesztése miatt. Nyugodjonbékében! Id. Szász József éscsaládja. (5917-I)

  Emléke él, és élni fog, míg a mi szívünk dobog. Őrizzük a képét, a mosolyát, a hangját és minden gesztusát.Mert nem halt meg ő, még mindig élnekünk, csak messze távozott, hol meg nemérinthetjük.Fájó szívvel emlékeztünk id. KOLCSÁR ELEKRE január 1-jén,halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzik szerettei. (5857-I)

  2020. január 4., szombat _________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

  MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

  Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

  Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

  FONTOS TELEFONSZÁMOK• Romtelecom-tudakozó

  - információ - 118-932- általános - 118-800

  • Központosított ügyelet (Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás): 112• Rendőrség - 0265/202-305 • SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) - 0265/210-110• Sürgősségi szolgálat:

  - gyermekeknek - 0265/210-177• Optika-Optofarm - 0265/212-304

  - 0265/312 436- 0265/250-120- 0265/263 351

  • Optolens szemsebészet - 0265/263-351• Marmed - 0265/250-344

  járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658- 0729-024-380

  Labor - 0751-114-307e-mail: [email protected],

  www.marmed.ro• Dora Optics - 0733-553-976• Dora Medicals - 0265/212-971• Radiológia, echográfiaDr. Jeremiás István - 0265/222- 446

  • Lézerakupunktúra - 0722-885-851• Emma vendéglő, - 0740-083-077hidegtálak készítése - 0365/404-664

  • Prefektúra - 0265/266-801• RDS–RCS - 0365/400-401

  - 0365/400-404• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929- vidék - 0265/269-667

  • Delgaz Grid - 0265/200-928- 0800/800 928

  • Aquaserv:- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 - közönségszolgálat - 0265/208-888- központ - 0265/208-800

  - 08008 208-888

  • Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625• Vasútállomás - 0265/236-284• Távolsági buszállomás - 0265/237-774• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés (0-24 óra), professzionális balzsamozásNemzetközi halottszállítás - 0265/215-119

  - 0744-282-710• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865koporsók, kellékek, - 0745-606-215 koszorúk - 0745-606-269 és halottszállítás - 0758-047-604• Melinda temetkezés - 0741-615-661Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

  - 0265/311-862• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

  - 0265/262-907• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,

  - 0365/882-842• Üveg-tükör szerelése, házhoz szállítás - 0265/248-430

  Utazási irodák- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

  www.maori.ro e-mail: [email protected] Transervice - 0265/216-242- World Travel Shop - 0265/216-768

  turisztikai iroda - 0265/269-900- Bálint-Trans - 0745-611-999

  9–17 ó. - 0265/255-092- Intertours - 0265/264-011Royal GTS - 0265/269-308

  0731-898-989Hu 0036-306-053-753

  - Family Holiday - 0365/449-833,- 0749-922-887

  -Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842- 0772-068-684

  Méltányos reklámdíj fejében állandó szereplője lehet

  a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. Várjuk jelentkezését

  a 0265/268 854-es telefonon.

  Újévi reménység A marosvásárhelyi Magányosok Klubjának

  cáfolata Új esztendőben „bort, búzát, békességet” szoktunkegymásnak kívánni. A Házi áldás alapján a békességmellett elfér a hit, a szeretet és az áldás. Ahol pedigott az Isten, ott szükség nincsen.

  Valóban, elégedettek lehetünk, lehetnénk, hogyErdély a szülőföldünk, itt élünk. A nagyvilágban azemberek többsége nálunk kedvezőtlenebb körülmé-nyek között tölti mindennapjait. De a kiváltságosakközé tartozunk azért is, mert a többségünk megértea minden ezredik évben sorra kerülő ezredfordulót,és az új év beköszöntével a minden évszázadban egy-szer előforduló számmisztikus naptári évet. Amikora négy számból álló esztendő kettős számjegyei megegyeznek. Húsz húsz – 2020.

  A számjáték jegyében tekintsünk vissza néhányévszázadot. 1616-ban Bethlen Gábor fejedelem sza-

  bad királyi városi rangra emelte Marosvásárhelyt.1717-ben a tíz évvel korábban a Vártemplomban fe-jedelemmé iktatott II. Rákóczi Ferenc száműzetésenapjait töltötte Rodostóban. 1818-ban született Sem-melweis Ignác, az „anyák megmentője”, akinek szel-lemiségét képviseli a marosvásárhelyi orvosegyetemis, bár mellszobra „csak” a Sapientia – EMTE elé ke-rülhetett. 1919-ben egy mindenki számára vesztes vi-lágháború befejeztével a szenvedés és a pusztulásromjain kellett mindent újraépíteni, kiváltképpen itt,Erdélyben.

  Elérkeztünk a 2020-as esztendő kapujába. Mit kí-vánhatunk még egymásnak? Mindenekelőtt azt, hogya századik trianoni évforduló a nemzeti összetarto-zást hozza el a magyar közösség számára. Azt, hogysikeres legyen ez a választási év – Marosvásárhelylakosságának is. Azt, hogy Istentől áldott legyen azéletünk, és valóban legyen hit, szeretet és béke a szí-vünkben. És remény a fentiek megvalósulásához.

  A marosvásárhelyi Népújság keddi (december 31.) számában megjelenta Megalakult a Magyar Nyugdíjasok Klubja cím alatt a következő kije-lentés: „Az első rendezvényünket az Erdélyi Magyar Baloldallal és a Ma-gányosok Klubjával közösen szervezzük.” A marosvásárhelyiMagányosok Klubja részéről a kuratorium tagjainak nincs tudomásukróla, hogy valaki is egyeztetett volna velük e témában. Ezért teljesen el-határolódunk e kijelentéstől és minden közös tevékenységtől, jól megha-tározott okok miatt. A nyilvánosság előtt feltesszük a kérdést, hogy névszerint ki nyilatkozott e témában?

  Kopacz Imolaklubalapító, klinikai szakpszichológus, tiszteletbeli elnök,

  Czerán Erzsébet, a klub krónikása

  Dr. Ábrám Zoltán

  Nagyon sok boldogszületésnapot kívánunkFÁBIÁN ÉVÁNAK. Sokszeretettel a kanadai

  Fábiánok. (v.-I)

  A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és kör-nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-nyéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.0756-128-310. (64225-I)

  Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 • Buszos körutazások

  2020. április 22–29. Belgium és Hollandia,

  550 euró/fő

  2020. április 27.– május 1.

  Horvátország, 280 euró/fő

  2020. szeptember 2–10.

  La Bella Italia, 480 euró/fő

  Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő.

  8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ REKLÁM ______________________________________________ 2020. január 4., szombat