Click here to load reader

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86 -

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86 -

GAZETKA ZESPOU SZKÓ NR 86
w SZPITALU DZIECICYM ul. Niekaska i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 114 ROK SZKOLNY 2016/2017
WYDANIE WIOSENNE
piewa skowronek nad nami,
Kto na niebie owce wypasa, hej!
Popatrz zakwit ju twój parasol, hej!
Nawet w bramie pan Walenty stró,
puszcza wiosn pierwsze pdy ju.
Portret dziadzia rankiem wyszed z ram,
I na spacer poszed sobie sam.
Nie przeszkadza tytu, wiek i pe,
By zielono wiosn w gowie mie.
Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kociuszko urodzi si 4 lutego 1746 r.
Dziki wsparciu Czartoryskich móg uczy si w Szkole Rycerskiej.
Wyjtkowo uzdolniony, uzyska królewskie stypendium na studia sztuk
piknych w Paryu. Bardziej jednak interesowaa go inynieria wojskowa,
której uczy si, pobierajc korepetycje (jako cudzoziemiec nie móg
studiowa na francuskiej uczelni wojskowej).
Poniewa nie móg znale pracy w kraju, podj decyzj o wyjedzie za
granic. Przez Drezno i Pary w 1776 roku trafi do Ameryki. Ten
wyksztacony, zdolny inynier wojskowy i artylerzysta dugo prosi
amerykaski Kongres o jakie stanowisko w wojsku. W kocu otrzyma anga;
jako pukownik zaplanowa i przygotowa dla wojsk pod Saratog umocnienia,
dziki którym Amerykanie wygrali pierwsz wan bitw. Budowa forty
w Filadelfii i West Point. Po wojnie – mianowany generaem – otrzyma od prezydenta par pistoletów
i szabl, na której napis gosi: „Ameryka i Washington przyjacielowi swemu, Tadeuszowi Kociuszce”.
Byo to wielkie wyrónienie.
Wróci do Polski i osiad w nalecej do niego czci rodzinnego majtku. Mimo trudnej sytuacji
materialnej, obniy chopom paszczyzn.
Dopiero w 1789 r. uzyska patent generalski. Podczas wojny w obronie Konstytucji 3 Maja dowodzi
jedn z trzech dywizji koronnych. W bitwie pod Dubienk wykaza kunszt inyniera i fortyfikatora. Cho
wojna zakoczya si klsk, za zasugi Kociuszko otrzyma Virtuti Militari i Order Ora Biaego.
24 marca 1794 roku zoy Narodowi przysig i rozpocz tym samym powstanie, póniej nazwane
od jego nazwiska Kociuszkowskim. By penym charyzmy przywódc. W bitwie pod Racawicami
wojska przez niego dowodzone odniosy zwycistwo. Kociuszko zaoy chopsk sukman, by
pozyska do swojej armii jak najwicej chopskich ochotników. Wydany 7 maja 1794 r. Uniwersa
Poaniecki agodzi paszczyzn tym, którzy wstpili do wojska i zapewnia chopom opiek rzdu. Po
klsce pod Maciejowicami Kociuszko zosta wzity do niewoli, co zamao ducha powstaców. Walki
ustay w poowie listopada. Kociuszko, zwolniony z wizienia po mierci Katarzyny II, kolejne lata
spdzi na emigracji. Pod koniec ycia wyjecha do Szwajcarii, gdzie zmar w Solurze w 1817 r.
W domu, w którym zmar, znajduje si dzi jego muzeum. Serce Kociuszki w 1927 roku zostao
przewiezione na Zamek Królewski w Warszawie. Ocalone z wojennej poogi, znajduje si tam do dzi.
Ciao Kociuszki sprowadzano w 1818 r. do Krakowa, gdzie spoczywa w kryptach królewskich.
Na caym wiecie Tadeuszowi Kociuszce powicone s pomniki, nazwy ulic i miejscowoci
a nawet góra w Australii (najwyszy szczyt kontynentu). W uznaniu zasug w latach 1820 -1823 usypano
w Krakowie kopiec nazwany Kopcem Kociuszki.
***
uczennica klasy I gimnazjum.
Harry Potter i kamie filozoficzny to pierwszy z siedmiu tomów sagi o Harrym
Potterze napisanych przez J. K. Rowling.
Harry to 11-letni chopiec mieszkajcy w komórce pod schodami przy ulicy Privet
Drive u Dursleyów, czyli u ciotki Petunii, wuja Vernona i kuzyna Dudley’a. Chopiec
ma na czole blizn w ksztacie byskawicy. Pewnego dnia do Harry’ego przychodzi list
i od tamtego czasu jego ycie zmienia si o 180 stopni. Poznaje wiat czarodziejów,
zaprzyjania si z Hermion i Ronem.
Jak w kadej historii, gówny bohater walczy z wrogami, poczwszy od tych szkolnych a po tych,
których imienia nie wolno wymienia. Harry dowiduje si, kim jest. Poznaje te histori swojej rodziny.
Na podstawie ksiki powsta film, który do dzi bije rekordy ogldalnoci.
Ta ksika zachcia mnie do przeczytania kolejnych szeciu tomów i obejrzenia wszystkich,
nakrconych na ich podstawie, filmów. Jest ona naprawd wcigajca i interesujca. Dobrochna, lat 14
MARZEC 2017
Idzie ciek gsienica,
Dorota Gellner „Gsienica-tajemnica”
W tym roku wiosna postanowia pospa troch duej. Jednak zwierzta budz si do ycia.
Zrobiam z Michalink i Mikoajem wesoe zielone gsienice, które póniej zamieszkay na domowym
parapecie .
- ozdoby wycite rónymi dziurkaczami (np. kwiatek),
- oczy lub pompony (do kupienia w sklepach z art.
pimienniczymi lub szkolnymi),
- noyczki i klej.
Zielon kartk A5 skadamy na 3 równe czci i tniemy na paski zewntrzne czci kartki. Póniej
paseczki sklejamy ze sob.
Z czerwonej kartki wycinamy gow i czóka z zielonego papieru i sklejamy ze sob. Naklejamy
oczy, rysujemy umiech i przyklejamy gow do gsienicy.
Z zielonego kartonu wycinamy duy li, do którego przyklejamy gsienic i ozdabiamy
kolorowymi kwiatkami z dziurkacza.
***
Zagadki pani Izy
W ogrodzie królowej Elbiety ronie 12 ró. Za kadym razem, gdy ogrodnik zetnie 1 kwiat na jego
miejsce wyrastaj natychmiast 3 nowe. Ogrodnik ci 2 róe, a po 2 godzinach wróci i ci jeszcze 2.
Ile ró ronie teraz w ogrodzie?
***
wzbogacenie oferty w zakresie edukacji kulturalnej dla uczniów szkoy szpitalnej w czasie zaj
pozalekcyjnych. W ramach spotka zostanie zrealizowanych dziesi mini przedstawie teatralnych dla
uczniów, rodziców i personelu. Spotkania rozpoczn si teatrzykiem obrazkowym. W tym celu zostanie
zakupiona skrzynka kamishibai, w której bd wystawiane bajki z rónych stron wiata, np. rosyjska –
O zotym jajku, amerykaska – Bajka o orle, japoska – Ogród niebios. Po teatrzyku dzieci bd tworzy
stron tytuow lub zakoczenie bajki. Wykorzystujc kostki Story Cubs lub karty kamishibai, uczestnicy
bd ukada nowe historie. Podczas spotkania dzieci wezm udzia w zajciach plastycznych lub
muzycznych zwizanych tematycznie z krajem, z którego pochodzi bajka. Podsumowanie projektu
zostanie zaprezentowane na stronie internetowej i w gazetce szkolnej. W kolejnych numerach „Tczowej
Planety” wyjanimy, czym jest kamishibai i jaka jest jego historia. Opracowaa Anna Gajc
MARZEC 2017
ladami witych - wity Walenty
Dzie w. Walentego, przypadajcy na 14 lutego, to wyjtkowe i bardzo popularne
wito. wity Walenty by lekarzem, ale porzuci zawód i zosta kapanem. y
w Rzymie w okresie przeladowa chrzecijan. Zasyn z potajemnego udzielania
lubów modym onierzom i ich wybrankom. Zosta równie obdarzony przez Boga
niezwyk moc uzdrawiania chorych. Zgin jako mczennik. Jego kult szybko rozprzestrzenia si po
wiecie.
Do Polski wieci o w. Walentym dotary w XV wieku. Od tego czasu zaczy powstawa wizerunki
powicone temu niezwykemu czowiekowi. wity Walenty najczciej jest przedstawiany w stroju
kapana lub biskupa trzymajcego kielich i miecz, bd uzdrawiajcego z cikich chorób. Relikwie w.
Walentego znajduj si w Chemnie, oficjalnie nazwanym miastem zabytków
i zakochanych. Wedug legendy 14 lutego to dzie, kiedy ptaki cz si w pary. Tego
dnia chopcy i dziewczta okazuj sobie mio, przekazuj upominki, liciki,
sodycze, kwiaty, kartki i serduszka, czyli Walentynki. Tak te nazywa si wito
zakochanych. Zwraca ono uwag na warto uczu w naszym yciu, uwalnia dobre
emocje i zachca do miego spdzania czasu. Moe by ródem radoci i siy.
14 lutego 2017 r. w naszym szpitalu obchodzilimy zabawnie i kolorowo imieniny
w. Walentego. Pacjenci poznali posta witego i jego ciekawe ycie. Rozwizywali
walentynkowe zagadki, obejrzeli wystaw przedmiotów dekoracyjnych i uytkowych
w ksztacie serduszek. Dzieci zagray na instrumentach i zapieway piosenk „wity
umiechnity” oraz wasnorcznie wykonay walentynkowe serduszka.
Opracowaa Joanna Podemniak
7 lutego w naszej wietlicy panowa radosny nastrój z powodu
przygotowa do zabawy karnawaowej. Wczeniej uczniowie wykonywali
maski i korony, przygotowali dekoracje. Potem przyszed czas
na przymierzanie rónych strojów. Kiedy wszystko byo ju gotowe,
rozpocz si bal. Wszyscy zataczylimy poloneza. Po nim przysza kolej
na korowody i zabaw taneczn. Odbyy si róne konkursy np. taniec
w parach z balonem, taniec na gazecie. Zwycizcy otrzymywali nagrody.
Ten dzie min wyjtkowo szybko i radonie. By mi odmian, pomóg
zapomnie o dolegliwociach, badaniach i zabiegach.
***
lutego przyjecha do nas z tej okazji biskup polowy Wojska
Polskiego Józef Guzdek. Odwiedzi przebywajce na pediatrii dzieci,
personel medyczny i nauczycieli naszej szkoy. Ksidz biskup
rozpocz spotkanie od wspólnej modlitwy i bogosawiestwa dla
wszystkich pacjentów i pracowników.
który by bardzo zainteresowany problemami leczcych si tu dzieci.
Wszystkich obdarowa pluszowymi pingwinami i ówiami. Uczniowie podzikowali gociowi za wizyt,
wrczajc wykonan wasnorcznie (technik quillingu) laurk i bukiet przebiniegów. Opracowaa Ewa Szostak
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- materiay ze strony internetowej: http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/tadeusz-kosciuszko