Click here to load reader

Gazetka MU3W nr 19

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Gazetka MU3W nr 19

 • OD REDAKTORAKoczcy si rok zwykle skania do

  refleksji, podsumowa, nie moe ich wic zabrakn w ostatnim numerze naszej gazety.

  Jaki wic by ten mijajcy rok? Dla mnie by to rok, w ktrym odkryem na nowo Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jestem co prawda jego wspzaoycielem, bowiem z inicjatywy czonka Zarzdu Towarzystwa Mionikw Milanwka Dominiki Inkielman przez siedmioma laty wyoni si ze struktury TMM, ale tak naprawd bliej zaangaowaem si w jego dziaalno z chwil przyjcia propozycji redagowania naszej gazety.

  Z satysfakcj stwierdzam, e czonkowie MU3W maj odwag i wyobrani, by tworzy program dziaania i wypenia jego ramy treci na miar oczekiwa milanowskiego rodowiska osb piknego wieku. Bo tak naprawd, abstrahujc od kopotw dnia codziennego, czy nie jest rzecz ciekaw i poyteczn uczestniczy w wykadach ludzi kompetentnych, ktrzy nie tylko ciekawie mwi, ale i daj wane dla nas wskazwki, jak y, jak sobie pomc, gdy siy ju nie tak wielkie lub nkaj choroby. Ba, nawet podpowiadaj jak pogbia wizy rodzinne, jak sobie radzi z niekiedy niesfornymi wnukami, czy te podpowiadaj w wykadach dot. prawa rodzinnego, jak postpi w tej czy innej

  konfliktogennej sprawie rodzinnej. Relacje z niektrych zaj, ktre potwierdzaj moje sowa znale mona rwnie i w tym numerze gazety (np. s. 6 Spowolnienie procesw starzenia si).

  Powodem mojego szczeglnego zadowolenia jest to, e rol jak odgrywa nasz MU3W dostrzega si na najwyszym szczeblu, czego przykad znajdziecie w relacji z udziau naszych przedstawicieli prezesa Dominiki Inkielman i czonka Rady Programowej prof. dr hab. Michaa Inkielmana w debacie publicznej w Paacu Prezydenckim na temat Spoeczestwo obywatelskie kapita spoeczny (s. 8), czy coraz czstsze pojawianie si informacji o naszej dziaalnoci w mediach. Warto te pamita, e wrd wykadowcw mijajcego roku znaleli si dwaj doradcy prezydenta RP: prof. dr hab. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas - doradca Prezydenta RP w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym Strategicznego Przegldu Bezpieczestwa Narodowego i Henryk Wujec doradca ds. spoecznych.

  Wreszcie kolejny powd do zadowolenia i satysfakcji to rosnca ilo wej na nasze strony (ponad 15 tys. miesicznie!) i wzrastajce zainteresowanie gazet w rodowiskach Polonii. Nadchodzce listy z ciekawymi opiniami, m.in. z Kanady, USA, Wielkiej

  Brytanii, Szwecji, Rosji, Niemiec i Holandii omwimy w nastpnym numerze.

  Ostatni tegoroczny numer gazety zdominowa jedwab i chyba dobrze, bo jego symbolika, jak wyczytaem w uczonych publikacjach, wie si z delikatnoci uczu do blinich, pogod ducha, nadziej na lepsze jutro. Niech wic w tym nadchodzcym roku ta pikna symbolika, jake bliska nam, milanowianom, przeoy si ponownie na praktyczne dziaanie w ramach naszego MU3W.

  Andrzej Pettyn

  GAZETKAMilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Nr 19, Grudzie 2011 Nauka, to pokarm dla rozumu Lew Tostoj

  Coraz czciej, w pro-gramie MU3W, pojawia-j si wykady z zakresy politologii. 30 listopada licznie przybyli na kolejny wykad, nie tylko sucha-cze uniwersytetu, ale te gocie (obecny by bur-mistrz Milanwka Jerzy Wysocki). Uczestnicy mieli okazj wysucha refleksji Henryka Wujca na temat spoeczestwa obywatelskiego. To wiel-kie szczcie, e udao

  si zaprosi do Milanwka doradc Prezydenta RP do spraw spoecznych. Pan minister przedstawi problem niezwykle ciekawie, bo ksikowe definicje i jzyk na-ukowy zostay zastpione przykadami z historii opozycji w PRL-u, a przecie s to jeszcze ywe dowiadczenia

  wikszoci z przybyych, jak i samego prowadzce-go. Henryk Wujec czynnie dziaa w strukturach KOR-u i Solidarnoci

  Czego dowiedzielimy si na wykadzie?Nikt nie mia wtpliwoci, e budowanie spoecze-

  stwa obywatelskiego jest zasadne. Kraj gdzie spoeczno cechuje si wysokim stopniem zaangaowania w sprawy ycia ogu i zdolnoci do samoorganizacji mona na-zwa rozwinit demokracj. Pan minister wykaza, e w czasach cikich Polacy s zdolni do takiego wysiku. Pierwszym krokiem ku spoeczestwu obywatelskiemu byo powoanie Komitetu Obrony Robotnikw w 1976 roku. Sie powiza spoecznych obja inteligencj.Prcz istotnego wsparcia moralnego wana te bya po-moc prawna (zaufanych adwokatw) i materialna.

  Kolejny krok to organizowanie zwizkw zawodo-wych. Kluczowy jest tu oczywicie rok 1980. Zaczto wciga do tego ogromnego projektu coraz wiksze masy ludzi. Celem byo oczywicie obalenie panujcego ustroju.

  1

  Spis treci Od redaktora ......................................... 1Spoeczestwo obywatelskie - wykad . 1yczenia witeczne ........................... 2 Krzysztof i Barbara - salonik literacki . 2O Pieniach nabonych ........................ 4Spowolnienie procesw starzenia si .. 6MU3W uczestniczy w Debacie ............ 8Rodowd z jedwabiu ............................ 9Jedwab z Milanwka .......................... 10

  O pamitnikach Beaty Nehring.....13 Muzeum Powstania Warszawskiego ........ 14

  MU3W w mediach ............................. 14Nie cakiem serio ................................ 15Program do koca semestru ............... 16

  Wykad MU3W: Spoeczestwo obywatelskie - szanse i zagroeniaSpotkanie z doradc Prezydenta RP ds spoecznych

  Henryk Wujec. fot. M.I.

 • Zwieczeniem dziea byy projekty wprowadzenia struk-tury samorzdowej, ktra to ostatecznie pozwoliaby jak najwikszej grupie ludzi decydowa o wasnych sprawach. Niestety. 13 grudnia 1981 roku te pomysy odsunito w czasie. Na narodziny III Rzeczpospolitej trzeba byo po-czeka jeszcze osiem lat, jednak to si udao. By to triumf spoeczestwa obywatelskiego.

  Jakie wnioski mona wysnu?Nie moemy si jeszcze czu usatysfakcjonowani

  polskim poziomem wiadomoci celw spoecznych, go-spodarczych i politycznych. Frekwencja wyborw i refe-rendw jest najlepszym przykadem.

  Sprawdzilimy si w czasach, gdy potrzebne byo obywatelskie nieposuszestwo, lecz teraz istotne jest

  szerokie aktywizowanie ludzi do dziaalnoci lokalnej. Niech inicjatywy oddolne bd coraz powszechniejsze.

  Nie czekajmy a wadze same postawi nowy plac zabaw, ustawi znaki lub zainteresuj si aktywnoci se-niorw. Trzeba zrozumie, e sami te mamy na to wpyw, a przecie my wiemy, co jest najbardziej potrzebne w na-szej okolicy.

  Henryk Wujec zapewnia, e te problemy s przed-miotem troski i przygotowywane s projekty reform Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ktry ma wspie-ra dziaalno organizacji pozarzdowych. Poza tym Kancelaria Prezydenta jest miejscem spotka z przedsta-wicielami forw dialogu obywatelskiego.

  Micha Pavlovs

  2

  18 listopada 2011 roku suchacze MU3W spotkali si z dr Waldemarem Smaszczem autorem ksiki Krzysztof i Barbara.. podobni jak dwie krople ez.

  Przez ponad dwie godziny suchalimy z zapartym tchem opowieci o mioci, mi-oci kobiet do Krzysztofa Baczyskiego, Jego do kobiet, poezji, ojczyzny. Bya to przepikna opowie o poecie czasw woj-ny , ktry majc niespena 23 lata zgin na samym pocztku Powstania Warszawskiego 4.VIII 1944 roku.

  Najwiksz mioci Krzysztofa, oprcz Basi, bya jego matka, Stefania z domu Zieleczykwna. Przysze-go swojego ma - Stanisawa Baczyskiego poznaa we

  Lwowie. Zakochali si w so-bie i nie zwaajc, e oboje s studentami, bez staej pra-cy i staych dochodw, po-brali si w 1912 r. Nie byo to szczliwe maestwo. Ojciec Krzysztofa zaangao-wa si w walk na froncie i w dywersji. Czsto nie byo go w domu, a Stefania sama musiaa boryka si z niedo-

  statkiem , poronieniami i mierci malekiej Kamili.

  Gdy w 1921 roku rodzi si Baczyskim syn, wyda-waoby si, e ju nic nie stoi na przeszkodzie stabilizacji rodzinnej. Niestety, rnice charakterw, temperamentw,

  Krzysztof i Barbara.. podobni jak dwie krople ez

  yczenia witeczneAby wita byy wyjtkowymi dniami w roku, by choinka w kadych oczach zalnia blaskiem, By kolacja wigilijna wniosa w serca spokj a rado pojawiaa si z kadym nowym brzaskiem. By prezenty ucieszyy kade smutne oczy, by spokojna przerwa ukoia zo By Sylwester zapewni szampask zabaw, a koldowych pieww nie byo do!

  yczy Zarzd Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 3

  niedopowiedzenia, zadawnione ale utrudniaj, a nawet uniemoliwiaj zgodne wspycie maeskie.

  Kilkakrotnie Stefania odchodzi od ma, nawet z o-miomiesicznym Krzysztofem wyjeda do Biaegostoku, pracuje na pensji. Jednak choroba malca i niemono po-godzenia pracy z opiek nad synkiem (trudnoci w znale-zieniu niani) wszystko to zmusza pani Stefani do powro-tu do Warszawy.

  Maonkowie yj obok siebie, atmosfera w domu nieprzychylna, a may Krzysztof musi w tej sytuacji funkcjonowa.

  Krzysztof jest chorowitym i nadwraliwym chopcem. Cierpi na alergi, astm, czsto si zazibia. Matka na niego chucha i dmucha, jest nadopiekucza, nie spuszcza go z oczu. Wyjeda z nim nad morze, w gry, a nawet do Szwajcarii. Ten wyjazd w 1929 r. pniej owocuje przepiknym utworem lirycznym Na mocie w Avignon, ktry po latach wzbogacony o muzyk A. Zaryckiego doczeka si w 1965 r. piknej interpretacji Czarnego Anioa Polskiej Piosenki - Ewy Demarczyk (Sur le pont d Avignon).

  Ale wrmy do relacji midzy matk a synem. Za trosk i mio matki syn odpaca jej te wielk mioci. Staa izolacja od rwienikw i cige przebywanie wrd dorosych ksztatuje Krzysztofa jako chopca nad wiek dojrzaego, wietnie znajdujcego si wrd dorosych.

  Wanie ta nadopiekuczo matki jest midzy inny-mi przyczyn konfliktu maeskiego. Ojciec Krzysztofa by zwolennikiem twardego wychowania i nawet udao mu si przekona on do samodzielnego wyjazdu 16-let-niego syna do Zakopanego.

  W latach 1937- 1938 roku Krzysztof wyjeda na wa-kacje do Dalmacji. Przeywa tam zauroczenie Poudniem i modsz od niego Ann elazny oraz Zuzann Chuwe.

  Anna pochodzi z Jasa, jest crk lekarza i dyrektora szpitala, a Zuzanna mieszka we Lwowie. Anna staje si pierwsz wielk mioci Krzysztofa. Nie wiadomo, czy odwzajemnion, nie ma adnych ladw ewentualnej ko-respondencji. O tej mioci pisze Baczyski w Poema-cie o Chrystusie dziecicym, czy Autobiogr