Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

Embed Size (px)

Text of Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  1/24

  Szef Ośrodka Sportu iRekreacji przestał peł-nić swą funkcję 1 grud-nia.

  Na stanowisko dy-rektora OSiR-u zo-stanie przeprowadzo-ny otwarty konkurs.Z dniem 1 grudnia sta-owisko opuściła rów -ież Grażya Hamerska,szefowa Zespołu ObsługiPlacówek Oświatowych,

  która także abyła prawa

  emerytalne. To stanowi-sko też będzie obsadzoe w d rod ze konk ursu . Osta t-ia zmiaa dotyczy stao- wiska wic epreze sa Prz ed-siębiorstwa Komualgo. W tym prz ypadku jed nakzastępstwa i będzi – z względów osz czę do ści o- wyc h aj prawdo pod ob iejfukcja ta i zostai ob-sadzona.

  Odbywająca się 9 grud-ia w Urzędzie Miasta

  koferecja prasowa topokłosie iedawych pu-blikac ji Ay Roi i Da-wida Wacławczyka. Chodzim.in. o komentarze rze-komo zamieszczoe przezprezydenta pod artyku-łem wyborczym, skierowa-e przeciwko Aie Roi.– Byłem przesłuchiwayprzez gliwicką prokuraturęw te j spr awie jako świad ek,ie jako oskarżoy. Ustalo-o, że kometarze zostaływysła e z mojego umeruIP, ie zaś z mojego kom-putra. Mógł to zrsztą zro-bić każdy, kto zalazł się wzasięgu sieci – tłumaczył M.Lenk, który nie wyklucza, żepoprosi prokuraturę o udo-stępieie treści wzmia-kowaych kometarzy.Tym bardziej że śledczy iestwierdzili w nich nic obraź-liwego i uzali, że mieszcząsię w graicach dozwoloejkrytyki. – Złożyłem zawia-domienie do prokuratury opopełieiu przestępstwaprzz Aę Roi z art. 212i 226 Kodeksu Karnego. Da-wid Wacławczyk ma tydz ieńa zamieszczeie w lokal-ych mediach stosowegosprostowaia i publiczeprzprosi a łamach pra-sy i portali iteretowych.W inn ym p rzypadku podej-mę aalogicze kroki – po-iformował podczas kofe-

  rcji Mirosław Lk.R E K L A M A

  RACIBÓRZ  samorząd

  Lenk idzie do prokuratury Prezydent ma dość insynuacji i niepopartych dowodami oskarżeń,stąd wchodzi na drogę prawną z Anną Ronin. To samo czeka Dawida Wacławczyka?

   Anna Ronin i Dawid Wacławczyk do tej porynie mają innego pomysłu na politykę jak atak na moją osobę- uważa prezydent Lenk.

  paweł strzelczyk

     F   o   t .   P   a   w   e    ł   S   t   r  z   e    l   c  z   y    k

  R E K L A M A

  Racibórz, ul. Klasztorna 12,

  tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03

  softib.pl  centrumkasfskalnych.pl

  Pierwsza bezPłatna gazeta regionalna  od 2006 r.

  DWUTYGODNIK  | ISSN: 2080-3664 | rok X | 16 grudnia 2015 | Nr 24 (201)

  Kędzierzyn-Koźle

  Racibórz

  Wodzisław Śląski

  GazetaInformator.pl

  DyReKTOR KWAśnynA eMeRyTURZe

  RACIBÓRZ - PRACA

  ps

  „Oświadczam, że igdypubliczie lub aoimowonie podżegałem do nienawi-ści czy to etnicznej, czy reli-gijej, czy jakiejkolwiek i-j. Kampaię „hjtrstwa”i to publiczie atomiastzaczęli, i w dalszym ciągukotyuują Aa Roioraz Dawid Wacławczyk.To oi używają w stosukudo mie i mojego zapleczatakich okrlń, jak: mario-etka, piokio, cwaiaczki bez moral ego kręgo słu-pa, klika, mafia. Oskarża

  się mie, media, urzędi-

  ków i lokale firmy o ko-rupcję i zmowę. Wszystkoto bez cieia dowodu. Poli-tycy ci próbują wmówić ra-ciborzaom, jakobym miał w związku z całą sprawąkłopoty z prawem. Oświad-czam staowczo: przciwkoMirosławowi Lekowi jakoosobie fizyczej ai prze-ciwko Prezydetowi Mia-sta Racibórz ie toczyły sięi ie toczą się żade postę-powaia, co łatwo możasprawdzić w orgaach ści-gaia” – apisał prezydet

   w owiadcz iu.

  na reakcję Dawida Wa-cławczyka ie trzeba byłodługo czekać. Radny powia-tow wstosował list otwar-

  ty zatytułoway „Wacław -czyk przeprasza, prostujei dziękuje Lekowi”, w któ-rym ironizuje na temat pre-zydenckich oczekiwań. – Po16-krotym przeczytaiuPańskiego oświadczeiaskładającego się z 5839 literi poad 800 słów... isttnie jestem w stanie stwier-dzić, co właściwie chciałPa w im przekazać, aiteż ie zalazłem wskaza-ia, co kokrti miałbmsprostować i za co chciałbyPa otrzymać przeprosiy– pisz Wacławczk. W dal-szej treści czytamy m.i.:„Chciałbym przeprosić zagrasującego w Ocicach ta- jemiczego yeti, który aj-

   wyraźiej wkradł się doPańskiego domu i adawałz Pańskiego IP swoje prze-słaia do narodu w czasiekampaii przdckij”.

  Iroia iroią, iemiejsprawa będzie miała dalszyciąg i raczej ie obędzie się

   bez zaa ngażowania o rganówścigania i wymiaru sprawie-dliwości. Jeszcze w tym ty -godiu powia być zaatrć pisma, któr Lk w -stosował do Wacławczyka. W tym momec ie humo-rystycze potraktowaiesprawy już ie wystarczy,i będzi musiał o zdcdo- wać się, czy ulec żądaiomprzdta, cz wjć z im

  a ciżkę sądową.

  terminal e płatnic  zekasy fisk alne

  Aby pry świątecnym stole

  nie zabakło światła i iepła odzinnej atmosfey,

  a Nowy Rok niósł ze sobą szcęśie i pomyślność.

  - żcy złoga SOFT-ib 

  Życzeniaświąteczne

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  2/24

  2  Wiadomości GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)  

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  3/24

   Wadomośc 3GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)

   Zakończyło się śledztwo w sprawie wyłudzeń.Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Raciborza.

   Raciborski Alarm Smogowy na początku stycznia sprowadzido Raciborza – dzięki współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym – mobilną stację pomiarową i będzie na bieżącomonitorował zawartość szkodliwych substancji w powietrzui informował mieszkańców o zagrożeniu.

  RSS „Nasze Miasto” chcesprowadzić do Raciborzamobilną stację pomiaro-wą, która będzie badałajkoć porz.

  Z inicjatyw RSS „NaszeMiasto” powstał RaciborskiAlarm Smogowy. Jego celem

  jest informowanie mieszkań-

  ców Racborza o zarożnacdla zdrowia i życia wynikają-cych z przekraczania dopusz-czalnych stężeń zanieczysz-czeń powietrza. CzłonkowieRAS będą domagać się odwładz samorządowych podję-cia konkretnych działań ogra-niczających zjawisko niskiejmsj.

  – Również mieszkańcyRaciborza są zagrożeni smo-giem. Niestety, nie dysponu-jemy obecnie obiektywnymidanymi ze stacji pomiarowej,które stwierdzałyby, jakie

  są rzeczywiste stężenia pyłuPM10 czy benzo(a)pirenu wraciborskim powietrzu, ponie- waż taka stacja u nas nie ist-nieje. Możemy jedynie opieraćsię na własnych obserwacjachzanieczyszczonego powietrza,które wdychamy każdego dnia

  – nformuj ncjatorz RAS.Z to wzlędu, ż do koń-ca n jst znan pozom prz-kroczeń ani dokładne okresy,

   jdnm z postulatów Racbor-skiego Alarmu Smogowegokierowanym do władz samo-rządowych jest budowa sta-cji pomiarowej w Raciborzu,która pozwoli na bieżąco mo-ntorować stuację ostrzaćmieszkańców o szczególnychzagrożeniach dla zdrowia wsytuacjach nadmiernego stę-żna.

  Policjanci z Komisaria-tu Policji w Krzyżanowi-cach zatrzymali obywate-la Czech, który posiadałprz so nrkok.

  8 grudnia mundurowipodczas patrolu miejscowo-ści Chałupki w godzinachpopołudniowych zauważy -li volkswagena polo na cze-skich numerach rejestracyj-nych, którego kierowca nawidok radiowozu zaczął sięnerwowo zachowywać. Za-chowanie to pozwoliło przy -puszczać mundurowym, że

   być może posiada przy sobiecoś nielegalnego. Przypusz-czna stróż prawa potwr-dziły się, gdyż mężczyzna po-sadał prz sob ponad 0,50grama amfetaminy, 5 gramhaszyszu i ponad 3 gramymarihuany. Zatrzymany to39-letni obywatel Czech,który trał do policyjnegoaresztu. Za posiadanie nar-kotków

  39-latkowi grozi nawettrzltn pobt w węznu.

  2428 - tyle osób widnia-ło w rejestrach PUP-u wRaciborzu pod koniec li-sop.

  Powiatowy Urząd Pra-cy w Raciborzu informuje,że według danych szacun-kowych w końcu miesiącalistopada 2015 roku liczbazarejestrowanych bezrobot-nych wynosiła 2428 osób,w tym 1510 kobiet. 1269 osób

  to osoby długotrwale bezro-

  botne, a 734 to osoby, któreukończł 50. rok żca.

   W omawianym okresiezgłoszono i pozyskano 217

  ofrt prac. Najczęścj ofr-ty pracy zgłaszane były nanastępujące stanowiska: spe-cjalista ds. sprzedaży, agentubezpieczeniowy, przedsta- wiciel handlowy, technikadministracji, sprzedawca,doradca klienta, pracownikochrony zycznej, dekarz,monter/składacz okien, kie-rowca samochodu ciężarowe-go oraz sprzątaczka biurowa.

  Stopa bzroboca w powcraciborskim na dzień 31 li-stopada wnosła 6,6%.

  Mieszkańcy ulicy Ogrodo- wej i Pracy skarżą się na jakość powietrza. Kontro-le Straży Miejskiej nie wy -kazały żadnych nieprawi-ooc.

  Mieszkańcy bloków przyulicy Pracy oraz Ogrodowej w Raciborzu skarżą się na ja-kość powietrza w swojej okoli-cy. W pobliżu znajduje się mar-ket Biedronka, a tuż nad nim

  sklep z tanią odzieżą. Ten dru-gi ogrzewany jest paliwem sta-łym. Komin należący do sklepu jest niski i otoczony blokamimieszkalnymi. Dym, który wy -

  dobywa się z komina, przedo-staje się do mieszkań. Sytu-acja stała się na tyle poważna,że mieszkańcy poprosili o inter- wencję prezydenta MirosławaLenka. Ten zarządził kontrole.Straż Miejska sprawdziła, czy wkotłowniach tych obiektów niesą spalane odpady. Kontrolenie wykazały nieprawidłowości.

  – Niemniej jednak, zdającsobie sprawę z wpływu emisji

  zanieczyszczeń pochodzącychze spalania paliw, wprowadza-nych do powietrza na niskich wysokościach w sąsiedztwieścisłej zabudowy mieszkanio-

   wej, urząd podjął próbę uzgod-nienia z właścicielami zmia-ny sposobu ogrzewania tychobiektów. Szczególnie w kie-runku wykorzystania ciepłasieciowego lub też ogrzewa-nia opartego o gaz – informu- je prezydent. Przedsiębiorcyniezbyt przychylnie spojrze-li na propozycję Urzędu Mia-sta. – Przepisy prawa nie dająprzdntow masta możlwo-

  ści nakazania zmiany sposobuogrzewania – dodaje prezy -dnt.

  Medale MinisterstwaObrony Narodowej „Zazasługi dla obronnościkraju” odebrali RenataMck Krzszof Sz -osk.

  Podczas ostatniej sesjiRady Powiatu starosta Ry -szard Winiarski przekazał

  na ręce Renaty Meleckieji Krzysztofa Szydłowskiegoodznaczenia ministra obro-ny „Za zasługi dla obronno-ści kraju”. Renata Melec-ka, której wręczono medal brązowy, jest pracow niczką Wydzi ału Organiz acyjnegoi Spraw Obywatelskich sta-rostwa, odpowiada m.in. za

  Policjanci zajmujący sięprzestępczością gospodar-czą w kwietniu br. otrzyma-li informacje o osobach zaj-mujących się wyłudzaniemi usiłowaniem wyłudzeń kre-dytów oferowanych przez banki w ramach bankowo-ści internetowej. Z uwagina to, że sprawa była skom-plikowana policjanci praco- wali nad nią kilka miesięcy. W tym czasie ustalonoi przesłuchano kilkadziesiątosób. Zebrany materiał do- wodowy w sprawie pozwoliłna skierowanie aktu oskar-żenia do Sądu Rejonowego w Raciborzu w stosunku dotrzech młodych mężczyzn w

   wieku od 18 do 22 lat. Śled-

  czy przedstawili sprawcom 37zarzutów. Przestępczy proce-

  Przz klka msęc włudzal krdt bankow

  Łczn 37 zarzutów usłszl mężczźn w wku od 18 do 22 lat,którz włudzal krdt bankow przz ntrnt.

  RACiBORSKiALARM SMOgOWy 

  CZeCh WPADŁ Z NARKO-TyKAMi W ChAŁUPKACh

  PRZyByŁOBeZROBOTNyCh

  DyMiąCy KOMiN NA UL. PRACy 

  STAROSTWO Z MeDALAMi MiNiSTRA 

  RACIBÓRZ POLICJA

     F   o   t .   G   a  z   e   t   a   I   n    f   o   r   m   a   t   o   r

     F   o   t .   R   a

     c    i    b   o   r   s    k    i   A    l   a   r   m    S

     m   o   g   o   w   y

  paweł strzelczyk

  RACIBÓRZ - EKOLOGIA

  REGION - bezpieczeństwo

  REGION - PRACA

  RACIBÓRZ - EKOLOGIA

  RACIBÓRZ - NAGRODY

  ps

  P

  ps

  RegiONw skrócie

  der, który trwał przez kilka

  miesięcy, pozwolił oszustomna osiągnięcie zysku w kwociekilku tysięcy złotych. Za prze-

  stępstwo roz m kara nawt

  do 8 lat węzna.

  „NaPRZód” wygRywa PRZetaRgPrzdsęborstwo z Rdułtów  koljn raz złożło najko-rzstnjsz ofrtę

   w prztaru na od bór zao-spodarowan odpadów

   w Kornowacu. „Napr zód”Sp. z o.o. Rdułtow wcnłoswoj pracę na 439 545 zł.Racborsk Przdsęborstwo

  Komunaln za t sam usłu-

  ę ccało praw 200 ts. zł węcj.

  POSZUKiwaNiświadKOwieKomnda Powatowa Pol-cj w Racborzu poszukujśwadków wpadku droow-o, jak mał mjsc w dnu18 lstopada 2015 r. okołoodz. 16:50 w mjscowoścBabc na ulc Rudzkj. Jak

   wstępn ust all polcjancdroówk samocód mark

   Volvo V70 najc ał na tłrozrzutnka cnęto przzcnk rolncz mark UrsusC-330. Osob, któr posada-

   j jakkolwk nf ormacj natmat zdarzna, proszon so kontakt z polcj.

  „ŹRódłO”ChaRytatywNie

  Stowarzszn Kultur Z-m Racborskj  „Źródło” sr-dczn zaprasza na koncrtcartatwn na rzcz zaku-pu fotlka rabltacjnodla szścoltnj Judt Ko-stczk. Koncrt odbędz sę20 rudna o odz. 15:00 cz.i o odz. 18:00 cz. ii w Rac-

   borskm Cntru m Kultur naul. Copna.

  NOwy RadiOwóZ9 rudna w Komndz Wo-

   jwódzkj Polcj w Ka tow-cac odbło sę przkazannowc oznakowanc rado-

   wozów mark Ka Cd zaku-ponc dla Ślskj Polcjprz udzal Urzędu Marszał-kowsko. Jdn z samo-codów trał do racborskj  komnd. Samocod tmaj boat wposażn, bzapwnć maksmum bzp-czństwa komfortu polcjan-tom, którz będ w nc pł-nć służbę. Każd z pojazdówka cd komb wart jstponad 61 000 złotc.

   wSPółPRaCaZ VReSiNa U hlUCiNa gmna Kornowac już od dz-sęcu lat współpracuj z m-n Vrsna u hlucna. Z tjokazj odbła sę uroczstość.Jj punktm kulmnacjnm

   bło podpsan p rzz grz-orza Nstroja – Wójta gm-n Kornowac oraz JaroslavaSmolkę – Starostę Vrsnlstu ntncjno dot. cęckontnuowana dotcczaso-

   wj współprac.

   wyPOżyCZSObie PReZeNt

   W toroczn śwę ta Bożo

  Narodzna, n trzba w -

  dawać „ór” pnędz, żbpod conk znalźć ckawksżkę, w dodatku ładn za-pakowan… Tak „prznt”tlko w racborskj  bblot-c. Jak ttuł znajduj sępod tajmncz paprow

   warstw? O tm czt lncprzkonaj sę dopro

   w swoc domac! Akcjapotrwa do wczrpana za-pasów.

  „KOlędNiCy”tetRaedRUTatr Ttradr pod krun-km grażn Tabor zapraszana przdstawn bożonaro-dznow pt. „Kolędnc”,

   w którm młodz aktorzprzpomnaj zankajctradcję zajść kolędnczc

   w oparcu o dawn ludowtkst kolędncz oraz mało

  znan kolęd pastorałk za-

  czrpnęt z tradcj słowań-skj. Spktakl będz możnaobjrzć 21 rudna o odz.18:00 w Racborskm Cn-trum Kultur. Wstęp woln.

  facebook.com/raciborzcomplfacebook.com/gazetainformator

  Konkurs Domu Książki

  Kawał muru niewzruszony pokój od kuchni oddziela,

  uszy ponoć ma i słyszy jak obmawiasz przyjaciela. Co to takiego? 

  Nagrodą książka „Biblioteka Pana Lemoncella”

  Odpowiedzi można przesyłać na [email protected]

  ps

  ps

  P

  organizację corocznej kwali-fikacji wojskowej. Szydłow -ski kieruje PowiatowymCentrum Zarządzania Kry -

  zysowego. Jemu przypadł w udz al md al srbrn.

     F   o   t .   G   a  z   e   t   a   I   n    f   o   r   m   a   t   o   r

   Medale odebrali Renata Melecka i Krzysztof Szydłowski - pracownicy starostwa.

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  4/24

  GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)  

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  5/24

  GazetaInformator.pl 16 grudnia 2015 nr 24 (201)Dodatek tematyczny 24/2015

  PLUSY BIZNESUDLAREGION   GOSPODARKA

  Smog i niska emisja to bar-dzo poważny problem w całymkraju. Jak wynika z wszelkichdanych, problemem nie są tu-taj fabryki, ale osoby prywatne.Przyczyną zanieczyszczenia at-mosfery są głównie niskiej ja-kości węgiel oraz inne paliwa,którymi ogrzewane są budyn-ki mieszkalne. Jakość powie-trza, jakim oddychamy, stała sięw ciągu ostatnich kilku tygodnitematem rozmów na najwyż-

  szych, europejskich szczeblachwładzy. Komisja Europejska po-zwała Polskę do Trybunału Spra-wiedliwości Unii Europejskiej.Powód? Zbyt wysokie stężeniepyłu zawieszonego w powietrzu.Zdaniem KE pył stwarza zagro-żenie dla zdrowia publiczne-go. W powietrzu znajduje siębowiem rakotwórczy benzo(a)piren oraz pyły zawierające tle-nek siarki, azotu, amoniak. Mi-nisterstwo tłumaczy, że nie jestbezczynne i od lat walczy z ni-

  Jaki opał dozwolony w naszym regionie?KATARZYNA KRENTUSZ

     F   o   t .   G   a  z   e   t   a   I   n    f   o   r   m   a   t   o   r

   Smog i niska emisja – problem powraca jak bumerang każdej zimy. O tej porze roku panujewyż atmosferyczny, a wiatr jest bardzo słaby. Zanieczyszczenia kumulują się w powietrzu.

  W Subregionie Zachodnim prowadzone będą dalsze działania, związane z walką z niską emisją.

  R E K L A M A

  ską emisją. Komisja Europejskauznała jednak, że Polska podjęłaniewystarczające środki. Polska będzie musiała udowodnić, żetak nie jest. Za przykład najczę-ściej służy ustawa antysmogowaoraz Krajowy Program OchronyPowietrza.

  Rekordy przekroczeń do-zwolonych wartości pyłu zawie-szonego w powietrzu padają w Subregionie Zachodnim, doktórego wliczają się m.in.: Ra-cibórz, Rybnik, Wodzisław Ślą-ski. Zimą, praktycznie nie ma

  dnia, kiedy nie byłyby wydawa-ne ostrzeżenia w tej sprawie. –Niska emisja to jeden z głośnychproblemów, nad którym mu-szą pochylić się samorządowcynie tylko z naszego rejonu, ale iz wielu miast na terenie kraju –mówi przewodniczący ZwiązkuSubregionu Zachodniego, Mie-czysław Kieca.

  Powołując się na przepi-sy ustawy antysmogowej, którapozwala na wdrożenie zakazupalenia wybranymi, najbardziej

  szkodliwymi rodzajami opału,samorządowcy liczą na to, że udasię wyeliminować paliwa węglo- we najgorszej jakości, a jedno-cześnie – wdrożyć użytkowaniekotłów z automatycznym podaj-nikiem paliwa minimum klasy3 według normy PN-EN 303-5:2012. Szczegółowe parame-try opału, jakiego będzie możnaużywać, określiłby w specjalnejuchwale Sejmik WojewództwaŚląskiego.

  Jak jednak uspokaja Mie-czysław Kieca, modernizacjasystemu ogrzewania nie zo-

  stanie wprowadzona z dnia nadzień: – Chcemy, aby zmianaodbywała się płynnie, etapowo.Zamierzamy również walczyćo preferencyjne warunki do-nansowania z budżetu krajo- wego –informuje Kieca. Jedno-cześnie podkreśla, że zmiany teuważa za konieczne: – Ze wzglę-du na choroby krążenia i układuoddechowego, do rozwoju któ-rych jawnie przyczynia się smog,z roku na rok umiera kilkudzie-sięciu mieszkańców naszego re-gionu. Musimy zatrzymać ten

  niepokojący trend. W krajach Europy Zachod-niej problem rozwiązano wie-le lat temu. Środkiem do wal-ki z niską emisją również stałosię prawo. W Wielkiej Brytanii był to „Akt czystego powietrza”,który wprowadzono na przeło-mie 1952 i 1953 roku. Tej zimy w Londynie z powodu smoguzmarło 12 tys. osób. Pierwszymmiastem w Polsce, które zdecy -dowało się na wprowadzenie po-dobnych ograniczeń był Kraków.

  Co roku w Polsce z powodu smogu

  umiera około

  ok. 45000osób.

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  6/24

  GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  7/24

  GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)  7PLUSY  BIZNESUDLA

  Oddanna do użytku insta-lacja mokrego odsiarczaniaspalin to największa z czterech

  tego typu inwestycji realizo-wanych równolegle dla GrupyEDF w Polsce przez RAFAKOS.A. – To wyjątkowe wydarze-nie. Nowe instalacje są nie tyl-ko naszym wkładem w utrzy -manie długoterminowegobezpieczeństwa dostaw ciepłai energii elektrycznej, ale takżew walkę o czyste powietrze dlaKrakowa – powiedział podczasinauguracji Thierry Doucera-in, prezes Zarządu EDF PolskaS.A. W uroczystości oddaniado użytku instalacji mokrego

  odsiarczania spalin (IMOS),która miała miejsce 30 listopa-da na terenie elektrociepłowni

   w Krakowie, obok władz EDFPolska i Rafako wzięli udziałtakże przedstawiciele krakow -skiego samorządu, miejskichi regionalnych urzędów orazinstytucji działających na ryn-ku ciepła w Krakowie orazfrancuskiego konsulatu.

  Zakres prac dla IMOS Kra-ków obejmował realizację „podklucz”, czyli kompleksowe za-projektowanie, dostawę urzą-dzeń i wyposażenia, budowęi montaż oraz rozruch i prze-kazanie obiektu do użytku. –

  Obecnie jesteśmy po próbachodbiorowych i przyjmujemytę instalację do eksploatacji.

  Termin realizacji tego przed-sięwzięcia został dotrzymany.Także parametry środowisko- we są zgodne, a nawet lepsze,niż przewidywały to zapisykontraktowe - powiedział Le-szek Ziobro, dyrektor general-ny EDF Polska, Oddział nr 1 w Krakowie, prezentując zre-alizowaną inwestycję. - Dwalata temu oglądaliśmy projekt w wersji wirtualnej. Przed na-mi stało olbrzymie wyzwanie,gdyż termin realizacji był bar-dzo napięty. Dziś ta instalacja,

  W ciągu niecałych 10 latliczba mieszkańców mia-

  sta zmalała o ponad półtysiąca osób.

  Jak się jednak okazuje,Wodzisław Śląsk i nie jest je-dynym miastem w regionie,w którym liczba mieszkań-ców maleje. Na podstawiedanych z 30 grudnia 2005roku i 30 grudnia 2014 rokumożna stwierdzić, że liczbamieszkańców zmalała rów -nież w Rybniku, Jastrzębiu--Zdroju, Raciborzu, Żorach,

  a także w takich miastach wnaszym województwie jakBytom, Siemianowice Ślą-skie, Zabrze, Katowice czyBielsko-Biała.

   W 2005 roku miasto z a-mieszkiwało 49 427 wodzi-sławian. W 2014 roku liczbata zmalała do 48 864 osób.Ilość mieszkańców skurczyłasię o 1,14%.

   W tym czasie, ilość ryb-niczan zmalała o 1,08%, ra-ciborzan - o 3,55%, żorzan- 1,26%, a mieszkańców Ja-

  strzębia-Zdroju - aż o 4,9%.Z defcytem liczby miesz-

  kańców borykają się rów -nież inne miasta na Śląsku.Ilość mieszkańców stolicynaszego województwa zma-lała o 4,85%, w Bytomiuubyło ponad 8,3% populacji, w Siemianowicach - 5,57%, w Zabrzu - 7,3%, a leżą ca nagranicy historycznego ŚląskaBielsko-Biała utraciła około2% swoich mieszkańców.

  Uczestnicy projektu będąaktywizowani zawodowo,

   będą mogli wziąć udział wszkoleniach motywującychdo szukania pracy.

  Osoby bezrobotne, niepeł-nosprawne czy opuszczająceplacówki opiekuńczo-wycho- wawcze będą mogły się zgłosićdo projektu pn. „Drugiemu Czło- wiekowi”, jaki Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Nędzyrealizuje w partnerstwie z Po- wiatem Raciborskim. W gminieNędza w projekcie będzie mogło wziąć udział w sumie 30 osób –

  po 15 na każdy rok trwania pro- jektu (2016-2017) w wieku od 18do 64 lat.

  Uczestnicy będą aktywizo- wani zawodowo, będą mogli wziąć udział w szkoleniach mo-tywujących do szukania pracyi dających konkretne wskazówki.– Chodzi o to, żeby osoby przy -gotować do pracy, żeby nie czułysię wykluczone społecznie – wy - jaśnia Renata Bienia z Gminne-go Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Nędzy. Dodatkowo dla rodzinz niepełnosprawnymi dziećmiprzewiduje się rehabilitację. Bę-

  dą też spotkania z psychologiemi doradcą zawodowym.

  Zdecydowaną większośćosób bezrobotnych stanowią w Nędzy kobiety. – Panie ro-dzą dzieci i trudno jest im po-tem wrócić na rynek. Do tegoczęsto dochodzi też brak wy -kształcenia. Ludzie nie wiedzą, jak te wszystkie bariery poko-nać i właśnie ten projekt ma im w tym pomóc – tłumaczy Re-nata Bienia. Rekrutacja ruszy

   w styczniu.

  RACIBÓRZ GOSPODARKA

  Rf y nyę 947 ln Pn 2 l rn n ęln nl r rnpln r lrpn ln n ży.

  Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

  SILESIAinfo 

  Przedsiębiorco!Koniecznie zarejestruj sięna SILESIAinfo.org

  Korzyści dla Przedsiębiorcy wynikające

  z rejestracji w systemie SILESIAinfo 

  W natłoku codziennych obowiązków wertowanie dziesiątek stron internetowych w celuznalezienia potrzebnych wiadomości gospodarczych jest niezwykle czasochłonne, trud-ne a nieraz niemożliwe. Proponowane przedsięwzięcie długofalowe daje zarejestrowane-mu w systemie użytkownikowi (przedsiębiorcy) konkretne korzyści:

  Prosta rejestracja w systemie daje przedsiębiorcy następujące korzyści:- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzących

  z wielu rozproszonych źródeł,- śledzenie zmian przepisów, uchwał samorządów, ogłoszeń

  i zapowiedzi wydarzeń gospodarczych,- uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności

  gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia…),- wyszukiwanie bieżących i wcześniejszych informacji podzielonych ze względu na

  tematykę: Wiadomości, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,- możliwość kontaktu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,- prezentacja własnej rmy w internetowym Katalogu Firm,- możliwość edytowania/aktualizowania danych o rmie,- możliwość dodawania obszernego opisu działalności, zdjęć,

  ogłoszeń/produktów,- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpłatne.

  Uzyskasz m.in.:

  - bezpłatny newsletter gospodarczy

  - udział w konsultacjach gospodarczych

  - możliwość zabrania głosuw sprawach przedsiębiorczości

  - bezpłatną promocję frmy  w Katalogu Firm

  cechująca się bardzo wysokąefektywnością, już funkcjonu-

   je – dodał dyrektor L. Ziobro.

  Generalnym wykonawcą było Rafako w konsorcjumz PBG S.A. Krakowska elek -trociepłownia jest jedną zczterech, obok Gdańska, Gdy -ni i Wrocławia, w której Gru-pa EDF w Polsce realizuje ta-ką inwestycję. Kontrakt na budowę wszystkich czterechobiektów podpisany został 6grudnia 2012 r. i opiewał nałączną kwotę 947 mln złotych

   brutto.

     F   o

     t .   R   a    f   a    k   o   S .   A .

  W uroczystości oddania do użytku nowoczesnejinstalacji oczyszczania spalin udział wzięli międzyinnymi prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semailoraz wiceprezes Krzysztof Burek.

  R E K L A M A

  PS

  Liczba mieszkańców wodzisławiaŚLąskiego maLeje

  goPs ReaLizuje PRojekt„dRugiemu człowiekowi”

  wodzisław śląski - GOSPODARKA nędza - pomoc społeczna

  PKK

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  8/24

  GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  9/24

  GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)  9PLUSY  BIZNESUDLA

  kędzierzyn koźle gospodarka

  Azoty ZAK S.A. frmądialogu społecznegoMija rok od podpisania w Grupie Azoty ZAK S.A. umowy społecznej.

   W ubiegłym roku przed-stawiciele Zarządu GrupyAzoty, Grupy Azoty ZAKS.A. oraz organizacji związ-kowych działających w spół-ce podpisali umowę społecz-ną. Dzięki temu pracownicykędzierzyńskich zakładówmogą między innymi liczyćna swojego przedstawicielaw radzie nadzorczej. Umo-wa gwarantuj e również za-chowanie posiadanej nazwyi siedziby oraz realizacjęzałożeń polityki społecznejodpowiedzialności biznesuwobec s połecznoś ci lokalneji regionalnej. Utrzymanyzostał również negocjacyjnytryb kształtowania poziomu

  wynagrodzeń na dany rok,czy obowiązujące wcześniejw zakładach Układ Zbioro-wy Pr acy, Regulamin Pracyi Regulamin ZakładowegoFunduszu Świadczeń So-cjalnych.

   W rocznicę tego wyda-rzenia Spółka zorganizowa-ła debatę pt. „Firma społecz-na w teorii i praktyce”. Wdyskusji wzięli udział m.in.przedstawiciele załogi, re-prezentanci działającychw Grupie Azoty ZAK S.A.związków zawodowych orazprzedstawiciele kierownic-twa Spółki.

  Czyste i wypielęgnowaneauto jest powodem do dumy

  swojego właściciela i podwyższakomfort jazdy. Aby mieć pew -ność, że pojazd będzie dokład-nie umyty, warto skorzystać zoferty naszej myjni ręcznej, któ-ra zadba o kompleksowe czysz-czenie jego zewnętrznej oraz wewnętrznej powierzchni.

   Auto-Lux SamochodowaMyjnia Ręczna w Raciborzuto sieć profesjonalnych myjni. Wychodząc naprzeciw Państwaoczekiwaniom wprowadziliśmy

  szereg profesjonalnych usług,takich jak: kompletne mycie

  samochodów, pastowanie i po-

  lerowanie lakieru, mycie silni-ka, woskowanie ręczne, odku-rzanie, pranie tapicerek, praniedywanów, wykładzin, materacy(na życzenie w domu klienta),czyszczenie mebli tapicerowa-nych oraz skórzanych, usuwa-nie plam, gum do żucia, usu- wanie naklejek z samochodów,przygotowanie samochodu podsprzedaż, likwidacja nieprzy - jemnego zapachu, usuwanie

  Czyste auto na zimęracibórz - motoryzacja

  KATARZYNA SOLARZ

  Przygotuj swoje auto do zimy zSamochodową Myjnią Ręczną Auto-Lux.

  Auto Lux, 47-400 Racibórz ul. Karola Miarki 3 (za PZU)

  ul.M.C Skłodowskiej 42, ul. Rybnicka 56, tel. 662 079 069,

  tel. 697 778 936 www.myjniasamochodowa-raciborz.pl

  www.facebook.com/Auto-Lux-Reczna-Myjnia-Samochodowa

  - Kapitał ludzki jest mo-torem działań rozwojowychGrupy Azoty ZAK S.A. JakoZarząd dbamy o to, by pra-cownicy Spółki rozumielinasze wspólne cele i utożsa-miali się z nimi, realizujączadania. Dbamy też o ko-rzystne warunki zatrudnie-nia i atmosferę dialogu, ce-niąc fakt, że pracownik jestnaturalnym ambasadoremfirmy. Kierując się tą zasa-dą, duży nacisk kładziemyrównież na działania skie-rowane do społeczności lo-kalnej - mówił w czasie pod-

  sumowania dyskusji AdamLeszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK S.A. - Przyja-zne miejsce pracy to takie, w którym prowadzo ny jestkonsekwentny dialog, a pra-cownicy mają bieżący dostępdo informacji. To miejsce, w którym Załoga czuje, że współzarzą dza firmą, reali-zując jej cele. W ten sposóbmożna scharakteryzowaćstosunki panujące w Grupie Azoty ZAK S.A. – podkre-ślał Paweł Polański, CzłonekRady Nadzorczej Spółki z ra-mienia Załogi.

   Z okazji rocznicy podpisania umowyspołecznej zorganizowano debatę.

     F   o   t .   G   r   u   p   a   A  z   o   t   y   Z   A   K   S .   A .

     F   o   t .   P   a   w   e    ł   S   t   r  z   e    l   c  z   y    k

  R E K L A M A

  sierści z tapicerki, mycie szyboraz witryn sklepowych.

  Jako jedyna myjnia w Raci- borzu świadczymy usługi z za-kresu polerowania reektorówi mechanicznego polerowaniakaroserii. Jednak największymhitem na rynku jest nakładaniepowłok hydrofobowych (dwu-stronne pokrycie wielowar-stwowymi powłokami antyre-

  eksyjnymi zintegrowanymiz powłokami utwardzającymi,hydrofobowymi i oleofobowym,które zapewniają wyjątkowąprzejrzystość i niespotykanądotychczas łatwość czyszczenia).

  Specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy karty stałegoklienta. Z taką kartą każde dzie-siąte mycie kompletne będziedarmowe! Posiadamy równieżprogramy lojalnościowe dlaklientów indywidualnych, rmi taxi, a także wysokie rabaty dlaot samochodowych. CenimyPaństwa wygodę i komfort –nasz pracownik odbierze Pań-stwa samochód, a po wykona-nych usługach odstawi go pod wskazany adres na konkretną

  godzinę. Jesteśmy do Państwadyspozycji od poniedziałku dosoboty od 08.00 do 18.00. Na-sze myjnie znajdują się na ulicyKarola Miarki 3, Skłodowskiej42, a także Rybnickiej 56. Za-dzwoń i umów się z nami: 662079 069 lub 791 989 928. Efek -ty naszych prac można zobaczyćna naszej nowo stworzonej stro-nie internetowej i na naszymfanpage’u na Facebooku.

  Zapraszamy!

   Artykuł sponsorowany 

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  10/24

  GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  11/24

   Wiadomości 11GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)16 grudnia 2015, nr 24 (201)GazetaInformator.pl   >>   11  Życzenia świąteczne Złoty Środek 

  R E K L A M A

  Życzeniaświąteczne

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  12/24

  12  Wiadomości GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)   32 414 90 30, 533 355 277Dział grafiki i reklamy:[email protected]

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  13/24

   Wiadomości 13GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)16 grudnia 2015, nr 24 (201)GazetaInformator.pl   >>   13  Życzenia świąteczne Złoty Środek 

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  14/24

  14  Wiadomości GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)  

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  15/24

  GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201)   Publicystyka  15

  reklama poligrafa >>> 32 414 90 30, 533 355 277Dział grafiki i reklamy:[email protected]

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  16/24

  GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  17/24

  GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201) Rozrywka 17

  47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 12

  Tel./fax 32 415 29 34

  32 430 30 36

  Kom. 512 936 444

  www.delfin-raciborz.pl

  Godziny otwarcia:

  pn.-pt. 8:00 - 16:00

  sb. 9:00 - 13:00

  ART. BHP | P. POŻ.SPAWALNICZE

  CHEM. GOSPODARCZA | WĘŻE

  Świąt prawdziwie 

  świątecznych, ciepłych w sercu,zimowych na podwórku, jaśniejących pierwszą gwiazdką,co daje nadzieję na następny rok.

  Wesołych Świąt!

  R E K L A M A

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  18/24

  18 Z regionu zdrowie16 grudnia 2015, nr 24 (201) GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  19/24

  19GazetaInformator.pl

  Z regionuzdrowie>>16 grudnia 2015, nr 24 (201)

  wodzisław śląski zdrowie

  10-lecie OśrodkaAdopcyjnego w WodzisławiuW Wodzisławskim Centrum Kultury lia WojewódzkiegoOśrodka Adopcyjnego w Katowicach świętowała jubileusz.

  Ośrodek Adopcyjnyw Wodzisławiu Śl. będącyfilią Wojewódzkiego Ośrod-ka Adopcyjnego w Katowi-cach ma już 10 lat. Jubileuszświętowano w Wodzisław -skim Centrum Kultury i po-łączono go z konferencją pt.„Adopcja drogą do praw -dziwej miłości”. Konferen-cję uroczyście otworzyliMarietta Hełka - zastępcadyrektora RegionalnegoOśrodka Polityki Społecz-nej Województwa Śląskie-go oraz wicestarosta LeszekBizoń, który podkreślił, że

  z działalności ośrodka ko-

  rzystają mieszkańcy głów -nie powiatu wodzisławskie-go i okolic. – Dziś OśrodekAdopcyjny w WodzisławiuŚl. to wyspecjalizowana in-stytucja zajmująca się kom-pleksowo zagadnieniemprzysposobienia. To miej-sce jest bardzo potrzebne,o czym najpełniej świadczyliczba dzieci, które dziękipracy zatrudnionych tu fa-chowców oraz bezwarun-kowej miłości innych ludziznalazły prawdziwy kocha-jący dom – podkreśla ł wice-starosta. Jubileusz to dobryczas na wspomnienia. Hi-

  R E K L A M A

  KATARZYNA KRENTUSZstorię ośrodka przedstawiłypokrótce Irena Obiegły, jed-na z inicjatorek utworzeniaośrodka adopcyjno-opie-kuńczego w powiecie wo-dzisławskim oraz Katarzy -na Kaniepień, kierowniczkaośrodka, która przedstawiłaprezentację o działalnościośrodka od czasu jego włą-czenia w struktury woje-

   wódzki e. Po dcza s kon feren -cji prelekcje wygłosiły m.in.

  Elżbieta Bogacz, psycholog,neurologopeda z wielolet-nim doświadczeniem zawo-dowym w pracy z dziećmi,Monika Zielińska, przewod-nicząca Wydziału III Ro-dzinnego i Nieletnich SąduRejonowego w WodzisławiuŚl., Bogusława Nidecka, pe-dagog specjalny, nauczycielZespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie wspóln ie z jed-ną z mam zastępczych.

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  20/24

  20 Z regionu16 grudnia 2015, nr 24 (201) GazetaInformator.pl

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  21/24

  21GazetaInformator.pl

  Z regionu>> 16 grudnia 2015, nr 24 (201) reklamy

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  22/24

  GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)   KUPIĘ

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  23/24

  GazetaInformator.pl   >> 16 grudnia 2015, nr 24 (201) Zapowiedzi 23

  R E K L A M A

  - Wizytówki- Ulotki

  - Plakaty- Pieczątki- Katalogi- Banery  reklamowe

  32 414 90 30533 355 277

  Promocja!Do końca roku

  do teczek firmowych250 wizytówek

  GRATIS!

  *) szczegóły pod numerami telefonu

  Dział grafiki i reklamy:[email protected]

  R E K L A M A

  SALA SZKOLENIOWA 

  do wynajęcia!Racibórz – centrum

  (dogodny dojazd,

  parking, media)

  Idealna na: kursy,szkolenia, korepetycje,

  spotkania handlowe

  [email protected]

  tel. 533 362 362

  Młodzieżowy Chór "BelCanto" oraz Muzeum w Raci- borzu zapraszają na koncert zokazji Jubileuszu 20-lecia chó-ru. Koncert z tej okazji odbę-dzie się 18 grudnia w budynkuna ul. Gimnazjalnej 1 o godz.17:00. "Bel Canto", którego dy -

  rygentem jest Marceli Reszka,zachwycił publiczność i jury w

  styczniu 2014 r. podczas XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Pie-śni „Bóg się rodzi” zorganizo- wanego przez Miejski OśrodekKultury w Żorach we współpra-cy z Regionalnym OśrodkiemKtr w Katowicach. Chórz -ści otrzymali nagrodę Grand

  Prix Prezydenta Miasta Żor - Waldemara Sochy. Członkowie

  chóru błysnęli pastorałką "Przy -szedłeś", skomponowaną przezMarcelego Reszkę, czym zdo-

   byli serca komisji konkursowej. We wrześniu 2013 r. Młodzie-żowy Chór "Bel Canto" wystąpiłpodczas wieczornych koncer-tów w ramach XXII Festiwalu

  Piosenki Religijnej "SpotkałemPaa" w Raciborz.

  27 grudnia o godz. 16:30 w kościele pw. Matki Bożej w Raciborzu będzie można wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Klubu PiosenkiPoetyckiej i Aktorskiej "Atlan-tyda". W programie znanei mniej znane kolędy w in-ch opracowaiach mzcz-nych oraz pastorałki. Przed

  publicznością zaprezentująsię m.in.: Magdalena Hołyk,Hanna Bratkowska, PatrycjaZajda, Karina Kotas, Wero-nika Pytel, Elżbieta Hrycko,Marlena Seroka, Kaja Or-łowska, Oliwia Pytlik, JakubOsiecki, Paweł Piec, JakubGomułka, Paweł Kaliciński iKacper Trea. Wstp wo.

  RACIBÓRZ – MUZEUM – 18 GRUDNIA

  RACIBÓRZ – KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ – 27 grudnIA

  KOnCERT CHRu “BEl CAnTO”

  KOnCERT KOlęd "ATlAnTydy"

  KuLTurA rOZrYWKARepertar imprez

  17 grudnIA – KOnIEC ŚWIATA – rACIBÓrZ17 gria o goz. 20:00 w Przstak Ktram „KoiecŚwiata” prz . Karoa Miarki w Raciborz obzie sikon-cert zespołu Czarny Nosal.

  18 GRUDNIA – MUZEUM – RACIBÓRZ18 gria o goz. 17:00 w Mzem w Raciborz obzie sikoncert jbieszow z okazji 20-ecia istieiachóru „BelCanto”. Wstp wo.

  18 GRUDNIA – RCK – RACIBÓRZ18 gria o goz. 18:00 w Raciborskim Cetrm Ktr b-zie moża obejrzeć spektakl „Historia Pana Sommera” wwkoai Teatr Tetraer. Wstp wo.

  18 GRUDNIA – ZAMEK – RACIBÓRZ18 gria o goz. 18:00 w sai koferecjej Zamk Piastow -

  skiego w Raciborz bzie moża obejrzeć widowisko wigilij-ne w wkoai Teatru Amatorskiego Na Zamku.

  19 GRUDNIA – KOnIEC ŚWIATA – rACIBÓrZ19 gria o goz. 12:00 w Przstak Ktram „KoiecŚwiata” prz . Karoa Miarki w Raciborz rozpoczie si jar-mark świąteczny .

  20 grudnIA – RCK – RACIBÓRZ20 gria o goz. 18:00 w Raciborskim Cetrm Ktr

  obzie si koncert charytatywny  Stowarzszeia Kt-r Ziemi Raciborskiej„Źródło”. Poczas kocert zbierae

   bą pieiąze a zakp foteika rehabiitacjego a JtKosteczki.

  21 grudnIA – RCK – RACIBÓRZ21 gria o goz. 18:00 w Raciborskim Cetrm Ktr zespektakem „Koic” wstąpi Teatr Tetraedr. Wstp wo-.

  27 grudnIA – KOnIEC ŚWIATA – rACIBÓrZ27 gria o goz. 18:00 w Przstak Ktram „KoiecŚwiata” obzie si festiwal moczki, którem towarzszć

   bzie kocert ko.

 • 8/20/2019 Gazeta Informator nr 201 / grudzień 2015 / Racibórz

  24/24

  GazetaInformator.pl16 grudnia 2015, nr 24 (201)