Click here to load reader

Gangguan Afektif Anom

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gangguan Afektif Anom

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  1/33

  Pembimbing :

  dr. Galianti P SpKJ

  OLEH :

  Anak Agung Anom (030.0.0!"#

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  2/33

  $.30 EP%SO&E 'A%K

  ) 30.0 Hipomania

  ) 30. 'ania tanpa ge*ala p+ikotik

  ) 30.! 'ania dengan ge*ala p+ikotik

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  3/33

  ) 3.0 Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini -ipomanik

  ) 3. Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini tanpa ge*ala

  p+ikotik

  ) 3.! Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini dengan ge*ala

  p+ikotik

  ) 3.3 Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$ ringan

  atau +edang

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  4/33

  ) 3. Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$

  berat tanpa p+ikotik

  ) 3./ Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$

  berat dengan ge*ala p+ikotik

  ) 3." Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini ampuran

  ) 3.1 Gangguan a$ekti$ bipolar, kini dalam remi+i

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  5/33

  ) 3!.0 Epi+ode depre+i$ ringan

  ) 3!. Epi+ode depre+i$ +edang

  ) 3!.! Epi+ode depre+i$ berat tanpa ge*ala p+ikotik

  ) 3!.3 Epi+ode depre+i$ berat dengan ge*ala p+ikotik

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  6/33

  ) 33.0 Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini ringan

  ) 33. Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini +edang

  ) 33.! Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini berat

  tanpa ge*ala p+ikotik

  ) 33.3 Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini berat

  dengan ge*ala p+ikotik

  ) 33. Gangguan depre+i$ berulang kini dalam remi+i

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  7/33

  ) 3.0 Siklotimia

  ) 3. &i+timia

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  8/33

  Keadaan ini -an2a untuk epi+ode manik2ang pertamaa, belum perna- mengalamia$ekti$ +ebelum atau +e+uda-n2a.

  erdapat 3 grada+i :

  . Hipomania

  !. 'ania tanpa ge*ala p+ikotik

  3. 'ania dengan ge*ala p+ikotik

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  9/33

  (# Sua+ana pera+aan 2ang meningkat

  ringan dan menetap +ekurang4kurangn2abeberapa -ari berturut4turut dan di+ertai

  peningkatan akti5ita+(!# idak terdapat kekaauan berat dalam

  peker*aan atau akti5ita+

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  10/33

  (# Sua+ana pera+aan 2ang meningkattidak +epadan dengan keadaan indi5idu+ampai -ampir tak kendali

  (!# Akti5ita+ meningkat di+ertai dengan

  energi 2ang bertamba-, berupa :6 Pembiaraan epat dan ban2ak6 7erkurangn2a kebutu-an tidur6 Pemikiran +erba -ebat6 erlalu optimi+tik

  (3# 7erlang+ung +atu minggu atau lebi-(# 'engaaukan akti5ita+ atau -ampir

  +eluru- akti5ita+ +o+ial 2ang bia+adilakukan

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  11/33

  Gambaran klini+ lebi- berat dari 'ania tanpa

  ge*ala p+ikotik, dan di+ertai 8a-am

  kebe+aran, keurigaan men*adi 8a-am ke*ar.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  12/33

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  13/33

  Haru+ perna- mengalami gangguan a$ekti$+ebelumn2a ( -ipomanik, manik, depre+i$,atau ampuran #

  7ia+an2a terdapat pen2embu-an +empurnaantar dua epi+ode

  9ata4rata epi+ode manik berlang+ung antara! minggu4 bulan dan epi+ode depre+i$

  +ekitar " bulan

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  14/33

  . Pedoman mum Semua *eni+ gangguan a$ekti$ bipolar -aru+

  perna- ada +ekurang4kurangn2a +atu epi+odea$ekti$.

  Penggolongan tipe tergantung pada *eni+ a$ekti$pada epi+ode +aat ini.

  !. 7erbagai tipe Gangguan A$ekti$ 7ipolara. Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini

  Hipomania Epi+ode +aat ini +e+uai dengan Hipomania

  b. Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini 'anikanpa Ge*ala P+ikotik

  Epi+ode +aat ini memenu-i kriteria mania tanpage*ala p+ikotik.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  15/33

  . Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini 'anik

  dengan Ge*ala P+ikotik Epi+ode +aat ini memenu-i kriteria mania dengan

  ge*ala p+ikotik.

  d. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i

  9ingan atau Sedang Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk

  epi+ode depre+i ringan atau +edang.

  e. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i 7erat

  tanpa Ge*ala P+ikotik Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk

  epi+ode depre+i berat tanpa ge*ala p+ikotik.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  16/33

  $. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i 7eratdengan P+ikotik

  Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk epi+odedepre+i berat dengan ge*ala p+ikotik.

  g. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini ;ampuran Epi+ode +aat ini menun*ukkan ge*ala manik, -ipomanik,

  dan depre+i$ 2ang terampur atau bergantian dengan

  epat +erta tela- berlang+ung +ekurang4kurangn2a !minggu.

  -. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini dalam 9emi+i Sekarang tidak menderita gangguan a$ekti$ 2ang n2ata

  +elama beberapa bulan terak-ir tetapi perna- mengalami+ekurangn2a epi+ode a$ekti$di ma+a lampau danditamba- +ekurangn2a +atu epi+ode a$ekti$ lain.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  17/33

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  18/33

  'engalami +ua+ana pera+aaan 2ang depre+i$,

  ke-ilangan minat dan kegembiraan, muda- lela- dan

  berkurangn2a akti5ita+.

  erdapat tiga 5aria+i epi+ode : ringan, +edang, danberat.

  Penegakan diagno+i+ dibutu-kan 8aktu paling +edikit !

  minggu.

  Kelompok diagno+i+ ini -an2a untuk epi+ode a$ekti$

  2ang pertama +a*a.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  19/33

  1. Episode Depresif Ringan( # Sekurang4kurangn2a dua ge*ala depre+i$ 2ang utama:

  Pera+aan depre+i$ Ke-ilangan minat dan ke+enangan 'uda- men*adi lela-

  ( ! # Sekurang4kurangn2a dua dari ge*ala lainn2a: Kon+entra+i dan per-atian berkurang Harga diri dan kepera2aan diri berkurang 9a+a ber+ala- dan tak berguna 'a+a depan +uram dan pe+imi+

  Gaga+an atau perbuatan memba-a2akan diri idur terganggu a$+u makan berkurang

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  20/33

  (3# ela- berlang+ung paling +edikit dua minggu

  (# idak bole- ada ge*ala 2ang berat

  (/# 'a+i- dapat meneru+kan peker*aan dan kegiatan+o+ial.

  2. Episode Depresif Sedang

  (# Paling +edikit ! dari ge*ala utama(!# Paling +edikit 3 dari ge*ala lainn2a

  (3# Laman2a +eluru- epi+ode berlang+ung +ekitar !minggu

  (# 'engalami ke+ulitan 2ang n2ata dalam peker*aan dankegiatan +o+ial

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  21/33

  3. Episode Depresif Berat Tanpa Gejala

  Psikotik

  (# iga dari ge*ala utama -aru+ ada(!# Paling +edikit dari ge*ala lainn2a dan

  inten+ita+ berat.

  (3# Paling +edikit tela- berlang+ung dua minggu

  atau ge*ala amat berat dan on+et +angatepat maka ma+i- dibenarkan untuk menegakkan

  diagno+i+ dalam 8aktu kurang dari ! minggu

  (# idak mungkin pa+ien mampu melakukan peker*aan

  keuali pada tara$ 2ang +angat terbata+

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  22/33

  4.Episode Depresif Berat dengan

  gejala Psikotik Sama +eperti no 3 di+ertai dengan

  8a-am, -alu+ina+i, atau +tupor

  depre+i$.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  23/33

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  24/33

  'erupakan epi+ode berulang dari depre+iringan,+edang,berat

  9ata4rata laman2a pen2akit " bulan

  anpa ri8a2at epi+ode mania

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  25/33

  1. Gangguan Depresif Berulang, Episodeini Ringan

  (# 'emenu-i kriteria epi+ode depre+i$ berulangdan +aat ini memenu-i kriteria epi+ode

  depre+i$ ringan.

  (!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguan a$ekti$

  2ang bermakna

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  26/33

  2. Gangguan Depresif Berulang,

  Episode ini Sedang(#'emenu-i kriteria epi+ode depre+i$

  berulang dan +aat ini memenu-i

  kriteria epi+ode depre+i$ +edang.(!#Sekurang4kurangn2a dua epi+ode

  ma+ing4ma+ing minimal ! minggu,

  dengan +elang 8aktu beberapa bulantanpa gangguan a$ekti$ 2angbermakna

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  27/33

  (# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan +aatini memenu-i kriteria epi+ode depre+i$ berattanpa ge*ala p+iktik.

  (!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguana$ekti$ 2ang bermakna

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  28/33

  (# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan +aatini memenu-i kriteria depre+i$ berat dengan

  ge*ala p+ikotik.

  (!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguan a$ekti$

  2ang bermakna.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  29/33

  (# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan+aat ini tidak memenu-i kriteria depre+i$apapun.

  (!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  30/33

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  31/33

  'erupakan gangguan +ua+ana pera+aaanber$luktua+i dan menetap.

  'eliputi ban2ak periode depre+i ringan dan-ipomania ringan

  Setiap mood +8ing tidak memenu-i kriteriauntuk kategori mana pun 2ang di+ebut dalammanik dan depre+i$.

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  32/33

  1. Sikloti!ia

  (# ;iri e+en+ial : ketidak+tabilan +ua+ana pera+aanmenetap, meliputi ban2ak periode depre+i ringan dan-ipomania ringan, tidak ada 2ang ukup para-

 • 7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

  33/33

  2. Disti!ik

  (# ;iri e+en+ial : depre+i 2ang berlang+ung +angat lamaatau *arang +ekali atau ukup para- untuk memenu-i

  kriteria gangguan depre+i$ berulang ringan atau+edang.

  (!# 7ia+an2a mulai pada u+ia diri dari ma+a de8a+a danberlang+ung +ekurang4kurangn2a beberapa ta-un,kadang4kadang untuk *angka 8aktu 2ang takterbata+. (Jika on+etn2a pada u+ia lan*ut, gangguanini +ering kali merupakan kelan*utan +uatu depre+iter+endiri dan ber-ubungan dengan ma+a berkabungatau +tre+ lainn2a#.