of 4 /4
2015 10/3 Haneda 2015.09 Vol.44 Ota City Navigation Gaganapin ang [Sky Day], International City Ota Festival sa Haneda. Makakaranas ng iba’t-ibang kultura ng Japan sa event na ito tulad ng tea ceremony, tradisyonal na sayaw at sining, at marami pang iba. Masisiyahan kayo sa mga pagkain at sayaw ng iba’t-ibang bansa. Magsasagawa rin ng kaganapan o event na maaring maitala sa Guinness record. Tayo ng magpunta dito kasama ang pamilya at mga kaibigan. Petsa at Oras: Oct. 3, 2015 (Sabado) 10:00a.m4:00p.m *Ikakansela kapag sumama ang panahon o umulan ng malakas. Lugar: Karatig ng Tenkubashi station Access: 1-10 Haneda Kukou , 2-10 Haneda Kukou,Otaku Keikyu Airport Line, 1 min. lakad mula sa Tenkubashi station. Tokyo Monorail, 1 min. lakad mula sa Tenkubashi station. Special freebus mula sa JR Omori station, Kamata station at Haneda airport (rotang binabalak) *Mangyaring gumamit ng public transportation sa pagpunta dito. Kapag nagpunta gamit ang bisikleta, mayroong parking area para sa bisikleta. Bayad sa pagpasok: Libre Sponsor: International City Ota Festival in Haneda [Sky Day] Haneda Executive Committee, Otaku URL:https://www.facebook.com/icof2014 Impormasyon para sa mga dayuhan Tagalog

Gaganapin ang [Sky Day], International City Ota …A tungkol sa paghahanda para sa emerhensya: Pagkalipas ng kalamidad o sakuna, mas ligtas bang magpunta sa evacuation center o shelter?

Embed Size (px)

Text of Gaganapin ang [Sky Day], International City Ota …A tungkol sa paghahanda para sa emerhensya:...

 • 201510/3Haneda

  2015.09 Vol.44Ota City Navigation

  Gaganapin ang [Sky Day], International City Ota Festival sa Haneda.

  Makakaranas ng ibat-ibang kultura ng Japan sa event na ito tulad ng tea ceremony, tradisyonal na sayaw at sining, at marami pang iba. Masisiyahan kayo sa mga pagkain at sayaw ng ibat-ibang bansa. Magsasagawa rin ng kaganapan o event na maaring maitala sa Guinness record. Tayo ng magpunta dito kasama ang pamilya at mga kaibigan.

  Petsa at Oras: Oct. 3, 2015 (Sabado) 10:00a.m4:00p.m *Ikakansela kapag sumama ang panahon o umulan ng malakas.Lugar: Karatig ng Tenkubashi stationAccess: 1-10 Haneda Kukou ,2-10 Haneda Kukou,OtakuKeikyu Airport Line, 1 min. lakad mula sa Tenkubashi station.Tokyo Monorail, 1 min. lakad mula sa Tenkubashi station.Special freebus mula sa JR Omori station, Kamata station at Haneda airport (rotang binabalak)*Mangyaring gumamit ng public transportation sa pagpunta dito. Kapag nagpunta gamit ang bisikleta, mayroong parking area para sa bisikleta.Bayad sa pagpasok: Libre

  Sponsor: International City Ota Festival in Haneda [Sky Day]Haneda Executive Committee, OtakuURL:https://www.facebook.com/icof2014

  Impormasyon para sa mga dayuhan

  Tagalog

 • 2 Maliban sa wikang hapon makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mics ota (Multicultual Society Promotion Center)TEL 03-6424-8822 Opening hours 10am 5pm

  Notisya mula sa City Office

  Batay sa ipinahayag ng lungsod ng Tokyo sa ipinapalagay na pinsalang matatama sa pagkakaroon ng lindol sa metropolis o sentro ng lungsod, hinuhulaang tataas sa 237,000 ang bilang ng evacuees sa lungsod. Mayroong 91 evacuation centers o shelters na itinalaga sa lungsod, ngunit inaasahang magkakaroon ng kaguluhan at hindi makakasiguro ng sapat na kapaligiran sa pamumuhay. Laging ipaghanda ang mga pangangailangan sa panahon ng emerhensya,upang maaari pa ring manirahan kapag ligtas ang bahay pagkalipas ng kalamidad.

  Q&A tungkol sa paghahanda para sa emerhensya:Pagkalipasngkalamidadosakuna,masligtasbangmagpuntasa

  evacuation center o shelter? Dahil sa dami ng tao sa evacuation area o shelter, inaaasahan ang pagkakagulo dito. Kung hindi nanganganib sa pagguho o sunog ang sariling tirahan, masasabing higit na makakabuti sa pangangatawan ang pananatili dito. Anoangmganararapatihandasabahay?Una sa lahat ang tubig, 3 litro sa 1 araw para sa 1 tao at maghanda rin ng pagkain para sa 3 araw. Kailangan rin maghanda ng portable gas stove at gas cylinder. Kahit na tumigil ang gas line, maaaring makapagluto ng simpleng pagkain at mapalawak ang paggamit ng mga inihandang emergency goods. Isipin na maaaring tumigil ang tubig at kuryente, kaya tiyaking maghanda ng portable toilet.Paano kung dumating ang sakuna habang nasa lugar ng

  pinagtatrabahuan?Huwag magmadaling umuwi sa bahay, mas makakabuting maghintay sa lugar ng pinagtatrabahuan hanggang malaman ang sitwasyon.Parasapanahonnahindimakauwingbahay,higitnamatitiyak ang kaligtasan kapag naghanda ng tubig at pagkain sa lugar ng pinagtatrabahuan.

  *IpinamamahagiangMultilingualversionngDisasterPreventionMap (Ingles, Intsik, Koreyano, Nepali) sa mics Ota at Ota City OfficeDisasterPreventionDivision.

  Ang mga aplikanteng nakakatugon sa pamantayan ng kita o income ay irerehistro ng first-come, first-serve basis, at maaring makalipat sa tirahan kapag nakapasa sa kwalipikasyon ng pagsisiyasat. Ang nararapat na manirahan dito ay mga bagong kasal, pamilyang nagpapalaki ng bata, at 3 henerasyon ng pamilya na magkasamang naninirahan, Ipapatupad ang sistema kung saan babawasan ng 30,000 (50,000 sa ilang sambahayan) ang halaga ng upa sa isang nakatakdang panahon, Mayroon ding sistema na maaaring gamitin ang parking area sa halagang 10,000/buwan. Mangyaring makipag-ugnay para sa karagdagang impormasyon.

  Magpupunta ang tagapagsiyasat.Sa Oct. 1, sabay-sabay na isasagawa ang pagsisiyasat ng census sa buong bansa. Lahat ng naninirahan sa Japan anuman ang edad o nasyonalidad ay nasasakop ng pagsisiyasat. Ang resulta ng pagsisiyasat o survey ay gagamitin ng mga pampublikong tanggapan, kumpanya at iba pang organisasyon bilang pangunahing batayan ng impormasyon. Inaasahan namin ang kooperasyon ng lahat ng tao.

  Palakad ng siyasat:Sa unang bahagi ng buwan ng Sept. ipamamahagi ng tagapagsiyasat ang kumpletong dokumento kinakailangan sa pagsagot online. Ang tagapagsiyasat ay magbabahagi ng ibang questionnaire para sa sambahayang hindi nakasagot online ng huling bahagi ng Sept. Mangyaring sagutan ito at ipadala sa tanggapan ng pamahalaan. Kung nais ipakolekta ang questionnaire sa tagapagsiyasat, mangyaring makipag-ugnay sa kanila sa panahon ng pamamahagi.

  Manatili sa sariling tirahan, lumipas man ang sakuna! Simulan ang paghahanda sa tahanan.

  Tumatanggap ng aplikasyon sa paninirahan sa Resident Housing (pamilya ng pangkaraniwan o mid-level ang kita).

  2015 National Census

  RegionalAuthorityPromotionDivisionStatistics Survey Section 03-5744-1186 FAX 03-5744-1518

  DisasterPreventionDivisionPublicRelationsSection 03-5744-1611 FAX 03-5744-1519

  Ota Housing Management Center 03-3730-7325 FAX 03-3730-7326

  SanggunianSanggunian

  Sanggunian

 • Ota City Navigation 2015/09/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto) 3

  Nais ba ninyong makinig sa mga dayuhang naninirahan sa Japan?Ipapahayag ng mga dayuhan sa wikang Hapon ang kanilang damdamin tungkol sa paninirahan sa Japan, pag-aaral ng Nihongo at iba pang paksa. Hinihikayat namin kayong dumalo.

  Peta/Oras:Oct.11,2015(Linggo) 1:30p.m4:00p.m (Tanggapan ng mga dadalo: 1:00)Lugar:OtaKuminHallAprico Exhibition Room (5-37-3 Kamata Otaku Tokyo)Walangbayadangpagpasok,mangyaringdirektangmagpuntasa

  lugar ng kaganapan o venue.

  Magandang araw sa lahat! Ang pangalan ko ay Hannah Vassallo. Mula sa London, England, ako ay magtatrabaho bilang Coordinator ngInternationalrelationssaOtaCityoffice.Umaasaakongmakilalaat makatulong sa mga kapwa ko dayuhan dito sa kahanga-hangang bahagi ng Tokyo!

  Ika-21 Talumpati sa wikang Hapon 2015Nag-aanyaya ng mga dadalo!

  Pagpapakilala ng Miyembro ng International.exchange.

  Internationalization &MulticulturalismPromotionDivisionOtaCityOffice 03-5744-1227FAX 03-5744-1539

  Sanggunian

  [ Makipag-ugnay sa ]Internationalization&MulticulturalismPromotionDivisionOtaCityOffice 03-5744-1227

  Ota City Magpunta tayo dito! Kamata Shopping Street

  Ako ay si Keiei mula sa Shanghai, China.Ako ay kasalukuyang naninirahan sa Kamata, Otaku. Nais kong ipakilala ang Kamata Shoppingstreet.PaglabasngKamatastation,mapapansinagadang masiglang lugar na Sunrise Kamata at Sun Road Kamata. Unang-una ang pagkain! Maraming sushi restaurant sa bukana ng

  arcade.Mayroon din Japanese-style na Izakaya, Japanese soba restaurant, ramen shop, Italian at Chinese restaurant, English bar at ang paborito ng mg kababaihan na dessert shop. Kahit hindi na magpunta ng Akihabara, mayroon ding maid caf sa Kamata. Malilito ka kung saan magpupunta o papasok na tindahan. Matapos kumain, shopping naman! Lahat ng pangangailangan ay mabibili dito, mayroong Textiles & Crafts Shop, 100 Yen Shop, makakabili ng mga pampaganda at kagamitan pang araw-araw sa Drug Store. At makakabili rin ng yukata.Susunod ang kasiyahan, mayroong karaoke, manga caf at kapag napagodmayroondingmassageshops.SaTokyuPlazaKamata,napaka-popular sa mga bata ang [Shiawase ferris wheel]! Isa sa mga pinakahihintay ko ang event na ginaganap sa harap ng istasyon bawat buwan! Masisiyahan kayo sa mga tindahan sa shopping street. Laging puno ng kasiglahan at mababait na tao ang lungsod na ito! Inaanyayahan ko kayong lahat na magpunta dito!

 • Tokyu Line

  to KawasakiKampachi Ave.

  East Exit

  Kamata Sta. City Office

  East Exit

  mics Ota (Multicultural Society Promotion Center) Ito ay ang samahan para sa mga naninirahang immigrante dito sa Ota City.

  Konsultasyon:Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa

  trabaho. Kapag may mga suliranin ay maaring kumonsulta sa

  pamamagitan ng ibat-ibang lingwahe.

  Interpretasyon:Ang samahang ito ay magpapadala ng mga interpreter sa Ota

  Ward City office o mga Hoikuen para matulungan kayo sa pag-

  aayos ng mga kinakailangang papeles.

  Iba:Mga boluntaryong klase sa pag-aaral ng Japanese

  Walang bayad ang mga konsultasyon at pagsasalin ng

  lingwahe na ginagawa dito sa mics Ota. Pumunta kung

  kinakailangan.

  Ipagkatiwala sa mics Ota (Multicultural Society Promotion Center) ang mga konsultasyon o pag sasalin ng lingwahe!

  Address: 5-13-26 Kamata, Ota-Ku 03-6424-8822FAX 03-5710-6330http://[email protected]

  Multicultural Society Promotion

  Center (mics Ota)

  Multicultural Society Promotion Center (mics Ota) URL:http://micsota.jp/postmail/postmail.html

  Makipag-ugnay sa

  Ipapadala sa mga naka-rehistrong e-mail address ang mga sumusunod na impormasyon.1. Ota City Navigation (pumili mula sa mga wikang Ingles,

  Intsik, Koreano, Tagalog at maiintindihan na wikang Hapon).2. Balita ng mga kaganapan o events sa lungsod ng Ota para

  sa mga dayuhang residente.3. Paalala na pang-emerhensya kapag nagkaroon ng sakuna. Ang mga nakatala sa itaas lamang ang paggagamitan ng e-mail address. Mahigpit na pamamahalaan ang seguridad nito.

  Iskedyul ng Konsultasyon sa ibat-ibang wika

  Oras: Mon. - Fri. 10:00a.m - 5:00p.m Sun. 1:00 - 5:00p.mWika Araw:Chinese: Mon., Tue., Wed., Thur., Fri. Sun. (1 st at 3rd Sun.)Tagalog: Mon., Tue., Thur., Fri., Sun. (2nd Sun.)English : Wed. ,Sun. (4 th Sun.)Mangyaring magpa-reserba para sa mga sumusunod na wika:Korean, Vietnamese, Thai, Spanish, Portuguese, Russian, Urdu, Nepalese, Hindu at Bengal.

  Ang lungsod ng Ota ay tumatanggap ng e-mail address ng mga dayuhang residente sa lungsod

  4 Issued by Internationalization & Multiculturalism Promotion Division, Ota City Office 144-8621 5-13-14, Kamata, Ota TEL 03-5744-1227 FAX 03-5744-1539

  Ang [Houkago Hiroba] ay ang [after-school childrens class] sa loob ng paaralan kung saan magkatulong na inaalagaan ng mga guro sa paaralan at after-school care (gakudou hoiku) ang mga bata,habang malayang gawin ang nais nilang gawin sa mga oras na hindi maalagaan ng kanilang mga magulang o guardian dahil sa trabaho atbp. mga dahilan. Ang mga bata sa after-school care o gakudou hoiku ay maaari ding gumamit ng [after-school childrens class] kapag nagparehistro.

  After-school childrens class After-school Care (Gakudou Hoiku)Nararapat Estudyante ng paaralan mula

  grade 1grade 6Estudyante mula grade 1grade 6 na kailangan ang after-school care dahil sa trabaho ng magulang o guardian.

  Layunin Paggawangligtasatpanatagna lugar pagkatapos ng klase sa paaralan.

  Paggawanglugarparasamgabatanamasasabing parang sariling tahanan.

  Nilalaman Malayang paglalaro sa school ground, gymnasium, paggawa ng araling-bahay at pagsubok ng iba pang programa

  Paggawangaraling-bahayatpaglalarosa loob ng iskedyul. Mayroong snacks o meryenda.

  Magagamit na oras

  Pagkataposngklasehanggang5p.m (hanggang 4:30p.m mula NovFeb).

  Pagkataposngklasehanggang5p.m(maaaring habaan ang oras).

  Halaga ng gastos

  Libre 4,000/buwan (Kapag hinabaan ang oras: hanggang 6p.m may karagdagang 1,000/ buwan.

  Pamamaraan Sistema ng pagpaparehistro Kailangan ang pre-application.

  Ano ang [Houkago hiroba (after-school square)]?

  Tungkol sa After-school Childrens Class:Education General Affairs Division Education RegionalPromotionSection 03-5744-1458 FAX 03-5744-1535

  Tungkol sa Gakudou Hoiku(After-school Care):Child-rearing Support Division Child-rearing Support Section 03-5744-1273 FAX 03-5744-1525

  Sanggunian