Gabay sa Pamumuhay sa Lungsod ng Tamba (Edisyong Filipino)tamba-ia.org/doc/guide2017_ ¢  Gabay sa Pamumuhay

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gabay sa Pamumuhay sa Lungsod ng Tamba (Edisyong Filipino)tamba-ia.org/doc/guide2017_ ¢ ...

 • Gabay sa Pamumuhay sa Lungsod ng Tamba (Edisyong Filipino)

  丹波市暮らしのガイド タガログ語篇

  Ipinublisa ng buwan ng Pebrero, taong 2013

  Asosasyong Pang-Internasyunal ng Lungsod ng Tamba

  丹波市国際交流協会

 • Mga Nilalaman

  Ang Panimula ········································································································································· 1

  Profile ng Lungsod ng Tamba ················································································································· 2

  Emerhensiya / Pag-iwas sa Sakuna 1. Bakasyon / Panggabing Pang-emerhensiyang Departamento ··························································· 3

  2. Konsultasyon sa Telepono ·················································································································· 4

  3. Pambansang Segurong Pangkalusugan ng Pagamutang Aogaki sa Lungsod ng Tamba ·················· 5

  4. Kapag may Sunog / Emerhensiya ay tumawag sa [119]····································································· 6

  5. Mga Paghahanda sa Oras ng Kalamidad ··························································································· 7

  Rehistro ng Pamilya / Kard Bilang Residente / Pagpaparehistro ng Pantatak (Inkan) 1. Pangunahing Ulat Ukol sa Rehistro ng Pamilya ··············································································· 10

  2. Pagsusumite ng Abiso Ukol sa Pagpaparehistro Bilang Residente ·················································· 15

  3. Pagparehistro ng Pantatak (Inkan) ··································································································· 18

  4. Pangalan ng Iba’t-ibang Katunayan/Sertipiko at mga Bayarin·························································· 10

  5. Pagpapakita Nang Uri Na Maaaring Mapagkikilanlang Pansarili ······················································ 19

  6. Kard ng Talaang Basehan Bilang Residente····················································································· 20

  Buwis 1. Shi Zei (Buwis Pang-Lungsod) ········································································································· 21

  2. Shimin Zei (Buwis ng mga Residente sa Lungsod) ·········································································· 21

  3. Kotei Shisan Zei ( Buwis ng mga Personal na Ari-arian) ·································································· 22

  4. Kei Jidosha Zei ( Buwis ng mga Magagaan/Maliliit na Sasakyan) ···················································· 23

  5. Kokumin Kenko Hoken Zei (Buwis ng Pambansang Segurong Pangkalusugan) ····························· 24

  6. Shizei no Nofu Kigen (Itinakdang Panahon na Pagbabayad ng Buwis Pang- Munisipalidad) ·········· 26

  7. Shizei no Nofu (Pagbabayad ng Buwis Pang-lungsod) ···································································· 26

  8. Mga Bayarin ng Katunayan/Sertipiko at iba pa ng Buwis Pang-lungsod ·········································· 27

  Kalusugan / Pambansang Seguro / Pensiyon 1. Kalusugan········································································································································· 28

  2. Pambansang Segurong Pangkalusugan ·························································································· 29

  3. Kokumin Nenkin (Pambansang Pensiyon) ······················································································· 34

  4. Para sa mga Short-term na Banyagang Residente na Lump-sum na Pagkuha ······························· 36

 • Pag-aalaga ng Bata / Edukasyon 1. Pagbubuntis / Pag-aalaga ng Bata ··································································································· 37

  2. Pagpapasuri sa Sanggol / Mga Bakuna···························································································· 39

  3. Kosodate Gakushu Center (Sentro na Aralan sa Pagpapalaki/ Pag-aalaga) ···································· 41

  4. Hoikusho(En) [Lugar Paalagaan sa mga Bata] / Nintei Kodomo En [Mga Kumpirmadong Paalagaan] ························································································································································ 42

  5. Family Support Center (Sentro ng Suportang Pampamilya) ····························································· 43

  6. Kindergarten / Elementarya / Junior High School ············································································· 44

  7. Pagkatapos ng Klase························································································································ 45

  8. Jidokan (Gusali Para sa mga Bata) ·································································································· 45

  Pangkapakanan (Welfare) / Medikal / Pag-aalaga (Nursing) 1. Fukushi Iryo (Pangkapakanan at Medikal)························································································ 47

  2. Koki Koreisha Iryo (Pag-aalagang Medikal Para Sa Matatanda) ······················································ 51

  3. Shogaisha Fukushi (Kapakanan ng mga May Kapansanan) ···························································· 54

  4. Kaigo Hoken (Seguro sa Pagpapaalaga)·························································································· 60

  5. At Iba Pang Mga Pang-Kapakanan··································································································· 70

  Pamumuhay / Kapaligiran 1. Pagtatapon ng Basura ······················································································································ 71

  2. Pinagmumulan ng Tubig (Gripo) ······································································································· 72

  3. Sistema ng Drinahe / Paagusan ng Tubig ························································································ 74

  4. Pagtatapon ng mga Dumi(waste disposal) ······················································································· 76

  5. Pagsusunog ng Bangkay (Cremation) ··················