of 148 /148
Gabay sa Pagpapatala Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017 2017-2018

Gabay sa Pagpapatala

Embed Size (px)

Text of Gabay sa Pagpapatala

 • Gabay sa Pagpapatala

  Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017

  2017-2018

 • 2

  [Interim Superintendente]Myong Leigh

  [Presidente]Mr. Matt Haney

  [Bise President]Mr. Shamann Walton

  [Komisyoner]Ms. Sandra Lee Fewer

  [Komisyoner]Ms. Hydra Mendoza-McDonnell

  [Komisyoner]Dr. Emily M. Murase

  [Komisyoner]Ms. Rachel Norton

  [Komisyoner]Ms. Jill Wynns

  555 Franklin St,San Francisco, CA 94102Phone: 415-241-6085 Fax: 415-241-6087www.sfusd.edu

  [Maaaring magbago ang impormasyon]Tumpak ang impormasyon na nasa gabay na ito sa panahon ng publikasyon (Oktubre 2016). Gayon pa man, posibleng mailipat, matanggal, mapaliit, mabago o maidagdag ang ilan sa mga programa. Ilalathala ang mga malalaking pagbabago kapag napag-alaman na ang mga ito.

  School District

  Lupon ng Edukasyon

  San Francisco Unified

  Mahal na mga Magulang, Pamilya, at Mag-aaral:

  Salamat sa pagpili sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco.

  Dito sa SFUSD, itinutulak kami araw-araw ng tunguhin na lalo pang kumalinga ng mga mag-aaral na

  lubusang nakikilahok at puno ng saya. Habang ipinagmamakali namin ang ibat ibang handog ng mga paaralan, tinitiyak ko rin sa inyo na anumang paaralan ang pasukan ng inyong anak, may mga bagay na maaasahan kayo.

  Mayroong mahuhusay na guro ang ating distrito at naniniwala sila na dapat mabigyan ang mga estudyante ng mga mapanghamon at nagtuturong mga karanasan; dahil sa mga karanasang ito, nasasanay ang mga estudyanteng mag-isip nang mabuti, at nasusuportahan din na maging mahusay ang kanilang mga kakayahan upang maihanda sila sa panghabambuhay na tagumpay.

  Pinahahalagahan namin ang pagkakaiba-iba (diversity) at may pananagutan kami na magbigay ng suporta sa mga mag-aaral na nagmumula sa lahat ng uri ng karanasan at paraan ng pag-aaral.

  Naghahandog ang bawat paaralan sa mga estudyante ng mga oportunidad para malinang ang kanilang pagkamalikhain at kagalingan sa pamamagitan ng sining biswal, musika, pisikal na edukasyon, at pagkakaroon ng access sa mga aklatan, pati na rin sa mga mapagkukunan ng kaalaman sa labas ng paaralan.

  Gumagamit kami ng holistikong lapit sa pagsuporta sa mga estudyante upang magkamit sila ng tagumpay sa kani-kanilang mga buhay at magkaroon ng positibong epekto sa ating lungsod.

  Makatutulong ang gabay na ito sa inyo, at sa inyong anak na malaman ang mga oportunidad sa SFUSD. Naririto ang aming website na nasa maraming wika at ang mga tagapayo sa pagpapatala (enrollment counselors) para matulungan kayo sa proseso ng aplikasyon sa mga paaralan ng SFUSD.

  Prayoridad namin ang edukasyon ng inyong anak. Inaasahan naming mapaglingkuran kayo.

  Sumasainyo,

  Pansamantalang Superintendente (Interim Superintendent) Myong Leigh

  A WorD Pansamantalang Superintendente Myong Leigh

 • 3

  Pahayag Ukol sa MisyonAraw-araw, nagkakaloob kami sa bawat mag-aaral ng de-kalidad na pagtuturo at pantay-pantay na pagsuporta na kailangan para umunlad sa ika-21 siglo.

  Bisyon ng Tagumpay ng Mag-aaralMadidiskubre ng bawat estudyanteng pumpasok sa mga paaralan ng SFUSD ang kanyang kislap, pati na rin ang matibay na pagkilala sa sarili at tunguhin. Magtatapos ng high school ang bawat estudyante nang handa para sa kolehiyo at karera at nagtataglay ng mga kakayahan, kapasidad, at disposisyong nakabalangkas sa Mga Katangian ng mga Nagtatapos (Graduate Profile) ng SFUSD.

  to San Francisco Public Schools

  WelcomeBienvenido

 • 4

  GABAy SA PAGPAPATALA San Francisco Unified School District | 2017-2018 School Year

  10

  Tu k l a s i n 6 Tuklasin ang SFUSD8 Mga Mahahalagang Petsa 10 Ang Proseso ng Pagpapatala sa SFUSD12 Mga Hakbang: Tumuklas. Mag-aplay. Magpatala.14 Mga Workshop sa Pagtuklas15 Ang Bus para sa Pag-eenrol16 Tuklasin ang Maagang Pag-aaral22 Tuklasin ang mga Paaralang Elementarya58 Tuklasin ang mga Middle School66 Tuklasin ang mga High School80 Tuklasin ang mga Programang After School84 Mga Paaralang Tsarter85 Naka-base sa Tahanan na Edukasyong Pangkomunidad86 Pakikilahok ng mga Pamilya at Komunidad87 Libreng mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon88 Mga Pagkakataon para sa Pakikisangkot ng mga Magulang90 Espesyal na Edukasyon102 GATE: Edukasyon para sa May Natatanging Kakayahan at may Talento103 Transportasyon

  M a g - a p l a y104 Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan106 Mga Kinakailangang Dokumento108 Mga Kapatid108 Mga Kinakailangan para sa Pagpapatunay ng Edad109 Programa para sa Transisyonal na Kindergarten112 Mga Pagtatasa sa Kakayahan sa Pangunahing Wika114 Mga Landas ng Edukasyong nasa Mahigit sa Isang Wika122 Impormasyon Tungkol sa Kalusugan124 Mga Pamilya at Kabataang Nasa Transisyon126 Mga Kahilingan para sa Paglipat sa Ibang Distrito127 Mga Mag-aaral na J-1 Foreign Exchange

  109

  Programa para sa Transisyonal na

  Kindergarten

  Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan

 • 5

  ContentsM a g p a t a l a128 Pagtanggap sa Alok na Mabigyan ng Puwesto sa Isang Paaralan

  129 Panahon para sa Pagtatalaga ng Mapapasukang Paaralan

  129 Proseso para sa mga Naghihintay Makapasok

  130 Proseso para sa mga Apela 131 Mga Paglipat133 Kahilingan para sa Paglipat sa Tagsibol

  134 Placement Policy

  Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan 134 Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan136 Mangyaring Ipaliwanag!138 Paano gumagana ang programa ng kompyuter para sa pagtata laga ng mga mag-aaral sa mga paaralan?140 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa mga Programa para sa Transisyonal na Kindergarten 141 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa Elementarya sa Paaralang Pampook142 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Paaralang Elementarya sa Kabuuan ng Lungsod143 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagsasok sa mga Middle School144 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga High School145 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Programa sa Wika sa Kabuuan ng Lungsod146 Ano ang mangyayari kapag hindi ako natanggap sa isang hiniling na paaralan?147 Mapa ng mga Larangan para sa mga Marka sa Eksamen

 • 6 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  [Pangkalahatang Pananaw]

  TUkLASin AnG SFUSDTu

  kla

  sin

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Aakayin kayo ng libritong-gabay na ito sa mga hakbang para sa pag-aaplay at pagpapatala sa mga pampublikong paarapan ng San Francisco. Magkakaloob kami sa inyo ng mga detalye kung paano:Makatuklas ng mga mapagpipiliang paaralan at magpasya kung aling paaralan ang ililista sa inyong aplikasyon. Mag-aplay sa sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco at unawain ang mga polisiya na siyang magtatakda kung paano namin ipoproseso ang inyong aplikasyon at bibigyan kayo ng puwesto sa isang paaralan. Magpatala sa isang paaralan batay sa puwestong itinalaga sa inyo.

  AnG LArAWAn nG iSAnG nAGTAPoS Paghubog sa mga Mag-aaral para Makipagkumpetensiya at yumabong sa Daigdig ng ika-21 Siglokaalaman sa mga nilalaman Pagiging bihasa sa batayang kaalaman, kakayahan sa kritikal na pag-iisip at mga kahusayang ibinabalangkas ng Mga Batayang Pamantayan ng Estado Para sa Lahat (Common Core State Standards, CSSS). Ang mga kaalaman at kakayahang nakabatay sa mga pamantayan ay mananatiling sandigang-bato sa pag-aaral ng bawat estudyante, at lilikha ito ng matibay na tuntungan na siyang magbubunsod ng lalo

  pang pagtatanong at pananaliksik sa ibat ibang larangan at interes. Bilang bahagi ng batayang pag-aaral na ito, pagyayamanin pa ng mga estudyante ang kanilang kaalamang sibil, pandaigdigan, pangkapaligiran, pati na rin ang mga kaalamang pampinansiya, pangkalusugan at pang-media, sa kabuuan ng kanilang pag-aaral. Kakayahan sa Karera at sa Buhay Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag sa totoong mundo at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag

 • 7Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  sa totoong mundo at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ilalantad ang mga mag-aaral sa malawa na hanay ng mga industriya at sektor upang magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho at paglalapat sa kanilang mga natutunan sa ibat ibang mga lunan na nasa tunay na mundo. Matututunan ng mga mag-aaral kung paano makagawa ng mga nakaaantig na teksto gamit ang ibat ibang anyo sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita, at multimedia, at nang maipahayag nila ang kanilang mga sarili sa mga paraang digital, artistiko, musikal, o sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.Pandaigdigan, Lokal, at Digital na PagkataoAng kakayahan na makapaglayag at makilahok sa isang pandaigdigang lipunan

  sa ika-21 na siglo na higit na inklusibo at magkakaugnay ang lahat. Magiging multilingual (maraming wika), at nailantad na o matatas na sa iba pang wika, ito man ay Kastila at Instik o wika ng pagsenyas at wika ng kompyuter. Alam na nila kung paanong responsable na maiaambag ang kanilang mga tinig sa lahat ng mga aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay, mula sa social media hanggang sa harapang pakikipagkomunikasyon. Nagpapakita sila ng pag-unawa at paggalang sa ibat ibang kultura at nagtataglay ng kakayahan na makipag-ugnay nang tumatawid sa mga hangganang itinatakda ng lahi, kultura at wika. Pamumuno, Pakikiramay at PakikipagtrabahoMahusay na pakikitungo sa iba at ang kakayahan na positibong maka-impluwensiya at makipagtrabaho sa iba. Magkakaroon ng karanasan at kaalaman ang mga mag-aaral ng SFUSD na pamunuan ang iba tungo sa mga solusyon at mapamahalaan ang mga rekurso at desisyon na ipinagkatiwala sa kanila nang makatarungan at may responsibilidad. Magpapakita ang mga magsisipagtapos sa ating mga paaralan na pagdamay sa ibang tao, at dahil marami silang pagkakataon na makipagtrabaho sa mga pangkat kasama ang mga ka-edad at mga nakatatanda habang nag-aaral, handa na rin silang mamuno at makipagtulungan, sa loob at laban sa pinagtatrabahuhan.

  Pagiging Malikhain Ang kalayaan, paniniwala sa sarili at kakayahan na ipahayag ang kanilang natatanging mga sarili. Mailalantad at magkakaroon ng karanasan ang mga mag-aaral sa ibat ibang malikhain at artistikong anyo at disiplina na mangagsisilbing mitsa sa kanilang pagnanasang higit pang makatuklas ng mga bagay-bagay at magsisipaghatid sa kanila sa mga bagong landas para maialhad ang kanilang mga natatanging pagkatao, at para higit pa nilang masiyasat ang kani-kanilang mga estilo at kakayahan. Mapag-aalaman din nila kung paano maisasama ang paglutas ng mga suliranin sa kani-kanilang mga gawain sa paraang malikhain at mula sa ibat ibang perspektiba. Pagkakatukoy sa Layunin at Pagkakatukoy sa SariliMakikita ng mga nagsisipagtapos sa ating mga paaralan ang kani-kanilang mga sarili na may pakiramdam na puspos nang layon at kahalagahan. Dahil naitanim sa kanila ang kahalagahan ng pagtutuon sa kanilang kakayahan na yumabong sa mga larangang intelektuwal, panlipunan, at malikhain (na minsang inilalarawan bilang pagkakaroon ng kaisipan ng pag-unlad), magtataglay ang mga nagsisipagtapos sa SFUSD ng katatagan para magpursigi sa mga pangmatagalang pagpupunyagi, at magsikhay para sa mga mahahalagang tunguhin. Magsisipagtapos silang may matibay at malakas

  na pananaw sa sarili at may paniniwala na may mahalagang papel silang gagampanan sa mundo. Magtataglay sila ng kaalaman at mataas na pagtingin sa sarili, itataguyod ang sarili nang batid ang wasto at mali, at nang may integridad, at nang may kaalaman kung paano makapagmumuni at at matututo mula sa kanilang mga karanasan. MGA PAG-UUGALi AT MGA kiLoS AT GAWi May pananagutan ang SFUSD sa pagtulong sa lahat ng mga mag-aaral na mapagyabong ang matatag na kaalaman at kakayahang akademiko, pati na rin ang mga pag-uugali at mga kilos at gawi na higit pang nagbubunsod ng pagnanasang makatuklas sa maraming bagay at makilahok, makamit ang lahat ng maaaring makamit para malubos ang pag-aaral, at maihanda sila para sa buhay, trabaho at pag-aaral nang lampas pa sa kanilang mga taon sa paaralang sekondaryo. Bagamat nag-iiba-iba ang landas at ang bilis ng pagtamo ng mga kahihinatnang ito sa mga mag-aaral, at kahit na nailalantad ang mga iot sa pamamagitan ng baha-bahagdang pagkatuto, tunguhin ng bawat mag-aaral ng SFUSD na magtaglay ng mga kakayahang ito sa panahon ng kanilang pagtatapos.

 • 8 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  Huling araw ng pagsusumite ng mga aplikasyon para sa Panahon ng Pagbibigay-puwesto sa Marso (Round 1)

  Placement notification (Round 1)

  Enroll: Register at assigned school. March 23-27, April 6-10Huling araw ng pagsusumite ng mga aplikasyon para sa Panahon ng Pagbibigay-puwesto sa Mayo (Round 2)

  Placement notification (Round 2)

  Register at assigned school May 11-22

  Huling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapasok (Round 3)

  Waiting Pool notification (Round 3)Bukas buong Tag-araw ang Panahon para sa Mga Paaralan Kung Saan Puwedeng Maitalaga o Mabigyan ng PuwestoHuling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapasok (Round 4)

  Waiting Pool notification (Round 4)

  Huling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapaso (Round 5)

  Waiting Pool notification (Round 5)

  Oct

  29Jan

  13Mar

  17Mar

  20Apr

  May

  12May

  15

  May

  24

  14

  Jun

  Jul

  Aug

  Jun

  9

  14

  21

  11

  Aug

  4

  Aug

  25

  Dec

  16

  2016 2017

  Tumuklas: Pumunta sa Enrollment Fair. City College of San Francisco Wellness Center, 1800 Ocean Ave, 94112 9:30 am to 2:30 pm

  Mag-aplay: Oktubre 31 - Enero 13 (Round 1) Kumuha ng aplikasyon

  para sa pag-eenrol, mga gabay na pampaaralan, at iba pang mapagkukunan ng impormasyon sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon

  Dumalo sa Palihan sa Pagtuklas

  Bumisita sa mga paaralan

  Huling araw ng Pagsusumite ng mga Aplikasyon sa Lowell High School

  MGA MAHAHALAGAnG PETSA

  Mag-aplay bago ang Enero 13,

  2017

  Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 1)

  Magrehistro sa itinalagang paara-lan Marso 20-24, Abril 3-14

  Magrehistro sa paaralan kung saan nabigyan ng puwesto Mayo 15-24

  Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 2)

  Pagpapabatid o notipikasyon sa mga naghihintay na Makapasok (Round 3)

  Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 4)

  Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto(Round 5)

 • 9Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  2017-2018 MGA SUSinG PETSA PArA SA PAGBiBiGAy-PUWESTo SA MGA MAG-AArAL Susing Petsa AktibidadOktubre 29, 2016 School Fair. City College of San Francisco Wellness Center, 1800 Ocean Ave, San Francisco, CA 94112, 9:30 AM hanggang 2:30 PM

  Oktubre 31, 2016 - Enero 13, 2017 Panahon ng Aplikasyon K-12

  Disyembre 16, 2016 Huling Araw ng Aplikasyon para sa Mga Aplikante ng Lowell na nasa ika-9 na grado

  Enero 13, 2017 Huling Araw ng Aplikasyon para sa Mga Aplikante ng K-12 para sa Round (1) Huling Araw para magkansela, magpalit o magbago ng mga pinili

  Marso 17, 2017 Round (1) para sa Pagapapabatid o Notipikasyon sa Marso. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto para sa akademikong taon na 2017-2018. Hindi puwedeng panghawakan ang napalitan nang puwesto.

  Marso 20-24, & Abril 3-14, 2017 Pagpaprehistro sa mga Paaralan

  Marso 2731, 2017 Bakasyon sa Tagsibol (Spring Break)

  Abril 14, 2017 Huling Araw ng Pagpaparehistro sa mga Paaralan/Mga Binagong Forms, Apela at Aplikasyong Hindi Umabot sa Petsa para sa Round 2

  Mayo 1-Hunyo 16, 2017 Panahon ng Aplikasyon sa Lowell, ika-10 hanggang ika-12 grado

  Mayo 12, 2017 Round (2) para sa Pagpapabatid o Notipikasyon sa Mayo. Kung may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan. Hindi puwedeng panghawakan ang napalitan nang puwesto.

  Mayo 15-24, 2017 Pagpaparehistro sa mga Paaralan

  Mayo 24, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magsumite ng pagbabago sa waiting pool (listahan ng mga naghihintay maka-pasok) para sa Round (3). Upang kanselahin ang inyong aplikasyon, mag-email sa amin: [email protected] Ang mga kahilingan ay nananatiling aktibo sa lahat ng panahon ng pagbibigay-puwesto (assignment runs). Kapag may tinanggap kang bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool (listahan ng mga naghihintay makapasok).

  Mayo 27-Hunyo 9, 2017 Pagsusumite ng mga Aplikasyong Hindi Umabot sa Petsa, at aabisuhan sa linggo ng Hunyo 12.

  Mayo 26, 2017 Huling Araw ng Klase

  Hunyo 9, 2017 Round (3) para sa Pagpabatid o Notipikasyon sa Waiting Pool (listahan ng mga naghihintay makapasok) kung may maibibigay pang puwesto. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng pangha-wakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

  Hunyo 13, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

  Hunyo 14, 2017 Simula ng Panahon para sa Pamamahagi ng Mga Nalalabing Puwesto sa Paaaralan (Available School Assignment Period, ASAP)

  Hunyo 16, 2017 Huling Araw ng Aplikasyon sa Lowell, ika-10 hanggang ika-12 grado

  Hulyo 14, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

  Hulyo 21, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magbago ng waiting pool para sa Round (4). Upang magkansela ng inyong ap-likasyon, mag-email sa amin: enrolin [email protected] Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

  Hulyo 22, 2017 Pagpapabatid o Notipikasyon tungkol sa Pagbibigay-Puwesto sa mga aplikante sa Lowell na nasa ika-10 hanggang ika-12 grado

  Agosto 4, 2017 Round (4) para sa Pagpapabatid sa Waiting Pool (listahan ng mga naghihintay makapasok) kung may maibibigay pang puwesto. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

  Agosto 8, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

  Agosto 11, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magbago ng waiting pool para sa Round (5)

  (TBD) Unang Araw ng Klase (TBD)

  Agosto 25-Set. 1, 2017 Round (5) para sa Pagpapabatid sa WP sa Agosto kung may maibibigay pang puwesto ang SFUSD ay patuloy na nagbibigay ng WP hanggang mayroong maibibigay. Makakakuha ng Mga Form para sa Paglilipat ng mga Mag-aaral sa SFUSD sa Tagsibol (Spring SFUSD-Current Student Transfer Forms). Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

  Setyembre 1, 2017 Ang mga mag-aaral na kasalukuyang naka-enrol sa SFUSD ay maaaring magsumite ng Kahilingan para sa Paglibat sa Tagsibol (Spring Transfer Request).

  Setyembre 2, 2017 Pagbabaklas ng mga Waiting Pool

  Setyembre 5, 2017 Simula ng Panahon na Hindi Pinahihintulutan ang Paglipat (No Transfer Period)

  Nobyembre 17, 2017 Huling araw ng Pagsusumite ng SFUSD Spring SFUSD-Current Student Transfer Form. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

  TBD Pagpapadala ng Pagpapabatid para sa Paglipat sa Tagsibol (Spring Transfer Notification) sa Simula sa Semestre ng Tagsibol

  Tala: Tumpak ang mga petsa hanggang sa panahon ng publikasyon; gayunman, posibleng magbago ang mga petsang ito.

 • 10 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  Ang Proseso ng Pagpapatala sa SFUSD

  Hakbang 2: Sagutan ang Form

  Kumuha ng form: May mga makukuhang form sa opisina ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon, o sa anumang paaralanKumpletuhin ang lahat ng seksiyon: Ang mga hindi kumpletong aplikasyon na isinumite bago ang huling petsa (Enero 13, 2017) ay hindi mapoproses bilang mga no-time (wala nang panahong) mga aplikasyonLagdaan: Sa paglagda sa aplikasyon, tinitiyak nin-yong tumpak ang lahat ng ipinagkaloob na impor-masyon.

  Hakbang 3: Isumite ito

  Saan: Puwede ninyong isumite ang inyong nakumpleto nang form para sa aplikasyon sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa Mga Institusyong Pang-edukasyon, sa paaralan ng kapatid, o sa isang Katuwang na Lugar para sa Pangongolekta ng mga AplikasyonKailan: Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017

  Walang mga Aplikasyon na Puwedeng I-fax o Ipadala sa Pamamagitan ng Koreo

  kailangang orihinal ang lahat ng mga dokumento

  Kumpletuhin ang lahat ng seksiyon

  ng Magulang/Tagapanga-laga nang personal

  Enero 13, 2017

  Hakbang 1: Ihanda ang mga Dokumento

  ID na may larawan ng Magulang/Tagapangalaga: Lahat ng mga aplikasyon ay kailangang isumite nang personal ng Magulang/TagapangalagaKatunayan ng kapanganakan:

  Sertipiko ng Kapanganakan Hospital record

  Kung hindi nagtataglay ng pangalan ng Magulang/Tag-apangalaga ang dokumento, kailangan ng karagdagang pagpapatunay ng pagiging legal na tagapangalaga.Mga pagpapatunay ng adres ng tirahan: Dalawang patunay ng adres ng tahanan na nagtataglay ng panga-lan at adres ng Magulang/Tagapangalaga.

  Isa hanggang dalawang kontrata para sa serbisyong pampubliko (utility service), statement o mga resibo ng pagbabayad; mula sa ibat ibang ahensiya kagaya ng PG&E, tubig, cable, o basura sa loob ng nakaraang 45 araw (walang mga singil para sa cell phone ang tatanggapin)

  Pagpaparehistro ng sasakyan at polisiya para sa se-guro ng sasakyan (binibilang bilang iisang pagpa-patunay), kailangang kapwa pangkasalukuyan

  Polisiya ng seguro ng May-ari ng Bahay, o Umuupa sa Bahay, kailangang pangkasalukuyan

  Mga resibo para sa pagbabayad ng buwis sa pag-aari, kailangang sa kasulukuyang taon ng pagtatasa

  Pakikipagsulatan sa isang ahensiya ng pamahalaan sa loob ng nakaraang 45 araw

  Grant deed (dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari), titulo ng pag-aari

  Kontrata para sa pag-renta ng bahay, lease (kontrata ng pag-upa), o mga resibo ng pagbabayad nitong nakaraang 45 araw

  Mga kasunduang Seksiyon 9, kailangang pangkasa-lukuyan

  Affidavit (sinumpaang salaysay) na isinagawa ng magulang o legal na tagapangalaga ng isang mag-aaral

  Pay stub (dokumentong naglalahad ng suweldo, buwis, at mga ibinabawas), sa loob ng nakaraang 45 araw

  Pagpaparehistro ng botante, kailangang pangkasa-lukuyan Mag-aplay bago ang

 • 11Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  May Makukuhang Tulong: Mga Serbisyo sa Pagpapatala para sa mga Pamilya

  Dumaan muna! Narito kami para tumulong.

  Ang Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, EPC) ang unang himpilan sa landas ng edukasyon sa SFUSD. Mayroong ilang mga Tagapayo para Pagbibigay-puweso o Pagtatalaga (Placement Counselors) ang EPC na makatutulong sa inyo sa kabuuang proseso ng pagpapatala, bago man ang inyong anak sa SFUSD o pumapasok na sa paaralang SFUSD. Puwede namin kayong

  tulungan sa anumang panahon ng taon. Bukas kami mula 8:00 am hanggang 4:30 ng hapon, at hindi kinakailangan ng appointment o iskedyul ng pagkikita. Bukod rito, bumibisita ang mga kawani ng EPC sa maraming paaralan at dumadalo sa maraming pagtitipon sa kabuuan ng proseso ng pagpapatala. May makikita kayong impormasyon tungkol sa ilan sa mga pagtitipon at palihang ito sa website na www.sfusd.edu/enroll.

  Educational Placement Center555 Franklin street, Room 100 san Francisco, CA 94102 telepono: 415.241.6085 FAX: 415.241.6087 Mga oras: 8:00 am hanggang 4:30 pm, Lunes hanggang Biyernes.

  Sarado ang Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa mga sumusunod na araw:

  11/11/2016 (Araw ng mga Beterano) 11/24-25/2016 (Araw ng Pasasalamat o

  Thanksgiving) 12/26/2016 (Araw ng Pasko) 1/02/2017 (Bagong Taon) 1/16/2017 (Araw ni M.L.K. Jr.) 2/20/2017 (Araw ng Presidente) 5/29/2017 (Araw ng Paggunita o Me-

  morial Day) 7/4/2017 (Independence Day) 9/04/2017 (Araw ng Paggawa) 10/9/2017 (Araw ni Columbus)

  Dahil sa propesyonal na pagpapahusay sa mga kawani, magbubukas ang EPC nang 10:00 AM tuwing ikatlong Biyernes ng buwan.

  Pansamantalang matatagpuan ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga

  Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center) sa 655 De Haro Street mula Nobyembre 1 - Disyembre 16, 2016

 • 12 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  AnG MGA HAkBAnG

  1. Magplano nang Maagap upang makapagparehistro nang nasa oras Kung mag-aaplay hanggang Enero 13, 2017, pinakamainam ang pagkakataon na makapasok sa paaralang gusto ninyo. Ipinoproseso namin ang lahat ng aplikasyon simula sa Enero 13, 2017. Hinihikayat namin kayo na magsadya at bisitahin ang mga paaralan bago kayo mag-aplay. Kung mag-aaplay kayo hanggang sa Enero 13, 2017, ipapadala sa inyo ang isang alok ng pagbibigay-puwesto (assignment offer) sa Marso 17, 2017.

  [tatlong hakbang]

  TUMUKLAS. MAG-APLAY. MAG-ENROL.

  2. Tumuklas: Saliksikin ang Lahat ng Mapamimiliang Paaralan Ang San Franciso Unified School District (SFUSD) ay naglalatag ng maraming mapamimilian na programang pampaaralan na may matataas na kalidad. Samantalang ang bawat paaralan ay responsable sa pagtuturo sa ating mga anak ayon sa nakatakdang mataas na pamantayang akademiko, ang bawat paaralan ay may kani-kanyang angking katangian at mga serbisyo. Suriin ang mapamimiliang mga paaralan upang malaman kung alin sa mga ito ang pinakamainam na makatutugon sa mga pangangailangan ng inyong anak.

  Dalawin ang mga paaralanHinihikayat namin kayo na dumalaw sa mga paaralan na pinamimilian ninyo para sa inyong anak. Mainam na paraan ito upang makilala ninyo ang mga kawani, malaman ang mga serbisyo, at maramdaman ang kapaligiran ng paaralan. Lahat ng paaralan ay bukas para sa mga bisita. Mangyaring tumawag muna at itakda ang inyong pagdalaw. Pumunta sa tanggapan ng paaralan at magparehistro. Pagkatapos, lumibot sa paaralan, obserbahan ang mga klase, at kausapin ang mga prinsipal, guro, at mga magulang. Dumalo sa isang Palihan sa Pagtuklas May mga kawani ng Sentro para sa Pagbibigay ng

  Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) sa bawat workshop at sila ang magbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-eenrol, kabilang na ang mahahalagang petsa, at kung paano gumagana ang mga bagong polisiya sa pagbibigay-puwesto para sa bawat grado. Lahat ng kinakailangang dokumento gaya ng aplikasyon sa pag-eenrol, mga gabay sa pag-eenrol, mga gabay ng paaralan, at impormasyon sa pagtatasa at pagdalaw ay ipinamimigay. Tunghayan ang pahina 14 para sa iskedyul ng mga palihan o workshop. Bisitahin ang aming website Hanapin ang impormasyon tungkol sa mga paaralan

 • 13Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  ng SFUSD sa aming website na www.sfusd.edu/enroll. Naroon ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa aming pampaaralang distrito at sa pag-eenrol. Karagdagan dito, ang bawat paaralan ang siyang naghahapag ng isang Balanseng Pagtatala ng mga Marka (Balanced Scorecard) na nagpapaliwanag sa pilosopiya, pokus, at mga layunin. Ang Report Card ng Pananagutan ng Paaralan (School Accountability Report Card) naman ay nagbibigay ng sumada ng paaralan at datos tungkol sa demograpiks (nagpapakita ng mga katangian), pagpasok ng klase o attendance at mga marka sa eksamen. Makukuha rin ang mga papeles na ito sa iba pang mga wika. 3. Mag-aplay Kunin at Kumpletuhin ang AplikasyonMaaari kayong pumili ng alinmang paaralan sa San Francisco Unified School District at maghanay ng kahit ilang bilang ng paaraan sa inyong aplikasyon. Ang mga aplikasyon ay makukuha sa lahat ng paaralan ng SFUSD at sa Educational Placement Center na nasa 555 Franklin Street, San Francisco. Maaari din ninyong i-print ang aplikasyon mula sa aming website na www, sfusd.edu/enroll. Kung kasalukuyang nag-aaral sa isang paaralan ng San Francisco Unified School District ang inyong anak at papasok na sa middle school (ika-6 na grado) o high school (ika-9 na grado) sa susunod na taon, tatanggap kayo ng aplikasyon sa koreo bago sumapit ang Oktubre 31, 2016. Maaari din ninyong gamitin ang isang pangkalahatang aplikasyon na makukuha online, o sa EPC, o sa alinmang paaralan. Tiyakin

  po lamang na nakarekord sa distrito ang kasalukuyan ninyong adres. Ang mga bagong estudyante at ang mga kalilipat lamang ay kailangang magbigay ng mga sumusunod na orihinal na dokumento kalakip ng aplikasyon sa pag-eenrol: May larawan na ID ng magulang/tagapangalagaKatibayan ng kapanganakan, alinman sa sertipiko ng kapanganakan o opisyal na rekord ng ospital. Kung ang nasabing dokumento ay walang pangalan ng magulang/tagapangalaga, kinakailangan ang karagdagang pagpapatunay ng pagiging tagapangalaga. Dalawang (2) katibayan ng tirahan na kalakip ang pangalan at adres ng magulang/tagapangalaga. Ang mga tinatanggap na dokumento ay: Isa o dalawang kontrata ng

  utility service (serbisyong tulad ng koryento o tubig), katibayan o resibo ng pagbabayad; mula sa ibat ibang ahensiya gaya ng PG&E, tubig, cable, o koleksiyon ng basura nitong huling 45 araw (hindi tinatanggap ang resibo ng bayad sa cell phone)

  Kasalukuyang rehistrasyon ng sasakyan at polisiya sa seguro ng sasakyan(katumbas lamang ito ng isang pruweba)

  Kasalukuyang polisiya ng seguro ng may-ari ng bahay o umuupa

  Pahayag ng pagbabayad ng buwis para sa pag-aari (Property tax statement) sa kasalukuyang taon ng pagtatasa

  Sulat mula sa isang ahensiya ng gobyerno nitong nakaraang 45 araw

  Grant deed (dokumento ng paglilipat ng pag-aari), titulo

  ng pag-aari Kontrata ng inuupahang

  bahay, pangungupahan, o mga resibo ng kabayaran nitong nakaraang 45 araw

  Mga Kasunduan na Section 8, kailangang iyong pinakabago

  Sinumpaang salaysay o apidabit ng paninirahan na pirmado ng magulang o legal na tagapangalaga ng mag-aaral

  Pay stubs nitong nakaraang 45 araw

  Kasalukuyang pagpaparehistro bilang botante

  4. Isumite ang inyong AplikasyonTiyakin na naipasok ninyo ang inyong aplikasyon bago sumapit ang Enero 13, 2017. Kailangang personal ninyo itong gawin. Kung ang inyong anak ay nag-aaral sa isang paaralan ng SFUSD sa isang gradong transisyonal (Transisyonal na Kinder, ika-5 o ika-8), ibigay ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa kasalukuyang paaralan ng inyong anak. Kung ang inyong anak ay papasok sa kindergarten at kung mayroon din kayong nakatatandang anak na kasalukuyang nag-aaral sa isang paaralang elemetarya ng SFUSD, maaari ninyong ibigay ang inyong aplikasyon sa nasabing paaralan ng inyong nakatatandang anak. Kung ang inyong anak ay papasok sa isang paaralan ng SFUSD sa unang pagkakataon, o kung ililipat ninyo siya mula sa isang paaralan ng SFUSD patungo sa isa pang paaralan ng SFUSD sa isang gradong hindi transisyonal, ibigay ninyo ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa Educational Placement Center. Kung mas maalwan sa inyo, maaari ninyong ibigay

  ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa Educational Placement Center o sa mga paaralang nakalista sa pahina 15 sa mga espesyal na petsa. Dapat tiyakin ng mga bagong mag-aaral na nag-aaplay sa SFUSD na dala nila ang lahat ng kinakailangang dokumento. 5. Itakda ang Mga Pagsususuri sa kakayahan sa Wika o Language Assessments (kung naaayon) Kung ang inyong anak ay marunong ng ibang wika bukod sa Ingles, at kung ang isa sa kanyang pinili ay ang landas sa pag-aaral gamit ang dalawang wika (dual language pathway), maaaring suriin ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa wika. Sinusuri ng language assessments ang kasanayan sa wika ng landas o pathway (kung may makukuhang pagsusuri). Kailangang ibalik ng mga magulang ang kanilang aplikasyon sa pag-eenrol nang maaga upang maitakda at magawa ng EPC ang nararapat na pagsusuri.Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan ang seksyong Pagsusuri ng Kakayahan sa Wika para sa Pagpapatala (Language Assessments for Enrollment) ng Gabay sa Programa ng mga Mag-aaral ng Ingles (English Learner Program Guide). 6. Mag-enrol Irehistro ang inyong Anak sa kanyang Takdang Paaralan Kapag tinanggap na ng inyong anak sa kanyang paaralang papasukan, irehistro siya sa nasabing paaralan sa loob ng panahong nakalagay sa sulat ng pagbibigay-puwesto sa paaralan.

 • 14 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  May mga makakausap na kawani mula sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa bawat isa sa mga palihan sa pagpapatala

  MGA PALiHAn SA PAGTUkLAS [information]

  AT yoUr FinGErTiPS

  na ito, at puwede silang makaloob ng mahalagang impormasyon sa pagpapatala kagaya ng mga mahahalagang petsa, mga paglilinaw sa pagong polisiya sa pagbibigay-puwesto o pagtatalaga, aplikasyon at

  proseso ng pagpapatala; at mangolekta ng mga aplikasyon para sa pagpapa-enrol. Mayroon ding makukuhang mga pampaaralang gabay, impormasyon sa paglilibot sa mga paaralan, mga aplikasyon sa pagpapatala

  Mga Palihan sa pagpapatalaPetsa oras LugarMonday, November 14, 2016 5:00 pm 6:30 pm 655 De Haro St, San Francisco, CA 94107Saturday, November 19, 2016 9:00 am 10:30 am 555 Franklin St, San Francisco, CA 94102Saturday, December 3, 2016 9:00 am 10:30 am 555 Franklin St, San Francisco, CA 94102Friday, December 9, 2016 5:00 pm 6:30 pm 655 De Haro St, San Francisco, CA 94107

  at mga dokumentong nagbibigay-suporta sa lahat ng mga palihan. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapagtanong tungkol sa proseso. May ipagkakaloob na mga serbisyo sa pagsasalin.

 • 15Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapatala at ang lahat ng inyong mga dokumento sa mga katuwang na lugar na ito para sa pangongolekta ng mga aplikasyon: Martes, Enero 10, 2017: West Portal Elementary School, 5 Lenox Way, 94127, 4-7 pm Miyerkoles, Enero 11, 2017: Sutro Elementary School, 235 12th Avenue, 94118, 4-7 pm Permanenteng Katuwang na Lugar para sa Pangongolekta ng mga Aplikasyon: Leola Havard EES,

  1520 Oakdale Avenue 94124, 8:30AM - 2:30PM

  [mobile o nalilipat-lipat na opisina]MGA kATUWAnG nA LUGAr PArA SA PAnGonGoLEkTA nG MGA APLikASyon

  Para makatulong sa inyo sa paggawa ng pasyang nakabatay sa impormasyon...Dumalo sa mga paglilibot ng mga paaralan (school tours) para makapagsiyasat sa ibat ibang masisiglang lunan at programang pang-edukasyon. Bawat paaralan ay isa ring komunidad.

  Bisitahin ang website na www.SFUSD.edu/enroll para malaman pa ang tungkol sa mga paaralang gumagamit ng interactive (may partisipasuon ninyo) na gabay para sa paaralan.

  Pumunta sa isang palihan na itinataguyod ng Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon ng SFUSD, o dumaan lang sa 555 Franklin Street, Room 100 para makipag-usap sa isang tagapayo. Puwede niyo kaming tawagan sa 241-6085. Bukas kami mula 8:00 am hanggang 4:30 ng umaga, at narito kami para tulungan kayo!

 • 16 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  TUkLASin AnG MAAGAnG EDUkASyon [impormasyon]

  DEPARTAMENTO NG MAAGANG EDUKASYON (EED)

  Para magkaloob ng mga programang pang-edukasyon sa unang mga taon ng pagka-bata sa isang ligtas, mapagmahal, at mapagkalingang kapaligiran na nagtataguyod ng sosyo-emosyonal, pisikal at kognitibong pag-unlad at kagalingan sa bawat bata. nagsisikap kaming mapagtibay ang minanang kultura at wika ng bawat mag-aaral, at magbigay-suporta sa mga pamilya sa kanilang pagpapanatili ng kalusugan ng katawan at isip ng kanilang mga anak.

  --Pahayag ng Misyon ng Departamento ng Maagang Edukasyon ng SFUSD

  kUnG Sino kAMi

  Magmula pa noong 1943, buong pagmamalaki nang nagsisilbi ang Departamento ng Maagang Edukasyon (EED) ng San Francisco Unified School District (SFUSD) sa mga bata. Unang nagsimula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig para tulungan ang mga nagtatrabahong ina na makahanap ng pangagangalaga sa bata, nagbago na rin ito sa loob ng huling pitong dekada upang higit na magkaloob ng lalo pang nakapagpapahusay na paghubog sa mga bata kaysa sa una nitong naging papel. Sa kasalukuyan, naghah-andog kami ng edukasyon sa mahigit sa 4,500 bata

  taon-taon, kasama na ang mga sanggol, toddlers (nasa pagitan ng 1-3 ang edad), pre-schoolers (hindi pa pumapasok sa klase), mga transisyonal na mag-aaral ng kindergarten, at pati na rin sa mga mag-aaral ng after-school (mga programa pagkatapos ng regular na klase), at nang matiyak ang kanilang mga karanasan sa de-kalidad na edukasyon. Mayroong malaking repre-sentasyon ang mayamang habi ng ibat ibang etnisidad, kultura, at wika na taglay ng San Francisco sa aming mga mag-aaral, at dinisenyo ang aming mga kurikulum at pagpoprograma para isaalang-alang ang mga

  MAGkASAMAnG PAGHU-BoG SA kinABUkASAn nG ATinG MGA AnAk

  Bilang bahagi ng SFUSD, ipinatutupad ng Departa-mento ng Maagang Edu-kasyon ang Mga Batayang Pamantayan na Para sa Lahat (Common Core Standards) ng California para makahanay nito ang Mga Saligan sa Pag-aaral ng California (CA Learning Foundations), at nang matiyak ang awtentiko na maagang pagkatuto, na nasa landas tungo sa kahandaan sa kolehiyo at karera. Para ihanda ang ating mga magsisipagtapos na estudyante ng high school sa kinabukasan para sa opsiyon ng pagpapa-enrol sa isang apat-na-taong undergraduate na digri, pagsusumikap para sa matagumpay na karera, at pagkakaroon ng malusog na buhay, maaga kaming nagsisimula na makipagtra-baho sa mga bata, nang may tunguhin na matiyak ang kahandaan sa kindergarten ng bawat batang makaku-kumpleto ng aming pro-gramang EED. Nagsusumikap kaming magkaloob ng akses at pagkakapantay-pantay, naglalayong mahigtan pa ang matatamo ng mga mag-aaral, at umaako ng pananagutan sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Naniniwala kami na ang mga akademiko at sosyo-emo-syonal na tagumpay ng mga estudyante ay pinalalakas din ng pakikipagbalikatan sa kani-kanilang mga pamilya isang pilosopiya na nagbubunsod hindi lamang ng tagumpay sa kabuuang buhay ng indibidwal, kundi pati na rin ng tagumpay ng higit na malawak na pampaaralang komunidad.

  pagkakaiba-iba na ito. Puwedeng mapakinabangan ng mga bata at kanilang mga pamilya ang aming mga natatanging programa at gawain para sa pagpapaya-man ng pagkatuto sa mga paaralan sa kabuuan ng lungsod, limang beses sa isang linggo. Dala ng aming mga kawani sa pagtuturo ang maraming mga taon ng karanasan at talentong nagbibigay-inspirasyon sa bawat klasrum, naka-enrol man ang inyong anak sa Pre-K, TK, o Oras-Sa-Labas ng Klase (Out-of-School Time, OST).

 • 17Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  AnG AMinG MGA PAArA-LAn AT SErBiSyo

  Pinamamahalaan ng EED ang 35 paaralan sa kabuuan ng lungsod ng San Francisco, kasama na ang 23 paaralang elementarya (elementary schools, ES) na mula sa Pre-K hanggang sa ika-8 grado at 12 paaralan para sa maagang edukasyon (early education schools, EES) na may espe-syalisasyon sa paghahandog lamang ng mga gradong Pre-K at TK, at mga pro-gramang Oras-sa-Labas ng Klase (Out-of-School Time, OTK). Bukas ang aming mga paaralan para sa maagang edukasyon, limang araw sa isang linggo, sa pagitan ng mga oras ng 7:30 a.m. at 6:00 p.m., sa kabuuan ng taon, at nag-aalok ang mga ito kapwa ng mga opsiyong school-day (anim na oras na araw ng pagpasok) at full-time (buong araw). Nag-aalok ang bawat paaralan ng natatanging mga programa at gawain para sa pagpapayaman ng kaalaman. Bukod sa paghahandog ng mga programang pang-edukasyon na may malali-mang pagkatuto, nagbubukas din ang aming mga paaralan ng marami pang ibang oportunidad para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Nagkakaloob din kami ng mga serbisyo para sa pagbibigay-suporta, kasama na ang mga espesyalista sa programa, eksperto sa kuriku-lum at pag-unlad ng bata, social worker, propesyonal sa kalusugan ng isip, at pati na rin ng mga programang pampamilya sa pagbasa at pagsulat, mga gawain para higit pang mapalahok ang mga magulang, paghahardin at mga programa para sa kaalaman tungkol sa kapaligiran, mga proyekto sa sining biswal at mga sining ng pagganap, at marami pang iba.

  AnG AMinG MGA PiLo-SoPiyA

  Dinisenyo ang mga pro-grama, lapit sa edukasyon, at kurikulum ng aming mga paaralan para matamo ang pinakamataas na porsiyento

  ng mga napagtatagump-ayan ng mga estudyante, at naihahanda sila para sa kindergarten at landas ng edukasyon na nakahanay sa Mga Batayang Pamantayan ng California na Para sa Lahat. Para lalong makapagbigay-suporta sa mga kakayahan at panimulang pag-unlad ng isang bata, sinisikap naming mapagsalikop ang sosyo-emposyonal na pag-unlad, pisikal/motor (paggalaw) na pag-unlad, matematika, siyensiya, wika at kakayahang magbasa at magsulat, at sining biswal/mga sining ng pagganap isang lapit sa pagkatuto na binibigyang-diin ang pagtulong at pagbibigay-liwanag (con-structivist) at inihahanay ang mga prayoridad at tunguhin ng distrito sa kabuuang pag-unlad ng bata. Ginagamit ng EED ang pinagsisimulang pananaw ng Departamento ng Edukasyon ng California na Mga Nais na Resulta para sa mga Bata at Pamilya (Desired Results for Children and Families) para masu-portahan ang pagkatuto at pag-unlad ng mga estudy-ante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa www.cdr.ca.gov. Nagbibigay ng Mga Eksamen para sa Kamalayan sa Mga Tunog ng Wika para Masukat ang Posibleng Kakayahan sa Pagbasa at Pagsulat (Phono-logical Literacy Awareness Screenings), at pagtatasa ng kakayahang magbasa (reading assessments) sa mga batang 4 o 5 taong gulang na mga mag-aaral na Pre-K, TK o OST.

  Bukod rito, isinasagawa ang mga pagtatasa sa klasrum para makapagbigay-suporta sa mga guro sa kanilang paglikha ng mga mayaya-man na pang-edukasyong kapaligiran at magsilbi bilang mga instrumento na makatutulong sa mga magulang na masubaybayan ang paghusay at pag-unlad ng estudyante. Magmula nang binigyang-prayoridad ang maagang pag-unlad sa pagbasa at pagsulat sa

  bawat paaralan, naging matagumpay sa partikular ang EED sa pagdidisenyo ng kurikulum na sumusuporta sa makabuluhan at naaayon sa edad na pagbabasa, pagsu-sulat, pakikinig, at pag-unlad ng wika sa pamamagitan ng pagsasalita, habang nagtata-guyod ng mga kapaligiran sa klasrum na nagbibigay-inspirasyon para sa pagiging malikhain at mapagtanong. Bukod rito, nag-aalok ng espasyo ang aming mga oportunidad para sa pag-aaral ng dalawang wika (dual language learning) kapwa sa mga batang mayroon o walang katutubong wika na Kastila at Cantonese, at nang maipagdiwang ang kanilang pagkakaiba-iba, at mapalakas ang kanilang kakayahan sa wikang katutubo at sa wikang Ingles. Niyayakap ng EED ang pinakamahahalagang prin-sipyo sa pag-unlad sa mga unang taon ng pagkabata, na nakahanay sa Mga Saligan sa Pag-aaral sa Pre-School ng California (Califoria Preschool Learning Foundations) at ang 12 Prinsipyo sa Paghubog ng Bata (12 Principles of Child Development) ng Pambansang Asosasyon para sa Edukasyon ng Mga Bata Hanggang sa Edad Walo (National Association for the Education of Young Chlldren). Dinidisenyo namin ang mga pampaaralang programa gamit ang apat na lapit sa edukasyon na naaprubahan na ng distrito bilang aming inspirasyon:

  Lapit na May inspirasyon ng Reggio Emilia: Nilinang ng guro na si Loris Malaguzzi sa Italya matapos ang Ikalawang Digmaang Pan-daigdig, hinihikayat ng lapit na ito na matuto ang mga mag-aaral ng personal na responsibilidad, paggalang, at katatagan sa pamamagitan ng kurikulum kung saan ginagabayan ng bata ang sarli at mayroong matibay na kolaborasyon sa pagitan ng mga bata, magulang, at guro.

  Lapit Gamit ang mga Proyekto: Mga stratehiya na naghihikayat sa mga mag-

  aaral sa mas praktikal o hands-on na pag-aaral tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa tunay na mundo sa isang maliit na pangkat o klase, habang nagbibigay-suporta at pinau-unlad pa ang pagkakaroon ng kusang-loob, kapasidad para mapagyaman ang mga kakayahan, kaalaman, at mga damdamin sa pamamagitan ng pangmatagalang mga imbestigasyon at pag-uulat sa lunan ng komunidad.

  Ang Malikhaing kuriku-lum: Mga stratehiya sa pagtuturo sa unang mga taon ng pagkabata na gumagamit ng pag-aaral na nakabatay sa proseso, at nang mahikayat ang obserbasyon at eksplo-rasyon, komunikasyon, at koneksiyon ng mga ideya, iniisip, at imahe.

  Pamamaraang Montessori: Nilinang ni Maria Montessori mahigit isang siglo na ang nakalilipas, pinangangalagaan ng pang-edukasyong lapit na ito ang likas na pagiging malikhain at independiyente ng bata sa pamamagitan ng mga teknik na praktikal at gumagamit ng lahat ng pandama, at pagbibigay-diin sa mga kakayahang sosyo-emosyonal sa pamamagitan ng mga makabuluhang gawaing pang-komunidad, paglalahad ng sarili, at tulong-tulong na paggawa.

  MGA oPSiyon SA MAA-GAnG EDUkASyon

  Nag-aalok ang Departamento ng Maagang Edukasyon kapwa ng school-day (anim na oras na araw ng pagpasok) at full time (buong araw) na mga opsiyong pre-school na mapagpipilian, kasama na ang may subsidyo at may tuition (binabayaran para sa pag-aaral) na mga espasyo para sa pagpapatala; Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang Tanggapan para sa Pagpapatala (Enrollment Office) ng EED sa (415) 750-8500 or (415) 401-2500 para sa ano mang espesipikong katanungan tungkol sa pagiging karapat-dapat.

 • 18 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  naghahanap ng permanen-teng tirahan

  tumatanggap ng Mga Serbisyong Nagbibigay-Proteksiyon sa Bata (Child Protective Services)

  May mga makukuhang puwesto para sa pagpapatala nang may bayad (tuition-based) nang first-come-first serve (unang pagbibigyan ang unang magpapatala) sa halagang $1,200 kada buwan. Bawat paaralan ay mag-bibigay ng listahan ng bayarin (invoice) buwan-buwan sa mga pamilya, at kailangang bayaran nang direkta ang lahat ng mga sinisingil sa paaralan ng inyong anak.

  Mangyaring kontakin ang Tanggapan para sa Pagpa-patala (Enrollment Office) ng EED para magtanong tungkol sa pagiging karapat-dapat ng inyong anak para sa tuition o may subsidyong mga bayarin bago kayo mag-aplay. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa (415) 750-8500.

  APLikASyon PArA SA PrE-k AT ProSESo nG PAGPAPATALA

  Para maging kuwalipikado sa PreK, kailangang 3 taong gulang ang mga bata bago o pagsapit ng ika-1 ng Setyem-bre, sa taon na gusto nilang magpa-enroll.. Sa kasalukuy-an, mas kaunti ang bilang ng makukuhang puwesto para sa mga Pre-K kung ihahambing sa mga pamilyang interesado sa pagpapatala. Bagamat gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mapagbigyan ang inyong anak, hindi nagbibigay ng garantiya sa pagpapatala ang pagkumpleto ng aplikasyon.

  Full-time (Buong Araw) na Pre-K: Nagkakaloob ang Mga Paaralan para sa Maagang Edukasyon (Early Education Schools, EES) ng SFUSD sa mga bata ng mapagkalinga at nagbibigay-suportang kapaligiran ng paaralan na nagtataguyod sa panlipunan, emosyonal, pisikal, at kognitibong pag-unlad ng bawat bata sa pamamagitan ng mga programang buong araw, sa kabuuan ng taon. Makukuha rin ang opsiyon na ito sa ilang piling paaralan na pang-elementarya. Mangyaring tingnan ang Aplikasyong Pre-K para sa listahan ng mga paaralan. Kailangang hindi bababa sa tatlong taong gulang ang mga bata bago sumapit ang ika-1 ng Setyembre o sa petsang ito, ng akademikong taon na mag-eenrol sila.

  School-day (Araw ng Pagpasok) na Pre-K: Ang opsiyon na ito, na kadalasang matatagpuan sa mga paaralang elementarya, ay tu-matanggap ng pondo mula sa Departamento ng Edukasyon ng California at sa pederal na pamahalaan para magkaloob ng anim-na-oras (na araw ng pagpasok) na klaseng Pre-K sa akademikong taon. Dinisenyo ang mga ito para tiyakin na puwedeng makakuha ang lahat ng bata ng edukasyong mataas ang kalidad at kahusayan sa antas ng kanilang grado. Kailan-gang tatlo o apat na taong gulang ang mga bata bago o pagsapit ng ika-1 ng Sety-embre ng akademikong taon para maging kuwalipikado, kung saan may prayoridad na ibibigay sa mga apat na taong gulang.

  Mga Programang oras-sa-Labas-ng-Klase (Out-of-School Time Programs, OST): Nakikipagtrabaho ang OST programs sa mga paaralang elementarya para paghusayin pa ang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata upang higit na maging masaya, kahali-halina, at produktibo ang panahon sa pagitan ng paaralan at buhay sa tahanan, at naisagagawa

  ito sa isang ligtas at de-kal-idad na espasyo sa kabuuan ng taon (kasama na ang mga bakasyon sa tagsibol at tag-araw at mga in-service o panahon ng pag-aaral para sa guro). Gumagamit ang Oras-sa Labas-ng-Klase ng mga stratehiya para sa pagkatuto batay sa karanasan at mga proyekto, at nang makapagtaguyod ng pisikal, emosyonal, panlipunan, kognitibo at malikhaing pag-unad sa mga mag-aaral na nasa transisyonal na kindergarten hanggang sa ika-5 grado. Nakakahanap ang mga estudyante ng ideyal na balanse sa pagitan ng mga akademikong gawain, paglilibang sa labas, mga gawain na nagpapayaman sa pag-aaral, at mga field trip, habang tumatanggap ng indibidwalisadong suporta sa takdang-aralin mula sa mga kawaning mayaman na ang karanasan. Nagkakaloob ang OST ng mga serbisyo ng bus sa pagitan ng ilan sa mga paaralang elementarya ng SFUSD at mga paaralan para sa maagang edukasyon. Mangyaring iharap ang mga tanong tungkol sa may subsidyo at may bayad na pagpapa-enrol nang direkta sa paaralang OST na intere-sado kayong pasukan.

  MGA GASTUSin AT BAyArin

  Nagkakaloob ang SFUSD ng may bayad at may subsidyong mga opsiyong Pre-K. Puwedeng makinabang ang kuwalipikadong pamilya sa tuition na sliding scale (depende sa kaya) at may subsidyo batay sa kita ng pamilya. Bukod dito, puwe-deng humingi ng subsidyo ang mga pamilya kung ang magulang o tagapangalaga ay:

  may trabaho o naghahanap ng trabaho

  pumapasok sa paaralan

  walang kakayahan bunga ng mga medikal na dahilan

  kalahok sa CalWorks sa pamamagitan ng mga Serbisyong Panlipunan (Social Services)

  PAGBiBiGAy nG PUWESTo (PLACEMENT)

  Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon para sa pre-school, kailangang pumili ang mga mag-aaral at kanilang mga pamilya mula sa aming 12 paaralan para sa maagang edukasyon (EES) o mula sa aming 23 paaralang elementarya (ES)kung saan bawat isa ay mayroong akreditadong mga klasrum na pre-school na pinag-tuturuan ng mga gurong may kredensiyal. Nakatuon lamang ang mga EES sa preschool, at sa ilang kaso, sa transisyonal na kindergarten, salamantalang nag-aalok ang aming 23 ES ng preschool, pero pinapahintulutan din ang posibilidad na manatili ang mga estudyante sa iisang paaralan hanggang sa ika-5 grado.

  impormasyong Pangkala-hatan o para sa Pagpapatala

  SFUSD Early Education Department

  555 Franklin Street, Room 104San Francisco, CA 94102

  Phone: 415.750.8500

  OR

  1520 Oakdale Avenue, Room 10

  San Francisco, CA 944124Phone: 415.401.2500

 • 19Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  Aling mga Attendance Area (Teritoryong Pinagsisilbihan) para sa mga Elementarya ang mayroong Programang PreK ng SFUSD?Bagamat karamihan sa mga lugar para sa pagpasok sa paaralang elementarya ay may iisang programa na PreK, may dalawang lugar para sa pagpasok na may dalawang programa na PreK: attendance area na Lau attendance area na Sherman

  Attendance Area Programang PreK ng SFUSD

  Alvarado Rodriguez EES

  Argonne Argonne EES

  Bryant Bryant PreK

  Carver Leola Havard EES

  Chavez Chavez PreK

  Cobb Cobb PreK

  Drew Drew PreK

  Flynn Revere PreK

  Glen Park Fairmount PreK

  Grattan Grattan PreK

  Guadalupe Excelsior EES

  Harte Harte PreK

  Jefferson Jefferson EES

  Key Noriega EES

  Lau Lau PreK / Stockton EES

  Milk Mahler EES

  Monroe San Miguel EES

  Moscone Las Americas EES

  Muir Muir PreK

  Ortega Ortega PreK

  Parks Weill EES

  Sanchez Sanchez PreK

  Serra Junipero Serra Annex EES

  Sheridan Sheridan PreK

  Sherman SF Public Montessori PreK / Tule Elk EES

  Starr King Starr King PreK

  Sutro Presidio EES

  Taylor Taylor PreK

  Tenderloin Tenderloin PreK

  Vis. Valley McLaren EES

  Webster Carmichael, Bessie PreK

  Tie-breaker (Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla) para sa Pagpasok sa PreK ng SFUSD para sa mga paaralan/programa sa kabuuan ng lungsod

  Ang mga mag-aaral na papasok sa mga lugar na Pre-K na ito at humihiling ng katumbas na paaralan/programang para sa kabuuan ng lungsod ay tatanggap ng PreK na tie-breaker para sa paaralan/programang para sa kabuuan ng lungsod, saan man nakatira ang mag-aaral sa San Francisco.

  PreK ng SFUsD Paaralan o Programa na para sa Kabuuan ng Lungsod

  Bryant PreK Bryant BilS

  Carmichael, Bessie PreK Carmichael Gen, FB

  Chavez, Cesar PreK Chavez BilS

  Excelsior @ Guadalupe PreK Guadalupe BilS

  Fairmount PreK Fairmount ImmS

  Harte, Bret PreK Harte ImmS

  Las Americas PreK Moscone BilC, BilS

  Lau, Gordon PreK Lau BilC

  Muir, John PreK Muir BilS

  Ortega, Jose PreK Ortega IMMM

  Revere, Paul PreK Revere Gen, ImmS

  Rooftop PreK Rooftop Gen

  Sanchez PreK Sanchez BilS

  Serra Annex EES Serra BilS

  SF Public Montessori PreK SF Public Montessori Gen

  Starr King PreK Starr King ImmM

  Stockton, Commodore EES Lau BilC

  Taylor, E. R. PreK Taylor BilC, BilS

  Weill, Raphael PreK Parks JBBP

  Susi sa mga kodigo ng PathwayGen General PathwayBilC Biliteracy / Cantonese PathwayBilS Biliteracy / Spanish PathwayFB FLES / Filipino PathwayImmM Immersion / Mandarin PathwayImmS Immersion / Spanish PathwayJBBP Bilingual Bicultural Program / Japanese

 • 20 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  TUkLASin AnG MAAGAnG PAG-AArAL 1. Mga Paaralan para sa Maagang Pag-aaralC3 Argonne EES PK/TK 750 16th Avenue 94118 750-8617F7 Leola Havard EES PK/TK* 1551Newcomb Avenue 94124 695-5660D2 Jefferson EES 1350 25th Avenue 94122 759-2852D5 Theresa Mahler EES 990 Church Street 94114 695-5871G5 John McLaren EES PK/TK* 2055 Sunnydale Avenue 94134 469-4519D1 Noriega EES PK/TK* 2 1775 44th Avenue 94122 759-2853B4 Presidio EES PK/TK* 387 Moraga Avenue, Presidio 94129 561-5822E6 Zaida T. Rodriguez EES PK/TK 421 Bartlett Street 94110 695-5844G4 San Miguel EES* 300 Seneca Avenue 94112 469-4756E5 Junipero Serra Annex EES PK/TK 1 155 Appleton Street 94110 920-5138B6 Commodore Stockton EES PK/TK* 2 1 Trenton Street 94108 291-7932A5 Tule Elk Park EES PK/TK* 2110 Greenwich Street 94123 749-3551

  2. Mga Paaralang Elementarya na may mga Programang PreK o Out-of-School (Wala sa Paaralan)*

  D6 Bryant (PreK-5)* 1 2641 25th Street 94110 695-5784C6 Bessie Carmichael (PreK-TK-8)* 45 Cleveland Street 94103 615-8450D6 Cesar Chavez (PreK-5) 825 Shotwell Street 94110 695-5765B5 Dr. William L. Cobb (PreK-5) 2725 California Street 94115 749-3436F7 Dr. Charles Drew (PreK-TK-5)* 50 Pomona Avenue 94124 330-1546E5 Fairmount (PreK-5) 1 65 Chenery Street 94131 695-5669E6 Leonard R. Flynn (TK-5)* 3125 Cesar Chavez Street 94110 695-5782D4 Grattan (PreK-5)* 165 Grattan Street 94117 759-2850G5 Guadalupe (PreK-5)* 859 Prague Street 94112 469-4753G7 Bret Harte (PreK-TK-5)* 1 950 Hollister Avenue 94124 330-1545D3 Jefferson* 1325 18th Avenue 94122 759-2795D1 Francis Scott Key * 1530 43rd Avenue 94122 759-2811B6 Gordon J. Lau (PreK-5) 954 Washington Street 94108 291-7921D6 Las Americas @ Moscone 1&2 801 Treat Avenue 94110 695-5746F8 Malcolm X (PreK-5) 350 Harbor Road 94124 695-5950F5 Monroe* 260 Madrid Street 94112 469-4736D6 George R. Moscone (PreK-5)* 2576 Harrison Street 94110 695-5736C5 John Muir (PreK-5) 380 Webster Street 94117 241-6335A6 Jean Parker * 840 Broadway Street 94133 291-7990G3 Jose Ortega (PreK-5) 400 Sargent Street 94132 469-4726B5 Raphael Weill @ Rosa Parks (PreK-5)* 1501 O'Farrell Street 94115 749-3548B6 Redding (TK-5)* 1421 Pine Street 94109 749-3525F6 Paul Revere (PreK-8) 555 Tompkins Avenue 94110 695-5656D4 Rooftop (PreK-8) 443 Burnett Street 94131 695-5691F5 Junipero Serra * 625 Holly Park Circle 94110 695-5685B5 SF Public Montessori (PreK-5)* 2340 Jackson Street 94115 749-3544D5 Sanchez (PreK-5) 325 Sanchez Street 94114 241-6380G3 Sheridan (TK-5) 431 Capitol Avenue 94112 469-4089B6 Spring Valley School* 1451 Jackson Street 94109 749-3535D7 Starr King (PreK-5) 1215 Carolina Street 94107 695-5797B3 Sutro* 235 12th Avenue 94118 750-8525F6 Edward R. Taylor (PreK-5) 2 423 Burrows Street 94134 330-1530B6 Tenderloin Community (PreK-5) 627 Turk Street 94102 614-3000D7 Daniel Webster * 465 Missouri Street 94107 695-5787

  *Departamento ng Maagang Pag-aaral, Programa na out-of-school na panahon na may mga Serbisyo pagkatapos o bago ang bakasyon para sa Taglamig/Tagsibol, o Tag-araw. 1. Mag-aalok ang mga paaralang ito ng programang Dual language learner (nag-aaral ng dalawang wika) na Pre-K sa Kastila2. Mag-aalok ang mga paaralang ito ng programang Dual language learner (nag-aaral ng dalawang wika) na Pre-K sa Kastila

 • !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8!!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8 !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8!!8

  !!8!!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8!!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  !!8

  MA

  LCO

  LM X

  (PK-

  5)

  Las

  Am

  eric

  as

  ORT

  EGA

  (PK-

  5)

  John

  McL

  aren

  EES

  PK/T

  K*

  San

  Mig

  uel E

  ES*Ju

  nipe

  ro S

  erra

  Ann

  exEE

  S PK

  /TK

  Leol

  a H

  avar

  d EE

  SPK

  /TK*

  Nor

  iega

  EES

  PK/T

  K*

  Jeff

  erso

  nEE

  S

  Arg

  onne

  EES

  PK/T

  K

  Ther

  esa

  Mah

  ler E

  ES

  Pres

  idio

  EES

  PK/T

  K*

  Tule

  Elk

  Par

  k EE

  SPK

  /TK*

  Zaid

  a Ro

  drig

  uez

  EES

  PK/T

  K

  Com

  mod

  ore

  Stoc

  kton

  EES

  PK/T

  K*

  ROO

  FTO

  P(P

  K-5)

  HA

  RTE

  (PK-

  TK-5

  )*

  BRYA

  NT

  (PK-

  5)*

  LAU

  (PK-

  5) WEB

  STER

  *

  DRE

  W(P

  K-TK

  -5)*

  TAYL

  OR

  (PK-

  5)

  COBB

  (PK-

  5)

  KEY*

  GRA

  TTA

  N(P

  K-5)

  *

  GU

  AD

  ALU

  PE(P

  K-5)

  *

  CHAV

  EZ(P

  K-5)

  PARK

  ER*

  JEFF

  ERSO

  N*

  MU

  IR(P

  K-5)

  SERR

  A*

  FLYN

  N*MO

  SCO

  NE

  (PK-

  5)*

  MO

  NRO

  E*

  Raph

  ael W

  eill

  (PK-

  5)*

  RED

  DIN

  G(T

  K-5)

  *

  SHER

  IDA

  N(P

  K-TK

  -5)

  SPRI

  NG

  VALL

  EY*

  STA

  RR

  KIN

  G(P

  K-5)

  SUTR

  O*

  TEN

  DER

  LOIN

  (PK-

  5)

  SAN

  CHEZ

  (PK-

  5)

  CAR

  MIC

  HA

  EL(P

  reK

  -TK-

  8)*

  FAIR

  MO

  UN

  T(P

  reK

  -5)

  REV

  ERE

  (Pre

  K-8

  )

  SF P

  UB

  LIC

  MO

  NTE

  SSO

  RI (

  PreK

  -5)*

  Early

  Edu

  catio

  n Sc

  hool

  s (E

  ES)

  SFU

  SD P

  reK

  inde

  rgar

  ten

  (PK

  )Tr

  ansi

  tiona

  l Kin

  derg

  arte

  n (T

  K)

  !!8PK

  or O

  ut o

  f Sch

  ool T

  ime

  Prog

  ram

  *

  !!8SF

  USD

  Ear

  ly E

  duca

  tion

  Scho

  ols

  Pro

  duce

  d by

  the

  Edu

  catio

  nal

  Pla

  cem

  ent C

  ente

  rG

  IS-G

  roup

  9/1

  2/16

  *Ear

  ly E

  duca

  tion

  Dep

  artm

  ent

  Out

  -of-S

  choo

  l Tim

  e P

  rogr

  am w

  ithA

  fter,

  Bef

  ore,

  Win

  ter/S

  prin

  g B

  reak

  , or S

  umm

  er S

  ervi

  ces.

  Doc

  umen

  t Nam

  e: S

  FUS

  D P

  K 07

  2216

  _CYA

  N

  A B C D E F G

  A B C D E F G

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

 • 22 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA

  TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA Nilalayon ng polisyang ito sa pagpupu-westo o pagtatalaga sa mga mag-aaral ang maipagkaloob ang pinakapinipili ng mga mag-aaral, at naniniwala kami na dapat matugunan, hanggat maaari, ang pinakamaraming pinakapinipili ng lahat ng mga pamilya sa San Francisco. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na papasok sa Kindergarten na mag-aplay sa anumang paaralan ng SFUSD. Ang mga estudyante naman na nasa mga gradong hindi transisyonal (mga grado 1-4) ay maaaring mag-aplay para lumipat o mabigyan ng puwesto sa iba pang paaralan. Hinihikayat namin ang mga pamilya na lumibot at makipag-usap sa mga kawani sa mga paaralan at sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang matukoy nila ang mga mapagpipiliang paaralan na higit na makatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang anak. (Tingnan ang seksiyon sa Paglipat ng Paaralan na nasa pahina 131.)

  Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapatala o pagpapa-enrol bago ang Enero 13, 2017. Puwede kayong maglista ng kahit ilang pinipiling paaralan, kung saan nasa pinaka-itaas ng listahan ang paaralang pinakagusto ninyo. Ipapadala ang pagpapabatid o notipikasyon sa Marso 17, 2017.

  Elementarya MiddleCarverFeinsteinStarr KingOrtegaSloat

  Aptos MS

  CarverDrewHarteMalcolm X

  Brown MS

  LakeshoreLongfellowMiralomaSheridanSunnyside

  Denman MS

  BryantChavezFairmountMarshall ESMcKinleyMilkSanchez

  Everett MS

  Elementarya MiddleCEC*ChinGarfieldParkerTenderloinYick Wo

  Francisco MS

  DrewGrattanJeffersonKeyStevensonSunset

  Giannini MS

  MonroeMosconeSerraUlloaWest Portal

  Hoover MS

  HillcrestMalcolm XTaylor

  King MS

  AlvaradoFlynnGlen ParkHarteMECMuirWebster

  Lick MS

  LauMontessoriReddingShermanSpring Valley

  Marina MS

  AlamoArgonneClarendonLafayetteParks

  Presidio MS

  CIS at De AvilaCobbMcCoppinNew TraditionsPeabodySutro

  Roosevelt MS

  CEC*ClevelandEl DoradoGuadalupeVis Valley ES

  Vis Valley MS

  *Ipadadala ang mga Mag-aaral ng CeC sa Francisco at Vis. Valley, batay sa lapit ng middle school sa tahanan

  Elementarya tungo sa Middle School Feeder Mahalagang malay ang mga magu-lang tungkol sa middle school feeder (sistema ng pagtatambal ng paaralang elementarya sa pupuntahang middle school) kapag pumipili ng paaralang pang-elementarya. Tatanggap ang mga estudyanteng nasa ika-5 grado ng mataas na prayoridad sa puwesto tungo sa nakatalaga sa kanilang middle school feeder. Nakabatay ang preperensiya sa middle school sa paaralang elementarya na pinasukan nila.

 • Map

  !4)

  !4)

  !4)

  !4)

  !44

  !44

  !44

  !44

  !44

  !43

  !43!43

  !43

  !43

  !45!45

  !45!45

  !46

  !46!46

  !46

  !45

  BRO

  WN

  !46

  !4)

  !44!43

  !45

  !43

  !4) LIC

  K

  KIN

  G

  APT

  OS

  MA

  RIN

  A

  HO

  OV

  ER

  DEN

  MA

  N

  EVER

  ETT

  PRES

  IDIO

  GIA

  NN

  INI

  ROO

  SEV

  ELT

  FRA

  NCI

  SCO

  VIS

  VALL

  EY

  GU

  AD

  ALU

  PE

  EL D

  OR

  AD

  O

  CLEV

  ELA

  ND

  VIS

  VALL

  EY

  COBB

  PEA

  BOD

  Y

  MCC

  OPP

  IN

  SUTR

  O

  NEW

  TR

  AD

  ITIO

  NS

  PAR

  KSA

  LAM

  O ARG

  ON

  NE

  LAFA

  YETT

  E

  CLA

  REN

  DO

  N

  LAU

  SHER

  MA

  N

  RED

  DIN

  G

  SPRI

  NG

  VA

  LLEY

  MU

  IR

  HA

  RTE

  ALV

  ARA

  DO

  GLE

  N P

  ARK

  FLYN

  N

  TAYL

  OR

  MA

  LCO

  LM X

  HIL

  LCR

  EST

  BRYA

  NT

  WEB

  STER

  SERR

  A

  MO

  SCO

  NE

  ULL

  OA

  WES

  T PO

  RTA

  L

  MO

  NR

  OE

  KEY

  DRE

  W

  SUN

  SET

  STEV

  ENSO

  N

  JEFF

  ERSO

  N

  G

  RAT

  TAN

  PAR

  KER

  YICK

  WO

  GA

  RFIE

  LD

  TEN

  DER

  LOIN

  CHIN

  MIL

  K

  CHA

  VEZ

  MCK

  INLE

  Y

  SAN

  CHEZ

  MIR

  ALO

  MA

  LAKE

  SHO

  RE

  LON

  GFE

  LLO

  WSUN

  NYS

  IDE

  SHER

  IDA

  N

  SLO

  AT

  ORT

  EGA

  CARV

  ER

  KIN

  G

  FEIN

  STEI

  N

  Mar

  shal

  l (K

  -5)

  Fair

  mou

  nt (K

  -5)

  CIS

  @ D

  eAvi

  la (K

  -5)

  Mis

  sion

  Ed.

  Cen

  ter

  (K-5

  )

  Chin

  ese

  Ed. C

  ente

  r (K

  -5)

  SF P

  ublic

  Mon

  tess

  ori (

  K-5)

  Pro

  duce

  d by

  the

  Edu

  catio

  nal

  Pla

  cem

  ent C

  ente

  rG

  IS-G

  roup

  San

  Fran

  cisc

  oU

  nifie

  d Sc

  hool

  Dis

  tric

  tM

  iddl

  e Sc

  hool

  Fee

  ders

  Ele

  men

  tary

  Atte

  ndan

  ce A

  reas

  Mid

  dle

  Sch

  ools

  E

  lem

  enta

  ry S

  choo

  ls w

  ith

  Atte

  ndan

  ce A

  rea

  City

  wid

  e E

  lem

  enta

  ry S

  choo

  ls

  Doc

  umen

  t Nam

  e: S

  FUS

  D M

  S F

  eede

  rs 1

  0021

  4 B

  lack

  and

  CYA

  N

  A B C D E F G

  A B C D E F G

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

 • 24 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  A. Mga Paaralang Elementarya na nasa At-tendance Area (Teritoryong Pinagsisilbihan )*Ang mga Attendance area (teritoryong pinagsisilbihan) ay mga hangga-nang heyograpiko sa paligid ng karamihan sa mga paaralang elementarya sa kabuuan ng distrito. Walang mga attendance area para sa mga middle at high school. Lumikha kami ng mga attendance area para magkaroon ng sistema sa pagtulong sa inyo na makakuha ng puwesto sa paaralang elementarya sa inyong attendance area kung nanaisin niyo ito. Hindi ninyo kinakailngang hilingin ang paaralang elementarya na nasa inyong attendance area, at hindi rin naman garantisado ang inyong puwesto sa paaralang elementarya na nasa inyong attendance area.

  B2 Alamo ES 250-23rd Avenue 94121 750-8456

  D5 Alvarado ES 625 Douglass Street 94114 695-5695

  C3 Argonne ES 680-18th Avenue 94121 750-8460

  D6 Bryant ES 2641-25Th Street 94110 695-5780

  F7 Carver (Dr George W) ES 1360 Oakdale Avenue 94124 330-1540

  D6 Chavez (Cesar) ES 825 Shotwell Street 94110 695-5765

  A6 Chin (John Yehall) ES 350 Broadway Street 94133 291-7946

  D4 Clarendon ES 500 Clarendon Avenue 94131 759-2796

  G5 Cleveland ES 455 Athens Street 94112 469-4709

  B5 Cobb (Dr William L) ES 2725 California Street 94115 749-3505

  F7 Drew (Dr Charles) College Preparatory Academy ES

  50 Pomona Avenue 94124 330-1526

  G6 El Dorado ES 70 Delta Street 94134 330-1537

  E2 Feinstein (Dianne) ES 2550-25th Avenue 94116 615-8460

  E6 Flynn (Leonard R) ES 3125 Cesar Chavez Street 94110 695-5770

  A6 Garfield ES 420 Filbert Street 94133 291-7924

  F5 Glen Park ES 151 Lippard Avenue 94131 469-4713

  D4 Grattan ES 165 Grattan Street 94117 759-2815

  G5 Guadalupe ES 859 Prague Street 94112 469-4718

  G7 Harte (Bret) ES 1035 Gilman Avenue 94124 330-1520

  F6 Hillcrest ES 810 Silver Avenue 94134 469-4722

  D3 Jefferson ES 1725 Irving Street 94122 759-2821

  D1 Key (Francis S) ES 1530-43rd Avenue 94122 759-2811

  C2 Lafayette ES 4545 Anza Street 94121 750-8483

  F2 Lakeshore ES 220 Middlefield Drive 94132 759-2825

  B6 Lau (Gordon J) ES 950 Clay Street 94108 291-7921

  G4 Longfellow ES 755 Morse Street 94112 469-4730

  F8 Malcolm X Academy ES 350 Harbor Road 94124 695-5950

  C3 McCoppin (Frank) ES 651-6th Avenue 94118 750-8475

  C5 McKinley ES 1025-14th Street 94114 241-6300

  D5 Milk (Harvey) Civil Rights ES

  4235-19th Street 94114 241-6276

  E4 Miraloma ES 175 Omar Way 94127 469-4734

  F5 Monroe ES 260 Madrid Street 94112 469-4736

  D6 Moscone (George R) ES 2576 Harrison Street 94110 695-5736

  C5 Muir (John) ES 380 Webster Street 94117 241-6335

  C4 New Traditions ES 2049 Grove Street 94117 750-8490

  G3 Ortega (Jose) ES 400 Sargent Street 94132 469-4726

  A6 Parker (Jean) ES 840 Broadway Street 94133 291-7990

  B5 Parks (Rosa) ES 1501 O'Farrell Street 94115 749-3519

  B3 Peabody (George) ES 251-6th Avenue 94118 750-8480

  B6 Redding ES 1421 Pine Street 94109 749-3525

  D5 Sanchez ES 325 Sanchez Street 94114 241-6380

  F5 Serra (Junipero) ES 625 Holly Park Circle 94110 695-5685

  G3 Sheridan ES 431 Capitol Avenue 94112 469-4743

  A5 Sherman ES 1651 Union Street 94123 749-3530

  F3 Sloat (Commodore) ES 50 Darien Way 94127 759-2807

  B6 Spring Valley Science ES 1451 Jackson Street 94109 749-3535

  D7 Starr King ES 1215 Carolina Street 94107 695-5797

  E2 Stevenson (Robert L) ES 2051-34th Avenue 94116 759-2837

  F4 Sunnyside ES 250 Foerster Street 94112 469-4746

  E1 Sunset ES 1920-41st Avenue 94116 759-2760

  B3 Sutro ES 235-12th Avenue 94118 750-8525

  F6 Taylor (Edward R) ES 423 Burrows Street 94134 330-1530

  B6 Tenderloin Community ES 627 Turk Street 94102 749-3567

  E1 Ulloa ES 2650- 42nd Avenue 94116 759-2841

  G6 Visitacion Valley ES 55 Schwerin Street 94134 469-4796

  D7 Webster (Daniel) ES 465 Missouri Street 94107 695-5787

  E3 West Portal ES 5 Lenox Way 94127 759-2846

  A6 Wo (Yick) ES 2245 Jones Street 94133 749-3540

  B. Mga Paaralang Elementarya sa Kabuuan ng Lungsod (Citywide)*Ang ibig sabihin ng kabuuan ng lungsod (citywide) ay walang mga atten-dance area, at dahil dito, hindi magkakaroon ng tie-breaker (pamamaraan ng pagpapasya sakaling may magtabla sa pagpasok ) para sa mga mag-aaral na nakatira malapit sa paaralan.

  D6 Buena Vista Horace Mann (K-8)

  3351-23rd Street 94110 695-5881

  C4 Chinese Immersion School (K-5)

  1250 Waller Street 94117 241-6325

  C6 Carmichael (Bessie) (PreK-5) 375-7th Street 94103 615-8441

  C7 Carmichael (Bessie) (6-8) 824 Harrison Street 94107 291-7983

  B6 Chinese Ed. Center (K-5) 657 Merchant Street 94111 291-7918

  E5 Fairmount (PreK-5) 65 Chenery Street 94131 695-5669

  D2 Lawton (K-8) 1570-31st Avenue 94122 759-2832

  A4 Lilienthal (Claire) (3-8) 3630 Divisadero Street 94123 749-3516

  B4 Lilienthal (Claire) (K-2) 3950 Sacramento Street 94118 750-8603

  D6 Marshall (K-5) 1575-15th Street 94103 241-6280

  E5 Mission Ed. Center (K-5) 1670 Noe Street 94131 695-5313

  F6 Revere (Paul) (PreK-8) 555 Tompkins Avenue 94110 695-5656

  D4 Rooftop (5-8) 500 Corbett Avenue 94114 522-6757

  D4 Rooftop (PreK-4) 443 Burnett Street 94131 695-5692

  F5 SF Community (K-8) 125 Excelsior Avenue 94112 469-4739

  B5 SF Public Montessori (PreK-5)

  2340 Jackson Street 94115 749-3544

  D3 Yu, Alice Fong (K-8) 1541-12th Avenue 94122 759-2764

  TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA

 • Map!!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4!!4

  !!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4 !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4!!4

  !!4

  !!4

  !!4

  !!4

  Reve

  re (P

  reK

  -8)

  Reve

  re (P

  reK

  -8)

  Law

  ton

  (K-8

  )La

  wto

  n (K

  -8)

  Roof

  top

  (5-8

  )Ro

  ofto

  p (5

  -8)

  Roof

  top

  (Pre

  K-4

  )Ro

  ofto

  p (P

  reK

  -4)

  Buen

  a V

  ista

  Hor

  ace

  Man

  n Bu

  ena

  Vis

  ta H

  orac

  e M

  ann

  (K-8

  )(K

  -8)

  Mar

  shal

  l (K-

  5)M

  arsh

  all (

  K-5)

  Fair

  mou

  nt (P

  reK

  -5)

  Fair

  mou

  nt (P

  reK

  -5)

  Carm

  icha

  el (6

  -8)

  Carm

  icha

  el (6

  -8)

  Lilie

  ntha

  l (3-

  8)Li

  lient

  hal (

  3-8)

  Lilie

  ntha

  l (K

  -2)

  Lilie

  ntha

  l (K

  -2)

  Carm

  icha

  el (P

  reK

  -8)

  Carm

  icha

  el (P

  reK

  -8)

  SF C

  omm

  unit

  y (K

  -8)

  SF C

  omm

  unit

  y (K

  -8)

  CIS

  @ D

  eAvi

  la (K

  -5)

  CIS

  @ D

  eAvi

  la (K

  -5)

  Alic

  e Fo

  ng Y

  u (K

  -8)

  Alic

  e Fo

  ng Y

  u (K

  -8)

  Mis

  sion

  Ed.

  Cen

  ter

  (K-5

  )M

  issi

  on E

  d. C

  ente

  r (K

  -5)

  Chin

  ese

  Ed. C

  ente

  r (K

  -5)

  Chin

  ese

  Ed. C

  ente

  r (K

  -5)

  SF P

  ublic

  Mon

  tess

  ori

  SF P

  ublic

  Mon

  tess

  ori

  (Pre

  K-5

  )(P

  reK

  -5)

  KEY

  LAU

  MU

  IR

  COBB

  DR

  EW

  PARK

  S

  SER

  RA

  MIL

  K

  SLO

  AT

  HA

  RTE

  ALA

  MO

  SUN

  SET

  ORT

  EGA

  PARK

  ER

  CAR

  VER

  CHA

  VEZ

  TAYL

  OR

  BRYA

  NT

  STA

  RR K

  ING

  SHER

  MA

  N

  YICK

  WO

  MO

  SCO

  NE

  PEA

  BOD

  Y

  WEB

  STER

  ARG

  ON

  NE

  MCK

  INLE

  Y

  GA

  RFIE

  LD

  MCC

  OPP

  IN

  ALV

  ARA

  DO

  MA

  LCO

  LM X

  STEV

  ENSO

  N

  MIR

  ALO

  MA

  LAK

  ESH

  OR

  E

  LAFA

  YETT

  E

  HIL

  LCRE

  ST

  GU

  AD

  ALU

  PE

  FEIN

  STEI

  N

  EL D

  ORA

  DO

  CLEV

  ELA

  ND

  CLA

  REN

  DO

  N

  VIS

  VA

  LLEY

  ULL

  OA

  TEN

  DER

  LOIN

  LON

  GFE

  LLO

  W

  WES

  T PO

  RTA

  L

  SUN

  NYS

  IDE

  RED

  DIN

  G

  SU

  TRO

  MO

  NR

  OE

  JEFF

  ERSO

  N

  GRA

  TTA

  N

  NEW

  TR

  AD

  ITIO

  NS

  CHIN

  SHER

  IDA

  N

  GLE

  N P

  AR

  K

  SAN

  CHEZ

  FLYN

  N

  SPR

  ING

  VA

  LLEY

  San

  Fran

  cisc

  oU

  nifie

  d Sc

  hool

  Dis

  tric

  tEl

  emen

  tary

  Sch

  ools

  !!4El

  emen

  tary

  Sch

  ools

  with

  atte

  ndan

  ce a

  rea

  !!4C

  ityw

  ide

  Ele

  men

  tary

  Sch

  ools

  Elem

  enta

  ry A

  ttend

  ance

  Are

  as

  Pro

  duce

  d by

  the

  Edu

  catio

  nal

  Pla

  cem

  ent C

  ente

  rG

  IS-G

  roup

  .

  Doc

  umen

  t Nam

  e: S

  FUS

  D E

  S 1

  0021

  4_C

  YAN

  A B C D E F G

  A B C D E F G

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

  1 |

  2 |

  3 |

  4 |

  5 |

  6 |

  7 |

  8 |

  9

 • 26 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

  GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

  oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

  AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

  MULTiLinGUAL PATHWAyS

  STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

  ACADEMIC ENRICH-MEnT

  MiDDLE SCHOOL FED

  Alamo (K-5) No. 413 250 23rd Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

  Tel: 415-750-8456 Fax: 415-750-8434 Web: friendso-falamo.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Rosa A. Fong

  9 am Huwebes mula Oktubre hang-gang sa unang linggo ng Enero

  Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

  Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

  Pangangalaga sa Umaga (Morn-ing Care) sa paaralang ito.

  Mga pisikal na gawain o recess (pahinga o minindal), Programang Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)/Pangangalaga sa Umaga, M-Fri; Pag-aaral ng Wikang Ruso sa Umaga M, W, F; Koro (Chorus) sa Umaga M, W, Fri

  RDASC, Programa sa wikang Tsino (Can-tonese/Mandarin) M hanggang F; Programa sa Wikang Ruso M hanggang F; Ceramics; Pisikal na Edukasyon; mga klase sa wikang Espanyol

  Programa sa wikang Cantonese, Programa sa wikang Tsino, Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Programa sa wikang Espanyol, Pagtututor, Akademikong chess, Drama, Sayaw, Sports , Mga Pisikal na gawain o recess,Paggamit ng Keyboard (Keyboard Educators)

  Pagtututor, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa Pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART)

  Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sining ng Pagganap, Sin-ing biswal, Ceram-ics, Paghahardin, Drama

  Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolo-hiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

  Presidio

  Alice Fong Yu (K-8) No. 485 1541 12th Avenue 8:40AM - 3:30PM

  Tel: (415) 759-2764 Fax: (415) 242-2507 Web: http://www.afypa.org Punong-Guro (Principal): Liana Szeto

  Martes at Hu-webes nang 9:30 AM tuwing Oktu-bre. Pakitawagan ang opisina para sa anumang detalye.

  Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

  May makukuha na pribadong pangangalaga sa bata (childcare) na nonprofit) sa paaralan.

  Pinaka-unang Programa sa Pa-glubog sa wikang Tsino (Chinese Immersion Pilot Program) ng Alice Fong Yu (Canton-ese, K-8)

  Alice Fong Yu

  Alvarado (K-5) No. 420 625 Douglass Street 7:50AM - 1:50PM

  Tel: (415) 695-5695 Fax: (415) 695-5447 Web: alvarados-chool.net, Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Sara Rich-Shenkan

  Miyerkoles tuwing 8:15 ng umaga sa panahon ng pagpapatala o pagpapa-enroll. May makukuhang mga tour sa wikang Espanyol. Magpareserba para sa mga tour online sa alvara-doschool.net.

  Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

  Nagpapakain ng almusal araw-araw simula 7:30AM. Tumutulong ang patrolyang pangkaligtasan (safety patrol) ng ika-limang grado sa pagha-hatid ng mga bata sa umaga. May PE at oras sa pagbilog (circle time) sa kabuuan ng paaralan para sa mga espesyal na selebrasyon at pag-awit.

  Ang Alvarado After School ay isa sa pinaka-malaki at pinakakomprehensibong programa pagkatapos ng klase (after school) sa lungsod, at pinatatakbo ito ng GLO. Nag-aalok kami ng mahigit 120 scholarship sa pamamagitan ng programang Excel, kung kayat nakapapasok ang marami sa aming mga estudyante nang libre. Mayroon din kaming malawak na hanay ng mga club na pinatatakbo ng mga magulang, kagaya ng para sa sining, pananahi, pagtakbo, computer coding, yearbook, potograpiya, mga wikang dayuhan, at iba pa.

  Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway (Espanyol, K-5)

  Nagkikita linggo-linggo ang programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP) para magbigay ng suporta sa mga estudyanteng may mga pangangailangan na nakaaapekto sa kanilang edukasyon. Isinasagawa ang mga pulong ng Pangkat para sa Pagbibigay ng Suporta sa Mag-aaral (Student Support Team), kung saan kasama ang mga magulang, ayon sa pangangailangan. Nagkakaloob ng suporta ang mga tutor sa Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recovery) o Pagbabalik sa Pagbabasa (programa kung saan isa-sa-isa ang pagtuturo sa pagbabasa), Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners) at Pagbasa at Pagsulat (Literacy) para mapahusay pa ang pagbasa at pagsulat. Nagbibigay ng suporta ang mga Sand Play Terapista at half-time na LSP sa larangang sosyo-emosyonal.

  Nag-aalok kami ng 2D/3D na puwedeng piliin (elektibo) na klase sa Sining, Orff na mga sesyon sa musika para sa lahat ng grado, at instruksiyon sa instrumental na musika sa maliliit na grupo para sa mga grado 4 at 5. Nagpapalabas ag bawat klasrum kahit isang beses sa isang taon sa asembleya ng buong paaralan. Nagdaraos din kami na taunang Palihan sa Sining para sa Araw ng mga Patay (Dia de los Muertos Art Workshop) tuwing Oktubre para sa mga pamilya, at maraming duma-dalo dito.

  Tumatanggap ang lahat ng mga estudy-ante ng instruksiyon sa computer sa pama-magitan ng ating guro sa teknolohiya sa isang napahusay nang computer lab at instruksiyon sa aklatan (Aklatan) sa ating kapapaganda pa lamang na aklatan ng paaralan. Nag-aalok din kami ng naiibang siyensiya sa lab na itinuturo ng kontratis-ta sa siyensiya para sa lahat ng grado sa Siy-ensiya lab. Nag-uuwi linggo-linggo ang mga estudyanteng nasa mga grado K-2 ng Science Sacks para sa Sabadot Linggo.

  Lick

  Argonne (K-5) No. 435 680 18th Ave. 8:30 am M-F hanggang 2:40 pm MF; Sesyon sa Tag-araw 1pm para sa Kindergarten; 2pm para sa mga grado 1-5

  Tel: 415-750-8460 Fax: 415-750-8462 Web: www.argon-nesf.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Cami Okubo

  8:45 am Lunes sa 10/10/16; 10/24/16; 11/