of 148 /148
Gabay sa Pagpapatala Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017 2017-2018

Gabay sa Pagpapatala

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gabay sa Pagpapatala

Gabay sa Pagpapatala

Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017

2017-2018

Page 2: Gabay sa Pagpapatala

2

[Interim Superintendente]Myong Leigh

[Presidente]Mr. Matt Haney

[Bise President]Mr. Shamann Walton

[Komisyoner]Ms. Sandra Lee Fewer

[Komisyoner]Ms. Hydra Mendoza-McDonnell

[Komisyoner]Dr. Emily M. Murase

[Komisyoner]Ms. Rachel Norton

[Komisyoner]Ms. Jill Wynns

555 Franklin St,San Francisco, CA 94102Phone: 415-241-6085 Fax: 415-241-6087www.sfusd.edu

[Maaaring magbago ang impormasyon]Tumpak ang impormasyon na nasa gabay na ito sa panahon ng publikasyon (Oktubre 2016). Gayon pa man, posibleng mailipat, matanggal, mapaliit, mabago o maidagdag ang ilan sa mga programa. Ilalathala ang mga malalaking pagbabago kapag napag-alaman na ang mga ito.

School District

Lupon ng Edukasyon

San Francisco Unified

Mahal na mga Magulang, Pamilya, at Mag-aaral:

Salamat sa pagpili sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco.

Dito sa SFUSD, itinutulak kami araw-araw ng tunguhin na lalo pang kumalinga ng mga mag-aaral na

lubusang nakikilahok at puno ng saya. Habang ipinagmamakali namin ang iba’t ibang handog ng mga paaralan, tinitiyak ko rin sa inyo na anumang paaralan ang pasukan ng inyong anak, may mga bagay na maaasahan kayo.

Mayroong mahuhusay na guro ang ating distrito at naniniwala sila na dapat mabigyan ang mga estudyante ng mga mapanghamon at nagtuturong mga karanasan; dahil sa mga karanasang ito, nasasanay ang mga estudyanteng mag-isip nang mabuti, at nasusuportahan din na maging mahusay ang kanilang mga kakayahan upang maihanda sila sa panghabambuhay na tagumpay.

Pinahahalagahan namin ang pagkakaiba-iba (diversity) at may pananagutan kami na magbigay ng suporta sa mga mag-aaral na nagmumula sa lahat ng uri ng karanasan at paraan ng pag-aaral.

Naghahandog ang bawat paaralan sa mga estudyante ng mga oportunidad para malinang ang kanilang pagkamalikhain at kagalingan sa pamamagitan ng sining biswal, musika, pisikal na edukasyon, at pagkakaroon ng access sa mga aklatan, pati na rin sa mga mapagkukunan ng kaalaman sa labas ng paaralan.

Gumagamit kami ng holistikong lapit sa pagsuporta sa mga estudyante upang magkamit sila ng tagumpay sa kani-kanilang mga buhay at magkaroon ng positibong epekto sa ating lungsod.

Makatutulong ang gabay na ito sa inyo, at sa inyong anak na malaman ang mga oportunidad sa SFUSD. Naririto ang aming website na nasa maraming wika at ang mga tagapayo sa pagpapatala (enrollment counselors) para matulungan kayo sa proseso ng aplikasyon sa mga paaralan ng SFUSD.

Prayoridad namin ang edukasyon ng inyong anak. Inaasahan naming mapaglingkuran kayo.

Sumasainyo,

Pansamantalang Superintendente (Interim Superintendent) Myong Leigh

A WorD Pansamantalang Superintendente Myong Leigh

Page 3: Gabay sa Pagpapatala

3

Pahayag Ukol sa MisyonAraw-araw, nagkakaloob kami sa bawat mag-aaral ng de-kalidad na pagtuturo at pantay-pantay na pagsuporta na kailangan para umunlad sa ika-21 siglo.

Bisyon ng Tagumpay ng Mag-aaralMadidiskubre ng bawat estudyanteng pumpasok sa mga paaralan ng SFUSD ang kanyang kislap, pati na rin ang matibay na pagkilala sa sarili at tunguhin. Magtatapos ng high school ang bawat estudyante nang handa para sa kolehiyo at karera at nagtataglay ng mga kakayahan, kapasidad, at disposisyong nakabalangkas sa Mga Katangian ng mga Nagtatapos (Graduate Profile) ng SFUSD.

to San Francisco Public Schools

WelcomeBienvenido أهاًل بكم

Page 4: Gabay sa Pagpapatala

4

GABAy SA PAGPAPATALA San Francisco Unified School District | 2017-2018 School Year

10

Tu k l a s i n 6 Tuklasin ang SFUSD8 Mga Mahahalagang Petsa

10 Ang Proseso ng Pagpapatala sa SFUSD12 Mga Hakbang: Tumuklas. Mag-aplay. Magpatala.14 Mga Workshop sa Pagtuklas

15 Ang Bus para sa Pag-eenrol

16 Tuklasin ang Maagang Pag-aaral

22 Tuklasin ang mga Paaralang Elementarya

58 Tuklasin ang mga Middle School

66 Tuklasin ang mga High School

80 Tuklasin ang mga Programang After School

84 Mga Paaralang Tsarter

85 Naka-base sa Tahanan na Edukasyong Pangkomunidad

86 Pakikilahok ng mga Pamilya at Komunidad

87 Libreng mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon

88 Mga Pagkakataon para sa Pakikisangkot ng mga Magulang

90 Espesyal na Edukasyon

102 GATE: Edukasyon para sa May Natatanging Kakayahan at may Talento

103 Transportasyon

M a g - a p l a y104 Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan

106 Mga Kinakailangang Dokumento

108 Mga Kapatid

108 Mga Kinakailangan para sa Pagpapatunay ng Edad

109 Programa para sa Transisyonal na Kindergarten

112 Mga Pagtatasa sa Kakayahan sa Pangunahing Wika

114 Mga Landas ng Edukasyong nasa Mahigit sa Isang Wika

122 Impormasyon Tungkol sa Kalusugan

124 Mga Pamilya at Kabataang Nasa Transisyon

126 Mga Kahilingan para sa Paglipat sa Ibang Distrito

127 Mga Mag-aaral na J-1 Foreign Exchange

109

Programa para sa Transisyonal na

Kindergarten

Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan

Page 5: Gabay sa Pagpapatala

5

ContentsM a g p a t a l a128 Pagtanggap sa Alok na Mabigyan ng Puwesto sa Isang Paaralan

129 Panahon para sa Pagtatalaga ng Mapapasukang Paaralan

129 Proseso para sa mga Naghihintay Makapasok

130 Proseso para sa mga Apela

131 Mga Paglipat

133 Kahilingan para sa Paglipat sa Tagsibol

134 Placement Policy

Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan 134 Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan136 Mangyaring Ipaliwanag!138 Paano gumagana ang programa ng kompyuter para sa pagtata laga ng mga mag-aaral sa mga paaralan?140 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa mga Programa para sa Transisyonal na Kindergarten 141 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa Elementarya sa Paaralang Pampook142 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Paaralang Elementarya sa Kabuuan ng Lungsod143 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagsasok sa mga Middle School144 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga High School145 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Programa sa Wika sa Kabuuan ng Lungsod146 Ano ang mangyayari kapag hindi ako natanggap sa isang hiniling na paaralan?147 Mapa ng mga Larangan para sa mga Marka sa Eksamen

Page 6: Gabay sa Pagpapatala

6 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

[Pangkalahatang Pananaw]

TUkLASin AnG SFUSDTu

kla

sin

Tu

kla

sin

T

uk

lasi

n

Tu

kla

sin

T

uk

lasi

n

Tu

kla

sin

T

uk

lasi

n

Tu

kla

sin

T

uk

lasi

n

Tu

kla

sin

T

uk

lasi

n

Aakayin kayo ng libritong-gabay na ito sa mga hakbang para sa pag-aaplay at pagpapatala sa mga pampublikong paarapan ng San Francisco. Magkakaloob kami sa inyo ng mga detalye kung paano:Makatuklas ng mga mapagpipiliang paaralan at magpasya kung aling paaralan ang ililista sa inyong aplikasyon. Mag-aplay sa sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco at unawain ang mga polisiya na siyang magtatakda kung paano namin ipoproseso ang inyong aplikasyon at bibigyan kayo ng puwesto sa isang paaralan. Magpatala sa isang paaralan batay sa puwestong itinalaga sa inyo.

AnG LArAWAn nG iSAnG nAGTAPoS Paghubog sa mga Mag-aaral para Makipagkumpetensiya at yumabong sa Daigdig ng ika-21 Siglokaalaman sa mga nilalaman Pagiging bihasa sa batayang kaalaman, kakayahan sa kritikal na pag-iisip at mga kahusayang ibinabalangkas ng Mga Batayang Pamantayan ng Estado Para sa Lahat (Common Core State Standards, CSSS). Ang mga kaalaman at kakayahang nakabatay sa mga pamantayan ay mananatiling sandigang-bato sa pag-aaral ng bawat estudyante, at lilikha ito ng matibay na tuntungan na siyang magbubunsod ng lalo

pang pagtatanong at pananaliksik sa iba’t ibang larangan at interes. Bilang bahagi ng batayang pag-aaral na ito, pagyayamanin pa ng mga estudyante ang kanilang kaalamang sibil, pandaigdigan, pangkapaligiran, pati na rin ang mga kaalamang pampinansiya, pangkalusugan at pang-media, sa kabuuan ng kanilang pag-aaral. Kakayahan sa Karera at sa Buhay Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag sa “totoong mundo” at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag

Page 7: Gabay sa Pagpapatala

7Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

sa “totoong mundo” at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ilalantad ang mga mag-aaral sa malawa na hanay ng mga industriya at sektor upang magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho at paglalapat sa kanilang mga natutunan sa iba’t ibang mga lunan na nasa tunay na mundo. Matututunan ng mga mag-aaral kung paano makagawa ng mga nakaaantig na teksto gamit ang iba’t ibang anyo sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita, at multimedia, at nang maipahayag nila ang kanilang mga sarili sa mga paraang digital, artistiko, musikal, o sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.Pandaigdigan, Lokal, at Digital na PagkataoAng kakayahan na makapaglayag at makilahok sa isang pandaigdigang lipunan

sa ika-21 na siglo na higit na inklusibo at magkakaugnay ang lahat. Magiging “multilingual (maraming wika),” at nailantad na o matatas na sa iba pang wika, ito man ay Kastila at Instik o wika ng pagsenyas at wika ng kompyuter. Alam na nila kung paanong responsable na maiaambag ang kanilang mga tinig sa lahat ng mga aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay, mula sa social media hanggang sa harapang pakikipagkomunikasyon. Nagpapakita sila ng pag-unawa at paggalang sa iba’t ibang kultura at nagtataglay ng kakayahan na makipag-ugnay nang tumatawid sa mga hangganang itinatakda ng lahi, kultura at wika. Pamumuno, Pakikiramay at PakikipagtrabahoMahusay na pakikitungo sa iba at ang kakayahan na positibong maka-impluwensiya at makipagtrabaho sa iba. Magkakaroon ng karanasan at kaalaman ang mga mag-aaral ng SFUSD na pamunuan ang iba tungo sa mga solusyon at mapamahalaan ang mga rekurso at desisyon na ipinagkatiwala sa kanila nang makatarungan at may responsibilidad. Magpapakita ang mga magsisipagtapos sa ating mga paaralan na pagdamay sa ibang tao, at dahil marami silang pagkakataon na makipagtrabaho sa mga pangkat kasama ang mga ka-edad at mga nakatatanda habang nag-aaral, handa na rin silang mamuno at makipagtulungan, sa loob at laban sa pinagtatrabahuhan.

Pagiging Malikhain Ang kalayaan, paniniwala sa sarili at kakayahan na ipahayag ang kanilang natatanging mga sarili. Mailalantad at magkakaroon ng karanasan ang mga mag-aaral sa iba’t ibang malikhain at artistikong anyo at disiplina na mangagsisilbing mitsa sa kanilang pagnanasang higit pang makatuklas ng mga bagay-bagay at magsisipaghatid sa kanila sa mga bagong landas para maialhad ang kanilang mga natatanging pagkatao, at para higit pa nilang masiyasat ang kani-kanilang mga estilo at kakayahan. Mapag-aalaman din nila kung paano maisasama ang paglutas ng mga suliranin sa kani-kanilang mga gawain sa paraang malikhain at mula sa iba’t ibang perspektiba. Pagkakatukoy sa Layunin at Pagkakatukoy sa SariliMakikita ng mga nagsisipagtapos sa ating mga paaralan ang kani-kanilang mga sarili na may pakiramdam na puspos nang layon at kahalagahan. Dahil naitanim sa kanila ang kahalagahan ng pagtutuon sa kanilang kakayahan na yumabong sa mga larangang intelektuwal, panlipunan, at malikhain (na minsang inilalarawan bilang pagkakaroon ng “kaisipan ng pag-unlad”), magtataglay ang mga nagsisipagtapos sa SFUSD ng katatagan para magpursigi sa mga pangmatagalang pagpupunyagi, at magsikhay para sa mga mahahalagang tunguhin. Magsisipagtapos silang may matibay at malakas

na pananaw sa sarili at may paniniwala na may mahalagang papel silang gagampanan sa mundo. Magtataglay sila ng kaalaman at mataas na pagtingin sa sarili, itataguyod ang sarili nang batid ang wasto at mali, at nang may integridad, at nang may kaalaman kung paano makapagmumuni at at matututo mula sa kanilang mga karanasan. MGA PAG-UUGALi AT MGA kiLoS AT GAWi May pananagutan ang SFUSD sa pagtulong sa lahat ng mga mag-aaral na mapagyabong ang matatag na kaalaman at kakayahang akademiko, pati na rin ang mga pag-uugali at mga kilos at gawi na higit pang nagbubunsod ng pagnanasang makatuklas sa maraming bagay at makilahok, makamit ang lahat ng maaaring makamit para malubos ang pag-aaral, at maihanda sila para sa buhay, trabaho at pag-aaral nang lampas pa sa kanilang mga taon sa paaralang sekondaryo. Bagamat nag-iiba-iba ang landas at ang bilis ng pagtamo ng mga kahihinatnang ito sa mga mag-aaral, at kahit na nailalantad ang mga iot sa pamamagitan ng baha-bahagdang pagkatuto, tunguhin ng bawat mag-aaral ng SFUSD na magtaglay ng mga kakayahang ito sa panahon ng kanilang pagtatapos.

Page 8: Gabay sa Pagpapatala

8 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Huling araw ng pagsusumite ng mga aplikasyon para sa Panahon ng Pagbibigay-puwesto sa Marso (Round 1)

Placement notification (Round 1)

Enroll: Register at assigned school. March 23-27, April 6-10Huling araw ng pagsusumite ng mga aplikasyon para sa Panahon ng Pagbibigay-puwesto sa Mayo (Round 2)

Placement notification (Round 2)

Register at assigned school May 11-22

Huling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapasok (Round 3)

Waiting Pool notification (Round 3)Bukas buong Tag-araw ang Panahon para sa Mga Paaralan Kung Saan Puwedeng Maitalaga o Mabigyan ng PuwestoHuling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapasok (Round 4)

Waiting Pool notification (Round 4)

Huling araw para sa mga kahilingan para sa Mga Naghihintay na Makapaso (Round 5)

Waiting Pool notification (Round 5)

Oct

29Jan

13Mar

17Mar

20Apr

May

12May

15

May

24

14

Jun

Jul

Aug

Jun

9

14

21

11

Aug

4

Aug

25

Dec

16

2016 2017

Tumuklas: Pumunta sa Enrollment Fair. City College of San Francisco Wellness Center, 1800 Ocean Ave, 94112 9:30 am to 2:30 pm

Mag-aplay: Oktubre 31 - Enero 13 (Round 1)• Kumuha ng aplikasyon

para sa pag-eenrol, mga gabay na pampaaralan, at iba pang mapagkukunan ng impormasyon sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon

• Dumalo sa Palihan sa Pagtuklas

• Bumisita sa mga paaralan

Huling araw ng Pagsusumite ng mga Aplikasyon sa Lowell High School

MGA MAHAHALAGAnG PETSA

Mag-aplay bago ang Enero 13,

2017

Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 1)

Magrehistro sa itinalagang paara-lan Marso 20-24, Abril 3-14

Magrehistro sa paaralan kung saan nabigyan ng puwesto Mayo 15-24

Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 2)

Pagpapabatid o notipikasyon sa mga naghihintay na Makapasok (Round 3)

Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto (Round 4)

Pagpapabatid o notipikasyon na nabigyan na ng Puwesto(Round 5)

Page 9: Gabay sa Pagpapatala

9Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

2017-2018 MGA SUSinG PETSA PArA SA PAGBiBiGAy-PUWESTo SA MGA MAG-AArAL Susing Petsa AktibidadOktubre 29, 2016 School Fair. City College of San Francisco Wellness Center, 1800 Ocean Ave, San Francisco, CA 94112, 9:30 AM hanggang 2:30 PM

Oktubre 31, 2016 - Enero 13, 2017 Panahon ng Aplikasyon K-12

Disyembre 16, 2016 Huling Araw ng Aplikasyon para sa Mga Aplikante ng Lowell na nasa ika-9 na grado

Enero 13, 2017 Huling Araw ng Aplikasyon para sa Mga Aplikante ng K-12 para sa Round (1) – Huling Araw para magkansela, magpalit o magbago ng mga pinili

Marso 17, 2017 Round (1) para sa Pagapapabatid o Notipikasyon sa Marso. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto para sa akademikong taon na 2017-2018. Hindi puwedeng panghawakan ang napalitan nang puwesto.

Marso 20-24, & Abril 3-14, 2017 Pagpaprehistro sa mga Paaralan

Marso 27–31, 2017 Bakasyon sa Tagsibol (Spring Break)

Abril 14, 2017 Huling Araw ng Pagpaparehistro sa mga Paaralan/Mga Binagong Forms, Apela at Aplikasyong Hindi Umabot sa Petsa para sa Round 2

Mayo 1-Hunyo 16, 2017 Panahon ng Aplikasyon sa Lowell, ika-10 hanggang ika-12 grado

Mayo 12, 2017 Round (2) para sa Pagpapabatid o Notipikasyon sa Mayo. Kung may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan. Hindi puwedeng panghawakan ang napalitan nang puwesto.

Mayo 15-24, 2017 Pagpaparehistro sa mga Paaralan

Mayo 24, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magsumite ng pagbabago sa waiting pool (listahan ng mga naghihintay maka-pasok) para sa Round (3). Upang kanselahin ang inyong aplikasyon, mag-email sa amin: [email protected]. Ang mga kahilingan ay nananatiling aktibo sa lahat ng panahon ng pagbibigay-puwesto (assignment runs). Kapag may tinanggap kang bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool (listahan ng mga naghihintay makapasok).

Mayo 27-Hunyo 9, 2017 Pagsusumite ng mga Aplikasyong Hindi Umabot sa Petsa, at aabisuhan sa linggo ng Hunyo 12.

Mayo 26, 2017 Huling Araw ng Klase

Hunyo 9, 2017 Round (3) para sa Pagpabatid o Notipikasyon sa Waiting Pool (listahan ng mga naghihintay makapasok)– kung may maibibigay pang puwesto. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng pangha-wakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

Hunyo 13, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

Hunyo 14, 2017 Simula ng Panahon para sa Pamamahagi ng Mga Nalalabing Puwesto sa Paaaralan (Available School Assignment Period, ASAP)

Hunyo 16, 2017 Huling Araw ng Aplikasyon sa Lowell, ika-10 hanggang ika-12 grado

Hulyo 14, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

Hulyo 21, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magbago ng waiting pool para sa Round (4). Upang magkansela ng inyong ap-likasyon, mag-email sa amin: enrolin [email protected]. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

Hulyo 22, 2017 Pagpapabatid o Notipikasyon tungkol sa Pagbibigay-Puwesto sa mga aplikante sa Lowell na nasa ika-10 hanggang ika-12 grado

Agosto 4, 2017 Round (4) para sa Pagpapabatid sa Waiting Pool (listahan ng mga naghihintay makapasok) – kung may maibibigay pang puwesto. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

Agosto 8, 2017 Pagpo-post ng mga numero sa Waiting Pool sa website: www.sfusd.edu

Agosto 11, 2017 Huling araw para magparehistro, magsumite, magkansela, o magbago ng waiting pool para sa Round (5)

(TBD) Unang Araw ng Klase (TBD)

Agosto 25-Set. 1, 2017 Round (5) para sa Pagpapabatid sa WP sa Agosto– kung may maibibigay pang puwesto– ang SFUSD ay patuloy na nagbibigay ng WP hanggang mayroong maibibigay. Makakakuha ng Mga Form para sa Paglilipat ng mga Mag-aaral sa SFUSD sa Tagsibol (Spring SFUSD-Current Student Transfer Forms). Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

Setyembre 1, 2017 Ang mga mag-aaral na kasalukuyang naka-enrol sa SFUSD ay maaaring magsumite ng Kahilingan para sa Paglibat sa Tagsibol (Spring Transfer Request).

Setyembre 2, 2017 Pagbabaklas ng mga Waiting Pool

Setyembre 5, 2017 Simula ng Panahon na Hindi Pinahihintulutan ang Paglipat (No Transfer Period)

Nobyembre 17, 2017 Huling araw ng Pagsusumite ng SFUSD Spring SFUSD-Current Student Transfer Form. Kapag may tinanggap na bagong puwesto, iyon ang pamalit sa kasalukuyang puwesto sa paaralan at pinal na iyon. Hindi puwedeng panghawakan ang pinalitang puwesto o kaya ay magsumite ng bagong kahilingan para sa waiting pool.

TBD Pagpapadala ng Pagpapabatid para sa Paglipat sa Tagsibol (Spring Transfer Notification) sa Simula sa Semestre ng Tagsibol

Tala: Tumpak ang mga petsa hanggang sa panahon ng publikasyon; gayunman, posibleng magbago ang mga petsang ito.

Page 10: Gabay sa Pagpapatala

10 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Ang Proseso ng Pagpapatala sa SFUSD

Hakbang 2: Sagutan ang Form

Kumuha ng form: May mga makukuhang form sa opisina ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon, o sa anumang paaralanKumpletuhin ang lahat ng seksiyon: Ang mga hindi kumpletong aplikasyon na isinumite bago ang huling petsa (Enero 13, 2017) ay hindi mapoproses bilang mga no-time (wala nang panahong) mga aplikasyonLagdaan: Sa paglagda sa aplikasyon, tinitiyak nin-yong tumpak ang lahat ng ipinagkaloob na impor-masyon.

Hakbang 3: Isumite ito

Saan: Puwede ninyong isumite ang inyong nakumpleto nang form para sa aplikasyon sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa Mga Institusyong Pang-edukasyon, sa paaralan ng kapatid, o sa isang Katuwang na Lugar para sa Pangongolekta ng mga AplikasyonKailan: Mag-aplay bago ang Enero 13, 2017

Walang mga Aplikasyon na Puwedeng I-fax o Ipadala sa Pamamagitan ng Koreo

kailangang orihinal ang lahat ng mga dokumento

Kumpletuhin ang lahat ng seksiyon

ng Magulang/Tagapanga-laga nang personal

Enero 13, 2017

Hakbang 1: Ihanda ang mga Dokumento

ID na may larawan ng Magulang/Tagapangalaga: Lahat ng mga aplikasyon ay kailangang isumite nang personal ng Magulang/TagapangalagaKatunayan ng kapanganakan:

• Sertipiko ng Kapanganakan• Hospital record

Kung hindi nagtataglay ng pangalan ng Magulang/Tag-apangalaga ang dokumento, kailangan ng karagdagang pagpapatunay ng pagiging legal na tagapangalaga.Mga pagpapatunay ng adres ng tirahan: Dalawang patunay ng adres ng tahanan na nagtataglay ng panga-lan at adres ng Magulang/Tagapangalaga.

• Isa hanggang dalawang kontrata para sa serbisyong pampubliko (utility service), statement o mga resibo ng pagbabayad; mula sa iba’t ibang ahensiya kagaya ng PG&E, tubig, cable, o basura sa loob ng nakaraang 45 araw (walang mga singil para sa cell phone ang tatanggapin)

• Pagpaparehistro ng sasakyan at polisiya para sa se-guro ng sasakyan (binibilang bilang iisang pagpa-patunay), kailangang kapwa pangkasalukuyan

• Polisiya ng seguro ng May-ari ng Bahay, o Umuupa sa Bahay, kailangang pangkasalukuyan

• Mga resibo para sa pagbabayad ng buwis sa pag-aari, kailangang sa kasulukuyang taon ng pagtatasa

• Pakikipagsulatan sa isang ahensiya ng pamahalaan sa loob ng nakaraang 45 araw

• Grant deed (dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari), titulo ng pag-aari

• Kontrata para sa pag-renta ng bahay, lease (kontrata ng pag-upa), o mga resibo ng pagbabayad nitong nakaraang 45 araw

• Mga kasunduang Seksiyon 9, kailangang pangkasa-lukuyan

• Affidavit (sinumpaang salaysay) na isinagawa ng magulang o legal na tagapangalaga ng isang mag-aaral

• Pay stub (dokumentong naglalahad ng suweldo, buwis, at mga ibinabawas), sa loob ng nakaraang 45 araw

• Pagpaparehistro ng botante, kailangang pangkasa-lukuyan Mag-aplay bago ang

Page 11: Gabay sa Pagpapatala

11Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

May Makukuhang Tulong: Mga Serbisyo sa Pagpapatala para sa mga Pamilya

Dumaan muna! Narito kami para tumulong.

Ang Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, EPC) ang unang himpilan sa landas ng edukasyon sa SFUSD. Mayroong ilang mga Tagapayo para Pagbibigay-puweso o Pagtatalaga (Placement Counselors) ang EPC na makatutulong sa inyo sa kabuuang proseso ng pagpapatala, bago man ang inyong anak sa SFUSD o pumapasok na sa paaralang SFUSD. Puwede namin kayong

tulungan sa anumang panahon ng taon. Bukas kami mula 8:00 am hanggang 4:30 ng hapon, at hindi kinakailangan ng appointment o iskedyul ng pagkikita. Bukod rito, bumibisita ang mga kawani ng EPC sa maraming paaralan at dumadalo sa maraming pagtitipon sa kabuuan ng proseso ng pagpapatala. May makikita kayong impormasyon tungkol sa ilan sa mga pagtitipon at palihang ito sa website na www.sfusd.edu/enroll.

Educational Placement Center555 Franklin street, Room 100 san Francisco, CA 94102 telepono: 415.241.6085 FAX: 415.241.6087 Mga oras: 8:00 am hanggang 4:30 pm, Lunes hanggang Biyernes.

Sarado ang Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa mga sumusunod na araw:

• 11/11/2016 (Araw ng mga Beterano)• 11/24-25/2016 (Araw ng Pasasalamat o

Thanksgiving)• 12/26/2016 (Araw ng Pasko)• 1/02/2017 (Bagong Taon)• 1/16/2017 (Araw ni M.L.K. Jr.)• 2/20/2017 (Araw ng Presidente)• 5/29/2017 (Araw ng Paggunita o Me-

morial Day)• 7/4/2017 (Independence Day)• 9/04/2017 (Araw ng Paggawa)• 10/9/2017 (Araw ni Columbus)

Dahil sa propesyonal na pagpapahusay sa mga kawani, magbubukas ang EPC nang 10:00 AM tuwing ikatlong Biyernes ng buwan.

Pansamantalang matatagpuan ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga

Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center) sa 655 De Haro Street mula Nobyembre 1 - Disyembre 16, 2016

Page 12: Gabay sa Pagpapatala

12 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

AnG MGA HAkBAnG

1. Magplano nang Maagap upang makapagparehistro nang “nasa oras” Kung mag-aaplay hanggang Enero 13, 2017, pinakamainam ang pagkakataon na makapasok sa paaralang gusto ninyo. Ipinoproseso namin ang lahat ng aplikasyon simula sa Enero 13, 2017. Hinihikayat namin kayo na magsadya at bisitahin ang mga paaralan bago kayo mag-aplay. Kung mag-aaplay kayo hanggang sa Enero 13, 2017, ipapadala sa inyo ang isang alok ng pagbibigay-puwesto (assignment offer) sa Marso 17, 2017.

[tatlong hakbang]

TUMUKLAS. MAG-APLAY. MAG-ENROL.

2. Tumuklas: Saliksikin ang Lahat ng Mapamimiliang Paaralan Ang San Franciso Unified School District (SFUSD) ay naglalatag ng maraming mapamimilian na programang pampaaralan na may matataas na kalidad. Samantalang ang bawat paaralan ay responsable sa pagtuturo sa ating mga anak ayon sa nakatakdang mataas na pamantayang akademiko, ang bawat paaralan ay may kani-kanyang angking katangian at mga serbisyo. Suriin ang mapamimiliang mga paaralan upang malaman kung alin sa mga ito ang pinakamainam na makatutugon sa mga pangangailangan ng inyong anak.

Dalawin ang mga paaralanHinihikayat namin kayo na dumalaw sa mga paaralan na pinamimilian ninyo para sa inyong anak. Mainam na paraan ito upang makilala ninyo ang mga kawani, malaman ang mga serbisyo, at maramdaman ang kapaligiran ng paaralan. Lahat ng paaralan ay bukas para sa mga bisita. Mangyaring tumawag muna at itakda ang inyong pagdalaw. Pumunta sa tanggapan ng paaralan at magparehistro. Pagkatapos, lumibot sa paaralan, obserbahan ang mga klase, at kausapin ang mga prinsipal, guro, at mga magulang. Dumalo sa isang Palihan sa Pagtuklas May mga kawani ng Sentro para sa Pagbibigay ng

Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) sa bawat workshop at sila ang magbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-eenrol, kabilang na ang mahahalagang petsa, at kung paano gumagana ang mga bagong polisiya sa pagbibigay-puwesto para sa bawat grado. Lahat ng kinakailangang dokumento gaya ng aplikasyon sa pag-eenrol, mga gabay sa pag-eenrol, mga gabay ng paaralan, at impormasyon sa pagtatasa at pagdalaw ay ipinamimigay. Tunghayan ang pahina 14 para sa iskedyul ng mga palihan o workshop. Bisitahin ang aming website Hanapin ang impormasyon tungkol sa mga paaralan

Page 13: Gabay sa Pagpapatala

13Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

ng SFUSD sa aming website na www.sfusd.edu/enroll. Naroon ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa aming pampaaralang distrito at sa pag-eenrol. Karagdagan dito, ang bawat paaralan ang siyang naghahapag ng isang Balanseng Pagtatala ng mga Marka (Balanced Scorecard) na nagpapaliwanag sa pilosopiya, pokus, at mga layunin. Ang Report Card ng Pananagutan ng Paaralan (School Accountability Report Card) naman ay nagbibigay ng sumada ng paaralan at datos tungkol sa demograpiks (nagpapakita ng mga katangian), pagpasok ng klase o attendance at mga marka sa eksamen. Makukuha rin ang mga papeles na ito sa iba pang mga wika. 3. Mag-aplay – Kunin at Kumpletuhin ang AplikasyonMaaari kayong pumili ng alinmang paaralan sa San Francisco Unified School District at maghanay ng kahit ilang bilang ng paaraan sa inyong aplikasyon. Ang mga aplikasyon ay makukuha sa lahat ng paaralan ng SFUSD at sa Educational Placement Center na nasa 555 Franklin Street, San Francisco. Maaari din ninyong i-print ang aplikasyon mula sa aming website na www, sfusd.edu/enroll. Kung kasalukuyang nag-aaral sa isang paaralan ng San Francisco Unified School District ang inyong anak at papasok na sa middle school (ika-6 na grado) o high school (ika-9 na grado) sa susunod na taon, tatanggap kayo ng aplikasyon sa koreo bago sumapit ang Oktubre 31, 2016. Maaari din ninyong gamitin ang isang pangkalahatang aplikasyon na makukuha online, o sa EPC, o sa alinmang paaralan. Tiyakin

po lamang na nakarekord sa distrito ang kasalukuyan ninyong adres. Ang mga bagong estudyante at ang mga kalilipat lamang ay kailangang magbigay ng mga sumusunod na orihinal na dokumento kalakip ng aplikasyon sa pag-eenrol: May larawan na ID ng magulang/tagapangalagaKatibayan ng kapanganakan, alinman sa sertipiko ng kapanganakan o opisyal na rekord ng ospital. Kung ang nasabing dokumento ay walang pangalan ng magulang/tagapangalaga, kinakailangan ang karagdagang pagpapatunay ng pagiging tagapangalaga. Dalawang (2) katibayan ng tirahan na kalakip ang pangalan at adres ng magulang/tagapangalaga. Ang mga tinatanggap na dokumento ay:• Isa o dalawang kontrata ng

utility service (serbisyong tulad ng koryento o tubig), katibayan o resibo ng pagbabayad; mula sa iba’t ibang ahensiya gaya ng PG&E, tubig, cable, o koleksiyon ng basura nitong huling 45 araw (hindi tinatanggap ang resibo ng bayad sa cell phone)

• Kasalukuyang rehistrasyon ng sasakyan at polisiya sa seguro ng sasakyan(katumbas lamang ito ng isang pruweba)

• Kasalukuyang polisiya ng seguro ng may-ari ng bahay o umuupa

• Pahayag ng pagbabayad ng buwis para sa pag-aari (Property tax statement) sa kasalukuyang taon ng pagtatasa

• Sulat mula sa isang ahensiya ng gobyerno nitong nakaraang 45 araw

• Grant deed (dokumento ng paglilipat ng pag-aari), titulo

ng pag-aari• Kontrata ng inuupahang

bahay, pangungupahan, o mga resibo ng kabayaran nitong nakaraang 45 araw

• Mga Kasunduan na Section 8, kailangang iyong pinakabago

• Sinumpaang salaysay o apidabit ng paninirahan na pirmado ng magulang o legal na tagapangalaga ng mag-aaral

• Pay stubs nitong nakaraang 45 araw

• Kasalukuyang pagpaparehistro bilang botante

4. Isumite ang inyong AplikasyonTiyakin na naipasok ninyo ang inyong aplikasyon bago sumapit ang Enero 13, 2017. Kailangang personal ninyo itong gawin. Kung ang inyong anak ay nag-aaral sa isang paaralan ng SFUSD sa isang gradong transisyonal (Transisyonal na Kinder, ika-5 o ika-8), ibigay ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa kasalukuyang paaralan ng inyong anak. Kung ang inyong anak ay papasok sa kindergarten at kung mayroon din kayong nakatatandang anak na kasalukuyang nag-aaral sa isang paaralang elemetarya ng SFUSD, maaari ninyong ibigay ang inyong aplikasyon sa nasabing paaralan ng inyong nakatatandang anak. Kung ang inyong anak ay papasok sa isang paaralan ng SFUSD sa unang pagkakataon, o kung ililipat ninyo siya mula sa isang paaralan ng SFUSD patungo sa isa pang paaralan ng SFUSD sa isang gradong hindi transisyonal, ibigay ninyo ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa Educational Placement Center. Kung mas maalwan sa inyo, maaari ninyong ibigay

ang inyong aplikasyon sa pag-eenrol sa Educational Placement Center o sa mga paaralang nakalista sa pahina 15 sa mga espesyal na petsa. Dapat tiyakin ng mga bagong mag-aaral na nag-aaplay sa SFUSD na dala nila ang lahat ng kinakailangang dokumento. 5. Itakda ang Mga Pagsususuri sa kakayahan sa Wika o Language Assessments (kung naaayon) Kung ang inyong anak ay marunong ng ibang wika bukod sa Ingles, at kung ang isa sa kanyang pinili ay ang landas sa pag-aaral gamit ang dalawang wika (dual language pathway), maaaring suriin ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa wika. Sinusuri ng language assessments ang kasanayan sa wika ng landas o pathway (kung may makukuhang pagsusuri). Kailangang ibalik ng mga magulang ang kanilang aplikasyon sa pag-eenrol nang maaga upang maitakda at magawa ng EPC ang nararapat na pagsusuri.Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan ang seksyong “Pagsusuri ng Kakayahan sa Wika para sa Pagpapatala (Language Assessments for Enrollment)” ng Gabay sa Programa ng mga Mag-aaral ng Ingles (English Learner Program Guide). 6. Mag-enrol – Irehistro ang inyong Anak sa kanyang Takdang Paaralan Kapag tinanggap na ng inyong anak sa kanyang paaralang papasukan, irehistro siya sa nasabing paaralan sa loob ng panahong nakalagay sa sulat ng pagbibigay-puwesto sa paaralan.

Page 14: Gabay sa Pagpapatala

14 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

May mga makakausap na kawani

mula sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa bawat isa sa mga palihan sa pagpapatala

MGA PALiHAn SA PAGTUkLAS [information]

AT yoUr FinGErTiPS

na ito, at puwede silang makaloob ng mahalagang impormasyon sa pagpapatala kagaya ng mga mahahalagang petsa, mga paglilinaw sa pagong polisiya sa pagbibigay-puwesto o pagtatalaga, aplikasyon at

proseso ng pagpapatala; at mangolekta ng mga aplikasyon para sa pagpapa-enrol. Mayroon ding makukuhang mga pampaaralang gabay, impormasyon sa paglilibot sa mga paaralan, mga aplikasyon sa pagpapatala

Mga Palihan sa pagpapatalaPetsa oras LugarMonday, November 14, 2016 5:00 pm – 6:30 pm 655 De Haro St, San Francisco, CA 94107Saturday, November 19, 2016 9:00 am – 10:30 am 555 Franklin St, San Francisco, CA 94102Saturday, December 3, 2016 9:00 am – 10:30 am 555 Franklin St, San Francisco, CA 94102Friday, December 9, 2016 5:00 pm – 6:30 pm 655 De Haro St, San Francisco, CA 94107

at mga dokumentong nagbibigay-suporta sa lahat ng mga palihan. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapagtanong tungkol sa proseso. May ipagkakaloob na mga serbisyo sa pagsasalin.

Page 15: Gabay sa Pagpapatala

15Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapatala at ang lahat ng inyong mga dokumento sa mga katuwang na lugar na ito para sa pangongolekta ng mga aplikasyon: • Martes, Enero 10, 2017: West Portal Elementary School, 5 Lenox Way, 94127, 4-7 pm• Miyerkoles, Enero 11, 2017: Sutro Elementary School, 235 12th Avenue, 94118, 4-7 pm• Permanenteng Katuwang na Lugar para sa Pangongolekta ng mga Aplikasyon: Leola Havard EES,

1520 Oakdale Avenue 94124, 8:30AM - 2:30PM

[mobile o nalilipat-lipat na opisina]MGA kATUWAnG nA LUGAr PArA SA PAnGonGoLEkTA nG MGA APLikASyon

Para makatulong sa inyo sa paggawa ng pasyang nakabatay sa impormasyon...Dumalo sa mga paglilibot ng mga paaralan (school tours) para makapagsiyasat sa iba’t ibang masisiglang lunan at programang pang-edukasyon. Bawat paaralan ay isa ring komunidad.

Bisitahin ang website na www.SFUSD.edu/enroll para malaman pa ang tungkol sa mga paaralang gumagamit ng interactive (may partisipasuon ninyo) na gabay para sa paaralan.

Pumunta sa isang palihan na itinataguyod ng Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon ng SFUSD, o dumaan lang sa 555 Franklin Street, Room 100 para makipag-usap sa isang tagapayo. Puwede niyo kaming tawagan sa 241-6085. Bukas kami mula 8:00 am hanggang 4:30 ng umaga, at narito kami para tulungan kayo!

Page 16: Gabay sa Pagpapatala

16 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin AnG MAAGAnG EDUkASyon [impormasyon]

DEPARTAMENTO NG MAAGANG EDUKASYON (EED)

“Para magkaloob ng mga programang pang-edukasyon sa unang mga taon ng pagka-bata sa isang ligtas, mapagmahal, at mapagkalingang kapaligiran na nagtataguyod ng sosyo-emosyonal, pisikal at kognitibong pag-unlad at kagalingan sa bawat bata. nagsisikap kaming mapagtibay ang minanang kultura at wika ng bawat mag-aaral, at magbigay-suporta sa mga pamilya sa kanilang pagpapanatili ng kalusugan ng katawan at isip ng kanilang mga anak.”

--Pahayag ng Misyon ng Departamento ng Maagang Edukasyon ng SFUSD

kUnG Sino kAMi

Magmula pa noong 1943, buong pagmamalaki nang nagsisilbi ang Departamento ng Maagang Edukasyon (EED) ng San Francisco Unified School District (SFUSD) sa mga bata. Unang nagsimula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig para tulungan ang mga nagtatrabahong ina na makahanap ng pangagangalaga sa bata, nagbago na rin ito sa loob ng huling pitong dekada upang higit na magkaloob ng lalo pang nakapagpapahusay na paghubog sa mga bata kaysa sa una nitong naging papel. Sa kasalukuyan, naghah-andog kami ng edukasyon sa mahigit sa 4,500 bata

taon-taon, kasama na ang mga sanggol, toddlers (nasa pagitan ng 1-3 ang edad), pre-schoolers (hindi pa pumapasok sa klase), mga transisyonal na mag-aaral ng kindergarten, at pati na rin sa mga mag-aaral ng after-school (mga programa pagkatapos ng regular na klase), at nang matiyak ang kanilang mga karanasan sa de-kalidad na edukasyon. Mayroong malaking repre-sentasyon ang mayamang habi ng iba’t ibang etnisidad, kultura, at wika na taglay ng San Francisco sa aming mga mag-aaral, at dinisenyo ang aming mga kurikulum at pagpoprograma para isaalang-alang ang mga

MAGkASAMAnG PAGHU-BoG SA kinABUkASAn nG ATinG MGA AnAk

Bilang bahagi ng SFUSD, ipinatutupad ng Departa-mento ng Maagang Edu-kasyon ang Mga Batayang Pamantayan na Para sa Lahat (Common Core Standards) ng California para makahanay nito ang Mga Saligan sa Pag-aaral ng California (CA Learning Foundations), at nang matiyak ang awtentiko na maagang pagkatuto, na nasa landas tungo sa kahandaan sa kolehiyo at karera. Para ihanda ang ating mga magsisipagtapos na estudyante ng high school sa kinabukasan para sa opsiyon ng pagpapa-enrol sa isang apat-na-taong undergraduate na digri, pagsusumikap para sa matagumpay na karera, at pagkakaroon ng malusog na buhay, maaga kaming nagsisimula na makipagtra-baho sa mga bata, nang may tunguhin na matiyak ang kahandaan sa kindergarten ng bawat batang makaku-kumpleto ng aming pro-gramang EED. Nagsusumikap kaming magkaloob ng akses at pagkakapantay-pantay, naglalayong mahigtan pa ang matatamo ng mga mag-aaral, at umaako ng pananagutan sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Naniniwala kami na ang mga akademiko at sosyo-emo-syonal na tagumpay ng mga estudyante ay pinalalakas din ng pakikipagbalikatan sa kani-kanilang mga pamilya – isang pilosopiya na nagbubunsod hindi lamang ng tagumpay sa kabuuang buhay ng indibidwal, kundi pati na rin ng tagumpay ng higit na malawak na pampaaralang komunidad.

pagkakaiba-iba na ito. Puwedeng mapakinabangan ng mga bata at kanilang mga pamilya ang aming mga natatanging programa at gawain para sa pagpapaya-man ng pagkatuto sa mga paaralan sa kabuuan ng lungsod, limang beses sa isang linggo. Dala ng aming mga kawani sa pagtuturo ang maraming mga taon ng karanasan at talentong nagbibigay-inspirasyon sa bawat klasrum, naka-enrol man ang inyong anak sa Pre-K, TK, o Oras-Sa-Labas ng Klase (Out-of-School Time, OST).

Page 17: Gabay sa Pagpapatala

17Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

AnG AMinG MGA PAArA-LAn AT SErBiSyo

Pinamamahalaan ng EED ang 35 paaralan sa kabuuan ng lungsod ng San Francisco, kasama na ang 23 paaralang elementarya (elementary schools, ES) na mula sa Pre-K hanggang sa ika-8 grado at 12 paaralan para sa maagang edukasyon (early education schools, EES) na may espe-syalisasyon sa paghahandog lamang ng mga gradong Pre-K at TK, at mga pro-gramang Oras-sa-Labas ng Klase (Out-of-School Time, OTK). Bukas ang aming mga paaralan para sa maagang edukasyon, limang araw sa isang linggo, sa pagitan ng mga oras ng 7:30 a.m. at 6:00 p.m., sa kabuuan ng taon, at nag-aalok ang mga ito kapwa ng mga opsiyong school-day (anim na oras na araw ng pagpasok) at full-time (buong araw). Nag-aalok ang bawat paaralan ng natatanging mga programa at gawain para sa pagpapayaman ng kaalaman. Bukod sa paghahandog ng mga programang pang-edukasyon na may malali-mang pagkatuto, nagbubukas din ang aming mga paaralan ng marami pang ibang oportunidad para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Nagkakaloob din kami ng mga serbisyo para sa pagbibigay-suporta, kasama na ang mga espesyalista sa programa, eksperto sa kuriku-lum at pag-unlad ng bata, social worker, propesyonal sa kalusugan ng isip, at pati na rin ng mga programang pampamilya sa pagbasa at pagsulat, mga gawain para higit pang mapalahok ang mga magulang, paghahardin at mga programa para sa kaalaman tungkol sa kapaligiran, mga proyekto sa sining biswal at mga sining ng pagganap, at marami pang iba.

AnG AMinG MGA PiLo-SoPiyA

Dinisenyo ang mga pro-grama, lapit sa edukasyon, at kurikulum ng aming mga paaralan para matamo ang pinakamataas na porsiyento

ng mga napagtatagump-ayan ng mga estudyante, at naihahanda sila para sa kindergarten at landas ng edukasyon na nakahanay sa Mga Batayang Pamantayan ng California na Para sa Lahat. Para lalong makapagbigay-suporta sa mga kakayahan at panimulang pag-unlad ng isang bata, sinisikap naming mapagsalikop ang sosyo-emposyonal na pag-unlad, pisikal/motor (paggalaw) na pag-unlad, matematika, siyensiya, wika at kakayahang magbasa at magsulat, at sining biswal/mga sining ng pagganap – isang lapit sa pagkatuto na binibigyang-diin ang pagtulong at pagbibigay-liwanag (con-structivist) at inihahanay ang mga prayoridad at tunguhin ng distrito sa kabuuang pag-unlad ng bata. Ginagamit ng EED ang pinagsisimulang pananaw ng Departamento ng Edukasyon ng California na “Mga Nais na Resulta para sa mga Bata at Pamilya (Desired Results for Children and Families) para masu-portahan ang pagkatuto at pag-unlad ng mga estudy-ante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa www.cdr.ca.gov. Nagbibigay ng Mga Eksamen para sa Kamalayan sa Mga Tunog ng Wika para Masukat ang Posibleng Kakayahan sa Pagbasa at Pagsulat (Phono-logical Literacy Awareness Screenings), at pagtatasa ng kakayahang magbasa (reading assessments) sa mga batang 4 o 5 taong gulang na mga mag-aaral na Pre-K, TK o OST.

Bukod rito, isinasagawa ang mga pagtatasa sa klasrum para makapagbigay-suporta sa mga guro sa kanilang paglikha ng mga mayaya-man na pang-edukasyong kapaligiran at magsilbi bilang mga instrumento na makatutulong sa mga magulang na masubaybayan ang paghusay at pag-unlad ng estudyante. Magmula nang binigyang-prayoridad ang maagang pag-unlad sa pagbasa at pagsulat sa

bawat paaralan, naging matagumpay sa partikular ang EED sa pagdidisenyo ng kurikulum na sumusuporta sa makabuluhan at naaayon sa edad na pagbabasa, pagsu-sulat, pakikinig, at pag-unlad ng wika sa pamamagitan ng pagsasalita, habang nagtata-guyod ng mga kapaligiran sa klasrum na nagbibigay-inspirasyon para sa pagiging malikhain at mapagtanong. Bukod rito, nag-aalok ng espasyo ang aming mga oportunidad para sa pag-aaral ng dalawang wika (dual language learning) kapwa sa mga batang mayroon o walang katutubong wika na Kastila at Cantonese, at nang maipagdiwang ang kanilang pagkakaiba-iba, at mapalakas ang kanilang kakayahan sa wikang katutubo at sa wikang Ingles. Niyayakap ng EED ang pinakamahahalagang prin-sipyo sa pag-unlad sa mga unang taon ng pagkabata, na nakahanay sa Mga Saligan sa Pag-aaral sa Pre-School ng California (Califoria Preschool Learning Foundations) at ang “12 Prinsipyo sa Paghubog ng Bata (12 Principles of Child Development)” ng Pambansang Asosasyon para sa Edukasyon ng Mga Bata Hanggang sa Edad Walo (National Association for the Education of Young Chlldren). Dinidisenyo namin ang mga pampaaralang programa gamit ang apat na lapit sa edukasyon na naaprubahan na ng distrito bilang aming inspirasyon:

Lapit na May inspirasyon ng Reggio Emilia: Nilinang ng guro na si Loris Malaguzzi sa Italya matapos ang Ikalawang Digmaang Pan-daigdig, hinihikayat ng lapit na ito na matuto ang mga mag-aaral ng personal na responsibilidad, paggalang, at katatagan sa pamamagitan ng kurikulum kung saan ginagabayan ng bata ang sarli at mayroong matibay na kolaborasyon sa pagitan ng mga bata, magulang, at guro.

Lapit Gamit ang mga Proyekto: Mga stratehiya na naghihikayat sa mga mag-

aaral sa mas praktikal o hands-on na pag-aaral tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa tunay na mundo sa isang maliit na pangkat o klase, habang nagbibigay-suporta at pinau-unlad pa ang pagkakaroon ng kusang-loob, kapasidad para mapagyaman ang mga kakayahan, kaalaman, at mga damdamin sa pamamagitan ng pangmatagalang mga imbestigasyon at pag-uulat sa lunan ng komunidad.

Ang Malikhaing kuriku-lum®: Mga stratehiya sa pagtuturo sa unang mga taon ng pagkabata na gumagamit ng pag-aaral na nakabatay sa proseso, at nang mahikayat ang obserbasyon at eksplo-rasyon, komunikasyon, at koneksiyon ng mga ideya, iniisip, at imahe.

Pamamaraang Montessori: Nilinang ni Maria Montessori mahigit isang siglo na ang nakalilipas, pinangangalagaan ng pang-edukasyong lapit na ito ang likas na pagiging malikhain at independiyente ng bata sa pamamagitan ng mga teknik na praktikal at gumagamit ng lahat ng pandama, at pagbibigay-diin sa mga kakayahang sosyo-emosyonal sa pamamagitan ng mga makabuluhang gawaing pang-komunidad, paglalahad ng sarili, at tulong-tulong na paggawa.

MGA oPSiyon SA MAA-GAnG EDUkASyon

Nag-aalok ang Departamento ng Maagang Edukasyon kapwa ng school-day (anim na oras na araw ng pagpasok) at full time (buong araw) na mga opsiyong pre-school na mapagpipilian, kasama na ang may subsidyo at may tuition (binabayaran para sa pag-aaral) na mga espasyo para sa pagpapatala; Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang Tanggapan para sa Pagpapatala (Enrollment Office) ng EED sa (415) 750-8500 or (415) 401-2500 para sa ano mang espesipikong katanungan tungkol sa pagiging karapat-dapat.

Page 18: Gabay sa Pagpapatala

18 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

naghahanap ng permanen-teng tirahan

tumatanggap ng Mga Serbisyong Nagbibigay-Proteksiyon sa Bata (Child Protective Services)

May mga makukuhang puwesto para sa pagpapatala nang may bayad (tuition-based) nang first-come-first serve (unang pagbibigyan ang unang magpapatala) sa halagang $1,200 kada buwan. Bawat paaralan ay mag-bibigay ng listahan ng bayarin (invoice) buwan-buwan sa mga pamilya, at kailangang bayaran nang direkta ang lahat ng mga sinisingil sa paaralan ng inyong anak.

Mangyaring kontakin ang Tanggapan para sa Pagpa-patala (Enrollment Office) ng EED para magtanong tungkol sa pagiging karapat-dapat ng inyong anak para sa tuition o may subsidyong mga bayarin bago kayo mag-aplay. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa (415) 750-8500.

APLikASyon PArA SA PrE-k AT ProSESo nG PAGPAPATALA

Para maging kuwalipikado sa PreK, kailangang 3 taong gulang ang mga bata bago o pagsapit ng ika-1 ng Setyem-bre, sa taon na gusto nilang magpa-enroll.. Sa kasalukuy-an, mas kaunti ang bilang ng makukuhang puwesto para sa mga Pre-K kung ihahambing sa mga pamilyang interesado sa pagpapatala. Bagamat gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mapagbigyan ang inyong anak, hindi nagbibigay ng garantiya sa pagpapatala ang pagkumpleto ng aplikasyon.

Full-time (Buong Araw) na Pre-K: Nagkakaloob ang Mga Paaralan para sa Maagang Edukasyon (Early Education Schools, EES) ng SFUSD sa mga bata ng mapagkalinga at nagbibigay-suportang kapaligiran ng paaralan na nagtataguyod sa panlipunan, emosyonal, pisikal, at kognitibong pag-unlad ng bawat bata sa pamamagitan ng mga programang buong araw, sa kabuuan ng taon. Makukuha rin ang opsiyon na ito sa ilang piling paaralan na pang-elementarya. Mangyaring tingnan ang Aplikasyong Pre-K para sa listahan ng mga paaralan. Kailangang hindi bababa sa tatlong taong gulang ang mga bata bago sumapit ang ika-1 ng Setyembre o sa petsang ito, ng akademikong taon na mag-eenrol sila.

School-day (Araw ng Pagpasok) na Pre-K: Ang opsiyon na ito, na kadalasang matatagpuan sa mga paaralang elementarya, ay tu-matanggap ng pondo mula sa Departamento ng Edukasyon ng California at sa pederal na pamahalaan para magkaloob ng anim-na-oras (na araw ng pagpasok) na klaseng Pre-K sa akademikong taon. Dinisenyo ang mga ito para tiyakin na puwedeng makakuha ang lahat ng bata ng edukasyong mataas ang kalidad at kahusayan sa antas ng kanilang grado. Kailan-gang tatlo o apat na taong gulang ang mga bata bago o pagsapit ng ika-1 ng Sety-embre ng akademikong taon para maging kuwalipikado, kung saan may prayoridad na ibibigay sa mga apat na taong gulang.

Mga Programang oras-sa-Labas-ng-Klase (Out-of-School Time Programs, OST): Nakikipagtrabaho ang OST programs sa mga paaralang elementarya para paghusayin pa ang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata upang higit na maging masaya, kahali-halina, at produktibo ang panahon sa pagitan ng paaralan at buhay sa tahanan, at naisagagawa

ito sa isang ligtas at de-kal-idad na espasyo sa kabuuan ng taon (kasama na ang mga bakasyon sa tagsibol at tag-araw at mga in-service o panahon ng pag-aaral para sa guro). Gumagamit ang Oras-sa Labas-ng-Klase ng mga stratehiya para sa pagkatuto batay sa karanasan at mga proyekto, at nang makapagtaguyod ng pisikal, emosyonal, panlipunan, kognitibo at malikhaing pag-unad sa mga mag-aaral na nasa transisyonal na kindergarten hanggang sa ika-5 grado. Nakakahanap ang mga estudyante ng ideyal na balanse sa pagitan ng mga akademikong gawain, paglilibang sa labas, mga gawain na nagpapayaman sa pag-aaral, at mga field trip, habang tumatanggap ng indibidwalisadong suporta sa takdang-aralin mula sa mga kawaning mayaman na ang karanasan. Nagkakaloob ang OST ng mga serbisyo ng bus sa pagitan ng ilan sa mga paaralang elementarya ng SFUSD at mga paaralan para sa maagang edukasyon. Mangyaring iharap ang mga tanong tungkol sa may subsidyo at may bayad na pagpapa-enrol nang direkta sa paaralang OST na intere-sado kayong pasukan.

MGA GASTUSin AT BAyArin

Nagkakaloob ang SFUSD ng may bayad at may subsidyong mga opsiyong Pre-K. Puwedeng makinabang ang kuwalipikadong pamilya sa tuition na sliding scale (depende sa kaya) at may subsidyo batay sa kita ng pamilya. Bukod dito, puwe-deng humingi ng subsidyo ang mga pamilya kung ang magulang o tagapangalaga ay:

may trabaho o naghahanap ng trabaho

pumapasok sa paaralan

walang kakayahan bunga ng mga medikal na dahilan

kalahok sa CalWorks sa pamamagitan ng mga Serbisyong Panlipunan (Social Services)

PAGBiBiGAy nG PUWESTo (PLACEMENT)

Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon para sa pre-school, kailangang pumili ang mga mag-aaral at kanilang mga pamilya mula sa aming 12 paaralan para sa maagang edukasyon (EES) o mula sa aming 23 paaralang elementarya (ES)—kung saan bawat isa ay mayroong akreditadong mga klasrum na pre-school na pinag-tuturuan ng mga gurong may kredensiyal. Nakatuon lamang ang mga EES sa preschool, at sa ilang kaso, sa transisyonal na kindergarten, salamantalang nag-aalok ang aming 23 ES ng preschool, pero pinapahintulutan din ang posibilidad na manatili ang mga estudyante sa iisang paaralan hanggang sa ika-5 grado.

impormasyong Pangkala-hatan o para sa Pagpapatala

SFUSD Early Education Department

555 Franklin Street, Room 104San Francisco, CA 94102

Phone: 415.750.8500

OR

1520 Oakdale Avenue, Room 10

San Francisco, CA 944124Phone: 415.401.2500

Page 19: Gabay sa Pagpapatala

19Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Aling mga Attendance Area (Teritoryong Pinagsisilbihan) para sa mga Elementarya ang mayroong Programang PreK ng SFUSD?Bagamat karamihan sa mga lugar para sa pagpasok sa paaralang elementarya ay may iisang programa na PreK, may dalawang lugar para sa pagpasok na may dalawang programa na PreK:• attendance area na Lau• attendance area na Sherman

Attendance Area Programang PreK ng SFUSD

Alvarado Rodriguez EES

Argonne Argonne EES

Bryant Bryant PreK

Carver Leola Havard EES

Chavez Chavez PreK

Cobb Cobb PreK

Drew Drew PreK

Flynn Revere PreK

Glen Park Fairmount PreK

Grattan Grattan PreK

Guadalupe Excelsior EES

Harte Harte PreK

Jefferson Jefferson EES

Key Noriega EES

Lau Lau PreK / Stockton EES

Milk Mahler EES

Monroe San Miguel EES

Moscone Las Americas EES

Muir Muir PreK

Ortega Ortega PreK

Parks Weill EES

Sanchez Sanchez PreK

Serra Junipero Serra Annex EES

Sheridan Sheridan PreK

Sherman SF Public Montessori PreK / Tule Elk EES

Starr King Starr King PreK

Sutro Presidio EES

Taylor Taylor PreK

Tenderloin Tenderloin PreK

Vis. Valley McLaren EES

Webster Carmichael, Bessie PreK

Tie-breaker (Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla) para sa Pagpasok sa PreK ng SFUSD para sa mga paaralan/programa sa kabuuan ng lungsod

Ang mga mag-aaral na papasok sa mga lugar na Pre-K na ito at humihiling ng katumbas na paaralan/programang para sa kabuuan ng lungsod ay tatanggap ng PreK na tie-breaker para sa paaralan/programang para sa kabuuan ng lungsod, saan man nakatira ang mag-aaral sa San Francisco.

PreK ng SFUsD Paaralan o Programa na para sa Kabuuan ng Lungsod

Bryant PreK Bryant BilS

Carmichael, Bessie PreK Carmichael Gen, FB

Chavez, Cesar PreK Chavez BilS

Excelsior @ Guadalupe PreK Guadalupe BilS

Fairmount PreK Fairmount ImmS

Harte, Bret PreK Harte ImmS

Las Americas PreK Moscone BilC, BilS

Lau, Gordon PreK Lau BilC

Muir, John PreK Muir BilS

Ortega, Jose PreK Ortega IMMM

Revere, Paul PreK Revere Gen, ImmS

Rooftop PreK Rooftop Gen

Sanchez PreK Sanchez BilS

Serra Annex EES Serra BilS

SF Public Montessori PreK SF Public Montessori Gen

Starr King PreK Starr King ImmM

Stockton, Commodore EES Lau BilC

Taylor, E. R. PreK Taylor BilC, BilS

Weill, Raphael PreK Parks JBBP

Susi sa mga kodigo ng PathwayGen General PathwayBilC Biliteracy / Cantonese PathwayBilS Biliteracy / Spanish PathwayFB FLES / Filipino PathwayImmM Immersion / Mandarin PathwayImmS Immersion / Spanish PathwayJBBP Bilingual Bicultural Program / Japanese

Page 20: Gabay sa Pagpapatala

20 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin AnG MAAGAnG PAG-AArAL 1. Mga Paaralan para sa Maagang Pag-aaralC3 Argonne EES PK/TK 750 16th Avenue 94118 750-8617F7 Leola Havard EES PK/TK* 1551Newcomb Avenue 94124 695-5660D2 Jefferson EES 1350 25th Avenue 94122 759-2852D5 Theresa Mahler EES 990 Church Street 94114 695-5871G5 John McLaren EES PK/TK* 2055 Sunnydale Avenue 94134 469-4519D1 Noriega EES PK/TK* 2 1775 44th Avenue 94122 759-2853B4 Presidio EES PK/TK* 387 Moraga Avenue, Presidio 94129 561-5822E6 Zaida T. Rodriguez EES PK/TK 421 Bartlett Street 94110 695-5844G4 San Miguel EES* 300 Seneca Avenue 94112 469-4756E5 Junipero Serra Annex EES PK/TK 1 155 Appleton Street 94110 920-5138B6 Commodore Stockton EES PK/TK* 2 1 Trenton Street 94108 291-7932A5 Tule Elk Park EES PK/TK* 2110 Greenwich Street 94123 749-3551

2. Mga Paaralang Elementarya na may mga Programang PreK o Out-of-School (Wala sa Paaralan)*

D6 Bryant (PreK-5)* 1 2641 25th Street 94110 695-5784C6 Bessie Carmichael (PreK-TK-8)* 45 Cleveland Street 94103 615-8450D6 Cesar Chavez (PreK-5) 825 Shotwell Street 94110 695-5765B5 Dr. William L. Cobb (PreK-5) 2725 California Street 94115 749-3436F7 Dr. Charles Drew (PreK-TK-5)* 50 Pomona Avenue 94124 330-1546E5 Fairmount (PreK-5) 1 65 Chenery Street 94131 695-5669E6 Leonard R. Flynn (TK-5)* 3125 Cesar Chavez Street 94110 695-5782D4 Grattan (PreK-5)* 165 Grattan Street 94117 759-2850G5 Guadalupe (PreK-5)* 859 Prague Street 94112 469-4753G7 Bret Harte (PreK-TK-5)* 1 950 Hollister Avenue 94124 330-1545D3 Jefferson* 1325 18th Avenue 94122 759-2795D1 Francis Scott Key * 1530 43rd Avenue 94122 759-2811B6 Gordon J. Lau (PreK-5) 954 Washington Street 94108 291-7921D6 Las Americas @ Moscone 1&2 801 Treat Avenue 94110 695-5746F8 Malcolm X (PreK-5) 350 Harbor Road 94124 695-5950F5 Monroe* 260 Madrid Street 94112 469-4736D6 George R. Moscone (PreK-5)* 2576 Harrison Street 94110 695-5736C5 John Muir (PreK-5) 380 Webster Street 94117 241-6335A6 Jean Parker * 840 Broadway Street 94133 291-7990G3 Jose Ortega (PreK-5) 400 Sargent Street 94132 469-4726B5 Raphael Weill @ Rosa Parks (PreK-5)* 1501 O'Farrell Street 94115 749-3548B6 Redding (TK-5)* 1421 Pine Street 94109 749-3525F6 Paul Revere (PreK-8) 555 Tompkins Avenue 94110 695-5656D4 Rooftop (PreK-8) 443 Burnett Street 94131 695-5691F5 Junipero Serra * 625 Holly Park Circle 94110 695-5685B5 SF Public Montessori (PreK-5)* 2340 Jackson Street 94115 749-3544D5 Sanchez (PreK-5) 325 Sanchez Street 94114 241-6380G3 Sheridan (TK-5) 431 Capitol Avenue 94112 469-4089B6 Spring Valley School* 1451 Jackson Street 94109 749-3535D7 Starr King (PreK-5) 1215 Carolina Street 94107 695-5797B3 Sutro* 235 12th Avenue 94118 750-8525F6 Edward R. Taylor (PreK-5) 2 423 Burrows Street 94134 330-1530B6 Tenderloin Community (PreK-5) 627 Turk Street 94102 614-3000D7 Daniel Webster * 465 Missouri Street 94107 695-5787

*Departamento ng Maagang Pag-aaral, Programa na out-of-school na panahon na may mga Serbisyo pagkatapos o bago ang bakasyon para sa Taglamig/Tagsibol, o Tag-araw. 1. Mag-aalok ang mga paaralang ito ng programang Dual language learner (nag-aaral ng dalawang wika) na Pre-K sa Kastila2. Mag-aalok ang mga paaralang ito ng programang Dual language learner (nag-aaral ng dalawang wika) na Pre-K sa Kastila

Page 21: Gabay sa Pagpapatala

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8 !!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8!!8

!!8!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

MA

LCO

LM X

(PK-

5)

Las

Am

eric

as

ORT

EGA

(PK-

5)

John

McL

aren

EES

PK/T

K*

San

Mig

uel E

ES*Ju

nipe

ro S

erra

Ann

exEE

S PK

/TK

Leol

a H

avar

d EE

SPK

/TK*

Nor

iega

EES

PK/T

K*

Jeff

erso

nEE

S

Arg

onne

EES

PK/T

K

Ther

esa

Mah

ler E

ES

Pres

idio

EES

PK/T

K*

Tule

Elk

Par

k EE

SPK

/TK*

Zaid

a Ro

drig

uez

EES

PK/T

K

Com

mod

ore

Stoc

kton

EES

PK/T

K*

ROO

FTO

P(P

K-5)

HA

RTE

(PK-

TK-5

)*

BRYA

NT

(PK-

5)*

LAU

(PK-

5) WEB

STER

*

DRE

W(P

K-TK

-5)*

TAYL

OR

(PK-

5)

COBB

(PK-

5)

KEY*

GRA

TTA

N(P

K-5)

*

GU

AD

ALU

PE(P

K-5)

*

CHAV

EZ(P

K-5)

PARK

ER*

JEFF

ERSO

N*

MU

IR(P

K-5)

SERR

A*

FLYN

N*MO

SCO

NE

(PK-

5)*

MO

NRO

E*

Raph

ael W

eill

(PK-

5)*

RED

DIN

G(T

K-5)

*

SHER

IDA

N(P

K-TK

-5)

SPRI

NG

VALL

EY*

STA

RR

KIN

G(P

K-5)

SUTR

O*

TEN

DER

LOIN

(PK-

5)

SAN

CHEZ

(PK-

5)

CAR

MIC

HA

EL(P

reK

-TK-

8)*

FAIR

MO

UN

T(P

reK

-5)

REV

ERE

(Pre

K-8

)

SF P

UB

LIC

MO

NTE

SSO

RI (

PreK

-5)*

µ

Early

Edu

catio

n Sc

hool

s (E

ES)

SFU

SD P

reK

inde

rgar

ten

(PK

)Tr

ansi

tiona

l Kin

derg

arte

n (T

K)

!!8PK

or O

ut o

f Sch

ool T

ime

Prog

ram

*

!!8SF

USD

Ear

ly E

duca

tion

Scho

ols

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

9/1

2/16

*Ear

ly E

duca

tion

Dep

artm

ent

Out

-of-S

choo

l Tim

e P

rogr

am w

ithA

fter,

Bef

ore,

Win

ter/S

prin

g B

reak

, or S

umm

er S

ervi

ces.

Doc

umen

t Nam

e: S

FUS

D P

K 07

2216

_CYA

N

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 22: Gabay sa Pagpapatala

22 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA

TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA Nilalayon ng polisyang ito sa pagpupu-westo o pagtatalaga sa mga mag-aaral ang maipagkaloob ang pinakapinipili ng mga mag-aaral, at naniniwala kami na dapat matugunan, hangga’t maaari, ang pinakamaraming pinakapinipili ng lahat ng mga pamilya sa San Francisco. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na papasok sa Kindergarten na mag-aplay sa anumang paaralan ng SFUSD. Ang mga estudyante naman na nasa mga gradong hindi transisyonal (mga grado 1-4) ay maaaring mag-aplay para lumipat o mabigyan ng puwesto sa iba pang paaralan. Hinihikayat namin ang mga pamilya na lumibot at makipag-usap sa mga kawani sa mga paaralan at sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang matukoy nila ang mga mapagpipiliang paaralan na higit na makatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang anak. (Tingnan ang seksiyon sa Paglipat ng Paaralan na nasa pahina 131.)

Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapatala o pagpapa-enrol bago ang Enero 13, 2017. Puwede kayong maglista ng kahit ilang pinipiling paaralan, kung saan nasa pinaka-itaas ng listahan ang paaralang pinakagusto ninyo. Ipapadala ang pagpapabatid o notipikasyon sa Marso 17, 2017.

Elementarya MiddleCarverFeinsteinStarr KingOrtegaSloat

Aptos MS

CarverDrewHarteMalcolm X

Brown MS

LakeshoreLongfellowMiralomaSheridanSunnyside

Denman MS

BryantChavezFairmountMarshall ESMcKinleyMilkSanchez

Everett MS

Elementarya MiddleCEC*ChinGarfieldParkerTenderloinYick Wo

Francisco MS

DrewGrattanJeffersonKeyStevensonSunset

Giannini MS

MonroeMosconeSerraUlloaWest Portal

Hoover MS

HillcrestMalcolm XTaylor

King MS

AlvaradoFlynnGlen ParkHarteMECMuirWebster

Lick MS

LauMontessoriReddingShermanSpring Valley

Marina MS

AlamoArgonneClarendonLafayetteParks

Presidio MS

CIS at De AvilaCobbMcCoppinNew TraditionsPeabodySutro

Roosevelt MS

CEC*ClevelandEl DoradoGuadalupeVis Valley ES

Vis Valley MS

*Ipadadala ang mga Mag-aaral ng CeC sa Francisco at Vis. Valley, batay sa lapit ng middle school sa tahanan

Elementarya tungo sa Middle School Feeder Mahalagang malay ang mga magu-lang tungkol sa middle school feeder (sistema ng pagtatambal ng paaralang elementarya sa pupuntahang middle school) kapag pumipili ng paaralang pang-elementarya. Tatanggap ang mga estudyanteng nasa ika-5 grado ng mataas na prayoridad sa puwesto tungo sa nakatalaga sa kanilang middle school feeder. Nakabatay ang preperensiya sa middle school sa paaralang elementarya na pinasukan nila.

Page 23: Gabay sa Pagpapatala

Map

!4)

!4)

!4)

!4)

!44

!44

!44

!44

!44

!43

!43!43

!43

!43

!45!45

!45!45

!46

!46!46

!46

!45

BRO

WN

!46

!4)

!44!43

!45

!43

!4) LICK

KIN

G

APT

OS

MA

RIN

A

HO

OV

ER

DEN

MA

N

EVER

ETT

PRES

IDIO

GIA

NN

INI

ROO

SEV

ELT

FRA

NCI

SCO

VIS

VALL

EY

GU

AD

ALU

PE

EL D

OR

AD

O

CLEV

ELA

ND

VIS

VALL

EY

COBB

PEA

BOD

Y

MCC

OPP

IN

SUTR

O

NEW

TR

AD

ITIO

NS

PAR

KSA

LAM

O ARG

ON

NE

LAFA

YETT

E

CLA

REN

DO

N

LAU

SHER

MA

N

RED

DIN

G

SPRI

NG

VA

LLEY

MU

IR

HA

RTE

ALV

ARA

DO

GLE

N P

ARK

FLYN

N

TAYL

OR

MA

LCO

LM X

HIL

LCR

EST

BRYA

NT

WEB

STER

SERR

A

MO

SCO

NE

ULL

OA

WES

T PO

RTA

L

MO

NR

OE

KEY

DRE

W

SUN

SET

STEV

ENSO

N

JEFF

ERSO

N

G

RAT

TAN

PAR

KER

YICK

WO

GA

RFIE

LD

TEN

DER

LOIN

CHIN

MIL

K

CHA

VEZ

MCK

INLE

Y

SAN

CHEZ

MIR

ALO

MA

LAKE

SHO

RE

LON

GFE

LLO

WSUN

NYS

IDE

SHER

IDA

N

SLO

AT

ORT

EGA

CARV

ER

KIN

G

FEIN

STEI

N

Mar

shal

l (K

-5)

Fair

mou

nt (K

-5)

CIS

@ D

eAvi

la (K

-5)

Mis

sion

Ed.

Cen

ter

(K-5

)

Chin

ese

Ed. C

ente

r (K

-5)

SF P

ublic

Mon

tess

ori (

K-5)

µ

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

San

Fran

cisc

oU

nifie

d Sc

hool

Dis

tric

tM

iddl

e Sc

hool

Fee

ders

Ele

men

tary

Atte

ndan

ce A

reas

Mid

dle

Sch

ools

E

lem

enta

ry S

choo

ls w

ith

Atte

ndan

ce A

rea

City

wid

e E

lem

enta

ry S

choo

ls

Doc

umen

t Nam

e: S

FUS

D M

S F

eede

rs 1

0021

4 B

lack

and

CYA

N

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 24: Gabay sa Pagpapatala

24 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

A. Mga Paaralang Elementarya na nasa At-tendance Area (Teritoryong Pinagsisilbihan )*Ang mga Attendance area (teritoryong pinagsisilbihan) ay mga hangga-nang heyograpiko sa paligid ng karamihan sa mga paaralang elementarya sa kabuuan ng distrito. Walang mga attendance area para sa mga middle at high school. Lumikha kami ng mga attendance area para magkaroon ng sistema sa pagtulong sa inyo na makakuha ng puwesto sa paaralang elementarya sa inyong attendance area kung nanaisin niyo ito. Hindi ninyo kinakailngang hilingin ang paaralang elementarya na nasa inyong attendance area, at hindi rin naman garantisado ang inyong puwesto sa paaralang elementarya na nasa inyong attendance area.

B2 Alamo ES 250-23rd Avenue 94121 750-8456

D5 Alvarado ES 625 Douglass Street 94114 695-5695

C3 Argonne ES 680-18th Avenue 94121 750-8460

D6 Bryant ES 2641-25Th Street 94110 695-5780

F7 Carver (Dr George W) ES 1360 Oakdale Avenue 94124 330-1540

D6 Chavez (Cesar) ES 825 Shotwell Street 94110 695-5765

A6 Chin (John Yehall) ES 350 Broadway Street 94133 291-7946

D4 Clarendon ES 500 Clarendon Avenue 94131 759-2796

G5 Cleveland ES 455 Athens Street 94112 469-4709

B5 Cobb (Dr William L) ES 2725 California Street 94115 749-3505

F7 Drew (Dr Charles) College Preparatory Academy ES

50 Pomona Avenue 94124 330-1526

G6 El Dorado ES 70 Delta Street 94134 330-1537

E2 Feinstein (Dianne) ES 2550-25th Avenue 94116 615-8460

E6 Flynn (Leonard R) ES 3125 Cesar Chavez Street 94110 695-5770

A6 Garfield ES 420 Filbert Street 94133 291-7924

F5 Glen Park ES 151 Lippard Avenue 94131 469-4713

D4 Grattan ES 165 Grattan Street 94117 759-2815

G5 Guadalupe ES 859 Prague Street 94112 469-4718

G7 Harte (Bret) ES 1035 Gilman Avenue 94124 330-1520

F6 Hillcrest ES 810 Silver Avenue 94134 469-4722

D3 Jefferson ES 1725 Irving Street 94122 759-2821

D1 Key (Francis S) ES 1530-43rd Avenue 94122 759-2811

C2 Lafayette ES 4545 Anza Street 94121 750-8483

F2 Lakeshore ES 220 Middlefield Drive 94132 759-2825

B6 Lau (Gordon J) ES 950 Clay Street 94108 291-7921

G4 Longfellow ES 755 Morse Street 94112 469-4730

F8 Malcolm X Academy ES 350 Harbor Road 94124 695-5950

C3 McCoppin (Frank) ES 651-6th Avenue 94118 750-8475

C5 McKinley ES 1025-14th Street 94114 241-6300

D5 Milk (Harvey) Civil Rights ES

4235-19th Street 94114 241-6276

E4 Miraloma ES 175 Omar Way 94127 469-4734

F5 Monroe ES 260 Madrid Street 94112 469-4736

D6 Moscone (George R) ES 2576 Harrison Street 94110 695-5736

C5 Muir (John) ES 380 Webster Street 94117 241-6335

C4 New Traditions ES 2049 Grove Street 94117 750-8490

G3 Ortega (Jose) ES 400 Sargent Street 94132 469-4726

A6 Parker (Jean) ES 840 Broadway Street 94133 291-7990

B5 Parks (Rosa) ES 1501 O'Farrell Street 94115 749-3519

B3 Peabody (George) ES 251-6th Avenue 94118 750-8480

B6 Redding ES 1421 Pine Street 94109 749-3525

D5 Sanchez ES 325 Sanchez Street 94114 241-6380

F5 Serra (Junipero) ES 625 Holly Park Circle 94110 695-5685

G3 Sheridan ES 431 Capitol Avenue 94112 469-4743

A5 Sherman ES 1651 Union Street 94123 749-3530

F3 Sloat (Commodore) ES 50 Darien Way 94127 759-2807

B6 Spring Valley Science ES 1451 Jackson Street 94109 749-3535

D7 Starr King ES 1215 Carolina Street 94107 695-5797

E2 Stevenson (Robert L) ES 2051-34th Avenue 94116 759-2837

F4 Sunnyside ES 250 Foerster Street 94112 469-4746

E1 Sunset ES 1920-41st Avenue 94116 759-2760

B3 Sutro ES 235-12th Avenue 94118 750-8525

F6 Taylor (Edward R) ES 423 Burrows Street 94134 330-1530

B6 Tenderloin Community ES 627 Turk Street 94102 749-3567

E1 Ulloa ES 2650- 42nd Avenue 94116 759-2841

G6 Visitacion Valley ES 55 Schwerin Street 94134 469-4796

D7 Webster (Daniel) ES 465 Missouri Street 94107 695-5787

E3 West Portal ES 5 Lenox Way 94127 759-2846

A6 Wo (Yick) ES 2245 Jones Street 94133 749-3540

B. Mga Paaralang Elementarya sa Kabuuan ng Lungsod (Citywide)*Ang ibig sabihin ng kabuuan ng lungsod (citywide) ay walang mga atten-dance area, at dahil dito, hindi magkakaroon ng tie-breaker (pamamaraan ng pagpapasya sakaling may magtabla sa pagpasok ) para sa mga mag-aaral na nakatira malapit sa paaralan.

D6 Buena Vista Horace Mann (K-8)

3351-23rd Street 94110 695-5881

C4 Chinese Immersion School (K-5)

1250 Waller Street 94117 241-6325

C6 Carmichael (Bessie) (PreK-5) 375-7th Street 94103 615-8441

C7 Carmichael (Bessie) (6-8) 824 Harrison Street 94107 291-7983

B6 Chinese Ed. Center (K-5) 657 Merchant Street 94111 291-7918

E5 Fairmount (PreK-5) 65 Chenery Street 94131 695-5669

D2 Lawton (K-8) 1570-31st Avenue 94122 759-2832

A4 Lilienthal (Claire) (3-8) 3630 Divisadero Street 94123 749-3516

B4 Lilienthal (Claire) (K-2) 3950 Sacramento Street 94118 750-8603

D6 Marshall (K-5) 1575-15th Street 94103 241-6280

E5 Mission Ed. Center (K-5) 1670 Noe Street 94131 695-5313

F6 Revere (Paul) (PreK-8) 555 Tompkins Avenue 94110 695-5656

D4 Rooftop (5-8) 500 Corbett Avenue 94114 522-6757

D4 Rooftop (PreK-4) 443 Burnett Street 94131 695-5692

F5 SF Community (K-8) 125 Excelsior Avenue 94112 469-4739

B5 SF Public Montessori (PreK-5)

2340 Jackson Street 94115 749-3544

D3 Yu, Alice Fong (K-8) 1541-12th Avenue 94122 759-2764

TUkLASin AnG MGA PAArALAnG ELEMEnTAryA

Page 25: Gabay sa Pagpapatala

Map!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4 !!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

Reve

re (P

reK

-8)

Reve

re (P

reK

-8)

Law

ton

(K-8

)La

wto

n (K

-8)

Roof

top

(5-8

)Ro

ofto

p (5

-8)

Roof

top

(Pre

K-4

)Ro

ofto

p (P

reK

-4)

Buen

a V

ista

Hor

ace

Man

n Bu

ena

Vis

ta H

orac

e M

ann

(K-8

)(K

-8)

Mar

shal

l (K-

5)M

arsh

all (

K-5)

Fair

mou

nt (P

reK

-5)

Fair

mou

nt (P

reK

-5)

Carm

icha

el (6

-8)

Carm

icha

el (6

-8)

Lilie

ntha

l (3-

8)Li

lient

hal (

3-8)

Lilie

ntha

l (K

-2)

Lilie

ntha

l (K

-2)

Carm

icha

el (P

reK

-8)

Carm

icha

el (P

reK

-8)

SF C

omm

unit

y (K

-8)

SF C

omm

unit

y (K

-8)

CIS

@ D

eAvi

la (K

-5)

CIS

@ D

eAvi

la (K

-5)

Alic

e Fo

ng Y

u (K

-8)

Alic

e Fo

ng Y

u (K

-8)

Mis

sion

Ed.

Cen

ter

(K-5

)M

issi

on E

d. C

ente

r (K

-5)

Chin

ese

Ed. C

ente

r (K

-5)

Chin

ese

Ed. C

ente

r (K

-5)

SF P

ublic

Mon

tess

ori

SF P

ublic

Mon

tess

ori

(Pre

K-5

)(P

reK

-5)

KEY

LAU

MU

IR

COBB

DR

EW

PARK

S

SER

RA

MIL

K

SLO

AT

HA

RTE

ALA

MO

SUN

SET

ORT

EGA

PARK

ER

CAR

VER

CHA

VEZ

TAYL

OR

BRYA

NT

STA

RR K

ING

SHER

MA

N

YICK

WO

MO

SCO

NE

PEA

BOD

Y

WEB

STER

ARG

ON

NE

MCK

INLE

Y

GA

RFIE

LD

MCC

OPP

IN

ALV

ARA

DO

MA

LCO

LM X

STEV

ENSO

N

MIR

ALO

MA

LAK

ESH

OR

E

LAFA

YETT

E

HIL

LCRE

ST

GU

AD

ALU

PE

FEIN

STEI

N

EL D

ORA

DO

CLEV

ELA

ND

CLA

REN

DO

N

VIS

VA

LLEY

ULL

OA

TEN

DER

LOIN

LON

GFE

LLO

W

WES

T PO

RTA

L

SUN

NYS

IDE

RED

DIN

G

SU

TRO

MO

NR

OE

JEFF

ERSO

N

GRA

TTA

N

NEW

TR

AD

ITIO

NS

CHIN

SHER

IDA

N

GLE

N P

AR

K

SAN

CHEZ

FLYN

N

SPR

ING

VA

LLEY

µ

San

Fran

cisc

oU

nifie

d Sc

hool

Dis

tric

tEl

emen

tary

Sch

ools

!!4El

emen

tary

Sch

ools

with

atte

ndan

ce a

rea

!!4C

ityw

ide

Ele

men

tary

Sch

ools

Elem

enta

ry A

ttend

ance

Are

as

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

.

Doc

umen

t Nam

e: S

FUS

D E

S 1

0021

4_C

YAN

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 26: Gabay sa Pagpapatala

26 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Alamo (K-5) No. 413 250 23rd Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-750-8456 Fax: 415-750-8434 Web: friendso-falamo.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Rosa A. Fong

9 am Huwebes mula Oktubre hang-gang sa unang linggo ng Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Pangangalaga sa Umaga (Morn-ing Care) sa paaralang ito.

Mga pisikal na gawain o recess (pahinga o minindal), Programang Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)/Pangangalaga sa Umaga, M-Fri; Pag-aaral ng Wikang Ruso sa Umaga M, W, F; Koro (Chorus) sa Umaga M, W, Fri

RDASC, Programa sa wikang Tsino (Can-tonese/Mandarin) M hanggang F; Programa sa Wikang Ruso M hanggang F; Ceramics; Pisikal na Edukasyon; mga klase sa wikang Espanyol

Programa sa wikang Cantonese, Programa sa wikang Tsino, Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Programa sa wikang Espanyol, Pagtututor, Akademikong chess, Drama, Sayaw, Sports , Mga Pisikal na gawain o recess,Paggamit ng Keyboard (Keyboard Educators)

Pagtututor, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa Pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sining ng Pagganap, Sin-ing biswal, Ceram-ics, Paghahardin, Drama

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolo-hiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Presidio

Alice Fong Yu (K-8) No. 485 1541 12th Avenue 8:40AM - 3:30PM

Tel: (415) 759-2764 Fax: (415) 242-2507 Web: http://www.afypa.org Punong-Guro (Principal): Liana Szeto

Martes at Hu-webes nang 9:30 AM tuwing Oktu-bre. Pakitawagan ang opisina para sa anumang detalye.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May makukuha na pribadong pangangalaga sa bata (childcare) na nonprofit) sa paaralan.

Pinaka-unang Programa sa Pa-glubog sa wikang Tsino (Chinese Immersion Pilot Program) ng Alice Fong Yu (Canton-ese, K-8)

Alice Fong Yu

Alvarado (K-5) No. 420 625 Douglass Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 695-5695 Fax: (415) 695-5447 Web: alvarados-chool.net, Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Sara Rich-Shenkan

Miyerkoles tuwing 8:15 ng umaga sa panahon ng pagpapatala o pagpapa-enroll. May makukuhang mga tour sa wikang Espanyol. Magpareserba para sa mga tour online sa alvara-doschool.net.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Nagpapakain ng almusal araw-araw simula 7:30AM. Tumutulong ang patrolyang pangkaligtasan (safety patrol) ng ika-limang grado sa pagha-hatid ng mga bata sa umaga. May PE at oras sa pagbilog (circle time) sa kabuuan ng paaralan para sa mga espesyal na selebrasyon at pag-awit.

Ang Alvarado After School ay isa sa pinaka-malaki at pinakakomprehensibong programa pagkatapos ng klase (after school) sa lungsod, at pinatatakbo ito ng GLO. Nag-aalok kami ng mahigit 120 scholarship sa pamamagitan ng programang Excel, kung kaya’t nakapapasok ang marami sa aming mga estudyante nang libre. Mayroon din kaming malawak na hanay ng mga club na pinatatakbo ng mga magulang, kagaya ng para sa sining, pananahi, pagtakbo, computer coding, yearbook, potograpiya, mga wikang dayuhan, at iba pa.

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway (Espanyol, K-5)

Nagkikita linggo-linggo ang programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP) para magbigay ng suporta sa mga estudyanteng may mga pangangailangan na nakaaapekto sa kanilang edukasyon. Isinasagawa ang mga pulong ng Pangkat para sa Pagbibigay ng Suporta sa Mag-aaral (Student Support Team), kung saan kasama ang mga magulang, ayon sa pangangailangan. Nagkakaloob ng suporta ang mga tutor sa Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recovery) o Pagbabalik sa Pagbabasa (programa kung saan isa-sa-isa ang pagtuturo sa pagbabasa), Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners) at Pagbasa at Pagsulat (Literacy) para mapahusay pa ang pagbasa at pagsulat. Nagbibigay ng suporta ang mga Sand Play Terapista at half-time na LSP sa larangang sosyo-emosyonal.

Nag-aalok kami ng 2D/3D na puwedeng piliin (elektibo) na klase sa Sining, Orff na mga sesyon sa musika para sa lahat ng grado, at instruksiyon sa instrumental na musika sa maliliit na grupo para sa mga grado 4 at 5. Nagpapalabas ag bawat klasrum kahit isang beses sa isang taon sa asembleya ng buong paaralan. Nagdaraos din kami na taunang Palihan sa Sining para sa Araw ng mga Patay (Dia de los Muertos Art Workshop) tuwing Oktubre para sa mga pamilya, at maraming duma-dalo dito.

Tumatanggap ang lahat ng mga estudy-ante ng instruksiyon sa computer sa pama-magitan ng ating guro sa teknolohiya sa isang napahusay nang computer lab at instruksiyon sa aklatan (Aklatan) sa ating kapapaganda pa lamang na aklatan ng paaralan. Nag-aalok din kami ng naiibang siyensiya sa lab na itinuturo ng kontratis-ta sa siyensiya para sa lahat ng grado sa Siy-ensiya lab. Nag-uuwi linggo-linggo ang mga estudyanteng nasa mga grado K-2 ng Science Sacks para sa Sabado’t Linggo.

Lick

Argonne (K-5) No. 435 680 18th Ave. 8:30 am M-F hanggang 2:40 pm MF; Sesyon sa Tag-araw 1pm para sa Kindergarten; 2pm para sa mga grado 1-5

Tel: 415-750-8460 Fax: 415-750-8462 Web: www.argon-nesf.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Cami Okubo

8:45 am Lunes sa 10/10/16; 10/24/16; 11/14/16; 11/28/16; at Martes sa 12/13/16; 1/10/17

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

7:30 am Pangangalaga sa Umaga (Morning Care)

Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkaligtasan, Suporta sa pagba-basa, Pagtututor

Programang ExCEL, YMCA; Programang Tsino na After School; Programang Ruso na After School; Mga Programa para sa Pagpapahusay sa After School (After School Enrichment)

Programa sa wikang Cantonese, Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Programa sa wikang dayuhan, Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Akademikong chess, Computer coding, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananal-ita, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Konseho ng mga Mag-aaral (Student Council)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sining ng Pagganap, Sin-ing biswal, Ceram-ics, Paghahardin, Drama

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan sa pagsusulat, suporta sa Panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolo-hiya, pag-iinhinyero, sining, matematika) , Field Trip/Mga Karanasan sa Pag-aaral, Buddy na Pagpapahusay sa Silid-aralan

Presidio

Page 27: Gabay sa Pagpapatala

27Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Alamo (K-5) No. 413 250 23rd Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-750-8456 Fax: 415-750-8434 Web: friendso-falamo.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Rosa A. Fong

9 am Huwebes mula Oktubre hang-gang sa unang linggo ng Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Pangangalaga sa Umaga (Morn-ing Care) sa paaralang ito.

Mga pisikal na gawain o recess (pahinga o minindal), Programang Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)/Pangangalaga sa Umaga, M-Fri; Pag-aaral ng Wikang Ruso sa Umaga M, W, F; Koro (Chorus) sa Umaga M, W, Fri

RDASC, Programa sa wikang Tsino (Can-tonese/Mandarin) M hanggang F; Programa sa Wikang Ruso M hanggang F; Ceramics; Pisikal na Edukasyon; mga klase sa wikang Espanyol

Programa sa wikang Cantonese, Programa sa wikang Tsino, Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Programa sa wikang Espanyol, Pagtututor, Akademikong chess, Drama, Sayaw, Sports , Mga Pisikal na gawain o recess,Paggamit ng Keyboard (Keyboard Educators)

Pagtututor, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa Pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sining ng Pagganap, Sin-ing biswal, Ceram-ics, Paghahardin, Drama

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolo-hiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Presidio

Alice Fong Yu (K-8) No. 485 1541 12th Avenue 8:40AM - 3:30PM

Tel: (415) 759-2764 Fax: (415) 242-2507 Web: http://www.afypa.org Punong-Guro (Principal): Liana Szeto

Martes at Hu-webes nang 9:30 AM tuwing Oktu-bre. Pakitawagan ang opisina para sa anumang detalye.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May makukuha na pribadong pangangalaga sa bata (childcare) na nonprofit) sa paaralan.

Pinaka-unang Programa sa Pa-glubog sa wikang Tsino (Chinese Immersion Pilot Program) ng Alice Fong Yu (Canton-ese, K-8)

Alice Fong Yu

Alvarado (K-5) No. 420 625 Douglass Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 695-5695 Fax: (415) 695-5447 Web: alvarados-chool.net, Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Sara Rich-Shenkan

Miyerkoles tuwing 8:15 ng umaga sa panahon ng pagpapatala o pagpapa-enroll. May makukuhang mga tour sa wikang Espanyol. Magpareserba para sa mga tour online sa alvara-doschool.net.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Nagpapakain ng almusal araw-araw simula 7:30AM. Tumutulong ang patrolyang pangkaligtasan (safety patrol) ng ika-limang grado sa pagha-hatid ng mga bata sa umaga. May PE at oras sa pagbilog (circle time) sa kabuuan ng paaralan para sa mga espesyal na selebrasyon at pag-awit.

Ang Alvarado After School ay isa sa pinaka-malaki at pinakakomprehensibong programa pagkatapos ng klase (after school) sa lungsod, at pinatatakbo ito ng GLO. Nag-aalok kami ng mahigit 120 scholarship sa pamamagitan ng programang Excel, kung kaya’t nakapapasok ang marami sa aming mga estudyante nang libre. Mayroon din kaming malawak na hanay ng mga club na pinatatakbo ng mga magulang, kagaya ng para sa sining, pananahi, pagtakbo, computer coding, yearbook, potograpiya, mga wikang dayuhan, at iba pa.

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway (Espanyol, K-5)

Nagkikita linggo-linggo ang programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP) para magbigay ng suporta sa mga estudyanteng may mga pangangailangan na nakaaapekto sa kanilang edukasyon. Isinasagawa ang mga pulong ng Pangkat para sa Pagbibigay ng Suporta sa Mag-aaral (Student Support Team), kung saan kasama ang mga magulang, ayon sa pangangailangan. Nagkakaloob ng suporta ang mga tutor sa Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recovery) o Pagbabalik sa Pagbabasa (programa kung saan isa-sa-isa ang pagtuturo sa pagbabasa), Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners) at Pagbasa at Pagsulat (Literacy) para mapahusay pa ang pagbasa at pagsulat. Nagbibigay ng suporta ang mga Sand Play Terapista at half-time na LSP sa larangang sosyo-emosyonal.

Nag-aalok kami ng 2D/3D na puwedeng piliin (elektibo) na klase sa Sining, Orff na mga sesyon sa musika para sa lahat ng grado, at instruksiyon sa instrumental na musika sa maliliit na grupo para sa mga grado 4 at 5. Nagpapalabas ag bawat klasrum kahit isang beses sa isang taon sa asembleya ng buong paaralan. Nagdaraos din kami na taunang Palihan sa Sining para sa Araw ng mga Patay (Dia de los Muertos Art Workshop) tuwing Oktubre para sa mga pamilya, at maraming duma-dalo dito.

Tumatanggap ang lahat ng mga estudy-ante ng instruksiyon sa computer sa pama-magitan ng ating guro sa teknolohiya sa isang napahusay nang computer lab at instruksiyon sa aklatan (Aklatan) sa ating kapapaganda pa lamang na aklatan ng paaralan. Nag-aalok din kami ng naiibang siyensiya sa lab na itinuturo ng kontratis-ta sa siyensiya para sa lahat ng grado sa Siy-ensiya lab. Nag-uuwi linggo-linggo ang mga estudyanteng nasa mga grado K-2 ng Science Sacks para sa Sabado’t Linggo.

Lick

Argonne (K-5) No. 435 680 18th Ave. 8:30 am M-F hanggang 2:40 pm MF; Sesyon sa Tag-araw 1pm para sa Kindergarten; 2pm para sa mga grado 1-5

Tel: 415-750-8460 Fax: 415-750-8462 Web: www.argon-nesf.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Cami Okubo

8:45 am Lunes sa 10/10/16; 10/24/16; 11/14/16; 11/28/16; at Martes sa 12/13/16; 1/10/17

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

7:30 am Pangangalaga sa Umaga (Morning Care)

Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkaligtasan, Suporta sa pagba-basa, Pagtututor

Programang ExCEL, YMCA; Programang Tsino na After School; Programang Ruso na After School; Mga Programa para sa Pagpapahusay sa After School (After School Enrichment)

Programa sa wikang Cantonese, Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Programa sa wikang dayuhan, Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Akademikong chess, Computer coding, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananal-ita, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Konseho ng mga Mag-aaral (Student Council)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sining ng Pagganap, Sin-ing biswal, Ceram-ics, Paghahardin, Drama

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan sa pagsusulat, suporta sa Panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolo-hiya, pag-iinhinyero, sining, matematika) , Field Trip/Mga Karanasan sa Pag-aaral, Buddy na Pagpapahusay sa Silid-aralan

Presidio

Page 28: Gabay sa Pagpapatala

28 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Harte, Bret (PreK- TK-5) No. 453 1035 Gilman Avenue 8:25AM - 2:40PM

Tel: (415) 330-1520 Fax: (415) 330-1555 Web: http://www.sfbretharte. org/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jeremy Hilinski

Tumawag sa Tagapag-ugnay sa Pamilya/Komunidad (Fam-ily/Community Liaison) para sa pakikipagkita

Puting shirt o blusa, navy na asul na pantalon, palda o jumper at sapatos na purong itim

Makukuha sa paaralan

Playworks (nagsisimula nang 8:00 am M-Th)

EXCEL - walang bayad na programa para sa mga pamilya ng mga estudyanteng K-5; Pinahabang Pag-aaral (Extended Learning) 2:40-6:00 p,m; Kasama sa mga programa ang pagtututor at tu-long sa takdang-aralin; Musika, Sayaw, Sining at isang programa sa sports. Programa sa soccer/pagsusulat ng Bay Area SCORES.

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway (Espanyol, K-5)

Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative Practices), Laro Ukol sa Pag-uugali (Behavior Game), Ikalawang Hakbangp; Guro ng RTIF, Gabay sa Pagbasa at Pagsulat (Literacy Coach), Guro sa RSP, IRF, Social Worker ng Paaralanr, Nars, UCSF HEARTS at Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng BV (BV Mental Health Services), Tagapayo ng Mag-aaral at Tagapagnay ng Pamilya/Komunidad; Programa sa Paggabay (Mentor Program); Bangko ng Pagkain (Food Bank) at Aparador ng mga Uniporme (Uniform Closet)

Programa sa mga Sining ng Teatro at Musika

Aklatan at Teknolohiya ng Computer, Hardin, Mga Katuwang sa Pagbabasa (Reading Partners), P.E., Playworks, Ani ng Buwan (Harvest of the Month)

Brown / Lick

Carmichael, Bessie/ Filipino Education Center (PK-TK-5) (PKTK- 8) No. 449 375-7th Street 8:40AM - 2:40PM (6-8) 824 Harrison Street 8:30AM - 1:40pm M, 2:40pm TWThFCarmi-chael, Bessie/ Filipino Education Center (PK-TK-5) (PKTK- 8) No. 449 375-7th Street 8:40AM - 2:40PM (6-8) 824 Harrison Street 8:30AM - 1:40pm M, 2:40pm TWThF

Tel: 415.615.8441 Fax: 415.355.7683 Web: https://fec-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Principal): Tina Lagdamen Tel: 415.291.7983 Fax: 415.291.7985 Assistant Principal: Sarah Pooner

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Almusal 7:50-8:20 am Pinapatakbo ang Bessie Carmichael After-school Program (Programang ExCEL) sa paaraan ng YmCA Embarcadero at Galing Bata. Iniaalok nang walang gastusin sa pamilya. Tumatakbo mula sa pagtatapos ng klase hanggang 6PM. (sa labas ng paaralan). United Playaz Program (sa labas ng paaralan). West Bay Pilipino Muli-Service Center After-school Programa (sa labas ng paaralan). Iniaalok ang Galing Bata nang waang gastusin sa pamilya, tumatakbo mula sa pagtatapos ng klase hanggang 6PM. (sa labas ng paaralan). United Playaz Program (sa labas ng paaralan). West Bay Pilipino Muli-Service Center After-school Programa (sa labas ng paaralan).

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Fili-pino, K-5)

Pangkat CARE na binubuo ng Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), at Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART) . Social Worker ng Paaralan (dating kilala bilang “Tagabigay ng Suporta sa Pag-aaral (Learning Sup-port Provider).” Programang Playworks (recess at programa na may istrukturang paglalaro). SOMA Family Resource Network. Pagpapayo sa Mag-aaral sa YMCA Em-barcadero Interbensiyon sa Pagbasa at Pagsulat sa Pamamagitan ng mga Pangkat Pang-interbensiyon ng mga Sining ng Pagganap. Mga Grupo para sa Interbensiyon sa Pagbasa at Pagsulat. Indibidwal na Pagtututor sa algebra.

Mga Guro sa Sining Biswal at Mga Sining ng Pagganap (Visual and Performing Arts, VAPA). LEAP Sayaw Instrumen-tal na Musika Rock Band

Gulong ng Pagpa-pahusay (Enrichment Wheel): iba’t iba’t klase kung saan magkakasama ang magkakaibang grado, at nararanasan ng mga mag-aaral ng tig-6 na linggo, halimbawa, araling etniko (ethnic studies), computer coding, katarungang panlipu-nan (social justice)

Carmi-chael, Bessie / Filipino Educa-tion Center

Bryant (PreK-5) No. 456 2641 25th St. 7:30 am M-F to 2:05 pm M, T, W, F; 12:50 pm TH

Tel: 415-695-5780 Fax: 415-206-0538 Web: www.bryantes.com Punong Guro (Principal): Christina Velasco

9 am unang Hu-webes ng buwan mula Oktubre hanggang Enero

Puting shirt, navy na asul na pantalon, palda o jumper

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Programa ng Maagang Edukasyon( Early Education Program), Ang Mission Graduates ang nag-kakaloob ng aming programang ExCEL

Suporta sa pagba-basa, Pagsusulat, Drama,Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess, Scores!

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Inglest, suporta para sa Mag-aaral ng Ingles, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay para sa pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars na nasa paaralan, Guro sa Teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Kimochi SEL sa PreK-2nd

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin, programang Mariachi program sa ika-4 at ika-5 grado

Tulong sa takdang aralin Aklatan, Com-puter lab, programang palihan sa Siyensiya ng Mission (Mission Siyensiya Workshop program), Mga Kuwentong Kalye (Streetside Stories), Mga kuwento tungkol sa mga aso ng SPCA (SPCA-puppy dog tales)

Everett

Buena Vista Horace Mann (K-8) No. 618 3351 23rd St. 9:30 am mga grado K-5; 8:15 am mga grado 6-8 hanggang 3:45 pm M, T, W, F; 2:30 pm TH

Tel: 415-695-5881 Fax: 415- 282-7869 Web: http://bvhmsfusd- ca.schoolloop.com Punong-guro (Principa)l: Richard Zapien

8:30-10 am tuwing Biyernes sa 10/28, 11/4, 11/11, 11/18, 12/2, 12/9

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, mga Pagpapahusay sa Sining (Arts Enrichments)

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Akademikong chess, Pagsusulat, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess,

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-8)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (Eng-lish learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Kalusu-gan ng Isip ng Mag-aaral (Student Mental Health)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga Sin-ing ng Pagganap, Sayaw Pagsusulat o Pagtula , Sining biswal, Ceramics, Pagluluto, Pagha-hardin, Banda at programang Mariachi

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop) Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, STEAM (siyen-siya, teknolohiya, pag-iinhinyero, mga sining, matematika), Siyensiya, teknolohiya,programa para sa Palihan sa Siyensiya ng Mission (Mission Siyensiya Workshon)

Buena Vista

Page 29: Gabay sa Pagpapatala

29Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Harte, Bret (PreK- TK-5) No. 453 1035 Gilman Avenue 8:25AM - 2:40PM

Tel: (415) 330-1520 Fax: (415) 330-1555 Web: http://www.sfbretharte. org/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jeremy Hilinski

Tumawag sa Tagapag-ugnay sa Pamilya/Komunidad (Fam-ily/Community Liaison) para sa pakikipagkita

Puting shirt o blusa, navy na asul na pantalon, palda o jumper at sapatos na purong itim

Makukuha sa paaralan

Playworks (nagsisimula nang 8:00 am M-Th)

EXCEL - walang bayad na programa para sa mga pamilya ng mga estudyanteng K-5; Pinahabang Pag-aaral (Extended Learning) 2:40-6:00 p,m; Kasama sa mga programa ang pagtututor at tu-long sa takdang-aralin; Musika, Sayaw, Sining at isang programa sa sports. Programa sa soccer/pagsusulat ng Bay Area SCORES.

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway (Espanyol, K-5)

Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative Practices), Laro Ukol sa Pag-uugali (Behavior Game), Ikalawang Hakbangp; Guro ng RTIF, Gabay sa Pagbasa at Pagsulat (Literacy Coach), Guro sa RSP, IRF, Social Worker ng Paaralanr, Nars, UCSF HEARTS at Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng BV (BV Mental Health Services), Tagapayo ng Mag-aaral at Tagapagnay ng Pamilya/Komunidad; Programa sa Paggabay (Mentor Program); Bangko ng Pagkain (Food Bank) at Aparador ng mga Uniporme (Uniform Closet)

Programa sa mga Sining ng Teatro at Musika

Aklatan at Teknolohiya ng Computer, Hardin, Mga Katuwang sa Pagbabasa (Reading Partners), P.E., Playworks, Ani ng Buwan (Harvest of the Month)

Brown / Lick

Carmichael, Bessie/ Filipino Education Center (PK-TK-5) (PKTK- 8) No. 449 375-7th Street 8:40AM - 2:40PM (6-8) 824 Harrison Street 8:30AM - 1:40pm M, 2:40pm TWThFCarmi-chael, Bessie/ Filipino Education Center (PK-TK-5) (PKTK- 8) No. 449 375-7th Street 8:40AM - 2:40PM (6-8) 824 Harrison Street 8:30AM - 1:40pm M, 2:40pm TWThF

Tel: 415.615.8441 Fax: 415.355.7683 Web: https://fec-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Principal): Tina Lagdamen Tel: 415.291.7983 Fax: 415.291.7985 Assistant Principal: Sarah Pooner

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Almusal 7:50-8:20 am Pinapatakbo ang Bessie Carmichael After-school Program (Programang ExCEL) sa paaraan ng YmCA Embarcadero at Galing Bata. Iniaalok nang walang gastusin sa pamilya. Tumatakbo mula sa pagtatapos ng klase hanggang 6PM. (sa labas ng paaralan). United Playaz Program (sa labas ng paaralan). West Bay Pilipino Muli-Service Center After-school Programa (sa labas ng paaralan). Iniaalok ang Galing Bata nang waang gastusin sa pamilya, tumatakbo mula sa pagtatapos ng klase hanggang 6PM. (sa labas ng paaralan). United Playaz Program (sa labas ng paaralan). West Bay Pilipino Muli-Service Center After-school Programa (sa labas ng paaralan).

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Fili-pino, K-5)

Pangkat CARE na binubuo ng Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), at Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART) . Social Worker ng Paaralan (dating kilala bilang “Tagabigay ng Suporta sa Pag-aaral (Learning Sup-port Provider).” Programang Playworks (recess at programa na may istrukturang paglalaro). SOMA Family Resource Network. Pagpapayo sa Mag-aaral sa YMCA Em-barcadero Interbensiyon sa Pagbasa at Pagsulat sa Pamamagitan ng mga Pangkat Pang-interbensiyon ng mga Sining ng Pagganap. Mga Grupo para sa Interbensiyon sa Pagbasa at Pagsulat. Indibidwal na Pagtututor sa algebra.

Mga Guro sa Sining Biswal at Mga Sining ng Pagganap (Visual and Performing Arts, VAPA). LEAP Sayaw Instrumen-tal na Musika Rock Band

Gulong ng Pagpa-pahusay (Enrichment Wheel): iba’t iba’t klase kung saan magkakasama ang magkakaibang grado, at nararanasan ng mga mag-aaral ng tig-6 na linggo, halimbawa, araling etniko (ethnic studies), computer coding, katarungang panlipu-nan (social justice)

Carmi-chael, Bessie / Filipino Educa-tion Center

Bryant (PreK-5) No. 456 2641 25th St. 7:30 am M-F to 2:05 pm M, T, W, F; 12:50 pm TH

Tel: 415-695-5780 Fax: 415-206-0538 Web: www.bryantes.com Punong Guro (Principal): Christina Velasco

9 am unang Hu-webes ng buwan mula Oktubre hanggang Enero

Puting shirt, navy na asul na pantalon, palda o jumper

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Programa ng Maagang Edukasyon( Early Education Program), Ang Mission Graduates ang nag-kakaloob ng aming programang ExCEL

Suporta sa pagba-basa, Pagsusulat, Drama,Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess, Scores!

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Inglest, suporta para sa Mag-aaral ng Ingles, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay para sa pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars na nasa paaralan, Guro sa Teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Kimochi SEL sa PreK-2nd

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin, programang Mariachi program sa ika-4 at ika-5 grado

Tulong sa takdang aralin Aklatan, Com-puter lab, programang palihan sa Siyensiya ng Mission (Mission Siyensiya Workshop program), Mga Kuwentong Kalye (Streetside Stories), Mga kuwento tungkol sa mga aso ng SPCA (SPCA-puppy dog tales)

Everett

Buena Vista Horace Mann (K-8) No. 618 3351 23rd St. 9:30 am mga grado K-5; 8:15 am mga grado 6-8 hanggang 3:45 pm M, T, W, F; 2:30 pm TH

Tel: 415-695-5881 Fax: 415- 282-7869 Web: http://bvhmsfusd- ca.schoolloop.com Punong-guro (Principa)l: Richard Zapien

8:30-10 am tuwing Biyernes sa 10/28, 11/4, 11/11, 11/18, 12/2, 12/9

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, mga Pagpapahusay sa Sining (Arts Enrichments)

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Akademikong chess, Pagsusulat, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess,

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-8)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (Eng-lish learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Kalusu-gan ng Isip ng Mag-aaral (Student Mental Health)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga Sin-ing ng Pagganap, Sayaw Pagsusulat o Pagtula , Sining biswal, Ceramics, Pagluluto, Pagha-hardin, Banda at programang Mariachi

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop) Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, STEAM (siyen-siya, teknolohiya, pag-iinhinyero, mga sining, matematika), Siyensiya, teknolohiya,programa para sa Palihan sa Siyensiya ng Mission (Mission Siyensiya Workshon)

Buena Vista

Page 30: Gabay sa Pagpapatala

30 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

César Chávez (PreK- 5) No. 603 825 Shotwell St. 8:40 am M-F hanggang 2:55 pm M, T, W, F; 1:40 pm TH

Tel: 415-695-5765 Fax: 415-695-5843 Web: https://cces-sfusd-ca.schoolloop.com Punong-guro (Prin-cipal): Catalina Rico

9-10 am Hu-webes mula Oktubre hang-gang Enero

Puting pang-itaas at navy na asul na panta-lon, jumper o palda

Makukuha sa paaralan

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Sayaw, Mga klaseng ASL Classes para sa mga pamilya at kawani

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Potograpiya, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess. Programa para sa pagpapaunlad ng Mariachi (Mariachi Development Pro-gram)

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Nars sa paaralan, guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Pagtutulungan para sa Kalusugan ng Isip (Mental Health Collaborative)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal,Paghahardin, Programa para sa pagpapaunlad ng Mariachi (Mariachi Development Program)

Palihan ng mga Manunulat, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, programa para sa Palihan sa Siyensiya ng Mission

Everett

Chinese Education Center (K-5) No. 476 657 Merchant St. 8:30 am M-F hanggang 2:35 pm M-F

Tel: 415.291.7918 Fax: 415.291.7965 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Victor Tam

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, ExCEL na PROGRAM-ANG AFTERSCHOOL NA pinatatakbo ng Chinatown YMCA

Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, , Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess

Pang-elementary-ang Landas para sa Bagong Dating na Migrante (Elementary Newcomer Pathway, wikang Tsino, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagump-ay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Sining biswal, Ceramics

Tulong sa takdang aralin, Pagtutor, Pag-unlad sa wikang Ingles, Computer lab

Francisco at Visita-tion Valley

Chinese Immersion School at De Avila (K-5) No. 509 1250 Waller St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415.241.6325 Fax: 415.241.6540 Web: cisdeavila.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Wendy Cheong

9 am on 10/20/16, 10/26/16, 11/03/16, 11/09/16, 11/17/16, 12/07/16, 12/15/18, 01/04/17.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO- Growth & Learning Op-portunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

GLO- Growth & Learning Oppor-tunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

GLO- Growth & Learn-ing Opportunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, mga Pisikal na gawain o recess

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), gumagampan ang full time na nars ng mga papel ng tagapayo at sociall worker

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Teatro, Sayaw, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika), Field Trip/Mga Karanasan sa Pag-aaral

Roosevelt

Claire Lilienthal (K-8) No. 479 Madison - 3950 Sacra-mento St.; Scott - 3630 Divisadero St. 7:45 am M-F hanggang 1:45 pm M-F

Tel: Madison -- 415-750-8603 Scott -- 415-749-3516 Fax: Madison -- 415-750-8606 Scott -- 415-749-3431 Web: http://www.clairelilien- thal.org Email: [email protected] Punong-Guro (Principal): Tyler Graff

TBD (aalamin pa) Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programang Afterschool ng Claire Lilienthal ( Paaralang Madison)

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Wikang Koreano, K-8)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa Pagsasalita, Social worker, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Teatro, Sining biswal, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pagka-tuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Ak-latan, Computer Lab

Lilienthal

Clarendon (K-5) No. 478 500 Clarendon Ave. 9:25 am M-F hanggang 3:25 pm M-F

Tel: 415-759-2796 Fax: 415-759-2799 Web: https://caes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-Guro (Principal): Peter Van Court

Tumawag sa 415-759-2782 para sa impormasyon tungkol sa tour at mga petsa

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Second Community Childcare (Pangangalaga sa Bata ng Ikala-wang Komunidad)

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess

Second Community Childcare (Panganga-laga sa Bata ng Ikala-wang Komunidad)

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagttuutor

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elemen-tary School, FLES) (Wikang Hapon & Wikang Italyano, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Tera-pista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Social Worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap Sayaw, Sining biswal, Pagtambol, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer Lab

Presidio

Cleveland (K-5) No. 481 455 Athens St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-469-4709 Fax: 415-469-4051 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Mark Sanchez

Anumang araw, tumawag para sa pakikipagkita

Naby na asul na pantalon o palda. Puting polo shirt

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, mga Gawain ng sining

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Pagtutor, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Tulong sa tak-dang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-Aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Pagtututor, Pali-hang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Ak-latan, Computer Lab

Visitacion Valley

Page 31: Gabay sa Pagpapatala

31Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

César Chávez (PreK- 5) No. 603 825 Shotwell St. 8:40 am M-F hanggang 2:55 pm M, T, W, F; 1:40 pm TH

Tel: 415-695-5765 Fax: 415-695-5843 Web: https://cces-sfusd-ca.schoolloop.com Punong-guro (Prin-cipal): Catalina Rico

9-10 am Hu-webes mula Oktubre hang-gang Enero

Puting pang-itaas at navy na asul na panta-lon, jumper o palda

Makukuha sa paaralan

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Sayaw, Mga klaseng ASL Classes para sa mga pamilya at kawani

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Potograpiya, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess. Programa para sa pagpapaunlad ng Mariachi (Mariachi Development Pro-gram)

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Nars sa paaralan, guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Pagtutulungan para sa Kalusugan ng Isip (Mental Health Collaborative)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal,Paghahardin, Programa para sa pagpapaunlad ng Mariachi (Mariachi Development Program)

Palihan ng mga Manunulat, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, programa para sa Palihan sa Siyensiya ng Mission

Everett

Chinese Education Center (K-5) No. 476 657 Merchant St. 8:30 am M-F hanggang 2:35 pm M-F

Tel: 415.291.7918 Fax: 415.291.7965 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Victor Tam

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, ExCEL na PROGRAM-ANG AFTERSCHOOL NA pinatatakbo ng Chinatown YMCA

Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo sa pagtututor, Pagpapa-husay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, , Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess

Pang-elementary-ang Landas para sa Bagong Dating na Migrante (Elementary Newcomer Pathway, wikang Tsino, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social Worker, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagump-ay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Sining biswal, Ceramics

Tulong sa takdang aralin, Pagtutor, Pag-unlad sa wikang Ingles, Computer lab

Francisco at Visita-tion Valley

Chinese Immersion School at De Avila (K-5) No. 509 1250 Waller St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415.241.6325 Fax: 415.241.6540 Web: cisdeavila.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Wendy Cheong

9 am on 10/20/16, 10/26/16, 11/03/16, 11/09/16, 11/17/16, 12/07/16, 12/15/18, 01/04/17.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO- Growth & Learning Op-portunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

GLO- Growth & Learning Oppor-tunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

GLO- Growth & Learn-ing Opportunities (Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto). gloinc.org

Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, mga Pisikal na gawain o recess

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), gumagampan ang full time na nars ng mga papel ng tagapayo at sociall worker

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Teatro, Sayaw, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika), Field Trip/Mga Karanasan sa Pag-aaral

Roosevelt

Claire Lilienthal (K-8) No. 479 Madison - 3950 Sacra-mento St.; Scott - 3630 Divisadero St. 7:45 am M-F hanggang 1:45 pm M-F

Tel: Madison -- 415-750-8603 Scott -- 415-749-3516 Fax: Madison -- 415-750-8606 Scott -- 415-749-3431 Web: http://www.clairelilien- thal.org Email: [email protected] Punong-Guro (Principal): Tyler Graff

TBD (aalamin pa) Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programang Afterschool ng Claire Lilienthal ( Paaralang Madison)

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Wikang Koreano, K-8)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa Pagsasalita, Social worker, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Teatro, Sining biswal, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pagka-tuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Ak-latan, Computer Lab

Lilienthal

Clarendon (K-5) No. 478 500 Clarendon Ave. 9:25 am M-F hanggang 3:25 pm M-F

Tel: 415-759-2796 Fax: 415-759-2799 Web: https://caes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-Guro (Principal): Peter Van Court

Tumawag sa 415-759-2782 para sa impormasyon tungkol sa tour at mga petsa

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Second Community Childcare (Pangangalaga sa Bata ng Ikala-wang Komunidad)

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess

Second Community Childcare (Panganga-laga sa Bata ng Ikala-wang Komunidad)

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagttuutor

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elemen-tary School, FLES) (Wikang Hapon & Wikang Italyano, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Tera-pista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Social Worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap Sayaw, Sining biswal, Pagtambol, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer Lab

Presidio

Cleveland (K-5) No. 481 455 Athens St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-469-4709 Fax: 415-469-4051 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Mark Sanchez

Anumang araw, tumawag para sa pakikipagkita

Naby na asul na pantalon o palda. Puting polo shirt

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, mga Gawain ng sining

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Pagtutor, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Tulong sa tak-dang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-Aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay para sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng Pagganap, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Pagtututor, Pali-hang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Ak-latan, Computer Lab

Visitacion Valley

Page 32: Gabay sa Pagpapatala

32 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Commodore Sloat (K-5) No. 488 50 Darien Way 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415 759 2807 Fax: 415 759 2843 Web: www.commo-doresloat. com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Fowzigiah Abdol-cader

9 am tuwing Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkaligtasan, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkalig-tasan, Suporta sa pag-babasa, Pagtututor, Akademikong chess, Pagsusulat, Drama, Musika, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-Aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Choir, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Pagha-hardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtutu-tor, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer Lab

Aptos

Daniel Webster (K- 5) No. 497 465 Missouri Street 8:40AM - 2:40PM NOTE: Ililipat ang paaralan sa 655 De Haro St. para sa Akdemikong Taon 2015- 16 School Year habang ginagawa ang proyekto para sa modernisasyon/kon-struksiyon sa kampus na nasa Missouri St.

Tel: (415) 695-5787 Fax: (415) 826-6813 Web: https://dwes-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Carrie Betti

9:00am tuwing Miyerkoles. Pakitawagan ang opisina sa 415- 695- 5787 para sa karagdagang impormasyon at upang magpalista para sa tour (paglilibot)

Puting shirt, navy na asul na pantalon o palda at asul na panlamig

(Pangangalaga Bago ang Klase): 8:10 - 8:40am Programang EXCEL/ After School na para sa Pagpapahusay : nagkakaloob ng ligtas, malusog at mapagkalinga na kapaligiran para sa pagpa-pahusay sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan mula 2:40 hanggang 6:00pm. M-F.Lumalahok ang mga estudyante sa mga klaseng para sa pagpapahusay, kasama na ang: Sayaw na Afro/Brazilian Sayaw, Mga Sining ng Digital na Tunog, Tree Frog Treks (Mga Paglalakad), Sining, mga sining ng Teatro, Nutrisyon/Pagha-hardin. Bukas ang programang after school ng Early Education (Maagang Edukasyon) ng SFUSD para sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan mula 2:00 hanggang 6:00pm M-F, mga pista opisyal at mga panahon ng pahinga sa tagsibol (spring) at tag-araw (summer).

Pang-elemen-taryang landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-5)

Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners), Espesyalista sa pagbasa at pagsulat, Social worker, Librarian, Programang G.A.T.E.

Integrated Arts Cur- riculum (Kurikulum para sa mga Pinagsasama-samang Sining), Playworks,mga biyahe para sa edukasyon sa labas ng paaralan para sa mga ika-4 at ika-5 grado, Smart Boards, at napakahusay na programang after school kasama ang Tree Frog Treks.

Integrated Arts Cur- riculum (Kuriku-lum para sa mga Pinagsasama-samang Sining: Sining, Drama, Sayaw, Musikang Instrumental, Teorya sa Musika, Progama para sa pag-unlad sa pamumuno, Program-ang Peacemakers, Playworks.

Lick

Dianne Feinstein (K-5) No. 539 2550 25th Ave. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-615-8460 Fax: 415-242-2532 Web: https://dfes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Michelle Chang

10:30 am tuwing Martes mula sa Nobyembre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto])

Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Pangangalaga sa bata, Pagtututor, Akademikong chess, Paghahardin, Sports, mga Pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Instru-mental na Musika para sa ika-apat at ika-limang grado

Aklatan, Computer lab, Miyembro ng Education Outside Corps (Mga Pangkat para sa Edukasyon sa Labas)

Aptos

Dr. Charles R. Drew (K-5) No. 507 50 Pomona Avenue 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 330-1526 Fax: (415) 822-9210 Web: https://dcdas-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Principal): Marian Currell

Tuwing Mi-yerkoles nang umaga o sa pamamagitan ng pakikipagkita

Mga batang lalaki: Itim na pantalon- walang maong, puting shirt/polo na may kuwelyo, itim na sinturon, sweater o vest na burgundy, purong itim na sapatos Mga batang babae: Itim na palda, jumper o pantalon, puting shirt/polo/ku-welyong peter pan, burgundy na sweater/vest, purong itim na sapatos

Makukuha sa paaralan

7:30AM hanggang 7:50AM nang may almusal

4:00PM hangang 5:45PM Sentro para sa Pag-unlad ng Bata (Child Development Center) sa paaralan

Full-time na Propesyonal para Magbigay ng Suporta sa Pag-aaral (Full time Learning Support Profes-sional, MSW),Nars, Pakikipagbalikatan sa Edgewood (nagsasanay na guro, gabay sa mga kilos at gawi, konsultant sa kalusugan ng isip, tagapag-ugnay ng programa para sa pangunahinginterbensiyon at mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng mga pamilya) Bayview Foundation

Musikang choral, Klase sa Paggalaw (Movement), Pag-tula, Paghahardin, Pagluluto, Sining, Programang pangmusika ng Aima, programa sa Espanyol/Musika ,

Pinakanapapanahong Computer lab, S EPGY, Proyektong Seed, Aklatan, Espesyalista sa Pagbasa at Pagsulat

Brown/Giannini

Page 33: Gabay sa Pagpapatala

33Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Commodore Sloat (K-5) No. 488 50 Darien Way 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415 759 2807 Fax: 415 759 2843 Web: www.commo-doresloat. com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Fowzigiah Abdol-cader

9 am tuwing Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkaligtasan, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Patrolyang pangkalig-tasan, Suporta sa pag-babasa, Pagtututor, Akademikong chess, Pagsusulat, Drama, Musika, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa mag-Aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Choir, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Pagha-hardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtutu-tor, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer Lab

Aptos

Daniel Webster (K- 5) No. 497 465 Missouri Street 8:40AM - 2:40PM NOTE: Ililipat ang paaralan sa 655 De Haro St. para sa Akdemikong Taon 2015- 16 School Year habang ginagawa ang proyekto para sa modernisasyon/kon-struksiyon sa kampus na nasa Missouri St.

Tel: (415) 695-5787 Fax: (415) 826-6813 Web: https://dwes-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Carrie Betti

9:00am tuwing Miyerkoles. Pakitawagan ang opisina sa 415- 695- 5787 para sa karagdagang impormasyon at upang magpalista para sa tour (paglilibot)

Puting shirt, navy na asul na pantalon o palda at asul na panlamig

(Pangangalaga Bago ang Klase): 8:10 - 8:40am Programang EXCEL/ After School na para sa Pagpapahusay : nagkakaloob ng ligtas, malusog at mapagkalinga na kapaligiran para sa pagpa-pahusay sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan mula 2:40 hanggang 6:00pm. M-F.Lumalahok ang mga estudyante sa mga klaseng para sa pagpapahusay, kasama na ang: Sayaw na Afro/Brazilian Sayaw, Mga Sining ng Digital na Tunog, Tree Frog Treks (Mga Paglalakad), Sining, mga sining ng Teatro, Nutrisyon/Pagha-hardin. Bukas ang programang after school ng Early Education (Maagang Edukasyon) ng SFUSD para sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan mula 2:00 hanggang 6:00pm M-F, mga pista opisyal at mga panahon ng pahinga sa tagsibol (spring) at tag-araw (summer).

Pang-elemen-taryang landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-5)

Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners), Espesyalista sa pagbasa at pagsulat, Social worker, Librarian, Programang G.A.T.E.

Integrated Arts Cur- riculum (Kurikulum para sa mga Pinagsasama-samang Sining), Playworks,mga biyahe para sa edukasyon sa labas ng paaralan para sa mga ika-4 at ika-5 grado, Smart Boards, at napakahusay na programang after school kasama ang Tree Frog Treks.

Integrated Arts Cur- riculum (Kuriku-lum para sa mga Pinagsasama-samang Sining: Sining, Drama, Sayaw, Musikang Instrumental, Teorya sa Musika, Progama para sa pag-unlad sa pamumuno, Program-ang Peacemakers, Playworks.

Lick

Dianne Feinstein (K-5) No. 539 2550 25th Ave. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-615-8460 Fax: 415-242-2532 Web: https://dfes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Michelle Chang

10:30 am tuwing Martes mula sa Nobyembre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto])

Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Ruso, Pangangalaga sa bata, Pagtututor, Akademikong chess, Paghahardin, Sports, mga Pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Instru-mental na Musika para sa ika-apat at ika-limang grado

Aklatan, Computer lab, Miyembro ng Education Outside Corps (Mga Pangkat para sa Edukasyon sa Labas)

Aptos

Dr. Charles R. Drew (K-5) No. 507 50 Pomona Avenue 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 330-1526 Fax: (415) 822-9210 Web: https://dcdas-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Principal): Marian Currell

Tuwing Mi-yerkoles nang umaga o sa pamamagitan ng pakikipagkita

Mga batang lalaki: Itim na pantalon- walang maong, puting shirt/polo na may kuwelyo, itim na sinturon, sweater o vest na burgundy, purong itim na sapatos Mga batang babae: Itim na palda, jumper o pantalon, puting shirt/polo/ku-welyong peter pan, burgundy na sweater/vest, purong itim na sapatos

Makukuha sa paaralan

7:30AM hanggang 7:50AM nang may almusal

4:00PM hangang 5:45PM Sentro para sa Pag-unlad ng Bata (Child Development Center) sa paaralan

Full-time na Propesyonal para Magbigay ng Suporta sa Pag-aaral (Full time Learning Support Profes-sional, MSW),Nars, Pakikipagbalikatan sa Edgewood (nagsasanay na guro, gabay sa mga kilos at gawi, konsultant sa kalusugan ng isip, tagapag-ugnay ng programa para sa pangunahinginterbensiyon at mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ng mga pamilya) Bayview Foundation

Musikang choral, Klase sa Paggalaw (Movement), Pag-tula, Paghahardin, Pagluluto, Sining, Programang pangmusika ng Aima, programa sa Espanyol/Musika ,

Pinakanapapanahong Computer lab, S EPGY, Proyektong Seed, Aklatan, Espesyalista sa Pagbasa at Pagsulat

Brown/Giannini

Page 34: Gabay sa Pagpapatala

34 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Dr. George Washington Carver (K-5) No. 625 1360 Oakdale Ave. 8:30 a.m. M-F hanggang 2:40 pm M, T, W, F; 1 pm TH maagang paglabas

Tel: 415-330-1540 Fax: 415-467-7217 Web: carver-sfusd-ca.school- loop.com Punong-guro (Prin-cipal): Emmanuel S. Stewart

9-10 am tuwing Lunes at sa hapon sa pamamagitan ng nakatakdang pakikipagkita

Mga batang lalaki: navy na asul na panta-lon, puting polo shirt, at Mayfair na sweater LAMANG. Mga batang babae: navy na asul na panta-long LAMANG, puting blusa o polo shirt, Mayfair na plain na jumper at Mayfair na sweater.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo para sa pagtututor, Drama, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Pangkat para sa pag-aaral ng mga estudyante Pag-gabay (Mentoring), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa panan-alita ,Tagapayo sa Elementarya, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Nars sa paaralan, Guro sa Teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Sayaw, Sining biswal, Pagtatam-bol (Drumming) Paghahardin

Tulong sa paggawa ng takdang-aralin, Pagtutuor, Computer lab, Programa na Pagtugon sa Interben-siyon (Response to Intervention Program, RTI): Nagkakaloob ang mga kawaning nag-bibigay ng suporta ng mga nakatuong interbensiyon at instruksiyon sa maliliit na grupo sa Mga Sin-ing ng Wikang Ingles at Matematika

Brown

Dr. William l. Cobb (PreK-5) No. 525 2725 California St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-749-3505 Fax: 415-749-3436 Web: http://cobbes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Chad Slife

9 am tuwing Huwebes

Nagsususuot ang mga estudyante ng navy na asul na pantalon, shorts, palda o jumper, navy o puting shirt, navy na asul na sweater.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Pagsusulat, Drama, Musika, Sining Biswal, Paghahardin, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring) Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta para sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga sining ng pagganap, Sayaw, Sining Biswal

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang ingles, Pagkatutong nakabatay sa mga proyekto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab

Roosevelt

E.R. Taylor (PreK-5) No. 513 423 Burrows St. 8:40 am M-F hanggang 2:45 pm M, W, TH, F; 2:15 pm T

Tel: 415-330-1530 Fax: 415-468-1742 Web: ertes-sfusd-ca.school- loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Barbara Berman

9:15 am tuwing Biyernes sa November at December

Shirt na may puting kuwelyo, itim na panta-lon, palda shorts at burgundy na sweater.

Makukuha sa paaralan

Patrolyang pangkaligtasan (safety patrol)

Programang ExCEL Mga Serbisyo sa pagtututor, Pagluluto, Mga Pisikal na gawain o recess, tulong sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay ng mg apamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, guro sa Teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Espesyalista sa Pakikipagrelasyon sa Komunidad Community Relations Specialist)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining Biswal, Paghahardin

Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab

King

El Dorado (K-5) No. 521 70 Delta St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M, T, W, F; 12:50 pm TH

Tel: 415-330-1530 Fax: 415-468-1742 Web: ertes-sfusd-ca.school- loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Barbara Berman

9 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hann-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, pagpapahusay sa Matematika, Comput-er coding, Pagsusulat, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Play works, Kawaning Americorps, (Sentro para sa Kagalingan ng Isip at Katawan ( Wellness Center), Katulong na Punong-guro (Assistant Principal)

Sining ng pag-ganap, Sayaw

Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Programa ng Palihan sa Siyensiya ng Excelsior (Excelsior Siyensiya Workshop)

Visitacion Valley

Fairmount (PreK - 5) No. 537 65 Chenery Street, San Francisco, CA 94131 8:35AM - 2:40PM

Tel: (415) 695-5669 Fax: (415) 695-5343 Web: http://www.wearefair- mount.com & http://www. somosfairmount.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Luis Rodriguez

9:00am tuwing Martes (sa pamamagitan ng pakikipagkita) - Sa wikang Ingles at Espanyol sa mga Halinhinang Linggo

Itim na Panta-lon/ Mga Palda at Mga Puting Shirt na may Kuwelyo

Makukuha sa paaralan

GLO (Growth and Learning Op-portunities [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]) - May Bayad (7:00 - 8:15am)

GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]) - Isang programang After School na Blended Fee Based o Pinagsasama ang Bayarin/ExCel 2:40 - 6:00pm

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-5)

Full Time na Social Worker ng Paaralan, Full Time na Nars sa Paaralan, Full Time na Librarian ng Paaralan, Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay na Suporta , Coordinated Support Team, CARE Team)

Mga Artista sa Sin-ing Biswal at Sin-ing ng Pagganap (Pre K-3- Drama & 4/5 Sining Biswal), 4/5 Instrumental na Musika, Mga Konsultant na nasa Paaralan (Residen-cy Consultants) (Iba’t iba)

Mga Pakikipagsa-palaran sa Musika ng San Francisco Sym-phony (San Francisco Symphony Adventures in Music) (Mga Grado 1-5) San Francisco Opera a la Carte (Grado 3) San Fran-cisco Ballet sa mga Paaralan (Grado 2)

Everett

Page 35: Gabay sa Pagpapatala

35Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Dr. George Washington Carver (K-5) No. 625 1360 Oakdale Ave. 8:30 a.m. M-F hanggang 2:40 pm M, T, W, F; 1 pm TH maagang paglabas

Tel: 415-330-1540 Fax: 415-467-7217 Web: carver-sfusd-ca.school- loop.com Punong-guro (Prin-cipal): Emmanuel S. Stewart

9-10 am tuwing Lunes at sa hapon sa pamamagitan ng nakatakdang pakikipagkita

Mga batang lalaki: navy na asul na panta-lon, puting polo shirt, at Mayfair na sweater LAMANG. Mga batang babae: navy na asul na panta-long LAMANG, puting blusa o polo shirt, Mayfair na plain na jumper at Mayfair na sweater.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo para sa pagtututor, Drama, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Pangkat para sa pag-aaral ng mga estudyante Pag-gabay (Mentoring), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa panan-alita ,Tagapayo sa Elementarya, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Nars sa paaralan, Guro sa Teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Sayaw, Sining biswal, Pagtatam-bol (Drumming) Paghahardin

Tulong sa paggawa ng takdang-aralin, Pagtutuor, Computer lab, Programa na Pagtugon sa Interben-siyon (Response to Intervention Program, RTI): Nagkakaloob ang mga kawaning nag-bibigay ng suporta ng mga nakatuong interbensiyon at instruksiyon sa maliliit na grupo sa Mga Sin-ing ng Wikang Ingles at Matematika

Brown

Dr. William l. Cobb (PreK-5) No. 525 2725 California St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-749-3505 Fax: 415-749-3436 Web: http://cobbes-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Chad Slife

9 am tuwing Huwebes

Nagsususuot ang mga estudyante ng navy na asul na pantalon, shorts, palda o jumper, navy o puting shirt, navy na asul na sweater.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Pagsusulat, Drama, Musika, Sining Biswal, Paghahardin, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring) Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta para sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga sining ng pagganap, Sayaw, Sining Biswal

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang ingles, Pagkatutong nakabatay sa mga proyekto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab

Roosevelt

E.R. Taylor (PreK-5) No. 513 423 Burrows St. 8:40 am M-F hanggang 2:45 pm M, W, TH, F; 2:15 pm T

Tel: 415-330-1530 Fax: 415-468-1742 Web: ertes-sfusd-ca.school- loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Barbara Berman

9:15 am tuwing Biyernes sa November at December

Shirt na may puting kuwelyo, itim na panta-lon, palda shorts at burgundy na sweater.

Makukuha sa paaralan

Patrolyang pangkaligtasan (safety patrol)

Programang ExCEL Mga Serbisyo sa pagtututor, Pagluluto, Mga Pisikal na gawain o recess, tulong sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay ng mg apamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, guro sa Teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Espesyalista sa Pakikipagrelasyon sa Komunidad Community Relations Specialist)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining Biswal, Paghahardin

Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab

King

El Dorado (K-5) No. 521 70 Delta St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M, T, W, F; 12:50 pm TH

Tel: 415-330-1530 Fax: 415-468-1742 Web: ertes-sfusd-ca.school- loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Barbara Berman

9 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hann-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, pagpapahusay sa Matematika, Comput-er coding, Pagsusulat, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Play works, Kawaning Americorps, (Sentro para sa Kagalingan ng Isip at Katawan ( Wellness Center), Katulong na Punong-guro (Assistant Principal)

Sining ng pag-ganap, Sayaw

Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Programa ng Palihan sa Siyensiya ng Excelsior (Excelsior Siyensiya Workshop)

Visitacion Valley

Fairmount (PreK - 5) No. 537 65 Chenery Street, San Francisco, CA 94131 8:35AM - 2:40PM

Tel: (415) 695-5669 Fax: (415) 695-5343 Web: http://www.wearefair- mount.com & http://www. somosfairmount.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Luis Rodriguez

9:00am tuwing Martes (sa pamamagitan ng pakikipagkita) - Sa wikang Ingles at Espanyol sa mga Halinhinang Linggo

Itim na Panta-lon/ Mga Palda at Mga Puting Shirt na may Kuwelyo

Makukuha sa paaralan

GLO (Growth and Learning Op-portunities [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]) - May Bayad (7:00 - 8:15am)

GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]) - Isang programang After School na Blended Fee Based o Pinagsasama ang Bayarin/ExCel 2:40 - 6:00pm

Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion Pathway) (Espanyol, K-5)

Full Time na Social Worker ng Paaralan, Full Time na Nars sa Paaralan, Full Time na Librarian ng Paaralan, Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa mga Magka-kaugnay na Suporta , Coordinated Support Team, CARE Team)

Mga Artista sa Sin-ing Biswal at Sin-ing ng Pagganap (Pre K-3- Drama & 4/5 Sining Biswal), 4/5 Instrumental na Musika, Mga Konsultant na nasa Paaralan (Residen-cy Consultants) (Iba’t iba)

Mga Pakikipagsa-palaran sa Musika ng San Francisco Sym-phony (San Francisco Symphony Adventures in Music) (Mga Grado 1-5) San Francisco Opera a la Carte (Grado 3) San Fran-cisco Ballet sa mga Paaralan (Grado 2)

Everett

Page 36: Gabay sa Pagpapatala

36 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Francis Scott Key (K-5) No. 544 1530 43rd Ave. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-759-2811 Fax: 415-759-2810 Web: www.franciss-cottkey- school.org Punong-guro (Prin-cipal): Mimi Ying Kasner

8:30 -9:30 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Programa sa wikang Mandarin, programa sa wikang Espanyol, Mga serbisyo ng pag-tututor, Akademikong chess, Drama, sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, STEM, Lion Dance, Judo, at marami pang iba

Pagtututor, Terapista sa pananalita, Pang-elementa-ryang tagapayo, Socal worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining),Teatro, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Paghahardin, Sin-ing na nasa Aksiyon (Art-In-Action)

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning) Aklatan, Computer lab, Sci- ence Sacks

Giannini

Frank McCoppin (K-5) No. 549 651 6th Avenue 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 750-8475 Fax: (415) 750-8474 Web: https://fmes-sfusd-ca. school-loop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Bennett E. Lee

Huwebes 9:00am hanggang 10:00 am. Mangyar-ing tumawag bago pumunta. Mag-check in sa punong tang-gapan.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May mga Espesyal na Pangangailangan ( Special Needs) Pre-K 9:30am - 1:30pm

Sentro para sa Pag-unad ng Bata (Child Devel-opment Center) (415) 750-8495, Lunes-Biyernes 2:30pm-6pm

Mga Klaseng RSP Instrumental na Musika, Musika Chorus Drama

Buong-buo na Ipinatutupad na Komprehensibong Lapit sa Balanseng Pagbasa at Pagsulat (Fully Implemented Comprehensive Ap-proach to Balanced Literacy)

Roosevelt

Garfield (K-5) No. 562 420 Filbert Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 291-7924 Fax: (415) 291-7916 Web: Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jennifer Sethasang

Miyerkoles, 8:30- 9:30 a.m. o sa pamamagitan ng nakatakdang pakikipagkita

Dragon t-shirt (school mascot) na may opsiyong isuot tuwing Biyernes para magpakita ng sigla para sa paaralan (school spirit).

After school ng Garfieldl:1:50 - 6:00 p.m. (Gr. K - 5) Suporta sa takdang aralin, minindal at mga gawain para sa pagpapahusay/ sports/ mga club; nakabatay sa scholarship (libre) at scale fee (ayon sa kakayahang magbayad).

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Cantonese, K-5)

Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative prac-tices), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pagkatuto (Learning Support Professional), Tagapayo ng mga Mag-aaral (Student Advisor)

Organisasyong nakabatay sa Komunidad: Tumalon... Ima-hinasyon sa Pag-aaral (Leap... Imagination in learning) 1-2x linggo-linggo; Guro sa Sining biswal dalawang beses isang linggo (bi-weekly); SF Sym- phony

Sining, musika: instru-mental mga grado 4-5; Programang Edukasyon para sa may Natatanging Kakayahan at May Talento (Gifted and Talented, GATE) mga grado 4-5; Librarian 2x week; Pisikal na edukasyon; mga oportunidad para sa pinag-iiba-ibang pagkatuto (differenti-ated learning) sa mga sentro ng pag-aaral na naka-base sa silid-aralan, Club Days; hardin.

Francisco

George Moscone (PreK-5) No. 723 2576 Harrison St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-695-5736 Fax: 415-695-5341 Web: moscone-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Valerie Hoshino

8:15 am tuwing Miyerkoles

Puting shirt na may kuwelyo, navy na asul na pantalon, palda o jumper. Sapa-tos na nakasara o hindi nakikita ang paa

Makukuha sa paaralan

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Sayaw, Sining, Instrumental na Musika, Hardin/Edukasyon sa Labas ng Gusali, Playworks, Aklatan

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Suporta sa Pagbabasa, Pagtutu-tor, Pagpapahusay sa Matematika, Musika, Sayaw, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess, Mga gawain sa Pagpapahusay (En-richment activitie)s

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5

Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Jazz, Pagsusulat o pag-tula, Sining biswal, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s worksho), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mis-sion, Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Hoover

George Peabody (K- 5) No. 569 251 6th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 am M-F

Tel: 415 750 8480 Fax: 415 750 8487 Web: http://george-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Willem Vroegh

Mula kalagitnaan ng Oktubre hang-gang Kalagitnaan ng Enero, bisita-hin ang aming website para sa mga detalye.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

RDASC 7:40-8:20 Pangangalaga sa bata Programang ExCEL Suporta sa Pagbabasa, Pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Drama, Musika, Sayaw,Sining Biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, activities o recess, marami pang ib na aalamin o TBD!

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa Mag-aaral ng ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Social Worker, sikolohista, Librarian, Pag-tututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordi-nated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga sining ng pagganap, Teatro, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Opera

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan

Roosevelt

Page 37: Gabay sa Pagpapatala

37Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Francis Scott Key (K-5) No. 544 1530 43rd Ave. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-759-2811 Fax: 415-759-2810 Web: www.franciss-cottkey- school.org Punong-guro (Prin-cipal): Mimi Ying Kasner

8:30 -9:30 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Programa sa wikang Mandarin, programa sa wikang Espanyol, Mga serbisyo ng pag-tututor, Akademikong chess, Drama, sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, STEM, Lion Dance, Judo, at marami pang iba

Pagtututor, Terapista sa pananalita, Pang-elementa-ryang tagapayo, Socal worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining),Teatro, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Paghahardin, Sin-ing na nasa Aksiyon (Art-In-Action)

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning) Aklatan, Computer lab, Sci- ence Sacks

Giannini

Frank McCoppin (K-5) No. 549 651 6th Avenue 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 750-8475 Fax: (415) 750-8474 Web: https://fmes-sfusd-ca. school-loop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Bennett E. Lee

Huwebes 9:00am hanggang 10:00 am. Mangyar-ing tumawag bago pumunta. Mag-check in sa punong tang-gapan.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May mga Espesyal na Pangangailangan ( Special Needs) Pre-K 9:30am - 1:30pm

Sentro para sa Pag-unad ng Bata (Child Devel-opment Center) (415) 750-8495, Lunes-Biyernes 2:30pm-6pm

Mga Klaseng RSP Instrumental na Musika, Musika Chorus Drama

Buong-buo na Ipinatutupad na Komprehensibong Lapit sa Balanseng Pagbasa at Pagsulat (Fully Implemented Comprehensive Ap-proach to Balanced Literacy)

Roosevelt

Garfield (K-5) No. 562 420 Filbert Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 291-7924 Fax: (415) 291-7916 Web: Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jennifer Sethasang

Miyerkoles, 8:30- 9:30 a.m. o sa pamamagitan ng nakatakdang pakikipagkita

Dragon t-shirt (school mascot) na may opsiyong isuot tuwing Biyernes para magpakita ng sigla para sa paaralan (school spirit).

After school ng Garfieldl:1:50 - 6:00 p.m. (Gr. K - 5) Suporta sa takdang aralin, minindal at mga gawain para sa pagpapahusay/ sports/ mga club; nakabatay sa scholarship (libre) at scale fee (ayon sa kakayahang magbayad).

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Cantonese, K-5)

Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative prac-tices), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pagkatuto (Learning Support Professional), Tagapayo ng mga Mag-aaral (Student Advisor)

Organisasyong nakabatay sa Komunidad: Tumalon... Ima-hinasyon sa Pag-aaral (Leap... Imagination in learning) 1-2x linggo-linggo; Guro sa Sining biswal dalawang beses isang linggo (bi-weekly); SF Sym- phony

Sining, musika: instru-mental mga grado 4-5; Programang Edukasyon para sa may Natatanging Kakayahan at May Talento (Gifted and Talented, GATE) mga grado 4-5; Librarian 2x week; Pisikal na edukasyon; mga oportunidad para sa pinag-iiba-ibang pagkatuto (differenti-ated learning) sa mga sentro ng pag-aaral na naka-base sa silid-aralan, Club Days; hardin.

Francisco

George Moscone (PreK-5) No. 723 2576 Harrison St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-695-5736 Fax: 415-695-5341 Web: moscone-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Valerie Hoshino

8:15 am tuwing Miyerkoles

Puting shirt na may kuwelyo, navy na asul na pantalon, palda o jumper. Sapa-tos na nakasara o hindi nakikita ang paa

Makukuha sa paaralan

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Sayaw, Sining, Instrumental na Musika, Hardin/Edukasyon sa Labas ng Gusali, Playworks, Aklatan

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Suporta sa Pagbabasa, Pagtutu-tor, Pagpapahusay sa Matematika, Musika, Sayaw, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess, Mga gawain sa Pagpapahusay (En-richment activitie)s

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5

Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Jazz, Pagsusulat o pag-tula, Sining biswal, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s worksho), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mis-sion, Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Hoover

George Peabody (K- 5) No. 569 251 6th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 am M-F

Tel: 415 750 8480 Fax: 415 750 8487 Web: http://george-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Willem Vroegh

Mula kalagitnaan ng Oktubre hang-gang Kalagitnaan ng Enero, bisita-hin ang aming website para sa mga detalye.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

RDASC 7:40-8:20 Pangangalaga sa bata Programang ExCEL Suporta sa Pagbabasa, Pagtututor, Pagpapa-husay sa Matematika, Drama, Musika, Sayaw,Sining Biswal, Paghahardin, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, activities o recess, marami pang ib na aalamin o TBD!

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa Mag-aaral ng ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Social Worker, sikolohista, Librarian, Pag-tututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordi-nated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Mga sining ng pagganap, Teatro, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Opera

Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan

Roosevelt

Page 38: Gabay sa Pagpapatala

38 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Glen Park (K-5) No. 575 151 Lippard Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4713 Fax: (415) 337-6942 Web: www.glenpark-school.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jean C. Robertson

Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Drama, Musika, Sayaw, Potograpiya, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, STEAM

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-)5

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Supota sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Sayaw, Sining biswal, Pagha-hardin, Musika

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Lick

Gordon J. Lau (PreK- 5) No. 490 950 Clay St. 8:40 am M-F hanggang 2:45 M, W, TH, F; 2:15 pm T

Tel: 415-291-7921 Fax: 415-291-7952 Web: https://gjles-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Dennis Chew

9 to 9:40 am tuwing Martes o sa pamamagitan ng pakikipagkita mula sa Oktubre hanggang Enero

Tuwing Biyernes, hinihikayat ang mga estudyan-teng magsuot ng damit na pampaaralan.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Tutor- ing services, Pagpapa-husay sa matematika, Writ- ing, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Paggabay (Mentoring) Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), , Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART))

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganaw, Sayaw, Tsinong Lion Sayaw

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Marina

Grattan (PreK-5) No. 589 165 Grattan St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415 759-2815 Fax: 415 759-2850 Punong-guro (Principal): Catherine Walter

8:20 am tuwing Biyernes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Programang After School ng Grattan

Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagpapa-husay s Matematika, Akademikong chess, Sining biswal, Pagha-hardin, Pagluluto, sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Komite para sa Pagsasali ng Lahat (Inclusion Committee)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining, Sayaw, Pagsusulat o pag-tula, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Computer lab

Giannini

Guadalupe (K-5) No. 593 859 Prague St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4718 Fax: 415-469-4066 Web: www.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Maria Luz Agudelo

9 am tuwing Miyerkoles

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Patrolyang pangkaligtasan (safety patrol)

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagsu-sulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, Tulong sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing, Sayaw, Sining biswal, Musika

Tulong sa takdang aralin, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Ak-latan, Computer lab

Visitacion Valley

Harvey Milk Civil Rights Academy (K- 5) No. 505 4235 19th St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-241-6276 Web: www.harvey-milk.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Ronnie Machado

Aalamin pa (TBD). Tingnan ang website sa har-veymilksf.com

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Iba’t ibang mga Sining at Pagpapahusay

YMCA Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagpapahusay sa matematika, Drama, Musika, Sayaw, Sining Biswal, Paghahardin, Iba’t ibang Sining at Pagpapahusay sa kabuuan ng taon

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o pagtula, Sining biswal, Ceramigs, Magkakaloob ng dalawang sesyon na tig-10 linggo ng sining/ pagpa-pahusay para sa bawat klase, isa sa taglagas (fall) at isa sa tagsibol (spring).

Pag-unlad sa wikang Ingles, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Everett

Page 39: Gabay sa Pagpapatala

39Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Glen Park (K-5) No. 575 151 Lippard Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4713 Fax: (415) 337-6942 Web: www.glenpark-school.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jean C. Robertson

Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Drama, Musika, Sayaw, Potograpiya, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, STEAM

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-)5

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Supota sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pro-grama para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student As-sistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Sayaw, Sining biswal, Pagha-hardin, Musika

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, Aklatan, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Lick

Gordon J. Lau (PreK- 5) No. 490 950 Clay St. 8:40 am M-F hanggang 2:45 M, W, TH, F; 2:15 pm T

Tel: 415-291-7921 Fax: 415-291-7952 Web: https://gjles-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Dennis Chew

9 to 9:40 am tuwing Martes o sa pamamagitan ng pakikipagkita mula sa Oktubre hanggang Enero

Tuwing Biyernes, hinihikayat ang mga estudyan-teng magsuot ng damit na pampaaralan.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Tutor- ing services, Pagpapa-husay sa matematika, Writ- ing, Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Paggabay (Mentoring) Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), , Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART))

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganaw, Sayaw, Tsinong Lion Sayaw

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Marina

Grattan (PreK-5) No. 589 165 Grattan St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415 759-2815 Fax: 415 759-2850 Punong-guro (Principal): Catherine Walter

8:20 am tuwing Biyernes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Programang After School ng Grattan

Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagpapa-husay s Matematika, Akademikong chess, Sining biswal, Pagha-hardin, Pagluluto, sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Komite para sa Pagsasali ng Lahat (Inclusion Committee)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining, Sayaw, Pagsusulat o pag-tula, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Computer lab

Giannini

Guadalupe (K-5) No. 593 859 Prague St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4718 Fax: 415-469-4066 Web: www.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Maria Luz Agudelo

9 am tuwing Miyerkoles

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Patrolyang pangkaligtasan (safety patrol)

Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program), ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagsu-sulat, Drama, Musika, Sayaw, Sining Biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, Tulong sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Terapista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing, Sayaw, Sining biswal, Musika

Tulong sa takdang aralin, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Ak-latan, Computer lab

Visitacion Valley

Harvey Milk Civil Rights Academy (K- 5) No. 505 4235 19th St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-241-6276 Web: www.harvey-milk.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Ronnie Machado

Aalamin pa (TBD). Tingnan ang website sa har-veymilksf.com

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Iba’t ibang mga Sining at Pagpapahusay

YMCA Suporta sa pagba-basa, Mga serbisyo ng pagtututor, Pagpapahusay sa matematika, Drama, Musika, Sayaw, Sining Biswal, Paghahardin, Iba’t ibang Sining at Pagpapahusay sa kabuuan ng taon

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o pagtula, Sining biswal, Ceramigs, Magkakaloob ng dalawang sesyon na tig-10 linggo ng sining/ pagpa-pahusay para sa bawat klase, isa sa taglagas (fall) at isa sa tagsibol (spring).

Pag-unlad sa wikang Ingles, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Everett

Page 40: Gabay sa Pagpapatala

40 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Hillcrest (K-5) No. 614 810 Silver Avenue 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 469-4722 Fax: (415) 469-4067 Web: https://hillcrestes-sfusd- ca.schoolloop.com/ Punong-guro (Principal): Katerina Palomares

Miyerkoles nang umaga nang 9:00 a.m, na itinata-guyod ng Mga Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Family Liaisons). Mangyaring tumawag para sa pag-iiskedyul. May makuku-hang pagsasalin sa Espanyol at Cantonese.

Opsiyonal, anumang puting shirt na may kuwelyo at pang-ibaba na navy na asul.

Programang Afterschool para sa 250 estudyan-teng nasa K-Grado 5 mula = 1:50 hanggang 6:00 p.m. Mayroon ding transportasyon pap-unta sa mga programang after school na nasa labas ng paaralan. Buong araw na programang pantag-araw (summer) sa loob ng anim na linggo para sa 165 estudyante. Tulong sa paghahanap ng mga programang nasa labas ng paaralan o off-site.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Kinikilala ng Hillcrest ang sarili bilang Paaralang Pan-gkomunidad, na isang stratehiya sa pag-oorganisa ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa komunidad para sa tagumpay ng mga mag-aaral. Naniniwala ang Hillcrest sa holistikong pananaw ukol sa mga estudyante at nag-aalok ng mga suportang sosyo-emosyonal, programang after-school at pan-tag-araw (summer) na may mahusay na integrasyon, edukasyon sa labas ng mga gusali sa pamamagitan ng aming hardin, at pati na rin ang pagtututor sa pagbasa at pagsulat sa paaralan mismo. Bukod dito, may malaking bilang ng mga oportunidad para makilahok ang mga magulang sa Hillcrest.

Sayaw, Sining biswal

Sayaw at Sining Biswal Acrosports para sa Kindergar-ten, Computer Lab K-5, Paghaharap ng mga portfolio sa pagtatapos ng taon para sa mga nasa ika-5 grado, Palihan ng mga Manunulat (Writers Workshop) ng Teacher’s Col-lege ng Columbia University sa lahat ng mga grado, pagtatasa o assessment ng mga panandang nakamit tuwing ikatlong buwan o quarterly para sa lahat ng mga grado.

King

Jean Parker (K-5) No. 638 840 Broadway Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 291-7990 Fax: (415) 291-7996 Web: https://jpes-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Wesley Tang

Araw-araw. Mangyaring tumawag sa 291-7990 para sa pagtatakda ng pagkikita.

Puting pang-itaas at dark na asul na pang-ibaba, pati na rin ang sweater ng paaralan.

2:40-5:45pm Minindal araw-araw, suporta sa takdang-aralin at mga gawain para sa pagpapa-husay. Mayroon ding pribadong programa na afterschool na sinusundo ang mga estudyante araw-araw at magkasama silang naglalakad sa lugar na wala sa paaralan pero kalahating kanto lang ang layo.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Pagrere-paso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART) Gawad para sa Estudyante ng Linggo (Student of the Week Awards) Therapy sa pagsasalita, Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pagkatuto, Sikolohista ng Paaralan, Librarian ng Distrito

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Instrumental na Musika, Mga Pakikipagsa-palaran sa Musika ( Adventures in Music), Koro (Chorus)

Guro sa Pagtula Mga Field Trip - karaniwang 10 bawat grado kada taon; mga Interactive Board sa mga silid-aralan; Pakikipagba-likatan sa Negosyo (Business Partnership) sa Salesforce; isa-sa-isa na kabalikat sa pagbabasa ( reading partner); Computer Lab - linggo-linggo; Mga Kaibigan sa Pagbabasa na Magkakaiba ang Edad (Cross Age Reading Buddies); Pagtuturo sa Pamamagitan ng mga Pangkat (Team Teaching)

Francisco

Jefferson (K-5) No. 644 1725 Irving St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2821 Fax: 415-759-2806 Web: http://jefferson-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Kimberly Adams

Bisitahin ang am-ing website para sa araw at oras ng tour.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang Oras na Nasa Labas ng Paaralan (Out of School Time, OST)

Programang Oras sa Labas ng Paaralan (Out of School Time, OST)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Libarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagump-ay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Teatro, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyek-to, Gawad na Gintong Laso para sa mga Paaralan (Gold Ribbon Schools Award) para sa napakahusay na Programa sa Siyensiya

Giannini

John Muir (PreK-5) No. 650 380 Webster St. 8:40 am M-F hanggang 3:50 pm M-F

Tel: 415-241-6355 Fax: 415-431-9938 Web: johnmuir-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Shawn Mansager

9 am tuwing Mi-yerkoles at kapag hiniling nang may itinakdang pagkikita

Puti o burgundy na polo shirt; navy na asul na pantalon, palda o jumper, blue o burgundy na sweater.

Makukuha sa paaralan

Pangangalaga sa umaga (Morning Care)

Western Addition Beacon Center

Suporta sa pagba-basa, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Pamumuno ng mga Mag-aaral.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pagsasalita, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, , Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Tagapag-ugnay para sa Pagpasok sa Klase (Atten-dance Liaison)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Teatro, Sayaw, Pagsusulat o pagtula, sining biswal

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Lick

John Yehall Chin (K- 5) No. 872 350 Broadway 9:25 am M-F hanggang 3:35 pm M-F

Tel: 415-291-7946 Fax: 415- 291-7943 Web: www.sfusd. edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Allen A. Lee

Ini-iskedyul ang mga tour batay sa kahlingan.

Asul o puting pang-itaas na may asul na pang-ibaba

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

(batay sa mga pangangailangan a mayroong pasilidad, kagamitan o tao [logistics])

(batay sa mga pangangailangan a mayroong pasilidad, kagamitan o tao [logistics])

Programang ExCEL, Programang After School ng Chinatown YMCA

Programa sa wikang Mandarin, Panganga-laga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa Pagtututor, Pagpapahusay sa matematika, Pagsu-sulat, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pagsa-salita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Paghahardin, Po-tograpiya

Tulong sa takdang aralin, Pagututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto, Aklatan, Computer lab

Francisco Middle School

Page 41: Gabay sa Pagpapatala

41Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Hillcrest (K-5) No. 614 810 Silver Avenue 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 469-4722 Fax: (415) 469-4067 Web: https://hillcrestes-sfusd- ca.schoolloop.com/ Punong-guro (Principal): Katerina Palomares

Miyerkoles nang umaga nang 9:00 a.m, na itinata-guyod ng Mga Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Family Liaisons). Mangyaring tumawag para sa pag-iiskedyul. May makuku-hang pagsasalin sa Espanyol at Cantonese.

Opsiyonal, anumang puting shirt na may kuwelyo at pang-ibaba na navy na asul.

Programang Afterschool para sa 250 estudyan-teng nasa K-Grado 5 mula = 1:50 hanggang 6:00 p.m. Mayroon ding transportasyon pap-unta sa mga programang after school na nasa labas ng paaralan. Buong araw na programang pantag-araw (summer) sa loob ng anim na linggo para sa 165 estudyante. Tulong sa paghahanap ng mga programang nasa labas ng paaralan o off-site.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Kinikilala ng Hillcrest ang sarili bilang Paaralang Pan-gkomunidad, na isang stratehiya sa pag-oorganisa ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa komunidad para sa tagumpay ng mga mag-aaral. Naniniwala ang Hillcrest sa holistikong pananaw ukol sa mga estudyante at nag-aalok ng mga suportang sosyo-emosyonal, programang after-school at pan-tag-araw (summer) na may mahusay na integrasyon, edukasyon sa labas ng mga gusali sa pamamagitan ng aming hardin, at pati na rin ang pagtututor sa pagbasa at pagsulat sa paaralan mismo. Bukod dito, may malaking bilang ng mga oportunidad para makilahok ang mga magulang sa Hillcrest.

Sayaw, Sining biswal

Sayaw at Sining Biswal Acrosports para sa Kindergar-ten, Computer Lab K-5, Paghaharap ng mga portfolio sa pagtatapos ng taon para sa mga nasa ika-5 grado, Palihan ng mga Manunulat (Writers Workshop) ng Teacher’s Col-lege ng Columbia University sa lahat ng mga grado, pagtatasa o assessment ng mga panandang nakamit tuwing ikatlong buwan o quarterly para sa lahat ng mga grado.

King

Jean Parker (K-5) No. 638 840 Broadway Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 291-7990 Fax: (415) 291-7996 Web: https://jpes-sfusd-ca. school-loop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Wesley Tang

Araw-araw. Mangyaring tumawag sa 291-7990 para sa pagtatakda ng pagkikita.

Puting pang-itaas at dark na asul na pang-ibaba, pati na rin ang sweater ng paaralan.

2:40-5:45pm Minindal araw-araw, suporta sa takdang-aralin at mga gawain para sa pagpapa-husay. Mayroon ding pribadong programa na afterschool na sinusundo ang mga estudyante araw-araw at magkasama silang naglalakad sa lugar na wala sa paaralan pero kalahating kanto lang ang layo.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Pagrere-paso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART) Gawad para sa Estudyante ng Linggo (Student of the Week Awards) Therapy sa pagsasalita, Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pagkatuto, Sikolohista ng Paaralan, Librarian ng Distrito

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Instrumental na Musika, Mga Pakikipagsa-palaran sa Musika ( Adventures in Music), Koro (Chorus)

Guro sa Pagtula Mga Field Trip - karaniwang 10 bawat grado kada taon; mga Interactive Board sa mga silid-aralan; Pakikipagba-likatan sa Negosyo (Business Partnership) sa Salesforce; isa-sa-isa na kabalikat sa pagbabasa ( reading partner); Computer Lab - linggo-linggo; Mga Kaibigan sa Pagbabasa na Magkakaiba ang Edad (Cross Age Reading Buddies); Pagtuturo sa Pamamagitan ng mga Pangkat (Team Teaching)

Francisco

Jefferson (K-5) No. 644 1725 Irving St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2821 Fax: 415-759-2806 Web: http://jefferson-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Kimberly Adams

Bisitahin ang am-ing website para sa araw at oras ng tour.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang Oras na Nasa Labas ng Paaralan (Out of School Time, OST)

Programang Oras sa Labas ng Paaralan (Out of School Time, OST)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Sikolohista, Libarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagump-ay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Teatro, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagkatuto na nakabatay sa proyek-to, Gawad na Gintong Laso para sa mga Paaralan (Gold Ribbon Schools Award) para sa napakahusay na Programa sa Siyensiya

Giannini

John Muir (PreK-5) No. 650 380 Webster St. 8:40 am M-F hanggang 3:50 pm M-F

Tel: 415-241-6355 Fax: 415-431-9938 Web: johnmuir-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Shawn Mansager

9 am tuwing Mi-yerkoles at kapag hiniling nang may itinakdang pagkikita

Puti o burgundy na polo shirt; navy na asul na pantalon, palda o jumper, blue o burgundy na sweater.

Makukuha sa paaralan

Pangangalaga sa umaga (Morning Care)

Western Addition Beacon Center

Suporta sa pagba-basa, Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Paglu-luto, Pamumuno ng mga Mag-aaral.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Espanyol, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pagsasalita, Tagapag-ugnay ng mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Nars sa paaralan, , Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART), Tagapag-ugnay para sa Pagpasok sa Klase (Atten-dance Liaison)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Teatro, Sayaw, Pagsusulat o pagtula, sining biswal

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Lick

John Yehall Chin (K- 5) No. 872 350 Broadway 9:25 am M-F hanggang 3:35 pm M-F

Tel: 415-291-7946 Fax: 415- 291-7943 Web: www.sfusd. edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Allen A. Lee

Ini-iskedyul ang mga tour batay sa kahlingan.

Asul o puting pang-itaas na may asul na pang-ibaba

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

(batay sa mga pangangailangan a mayroong pasilidad, kagamitan o tao [logistics])

(batay sa mga pangangailangan a mayroong pasilidad, kagamitan o tao [logistics])

Programang ExCEL, Programang After School ng Chinatown YMCA

Programa sa wikang Mandarin, Panganga-laga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa Pagtututor, Pagpapahusay sa matematika, Pagsu-sulat, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, suporta sa Mag-aaral ng Ingles (English learner), Tagapayo o Terapista, Terapista sa pagsa-salita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunum-balik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Paghahardin, Po-tograpiya

Tulong sa takdang aralin, Pagututor, Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto, Aklatan, Computer lab

Francisco Middle School

Page 42: Gabay sa Pagpapatala

42 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Jose Ortega (PK-5) No. 746 400 Sargent Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 469-4726 Fax: (415) 584-7972 Web: http://jo-seortegaschool. org/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Benjamin Klaus

Martes 8 a.m. or o tumawag para magtakda ng pakikipagkita. Po-sibleng magbago ang araw ng tour, kaya’t bisitahin ang website para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga tour ng paaralan.

Navy na asul na mga cardigan/sweat jacket, navy na asul na pantalon (walang maong), navy na asul na jumper, navy na asul, light na asul, o puting shirt o blusa na may kuwelyo, at puti o asul na medyas.

Nagpapakain ng almusal mula 7:30-8:15am Lunes-Biyernes, 1:50-6:00pm. Nagkakaloob ang Programang After School ng Umoja K-5 sa mga estudyante ng iba’t ibang nakalilibang na gawain, mga field trip, at masustansiyang minindal sa ilalim ng mga empleyado ng YMCA na may propesyonal na pagsasanay sa paaralan. $230-$428/buwan o programang ExCEL na walang bayad.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Mandarin, K-5)

Social Worker ng Paaralan, Pang-elementaryang Tagapayo, Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP)

Pre-K-Ika-5: Sin-ing biswal at Sin-ing ng Pagganap ika-4 hanggang ika-5 Instrumental na Musika

Edukasyon sa Nutrisyon, Pisikal na Edukasyon, Mga Programa sa wikang Tsino, Programa para sa Pag-unawa ng mga Sistema ng Kalikasan (Ecoliteracy)

Aptos

Junipero Serra (K-5) No. 656 625 Holly Park Circle 8:30AM - 2:30PM

Tel: (415) 695-5685 Fax: (415) 920-5194 Web: https://junipero-sfusd- ca.schoolloop.com/ Punong-guro (Principal): Evelyn P. Cheung

Itinataguyod ang mga tour ng paaralan ng principal o ng tagapag-ugnay para sa mga magulang (par-ent liaison), sa pamamagitan ng pagtatakda ng pakikipagkita. Tumawag para magpa-iskedyul.

Opsiyonal: put-ing shirt, navy na jumper, palda o pantalon

Makukuha sa paaralan

After School na Samahan para sa Tagumpay o Success Club (Programang After School na ExCEL) na iniaalok nang walang bayad. . 2:30 -5:00pm.Programang After School ng CDP, sliding scale (batay sa kakayahang magbayad), 2:30 - 5:45pm.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Bay Area SCORES (Soccer at Pagtula), Paghahardin, Sining.

Hoover

Lafayette (PreK-5) No. 664 4545 Anza Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 750-8483 Fax: (415) 750-8472 Web: https://lafayette-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Heath Caceres

Itinataguyod ng principal mula Oktubre hanggang Enero sa pamamagi-tan lamang ng pagtatakda ng pakikipagkita, tuwing Miyerkoles mula 8:30 hang-gang 10:00am. Mangyaring tumawag para sa mga bisitang sinasamahan kayo. Itatago ang inyong ID na may larawan sa pana-hon ng pagbisita, kailangang mag-sign in o pumirma at magsuot ng badge (palatan-daan na bisita sa paaralan).

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

After School na Programa para sa Pagkatututo na ExCEL (Learning Program) (gr. 1-5) (1:50-6pm), limitado ang espasyo; may bayad na pro-gramang after school ng YMCA K-5 (1:50-6pm)

Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST), Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pag-katuto (Learning Support Professional), Pagtugon sa mga Interbensiyon, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Hakbang-hakbang na Gawain para sa Pagsasama sa Lahat (Step-By-Step Inclusive Practices) at Mga Gawaing Kimochis (Kimochis Practices).

Mayroong mal-akas na pagtuon ang Lafayettesa sining biswal at sining ng pag-ganap.

Pinag-iiba-ibang pag-tuturo (Differentiated Teachin) sa mga Silid-aralan, Programang GATE, Pilosopiya ukol sa mga Naangkop na Gawain Ayon sa Pag-unlad (Develop-mentally Appropriate Practices Philosophy), Mga Programa ng Ak-latan, Mga Kaibigan sa sa Pagbabasa/Pagsu-sulat na Iba’t iba ang Grado (Cross- Grade Reading/ Pagsusulat Buddies), Mga Gawain para sa Pagsasama ng Lahat (Full Inclu-sion Practices) Mga klase sa Pisikal na Edukasyon, Computer Lab, Pagkatutong nak-abatay sa Karanasan (Experiential Based Learning), Mga Field Trip, Mga Asembley-ang Pang-edukasyon, Pista sa Siyensiya (Siyensiya Fair)

Presidio

Lakeshore (K-5) No. 670 220 Middlefield Drive 9:30AM - 3:35PM

Tel: (415) 759-2825 Fax: (415) 753-8312 Web: www.lake-shoreelemen- tary.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Matthew Hartford

Miyerkoles, 10:00 - 11:00am. Kailan-gang magtakda ng pakikipagkita at ng identipi-kasyon.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

EXCEL na Programa sa Wikang Mandarin Mandarin Language Programa sa Wikang Cantonese Araw-araw na Salamangka (EveryDay Magic)

Programang ExCEL After School (K-5) 3:30- 6:00; Programang EveryDay Magic na Before at After School 7:30am/3:30-6:00pm; Mga programang Before at After School sa mga Wikang Mandarin at Cantonese 8:15-9:!5 am and 3:45-4:45pm. Akademikong Chess Huwebes 3:45-4:45pm. Piano Tuwing Lunes 3:45- 4:45, Japanese Asobi Tuwing Martes 3:45-4:45

Full Time na Social Worker sa paaralan Studio Art (kasama na ang pagpipinta, iskul-tura, potograpiya, pagguhit o ceram-ics), Musika, , K-2, SF Ballet-grado 2, Programa sa Pang-elementa-ryang Sining ng SFUSD

Paghahardin, Pagtin-gin sa Paggalaw (Mo-tor Perception), P.E, 8 karagdagang oras ng Konsultant kada silid-aralan

Denman

Lawton (K-8) No. 676 1570 31st Ave. 9 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-759-2832 Fax: 415-759-2842 Web: https://lawton-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Armen Sedrakian

9:25 am sa ika-2 na Martes at Huwebes mula Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

KEEP Pangangalaga sa bata YMCA - PRIDE, KEEP at Klaseng Mandarin

Programa sa wikang Mandarin, panganga-laga sa bata

Lawton

Page 43: Gabay sa Pagpapatala

43Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Jose Ortega (PK-5) No. 746 400 Sargent Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 469-4726 Fax: (415) 584-7972 Web: http://jo-seortegaschool. org/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Benjamin Klaus

Martes 8 a.m. or o tumawag para magtakda ng pakikipagkita. Po-sibleng magbago ang araw ng tour, kaya’t bisitahin ang website para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga tour ng paaralan.

Navy na asul na mga cardigan/sweat jacket, navy na asul na pantalon (walang maong), navy na asul na jumper, navy na asul, light na asul, o puting shirt o blusa na may kuwelyo, at puti o asul na medyas.

Nagpapakain ng almusal mula 7:30-8:15am Lunes-Biyernes, 1:50-6:00pm. Nagkakaloob ang Programang After School ng Umoja K-5 sa mga estudyante ng iba’t ibang nakalilibang na gawain, mga field trip, at masustansiyang minindal sa ilalim ng mga empleyado ng YMCA na may propesyonal na pagsasanay sa paaralan. $230-$428/buwan o programang ExCEL na walang bayad.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Mandarin, K-5)

Social Worker ng Paaralan, Pang-elementaryang Tagapayo, Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP)

Pre-K-Ika-5: Sin-ing biswal at Sin-ing ng Pagganap ika-4 hanggang ika-5 Instrumental na Musika

Edukasyon sa Nutrisyon, Pisikal na Edukasyon, Mga Programa sa wikang Tsino, Programa para sa Pag-unawa ng mga Sistema ng Kalikasan (Ecoliteracy)

Aptos

Junipero Serra (K-5) No. 656 625 Holly Park Circle 8:30AM - 2:30PM

Tel: (415) 695-5685 Fax: (415) 920-5194 Web: https://junipero-sfusd- ca.schoolloop.com/ Punong-guro (Principal): Evelyn P. Cheung

Itinataguyod ang mga tour ng paaralan ng principal o ng tagapag-ugnay para sa mga magulang (par-ent liaison), sa pamamagitan ng pagtatakda ng pakikipagkita. Tumawag para magpa-iskedyul.

Opsiyonal: put-ing shirt, navy na jumper, palda o pantalon

Makukuha sa paaralan

After School na Samahan para sa Tagumpay o Success Club (Programang After School na ExCEL) na iniaalok nang walang bayad. . 2:30 -5:00pm.Programang After School ng CDP, sliding scale (batay sa kakayahang magbayad), 2:30 - 5:45pm.

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Bay Area SCORES (Soccer at Pagtula), Paghahardin, Sining.

Hoover

Lafayette (PreK-5) No. 664 4545 Anza Street 7:50AM - 1:50PM

Tel: (415) 750-8483 Fax: (415) 750-8472 Web: https://lafayette-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Heath Caceres

Itinataguyod ng principal mula Oktubre hanggang Enero sa pamamagi-tan lamang ng pagtatakda ng pakikipagkita, tuwing Miyerkoles mula 8:30 hang-gang 10:00am. Mangyaring tumawag para sa mga bisitang sinasamahan kayo. Itatago ang inyong ID na may larawan sa pana-hon ng pagbisita, kailangang mag-sign in o pumirma at magsuot ng badge (palatan-daan na bisita sa paaralan).

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

After School na Programa para sa Pagkatututo na ExCEL (Learning Program) (gr. 1-5) (1:50-6pm), limitado ang espasyo; may bayad na pro-gramang after school ng YMCA K-5 (1:50-6pm)

Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),Pangkat para sa mga Magka-kaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST), Propesyonal na Nagbibigay ng Suporta sa Pag-katuto (Learning Support Professional), Pagtugon sa mga Interbensiyon, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Hakbang-hakbang na Gawain para sa Pagsasama sa Lahat (Step-By-Step Inclusive Practices) at Mga Gawaing Kimochis (Kimochis Practices).

Mayroong mal-akas na pagtuon ang Lafayettesa sining biswal at sining ng pag-ganap.

Pinag-iiba-ibang pag-tuturo (Differentiated Teachin) sa mga Silid-aralan, Programang GATE, Pilosopiya ukol sa mga Naangkop na Gawain Ayon sa Pag-unlad (Develop-mentally Appropriate Practices Philosophy), Mga Programa ng Ak-latan, Mga Kaibigan sa sa Pagbabasa/Pagsu-sulat na Iba’t iba ang Grado (Cross- Grade Reading/ Pagsusulat Buddies), Mga Gawain para sa Pagsasama ng Lahat (Full Inclu-sion Practices) Mga klase sa Pisikal na Edukasyon, Computer Lab, Pagkatutong nak-abatay sa Karanasan (Experiential Based Learning), Mga Field Trip, Mga Asembley-ang Pang-edukasyon, Pista sa Siyensiya (Siyensiya Fair)

Presidio

Lakeshore (K-5) No. 670 220 Middlefield Drive 9:30AM - 3:35PM

Tel: (415) 759-2825 Fax: (415) 753-8312 Web: www.lake-shoreelemen- tary.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Matthew Hartford

Miyerkoles, 10:00 - 11:00am. Kailan-gang magtakda ng pakikipagkita at ng identipi-kasyon.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

EXCEL na Programa sa Wikang Mandarin Mandarin Language Programa sa Wikang Cantonese Araw-araw na Salamangka (EveryDay Magic)

Programang ExCEL After School (K-5) 3:30- 6:00; Programang EveryDay Magic na Before at After School 7:30am/3:30-6:00pm; Mga programang Before at After School sa mga Wikang Mandarin at Cantonese 8:15-9:!5 am and 3:45-4:45pm. Akademikong Chess Huwebes 3:45-4:45pm. Piano Tuwing Lunes 3:45- 4:45, Japanese Asobi Tuwing Martes 3:45-4:45

Full Time na Social Worker sa paaralan Studio Art (kasama na ang pagpipinta, iskul-tura, potograpiya, pagguhit o ceram-ics), Musika, , K-2, SF Ballet-grado 2, Programa sa Pang-elementa-ryang Sining ng SFUSD

Paghahardin, Pagtin-gin sa Paggalaw (Mo-tor Perception), P.E, 8 karagdagang oras ng Konsultant kada silid-aralan

Denman

Lawton (K-8) No. 676 1570 31st Ave. 9 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-759-2832 Fax: 415-759-2842 Web: https://lawton-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Armen Sedrakian

9:25 am sa ika-2 na Martes at Huwebes mula Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

KEEP Pangangalaga sa bata YMCA - PRIDE, KEEP at Klaseng Mandarin

Programa sa wikang Mandarin, panganga-laga sa bata

Lawton

Page 44: Gabay sa Pagpapatala

44 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Leonard Flynn (K-5) No. 680 3125 Cesar Chavez Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 695-5770 Fax: (415) 695-5837 Web: https://leonard-sfusd-ca. schoolloop.com/ Principal: Ricky Mendoza

9:00am tuwing Martes

Itim na pan-talon, palda o plaid na jumper, puting shirt o blusa, hunter na berdeng sweater

Nagkakaloob ang Mission YMCAng pangangalaga bago ang klase at pangangalaga pagkatapos ng klase mula 7:30 a.m.hanggang 6:30 p.m. Nagkakaloob ang paaralang CDC ng pangangalaga pagkatapos ng klase hanggang 5:00 p.m.Nagtatapos ang Programang ExCEL na after school nang 6:00p.m.

Mission YMCA 7:30 a.m.-6:30 p.m. CDC 2:40 p.m. - 5:00 p.m. at Programang EXCEL mula 2:40 p.m. - 6:00p.m.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Dalawang guro para sa Pagbabalik sa Pagbabasa (Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recov-ery))

Full-time na librarian na may mga kredensi-yal, programa sa mga sining ng pagganap na may pagtuon sa sayaw at pagtatambol (drumming), paglahok sa Carnaval, pakikip-agbalikatan ng ika-3 grado sa SF Ballet, pampantikang teatro sa mas matataas na grado

Lick

Longfellow (K-5) No. 691 755 Morse St. 8:40 am M-F to 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4730 Fax: 415-469-4068 Email: [email protected] Principal: Alicia Aleman

9am tuwing Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Navy na pantalon, palda, shorts, mga puting shirt

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Pangangalaga sa bata Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Sayas, Sin-ing Biswal, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Landas sa Espan-yol para sa kahu-sayan sa pagbasa at pagsulat sa dalawang wika Spanish (Biliteracy Pathway) (Espa-nyol, K-5), Pag-aaral sa Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Fili-pino, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Restor-ative practices, Co- ordinated Services Team (CST/Care Team), Student Attendance Review Team (SART)

Sayaw, sining biswal

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Denman

Malcolm X (K-5) No. 830 350 Harbor Road 8:00 am M-F - M,T,W and F 2:40 pm, Thurs- day, 1:00 pm

Tel: (415) 695-5950 Fax: (415) 647-1647 Web: https://malcolmx-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Principal: Elena Rosen

9:00 - 10:00 am Huwebes at Biyernes. Tumawag para mag-iskedyul ng pakikipagkita.

Shirt o blusa na may kuwelyo, navy o itim na pantalon, palda o jumper. Hindi puwede ang mga bukas na sapatos na na-kikita ang paa.

Sports para sa mga Bata, Almusal 7:50-8:30am Nag-aalok ng programang after school na ExCEL na itnataguyod ng Bayview YMCA nang walang bayad sa mga estudyante 2:40 pm - 6:00 pm M,T,W,F at 1:00pm-6:00 pm Huwebes. Klase sa wikang Mandarin Sports para sa mga Bata, Paghahardin, mga Klase para sa Pagpapahusay, Mga Batang Babae na Tumatakbo Girls on the Run), Paghahardin, Sining Online, Pagpapahu-say na EPG at interbensiyon, Online na Pagpa-pahusay at Suportang Pagtututor sa Takdang Aralin, Sayaw

Pangkat CARE, kung saan kasama ang Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), at ang Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART). Social Worker ng Paaralan (dating kilala bilang “Tagabigay ng Suporta sa Pagkatuto”). Programang Playworks (recess at may istrukturang programa sa paglalaro). Pagpapayo sa Mag-aaral sa YMCA Embarcadero. Mga serbisyo sa interbensiyon sa pagbasa at pagsulat (pang-indibidwal at maliliit na grupo) na ipinagkakaloob ng Reading Recover) at ng mga Gabay para sa Pagpapabilis ng Pagkatuto sa Matematika at Pagbabasa. Pang-indibidwal na pag-tututor sa Matematika at Pagbabasa sa after school.

Sining biswal, Sin-ing ng pagganap

Napakahusay na kurikulum o mga kursong dapat makuha na nakabatay sa mga pamantayan (standards-based curriculum). Sining biswal at mga sining ng pagganap. Mga field trip para sa pagpapahusay.

Brown / King

Marshall (K-5) No. 714 1575 15th Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 241-6280 Fax: (415) 241-6547 Web: https://marshall-sfusd- ca.schoolloop.com Principal: Peter Anthony Avila

Biyernes 8:40AM- 10:00. Simula Oktubre 30, 2015. Pakitawagan ang paaralan para magtakda ng pakikipagkita.

Puting mga shirt, navy na asul na pantal-on, mga palda o jumper na may Navy na Asul na Sweater.

Club para sa Takdang-Aralin sa Umaga (Morning takdang aralin Club) mula 7:30-8:15.

Mission Graduates,walang bayad para sa mga estudyanteng kuwalipikado para sa Libre/Murang Tanghalian. Pagpapatupad para sa 2015-2016 sliding scale fee (pagbabayad batay sa kakayahan) para sa mga pamilyang hindi nakatutugon sa Pamantayan para sa libre at murang tanghalian Gr. 1-5: 2:40-6pm (M-Th), 2:40-5pm (F), K: 2:40-5pm. May nagsusundong CYO bus sa paaralan para sa programa sa labas ng paaralan at may bayad ito. Nagsusundo rin ang Mission Boys and Girls Club sa paaralan at naglalakad kasama ang mga estudyante papunta sa programa.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Full time na Social Worker at Tagapag-ugnay sa mga Magulang (Parent Liaison). Nars sa Paara-lan 2.5 araw kada linggo. Full time na Gabay sa pagbasa at pagsulat (Literacy Coach), guro para sa Akademikong Pagtugon para sa Interbensiyon (Academic Response Intervention),guro para sa ika-4 at ika-5 grado. Food Bank kada Miyerkoles. Kalahok sa Mga Ligtas na Ruta papunta sa Paaralan (Safe Routes to School).

Sining Biswal para sa lahat ng grado, Musika para sa mga grado 3-5. Berkeley Rep The-atre sa mga grado K-2, LEAP ARTS sa mga grado 3-5.

Full time na Tagapag-ugnay ng STEM at mga klase sa Teknolo-hiya ng Instruktor para sa Pag-aaral sa Labas ng Paaralan (Outside Education Instructor teknolo-hiya)para sa lahat ng estudyante. Librar-ian 2 araw sa isang linggo. Kabalikat na paaralang Academy of Siyensiya. Kolabo-rasyon kasama ang SF Exploratorium at ang unang pag-alok ng USF ng bagong Kurikulum para sa Siyensiya/Pag-unlad sa Wikang Ingles para sa akademikong taon 2015-2016. Lahat ng mga gurong ay BCLAD. Nasa kampus ang Playworks Coach 5 araw kada linggo. Chess Club sa After school Bagong lagay na damuhan sa play-ground.

Everett

Page 45: Gabay sa Pagpapatala

45Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Leonard Flynn (K-5) No. 680 3125 Cesar Chavez Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 695-5770 Fax: (415) 695-5837 Web: https://leonard-sfusd-ca. schoolloop.com/ Principal: Ricky Mendoza

9:00am tuwing Martes

Itim na pan-talon, palda o plaid na jumper, puting shirt o blusa, hunter na berdeng sweater

Nagkakaloob ang Mission YMCAng pangangalaga bago ang klase at pangangalaga pagkatapos ng klase mula 7:30 a.m.hanggang 6:30 p.m. Nagkakaloob ang paaralang CDC ng pangangalaga pagkatapos ng klase hanggang 5:00 p.m.Nagtatapos ang Programang ExCEL na after school nang 6:00p.m.

Mission YMCA 7:30 a.m.-6:30 p.m. CDC 2:40 p.m. - 5:00 p.m. at Programang EXCEL mula 2:40 p.m. - 6:00p.m.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Dalawang guro para sa Pagbabalik sa Pagbabasa (Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recov-ery))

Full-time na librarian na may mga kredensi-yal, programa sa mga sining ng pagganap na may pagtuon sa sayaw at pagtatambol (drumming), paglahok sa Carnaval, pakikip-agbalikatan ng ika-3 grado sa SF Ballet, pampantikang teatro sa mas matataas na grado

Lick

Longfellow (K-5) No. 691 755 Morse St. 8:40 am M-F to 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4730 Fax: 415-469-4068 Email: [email protected] Principal: Alicia Aleman

9am tuwing Martes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Navy na pantalon, palda, shorts, mga puting shirt

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA Pangangalaga sa bata Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Sayas, Sin-ing Biswal, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Landas sa Espan-yol para sa kahu-sayan sa pagbasa at pagsulat sa dalawang wika Spanish (Biliteracy Pathway) (Espa-nyol, K-5), Pag-aaral sa Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Fili-pino, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Restor-ative practices, Co- ordinated Services Team (CST/Care Team), Student Attendance Review Team (SART)

Sayaw, sining biswal

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Denman

Malcolm X (K-5) No. 830 350 Harbor Road 8:00 am M-F - M,T,W and F 2:40 pm, Thurs- day, 1:00 pm

Tel: (415) 695-5950 Fax: (415) 647-1647 Web: https://malcolmx-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Principal: Elena Rosen

9:00 - 10:00 am Huwebes at Biyernes. Tumawag para mag-iskedyul ng pakikipagkita.

Shirt o blusa na may kuwelyo, navy o itim na pantalon, palda o jumper. Hindi puwede ang mga bukas na sapatos na na-kikita ang paa.

Sports para sa mga Bata, Almusal 7:50-8:30am Nag-aalok ng programang after school na ExCEL na itnataguyod ng Bayview YMCA nang walang bayad sa mga estudyante 2:40 pm - 6:00 pm M,T,W,F at 1:00pm-6:00 pm Huwebes. Klase sa wikang Mandarin Sports para sa mga Bata, Paghahardin, mga Klase para sa Pagpapahusay, Mga Batang Babae na Tumatakbo Girls on the Run), Paghahardin, Sining Online, Pagpapahu-say na EPG at interbensiyon, Online na Pagpa-pahusay at Suportang Pagtututor sa Takdang Aralin, Sayaw

Pangkat CARE, kung saan kasama ang Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), at ang Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART). Social Worker ng Paaralan (dating kilala bilang “Tagabigay ng Suporta sa Pagkatuto”). Programang Playworks (recess at may istrukturang programa sa paglalaro). Pagpapayo sa Mag-aaral sa YMCA Embarcadero. Mga serbisyo sa interbensiyon sa pagbasa at pagsulat (pang-indibidwal at maliliit na grupo) na ipinagkakaloob ng Reading Recover) at ng mga Gabay para sa Pagpapabilis ng Pagkatuto sa Matematika at Pagbabasa. Pang-indibidwal na pag-tututor sa Matematika at Pagbabasa sa after school.

Sining biswal, Sin-ing ng pagganap

Napakahusay na kurikulum o mga kursong dapat makuha na nakabatay sa mga pamantayan (standards-based curriculum). Sining biswal at mga sining ng pagganap. Mga field trip para sa pagpapahusay.

Brown / King

Marshall (K-5) No. 714 1575 15th Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 241-6280 Fax: (415) 241-6547 Web: https://marshall-sfusd- ca.schoolloop.com Principal: Peter Anthony Avila

Biyernes 8:40AM- 10:00. Simula Oktubre 30, 2015. Pakitawagan ang paaralan para magtakda ng pakikipagkita.

Puting mga shirt, navy na asul na pantal-on, mga palda o jumper na may Navy na Asul na Sweater.

Club para sa Takdang-Aralin sa Umaga (Morning takdang aralin Club) mula 7:30-8:15.

Mission Graduates,walang bayad para sa mga estudyanteng kuwalipikado para sa Libre/Murang Tanghalian. Pagpapatupad para sa 2015-2016 sliding scale fee (pagbabayad batay sa kakayahan) para sa mga pamilyang hindi nakatutugon sa Pamantayan para sa libre at murang tanghalian Gr. 1-5: 2:40-6pm (M-Th), 2:40-5pm (F), K: 2:40-5pm. May nagsusundong CYO bus sa paaralan para sa programa sa labas ng paaralan at may bayad ito. Nagsusundo rin ang Mission Boys and Girls Club sa paaralan at naglalakad kasama ang mga estudyante papunta sa programa.

Pang-elemen-taryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immer-sion) (Espanyol, K-5)

Full time na Social Worker at Tagapag-ugnay sa mga Magulang (Parent Liaison). Nars sa Paara-lan 2.5 araw kada linggo. Full time na Gabay sa pagbasa at pagsulat (Literacy Coach), guro para sa Akademikong Pagtugon para sa Interbensiyon (Academic Response Intervention),guro para sa ika-4 at ika-5 grado. Food Bank kada Miyerkoles. Kalahok sa Mga Ligtas na Ruta papunta sa Paaralan (Safe Routes to School).

Sining Biswal para sa lahat ng grado, Musika para sa mga grado 3-5. Berkeley Rep The-atre sa mga grado K-2, LEAP ARTS sa mga grado 3-5.

Full time na Tagapag-ugnay ng STEM at mga klase sa Teknolo-hiya ng Instruktor para sa Pag-aaral sa Labas ng Paaralan (Outside Education Instructor teknolo-hiya)para sa lahat ng estudyante. Librar-ian 2 araw sa isang linggo. Kabalikat na paaralang Academy of Siyensiya. Kolabo-rasyon kasama ang SF Exploratorium at ang unang pag-alok ng USF ng bagong Kurikulum para sa Siyensiya/Pag-unlad sa Wikang Ingles para sa akademikong taon 2015-2016. Lahat ng mga gurong ay BCLAD. Nasa kampus ang Playworks Coach 5 araw kada linggo. Chess Club sa After school Bagong lagay na damuhan sa play-ground.

Everett

Page 46: Gabay sa Pagpapatala

46 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

McKinley (K-5) No. 718 1025 14th St. 8 am M-F to 2 pm M-F

Tel: 415-241-6300 Fax: 415-241-6548 Web: mckin-leyschool.org Email: [email protected] Principal: Molly Pope

8:15-9:15 am Tuwing Lunes at Huwebes, Oktubre-Enero. Mangyaring magparehistro sa McKinleyschool. org/contact-us (mangyaring huwag pong mag-iwan ng mga mensahe sa telepono)

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Espanyol, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Akademikong chess, Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, lLego Club at iba pang club

Pagtututor, Pagpapahusay ng pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sayaw, Sining biswal

Tulong sa takdang aralin, Pagututor, Palihan ng mga Manunulat Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Aklatan, programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Everett

Miraloma (K-5) No. 722 175 Omar Way 7:50 am M-F to 1:50 pm M-F

Tel: 415-469-4734 Fax: 415-469-6069 Web: miralomasf.com Email: [email protected] Principal: Noah Ingber

May makukuhang mga petsa at oras ng mga tour sa miralo- masf.com

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Suporta sa pag-babasa, Pagtututor, Drama, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess

Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Pang-elementa-ryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining ng pag-ganap, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writers Workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Denman

Mission Education Center (K-5) No. 724 1670 Noe St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-695-5313 Fax: 415-695-5339 Punong-guro (Principal): Carla Llewelyn- Vasquez

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Programa sa wikang Espanyol, Suporta sa pagbabasa, Pagtutu-tor, Pagpapahusay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw,Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na Gawain o recess

Pang-elementary-ang Landas para sa Bagong Dating na Migrante (Elementary Newcomer Pathway, Espan-yol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tera-pista sa pananalita, Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Tagapag-ugnay sa mga pamilya), Social worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Pagluluto, Pagtambol, Pagha-hardin, Programa ng Marachi, Baley ng SF (SF Ballet)

Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagpapahusay sa wikang Espanyol, Aklatan, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission, Na-tureBridge Institute, Systematic ELD, Edu-kasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Lick

Monroe (K-5) No. 729 260 Madrid Street 8:25AM - 2:25 (K); 2:40 (1-3) 2:45PM(4- 5) Tu-wing Martes - maagang paglabas nang 1:25

Tel: (415) 469-4736 Fax: (415) 469-4070 Web: http:// monroeelemen-taryschool.org/ Punong-guro (Principal): Benjamin Salas- Velasco

Tuwing Huwebes nang umaga @ 8:45 sa pama-magitan ng pakikipagkita. Pakitawagan ang punong tang-gapan (415) 469-4736 para magreserba ng tour.

Lunes-Huwebes: puting shirt o blusa na may kuwelyo, navy na asul na pantalon, palda, shorts o jumper, navy na asul na sweater o sweatshirt, itim na saradong sapatos na hindi nakikita ang paa. Biyernes: puwede ang kahit na anong kasuotan.

Almusal 7:45 sa cafeteria, mula 8:10 may superbisyon sa bakuran ng paaralan

2:30-5:30PM. Sa paaralan, may buong taong pangangalaga sa Excelsior @ Monroe CDC K-5, Programang ExCEL na K-5, Pagtututor sa maliliit na pangkat para sa mga nangangailangang estudyante kasama ang mga guro ng Monroe, Pagsundo para sa Rec Connect sa Excelsior Playground at Boys and Girls Club; Pribadong daycare na may Pagsundo (kasama ang Buena Vista Elementary School),

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway, Espanyol, K-5), Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Pathway, Cantonese, K-5)

3-5 espesyalita sa pagbasa at pagsulat/espesyalista sa ELD, Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recovery) para sa ika-1 grado at Descubriendo la lectura, Mga after school na programa sa interbensi-yon, 1/2 oras na LSP at nars

Isang oras bawat linggo - sining, sayaw, drama o musika

Lingguhang Klase sa Computer para sa mga estudyanteng K-5, Lingguhang pag-bisita sa aklatan. Mga klase sa PE kasama ang guro sa silid-aralan at espesyalista sa PE. Pagtula (poetry inside out) para sa mga grado 3 pataas.

Hoover

New Traditions (K-5) No. 735 2049 Grove Street 9:30AM - 3:30PM

Tel: (415) 750-8490 Fax: (415) 750-8479 Web: http://www.newtradi- tionssf.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jacob Hodgson

Tuwing Miyerkoles, 9:45am hang-gang 10:45am. Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita o tingnan ang website namin.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

7:30am-9:15am YMCA: 3:30pm-6:30pm. Bukod rito, mga itina-taguyod na gawain ng PTA kagaya ng Espanyol, Chess, Ceramics, Yoga, Drama.

Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Care Team), Pang-elementaryang tagapayo, Social worker ng paaralan

Sining biswal, Musika, Ceramics, Sayaw

Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education), Ngababasa ang Amerika (America Reads), part-time na librarian, part- time na gurong ELD/Rti, Raz Kids na Mga Sining ng Wika (Language Arts) online, EPGY Matema-tika/Mga Sining ng Wika online

Roosevelt

Page 47: Gabay sa Pagpapatala

47Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

McKinley (K-5) No. 718 1025 14th St. 8 am M-F to 2 pm M-F

Tel: 415-241-6300 Fax: 415-241-6548 Web: mckin-leyschool.org Email: [email protected] Principal: Molly Pope

8:15-9:15 am Tuwing Lunes at Huwebes, Oktubre-Enero. Mangyaring magparehistro sa McKinleyschool. org/contact-us (mangyaring huwag pong mag-iwan ng mga mensahe sa telepono)

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Espanyol, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo sa pag-tututor, Akademikong chess, Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess, lLego Club at iba pang club

Pagtututor, Pagpapahusay ng pagbabasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Tagapayo o Terapista, Pang-elementaryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Choir, Sayaw, Sining biswal

Tulong sa takdang aralin, Pagututor, Palihan ng mga Manunulat Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Aklatan, programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Everett

Miraloma (K-5) No. 722 175 Omar Way 7:50 am M-F to 1:50 pm M-F

Tel: 415-469-4734 Fax: 415-469-6069 Web: miralomasf.com Email: [email protected] Principal: Noah Ingber

May makukuhang mga petsa at oras ng mga tour sa miralo- masf.com

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Pangangalaga sa bata, Suporta sa pag-babasa, Pagtututor, Drama, Sining biswal, Paghahardin, Sports, Mga Pisikal na gawain o recess

Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Tagapayo o Terapista, Terapista sa pananalita, Pang-elementa-ryang tagapayo, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining ng pag-ganap, Teatro, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, Pagtututor, Palihan ng mga Manunulat (Writers Workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Denman

Mission Education Center (K-5) No. 724 1670 Noe St. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-695-5313 Fax: 415-695-5339 Punong-guro (Principal): Carla Llewelyn- Vasquez

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Programa sa wikang Espanyol, Suporta sa pagbabasa, Pagtutu-tor, Pagpapahusay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Musika, Sayaw,Sining biswal, Paghahardin, Pagluluto, Sports, Mga Pisikal na Gawain o recess

Pang-elementary-ang Landas para sa Bagong Dating na Migrante (Elementary Newcomer Pathway, Espan-yol, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Espanyol, Tera-pista sa pananalita, Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Tagapag-ugnay sa mga pamilya), Social worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Pagluluto, Pagtambol, Pagha-hardin, Programa ng Marachi, Baley ng SF (SF Ballet)

Pag-unlad sa wikang Ingles, Pagpapahusay sa wikang Espanyol, Aklatan, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission, Na-tureBridge Institute, Systematic ELD, Edu-kasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Lick

Monroe (K-5) No. 729 260 Madrid Street 8:25AM - 2:25 (K); 2:40 (1-3) 2:45PM(4- 5) Tu-wing Martes - maagang paglabas nang 1:25

Tel: (415) 469-4736 Fax: (415) 469-4070 Web: http:// monroeelemen-taryschool.org/ Punong-guro (Principal): Benjamin Salas- Velasco

Tuwing Huwebes nang umaga @ 8:45 sa pama-magitan ng pakikipagkita. Pakitawagan ang punong tang-gapan (415) 469-4736 para magreserba ng tour.

Lunes-Huwebes: puting shirt o blusa na may kuwelyo, navy na asul na pantalon, palda, shorts o jumper, navy na asul na sweater o sweatshirt, itim na saradong sapatos na hindi nakikita ang paa. Biyernes: puwede ang kahit na anong kasuotan.

Almusal 7:45 sa cafeteria, mula 8:10 may superbisyon sa bakuran ng paaralan

2:30-5:30PM. Sa paaralan, may buong taong pangangalaga sa Excelsior @ Monroe CDC K-5, Programang ExCEL na K-5, Pagtututor sa maliliit na pangkat para sa mga nangangailangang estudyante kasama ang mga guro ng Monroe, Pagsundo para sa Rec Connect sa Excelsior Playground at Boys and Girls Club; Pribadong daycare na may Pagsundo (kasama ang Buena Vista Elementary School),

Pang-elemen-taryang Landas ng Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Elementary Dual Language Im-mersion Pathway, Espanyol, K-5), Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Pathway, Cantonese, K-5)

3-5 espesyalita sa pagbasa at pagsulat/espesyalista sa ELD, Pagpapanumbalik sa Pagbabasa (Reading Recovery) para sa ika-1 grado at Descubriendo la lectura, Mga after school na programa sa interbensi-yon, 1/2 oras na LSP at nars

Isang oras bawat linggo - sining, sayaw, drama o musika

Lingguhang Klase sa Computer para sa mga estudyanteng K-5, Lingguhang pag-bisita sa aklatan. Mga klase sa PE kasama ang guro sa silid-aralan at espesyalista sa PE. Pagtula (poetry inside out) para sa mga grado 3 pataas.

Hoover

New Traditions (K-5) No. 735 2049 Grove Street 9:30AM - 3:30PM

Tel: (415) 750-8490 Fax: (415) 750-8479 Web: http://www.newtradi- tionssf.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jacob Hodgson

Tuwing Miyerkoles, 9:45am hang-gang 10:45am. Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita o tingnan ang website namin.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

7:30am-9:15am YMCA: 3:30pm-6:30pm. Bukod rito, mga itina-taguyod na gawain ng PTA kagaya ng Espanyol, Chess, Ceramics, Yoga, Drama.

Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Care Team), Pang-elementaryang tagapayo, Social worker ng paaralan

Sining biswal, Musika, Ceramics, Sayaw

Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education), Ngababasa ang Amerika (America Reads), part-time na librarian, part- time na gurong ELD/Rti, Raz Kids na Mga Sining ng Wika (Language Arts) online, EPGY Matema-tika/Mga Sining ng Wika online

Roosevelt

Page 48: Gabay sa Pagpapatala

48 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Paul Revere (PK-8) No. 760 555 Tompkins Avenue 7:50AM - 1:50PM (maa-gang paglabas Huwebes nang 1)

Tel: (415) 695-5656 Fax: (415) 647-0878 Web: https://prs-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Rebecca Padilla

Una at ikatlong Miyerkoles 9am simula sa Oktubre. Tu-mawag para kumpirmahin. May makukuhang pagsasalin sa Espanyol.

Itim na pantalon o palda/puting shirt na may kuwelyo

Dalawang nasa paaralan na programang Pre-K, Paglubog sa wikang Espanyol (Spanish Immer-sion), Ingles at Higit pa (English Plus) at mod-elong Espesyal na Araw para sa Pagkakasali (Special Day Inclusion)

Almusal sa SFUSD 7:15-7:45am 1:50-6pm - Programang Pinahabang Araw (Extended Day) na programang ExCEL sa pama-magitan ng SF-CESS, mga grado K-6 1:50-6pm -May bayad na after school ng Pagli-libang at mga Parke (Rec & Parks) ng SFUSD sa Bernal Rec Center, mga grado K-5 1:50-6pm - after school ng SF Rec & Parks sa St. Mary’s Rec Center, mga grado 6-8

Landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Dual Language Immersion, Span-ish, PK-8).

Full-time na nars ng SFUSD, Mga propesyonal sa kalusugan ng isip, full-time na social worker, ng SFUSD, mga Terapistang intern mula sa sentro para sa mga serbisyong sikolohikal ng Alliant Internation-al University at Terapista mula sa Mga Serbisyong Panlunsod (Urban Services) ng Potrero Hill Family Resource Center ng YMCA. Pangunguna ng Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative Practices), Walang Bully (nang-aapi). Full-time na Tagapag-ugnay ng Pangkomunidad na Paaralan (Community School Coordinator). Full-time na tagapayo ng mag-aaral. Part-time na tagapag-ugnay sa mga ma-gulang. Nagpupulong linggo-linggo ang Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), para suportahan ang mga estudy-anteng may pangangailangan na naka-aapekto sa kanilang edukasyon.

VAPA sining biswal mga grado K-5; instrumental na musika 4-5; Nagkakaloob ang Young Audiences of Northern Cali-fornia ng artists residencies (nasa paaralan ang nag-tuturo) sa kabuuan ng akademikong taon sa K-5; Nag-papatakbo ang Palihan sa mga Sining ng Pagga-nap (Performing Arts Workshop) ng middle school na Spoken Word elektibo at programang after-school. Nag-kakaloob ang San Francisco Shake-speare Festival ng middle school na elektibong drama at summer camp. Nagkakaloob ang San Francisco Symphony Ad-ventures in Music ng mga field trip at konsiyerto sa paaralan para sa mga grado 1-5. Nagkakaloob ang VAPA ng pondo para sa guro sa pagkanta at pag-ganap na elektibo sa mga grado 7-8.

Nagkakaloob ang Mission Science Workshop ng mga field trips para sa mga grado K-5; mga elektibo sa Middle school sa drama (sa pakikipagbalikatan sa SF Shakespeare Festiva, pagtula at spoken word (Palihan sa Sining ng Pag-ganap), pamumuno (leadership), sining, at pagkatutong nakaba-tay sa computer.

Paul Re-vere K-8 School

Redding (TK-5) No. 790 1421 Pine Street 8:25AM - 2:30PM

Tel: (415) 749-3525 Fax: (415) 749-3527 Web: Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jeanne Dowd

Magsasagawa ng mga tour ng paaralan tuwing makalawang Huwebes simula 10/30 mula 9:00 hanggang 10:00 a.m Mangyaring tumawag para magpa-iskedyul ng tour! Hinihiling sa lahat ng bisita na mag-tsek in pagdating sa tanggapan ng paaralan na matatagpuan sa ika-2 palapag.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May opsiyon ang mga mag-aaral na dumating nang 8:00AM para kumain ng almusal. Puwedeng mag-aplay ang mga magulang para makatang-gap ng libre/murang pagkain para sa kanilang (mga) anak. Mayroon din kaming programang before-school na tiantawag na Programang The Amazing Morning (Kagila-gilalas na Umaga) para sa limitadong bilang ng mga estudyante at nagsisimula nang 7:15.

2:30-5:45 p.m. Mayroon kaming dalawang mapagpipiliang programa: : 1) Nag-aalok ang Departamento para sa Maagang Edukasyon (Early Education Dept., EED) buong taon na programang after school. Libre ang program-ang ito para sa mga kuwalipikado at nag-aalok din ng sliding scale (depende sa kakayahang magbayad). 2) Nag-aalok ng nakabatay sa Excel na- After School na Pagpapahusay sa Komuni-dad (After School Community Enrichment, ACE) sa paaralan nang walang bayad para sa mga estudyante ng Redding.

Nagkakaloob ang Redding ng maraming paraan upang suportahan ang akademiko at sosyal/emo-syonal na pag-unlad ng mga estudyante. Regular na nagpupulong ang pangkat ng Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (SAP) upang suportahan ang mga estudyante, pamilya at guro sa pamamagi-tan ng pagkakaloob ng naaangkop na serbisyo sa mga indibidwal at maliliit na pangkat na nakatuon sa kakayahan sa pakikisalamuha hanggang sa aka-demikong pagtututor na ipinagkakaloob ng aming pakikipagbalikatan sa Stuart Hall HS, Cathedral Hill MS, Triage Consulting Group at iba pa. Magkasa-mang nagtatrabaho ang mga estudyanteng nasa iba’t ibang grado sa Mga Kasama sa Pagbasa/Pag-sulat (Reading/Pagsusulat Buddies) at mga Batang Tutor ( Junior Tutors). Sa aming computer lab, na-katuon kami sa pagpapaunlad sa kakayahan ng mga estudyante sa pagsulat habang pinahuhusay ang mga kakayahan sa teknolohiya. Sinusuportahan ng aming programang ACE after school ang atletikong pag-unlad ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga programang Girls on the Run at SCORES soccer.

Tumatanggap ang mga estudyante ng malawak na hanay ng mga pagpapahusay sa sining sa pamamagitan ng mga program-ang professional artists-in residence (nasa paaralan ang nagtuturo) kagaya ng choral na musika at sayaw. Sa pamamagitan ng programa sa sining biswal at sining ng pag-ganap ng SFUSD, nakararanas ang mga estudyante ng sining biswal at sining ng pagga-nap linggo-linggo. Mayroon ding malakas na paki-kipagbalikatan ang Redding School sa SF Ballet at SF Symphony.

Edukasyon para sa May Natatanging Kakayahan at may Talento (Gifted and Talented Education, GATE), Computer Lab, Edukasyon sa Sining, Mga klase sa pag-basa at pagsulat, Mga pang-edukasayong karanasan sa labas ng gusali kasama ang mga kabalikat na negosyo/komunidad

Marina

Page 49: Gabay sa Pagpapatala

49Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Elementary Schools at a GlanceSCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-

GArTEnBEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM

oFFErSAFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Paul Revere (PK-8) No. 760 555 Tompkins Avenue 7:50AM - 1:50PM (maa-gang paglabas Huwebes nang 1)

Tel: (415) 695-5656 Fax: (415) 647-0878 Web: https://prs-sfusd-ca. school-loop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Rebecca Padilla

Una at ikatlong Miyerkoles 9am simula sa Oktubre. Tu-mawag para kumpirmahin. May makukuhang pagsasalin sa Espanyol.

Itim na pantalon o palda/puting shirt na may kuwelyo

Dalawang nasa paaralan na programang Pre-K, Paglubog sa wikang Espanyol (Spanish Immer-sion), Ingles at Higit pa (English Plus) at mod-elong Espesyal na Araw para sa Pagkakasali (Special Day Inclusion)

Almusal sa SFUSD 7:15-7:45am 1:50-6pm - Programang Pinahabang Araw (Extended Day) na programang ExCEL sa pama-magitan ng SF-CESS, mga grado K-6 1:50-6pm -May bayad na after school ng Pagli-libang at mga Parke (Rec & Parks) ng SFUSD sa Bernal Rec Center, mga grado K-5 1:50-6pm - after school ng SF Rec & Parks sa St. Mary’s Rec Center, mga grado 6-8

Landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Dual Language Immersion, Span-ish, PK-8).

Full-time na nars ng SFUSD, Mga propesyonal sa kalusugan ng isip, full-time na social worker, ng SFUSD, mga Terapistang intern mula sa sentro para sa mga serbisyong sikolohikal ng Alliant Internation-al University at Terapista mula sa Mga Serbisyong Panlunsod (Urban Services) ng Potrero Hill Family Resource Center ng YMCA. Pangunguna ng Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative Practices), Walang Bully (nang-aapi). Full-time na Tagapag-ugnay ng Pangkomunidad na Paaralan (Community School Coordinator). Full-time na tagapayo ng mag-aaral. Part-time na tagapag-ugnay sa mga ma-gulang. Nagpupulong linggo-linggo ang Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), para suportahan ang mga estudy-anteng may pangangailangan na naka-aapekto sa kanilang edukasyon.

VAPA sining biswal mga grado K-5; instrumental na musika 4-5; Nagkakaloob ang Young Audiences of Northern Cali-fornia ng artists residencies (nasa paaralan ang nag-tuturo) sa kabuuan ng akademikong taon sa K-5; Nag-papatakbo ang Palihan sa mga Sining ng Pagga-nap (Performing Arts Workshop) ng middle school na Spoken Word elektibo at programang after-school. Nag-kakaloob ang San Francisco Shake-speare Festival ng middle school na elektibong drama at summer camp. Nagkakaloob ang San Francisco Symphony Ad-ventures in Music ng mga field trip at konsiyerto sa paaralan para sa mga grado 1-5. Nagkakaloob ang VAPA ng pondo para sa guro sa pagkanta at pag-ganap na elektibo sa mga grado 7-8.

Nagkakaloob ang Mission Science Workshop ng mga field trips para sa mga grado K-5; mga elektibo sa Middle school sa drama (sa pakikipagbalikatan sa SF Shakespeare Festiva, pagtula at spoken word (Palihan sa Sining ng Pag-ganap), pamumuno (leadership), sining, at pagkatutong nakaba-tay sa computer.

Paul Re-vere K-8 School

Redding (TK-5) No. 790 1421 Pine Street 8:25AM - 2:30PM

Tel: (415) 749-3525 Fax: (415) 749-3527 Web: Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Jeanne Dowd

Magsasagawa ng mga tour ng paaralan tuwing makalawang Huwebes simula 10/30 mula 9:00 hanggang 10:00 a.m Mangyaring tumawag para magpa-iskedyul ng tour! Hinihiling sa lahat ng bisita na mag-tsek in pagdating sa tanggapan ng paaralan na matatagpuan sa ika-2 palapag.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

May opsiyon ang mga mag-aaral na dumating nang 8:00AM para kumain ng almusal. Puwedeng mag-aplay ang mga magulang para makatang-gap ng libre/murang pagkain para sa kanilang (mga) anak. Mayroon din kaming programang before-school na tiantawag na Programang The Amazing Morning (Kagila-gilalas na Umaga) para sa limitadong bilang ng mga estudyante at nagsisimula nang 7:15.

2:30-5:45 p.m. Mayroon kaming dalawang mapagpipiliang programa: : 1) Nag-aalok ang Departamento para sa Maagang Edukasyon (Early Education Dept., EED) buong taon na programang after school. Libre ang program-ang ito para sa mga kuwalipikado at nag-aalok din ng sliding scale (depende sa kakayahang magbayad). 2) Nag-aalok ng nakabatay sa Excel na- After School na Pagpapahusay sa Komuni-dad (After School Community Enrichment, ACE) sa paaralan nang walang bayad para sa mga estudyante ng Redding.

Nagkakaloob ang Redding ng maraming paraan upang suportahan ang akademiko at sosyal/emo-syonal na pag-unlad ng mga estudyante. Regular na nagpupulong ang pangkat ng Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (SAP) upang suportahan ang mga estudyante, pamilya at guro sa pamamagi-tan ng pagkakaloob ng naaangkop na serbisyo sa mga indibidwal at maliliit na pangkat na nakatuon sa kakayahan sa pakikisalamuha hanggang sa aka-demikong pagtututor na ipinagkakaloob ng aming pakikipagbalikatan sa Stuart Hall HS, Cathedral Hill MS, Triage Consulting Group at iba pa. Magkasa-mang nagtatrabaho ang mga estudyanteng nasa iba’t ibang grado sa Mga Kasama sa Pagbasa/Pag-sulat (Reading/Pagsusulat Buddies) at mga Batang Tutor ( Junior Tutors). Sa aming computer lab, na-katuon kami sa pagpapaunlad sa kakayahan ng mga estudyante sa pagsulat habang pinahuhusay ang mga kakayahan sa teknolohiya. Sinusuportahan ng aming programang ACE after school ang atletikong pag-unlad ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga programang Girls on the Run at SCORES soccer.

Tumatanggap ang mga estudyante ng malawak na hanay ng mga pagpapahusay sa sining sa pamamagitan ng mga program-ang professional artists-in residence (nasa paaralan ang nagtuturo) kagaya ng choral na musika at sayaw. Sa pamamagitan ng programa sa sining biswal at sining ng pag-ganap ng SFUSD, nakararanas ang mga estudyante ng sining biswal at sining ng pagga-nap linggo-linggo. Mayroon ding malakas na paki-kipagbalikatan ang Redding School sa SF Ballet at SF Symphony.

Edukasyon para sa May Natatanging Kakayahan at may Talento (Gifted and Talented Education, GATE), Computer Lab, Edukasyon sa Sining, Mga klase sa pag-basa at pagsulat, Mga pang-edukasayong karanasan sa labas ng gusali kasama ang mga kabalikat na negosyo/komunidad

Marina

Page 50: Gabay sa Pagpapatala

50 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Robert Louis Stevenson (K-5) No. 782 2051 34th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2837 Fax: 415-759-2844 Web: www.robert-louissteven- son-school.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Diane Lau-Yee

9 am tuwing Martes, Oktubre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programang After school na KEEP at Mandarin All Stars After School

Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Tutor- ing services, Pagpapa-husay sa matematika, Akademikong chess, May ilang programa na minsan sa isang linggo, kagaya ng Academikong Chess at Piyano

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Instrumental na musika

Tulong sa takdang-aralin, Pagtututor, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Giannini

rooftop (PreK-8) No. 796 443 Burnett Ave. at 500 Corbett Ave. 7:30 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-695-5691 & 415-522- 6757 Fax: 415-695-5429 & 415- 522-6757 Web: www.roof-topk8.org Email: [email protected] & [email protected] Punong-guro (Principal): Michael Reichle

Tuwing Huwebes mula sa Noby-embre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

CASA: Children’s Afterschool Arts (Mga Sining sa Afterschool para sa mga Bata)

Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Espanyol, Pangangalaga sa bata, Akademikong chess, Musika, Sining biswal, Pranses, Tree Frog Treks, Banda, Legos para sa Engineering

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learn-er), Tagapayo or Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART).

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Tulong sa takdang-aralin, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Rooftop

rosa Parks (K-5) No. 786 1501 O’Farrell St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-749-3519 Fax: 415-749-3610 Web: https://rosaparks-sfusd- ca.schoolloop.com and http:// www.sfusd.edu/en/schools/ school-information/rosa- parks.html Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Paul Jacobsen

Tingnan ang SchoolLoop o tumawag sa 415-749- 3519 para sa pakikipagkita.

Puti o navy na asul na shirt/blusa. Navy na asul na pantalon, palda, shorts White or navy blue colored shirt/blouse. Navy blue pants, skirt, shorts o skort.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Sa ating Preschool Building, may hiwalay na programa, ang Ra-phael Weill Afterschool Program na para sa K-5.

Sports, Mga pisikal na gawain o recess. May dalawang afterschool na programa. Ang isa ay mas nakabatay sa pagtulong sa takdang aralin. Ang isa naman ay nag-aalok ng tu-long sa takdang aralin, atletika at mga club, na nag-iiba-iba taon-taon. Magkahiwalay na mayroon kaming Akademikong Chess at Gitara.

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Wi-kang Hapon, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative prac-tices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Food Bank at programang Minindal sa Paaralan (School Snack).

Sining ng pagganap, Sayaw, Jazz, Sining biswal, Pagluluto, Paghahardin, K-2 Musika, 4-5 Instrumental na musika, 3 Jazz, 2 Baley ng SF (SF Ballet), K-3 Sayaw ng PAW/Nagata, 4 Capoeira, 5 Hip Hop

Pagtututor, Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab, STEAM (Siy-ensiya, teknolohiya, Pag-iinhinyero, mga sining, matematika), UCSF Science Squad, Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners), AEMP (Academic English Mastery Program o Akademikong Programa para sa Kahusayan sa Ingles), Paghahardin at Nutrisyon kasama ang Pangkat sa Pagha-hardin at Community Grows, Experience Corp, Jewish Coalition for Literacy (Koalisyon ng mga Hudyo para sa Pagbasa at pagsu-lat), mga boluntaryo ng SF Ed Fund, mga boluntaryo ng Stuart Hall at Gateway HS.

Presidio

Sanchez College Pre-paratory School (PK-5) No. 816 325 Sanchez Street 7:50 - 2:20 (MTWF) 1:20 (Th)

Tel: (415) 241-6380 Fax: (415) 522-6729 Web: https://sanchez-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Ann Marin

Mga Biyernes. Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Puting shirt o blusa na may kuwelyo, khaki na pantalon, palda o jumper at itim na sapatos, mga sweater o jacket

Makukuha sa paaralan

7:30 - 7:50 Nagkakaloob ng almusal ExCeL na programang after school 2:20 - 6:00 (MTWF) 1:20 - 6:00 (Th)

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP; Pangkat CARE), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pang-elementaryang Tagapayo ng Mag-aaral, Learning Support Professional, Gabay sa Pag-basa at Pagsulat (Literacy Coach), Tagapagpadaloy ng Akademikong Tugon sa Interbensiyon (Academic Response to Intervention Facilitator), Guro para sa Pagpapabilis ng Pagkatuto sa Dalawang Wika o Bilingual Acceleration Teacher (May Pagtuon sa Pagbasa at Pagsulat) Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners) at TRIBES

Sining biswal (K-5), Sayaw (K-5) at Instrumental na musika (3-5)

GATE, Reggio Emilia Inspired na Program-ang PK, Siyensiya, Programa sa Pagha-hardin

Everett

Elementary Schools at a Glance

Page 51: Gabay sa Pagpapatala

51Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Robert Louis Stevenson (K-5) No. 782 2051 34th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2837 Fax: 415-759-2844 Web: www.robert-louissteven- son-school.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Diane Lau-Yee

9 am tuwing Martes, Oktubre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL, Programang After school na KEEP at Mandarin All Stars After School

Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Tutor- ing services, Pagpapa-husay sa matematika, Akademikong chess, May ilang programa na minsan sa isang linggo, kagaya ng Academikong Chess at Piyano

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin, Instrumental na musika

Tulong sa takdang-aralin, Pagtututor, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Giannini

rooftop (PreK-8) No. 796 443 Burnett Ave. at 500 Corbett Ave. 7:30 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-695-5691 & 415-522- 6757 Fax: 415-695-5429 & 415- 522-6757 Web: www.roof-topk8.org Email: [email protected] & [email protected] Punong-guro (Principal): Michael Reichle

Tuwing Huwebes mula sa Noby-embre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

CASA: Children’s Afterschool Arts (Mga Sining sa Afterschool para sa mga Bata)

Programa sa wikang Mandarin, Programa sa wikang Espanyol, Pangangalaga sa bata, Akademikong chess, Musika, Sining biswal, Pranses, Tree Frog Treks, Banda, Legos para sa Engineering

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learn-er), Tagapayo or Terapista, Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART).

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sin-ing ng pagganap, Sayaw, Pagsusulat o panulaan, Sining biswal, Ceramics, Paghahardin

Tulong sa takdang-aralin, Palihang para sa mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, STEAM (siy-ensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Rooftop

rosa Parks (K-5) No. 786 1501 O’Farrell St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-749-3519 Fax: 415-749-3610 Web: https://rosaparks-sfusd- ca.schoolloop.com and http:// www.sfusd.edu/en/schools/ school-information/rosa- parks.html Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Paul Jacobsen

Tingnan ang SchoolLoop o tumawag sa 415-749- 3519 para sa pakikipagkita.

Puti o navy na asul na shirt/blusa. Navy na asul na pantalon, palda, shorts White or navy blue colored shirt/blouse. Navy blue pants, skirt, shorts o skort.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL, Sa ating Preschool Building, may hiwalay na programa, ang Ra-phael Weill Afterschool Program na para sa K-5.

Sports, Mga pisikal na gawain o recess. May dalawang afterschool na programa. Ang isa ay mas nakabatay sa pagtulong sa takdang aralin. Ang isa naman ay nag-aalok ng tu-long sa takdang aralin, atletika at mga club, na nag-iiba-iba taon-taon. Magkahiwalay na mayroon kaming Akademikong Chess at Gitara.

Dayuhang Wika sa Paaralang Elementarya (For-eign Language in the Elementary School, FLES) (Wi-kang Hapon, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Terapista sa panan-alita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Sikolohista, Librarian, mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative prac-tices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team , SART), Food Bank at programang Minindal sa Paaralan (School Snack).

Sining ng pagganap, Sayaw, Jazz, Sining biswal, Pagluluto, Paghahardin, K-2 Musika, 4-5 Instrumental na musika, 3 Jazz, 2 Baley ng SF (SF Ballet), K-3 Sayaw ng PAW/Nagata, 4 Capoeira, 5 Hip Hop

Pagtututor, Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab, STEAM (Siy-ensiya, teknolohiya, Pag-iinhinyero, mga sining, matematika), UCSF Science Squad, Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners), AEMP (Academic English Mastery Program o Akademikong Programa para sa Kahusayan sa Ingles), Paghahardin at Nutrisyon kasama ang Pangkat sa Pagha-hardin at Community Grows, Experience Corp, Jewish Coalition for Literacy (Koalisyon ng mga Hudyo para sa Pagbasa at pagsu-lat), mga boluntaryo ng SF Ed Fund, mga boluntaryo ng Stuart Hall at Gateway HS.

Presidio

Sanchez College Pre-paratory School (PK-5) No. 816 325 Sanchez Street 7:50 - 2:20 (MTWF) 1:20 (Th)

Tel: (415) 241-6380 Fax: (415) 522-6729 Web: https://sanchez-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Prin-cipal): Ann Marin

Mga Biyernes. Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita.

Puting shirt o blusa na may kuwelyo, khaki na pantalon, palda o jumper at itim na sapatos, mga sweater o jacket

Makukuha sa paaralan

7:30 - 7:50 Nagkakaloob ng almusal ExCeL na programang after school 2:20 - 6:00 (MTWF) 1:20 - 6:00 (Th)

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Espanyol, K-5)

Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP; Pangkat CARE), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pang-elementaryang Tagapayo ng Mag-aaral, Learning Support Professional, Gabay sa Pag-basa at Pagsulat (Literacy Coach), Tagapagpadaloy ng Akademikong Tugon sa Interbensiyon (Academic Response to Intervention Facilitator), Guro para sa Pagpapabilis ng Pagkatuto sa Dalawang Wika o Bilingual Acceleration Teacher (May Pagtuon sa Pagbasa at Pagsulat) Mga Kabalikat sa Pagbabasa (Reading Partners) at TRIBES

Sining biswal (K-5), Sayaw (K-5) at Instrumental na musika (3-5)

GATE, Reggio Emilia Inspired na Program-ang PK, Siyensiya, Programa sa Pagha-hardin

Everett

Elementary Schools at a Glance

Page 52: Gabay sa Pagpapatala

52 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

San Francisco Com-munity School (K-8) No. 493 125 Excelsior Avenue 9:15AM - 3:30PM (K-5); 8:45 AM - 3:35 PM (6-8)

Tel: (415) 469-4739 Fax: (415) 337-6879 Web: http://my-sfcs.org/ Punong-guro (Principal): Chris Rosenberg

Tuwing Lunes nang umaga 9:10-10:30AM Ok-tubre hanggang Pebrero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Bago ang Recess ng Paaralan (8:30-9:15 AM) City Scholars ExCEL ASP bukas sa mga mag-aaral na K-8 mula 3:30 hanggang 6:30 (2:15-5:30 Tuwing Martes)

Pagkatutong Nakabatay sa Proyekto (Project Based Learning); 6-8 Digital Portfolio Assessment; Balansang Pagbasa at Pagsulat (Balanced Literacy); Mga Gawain sa Panunumbalik) Restorative Practices; Mga pagpapayong 6-8 ; Gay-Straight Alliance; Peace Club; Virtue Club; Mga Kaibigan sa Pagbabasa (Reading Buddies); Mga Katulong ng Guro; K-8 Buddies (Mga Kaibigan)/Mentors (Gabay); Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), pangkat para sa Behavioral RTI ; programa sa Pagpapayo; Mga KabataangNagtatra-baho para Umabot sa Nakararami (Youth Outreach Workers); kurikulum ng Caring Schools Community Playworks; Pangkat para sa Edukasyon sa Labas ng Gusali o Corps for Education Outside (edukador sa paghahardin at pagpoprograma ng hardin)

K-5: Sayaw, Sining biswal, Musika 6-8: Mga elektibo sa Sining (iba’t iba ang mga opsiyon taon-taon) K-8: Voices of Joy Choir 4-8: Instrumental na musika (Para sa isa o pangkat) ASP: Iba’t iba ang mapagpipilian taon-taon

Mga proyektong interdisiplinaryo; mga pagpapayong 6-8 (sosyal-emosyonal na kurikulum); Computer literacy; Mga elektibo sa sining at mga klase sa sining; Pisikal na edukasyon; Playworks; 6-8 Mga Digital na Portfolio; Pangkat para sa edukasyon sa Labas ng Gusali o Corps for Education Outside (edukador sa paghahardin at pagpoprograma ng hardin)

S.F. Com-munity

San Francisco Public Montessori (PK-5) No. 814 2340 Jackson Street 8:30AM - 2:30PM

Tel: (415) 749-3544 Fax: (415) 749-3494 Web: http://www.sfpublicmon- tes-sori.org/ Punong-guro (Principal): Lindsey Keener

Tingnan ang website sa www.sfpub- licmon-tessori.org para magreserba ng tour.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Nagsisimula ang Superbisyon ng mga Nakatatanda nang 8:15am. Sa After School sa Paaralan Pang-elementaryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immersion) (Mandarin at Espanyol, 5 araw sa isang linggo, 2:30-5:30 M-F.

Mga Itinalagang Serbisyo para sa Instruksiyon (Designated Instructional Services), Programa para sa Espesyalista sa Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon (Resource Specialist Program), and .5 na Social Worker ng Paaralan, at Pathologist para sa Pananalita at Wika

Paghahardin, Drama, Sining biswal (Art Seed), Sayaw (Hamster Dance Company), Musika ng koro, Instrumental na musika (4-5), Mga recorder (3), AIMS (Adventures in Music-SF Sym-phony)

Aklatan Marina

Sheridan (PreK-5) No. 820 431 Capitol Ave. 7:50 am M-F hanggang 2:05 pm M, T, TH, F; 12:50 pm W

Tel: 415-469-4743 Fax: 415-4694089 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Dina Edwards

9:30am tuwing Lunes

Puting shirt, asul na pang-ibaba at Sheridan na sweat shirt.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Nars sa Paaralan, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Choir, Paghahardin Denman

Sherman (K-5) No. 823 1651 Union St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-749-3530 Fax: 415-749-3433 Web: sherman-school.org Punong-guro (Principal): Lisa Levin

9 am sa unang Biyernes ng bawat buwan.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Pagpapahusay sa matematika, Drama, Sayaw, Sining Biswal, Paghahardin, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pananalita, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sayaw, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pagkatu-tutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab, Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Marina

Spring Valley Science Elementary School (K-5) No. 834 1451 Jackson St. 8:40 am M-F hanggang 2:30 pm araw-araw para sa Kindergarten; 2:40 pm araw-araw para sa mga grado 1-5

Tel: 415-749-3535 Fax: 415-749-3555 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Marlene Callejas

9 am tuwing Miyerkoles mula sa Nobyembre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL, Out of School Time ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Pagpapahusay sa matematika, Pag-susulat, Paghahardin, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess, Suporta sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Span-ish literacy support, Terapista sa pananalita, Social worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Mag-kakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Sayaw,Sining bisw-al, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, takdang aralin help, Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, EAklatan, Computer lab, STEAM (Siyensiya,teknolohiya, Pag-iinhinyero, mga sining, matema-tika), Mission Science Workshop program, Edventure More

Marina

Elementary Schools at a Glance

Page 53: Gabay sa Pagpapatala

53Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

San Francisco Com-munity School (K-8) No. 493 125 Excelsior Avenue 9:15AM - 3:30PM (K-5); 8:45 AM - 3:35 PM (6-8)

Tel: (415) 469-4739 Fax: (415) 337-6879 Web: http://my-sfcs.org/ Punong-guro (Principal): Chris Rosenberg

Tuwing Lunes nang umaga 9:10-10:30AM Ok-tubre hanggang Pebrero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Bago ang Recess ng Paaralan (8:30-9:15 AM) City Scholars ExCEL ASP bukas sa mga mag-aaral na K-8 mula 3:30 hanggang 6:30 (2:15-5:30 Tuwing Martes)

Pagkatutong Nakabatay sa Proyekto (Project Based Learning); 6-8 Digital Portfolio Assessment; Balansang Pagbasa at Pagsulat (Balanced Literacy); Mga Gawain sa Panunumbalik) Restorative Practices; Mga pagpapayong 6-8 ; Gay-Straight Alliance; Peace Club; Virtue Club; Mga Kaibigan sa Pagbabasa (Reading Buddies); Mga Katulong ng Guro; K-8 Buddies (Mga Kaibigan)/Mentors (Gabay); Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), pangkat para sa Behavioral RTI ; programa sa Pagpapayo; Mga KabataangNagtatra-baho para Umabot sa Nakararami (Youth Outreach Workers); kurikulum ng Caring Schools Community Playworks; Pangkat para sa Edukasyon sa Labas ng Gusali o Corps for Education Outside (edukador sa paghahardin at pagpoprograma ng hardin)

K-5: Sayaw, Sining biswal, Musika 6-8: Mga elektibo sa Sining (iba’t iba ang mga opsiyon taon-taon) K-8: Voices of Joy Choir 4-8: Instrumental na musika (Para sa isa o pangkat) ASP: Iba’t iba ang mapagpipilian taon-taon

Mga proyektong interdisiplinaryo; mga pagpapayong 6-8 (sosyal-emosyonal na kurikulum); Computer literacy; Mga elektibo sa sining at mga klase sa sining; Pisikal na edukasyon; Playworks; 6-8 Mga Digital na Portfolio; Pangkat para sa edukasyon sa Labas ng Gusali o Corps for Education Outside (edukador sa paghahardin at pagpoprograma ng hardin)

S.F. Com-munity

San Francisco Public Montessori (PK-5) No. 814 2340 Jackson Street 8:30AM - 2:30PM

Tel: (415) 749-3544 Fax: (415) 749-3494 Web: http://www.sfpublicmon- tes-sori.org/ Punong-guro (Principal): Lindsey Keener

Tingnan ang website sa www.sfpub- licmon-tessori.org para magreserba ng tour.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Nagsisimula ang Superbisyon ng mga Nakatatanda nang 8:15am. Sa After School sa Paaralan Pang-elementaryang landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dalawang wika (Elementary Dual Language Immersion) (Mandarin at Espanyol, 5 araw sa isang linggo, 2:30-5:30 M-F.

Mga Itinalagang Serbisyo para sa Instruksiyon (Designated Instructional Services), Programa para sa Espesyalista sa Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon (Resource Specialist Program), and .5 na Social Worker ng Paaralan, at Pathologist para sa Pananalita at Wika

Paghahardin, Drama, Sining biswal (Art Seed), Sayaw (Hamster Dance Company), Musika ng koro, Instrumental na musika (4-5), Mga recorder (3), AIMS (Adventures in Music-SF Sym-phony)

Aklatan Marina

Sheridan (PreK-5) No. 820 431 Capitol Ave. 7:50 am M-F hanggang 2:05 pm M, T, TH, F; 12:50 pm W

Tel: 415-469-4743 Fax: 415-4694089 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Dina Edwards

9:30am tuwing Lunes

Puting shirt, asul na pang-ibaba at Sheridan na sweat shirt.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Drama, Musika, Sayaw, Sining biswal, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Paggabay (Mentoring), Pagpapahusay sa pagbabasa, Tagapag-ugnay sa mga pamilya, Social worker, Nars sa Paaralan, Librarian, Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Choir, Paghahardin Denman

Sherman (K-5) No. 823 1651 Union St. 7:50 am M-F hanggang 1:50 pm M-F

Tel: 415-749-3530 Fax: 415-749-3433 Web: sherman-school.org Punong-guro (Principal): Lisa Levin

9 am sa unang Biyernes ng bawat buwan.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Programang ExCEL Suporta sa pagba-basa, Pagpapahusay sa matematika, Drama, Sayaw, Sining Biswal, Paghahardin, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Terapista sa pananalita, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST),

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sayaw, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pagkatu-tutong nakabatay sa proyekto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab, Edukasyon sa Labas ng mga Gusali (Outdoor Education)

Marina

Spring Valley Science Elementary School (K-5) No. 834 1451 Jackson St. 8:40 am M-F hanggang 2:30 pm araw-araw para sa Kindergarten; 2:40 pm araw-araw para sa mga grado 1-5

Tel: 415-749-3535 Fax: 415-749-3555 Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Marlene Callejas

9 am tuwing Miyerkoles mula sa Nobyembre hanggang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL, Out of School Time ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Pagpapahusay sa matematika, Pag-susulat, Paghahardin, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess, Suporta sa takdang aralin

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese at Espanyol, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa Ingles, Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Span-ish literacy support, Terapista sa pananalita, Social worker, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices) Pangkat para sa mga Mag-kakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST /Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Sayaw,Sining bisw-al, Paghahardin

Tulong sa takdang aralin, takdang aralin help, Palihan ng mga manunulat (Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-unlad sa wikang Espanyol, EAklatan, Computer lab, STEAM (Siyensiya,teknolohiya, Pag-iinhinyero, mga sining, matema-tika), Mission Science Workshop program, Edventure More

Marina

Elementary Schools at a Glance

Page 54: Gabay sa Pagpapatala

54 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Starr king (PreK-5) No. 838 1215 Carolina St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-695-5797 Fax: 415-695-5338 Web: starrking-school.net Punong-guro (Principal): Darlene Martin

Sa pamamagitan ng pakikipagkita

Buti o navy na shirt na may kuwelyo, navy na pang-ibaba, walang maong.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo ng pagtutu-tor, Pagpapahusay sa Matematika, Akademikong chess, Computer coding, Musika, Sayaw, Pagha-hardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Elementary Dual Language Immer-sion (Mandarin, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Tera-pista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Tagapag-ugnay sa mga pamilya), Social worker, Nars sa paaralan, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pag-pasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Teatro, Sining biswal, Pagha-hardin

Aptos

Sunnyside (K-5) No. 842 250 Foerster Street 8:40AM - 2:40AM

Tel: (415) 469-4746 Fax: (415) 334-3569 Web: http://www.sunnysidek5. org/ Punong-guro (Prin-cipal): Renee Marcy

Tumawag sa 469-4746 para sa pakikipagkita

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

YMCA (begins at 7:30am) Mga may bayad na programa ang YMCA at Tutors R Us (TRU; Libre ang ExCEL na may ilang pangangailangan para makapasok. Nag-aalok ang lahat ng mga programang ito ng suporta sa takdang-aralin kasama na iba pang akademiko at malikhaing pagpapahusa. Mayroon din kam-ing klase sa piyano at ilang klaseng sumasakop sa sining, pisikal na edukasyon, at lego club na pinasimulan ng PTA.

Lapit sa Mga Gawin sa Panunumbalik (Restor-ative Practices approach),Mapagkalingang mga Komunidad sa Paaralan (Caring School Communi-ties), pinag-iiba-ibang instruksiyon (differ- entiated instructio) kasama na ang may gabay na pagbasa ng maliliit na pangkat, programa para sa may interbensiyong pagbabasa sa ika-1 grado, LSP (tagapayo),pangkat para sa tagumpay ng mag-aaral (student success team)/programa sa pagtulong sa mag-aaral (student assistance program) iba’t ibang akademikong interbensiyon,

Sayaw, Musika, Panulaan, at sining biswal na magka-kasama ang iba’t ibang grado at pinamamahaalan ng Tagapag-ugnay para sa Sining (Arts Coordinator) na nasa paaralan)

Espesyalita para sa matematikang nakabatay sa mga proyekto, laptop cart, espesyalista sa PE, GATE

Denman

Sunset (K-5) No. 750 1920 41st Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2760 Fax: 415-759-2729 Web: www.sunset-pta.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Sophie Lee

9 am tuwing Huwebes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA (sa paaralang ito) Pangangalaga sa bata Programang ExCEL,Mga klase sa pagpapahusay na itinataguyod ng PTA

Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Pagpapa-husay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Siyensiya, Pag-iin-hinyero

Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Choir, Teatro, Sayaw, Sining biswal

Tulong sa takdang-aralin, Palihang para sa mga Manunulat ( Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Giannini

Sutro (K-5) No. 848 235 12th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-750-8525 Fax: 415-750-8498 Web: http://www.sutroelemen- tary.com Punong-guro (Prin-cipal): Myra Quadros

Maguumpisa ang mga tour sa Oktubre. Tingnan ang website namin para sa mga petsa.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Magbubukas ang mga pintuan nang 7:45am kasama ang mga kawani ng paaralan

Pangangalaga sa bata Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program) ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Pagtututor, Computer coding, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Pathway, Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Terapista sa pananalita, Social worker, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga gawain sa panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sining biswal, Paghahardin

Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab

Roosevelt

Tenderloin (PK-TK-5) No. 859 627 Turk Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 749-3567 Fax: (415) 749-3643 Web: https://tenderloin-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Anastasia Shattner

9:00am tuwing Huwebes

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Up On Top Lunes-Biyernes 2:40pm-6pm Francisco

Ulloa (K-5) No. 862 2650 42nd Ave. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-759-2841 Fax: 415-759-2845 Web: www.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Carol L. Fong

9:45 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Ulloa Pangangalaga sa Bata Center

Pangangalaga sa bata, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL, Pangangalaga sa Bata ng Ulloa

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagpapahusay sa matematika, Pagsusu-lat, Sayaw, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining ng pag-ganap, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pagpapahu-say sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab

Hoover

Elementary Schools at a Glance

Page 55: Gabay sa Pagpapatala

55Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Starr king (PreK-5) No. 838 1215 Carolina St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-695-5797 Fax: 415-695-5338 Web: starrking-school.net Punong-guro (Principal): Darlene Martin

Sa pamamagitan ng pakikipagkita

Buti o navy na shirt na may kuwelyo, navy na pang-ibaba, walang maong.

Makukuha sa paaralan

Programang ExCEL Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo ng pagtutu-tor, Pagpapahusay sa Matematika, Akademikong chess, Computer coding, Musika, Sayaw, Pagha-hardin, Pagluluto, Sports, Mga pisikal na gawain o recess

Elementary Dual Language Immer-sion (Mandarin, K-5)

Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Tagapayo o Terapista, Tera-pista sa pananalita, Pang-elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga Pamilya (Tagapag-ugnay sa mga pamilya), Social worker, Nars sa paaralan, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pag-pasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Teatro, Sining biswal, Pagha-hardin

Aptos

Sunnyside (K-5) No. 842 250 Foerster Street 8:40AM - 2:40AM

Tel: (415) 469-4746 Fax: (415) 334-3569 Web: http://www.sunnysidek5. org/ Punong-guro (Prin-cipal): Renee Marcy

Tumawag sa 469-4746 para sa pakikipagkita

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

YMCA (begins at 7:30am) Mga may bayad na programa ang YMCA at Tutors R Us (TRU; Libre ang ExCEL na may ilang pangangailangan para makapasok. Nag-aalok ang lahat ng mga programang ito ng suporta sa takdang-aralin kasama na iba pang akademiko at malikhaing pagpapahusa. Mayroon din kam-ing klase sa piyano at ilang klaseng sumasakop sa sining, pisikal na edukasyon, at lego club na pinasimulan ng PTA.

Lapit sa Mga Gawin sa Panunumbalik (Restor-ative Practices approach),Mapagkalingang mga Komunidad sa Paaralan (Caring School Communi-ties), pinag-iiba-ibang instruksiyon (differ- entiated instructio) kasama na ang may gabay na pagbasa ng maliliit na pangkat, programa para sa may interbensiyong pagbabasa sa ika-1 grado, LSP (tagapayo),pangkat para sa tagumpay ng mag-aaral (student success team)/programa sa pagtulong sa mag-aaral (student assistance program) iba’t ibang akademikong interbensiyon,

Sayaw, Musika, Panulaan, at sining biswal na magka-kasama ang iba’t ibang grado at pinamamahaalan ng Tagapag-ugnay para sa Sining (Arts Coordinator) na nasa paaralan)

Espesyalita para sa matematikang nakabatay sa mga proyekto, laptop cart, espesyalista sa PE, GATE

Denman

Sunset (K-5) No. 750 1920 41st Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2760 Fax: 415-759-2729 Web: www.sunset-pta.org Email: [email protected] Punong-guro (Prin-cipal): Sophie Lee

9 am tuwing Huwebes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

YMCA (sa paaralang ito) Pangangalaga sa bata Programang ExCEL,Mga klase sa pagpapahusay na itinataguyod ng PTA

Programa sa wikang Mandarin, Suporta sa pagbabasa, Pagpapa-husay sa matematika, Pagsusulat, Drama, Siyensiya, Pag-iin-hinyero

Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Terapista sa pananalita, Social worker, Sikolohista, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program , SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Choir, Teatro, Sayaw, Sining biswal

Tulong sa takdang-aralin, Palihang para sa mga Manunulat ( Writer’s workshop), Pag-unlad sa wikang Ingles, Pag-katuto na nakabatay sa proyekto (Project-based Learning), Aklatan, Computer lab, STEAM (siyensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika)

Giannini

Sutro (K-5) No. 848 235 12th Ave. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-750-8525 Fax: 415-750-8498 Web: http://www.sutroelemen- tary.com Punong-guro (Prin-cipal): Myra Quadros

Maguumpisa ang mga tour sa Oktubre. Tingnan ang website namin para sa mga petsa.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Magbubukas ang mga pintuan nang 7:45am kasama ang mga kawani ng paaralan

Pangangalaga sa bata Programang ExCEL, Programa sa Maagang Edukasyon (Early Education Program) ng SFUSD

Pangangalaga sa bata, Pagtututor, Computer coding, Pagluluto, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Pathway, Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Terapista sa pananalita, Social worker, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga gawain sa panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sining biswal, Paghahardin

Suporta sa panitikan, Pag-unlad sa wikang Ingles, Aklatan, Com-puter lab

Roosevelt

Tenderloin (PK-TK-5) No. 859 627 Turk Street 8:40AM - 2:40PM

Tel: (415) 749-3567 Fax: (415) 749-3643 Web: https://tenderloin-sfusd- ca.schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Anastasia Shattner

9:00am tuwing Huwebes

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Makukuha sa paaralan

Up On Top Lunes-Biyernes 2:40pm-6pm Francisco

Ulloa (K-5) No. 862 2650 42nd Ave. 9:30 am M-F hanggang 3:30 pm M-F

Tel: 415-759-2841 Fax: 415-759-2845 Web: www.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Carol L. Fong

9:45 am tuwing Miyerkoles mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Ulloa Pangangalaga sa Bata Center

Pangangalaga sa bata, Mga pisikal na gawain o recess

Programang ExCEL, Pangangalaga sa Bata ng Ulloa

Pangangalaga sa bata, Suporta sa pagbabasa, Pagpapahusay sa matematika, Pagsusu-lat, Sayaw, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Terapista sa pagsasalita, Social worker, Guro sa teknolohiya, Librarian, Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student At-tendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Choir, Sining ng pag-ganap, Sayaw, Sining biswal, Paghahardin

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), Suporta sa panitikan, Pagpapahu-say sa wikang Ingles, Aklatan, Computer lab

Hoover

Elementary Schools at a Glance

Page 56: Gabay sa Pagpapatala

56 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Visitacion Valley (K- 5) No. 867 55 Schwerin St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4796 Fax: 415-469-4099 Web: www.867.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Johnnie L. Spearmon

Ikalawang Mi-yerkoles ng bawat buwan

Puting mga shirt at dark na pantalon/Puting blusa at dark na jumper

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Say-aw, Art, Basic Coding, Mentorships,

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo ng pag-tututor, Pagpapahusay sa matematika, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Pangkat sa pag-aaral ng mga estudyante, Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay ng pag-babasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Pang- elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga pamilya Social worker, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Pagtambol

Pagtututor, Pagpa-pahusay sa wikang Ingles, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Visitacion Valley

West Portal (K-5) No. 876 5 Lenox Way 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2846 Fax: 415-242-2526 Web: www.westpor-talschool. com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): William Lucey

9 am mga Huwebes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO (Growth and Learning Op-portunities [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto])

Pangangalaga sa bata GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]), Wikang Mandarin

Programa sa wikang Mandarin, Pan-gangalaga sa bata, Akademikong chess, Programang Tsino sa Mga Sining ng Pagga-nap (Chinese Perform-ing Arts Program)

Landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dala-wang wika (Dual Language Immer-sion, Cantonese, PK-8).

Paggabay (Mentoring), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Terapista sa pananalita, Pang-elementary-ang tagapayo, Social worker, Librarian, Mga gawain sa panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Pagsu-sulat o panulaan, Paghahardin, Chinese Perform-ing Arts Program, Spring Musical

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), nakabatay sa proyektong pagkatuto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab, Mga Gabi para sa Siyensiya, Matematka, at Pagbasa at Pagsulat na Itinataguyod ng Parent Club

Hoover

yick Wo (K-5) No. 801 2245 Jones Street 9:27AM - 3:30PM

Tel: (415) 749-3540 Fax: (415) 749-3543 Web: https://yickwo-sfusd-ca. schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Sarah Van Velsor

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita. May mga tour mula sa Oktubre hanggang Enero tuwing Martes nang umaga.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

3:30-6:30PM Nag-aalok ng programang ExcEL ang Chinatown YMCA ExCEL nang walang bayad sa pamilya. Nilikha ang Programang After School na Yick Wo bilang “ligtas na lugar” kung saan puwedeng makakuha ang mga estudyante at miyembro ng komunidad ng pinalawak na mga oportunidad sa pag-aaral at pinasamang edukasyon, kalusugan at kakayahan sa pakikisal-amuha. Maraming estudyante rin ang pumapa-sok sa After School Academy ng Tel-Hi.

Suporta para sa Interbensiyon sa pagbabasa, CARE, 4/5 na Suporta

Sining, Pang-kalahatan at Instrumental na Musika, SF Opera Aria, Panulaan, SF Ballet

Programang Edukasyon para sa may Natatanging Kakayahan at May Talento (Gifted and Talented Program, GATE), Computer Lab, Aklatan, Mga Konsul-tant sa Sining

Francisco

Elementary Schools at a Glance

Page 57: Gabay sa Pagpapatala

57Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

SCHOOL CONTACT SCHOOL TOURS UniForMS PrE-kinDEr-GArTEn

BEFORE SCHOOL PROGRAMS BEFORE SCHOOL PROGRAM oFFErS

AFTER SCHOOL ProGrAMS

AFTER SCHOOL ProGrAM oFFErS

MULTiLinGUAL PATHWAyS

STUDEnT SUPPorT ProGrAMS ARTS ENRICH-MEnT

ACADEMIC ENRICH-MEnT

MiDDLE SCHOOL FED

Visitacion Valley (K- 5) No. 867 55 Schwerin St. 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-469-4796 Fax: 415-469-4099 Web: www.867.sfusd.edu Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Johnnie L. Spearmon

Ikalawang Mi-yerkoles ng bawat buwan

Puting mga shirt at dark na pantalon/Puting blusa at dark na jumper

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

Suporta sa pagbabasa, Pagtututor, Mga pisikal na gawain o recess, Say-aw, Art, Basic Coding, Mentorships,

Programang ExCEL Suporta sa pagbabasa, Mga serbisyo ng pag-tututor, Pagpapahusay sa matematika, Mga pisikal na gawain o recess

Pang-elementa-ryang landas para sa kahusayan sa pagbasa at pag-sulat sa dalawang wika (Elementary Biliteracy Path-way) (Cantonese, K-5)

Pangkat sa pag-aaral ng mga estudyante, Paggabay (Mentoring), Pagtututor, Pagpapahusay ng pag-babasa, Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa Mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Pang- elementaryang tagapayo, Tagapag-ugnay sa mga pamilya Social worker, Librarian, Mga gawain sa Panunumbalik (Restorative practices), Pangkat para sa mga Magkakaugnay sa Serbisyo (Coordinated Services Team, CST/Care Team), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sin-ing), Sayaw, Sining biswal, Pagtambol

Pagtututor, Pagpa-pahusay sa wikang Ingles, Programang Palihan sa Siyensiya (Siyensiya Workshop) ng Mission

Visitacion Valley

West Portal (K-5) No. 876 5 Lenox Way 8:40 am M-F hanggang 2:40 pm M-F

Tel: 415-759-2846 Fax: 415-242-2526 Web: www.westpor-talschool. com Email: [email protected] Punong-guro (Principal): William Lucey

9 am mga Huwebes mula sa Oktubre hang-gang Enero

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Walang ma-papasukan sa paaralang ito.

GLO (Growth and Learning Op-portunities [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto])

Pangangalaga sa bata GLO (Growth and Learning Opportuni-ties [Mga Oportunidad para sa Pag-unlad at Pagkatuto]), Wikang Mandarin

Programa sa wikang Mandarin, Pan-gangalaga sa bata, Akademikong chess, Programang Tsino sa Mga Sining ng Pagga-nap (Chinese Perform-ing Arts Program)

Landas sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglubog sa dala-wang wika (Dual Language Immer-sion, Cantonese, PK-8).

Paggabay (Mentoring), Suporta sa pagbasa at pagsulat sa wikang Ingles, Suporta sa mag-aaral ng Ingles (Suporta para sa Mag-aaral ng Ingles (English Learner)), Terapista sa pananalita, Pang-elementary-ang tagapayo, Social worker, Librarian, Mga gawain sa panunumbalik (Restorative practices), Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP), Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST), Pangkat para sa Pagrerepaso ng Pagpasok ng Mag-aaral sa Klase (Student Attendance Review Team, SART)

Arts Residency (nasa paaralan ang nagtuturo ng sining), Sining ng pagganap, Pagsu-sulat o panulaan, Paghahardin, Chinese Perform-ing Arts Program, Spring Musical

Palihan ng mga Manunulat (Writer’s workshop), nakabatay sa proyektong pagkatuto (Project-based learning), Aklatan, Computer lab, Mga Gabi para sa Siyensiya, Matematka, at Pagbasa at Pagsulat na Itinataguyod ng Parent Club

Hoover

yick Wo (K-5) No. 801 2245 Jones Street 9:27AM - 3:30PM

Tel: (415) 749-3540 Fax: (415) 749-3543 Web: https://yickwo-sfusd-ca. schoolloop.com/ Email: [email protected] Punong-guro (Principal): Sarah Van Velsor

Pakitawagan ang paaralan para sa pakikipagkita. May mga tour mula sa Oktubre hanggang Enero tuwing Martes nang umaga.

Wala. Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

3:30-6:30PM Nag-aalok ng programang ExcEL ang Chinatown YMCA ExCEL nang walang bayad sa pamilya. Nilikha ang Programang After School na Yick Wo bilang “ligtas na lugar” kung saan puwedeng makakuha ang mga estudyante at miyembro ng komunidad ng pinalawak na mga oportunidad sa pag-aaral at pinasamang edukasyon, kalusugan at kakayahan sa pakikisal-amuha. Maraming estudyante rin ang pumapa-sok sa After School Academy ng Tel-Hi.

Suporta para sa Interbensiyon sa pagbabasa, CARE, 4/5 na Suporta

Sining, Pang-kalahatan at Instrumental na Musika, SF Opera Aria, Panulaan, SF Ballet

Programang Edukasyon para sa may Natatanging Kakayahan at May Talento (Gifted and Talented Program, GATE), Computer Lab, Aklatan, Mga Konsul-tant sa Sining

Francisco

Elementary Schools at a Glance

Page 58: Gabay sa Pagpapatala

58 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin ANG MGA MIDDLE SCHOOL

TUkLASin AnG MGA MIDDLE SCHOOL Ang mga estudyante na papasok sa middle school ay may pagkakataong mag-aplay sa alinmang paaralan ng SFUSD. Puwede ring mag-aplay ang mga estudyante na nasa gradong hindi transisyonal (mga grado 6-7) para lumipat o mabigyan ng puwesto sa ibang paaralan. Hinihikayat namin ang mga pamilya na maglibot at kausapin ang mga kawani sa mga paaralan at sa Sentro para sa Pag-bibigay ng Puwesto sa mga Institusy-ong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang matukoy nila ang mga mapagpipiliang paara-lan na higit na makatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang anak.

Elementary-to-Middle School Feeders Itinatambal ang bawat paaralang K-5 sa distrito sa iisang middle school na kilala bilang kanilang middle school feeder o patutunguhang pang-gitnang paaralan.

Elementarya MiddleCarverFeinsteinStarr KingOrtegaSloat

Aptos MS

CarverDrewHarteMalcolm X

Brown MS

LakeshoreLongfellowMiralomaSheridanSunnyside

Denman MS

BryantChavezFairmountMarshall ESMcKinleyMilkSanchez

Everett MS

CECChinGarfieldParkerTenderloinYick Wo

Francisco MS

Elementarya MiddleDrewGrattanJeffersonKeyStevensonSunset

Giannini MS

MonroeMosconeSerraUlloaWest Portal

Hoover MS

HillcrestMalcolm XTaylor

King MS

AlvaradoFlynnGlen ParkHarteMECMuirWebster

Lick MS

LauMontessoriReddingShermanSpring Valley

Marina MS

AlamoArgonneClarendonLafayetteParks

Presidio MS

CIS at De AvilaCobbMcCoppinNew TraditionsPeabodySutro

Roosevelt MS

CECClevelandEl DoradoGuadalupeVis Valley ES

Vis Valley MS

*Ipadadala ang mga Mag-aaral ng CeC sa Francisco at

Vis. Valley, batay sa lapit ng middle school sa tahanan

Page 59: Gabay sa Pagpapatala

59Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Pagpapatala o Pagpapa-enrol sa Akademikong Taon 2017-2018May pagkakataon ang mga estudy-anteng papasok ng middle school na mag-aplay sa anumang paaralan ng SFUSD. Puwede ring mag-aplay ang mga mag-aaral na nasa mga gradong hindi transisyonal (mga grado 6-7) para lumipat o para magkaroon ng puwesto sa iba pang paaralan. (Tingnan ang seksiyon tungkol sa Paglipat ng Paaralan na nasa pahina 133.)Hinihikayat namin ang mga pamilya na lumibot at makipag-usap sa mga kawani sa mga paaralan at sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Insti-tusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang matukoy nila ang mga mapagpipiliang paaralan na higit na makatutugon sa mga pangan-gailangan ng kanilang anak.Sa Oktubre 2016, makatatanggap ang lahat ng mga kasalukuyang naka-enrol sa ika-5 grado sa mga paaralang K-5 ng SFUSD ng mga nakalimbag nang aplikasyon para sa pagpapatala sa kani-kanilang mga tahanan. Puwedeng maglista ang mga mag-aaral ng kahit na ilang paaralan at programang pinipili nila sa aplikasyon para sa pagpapatala.

Ipoproseso nang magkakasabay ang lahat ng mga kahilingan, makatatanggap ang lahat ng mga aplikante ng tig-iisang alok para magkaroon ng puwesto. Itatalaga o bibigyan ng puwesto ang mga estudyante sa paaralan na siyang nasa tuktok ng kanilang listahan ng mga pinili, hangga’t may espasyo sa paaralang iyon. Kung mas malaki ang bilang ng mga estudyante na nag-aaplay kaysa sa bilang ng makukuhang puwesto sa isang paaralan, gagamitin ng proseso sa pagpili ang mga sumusunod na tie-breaker (pagpapasya sakaling may magtatabla) para mapunan ang mga bakanteng puwesto: 1. mga nakababatang kapatid; 2.* mga mag-aaral na naka-enrol sa paaralang elementarya na katambal ng middle school (saan man sa San Francisco sila nakatira);3. mga mag-aaral na nakatira sa mga bahagi ng lungsod na may pinakamaba-babang average (karaniwan) na marka sa eksamen;4. lahat ng iba pang mag-aaral;Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapatala bago sumapit ang Enero 13, 2017. Ipadadala ang mga pagpapabatid o notipikasyon sa Marso 17, 2017.

TransportasyonMagkakaloob kami ng limitadong transportasyon para sa mga estudyante ng middle school sa mga kaso kung saan ang isang paaralang elementarya na katambal o pinagkukunan ng mga mag-aaral ng isang middle school ay hindi madaling mapuntahan, at isasaalang-alang namin dito ang ilang bagay, kasama na ang mga magagamit na ruta ng MUNI at ang pondo para sa transportasyon.

*Ang tie-breaker (pagpapasya sakaling magka-roon ng pagtatabla) para sa middle school feeder (pagtatambal ng isang paaralang elementarya sa patutunguhang middle school) ay nagka-kaloob ng mas mataas na preperensiya o higit na pagkiling.

Page 60: Gabay sa Pagpapatala

60 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Middle Schools

F3 Aptos MS 105 Aptos Avenue 94127 469-4520

F6 Brown Jr. (Willie L.) MS 2055 Silver Avenue 94124 695-5660

G4 Denman (James) MS 241 Oneida Avenue 94112 469-4535

D5 Everett MS 450 Church Street 94114 241-6344

A6 Francisco MS 2190 Powell Street 94133 291-7900

E2 Giannini (Amadeo P.) MS 3151 Ortega Street 94122 759-2770

E3 Hoover (Herbert) MS 2290-14th Avenue 94116 759-2783

F6 King Jr. (Dr. Martin L.) MS 350 Girard Street 94134 330-1500

E5 Lick (James) MS 1220 Noe Street 94114 695-5675

A5 Marina MS 3500 Fillmore Street 94123 749-3495

C2 Presidio MS 450-30th Avenue 94121 750-8435

B3 Roosevelt (Theodore) MS 460 Arguello Blvd 94118 750-8446

G6 Visitacion Valley MS 450 Raymond Avenue 94134 469-4590

TUkLASin ANG MGA MIDDLE SCHOOL

Page 61: Gabay sa Pagpapatala

Map!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4BR

OW

N

LICK

KIN

G

APT

OS

MA

RIN

A

HO

OV

ER

DEN

MA

N

EVER

ETT

PRES

IDIO

GIA

NN

INI

ROO

SEV

ELT

FRA

NCI

SCO

VIS

VA

LLEY

FULT

ON

ST

17TH

ST

CA

LIFO

RN

IA S

T

16TH

ST

PIN

E S

T

I-280 SOUTHBOUND

I-280

NO

RT

HB

OU

ND

ULL

OA

ST

BUS

H S

T

FOLSOM ST

24TH

ST

POS

T S

T

IRV

ING

ST

ANZA

ST

JAC

KS

ON

ST

UN

ION

ST

NOE ST

BALB

OA

ST

SCOTT ST

BRYANT ST

PAC

IFIC

AV

E

BAY

ST

OA

K S

TFE

LL S

T

HYDE ST

I-80 E

ASTBOUND

GR

EE

N S

T

HARRISON ST

34TH AVE

35TH AVE

SUTT

ER

ST

22N

D S

T

FILB

ERT

ST

I-80 W

ESTBOUND

VALL

EJO

ST

CA

BR

ILLO

ST

19TH

ST

18TH

ST

HAY

ES

ST

PAG

E S

T

KIR

KH

AM

ST

21S

T S

T

EDD

Y S

T

26TH

ST

LAGUNA ST

TUR

K S

T

04TH ST

CLE

ME

NT

ST

GREAT HWY

TAR

AVA

L S

T

SAC

RA

ME

NTO

ST

GOUGH ST

JONES ST

LARKIN ST

HWY 101 NORTHBOUND

HW

Y 1

01 S

OU

TH

BO

UN

D

VIC

EN

TE

ST

STEINER ST

SILV

ER

AV

E

WA

WO

NA

ST

CLA

Y S

T

15TH

ST

25TH

ST

19TH AVE

FRANKLIN ST

HOWARD ST

J ST

14TH

ST

FILLMORE ST

HA

IGH

T S

T

SAN

JO

SE A

VE

CASTRO ST

GR

EE

NW

ICH

ST

PALO

U AV

E

SAN

TIA

GO

ST

ELLI

S S

T

TAYLOR ST

POWELL ST

JOHN

F K

ENNE

DY

DR

LYON ST

MO

RA

GA

ST

VALENCIA ST

H ST

CAYU

GA

AVE

CAPP ST

WA

SH

ING

TON

ST

LIN

COLN

BLV

D

07TH S

T

FLORIDA ST

NAPLES ST

GO

LDE

N G

ATE

AV

E

BRO

AD

WAY

25TH AVE

ILLINOIS ST

MC

ALL

ISTE

R S

T

YORK ST

QU

INTA

RA

ST

27TH AVE

ATHENS ST

BRANNAN ST

02ND S

T

GRANT AVE

I ST

IOWA ST

30TH AVE

INGALLS ST

VIENNA ST

DIAMOND ST

05TH AVE

STANYAN ST

06TH AVE

24TH AVE

08TH S

T

BERRY ST

DU

NC

AN

ST

ARGUELLO BLVD

28TH

ST

08TH AVE

10TH AVE

GIRARD ST

PARIS ST

LEAVENWORTH ST

32ND AVE

SAN BRUNO AVE

05TH S

T

15TH AVE

18TH AVE

29TH AVE

MADRID ST

22ND AVE

SHOTWELL ST

17TH AVE

16TH AVE

BRODERICK ST

KANSAS ST

11TH AVE

INDIANA ST

GE

AR

Y S

T

LISBON ST

09TH AVE

12TH AVE

MA

RIP

OS

A S

TDE HARO ST

29TH

ST

JOO

ST

AV

E

FELT

ON

ST

20TH

ST

MA

RT

IN L

UTH

ER

KIN

G J

R D

R

GR

OV

E S

T

09TH S

T

BAC

ON

ST

03RD AVE

04TH AVE

28TH AVE

02ND AVE

ISLA

IS S

T

ALABAMA ST

DOUGLASS ST

CLI

PP

ER

ST

10TH S

T

SPE

AR

AV

E

SILL

IMAN

ST

SELBY ST

14TH AVE

36TH AVE

MINNA ST

HEAD ST

ROLP

H ST

PARK BLVD

07TH AVE

SUN

NYD

ALE

AVE

TUR

K B

LVD

EDINBURG ST30

TH S

T

TOWNSEND S

T

UTAH ST

REVE

RE A

VE

47TH AVE

DAY

ST

SANSOME ST

JUNIPERO SERRA BLVD

PIERCE ST

CLAYTON ST

LONDON ST

HAMPSHIRE ST

MA

NG

ELS

AV

E

BATTERY ST

11TH S

T

COLUM

BUS AVE

TENNESSEE ST

BAKER ST

JOHN

MU

IR D

R

CAPITOL AVE

GOETTINGEN ST

MAIN ST

GILMAN

AVE

RHODE ISLAND ST

BRAZ

IL A

VE

27TH

ST

CH

EST

NU

T S

T

IVY

ST

41ST AVE

BEALE ST

MOSCOW ST

CRIS

P R

D

DU

BO

CE

AV

E

38TH AVE

39TH AVE

40TH AVE

44TH AVE

45TH AVE

WE

ST

PAC

IFIC

AV

E

33RD AVE

42ND AVE

43RD AVE

VALL

EY

ST

CHENERY ST

01ST S

T

20TH AVE

HUDS

ON AVE

JER

SE

Y S

T

VERMONT ST

23R

D S

T

PHELPS ST

FLO

OD

AV

E

CA

RL

ST

HE

AR

ST

AV

EEU

CAL

YPT

US

DR

EVAN

S AV

E

LANE ST

MO

RSE

ST

SWEE

NY

ST

MA

SO

N S

T

37TH AVE

GATES ST

46TH AVE

PARKER AVE

BRUSSELS ST

48TH AVE

BUCHANAN ST

QUESA

DA AVE

SPRUCE ST

WA

LLER

ST CORBETT AVE

SHAF

TER

AVE

PER

SIA

AVE

INNE

S AV

E

EUC

LID

AV

E

MID

DLE

WE

ST

DR

ELIZ

ABE

TH

ST

BRIGHT ST

EUREKA ST

QUINT ST

MA

NS

ELL

ST

POPE ST

HURON AVE

CE

SA

R C

HA

VE

Z S

T

SPEAR ST

CORT

LAND

AVE

PLYMOUTH AVE

BANKS ST

RIV

ER

A S

T

ARKANSAS ST

EARL ST

RUSS

IA A

VE

CR

ESC

EN

T AV

E

PENNSYLVANIA AVE

MENDELL ST

UNIVERSITY ST

LOB

OS

ST

MA

RIN

A B

LVD

ORIZABA AVE

VERNON ST

HWY 1 SOUTHBOUND

NE

Y S

T

FRE

DE

RIC

K S

T

CLA

RE

ND

ON

AV

E

THE EMBARCADERO

TER

ES

ITA

BLV

D

HIL

L S

T

RALSTON ST

KEY

AVE

EL C

AM

INO

DE

L M

AR

BRU

NSW

ICK

ST

DA

RIE

N W

AY

ASHBURY ST

PRE

CIT

A AV

E

BURNETT AVE

HALE

ST

LAW

TON

ST

BRO

AD

ST

PAR

NA

SS

US

AV

E

ELLSWORTH ST

ITAL

Y AV

E

ALE

MA

NY

BLV

D

OFA

RR

ELL

ST

STA

PLE

S A

VE

WISCONSIN ST

KOB

BE A

VE

TOLAND ST

LAK

EV

IEW

AV

E

GAV

EN S

T

RUTLAND ST

PAC

HE

CO

ST

AVILA ST

ANDOVER ST

PRESIDIO AVE

TEDD

Y AV

E

CAMBRIDGE ST

PRESIDIO BLVD

03RD ST

PERRY ST

BARTLETT ST

BYXBEE ST

LAUREL ST

MOULTRIE ST

HARRIET S

T

HWY 101 TO I-280 RAMP

BEA

CH

ST

SKYLINE BLVD

PER

U AV

E

LEE AVE

OWENS ST

JUANITA

WAY

IND

IA S

T

LAKE MERCED BLVD

HAMILTON ST

CRES

TLAK

E D

R

EUG

EN

IA A

VE

JULES AVE

ARLI

NGTON ST

MUNICH ST

THR

IFT

ST

HOLLADAY AVE

ARM

STRONG

AVE

YOSE

MIT

E AV

E

LA PLAYA

R ST

HUSSEY ST

NEVADA ST

TARA ST

CIRC

ULA

R A

VE

MISSISSIPPI ST

12TH

ST

PRAGUE ST

FAXON AVE

PANORAMA DR

GA

RFI

ELD

ST

FAIR OAKS ST

HARDING R

D

NEWCOM

B AVE

LOS

PALM

OS

DR

WAL

LACE

AVE

RIC

HLA

ND

AV

E

PAU

L AV

E

GR

AFT

ON

AV

E

OXFORD ST

SOMERSET ST

HU

GO

ST

FRAN

CE A

VE

PRENTISS ST

ARCO WAY

ASHTON AVE

MO

LIM

O D

R

ALA

ME

DA

ST

PHELAN AVE

STAT

ES S

T

BOWDOIN ST

FREMONT ST

LOCKW

OOD ST

CONGO ST

WAY

LAN

D S

T

FAIR

FAX

AVE

FOERSTER ST

INGER

SON

AVE

SAD

OW

A S

T

LOOMIS ST

JUD

AH

ST

CURTIS ST

VAN

DYKE

AVE

E ST

MO

NTA

NA

ST

MAY

NA

RD

ST

JERR

OLD A

VE

ALPHA ST

CROSSOVER DR

ELSIE ST

YERBA

BUENA AVE

AMAZ

ON

AVE

GEN

EVA

AVE

SUSSEX S

T

MA

NS

EA

U S

T

WA

RR

EN

DR

NAPO

LEO

N ST

RA

ND

OLP

H S

T

EXC

ELSI

OR

AVE

SANTA ANA AVE

CLARA ST

MESA ST

JUD

SO

N A

VE

FAR

ALL

ON

ES

ST

COLON AVE

CONNECTICUT ST

DELANO AVE

CARGO W

AY

ELLINGTON AVE

ARCH ST

STOCKTON ST

STO

REY

AVE

HOLYOKE ST

MONTICELLO ST

LAID

LEY S

T

WIL

DE

AV

E

HE

NR

Y S

T

31ST AVE

HAN

OVE

R ST

WINFIELD ST

SHRADER ST

OTSEGO AVE

BEACON ST

SAN BENITO WAY

LILY

ST

MAC

ALLA

RD

ALLISON ST

VELA

SCO

AVE

NE

WH

ALL

ST

HAR

NEY

WAY

MINNESOTA ST

GELLERT DR

FRONT ST

GE

AR

Y B

LVD

GORGAS

AVE

ELMIRA ST

UPTON AVE

AVAL

ON

AVE

SLO

AT

BLV

D

UP

LAN

D D

R

COLLINS ST

GIANTS DR

ADDISON ST

BEVERLY ST

BUR

RO

WS

ST

I-280 N OFF RAMP

VALDEZ AVE

GONZALEZ DR

SURREY S

T

BADEN ST

NATOMA ST

BRADFORD ST

MORRELL

ST

HARVARD ST

LOCUST ST

SER

RA

NO

DR

MIRAMAR AVE

HOWTH ST

DOWNEY ST

POW

HAT

TAN

AV

E

YACH

T RD

TRU

MB

ULL

ST

UNDE

RWOOD A

VE

SHIPLEY S

TPO

INT

LOB

OS

AVE

PAR

K S

T

KISKA R

D

CORDOVA ST

HAZELWOOD AVE

BLA

NK

EN

AV

E

AMA

DO

R S

T

EVE

LYN

WAY

COLLINGWOOD ST

WIL

LIA

MS

AV

E

MID

DLE

EA

ST

DR

CENTRAL AVECO

TTER

ST

BEM

IS S

T

STEVENSON ST

GRANADA AVE

COLERIDGE ST

MCKINN

ON AV

E

MAPLE ST

GA

RC

ES

DR

ARB

OR

ST

GRAHAM ST

CASTENADA AVE

RA

ND

ALL

ST

MA

RIN

E D

R

DIAMOND H

EIGHTS B

LVD

FOOTE AVE

STIL

L ST

OTIS S

T

ZOO

RD

SANTA

ROSA

AVE

SAN

JU

AN A

VE

HE

RM

AN

N S

T

LOM

BA

RD

ST

DIV

ISIO

N S

T

NIM

ITZ

AVE

CHANNEL ST

SEA

CLI

FF A

VE

WALNUT ST

MIRALOMA DR

DORE ST

STRATFORD DR

DEWEY BLV

D

LEXINGTON ST

LUNADO WAY

21ST AVE

STILLMAN S

T

BLUXOME ST

ALV

AR

AD

O S

T

MADISON ST

LANGTON S

T

OTTAWA AVE

TUNNEL AVE

HOLL

ISTE

R AV

E

SHERIDAN AVE

HAR

BOR

RD

PALO

ALT

O A

VE

OLY

MP

IA W

AY

THER

ESA

ST

RITCH ST

SAG

AMO

RE

ST

RICE S

T

LIN

DE

N S

T

HOFFMAN AVE

DRUMM ST

GRAND VIEW AVE

DAVIS ST

GAMBIER ST

YALE STLILAC ST

DUBLIN ST

RO

BE

RT

C L

EV

Y TU

NL

SKYVIEW WAY

MY

RA

WA

Y

TEHAMA ST

CAINE AVE

23RD AVE

I-280

TO

HW

Y 10

1 R

AMP

VICTORIA STRAMSELL ST

RIP

LEY

ST

EDIE

RD

MERCED AVE

OAK PARK DR

HAR

KNES

S AV

E

PORTOLA ST

DONAHUE ST

CHIC

AGO

WAY

SAN CARLOS ST

COOK ST

NAGLEE AVE

26TH AVE

RAE AVE

GENNESSEE ST

RID

GE

LN

DENSLOWE DR

EGBE

RT AVE

HAROLD AVE

ELK ST

WASHIN

GTON B

LVD

CHERRY ST

BREN

TWO

OD

AVE

OV

ER

LOO

K D

R

LAN

SD

ALE

AV

E

CA

SE

LLI A

VE

TINGLEY S

T

LA SALLE AVE

MA

CA

RTH

UR

AV

E

BOWLEY ST

WIN

STO

N D

R

HWY 10

1 N O

N RAMP

COLE ST

DELLBROOK AVE

RUSS ST

I-280

S O

FF RAMP

DELMAR ST

LUCKY ST

VID

AL

DR

INA CT

UPPER TER

RO

CK

DA

LE D

R

I-280 S ON RAMP

STEUART ST

VICKSBURG ST

MISSION ST

HIC

KO

RY

ST

LAT

HR

OP

AV

E

BLAKE ST

POPLAR ST

FUNSTON AVE

FIFTH ST

VASQUEZ AVE

INFANTRY TER

CA

RR

OLL

AV

E

SATU

RN

ST

TERRY A FRANCOIS BLVD

LIB

ER

TY

ST

CLEMENTINA S

T

LE C

ONTE

AVE

CHATTANOOGA ST

CRISSY FIELD AVE

GOETHE S

T

KEIT

H S

T

JUS

TIN

DR

PALM

ETT

O A

VE

ORA WAY

GALVE

Z AVE

JOICE ST

SEARS S

T

FER

N S

T

VILLA TER

POPP

Y LN

OAKDA

LE AV

E

MU

LLE

N A

VE

MA

RIN

ST

LONG AVE

MU

RR

AY S

T

TWIN PEAKS BLVD

OR

TEG

A S

T

SYLVAN DR

SALI

NA

S A

VE

MONTCALM ST

HWY 101 S OFF RAMP

JOH

N F

SH

ELL

EY

DR

YOR

BA

ST

DRAKE ST

MASONIC AVE

JULIAN AVE

HE

LEN

A S

T

WIL

DW

OO

D W

AY

RO

BIN

HO

OD

DR

WE

ST

OLI

VE

ST

CASITAS AVE

FONT BLV

D

06TH HP AVE

MIS

SIO

N B

AY

NO

RT

H B

LVD

DONNE

R AVE

KEZA

R D

R

YUKON ST

COCHRANE ST

STAT

E D

R

BARNARD AVE

CA

RM

EL

ST

CLEARFIELD DR

WOOL ST

IRW

IN S

T

JESSIE S

T

LEGIO

N OF H

ONOR DR

MIDDLEFIELD DR

STO

W L

AK

E D

R

NO

RIE

GA

ST

KIRKW

OOD AV

E

JAU

SS

ST

MO

RAG

A AV

E

GR

ATTA

N S

T

MARYLAND ST

PARK PRESIDIO BLVD

I-80

E O

N R

AM

P

TEXAS ST

HUNTER RD

BARNEVELD AVE

LAKESHORE DR

LIEBIG

ST

LIPPARD AVE

TABER PL

MA

RS

TON

AV

E

VAN NESS AVE

MA

RIN

A G

RE

EN

DR

BELL

A V

ISTA

WA

Y

SAN PABLO AVE

ALPINE TER

CRES

TLIN

E DR

CAMBON DR

KEARNY ST

HO

LLO

WAY

AV

E

NORT

HRID

GE

RD

UNNAMED 001

INDU

STR

IAL

ST

RALSTON AVE

SUMMIT ST

HUNTERS POINT EXPY

CE

DAR

ST

TERR

ACE

DR

NAYLOR ST

CYPRESS ST

A ST

STIL

LIN

GS

AV

E

BRONTE ST

ALA

NA

WA

Y

I-280

N O

N R

AMP

NEWTON STLUNDYS LN

OLNEY

AVE

BONVIEW ST

HAYS

ST

LIGGETT AVE

HIG

HLA

ND

AV

E

DAVI

DSON

AVE

FLOURNOY S

T

DEWITT RD

HAWES ST

POLK ST

ZOE ST

IDORA AVE

NO

RT

H P

OIN

T S

T

WIL

SON ST

QUARRY RD

TIFFANY AVE

WIL

MO

T S

T

FREELON ST

UNNAMED 015

PALO

MA

AV

E

AGU

A W

AY

WYMAN AVE

JENNINGS ST

MONTGOMERY ST

KING S

T

SOU

TH S

T

HERNANDEZ AVE

SPR

EC

KE

LS L

AK

E D

R

WIL

LOW

ST

CLO

UD

CIR

OCTAVIA ST

LOIS

LN

VETERANS DR

ANGLO ALY

BEHR AVE

WEBSTER ST

EVERGLADE DR

MIDCREST WAY

06TH S

T

KNOLLVIEW WAY

TURQUOISE WAY

BANK ST

DE LONG ST

GRIJALV

A DR

GILBERT S

T

PER

SHIN

G D

R

I-80 W

ON RAMP

ERIE

ST

MARKET ST

GLA

DS

TON

E D

R

FRESNEL WAY

DARTMOUTH ST

GRIFFITH ST

BEN

TON

AV

E

BAY SHORE BLVD

HOFF

MAN

ST

MAR

VIEW

WAY

LAKE ST

MAY

FAIR

DR

WELSH ST

FITZ

GERAL

D AV

E

HAWTHORNE ST

SIM

ON

DS

LO

OP

SOUTH VAN NESS AVE

IRIS AVE

RANKIN ST

CA

SH

ME

RE

ST

TREAT AVE

HOOPER ST

INVERNESS DR

ALVISO ST

FAIR

MO

UN

T S

T

CUST

ER A

VE

PINO ALY

JOHNSTONE DR

RACINE LN

FAIR

AVE

BAY

VIE

W P

AR

K R

D

BUC

KIN

GH

AM

WAY

LAP

HA

M W

AY

WO

OD

SID

E A

VE

NAVY

RD

PAUL

DIN

G S

T

BURKE

AVE

MAR

IETT

A DR

WOOD ST

BELG

RAV

E A

VE

CHURCH ST

DIVISADERO ST

MISSOURI ST

HE

MLO

CK

ST

HIGH ST

SHE

RM

AN

RD

TER

RA

VIS

TA A

VE

MICHIGAN ST

FORT MILEY 3

TOPA

Z W

AY

CAROLINA ST

SEA

L R

OC

K D

R

MOSS ST

MONTEREY BLVD

BROADMOOR DR

UNNA

MED

095

HEALY AVE

FOREST VIEW DR

HOFF ST

BRO

THE

RH

OO

D W

AY

SCHOFI

ELD R

D

BELVEDERE ST

DELANCEY ST

CO

LLE

GE

AV

E

CONCOURSE DR

ANNIE S

T

LOCKSLEY AVE

COSO

AVE

AMB

ER

DR

DELTA ST

PARQUE DR

RICO

WAY

MERCHANT RD

POND ST

EDGEWOOD AVE

RODRIGUEZ ST

LOPEZ AVE

WHEAT ST

HO

WA

RD

RD

DELAWARE ST

MONETA W

AY

LAGUNITAS DR

CLI

FFO

RD

TE

R

FARNUM ST

HUBBELL ST

STIL

WEL

L RD

CORWIN ST

MALTA D

R

TAPIA DR

GLADYS ST

GRACE ST

LUCY ST

NORT

HWOOD D

R

I-80 E

OFF

RAMP

DOLORES ST

VIRGIL ST

WIN

DING W

AY

LYDIA

AVE

PEARL ST

HILL DR

LEIDESDORFF ST

CHILTON AVE

SAIN

T G

ER

MA

IN A

VE

HILLCREST RD

KORET WAY

BALMY ST

REPO

SA W

AY

ARMORY DR

PIPE

R L

OO

P

GUY PL

WOODACRE DR

MUSEUM

WAY

FRAN

CIS

ST

FRANCONIA ST

ARELIOUS WALK

ER DR

COLBY ST

BUENA VISTA TER

ALBION ST

BALCETA AVE

FARVIE

W C

T

VAN

KE

UR

EN

AV

E

SEW

ARD ST

MCDOWELL AVE

YOU

NG

ST

CRAGMONT AVE

HARPER ST

RAUSCH ST

COUNTRY CLUB DR

FLINT ST

KAM

ILLE

CT

FOUNTAIN ST

BROMPTON AVE

EDGAR AVE

SANCHEZ ST

COW

LES

ST

SHANNON ST

ROD RD

THO

MAS A

VE

CHESTER AVE

ESC

OLT

A W

AY

ELGIN PARK

MIZPAH ST

CLE

AR

Y C

T

BELCHER ST

CYRIL MAGNIN ST

DO

RLA

ND

ST

EXE

CU

TIV

E P

AR

K B

LVD

CRAGS CT

LAPIDGE ST

NORFO

LK S

T

POTRERO AVE

LYN

CH

ST

CH

INA

BA

SIN

ST

LAR

CH

ST

BYR

ON

CT

MO

UN

TAIN

SP

RIN

G A

VE

BANCR

OFT AV

E

QUINCY ST

BRO

SN

AN

ST

ROM

AIN

ST

MILLER RD

PULA

SKI A

VEBE

PLER S

T

CHUMASERO DR

LICK PL

PER

INE

PL

OLIVER ST

GILROY ST

CRESPI DR

OM

AR

WAY

STANFORD ST

SANTA RITA AVE

PRA

DO

ST

BLA

IR T

ER MEADE AV

E

ALT

ON

AV

E

WE

ST

CLA

Y S

T

ORD ST

BOARDMAN PL

BUR

RO

WS

DR

RIZAL ST

ALO

HA

AVE

RE

UEL

CT

COLEMAN ST

KNO

CK

AS

H H

L

MY

RT

LE S

T

COLTON S

T

ESQUINA DR

MASSACHUSETTS STAS

H S

T

GLO

VER

ST

CHESLEY ST

HIG

UE

RA

AVE

TOR

NE

Y A

VE

MERRIE WAY

RED

RO

CK

WAY

KELL

OC

H AV

E

PARK HILL AVE

LUSK S

T

LAU

SS

AT S

T

UN

NA

ME

D P

RIV

ATE

SUN

VIE

W D

R

URANUS TER

TON

QU

IN S

T

ROBB

LEE

AVE

RICH

TER AV

E

KATE ST

HAR

RING

TON

ST

JUNIP

ER ST

HOMESTEAD ST

NIM

ITZ

LN

YERBA BUENA LN

WETMORE ST

LEROY PL

APPA

REL

WAY

ERVINE ST

ONI

QU

E LN

EASTMAN ST

SUMNER ST

ELIM ALY

ADA

IR S

T

FRA

NC

ISC

O S

TJE

FFE

RS

ON

ST

EMERSON ST

ROSS ALY

HOLLIS ST

NO

RW

ICH

ST

STONE ST

TURNER TER

WATT AVE

TRO

Y A

LY

WIL

LS S

T

HILLWAY AVE

DAGGETT ST

DAVIS CT

SPRING ST

COLIN P

KELLY

JR ST

CLAUDE LN

MO

UN

T L

N

LASKIE

ST

LILLIAN ST

VEG

A S

T

STEUBEN ST

FANNING WAY

REX AVE

EDG

EHIL

L W

AY

UNNAMED 117

HA

RE

ST

SHAKESPEARE S

T

AER

IAL

WAY

25TH AVE

04TH AVE

39TH AVE

MA

RIN

ST

34TH AVE

32ND AVE

MINNA ST

WA

SH

ING

TON

ST

ALABAMA ST

24TH

ST

TEXAS ST

OCTAVIA ST

BEA

CH

ST

BAKER ST

35TH AVE

14TH AVE

CLA

Y S

T

05TH AVE

HWY 101 NORTHBOUND

CH

EST

NU

T S

T

BRO

AD

WAY

11TH AVE

38TH AVE

MICHIGAN ST

ARCH ST

14TH AVE

28TH AVE

NEWHALL ST

CLAYTON ST

BURKE

AVE

PAC

HE

CO

ST

HAWES ST

OR

TEG

A S

T

LYON ST

15TH

ST

CAROLINA ST

QUESA

DA AVE

OFA

RR

ELL

ST

21S

T S

T

26TH AVE

38TH AVE

15TH AVE

GR

EE

N S

T

BAKER ST

ELSIE ST

CENTRAL AVE

PIERCE ST

SHOTWELL ST

03RD AVE

CLA

Y S

T

HUDS

ON AVE

MY

RT

LE S

T

SOMERSET ST

31ST AVE

FRA

NC

ISC

O S

T

STEVENSON ST

45TH AVE

46TH AVE

ROMAIN ST

I-280 N OFF RAMP

06TH AVE

EL C

AM

INO

DE

L M

AR

25TH

ST

MC

ALL

ISTE

R S

T

COLE ST

08TH AVE

GRIFFITH ST

18TH AVE

ANZA

ST

FOLSOM ST

FITZ

GERAL

D AV

E

BEN

TON

AV

E

VERMONT ST

29TH AVE

23R

D S

T

PAC

HE

CO

ST

JESSIE S

T

DAY

ST

26TH AVE

FUNSTON AVE

17TH AVE

26TH

ST

OAKDA

LE AV

E

28TH AVE

SANCHEZ ST

12TH AVE

MICHIGAN ST

MINNA ST

KEITH ST

PIERCE ST

I-280 S OFF RAMP

I-280

S O

FF R

AMP

MO

RA

GA

ST

39TH AVE

PIERCE ST

CARRO

LL A

VE

23R

D S

T

25TH AVE

25TH AVE

15TH

ST

SAN BRUNO AVE

WA

LLER

ST

20TH AVE

NATOMA ST

33RD AVE

FRA

NC

ISC

O S

T

23RD AVE

37TH AVE

22ND AVE

27TH AVE

UTAH ST

SHRADER ST

22N

D S

T

LAW

TON

ST

CHANNEL ST

24TH AVE

LA PLAYA

40TH AVE

BAY

ST

HIL

L S

T

OCTAVIA ST

47TH AVE

21ST AVE

15TH AVE

22ND AVE

BRODERICK ST

LILY

ST

NATOMA ST

REVE

RE A

VE

NO

RT

H P

OIN

T S

T

23RD AVE

MO

RA

GA

ST

POLK ST

40TH AVE

16TH AVE

SHRADER ST

NEW

COM

B AV

E

26TH

ST

MUNICH ST

FRA

NC

ISC

O S

T

RIV

ER

A S

T

PLYMOUTH AVE

26TH AVE

BEA

CH

ST

GRIFFITH ST

27TH AVE

07TH AVE

42ND AVE

MASON ST

DIAMOND ST

DORE STBOWDOIN ST

20TH

ST

ELLI

S S

T

44TH AVE

SAN JOSE AVE

COLE ST

20TH

ST

48TH AVE

DAVIS ST

20TH AVE

FRONT ST

EGBE

RT AVE

TEHAMA ST

GALVE

Z AVE

MA

SO

N S

T

ASHBURY ST

HAWES ST

12TH AVE

LIB

ER

TY

ST

YOR

BA

ST

30TH AVE

INNE

S AV

E

JESSIE S

T

NO

RIE

GA

ST

NATOMA ST

19TH AVE

JEFF

ER

SO

N S

T

BUCHANAN ST

19TH

ST

18TH

ST

41ST AVE

24TH AVE

FAIR

FAX

AVE

EGBE

RT AVE

21ST AVE

STAT

E D

R

36TH AVE

15TH AVE

10TH AVE

KANSAS ST

23RD AVE

LYON ST

GREAT HWY

02ND AVE

12TH AVE

43RD AVE

FUNSTON AVE

GALVE

Z AVE

TREAT AVE

µ

San

Fran

cisc

oU

nifie

d Sc

hool

Dis

tric

tM

iddl

e Sc

hool

s

!!4M

iddl

e Sc

hool

s

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

. 9/2

5/13

Doc

umen

t Nam

e: S

FUS

D M

S 1

0021

4_C

YAN

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 62: Gabay sa Pagpapatala

62 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Middle Schools at a GlanceSchool Contact School Tours Uniforms Before School Pro-

gramsAfter School Programs Multilingual Pathways Student Support Programs Athletics Arts Enrichment School Day Academic Enrichment

ProgramsFeeders

Aptos (6-8) # 431 105 Aptos Ave. 9:10 am M, Tu, Th, F; 9:40 am W hanggang 3:35 pm MF

Tel: 415-469-4520 Fax: 415-333-9038 Web: aptossf.org Punong-guro (Princi-pal) Jason M. Hannon

Tuwing Martes nang 10 am mula sa huli ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Enero (appointment lang)

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD tulad ng nasa SFUSD Student at Family Handbook

Programang ExCEL Pagtututor, Mga club ng mag-aaral, Sports

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Mandarin, 6-8), Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin)

Pagsulong sa Pamamagitan ng Indibidwal na Deter-minasyon (Advancement Via Individual Determination, AVID, Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Wellness Center (Sentro para sa Kagalingan ng Katawan at Isip), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng inter-bensiyon ng Estudyante, Tagapayo o Terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta sa Nag-aaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsulat, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psychologist,Nars na on-site, Guro sa teknolohiya, Mga Restorative Practices (Gawain para sa Panunumbalik), Suporta sa Pagsusulat, Peer resources (Mga Makuku-hang Suporta at Tulong mula sa mga Ka-edad)

Basketball, Track and field, Soc-cer, Softball, Baseball, Volleyball, Wrestling

Sining Biswal, Mga Sining sa Pagganap, Drama, Banda, Orkestra

Lab ng teknolohiya o computer, Si-yensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika (STEAM, science, technology, engineering, arts, math-ematics)

Commodore Sloat; Dianne Feinstein; Jose Ortega; Starr King

A. P. Giannini (6-8) # 404 3151 Ortega Street 9:10 AM - 3:35 PM

Tel: (415) 759-2770 Fax: (415) 664-8541 Web: https://apgs-fusd- ca.schoolloop. com/ Principal: Tai-Sun Schoeman

9:45AM sa Biyernes, simula sa Noby-embre hanggang sa kata-pusan ng Enero.

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

Mga Wikang Mandarin at Espanyol na tinuturo ng mga kontratista

Sunset district BEACON Center: 3:35PM - 6:30PM

AVID, RTI (Academiko/Pagkilos), Mga sirkulo ng pan-unumbalik (Restorative Circles), LSP, SEL na Kurikulum (ika-2 na STEP)

Baseball, Softball, Basketball, Soc-cer, Volleyball, Track at Field

Orkestra, Banda, Art, Drama, Choir, Gitara, Multi-Media

Nag-aalok ang Giannini ng maram-ing mga extra-curricular na gawain/clubs pag tanghalian at pagkatapos ng paaralan. Ang mga pagpipilian ay: banda, orkestra, choir, gitara, sining, drama, malikhaing pagsusu-lat, AVID at SF Team.

Dr. Drew, Charles ES, Grattan ES, Jefferson ES, Key, Francis Scott ES, Stevenson, Robert L. ES, Sunset ES

Dr. Martin Luther King Jr. (6-8) # 710 350 Girard Street 9:10 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 330-1500 Fax: (415) 468-7295 Web: http://mlk- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Michael Essien

Martes 10:00 - 11:00 AM.

Opsiyonal (itim na pantalon at puting polo) Mga paman-tayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

ExCEL/YMCA Beacon Program

Mga interbensiyon para sa mga nag-aaral ng Ingles, Programa sa pag-gabay, YMCA

Baseball, Softball, Basketball, Track, Soccer, Volleyball

Visual Arts, Sayaw, at iba’t ibang klase sa sining bilang mga klaseng pagpapayaman. Bukod rito, mayroon kaming guro sa sining na sumusuporta sa Sining sa mga Core na klase.

GATE, AVID, Gear Up, SF Promise, Pagpapalawak ng Inyong Pag-iisip (Expanding Your Horizons), Gobyerno ng Estudyante, Sining, Peryodismo

Hillcrest ES; Malcolm X ES; at Taylor, E. R. ES

Everett (6-8) # 529 450 Church Street 8:00 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 241-6348 Fax: (415) 241-6361 Web: https://ems- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Lena Van Haren

Mangyaring tawa-gan ang paaralan para kum-pirmahin. Gaganapin ang mga tour lingguhan sa Septiy-embre mula Pebrero sa Miyerkules mula 8:15 hang-gang sa 9:15AM. Mga Espe-syal na Mga tour na para sa grupong inayos para sa mga nagsasalita ng Espanyol.

Mga lalaki: itim na pantalon, puting shirt na may collar. Mga babae: itim na pantalon palda, puting kwelyo kamiseta/blusa. Hindi pula o asul.

Bukas ang cafeteria at Library sa umaga nang 7:30AM

Mission Beacon Center (415) 626-5222. Lunes-Biyernes 3:30-6:00pm nang libre. Academikong Suporta, Libangan, Pagpapaya-man, Pagluluto, Skateboarding, Pagbibisekleta, Art, Field Trips, Computer

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Espanyol sa Siyensiya at Araling Panlipunan, 6-8), Landas para sa Bagong Dating na Migrante o New-comer Pathway (LAHAT Wika Para sa Mga Bagong Dating, 6-8)

Balanseng Pagbabasa at Pagsusulat sa Buong paaralan, KEMS/KEAS Math, Pag-iskedyul ng Block, Rosetta Stone at Sistematikong ELD para sa mga nag-aaaral ng Wika ng Ingles, Wellness Center, Mga Gawaing Panunumbalic (Restorative Practices) sa buong paaralan, Usapang Ko-munindad (Community Cirlces) sa lahat ng homeroom tuwing Biyernes.

Basketball para sa mga lalaki/babae, Track and Field, Soccer, Baseball/Flag Football para sa mga lalaki, Softball/Volleyball para sa mga babae

Band, Drama, Malikhaing Pag-susulat, Mga Sining ng Wikang Espanyol, Pamumuno at Multimedia Art. Mga bumi-bisitang tagapalabas, Palabas ng Talento, African Diaspora, Dia De Los Muertos

Computer Stations, Elmos at promethium Boards sa mga klase, MouseSquad, Yearbook, mga peer na tagapamagitan, klase sa pamu-muno, mga gawaing GATE, Book Club para sa mga tinedyer, Mga bumibisitang awtor

Bryant ES, Cesar Chavez ES, Fairmount ES, Marshall ES, McKinley ES, Harvey Milk ES, Sanchez ES

Francisco (6-8) # 546 2190 Powell Street 9:00 AM - 3:29 PM

Tel: (415) 291-7900 Fax: (415) 291-7910 Web: https://fms- sfusd-ca.schoolloop. com Punong-guro (Princi-pal) Patricia Dieterich-Theel

Mangyaring tawa-gan ang tumawag sa paara-lan para magpaap-pointment

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

Beacon Program 3:30- 6:30 PM, M-F; ,AACE Tutorial, 3:30-5:30 PM, M-Th;

Landas para sa Bagong Dating na Migrante o New-comer Pathway (LAHAT Wika Para sa Mga Bagong Dating, 6-8),

Achieve 3000, Madiskarteng Wika, Mga Klase sa Sining/Matematika, Pagtuturo at Mga Programa sa Paggabay

Baseball, Softball, Basketball, Soc-cer, Volleyball, Track

Multi-Cultural Event, Palabas ng Talento, Konsiyerto ng Musika sa Winter at Spring

Mga honors na klase, Orkestra, Pi-yano, Mga mapagkukunan mula sa kaklase, journalism, art, Edukasyon sa Labas, Mga klub sa tanghalian/pagkatapos ng paaralan

Chin, John Yehall ES, Chinese Edu-cation Center, Garfield ES, Parker, Jean ES, Tenderloin ES, Yick Wo ES

Herbert Hoover (6-8) # 607 2290 14th Ave. 9 am M-F hanggang 12:45 pm M; 3:30 pm T-F

Tel: 415-759-2783 Fax: 415-759-2881 Web: www.hooversf.com Email: Secretary Cecilia Nastor: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Carline Sinkler

Martes 9:30 AM Oktubre 20 - Enero 12

wala Almusal 8:30-9 am

Programang ExCEL

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Cantonese o Espanyol) 6-8)

AVID (Advancement Via Individual Determination), Cog-nitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan (CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Interven-tion, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsa-salita, Pagpaplano sa Kolehiyo, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat sa Espanyol, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Nars na onsite, Guro ng Teknolohoya, Mga gawaing panunumbalik, Suporta sa pagsusulat, mga samahang nagpupulong sa tanghalian

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball

Media arts, Sining Biswal, Mga Sining sa Pagganap, Teatro, Choir, Jazz, Banda, Orkestra, STEAM; Maker-space; Paghahardin

Lab ng teknolohiya o computer, STEAM (Siyensiya, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Programang Edukasyong Panglabas (Outdoor Education Program), Math Counts; Civic Engagement

Moscone, Monroe, Ulloa, West Portal, Juniperro Serra

Page 63: Gabay sa Pagpapatala

63Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Middle Schools at a GlanceSchool Contact School Tours Uniforms Before School Pro-

gramsAfter School Programs Multilingual Pathways Student Support Programs Athletics Arts Enrichment School Day Academic Enrichment

ProgramsFeeders

Aptos (6-8) # 431 105 Aptos Ave. 9:10 am M, Tu, Th, F; 9:40 am W hanggang 3:35 pm MF

Tel: 415-469-4520 Fax: 415-333-9038 Web: aptossf.org Punong-guro (Princi-pal) Jason M. Hannon

Tuwing Martes nang 10 am mula sa huli ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Enero (appointment lang)

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD tulad ng nasa SFUSD Student at Family Handbook

Programang ExCEL Pagtututor, Mga club ng mag-aaral, Sports

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Mandarin, 6-8), Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin)

Pagsulong sa Pamamagitan ng Indibidwal na Deter-minasyon (Advancement Via Individual Determination, AVID, Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Wellness Center (Sentro para sa Kagalingan ng Katawan at Isip), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng inter-bensiyon ng Estudyante, Tagapayo o Terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta sa Nag-aaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsulat, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psychologist,Nars na on-site, Guro sa teknolohiya, Mga Restorative Practices (Gawain para sa Panunumbalik), Suporta sa Pagsusulat, Peer resources (Mga Makuku-hang Suporta at Tulong mula sa mga Ka-edad)

Basketball, Track and field, Soc-cer, Softball, Baseball, Volleyball, Wrestling

Sining Biswal, Mga Sining sa Pagganap, Drama, Banda, Orkestra

Lab ng teknolohiya o computer, Si-yensiya, teknolohiya, pag-iinhinyero, sining, matematika (STEAM, science, technology, engineering, arts, math-ematics)

Commodore Sloat; Dianne Feinstein; Jose Ortega; Starr King

A. P. Giannini (6-8) # 404 3151 Ortega Street 9:10 AM - 3:35 PM

Tel: (415) 759-2770 Fax: (415) 664-8541 Web: https://apgs-fusd- ca.schoolloop. com/ Principal: Tai-Sun Schoeman

9:45AM sa Biyernes, simula sa Noby-embre hanggang sa kata-pusan ng Enero.

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

Mga Wikang Mandarin at Espanyol na tinuturo ng mga kontratista

Sunset district BEACON Center: 3:35PM - 6:30PM

AVID, RTI (Academiko/Pagkilos), Mga sirkulo ng pan-unumbalik (Restorative Circles), LSP, SEL na Kurikulum (ika-2 na STEP)

Baseball, Softball, Basketball, Soc-cer, Volleyball, Track at Field

Orkestra, Banda, Art, Drama, Choir, Gitara, Multi-Media

Nag-aalok ang Giannini ng maram-ing mga extra-curricular na gawain/clubs pag tanghalian at pagkatapos ng paaralan. Ang mga pagpipilian ay: banda, orkestra, choir, gitara, sining, drama, malikhaing pagsusu-lat, AVID at SF Team.

Dr. Drew, Charles ES, Grattan ES, Jefferson ES, Key, Francis Scott ES, Stevenson, Robert L. ES, Sunset ES

Dr. Martin Luther King Jr. (6-8) # 710 350 Girard Street 9:10 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 330-1500 Fax: (415) 468-7295 Web: http://mlk- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Michael Essien

Martes 10:00 - 11:00 AM.

Opsiyonal (itim na pantalon at puting polo) Mga paman-tayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

ExCEL/YMCA Beacon Program

Mga interbensiyon para sa mga nag-aaral ng Ingles, Programa sa pag-gabay, YMCA

Baseball, Softball, Basketball, Track, Soccer, Volleyball

Visual Arts, Sayaw, at iba’t ibang klase sa sining bilang mga klaseng pagpapayaman. Bukod rito, mayroon kaming guro sa sining na sumusuporta sa Sining sa mga Core na klase.

GATE, AVID, Gear Up, SF Promise, Pagpapalawak ng Inyong Pag-iisip (Expanding Your Horizons), Gobyerno ng Estudyante, Sining, Peryodismo

Hillcrest ES; Malcolm X ES; at Taylor, E. R. ES

Everett (6-8) # 529 450 Church Street 8:00 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 241-6348 Fax: (415) 241-6361 Web: https://ems- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Lena Van Haren

Mangyaring tawa-gan ang paaralan para kum-pirmahin. Gaganapin ang mga tour lingguhan sa Septiy-embre mula Pebrero sa Miyerkules mula 8:15 hang-gang sa 9:15AM. Mga Espe-syal na Mga tour na para sa grupong inayos para sa mga nagsasalita ng Espanyol.

Mga lalaki: itim na pantalon, puting shirt na may collar. Mga babae: itim na pantalon palda, puting kwelyo kamiseta/blusa. Hindi pula o asul.

Bukas ang cafeteria at Library sa umaga nang 7:30AM

Mission Beacon Center (415) 626-5222. Lunes-Biyernes 3:30-6:00pm nang libre. Academikong Suporta, Libangan, Pagpapaya-man, Pagluluto, Skateboarding, Pagbibisekleta, Art, Field Trips, Computer

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Espanyol sa Siyensiya at Araling Panlipunan, 6-8), Landas para sa Bagong Dating na Migrante o New-comer Pathway (LAHAT Wika Para sa Mga Bagong Dating, 6-8)

Balanseng Pagbabasa at Pagsusulat sa Buong paaralan, KEMS/KEAS Math, Pag-iskedyul ng Block, Rosetta Stone at Sistematikong ELD para sa mga nag-aaaral ng Wika ng Ingles, Wellness Center, Mga Gawaing Panunumbalic (Restorative Practices) sa buong paaralan, Usapang Ko-munindad (Community Cirlces) sa lahat ng homeroom tuwing Biyernes.

Basketball para sa mga lalaki/babae, Track and Field, Soccer, Baseball/Flag Football para sa mga lalaki, Softball/Volleyball para sa mga babae

Band, Drama, Malikhaing Pag-susulat, Mga Sining ng Wikang Espanyol, Pamumuno at Multimedia Art. Mga bumi-bisitang tagapalabas, Palabas ng Talento, African Diaspora, Dia De Los Muertos

Computer Stations, Elmos at promethium Boards sa mga klase, MouseSquad, Yearbook, mga peer na tagapamagitan, klase sa pamu-muno, mga gawaing GATE, Book Club para sa mga tinedyer, Mga bumibisitang awtor

Bryant ES, Cesar Chavez ES, Fairmount ES, Marshall ES, McKinley ES, Harvey Milk ES, Sanchez ES

Francisco (6-8) # 546 2190 Powell Street 9:00 AM - 3:29 PM

Tel: (415) 291-7900 Fax: (415) 291-7910 Web: https://fms- sfusd-ca.schoolloop. com Punong-guro (Princi-pal) Patricia Dieterich-Theel

Mangyaring tawa-gan ang tumawag sa paara-lan para magpaap-pointment

Walang uniporme. Mga pamantayan sa pananamit at hitsura ng SFUSD

Beacon Program 3:30- 6:30 PM, M-F; ,AACE Tutorial, 3:30-5:30 PM, M-Th;

Landas para sa Bagong Dating na Migrante o New-comer Pathway (LAHAT Wika Para sa Mga Bagong Dating, 6-8),

Achieve 3000, Madiskarteng Wika, Mga Klase sa Sining/Matematika, Pagtuturo at Mga Programa sa Paggabay

Baseball, Softball, Basketball, Soc-cer, Volleyball, Track

Multi-Cultural Event, Palabas ng Talento, Konsiyerto ng Musika sa Winter at Spring

Mga honors na klase, Orkestra, Pi-yano, Mga mapagkukunan mula sa kaklase, journalism, art, Edukasyon sa Labas, Mga klub sa tanghalian/pagkatapos ng paaralan

Chin, John Yehall ES, Chinese Edu-cation Center, Garfield ES, Parker, Jean ES, Tenderloin ES, Yick Wo ES

Herbert Hoover (6-8) # 607 2290 14th Ave. 9 am M-F hanggang 12:45 pm M; 3:30 pm T-F

Tel: 415-759-2783 Fax: 415-759-2881 Web: www.hooversf.com Email: Secretary Cecilia Nastor: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Carline Sinkler

Martes 9:30 AM Oktubre 20 - Enero 12

wala Almusal 8:30-9 am

Programang ExCEL

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Cantonese o Espanyol) 6-8)

AVID (Advancement Via Individual Determination), Cog-nitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan (CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Interven-tion, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsa-salita, Pagpaplano sa Kolehiyo, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat sa Espanyol, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Nars na onsite, Guro ng Teknolohoya, Mga gawaing panunumbalik, Suporta sa pagsusulat, mga samahang nagpupulong sa tanghalian

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball

Media arts, Sining Biswal, Mga Sining sa Pagganap, Teatro, Choir, Jazz, Banda, Orkestra, STEAM; Maker-space; Paghahardin

Lab ng teknolohiya o computer, STEAM (Siyensiya, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Programang Edukasyong Panglabas (Outdoor Education Program), Math Counts; Civic Engagement

Moscone, Monroe, Ulloa, West Portal, Juniperro Serra

Page 64: Gabay sa Pagpapatala

64 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Middle Schools at a GlanceSchool Contact School Tours Uniforms Before School Pro-

gramsAfter School Programs Multilingual Pathways Student Support Programs Athletics Arts Enrichment School Day Academic Enrichment

ProgramsFeeders

James Denman (6-8) # 632 241 Oneida Avenue 9:00 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 469-4535 Fax: (415) 585-8402 Web: https://jdms- sfusd-ca.schoolloop. com Punong-guro (Princi-pal) Teresa Isabel Shipp

Bawat linggo sa panahon ng Oktubre-Pebrero (Martes) nang 10:00AM. Tumawag para mag-schedule ng tour.

Wala. Mga paman-tayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Lunes-Biyernes 3:30 pm- 6pm programang ExCEL inaalok nang libre sa sa pamilya, (415) 292-3027

Ang mga gawain ng panunumbalik (restorative prac-tices) at RTI ay ganap na ginagamit sa Denman.

Ang Denman ay mapagkum-petensiya at may mayamang programang atletiko

Nag-aalok kami ng iba’t ibang electives kabilang na ang Media Arts, Visual Arts, Band at Orkestra

Ang Denman ay nagbibigay ng AVID (college prep na kurso), PEP (kurso sa pamumunong dibersibo), Peer Resources Peer at SPARK (SF internship program)

Lakeshore ES, Longfellow ES, Miraloma ES, Sheridan ES, Sunnyside ES

James Lick (6-8) # 634 1220 Noe Street 8:30 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 695-5675 Fax: (415) 695-5360 Web: http://www. jameslickptsa.org/ Punong-guro (Princi-pal) Apolinar “Paul” Quesada

Tuwing Lunes nang 9:00 am, mangyar-ing tumawag muna

Itim na pantalon, palda o shorts, mga polo na may puting kwelyo

3:30PM- 6:00PM Jamestown

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Espanyol, 6-8), Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

826 Valencia, SF Promise, Peer Resources, Horizons, Instituto Familiar, First Graduate, Jamestown

Kabilang sa interscholastic sports ang: Baseball, Softball, Basketball, Volleyball, Soccer at Track

Visual Arts, Sayaw, Musika, Drama, Disenyo

Lahat ng mga akademikong klase ay may mga mag-aaral na may iba’t ibang kakayahan at tinutugunan ang kanilang mga pangangailan-gan sa pamamagitan ng mahusay, bukas na mga aralin na ineenganyo at hinahamon ang mag-aaral sa kanilang mga antas.

Flynn, Leonard ES, Glen Park ES, Harte, Bret ES, Mission Education Center, Muir, John ES, Web-ster, Daniel ES

Marina (6-8) # 708 35 Fillmore St. 9:03 am M, T, TH, F; 9:23 AM W hanggang 3:25 AM pm MF

Tel: 415-749-3495 Fax: 415-921-7539 Web: https://mms-sfusd- ca.schoolloop. com Email: sch708@sfusd. edu Principal: Joanna Fong

Martes 9:30-10:30 a.m. Nobyembre-Enero. Tumawag para sa appointment.

Uniporme sa PE lamang

Programang ExCEL Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual) Language Pathway (Cantonese, 6-7), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Manda-rin at Espanyol)

AVID (Advancement Via Individual Determination), inter-bensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psychologist, Nars na onsite, Guro ng Teknolohoya, Mga gawaing panunumbalik

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Volleyball

Sining Biswal, Drama, Banda, Orkestra

Lab na teknolohiya o computer, STEAM (Siyensiya, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Peryodismo

Gordon J. Lau, Redding, San Francisco Montessori, Sherman, Spring Valley

Presidio (6-8) # 778 450 30th Ave. 9:05 am M,T, TH, F; 9:35 AM W hanggang 3:25 PM M, T, W, TH, F

Tel: 415-750-8435 Fax: 415-333-9038 Web: https://pms- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Thomas Ekno

Martes nang 10 am mula 11/1 hang-gang sa 12/13

Tulad ng isinasaad sa Student/Family Handbook

Richmond Village Beacon

Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Japanese at Espanyol

AVID (Advancement Via Individual Determination), inter-bensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Pagtututor, Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psycholo-gist, Nars na on-site, Guro sa teknolohiya, Mga gawaing panunumbalik, Peer resources, Beacon Program

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Volleyball

Media arts, Sining Biswal, Mga sining sa pagganap, Teatro, Choir, Sayaw, Pagluluto o home economics, Banda, Orkestra

Klase sa Pamumuno, Lab ng Teknolohiya o Computer, Rosetta Stone (programa sa banyagang wika), Programang Pangedukasyon sa Labas

Argonne, Alamo, Clarendon, Lafayette at Rosa Parks

Roosevelt (6-8) # 797 460 Arguello Blvd. 9 am M, T, TH, F; 9:30 am W hanggang sa 3:30 pm M-F

Tel: 415-750-8446 Fax: 415-750-8455 Web: https:// roosevelt-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Princi-pal) Michael Stachon

Martes nang 9:15 AM am 10/4 hanggang sa 12/13

Wala BEACON pagkatapos ng klase

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual programa Language Pathway) (Cantonese, 6-8), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin)

interbensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Pangkat ng interbensi-yon ng Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta sa pag-aaaral ng Ingles, Suporta sa pagbabasa at pagsulat, Pagtututor, Paggabay (Mentor-ing), Librarian, Social worker, Sikologo, On-site na nars, Guro ng Teknolohiya, Mga gawaing panunumbalik, Suporta sa pagsusulat, Beacon Program

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball, Ping Pong

Sining Biswal, Sining sa Pag-ganap, Teatro, Drama, Ceramics, Pagluluto o home economics, Banda, Orkestra, AVID Excel, Computer Science

Klase sa pamumuno, lab sa teknolo-hiya o o computer, Programang Edukasyon sa Labas

Chinese Immersion School, Peabody, New Traditions, Sutro, McCop-pin, Cobb

Visitación Valley (6-8) # 868 450 Raymond Ave. 9 am M-F hanggang 3:30 PM M-F

Tel: 415-469-4590 Fax: 415-469-4703 Web: https:// visitacion-sfusd-ca. schoolloop.com/ Principal: Joseph Truss

wala

Mga elektibo, Pagba-basa, Intervention

Programang ExCEL Pagtututor, Mga club ng mag-aaral

Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Wellness Center, Family liaison, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Mga suporta sa pagbabasa at pagsusulat,Mga suporta sa pagbabasa at pagsusulat sa Espanyol, Pag-tututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Family liaison, Psychologist, On-site na Nars, Mga gawa-ing panunumbalik, Suporta sa Pagsusulat, Programang Meditasyong Quiet Time, Beacon Program, Pagtuturong angkop sa Kultura, interbensiyon sa Pagbabasa

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball, Wrestling, Sayaw

Sining Biswal, Mga Sining, Teatro, Drama, Gitara, Banda, Computer Science, Robotics, Maker Class

Klase sa Pamumuno, Lab ng Teknolohiya o Computer, Rosetta Stone (programa sa banyagang wika), Peryodismo

Visitacion Val-ley, El Dorado, Guadalup, Cleaveland

Willie l. Brown Jr. (6-8) # 858 2055 Silver Avenue 8:15 AM - 3:50 PM

Tel: (415) 695-5660 Extension 1231 Fax: (415) 241-6012 Web: http://www. wbms-sfusd-ca. schoolloop.com [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Bill Kappenhagen

Mayroong Virtual Tours. Tumawag sa paaralan para gumawa ng appointment.

khaki na pantalon, palda o jumper. Black school shirt o pangginaw.

Pangangasiwa ng mga nakatatanda (adult) mula 7:30 AM hang-gang sa 8:15 AM

Pangangasiwa ng mga nakatatanda (adult) mula sa 3:50 PM hanggang 6:00 PM

Secondary World Language Program (Espanyol)

Ttityakin ng mga isinapersonal na plano sa pag-aaral para sa mga estudyante ang akademikong remediasyon at akelerasyon tulad ng napag-alaman at napa-kasun-duan ng estudyante, guro at magulang. Susuportahan ang sosyo-emosyonal ng Mga Gawaing Panunumbalik at isang programang pagpapayo. Ang isang Health Center ay mag-aalok ng medikal, dental, sa paningin at pagkilos na mga serbisyong pangkalusugan.

Sinusuportahan ng makabagong gymnasium at basketball court na inisponsor ng Golden State War-riors ang isang mapagyamang programang atletiko. Nag-aalok ang WBMS ng track o pagtakbo sa mga lalaki at babae, gayundin ng basketball, at volleyball para sa mga babae.

May mapagmamalaking dalawang lapag na choir at band room ang bagong pasilidad, isang ceramics kiln at art room, springboard stage para sa mga palabas sa multipurpose room at digital arts na sinali sa akademikong kurikulum.

Bilang karagdagan sa mga hanay ng programang pagpapayamang ipinatupad sa middle schools sa buong lungsod, mag-aalok ng natatanging pag-unlad ang Willie Brown Middle School sa pamamagi-tan ng mga electives sa Computer Science at Engineering.

Carver ES, Drew ES, Malcolm X ES, Harte ES

Page 65: Gabay sa Pagpapatala

65Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Middle Schools at a GlanceSchool Contact School Tours Uniforms Before School Pro-

gramsAfter School Programs Multilingual Pathways Student Support Programs Athletics Arts Enrichment School Day Academic Enrichment

ProgramsFeeders

James Denman (6-8) # 632 241 Oneida Avenue 9:00 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 469-4535 Fax: (415) 585-8402 Web: https://jdms- sfusd-ca.schoolloop. com Punong-guro (Princi-pal) Teresa Isabel Shipp

Bawat linggo sa panahon ng Oktubre-Pebrero (Martes) nang 10:00AM. Tumawag para mag-schedule ng tour.

Wala. Mga paman-tayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Lunes-Biyernes 3:30 pm- 6pm programang ExCEL inaalok nang libre sa sa pamilya, (415) 292-3027

Ang mga gawain ng panunumbalik (restorative prac-tices) at RTI ay ganap na ginagamit sa Denman.

Ang Denman ay mapagkum-petensiya at may mayamang programang atletiko

Nag-aalok kami ng iba’t ibang electives kabilang na ang Media Arts, Visual Arts, Band at Orkestra

Ang Denman ay nagbibigay ng AVID (college prep na kurso), PEP (kurso sa pamumunong dibersibo), Peer Resources Peer at SPARK (SF internship program)

Lakeshore ES, Longfellow ES, Miraloma ES, Sheridan ES, Sunnyside ES

James Lick (6-8) # 634 1220 Noe Street 8:30 AM - 3:30 PM

Tel: (415) 695-5675 Fax: (415) 695-5360 Web: http://www. jameslickptsa.org/ Punong-guro (Princi-pal) Apolinar “Paul” Quesada

Tuwing Lunes nang 9:00 am, mangyar-ing tumawag muna

Itim na pantalon, palda o shorts, mga polo na may puting kwelyo

3:30PM- 6:00PM Jamestown

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Second-ary Dual) Language Pathway (Espanyol, 6-8), Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

826 Valencia, SF Promise, Peer Resources, Horizons, Instituto Familiar, First Graduate, Jamestown

Kabilang sa interscholastic sports ang: Baseball, Softball, Basketball, Volleyball, Soccer at Track

Visual Arts, Sayaw, Musika, Drama, Disenyo

Lahat ng mga akademikong klase ay may mga mag-aaral na may iba’t ibang kakayahan at tinutugunan ang kanilang mga pangangailan-gan sa pamamagitan ng mahusay, bukas na mga aralin na ineenganyo at hinahamon ang mag-aaral sa kanilang mga antas.

Flynn, Leonard ES, Glen Park ES, Harte, Bret ES, Mission Education Center, Muir, John ES, Web-ster, Daniel ES

Marina (6-8) # 708 35 Fillmore St. 9:03 am M, T, TH, F; 9:23 AM W hanggang 3:25 AM pm MF

Tel: 415-749-3495 Fax: 415-921-7539 Web: https://mms-sfusd- ca.schoolloop. com Email: sch708@sfusd. edu Principal: Joanna Fong

Martes 9:30-10:30 a.m. Nobyembre-Enero. Tumawag para sa appointment.

Uniporme sa PE lamang

Programang ExCEL Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual) Language Pathway (Cantonese, 6-7), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Manda-rin at Espanyol)

AVID (Advancement Via Individual Determination), inter-bensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Pagtututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psychologist, Nars na onsite, Guro ng Teknolohoya, Mga gawaing panunumbalik

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Volleyball

Sining Biswal, Drama, Banda, Orkestra

Lab na teknolohiya o computer, STEAM (Siyensiya, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Peryodismo

Gordon J. Lau, Redding, San Francisco Montessori, Sherman, Spring Valley

Presidio (6-8) # 778 450 30th Ave. 9:05 am M,T, TH, F; 9:35 AM W hanggang 3:25 PM M, T, W, TH, F

Tel: 415-750-8435 Fax: 415-333-9038 Web: https://pms- sfusd-ca.schoolloop. com/ Punong-guro (Princi-pal) Thomas Ekno

Martes nang 10 am mula 11/1 hang-gang sa 12/13

Tulad ng isinasaad sa Student/Family Handbook

Richmond Village Beacon

Pang-sekondaryang Pro-grama para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Japanese at Espanyol

AVID (Advancement Via Individual Determination), inter-bensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention para Trauma sa Paaralan, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Liaison ng Pamilya, Pangkat ng interbensiyon na Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Suporta sa Pagbabasa at Pagsusulat, Pagtututor, Librarian, Social worker, Liaison ng Pamilya, Psycholo-gist, Nars na on-site, Guro sa teknolohiya, Mga gawaing panunumbalik, Peer resources, Beacon Program

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Volleyball

Media arts, Sining Biswal, Mga sining sa pagganap, Teatro, Choir, Sayaw, Pagluluto o home economics, Banda, Orkestra

Klase sa Pamumuno, Lab ng Teknolohiya o Computer, Rosetta Stone (programa sa banyagang wika), Programang Pangedukasyon sa Labas

Argonne, Alamo, Clarendon, Lafayette at Rosa Parks

Roosevelt (6-8) # 797 460 Arguello Blvd. 9 am M, T, TH, F; 9:30 am W hanggang sa 3:30 pm M-F

Tel: 415-750-8446 Fax: 415-750-8455 Web: https:// roosevelt-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Princi-pal) Michael Stachon

Martes nang 9:15 AM am 10/4 hanggang sa 12/13

Wala BEACON pagkatapos ng klase

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual programa Language Pathway) (Cantonese, 6-8), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin)

interbensiyong Kognitibo sa Pagkilos para sa Mga Trauma sa Paaralan (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools, CBITS), Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Pangkat ng interbensi-yon ng Estudyante, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta sa pag-aaaral ng Ingles, Suporta sa pagbabasa at pagsulat, Pagtututor, Paggabay (Mentor-ing), Librarian, Social worker, Sikologo, On-site na nars, Guro ng Teknolohiya, Mga gawaing panunumbalik, Suporta sa pagsusulat, Beacon Program

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball, Ping Pong

Sining Biswal, Sining sa Pag-ganap, Teatro, Drama, Ceramics, Pagluluto o home economics, Banda, Orkestra, AVID Excel, Computer Science

Klase sa pamumuno, lab sa teknolo-hiya o o computer, Programang Edukasyon sa Labas

Chinese Immersion School, Peabody, New Traditions, Sutro, McCop-pin, Cobb

Visitación Valley (6-8) # 868 450 Raymond Ave. 9 am M-F hanggang 3:30 PM M-F

Tel: 415-469-4590 Fax: 415-469-4703 Web: https:// visitacion-sfusd-ca. schoolloop.com/ Principal: Joseph Truss

wala

Mga elektibo, Pagba-basa, Intervention

Programang ExCEL Pagtututor, Mga club ng mag-aaral

Tugon sa interbensiyon (Response to Intervention, RTI), Wellness Center, Family liaison, Tagapayo o terapista, Terapista sa Pagsasalita, Suporta ng Nag-aaaral ng Ingles, Mga suporta sa pagbabasa at pagsusulat,Mga suporta sa pagbabasa at pagsusulat sa Espanyol, Pag-tututor, Paggabay (Mentoring), Librarian, Social worker, Family liaison, Psychologist, On-site na Nars, Mga gawa-ing panunumbalik, Suporta sa Pagsusulat, Programang Meditasyong Quiet Time, Beacon Program, Pagtuturong angkop sa Kultura, interbensiyon sa Pagbabasa

Basketball, Track and field, Soccer, Softball, Baseball, Flag football, Volleyball, Wrestling, Sayaw

Sining Biswal, Mga Sining, Teatro, Drama, Gitara, Banda, Computer Science, Robotics, Maker Class

Klase sa Pamumuno, Lab ng Teknolohiya o Computer, Rosetta Stone (programa sa banyagang wika), Peryodismo

Visitacion Val-ley, El Dorado, Guadalup, Cleaveland

Willie l. Brown Jr. (6-8) # 858 2055 Silver Avenue 8:15 AM - 3:50 PM

Tel: (415) 695-5660 Extension 1231 Fax: (415) 241-6012 Web: http://www. wbms-sfusd-ca. schoolloop.com [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Bill Kappenhagen

Mayroong Virtual Tours. Tumawag sa paaralan para gumawa ng appointment.

khaki na pantalon, palda o jumper. Black school shirt o pangginaw.

Pangangasiwa ng mga nakatatanda (adult) mula 7:30 AM hang-gang sa 8:15 AM

Pangangasiwa ng mga nakatatanda (adult) mula sa 3:50 PM hanggang 6:00 PM

Secondary World Language Program (Espanyol)

Ttityakin ng mga isinapersonal na plano sa pag-aaral para sa mga estudyante ang akademikong remediasyon at akelerasyon tulad ng napag-alaman at napa-kasun-duan ng estudyante, guro at magulang. Susuportahan ang sosyo-emosyonal ng Mga Gawaing Panunumbalik at isang programang pagpapayo. Ang isang Health Center ay mag-aalok ng medikal, dental, sa paningin at pagkilos na mga serbisyong pangkalusugan.

Sinusuportahan ng makabagong gymnasium at basketball court na inisponsor ng Golden State War-riors ang isang mapagyamang programang atletiko. Nag-aalok ang WBMS ng track o pagtakbo sa mga lalaki at babae, gayundin ng basketball, at volleyball para sa mga babae.

May mapagmamalaking dalawang lapag na choir at band room ang bagong pasilidad, isang ceramics kiln at art room, springboard stage para sa mga palabas sa multipurpose room at digital arts na sinali sa akademikong kurikulum.

Bilang karagdagan sa mga hanay ng programang pagpapayamang ipinatupad sa middle schools sa buong lungsod, mag-aalok ng natatanging pag-unlad ang Willie Brown Middle School sa pamamagi-tan ng mga electives sa Computer Science at Engineering.

Carver ES, Drew ES, Malcolm X ES, Harte ES

Page 66: Gabay sa Pagpapatala

66 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin ANG MGA HIGH SCHOOL

Tuklasin ang mga High School Nilalayon ng polisya sa pagpupuwesto o pagtatalaga sa mga mag-aaral ang maipagkaloob ang pinakapinipili ng mga mag-aaral, at naniniwala kami na dapat matugunan, hangga’t maaari, ang pinakamaraming pinakapinipili ng lahat ng mga pamilya sa San Francisco. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na papasok sa high school na mag-aplay sa anumang paaralan ng SFUSD. Ang mga estudy-ante naman na nasa mga gradong hindi transisyonal (mga grado 9-11) ay maaaring mag-aplay para lumipat o mabigyan ng puwesto sa iba pang paaralan. Hinihikayat namin ang mga pamilya na lumibot at makipag-usap sa mga kawani sa mga paaralan at sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang matukoy nila ang mga mapagpipiliang paaralan na higit na makatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang anak. (Tingnan ang seksiyon sa Paglipat ng Paaralan na nasa pahina 131.)

Sa Oktubre 2016, makatatanggap ang lahat ng mga kasalukuyang naka-enrol sa ika-8 na grado sa mga paaralang ng SFUSD ng mga nakalimbag nang aplikasyon para sa pagpapatala sa kani-kanilang mga tahanan. Puwedeng maglista ang mga mag-aaral ng kahit na ilang paaralan at programang pinipili nila sa aplikasyon para sa pagpapatala. Hindi nakabatay ang pagpapatala sa high school sa mga attendance area (teritoryong pinagsisilbihan) o feeders (pagtatambal ng mga paaralan). Kung mas marami ang bilang ng mga mag-aaral na gustong makapasok sa isang paaralan kaysa sa mga makukuhang puwesto, gagamit ng proseso ng tie-breaker (pagpapasya sakaling magtabla). Tatanggap ang mga kapatid ng mga dumadalong mag-aaral ng unang tie-breaker, at susundan sila ng mga mag-aaral na nakatira sa test score areas (mga lugar kung saan mababa ang mga marka), at pagkatapos nito, ala-suwerteng pagpili ng iba pang mag-aaral.

Isumite ang inyong aplikasyon para sa pagpapa-enroll bago sumapit ang Enero 13, 2017 o sa petsang ito. Ipadadala ang notipikasyon sa Marso 17, 2017.

Proseso ng Aplikasyon sa ika-9 na grado ng Lowell Ang Lowell High School ang natatanging high school na may mga pamantayan sa pagtanggap batay sa akademikong kahusayan at merito ng mag-aaral. Para sa kumpletong impormasyon, pakitingnan ang form para sa aplikasyon ng Lowell at ang dokumento para sa Polisiya sa Pagtanggap ng Lowell na nakapaskil sa website ng SFUSD.

Kailangang nakatira ang mga aplikante ng Lowell sa San Francisco kasama ang kanilang magulang sa panahon ng aplikasyon, at patuloy na manirahan sa San Francisco habang pumapasok sa Lowell. Hindi pinapahintulutan ang mga permiso sa pagitan ng mga distrito (interdistrict permits) para matanggap sa Lowell. Anumang aplikasyon na may palsipikadong impormasyon ay magpapawalang-bisa sa aplikasyon o maaaring magresulta sa pagkakansela ng puwesto.

Kailangang isumite ang mga aplikasyon para sa ika-siyam na grado nang may kasamang aplikasyon sa SFUSD, kung saan nakalista ang Lowell bilang isa sa mga hinihiling na paaralan, bago ang Biyernes, ika-16 ng Disyembre, 2016. Bukod sa Lowell, puwede ring mag-aplay ang bawat mag-aaral sa kahit ilang high school ng SFUSD sa kanyang aplikasyo. Kailangang ilista ang lahat ng hinihiling na paaralan, kasama na ang Lowell, ayon sa prayoridad, o pagkakasunod-sunod kung saan pinakagusto ang nasa pinaka-itaas, at pababa pagkatapos.

Hindi na kailangang magsumite ng mga mag-aaral na kasalukuyang nasa ika-8 grado sa SFUSD ng mga karagdagang dokumento para sa pagpapatunay ng ti-rahan maliban na lamang kung kapapalit lamang ng adres ng mag-aaral. Ang mga hindi mag-aaral ng SFUSD ay kailangang magsumite ng ID na may larawan ng kanilang magulang o tagapangalaga, patunay ng petsa ng kapanganakan, at dalawang patunay ng adress, ayon sa

nakasulat sa pahina 10, kapag nagsumite sila ng mga aplikasyon. Gagamitin ang mga grado na nasa report card ng ika-pito (ika-7) at ika-walong (ika-8) grado at ang mga resulta ng eksameng Mas Mahusay na Balanseng Pagtatasa (Smarter Balanced Assessment, SBAC) bilang mga pamantayan sa pagtanggap o admisyon.

Hindi kuwalipikado upang kumuha ng eksamen sa Pagpasok sa Lowell (Lowell Admissions) ang mga kasalukuyang estudyante ng SFUSD na nakakuha na ng SBAC para sa ika-7 grado. Ang mga estudyanteng hindi taga-SFUSD o sinumang kasalukuyang estudyante na hindi kumuha ng SBAC para sa ika-7 grado ay kailangang mapalista upang makakuha ng Eksamen para Makapasok sa Lowell (Lowell Admissions Test).

Ibibigay ang Eksamen para Makapasok sa Lowell sa Lowell sa ika-4 at ika-7 ng Enero 2017. Kailangang pumili ang mga aplikante ng petsa ng eksamen sa aplikasyon para sa Lowell.

Maaaring isama sa mga aplikasyon para sa pagapapatala ang anumang dokumentasyon na tungkol sa mga gawaing extracurricular (nasa labas ng kurikulum), mga karagdagang sitwasyon na dapat isaalang-alang, o pagpapakita ng kakayahan na malampasan ang kahirapan.

Proseso sa Pagpili sa LowellWalang ibinibigay na prayoridad para sa kapatid sa Lowell. Kailangang matugunan ng lahat ng mag-aaral ang pamantayan para sa pagpasok para makatanggap ng alok na magkaroon ng puwesto.

Pinag-aaralan ang lahat ng aplikasyon para sa Lowell, at tinutukoy ang lahat ng mga mag-aaral na nakatutugon sa pamantayan sa pagpasok bago ang pangkalahatang pagtatalaga (general assignment run) para unang round ng mga pagbibigay ng puwesto. Ang mga kuwalipikadong mag-aaral na naglista sa Lowell bilang pinaka-unang paaralan na kanilang napili ay tatanggap ng alok na mabigyan ng puwesto sa Lowell. Ang mga kuwalipikado pero naglagay ng ibang paaralan nang mas mataas sa

Page 67: Gabay sa Pagpapatala

67Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Lowell sa kanilang listahan ay mapu-punta sa pangkalahatang pagtatalaga o assignment run. Kapag nakatanggap sila ng puwesto sa paaralan na mas napili nila, hindi sila makatatangap ng alok na puwesto sa Lowell, at sa halip, ay tatanggap ng alok sa paaralang mas pinili nila. Dahil dito, mahalagang ilista ninyo ang mga napiling paaralan ayon sa pinakagusto ninyo pababa. Ang mga mag-aaral na hindi kuwalipikado para sa Lowell ay hindi negatibong maaape-ktuhan (para na lamang hindi nailista ang paaralan bilang piniling paaralan), at mapapasama sila sa proseso ng pag-tatalaga para sa lahat ng mga napiling paaralan na inilista nila sa kanilang mga aplikasyon.

Pinag-aaralan at tinutukoy ang lahat ng mag-aaral para sa pagtanggap sa Lowell sa Round 1 at lahat ng mga alok para magkaroon ng puwesto ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo bago sumapit ang Marso 17, 2017. Walang listahan ng mga naghihintay makapasok (waiting pool) o proseso ng pag-apela para sa Lowell.

Mga Gabay sa Pagpasok sa Lowell para sa mga Gradong 10-12Ang proseso para sa aplikasyon sa Lowell para sa mga grado 10-12 para sa akademikong taon na 2017-2018 ay magsisimula sa Mayo 1, 2017. May mga makukuhang aplikasyon sa panahong iyon sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edu-kasyon (Educational Placement Center), sa lahat ng high school ng SFUSD, o sa website ng distrito. Kailangang personal na isumite ang aplikasyon ng magulang o legal na tagapangalaga sa pagitan ng Mayo 1 at Hunyo 16, 2017. Hindi na isasaalang-alang ang lahat ng aplikasyon na naisumite matapos ang huling araw ng pagsusumite sa Hunyo o iyong natang-gap sa pamamagitan ng koreo o fax.

Para maging kuwalipikado na matang-gap sa Lowell, kailangang kumuha ang aplikante ng apat sa limang akademikong asignatura (subject) sa bawat semester ng high school -- Ingles (English), Siyensiyang Panlaboratoryo (Laboratory Sciences), Araling Panlipunan (Social Sciences), Matematika (Mathematics), at Wikang Dayuhan (Foreign Language) na nasasalamin sa isang opisyal na transcript (listahan ng mga asignatura at marka). Hindi isasaalang-alang ang mahigit sa

isang kurso mula sa bawat isa sa limang larangang akademiko (subject area). Hindi katanggap-tanggap ang mga kursong nakumpleto sa paaralang pantag-araw (summer school).

Hindi na kailangang magsumite ng mga transcript ang mga kasalukuyang mag-aaral ng SFUSD. Ang mga mag-aaral na hindi kasalukuyang pumapasok sa isang pampublikong paaralan ng San Francisco o pumapasok sa isang Charter School ng SFUSD ang siyang may responsibilidad na humiling ng opisyal na transcript mula sa kanilang kasalukuyang paaralan para maisumite ang mga ito sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educa-tional Placement Center) bago sumapit ang Hulyo 1, 2017. Hindi kailangang kasama ang mga transcript sa aplikasyon, at puwedeng hiwalay na isumite ang mga ito bago sumapit ang huling araw ng pagsusumite na Hulyo 1. Kailangang selyadong matanggap ang mga transcript para maituring na opisyal, at puwedeng ipadala ito nang direkta mula sa kasalukuyang paaralan ng aplikante sa pamamagitan ng koreo.

Nakabatay ang pagpapatala sa mga gradong 10-12 sa bilang ng makukuhang puwesto sa paaralan. Padadalhan ang mga mag-aaral na makatutugon sa mga kinakailangan para maging karapat-dapat sa pagpasok ng pag-alok ng puwesto sa Lowell nang hindi lalampas sa Hulyo 21. Walang listahan ng mga naghihintay makapasok (waiting pool) para sa pagtanggap.

[ruth Asawa San Francisco School of the Arts]

Mga Aplikasyong SoTA Ang mga aplikante para sa Ruth Asawa San Francisco School of the Arts (SOTA) ay kailangang magsumite ng kanilang aplikasyon para sa SOTA at ng kanilang pangkalahatang aplikasyon para sa SFUSD, at mag-iskedyul ng awdisyon para sa Enero o Marso sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa paaralan sa 415-695-5700. Kailangang isumite sa SOTA ang aplikasyon sa SOTA bago sumapit ang Disyembre 3, 2016, at nang makalahok sa unang awdisyon (Enero 8, 2017), at sa unang round ng pagbibigay-puwesto, o bago ang Pebrero 11, 2017, para makalahok sa ikalawang awdisyon (Marso 4, 2017) at sa ikalawang round ng pagbibigay-puwesto. Kailangan ding isumite ng mga aplikante ang kanilang

pangkalahatang aplikasyon sa SFUSD bago sumapit ang Enero 13, 2017. Kai-langang nakalista ang SOTA sa pangkala-hatang aplikasyon nang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga napiling paaralan. Pinag-aaralan ang lahat ng mga aplikasyon sa SOTA, at tinutukoy lahat ng mga mag-aaral na naging kuwalipikado para sa SOTA sa pamamagitan ng proseso ng awdisyon, bago ang pangkalahatang pagtatalaga (general assignment run) para sa unang pagbibigay-puwesto. Ang mga kuwalipikadong mag-aaral na naglista sa SOTA bilang pinaka-unang paaralan na kanilang napili ay tatanggap ng alok para sa puwesto sa SOTA. Ang mga kuwalipikado pero naglagay ng ibang paaralan nang mas mataas sa SOTA sa kanilang listahan ay mapupunta sa pangkalahatang pagtatalaga o assign-ment run. Kapag nakatanggap sila ng puwesto sa paaralan na mas napili nila, hindi sila makatatangap ng alok na puwesto sa SOTA, at sa halip, ay tatang-gap ng alok sa paaralang mas pinili nila. Dahil dito, mahalagang ilista ninyo ang mga napiling paaralan ayon sa pinaka-gusto ninyo pababa. Ang mga mag-aaral na hindi kuwalipikado para sa SOTA ay hindi negatibong maaapektuhan (para na lamang hindi nailista ang paaralan bilang piniling paaralan), at mapapasama sila sa proseso ng pagtatalaga para sa lahat ng mga napiling paaralan na inilista nila sa kanilang mga aplikasyon.

Nakabatay lamang ang mga pamantayan sa pagpasok sa SOTA sa mga kahihinat-nan ng mga awdisyon. Walang listahan para sa mga naghihintay makapasok (waiting pool) o proseso ng pag-apela sa SOTA, ngunit puwedeng muling mag-awdisyon ang mga mag-aaral ayon sa pagpapasya ng paaralan.

Limitado ang pagkaka-tanggap sa Lowell at sa ruth Asawa SoTA sa mga mag-aaral na nakatira sa San Francisco . Ang mga residenteng aalis ng dis-trito pagkatapos ay hindi papayagang makakuha ng permisong distrito-sa-dis-trito (interdistrict permit) para magpatuloy.

Page 68: Gabay sa Pagpapatala

68 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Mga High School

E2 Abraham Lincoln High School 2162-24th Avenue 94116 759-2700

F4 Balboa High School 1000 Cayuga Avenue 94112 469-4090

A5 Galileo Academy of Science & Technology 1150 Francisco Street 94109 749-3430

C2 George Washington High School 600-32nd Avenue 94121 750-8400

D6 John O’Connell High School 2355 Folsom Street 94110 695-5370

G5 June Jordan School for Equity 325 La Grande Avenue 94112 452-4922

F2 Lowell High School 1101 Eucalyptus Drive 94132 759-2730

D5 Mission High School 3750-18th Street 94114 241-6240

F6 Phillip and Sala Burton High School 400 Mansell Street 94134 469-4550

C4 Raoul Wallenberg High School 40 Vega Street 94115 749-3469

E4 Ruth Asawa School of the Arts High School 555 Portola Drive 94131 695-5700

D6 San Francisco International High School 1060 York Street 94110 241-6154

E4 The Academy - San Francisco @ McAteer 555 Portola Drive 94131 695-5700

F6 Thurgood Marshall Academic High School 45 Conkling Street 94124 695-5612

C2 Washington (George) HS 600-32nd Avenue 94121 750-8400

TUkLASin ANG MGA HIGH SCHOOL

Page 69: Gabay sa Pagpapatala

Map!!4

!!4

!!4

!!4

!!4!!4

!!4

!!4 !!4!!4

!!4 !!4 !!4

!!4

BURT

ON

JORD

AN

LOW

ELL

BALB

OA

MA

RSH

ALL

MIS

SIO

N

GA

LILE

O

LIN

COLN

WA

LLEN

BER

G

O'C

ON

NEL

L

WA

SHIN

GTO

N

SF IN

TER

NAT

ION

AL

SCH

OO

L O

F TH

E A

RTS

THE

ACA

DEM

YSA

N F

RAN

CISC

O @

MCA

TEER

FULT

ON

ST

17TH

ST

CA

LIFO

RN

IA S

T

16TH

ST

PIN

E S

T

I-280 SOUTHBOUND

I-280

NO

RT

HB

OU

ND

ULL

OA

ST

BUS

H S

T

FOLSOM ST

24TH

ST

POS

T S

T

IRV

ING

ST

ANZA

ST

JAC

KS

ON

ST

UN

ION

ST

NOE ST

BALB

OA

ST

SCOTT ST

BRYANT ST

PAC

IFIC

AV

E

BAY

ST

OA

K S

TFE

LL S

T

HYDE ST

GR

EE

N S

T

HARRISON ST

34TH AVE

I-80 E

ASTBOUND

35TH AVE

SUTT

ER

ST

22N

D S

T

FILB

ERT

ST

VALL

EJO

ST

I-80 W

ESTBOUND

CA

BR

ILLO

ST

19TH

ST

18TH

ST

HAY

ES

ST

PAG

E S

T

KIR

KH

AM

ST

21S

T S

T

EDD

Y S

T

26TH

ST

LAGUNA ST

TUR

K S

T

04TH ST

CLE

ME

NT

ST

GREAT HWY

TAR

AVA

L S

T

SAC

RA

ME

NTO

ST

GOUGH ST

JONES ST

LARKIN ST

HWY 101 NORTHBOUND

HWY 101 SOUTHBOUND

VIC

EN

TE

ST

STEINER ST

SILV

ER

AV

E

WA

WO

NA

ST

CLA

Y S

T

15TH

ST

25TH

ST

19TH AVE

FRANKLIN ST

HOWARD ST

J ST

14TH

ST

FILLMORE ST

HA

IGH

T S

T

SAN

JO

SE A

VE

CASTRO ST

GR

EE

NW

ICH

ST

PALO

U AV

E

SAN

TIA

GO

ST

ELLI

S S

T

TAYLOR ST

POWELL ST

JOHN

F K

ENNE

DY

DR

LYON ST

MO

RA

GA

ST

VALENCIA ST

H ST

CAYU

GA

AVE

CAPP ST

WA

SH

ING

TON

ST

LIN

COLN

BLV

D

07TH S

T

FLORIDA ST

NAPLES ST

GO

LDE

N G

ATE

AV

E

BRO

AD

WAY

25TH AVE

ILLINOIS ST

MC

ALL

ISTE

R S

T

YORK ST

QU

INTA

RA

ST

27TH AVE

ATHENS ST

BRANNAN ST

02ND S

T

GRANT AVE

I ST

IOWA ST

30TH AVE

INGALLS ST

VIENNA ST

DIAMOND ST

05TH AVE

STANYAN ST

06TH AVE

24TH AVE

08TH S

T

BERRY ST

DU

NC

AN

ST

ARGUELLO BLVD

28TH

ST

08TH AVE

10TH AVE

GIRARD ST

PARIS ST

LEAVENWORTH ST

32ND AVE

SAN BRUNO AVE

05TH S

T

15TH AVE

18TH AVE

29TH AVE

MADRID ST

22ND AVE

SHOTWELL ST

17TH AVE16TH AVE

BRODERICK ST

KANSAS ST

11TH AVE

INDIANA ST

GE

AR

Y S

T

LISBON ST

09TH AVE

12TH AVE

MA

RIP

OS

A S

TDE HARO ST

29TH

ST

JOO

ST

AV

E

FELT

ON

ST

20TH

ST

MA

RT

IN L

UTH

ER

KIN

G J

R D

R

GR

OV

E S

T

09TH S

T

BAC

ON

ST

03RD AVE

04TH AVE

28TH AVE

02ND AVE

ISLA

IS S

T

ALABAMA ST

DOUGLASS ST

CLI

PP

ER

ST

10TH S

T

SPE

AR

AV

E

SILL

IMAN

ST

SELBY ST

14TH AVE

36TH AVE

MINNA ST

HEAD ST

ROLP

H ST

PARK BLVD

07TH AVE

SUN

NYD

ALE

AVE

EDINBURG ST

30TH

ST

TOWNSEND S

T

UTAH ST

REVE

RE A

VE

47TH AVE

DAY

ST

SANSOME ST

JUNIPERO SERRA BLVD

PIERCE ST

CLAYTON ST

LONDON ST

HAMPSHIRE ST

MA

NG

ELS

AV

E

BATTERY ST

11TH S

T

COLUM

BUS AVE

TENNESSEE ST

BAKER ST

JOHN

MU

IR D

R

CAPITOL AVE

GOETTINGEN ST

MAIN ST

GILMAN

AVE

RHODE ISLAND ST

BRAZ

IL A

VE27TH

ST

CH

EST

NU

T S

T

IVY

ST

41ST AVE

BEALE ST

MOSCOW ST

CRIS

P R

D

DU

BO

CE

AV

E

38TH AVE

39TH AVE

40TH AVE

44TH AVE

45TH AVE

WE

ST

PAC

IFIC

AV

E

33RD AVE

42ND AVE

43RD AVE

VALL

EY

ST

CHENERY ST

01ST S

T

20TH AVE

HUDS

ON AVE

JER

SE

Y S

T

VERMONT ST

23R

D S

T

PHELPS ST

FLO

OD

AV

E

CA

RL

ST

HE

AR

ST

AV

EEU

CAL

YPT

US

DR

EVAN

S AV

E

LANE ST

MO

RSE

ST

SWEE

NY

ST

MA

SO

N S

T

37TH AVE

GATES ST

46TH AVE

PARKER AVE

BRUSSELS ST

48TH AVE

BUCHANAN ST

QUESA

DA AVE

SPRUCE ST

WA

LLER

ST

CORBETT AVE

SHAF

TER

AVE

PER

SIA

AVE

INNE

S AV

E

EUC

LID

AV

E

MID

DLE

WE

ST

DR

ELIZ

ABE

TH

ST

BRIGHT ST

EUREKA ST

QUINT ST

MA

NS

ELL

ST

POPE ST

HURON AVE

CE

SA

R C

HA

VE

Z S

T

SPEAR ST

LELA

ND

AVE

CORT

LAND

AVE

PLYMOUTH AVE

BANKS ST

RIV

ER

A S

T

ARKANSAS ST

EARL ST

RUSS

IA A

VE

CR

ESC

EN

T AV

E

PENNSYLVANIA AVE

MENDELL ST

UNIVERSITY ST

LOB

OS

ST

MA

RIN

A B

LVD

ORIZABA AVE

VERNON ST

HWY 1 SOUTHBOUND

NE

Y S

T

FRE

DE

RIC

K S

T

CLA

RE

ND

ON

AV

E

THE EMBARCADERO

TER

ES

ITA

BLV

D

DW

IGH

T S

T

HIL

L S

T

RALSTON ST

KEY

AVE

EL C

AM

INO

DE

L M

AR

BRU

NSW

ICK

ST

DA

RIE

N W

AY

ASHBURY ST

RAYM

ON

D AV

E

PRE

CIT

A AV

E

BUR

NE

TT A

VE

HALE

ST

LAW

TON

ST

BRO

AD

ST

PARN

ASSU

S AV

E

ELLSWORTH ST

ITAL

Y AV

E

WO

OLS

EY

ST

ALE

MA

NY

BLV

D

VISI

TACI

ON

AVE

OFA

RR

ELL

ST

STA

PLE

S A

VE

WISCONSIN ST

KOB

BE A

VE

TOLAND ST

LAK

EV

IEW

AV

E

GAV

EN S

T

RUTLAND ST

PAC

HE

CO

ST

AVILA ST

ANDOVER ST

PRESIDIO AVE

TEDD

Y AV

E

CAMBRIDGE ST

PRESIDIO BLVD

03RD ST

PERRY ST

BYXBEE ST

LAUREL ST

MOULTRIE ST

HARRIET S

T

HWY 101 TO I-280 RAMP

BEA

CH

ST

SKYLINE BLVD

PER

U AV

E

LEE AVE

OWENS ST

JUA

NIT

A W

AY

IND

IA S

T

LAKE MERCED BLVD

HAMILTON ST

CRES

TLAK

E D

R

EUG

EN

IA A

VE

JULES AVE

ARLI

NGTON ST

MUNICH ST

THR

IFT

ST

ARM

STRONG

AVE

YOSE

MIT

E AV

E

ARLE

TA A

VE

LA PLAYA

R ST

HUSSEY ST

NEVADA ST

TARA ST

CIRC

ULA

R A

VE

MISSISSIPPI ST

12TH

ST

PRA

GU

E S

T

FAXON AVE

GA

RFI

ELD

ST

FAIR OAKS ST

CA

MP

BE

LL A

VE

HARDING R

D

NEWCOM

B AVE

LOS

PALM

OS

DR

WAL

LACE

AVE

RIC

HLA

ND

AV

E

PAU

L AV

E

GR

AFT

ON

AV

E

OXFORD ST

SOMERSET ST

HU

GO

ST

FRAN

CE A

VE

PRENTISS ST

ARCO WAY

ASHTON AVE

HAHN ST

MO

LIM

O D

R

ALA

ME

DA

ST

PHELAN AVE

STAT

ES S

T

BOWDOIN ST

FREMONT ST

LOCKW

OOD ST

CONGO ST

SAWYER ST

WAY

LAN

D S

T

FAIR

FAX

AVE

FOERSTER ST

INGER

SON

AVE

SAD

OW

A S

T

LOOMIS ST

JUD

AH

ST

CURTIS ST

VAN

DYKE

AVE

E ST

MO

NTA

NA

ST

MAY

NA

RD

ST

JERR

OLD A

VE

ALPHA ST

CROSSOVER DR

ELSIE ST

YERBA

BUENA AVE

AMAZ

ON

AVE

GEN

EVA

AVE

SUSSEX S

T

MA

NS

EA

U S

T

WA

RR

EN

DR

NAPO

LEO

N ST

RA

ND

OLP

H S

T

SANTA ANA AVE

CLARA ST

MESA ST

JUD

SO

N A

VE

FAR

ALL

ON

ES

ST

COLON AVE

CONNECTICUT ST

DELANO AVE

CARGO W

AY

ELLINGTON AVE

ARCH ST

STOCKTON ST

STO

REY

AVE

HOLYOKE ST

MONTICELLO ST

LAID

LEY S

T

HE

NR

Y S

T

31ST AVE

HAN

OVE

R ST

WINFIELD ST

SHRADER ST

OTSEGO AVE

BEACON ST

SAN BENITO WAY

LILY

ST

ALLISON ST

VELA

SCO

AVE

PALM AVE

NE

WH

ALL

ST

HAR

NEY

WAY

MINNESOTA ST

GELLERT DR

FRONT ST

GE

AR

Y B

LVD

GORGAS

AVE

UPTON AVE

AVAL

ON

AVE

SLO

AT

BLV

D

UP

LAN

D D

R

COLLINS ST

GIANTS DR

ADDISON ST

BEVERLY ST

BUR

RO

WS

ST

I-280 N OFF RAMP

VALDEZ AVE

MAC

ALLA

RD

GONZALEZ DR

SURREY S

T

BADEN ST

NATOMA ST

BRADFORD ST

MORRELL

ST

HARVARD ST

LOCUST ST

SER

RA

NO

DR

MIRAMAR AVE

HOWTH ST

DOWNEY ST

POW

HAT

TAN

AV

E

YACH

T RD

TRU

MB

ULL

ST

UNDE

RWOOD A

VE

SHIPLEY S

TPO

INT

LOB

OS

AVE

PAR

K S

T

KISKA R

D

CORDOVA ST

HAZELWOOD AVE

BLA

NK

EN

AV

E

AMA

DO

R S

T

COLLINGWOOD ST

WIL

LIA

MS

AV

E

MID

DLE

EA

ST

DR

CENTRAL AVE

COTT

ER S

T

BEM

IS S

T

STEVENSON ST

GRANADA AVE

COLERIDGE ST

MCKINN

ON AV

E

MAPLE ST

GA

RC

ES

DR

ARB

OR

ST

GRAHAM ST

RA

ND

ALL

ST

MA

RIN

E D

R

FOOTE AVE

STIL

L ST

OTIS S

T

ZOO

RD

SANTA

ROSA

AVE

SAN

JU

AN A

VE

HE

RM

AN

N S

T

LOM

BA

RD

ST

DIV

ISIO

N S

T

NIM

ITZ

AVE

CHANNEL ST

SEA

CLI

FF A

VE

PIX

LEY

ST

WALNUT ST

MIRALOMA DR

WILLARD ST

DORE ST

STRATFORD DR

DEWEY BLV

D

LEXINGTON ST

LUNADO WAY

21ST AVE

STILLMAN S

T

BLUXOME ST

ALV

AR

AD

O S

T

MADISON ST

LANGTON S

T

OTTAWA AVE

TUNNEL AVE

HOLL

ISTE

R AV

E

SHERIDAN AVE

BORICA ST

HAR

BOR

RD

SANTOS ST

PALO

ALT

O A

VE

CORONA ST

THER

ESA

ST

RITCH ST

SAG

AMO

RE

ST

RICE S

T

DRUMM ST

GRAND VIEW AVE

DAVIS ST

GAMBIER ST

UR

BAN

O D

R

YALE ST

RO

BE

RT

C L

EV

Y TU

NL

MYRA WAY

TEHAMA ST

CAINE AVE

23RD AVE

CO

RN

WA

LL S

T

I-280

TO

HW

Y 10

1 R

AMP

VICTORIA ST

RAMSELL ST

RIP

LEY

ST

EDIE

RD

MERCED AVEOAK PARK DR

PORTOLA ST

DONAHUE ST

CHIC

AGO

WAY

SAN CARLOS ST

COOK ST

NAGLEE AVE

26TH AVE

RAE AVE

GENNESSEE ST

MANOR DR

ROME ST

RIDG

E LN

DENSLOWE DR

EGBE

RT AVE

HAROLD AVE

ELK ST

WASHIN

GTON B

LVD

CHERRY ST

BREN

TWO

OD

AVE

OV

ER

LOO

K D

R

LAN

SD

ALE

AV

E

CA

SE

LLI A

VE

WESTGATE DR

TINGLEY S

T

LA SALLE AVE

MA

CA

RTH

UR

AV

E

BOWLEY ST

HWY 10

1 N O

N RAMP

COLE ST

DELLBROOK AVERUSS S

T

I-280

S O

FF RAMP

DELMAR ST

VID

AL

DR

INA CT

UPPER TER

I-280 S ON RAMP

STEUART ST

VICKSBURG ST

MISSION ST

HIC

KO

RY

ST

LAT

HR

OP

AV

E

BLAKE ST

POPLAR ST

FUNSTON AVE

FIFTH ST

INFANTRY TER

CA

RR

OLL

AV

E

SATU

RN

ST

TERRY A FRANCOIS BLVD

DE SOTO ST

CLEMENTINA S

T

LE C

ONTE

AVE

MO

NC

AD

A W

AYCRISSY FIELD AVE

GOETHE S

T

KEIT

H S

T

MO

ULT

ON

ST

JUS

TIN

DR

PIO

CH

E S

T

PALM

ETT

O A

VE

GALVE

Z AVE

JOICE ST

SEARS S

T

FER

N S

T

POPP

Y LN

OAKDA

LE AV

E

MU

LLE

N A

VE

MA

RIN

ST

LONG AVE

MU

RR

AY S

T

KEN

WO

OD

WAY

BRO

OK

DA

LE A

VE

OR

TEG

A S

T

SYLVAN DR

SALI

NA

S A

VE

MONTCALM ST

HWY 101 S OFF RAMP

JOHN F SHELLEY DR

YOR

BA

ST

MASONIC AVE

CO

MM

ERC

IAL

ST

JULIAN AVE

HE

LEN

A S

T

WIL

DW

OO

D W

AY

BEA

VE

R S

T

RO

BIN

HO

OD

DR

WE

ST

OLI

VE

ST

BLY

TH

DA

LE A

VE

CASITAS AVE

FONT BLV

D

06TH HP AVE

MIS

SIO

N B

AY

NO

RT

H B

LVD

DONNE

R AVE

KEZA

R D

R

COCHRANE ST

BARNARD AVEC

AR

ME

L S

T

CLEARFIELD DR

WOOL ST

IRW

IN S

T

JESSIE S

T

LEGIO

N OF H

ONOR DR

MIDDLEFIELD DR

STO

W L

AK

E D

R

NO

RIE

GA

ST

KIRKW

OOD AV

E

JAU

SS

ST

MO

RAG

A AV

E

MARYLAND ST

I-80

E O

N R

AM

P

TEXAS ST

HUNTER RD

BARNEVELD AVE

LAKESHORE DR

HA

LLE

CK

ST

LIEBIG

ST

LIPPARD AVE

TABER PL

MA

RS

TON

AV

E

MA

RIN

A G

RE

EN

DR

BELL

A V

ISTA

WA

Y

ALPINE TER

CAMBON DR

KEARNY ST

HO

LLO

WAY

AV

E

NORT

HRID

GE

RD

LANDERS ST

UNNAMED 001

INDU

STR

IAL

ST

RALSTON AVE

SUMMIT ST

PRINCETON ST

HUNTERS POINT EXPY

CE

DAR

ST

TERR

ACE

DR

NAYLOR ST

A ST

STIL

LIN

GS

AV

E

MADRONE AVE

BRONTE ST

ALA

NA

WA

Y

I-280 N ON RAMP

NEWTON ST

LUNDYS LN

OLNEY

AVE

LOUISBURG ST

BONVIEW ST

13TH

ST

HAYS

ST

LENOX WAY

LIGGETT AVE

HIG

HLA

ND

AV

E

DAVI

DSON

AVE

FLOURNOY S

T

DEWITT RD

TALBERT ST

HAWES ST

POLK ST

ZOE ST

IDORA AVE

NO

RT

H P

OIN

T S

T

WIL

SON ST

QUARRY RD

CECELIA AVE

TIFFANY AVE

WIL

MO

T S

T

FREELON ST

UNNAMED 015

PALO

MA

AV

E

WYMAN AVE

JENNINGS ST

MONTGOMERY ST

KING S

T

SOU

TH S

T

SPR

EC

KE

LS L

AK

E D

R

WIL

LOW

ST

CLO

UD

CIR

OCTAVIA ST

LOIS

LN

VETERANS DR

ANGLO ALY

BEHR AVE

WEBSTER ST

EVERGLADE DR

06TH S

T

BANK ST

ALTA

ST

DE LONG ST

AMHERST ST

GRIJALV

A DR

GILBERT S

T

PER

SHIN

G D

R

I-80 W

ON RAMP

ERIE

ST

GLA

DS

TON

E D

R

FRESNEL WAY

DARTMOUTH ST

GRIFFITH ST

BEN

TON

AV

E

BAY SHORE BLVD

HOFF

MAN

ST

MAR

VIEW

WAY

LAK

E S

TM

AYFA

IR D

R

WELSH ST

FITZ

GERAL

D AV

E

HAWTHORNE ST

SIM

ON

DS

LO

OP

SOUTH VAN NESS AVE

IRIS AVE

RANKIN ST

EAG

LE S

T

LAW

RENCE AVE

CA

SH

ME

RE

ST

TREAT AVE

HOOPER ST

FAIT

H ST

INVERNESS DR

ALVISO ST

FAIR

MO

UN

T S

T

CUST

ER A

VE

PINO ALY

JOHNSTONE DR

RACINE LN

FAIR

AVE

HU

MB

OLD

T S

T

BAY

VIE

W P

AR

K R

D

BUC

KIN

GH

AM

WAY

LAP

HA

M W

AY

NAVY

RD

FOR

D S

T

DESMOND ST

PAUL

DIN

G S

T

BURKE

AVE

WOOD ST

BELG

RAV

E A

VE

CHURCH ST

DIVISADERO ST

MISSOURI ST

SHE

RM

AN

RD

MICHIGAN ST

MA

GN

OLI

A S

T

LOEHR ST

FORT MILEY 3

CAROLINA ST

SEA

L R

OC

K D

R

MOSS ST

MONTEREY BLVD

STONECREST DRBROADMOOR DR

UNNA

MED

095

HEALY AVE

SAINT JOSEPHS AVE

BRO

THE

RH

OO

D W

AY

SCHOFI

ELD R

D

BELVEDERE ST

DELANCEY ST

CO

LLE

GE

AV

E

CONCOURSE DR

ANNIE S

T

CH

ULA

LN

LOCKSLEY AVE

WILLARD NORTH ST

COSO

AVE

AMB

ER

DR

PARQUE DR

RICO

WAY

MERCHANT RD

POND ST

EDGEWOOD AVE

RODRIGUEZ ST

BALT

IMO

RE W

AY

HO

WA

RD

RD

DELAWARE ST

MONETA W

AY

LAGUNITAS DR

OC

EA

N A

VE

CLI

FFO

RD

TE

R

FARNUM ST

HUBBELL ST

STIL

WEL

L RD

CORW

IN S

T

MALTA D

R

TAPIA DR

GLADYS ST

GRACE ST

NORT

HWOOD D

R

I-80 E

OFF

RAMP

DOLORES ST

LYDIA

AVE

PEARL ST

MA

CO

ND

RA

Y LN

LATONA ST

HILL DR

CHILTON AVE

SAIN

T G

ER

MA

IN A

VE

HILLCREST RD

KORET WAY

ARMORY DR

DORADO TER

PIPE

R L

OO

P

GUY PL

WOODACRE DR

MUSEUM

WAY

FRAN

CIS

ST

KAR

EN

CT

FRANCONIA ST

ARELIOUS WALK

ER DR

COLBY ST

WOODLAND AVELE

O S

T

BUENA VISTA TER

ALBION ST

FARVIE

W C

T

VAN

KE

UR

EN

AV

E

MCDOWELL AVE

YOU

NG

ST

HARPER ST

RAUSCH ST

COUNTRY CLUB DR

FLINT ST

EL S

ER

EN

O C

T

KAM

ILLE

CT

BROMPTON AVE

EDGAR AVE

SANCHEZ ST

COW

LES

ST

SHANNON ST

DIXI

E AL

Y

ROD RD

THO

MAS A

VE

CHESTER AVE

ESC

OLT

A W

AY

MIZPAH ST

CLE

AR

Y C

T

SHARON STBELCHER ST

CYRIL MAGNIN ST

EXE

CU

TIV

E P

AR

K B

LVD

NORFO

LK S

T

VARENNES ST

TOLE

DO

WAY

LYN

CH

ST

PFE

IFFE

R S

T

CARRIZAL ST

CH

INA

BA

SIN

ST

LAR

CH

ST

BYR

ON

CT

MO

UN

TAIN

SP

RIN

G A

VE

BANCR

OFT AV

E

QUINCY ST

BARTOL ST

MILLER RD

WEST PORTA

L AVE

WAT

ER S

T

FORTUNA AVE

PULA

SKI A

VE

ENCANTO AVE

BEPLE

R ST

CHUMASERO DR

LICK PL

PER

INE

PL

GILROY ST

CRESPI DR

STANFORD ST

SANTA

YSA

BEL A

VE

PRA

DO

ST

MEADE AVE

UN

NA

ME

D 0

10

WE

ST

CLA

Y S

T

ORD ST

BOARDMAN PL

BUR

RO

WS

DR

RIZAL ST

ALO

HA

AVE

RE

UEL

CT

COLEMAN ST

MY

RT

LE S

T

COLTON S

T

ESQUINA DR

MASSACHUSETTS ST

ASH

ST

GLO

VER

ST

CHESLEY ST

HIG

UE

RA

AVE

TOR

NE

Y A

VE

MERRIE WAY

KELL

OC

H AV

E

PARK HILL AVE

DEARBORN ST

GUERRERO ST

LUSK S

T

31S

T S

T

LAU

SS

AT S

T

UN

NA

ME

D P

RIV

ATE

URANUS TER

TON

QU

IN S

T

MC

LAR

EN

AV

E

ROC

KRID

GE

DR

RICH

TER AV

E

KATE ST

DUNSMUIR STJUNIP

ER ST

WORTH ST

NIM

ITZ

LN

YERBA BUENA LN

LEROY PL

APPA

REL

WAY

SUMNER ST

ELIM ALY

ADA

IR S

T

FRA

NC

ISC

O S

T

VALE AVE

JEFF

ER

SO

N S

T

TAMPA LN

EMERSON ST

ROSS ALY

NO

RW

ICH

ST

TURNER TER

WATT AVE

TRO

Y A

LY

WIL

LS S

T

DAGGETT ST

DAVIS CT

WALKWAY

COLIN P

KELLY

JR ST

CLAUDE LN

CASS

AND

RA C

T

LASKIE

ST

SEA

VIE

W T

ER

LILLIAN ST

ILS L

N

EDIT

H S

T

UNNAMED 117

HA

RE

ST

TRAINOR ST

FIE

LDIN

G S

T

SHAKESPEARE S

T

AER

IAL

WAY

MICHIGAN ST

47TH AVE

14TH AVE

TREAT AVE

46TH AVE

MINNA ST

BRO

AD

WAY

23RD AVE

02ND AVE

31ST AVE

MO

RA

GA

ST

DORE ST

CH

EST

NU

T S

T

05TH AVE

PIERCE ST

GALVE

Z AVE

BAKER ST

JESSIE S

T

MINNESOTA ST

23R

D S

T

11TH AVE

21S

T S

T

GRIFFITH ST

21ST AVE

15TH AVE

41ST AVE

06TH AVE

LYON ST

FAIR

FAX

AVE

45TH AVE

CAROLINA ST QUESA

DA AVE

KEARNY ST

OFA

RR

ELL

ST

OFA

RR

ELL

ST

38TH AVE

NEWHALL ST

COLE ST

39TH AVE

28TH AVE

BAKER ST

SHOTWELL ST

SAN BRUNO AVE

PIERCE ST

15TH AVE

HUDS

ON AVE

12TH AVE

08TH AVE

25TH

ST

32ND AVE

ALABAMA ST

LAW

TON

ST

38TH AVE

JEFF

ER

SO

N S

T

27TH AVE

HAWES ST

I-280

S O

FF R

AMP

22ND AVE

CHANNEL ST

SANCHEZ ST

HWY 101 NORTHBOUND

ANZA

ST

LAR

CH

ST

BANCR

OFT AV

E

TEXAS ST

FOLSOM ST

PIERCE ST

YOR

BA

ST

FITZ

GERAL

D AV

E

BEA

CH

ST

23R

D S

T

35TH AVE

CLA

Y S

T

26TH AVE

COLE ST

TAYLOR ST

EGBE

RT AVE

FUNSTON AVE

24TH

ST

ARCH ST

33RD AVE

MA

RIN

ST

48TH AVE

KEARNY ST

OCTAVIA ST

MINNA ST

OR

TEG

A S

T

I-280 N OFF RAMP

CLA

Y S

T

MO

RA

GA

ST

STEVENSON ST

39TH AVE

PLYMOUTH AVE

18TH AVE

25TH AVE

25TH AVE

25TH AVE22ND AVE

WIL

LOW

ST

WA

LLER

ST

20TH AVE

KEITH ST

EL C

AM

INO

DE

L M

AR

MY

RT

LE S

T

37TH AVE

40TH AVE

I-280

N O

N R

AMP

DIAMOND ST

NO

RIE

GA

ST

I-280 N OFF RAMP

GALVE

Z AVE

LA PLAYA

40TH AVE

BAY

ST

UTAH ST

ERIE

ST

07TH AVE

NATOMA ST

MA

RIN

ST

SHRADER ST

NATOMA ST

GR

EE

N S

T

29TH AVE

23RD AVE

15TH

ST

INGALLS ST

FUNSTON AVE

24TH AVE

NEW

COM

B AV

E

14TH AVE

MUNICH ST

RIV

ER

A S

T

26TH AVE

BEA

CH

ST

BEN

TON

AV

E

27TH AVE

17TH AVE

DAVIS ST

JESSIE S

T

HIL

L S

T

42ND AVE

MASON ST

34TH AVE

21ST AVE

20TH

ST

44TH AVE

SAN JOSE AVE

CARRO

LL A

VE

ELLI

S S

T

SANCHEZ ST

TEHAMA ST

16TH AVE

20TH AVE

QU

INTA

RA

ST

23RD AVE

MA

SO

N S

T

POLK ST

12TH AVE

30TH AVE

INNE

S AV

E

NATOMA ST

19TH AVE

HAWES ST

FRA

NC

ISC

O S

T

18TH

ST

19TH

ST

EGBE

RT AVE

23R

D S

T

24TH AVE

FULT

ON

ST

PAC

HE

CO

ST

26TH AVE

OCTAVIA ST

36TH AVE

15TH AVE

10TH AVE

NO

RT

H P

OIN

T S

T

KANSAS ST

VICTORIA ST

BUCHANAN ST

HIC

KO

RY

ST

GREAT HWY

12TH AVE

43RD AVE

FUNSTON AVE

OAKDA

LE AV

E

µ

San

Fran

cisc

oU

nifie

d Sc

hool

Dis

tric

tH

igh

Scho

ols

!!4H

igh

Scho

ols

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

.

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 70: Gabay sa Pagpapatala

70 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

Abraham lincoln High School (9-12) # 405 2162 24th Ave. 8 am M-F hanggang 3:15 PM M, T, F; 2:17 pm W, TH

Tel: 415-759-2700 Fax: 415-566-2224 Web: www.lincoln-high.net Punong-guro (Principal) Sharimar Manalang

Tuwing Miyerkules mula Setyembre-Disy-embre

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Mandarin, 9-11; Cantonese, 12), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Japanese, Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika at Chinese, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy, Flag Football ng Mga Babae

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Arkitektura at disenyo, Drama, Choir, Malikhain pagsusulat, Ceramics, Banda, Orkestra, Piyano

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Arkitektura at Natural Resources, Arts, Media & Libangan, Negosyo at Finance, Engineering at Agrikultura, Imporma-syon & Teknolohiya sa Komuni-kasyon

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, 100% na Paghahanda sa Kolehiyo, Hakbang sa Kolehiyo ng SFSU, Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa ng UCSF (Early Academic Outreach Program, EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT)

Balboa High School (9-13) # 439 1000 Cayuga Ave. 8:15 am M-F hanggang sa 3:34 pm M, T, TH, F; 1:04 pm W

Tel: 415-469-4090 Fax: 415-469-0859 Web: http://bhs-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Princi-pal) Susan E. Ritter

9:30 am sa Martes at 1:30 pm sa Huwebes mula Setyembre- Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pagtututor, Mga club ng mag-aaral, Computer lab, OMI Beacon

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Filipino, Pranses Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-10)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Peer resources, Programa ng Pagtu-long sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Choir Gitara, Banda, Orkestra

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Arkitektura at Natural Resources, Arts, Media & Libangan

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, AACE Talent Search

Galileo Academy of Science & Technology (9-12) # 559 1150 Francisco St. 8 am M-F hanggang 3:10 PM M, T, F; 2:10 PM W, TH

Tel: 415-749-3430 Fax: 415-771-2322 Web: www.galile-oweb.org Punong-guro (Principal) Michael J. Reimer

8:30 am sa Martes; mula sa Oktubre hanggang sa Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL, Pagtututor Mga club ng estudyante, uporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Cantonese, 9-11) Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Mandarin & Espanyol), Pangalawang Landas para sa Bagong Dating na Migran-te o Newcomer Pathway (Lahat ng Wika Para sa Mga Bagong Dating, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Wellness Center, Programa ng Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Gitara, Orkestra, Piyano

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka-base sa proyekto na pag-aaral

Mga Sining, Media at Libangan , Agham sa Kalusugan & Teknolohiyang Medikal, Hospitality, Pagbiyahe & Turismo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, AACE Talent Search, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, SFSU Step sa Kolehiyo, SFUSD Plan Ahead curriculum

George Washington High School (9-12) # 571 600 32nd Ave. 7:30 and 8:30am to 3:16 pm M, T, F; 1:50 pm W; 1:05 pm TH

Tel: 415-750-8400 Fax: 415-750-8417 Web: http://gwhs-sfusd. ca.schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Susan Saunders

10:00 am sa Martes at Huwebes mula Oktubre hang-gang sa Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Japanese, Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating Languages, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Grupong Interbensyon ng Estudyante, Social worker, Wellness Center, Mag-aaral Assistance Program (SAP), Restorative practices, Truancy sup- port, Tutoring, On-site nars, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Swimming, Lacrosse; Girls flag Football

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Choir, Dance, Creative pagsusulat, Ceramics, Banda, Orkestra

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Hospitality, Pagbiyahe & Turismo Transportasyon

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, AACE Talent Search, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), UAspire Pagpapayo sa Tulong na Pinansyal

High Schools at a Glance

Page 71: Gabay sa Pagpapatala

71Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

Abraham lincoln High School (9-12) # 405 2162 24th Ave. 8 am M-F hanggang 3:15 PM M, T, F; 2:17 pm W, TH

Tel: 415-759-2700 Fax: 415-566-2224 Web: www.lincoln-high.net Punong-guro (Principal) Sharimar Manalang

Tuwing Miyerkules mula Setyembre-Disy-embre

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Mandarin, 9-11; Cantonese, 12), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Japanese, Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika at Chinese, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy, Flag Football ng Mga Babae

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Arkitektura at disenyo, Drama, Choir, Malikhain pagsusulat, Ceramics, Banda, Orkestra, Piyano

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Arkitektura at Natural Resources, Arts, Media & Libangan, Negosyo at Finance, Engineering at Agrikultura, Imporma-syon & Teknolohiya sa Komuni-kasyon

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, 100% na Paghahanda sa Kolehiyo, Hakbang sa Kolehiyo ng SFSU, Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa ng UCSF (Early Academic Outreach Program, EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT)

Balboa High School (9-13) # 439 1000 Cayuga Ave. 8:15 am M-F hanggang sa 3:34 pm M, T, TH, F; 1:04 pm W

Tel: 415-469-4090 Fax: 415-469-0859 Web: http://bhs-sfusd-ca. schoolloop.com/ Punong-guro (Princi-pal) Susan E. Ritter

9:30 am sa Martes at 1:30 pm sa Huwebes mula Setyembre- Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pagtututor, Mga club ng mag-aaral, Computer lab, OMI Beacon

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Filipino, Pranses Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-10)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Peer resources, Programa ng Pagtu-long sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Choir Gitara, Banda, Orkestra

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Arkitektura at Natural Resources, Arts, Media & Libangan

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, AACE Talent Search

Galileo Academy of Science & Technology (9-12) # 559 1150 Francisco St. 8 am M-F hanggang 3:10 PM M, T, F; 2:10 PM W, TH

Tel: 415-749-3430 Fax: 415-771-2322 Web: www.galile-oweb.org Punong-guro (Principal) Michael J. Reimer

8:30 am sa Martes; mula sa Oktubre hanggang sa Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL, Pagtututor Mga club ng estudyante, uporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Cantonese, 9-11) Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Mandarin & Espanyol), Pangalawang Landas para sa Bagong Dating na Migran-te o Newcomer Pathway (Lahat ng Wika Para sa Mga Bagong Dating, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Wellness Center, Programa ng Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Gitara, Orkestra, Piyano

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka-base sa proyekto na pag-aaral

Mga Sining, Media at Libangan , Agham sa Kalusugan & Teknolohiyang Medikal, Hospitality, Pagbiyahe & Turismo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, AACE Talent Search, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, SFSU Step sa Kolehiyo, SFUSD Plan Ahead curriculum

George Washington High School (9-12) # 571 600 32nd Ave. 7:30 and 8:30am to 3:16 pm M, T, F; 1:50 pm W; 1:05 pm TH

Tel: 415-750-8400 Fax: 415-750-8417 Web: http://gwhs-sfusd. ca.schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Susan Saunders

10:00 am sa Martes at Huwebes mula Oktubre hang-gang sa Enero

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Japanese, Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating Languages, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Grupong Interbensyon ng Estudyante, Social worker, Wellness Center, Mag-aaral Assistance Program (SAP), Restorative practices, Truancy sup- port, Tutoring, On-site nars, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Swimming, Lacrosse; Girls flag Football

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Choir, Dance, Creative pagsusulat, Ceramics, Banda, Orkestra

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Mga klase ng ad-vanced na Paglalagay o Placement (AP), STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Hospitality, Pagbiyahe & Turismo Transportasyon

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour at pagbisita sa Kolehiyo, AACE Talent Search, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), UAspire Pagpapayo sa Tulong na Pinansyal

High Schools at a Glance

Page 72: Gabay sa Pagpapatala

72 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

John O’Connell High School (9-12) # 651 2355 Folsom St. 8:15 am to 3:10 pm M-F

Tel: 415 695-5370 Fax: 415 695-5379 Web: https://jochs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Mark Alvarado

Ang O’Connell ay regular na nagbibigay ng mga tour sa mga pamilya, mga kasosyo sa komunidad, at sa iba pa. Masaya kaming isama ang sinuman. Mangyaring makipag-ugnay kay Principal Mark Alvarado para sa karagdagang impormasyon. [email protected].

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

John O’Connell High School ExCEL Mga Serbisyong Pangsiyudad YMCA Inaalok ang programa bawat araw hanggang 6:00 pm. Kasama sa mga ito ang pagtututor tulong sa homework, computer lab access, on-line credit recovery courses, mga samahang pinamumunuhan ng estudyante, atletiko, Tech computer lab access, on-line credit

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Espanyol, 9-11), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Soccer, Wrestling, Basketball, Volleyball, Track, Badminton, Softball, Baseball, Cross country

Programa sa sining ng Redelarte, Loco Bloco

Kasama sa Integrated Labs ang: Teknolohiyang Pangka-likasan, Negosyo at Entrepreneur- ship, Building Trades and Agham ng Kalusugan/Pagkilos.

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho

June Jordan School for Equity (9-12) # 757 325 La Grande Ave., 3rd Floor 8:15 am M-F hanggang sa 3:15 pm, M, T, Th, F; 3:00 W

Tel: 415-452-4922 Fax: 415-452-4927 Web: www.jjse.org Punong-guro (Princi-pal) Jessica Huang

Biyernes sa taglagas (fall) na semestre

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab, Serbisiyo ng Pag-aaral/ Mga internship

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student Assistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo, Portfolio As- sessment

Basketball, Cross country, Soccer, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Wrestling

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Sayaw, Ceramics, Makers, Debate, Serbisyo sa Komunidad, Paghahardin

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, STEAM (science, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Student portfo- lios, Internships, Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka-base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Mga Sining, Media at Libangan ment, Business at Finance, Paggawa at Konstruksyon Trades, Engineering at Agrikultura, Agham ng Kalusugan & Teknolohiyang Medikal, Hospitality, Pagbiyahe & Turismo Teknolohiya ng Improma-syon & Komunikasyon, Marketing, Mga Benta at Serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, UCSF Programa ng Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay (EAOP), SFUSD, Plan Ahead cur-riculum, Plano ng Aksyon para sa Mga Mapahamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), Full time College/Career Access Director

Lowell High School (9-12) # 697 1101 Eucalyptus Dr. 7:35 AM M-F hanggang sa 3:30 AM pm MF

Tel: 415-759-2730 Fax: 415-759-2742 Web: hhttps://lhs-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Andrew Ishibashi

Miyerkoles mula sa Setyembre 28 hanggang sa Disyembre 7

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pagtututor, Mga club ng estudyante, Computer lab, Library

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Hebrew, Italyano, Japanese, Korean, Latin, Mandarin at Espanyol)

Paggabay (Mentoring), Peer resources, Wellness Center, Programa ng Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student Assistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Terapista sa Pagsasalita

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy, Flag Football ng mga Babae, Lacrosse

Sining Biswal, Sining sa Pagganap, Media at video productions, Arkitektura at disenyo, Drama, Choir, Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Ceramics, Jazz, Gitara, Banda, Orkestra, Piyano, Theater tech (Pag-iilaw/Tunog/stage develop-ment)

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na klase, Mga portfolio ng estudyante, Honors classes, Naka-base sa proyekto na pag-aaral, Mga Kaalaman sa Pag-aaral, Mer-chandise & Marketing

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho,, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), uAspire, Sentro ng Kolehiyo

Mission High School (9-13) # 725 3750 18th St. 8:10 AM M-F hanggang sa 3:23 AM pm M, W, F; 2:20 pm T, Th

Tel: 415-241-6240 Fax: 415-626-1641 Web: mhs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Eric Guthertz

Lingguhan, meron ding call ahead-shadows nang lingguhan

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Computer lab, Mission Bit, ASAP, Marami pang iba

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Wellness Center, Tulong sa Estudyante Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, On-site na nars, Sikolohista, Pagpapayong programa, Konseho ng Pagpapayo ng Estudyante

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Paglangoy, Dragon Boat

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Choir, Sayaw, Ceramics, Gitara, Banda, Mariachi,

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Mga portfolio ng estudyante, AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Career Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Mga klase na honor, Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Agrikulturang Pangsiyudad,

Mga Sining, Media at Libangan ment, Engineering and Agrikultura, Marketing, Sales at mga Serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, SFSU Hakbang sa Kolehiyo, UCSF Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum, Scholar Match, 826 Valencia, Students Rising Above, marami pang iba

Phillip and Sala Burton High School (9-13) # 764 400 Mansell St. 8 am M-F hanggang 3:30 PM M, T, TH, F; 12:40 pm W (na may mga pinaha-bang programa hanggang 6 pm)

Tel: 415 469 4550 Fax: 415 239 5221 Web: www.burton-highschool. net Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Sam Bass

Tuwing Lunes; 9 - 11 am

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Mandarin & Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pamilya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Golf

Sining Biswal, Performing sining, Media at video productions, Drama, Choir, Ceramics, Banda

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na klase, Internships,Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho

Mga Sining, Media at Libangan ment, Engineering at Agrikultura, Agham ng Kalusugan & Teknolohiyang Medikal

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, 100% Paghahanda sa Kole-hiyo, UCSF Maagang Aka-demikong Pakikipag-ugnay na Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curricu-lum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), uAspire

High Schools at a Glance

Page 73: Gabay sa Pagpapatala

73Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

John O’Connell High School (9-12) # 651 2355 Folsom St. 8:15 am to 3:10 pm M-F

Tel: 415 695-5370 Fax: 415 695-5379 Web: https://jochs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Mark Alvarado

Ang O’Connell ay regular na nagbibigay ng mga tour sa mga pamilya, mga kasosyo sa komunidad, at sa iba pa. Masaya kaming isama ang sinuman. Mangyaring makipag-ugnay kay Principal Mark Alvarado para sa karagdagang impormasyon. [email protected].

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

John O’Connell High School ExCEL Mga Serbisyong Pangsiyudad YMCA Inaalok ang programa bawat araw hanggang 6:00 pm. Kasama sa mga ito ang pagtututor tulong sa homework, computer lab access, on-line credit recovery courses, mga samahang pinamumunuhan ng estudyante, atletiko, Tech computer lab access, on-line credit

Pang-sekondaryang Landas para sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Sec-ondary Dual) Language Pathway (Espanyol, 9-11), Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Soccer, Wrestling, Basketball, Volleyball, Track, Badminton, Softball, Baseball, Cross country

Programa sa sining ng Redelarte, Loco Bloco

Kasama sa Integrated Labs ang: Teknolohiyang Pangka-likasan, Negosyo at Entrepreneur- ship, Building Trades and Agham ng Kalusugan/Pagkilos.

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho

June Jordan School for Equity (9-12) # 757 325 La Grande Ave., 3rd Floor 8:15 am M-F hanggang sa 3:15 pm, M, T, Th, F; 3:00 W

Tel: 415-452-4922 Fax: 415-452-4927 Web: www.jjse.org Punong-guro (Princi-pal) Jessica Huang

Biyernes sa taglagas (fall) na semestre

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab, Serbisiyo ng Pag-aaral/ Mga internship

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student Assistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo, Portfolio As- sessment

Basketball, Cross country, Soccer, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Wrestling

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Sayaw, Ceramics, Makers, Debate, Serbisyo sa Komunidad, Paghahardin

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, STEAM (science, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Student portfo- lios, Internships, Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE) , Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka-base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Mga Sining, Media at Libangan ment, Business at Finance, Paggawa at Konstruksyon Trades, Engineering at Agrikultura, Agham ng Kalusugan & Teknolohiyang Medikal, Hospitality, Pagbiyahe & Turismo Teknolohiya ng Improma-syon & Komunikasyon, Marketing, Mga Benta at Serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, UCSF Programa ng Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay (EAOP), SFUSD, Plan Ahead cur-riculum, Plano ng Aksyon para sa Mga Mapahamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), Full time College/Career Access Director

Lowell High School (9-12) # 697 1101 Eucalyptus Dr. 7:35 AM M-F hanggang sa 3:30 AM pm MF

Tel: 415-759-2730 Fax: 415-759-2742 Web: hhttps://lhs-sfusd-ca. schoolloop.com Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Andrew Ishibashi

Miyerkoles mula sa Setyembre 28 hanggang sa Disyembre 7

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pagtututor, Mga club ng estudyante, Computer lab, Library

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Hebrew, Italyano, Japanese, Korean, Latin, Mandarin at Espanyol)

Paggabay (Mentoring), Peer resources, Wellness Center, Programa ng Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student Assistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Terapista sa Pagsasalita

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy, Flag Football ng mga Babae, Lacrosse

Sining Biswal, Sining sa Pagganap, Media at video productions, Arkitektura at disenyo, Drama, Choir, Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Ceramics, Jazz, Gitara, Banda, Orkestra, Piyano, Theater tech (Pag-iilaw/Tunog/stage develop-ment)

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na klase, Mga portfolio ng estudyante, Honors classes, Naka-base sa proyekto na pag-aaral, Mga Kaalaman sa Pag-aaral, Mer-chandise & Marketing

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho,, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), uAspire, Sentro ng Kolehiyo

Mission High School (9-13) # 725 3750 18th St. 8:10 AM M-F hanggang sa 3:23 AM pm M, W, F; 2:20 pm T, Th

Tel: 415-241-6240 Fax: 415-626-1641 Web: mhs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Eric Guthertz

Lingguhan, meron ding call ahead-shadows nang lingguhan

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Computer lab, Mission Bit, ASAP, Marami pang iba

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Wellness Center, Tulong sa Estudyante Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, On-site na nars, Sikolohista, Pagpapayong programa, Konseho ng Pagpapayo ng Estudyante

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Wrestling, Paglangoy, Dragon Boat

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Media at Produksyong video, Drama Choir, Sayaw, Ceramics, Gitara, Banda, Mariachi,

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Mga portfolio ng estudyante, AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Career Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Mga klase na honor, Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Agrikulturang Pangsiyudad,

Mga Sining, Media at Libangan ment, Engineering and Agrikultura, Marketing, Sales at mga Serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, SFSU Hakbang sa Kolehiyo, UCSF Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum, Scholar Match, 826 Valencia, Students Rising Above, marami pang iba

Phillip and Sala Burton High School (9-13) # 764 400 Mansell St. 8 am M-F hanggang 3:30 PM M, T, TH, F; 12:40 pm W (na may mga pinaha-bang programa hanggang 6 pm)

Tel: 415 469 4550 Fax: 415 239 5221 Web: www.burton-highschool. net Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Sam Bass

Tuwing Lunes; 9 - 11 am

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Pranses, Mandarin & Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pamilya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Peer resources, Grupong Interbensyon ng Estudyante, Youth Engagement Program, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante Programa (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista, Programa ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Football, Volleyball, Spirit squad, Golf

Sining Biswal, Performing sining, Media at video productions, Drama, Choir, Ceramics, Banda

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na klase, Internships,Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Mga klase na honor, Mga Landas o Akademya sa Kolehiyo o Trabaho

Mga Sining, Media at Libangan ment, Engineering at Agrikultura, Agham ng Kalusugan & Teknolohiyang Medikal

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, 100% Paghahanda sa Kole-hiyo, UCSF Maagang Aka-demikong Pakikipag-ugnay na Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curricu-lum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), uAspire

High Schools at a Glance

Page 74: Gabay sa Pagpapatala

74 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

Raoul Wallenberg High School (9-12) # 785 40 Vega St. 7:55 AM M-F hanggang sa 3:10 AM pm MF

Tel: 415-749-3469 Fax: 415-346-7303 Web: https://rwhs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Cheryl A. Foster

9 am nang Martes, dapat may appoint-ment Oktubre-Marso

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Grupong Interbensyon ng Estudyante, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Drama, Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Pagluluto o home eco-nomics, Jazz, Band, Iskultura

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mga Mapahamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), Uaspire

ruth Asawa SotA High School (9-12) # 815 555 Portola Dr. 8:00 am hanggang 3:30 pm MF

Tel: 415-695-5700 Fax: 415-695-5326 Web: http://www.sfsota.org Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Barnaby Payne

Makipag-ugnayan sa paaralan para sa mga petsa at oras. Shadow Dates: tingnan ang aming website sa www. sfsota.org para sa impormasyon sa shadowing at mga update. Ang mga prospektibong estudyante ay dapat magpa-appoint-ment sa shadow; makipag-ugnay sa amin sa shadow@sfsota. org para magpa-iskedyul.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Italyano at Espanyol)

Ang Asawa SOTA Wellness Center ay naniniwala na ang pang-akademikong tagumpay para ng lahat ng estudyante ay nagsisimula sa pagiging malusog sa katawan, isip at ispiritu. Sa bahaging ito, kinokoordina ng Wellness ang hindi mapanghusga, nakatuon sa estudyante na mga serbisyo at programa sa kalusugan, kalusugang pangkaisipan, at pang-aabuso ng droga o alak para sa mga estudyante sa Academy/SOTA campus.

Ang mga estudyante ng Asawa SOTA ay iniimbitahan na makibahagi sa mga atletikong programa na inaalok ng The Academy - San Francisco @ McAteer and Sciences, na matatagpuan sa aming site.

Nag-aalok ang SOTA ng mga nakatuon sa sining na mga programa sa sam-pung iba’t ibang aspeto ng pag-aaral: Arkitektura + Disenyo, Malikhaing Pagsusulat, Sayaw, Instrumental Music kabilang ang Banda, Orkestra, Gitara, at Musika mula sa buong mundo, Media/Pelikula, Piyano, Teatro Teknolohiya, Sining sa Teatro, Sining Biswal, Boses kabilang ang Classical at Pangmusi-kang Teatro.

San Francisco International High School (9-12) # 621 1050 York St. 8 am M-F hanggang 3:10 PM M, T, TH, F; 1:05 pm W

Tel: 415-695-5781 Fax: 415-695-5402 Web: sfihs.com Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Julia Kessler

Dapat magpa-appointment.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Landas para sa Bagong Dating na Migran-te o Newcomer Pathway (Lahat ng Secondary Newcomer na Wika, Cantonese & Wika, 9-12)

Paggabay (Mentoring), Pro-grama ng Pagsali ng Kabataan, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagtututor, Nars sa paaralan

Basketball, Cross country, Soccer, Badminton, Volleyball, Spirit squad, Wrestling

Digital arts, Sining Biswal, Sayaw, Pagluluto o home economics, Gitara

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, STEAM (science, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Student portfolios, Intern- ships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, UCSF Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum

The Academy - San Francisco @ McAteer (9-12) # 832 555 Portola Dr. 8 am M-F to 3:15 pm M-F

Tel: 415-695-5701 Fax: 415-695-5326 Web: www.acad-emysf.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Gregory Markwith

Mangyaring tingnan ang website para sa mga petsa at oras.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pamilya (Liaison), Programa ng Pagsali ng Kabataan, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagsuporta sa Pagpasok, Pagtututor, Nars sa Paaralan, Sikolohista, Pro-grama ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Badminton, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Fencing

Sining Biswal, Mga Sining ng Pagganap, Drama, Sayaw, Paaralan ng Musika ng Blue Bear

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF or SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Arkitektura at Natural Resources

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho,Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, SFUSD Plan Ahead curriculum

Thurgood Marshall Academic High School (9-13) # 853 45 Conkling St. 8 am M-Th; 9:25 am F hanggang 3:15 pm

Tel: 415-695-5612 Fax: 415-285-5283 Web: thurgoodmar shallphoenix.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Marthaa S. Torres

Pakitawagan para magpa-iskedyul.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante,Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Peer resources, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Soccer, Badminton, Softball, Baseball, Volleyball, Golf

Sining Biswal, Mga Sining ng Pagganap, Pagluluto o home eco-nomics, Gitara, Banda, Piyano, Video Pagdidisenyo ng mga Laro

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglal-agay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika),Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Programa ng Pagluluto, Honors na mga klase, Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Mga Sining, Media at Libangan ment, Hospitality, Paglal-akbay at Turismo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, AACE Tal- ent Search, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT)

High Schools at a Glance

Page 75: Gabay sa Pagpapatala

75Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Paaralan kontak Mga Tour sa mga Paaralan

Mga Uniporme Mga Programang Afterschool Multilingual Pathways (Mga Landas Student Support Programs School Athletics Arts Enrichment Academic Enrichment CTE Academies College Counseling And Support

Raoul Wallenberg High School (9-12) # 785 40 Vega St. 7:55 AM M-F hanggang sa 3:10 AM pm MF

Tel: 415-749-3469 Fax: 415-346-7303 Web: https://rwhs-sfusd-ca. schoolloop.com Punong-guro (Princi-pal) Cheryl A. Foster

9 am nang Martes, dapat may appoint-ment Oktubre-Marso

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Paggabay (Mentoring), Grupong Interbensyon ng Estudyante, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Tennis, Badminton, Softball, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Golf, Fencing, Gymnastics, Paglangoy

Digital arts, Sining Biswal, Sining sa pagganap, Drama, Sayaw, Malikhaing pagsusulat, Pagluluto o home eco-nomics, Jazz, Band, Iskultura

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika), AVID (Advancement Via Indibidwal na Pagpapasiya), Internships, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mga Mapahamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT), Uaspire

ruth Asawa SotA High School (9-12) # 815 555 Portola Dr. 8:00 am hanggang 3:30 pm MF

Tel: 415-695-5700 Fax: 415-695-5326 Web: http://www.sfsota.org Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Barnaby Payne

Makipag-ugnayan sa paaralan para sa mga petsa at oras. Shadow Dates: tingnan ang aming website sa www. sfsota.org para sa impormasyon sa shadowing at mga update. Ang mga prospektibong estudyante ay dapat magpa-appoint-ment sa shadow; makipag-ugnay sa amin sa shadow@sfsota. org para magpa-iskedyul.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Italyano at Espanyol)

Ang Asawa SOTA Wellness Center ay naniniwala na ang pang-akademikong tagumpay para ng lahat ng estudyante ay nagsisimula sa pagiging malusog sa katawan, isip at ispiritu. Sa bahaging ito, kinokoordina ng Wellness ang hindi mapanghusga, nakatuon sa estudyante na mga serbisyo at programa sa kalusugan, kalusugang pangkaisipan, at pang-aabuso ng droga o alak para sa mga estudyante sa Academy/SOTA campus.

Ang mga estudyante ng Asawa SOTA ay iniimbitahan na makibahagi sa mga atletikong programa na inaalok ng The Academy - San Francisco @ McAteer and Sciences, na matatagpuan sa aming site.

Nag-aalok ang SOTA ng mga nakatuon sa sining na mga programa sa sam-pung iba’t ibang aspeto ng pag-aaral: Arkitektura + Disenyo, Malikhaing Pagsusulat, Sayaw, Instrumental Music kabilang ang Banda, Orkestra, Gitara, at Musika mula sa buong mundo, Media/Pelikula, Piyano, Teatro Teknolohiya, Sining sa Teatro, Sining Biswal, Boses kabilang ang Classical at Pangmusi-kang Teatro.

San Francisco International High School (9-12) # 621 1050 York St. 8 am M-F hanggang 3:10 PM M, T, TH, F; 1:05 pm W

Tel: 415-695-5781 Fax: 415-695-5402 Web: sfihs.com Email: [email protected] Punong-guro (Princi-pal) Julia Kessler

Dapat magpa-appointment.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Landas para sa Bagong Dating na Migran-te o Newcomer Pathway (Lahat ng Secondary Newcomer na Wika, Cantonese & Wika, 9-12)

Paggabay (Mentoring), Pro-grama ng Pagsali ng Kabataan, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagtututor, Nars sa paaralan

Basketball, Cross country, Soccer, Badminton, Volleyball, Spirit squad, Wrestling

Digital arts, Sining Biswal, Sayaw, Pagluluto o home economics, Gitara

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, STEAM (science, teknolohiya, engineering, sining, matematika), Student portfolios, Intern- ships, Mga Akademya ng Edu-kasyong Teknikal sa Trabaho Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, 100% Paghahanda sa Kolehiyo, UCSF Maagang Akademikong Pakikipag-ugnay Programa (EAOP), SFUSD Plan Ahead curriculum

The Academy - San Francisco @ McAteer (9-12) # 832 555 Portola Dr. 8 am M-F to 3:15 pm M-F

Tel: 415-695-5701 Fax: 415-695-5326 Web: www.acad-emysf.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Gregory Markwith

Mangyaring tingnan ang website para sa mga petsa at oras.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Espanyol)

Tagapag-ugnay ng mga Pamilya (Liaison), Programa ng Pagsali ng Kabataan, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Pagsuporta sa Pagpasok, Pagtututor, Nars sa Paaralan, Sikolohista, Pro-grama ng Pagpapayo

Basketball, Track and field, Cross country, Soccer, Badminton, Baseball, Volleyball, Spirit squad, Fencing

Sining Biswal, Mga Sining ng Pagganap, Drama, Sayaw, Paaralan ng Musika ng Blue Bear

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF or SFSU, Advanced na Paglalagay o Placement (AP) na mga klase, Mga Akademya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE)

Arkitektura at Natural Resources

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho,Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, SFUSD Plan Ahead curriculum

Thurgood Marshall Academic High School (9-13) # 853 45 Conkling St. 8 am M-Th; 9:25 am F hanggang 3:15 pm

Tel: 415-695-5612 Fax: 415-285-5283 Web: thurgoodmar shallphoenix.org Email: [email protected] Punong-guro (Principal) Marthaa S. Torres

Pakitawagan para magpa-iskedyul.

Mga pamantayan ng SFUSD sa pananamit /hitsura.

Programang ExCEL Credit recovery, Pagtututor Mga club ng estudyante,Suporta sa Pag-aaral ng Ingles, Pagpapayo, Computer lab

Pang-sekondaryang Programa para sa mga Wika ng Mundo o Secondary World Language Program (Mandarin at Espanyol), Secondary Newcomer Pathway (Lahat ng Bagong Dating na Wika, 9-12)

Tagapag-ugnay ng mga Pami-lya (Liaison), Peer resources, Social worker, Wellness Center, Programa ng Pagtulong sa Estudyante (SAP, Student As-sistance Program), Mga gawain sa panunumbalik, Suporta sa Pagpasok sa Klase, Pagtututor, Nars sa paaralan, Sikolohista

Basketball, Soccer, Badminton, Softball, Baseball, Volleyball, Golf

Sining Biswal, Mga Sining ng Pagganap, Pagluluto o home eco-nomics, Gitara, Banda, Piyano, Video Pagdidisenyo ng mga Laro

Mga klase sa kolehiyo ng CCSF o SFSU, Advanced na Paglal-agay o Placement (AP) na mga klase, STEAM (agham, teknolohiya, engineering, sining, matematika),Mga Akad-emya ng Edukasyong Teknikal sa Trabaho (Career Technical Education, CTE), Programa ng Pagluluto, Honors na mga klase, Mga Landas o Akad-emya sa Kolehiyo o Trabaho, Naka base sa proyekto na pag-aaral, Pag-aaral ng serbisyo

Mga Sining, Media at Libangan ment, Hospitality, Paglal-akbay at Turismo

Akademikong pagpapayo, Pagpapayo sa kolehiyo at trabaho, Mga tour sa kolehiyo at mga pagbisita, SF College Access Center, AACE Tal- ent Search, SFUSD Plan Ahead curriculum, Plano ng Aksyon para sa Mapaghamong Panahon (Plan of Action for Challenging Times, PACT)

High Schools at a Glance

Page 76: Gabay sa Pagpapatala

76 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Teknikal na Edukasyon para sa Mga Karera sa Kinabukasan (Career Technical Education, CTE) ng SFUSD

Ang mga Akademya ng Teknikal na Edukasyon para sa Mga Karera sa Kinabukasan (Career Technical Education, CTE) ay nag-aalok ng magkakasunod na kurso sa iisang larangan ng industriya (hal., Pinansiya, Mga Siyensiyang Pangkalusugan o Health Sciences, IT) na kinukuha sa loob ng mahigit isang taon. Ang mga mag-aaral mismo ang siyang pumipili ng akademyang higit na sumasalamin sa kanilang interes, kakayahan, at mga tunguhing para kolehiyo/karera.Nakasentro ang kurikulum ng CTE sa hands on o praktikal at naisasakontekstong pag-aaral, na tumutulong sa paglinang ng propesyonalismo at kakayahan ng mga mag-aaral sa mga espesipikong industriya. Nakikipagtrabaho ang mga akademya sa mga katuwang sa negosyo upang mapagsama ang mga nakabatay sa karanasang pag-aaral kagaya ng mga internship (praktikal na pagsasanay), job shadows (pagsunod sa isang tao sa kanyang lunan ng trabaho) at mga tagapagsalita sa klasrum. Pinagyayaman pa ng mga katuwang (cohorts) sa CTE ang pakikilahok sa loob ng komunidad ng paaralan, tinutulungan ang mga mag-aaral na magpursige tungo sa pagtatapos, at sinusuportahan ang mga mag-aaral sa kanilang transisyon mula sa high school tungo sa mga landas papuntang kolehiyo/karera.

Ang mga Akademyang High School na CTE ng SFUSD ay:• Mayroong mga

nagbibigay-instruksiyong mga guro na may kredensiyal na CTE gamit ang kurikulum na kapareho ang mga pamantayan sa iba pang kurikulum (standards-aligned).

• Nakahanay sa isang sektor ng industriya, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na matutunan ang tungkol sa landasin sa karerang mataas ang sahod/malaki ang pangangailangan, at mapaghandaan ang mga ito.

• Nag-uugnay sa mga paaralan sa mga kabalikat na negosyo at komunidad para mag-alok sa mga mag-aaral ng pinakabagong impormasyon, kakahayan at teknolohiya.

• Nag-uugnay sa mga paaralan sa mga kabalikat na negosyo at komunidad para mag-alok sa mga mag-aaral ng pinakabagong impormasyon, kakahayan at teknolohiya.

• Nagsasama sa kurikulum ng pag-aaral na nakabatay sa trabaho at pagsasanay para sa mga kakayahan sa trabaho, at nang makapaghanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo at mga karera.

• Nag-aalok ng maraming aprubadong kurso na A-G: “D” Siyensiya (Science), “F” VAPA o “G” Elektibo (tingnan ang UC Doorways para sa kumpletong listahan ayon sa paaralan)..

Mga dapat isaalang-alang kapag pinili ninyong lumahok sa CTE Academies:• Pinipili ang mga

akademya ng mag-aaral batay sa kanyang interes sa industriya.

• Nangangailangan ang partisipasyon sa isang Akademyang CTE ng 2-3 taong pangako mula sa mag-aaral.

• Nagsisimula ang mga mag-aaral ng dalawang-taon na magkakasunod na mga kurso (two-year sequence) sa kanilang taon bilang junior at tatlong-taon na magkakasunod na mga kurso (three-year sequence) sa kanilang taon bilang sophomore.

• Sa isang ideyal na sitwasyon, kailangang magsimula ang pagpaplano para sa paglahok sa akademya sa ika-9 na grado para makagawa ng planong para sa 4 na taon.

• Kasama sa mga Akademyang CTE ang job shadows (pagsunod sa isang tao sa kanyang lunan ng trabaho)/field trip, kasabay na pag-eenrol (dual enrollment) sa CCSF at internship (praktikal na pagsasanay) tuwing tag-araw. Kailangang handa ang mga mag-aaral na mangakong lalahok sa mga karanasang ito at magplano nang naaayon.

Ang mga mag-aaral na lalahok sa isang Akademyang CTE ay: • Sinisiyasat ang kanilang

mga indibidwal na interes para sa kolehiyo/karera sa pamamagitan ng pagpili sa Akademya.

• Pinag-aaralan ang mga kakayahan na pang-ika-21 siglo (teknolohiya, kritikal na pag-iisip, paglutas ng suliranin, epektibong komunikasyon, pagiging malikhain, at inobasyon).

• Nagpapamalas ng higit na husay sa akademikong gawain, mas madalas na pagpasok sa klase, at nasa mas malaking bilang ng mga nagtatapos.

• Nakapagpapatala sa mga kursong nasa antas na ng kolehiyo sa pamamagitan ng programang sabay na pagpapa-enrol (dual enrollment) sa CCSF.

• May higit na kumpiyansa sa sarili habang tinatawid ang high school tungol sa kolehiyo/karera.

Page 77: Gabay sa Pagpapatala

77Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Aling mga Paaralan ang may mga Programang CTE?MGA AKADEMYANG MAY TEKNIKAL NA EDUKASYON PARA SA MGA KARERA SA KINABUKASAN (CAREER TECHNICAL EDUCATION, CTE)

PAArALAn Mga AkademyaBalboa High School • Animation

• ICT Game Design Phillip and Sala Burton High School • Sining Pang-midya (Media Arts)

• Pag-iinhinyero (Engineering)• Siyensiyang Pangkalusugan (Health Science)

Galileo Academy of Science and Technology

• Sining Pang• Computer Science• Hospitalidad at Turismo• Sining Pangkalusugan (Health Science) • Biotechnology

International Studies Academy • Pag-iinhinyero (Engineering)

Abraham Lincoln High School • Sining Pang-midya (Media Arts)• Pinanisya (Finance)• Akademyang Para sa Mga Magiging Guro (Teacher Academy)

Lowell High School • RoboticsMarshall High School • ICT Game DesignMission High School • Agrikultura sa mga Lungsod o Lugar na Urban

• Pangangalakal (Marketing)John O’Connell High School • Mga Trabaho sa Pagtatayo ng mga Gusali at Konstruksiyon (Building and Construction

Trades)• Pagnenegosyo sa Pagluluto ng Pagkain (Culinary Entrepreneurship)• Teknolohiyang Pangkapaligiran (Environmental Technology)

Raoul Wallenberg High School • BiotechnologyThe Academy - San Francisco @ McAteer

• Agrikultura sa mga Lungsod o Lugar na Urban

George Washington High School • Hospitalidad at Turismo • Teknolohiyang Pangsasakyan (Automotive Technology)

Sinusuportahan ng CTE ang mga sumusunod na programang may mga temang pangkarera:

• Balboa: Akademya ng Batas (Law Academy), Serbisyo sa Pamumunong Pampubliko (Public Leadership Service, PuLSe), Kolaborasyon para sa Sining ng Kalikasan at Literasi (Wilderness Arts & Literacy Collaboration, WALC)

• Galileo Academy of Science and Technology: Biotechnology, Environmental Science• Ida B. Wells: Akademya ng Pagluluto• Lincoln: Biotechnology, Arkitektura, Landas Patungong Konstruksiyon at Pag-iinhinyero (Construction and

Engineering Pathway, ACE), Akademyang Luntian (Green Academy)• O’Connell: Mga Siyensiyang Pangkalusugan at Ukol sa Kilos at Gawi (Behavioral)• Thurgood Marshall: Biotechnology

Direktoryo: CTE // Pagiging Handa sa Kolehiyo at Karera

Emily Van Dyke, Program Administrator Darlene Cárdenas, Work-Based Learning Coordinator(415) 379-7677 [email protected] (415) 369-7769 [email protected]

Erik Rice, Supervisor Frank Viollis, Academy Coordinator

Polisiya sa Kawalan ng Diskriminasyon: San Francisco Unified School District: Walang puwang sa mga programa, gawain, at gawi ng distrito ang labag sa batas na diskriminasyon, panghaharas, pan-anakot, pang-aapi o pambubully ng sinumang mag-aaral batay sa aktwal na lahi, kulay, mga ninuno, bansang pinagmulan, identipikasyon sa etnikong pangkat, edad, relihiyon, estado sa pag-aasawa o estado ng pagiging magulang, kapansanan sa katawan o sa isip, kasarian, sekswal na oryentasyon, gender, identidad ng kasarian, o ekspresyo ng kasarian; ang pag-aakala sa isa o higit pa ng gayong mga katangian; o ang pag-uugnay sa isang tao o pangkat na nagtataglay ng isa o higit pa ng aktuwal o inaakalang mga katangiang ito. Ipinatutupad ang polisiyang ito sa lahat ng gawaing kaugnay ng mga gawain ng paaralan o pagpasok sa paaralan na nagaganap sa loob ng paaralan na nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng superintendente ng distritong pampaaralan (Kodigo sa Edukasyon 234.1).

Page 78: Gabay sa Pagpapatala

78 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

MGA HIGH SCHOOL PArA SA PAGPAPATULoy

Continuation High Schools Nag-aalok ang mga programa para sa pagpapatuloy ng high school ng mahigpit na paggabay, nag-iibang sistema ng pagbibigay-credit, at indibidwalisadong instruksiyon. May pagkakataon ang lahat ng mag-aaral na makakuha ng regular na diploma ng high school. Inirerekomenda ang mga mag-aaral sa ating mga high school para sa pagpapatuloy (continuation high schools) sa pamamagitan ng Opisina ng Mga Serbisyo para sa mga Mag-aaral (Office of Pupil Services)

[mga alternatibong paaralan at programang pang-edukasyon]

Downtown High School | sch # 742693 Vermont StreetPhone: 415.695.5860Web: www.SFUSD.eduEmail: [email protected] Nag-aalok ang Downtown High School ng pag-aaral na nakabatay sa mga proyekto (project-based learning) na nagbibigay-diin sa mga kakayahan para sa kritikal na pag-iisip sa iba’t ibang larangan ng kurikulum at may matibay na koneksiyon ito sa Program-ang Paaralan-tungo-sa-Karera (School to Career Program). Nagbibigay-tuon kami sa pangangailangan ng mag-aaral para sa mga alternatibong stratehiya na naka-ugat sa pananagutang matutunan ng lubos ang batayang kurikulum (core curriculum). Sa pamamagitan ng lapit sa pag-aaral na nakabatay sa mga proyekto, may pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng proyekto na tumutugma sa kanilang

sariling mga interes at mga estilo ng pag-aaral. Bawat proyekto ay may magkasalikop (integrated) na kurikulum at may kakayahan ring tumugma sa pag-aaral na akademiko, praktikal at nakabatay sa karanasan, kung saan mataas ang interes, at tinutungkuran ang mga ito ng matataas na ekspektasyon at suporta ng mga guro.

Bukod sa mahigpit na batayang kurikulum kung saan kasama ang Mga Sining ng Wika (Language Arts)/Literasi, Matematika (Mathematics), Mga Siyensiya (Sciences), Kasaysayan (History)/Mga Araling Panlipu-nan (Social Sciences), mga wika ng mundo (world languages), at sining biswal (visual arts)/ sining ng pagganap (performing arts), inihahanda rin ng mga programa ng Downtown High ang mga mag-aaral sa tunay na mundo, at nagpapayaman pa ng mga mahahalagang kakayahan na kailangan sa buhay. Kahit na ang mga mag-aaral na hindi naging matagumpay sa mga

Page 79: Gabay sa Pagpapatala

79Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

tradisyunal na high school ay nakahahanap ng tagumpay at motibasyon sa sarili sa aming mayaman na akademikong lunan. Tinitiyak ng mga kinakailangang pakikipag-kumperensiya ng mga magulang dalawang beses isang semestre na naipapasa ang impormasyong akademiko at panlipunan sa pagitan ng mga magulang/ tagapangalaga at mga guro, at nakatutulay ang komuni-kasyon sa mga pamilya sa isang paraang nagbibigay-suporta. Mahalagang bahagi rin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa komunidad (service learning) sa karansan ng Downtown High School. Marami sa mga mag-aaral ang nagtatrabaho at nagboboluntaryo sa komunidad bilang bahagi ng mga proyektong kanilang napili. Napakalaki ng mundo at nakapokus ang Downtown High sa pagtulay tungo sa kaalaman na mula sa tunay na mundo sa pamamagitan ng paglalantad sa mga estudyante sa maram-ing asignaturang akademiko na kasalikop ng pag-aaral mula sa mga karanasan (experiential learning).

Hilltop School | 1325 Florida StreetPhone: 415.695.5606Web: www.SFUSD.eduNagdadalang-tao... ngunit ayaw mong madehado sa pagkakaroon ng edukasyon? Nakatutulong ang Programa para sa mga Nagdadalang-tao na Menor de Edad (Pregnant Minors Program) ng Hilltop School para makapagpatuloy ang mga tinedyer tungo sa pagtatapos ng kanilang sekondaryang edukasyon, makagawa ng mga desisyong responsable at may gabay ng impormasyon, magkaroon ng malulusog na pagbubuntis at malulusog na mga pamilya, maging responsable at epektibong mga magulang, at maging mga miyembro ng kanilang mga komunidad, na mahusay na nakaaangkop at nakakaasa sa sarili para sa mga pangangailangan.

Nakatatanggap ang mga mag-aaral ng Hilltop ng batayang instruksiyong akademiko (core academic instruction) tungo sa pagtatapos ng high school, mga espesyal na klase para sa pagbibigay-suporta sa panganganak, pag-unlad ng bata, at edukasyon para sa magiging magulang na mga tinedyer. Kasama sa mga karagdagang kawani na nagbibigay suporta ang nars na nasa paaralan, espesyalista sa pag-ulad ng bata, at Nutritionist. Isa itong mapagkalingang lugar para sa inyo!

Ida B. Wells High School | sch # 7431099 Hayes StPhone: 415.242-5000Web: www.SFUSD.eduEmail: [email protected] Ang Ida B. Wells High School ay isang alternatibong paaralan na itinatag para maglingkod sa mga estudyanteng nasa edad na 16 o mas matanda pa, at nagha-hangad na makatapos ng high school na bahagi ng kanilang edukasyon sa isang lunan na may mas maliliit na klase, isang hanay ng mga oportunidad para magka-roon muli ng credit, at isang kapaligiran para sa pag-aaral na nagbibigay-suporta at mala-pamilya. Nagkakaloob kami ng maliit na lunang pampaaralan at indibidwalisa-dong atensiyon. Kasama sa mga espesyal na programa ang computer lab na marami ang gamit, karagdagang serbisyo sa pagtuturo, iba’t ibang suporta mula sa mga organisasyong naka-base sa komunidad, at Programang Pagpapalitan para sa Pag-aaral (Learning Exchange Program) sa Mckesson Corporation -- kasama na ang Pakikibalikat sa Siyensiya (Sciences Partner-ship) sa City College, at ang Modelong Programa ng ZEUM Technology, kung saan lumilikha at nagsisiyasat ang mga mag-aaral sa mga sining biswal, sining na pang-media, at sining ng pagganap. Bukod sa akademikong pokus, lumalahok din ang mga mag-aaral sa Programang Paaralan-Tungo-sa Karera (School-to-Career) o Humakbang-Patungong-Kolehiyo (Step-To-College) habang pinaplano nila ang kanilang mga landas kapag nakapagtapos na sila ng high school. Kabilang sa mga estudyante ng paaralan ang mga estudyan-teng nagtatrabaho na, mga magulang na tinedyer, at mga mag-aaral na kailangan ng flexible o mas nakaaangkop na kapaligirang pang-edukasyon.

Ang Wells ay may mga kawaning mapag-kalinga, may kakayahang propesyonal, at mula sa iba’t ibang pinagmulan at kultura, upang mapaglingkuran ang mga mag-aaral. May kawani ang Sentro para sa Kagalingan ng Katawan at Isip (Wellness Center) na naglilingkod, nagsasangguni, at naglilinang ng mga bagong pakikipag-tulungan para matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga mag-aaral at kanilang mga pamilya sa konteksto ng matibay na kultura ng panghihikayat. May pananagutan kaming pagkalooban ang bawat isa sa aming mag-aaral ng pagkakataon na makapagtakda ng mga tunguhing akademiko at pangkarera, at magkaroon ng mga kakayahan at panan-

alig sa sarili na kinakailangan para matamo ang mga tunguhing ito. Binibigyang-kahulugan ng mga kawani ang pagtamo ng tagumpay ng mga mag-aaral hindi lamang sa pamamagitan ng mga grado at credit; higit pa rito, pinahahalagahan nila ang pagkakaroon ng mga kakayahan na hahantong sa pagpasa sa CAHSEE, at pagiging handa ng mag-aaral sa tagumpay sa kabuuan ng kani-kanilang mga buhay. Hinihingi sa mga mag-aaral na lumilipat sa Wells na magkaroon ng pananagutan sa Tatlong A: Attendance (Pagpasok sa Klase), Aktitud (positibo), at Achievement (Pagkamit ng Akademikong Tagumpay). Nakatuon kami sa pagtulong sa mga mag-aaral na marecover o makuhang muli ang mga credit sa mga kurso sa high school at matamo ang kanilang mga personal na tunguhin. Niyayakap ng aming programang pang-edukasyon ang konsepto na nakasalig ang tagumpay ng mag-aaral sa kolaborasyon at pananagutan ng mga mag-aaral, guro, mga magulang at mga kabalikat sa komunidad.

Independence High School | sch # 4661350 7th Ave.Phone: 415.242.2528Email: [email protected]: ihs-sfusd-ca.schoolloop.comAng Independence High School, na isang high school para sa independiyenteng pag-aaral na nag-aalok ng buong programang pang-edukasyon sa mga mag-aaral ng San Francisco, ay matatagpuan sa distrito ng outer Sunset sa San Francisco. Kinakatawan ng mga mag-aaral nito na may iba’t ibang pinagmulan at kultura ang lahat ng mga lugar na sakop ng San Francisco, at sinasa-lamin ang populasyon na magkakaiba ang kultura ng lungsod. Nagbukas ang paaralan noong 1980.

Nakikipagkita ang lahat ng mga mag-aaral ng Independence High School nang one-on-one (isang mag-aaral sa isang guro) sa nakatalagang guro/tagapayo para sa isang instructional period (takdang panahon ng pagtuturo, 45 minuto) bawat linggo para pag-aralan kung paano umunlad ang mag-aaral sa mga takdang gawain at kung ano ang mga bagong takdang gawain para sa susunod na linggo. Hinihikayat namin ang lahat ng mag-aaral na maglaan ng karagdagang panahon sa paaralan para sa mga klaseng elektibo, mga klaseng remedial (nagpupuno sa mga dapat pang matutunan), paghahanda para sa CAHSEE, mga gawaing pang-mag-aaral, o para lang mag-aral.

Page 80: Gabay sa Pagpapatala

80 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

TUkLASin ANG AFTER SCHOOL

[Ang Afterschool para sa Lahat (Afterschool for All) ng San Francisco]

IMPORMASYON TUNGKOL SA AFTERSCHOOL

Mahalagang desisyon ang pagpili ng program-

ang afterschool para sa inyong anak. Gusto ninyong malaman na ang inyong anak ay mapupunta sa isang ligtas at maayos na kapaligiran na nangangalaga sa kanyang pag-aaral at pag-unlad sa pamamagitan ng mga gawain, proyekto, field trip at mga relasyon sa mga ka-edad

at mga positibong uliran. Sa loob ng nakaraang mga taon, lumawak pa ang mga opsiyon para sa mga programang afterschool sa San Francisco, at may pagkakaiba-iba ang mga ito, kasama na ang mga lokasyon (mga paaralan, sentro ng komunidad, organisasyong nonprofit, palaruan at sentro para sa recreation o paglilibang); pinagtutuunan (pagtututo at tulong sa takdang -aralin,

mga gawain sa labas, sining, at iba pa); at iba pang salik, kasama na ang mga edad na pinaglilingkuran, oras ng operasyon, polisiya sa pagpa-patala, halagang binabayaran ng mga lumalahok, at iba pang mga katangian.

Mga Uri ng Pro-gramang Afterschool sa San Francisco Sa San Francisco, may daan-daang programang after-school. Nasa ibaba ang pangkalahatang pananaw ng ilan sa pinakamalalaking uri ng programang afterschool.

Mga programang after-school na naka-base sa mga paaralanDalawang programa ang itinataguyod ng SFUSD: a) Departamento ng Maagang Pag-aaral (Early Education) - ang Programa na nasa Labas ng Regular na mga Gawain sa Araw ng Pagpasok (Out of School Time) ng SFUSD, at b) ang Programang ExCEL (Mga Pinalawak pang Pakikipagtulugan para Higit na Kahusayan sa Pag-aaral o Expanded Collaboratives for Excellence in Learning). Pinopondohan ang mga programang ExCEL sa pamamagitan ng mga Grants o Kaloob na Pera ng mga Pamahalaang Pederal at Pang-stado, at dahil dito, hindi lahat ng paaralan ay mayroon nito, at limitado ang nakakapasok sa mga pinopondohang paaralan. Bisyon ng SFUSD para sa mga programang afterschool nito ang mapag-ibayo pa ang tagumpay ng mga araw ng pagpasok, at magbigay-suporta sa mga pamilya sa pamamagitan ng paglikha ng mga karanasan sa pag-aaral na mataas ang kalidad, ligtas, nakasentro-sa kabataan at tumutugon sa kultura, at

Page 81: Gabay sa Pagpapatala

81Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

karagdagan dito, napalalawak ang sosyal-emosyonal, pisikal, at kognitibong pag-unlad ng lahat ng mag-aaral. Kapwa nag-aalok ang mga pro-gramang EED at ExCEL ng pagpoprograma na binubuo ng suportang Akademiko, paglilibang o recreation, at Pagpapayaman ng pag-aaral (Enrichment). Ibinabalangkas ng talahanayan sa ibaba kung ano ang pagkakaiba ng dalawang opsiyong after-school ng distrito. Maaaring pumili ang mga mag-aaral na nasa grado K hanggang ika-5 ng form para sa sentral

Mga Programang Afterschool ng Departamento ng Maagang Edukasyon

Mga Programang Afterschool na ExCEL

Proporsiyon 1:14 Nakatatanda sa Mag-aaral

1:20 Nakatatanda sa Mag-aaral

Mga Lugar at Lokasyon

31 lugar; sa loob o labas ng paaralan

97 lugar; nasa paaralan

Mga Edad na Pinagsisilbihan

TK-5 K-12

Mga Panahon (halimbawa, bakasyon tuwing tagsibol)

May programang pang-tag-araw at sa panahon ng bakasyon sa paaralan. Bukas sa mga araw para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro. Sarado sa mga araw ng furlough (pansamantalang hindi pagpasok).

Limitado ang mga programa tuwing tag-araw at bakasyon. Sarado sa mga araw para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro, mga araw ng bakasyon, at mga panahon ng bakasyon.

Pamamahala Pinatatakbo ng mga sertipikadong kawani ng SFUSD

Pinatatakbo nang kabalikat ang paaralan, mga guro at mga lokal na organisasyon ng komunidad.

Mga Kawani mga gurong EED, mga paraprofessional na EED

Mga kawani ng komunidad, mga guro sa araw ng pagpasok

Mga Kinakailangan sa Pagpasok

Mas gusto ang 5 araw sa isang linggo. Nag-iiba-iba ang mga oras ng programa.

5 araw sa isang linggo mula sa pagtatapos ng klase hanggang 6pm

sa pagpapa-enrol. Makukuha ang aplikasyon at karagda-gang impormasyon sa mga indibidwal na pribadong paaralan.

Mga programang after-school na naka-base sa iba pang mga lokasyon Ang mga Lisensiyadong Programa para sa Pangan-galaga ng mga Nasa Edad ng Pagpasok sa Paaralan (Licensed School-Age Care Programs) ay naglilingkod sa mga kabataang nasa edad ng pagpasok sa paaralan sa mga sentro ng komunidad sa kabuuan ng lungsod. Nilalayon ng mga lisensiya-dong programa para sa mga nasa edad ng pagpasok sa paaralan ang pangalagaan ang maayos na pag-unlad ng kabataan, at nagiiba-iba ang mga ito sa pilosopiya at gawi ng kanilang mga programa. Naninigil ang karamihan sa mga programa sa mga kalahok, pero marami rin ang nag-aalok ng tulong pinansiyal. Kailangang kunin ang aplikasyon at karag-dagang impormasyon sa mga indibwal na pribadong paaralan.

Nag-aalok ang Departamento Para sa Mga Libangan at Parke (Recreation and Parks) ng San Francisco ng mga pro-gramang afterschool, bukod pa sa mga klase, instruksiyon sa sports at iba pang gawain, at mga pasilidad para sa mga pampublikong libangan. Bu-kod rito, mayroon ding ilang nonprofit na lumalahok sa Rec Connect, sa pamamagitan ng pakikipagbalikatan sa Departamento ng Mga Bata, Kabataan at Kanilang mga Pamilya (Department of Children, Youth and Their Families) ng SF, at pinapatak-bo nito ang mga programang afterschool sa mga sentro para sa recreation o libangan ng lungsod. Nag-iiba-iba ang bayad at oras ng operasyon ng mga programang ito at iba pang mga iniaalok

ng departamento. May makukuhang aplikasyon at karagdagang aplikasyon sa www.sfreconline.org.

Nag-aalok ang mga organisasyong nonprofit o for profit ng iba’t ibang programa, klase, mga gawain, at pinahabang pangangalaga sa mga lokasyon sa kabuuan ng lungsod. Nag-iiba-iba ang pinagtutuunan, oras, singil sa mga kalahok at patakaran sa pagpapa-enrol ng mga programang ito. Kailangang kunin ang aplikasyon mula sa mga indibidwal na programa.

kung Paano Maghanap ng Programang After-school

www.SFKids.orgNakipagbalikatan ang pagpupunyaging Afterschool para sa Lahat (Afterschool for All) ng San Francisco, sa tulong ng Departamento ng mga Bata, Kabataan at Kanilang mga Pamilya, sa website na pinatatakbo ng mga magulang, para lumikha ng online na database para sa paghahanap ng mga programang afterschool sa mga pampublikong paaralan, pribadong paaralan at mga lunang nasa labas ng paaralan. Kasama sa site na ito ang mga deskripsiyon ng programa, mga araw at oras ng operasyon, mga edad na pinagsisilbihan, mga wikang sinasalita at iba pa. I-klik ang “Out-of-school time” o gumamit ng feature na “advanced search (abanteng paghahanap)” para maghanap sa pamamagitan ng komunidad, mga edad na pinaglilingkuran, o gamit ang isang keyword.

Konseho ng mga Bata (Children’s Council) ng San FranciscoNaglalathala ang Konseho ng mga Bata (Children’s Council) ng San Francisco ng taunang Gabay sa mga Afterschool (Afterschool Guide), na

na aplikasyon sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) ng distrito, o mga lugar para sa EED. Puwedeng makakuha ng mga aplikasyon para sa mga programang ExCEL ng mga paaralang elementarya, middle at high school sa mga paaralan. Para sa listahan ng mga paaralan na may programang after school na ExCEL, pumunta sa: http://healthiersfexcel.org/school-sites/ May karagdagang impormasyon sa www.sfusd.edu.

Iba pang mga Programa sa mga Paaralang sFUsD: Sa ilang paaralan ng SFUSD, kumukuha ng espasyo ang mga organisyong nonprofit (hindi kumikita) at for-profit (kumukita) para magkaloob ng mga programang after-school na independiyenteng pinatatakbo. Marami sa mga ito ang naniningil ng bayad mula sa mga kalahok, pero marami din ang nagkakaloob

ng pinansiyal na tulong. Kailangang kumuha ng aplikasyon at karagdagang impormasyon mula sa mga indibidwal na mga programa.

May ilang pribadong paaralan ang nag-aalok ng mga programa at gawaing afterschool Nag-iiba-iba ang mga programang ito sa pinagtutuunan ng pansin, mga oras, singil sa mga kalahok, at mga patakaran

Page 82: Gabay sa Pagpapatala

82 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Page 83: Gabay sa Pagpapatala

83Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

karaniwang inilalabas bago magsimula ang akademikong taon. Matatagpuan ang gabay na ito para sa makukuhang imporma-syon sa kanilang website sa www.childrenscouncil.org.

Hinihikayat din namin kayo na magtanong sa prinsipal ng inyong paaralan, mga kawani ng mga organisasyong nonprofit, at iba pang mga magulang sa inyong komunidad para sa impormasyon at rekomendasyon.

Ano-ano ang mga Katangian ng isang Programang Afterschool na Mataas ang Kalidad? Nasa ibaba ang ilan sa mga katangian ng mga programang afterschool na mataas ang kalidad, at dapat hanapin ng mga magulang:

Mga katangian ng mga Programa para sa mga Kabataang may Edad na 5-10

Mga katangian ng mga Programa para sa kabataang nasa mga Edad 10-14

• Maraming iba’t ibang gawain at mapagpipilian, ngunit iniaalok ang mga ito sa ilalim ng nakatakda nang routine o pangkat ng mga gawain

• Madalas na indibidwal na interaksiyon sa mga nakatatanda

• May mga lugar na tahimik, at mayroon ding mga lugar na maiingay

• May mga karanasan sa labas ng mga gusali, mga paglalakad para maranasan ang kalikasan, at pag-uusap tungkol dito (nature walks and talks)

• Mga oportunidad para sa paglalaro gamit ang imahi-nasyon

• Ilang malilinaw na responsibilidad kagaya ng paglilig-pit at paglilinis

• Mga oportunidad para makapagbasa nang malakas o tahimik, at makipag-usap tungkol sa mga libro at ideya

• Mga gawain para sa pagtatambal, pag-aayos at pagbubukod-bukod

• Mga oportunidad para ilapat ang mga problemang aritmetika sa totoong mundo

• Mga oportunidad na gumamit ng iba’t ibang materyal para sa mga proyekto

• Pisikal na gawain nang hindi nakikipagtagisan

• Malawak ang Pagkakaiba-iba ng mga Mapagpipilian

• May mga koneksiyon sa mga karanasan sa totoong mundo

• May mga oportunidad na magkaroon ng interaksiyon sa malalaki at maliliit na grupo, pati na rin ang pagkaka-roon ng pagkilala sa indibidwal

• Mga karanasan na nagsisiyasat sa etika o mga paman-tayan ng moralidad at mga pinahahalagahan, kasama ang mga iginagalang na nakatatanda

• Pisikal na gawain

• Mga Pagkakataon para sa paggawa ng desisyon at pamumuno

• Mga Pagkakataon para mailapat ang mga leksiyon sa araw ng pagpasok

• Mga Karanasan na nagbibigay-tuon sa pangangatu-wiran at paglutas ng mga suliranin sa sining, Mga Siyensiya, Matematika

• Mga tahimik na panahon para sa takdang-aralin sa tulong ng nakatatanda at ng ka-edad kung kinakailan-gan

• Malawak na hanay ng mga gawain sa pagbabasa na may kasamang talakayan ng mga ideyang natatagpuan sa mga libro

sinipi mula sa Alyansang Afterschool (Afterschool Alliance) sa www.afterschool.alliance.org, Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan din ang Pambansang samahan ng Mga Afterschool (national Afterschool Association) sa www.naa.web.org at ang Pambansang Instituto para sa Panahong Wala-sa-Paaralan (national Institute on out-of-school time) sa www.niost.org.

Pinalawak na Pakikipagtulungan para sa Pag-aaral (Expanded Learning Collaborative) ng San FranciscoMula 2006, nakikipagtrabaho na sa isa’t isa ang lungsod, distritong pampaaralan, mga pribadong nagkakaloob ng pondo, mga kinatawan ng mga magulang, at mga kabalikat sa komunidad sa pamamagitan ng pangkat pang-gawain (taskforce) sa kabuuan ng lungsod na tinatawag na Tagapayong Konseho ng Afterschool para sa Lahat (Afterschool for all Advisory Council), at nang matiyak na may akses ang lahat ng mga kabataang nasa elementarya at middle school sa mga opsiyon sa afterschool. Regular na nagpupulong ang Konseho para talakayin ang polisiya sa panahon na wala sa paaralan, at nakapaglabas na ito ng ilang publikasyon, kasama na ang mga kasangkapan para makatulong sa mga nagkakaloob ng afterschool na mapahusay pa ang kalidad ng mga programa.

Para sa karagdagang impormasyon: http://sfelc.org

Page 84: Gabay sa Pagpapatala

84 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

PAArALAn PrinSiPAL EMAiL ADDrESS ADrES TELEPono FAXCity Arts & Tech High School Brianna Winn [email protected] 325 La Grande Ave. 841-2200 585-3009

Creative Arts K-8 Fernando Aguilar [email protected] 1601 Turk St. 749-3509 749-3437

Gateway High School Michael Fuller [email protected] 1430 Scott St. 749-3600 749-2716

Gateway Middle School Aaron Watson [email protected] 1512 Golden Gate Ave. 749-3600 749-2716

KIPP SF Bay Academy 5-8 Ellen Bray [email protected] 1430 Scott St. 440-4306 440-4308

KIPP Bayview Academy 5-8 Sherrye Hubbard [email protected] 1060 Key Ave. 467-2522 467-9522

Kipp SF College Preparatory Academy Caroline Gifford [email protected] 1195 Hudson Ave 745-2379

Leadership High School Beth Silbergeld [email protected] 300 Seneca Ave. 841-8910 841-8925

Life Learning Academy 9-12 Teri Delane [email protected] 651 8th St., Bldg. 229 397-8957 397-9274

Mission Preparatory School TK-5 Jane Henzerling [email protected] 75 Francis St. 508-9626

Thomas Edison Academy K-8 Olivia Lynch [email protected] 3531 - 22nd St. 970-3330 285-0527

nagkakaloob ang mga paaralang tsarter ng mga pinalawak na mapagpipiliang

pang-edukasyon sa mga magulang at mag-aaral. Puwedeng magtayo ng mga paaralang tsarter ang mga magulang, guro, at miyembro ng komunidad, at pinapatakbo ang mga ito nang may independensiya mula sa mga pampaaralang distrito/opisina ng edukasyon ng county, at nang malaya sa karamihan sa mga batas at regulasyon ng estado na sumasakop sa mga paaralan. Nakapagkaloob na ang San Francisco Unified School District ng mga tsarter sa mga sumusunod na paaralang matatagpuan sa San Francisco. Iba ang pagpapatala sa mga paaralang tsarter kung ihahambing sa pagpapatala sa SFUSD. Nag-iiba-iba ang mga pangangailangan at patakaran ng mga tsarter. Kailangang kontakin ng mga interesadong magulang ang mga prinsipal para sa espesipikong impormasyon.

MGA PinALAWAk nA MAPAGPiPiLiAnG PAnG-EDUkASyon

MGA PAArALAnG TSArTEr

Page 85: Gabay sa Pagpapatala

85Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

nAkA-BASE SA TAHAnAn nA EDUkASyonG PAnGkoMUniDADAng Naka-base sa Tahanan na

Edukasyong Pangkomunidad (Community Home-based Edu-

cation), na matatagpuan sa Room 307 sa 1350 7th Avenue, ay nagsisilbi sa mga pamilyang nasa hurisdiksiyon ng SFUSD, at naghahanap ng mga alternatibong pang-edukasyon kapalit ng regular na lunan ng silid-aralan. Naglilingkod ang programang ito sa mga mag-aaral na nasa kindergarten hanggang ika-8 grado (K-8). Kinakailangang pumasok ang mag-aaral at ang magulang/tagapan-galaga ng isang klase sa loob ng isang oras bawat linggo kasama ang guro sa tahanan (home teacher), at ang guro ng pampaaralang distrito ng SFUSD na naka-base sa tahanan. Sa karamihan sa mga kaso, ang magulang/tagapangalaga ang guro sa tahanan. Kailangang ituro sa mag-aaral ang gayon ding mga asigna-tura na itinuturo sa antas ng kanyang grado sa paaralan. Gumagamit ang mag-aaral ng mga teksbuk ng SFUSD. Matapos matugunan ang minimum na pang-araw-araw na oras para sa paggamit ng kurikulum ng distritong pampaaralan, puwedeng magdagdag ng iba pang mga asignatura at teksto ayon sa pasya ng magulang. Sa ilalim ng pag-tuturo, ng guro sa tahanan/magulang/tagapangalaga, kailangang magtrabaho ang mag-aaral sa loob ng itinatakdang

minimum na mga minuto bawat araw, batay sa grado ng mag-aaral. Puwede kayong humiling ng aplikasyon para sa Naka-base sa Tahanan na Edukasyong Pangkomunidad at interbyu mula sa guro sa pamamagitan ng pagkontak sa

415-242-5000. Ang mga dokumentong kinakailangan para sa pagtatala ay katu-nayan ng paninirahan, kopya ng Rekord para sa Pagpapabakuna, mga kopya ng lumang report kard, at mga halimbawa ng trabaho ng mag-aaral.

Page 86: Gabay sa Pagpapatala

86 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

opisina para sa

PAkikiLAHok nG MGA PAMiLyA AT koMUniDADAlam ng SFUSD na may mahalagang papel ang mga pamilya sa edukasyon ng kanilang mga anak. Umaasa rin tayo sa maraming organisasyong pangkomunidad na nagkakaloob ng mga serbisyo para lalo pang maging matagumpay ang ating mga estudyante. Tumutulong ang departamento ng Mga Paaralang Pangkomunidad at Pakikipagbalikatan sa mga Pamilya (Community Schools & Family Partnerships) sa pakikipag-ugnay para sa mga serbisyong ito, at nagkakaloob ng mga rekurso para magbahagi ng impormasyon, mahikayat, at mabigyan ng lakas ang mga pamilya sa pagtataguyod sa tagumpay ng kanilang mga anak. Nagkakaloob ang departamento ng Mga Paaralang Pangkomunidad at Pakikipagbalikatan sa mga Pamilya ng suporta sa pamamagitan ng Yunit para sa Pagsasalin at Interpretasyon (Translation & Interpretation Unit), mga Programang After School na ExCEL, programang Pakikipagbalikatan at Pagbibigay-lakas sa mga Pamilya (Family Partnerships & Empowerment), at programang Pakikipagbalikatan sa Komunidad (Community Partnerships). (Tumingin sa ibaba at sa mga pahina xxx para sa karagdagang detalye tungkol sa mga programa at serbisyong ito.)

• Nagkakaloob ang programang Pakikipagbalikatan sa mga Pamilya at Pagbibigay-lakas ng propesyonal na pag-unlad at pagsasanay para sa Mga Nakikipag-ugnay sa mga Pamilya (Family Liaisons) na nasa mga paaralan, nakikipag-ugnay para sa mga palihan at pagsasanay na para sa bagong Akademya para sa Pakikipagbalikatan sa mga Pamilya (Family Partnership Academy), at pinagtitipon-tipon ang Namumunong Pangkat para sa Pakikipagbalikatan sa mga Pamilya (Family Partnership Leadership Team) ng SFUSD. Kontakin sina: Raquel Wells at Kashina Turner Pierce, mga Tagapamahala (Managers), sa (415) 750-4500 ext 1403 o mag-email sa [email protected]

• Nakikipag-ugnay ang programang Pakikipagbalikatan sa Komunidad para sa inisyatibang Pangkomunidad na Paaralan; pinagtitipon-tipon ang Network para sa Pakikilahok ng Pamilya (Family Engagement Network), Pansamantalang Pangkat para sa LCAP (LCAP Task Force) at iba pang proseso para sa pakikilahok ng mga may pagtaya sa mga usapin (stakeholders); at nagkakaloob ng teknikal na suporta sa mga paaralan at ahensiya ng komunidad na dumaraan sa prosesong MOU ng SFUSD. Kontakin si Ruth Grabowski sa (415) 241-6185, si Stefanie Eldred sa [email protected] o ang (415) 415-750-4500 x1401; o mag-email sa [email protected]

Bukod rito, puwedeng makakuha ng suporta ang mga pamilya sa paghingi ng tulong na mabigyan ng solusyon ang mga alalahanin at malaman ang mga pasikot-sikot sa mga sistema ng SFUSD sa pamamagitan ng Opisina para sa Boses ng Pamilya (Office of Family Voice) at ng Ombudsperson (opisyal na nag-iimbestiga sa mga reklamo at namamagitan para makakuha ng solusyon) para sa Espesyal na Edukasyon (Special Education).

• Tumutulong ang Opisina para sa Boses ng Pamilya para makahanap ang mga pamilya ng mga solusyon sa mga alalahanin na hindi mabigyan ng kalutasan sa paaralan ng kanilang anak. Gumagamit kami ng Mga Gawain sa Panunumbalik (Restorative Practices) para masolusyonan ang mga alalahanin sa pamamagitan ng prosesong may kolaborasyon, at sinusuportahan ang mga magulang upang maging pamilyar sila sa proseso. Sinusunod ng aming opisina ang mga patakarang nakalarawan sa Libritong Gabay para sa mga Mag-aaral at Pamilya (Student and Family Handbook) ng SFUSD. Puwedeng makakuha ang mga pamilya ng kopya ng Libritong-Gabay sa kanilang paaralan o sa www.sfusd.edu sa ilalim ng Suporta sa Pamilya at Komunidad (Family & Community Support)/ Mga Libritong-Gabay para sa mga Magulang (Parent Handbooks). May makukuhang Form para sa mga Alalahanin (Concern Form) sa aming website sa ilalim ng Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon ng mga Pamilya (Family Resources/ Opisina para sa Boses ng Pamilya. Kontakin si: Ramon E. Martinez Flores, Tagapag-ugnay (Coordinator) sa (415) 241.6150 Email: [email protected] o si Christina Mok, sa (415) 355-7388, [email protected]

• Ang mga pamilyang may hindi pagkakasundo o reklamo ukol sa mga serbisyo sa espesyal na edukasyon para sa kanilang mga anak ay puwedeng kumontak sa Ombudsperson para sa Espesyal na Edukasyon, na si Laura Savage. Puwedeng bisitahin ng mga pamilya ang kanyang opisina sa 555 Franklin Street; tawagan siya sa 415-759-2231 o sa 415-241-6185 x3236; o mag- email sa [email protected].

555 Franklin Street, San Francisco, CA 94102

Telephone: (415) 241-6185 Fax: (415) 522-6724

Page 87: Gabay sa Pagpapatala

87Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

[libreng mga serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon]Bilang magulang/tagapangalaga, puwede kayong humiling ng mga libreng pang-indibidwal na serbisyo sa pagsasalin o interpretasyon sa inyong paaralan at/o sa departamento ng Distrito sa pamamagitan ng pagsagot sa aming form na Kahilingan para sa Tulong sa Pangunahing Wika (Primary Language Assistance Request). Maaaring kumpletuhin ang mga form na ito sa inyong

wikang pantahanan at maisauli sa pangunahing tanggapan ng inyong paaralan.Kung mayroon kayong reklamo tungkol sa mga serbisyo sa pagsasalin/interpretasyon, puwede niyong kumpletuhin ang form para sa pagrereklamo (complaint form) sa inyong wikang pantahanan, at isauli ito sa pangunahing tanggapan ng inyong paaralan. Makukuha ang

lahat ng mga form na ito sa paaralan, sa Sentral na Tanggapan ng SFUSD, at sa website na www.sfusd.eduHindi puwedeng gumamit ng mga tagasalin na hindi kuwalipikado ng distrito (kasama na ang mga mag-aaral at iba pang bata), maliban na lamang sa mga sitwasyong emergensi. Kontakin si: Lehmann Sio, Superbisor ng TIU (415) 749-3410

1. Pagbibigay-Suporta sa Matitibay na Relasyon: Mainit na tinatanggap at iginagalang ng mga paaralan ang mga pamilya, nagtatayo ng komunidad na binubuo ng mga pamilyang mula sa iba’t ibang pinagmulan at kultura, at akti-bong hinihikayat ang mga miyembro ng pamilya na bigyang-solusyon ang mga alitan at isaayos ang mga nagawang pinsala.

2. Pagtataguyod ng Interpersonal na Komunikasyon: Aktibong nagsusumikap ang mga paaralan para mapaking-gan ang mga pamilya. Malinaw ang mga proseso ng komunikasyon sa mga pamilya at hinihikayat ang pakikipagpali-tan ng impormasyon at mga perspektiba.

3. Pagkakapit-bisig tungo sa pagkatuto: Hinihikayat at binibigyan ng suporta ang mga pamilya para lumahok sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa tahanan at sa paaralan.

4. Pagpapahalaga sa Pagkakaiba-iba: Iginagalang at pinagtitibay ng mga paaralan ang kahalagahan ng iba’t ibang kultura, pinagmulan, at istrukturang pampamilya ng mga mag-aaral. Nagpapakita at nagtataguyod ang paaralan at mga kawani ng distrito ng kaalamang pangkultura.

5. Pagsasalita para sa bawat Mag-aaral: Binibigyang-lakas ang mga pamilya para itaguyod ang kanilang mga anak at iba pang bata, at nang matiyak na tinatrato nang pantay-pantay ang mga mag-aaral at mayroon silang makatarun-gang akses sa mga oportunidad sa pag-aaral.

6. Pagbabahagi ng Kapangyarihan at Pagkakaroon ng Papel sa Paggawa ng mga Desisyon: Hinihikayat at binibigyang-kapangyarihan ang mga pamilya na lumahok sa mga pormal at impormal na istruktura para sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang mga anak, sa mga paaralan at sa distrito.

7. Pagkonekta sa mga Pamilya sa mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon sa Komunidad: Ang mga istrukturang bukas sa mga pamilya ay nagkakaloob ng akses sa mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon, at ng mga serbisyo sa komunidad

[Mga Pamantayan para sa Paghikayat at Pagbibigay-lakas sa mga Pamilya ng SFUSD]

Page 88: Gabay sa Pagpapatala

88 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

[Mga oportunidad para sa pamumuno ng magulang at pamilya]

Inaanyayahan ang lahat ng mga pamilya na lumahok sa mga sumusunod na oportunidad para sa pamumuno sa kanilang mga paaralan o para sa distrito:

• Konseho ng Paaralan (School Site Council, SSC): Ang lahat ng paaralan ay may SSC, na siyang gumagabay sa proseso ng pagpaplano sa paaralan, at nang matiyak na tinutugunan ng plano ang mga pangangailangan ng lahat ng mga estudyante. Kailangang hindi bababa sa kalahati ang mga magulang/kapamilya na mga miyembro ng SSC.

• Tagapayong Komite ng mga Mag-aaral ng Ingles (English Learner Advisory Committee, ELAC): Bawat paaralan na may 21 o higit pang Mag-aaral ng Ingles (English Learner) ay kailangang magkaroon ng ELAC. Papel ng ELAC na pagpayuhan ang prinsipal at ang Konseho ng Paaralan (SSC) sa mga programa at serbisyo para sa mga Mag-aaral ng Ingles.

• Tagapayong Konseho ng Paaralan (School Advisory Committee, SAC): Ang mga paaralan na tumatanggap ng pondong pederal o pang-estado para sa mga mag-aaral na mula sa mga pamilyang mababa ang kita ay kailangang magkaroon ng SAC. Nagkakaloob ang SAC ng payo sa prinsipal at sa Konseho ng Paaralan kung paano matutugunan ng plano ng paaralan ang mga pangangailangan ng mga estudyanteng mula sa mga pamilyang mababa ang kita.

• Konsehong Tagapayo ng mga Magulang na Afrikano Amerikano (African American Parent Advisory Council): Ang komiteng ito sa kabuuan ng distrito ay isang porum para sa mga magulang at tagapangalaga ng mga batang may mga ninunong Arikano, at nang matugunan ang mga usapin hinggil sa pagtatamo ng akademikong tagumpay ng mga mag-aaral na Afrikano Amerikano. Nagkakaloob ang AAPAC ng mga oportunidad sa mga pamilya na magkaroon ng koneksiyon sa isa’t isa, magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa mga programa at serbisyo ng distrito at pagtibayin ang mga kakayahan para sa pagtataguyod ng mga ipinapaglaban. Maraming paaralan ang bumubuo na rin ng mga pangkat para sa pag-uugnay ng mga pamilyang Afrikano Amerikano

• Tagapayong Komite ng Distrito para sa mga Mag-aaral ng Ingles (District English Learner Advisory Committee, DELAC): Iniimbita ang bawat ELAC na magpadala ng mga kinatawan sa DELAC. Nagkakaloob ang DELAC ng mga rekomendasyon sa Distrito sa mga paraan kung paano mapahuhusay pa ang mga programa at serbisyo para sa mga Mag-aaral ng Ingles

• Tagapayong Komite ng Komunidad para sa Espesyal na Edukasyon (Community Advisory Committee for Special Education, CAC-SPED): Itinatakda ng batas pang-estado sa bawat distrito na magkaroon ng Tagapayong Komite ng Komunidad para sa Espesyal na Edukasyon. Ipinaglalaban ng CAC ang mga epektibong programa at serbisyo para sa Espesyal na Edukasyon, at pinagpapayuhan ang Lupon ng Edukasyon sa mga polisiya kaugnay ng mga serbisyo para sa Espesyal na Edukasyon. Hindi bababa sa kalahati sa mga miyembro ng CAC ay mga magulang/kapamilya.

• Tagapayong Komite ng mga Magulang para sa Edukasyon ng mga Indian (Indian Education Parent Advisory Committee): Nagpupulong buwan-buwan ang Indian Ed PAC para makatulong sa pagtukoy sa mga tunguhin ng Programa para Edukasyon ng mga Indian, at nagpapayo tungkol sa pamamahagi ng mga pondo para sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng Programa.

• Tagapayong Komite ng mga Magulang (Parent Advisory Council, PAC): Nilikha ang PAC ng Lupon ng Edukasyon para maisama ang mga magulang sa proseso ng paggawa ng mga desisyon ng distrito. Aktibong nakikipag-ugnay ang mga miyembro ng PAC sa mga pamilya para sa mga talakayan tungkol sa mga polisiya ng distrito, at para katawanin ang mga alalahanin ng mga magulang sa mga lider ng distrito.

Para makisangkot: Kontakin ang punong-guro (principal) ng inyong paaralan o tawagan ang Opisina para sa Pakikipagbalikatan at Pagbibigay-lakas sa mga Pamilya (Office of Family Partnerships and Empowerment) ng SFUSD sa 415-750-4500, ext. 1403

Page 89: Gabay sa Pagpapatala

89Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

SFUSD Office of Family VoiceTel. 415-241-6150555 Franklin Street, 1st FloorSan Francisco, CA 94102

opisina para sa Pakikipagbalikatan at Pagbibigay-lakas sa mga Pamilya (Office of Family Partnerships and Empowerment) ng SFUSDTel. 415-750-4500, ext. 140320 Cook St. @ Geary Ave.San Francisco, CA 94118

Tagapayong Konseho ng mga Magulang na Afrikano Amerikano (African American Parent Advisory Council)Tel. 415-241-6121555 Franklin St.San Francisco, CA 94102

SFUSD indian Education ProgramTel. 415-517-4573Email: [email protected] Housed at Sanchez Elementary School,325 Sanchez St. Bungalow 2

SFUSD Migrant Education ProgramTel. 415-828-7180Email: [email protected] High School, Room 1013750 18th Street, San Francisco CA 94114

Special Education OmbudspersonTel. 415-241-6185555 Franklin St.San Francisco, CA 94102

Community Advisory Committee for Special EducationEmail: [email protected]

Parent Advisory Council to the Board of EducationTel. (415) 355-2201Email: [email protected]

Tagapayong Komite ng Distrito para sa mga Mag-aaral ng Ingles (District English Learner Advisory Committee)www.sfusd.edu/delac

MGA MAGAGAMiT nA konTAk

Parent Teachers Association – (PTA/PTSA)Tel. 415-241-6048 Email: [email protected]

Coleman Advocates for Children and YouthTel. 415-239-0161 www.colemanadvocates.org459 Vienna StreetSan Francisco, CA 94112

Parents for Public Schools (PPS SF)Tel. 415-861-7077 Email: [email protected] 18th StreetSan Francisco, CA 94110

San Francisco Education Fund- School Volunteer ProgramTel. 415-695.5400Email: info@ sfedfund.orgwww.sfedfund.org2730 Bryant Street, Second FloorSan Francisco, CA 94110

Support for Families of Children with DisabilitiesTel. 415-282-7494Email: [email protected] Mission Street, 7th FloorSan Francisco, CA 94103

Page 90: Gabay sa Pagpapatala

90 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

MGA SErBiSyo SA ESPESyAL nA EDUkASyon

Sino ang Tumatanggap ng mga Serbisyo para sa Espe-syal na Edukasyon? Ano ang Programang Pang-indibidw-al na Edukasyon (individual Education Program, IEP)? Ang mga bata na natukoy na may kapansanang nagdudulot ng masa-mang epekto sa kanilang edukasyon ay posibleng mapagpasyahan na kuwalipikado para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon sa pamamagitan ng Programang Pang-Indibidwal na Edukasyon (IEP). Binubuo ang planong pang-edukasyon na ito ng isang pangkat kung saan kasama ang mga magulang/tagapatnubay, guro, administrator at iba pang nagbibigay ng serbisyo sa espesyal na edukasyon, Posibleng makasama sa IEP ang espesyalisado na akademikong pagtuturo, kaugnay na mga serbisyo, paggamit ng karagdagang pantulong at serbisyo, akomodasyon at modipikasyon sa kurikulum, at iba pang malalawak na serbisyo na isa-isang dinisenyo upang magkaloob ng benepisyong pang--edukasyon. Kung sa tingin ninyo, posibleng kailanganin ng inyong anak ang mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon, pakikontak ang Pag-eeksamen at Pagtatasa (Screening and Assessment) sa 415-759-2222. May makukuha ring karagdagang impormasyon sa website ng Espesyal

na Edukasyon sa <http://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/special-education/overview.html>.

Ano ang Proseso ng Aplikasyon para sa Mga Estudyanteng may Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon?Ang mga estudyanteng may IEP ay kailangang magsumite ng aplikasyon para sa pagpapatala kung totoo ang isa sa mga sumusunod na sitwasyon:

• Mga bagong estudyante sa SFUSD

• Mga estudyanteng nasa gradong transisyonal at kailangan ng bagong puwesto o pagtatalaga para sa susunod na taong pampaaralan (Pre-K, Transisyonal na Kindergarten, ika-5 o ika-8 na grado, at mga papasok sa mga serbisyong transisyonal para sa mga estudyanteng edad 18 hanggang 22)

• Mga estudyanteng nasa di-transisyo-nal na grado na gustong lumipat sa ibang paaralan sa susunod na taon

• Kasalukuyang mga estudyante sa SFUSD na may kamakailang pagbabago sa naibibigay na serbisyo sa espesyal na edukasyon (i.e. ang hiwalay na klase ay tinukoy na ngayon sa IEP)

Ang parehong form (sinasagutang papel)

sa aplikasyon ay ginagamit ng lahat ng estudyanteng nag-aaplay para sa akademikong taon na 2017-2018. Ang mga pamilyang may mga estudyante na kailangan ng mga serbisyo sa espesyal na edukasyon ay dapat na:• Markahan ang kahon sa aplikasyon

na nagsasabing ang inyong anak ay mayroong IEP

• Ilakip ang kopya ng pinakabagong IEP sa iyong aplikasyon (kung mayroon)

• Pag-aralan ang listahan ng Mga Opsiyon sa Pagtanggap ng Serbisyo sa ibaba upang malaman kung aling paaralan ang makatutugon sa pan-gangailangan ng inyong anak (ayon sa itinatakda ng IEP, ) at kumpltuhin ang listahan ng mga pinipiling paaralan.

• Makipag-usap sa isang Tagapayo ng EPC para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Espesyal na Edukasyon

• Konsultahin ang seksiyon nitong Gabay kaugnay ng mga detalye sa mga polisiya, proseso, at mahahalag-ang petsa sa pagpapatala

Mangyaring pansinin na anumang pagbabago sa mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon ay kailangang magawa sa tulong ng pangkat IEP at gawing pinal sa IEP. Hindi mapoproseso ng EPC ang mga kahilingan sa mga pagbabago sa serbisyo.

Anong Tulong ang Maibibigay sa Pamilya sa Pagkumpleto ng Proseso sa Pagpapatala?Matutulungan ng mga Tagapayo ng Espesyal na Edukasyon sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusy-ong Pang-Edukasyon (Educational Place-ment Center, EPC) ang mga magulang/tagapangalaga ng mga batang may mga pangangailangan sa espesyal na edukasyon sa buong proseso ng pagpapatala, bago man ang kanilang anak sa SFUSD o dati nang pumapasok sa isang paaralang SFUSD. Ang EPC ay matatagpuan sa 555 Franklin Street (sa McAllister) sa Silid 100, at bukas mula Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 4:30 p.m. Iminumungkahing makipagkita sa isang tagapayo para sa pagbibigay ng puwesto sa Espesyal

Page 91: Gabay sa Pagpapatala

91Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Paano Dumadaloy ang Proseso ng Pagbibigay ng Puwesto sa Mga Estudyan-teng May Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon?Pag-aaralan, titiyakin ang nilalamang impormasyon, at ipoproseso ng pangkat para sa Espesyal na Edukasyon ng EPC ang lahat ng aplikasyon para sa mga estudyanteng may IEP. Bilang bahagi ng proseso ng beripikasyon, titiyakin ng mga tagapayo ng EPC na natutugunan ng mga nakalista na gustong paaralan sa form ng aplikasyon ang mga pan-gangailangan ng aplikante, ayon sa pagkakalarawan sa IEP. Lalahok ang mga estudyanteng may IEP sa proseso ng pagbibigay ng puwesto sa mag-aaral, kung saan gaganap ng papel ang pagpili ng magulang, kapasidad ng paaralan, at mga tie-breaker (na naka-detalye sa ibang bahagi ng Gabay sa Pagpapa-enroll na ito) sa pagdedesisyon ng bawat puwesto ng mga estudyante, kapag mas marami ang mga kahilingan kaysa sa makukuhang espasyo.

Lalahok din ang mga estudyanteng mangangailangan ng Hiwalay na Klase o Separate Class (na kilala rin bilang Klase para sa Espesyal na Edukasyon o Special Day Class) para sa malaking bahagi ng araw ng pagtuturo, o iba pang espesy-alisadong serbisyong hindi nakukuha sa lahat ng paaralan, sa proseso ng pag-bibigay ng puwesto sa mga mag-aaral para mabigyan ng puwesto sa pangkat ng mga paaralan na makapagbibigay ng serbisyong itinatalaga ng kanilang IEP. Muli, pinagpapasyahan ang paaralang itatalaga batay sa pagpili ng magulang, kapasidad ng paaralan at mg tie-breaker (ayon sa pagkakadetalye sa Gabaya sa Pagpapa-enroll) kapag mas marami ang mga kahilingan kaysa sa makukuhang espasyo.

Magreresulta sa alok ng puwesto sa paaralan ang pagkumpleto ng proseso ng aplikasyon ayon sa mga takdang panahon. Magreresulta ang lahat ng mga pagbibigay ng bagong puwesto sa espesyal na edukasyon sa 30-araw na pansamantalang puweste, na pag-aaralang muli ng pangkat IEP para tiyakin na natutugunan ang mga

Ano-ano ang mga Uri ng Hiwalay na mga Klase (Separate Classes) at Saan Matatagpuan ang mga Ito? Bagamat hindi iniaalok ang mga Hiwalay na Klase sa bawat paaralan, sinisikap ng SFUSD na maialok ang mga espesyali-sadong serbisyong ito nang nakakalat sa iba’t ibang bahagi ng kabuuan ng lungsod. Nakabatay ang mga uri ng mga Hiwalay na Klaseng iniaalok sa mga sumusunod na magkakaparehong pangangailangan para sa edukasyon:

• Kaunti/Katamtaman

• Kaunti/Katamtaman nang may Pokus sa Autismo

• Katamtaman/Malala

• Katamtaman/Malala nang may Pokus sa Autismo

• Bingi at Nahihirapan sa Pandinig

• Mga Serbisyo para sa Estudyante na may Emosyonal na Pagkaligalig

• Access/Transisyon (para sa mga Mga Katamtaman/Malala na estudyante na nasa edad 18-22)

Tinutukoy ng mga listahan at mapa, na ipinagkakaloob sa mga pahina 96-103 ng gabay na ito ang mga paaralang SFUSD na nag-aalok ng mga Hiwalay na Klase para sa akademikong taon 2017-18. Puwedeng magbago ang listahan ito dahil sa pagtugon sa mga nag-iiba-ibang pangangailangan para sa kapasidad; pakitingnan muli ang online na website ng EPC bago niyo kumpletuhin ang inyong aplikasyon, at nang makakuha ng pinakabagong impormasyon.

Kailangang pag-aralan muli ng mga magulang/tagapatnubay ang IEP ng kanilang anak upang mapagdesisyunan kung magtatakda ng Espesyal na Klase, at nang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang anak, at kung anong uri ng Hiwalay na Klase ang nakasaad sa IEP.

na Edukasyo,n ngunit hindi naman ito kailangang-kailangan. Tumawag sa EPC sa 415-355-6995 para sa pakikipagkita.

Ano ang Mga opsiyon sa Pagbibigay ng Puwesto para sa Mga Estudyanteng Mabibigyan ng Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon?Puwedong pumasok at mabigyan ng edukasyon ang mga estudyanteng may kapansanan sa paaralan na talagang papasukan niya wala man siyang kapansanan. Dahil pinagpapasyahan ang alok ng puwesto sa SFUSD sa pama-magitan ng proseso ng pag-aaplay para sa pagpapa-enroll (enrollment application process), kailangang kumple-tuhin ng mga pamilyang may anak na tumatanggap ng mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon ang aplikasyon para sa pagpapa-enroll ng SFUSD, kasama na ang pagpili ng mga gustong paaralan, sa loob ng mga tinukoy na takdang panahon ng pagpupuwesto.

Ang mga estudyanteng may mga pan-gangailangan sa espesyal na edukasyon at may IEP na nagsasaad na gugugulin ng estudyante ang mas malaking bahagi ng araw ng pagtuturo sa klasrum para sa pangkalahatang edukasyon (general education) ay puwedeng mabigyan ng serbisyo sa anumang paaralan sa SFUSD. Gayon pa man, hindi nakukuha sa lahat ng paaralan ang ilang serbisyo na lubos na espesyalisado para sa mga partikular na kapansanan na mas kaunting bata ang mayroon.

Kapag napagpasyahan ng pangkat IEP ng estudyante na isang hiwalay na klasrum para sa espesyal na edukasyon para sa 50% o higit pa ng araw ng pagpasok (na kilala rin bilang Klase para sa Espesyal na Edukasyon o Special Day Class), ang Kapaligirang Pinaka-hindi Re-striktibo (Least Restrictive Environment, LRE), malilimitahan ang mga opsiyon para sa pagpapa-enroll sa mga paaralan na nag-aalok ng ganoong partikular na pangkat ng mga espesyalisadong serbisyo at suporta. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga opsiyon sa pagkuha ng puwesto, pakitingnan ang karagdagang impormasyon na nasa pahina 94, sa seksiyon na pinamagatang Ano ang mga Opsiyon sa Paghahatid ng Serbisyo para sa mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon?

Page 92: Gabay sa Pagpapatala

92 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

pangangailangang pang-edukasyon ng estudyante sa bagong paaralan kung saan siya itinalaga. Kailangang asahan ng mga magulang/tagpatnubay ang paglahok sa pulong na para sa IEP para sa Paglipat (Transition IEP). Sakaling magkaroon ng hindi pagkakasundo, papalitan ng mga lugar na natukoy sa IEP ang mga alok ng puwesto na ginawa sa pamamagitan ng proseso ng pag-bibigay ng puwesto sa mga mag-aaral.

Posibleng gustuhin ng mga pamilyang hindi nakatanggap ng puwestong gusto nila na lumahok sa iba pang panahon ng pagbibigay ng puwesto, kagaya ng Pagbibigay ng Puwesto sa Mayo (May placement period), Pangkat ng mga Naghihintay Makapasok sa Agosto (August Waiting Pool) o sa proseso ng pag-apela sa mga kadahilang medikal o kagipitan ng pamilya. Puwedeng isumite ng mga pamilyang ito ang kanilang kahilingan ayon sa mga mahahalagang petsa na nakalista sa Gabay sa Pagpa-paenroll.

Tutulungan ng EPC ang mga estudy-anteng may pangangailangan para sa espesyal na edukasyon at papasok sa SFUSD nang wala sa mga regular na panahon ng pagpapa-enrol ayon sa pagkakapaliwanag sa gabay na ito, sa pagpili ng mga makukuhang paaralan na tumutugon sa mga pangangangailang pang-edukasyon ng estudyante, batay sa alok na libre at naaangkop na pampub-likong edukasyon na nakabalangkas sa kasalukuyang IEP.

kArAGDAGAnG IMPORMASYON: Ano ang mga opsiyon sa Pagbibigay ng Serbisyo para sa Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon?Inilalarawan ng mga Opsiyon para sa Paghahatid ng Serbisyo na nakalarawan sa ibaba ang mga pangunahing lugar kung saan inihahatid ang mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon.

• Pangkalahatang Edukasyon

• Mga Kaugnay na Serbisyo

• Mga Serbisyo ng Espesyalista sa Mapagkukunan ng Tulong at Impor-masyon (Resources Specialist Services)

• Hiwalay na Klase

Nag-iiba=iba ang proseso ng pagbibigay ng puwesto sa estudyante batay sa mga serbisyong kinakailangan upang matugunan ang mga pangangailangang pang-edukasyon ng bata at ang tagal ng panahon na ginugugol ng estudyante sa lugar para pangkalahatang edukasyon. Dahil hindi nakukuha ang lahat ng opsiyon sa bawat paaralan, nakabatay ang proseso ng pagpapa-enroll sa mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon sa Opsiyon para sa Paghahatid ng Serbisyo (Service Delivery Option), ayon sa pasya ng pangkat IEP.

Pangkalahatang EdukasyonAng mga estudyanteng tumatanggap ng mga serbisyo sa espesyal na edukasyon sa pangkalahatang edukasyon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga naaangkop na akomodasyon, mo-dipikasyon, at/o karagdagang tulong at suporta, ayon sa itinatakda ng kanilang IEP, ay inilalagay sa pangkalahatang edukasyon buong araw. Ang pangkat IEP ang nagdedesisyon ukol sa mga serbisyo at/o suporta na siyang makapagbibigay sa estudyante ng pang-edukasyong benepisyo. Puwedeng makuha ang opsyong ito para sa paghahatid ng serbisyo sa bawat paaralang K-12. Puwedeng ilista ng mga magulang/tagapatnubay na may estudyanteng Pangkalahatang Edukasyon (General Educatiion) ang Opsiyon para sa Pagha-hatid ng mga Serbisyo ang anumang paaralan sa kanilang aplikasyon.

Mga Kaugnay na SerbisyoDinisenyo ang Mga Kaugnay na Serbisyo (Related Services) para magkaloob ng mga espesipiko at espesyalisadong interbensiyon kung kinakailangan para makinabang ang estudyante mula sa kanyang instruksiyonal na programa. Ibinibigay ang Mga Kaugnay na Serbisyo ng may kredensiyal o lisensiyadong espesyalista sa pangkalahatang edu-kasyon o pang-hiwalay na edukasyon na lugar o klasrum. Puwede ring ibigay ang mga serbisyo ng instructional aide (katuwang sa pagtuturo) na may espesipikong pagsasanay o iba pang ser-tipikadong kawani sa ilalim ng direksiyon ng espesyalista. Kasama sa Mga Kaugnay na Serbisyo ang mga sumusunod, pero hindi nalilimitahan sa mga ito:

• Mga Serbisyo sa Pananalita at Wika

• Mga Serbisyo sa Pandinig

• Pandagdag at Alternatibong Komuni-kasyon

• Oryentasyon at Mobilidad

• Mga Serbisyo sa Paningin

• Adaptibong Edukasyong Pisikal

• Okupasyonal na Therapy

• Pisikal na Therapy

• Asistibong Teknolohiya

• Pagpapayo at Mga Serbisyo para sa Kalusugan ng Isip

• Edukasyong Bokasyunal at Pagpa-paunlad ng Karera

Ang mga estudyanteng nangangailan-gan lamang ng Mga Kaugnay na Serbisyo ay itinatalaga sa pangkalahat-ang edukasyong klase para sa kalakhan ng kanilang klase sa paaralan. Ang Mga Kaugnay na Serbisyo ay makukuha sa bawat paaralang K-12. Ang Mga Magulang/Tagapangalaga na ang anak ay nangangailangan lamang ng Mga Kaugnay na Serbisyo ay maaaring maglista ng alinmang paaralan sa kanilang aplikasyon sa pagpapatala.

Page 93: Gabay sa Pagpapatala

93Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Mga Serbisyo ng Espesy-alista sa RekursoAng Mga Serbisyo ng Espesyalista sa Rekurso ay ibinibigay sa mga estudyan-teng may anumang pagka-karapat-dapat na nakatalaga sa pangkalahatang edukasyong klase para sa kalakhan ng kanilang araw sa klase. Bawat estudyante ay nakatakda sa isang may kredensiyal na guro ng espesyal na edukasyon (kilala rin bilang Espesyalista sa Edukasyon) bilang tagapangasiwa ng kaso. Ang guro ng espesyal na edukasyon ay nagbibigay ng mga serbisyong saklaw ng pang-kalahatang edukasyong klase at/o sa isang hiwalay na edukasyon, kapwa sa indibidwal o maliit na pangkat. Naka-pokus ang Mga Serbisyo ng Espesyalista sa akomodasyon ng isang estudyante sa pangkalahatang edukasyon at/o sa pagbibigay ng direktang Espesyalisa-dong Akademikong Instruksiyon upang suportahan ang estudyante sa paglinang ng mga kakayahang kailangan upang magtagumpay sa pangkalahatang edu-kasyon at akses sa susing kurikulum. Ang Opsiyon sa Pagbibigay ng Serbisyong ito ay makukuha sa bawat paaralang K-12. Ang Mga Magulang/Tagapangalaga na ang Opsiyon sa Pagbibigay ng Serbisyo ng kanilang anak ay hinihingi ang Mga Serbisyo ng Espesyalista ay maaaring maglista ng alinmang paaralan sa kanilang aplikasyon sa pagpapatala.

Hiwalay na Klase (kilala rin bilang Klase sa Espesyal na Edukasyon o Special Day Class [SDC])Mas may restriksiyong lugar ang mga hiwalay na klase (separate classes) at nagkakaloob ng mga serbisyo sa mga estudyante na mas intensibo ang mga pangangailangan at dapat 51% nasa klasrum para sa espesyal na edukasyon ang kanilang araw para makabuluhan ang maging pakinabang sa pagtuturo. Nakatalaga ang mga estidyante sa may kredensiyal na guro sa espesyal na edukasyon at mga klasrum para sa iba’t ibang grado (multi-grade classrooms) ayon sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Nakikipagkolaborasyon ang mga guro sa espesyal na edukasyon sa mga gura sa klasrum para sa pangkalahatang edukasyon at sa pangkat IEP upang magplano ng mga serbisyo at magbigay ng instruksiyon sa pinakaposibleng least restrictive environment (kapaligiran kung saan pinagsasama ang mga may kapansanan at walang kapansanan). Pangunahing tuon ng instruksiyon ang pag-access sa mga panlahat na batayang akademikong pamantayan (common core academic standards) sa pamamagitan ng mga akomodasyon at/o modipikasyon at mga espesyalisadong stratehiya sa pagtuturo na tumutugon sa mga indibidwal na pangangailangan ng mga estudyante. Ang mga estudyanteng ginugugol ang malaking bahagi ng araw para sa pag-tuturo sa Hiwalay na Klase ay puwede ring gugulin ang bahagi ng araw na iyon sa klasrum para sa pangkalahatang edukasyon, ayon sa pagdedesisyon ng pangkat IEP. Hindi nag-aalok ng Mga Hiwalay na Klase sa lahat ng paaralan. Nakalista sa mga pahina 96-97 ang mga uri at lokasyon ng Mga Hiwalay na Klase na iniaalok. Puwedeng magbago ang listahan na ito bilang tugon sa nag-iiba-ibang kinakailangan para sa kapasidad; pakitingnan muli ang online website ng EPC bago kumpletuhin ang inyong aplikasyon para makakuha ng pinakabagong impormasyon.

Mangyaring hanapin ang karagdagang impormasyon para sa mga pamilya sa aming website sa Special Edukasyon sa www.sfusd.edu, sa ilalim ng tab ng “Departments” sa aming home page. Higit na alamin ang mga proseso sa pagpapatala sa www.sfusd.edu/enroll

Page 94: Gabay sa Pagpapatala

94 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

Mga Hiwalay na klase para sa Lahat ng Karapat-dapat (cross-categorical o puwedeng pagsamahin ang may mga kapansanan sa iba’t ibang larangan) na kaunti/katamtaman ang kapansanan Stevenson, R. L. (782) TK Buena Vista Horace Mann (618) K to 5Clarendon (478) K to 5Drew, Dr. Charles (507) K to 5Hillcrest (614) K to 5Key, Francis Scott (544) K to 5Longfellow (691) K to 5Miraloma (722) K to 5Parks, Rosa (786) K to 5Peabody, George (569) K to 5Revere, Paul (760) K to 5Stevenson, R. L. (782) K to 5Aptos (431) 6 to 8Denman, James (632) 6 to 8Everett (529) 6 to 8Francisco (546) 6 to 8Giannini, A. P. (404) 6 to 8Hoover, Herbert (607) 6 to 8King, Dr. Martin L. Jr. (710) 6 to 8Lick, James (634) 6 to 8Marina (708) 6 to 8Presidio (778) 6 to 8Roosevelt, Theodore (797) 6 to 8 Visitacion Valley (868) 6 to 8Academy of Arts & Sciences (832) 9 to 12Balboa (439) 9 to 12Burton, Philip & Sala (764) 9 to 12Galileo (559) 9 to 12International Studies Academy (624) 9 to 12June Jordan (757) 9 to 12Lincoln, Abraham (405) 9 to 12Lowell (697) 9 to 12 Marshall, Thurgood (853) 9 to 12Mission (725) 9 to 12O’Connell, John (651) 9 to 12Ruth Asawa San Francisco SOTA (815) 9 to 12Wallenberg (785) 9 to 12Washington, George (571) 9 to 12

Mga Hiwalay na Klase na Nakatuon sa kaunti/katamtaman ang autismoGarfield (562) K to 5 Jefferson (644) K to 5 Lakeshore (670) K to 5Miraloma (722) K to 5Sherman (823) K to 5 Everett 6 to 5Giannini, A. P. (404) 6 to 8Roosevelt, Theodore (797) 6 to 8 Lowell (697) 9 to 12

Mga Hiwalay na klase para sa Lahat ng Karapat-dapat (cross-categorical o puwedeng pagsamahin ang may mga kapansanan sa iba’t ibang larangan) na katamtaman/malala ang kapansanan Tule Elk Park Early Edu. School (860) TKAlvarado (420) K to 5 Fairmount (537) K to 5Key, Francis Scott (544) K to 5Lawton (676) K to 8 Sanchez (816) K to 5 Sunnyside (842) K to 5Denman, James (632) 6 to 8 Everett (529) 6 to 8 Giannini, A. P. (404) 6 to 8 Lawton (676) K to 8 Marina (708) 6 to 8 Presidio (778) 6 to 8 Visitacion Valley (868) 6 to 8 Balboa (439) 9 to 12 Burton, Philip & Sala (764) 9 to 12 Galileo (559) 9 to 12June Jordan (757) 9 to 12 Lincoln, Abraham (405) 9 to 12 Lowell (697) 9 to 12 Mission (725) 9 to 12 Washington, George (571) 9 to 12

Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services) ng SFUSDHiwalay na Listahan ng mga Klase para sa Akademikong Taon 2016-17

Mga Grado: TK, K-12, at Transisyon

Page 95: Gabay sa Pagpapatala

95Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services) ng SFUSDHiwalay na Listahan ng mga Klase para sa Akademikong Taon 2016-17

Mga Grado: TK, K-12, at TransisyonMga Hiwalay na Klase na Nakatuon sa katamtaman/malala ang autismoAlamo (413) K to 5 Glen Park (575) K to 5 Grattan (589) K to 5 Starr King (838) K to 5 Sunset (750) K to 5 Yick Wo* (801) K to 5*Aptos (431) 6 to 8 Francisco (546) 6 to 8 Giannini, A. P. (404) 6 to 8 Lincoln, Abraham (405) 9 to 12 Lowell (697) 9 to 12 Mission (725) 9 to 12

May espesyalisasyon ang Yick Wo sa Discrete Trials (pamamaraan ng pagtuturo sa pamamagitan ng mga hakbang na pinasimple at may istruktura) at mga stratehiya sa alternatibong komunikasyon para sa mga mag-aaral na hindi verbal (may kakulangan sa paggamit ng mga salita).

Mga Espesyal na Klaseng Pang-araw (Special Day Classes) na may Pagtuon sa mga Serbisyo sa Pagkabahalang Emosyonal (Services for Emotional Disturbance) Feinstein, Dianne (539) K to 5Flynn, Leonard (680) K to 5Taylor, E.R. (513) K to 5Tenderloin (859) K to 5Denman, James (632) 6 to 8Francisco (546) 6 to 8Hoover, Herbert (607) 6 to 8Lick, James (634) 6 to 8Presidio (778) 6 to 8 Balboa (439) 9 to 12 Galileo (559) 9 to 12Lincoln, Abraham (405) 9 to 12Marshall, Thurgood (853) 9 to 12Mission (725) 9 to 12Washington, George (571) 9 to 12

Mga Hiwalay na Klase na may Pagtuon sa mga Serbisyo para sa Pagkabingi at Kapansanan sa Pandinig (Services for Deafness and Hearing Impairment)Chavez, Cesar (603) K to 5 (Total

Communication)Lafayette (664) K to 5 (Auditory/Oral)Presidio (778) 6 to 8Bukod sa mga paaralan sa itaas na nag-aalok ng mga Hiwalay na Klase, ang Claire Lilienthal ay isa ring paaralang K-8 na may mga modipikasyong acoustical (nakapagpapahusay sa tunog) sa mga pasilidad nito.

Mga Hiwalay na Klase sa Pag-akses sa Komunidad at Transisyon (Community Access & Transition, CAT)Balboa (439)Burton, Philip & Sala (764)Galileo (559)Lowell (697)Marshall, Thurgood (853)Mission (725)O’Connell, John (651)The ARC (815)Transition Training CenterWallenberg (785)

Puwede pang magbago ang listahan na ito dahil sa nag-iiba-ibang kinakailangan para sa kapasidad; mangyaring pag-aralan ang EPC website online bago kumpletuhin ang inyong aplikasyon para makakuha ng pinakabagong impormasyon.

Page 96: Gabay sa Pagpapatala

96 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

MGA SErBiSyo SA ESPESyAL nA EDUkASyon SA MGA UnAnG TAon nG PAGkABATA (EArLy CHILDHOOD) Nagsisimula ang pagpapa-enrol sa mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon sa Unang mga Taon ng Pagkabata sa isang Pagsusuri (Assessment). Para sa mas detalyadong impormasyon, pakibisita ang website ng Espesyal na Edukasyon sa sumusunod na link: http://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/special-education/pre-school-special-education-services.htmlNakabatay ang impormasyon para sa mga serbisyo sa pagsusuri sa edad ng inyong anak. • Para sa mga mag-aaral na edad 3 hanggang 5, kontakin ang Yunit para sa Pagtanggap sa Pre-School (Pre-school

Intake Unit) ng SFUSD sa (415) 401-2525.• Para sa mga bata na may edad na kapapanganak pa lamang hanggang sa 3 taong gulang, kontakin ang Rehiyunal

na Sentro (Regional Center) ng Golden Gate sa 1-888-339-3305.

Service Delivery Options for Early ChildhoodTInilalarawan ng Mga Opsiyon sa Paghahatid ng Serbisyo na nakalista sa ibaba ang mga pangunahing lunan kung saan ipinagkakaloob ang mga serbisyo sa espesyal na edukasyon sa mga sanggol, mga batang 1 hanggang 3 taong gulang (toddlers), at mga mag-aaral na pre-school. . Maagang Pagsisimula (sanggol hanggang 36 buwan): Nagkakaloob ang Programa para sa Maagang Pagsisimula ng SFUSD ng mga serbisyong nakasentro sa pamilya sa mga pamilya at kanilang mga anak, mula sa kapapanganak pa lamang na sanggol hanggang sa mga batang 36 buwan, at may low-incidence disability (mas mababa sa 1% ang bilang ng may ganitong uri ng malalang kapansanan) -- pagdinig, biswal na kapansanan o malalang orthopedic (may kinalaman sa masel, joints o hugpungan, buto, litid) na kapansanan, o kombinasyon ng mga ito.

Mga Kaugnay na Serbisyo: Dinisenyo ang mga kaugnay na serbisyo para tugunan ang mga espesipiko at espesyalisadong interbensiyon kung kinakailangan para makinabang ang mga mag-aaral sa kanilang kapaligiran. Ipinagkakaloob ang mga serbisyo ng isang lisensiyado o may mga kredensiyal na espesyalista, o ng katuwang (instructional aide) na may tiyak na pagsasanay, at kumikilos sa ilalim ng direksiyon ng espesyalista. Maaaring kasama sa mga serbisyong ito ang terapi sa pananalita at wika, pisikal na terapi, okupasyonal na terapi, mga serbisyo sa paningin, oryentasyon at kakayahang kumilos (mobility), pangangalaga ng may kakayahan(nursing), mga serbisyo sa pagdinig (audiological) at mga serbisyo sa kalusugan ng isip (mental health).

Pre-school na Sentro ng Wika (Language Center): Nagkakaloob ang mga Espesyalista sa Pananalita at Wika (Speech and Language Specialists) ng terapi sa mga karapat-dapat na batang pre-school; at ginagawa ito sa pangkalahatan sa maliliit na grupo na matatagpuan sa mga paaralan ng SFUSD.

Palipat-lipat na mga Serbisyo para sa Maagang Edukasyon: Nagkakaloob ang Mga guro para sa Espesyal na Edukasyon sa mga Unang mga Taon ng Pagkabata (Early Childhood Special Education) ng mga nagpapatuloy na mga serbisyo sa mga mag-aaral sa kanilang natural na kapaligiran. Maaaring kasama sa mga serbisyong ito ang konsultasyon sa pamilya at mga kawani, at pati na rin ang direktang pagbibigay-suporta sa bata. Tunguhin ng mga serbisyong ito na tiyakin ang pag-unlad tungo sa layunin, ang pagkakaroon ng akses sa kurikulum at mga ka-edad, at pagpapatuloy ng kasalukuyang kapaligiran ng bata.

Klaseng Inklusibo o Bukas na Lunan (Inclusive Setting Class): Sinusubaybayan at binibigyan ng suporta ng Mga Guro para sa Espesyal na Edukasyon sa mga Unang Taon ng Pagkabata ang pag-unlad tungo sa mga nais makamit at pakikisalamuha sa mga ka-edad sa isang sinusuportahang klasrum para sa Maagang Pag-aaral ng SFUSD, kasama ang mga ka-edad na tipikal ang pag-unlad. Nagkakaloob ang programang ito ng 4 na oras sa isang araw at 5 araw sa isang linggo na mga serbisyo.

Hiwalay na Klase: Nagkakaloob ang Mga Guro para sa Espesyal na Edukasyon sa mga Unang taon ng Pagkabata ng masinsinang pagtuturo para matulungan pa ang mga estudyante tungo sa mga nais nilang makamit at sa kanilang pakikisalamuha sa mga batang ka-edad. Nagkakaloob ang programang ito ng mga serbisyo 4 na oras kada araw, 5 araw sa isang linggo sa isang hiwalay na klase ng espesyal na edukasyon

Page 97: Gabay sa Pagpapatala

97Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Mga Serbisyo sa Espesyal na EdukasyonListahan ng mga Hiwalay na KLase para sa Akademikong Taon 2017-18

Mga Unang Taon sa Pagkabata (Early Childhoon)

Jose Ortega PreKLas Americas EES PreKLeola M. Havard EES PreKMcCoppin PreKRevere, Paul PreKRaphael Weill EES PreKSheridan EES PreK

Mga Hiwalay na Klase para sa katamtaman/malala ang autismoMuir, John PreK

Mga Hiwalay na Klase na may Pagtuon sa mga Serbisyo para sa Pagkabingi at Kapansanan sa Pandinig (Services for Deafness and Hearing Impairment)Presidio EES Infant/Toddler

(Lahat ng Aspeto ng Komunikasyon at Pandinig (Auditory)/Pananalita (Oral)

Chavez, Cesar PreK (Lahat ng Aspeto ng Komunikasyon)

Lafayette PreK Pandinig (Auditory)/Pananalita (Oral)

Mga Hiwalay na Klase sa Wika at Pagkatuto sa Pre-schoolMalcolm X EES PreK Sutro E.S. PreK

Mga Klase Kung Saan Magkakasama ang mga Mag-aaaral ng Espesyal na Edukasyon sa Iba pang Estudyante (Inclusive Setting Classes)Argonne EES PreK Bessie Carmichael PreKCobb, Dr. William PreKJefferson EES PreKJohn McLaren EES PreKPresidio ESS PreKRooftop PreKSan Miguel EES PreKTheresa Mahler EES PreKTule Elk Park EES PreK

Mga Hiwalay na Klase para sa katamtaman/malala ang kapansanan (cross-categorical o puwedeng pagsamahin ang may mga kapansanan sa iba’t ibang larangan)Cobb, Dr. William PreKBryant PreK Grattan PreKJohn McLaren EES PreK

Page 98: Gabay sa Pagpapatala

98 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

!

$

"

#

#

"

"

!

#

"#

"

"

#

k

"

#

"

$

#

#

"

#

#

Presidio

Weill

Lafayette

Malcolm X

Ortega

Rooftop

Argonne

Bryant

Havard

Chavez

Cobb

GrattanJefferson

Las AmericasMahler

McCoppin

McLaren

Muir

Revere

San Miguel

Sheridan

Sutro

Tule Elk Park

Carmichael

$ Language & Learning

# Inclusive Setting Class

" Mod/Sev Separate Class

k Mod/Sev-Autism Separate Class

! Deafness & Hearing Impairment

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map6.mxd

Produced by the EPCGIS team on 6/29/16

PreK – All Types

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

k

k

k

k

k

"TK

LAKESHORE

BUENA VISTAHORACE MANN

REVERE

CLARENDON

DREW

KEY

PEABODY

HILLCREST

LONGFELLOW

STEVENSON

PARKS

GARFIELD

JEFFERSON

SHERMAN

MIRALOMA

" Mild/Moderate K-5

"TK Mild/Moderate TK

k Mild/Moderate with Autism Focus

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map1.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/1/16

Separate Classes for Elementary & TK Mild/Moderate and Mild/Moderate with Autism Focus

Page 99: Gabay sa Pagpapatala

99Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

k

k

kGIANNINI

APTOS

EVERETT

FRANCISCO

HOOVER

DENMAN

LICK

MARINA

KING

PRESIDIO ROOSEVELT

VISITACIONVALLEY

" Mild/Moderate

k Mild/Mod with Autism Focus

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map2_ms.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/1/16

Separate Classes - Middle SchoolMild/Moderate and Mild/Moderate with Autism Focus

"

"

"

"

""

"

"

""

"

"

"

k

LINCOLN

BALBOA

GALILEO

WASHINGTON

ISAO'CONNELL

LOWELL

MISSION

JORDANBURTON

WALLENBERG

SCHOOL OFTHE ARTS

MARSHALL

" Mild/Moderate

k Mild/Moderate with Autism Focus

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map2_hs.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/2/16

Separate Classes - High SchoolMild/Moderate and Mild/Moderate with Autism Focus

Page 100: Gabay sa Pagpapatala

100 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

%TK

k

k

k

k

kG

G

$

$

$

$

$

$

kALAMO

ALVARADO

FAIRMOUNT

KEY(3-5)

SANCHEZ

SUNNYSIDE

LAWTONCHAVEZ

LAFAYETTE

GLEN PARK

GRATTAN

SUNSET

YICK WO

STARR KING

TULE ELK PARK

%TK Mod/Severe TK

$ Mod/Severe Elementary

k Mod/Severe with Autism Focus

G Deafness & Hearing Impairment

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map3.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/2/16

Separate Classes for Elementary & TKModerate/Severe, Moderate/Severe with Autism Focus, and Deafness & Hearing Impairment

%

%

%

%

%

%

%

G

k

k

k

LAWTON(6-8)

GIANNINI

EVERETT

FRANCISCO

DENMAN

MARINA

PRESIDIO

VIS VALLEY

APTOS

% Moderate/Severe

k Mod/Severe with Autism Focus

G Deafness & Hearing Impairment

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map4_ms.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/2/16

Separate Classes for Middle School Moderate/Severe, Moderate/Severe with Autism Focus, and Deafness & Hearing Impairment

Page 101: Gabay sa Pagpapatala

101Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

%

%

%

%

%

%

%%

k

k

k

LINCOLN

BALBOA

GALILEO

WASHINGTON

LOWELL

MISSION

JORDANBURTON

% Moderate/Severe

k Mod/Severe with Autism Focus

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map4_hs.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/2/16Separate Classes for High School

Moderate/Severe andModerate/Severe with Autism Focus

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

BALBOA

GALILEO

O'CONNELL

LOWELL

MISSION

BURTON

WALLENBERG

The ARC

MARSHALL

Transition TrainingCenter ^ Access & Transition

Path: \\Mac\Home\Documents\ArcGISfiles\Maps\SFUSD Schools\Special Ed maps 14-15\SpEdMaps2014_map5.mxd

Produced by the EPCGIS team on 8/2/16Access & Transition

[Separate Classes]

Page 102: Gabay sa Pagpapatala

102 Tuklasin

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

tu

kl

as

in

GATE [Enrichment]

EDUkASyon PArA SA MAy nATATAnGinG KAKAYAHAN (GIFTED) AT TALENTO

Pinaplano at ipinatu-tupad ang Edukasyon para sa May Natatang-

ing Kakayahan at Talento (Gift-ed and Talented Education, GATE) sa antas ng paaralan. May pananagutan ang San Francisco Unified School Dis-trict sa pagkakaloob ng mga pagkakataon sa pag-aaral sa lahat ng mga mag-aaral. Ipinapangkat-pangkat ang mga estudyanteng natukoy bilang GATE na nasa paaralang elementarya at middle school sa loob ng mga klasrum kung saan iba’t iba ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral (heterogenous classroom). Sa high school, puwedeng mag-enrol ang mga estudyanteng natukoy bilang GATE, kasama ang iba pang mga mag-aaral, sa California State University

at sa University of California (CSU/UC) sa mga aprubadong kurso na Honors (itinuturing na mas mahirap kays karani-wan) at Advanced Placement (kursong nagkakaloob ng mga credit na pangkolehiyo). Posibleng may mga prerequi-site (mga kursong kailangan munang makuha) bago matanggap sa mga klaseng ito. Pakitanong muna sa prin-sipal ng paaralan ng inyong anak para magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa CSU/UC Honors at coursework na AP. Para sa akademikong taon na 2015-16, may pangkat ng mga edukador na magdidisenyo ng bagong sistema na siyang tutukoy sa mga mag-aaral na higit ang natatanging kakaya-han (highly gifted). Posibleng

kasama sa proseso ng pagtu-koy na ito ang impormasyon mula sa magulang/guro, akademikong pagganap, at mga pagsukat sa kakayahang kognitibo. Kapag natukoy ang isang mag-aaral itatalaga na siya bilang may natatanging kakayahan (gifted) o may talento sa kabuuan ng kan-yang akademikong karera sa SFUSD. Patuloy na magsisilbing saligan ng mga serbisyong GATE ang pinag-iiba-ibang instruksiyon at pagkatuto (differentiated instruction and learning) sa panahong ito ng transisyon. Iniiba-iba ang batayang kurikulum (core curriculum) sa bawat larangan (content area) sa pamamagitan ng maraming iba’t ibang pamamaraan na

nagkakaloob ng karagdagang lalim, kompleksidad, at mga bagong karanasan para maka-mit ng mga mag-aaral ang pinaka-maaabot ng kanilang mga kakayahan. Iaalok ang pinag-iiba-ibang instruksiyon at pagkatuto sa kabuuan ng araw ng pagpasok sa loob ng klasrum kung saan iba’t iba ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral (heteroge-neous).

Page 103: Gabay sa Pagpapatala

103Tuklasin

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Tu

kl

as

in

Nag-aalok ang Distrito sa mga paaralang elementarya at middle school ng SFUsD ng mga limita-dong serbisyo na pantransporta-syon na para sa pangkalahatang edukasyon. Dahil hindi ipinag-uutos ng batas ng California ang pagkakaroon ng school bus bilang serbisyong pantransportasyon, nagbibigay-impormasyon ang mga sumusunod na tuntuning gabay sa polisiya ng Lupon tungkol sa stratehikong paggamit ng mga makukuhang tulong, kagamitan, at impormasyon para sa mga limitadong serbisyo na pantrans-portasyon gamit ang school bus na para sa pangkalahatang edukasyon:• Pagbibigay-suporta sa pagpili sa

pagtatakda sa mga mag-aaral bilang taktika sa pagkakaroon ng pagkakaiba-iba

• Pagkakaloob ng makatuwirang akses

• sa mga landas para sa Mga Mag-aaral ng Ingles (English learner pathways)

• mula sa mga lunang CTIP 1 tungo sa mga paaralan at pro-grama sa kabuuan ng lungsod

• tungo sa paaralan sa teritoryong pinagsisilbihan

• Magbigay-suporta sa mga nakagawian sa middle school feeders (sistema ng pagtatam-bal ng mga nagpapadalang paaralang elementarya sa mga pupuntahang middle schools)

• Magkaloob ng limitadong transportasyon sa pamamagitan ng mga school bus papunta sa mga programang after school kung maaari at kinakailangan para masuportahan ang bisyon ng Distrito para sa mga serbi-syong after school.

• Bawasan ang paggamit sa walang restriksiyon na kontribusyon mula sa badyet pangkalahatang pondo para sa transportasyon para sa pangka-lahatang edukasyon gamit ang mga school bus.

Sa loob ng nakaraang dalawang taon, nabawasan na namin ang hanay ng mga bus para sa mga serbisyong para sa pangkalahat-ang edukasyon mula sa 44 bus tungo sa 30 bus, at noong 2014-15, nagbawas pa kami ng limang bus mula sa hanay na ito.

Mga Limitadong Serbisyo sa 2017-18Hindi isasaayos ang mga espisipikong ruta para sa akademikong taon 2017-18 hang-gang sa Nobyembre 2016, na siyang pinakamaaga na posibleng petsa. Kapag naisaayos na ang mga ruta, ipadadala ng Depar-tamento ng Transportasyon ang impormasyon sa mga paaralan, ipapaskil ito sa kanilang web page (www.sfusd.edu/transportation), at ipapamahagi ang impormasyon sa pamamagitan ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, 555 Franklin Street).

Bagamat hindi pa naisasaayos ang mga rita, inaasahan na namin ang pagkakaloob ng mga limitadong serbisyo na pantransportasyon sa mga sumusunod na paaralan sa 2017-18. Posible pang maba-wasan ang listahan ng mga paara-lan kapag mabasan din ang antas ng mga kategorikal na rekursong pang-estado na nakatalaga para sa mga serbisyo sa transporta-syong pang-estudyante.

Mga Paaralang El-ementarya (maaari pang magbago)ALVARADOBUENA VISTA HORACE MANN CARMICHAEL K8 CARVER/MALCOLM X CHIN CLARENDON DREW EL DORADOFAIRMOUNT FLYNNGLEN PARKHILLCRESTSTARR KINGLAFAYETTELAKESHORE LAWTON K-8 LILIENTHAL K-8 MEC MILK MUIR JOSE ORTEGAROSA PARKSREVERE K-8 ROOFTOP K-8

[transportasyon]SANCHEZ SF COMMUNITYSHERMAN SPRING VALLEY R.L. STEVENSONULLOAVISITACION VALLEY ELMWEBSTER WEST PORTAL YU K-8

Mga Middle School (maaari pang magbago)APTOSFRANCISCOGIANNINIHOOVERLICKMARINA

Proseso ng Pagpa-patala para sa mga Serbisyong Pantrans-portasyonKung naka-enrol ang inyong anak sa isa sa mga paaralan ng SFUSD na tumatanggap ng mga serbisyo para sa pangkahalatang edu-kasyon, puwede silang lumahok sa mga serbisyong pantranspor-tasyon, batay sa makukuhang serbisyo. Para matiyak ang pagkakaroon ng makatarungang akses sa limitadong makukuhang tulong na ito, kailangang humiling ang mga magulang ng mga serbi-syo sa ngalan ng kanilang (mga) anak. Ipapamahagi ng Departa-mento ng Transportasyon ang form na Kahilingan para sa mga Serbisyo (Request for Services form) para sa akademikong taon 2017-18 sa unang bahagi ng tag-sibol 2016. Magkakaloob din ang Departamento ng Transportasyon ng online na bersiyon (www.sfusd.edu/transportation) at mga papel na kopya sa iba’t ibang wika ng form na Kahilingan para sa mga Serbisyo.

Walang garantiya na magka-karoon ng mga serbisyong pantransportasyon para sa pang-kalahatang edukasyon, at lahat ng mga kahilingan para sa serbisyo ay nakabatay sa pag-aaral at pag-apruba ng Departamento ng Transportasyon. Inirereserba ng

SFUSD ang karapatan na palitan, gawing higit na kaunti, italaga, o itanggi ang mga serbisyo o mga ruta ng serbisyo, sa anumang panahon, batay sa mga limitasyon sa badyet, at iba pang limitasyon.

Mga Alternatibo sa Transportasyong Yellow Bus (Dilaw na Bus) Dahil sa kawalan ng katiyakan hinggil sa mga kategorikal na rekurso ng estado na espe-sipiko para sa transportasyong pang-mag-aaral, labis naming hinihikayat ang lahat ng pamilya na maghanap ng mga alternatibo sa mga serbisyong pantranspor-tasyon gamit ang yellow bus. Nasa ibaba ang mga website ng mga makukuhang impormasyon at tulong sa komunidad, at nag-kakaloob ang mga ito ng mga alternatibo sa transportasyong yellow bus::• Safe Routes to School: www.sfsaferoutes.org• Walking School Bus: www.walkingschoolbus.org • Family Biking: www.sfbike.org/family• SchoolPool: www.WePool2School.org• MUNI: www.sfmta.com

ikung mayroon kayong mga katanungan, paki-kontak ang Departamento sa Transportasyon ng SFUSD: 1000 Selby Street, San Francisco, CA 94124 Tel: (415) 695-5505 Fax: (415) 695-5759

Page 104: Gabay sa Pagpapatala

104 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay MA

G-A

PLAy

MA

G-A

PLAy

M

AG

-APL

Ay

MA

G-A

PLAy

M

AG

-APL

Ay

MA

G-A

PLAy

M

AG

-APL

Ay

MA

G-A

PLAy

M

AG

-APL

Ay

[request]

MAG-APLAy SA SFUSDMga bagay na dapat malaman bago gawin ang inyong aplikasyon

[residensya]

i tinuturing na ang tirahan ng isang menor de edad ay ang legal na

tirahan ng (mga) magulang o (mga) tagapag-alaga nito na pisikal na kasama at nag-aalaga sa menor de edad. Para makapag-enrol sa SFUSD, dapat na patuloy na naninirahan sa San Francisco ang magulang/legal na tagapag-alaga ng mag-aaral sa panahon ng aplikasyon at para sa buong panahon ng pag-aaral sa SFUSD.

Hindi nalalapat ang polisiya ng residensya sa mga mag-aaral na homeless o walang tirahan.

kahulugan ng Paninirahan o Residensya

Para sa layunin ng polisiyang ito, ang isang residente ay isang indibidwal na ganap na nakatira sa isang tirahang nasa San Francisco at na,

sa kahit anong araw, ay malamang na namamalagi sa nakasaad na adres na ito kapag wala siya sa trabaho o paaralan. Para matukoy ang lugar ng residensya, ang mga sumusunod na mga alituntunin ay dapat na sinusunod:

a. Ito ang lugar kung saan nananatili ang isang tao kapag hindi siya tinatawag sa ibang lugar para magtrabaho o para sa iba pang espesyal o pansamantalang layunin, at kung saan siya bumabalik para magpahinga.

b. Isa lang ang maaaring maging residensya o tahanan.

c. Hindi maaaring mawala ang residensya hangga’t wala pang bagong kapalit.

d. Ang residensya ng magulang/tagapag-alaga na tinitirhan ng batang menor de edad na walang asawa ay

itinuturing na residensya ng naturang menor de edad na batang ito.

e. Ang residensya ay maaari lang mabago sa pamamagitan ng unyon ng pagkilos at intensyon.

Kung ang mga magulang ay magkahiwalay at nakatira sa magkaibang address, ang mag-aaral ay dapat na pisikal na naninirahan sa magulang na nasa San Francisco nang hindi bababa sa 50% ng panahon sa regular na akademikong taon.

Ang pansamantalang paninirahan sa San Francisco, para sa tanging layunin na mag-aral sa isang SFUSD na paaralan, ay hindi ituturing na residensya. Ang isang tao na nagmamay-ari ng ari-arian sa San Francisco, pero hindi naninirahan sa San Francisco, ay hindi itinuturing na isang residente.

Page 105: Gabay sa Pagpapatala

105Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Mga Kinakailangang Dokumento

Paki tingnan ang pahina 9 para sa mga kinakailangang dokumento.

Ang mga dokumentong ito ay kinakailangan din para sa anumang pagbabago sa adres at maaaring hilingin para sa mga mag-aaral na nasa transisyon na papasok sa ika-6 o ika-9 na grado.

Mga Espesyal na Sitwasyon

Ang mag-aaral ay maaari ring magtatag ng residensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na opisyal na dokumentasyon sa Distrito para ipakitang isa siyang menor de edad na legal nang wala sa kontrol ng magulang o tagapangalagang naninirahan sa SF; na nasa isang lisensiyadong foster home o tirahan ng isang umampong pamilya na hinirang ng korte, o isang lisensiyadong institusyong para sa bata sa loob ng SF; na nananatili siya sa ospital o pasilidad ng ressdensyal na pag-aalaga sa SF para sa pagpapagamot ng isang

pansamantalang kapansanan; na nabubuhay siya kasama ng isang nakatatandang may sapat na taong gulang; o na nakakuha siya ng permisong distrito-sa-distrito (interdistrict permit) o permisong mag-enrol sa distritong hindi niya tinitirhan. Ang pag-eenrol sa isang partikular na paaralan ay maaaring tanggihan kapag natukoy ng kawani ng Distrito na nakatira ang mag-aaral kasama ng tagapag-alaga sa halip na mga magulang, para sa tanging layunin na mag-aral sa isang partikular na paaralan.

Ang Superintendente ay inatasan na ibalangkas ang mga uri ng dokumentasyon na itinuturing na sapat sa isang Administratibong Regulasyon.

Mga mag-aaral na hindi dokumentado

Ang sinumang batang may pamilyang nakatira sa San Francisco ay garantisado ang pagkakaroon ng libreng pampublikong edukasyon sa SFUSD. Walang pamilyang tatanggihan ng akses sa paaralan dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon.

Pagpapatunay ng residensya

Ang Superintendente o kinatawan ay maaring maghanap ng patunay taon-taon, sa pagpapasya ng Superintendente, ng paninirahan ng mag-aaral at magtabi ng kopya ng (mga) dokumentong ibinigay bilang pagpapatunay ng paninirahan sa mandatoryong permanenteng talaan ng estudyante.

Kung ang Superintendente o kinatawan ay makatwirang naniniwala o may makatwirang hinala na ang magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral ay nagbigay ng hindi totoo o hindi kapani-paniwalang katibayan ng paninirahan,

ang Superintendente o kanyang kinatawan ay pinapahintulutang magsikap nang makatwiran para tukuyin kung tumutugon ang mag-aaral sa mga inaatas ng Distrito para sa paninirahan.

Para mapatunayan ang paninirahan, inilalaan ng SFUSD ang karapatan na humiling ng mga karagdagang dokumento at/o magsagawa ng imbestigasyon. Dahil puwedeng magbago ang paninirahan para sa mga estudyante at sa kanilang pamilya sa akademikong taon, maaaring humingi ang SFUSD ng pagpapatunay ng paninirahan anumang oras, o maaari itong humiling ng patunay ng patuloy na paninirahan sa mga naturang panahon (hal. buwanan, bawat quarter, taon-taon) na maaaring itinuturing nitong naaangkop, kabilang na sa mga transisyonal na grado . Ang Direktor ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Mga Pang-akademikong Institusyon (Educational Placement Center, EPC) ang kinatawang inatasang mamahala sa mga imbestigasyon sa panlilinlang tungkol sa residensya. Maaaring gamitin ng Direktor ng EPC ang mga kawani ng Distrito o mga pribadong imbestigador upang magsagawa ng mga imbestigasyon ukol sa paninirahan, ayon sa itinuturing na angkop ng Direktor ng EPC at/o ng kanyang kinatawan.

Estudyanteng Lilipat ng Tirahan

Kung ang magulang/tagapag-alaga na siyang pisikal na nag-aalaga sa (mga) mag-aaral ay lumipat sa isang bagong adres sa anumang panahon matapos na isumite ang aplikasyon para sa pagapapa-enrol, dapat siyang magsumite ng Form para sa Pagbabago ng Adres (Change of Address) sa

Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Pang-edukasyong Institusyon (EPC) sa loob ng 14 araw matapos ang paglipat. Ang mga mag-aaral na lumipat mula sa San Francisco pero nais na manatili sa isang SFUSD na paaralan ay dapat mag-aplay para sa isang interdistrict permit (permisong mag-aral sa distritong hindi niya tiniirhan) mula sa bagong distrito ng paninirahan. Ang interdistrict permit ay dapat maproseso alinsunod sa pamamaraan ng Distrito.

Kung hindi nagsumite ang magulang/tagapag-alaga ng isang form para Baguhin ang Adres (Change of Address) sa loob ng 14 araw ng kanilang paglipat, ang pagpapatalaga ng estudyante ay maaaring ipawalang-bisa.

Ang Pagpapawalang bisa sa Pagpapatala

Kapat makatuwirang natukoy ng Superintendente o ng kanyang kinatawan na ang pagpapa-enrol at/o ang pinaglagyang paaralan ng estudyante ay batay sa maling paghahayag ng paninirahan, adres, tagapangalaga/tagapag-alaga, o anumang iba pang maling impormasyon, ipapawalang-bisa ang pagpapatala ng estudyante.

Mga Hindi Residente

Kapag nagpasya ang Distrito na ang estudyante ay hindi residente ng San Francisco, aalisin muna ang estudyante sa pagkaka-enrol sa Distrito at aatasang magpatala sa paaralan sa aktuwal na distrito ng paninirahan ng mag-aaral. Isang taon pagkatapos ng pagkaka-alis mula sa pagpapatala, hindi pa rin maaaring mag-aplay ang estudyante para sa interdistrict permit sa anumang paaralan kung saan labis-labis na ang mga estudyante. Gayon pa man, agad na karapat-dapat ang

Page 106: Gabay sa Pagpapatala

106 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

estudyante na mag-aplay para sa isang interdistrict permit upang makapasok sa isang paaralang hindi pa puno sa panahon ng aplikasyon, kasama na ang kanilang orihinal na paaralan kung isa ito sa mga iyon. Ang mga ganitong aplikasyon ay ipoproseso alinsunod sa mga pamamaraan ng Distrito.

Mga Residente

Kapag natukoy ng Distrito na residente ng San Francisco ang estudyante, pero nakakuha ito ng puwesto sa isang partikular na paaralan batay sa ibang maling impormasyon, o na lumipat ito sa San Francisco matapos malaman ng Distrito ang tungkol sa hindi paninirahan dito, aalisin ang mag-aaral mula sa itinalagang paaralan na nakuha batay sa maling impormasyon, at muling ipa-eenrol sa isang paaralang hindi pa labis-labis ang mga estudyante at may bakante pang espasyo sa panahon ng muling pagpapatala. * Ang mga residente na inalis mula sa pagkakatala dahil sa paglabag sa polisiya na ito ay hindi maaaring sumali sa anumang proseso ng pagpili para sa pagbibigay-puwesto sa paaralang labis na ang mga mag-aaral, isang taon matapos mapawalang saysay ang pagpapatala.

* Ang isang pagbubukod sa polisiyang ito ay na sa mga residenteng natagpuan na lumalabag sa polisiyang ito, maaaring silang manatili sa kanilang pinagtalaang paaralan kung (1) ito ay isang paaralang hindi pa puno, (2) may bakante at walang mga kahilingang lumipat dito sa panahon ng pagpapawalang-bisa.

“Ang undersubscribed school o paaralang hindi pa puno” ay isang paaralang hindi pa labis ang mag-aaral at walang nakabinbin na kahilingan para lumipat dito sa simula ng kasalukuyang taon ng

paaralan. “Ang oversubscribed school o paaralang puno” ay isang paaralang may sapat nang mag-aaral at may mga nakabinbin na kahilingan para lumipat dito sa simula ng kasalukuyang taon ng paaralan.

Ang mga pamilya na tinutukoy na lumabag sa polisiyang ito ay sisingilin para sa mga oras at gastos ng Distrito para makumpleto ang imbestigasyon nito. Kapag ipinawalang-saysay ang pagpapatala, hindi magbibigay ng interdistrict permit para pumasok sa paaralan sa San Francisco sa loob ng isang taon matapos ang pagpapawalang-saysay na ito.

Dagdag pa sa pagsingil sa mga gastos ng imbestigasyon, may karapatan ang Distrito na gumawa ng mga karagdagang sibil at kriminal na legal na pagkilos laban sa mga indibidwal na nagsumite ng maling impormasyon sa Distrito para makapagpatala sa paaralan ng SFUSD, kabilang na ang walang limitasyong pagsasakdal para sa akusasyon na paglabag ng Kodigo ng Pamahalaan § 12650 et seq.(at ang mga sumusunod) para sa mga hindi makatotohanang pahayag. Ibinibigay ng Lupon sa Pangkalahatang Abugado (General Counsel) ang awtoridad na ayusin ang mga demandang kaugnay ng hindi totoong paninirahan.

Kailangang magpadala ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Pang-edukasyong Institusyon (EPC) sa magulang/tagapag-alaga ng sulat kung saan inaabisuhan sila ng paunang pagpapasya ng Distrito na hindi naninirahan sa San Francisco ang mag-aaral. Dapat ipagbigay-alam ng sulat sa magulang/tagapag-alaga na ang estudyante ay pinaghihinalaang naninirahan

Page 107: Gabay sa Pagpapatala

107Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

sa labas ng San Francisco; dapat ilista nito ang pinaghihinalaang address na nasa labas ng San Francisco; at ipagbigay-alam sa magulang/tagapag-alaga ang kanilang karapatan na tutulan ang paunang pagpapaiyang ito sa loob ng 7 araw.

Hamon sa Pagpapawalang-bisa ng Pagpapatalaga

Kung sa palagay ng magulang/tagapag-alaga, mali ang pagpapasya ng Distrito tungkol sa paninirahan, maaari siyang magsumite ng sulat at nagbibigay-suportang ebidensiya sa Direktor ng Sentropara sa Pagbibigay ng Puwesto sa Pang-edukasyong Institutusyon sa loob ng 7 araw para tutulan ang desisyon. Tatanggap ang magulang/tagapag-alaga ng impormal na pagpupulong kasama ng Direktor ng EPC o iba pang kinatawan ng Superintendente para talakayin ang paghamon ng magulang.

Ang pulong ang siyang pagkakataon ng magulang/tagapag-alaga na ipakita ang kanilang ebidensya ng paninirahan, at para tumugon sa mga tanong at ebidensiya ng Distrito tungkol sa paninirahan ng mag-aaral. Ang Direktor ng EPC o ibang kinatawan ng Superintendente ay maaaring humiling sa mga magulang na magsumite ng karagdagang impormasyon at dokumento tungkol sa paninrahani matapos ang pulong para patunayan ang kanilang mga pahayag.

Ang Direktor ng EPC o ibang kinatawan ng Superintendente ay tutugon sa loob ng makatuwirang panahon upang ipagbigay-alam sa magulang/tagapag-alaga kung itinuloy o binaligtad ang desisyon na ipawalang-bisa ang pagpapatala. Ang desisyong ito ay ang panghuling susundin.

TUMAWAG SA AMING HOTLINE NA

415.522.6783 O MAG-EMAIL SA

[email protected]

I-REPORT ANG PANDARAYA SA PANINIRAHAN!

Sa pagpapatupad ng polisiyang ito, kumikilos ang Direktor ng EPC sa ilalim ng pagpapasya ng Superintendente. Ang mag-aaral ay maaaring manatili sa paaralan hanggang matapos nang gawin ang paghamon.

Kapag mabigo ang magulang/tagapag-alaga na magsumite ng sulat ng paghamon sa loob ng 7 araw matapos matanggap ang abiso, ang pagpapatala ng estudyante ay tatapusin sa ika-8 na araw pagkatapos matanggap ang pagpapabatid o notipikasyon. Pinal na ang desisyong ito.

Page 108: Gabay sa Pagpapatala

108 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

[mga magkapatid]Ang mga mag-aaral na nakatira sa iisang adres at pareho ang mga magulang/tagapag-alaga ay itinuturing na magkapatid

Ang mga nakababatang kapatid ay maaaring italaga sa paaralan ng kanilang mas matandang kapatid kung ang kapatid na ito ay papasok pa rin dito sa paparating na taon ng paaralan, at kung may bakante pa rito. Kung gustong mailagay sa paaralan ng nakatatandang kapatid, lubos naming inirerekomenda na ilista ninyo ang paaralan ng nakatatandang kapatid sa form para sa aplikasyon bilang iyong unang pinipili. Kapag hindi niyo inilista ang paaralan ng nakatatandang kapatid bilang paaralan na unang pinipili, may posibilidad na ilagay ang estudyante sa ibang paaralan. Inirerekomenda rin namin na maglista kayo ng ibang paaralan g sakaling wala nang bakanteng espasyo sa paaralan ng nakatatandang kapatid.

Hindi makakatanggap ng prayoridad na pumasok sa paaralan ng nakababatang kapatid ang nakatatandang kapatid. Ang layunin ng prayoridad sa magkapatid ay para makatulong sa mga pamilya na marami ang mga anak na ipatala ang kanilang mga ito nang magkasama sa isang paaralan, hindi para magbigay ng prayoridad sa pagbibigay ng puwesto sa maraming paaralan. Bukod dito, nagsisikap kami na italaga ang mga nakaba-batang kapatid sa paaralan ng mas nakatatandang kapatid kung may bakante roon, pero hindi ibig sabihing maitatalaga ang kapatid na ito sa parehong programa (tulad ng mga programa na wika).

Hinihikayat namin kayong maglista ng mga karag-dagang paaralan kung sakaling wala nang bakante sa paaralan o programa ng nakatatandang kapatid.

Ang mga magkapatid na nag-aaplay sa paaralan nang magkasabay para sa magkakaibang grado ay hindi garantisadong mailalagay sa iisang paaralan. May posibilidad na ilagay ang mga bagong kapatid na nag-aaplay sa paaralan sa iba’t ibang paaralan batay kung sa makukuhang espasyo. Pinipili ng ilang pamilya, sa katunayan, na ilagay ang mga magkapatid sa magkaibang paaralan. Hindi namin malala-man ang kagustuhan niyong panatilihin ang mga mag-kapatid na magkasama kung nakalista ang magkakaibang paaralan sa magkakaibang ayos.

[mga kinakailangang edad ]Inaatas na ngayon ng batas ng California na ang isang bata ay dapat na limang taon bago sumapit ang Setyembre 1, 2017, o sa petsang ito, para maging legal na karapat-dapat sa kinder-garten, at anim na taong gulang bago ang Setyembre 1, 2017, pagsapit ng petsang ito, upang maging legal na karapat-dapat para sa unang grado. Ang mga mag-aaral na magiging limang taong gulang sa pagitan ng Setyembre 2 at Disyembre 2 2017 ay karapat-dapat para sa Programang Transisyonal na Kindergarten para sa 2017-2018 na akademikong taon. Ang Transisyonal na Kindergarten ang unang taon ng dalawang-taon na programang kindergarten na gumagamit ng isang binagong kurikulum sa kindergarten na angkop sa edad at paglaki ng bata.tandaan: Kapag pumirma at nagsumite ka ng aplikasyon sa pagpapatala, at akaka-tungon ang inyong anak sa kinakailangang edad para sa Transisyonal na Kindergarten, i-eenrol ang inyong anak sa Transisyonal na Programang K para sa 2017-18 na akademikong taon at aatasang mag-aplay para sa pagbibigay-puwesto sa Kindergarten para sa 2018-19 na akademikong taon sa pamamagitan ng pagsusumite ngaplikasyon na lalabas sa Oktubre 2017.

Mga kambal, triplets at multiplesKung gusto ninyong ilagay sa parehong paaralan ang mga magkakambal, triplets at multiples (mahigit sa tatlo), dapat na ipahiwatig sa bawat aplikasyon ang magkakaparehong piniling paaralan sa magkakapareho ring pagkakasunud-sunod. Dapat ipahiwatig ng ma-gulang/ tagapag-alaga sa check box ng aplikasyon sa pagpapatala na gusto nilang mailagay sa iisang paaralan ang kanilang mgakambal o multiples. Kapag itinalaga ang isang kakambal sa isang piniling paaralan, susubukan ng proseso ng pagbibigay ng puwesto sa estudyante na ilagay ang kanyang kakambal sa parehong paaralan kung may makukuha pang espasyo. Kungwalang puwesto na maiaalok sa isa sa mga hiniling na paaralan, itatalaga ang magkakambal ang magkasama sa paaralan na pinakamalapit sa bahay nila at kung saan may makukuha pang espasyo.Kapag pinili mo ang ‘Hindi’ sa check box, papasok sa proseso ng pagbibigay ng puwesto ang magkakambal, triplets o multiples bilang mga indibidwal na mag-aaral. Sakaling mapaghiwalay ang multiples sa proseso ng pagpapatalaga, ang isang kapatid na tie-breaker ay itatalaga sa kapatid na humihiling na mailagay sa paaralan ng kanyang kapatid para sa susunod na panahon ng pagbibigay-puwesto.

Page 109: Gabay sa Pagpapatala

109Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

ANO ANG “TK”?Alinsunod sa Batas para sa Kahandaan sa Kindergarten (Kindergarten Readiness Act), tatanggapin sa Kindergarten ang mga bata na magiging 5 taong gulang na bago o sa pagsapit ng ika-1 ng Setyembre.

Ang mga bata na magiging 5 taong gulang sa ika-2 ng Setyembre hanggang ika-2 ng Setyembre sa 2017 ay kuwalipikado ang edad para sa karagdagang taon ng pampublikong paaralan, Transisyonal na Kindergarten (Transitional Kindergarten, TK).

Sa panahon ng aplikasyon ilalagay ang mga kuwalipikadong estudyante sa Transisyonal na Kindergarten para sa akademikong taon 2017-2018 at magpapatuloy sila sa Kindergarten para sa akademikong taon 2018-2019

MAG-APLAy AT MAG-EnroLAng proseso ng aplikasyon at pag-eenrol sa TK ay tulad ng proseso ng aplikasyon at pag-eenrol sa mga paaralang elementarya tulad ng naka-larawan sa nga seksiyon na “Mag-aplay” at “Mag-enrol” ng pangkalahatang Gabay sa Pagpapatala ng SFUSD. Mangyaring sumangguni sa seksyong “Polisiya” ng gabay na ito para sa paglalarawan ng proseso ng pagbibigay ng puwesto sa TK. Dapat punan ng mga magulang na interesado sa TK para sa kanilang anak ang isang regular na Form na Aplikasyon para sa Pagpapatala (Enrollment Application). Mangyaring isumite ang form at mga sumusuportang dokumento sa:SFUSD’s EducationalPlacement Center555 Franklin Street, Room 100San Francisco, CA 94102

TUMUkLAS Ang Departmento ng Maagang Edukasyon ng SFUSD ay nag-aalok ng TK sa mga Paaralan para sa Maagang Edukasyon Paaralan (Early Education Schools, EES), pati na rin sa mga elementaryang Paaralan (ES). Sa 2016-2017 na akademikong taon, ang TK ay iaalok sa mga paaralan na nasa ibaba. Mangyaring tandaan na ang Junipero Serra Annex EES at Zaida T.Rodriguez EES ay nag-aalok na ng mga programa na TK na Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Dual Language Learning) kung saan isa sa mga wika ay Kastila Ang Stevenson ES at Tule Elk Park EES ay nag-aalok ng Espesyal na Edukasyon at ng TK. Ang mga pamilya na interesadong bisitahin ang mga TK na silid-aralan ay dapat na direktang makipag-ugnay sa mga paaralan para humiling ng paglilibot.

[transisyonal na programang kindergarten]

Para sa mga karagdagang tanong, kontakin ang sentro para sa Pagbibigay-puwesto sa Pang-edukasyong Institusyon ng sFUsD sa (415) 241-6085.

Page 110: Gabay sa Pagpapatala

110 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Mga paaralang may transisyonal na kindergarten para sa 2016-17 na Akademikong Taon

PAArALAn MGA orAS nG oPErASyon

ADMiniS-TrADor nG PAArALAn o PrinSiPAL

TELEPono MGA orAS nG Tk

MGA kArAGDAGAnG SErBiSyo

Alvarado Elementary School 625 Douglas Street, S.F. CA. 94114(Noe Valley)

7:50a-1:50p Jennifer Kuhr Butterfoss

(415) 750-8456 7:50a-1:50p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Argonne Early Education School750 – 16th Avenue, S.F., CA. 94118(Richmond District)

7:30a-5:30p Mindy Yip (415) 750-8617 8:00a-2:00p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Commodore Stockton Early Education School1 Trenton Street, S.F., CA. 94108(Chinatown)

7:30a-5:30p Mindy Yip (415) 291-7932 8:15a-2:15p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Bessie Carmichael Elementary School375 - 7th Street , San Francisco, CA. 94103 (SOMA)

8:40a-2:40p Tina Lagdamen (415) 615-8441 8:40a-2:40p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Bret Harte Elementary School1035 Gilman Avenue, S.F.,CA. 94124 (Bay-view)

8:25a-2:40p Jeremy Hilinski 415-330-1520 8:25a-2:40p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Dr. Charles R. Drew Elementary School50 Pomona Street, S.F., CA. 94124(Bayview)

8:40a-2:40p Marian Currell (415) 330-1526 7:50a-1:50p Mga OpsIyon Bago/Pagkatapos ng Klase o Before/After School (Batay sa makukuha )

Leonard R. Flynn Elementary School3125 Cesar Chavez St, S.F., CA. 94110(Mission District)

8:35a-2:35p Ricky Mendoza (415) 695-5770 8:35a-2:35p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

John McLaren Early Education School2055 Sunnydale Avenue, S.F., CA. 94134(Visitacion Valley)

7:30a-5:30p Nur Je Khalique (415) 469-4519 8:30a-2:30p Mga OpsIyon Bago/Pagkatapos ng Klase o Before/After School (Batay sa makukuha )

Junipero Serra Annex Early Education School155 Appleton Street, S.F., CA. 94110(Outer Mission/Bernal Heights)

7:30a-5:30p Jane Mancina (415) 920-5138 8:45a-2:45p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Noriega Early Education School1775-44th Avenue, S.F., CA. 94122(Outer Sunset)

8:00a-6:00p Ivy Ng (415) 759-2853 8:00a-2:00p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Presidio Early Education School387 Moraga Avenue, S.F., CA. 94129(Presidio National Park)

7:45a-5:45p Carolyne Cook (415) 561-5822 8:00a-2:00p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

R. L. Stevenson Elementary School2051 – 34th Avenue, S.F., CA. 94116(Outer Sunset)

8:40a-2:40p Diane Lau-Yee (415) 759-2837 8:40a-2:40p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Redding Elementary School1421 Pine Street, S.F., CA 94109(Nob Hill)

8:25a-2:30p Jeanne Dowd (415) 749-3525 8:25a-2:30p Mga OpsIyon Bago/Pagkatapos ng Klase o Before/After School (Batay sa makukuha )

Sheridan Elementary School431 Capitol Avenue, S.F., CA 94112

7:50a-1:50p (Wednesday 7:50-12:50)

Dina Edwards (415) 4694743 7:50a-1:50p Mga OpsIyon Bago/Pagkatapos ng Klase o Before/After School (Batay sa makukuha )

Tule Elk Park Early Education School2110 Greenwich Street, S.F., CA. 94123(Marina/Cow Hallow)

7:30a-5:30p Kathlene Dominguez

(415) 749-3551 8:30a-2:30p Mga OpsIyon Pagkatapos ng klase o After School (Batay sa makukuha )

Zaida T. Rodriguez Early Education School 421 Bartlett Avenue, S.F., CA. 94110Mission District

7:30a-5:30p Jane Mancina (415) 695-5844 8:00a-2:00p N/AA B C D E F G

A B C D E F G

Page 111: Gabay sa Pagpapatala

!!8!!8

!!8

!!8

!!8

!!8!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8

!!8!!8

!!8

ALV

AR

AD

O(T

K-5

)FL

YNN

(TK

-5)

STEV

ENSO

N(T

K-5

)

John

McL

aren

EES

PK/T

K*

Juni

pero

Serr

a A

nnex

EES

PK/T

KLe

ola

Hav

ard

EES

PK/T

K*

Nor

iega

EES

PK/T

K*

Arg

onne

EES

PK/T

K

Pres

idio

EES

PK/T

K*

Tule

Elk

Park

EES

PK/T

K*

Zaid

aRo

drig

uez

EES

PK/T

K

Com

mod

ore

Stoc

kton

EES

PK/T

K*

HA

RTE

(PK

-TK-

5)*

DR

EW(P

K-T

K-5)

*

RED

DIN

G(T

K-5

)*

SHER

IDA

N(P

K-T

K-5)

TEN

DER

LOIN

(PK

-TK-

5)

CAR

MIC

HA

EL(P

K-T

K-5)

µ

EE

S=

Ear

ly E

duca

tion

Sch

ools

P

K=

SFU

SD

Pre

Kin

derg

arte

nTK

= Tr

ansi

tiona

l Kin

derg

arte

n

!!8Tr

ansi

tiona

l Kin

derg

arte

n Si

te

Elem

enta

ry A

ttend

ance

Are

as

Pro

duce

d by

the

Edu

catio

nal

Pla

cem

ent C

ente

rG

IS-G

roup

* E

arly

Edu

catio

n D

epar

tmen

t O

ut-o

f-Sch

ool T

ime

Pro

gram

with

Afte

r, B

efor

e, W

inte

r/Spr

ing

Bre

ak, o

r Sum

mer

Ser

vice

s.

Tran

sitio

nal K

inde

rgar

ten

Site

s fo

r the

201

6-17

Sch

ool Y

ear

Doc

umen

t Nam

e: S

FUS

D T

K 10

0214

_CYA

N

A B C D E F G

A B C D E F G

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9

Page 112: Gabay sa Pagpapatala

112 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Pagbibigay-Klasipikasyon sa mga Mag-aaral ng Ingles

Binibigyang klasipikasyon ang inyong anak na Mag-aaral ng Ingles (English Learner, EL) kung:1. Sa pagkumpleto ninyo ng “Sarbey Tungkol sa Wikang Pantahanan (Home

Language Survey)” sa Aplikasyon para sa Pagpapatala ng SFUSD, ibang wika bukod sa Ingles ang inyong sinagot sa kahit isa sa mga sumusunod na tanong:• Anong wika ang unang natutunan ng inyong anak nang magsimula siyang

magsilata?• Anong wika ang pinakamadalas ninyong gamitin kapag kinakausap ang

inyong anak?• Anong wika ang pinakamadalas gamitin ng inyong anak sa bahay?

2. At

• Sa Transisyonal na Kindergarten (TK), Kindergarten, o unang grado, hindi nakatanggap ng pangkalahatang marka na 4 o 5 ang inyong anak sa Eksamen ng California para sa Pag-unlad sa Ingles (California English Language Development Test, CELDT) sa unang pagkataon na kinuha niya ang eksamen, o nakakuha ng pangkalahatang marka na 4 o 5, pero may subscore (bahagi ng pangkabuuang marka) na mas mababa sa 3 sa seksiyon sa pakikinig o pagsasalita.

• Sa ikalawang grado pataas, hindi nakatanggap ang inyong anak ng pangkalahatang marka na 4 o 5 sa Eksamen ng California para sa Pag-unlad sa Ingles (CELDT) o nakatanggap ng pangkalahatang marka na 4 o 5, pero mayroong isa o higit pang subscore na mas mababa sa 3.

3. o hindi pa nabibigyan ng bagong klasipikasyonng SFUSD ang inyong anak bilang mag-aaral na may kahusayan na sa Ingles.

PAnGUnAHinG WikA MGA PAG-EEkSAMEn

[pagsuporta sa]

MGA MAG-AArAL nG inGLESKLASIPIKASYON AT MGA PAG-EEKSAMEN (ASSESSMENTS)

Kung isinasaad ng Sarbey Tungkol sa sa Wikang Pantahanan na Ingles lamang ang sinasalita sa bahay, puwedeng hilingi ng guro na magbigay ng pagtatasa o pagsusuri sa mag-aaral gamit ang CELDT kapag nag-aalala ang guro na maaaring nahihirapan ang mag-aaral sa pagtamo ng kakayahan sa wikang Ingles. Kapag nakakakuha ang mag-aaral ng marka na 4 o 5 sa CELDT, bibigyan siya ng klasipikasyon na Mag-aaral ng Ingles.

Bilang mga mag-aaral ng Ingles, kailangang tumanggap ang mga estudyante ng mga serbisyo at maging karapat-dapat sa mga programa hanggang sa mabigyan sila ng bagong klasipikasyon bilang mga mag-aaral na may kahusayan sa wikang Ingles.

Mga Pagtatasa o Pagsusuri sa Wika Binibigyan ng pagtatasa o pagsusuri ang mga mag-aaral, at posibleng maging karapat-dapat sila sa karagdagang mga serbisyo kung ibang wika bukod sa Ingles ang isinagot nila sa isa sa unang tatlong tanong sa “Sarbey Tungkol sa Wikang Pantahanan” sa Aplikasyon para sa Pagpapatala ng SFUSD. Kung nagsasalita ang inyong anak ng wika bukod sa Ingles, at naglista siya ng landas sa pag-aaral gamit ang dalawang wika (dual language pathway) o ng landas para sa kahusayan sa dalawang wika (biliteracy) bilang isa sa kanyang mga napili, posibleng bigyan siya ng pagtatasa o pagsusuri para sa kanyang mga kasalukuyang kakayahan sa wika. Sinusuri ng mga pagtatasa sa wikang ito ang kahusayan ng bata sa natukoy na wika sa landas o pathway language (kung mayroong makukuhang pagtatasa). Kailangang maisumite nang maaga ng mga magulang ang kanilang aplikasyon sa pagpapatala para makapag-iskedyul ang EPC at makapagsagawa ng mga naaangkop na pagtatasa. Hindi inoorasan ang mga pagtatasa at hindi puwedeng kumuha ng eksamen ang mag-aaral sa ikalawang pagkakataon.

Page 113: Gabay sa Pagpapatala

113Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Mga Gradong K at 1: Ginagamit ang mga resulta ng eksamen para sa pakikinig/pagsasalita para matukoy ang pagiging karapat-dapat sa mga landas ng wika (language pathways) at kung uri ng suporta sa instruksiyon at sa pathway ang kinakailangan para matugunan ang mga pangangailangang pamwika ng mag-aaral.

Sino ang binibigyan ng eksamen?

Ano-anong mga eksamen ang kinukuha nila? Gaano katagal ang mga ito?

Mga mag-aaral na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles. Ang ibig sabihin nito, sinumang mag-aaral na naglilista ng wika bukod sa Ingles sa isa sa unang tatlong tanong sa seksiyon na Sarbey Tungkol sa Wikang Pantahanan sa form para sa Aplikasyon sa Pagtatala at naglista ng Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Dalawang Wika (Dual Language Immersion) o ng Landas para sa Kahusayan sa Dalawang Wika (Biliteracy pathway) bilang isa sa kanyang mga napili.

1. Mga eksamen para sa Pathway language (pakikinig/pagsasalita): • SFUSD Cantonese Placement Test (CPT)• SFUSD Mandarin Placement Test (MPT)• Pre-Language Assessment Scales (Pre-LAS) Español para sa pagpasok sa

kindergarten (K)• Espanyol Idea Proficiency Test (IPT) para sa grado 1• Student Oral Language Observation Matrix (SOLOM) sa Korean para sa mga grado K

at 1 lamang

30 minuto*

2.a. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-apply para sa akademikong taon bago ang Hulyo 1, 2017 ng California English Language Development Test Test (CELDT) sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat sa paaralan sa huling bahagi ng summer (tag-araw) o unang bahagi ng fall (taglagas) ng 2017.

2.b. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-apply para sa akademikong taon 2017-2018 pagkatapos ng Hulyo 1, 2017 ng CELDT sa EPC.

2.c. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-eenroll para sa akademikong taon 2017- 2018 ng CELDT sa EPC sa panahon ng pagpapa-enroll.

135 minuto*

*Ang mga oras na ito ay humigit-kumulang lamang. nakabatay sa indibidwal na mag-aaral ang panahon para matapos ang eksamen. Gayon pa man, puwedeng maasahan ng magulang na mula ito sa 30 minuto hanggang 3 oras ito.

Grado 2 hanggang 12: Ginagamit ang mga resulta ng eksamen para sa pakikinig/pagsasalita para matukoy ang pagiging karapat-dapat sa mga landas ng wika (language pathways) at kung uri ng suporta sa instruksiyon at sa pathway ang kinakailangan para matugunan ang mga pangangailangan ng mag-aaral.

Sino ang binibigyan ng eksamen?

Ano-anong mga eksamen ang kinukuha nila? Gaano katagal ang mga ito?

1.Ang mga estudyanteng nasa ika-2 hanggang ika-12 grado sa pang-elementarya na Dual Language Immersion, pang-elementarya na Biliteracy o Secondary Dual Language Pathways at kasalukuyang wala sa programa ng SFUSD.**

2. Mga mag-aaral ng ika-6 hanggang ika-8 grado na nag-aaplay sa Programa sa Wikang Hapon bilang Wika ng Mundo (Japanese World Language Program) na siyang pagpapatuloy ng Mga Pathway na JBBP FLES.

1. Mga eksamen sa Pathway language:

• SFUSD Cantonese Placement test (CPT)

• SFUSD Korean Placement test (KPT)

• SFUSD Mandarin Placement test (MPT)

• SFUSD Spanish Placement test (SPT)

• SFUSD Japanese Placement test (JPT)

30 minuto*

2.a. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-apply para sa akademikong taon 2017-2018 na school year ng California English Language Development Test (CELDT) sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat sa paaralan sa hulung bahagi ng summer o unang bahagi ng fall ng 2017.

2.b. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-apply para sa akademikong taon 2017-2018 pagkatapos ng Hulyo 1, 2016 ng CELDT sa EPC.

2.c. Bibigyan ang mga estudyanteng nag-eenroll para sa akademikong taon 2016-2017 ng CELDT sa EPC sa panahon ng pagpapa-enroll.

135 minuto*

*Ang mga oras na ito ay humigit-kumulang lamang. nakabatay sa indibidwal na mag-aaral ang panahon para matapos ang eksamen. Gayon pa man, puwedeng maasahan ng magulang na mula 1 hanggang 3 oras ito.

**Ang mga mag-aaral na nasa ika-2 grado pataas na gustong mag-enrol sa Landas sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Language Pathway) ay kailangang may natamong antas ng kahusayan sa wika sa pathway na naaangkop sa grado na kanyang inaaplayan.

Page 114: Gabay sa Pagpapatala

114 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Saan kukuha ng eksamen ang ak-ing anak?• Lahat ng mga eksamen ay isasagawa

ng mga kawani sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), Room 100, 555 Franklin Street o sa isang itinalagang paaralan..

• Isi-skedyul at isasagawa ang mga eksamen bago makatanggap ng mga puwesto sa isang programa ang mga pamilya.

Ano ang mangyayari matapos ang eksamen?Matapos makumpleto at mamarkahan ang eksamen, pakikipagpulong ang mga magulang/tagapangalaga sa tagapayo sa EPC para talakayin ang resulta ng eksamen, mga opsiyong programa at mga serbisyong nagbibigay-suporta.

Magkakaroon ng pagkakataon ang mga magulang para magpalit ng hinihiling na paaralan o programa na nasa aplikasyon ng kanilang anak kapag pinili nilang gawin ito at/o kung hindi karapat-dapat ang kanilang anak para sa napiling pathway ng wika.

Para makakuha ng karagdagang tulong sa pag-unawa sa mga eksameng pangwika, puwede kayong tumawag sa EPC para makipag-usap sa isang indibidwal na kawani. Para makipag-ugnay sa isang kawani ng EPC, manyaring tumawag sa 241, 6085. Ang numerong ito ang siyang kokonekta sa inyo sa isang indibidwal na kawani sa mga sumusunod na wika: Cantonese, Ingles, Filipino, Mandarin, Kastila at Vietnamese. Kasama sa mga kawaning nagkakaloob ng suportang ito ang

• Lynn Kwong – (415) 241-6085 ext. 13131 (Ingles/Cantonese/Mandarin)

• Tomas Beccar Varela – (415) 241-6085 ext. 13126 (Kastila)

• Hans Gong – (415) 241-6085 ext. 13111 (Vietnamese)

• Catalina Pajar – (415) 241-6085 (Filipino)

MGA LAnDAS nA nASA MAHiGiT SA iSAnG WikA Para masulit ng Mag-aaral ng Ingles ang akses sa isang edukasyong de-kalidad, nagkakaloob ang SFUSD ng 6 landas (pathway):

1. LAnDAS SA PAG-AArAL GAMiT AnG DALAWAnG WikAA. Dual Language Learner (Mag-Aaral ng Dalawang Wika) Pre-Kindergarten (Cantonese at Espanyol )

Dinisenyo ang Dual Language Learner Pre-Kindergarten at Transitional Kindergarten Pathways na nasa mga paaralang may Early Education (Maagang Pag-aaral) upang masiguro na magkakaroon kapwa ang English Learners (Mga Mag-aaral ng Ingles) at English proficient students (Mga Mag-aaral na may Kahusayan sa Ingles) ng matataas na antas sa pag-aaral ng Ingles at kahusayan, at kaalaman sa pagbasa at pagsulat sa pathway language (wika sa landas), pati na rin ang akademikong kagalingan.

Dinisenyo ang program na ito para sa tatlong uri ng mga estudyante: (1) Para sa English Learners na Cantonese o Espanyol ang mga wika sa tahanan; (2)Bilingual na mga mag-aaral na nagsasalita ng Cantonese o Espanyol at Ingles; at (3) Mga English proficient o may kahusayan na sa Ingles na mag-aaral.

B. K-5 Dual Language Immersion Pathway (Landas sa Pag-Aaral sa Pamamagitan ng Paglubog Sa Dalawang Wika (Cantonese, Korean, Mandarin, O Espanyol)

Dinisenyo ang Dual Language Immersion Pathway para matiyak na magkakaroon kapwa ang English Learners (Mga Mag-aaral ng Ingles) at English proficient students (Mga Mag-aaral na may Kakayahan sa Ingles) ng matataas na antas sa pag-aaral ng Ingles at kahusayan, at kaalaman sa pagbasa at pagsulat sa pathway language (wika ng landas), pati na rin ang akademikong kagalingan.

Dinisenyo ang program na para sa tatlong uri ng mga estudyante: (1) English Learners na Cantonese, Korean, Mandarin, o Espanyol ang wika sa tahanan; (2) bilingual na mga estudyanteng nagsasalita ng Cantonese, Korean, Mandarin, o Espanyol at Ingles, at (3) mga English proficient o may kahusayan na sa Ingles na mag-aaral.

c. Alice Fong Yu K-8 Chinese Immersion Pilot Program (Pinaka-Unang Programa sa Paglubog sa Wikang Tsino)

Noong akademikong taon 2012-13, nagtransisyon na ang Alice Fong Yu bilang bagong “Alice Fong Yu Chinese Immersion Pilot Program” (tutukuyin mula ngayong bilang

“Pilot”) na ipinagpapatuloy at pinahuhusay pa ang tradisyon ng pagbibigay ng isang komprehensibo at mapaghamon na akademikong programa, pati na rin ng iba’t ibang ng mga nakapagpapahusay na gawain aktibidad para sa lahat ng estudyante. Tunguhin ng Pilot na:

• Mapanatili ang mataas na akademikong pundasyon para sa lahat ng estudyante;

• Suportahan ang pagkatuto ng wika kapwa sa Chinese (Cantonese at Mandarin) at Ingles ng lahat ng estudyante;

• Pagyamanin at palakasin ng kultural na pag-unawa at paggalang sa lahat, at

• Habang isinasaalang-alang ang mga limitasyon ng student applicant pool (pangkat ng mga nag-aaply na estudyante), taasan ang pangkalahatang diversity o pagkakaiba-iba ng mga estudyante, kabilang na ang English Learners, mga estudyange ng Special Education (Espesyal na Edukasyon) students, at mga estudyante mula sa iba’t ibang etnisidad at pinagmulang sosyo-ekonomikong katayuan (bagamat hindi limitado sa mga ito)

Dinisenyo ang program na ito ay dinisenyo para sa mga dalawang uri ng mga estudyante: (1) English Learners (mga Mag-aaral ng Ingles); at (2) English proficient students (mga Mag-aaral na may Kahusayan sa Ingles

2. BILITERACY PATHWAY (Landas Para Sa kahusayan Sa Pagbasa At Pagsulat Sa Dalawang Wika) (Cantonese o Espanyol)

Dinisenyo ang Biliteracy Pathway para matiyak na magkakaroon ang English Learners ng matataas na antas sa pag-aaral ng Ingles, at kahusayan at kaalaman sa pagbasa at pagsulat sa wika ng tahnanpati na rin ang akademikong kagalingan. Nagkakaloob ang Biliteracy Pathway ng epektibong akademikong programa para sa English Learners.

Page 115: Gabay sa Pagpapatala

115Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Dinisenyo ang programang ito para sa mga posibleng maging Mag-aaral ng Ingles na Cantonese o Kastila ang katutubong wika.3. SECONDARY DUAL LANGUAGE PATHWAy (Pang-sekondaryo o mga grado 9-12 na Landas sa Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika)Sa pang-sekondaryo na antas, ipinagsasama na ang pang-elementaryang Dual Language Immersion at Biliteracy Pathways tungo sa Secondary Dual Language Pathway, kung saan kumukuha ang mga estudyante ng dalawang akademikong klase sa wika ng landas.

Dinisenyo ang program na ito para sa: (1) mga estudyante na ang pathway language (wika ng landas) ang siyang katutubong wika; (2) mga estudyanteng Ingles ang katutubong wika; at (3) mga estudyanteng bilingual (marunong ng dalawang wika) na taglay na ngayon ang kahusayan sa pathway language.

4. WorLD LAnGUAGE PATHWAy (Mga Landas ng Pag-Aaral sa Mga Wika ng Mundo)

A. Foreign Language In The Elementary School Pathway (Landas ng Pag-Aaral Sa Dayuhang Wika Sa Paaralang Elementarya, Fles) (Filipino, Italyano o Hapones)Nagkakaroon ang mga estudyanteng nasa FLES Pathway ng kahusayan sa ikalawang wika bukod sa pagiging lubos na mahusay sa Ingles. Humahantong ang partisipasyon sa FLES Pathway sa kahusayan sa ikalawang wika na naaangkop sa kultura at nagagamit sa tunay na mundo.Dinisenyo ang programa na ito para sa lahat ng mga estudyante, kasama na ang English Learners (Mga Mag-aaral ng Ingles). Nagbibigay din ito sa mga native English speakers (mga estudyanteng Ingles ang katutubong wika) ng pagkakataon na magkaroon ng kakayahan sa ikalawang wika. Pinahihintulutan ng kurikulum na hugis-spiral (patuloy na umaakyat ang antas ng kahusayan) na pumasok ang mga estudyante sa FLES pathway sa anumang grado (maliban na lamang sa middle school), at dahil dito, napagkakalooban ang mga estudyanteng gustong maging mahusay sa ikalawa o ikatlong wika ng maraming posibleng pasukan.

B. Secondary World Language Programs (Pang-Sekondaryong Programa na Mga Wika ng Mundo (Cantonese, Filipino, PransesHebrew, Italyano, Hapones, Latin, Mandarin, at Espanyol)

Nagkakaroon ang mga estudyanteng nasa

secondary world language program ng mga kakayahang akademiko at panlipunan at kakayahan sa pagbasa at pagsulat sa ikalawang wika. Natututo ang mga estudyante na makipag-ugnay sa iba sa pamamagitan ng mga pakikipagusap sa isa’t isa, pagpapaliwanag sa mga teksto at paghaharap ng impormasyon sa target ng wika. Puwede kumuha ang mga estudyante ng mga kursong Advanced Placement (nagkakaloob ng mga kredit na pangkolehiyo) na aprubado ng College Board (Lupong Pangkolehiyo) para sa mga wikang iniaalok: Chinese (Mandarin), Pranses, Haponses, at Espanyol.

Dinisenyo ang program na ito para sa lahat ng estudyante: English Learners at mga estudyanteng Ingles ang katutubong wika, kasama na ang mga estudyanteng naka-enroll sa Foreign Language in Elementary School (FLES) Pathway.

C. Mga Paraan Para Matugunan ng English Learners (Mga Mag-Aaral ng Ingles) ang Kinakailangang World Language (Wika ng Mundo) sa High School at ang Seal Of Biliteracy (karangalan para sa mga Mag-Aaral na may kahusayan sa Dalawa o Higit pang Wika)

World Language (Wika ng Mundo) na kinakailangan para sa High School

Para makapagtapos ng high school, itinatakda sa mga estudyante na makakumpleto ng dalawang taon (20 credit) ng isang World Language (Wika ng Mundo, o magpakita ng kahusayan sa isang World Language. Puwede lamang makakuha ng credits sa World Language credits sa mga grado 7-12 *. Samantala, puwedeng magpakita ng proficiency o kahusayan, at dahil dito, hindi na kailangan ang buong 20 credits at puwedeng maka-graduate ang mga estudyante na 0 ang credits sa World Language. Posibleng matugunan ang kinakailangang World Language para sa pag-graduate nang walang credit ng mga estudyante na makapagpapakita ng kahusayan sa isang wika bukod sa Ingles, na katumbas o higit pa sa inaasahan sa mga mag-aaral pagkatapos ng dalawang taon ng World Language.

Puwedeng maipakita ang pagtugon kapwa sa UC/CSU LOTE (Language Other Than English o Wika Bukod sa Ingles) na kinakailangan para matanggap sa unibersidad at para maka-graduate sa SFUSD, sa pamamagitan ng mga sumusunod:

a. aMatagumpay na pagkumpleto ng dalawang taon ng pag-aaral sa high school (tatlo ang inirerekomenda para sa UC/CSU) sa parehong LOTE . Kabilang dito ang matagumpay na pagkumpleto ng pangalawang semestre ng isang Year Two LOTE na kurso, o mas mataas na kurso, para lamang sa 5 credits sa World Language (nangangailangan ang rekomendasyon para sa UC ng hindi bababa sa ikalawang bahagi Ikatlong Taon).

b. Pagkamit ng pasadong score o marka sa mga naaangkop na LOTE Advanced Placement o International Baccalaureate na eksamen;

c. Pagkamit ng naaangkop na score o marka sa SAT Test Subject: LOTE;

d. Matagumpay na pagkumpleto ng isang subject matter na kurso na itinuro sa LOTE, halimbawa, Biology na itinuro sa Chinese, US History na itinuro sa Espanyol. Kabilang dito ang matagumpay na pagkumpleto ng isang ika-7 o ika-9 na gradong Secondary Dual Language Pathway subject matter na kurso.

e. Sa mga kaso kung saan hindi makakuha ng alimnan sa mga mapagpipilian sa itaas, pinahihintulutan ang sertipikasyon ng principal (punong-guro) ng high school, batay sa desisyon ng mga guro sa wika, payo ng mga propesyonal o kultural na organisasyon na may interes sa pagpapanatili ng kasanayan sa wika , o iba pang naaangkop na masasangguning dalubhasa. Kasama rito ang pagkakaroon ng score o marka na nasa cut-off (pinakamababang marka na tinatanggap) o higit pa para sa kahusayan, ayon sa itinatakda ng language placement test (eksamen para sa pagbibigay ng puwesto sa wika) ng distrito (para lamang sa mga nasa ika-8 grado sa SFUSD).

Sa matagumpay na pagkumpleto ng ika-7 na grado ng target na kursong Language Arts sa Secondary Dual Language pathway (SDLP), kailangang mailipat ang 10 credit ng LOTE Year Two sa transcript (listahan ng mga nakuhang marka) ng high school (para lamang sa SFUSD); naglilipat naman ang ika-8 na grado ng 10 credit ng LOTE Year Three. Sa high school, kailangang mag-enroll ang mga estudyanteng SDLP sa LOTE para sa Year Four o native speaker (ang wika ang siyang katutubong wika).

Page 116: Gabay sa Pagpapatala

116 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Seal of Biliteracy (Karangalan para sa mga Mag-aaral na may kahusayan sa Dalawa o Higit pang Wika

Para parangalan ang bilingguwalismo at biliteracy ng mga mag-aaral ng SFUSD, sinumulan na ng Board of Education (Lupon sa Edukasyon) Seal of Biliteracy ng SFUSD noong 2011 para sa lahat ng mga magtatapos na senior. Naisabatas ang State Seal of Biliteracy noong 2012 upang parangalan ang bilingguwalismo at biliteracy ng mga magsisipagtapos na senior sa California:

Kinakailangan ang mga sumusunod para sa bawat isa:

1. SEAL OF BILITERACY NG SFUSD

Para maging kuwalipikadong tumanggap ng karangalang Seal of Biliteracy ng SFUSD sa pagtatapos, ang isang estudyante ay kailangang: • Makumpleto ang lahat ng ng A-G na

kinakailangang kurso ng UC para sa diploma sa high school, nang may ipangkalahatang GPA na 2.0.

• Makapasa sa eksameng ELA sa antas na “proficient” (may kahusayan) sa English-language arts (Mga sining sa wikang Ingles, ELA) na para sa mga Ingles ang katutubong wika, at ibinibigay sa ika-10 o ika-11 grado (900 o mas mataas pa sa SRI); o makapasa sa Smarter Balanced Assessment (Mas Mahusay na Balanseng Pagtatasa, SBAC) sa ELA sa antas 3.

AT

Makumpleto ang kahit isa sa mga kinakailangan para sa target na wika:• Maipasa ang AP Foreign Language Exam

(Eksamen sa Dayuhang Wika) may score o marka na 4 o 5 o mas mataas pa.

• Matagumpay na makumpleto ang pang-ika-4na taon na kurso sa target na wika na may markang “3.0” o mas mataas pa.

• Mga rekord mula sa paaralan na nasa ibang bansa, o iba pang mga opisyal na dokumento na nagsaad na matagumpay na nakakumpleto ang estudyante ng fima o higit pang pag-aaral sa target na wika, kung saan ang target na wika ang wikang panturo.

2. SEAL OF BILITERACY NG ESTADO

Para maging kuwalipikadong tumanggap ng karangalang Seal of Biliteracy ng SFUSD sa pagtatapos, ang isang estudyante ay kailangang:• Makumpleto ang lahat ng kinakailangan

ng English Language Arts para sa pagtatapos, nang may pangkalahatang average na marka na 2.0 o mas mataas pa sa mga klaseng iyon, at makakuha

ng markang proficient (may kahusayan) o mas mataas pa sa estandardisadong eksamen ng ELA, sa pamamagitan ng pagtugon sa mga sumusunod na pamantayan: ◦ Maipasa sa antas na “proficient (may

kahusayan)”ang mga napagpasyahang lokal na eksamen sa English-language Arts (ELA) na itinatakda para sa mga estudyanteng Ingles ang katutubong wika, at ibinibigay sa grado 8 (1025 o mas mataas pa sa SRI); o

◦ Maipasa ang Smarter Balanced Assessment (Mas Mahusay na Balanseng Pagtatasa, SBAC) sa ELA sa antas 3.

AT• Makumpleto ang kahit isa sa mga

itinatakda ng target na wika para maipakita ang proficiency o kahusayan sa isa o higit pang wika: ◦ Maipasa ang eksamen para sa

Advanced Placement (pagkuha ng credit na pangkolehiyo) na may markang 3 o higit pa sa eksameng International Baccalaureate na may markang 4 o mas mataas pa; o

◦ Matagumpay na makumpleto ang apat-na-taong pag-aaral sa mataas na paaralan ng dayuhang wika at makakuha ng pangkalahatang average na marka na 3.0 o mas mataas pa sa pag-aaral

◦ Kung walang eksameng Advanced Placement o off -the-shelf na (nariyan nang) eksamen sa wika, kailangang makapasa ng eksemeng ginawa ng pampaaralang distrito, at nabigyan ng sertipikasyon ng State Superintendent ng Public Instruction (Superintindente ng Estado para sa Pampublikong Instruksiyon, SSPI) na natutugunan ng eksamen ang inaasahang kahusayan ng apat na taong pag-aaral sa high school ng dayuhang wika (wika ng mundo) ng iyon.

◦ Kung nag-aalok ang pampaaralang distrito ng eksaminasyon sa isang wika na mayroong eksaminasyong AP o nariyan nang eksamen sa wika, puwedeng ipasa ng estudyante ang eksaminasyon sa wika ng pampaaralang distrito na aprubado ng SSPI, para sa layunin na mapatunayan ang kahusayan sa ibang wika bukod sa Ingles.

◦ Maipasa ang ekamen sa dayuhang wika ng Scholastic Assessment Test II nang may markang 600 o mas mataas pa.

Tandaan: Kung English Learner ang

estudyante, kailangan niyang gawin pareho ang sumusunod na dalawang bagay para maging kuwalipikado:• Umabot sa antas ng kahusayan na

Early Advanced (Nagsisimulang Abante) sa California English Language Development Test (Eksamen ng California para sa Pag-unlad sa Ingles, CELDT).

• Matugunan ang lahat ng mga pamantayan na nakalista sa itaas.

5. EnGLiSH PLUS PATHWAy (LAnDAS SA PAG-AArAL nG INGLES AT HIGIT PA)Dinisenyo ang English Plus Pathway para matiyak na magkakaroon ang English Learners (mga Mag-aaral ng Ingles) ng kahusayan sa Ingles at akademikong kagalingan.

Dinisenyo ang English Plus Pathway para sa (1) English Learners mula sa mga wikang low incidence (kakaunti lamang ang mga estudyante) kung saan hindi puwedeng mag-alok ang distrito ng language pathway (landas sa wika), at (2) English Learners na may mga magulang na gustong ilagay ang kanilang mga anak sa programa para sa intensibong pagtuturo ng Ingles.

6. NEWCOMER PATHWAY (LANDAS PArA SA BAGonG DATinG nA MIGRANTE) (TSINO, ESPANYOL AT LAHAT NG WIKA) Dinisenyo ang Newcomer Pathway upang matulungan ang mga kararating pa lamang na migranteng estudyante na English Learners na masanay sa kanilang bagong wika at kultura. Sa antas ng elementarya, isa itong isang pang-isang-taon na programa (na may posibilidad ng pangalawang taon kung kinakailangan). Sa middle at high school, posibleng manatili ang mga estudyante sa Newcomer Pathway nang mahigit isang taon kung kinakailangan. Bukod sa akademikong suporta, makakukuha ang mga bagong dating ng mga tulong at rekomendasyon para sa mga serbisyong nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaaral, tulad ng, pisikal at mental na kalusugan, pabahay, at mga legal na serbisyo.Naglilingkod ang Newcomer Pathway sa mga kararating pa lamang na estudyanteng English Learner na kailangan ng panahon para masanay at magkaroon ng oryentasyon bago pumasok sa isang language pathway (landas sa wika) o sa English Plus Pathway (Landas sa Pag-aaral ng Ingles at Higit pa.

Page 117: Gabay sa Pagpapatala

117Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Lahat ng mga Pathway ay may mga sumusunod na prinsipyo o elemento: • Hindi bababa sa 30 Minuto ng

Designated English language Development (Itinalagang Pagpapaunlad sa Wika, ELD) instruction bukod pa sa isinasama nang ELD sa content instruction (paggamit ng subject matter o mga paksa). Magkakaloob ang distrito sa lahat ng mga English Learner ng hindi bababa sa 30 minuto ng Designated ELD Instruction kada araw na naangkop sa lugar at natukoy na mga pangangailangan ng mga estudyante hanggang sa mabigyan sila ng bagong klasipikasyon na Fluent English Proficient (May Mahusay na Kakayahan sa Ingles). Mag-iiba-iba ang haba ng ELD at posibleng lumampas sa 30 minuto batay sa antas ng kahusayan ng estudyante. Bukod sa In Designated ELD, tutugunan din ang mga pamantayang ELD ng California sa content areas, halimbawa English Language Arts, Social Studies (Araling Panlipunan), Math (Matematika) at Science (Agham), batay sa 2014 California ELA/ELD Framework.

• Primary language (Pangunahing Wika) at/o Integrated ELD. Magkakaloob ang distrito sa English Learners na may content classes na itinuturo sa pangunahing wika at/o gumagamit ng Integrated ELD, na pagtuturong dinisenyo upang matulungan ang English Learners na baging lubasang nakikilahok na mag-aaral ng content sa lahat ng larangang akademiko. Gagamitin din ang mga Pamantayang ELD ng California nang kasama ang lahat ng mga pamantayan sa akademikong content.

• iwasan ang lingguiwistikong isolasyon. Sa pagpahusay at pagpapanatili ng mga pathway, pagsisikapan ng distrito na iwasan ang lingguiwistikong isolasyon sa pamamagitan ng pagsasama ng mga oportunidad upang magkaroon ang interaksiyon ang English Learners sa mga native English speaker.

• Mga Guro na may naangkop na Sertipikasyong EL Batay sa mga Itinatakda ng Estado. Ituturo ang lahat ng mga klase ng English Learner ng mga guro na may naaangkop na sertipikasyong EL batay sa mga itinatakda ng estado halimbawa, sertipikasyong CLAD o BCLAD.

ProSESo SA PAGBiBiGAy nG BAGonG kLASiPikASyon (RECLASSIFICATION) Ang Reclassification (Pagbibigay ng Bagong Klasipikasyon) ang proseso kung saan binibigyan ng bagong klasipikasyon ang English Learners bilang estudyanteng Fluent English Proficient (May Mahusay na Kakayahan sa Ingles, RFEP) estudyante matapos matugunan ang iba’t ibang pamantayang lingguwistiko at akademiko na itinatakda ng estado at distrito.

Bumuo na ang San Francisco Unified School District ng polisiya at mga patakaran para sa pagbibigay ng bagong klasipikasyon sa mga estudyante batay sa mga pamantayan na itinakda ng mga patnubay ng Department of Education (Departamento ng Edukasyon). Binibigyan ang mga estudyanteng nauna nang natukoy bilang English Learners (ELs) ng bagong klasipikasyon bilang Fluent English Proficient (RFEP) kapag natugunan nila ang mga sumusunod na pamantayan May detalyadong impormasyon tungkol sa pagbibigay ng bagong klasipikasyon ayon sa grado na makukuha sa Multilingual Pathways Department webpage: http://www.sfusd.edu/en/programs-and-services/english-learners-and-language-pathways/reclassification.1. Overall proficiency level (pangkalahatang

antas ng kahusayan) na 4 (Early Advanced o Maagang Abante) o 5 (Advanced o Abante) sa CELDT, na may subscores na 3 (Intermediate o Panggitna) o mas mataas pa;

2. Pagpapakita ng “basic skills o mga batayang kaalaman” sa Ingles mula sa obhektibong assessment o eksaman na ibinibigay rin sa mga kaedad na estudyanteng English proficient (may kahusayan sa Ingles) (SBAC, F&P, RI);

3. Ebalwasyon ng Guro; AT4. Nakonsulta/naabisuhan na ang Magulang

/ Tagapatnubay (Parent Consent Letter o Liham ng Pahintulot ng Magulang)..

Kung inaakalang naaangkop ng IEP Team (Pangkat IEP), posibleng ma-assess o mapag-alaman ang kakayahan ng English Learners na tumatanggap ng mga serbisyo ng espesyal na edukasyon sa pamamagitan ng “VCCALPS, “ bilang kapalit na assessment sa CELDT upang matukoy ang antas ng kahusayan sa Ingles. Kapag napagpasyahan ng language appraisal team (pangkat para sa pagsusuri ng kakayahan sa wika) ng paaralan na makikinabang ang iEL na may IEP sa pagbibigay ng bagong klasipikasyon sa EL, pero pinipigilan ng kapansanan ng estudyante ang kanyang pagtugon sa mga pamantayang nasa itaas, posbleng naaangkop ang Individualized Reclassification Protocol (Mga Pang-indibidwal na Proseso para sa Pagbibigay ng Bagong Klasipikasyon) para sa relatibong maliit na bilang na ito ng mga estudyante.

Regular na nagbabahagi ang Multilingual Pathways Department (Departamento para sa mga Landas na Mahigit Isa ang Wika, MPD) ng listahan ng mga EL sa bawat paaralan. site sa isang regular na batayan. Nagkakaloob ang listahan ito sa mga guro at administrador ng kinakailangang impormasyon para sa mga eksamen, at nang mapagsimulan ang proseso para sa pagbibigay ng bagong klasipikasyon. ng reclassification. Bilang karagdagan, ang MPD ay nagababahagi ng isang listahan ng partikular na mga estudyanteng potensyal na qualified para sa reclassification. Responsibilidad ng paaralan na simulan ang proseso ng pagbibigay ng bagong klasipikasyon. Pagkatapos mabigyan ng bagong klasipikasyon ang estudyante, susubaybayan ang kanyang akademikong pag-unlad sa loob ng dalawang taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Mga Landas para sa Mga Mag-aaral ng Ingles (english Learner Pathways) at Mga Landas ng edukasyong nasa Mahigit sa Isang Wika, mangyaring sumangguni sa Gabay para sa Programa para sa Mag-aaral ng Ingles.

Page 118: Gabay sa Pagpapatala

118 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Landas sa Pag-aaral ng Wika

Mga Pinaglilingkurang Mag-aaral Pagtuturo sa Wika Pagiging kuwalipikado sa Landas (Pathway)

Mga Paaralan Ayon sa Wika

Mag-aaral ng Dalawang Wika (Dual Language Learner) na Pre-Kinder-garten

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

70% ng oras sa Cantonese at 80% ng oras sa Espanyol.

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahusayan sa wika.

CANTONESE • ER Taylor Elementary PK • Las Americas Early Education School at Moscone • Noriega Early Education School• Commodore Stockton Early Education School

ESPANYOL • Bret Harte Elementary School • Bryant Elementary School• César Chávez Elementary School • Fairmount Elementary School • Las Americas Early Education School at Moscone • Paul Revere Elementary School

K-5 Pang-elementary-angPaglubog sa Dalawa-ng Wika (Dual Language Immersion, DLI)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

Nagsisimula na 80% ang pagtuturo sa wika ng landas sa K at bumababa sa 50% pagdating sa ika-5 grado.

• Batay sa pananaliksik sa DL!, mag-tatalaga ang distrito ng naangkop na balanse ng mga mag-aaral na mahusay kapwa sa wika ng landas o pathway language (2/3 hanggang 1/2) at mga mag-aaral na hindi pa nakapagpapakita ng kahusayan sa wika ng landas (1/3 hanggang1/2).

• Para makapagpakita ng kahusayan, ang mga mag-aaral na magpapa-hiwatig ng ibang wika bukod sa Ingles sa sarbey ukol sa wika ng tahanan ay ekeksaminen sa kani-kanilang wika ng landas.

CANTONESE • Chinese Immersion School at De Avila• Garfield• West Portal• Alice Fong Yu Immersion Pilot

KOREANO • Claire LilienthalMANDARIN • Starr King

• Jose OrtegaESPANYOL • Alvarado

• Bret Harte• Buena Vista Horace Mann • Daniel Webster• Fairmount

• Leonard R. Flynn• Marshall• Monroe• Paul Revere

K-5 Pang-elementaryang kahusayan sa pagbasa at pagsulat sa dalawang wika (Biliteracy)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

Kapareho ang pagtuturo sa DLI pero dinisenyo para sa mga potensiyal na mga EL na mga katu-tubong nakapagsasalita (native speakers) ng wika ng landas.

• Mga mag-aaral na nag-aaplay para sa K or 1 na ang wika sa tahanan ay isa sa kani-kanilang mga wika ng landas o pathway language.

• Kailangang eksaminin ang mga mag-aaral na nasa mga grado 2-5 na hindi pa kasalukuyang nasa DLI o Biliteracy at kailangang makapagpakita sila ng kakayahan na nasa antas ng grado sa kani-kanilang wika ng landas

CANTONESE • E.R. Taylor• Moscone• Lau• Hillcrest• Parker• Chin (K-2)

• Monroe• Spring Valley• Sutro• Ulloa• Visitacion Valley

ESPANYOL • Bryant• Chavez• Cleveland• E.R. Taylor• Moscone• Glen Park• Guadalupe

• Hillcrest• Muir• Junipero Serra• Longfellow• Sanchez• Spring Valley

Mga Opsiyon sa Landas ng Pag-aaral sa Wika (Language Pathway) para sa Lahat ng Mag-aaral SY 2017-18

Page 119: Gabay sa Pagpapatala

119Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Landas sa Pag-aaral ng Wika

Mga Pinaglilingkurang Mag-aaral Pagtuturo sa Wika Pagiging kuwalipikado sa Landas (Pathway)

Mga Paaralan Ayon sa Wika

Mag-aaral ng Dalawang Wika (Dual Language Learner) na Pre-Kinder-garten

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

70% ng oras sa Cantonese at 80% ng oras sa Espanyol.

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahusayan sa wika.

CANTONESE • ER Taylor Elementary PK • Las Americas Early Education School at Moscone • Noriega Early Education School• Commodore Stockton Early Education School

ESPANYOL • Bret Harte Elementary School • Bryant Elementary School• César Chávez Elementary School • Fairmount Elementary School • Las Americas Early Education School at Moscone • Paul Revere Elementary School

K-5 Pang-elementary-angPaglubog sa Dalawa-ng Wika (Dual Language Immersion, DLI)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

Nagsisimula na 80% ang pagtuturo sa wika ng landas sa K at bumababa sa 50% pagdating sa ika-5 grado.

• Batay sa pananaliksik sa DL!, mag-tatalaga ang distrito ng naangkop na balanse ng mga mag-aaral na mahusay kapwa sa wika ng landas o pathway language (2/3 hanggang 1/2) at mga mag-aaral na hindi pa nakapagpapakita ng kahusayan sa wika ng landas (1/3 hanggang1/2).

• Para makapagpakita ng kahusayan, ang mga mag-aaral na magpapa-hiwatig ng ibang wika bukod sa Ingles sa sarbey ukol sa wika ng tahanan ay ekeksaminen sa kani-kanilang wika ng landas.

CANTONESE • Chinese Immersion School at De Avila• Garfield• West Portal• Alice Fong Yu Immersion Pilot

KOREANO • Claire LilienthalMANDARIN • Starr King

• Jose OrtegaESPANYOL • Alvarado

• Bret Harte• Buena Vista Horace Mann • Daniel Webster• Fairmount

• Leonard R. Flynn• Marshall• Monroe• Paul Revere

K-5 Pang-elementaryang kahusayan sa pagbasa at pagsulat sa dalawang wika (Biliteracy)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

Kapareho ang pagtuturo sa DLI pero dinisenyo para sa mga potensiyal na mga EL na mga katu-tubong nakapagsasalita (native speakers) ng wika ng landas.

• Mga mag-aaral na nag-aaplay para sa K or 1 na ang wika sa tahanan ay isa sa kani-kanilang mga wika ng landas o pathway language.

• Kailangang eksaminin ang mga mag-aaral na nasa mga grado 2-5 na hindi pa kasalukuyang nasa DLI o Biliteracy at kailangang makapagpakita sila ng kakayahan na nasa antas ng grado sa kani-kanilang wika ng landas

CANTONESE • E.R. Taylor• Moscone• Lau• Hillcrest• Parker• Chin (K-2)

• Monroe• Spring Valley• Sutro• Ulloa• Visitacion Valley

ESPANYOL • Bryant• Chavez• Cleveland• E.R. Taylor• Moscone• Glen Park• Guadalupe

• Hillcrest• Muir• Junipero Serra• Longfellow• Sanchez• Spring Valley

* sa Kindergarten at Grado 1, ang balanse/ration sa mga klasrum ng /dual Language Immersion ay nagsisimula sa 13 estudyante na mahusay sa wika ng pathway at 9 estudyante na hindi mahusay sa wika ng pathway. Pag-aaralang muli ang mga balanse at kahilingan sa pagtatapos ng unang linggo ng paaralan. Kapag mayroong mga paaralan na may kahilingan ng puwesto para sa wala pang kahusayan (non-proficient), at mayroon bukas na puwesto para sa mahusay na magsalita (proficient speaker), aayusin ang mga balanse para hindi bumaba pa sa 50:50 o 11:11.

Page 120: Gabay sa Pagpapatala

120 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Mga Opsiyon sa Landas ng Pag-aaral sa Wika (Language Pathway) para sa Lahat ng Mag-aaral SY 2017-18

Landas sa Pag-aaral ng Wika

Mga Pinaglilingkurang Mag-aaral Pagtuturo sa Wika Pagiging kuwalipikado sa Landas (Pathway)

Mga Paaralan Ayon sa Wika

6-12 Pang-sekondary-ong Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual Lan-guage, SDL)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

Pagsasanib ang DLI at Biliteracy simula sa pang-gitnang paaralan (middle school) merge at kukuha ang mga estudyante ng 2 akademikong kurso sa wika ng landas.

• Mga mag-aaral na makapagpapak-ita ng kahusayan na nasa antas ng kanilang grado sa eksamen sa wika ng landas na ibinibigay ng EPC.

CANTONESE (includes one course in Mandarin)

• Herbert Hoover MS (6-8)• Marina MS (6-7)• Roosevelt MS (6-8)• Alice Fong Yu K-8 Immersion Pilot (6-8)• Galileo HS (9-11)

KOREANO • Claire Lilienthal K-8MANDARIN • Aptos MS (6-8)

• Lincoln HS (9-11)ESPANYOL • Buena Vista Horace Mann (6-8)

• Everett MS (6-8)• Herbert Hoover (6-8)• James Lick MS (6-8)• Paul Revere (6-8)• John O’Connell HS (9-11)

K-5 Pag-aaral sa Dayu-hang Wika sa Paaralang Elementarya (Foreign Language in Elementary School, FLES)

Lahat ng mag-aaral 30 – 60 minuto ng pagpapahusay sa wika at kul-tura (3-5 araw/linggo

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahu-sayan sa wika.

FILIPINO • Bessie Carmichael (K-5)• Longfellow

ITALYANO • ClarendonHAPONES • Clarendon

• Rosa Parks6-12 Pang-sekondary-ong Programa na Mga Wika ng Mundo (Sec-ondary World Lan-guage)

Lahat ng mag-aaral 45 – 55 minuto ng elektibong kurso sa wika at kultura (5 araw/linggo)

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahu-sayan sa wika.

HAPONES • Presidio MSMANDARIN • Aptos MS

• Marina MS• Roosevelt MS

ESPANYOL • Brown MS• Lick MS• Marina MS• Presidio MS

Nag-aalok ang bawat mataas na paaralan (high school) ng ilang mga kurso sa mga wika ng mundo

Page 121: Gabay sa Pagpapatala

121Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Landas sa Pag-aaral ng Wika

Mga Pinaglilingkurang Mag-aaral Pagtuturo sa Wika Pagiging kuwalipikado sa Landas (Pathway)

Mga Paaralan Ayon sa Wika

6-12 Pang-sekondary-ong Pag-aaral Gamit ang Dalawang Wika (Secondary Dual Lan-guage, SDL)

• Mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners)

• Mga mag-aaral na may kakaya-han sa dalawang wika (Bilingual students)

• Mga mag-aaral na may kahusay-an sa Ingles (English proficient)

Pagsasanib ang DLI at Biliteracy simula sa pang-gitnang paaralan (middle school) merge at kukuha ang mga estudyante ng 2 akademikong kurso sa wika ng landas.

• Mga mag-aaral na makapagpapak-ita ng kahusayan na nasa antas ng kanilang grado sa eksamen sa wika ng landas na ibinibigay ng EPC.

CANTONESE (includes one course in Mandarin)

• Herbert Hoover MS (6-8)• Marina MS (6-7)• Roosevelt MS (6-8)• Alice Fong Yu K-8 Immersion Pilot (6-8)• Galileo HS (9-11)

KOREANO • Claire Lilienthal K-8MANDARIN • Aptos MS (6-8)

• Lincoln HS (9-11)ESPANYOL • Buena Vista Horace Mann (6-8)

• Everett MS (6-8)• Herbert Hoover (6-8)• James Lick MS (6-8)• Paul Revere (6-8)• John O’Connell HS (9-11)

K-5 Pag-aaral sa Dayu-hang Wika sa Paaralang Elementarya (Foreign Language in Elementary School, FLES)

Lahat ng mag-aaral 30 – 60 minuto ng pagpapahusay sa wika at kul-tura (3-5 araw/linggo

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahu-sayan sa wika.

FILIPINO • Bessie Carmichael (K-5)• Longfellow

ITALYANO • ClarendonHAPONES • Clarendon

• Rosa Parks6-12 Pang-sekondary-ong Programa na Mga Wika ng Mundo (Sec-ondary World Lan-guage)

Lahat ng mag-aaral 45 – 55 minuto ng elektibong kurso sa wika at kultura (5 araw/linggo)

Kuwalipikado ang lahat ng mag-aaral anuman ang antas ng kahu-sayan sa wika.

HAPONES • Presidio MSMANDARIN • Aptos MS

• Marina MS• Roosevelt MS

ESPANYOL • Brown MS• Lick MS• Marina MS• Presidio MS

Nag-aalok ang bawat mataas na paaralan (high school) ng ilang mga kurso sa mga wika ng mundo

Page 122: Gabay sa Pagpapatala

122 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

kailangang magkaroon ang mga preschooler (batang wala pa sa sa-

pat na edad para pumasok sa kindergarten) ng kumpletong pisikal na eksaminasyon sa loob ng 12 buwan bago pu-masok sa pre-school. Ang mga kindergarteners (papasok ng kindergarten) ay kailangang magkaroon ng kumpletong pisikal na eksaminasyon sa ika-1 ng Marso o pagkatapos nito, sa taon na papasok sila sa kindergarten. Kailangang magkaroon ng pisikal na eksaminasyon ang mga nasa unang grado sa loob ng 18 buwan bago sila pumasok sa paaralan. Ang mga mag-aaral na bago sa SFUSD ay kailan-gang dalhin ang kinalang pinakabagong rekord ng pag-papabakuna sa itinalagang paaralan sa kanila sa panahon ng pagpaparehistro.

MGA MALULUSoG nA MAG-AArAL [mga kinakailangan]

MGA PAGPAPABAkUnA AT MGA MEDikAL nA konDiSyonGABAy nG MAGULAnG SA MGA kinAkAiLAnGAn PArA SA PAGPAPABAkUnA

Mayroon bang Medikal na kondisyon ang inyong Anak?

Kung mayroong medikal na kondisyon ang inyong anak na maaaring maka-apekto sa kanyang mga pangan-gailangang pang-edukasyon, pakisulat ito sa seksiyon na “Mga Espesyal na Pangan-gailangan (Special Needs) ng form (sinasagutang papel) para sa aplikasyon, at bukod rito, mag-staple din ng sulat sa form para sa aplikasyon, kung saan nagbibigay kayo ng maiksing deskripsiyon ng kanyang mga espesyal na pangangailangan. Kailangang magkaloob ang sulat na ito ng impormasyon tungkol sa anumang seryoso at naga-wan na ng dokumentasyong medikal na kondisyon, ngunit hindi dapat maglaman ng impormasyon tungkol sa

medikal na kondisyon ng mga kamag-anak, o ng mga usap-ing hindi medikal, tulad ng transportasyon.

Mangyaring hilingin sa nag-kakaloob ng pangangalagang pangkalusugan (healthcare provider) sa inyong anak na magkumpleto ng “Plano sa Pangangalagang Pang-emergensi (Emergency Care Plan)” para makatanggap ang inyong anak ng tamang pan-gangalaga para sa kanyang kondisyong pangkalusugan habang nasa paaralan. Kung kailangan ng gamot ng inyong anak habang nasa paaralan, kailangang kumumpleto ang inyong doktor ng “Form para sa Medikasyon (Medication Form) para sa bawat gamot na kailangang inumin.

Puwede makakuha ng mga form para sa Plano

para sa Pang-emergensing Pangangalaga at Form para sa Medikasyon sa www.healthiersf.org. Ang mga mag-aaral na nag-eenrol sa unang pagkakataon sa SFUSD ay kailangang magkaloob ng mga resulta ng eksamen para sa TB, na may petsa na hindi lalampas sa isang taon bago ang pagpasok, o pahayag ng doktor na walang panganib na magkaroon ng TB ang bata. Itinatakda ng batas ng California na tuwing Mayo 31 bawat taon, kailangang mag-sumite ang mga estudyanteng nasa kindergarten (o unang grado kung ito ang kanilang unang taon sa pampublikong paaralan) ng patunay na na-kapagsagawa na ng pagsusuri sa kalusugan ng ngipin ang isang lisensiyadong prope-syonal para sa kalusugan ng ngipin.

Page 123: Gabay sa Pagpapatala

123Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

Gabay ng Magulang sa mga kinakailangan para sa Pagpapabakuna Ayon sa Batas para sa Pagpapabakuna sa mga Paaralan ng California, kailangang magkaroon ang mga bata ng mga itinatakdang pagpapabakuna (mga iniksiyon) bago sila makapasok sa paaralan.

Ang mga batang papasok sa pangangalaga para sa mga bata (child care) ay kaialngang magkaroon ng: Edad Kapag Nagpapatala: Mga Pagpapabakunang Kinakailangan:

• 2-3 buwan: 1 DTaP, 1 Polio, 1 Hep B, 1 Hib• 4-5 buwan: 2 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib• 6-14 buwan: 3 DTaP, 2 Polio, 2 Hep B, 2 Hib• 15-17 buwan: 3 DTaP, 3 Polio, 2 Hep B, 1 MMR, 1 Hib• 18 buwan -4 taon: 4 DTaP, 3 Polio, 3 Hep B, 1 MMR,

1 Hib, 1 VaricellaEksamen sa Balat para sa TB (lahat ng mag-aaral na papasok ng SFUSD)

• sa loob ng isang taon ng pagpasok ng SFUSD o pirma ng taga-eksamen ng kalusugan na nagpapatunay na walang mga panganib para sa TB

Ang mga batang papasok ng kindergarten hanggang sa ika-6 na grado ay kailangang magkaroon ng:

• 5 DTaP (tinutugunan ng 4 na dosis ang pangangailangan kapag may ibinigay na kahit isa sa ika-4 na kaarawan o bago nito)

• 4 Polio (tinutugunan ng 3 dosis ang pangangailangan kapag may ibiigay na kahit isa sa ika-4 na kaarawan o bago nito)

• 3 Hepatitis B• 2 MMR (dalawa sa Unang kaarawan o pagkatapos

nito)• 1 Varicella (inirerekomenda ang ikalawang dosis)• Eksamen sa Balat para sa TB

Ang mga batang papasok ng mga gradong 7-12 ay kailangang magkaroon ng:

• Lahat ng mga pagpapabakuna na nasa itaas at KARAGDAGAN DITO

• Tdap (whooping cough o sunod-sunod na pag-ubo) booster

Mga Kapansanan sa Paggalaw (Mobility) at PaninginPag-aaralan ng Distrito ang mga kahilingan para sa pagpapatala ng mga estudyante na may mga kapansanan sa paggalaw (mobility) at paningin batay sa pagkakaroon ng akses sa mga hininiling na paaralan. Kung ang mag-aaral na may kapansanan sa paggalaw at paningin ay may kapatid o mga kapatid na gustong mag-enrol doon din sa paaralan ng bata na may kapansanan sa paningin o paggalaw, bibigyan ng puwesto ang mga kapatid na ito nang naaayon sa mga kasalukuyang polisiya at patakaran para sa pagpapatala.

Mga kapansanan sa pagdiningAng mga terapruta (therapists) para sa pananalita at wika ng mga paaralang nakalista sa ibaba ay nakatanggap ng espesyalisadong pagsasanay para matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante ng espesyal na edukasyon na may mga kapansanan sa pandinig. Nakapagkaloob na ang SFUSD, at patuloy itong magkakaloob sa mga teraprutang ito sa pananalita ng pagsasanay sa mga teknolohiya at stratehiya para matulungan ang mga mag-aaral na may kapansanan sa pagdinig.

Toddler 18-36 buwanTule Elk

PreschoolLafayetteCésar Chávez

Paaralang ElementaryaCésar ChávezLafayetteClaire Lilienthal (K-8)

Middle SchoolAptosClaire Lilienthal (K-8)

High SchoolJohn O’Connell

Page 124: Gabay sa Pagpapatala

124 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

Tinitiyak ng Batas na McKinney-Vento para sa Pagbibigay-tulong sa mga Walang Tahanan

(Homeless Assistance Act, na muling pinagtibay noong Disyembre 2001, ang mga karapatan at proteksiyong pang-edukasyon para sa mga bata at kabataang dumaranas ng kawalan ng tahanan. Ang mga anak ng mga Pamilya at Kabataang nasa Transisyon (Families and Youth In Transition, FYIT) na gustong mag-enrol sa SFUSD sa unang pagkakataon ay magpapatala sa Sentro sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, EPC) matatagpuan sa 555 Franklin Street, Room 100. Mangyaring makipag-ugnay sa EPC sa 241-6085 o sa 241-6136. Puwedeng mag-aplay ang mga estudyante sa alinmang paaralan sa distrito basta’t natutugunan nila ang kinakailangan para matanggap, kung mayroon nito. Nakabatay ang aktwal na pagtatalaga sa isang espesipikong paaralan sa makukuhang espasyo para sa antas ng grado o pangangailangan sa programa.

Ang Tagapag-ugnay ng Distrito (District Liaison) para sa programang Mga Pamilya at Kabataang nasa Transisyon ay si Mrs. Jan Walker, na nag-oopisina sa 727 Golden Gate Avenue, Bungalow 1. Ang kanyang telepono ay 241-3030, ext. 13338.

Paano kung ang isang walang tahanang bata o kabataan ay walang mga hawak na dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro sa paaralan? • Schools, agencies, shelters, and

Puwedeng magkipag-ugnay ang mga paaralan, ahensiya, shelter, at iba pa sa tagapayo para sa pagbibigay-

puwesto o pagtatalaga (placement counselor) sa EPC (241-6085 o 241-6136) para masimulan ang proseso para sa pagpapatala.

• Agad na i-eenrol ng paaralang napili ang bata/kabataan sa eskuwelahan, kahit na kulang ang bata o kabataan ng mga rekord na karaniwang kinakailangan para sa pagpapatala, kagaya ng mga dating akademikong rekord, medikal na rekord, katunayan ng paninirahan o iba pang dokumentasyon (Seksiyon 722(g)(3)(i)).

• Kung hindi pa kumpleto ang pagpapabakuna o ang mga rekord ng pagpapapakuna o medikal na rekord ng bata o kabataan, puwedeng isangguni ng nagpapatalang paaralan ang magulang/tagapangalaga sa Tagapag-ugnay ng Distrito, na siyang tutulong na makuha ang mga kinakaialngang pagbabakuna, o mga rekord ng pagpapabakuna o medikal na rekord. (Sec 722(g)(3)(C)(iii))

• Kailangang makipag-ugnay agad ang nagpapatalang paaralan ang huling paaralan na pinasukan para makakuha ng mahahalagang akademikong rekord at iba pang rekord. (Seksiyon 722(g)(3)(c)(ii))

• Kasama sa pagbibigay-depinisyon sa mga terminong “magpatala o mag-enrol (enroll)” at “pagpapatala o pag-eenrol (enrollment)” ang pagpasok sa klase at lubusang pakikilahon sa mga gawaing pampaaralan (Seksiyon. 725(3))

• Anumang rekord na karaniwang itinatago ng paaralan na Pinagpapatalaan ng Mga Pamilya at Kabataang Nasa Transisyon, kasama na ang mga rekord ng pagpapabakuna, medikal na rekord,

akademikong rekord, sertipiko ng kapanganakan, rekord ng legal na pangangalaga, at mga ebalwasyon para sa mga espesyal na serbisyo o programa, ng bawat bata o kabataang walang tahanan ay kailangang panatilihin sa pangangalaga, at nang makuha sa lalong madaling panahon (14 na araw ng paghihintay), kapag pumapasok sa bagong paaralan o pampaaralang distrito ang isang bata o kabataan, at sa paraang tumutugon sa seksiyon 444 ng Batas sa mga Itinatakda ng Pangkalahatang Edukasyon (General Education Provisions Act (Seksiyon 722(g)(3)(D)).

• Kasama sa mga serbisyo ng pag-ugnay na ipinagkakaloob sa mga shelter (pansamantalang tirahan) at iba pa ng Tagapag-ugnay ng Distrito ang mga MUNI fast pass (walang limitasyong bilang ng pagsakay sa MUNI at BART sa San Francisco), uniporme, pagtu-tutor, at mga kagamitan para sa paaralan.

Proseso sa Pag-aayos ng mga Alitan • Kailangang tiyakin ng mga Lokal

na ahensiya ng edukasyon (Local education agencies, LEAs) na mayroong pantay na pagkakataon ang bawat bata o kabataang walang tahanan para magkaroon ng libre at naangkop na pampublikong edukasyon, kasama na ang pampublikong programang pre-school, na katulad ng iba pang bata at kabataan. Ang mga sumusunod ang mga kabilang sa proseso ng pag-aayos sa mga alitan:

• Kapag may umusbong na alitan ukol sa pagpili ng paaralan o pagpapatala, kailangang agad na i-enrol ang bata/kabataan sa paaralan kung saan

MGA PAMiLyAnG nASA TrAnSiSyon [mga karapatan at proteksiyon]

PAGPAPATALA nG MGA PAMiLyA AT MGA kABATAAnG nASA TrAnSiSyonMGA BATA AT kABATAAnG nAkArArAnASA nG kAWALAn nG TAHAnAn

Page 125: Gabay sa Pagpapatala

125Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

niya gustong magpatala, habang hinihintay ang resolusyon ng alitan (PL 107-110, Section 722(g)(3)(E)(iv)). Binibigyang-depinisyon ang pagpapatala o pagpapa-enrol (enrollment) bilang “pagpasok sa klase at lubusang paglahok sa mga gawaing pampaaralan.”

• Kailangang isangguni ng paaralan ang mag-aaral, magulang o tagapangalaga sa Tagapag-ugnay ng Distrito para maisagawa ang proseso ara sa pag-aayos ng mga alitan sa pinakamabilis na paraang magagawa ito. Kailangang tiyakin ng Tagapag-ugnay para sa mga Walang Tahanan (Homeless Liaison) na sinusunod rin ang proseso para sa pag-aayos ng mga alitan para sa unaccompanied youth (kabataang wala sa pisikal na kustodiya ng magulang o tagapangalaga).

• Kailangang pagkalooban ang magulang, tagapangalag,a o kabataang unaccompanied, ng nakasulat na paliwanagkaugnay ng desisyon ng paaralan hinggil sa pagpapatala o pagpili ng paaralan.

• Kapag manatiling walang resolusyon ang alitan sa antas ng distrito, o kapag inapela ito, ipapadala ng Tagapag-ugnay ng Distrito ang lahat ng mga nakasulat na dokumento sa Tagapamahalang Direktor (Executive Director) ng Mga Serbisyo para sa mga Mag-aaral (Pupil service) para mapag-aralan at magkaroon ng pasya sa loob ng 5 araw ng trabaho.

• Kapag manatiling walang resolusyon ang alitan, ipadadala ng Tagapamahalang direktor ng Mga Serbisyo para sa mga Mag-aaral ang lahat ng mga dokumento para sa Tagapag-ugnay ng Estado para sa mga Walang Tahanan (State Homeless Coordinator) na si Leanne Wheeler.

Anong klaseng mga bata ang itinuturing na walang tahanan o homeless? • Ang mga Bata at Kabataang Nakatira

sa Mga Shelter (pansamantalang tirahan), Mga Kuwartong Pang-isahan (Single Room Occupancy, SRO), Pabahay para sa mga Nasa Transisyon (Transitional Housing), mga Kalye, mga Kotse, mga Abandonadong Gusali, at iba Pang Hindi Nakasasapat na mga Tirahan ay itinuturing na walang tahanan o homeless.

• Mga Bata at Kabataang Nakatira sa Trailer Parks (lugar para sa mga hindi permanenteng tirahan) at Mga Lugar para sa Pagka-kamping. Itinuturing na homeless ang mga bata na pansamantalang naninirahan sa mga trailer park o mga lugar para sa pagka-camping dahil kulang sa sapat na akomodasyon ang mga lugar na ito. Gayon pa man, kung pangmatagalan na silang naninirahan doon at nakasasapat naman ang mga akomodasyon, hindi sila ituturing na homeless.

• Mga Bata at Kabataang Doubled up (Nakasukob): Ituturing na homeless ang mga batang nakatira sa mga bahay kung saan kasama ng kanilang pamilya ang iba pang pamilya o mga indibidwal nang dahil sa pagkawala ng kanilang tahanan. Gayon pa man, ang mga pamilyang boluntaryong nagsusukob sa iisang bubong para makatipid ay hindi ituturing na homeless sa pangkalahatan.

• Mga Bata at Kabataang Foster (nasa pangangalaga ng pamahalaan): Sa pangkalahatan, hindi itinuturing na homeless ang mga batang nakatira sa mga tahanang foster. Gayon pa man, ang mga batang inilalagay sa mga tahanang foster dahil sa kawalan ng tahanan ng kanilang mga magulang ay itinuturing na homeless. Bukod rito, ang mga batang nakatira sa shelter na pang-emergensi o pasilidad para sa transisyonal na paninirahan dahil wala nang ibang paglalagyan sa kanila habang naghihintay na maitalaga sa isang tahanang foster o tahanan para sa mga napabayaang bata ay ituturing na homeless -- hanggang sa maitalaga sila sa isang tahanan.

• Mga Bata at Kabataang Nasa Ospital: Ituturing na homeless ang mga batang handa nang lumabas sa ospital pero nananatili roon dahil inabandona sila ng kanilang mga pamilya. Ang mga batang homeless bago pa naospital ay ituturing na homeless habang nasa ospital maliban na lamang kung makakakuha na sila ng regular at nakasasapat na akomodasyon pagkatapos lumabas ng ospital.

• Mga Bata at Kabataang Nakakulong: Ang mga batang nasa pangangalaga ng Estado at pinananatili sa isang institusiyon dahil wala na silang matitirhan ay ituturing na homeless.

• Mga Bata at Kabataang Migrante: Ituturing lamang na homeless ang mga anak ng mga migrante manggagawa kung nakatira sila sa mga akomodasyong hindi angkop para matirhan ng tao.

• Mga Batang Naglayas: Ituturing na homeless ang mga batang naglayas sa tahanan at nakatira sa mga shelter para sa mga naglayas, sa mga kalye, sa mga inabandonang gusali, o iba pang “hindi nakasasapat na mga akomodasyon,” kahit na mayroon silang mga magulang na mayroong tahanan na handang ipagkaloob sa kanila.

• Mga Batang Unaccompanied (mga batang wala sa pisikal na kustodiya ng magulang o tagapangalaga): Ang mga batang ayaw patirahin ng mga magulang at tagapangalaga sa kanilang bahay ay ituturing na homeless kung nakatira sila sa kalye, sa mga shelter, o iba pang transisyonal o hindi nakasasapat na mga akomodasyon.

• Mga Inang Hindi Kasal: Ituturing na homeless ang mga bata o kabataang nasa edad ng pagpasok sa paaralan, nakatira sa mga tahanan para sa mga ina o malapit nang maging ina na hindi kasal, at walang iba pang makuhang tirahan.

Sa mga kasong parang hindi lubusang naaangkop ang mga bata sa isa sa mga malilinaw na kategoryang ito, kailangang magpasya ng kaso-por-kaso ng mga lokal at pang-estadong ahensiya na pang-edukasyon.

Page 126: Gabay sa Pagpapatala

126 Mag-aplay

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

g-a

Pl

ay

k ung residente kayo ng San Francisco, at gusto niyong pu-masok ang inyong anak sa isang

pampublikong paaralan sa labas ng San Francisco, kailangan niyo munang mag-sumite ng permisong distrito-sa-distrito o permiso para sa pagpapatala sa ibang distrito (interdistrict permit) sa EPC. Kailangang magdala ang magulang/tagapangalaga ng pinakabagong pag-papatunay ng adres ng tahanan sa San Francisco. Simula sa Enero, ipinopros-eso at inaaprubahan ang mga permiso linggo-linggo at ipinapadala sa hinihiling na distrito. Ginagawa ng hinihiling na distrito ang pinal na pag-apruba.

Kung gusto ng inyong mag-aaral na pu-masok sa isang pampublikong paaralan sa San Francisco at hindi kayo nakatira sa San Francisco, kailangan ninyog kumuha ng permisong distrito sa distrito (interdistrict permit) mula sa distrito ng pampublikong paaralan kung saan kayo kasalukuyang nakatira. Kinakailangan ang permiso na nagbibigay-pahintulot sa paglipat ng distrito para sa sinumang nakatira sa labas ng San Francisco na gustong pumasok o patuloy na pumasok

MGA PAGLiPAT MULA SA iSAnG DiSTriTo TUnGo SA iBA PAnG DiSTriTo (INTERDISTRICT TRANSFERS)

[impormasyon]

SA LOOB AT LABAS NG SAN FRANCISCO

sa isang pampublikong paaralan ng San Francisco. Taunang permiso ito at kai-langang nasa itinatagong mga papeles sa paaralan sa bawat akademikong taon. Hindi magagarantiya ang pagpapatala sa SFUSD ng mga mag-aaral na humihiling ng paglipat mula sa ibang distrito.

Puwedeng maaprubahan ang mga permiso para sa pagpasok sa ibang distrito sa alinman sa mga sumusunod na dahilan: • Para matugunan ang mga pangan-

gailangan ng estudyante para sa pangangalaga sa bata.

• Nagtatrabaho ang magulang/tagapangalaga sa nasasakupan ng lungsod ng San Francisco.

• Kung may kapatid ang mag-aaral na pumapasok sa paaralan ng tu-matanggap na distrito, para mai-wasan ang paghihiwalay sa pagpasok ng pamilya.

• Para pahintulutan ang mag-aaral na makumpleto ang akademikong taon kahit umalis na ang kanyang mga magulang/tagapangalaga sa distrito sa taon na iyon.

• Kung mayroong makatuwirang interes sa isang partikular na pro-

gramang pang-edukasyon na hindi iniaaalok sa distrito kung saan nanini-rahan ang mag-aaral.

• Ang mag-aaral na natukoy ng kawani ng distrito kung saan siya nanini-rahan o ng distrito kung saan niya gustong magpatala bilang biktima ng mga aksiyon ng pang-aapi o pambu-bully, ayon sa pagbibigay-kahulugan nito sa subdibisyon (r) ng Seksiyon 48900, na ginawa ng estudyante ng distrito kung saan siya naninirahan, ay maaaring bigyang prayoridad, ayon sa kahilingan ng taong may legal na kustodiya ng mag-aaral, para sa pagpasok sa ibang distrito, sa ilalim ng mga ipinatutupad nang kasunduan para sa pagpasok sa pagi-tan ng mga distrito, o kapag walang ganitong kasunduan, ay dapat mab-igyan ng karagdagang konsiderasyon sa paglikha ng kasunduan para sa pagpasok sa pagitan ng mga distrito.

Pinag-aaralan namin ang mga kahilingan limang linggo bago ang pagsisimula ng bagong akademikong taon (hindi bago ang panahong ito). Kailangan muna naming gumawa ng pag-alok para sa pagbibigay-puwesto sa mga mag-aaral

Page 127: Gabay sa Pagpapatala

127Mag-aplay

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

g-a

pl

ay

na mula sa lungsod ng San Francisco. Inirerekomenda namin sa mga estudyan-teng hindi nakatira sa San Francisco na magpatala na sa distrito kung saan sila naninirahan sakaling hindi mabigyan ng puwesto ng SFUSD ang bata sa hinihiling na paaralan.

Puwede lamang kaming magbigay ng mga paglipat na distrito-sa-distrito kapag may makukuhang espasyo, at nirereserba namin ang karapatan na magpasya kung tatanggapin namin ang mga kahilingan na lumipat mula sa ibang distrito. Nirereserba rin namin ang karapatan na limitahan ang bilang ng papasok na mag-aaral at magtakda ng mga prayoridad ayon sa mga uri ng kahilingan.

Hindi namin mapahihintulutan ang mga paglipat mula sa ibang distrito kung ang gastusin sa pagpapaaral sa estudyante ay lalampas sa halaga ng tulong pang-estado na matatanggap bilang resulta ng paglipat.

Bukod dito, hindi namin mapahihintulu-tan ang mga paglipat mula sa ibang distrito sa mga paaralan kung saan marami ang gustong makapasok (high demand schools), halimbawa, mga paaralan na punongpuno na sa pagtata-pos ng panahon ng unang pagbibigay-puwesto (first placement period).

J1 - Mga Dayuhang Estudyante na Nag-aaral Ayon sa kasunduan sa Pagitan ng mga Bansa

Sa kasalukuyan, hindi lumalahok o nagkakaloob ang SFUSD ng pederal na I-20 form mula sa SEVIS

para sa mga potensiyal na mga mag-aaral na F1.

Mangyaring bumisita sa uscis.gov o sa mga websites ng travel.state.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagkuha ng pang-estudyanteng visa na F1.

Kailangang kontakin ng mga apruba-dong organisasyon para sa palitan ng mga mag-aaral na J1 ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Insti-tusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) ng SFUSD kung gusto niyong humiling ng puwesto para sa isang dayuhang estudyanteng na nasa programa ng pagpapalitan

Inaalok ng puwesto ang mga dayuhang mag-aaral na J1 ng puwesto sa mga

paaralan kung saan may makukuhang espasyo. Hindi puwedeng makapagbigay ng puwesto sa mga paaralan na kulang ang kapasidad.

Mga Salin ng mga Transcript na nasa Dayuhang Wika

Para makatulong sa mga espesyal na pangangailangan ng mga mag-aaral ng high school mula sa ibang bansa at pumapasok sa San Francisco Unified School District, nagkakaloob ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educa-tional Placement Center) ng salin ng mga transcript mula sa ibang bansa at gumagawa ng mga rekomendasyon para sa tamang pagbibigay ng puwestong akademiko sa ating sistemang pang-edukasyon.

Para sa maraming bansa, Iba’t iba ang mga taon ng pag-aaral at mga

Hindi pinahihintulutan ang Mga Permisong Distrito-sa-Distrito para sa Lowell High School at Ruth Asawa School of the Arts.

Para mag-aplay para sa permisong distrito-sa-distrito at nang makapasok sa SFUSD, kailangan niyo munang mag-aplay sa distrito kung saan kayo nanini-rahan. Bawat distritong pampaaralan ay may indibdwal na takdang panahong sa pag-aaplay, at mga kinakailangan para sa mga aplikasyon sa labas ng distrito. Kung maaprubahan ang permiso ng distrito kung saan kayo naninirahan, at kapag nangyari na ito, ipadadala ito sa EPC para maaprubahan. Aabisuhan ng EPC ang magulang/tagapangalaga sa pamamagitan ng koreo kung kinakailan-gan ng karagdagang dokumentasyon, kagaya ng pagpapatunay ng pag-eempleyo.

Kailangang magsumite na aplikasyon para sa pagpapatala sa SFUSD, na nagtataglay ng adres na nasa-labas-ng-distrito, kasama ng iba pang kinakailan-gang dokumento para sa pag-eenrol.

Hindi bibigyan ng puwesto ang mga estudyante na lumilipat mula sa ibang distrito habang isinasagawa pa ang regular na proseso ng pagbibigay-puwesto sa mga mag-aaral, at sa halip, gagawin into hanggang sa kalagitnaan

ng tag-araw, kung kailan nagsisimula ang pagbibigay-puwesto para sa mga nasa labas ng distrito. Ginagawa ang pagbibigay-puwesto ayon sa pagkakasu-nod-sunod ng pagkakatanggap ng mga aplikasyon.

Kailangang maaprubahanang mga permiso para sa mga mag-aaral na tumatanggap ng mga serbisyo para sa espesyal na edukasyon ng Direktor ng Lokal na Erya para sa Pagpaplano ng Espesyal na Edukasyon (Special Education Local Plan Area, SELPA) o ng Katulong na Superintendente ng Mga Serbisyo para sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services), bago ang pagbibigay ng puwesto.

Kapag nakatanggap kayo ng permisong distrito-sa-distrito, kailangan ninyong i-renew o bigyang-bisa muli ito sa bawat akademikong taon. Nakabatay ang permisong distrito-sa-distrito sa pagpapanatili ng mag-aaral ng katanggap-tanggap na mga pamantayan ng akademikong pag-unlad, mga kilos at gawi, at pagpasok sa klase. Batay sa mga pamantayang ito, nagrerekomenda ang mga prinsipal ng pag-apruba at/o pagtanggi ng mga permisong distrito-sa-ditrito taon-taon.

kinakailangang akademiko para sa pam-publikong edukasyon. May ilang bansa na mayroong 13 taon ng edukasyong elementarya at sekondaryo. Mayroon namang iba na may sistemang 11 taon ang kailangan. Bukod rito, mayroon ding may mga sistema kung saan 10 taon ang pag-aaral. Ang mga estudyante ng high school na gustong magpatala sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco ay kailangang dalhin ang kani-kanilang mga transcript mula sa bansang pinag-mulan bukod sa mga kinakailangang dokumento. Isasalin ng mga tagapayo para sa pagbibigay-puwesto (placement counselor) ang mga transcript na nasa dayuhang wika at magbibigay ng puwesto para sa naaangkop na grado sa paaralan.

Page 128: Gabay sa Pagpapatala

128 Mag-enrol

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

gP

at

al

a

A ng isang panahon ng pagbibigay-puwesto (placement period)

ay isang panahon kung saan isinasagawa ang mga hak-bang para sa pagtatalaga ng paaralan, at maaari ninyong hilingin ito. Puwede kayong magsumite ng aplikasyon para makalahok sa alinman sa mga panahon ng pagbibigay-puwesto. May makukuhang form sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon o sa website ng distrito. Isang pagtatalaga sa isang partikular na paaralan ang alok para sa puwesto. Matapos naming maproseso ang mga aplikasyon, gagawa kami ng alok para sa puwesto ayon sa mga mahahalagang

MA

G-E

nro

L

MA

G-E

nr

oL

M

AG

-En

ro

L

MA

G-E

nr

oL

M

AG

-En

ro

L

MA

G-E

nr

oL

M

AG

-En

ro

L

MA

G-E

nr

oL

PAGTAnGGAP nG ALok PArA SA PUWESTo SA iSAnG PAArALAn

petsa sa siklo ng pagpapatala. (Kung nag-aplay kayo bago ang Enero 13, 2017, puwe-deng makuha ang inyong alok para sa puwesto sa Marso 17, 2017).

Matapos ang pinaka-unang alok ng puwesto, mayroon kayong pagkakataon na makalahok sa alinman sa mga panahon ng pagpupu-westo para makatanggap ng puwesto sa paaralan na mas higit ninyong pinipilo.

Matapos ng pinaka-unang alok ng puwesto, inirereko-menda naming magrehistro kayo para tiyakin ang pagkaka-enrol sa paaralan. Kahit na makatanggap kayo ng alok para sa isang puwesto, puwede pa rin ninyong piliin na humanap ng

paaralan na mas gusto ninyo sa anumang panahon ng pagbibigay-puwesto o paghi-hintay para sa puwesto. Para matiyak ang pagpapa-enrol, kailangan ninyong pumunta sa paarlaan at magrehistro sa pamamagitan ng pagdadala ng inyong liham na nagsa-saad ng pagbibigay-puwesto (placement letter) at mga patunay ng kapanganakan at paninirahan bago ang huling araw (deadline) na nakasaad sa sulat.

[mga panahon ng pagbibigay-puwesto]

Page 129: Gabay sa Pagpapatala

129Mag-enrol

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

gp

aT

al

a

nagsisimula ang Panahon para sa Pagbibigay-puwesto

sa Makukuhang Paaralan (Available School Assignment Period, ASAP) sa Hunyo 14, 2017. Sa panahong iyon, sinumang mag-aaral ay puwedeng bigyan agad ng puwesto sa isang paaralan na may mga bukas na puwesto at walang mga hindi pa napoprosesong kahilingin mula sa mga naghihintay makapasok (waiting pool) para sa panahon ng pagbibigay-puwesto sa buwan ng Agosto.

[panahon ng pagbibigay-puwesto sa makukuhang paaralan]

Ang mga estudyanteng tatanggap ng puwesto sa pamamagitan ng ASAP ay puwede pa ring magsumite ng kahilingan para mapasama sa Mga Naghihintay Makapasok (Wait Pool) para sa Panahon ng Pagbibigay-Puwesto sa Agosto, basta’t naisumite ito bago sumapit ang Hulyo 22. Nagpapatuloy ang ASAP sa kabuuan ng akademikong taon dahil sinumang mag-aaral ay maaaring pumunta sa EPC para sa agad na pagpapatala sa isang paaralan na may mga makukuhang puwesto.

Pakitandaan na anumang paaralan kung saan may mga hindi pa napoprosesong kahilingan na natugunan na sa Panahon ng Pagbibigay-Puwesto sa Buwan ng Mayo ay HINDI na puwedeng maitalaga para sa pagbibigay puwesto sa panahon ng ASAP. Anumang bukas na puwesto sa hinaharap sa mga paaralang ito ay kailangang mapunan sa Panahon ng Pagbibigay Puwesto para sa Mga Naghihintay Makapasok (Wait Pool Placement Period).

[proseso para sa mga naghihintay makapasok]

Pinahihintulutan ng Proseso para sa Mga Naghihintay

Makapasok (Waiting Pool Process) ang mga pamilya na magsumite ng isa pang kahilingan para sa isang paaralan para sa pinakahuling panahon ng pagbibigay-puwesto. Dahil karamihan sa mga paaralan ay napupuno na pagkatapos ng mga Panahon ng Pagbibigay-puwesto sa mga Buwan ng Marso at Mayo, ang kahilingan ng Mga Naghihintay Makapasok (Waiting Pool) ay para sa anumang susunod na mga bukas na puwesto bago ang pagsisimula ng pagpasok at matapos ito, hanggang sa pagtatapos ng siklo ng pagpapatala na nagtatapos sa huling bahagi ng Agosto o unang bahagi ng Setyembre.

Simula sa Mayo 15, 2017, puwede kayong magsumite ng kahilingan para sa isang paaralan na mas gusto ninyo kaysa sa paaralang nakata-laga sa inyo. Kailangang isumite ang mga kahilingang lumahok sa Proseso para sa

Mga Naghihintay Makapasok (Waiting Pool Process) sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon.

Ang ibig sabihin ng kahilin-gan, pakakawalan na ng mag-aaral ang dati nilang puwesto para tanggapin ang paaralan na mas gusto nila. Wala nang oportunidad na magdesisyon sa pagitan ng dating puwesto at bagong puwesto.

Ang mga mag-aaral na nagsumite ng kahilingan ay isasama sa proseso ng pagbibigay-puwesto sa mga bukas na espasyo, at ma-nanatiling aktibo sa lahat ng mga susunod na pagbibigay-puwesto hanggang sa may maibigay na puwesto sa hini-hiling na paaralan, o kapag kinansela ng magulang ang kahilingan bago ang petsa ng inanunsiyong huling araw (deadline), o kapag wala nang kabuluhan ang mga kahilin-gan dahil sa pagtatapos ng siklo ng pagpapatala sa hul-ing bahagi ng Agosto/unang bahagi ng Setyembre.

Kapag nagsimula na ang pasukan, ang mga estudyan-teng hindi nagbigay-abiso sa paaralan nang may kasamang katanggap-tangap na dahilan para sa nahuling pagpasok, o hindi nagpa-enrol sa loob ng unang tatlong araw ng klase, ay tatanggalin at bubuksan ang kanilang mga puwesto sa iba pang mag-aaral. Pinal na ang anumang puwesto na inalok sa panahon ng Proseso para sa Mga Naghihintay Makapasok (Waiting School Process) at hindi na puwe-deng magsumite ang estudy-ante ng iba pang kahilingan para sa ibang paaralan.

Pakikontak ang mga kawani sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) para sa Proseso para sa mga Naghi-hintay Makapasok at mga mahahalagang petsa.

Page 130: Gabay sa Pagpapatala

130 Mag-enrol

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

gP

at

al

a

Tinitipon ang Komite para sa Pag-apela Batay sa Mga Dahilang

Medikal at Hirap ng Pamilya (Medical and Family Hard-ship Appeals Committee) matapos ang mga panahon ng pagbibigay-puwesto sa mga buwan ng Marso at Mayo, at nagsasagawa sila ng pag-aaral ng mga estudyanteng nagsumite ng apela batay sa dahilang medikal o hirap ng pamilya. Kapag naaprubahan ang apelang ito, ipinadadala ito sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon para maitalaga ang estudyante sa paaralang makatutugon sa kanyang pangangailangan at kung saan may makukuhang espasyo. Kailangan naming isaalang-alang ang kapasidad ng paaralan kapag binibigyan ng puwesto ang mga estudy-anteng may naaprubahan na apela.

Inaaprubahan ang mga apela batay sa dokumentasyong ipinagkakaloob sa Komite para sa Mga Apela, na nagtitipon lamang para sa layuning magsagawa ng mga pag-aaral, sa mga espi-sipikong panahon sa siklo ng pagpapatala. Hindi puwedeng makausap ang miyembro nito ng mga pamilya hinggil sa kanilang apela. Puwede kayong magtanong o magbigay ng karagdagang mga dokumentong may kinalaman sa apela sa mga kawani sa Sentro para sa Pagbibigay-Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon. Gayon pa man, hindi kasama sa proseso ng pagdedesisyon sa mga apela ang mga kawani sa EPC, at wala rin silang awtoridad na palitan ang mga desisyon ng Komite para sa Mga Apela.

Isinasaalang-alang lamang

ang mga apela sa mga kaso kung saan hindi matutugunan ng nakatalagang paaralan ang mga pangangailangan ng estudyante.

Ang mga aprubadong apela ay para sa IISANG PAARALAN LAMANG na nakatutugon sa mga pangangailangan ng estudyante at hindi puwe-deng gamitin para makakuha ng puwesto sa mahigit sa isang paaralan. Puwedeng makakuha ng mga form para sa pag-aapela mula sa EPC o sa website ng Distrito, at dapat isauli ito sa naaangkop na huling araw ng pagsu-sumite at nang mapag-aralan.

Mga Apela Batay sa Medikal na DahilanPuwedeng maghain ng apelang medikal ang mga estudyanteng may malub-hang medikal na kalagayan na hindi mabibigyan ng akomodasyon sa nakatala-gang paaralan. Kailangang may kaugnayan ang mga apelang medikal sa medikal na kondisyon ng mag-aaral at hindi ng magulang o iba pang miyembro ng pamilya. Ang mga problemang karani-wan sa malalaking bilang ng mga mag-aaral -- kagaya ng pagkakasakit habang nagbibi-yahe (motion sickness) o hika -- ay hindi itinuturing na paghihirap dahil sa medikal na kalagayan. Isinasaalang-alang lamang namin ang mga medikal na apela para sa mga estudyanteng may malubha at nagawan na ng dokumentasyon na medikal na kalagayan na hindi ma-tutugunan sa nakatalagang paaralan. Kailangan ninyong magkaloon ng lahat ng mga sumusunod na impormasyon:

• Nakumpleto at napir-mahan nang form para sa aplikasyon na “Apela Batay sa Dahilang Medi-kal at Hirap ng Pamilya (Medical and Hardship

Appeals)• Nakumpleto at napir-

mahan nang “Form para sa Pagpapatunay ng Nagkakaloob ng Medikal na Serbisyo (Medical Pro-vider’s Verification Form” na nagtataglay ng doku-mentasyon ng lisensiya-dong doktor ng kasalu-kuyang taglay na medikal na kondisyon at espesyal na (mga) pangangailan-gan ng estudyante. Kailangang maisama rito ang espisipikong impormasyon tungkol sa mga kinakailangang kondisyon, programa at restriksiyon na naka-aapekto sa kakayahan ng estudyante na pumasok

[Proseso para sa Pag-aapela]

sa nakatalagang paaralan sa kanya.

Mga Apela Batay sa Hirap ng Pamilya Puwedeng maghain ang mga magulang/tagapangalaga ng Apela Batay sa Hirap ng Pamilya kung maipapakita nilang may natatanging hirap na hindi matutugunan sa nakatalagang paaralan. Ang gayong paghihirap ay maaaring bunga ng natatang-ing sitwasyon ng pamilya. Maaari lang maisaalang-alang

Page 131: Gabay sa Pagpapatala

131Mag-enrol

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

gp

aT

al

a

ang mga hindi maiiwasang mga sirkumstansiya para sa mga miyembro ng pamilya na nakatira sa iisang bahay kasama ang mag-aaral.

Ang mga problemang karaniwan sa malalaking bilang ng mga pamilya ay hindi maaaring ituring na natatanging hirap ng pamilya. Hindi isasaalang-alang ng Komite para sa Mga Apela ang mga apela na nakabatay lamang sa mga problemang tulad ng mga suliraning may kaugnayan sa transportasyon, kalayuan ng paaralan, hindi pagiging kumbenyente, o mga inaalok na program sa kurikulum ng paaralan.

Ang mga permanente at full-time (nagtatrabaho nang 40 oras o katumbas nito sa isang linggo) na kawani ng distrito na nakatira sa San Francisco at nagnanais na pumasok ang kanilang anak sa paaralan kung saan sila kasalukuyang nagtatrabaho (at kung saan nakapagtrabaho na sila nang hindi bababa sa tatlong taon) ay maaaring magsumite ng apela at mapagbigyan ito.

Maaari lamang naming maisaalang-alang ang mga apela batay sa hirap ng pamilya kapag ipinagkaloob ninyo ang lahat ng mga sumusunod na impormasyon.

• Nakumpleto at napir-mahan nang form para sa aplikasyon na “Apela Batay sa Dahilang Medi-kal at Hirap ng Pamilya (Medical and Hardship Appeals)”

• Nakumpleto at napir-mahan nang “Form para sa Pagpapatunay ng Nagkakaloob ng Medikal na Serbisyo (Medical Provider’s Verification Form” kung ang hirap ng pamilya ay batay sa medikal na kalagayan ng

isang magulang/taga-pangalaga

• Dalawang patunay ng adres ng lahat ng mga partidong nabanggit bilang bahagi ng Apela Batay sa Hirap ng Pami-lya. Katanggap-tanggap ang alinmang dalawa sa mga sumusunod na dokumento: singil sa serbisyong pampub-liko (utility bill) na may petsang hindi lalampas sa nakaraang 45 araw; polisiya para sa seguro ng sasakyan, polisiya para sa seguro ng may-ari ng bahay/nangungu-pahan, pahayag tungkol sa buwis sa pag-aari, liham mula sa ahensiya para sa mga serbisyong panlipunan o ahensiya ng pamahalaan na may petsang hindi lalampas sa nakalipas na 45 araw.

• Iba pang mga doku-mento o pahayag na nagbibigay-suporta.

Pinal na ang mga desisyong isasagawa ng Komite para sa Mga Apela Batay sa mga Dahilang Medikal at Hirap ng Pamilya at hindi na puwedeng i-apela ang mga ito. Nagkakaloob ang mga Aprobadong Apela ng tie-breaker (pamamaraan ng paggawa ng desisyon kapag may pagtatabla) na may mataas na prayoridad sa proseso ng pagbibigay-puwesto sa mag-aaral. Nakabatay ang pagbibigay-puwesto sa makukuhang espasyo at hindi makakapagbigay ng garantiya sa mga ito.

[mga paglipat]Puwedeng mag-aplay ang mga estudyanteng nasa mga gradong hindi transisyonal para sa paglipat sa paaralan o programa sa susunod na akademikong taon sa panahon ng siklo ng pagpapatala. Kailangang magsumite ang magulang ng aplikasyon para sa pagpa-patala na naglilista ng kahit ilang bilang ng mga pinipiling paaralan o programa na mas gusto nila kaysa sa kasalukuyang puwesto, batay sa mga mahahalagang petsa para sa bawat panahon ng pagbibigay-puwesto.

Nakabatay ang pagbibigay-puwesto sa mga estudyante sa makukuhang espasyon sa panahon ng pagbibigay-puwesto at inilalabas ang mga alok ng puwesto kasabay ng lahat ng iba pang pagpapabatid o notipikasyon.

Pakitandaan na para sa mga gradong hindi transisyonal, ipinapalagay na lahat ng mga estudyanteng naka-enrol sa panahon ng pagbibigay-puwesto ay mapro-promote sa susunod na grado maliban na lamang kung mayroong mga aprubadong retensiyon o akselerasyon. Maaaring malimitahan nito ang pagkakaroon ng espasyo.

Sa pagkakataon na mas marami ang kahilingan kaysa sa mga bukas na puwesto para sa isang paaralan o programa, gagamitin ang proseso para sa naaangkop na tie-breaker (gaya ng nakabalangkas sa seksiyon tungkol sa Polisiya) para sa pagtatalaga ng mga estudyante.

Ipoproseso ang mga kahilingin para sa paglipat sa lahat ng panahon para sa pagbibigay-puwesto at sa proseso para sa mga naghihintay makapasok. Ang mga estudyante na

gustong lumipat batay sa mga dahilang medikal o hirap ng pamilya ay KAILANGANG magsumite ng Apela Batay sa Dahilang Medikal o Hirap ng Pamilya sa panahon ng siklo ng pagpapatala.

Mga Paglipat Papa-sok o Papalabas ng isang Programang Pangwika Ang mga magulang/tagapangalaga na gustong ilipat ang kanilang anak papasok o papalabas ng isang programang pangwika (halimbawa paglipat mula sa programang Kastila para sa Kahusayang Magbasa at Masulat sa Dalawang Wika o Spanish Biliteracy program tungo sa programa sa pangkalahatang edukasyon o pabaligtad) ay puwedeng magsumite ng kahilingan sa paglipat sa EPC sa panahon ng siklo ng pagpapatala. Ang mga estudyanteng humihil-ing ng gayong paglipat ay kailangang makatugon sa mga kinakailangan para maging karapat-dapat sa hinihiling na programa, ayon sa pagkakabalangkas sa Gabay sa Programang EL (EL Program Guide). Pag-aaralan ng EPC ang kahilingan batay sa makukuhang espasyo/programa, antas ng grado ng mag-aaral, at kakayahan sa wika ng mag-aaral at/o pan-gangailangan, at magbibay ng alok ng puweste batay sa proseso ng pagtatalaga sa mag-aaral. Puwedeng magsumite ang mga magulang/tagapanga-laga ng kahilingan sa paglibat batay sa Pagpapalit ng Pro-grama o Change of Program (mga Programang Paglubog sa Wika o Language Immer-sion o Kakayahang Magsulat at Magbasa sa Dalawang Wika o Biliteracy) sa pama-magitan ng pagkumpleto ng

Page 132: Gabay sa Pagpapatala

132 Mag-enrol

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

ma

gP

at

al

a

aplikasyon sa pagpapatala at pagsusumite nito sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, EPC) sa 555 Franklin Street, Room 100, telepono: 241-6085. Ipino-proseso ang mga kahilingan para sa pagtatala papasok o palabas ng programang pan-gwika na kapwa nasa loob ng iisang paaralan nang kasama ang iba pang aplikasyon, ayon sa mga patnubay para sa pagiging karapat-dapat at proseso ng tie-breaker (pagpapasya sakaling may pagtatabla). Para sa mga es-tudyante na nag-aaplay para magpalit ng programa na kapwa nasa iisang paaralan, hindi tie-breaker ang kanilang kasalukuyang pagkaka-enrol. Iniaalok ang mga puwesto sa mga mahahalagang petsa ng proseso ng pagpapatala.

Paglipat ng mga kapatidAng magkakapatid na gus-tong magkasabay na lumipat ay kailangang magsumite rin ng aplikasyon nang magkasa-bay, at kailangan nilang ilista ang magkakaparehong (mga) napili na (mga) paaralan. Gayon pa man, dapat tandaan na nakabatay ang pagbibigay ng puwesto sa makukuhang espasyo at posibleng magkahiwalay ang mag-kakapatid. Bukod rito, ang paglilista ng mahigit sa isang napiling paaralan ay maaaring magresulto ng pagkakatalaga sa magkakapatid sa iba’t ibang paaralan.

Kapag pinaghiwalay ang magkakapatid, puwede magsumite ang mga pamilya ng na-amyendahan o nabago nang aplikasyon o form para sa listahan ng mga naghi-hintay makapasok (waiting pool form) para hilingin na muling mapagsama ang magkakapatid. Gayon pa man, dapat ding tandaan na magagamit lamang ang tie-breaker para sa magkapatid sa mas nakababatang kapatid na nag-aaplay sa paaralan ng nakatatandang kapatid. Walang garantiya na itatalaga ang magkakapatid na nasa magkakaibang grado sa iisang paaralan sa proseso ng pagbibigay ng puwesto.

Panahon kung kai-lan Hindi Pinahihin-tulutan ang Paglipat (No-Transfer Period)Matapos ang siklo ng pagpapatala sa Setyembre, mapapawalang-bisa na ang listahan ng mga naghihintay na makapasok at papasok ang distrito sa panahon kung saan walang pahihintulutang paglipat, kahit na magkaroon ng espasyo sa isang paaralan na marami ang gustong makapasok. Iniiwasan nito ang pagkakaroon ng mga disrupsiyon o pagkakaputol ng pag-aaral at pagpapalipat-lipat sa kabuuan ng akademikong taon.

Page 133: Gabay sa Pagpapatala

133Mag-enrol

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

Ma

gp

aT

al

a

Mga Paglipat sa Tagsibol (Spring)Makukumpleto ang proseso ng pagbibigay ng puwesto sa huling bahagi ng Agosto o unang bahagi ng Setyembre. Kapag nakumpleto na ang proseso ng pagpapatala, wala nang pahihintulutan na iba pang paglilipat, pero puwedeng magsumite ang mga pamilya ng kahilingan na lumipat sa tagsibol na semestre.

Puwedeng magsumite ang mga kasalukuyang naka-enrol na mag-aaral ng SFUSD ng “kahilingang lumipat” para makapagpatala sa tagsibol na semestre sa isang higit na gustong paaralan na may mga espasyong nabuksan sa semestre ng taglagas (fall). Puwedeng isumite ang mga kahilingang ito mula Setyem-bre 1 hanggang Nobyembre 17, 2017, para sa anumang mga bukas na espasyo sa pagtatapos ng semestre ng taglagas.

Puwedeng magsumite ang mga magulang ng kahilingang lumipat para sa isang paaralan kapag natapos na ang proseso ng pagbibigay ng puwesto, basta’t nauunawaan nilang posibleng maialok ang bagong pagtatalaga para

sa semestre ng tagsibol. Ang mga magulang na magsusumite ng kahilingang lumipat ay kailangang handa na bitawan ang kasalukuyang puwesto ng kanilang anak sa kalagitnaan ng taon kapag inalok sila ng hinihiling nilang paglipat sa mas gusto nilang paaralan.

Pagkatapos ng Agosto, kapag mayroon pa ring naghihintay ng desisyon na mga kahil-ingang lumipat, anumang makukuhang puwesto na mababakante sa paaralang iyon sa semestre ng taglagas ay mananatiling nakabukas hanggang sa pagtatapos ng semestre kung saan magsa-sagawa ng pagtatalaga gamit ang proseso ng tie-breaker.

Ang mga bagong nag-eenrol sa SFUSD ay aalukin ng pag-papatala sa mga paaralan na walang mga kahilingan para sa paglipat na naghihintay ng pasya. Hindi sila aalukin ng anumang bukas na puwesto sa mga paaralan kung saan mayroon pang mga kahil-ingang lumipat maliban na lamang kung nakababatang kapatid sila ng naka-enrol nang estudyante ng paaralan, at wala nang iba pang kapatid na nasa listahan ng mga naghihintay makalipat. Kung mayroon pang ibang mga

kapatid na humihiling na makalipat, hindi maiaalok ang puwesto. Ang mga bagong mag-aaral na naka-enrol ay puwedeng magsumite ng kahilingang lumipat sa panahon din ng paghiling ng iba pang mag-aaral.

Isasagawa at tatapusin ang paglilipat bago ang semestre ng tagsibol (bakasyon para sa taglamig o winter break) para sa mga aktibong mag-aaral ng SFUsD. Wala nang iba pang paglilipat na pahihintulutan pagkatapos ng panahong ito.

Tala: Iniaalok lamang ang “proseso ng paglilipat” sa mga naka-enrol na mag-aaral ng SFUSD. Ang mga mag-aaral na aalis mula sa SFUSD ay hindi puwedeng lumahok sa proseso ng paglilipat.

Sinumang pamilya na may kahilingang lumipat at hindi napagbigyan ay kailangang magsumite ng form para sa aplikasyon sa pagpapa-tala para sa bagong siklo ng pagpapatala para sa susunod na akademikong taon.

Anumang mga puwesto na mabubuksan sa tagsibol ay puwedeng makuha ng mga bagong mag-aaral para makapag-enrol KUNG hindi pa napunan ang puwesto sa siklo ng pagpapatala.

Mga

Pag

lipat

sa T

agsib

ol (S

prin

g)

Page 134: Gabay sa Pagpapatala

134 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Polis

iya

sa P

agbi

biga

y ng

Puw

esto

sa

Paa

rala

n

Polis

iya

Po

lisiy

a

Polis

iya

Po

lisiy

a

Polis

iya

Po

licy

Po

lisiy

a

Polis

iya

Po

lisiy

a

Polis

iya

Page 135: Gabay sa Pagpapatala

135Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

Dinisenyo ang polisiya para sa pagbibigay ng puwesto sa mga mag-aaral para masuportahan ang misyon ng Lupon na pagkalooban ang bawat estudyante ng pantay na oportunidad para magtagumpay. Ang bisyon namin para sa tagumpay ng bawat mag-aaral ay ang makapagtapos ang bawat estudyanteng nag-eenrol sa aming paaralan nang handa sa kolehiyo at mga karera at nagtataglay ng mga kakayahan, kapasidad, at disposisyong kinakailangan para sa tagumpay sa ika-21 siglo. Itinatalaga ang mga estudyante sa mga paaralan sa pamamagitan ng proseso ng pagpili na dinisenyo para magkaloob ng makatarungang akses sa hanay ng mga oportunidad na makukuha sa mga paaralang pampubliko ng San Francisco. Binibigyan ng puwesto ang mga estudyante sa paaralan na binigyan nila ng pinakamataas na ranggo sa kanilang kahilingan, basta’t may makukuhang puwesto sa paaralang iyon. Kung mas marami ang kahilingan kaysa sa makukuhang puwesto,gumagamit ang proseso ng pagbibigay-puwesto sa mag-aaral gamit ang serye ng pagbibigay-preperensiya, na kilala bilang tie-breakers (pagpapasya sakaling may pagtatabla), para magtalaga ng mga estudyante sa kanilang hiniling na mga paaralan.Ang mga estudyante na hindi nabigyan ng puwesto sa hiniling na paaralan dahil sa mga limitasyon sa espasyo ay inaalok ng puwesto sa pamamagitan ng isang proseso na nagbibigay konsideresyon sa heyograpikal na distansiya.

Page 136: Gabay sa Pagpapatala

136 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

MGA DEPiniSyonTie-Breaker (pagpapasya sakaling may pagtatabla)

Ang mga tie-breaker ay mga pagbibigay-preperensiya o pagkiling na ginagamit para makatulong sa pagbibigay-puwesto sa mga estudyante sa hiniling na paaralan kapag mas malaki ang bilang ng mga kahilingan sa paaralang iyon kaysa sa bilang ng makukuhang espasyo.

Teritoryong Pinagsisibilhan (Attendance Area)

Ang mga teritoryong pinagsisilbihan (attendance area) ay mga heograpikong hangganan na nililikha palibot sa karamihan sa mga paaralang elementarya sa distrito. Walang mga takdang teritoryong pinagsisilbihan para sa mga middle o high school. Lumikha kami ng mga teritoryong pinagsisilbihan para magkaroon ng sistema ng pagtulong sa inyo na makakuha ng puwesto sa paaralang elementarya na nasa inyong attendance area (o teritoryo kung saan kayo nakatira). Hindi niyo kinakailangang hilingin ang paaralang elementarya na nagsisilbi sa inyong teritoryo , at hindi rin magagarantiya ang pagbibigay sa inyo ng puwesto sa paaralang elementarya na nagsisilbi sa inyong teritoryo.

Mga Paaralan at Programa sa kabuuan ng Lungsod (City-wide)

Nangangahulugan ang terminong city-wide (sa kabuuan ng lungsod) na walang teritoryong pinagsisilbihan o attendance area, at dahil dito, hindi nagkakaloob ang mga paaralan at programa sa kabuuan ng lungsod ng tie-breaker para sa mga estudyanteng nakatira malapit sa paaralan.

Ilang halimbawa ng mga paaralan sa kabuuan ng lungsod ang mga high

school, middle school, paaralang K-8 mga paaralan para sa paglubog sa wika (language immersion), mga paaralan para sa newcomer (o bagong mag-aaral) at ang SF Public Montessori School. May kumpletong listahan ng mga paaralan sa kabuuan ng lungsod na ipinagkakaloob sa pahina 24.

May mga programa na para sa kabuuan ng lungsod na makukuha sa limitadong bilang ng mga maaralan; nakalista ang mga ito bilang opsiyon sa form para sa aplikasyon, at hiwalay ang kapasidad para sa pagpapatala ng mga ito. Halimbawa, isang programa na para sa kabuuan ng lungsod ang Landas sa Pag-aaral sa Pamamagitan ng Paglubog sa Wikang Tsino (Chinese Immersion Pathway) na nasa West Portal. Bagamat mayroong teritoryong pinagsisilbihan ang paaralang elementarya ng West Portal, walang tie-breaker para sa teritoryong pinagsisilbihan para sa mga mag-aaral na nakatira sa teritoryong pinagsisilbihan at humihiling na makapasok sa Chinese Immersion Pathway na para sa kabuuan ng lungsod.

AnG MGA TiE-BrEAkEr (PAMA-MArAAn nG PAG-PAPASyA SAkALinG MAY PAGTATABLA) SA iSAnG SULyAPGinagamit ang mga sumusunod na tie-breaker para sa mga espisipikong kahilingan.• PreK o TK ng SFUSD.

Mga kahilingan mula sa mga estudyante na pumapasok sa isang programang preK o TK sa paaralang nagsisilbing sa kabuuan ng lungsod na kanilang inaaplayan.

• PreK ng SFUSD na nasa Teritoryong

Page 137: Gabay sa Pagpapatala

137Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

Pinagsisilbihan (Attendance Area)Mga kahilingan mula sa mga estudyante na nakatira sa teritoryong pinagsisilbihan ng paaralan at pumapasok din sa preK o TK ng SFUSD na nasa teritoryo ding iyon na pinagsisilbihan.

• Teritoryong Pinagsisibilhan (Attendance Area).Mga kahilingan mula sa mga estudyante na nakatira sa teritoryong pinagsisilbihan ng paaralang hinihiling.

• Kapatid. Mga kahilingan mula sa mga nakababatang kapatid ng mga estudyanteng naka-enrol na at papasok sa paaralan sa taon na humihiling ng pagpasok ang nakababatang kapatid.

• kasalukuyang Programa kasama ang Kapatid. Mga kahilingan mula sa mga estudyante na kasalukuyang naka-enrol at gustong magpatuloy sa programa AT mga nakababatang kapatid rin ng mga estudyanteng naka-enrol na at naka-enrol rin sa paaralan sa taon na hinihiling ng kanilang nakababatang kapatid na makapasok

• kasalukuyang Programa na Landas sa Pag-aaral (Pathway). Mga kahilingan mula sa mga estudyante na kasalukuyang naka-enrol at gustong magpatuloy sa programa.

• Middle School Feeder (sistema ng pagtatambal ng mga paaralang elementarya na pinagkukunan ng estudyante sa mga middle school). Mga kahilingan mula sa mga estudyante na naka-enrol sa isang paaralang elementarya

na nagpapadala ng mga mag-aaral sa hinihiling na middle school. Nasa pahina 22 ang listahan ng mga school feeders (pagtatambalan) na paaralang elementarya tungo sa katambal na middle school.

• 94124. Ang mga mag-aaral na nakatira sa zip code na 94124 ay magkakaroon ng tie-breaker kapag nag-aplay sila sa para sa Willie Brown Jr Middle School.

• Brown Middle School.Mga mag-aaral na magtatapos s a Willie L. Brown Middle School na naka-enrol at pumasok sa ika-6, ika-7 at ika-8 grado.

Ginagamit ang mga sumusunod na tie-breaker sa lahat ng mga kahilingan ng mag-aaral na nakatutugon sa mga nasasakop ng tinutukoy na tie-breaker. • Lugar Ayon sa mga

Marka sa Eksamen (Test Score Area). Mga mag-aaral na nakatira sa mga lugar sa lungsod na may pinakamababa na katampatang (average) na marka sa mga eksamen (pinakamababang 20 porsiyento). Nagbabago-bago ang mga Lugar Ayon sa Mga Marka sa Eksamen (Test Score Area) at nabago na ang mga ito batay sa mga pinakahuling mga marka sa eksamen. Puwede niyong gamitin ang tool para sa Paghahanap ng Adres (Address Locator) sa aming web page (www.sfusd.edu) para makahanap ng paaralan sa nasasakupang teritoryo, middle school feeder at lugar ayon sa mga marka ng eksamen para sa anumang kalye sa San Francisco.

Posibleng magkaroon ng mahigit sa isang tie-breaker ang isang kahilingan. Halimbawa, ang isang nakababatang kapatid ay posibleng nakatira sa isang lugar kung saan mababa ang mga marka sa eksamen at posible ring nakatira siya sa nasasakupang teritoryo ng paaralan. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng tatlong tie-breaker ang kanilang kahilingan para sa paaralan: kapatid, mabababang mga marka sa lugar, at nasasakupang teritoryo.

Marami sa mga kahilingan ay walang tie-breaker (pamamaraan ng pagpapasya sakaling may pagtatabla). Nagtatalaga kami ng ala-suwerteng mga numero sa bawat kahilingan, kaya’t kapag hindi nalutas ang pagkakaroon ng mga tabla ng tie-breakers, pagpapasyahan ang mga pagtatablang ito ng ala-suwerteng numero.

MGA TiE-BrEAkEr (PAGPAPASyA SAkALinG MAy PAGTATABLA) AT PAGBiBiGAy nG PUWESTo SA MGA PiniLinG PAArALAnIpinoproseso namin sa iisang panahon ang lahat ng aplikasyong natanggap bago ang huling araw ng pagsusumite, kung kaya’t walang nakalalamang o nadedehado. Bibigyan ng puwesto ang mga estudyante sa hiniling nilang paaralan na siyang may pinakamataas na ranggo sa kanilang listahan, hangga’t may espasyo sa paaralang iyon.

Kapag nagsumite kayo ng form ng aplikasyon na nagtataglay ng mga pangalan ng mga paaralan at programang gusto niyong aplayan, at nakalista ang mga ito ayon sa pinakagusto niyo hanggang sa pinakahuli, nagtatalaga kami ng mga tie-breaker (paraan ng pagpapasya sakaling may pagtatabla) sa mga kahilingan batay sa mga patnubay na nakalarawan sa itaas (Mga Tie-breaker sa isang Sulyap), at nagtatalaga rin kami ng ala-suwerteng numero sa bawat kahilingan. Kapag hindi nasolusyonan ng mga tie-breaker ang mga pagtatabla, gagawin ang pagpapasya sa pamamagitan ng ala-suwerteng numero.

Nag-iiba-iba ang pagkakaranggo ng mga tie-breaker batay sa uri at antas ng hinihiling na paaralan at programa. Inilalarawan ng sumusunod na seksiyon kung aling tie-breaker ang ginagamit at ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga ranggo sa mga paaralang elementarya, middle school, high school, mga paaralan sa kabuuan ng lungsod, at mga programa sa kabuuan ng lungsod.

Page 138: Gabay sa Pagpapatala

138 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Paano ginagamit ang programa sa kompyuter para sa pagbibigay-puwesto sa mga estudyante? Binibigyan ng puwesto ang mga estudyante sa

pinili nilang paaralan na may pinakamataas na ranggo sa kanilang listahan, hangga’t may makukuhang espasyo. Kung mas marami ang kahilingan sa isang paaralan kaysa sa makukuhang espasyo, isinasaayos ng sistema para sa pagbibigay-puwesto ang mga kahilingan ayon sa serye ng

mga pagbibigay-preperensiya, na kilala bilang tie-breakers, para mabigyan ng puwesto ang mga aplikante sa mga paaralan. Puwedeng maglista ang mag-aaral ng kahit ilang paaralan na napili niya sa form para sa aplikasyon. Mapupunta sila sa listahan ng mga aplikante para sa bawat paaralang nakalista.

❶ Mga Puwesto na Puwede pang MabagoKung mas marami ang mga kahilingan kaysa

sa makukuhang puwesto, gagawa ang proseso ng pagtatalaga ng mga tentatibo o puwede pang mabago na pagbibigay-puwesto para sa bawat paaralan batay sa naangkop na proseso ng mga tie-breaker. (hal., para sa paaralang elementarya: mas nakababatang mga kapatid, nasasakupang lugar ng pre-K, mga marka sa eksamen ng lugar, nasasakupang lugar, lahat ng iba pa). Sa prosesong ito ang mga makukuhang espasyo at tie-breaker ang higit na mapagpasya kaysa sa ranggo ng mga napiling paaralan. Posibleng magkaroon ng tentatibong puwesto ang isang estudyante sa mahigit sa isang

paaralan, o posible rin na wala siyang makuhang puwesto sa alinman sa mga napili niyang paaralan.

Kapag nakumpleto na ang mga tentatibong puwesto, mapananatili sa aplikante ang tentatibong puwesto na may pinakamataas na ranggo sa listahan ng mga pinili niyang paaralan, at lahat ng iba pang napili na mas mabababa ang ranggo ay bibitawan na upang mabigyan ng mga oportunidad ang iba pang estudyante na matanggap ang puwestong ito. Nais naming maging maliit hanggang sa maaari ang pangkat na hindi pa nabibigyan ng puwesto. Kung ang may pinakamataas na ranggo na tentatibong puwesto ang siyang pangunahing napili na paaralan, pinal na ang pagbibigay-puwesto sa estudyante.

❷ Siklo ng Paglipat ng PaaralanPara sa mga nakatanggap na ng isa sa kanilang mga pinili bilang tentatibong puwesto, Kung ang tentatibong

puwesto na may pinakamataas na ranggo ay hindi ang pinakagusto o una sa pinili ng aplikante, sisimulan na ng sistema ang proseso para sa paglilipat (pagpapalit pataas o trading up).

John Doe

Mga kahilingan Mga Tentatibo o Pu-wede pang Mapalitan na

Pagbibigay-Puwesto

1. McCoppin

2. Bryant

3. Muir

4. Alamo

5. Starr King

6. Drew 6. Drew

7. Sunset

8. Lakeshore 8. Lakeshore

Jane Smith

Mga Tentatibo o Pu-wede pang Mapalitan na

Pagbibigay-Puwesto

Mga kahilingan

1. Redding

2. Drew

3. Spring Valley

4. McCoppin 4. McCoppin

5. Hillcrest

6. Ortega

7. Sunset 7. Sunset

8. Yick Wo

9. ER Taylor

10. Carver 10. Carver

Page 139: Gabay sa Pagpapatala

139Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

❸ Mga PagtatalagaSusubukan muna ng sistema na italaga ang

mga mag-aaral na hindi nakatanggap ng puwesto sa alinman sa kanilang mga piniling paaralan sa pamamagitan ng proseso, sa paaralan ng nasasakupang teritoryo (mga estudyanteng paaralang elementarya) o middle school feeder o katambal na

middle school (para sa mga papasok na estudyante sa ika-6 na grado), basta’t may mga makukuhang espasyo. Kung walang mga makukuhang espasyo sa paaralan ng nasasakupang teritoryo o ng middle school feeder, aalukin sila ng puwesto sa paaralan na pinakamalapit sa kanilang tirahan at mayroon ding bukas na puwesto.

sa sitwasyong ito, nakatanggap si John Doe ng mga tentatibong puwesto sa mga paaralan na ika-6 at ika-8 ang ranggo sa kanyang listahan -- Drew at Lakeshore. nakatanggap naman si Jane smith ng mga tentatibong puwesto sa mga paaralan na ika-4, ika-7 at ika-10 ang ranggo sa kanyang listahan ng mga paaralan - McCoppin, sunset at Carver. Matapos makumpleto ang mga tentatibong puwesto, nanatili kay John Doe ang kanyang tentatibong puwesto sa Drew, at binitawan na ang Lakeshore. nanatili naman kay Jane smith ang kanyang tentatibong puwesto sa McCoppin at binitawan na ang sunset at Carver. Maghahanap ang proseso para sa pagpapalit para matingnan kung posibleng magkaroon ng mga pagpapalit ng mga puwesto sa paaralan, at nang mapayagan ang dalawang mag-aaral na makatanggap ng napili nilang paaralan na mas mataas ang ranggo sa kani-kanilang mga listahan. May hawak na puwesto si John Doe sa Drew, na siyang ika-2 sa listahan ng mga paaralan na napili ni Jane smith. May hawak na puwesto si Jane smith sa McCoppin, na siyang ika-1 ang ranggo sa listahan ng mga paaralan na napili ni John Doe. Kapag binitawan ni John Doe ang kanyang puwesto

sa Drew para kay Jane smith, kapalit ng puwesto sa McCoppin, makatatanggap ang dalawang estudyante ng paaralan na mas mataas ang ranggo sa kani-kanilang mga listahan ng gustong mapasukang paaralan. natutukoy ng software ang mga ito at nakagagawa ng mga pagpapalit na kagaya nito sa siklo ng pagpapalitan (transfer cycle). sa prosesong ito, ang pagraranggo lamang sa listahan ng mga napili ang siyang mapagpasya. Hindi ginagamit ang mga tiebreaker. Iyon lamang may nakuha na napiling puwesto sa pamamagitan ng proseso ng pagbibigay ng tentatibong puwesto ang ipapasok sa proseso ng pagpapalitan.

Kapag natanggap ng estudyante ang paaralan na pinakamataas ang ranggo sa listahan ng kanyang mga napili, wala nang pagpapalit pataas (trade-up) na puwedeng gawin para matulungan siya na makuha ang pinakamataas na posibleng makuha, at tapos na ang proseso para sa estudyanteng iyon.

Magpapatuloy ang prosesong ito hanggang sa mapuno ang mga makukuhang puwesto ng mga kahilingan batay sa mga piniling paaralan, at wala nang palitang puwedeng mangyari para mapaganda pa ang kahihinatnatnan para sa mga mag-aaral.

Page 140: Gabay sa Pagpapatala

140 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Ang mga estudyanteng magiging 5 taon sa pagitan ng Setyembre 2 at Disyembre 2, 2017 ay karapat-dapat na mag-aplay sa programang Transisyonal na Kindergarten (TK). Tingnan ang pahina 111 para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga estudyanteng maaaring mag-aplay at humihiling ng Transisyonal na Kindergarten ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling nila hanggang may puwesto pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa sa bilang ng puwesto sa eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tiebreakers sa mga sumusunod na antas ng herarkiya.

1. Kasalukuyang naka-enrol sa SFUSD Early Education School na mayroong TK. Ang mga estudyanteng naka-enrol sa programang pre-K ng akademikong taon 2016-17 na magkakaroon ng TK sa 2017-18 ay matatanggap ang tiebreaker na ito para sa kanilang kasalukuyang eskuwelahan.

2. May nakababatang kapatid na naka-enrol sa programang pre-K ng SFUSD o nakatatandang kapatid na naka-enrol sa paaralang elementarya at humihiling na matanggap sa kaparehong lugar. Para matulungan ang mga pamilyang may magkakapatid, ang estudyante ng TK ay magkakaroon ng tie-breaker para sa lugar na ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa programang pre-K. Binibigyang-kahulugan ang salitang “magkakapatid” bilang mga estudyanteng may parehong magulang/tagapangalaga at nakatira sa iisang adres.

3. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

4. Walang tie-breaker

Kapag hindi nabiyak ng mga tie-breaker na ito ang mga tabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Mga Programang Tie-Breaker sa Transisyonal na Kindergarten

Sibling

SFUSD EES

Test Score Area

No tie-breakers

Your SchoolOffer

Page 141: Gabay sa Pagpapatala

141Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

Mga Tie-Breaker sa Mga Paaralang Elementarya sa Teritoryong Pinagsisilbihan

Ang mga estudyanteng humihiling ng Mga Programa sa Pangkalahatang Edukasyon (General Education Program)s ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling hanggang may puwesto pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa makukuhang puwesto sa isang eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sa sumusunod na antas ng herarkiya.

1. May nakatatandang kapatid ang aplikante na naka-enroll at papasok sa paaralan

2. Aplikante para sa Kindergarten at pumapasok sa preK o TK sa hinihiling na paaralan at nakatira sa attendance area (teritoryong pinagsisilbihan) ng hinihiling na paaralan

3. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

4. Teritoryong Pinagsisilbihan o Attendance area

5. Walang tie-breaker

Ibibigay ang pagtatalaga sa hiniling na eskuwelahan sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sang-ayon sa antas ng herarkiya. Halimbawa, ang hiling na may kapatid, SFUSD preK, at lugar na may mabababang puntos sa pagsusulit na tie-breakers ay mas mataas ang ranggo kaysa hiling na mayroon lamang kapatid na pang-tie-break. Ang mas mataas na ranggong tie-breakers ay laging mananaig sa anumang kombinasyon ng mas mababang ranggong tie-breakers. Halimbawa, ang hiling na may kapatid na pang-tie-break ay mas mataas ang ranggo kaysa hiling na may SFUSD preK at lugar na may mabababang puntos ng pagsusulit na tie-breaker.

Kung hindi mapagpasiyahan ng mga tie-breaker na ito ang pagtatabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Sibling

Attendance Area SFUSD PreK

or TK

Test Score Area

Attendance area

Your SchoolOffer

No tie-breakers

Page 142: Gabay sa Pagpapatala

142 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Ang mga estudyanteng humihiling ng General Education Programs ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling hanggang may puwesto pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa puwesto sa isang eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sa sumusunod na antas ng herarkiya.

1. May nakatatandang kapatid ang aplikante na naka-enroll at papasok sa paaralan

2. Pumapasok ang aplikante para sa Kindergarten sa preK o TK ng SFUSD sa hinihiling na paaralan na nasa kabuuan ng lungsod

3. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

4. Walang tie-breaker

Kung hindi mapagpasiyahan ng mga tie-breaker na ito ang pagtatabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Mga Tie-Breaker sa Elementarya sa Buong Lungsod

Sibling

SFUSD PreK or TK

Test Score Area

Your SchoolOffer

No tie-breakers

Page 143: Gabay sa Pagpapatala

143Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

Mga Tie-breaker sa Middle School

Ang mga estudyante ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling hanggang may puwesto pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa makukuhang puwesto sa isang eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sa sumusunod na antas ng herarkiya.

1. May nakatatandang kapatid ang aplikante na naka-enroll at papasok sa paaralan

2. Mga aplikanteng naka-enroll sa paaralang elementarya na nagpapadala (feeder) sa middle school (naipatutupad lamang sa mga aplikanteng nasa ika-6 grado)

3. Mga aplikanteng nakatira sa zipcode na 94214 at nag-aaplay sa Willie Brown Middle School

4. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

5. Walang tie-breaker

Kung hindi mapagpasiyahan ng mga tie-break na ito ang pagtatabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Sibling

Middle School Feeder

Test Score Area

Your SchoolOffer

94124 Zip Code(for W. Brown)

No tie-breakers

Page 144: Gabay sa Pagpapatala

144 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Ang mga estudyante ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling hanggang may puwesto pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa nakalaan sa isang eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sa sumusunod na antas ng hirarkiya.

1. May nakatatandang kapatid ang aplikante na naka-enroll at papasok sa paaralan

2. Mga aplikanteng nakakumpleto ng mga grado 6-8 sa Willie Brown Middle School (simula sa akademikong taon 2018-19)

3. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

4. Walang tie-breaker

Kung hindi mapagpasiyahan ng mga tie-break na ito ang pagtatabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Hindi maaari ang tie-breakers sa Lowell High School o sa Ruth Asawa San Francisco School of the Arts. Ang Lowell High School ay gumagamit ng pamantayang akademiko sa pagtanggap, at ang Ruth Asawa School of the Arts ay may proseso ng awdisyon.

Mga Tie-breaker sa Mataas na Paaralan

Sibling

Your SchoolOffer

Test Score Area

No tie-breakers

Brown MS(starting 2018-19)

Page 145: Gabay sa Pagpapatala

145Polisiya

Tu

kl

as

in M

ag-

ap

la

y M

ag

pa

Ta

la

pl

ac

eM

en

T s

ch

oo

ls

po

lis

iya

po

lis

iya

Pang-buong Lungsod na Programa ng Tie-breakers TK-12

Kung nag-aaplay kayo para sa programang pang-buong lungsod na may mga kahingian, kailangan munang matugunan ang mga kahingian. Pagkaraan, saka gagamitin ang tie-breakers.

Ang mga estudyante ay bibigyan ng pinakamataas na ranggong hiling hanggang may puwang pa sa eskuwelahan. Kung mas maraming estudyanteng nag-aaplay kaysa puwesto sa isang eskuwelahan, ang piling pagtatalaga ay gagawin sa pagtingin sa lahat ng posibleng kombinasyon ng tie-breakers sa sumusunod na antas ng herarkiya.

1. Naka-enroll sa programa ang aplikante at may nakatatandang kapatid na naka-enroll sa programa at papasok sa paaralan

2. Kasalukuyang naka-enroll ang aplikante sa program pathway (landas na programa)

3. May nakatatandang kapatid ang aplikante na naka-enroll at papasok sa paaralan

4. SFUSD-Pre-K o TK na Aplikante para sa Kindergarten at pumapasok sa programang preK o TK ng SFUSD sa paaralan na para sa kabuuan ng lungsod. Humihiling ng programang pampaaralan na para sa kabuuan ng lungsod.

5. Mga Lugar Ayon sa mga Marka sa Eksamen (Test Score Areas)

6. Walang tie-breaker

Kung hindi mapagpasiyahan ng mga tie-breaker na ito ang pagtatabla, sosolusyonan ang tabla sa pamamagitan ng bunutan.

Current program with sibling

Sibling

Current program pathway

SFUSD PreK or TK

Your SchoolOffer

Test Score Area

No tie-breakers

Page 146: Gabay sa Pagpapatala

146 Polisiya

Sch

oo

lS

Pl

ac

em

en

t

ma

gP

at

al

a

ma

g-a

Pl

ay

t

uk

la

sin

Po

lis

iya

Po

lis

iya

Ano AnG MAnGyAyAri kUnG HinDi Ako MAkATAnGGAP nG HiniLinG nA ESKUWELAHAN?Kung hindi ka nakatanggap ng alok sa isa sa mga hiniling na paaralan dahil mas maraming hiling kaysa nakalaang bakante, gagamitin ng SFUSD ang mga sumusunod na panuntunan upang alukin ka ng paaralan..

Kung kasalukuyan kang nakaenrol sa isang eskuwelahang SFUSD na mayroon nang hiling mong grado, makatatanggap ka ng alok na magpatuloy sa kasalukuyan mong eskuwelahan.

Kung nag-aaplay ka sa mga grado K hanggang 5 at ang grado na hinihiling mo ay wala sa iyong kasalukuyang paaralan, o bago ka pa lamang sa SFUSD, makatatanggap

ka ng alok sa iyong attendance area school kung may bakante pa rito. Kung hindi naman, makatatanggap ka ng alok sa paaralang pinakamalapit sa iyong tirahan na mayroong puwesto.

Kung nag-aaplay ka sa ika-6 na grado at kasalukuyan kang nakaenrol sa isang eskuwelahang SFUSD K5, makatatanggap ka ng alok sa iyong feeder middle school kung mayroon pa ritong bakante. Kung hindi, makatatanggap ka ng alok sa eskuwelahang pinakamalapit sa iyong tirahan na may bakante.

Kung nag-aaplay ka sa ika-6 na grado at bago ka lamang sa SFUSD, makatatanggap ka ng alok sa paaralang pinakamalapit sa iyong tirahan na may puwesto.

Kung nag-aaplay ka sa ika-7 grado hanggang 12 at ang grado na hiniling mo ay wala sa iyong

kasalukuyang paaralan o bago ka pa lamang sa SFUSD, makatatanggap ka ng alok sa pinakamalapit na paaralan sa iyong tirahan na may puwesto. Kung hindi ka nakaenrol sa isang paaralang SFUSD at hiniling mo lang ang Lowell at/o SOTA pero hindi ka natanggap sa Lowell o SOTA, kailangan mong kontakin ang EPC upang humiling ng ibang mataas na paaralan ng SFUSD.

Kung humiling ka ng tunguhin sa wika o pambaguhan at ang ibinigay sa iyong eskuwelahan ay may puwesto sa hiniling na tunguhin sa wika o pambaguhan, makatatanggap ka ng alok sa tunguhin sa wika o pambaguhan sa eskuwelahang ito. Kung ang eskuwelahang ito ay may puwesto higit kaysa isang hiniling na tunguhin sa wika o pambaguhan,

makatatanggap ka ng alok sa tunguhing pinakamataas ang nakuha mo sa iyong aplikasyon. Halimbawa, humiling ka ng tunguhin sa Spanish Immersion bilang unang pinili at tunguhin sa Spanish Biliteracy bilang pangalawang pinili, at ang eskuwelahang gusto mo ay may puwesto sa parehong tunguhin, makatatanggap ka ng alok sa tunguhin sa Spanish Immersion dahil ito ang inaranggo mo nang mas mataas. Kung ang eskuwelahang ito ay walang puwesto sa kahit anong hiniling na tunguhin sa wika o pambaguhan, makatatanggap ka ng alok sa programang pangkalahatang edukasyon sa eskuwelahang ito.

Ang kopya ng Polisiya ng Lupon para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Mag-aaral (student Assignment Board Policy) P5101 ay makukuha sa website ng Distrito.

Page 147: Gabay sa Pagpapatala

Bay

view

Lake

shor

e

Pre

sidi

o

Mis

sion

Out

er S

unse

t

Exc

elsi

or

Par

ksid

e

Mar

ina

Sou

th o

f Mar

ket

Pot

rero

Hill

Oce

an V

iew

Inne

r Sun

set

Out

er M

issi

on

Sea

cliff

Wes

t of T

win

Pea

ks

Gol

den

Gat

e P

ark

Visi

taci

on V

alle

y

Wes

tern

Add

ition

Noe

Val

ley

Out

er R

ichm

ond

Inne

r Ric

hmon

d

Ber

nal H

eigh

ts

Twin

Pea

ks

Nor

th B

each

Hai

ght A

shbu

ry

Nob

Hill

Pac

ific

Hei

ghts

Cas

tro/U

pper

Mar

ket

Rus

sian

Hill

Gle

n P

ark

Cro

cker

Am

azon

Trea

sure

Isla

nd/Y

BI

Fina

ncia

l Dis

t rict

Dow

ntow

n/C

ivic

Cen

ter

Pre

sidi

o H

eigh

ts

Dia

mon

d H

eigh

ts

Chi

nato

wn

San

Fran

cisc

o U

nifie

dSc

hool

Dis

tric

tSc

hool

Yea

r 201

5-20

16Te

st S

core

Are

a

ÜD

ocum

ent N

ame:

CTI

P1 fo

r Enr

ollm

ent G

uide

151

6.C

YAN

Prod

uced

by

the

Educ

atio

nal P

lace

men

t Ce

nter

GIS

Gro

up, 1

0/02

/201

4

Mga

luga

r ay

on s

a m

ga M

arka

sa

Eksa

men

:M

ga lu

gar s

a lu

ngso

d na

may

pin

akam

abab

ang

aver

age

na m

arka

sa

mga

eks

amen

(gin

agam

it sa

mga

tie

brea

ker o

pa

raan

ng

pagp

apas

ya s

akal

ing

may

tabl

a)

Mga

na-

com

pute

nan

g av

erag

e n

g m

ga m

arka

sa

200

6-20

12 E

ksam

en n

g Ca

lifor

nia

para

sa

Pagt

ugon

sa

mga

Pam

anta

yan

sa M

ga S

inin

g ng

Wik

ang

Ingl

es (C

alifo

rnia

Sta

ndar

ds E

nglis

h La

ngua

ge A

rts)

par

a sa

pin

agsa

man

g ce

nsus

trac

t o

subd

ibis

yon

ng is

ang

coun

ty (3

59, 2

40K-

12

na m

ga re

kord

ng

mga

mag

-aar

al).

Kasu

nod

ng u

nang

taon

ng

impl

emen

tasy

on, p

osib

leng

m

agre

kom

enda

ang

Sup

erin

tend

ente

ng

iba’

t ib

ang

dem

ogra

piko

ng d

atos

, o ti

e-br

eake

r m

inim

um o

max

imum

(pin

akam

aliit

han

ggan

g pi

naka

mal

aki),

par

a la

lo p

ang

mat

amo

ang

mga

tung

uhin

g na

kasa

ad s

a po

lisiy

a ng

Lup

on.

Anum

ang

inire

reko

men

dang

pag

baba

go a

y ta

tala

kayi

n sa

pul

ong

na L

upon

na

inaa

nuns

iyo

sa p

ublik

o.

* D

inam

iko

ang

mga

Lug

ar A

yon

sa m

ga M

arka

sa

eks

amen

(tes

t sco

re A

reas

) na

naba

bago

ang

m

ga it

o ba

tay

sa p

inak

ahul

ing

mga

mar

ka s

a ek

sam

en. M

aaar

i niy

ong

gam

itin

ang

tool

par

a sa

Pag

haha

nap

ng A

dres

sa

amin

g w

ebpa

ge

(ww

w.sf

usd.

edu)

par

a m

akah

anap

ng

paar

alan

sa

terit

oryo

ng p

inag

sisi

lbih

an (a

ttend

ance

ar

ea sc

hool

), si

stem

a ng

pag

tata

mba

l sa

nagp

apad

alan

g pa

aral

ang

elem

enta

rya

sa

pupu

ntah

ang

mid

dle

scho

ol (m

iddl

e sc

hool

feed

er),

at lu

gar a

yon

sa m

ga m

arka

sa

eksa

men

(tes

t sc

ore

area

) par

a sa

anu

man

g ad

res

ng k

alye

sa

san

Fran

cisc

o.

San

Fran

cisc

o U

nifi

edSc

hool

Dis

tric

tSc

hool

Yea

r 20

17-2

018

Page 148: Gabay sa Pagpapatala

Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa Pang-edukasyong Institusyon (Educational Placement Center)555 Franklin St., Room 100San Francisco, CA 94102Phone: 415.241.6085Fax: 415.241.6087www.SFUSD.edu

Oktubre 29, 2016: May mga makukuha nang aplikasyon

Enero 13, 2017: Huling araw ng pagsusumite ng mga aplikasyon

Marso 17, 2017: ipinapadala na sa mga pamilya sa pamamagitan ng koreo ang mga alok para sa puwesto sa paaralan

[Polisiya sa Kawalan ng Diskriminasyon]Ang mga programa, gawain, at nakagagawian ng Distrito ay kailangang hindi nagpapahintulot ngdiskriminasyon, batay sa akwal o inaakalang lahi, kulay, mga ninuno, bansang pinagmulan, identipikasyon ng etnikong pangkat, edad, relihiyon, estado sa pag-aasawa o pagiging magulang, kapansanan ng katawan o isip, kasarian, sekswal na oryentasyon, pagpili ng kasarian (gender), identidad ng kasarian (gender identity) o ekspresyon ng kasarian (gender expression); ang pagtingin na mayroon siyang isa o higit pa sa gayong mga katangian; o ang pag-uugnay sa kanya sa isang tao o pangkat na may isa sa mga katangiang ito, aktwal man o ayon lamang sa sariling pagtingin. Kung naniniwala kang nakaranas ka ng diskriminasyon, agad na kontakin ang prinsipal ng paaralan at/o ang Tagapamahalang Direktor (Executive Director) ng Opisina para sa Pagkakapantay-pantay (Office of Equity), na si Ruth Diep, sa (415)355-7334 o sa [email protected]. May makukuhang kopya ng polisya para sa Uniform Complaint (magkakaparehong paraan ng pagrereklamo) kapag hiniling ito.

Magagawa ng mga mag-aaral ang lahat ng kaya nilang pangarapin, at narito kami para tumulong sa pagsasakatuparan sa mga ito.

Pansamantalang matatagpuan ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center) sa 655 De Haro Street mula Nobyembre 1 - Disyembre 16, 2016