of 26/26
GABAY NG MAGULANG SA PAGPAPASOK, PAGBABALIK- ARAL, AT PROSESO NG PAGPAPA-ALIS Abril 2016

GABAY NG MAGULANG SA PAGPAPASOK, · PDF file... 6 Programa ng Pang-indibidwal na ... at paggamit ng mga sukat ng pag-unlad na ito sa ... naunang nakasulat na paunawa sa iyong katutubong

 • View
  262

 • Download
  22

Embed Size (px)

Text of GABAY NG MAGULANG SA PAGPAPASOK, · PDF file... 6 Programa ng Pang-indibidwal na ... at...

 • GABAY NG MAGULANG SA

  PAGPAPASOK, PAGBABALIK- ARAL, AT PROSESO NG PAGPAPA-ALIS

  Abril 2016

 • Pagpapakilala

  Ang gabay na ito ay binuo ng Statewide Leadership for the Legal Framework Project Team at ng Texas

  Education Agency (TEA) bilang tugon sa pangangailangan sa Texas Education Code (TEC) 26.0081. Ang

  gabay ay dinisenyo na mabigyan ka, bilang magulang ng isang bata na karapat-dapat o maaaring maging

  karapat-dapat sa special education services, ng mas mabuting pag-unawa ng proseso ng special education

  at ng iyong mga karapatang pang-pamamaraan (procedural rights) at mga responsibilidad upang lubos na

  makalahok ka sa proseso ng paggawa ng mga pagpapasya tungkol sa edukasyon ng iyong anak.

  Ang Individuals with Disabilities Education Act of 2004 (IDEA) ay ang batas pederal na namamahala sa

  proseso ng special education. Isa sa mga pangunahing layunin ng IDEA ay ang masiguro na ang mga

  batang may kapansanan ay may matatanggap na libreng "free appropriate public education (FAPE)" na

  nagbibigay-diin sa special education at mga kaugnay na serbisyo (related services) na dinesenyo na

  matugunan ang kanilang natatanging pangangailangan at maihanda sila para sa higit pang edukasyon,

  pag-eempleyo, at pamumuhay ng nag-iisa. Ang Special education ay nangangahulugang espesyal na

  pagkakadisenyong pagtuturo na tutugon sa natatanging pangangailangan ng isang batang may

  kapansanan. Ang mga Related services ay mga espesyal na serbisyo na kailangan upang masuportahan

  ang mga special education services ng mga mag-aaral upang makagawa sila ng pag-unlad sa

  pagpapatupad ng kanilang mga layuning pang-academic at pang-punsiyunal (functional). Maaaring

  kasama sa related services ang mga serbisyo gaya ng occupational therapy, physical therapy, speech-

  language therapy, serbisyo sa pagpapayo (counseling services), orientation at mobility services (serbisyo

  sa paggalaw), at/o serbisyo sa transportation.

  Sa ilalim ng IDEA, ang mga magulang ay binibigyan ng malaking lebel ng paglahok sa bawat baytang ng

  prosesong special education. Pinapaliwanag ng gabay na ito ang ibat-ibang gawain na maaaring maganap

  sa proseso iyon. Upang lalo mo pang maunawaan ang iyong mga karapatang ligal sa ilalim ng IDEA,

  inuobliga ang paaralan na bigyan ka ng isang kopya ng isang dokumentong tinatawag na Notice of

  Procedural Safeguards sa ilang tiyak na panahon sa proseso ng special education. Kailangang maibigay sa

  iyo ang dokumento ng di bababa sa isang beses sa isang taon at kung maganap ang mga sumusunod na

  kalagayan:

  sa punto ng pag-refer o sa iyong paghiling ng unang pagsusuri (evaluation) ng iyong anak;

  sa punto ng pagtanggap ng unang reklamo ng estado (first state complaint) sa loob ng isang taong pagpasok sa paaralan (school year)

  sa punto ng pagtanggap ng unang hiling ng isang kinakailangang proseso ng pagdinig (due process hearing) sa isang school year;

  sa araw na makagawa ng pagpapasya na gumawa ng disiplinaryong pagbabago sa pagtatakda (disciplinary change of placement); at

  sa iyong kahilingan.

  Sa Texas, ang pagka-karapat-dapat ng bata para sa special education services at karamihan sa

  nakararaming mga pagpapasya ukol sa programang special education ng bata ay ginawa ng isang komite

  ng admission, review, and dismissal (ARD). Maari mo ring tukuyin ang grupong ito bilang individualized

  education program (IEP) team, ang tawag dito ayon sa batas pederal. Kung binuo ang isang komiteng

  ARD para sa'yong anak, magiging kasapi ka ng komiteng iyon.

  Paulit-ulit na ia-update ang gabay na ito kapag may maganap na pagbabago sa pangangailangang

  pampederal at pang-estado ng special education. Isang electronic version na maaaring ma-print ay

  matatagpuan sa Region 18 Education Service Center webpage sa Legal Framework for the Child-Centered

  Special Education Process sa http://framework.esc18.net/.

  Gabay ng Magulang sa Pagpapasok, Pagsusuri, at Proseso ng Pagpapa-alis Pahina i

  Abril 2016

  http://framework.esc18.net/http://framework.esc18.net/http://framework.esc18.net/http://framework.esc18.net/http://framework.esc18.net/

 • Talaan ng Nilalaman

  Pagpapakilala ................................................................................................................... i

  Pamamagitan sa Maagang Kabataan ........................................................................... 1

  Tulong para sa Batang Nasa Edad ng Pagpasok sa Paaralan ............................................ 1

  Tugon sa Pamamagitan ............................................................................................. 1

  Referral para sa Unang Pagsusuri ................................................................................. 2

  Naunang Nakasulat na Paunawa ................................................................................. 3

  Pagpayag ng Magulang ............................................................................................. 3

  Unang Pagsusuri .................................................................................................... 4

  Pagpupulong ng Komite sa Pagpapasok, Pagbabalik-Aral, at Pagpapa-alis .......................... 4

  Pagiging Karapat-dapat ............................................................................................. 6

  Programa ng Pang-indibidwal na Edukasyon ................................................................ 7

  Kasalukuyang Lebel ng Pang-Academic na Natamo at Pang-Punsyonal na Pagganap ........... 8

  Taunang Layunin .................................................................................................... 8

  Special Education, Kaugnay na Mga Serbisyo, at Pantulong (Supplementary Aids)

  at Mga Serbisyo ....................................................................................................... 9

  Pagtatasa ng Estado ................................................................................................. 9

  Pagbabago ng kalagayan .......................................................................................... 10

  Mga Mag-aaral na Nasa Hustong Gulang ..................................................................... 10

  Mga Batang May Awtismo ......................................................................................... 11

  Mga Batang Bingi o Hirap Maka-rinig ......................................................................... 11

  Mga Batang Bulag o Hirap Makakita ........................................................................... 11

  Mga Plano sa Pamamagitan ng Pag-asal ....................................................................... 12

  Mga Serbisyo sa Pagpapahaba ng Taon ng Pasukan ...................................................... 12

  Pagtatalaga .................................................................................................................... 12

  Pagpapasya ng Komiteng ARD .................................................................................. 13

  Kopya ng IEP13

  Pagbabalik-Aral ng Individualized Education Program ................................................... 13

  Muling Pagsusuri .................................................................................................. 14

  Malayang Pang-Edukasyong Pagsusuri ......................................................................... 15

  Pagbawi ng Pagpayag Para sa Mga Serbisyo ................................................................ 15

  Pagtatapos ..................................................................................................................... 16

  Disiplina ....................................................................................................................... 17

  Pinabilis na Kinakailangang Proseso ng Pagdinig .......................................................... 20

  Pagtutol sa Kapasyahan ........................................................................................... 20

  Karagdagang Tulong .................................................................................................21

  Abril 2016

 • Pahina 1 Gabay ng Magulang sa Pagpapasok, Pagbabalik-Aral, at Proseso ng Pagpa-alis

  A b r i l 2 0 1 6

  GABAY NG MAGULANG SA PAGPAPASOK,

  PAGBABALIK-ARAL, AT PROSESO NG PAGPAPA-

  ALIS

  Early Childhood Intervention (Pamamagitan sa Maagang Kabataan)

  Karagdagan sa pagkakaloob ng tulong sa mga batang may kapansanan na nasa edad ng pag-

  aaral, nagkakaloob ang IDEA ng tulong sa mga sanggol at mga batang musmos na may

  kapansanan at ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng maagang pamamagitang

  serbisyo. Ang Texas Department of Assistive and Rehabilitation Services (DARS) ay ang

  ahensya na nangangasiwa sa programang Early Childhood Intervention (ECI) na tumutulong

  sa mga bata ng may gulang na kulang sa tatlong taon na may antala sa g

  (developmental delays) at sa kanilang pamilya. Ang mga karagdagang impormasyon ukol sa

  DARS ay matatagpuan sa http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml.

  Sa loob ng di bababa sa 90 araw ng kalendaryo bago ang musmos ay tumanggap ng ECI na

  serbisyo na umabot ng tatlong taon, isang pagpupulong ang itatalaga upang matulungan ang

  pamilya na magbago ng kalagayan (transition) mula ECI services hanggang special education

  services, kung nararapat. Hindi lahat ng mga bata na tumatanggap ng ECI services ay

  magiging kwa