of 70 /70
NI 1 IKA A BAAN KONG MA PAGBAA AILI PANLAIN AALIN 1 IKA MGA NOG A PALIGID PANGNAHING KAIIPAN A . A . PAGBAA HAANG ANAK PANGNAHING KAIIPAN E , I B A 5 P . 4 9 P . 4 13 I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN A. P ( )  N B. P (E L) A. P : P B. P: P : H , A P, K12 , I M M

Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino – Ikaapat na Baitang

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ang gabay ng guro na ito ay naglalayon na maging tulong sa guro ng Filipino sa Ikaapat na Baitang. Sinikap ng may-akda na sundin ang Curriculum Guide na inilabas ng DepEd para sa K to 12 Gabay Pangkurikulum. Inihanda rin ang manwal na ito alinsunod sa Understanding by Design (UbD).

Text of Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino – Ikaapat na Baitang

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  1/70

  NI 1 IKA A BAAN KONG MA PAGBAA AILI PANLAIN

  AALIN 1 IKA MGA NOG A PALIGID

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  . A

  .

  PAGBAA HAANG ANAK

  PANGNAHING KAIIPAN

  E ,

  I

  B A 5

  P . 4 9

  P . 4 13

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  A. P: P

  B. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  M

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  2/70

  N

  C. P

  N /

  N

  D. P

  N

  E. P

  N

  C. P K H A

  D. P: P

  E. P: E

  M

  .

  H 4 CD OM

  ..

  P .

  P .

  H:

  . I

  . I .

  A. /

  *

  M . P

  . I

  .

  *

  P . 4 5.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  3/70

  .

  . I . I .

  1. A ?

  2. A ?

  3. G

  B..

  . 6

  C.. P

  1. B IAIIP, . 6

  2..

  D.

  * P .

  H:1. 4. O

  2. M 5.

  3. K

  P

  P AD, . 78

  E.. . 9

  B 1 3 . 9

  F..

  I .

  .. ()

  2. N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5.N

  ?6.N

  ?

  7.N

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  4/70

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  DG

  M

  1

  K

  P

  P1. N

  ?

  2. N

  ?

  .

  A

  .

  P A . 7

  1. A 4.

  2. P () 5. 3.

  P B . 7

  1. . . . . . .

  2. P . . . . . .

  3. K! K! K! B!

  4. . . . . . . . . . . . .

  P?

  8.N

  ?

  * P

  .

  A

  . G :

  1. P

  2. P . P

  3. D

  4. L, ,

  H PAGBAA

  K: H A

  1. P

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  5/70

  5. . . . . . . . . .

  P C . 81. M 6.

  2. M 7.

  3. M 8. M

  4. M 9. M

  5. M 10.

  P D . 8

  M C.

  M .

  ( )

  M .

  I: P ?

  A

  ?

  P

  ( . 78 )

  H:

  . P

  . I

  .

  3.. P

  * P

  . B .

  . B .

  . AC . 8 (A N)

  * P

  ( )

  . P

  K. I .

  . AC . 910 (I

  )

  2.N

  ?

  3.I

  ?

  4.I

  ?

  5.G

  ?

  6.

  ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  6/70

  :

  1. B

  .

  2 . 11. B

  .

  J.. P K PADALIN IIPAN NAIN

  1. . 12

  K. P K ( )

  1.

  L.. PAGAAA ( E)

  K PK

  P

  5

  P

  G

  4

  M

  G

  3

  M

  G

  2

  B

  G

  1

  H

  G

  1.

  ?

  7.

  ?

  8. N

  ?

  9.N

  ?

  10. N

  ?

  P A, . 8

  1. 4.

  2. H 5.

  3.

  P B . 8

  1. 3. M

  2. MH 4. B /

  5..

  P C . 8

  1.

  2.

  . 11

  E D K A O N

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  7/70

  P A . 9

  A .

  P B . 9

  1. / 5. / 8. /

  2. / 6 / 9. /3. / 7. / 10. /

  4. /

  P C . 10 M

  .

  . 12

  P A B . 12 13

  A .

  ( )P A

  1. I

  2. M

  3. N

  4. P

  5.

  P B

  A .

  AALIN 2 IKA MGA PAE MINIMAL

  PANGNAHING KAIIPAN

  M

  PAGBAA ANG AMING PANGAAP

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  8/70

  PANGNAHING KAIIPAN

  P D

  N

  B A 5

  P . 10 15

  P . 14 21I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  C. P

  N

  A. P: M

  B.. P: P

  C.. P : A A P

  D.. P: P

  E.. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  .

  M

  .

  M

  H 4 CD OM

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  9/70

  N

  D. P

  N

  E. P

  N

  P

  P

  H:

  P

  B

  B

  I. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  I

  . P

  . I

  .

  .

  P . 10.

  I:

  A ? B ?

  I

  .

  12.

  1. B . 12.

  2. P .

  .

  .

  * P

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  10/70

  ( ) 1. . 15.

  2. G

  ..

  1.

  .. ()

  K

  P

  5

  P

  G

  4

  M

  G

  3

  M

  G

  2

  B

  B

  G

  1

  H

  G

  1.G

  2.N

  3.

  .

  4. G

  .

  5.

  P AE, . 1314

  6.N

  7.P

  8.P

  9.P

  10.P

  A

  P A . 13

  1. PM 6. PM

  2. PM 7. PM

  3. 8. PM

  4. 9. PM

  5. 10. PM

  P B . 13

  M

  P C . 14

  1

  3

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  11/70

  P D . 14

  2 5

  1 7

  3 6

  4 8

  P E . 141. L

  2. P

  3. P

  4. K

  5. G

  6.

  M

  ( )1. 9.

  2. 10.

  3. K 11.

  4. L 12.

  5. B 13.

  6. P 14.

  7. M 15.

  8.

  5

  2

  4

  P .

  A

  .

  K: A A P1. P :

  I: P ? A

  ? A

  ?

  A P

  P ( . 16)

  H:H ,

  .

  K :

  . P .

  I

  .

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  12/70

  . P B P ( )

  * A .

  * P

  .

  . P

  .

  . M

  B P.

  .. AC, IIPIN A AGIN, .

  1920.

  PAGPAPAHALAGA:

  . ?

  . P

  ?

  . . 21

  D.. P K ( )

  4. P .

  I

  . P

  * P

  . B . . B

  .

  . A B

  . 1618

  .. (E)K P

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  DG

  M

  1

  K

  1.N

  ?

  2.N

  ?

  3.M

  ?

  4.N

  ?

  5.N

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  13/70

  .

  5. I G . 21

  6.

  E.. P K

  7.N

  ?

  8.N

  ?

  9.N

  ?

  10.N

  ?

  ?

  6.N

  ?

  P B . 18

  1. M 6.

  2. 7.

  3. 8.

  4. / 9.

  5. 10.

  B.

  P A . 19

  1. A

  2. B .

  3. N

  M M.

  4..

  .5. N .

  N ,

  .

  6.. N . G

  .

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  14/70

  A. ALAMIN NAIN

  P A . 1617

  1. 6.

  2. 7.

  3. 8.

  4. 9.

  5. 10.

  P C . 20

  A .

  . 21 M

  . 21

  M .

  ( )

  7. N .

  8. N

  ..9. M

  P B . 20

  1. P 6. P

  2. P 7.

  3. B 8.

  4. B 9.

  5. P 10. B

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  15/70

  AALIN 3 IKA DIPONGGO

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  (,,,,) , .

  PAGBAA IPAG A IAGA

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  G

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  16/70

  B A 5

  P . 16 23

  P . 22 29

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  N

  C. P N

  N

  D. P

  N

  E. P

  A. P: P

  B. P: P

  P

  C.. P :

  P

  P

  . P: P

  . P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P .

  M

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  17/70

  N

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P .

  P .

  H:

  B

  A

  .

  1. B , , .

  2. A

  . B .

  3.

  . 18.

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  .

  P .

  I: P

  ?

  1.

  . 18.

  2.N

  ?

  3.N

  ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  18/70

  .

  1. B . 18.2. P .

  .

  1. P .

  2. A E, . 19 21

  1. B .

  .. (

  )

  1.

  .. ()

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  D

  G

  M

  1

  P

  P

  1.N

  B. GAMIIN A ANAIN

  P A . 19

  4.N

  ?

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  7.N

  ?

  A. AGIN A ALAKAIN

  A

  I

  1.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  19/70

  1.. 5.

  1. K

  2. K

  3. A

  B

  1. B

  2

  3. M

  4. M

  5. A

  2. A

  3. K

  4.. K

  5.. A

  6.. A

  I

  1.

  2. B

  3.

  P E . 21

  9. / 6. /

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  20/70

  6. L

  P B . 20

  1. 11.

  2. 12.

  3. B 13.

  4. A 14.

  5. A 15.

  6. 16.

  7. 17.

  8. 18.

  9. 19.

  10. 20. L

  P C . 20

  1. H, B2. A, B

  3. L, L

  4. , C

  5. B, A

  6.

  7. M, Q

  8. , M9.

  10.

  P D . 21

  1. K 7. A

  10. / 7.

  11. 8. /

  12. 9.13. / 10.

  P A . 22

  1. 5 4. 3

  2. 4 5. 1

  3. 1

  P B . 221. M

  2.

  3. P

  4. B

  5. G

  P C . 22

  P

  P P . 23

  M

  P K

  ( )

  1. 8. 15.

  2. 9. 16.

  3. B 10. 17.

  4. A 11. 18.

  5. A 12. 19.

  6. 13. 20.

  7. I 14.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  21/70

  2. A 8.

  3. P 9.

  4. 10. A5. 11.

  6. B 12. P

  KAIBAAN A PAGAAA PAGBAA

  P

  H:

  N

  L

  P

  K:

  1. P : I: A

  ? B ?

  A P

  ? ( . 24 )

  H:

  L

  B P

  ? ( . 24 )

  H:

  L

  .

  K :

  . P .

  I

  .

  . P

  * P

  . B .

  . B

  .

  . A C

  . 2425.

  C. P

  A . I

  . K

  ,

  .

  AC, , .

  2627.

  D PAGPAPAHALAGA:

  B ,

  , ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  22/70

  .

  K :

  . P .

  I

  .

  * . 29

  E.. P K (

  )

  *

  F. (E)

  K PK

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  DG

  M

  1

  K

  1. N

  ?

  . 28

  E.. P K ( )

  * L

  . B .

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  7.N

  ?

  .

  P A . 24

  1.. F 6..

  2.. 7..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  23/70

  2. N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  P C . 25

  1. N

  2. DA

  3. K

  4. N

  5.

  6. M

  7. M

  8.

  B.. IIPIN A AGIN NAIN

  3.. 8..

  4.. 9.

  5.. 10. H

  P B . 2425

  1.. 6..

  2.. A 7.

  3.. 8.

  4.. 9.

  5.. 10.

  C IAPO A DAMHIN NAIN

  P A . 28

  1.. 2.

  3.

  4. M

  5.

  6. M

  7.

  8. M

  9. M 10. M

  P B . 28

  M .

  D. PADALIN ANG IIPAN NAIN . 29

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  24/70

  P A . 26

  1. P

  2. M 3. B M A

  4. P

  5. O.

  .

  6. M

  7.

  .

  P B . 27

  M .

  P C . 27 M .

  I .

  AALIN 4 IKA KLAE

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  .

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  25/70

  PAGBAA M C

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  B A 5

  P . 24 29

  P . 30 37

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  C. P

  N

  A. P: P

  B. P: P

  C.. P : M C

  P

  P

  . P: P

  . P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  .

  M

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  26/70

  N

  D. P

  N

  G

  N

  E. P

  N

  P

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P

  P .

  H:

  D

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  .

  P .

  I: P

  ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  27/70

  .

  1. B , ,

  .

  2. A

  . B .

  3.

  . 26

  .

  B . 26.

  P .

  .

  1. P .

  2. A E, . 2728.

  I: A ? A

  ?

  B . 29

  ..

  1. ( )

  .. ()

  K P 5N

  4M 3M

  2D

  M

  1K

  P

  G

  1.

  ?

  2.N

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  7.N

  ?

  8.N

  ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  28/70

  ?

  .

  A

  .

  P A . 27

  1. A 6.

  2. P 7.

  3. P 8.

  4. A 9.

  5. A 10. K

  P B . 27

  1. 6. 2. 7.

  3. 8. .

  4. 9. P

  5. 10.

  P C . 28

  1. 6.

  2. 7.

  3. I 8.

  4. 9. D

  5. B 10. P

  P D . 28

  1. K

  9.N

  ?

  . . 29

  M

  . ( )

  1. K 8. G 16.

  2. K 9. K 17.

  3. P 10. P 18.

  4. D 11. P 19.

  5. 12. P 20.

  6. K 13.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  29/70

  2. K

  3. I

  4. B B5.

  6. D

  7. P

  P E . 28

  I

  P

  H:

  P .

  P

  K: M C1. P : I: B ? P

  ?

  A P (

  . 32 )

  H:

  7. P 14.

  B. P . ( )

  A

  .

  P A C , , P. 35

  36

  PAGPAPAHALAGA:

  B ?

  . 37

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  30/70

  K::

  P

  .

  I .

  2. P

  * P

  . B .

  . B

  .

  3. A C

  . 3335.

  3.N

  4.N

  ?

  1. M

  ?

  2. I

  ?

  D.. P K ( )

  * G

  .

  E.. P K

  * (

  )

  F. (E)

  K P

  K

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1. N

  ?

  2. N

  ?

  ..

  P A . 33

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  31/70

  3. N

  ?

  4. N

  ?

  ..

  P A . 35

  M P B . 35 36

  . 2 1

  4 3

  . 3 1

  2 5

  1.

  2. M

  3. 4.

  5.

  6.

  7.

  8. /

  9.

  10.

  P B . 3334

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  P C . 34

  1. / 6. /2. 7. /

  3. / 8. /

  4. M 9.

  5. M 10. /

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  32/70

  4

  . 2 41 3

  5

  P C . 36

  3 5

  2 7

  4 6

  1 8.. P B L . 37

  1.. 6. /

  2. / 7.

  3. / 8.

  4. 9. /

  5. 10.

  .

  M .. ( )

  AALIN 5 IKA PANGNGALAN

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  , , , , .

  A

  . A

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  33/70

  .

  PAGBAA MALING AKALA

  PANGNAHING KAIIPAN

  D

  I,

  P.

  B A 5

  P . 30 35

  P . 38 45

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  C. P

  N

  A. P: P

  B.. P: P

  C.. P : M A

  P

  P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  .

  M

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  34/70

  N

  D. P

  N

  E. P N

  D. P: P

  E.. P: P

  P

  M

  H 4 CD OM

  ..

  KAIBAAN A PAGAAA IKA P

  P

  H:

  P , , ,

  , .

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  . P .

  I: A ?

  .

  1. G

  .

  2.. A

  ?

  3..

  . 32.

  ..

  B . 32

  P .

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  35/70

  ..

  1. P .

  2. A C, . 3334.

  I: A ?

  ?

  B . 35

  ..

  1. (EE OIGINAL MANCIP)

  .. ()

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  D

  M

  1

  P

  1.N

  ?

  2.N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  7.N

  ?

  . . 32

  1. P A

  2. , , , OF, , P, L, .

  ..

  P A . 33

  1. 7.

  2. 8.

  3. N C 9.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  36/70

  P C . 34

  B 778

  . A, M

  G

  D

  D

  N

  P

  O

  P

  K

  B. P. 35

  M .

  C. ( )

  P

  H:

  D

  B

  4. J D 10.

  5. M 11.

  6. 12.

  P B . 33

  1. B 7. B

  2. B 8. B

  3. 9. B

  4. 10. B

  5. L 11. B

  6. B 12. B

  K: M A

  1. P :

  I: A

  ? M ?

  A P ( . 40 )

  H: ( )

  D ( )

  H: ( )

  H ( )

  P

  .

  I

  .

  2. P

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  37/70

  P

  PAGPAPAHALAGA:

  B K ? A

  ? B?

  . 44

  D.. P K ( )

  * . 45

  E. P K

  * ( O M )

  F. (E)

  K PK

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1. N

  ?

  2. N

  ?

  * P

  . B .

  . B

  .

  3. A C

  . 40 41.

  B.. P

  .

  P

  P AB ,

  . 4243

  . P A . 40

  1. B 4. K

  2. B 5. M

  3.

  P B . 41

  1. J 6. E

  2. B 7. A3. C 8. F

  4. D 9. G

  5. 10. H

  P C . 41

  1.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  38/70

  3.N

  ?4.N

  ?

  5.N

  ?

  6.N

  7.N

  .. . 44

  M

  ..

  M

  M .

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  .

  P A . 42

  M

  P B . 43

  M

  PANGKA NG MGA HAOP

  K N

  K

  B

  M

  B

  A

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  39/70

  .. ( )

  AALIN 6 IKA KONGKEO A DIKONGKEONG PANGNGALAN

  PANGNAHING KAIIPAN

  M

  .

  1. K I

  . N

  .

  2. DK I

  .

  PAGBAA NA NA KAIBIGAN

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  40/70

  PANGNAHING KAIIPAN

  L

  B A 5

  P . 36 41

  P . 50 51

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  C. P

  N

  N

  D. P

  N

  A. P: P ,

  ,

  B. P: P

  C.. P : K

  P

  P

  D.. P: P

  E.. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  M

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  41/70

  E. P

  N

  KAIBAAN A PAGAAA IKA P , ,

  P

  H: M

  , , , .

  .

  1. G

  .

  2..

  . 38. ..

  B . 38

  P .

  ..

  1. P

  .

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  .

  P

  . I: P

  ?

  3. N

  ?

  4.N

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  42/70

  2. A D, . 3940.

  I: A

  ? B . 41

  ..

  1. ( )

  .. ()

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  D

  M

  1

  K

  1.N

  ,

  ,

  2.N

  ?

  P B . 39

  1. 5.

  2. 6.

  3. 7.

  4.

  P C . 40

  1. 4. C

  2. B 5.

  3. A

  ?

  5N

  ?

  6.N

  ?

  .

  A

  .. P A . 39

  1. 7.

  2. 8. DK

  3. 9. DK

  4. 10.

  5. 11. D

  6. 12.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  43/70

  P D . 40

  M

  . P. 41

  M .

  D. .

  1. K 11. DK

  2. DK 12. K

  3. DK 13. DK

  4. K 14. DK

  5. DK 15. DK

  6. DK 16. K7. K 17 DK

  8. DK 18. K

  9. DK 19. DK

  10. K 20. K

  P

  H:

  B

  P

  F. (E)

  K PK

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  K: K

  1. P :

  I: P ?

  2. P * P

  . B .

  . B

  .

  A P

  ( . 48)

  1. AC, . 4849

  B.. P

  I: P

  ?

  P AB ,

  . 5051

  PAGPAPAHALAGA: . 52

  D. P K ( )

  * . 53

  E.. P K

  * .

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  44/70

  1.N

  ?

  2.N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  7.N

  ?8.N

  ?

  9.N

  ?

  P B . 52

  1.

  2. P

  3. M

  .

  P A . 48

  1. K 6. L

  2. K 7. H

  3. P 8. D

  4. B 9.

  5. P 10. B

  P B . 49

  1. L 6.

  2. L 7.

  3. 8.

  4. 9.

  5. 10.

  P C . 49

  1. B 5.

  2. D 6.

  3. E 7.

  4. A 8.

  A

  .

  .

  P A . 50 51

  M

  P B . 51

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  45/70

  4. M

  5.

  6.

  7. M

  ..

  P A B . 53

  M

  .. ( )

  P

  1. H 4.

  2. 5. K

  3.

  A

  P B,

  1. /

  2. M

  3. M /

  4. M /

  5. P

  .

  P A . 52

  1. P 4. P

  2. 5.

  3. 6. J

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  46/70

  AALIN 7 IKA PANGHALIP

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  .

  PAGBAA I MAKIIG

  PANGNAHING KAIIPAN

  P

  .

  B A 5

  P . 42 47

  P . 54 61

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N /

  B. P (E L)

  N

  A. P: P

  P /

  B. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  P

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  47/70

  C. P

  N

  N

  D. P

  N

  N

  E. P

  N

  P

  C.. P : M

  * P

  * P

  K

  D.. P:

  * P

  * P

  D.. P:

  * P

  P

  M

  P

  , .

  M

  H 4 CD OM

  ..

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P

  H: P

  . P . I: P

  ?

  .

  1. G

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  48/70

  P /

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  .. 1. P

  2. A F, . 44 46

  P

  . 47

  ..

  1. . .. ()

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  D

  M

  1

  P

  P

  1.N

  ?

  2.N

  /

  ?

  .

  2..

  . 43. ..

  B . 43

  P .

  5N

  ?

  6.N

  ?

  .

  A

  . 43

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  49/70

  3. N

  ?

  4.N

  ?

  P C . 46

  1. K 6. , , ,

  2. A 7. ,

  3. K 8. I,

  4. A 9.

  5. I; P D . 45

  P E . 46

  .

  P F . 46

  K, , , .

  .. P. 47

  1. ; ; ; ; ; ; ; ;

  ; .

  2. ; ; .

  3.

  ..

  P A . 44

  1.

  H.

  2. , , .

  3. H .

  4. G .

  5. D.

  C.. P B . 45: K; ;

  : ;

  : ; ;

  : ; ; ;

  K: M

  1. P :

  I: B

  ?

  2. P

  * P

  . B .

  . B

  .

  A P

  ( . 56)

  1. AC, . 57 58

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  50/70

  4. ; ; ; ; ; ; ;

  ;

  C. ( )

  M .

  P

  H:

  B

  P

  J. (E)

  K P

  K

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1.N

  ?2.N

  ?

  2. . 58

  B.. P

  I: P ?

  P AC ,

  . 59 60

  PAGPAPAHALAGA:

  . 61

  H. P K ( ) * . 61

  I.. P K (

  )

  *

  .

  P A . 57

  1. M

  2.

  3. B

  4. N

  5. M

  3

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  51/70

  3.N

  ?

  4.N

  P?

  5.N

  ?

  6.N

  ?

  ..

  P A . 59

  M

  P B . 60 M

  P C .

  1. D 3. .

  2. B 4.

  .

  6. P

  7.

  8. M

  9. A

  10. P

  P B . 57

  1. L

  2. P

  3.

  4. 5. D

  6. B

  7. B

  8. B

  9.

  10.

  P C 58

  A

  .

  P . 58

  .

  P A . 59

  M

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  52/70

  M

  E.

  1. D. J

  2. A B

  3. A M

  4. M H. D P

  5. M L Q

  6. M A

  7. .

  8. L

  9. A M

  10. M

  ..

  P A,

  1. P

  2. K

  3. B4. H

  5. I

  P B, .

  M

  AALIN 8 IKA PANGHALIP NA PAAI

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  53/70

  A

  . ( , , , ,

  , , )

  PAGBAA ANG PINAGMLAN NG MINDANAO

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  B A 5

  P .

  P .

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L)

  N

  A. P: P

  B.. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  P

  M

  C P C P : A P M M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  54/70

  C. P

  N / N

  N

  D. P

  N

  E. P

  I

  C.. P : A P M

  * P

  * P

  D.. P:

  * P

  E.. P:

  * P

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P

  H:

  P

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  .

  P .

  I: P

  ?

  .

  1. G

  .2..

  . 49.

  ..

  B . 49

  P .

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  55/70

  . I

  . P .

  P

  I . 53

  .. (

  ) 1.

  .. ()

  K

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1.N

  ?

  2.N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ..

  1. P

  2. A E, . 50 52

  . . 49

  M .

  ..

  P A . 501. ;

  2. ;

  3.

  4. ;

  5. ;

  P B . 50

  1. 7. A

  2. 8.

  3. 9. .

  4. . 10.

  5. . 11.

  6. . 12.

  P C . 51; I; ; ; ;

  ;

  P D . 52

  1. 1. A 2. 1.

  2. 2.

  3. 3.

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  56/70

  ?

  P

  H: N

  N

  P

  H:

  P

  P

  P P

  P

  K: A P M

  1. P : I: P ?

  2. P

  * P

  . B .

  . B

  .

  4. 4.

  5. 5.

  ..

  * P

  . 53

  M

  PAGPAPAHALAGA:

  P

  . 72

  H. P K ( )

  * . 73

  I.. P K (

  )

  *

  J.. PAGAAA ( E)

  K PK

  P

  5

  P

  G

  4

  M

  G

  3

  M

  G

  2

  B

  G

  1

  H

  G

  2.

  2.N

  ?

  A P M 3.I

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  57/70

  ( . 65)

  1. AC, . 66 68

  B.. P M P

  I: P G

  ?

  P AD ,

  . 70 71

  8.. N

  9. N

  P

  ?

  .

  P A . 66

  1. M 5. M

  2. 6. P

  3. 7. P

  4. N 8. B

  P B . 67 68

  1. D 6. A

  2. D 7.

  3. C 8.

  4. C 9.

  ?

  4.I

  ?

  5.G

  ?

  6.

  ?

  7.

  ?

  8. N

  ?

  I . 72

  D.. PADALIN ANG IIPAN NAIN 73

  P P

  G

  G G

  B

  D B

  E F

  M

  P

  5. A 10. C ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  58/70

  P C . 68

  1. N 4. 2. N 5.

  3. K

  .

  P A . 70

  M

  P B . 70

  M P C . 71

  5 4 3

  6 1 2

  AALIN 9 IKA KAILANAN NG PANGHALIP

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  : , ,

  PAGBAA I LAMANG A ANG HIGANE NG APO

  PANGNAHING KAIIPAN

  ,

  B A 5

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  59/70

  P . 54 61

  P . 74 81

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A. P ()

  N

  B. P (E L) N

  N

  C. P

  N

  N

  D. P

  N

  A.. P: P

  B.. P: P

  C.. P K LA

  H A

  D.. P: P

  F. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  M

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  60/70

  E. P

  N

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P

  H:

  A .

  I .

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  . I

  . P .

  .. 1. P

  2. A E, . 57 59

  P

  I A C . 60 61

  .

  P . I: G

  .B.

  P .

  I: P

  ?

  1. G

  .

  2..

  . 56.

  ..

  B . 56 57

  P .

  5. N

  ?

  6. N

  .. (

  )

  ?

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  61/70

  )

  1.

  .. ()

  K

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1.N

  ?

  2.N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ? A

  ?

  P C . 59

  1. A 4. K

  2. K 5. N

  3.

  P D . 59

  7.N

  ?

  4.N

  ?

  . . 56

  M .

  ..

  P A . 57 58

  1. A; ;

  2. I; ;

  3. A; ;

  4. K; ;

  P B . 58

  I

  K

  A

  M

  I;

  : ; ; ;

  : ;

  P

  H

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  62/70

  : ;

  J: ; ;

  : ; : ;

  P E . 59

  A:

  H: ;

  A: ;

  H: ; ;

  .. * P

  P A . 60

  M

  P B 60 61

  1. B .

  . I .

  2. .

  P C . 61

  M

  ..

  P AB ,

  . 80

  PAGPAPAHALAGA:

  P P

  H:

  N

  N

  P

  H:

  P

  P

  P

  P

  P

  K: L H A

  1. P :

  I: B

  ?

  2. P

  * P

  . B .

  . B

  .

  A P I B N

  M D

  ( . 77)

  1. AC, . 77 79

  B.. P P

  I: P

  ?

  A B . 81

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  63/70

  D.. P K ( )

  * . 81

  E.. P K (

  )

  *

  F. PAGAAA ( E)

  K PK

  P

  5

  P

  G

  4

  M

  G

  3

  M

  G

  2

  B

  G

  1

  H

  G

  1.

  2.N

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  G?5.G

  ?

  6.

  ?

  7.

  ?

  8. N

  ?

  C.. IAPO A DAMHIN NAIN

  ..

  P A . 77 78

  1. A 6. A

  2. A 7. A

  3. B 8. A

  4. D 9. A

  5. B 10. C

  P B C . 78 79 /

  1. P 6.

  7.

  2. P

  / 8.

  3. P

  /

  / 9.

  4. N

  /

  5. B 10.

  P C . 79

  M

  B.. IIPIN A AGIN NAIN

  * P P

  * P P

  P A . 81

  P A . 80

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  64/70

  P A . 81

  1. / 6. /

  2. / 7. /3. / 8. /

  4. / 9.

  5. / 10.

  P B . 81

  M

  D PADALIN ANG IIPAN NAIN

  I .E.. BKIN ANG AILI

  M

  P B . 80

  1. 4. L2. L 5. L

  3. L

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  65/70

  AALIN 10 IKA PANGHALIP NA PAMALIG

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  , , ,

  .

  PAGBAA B: G P, G B

  PANGNAHING KAIIPAN

  A

  .

  B A 5

  P . 62 67

  P . 82 89

  I LANIN II.. PAKANG AALIN III.. MGA KAGAMIAN / ANGGNIAN

  A.. P () N

  B.. P (E L)

  A. P: P

  B. P: P

  : H , A

  P, K12 , I

  P

  N

  M

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  66/70

  C.. P

  N

  N

  D.. P

  N

  E.. P

  N

  C.. P : B: G P,

  G B

  P

  P

  D.. P: P

  E.. P: P

  M

  M

  H 4 CD OM

  ..

  1. MGA GAAIN A PAGKAO

  KAIBAAN A PAGAAA IKA

  P

  . I

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  67/70

  P

  H: P .

  M .

  I

  .

  1. B .

  2.

  . 63

  .

  B . 63.

  P .

  .

  1. P .

  2. A , . 64 65.

  B . 65.

  ..

  1. ( )

  .. ()

  . P .

  .

  P

  .

  I: B

  ? M

  ? B

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5.N

  ?

  .

  K

  P

  5

  N

  4

  M

  3

  M

  2

  D

  M

  1

  K

  P

  1. , E, N

  2. ,

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  68/70

  G

  1.

  ?

  2.N

  ?

  3..

  N

  ?

  P C . 65

  1. D 6. I2. N 7. I

  3. I 8. N

  4. I 9. D

  5. I 10. N

  C.. ABIHIN A ILA

  G . 65

  D.. BKIN ANG AILI

  3. ; ; .

  4. ;5. P

  .

  P A . 64

  1. I 6. D

  2. H 7. D

  3. D 8. H

  4. G 9. D

  5. I 10.

  P B . 64

  1. / 6. /

  2. 7. /

  3. 8.

  4. / 9. /

  5. / 10. /

  A P

  ( . 84)

  H:

  D ( ), . P

  E ( ), .

  E ( ), . P

  B.. P

  ( IIPIN A AGIN NAIN P. 86 )

  P

  P A C, . 87

  C.. PAGPAPAHALAGA: IAPO A DAMHIN NAIN

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  69/70

  H:

  H

  H

  K

  P

  K: B: G P, G B

  1. P :

  I: A

  ? M

  ?

  3.N

  ?

  4.N

  ?

  5. N

  P P

  P . 88D.. P K PADALIN ANG IIPAN

  NAIN . 89

  P

  .

  E.. P K * (

  )

  F. (E)

  K P

  K

  P

  5

  4

  M

  3

  M

  2

  1

  K

  1.N

  B?

  2. N

  ?

  ..

  P . 86.

  M

  P A . 87

  M

  ?

  P B . 87

  M

  P C 87

 • 5/23/2018 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Filipino Ikaapat na Baitang

  70/70

  6. N

  G?

  7. N

  ?

  ..

  P A . 84 85

  1. N 6. P

  2. L, 7.

  3. 8. D

  4. P 9.

  5. P 10. N

  A

  .

  P C . 87

  I

  .. P

  P . 88

  I

  .

  M

  .. ( )