Click here to load reader

g. Konsep Realitas Sosial Budaya

  • View
    674

  • Download
    25

Embed Size (px)

Text of g. Konsep Realitas Sosial Budaya

O i . MasyaialaiO :. Inieialsi SosialO . Siaius dan PeianO . NilaiO . NoimaO . Lembaga Sosial ( Pianaia Sosial)O . SosialisasiO . Peiilalu MenyimpangO . Pengendalian SosialO io. Pioses SosialO ii. Peiubalan Sosial BudayaO i:. KebudayaanKONSEP-KONSEP REALITAS SOSIAL BUDAYA1 MasyarakatOdalal selumpulan manusia yang menempaii wilayal ieiieniu dan membina lelidupan beisama dalam beibagai aspel lelidupan aias dasai noima sosial ieiieniu dalam waliu yang culup lama.Unsui -unsui masyaialai :a. Oiang-oiang dalam iumlal ielaiif besai yang saling beiinieialsib. danya leiia sama yang secaia oiomaiis dalam seiiap masyaialai ( ipolelsosbudlanlam)c. Beiada dalam wilayal dan baias-baias ieiieniu (Robeii Lawang; Konsep Dasai Sosiologi, :oo), saiuan adminisiiaiif (desa-lecamaian-labupaien-piopinsi), dan lawasan ieiiioiial ( pedesaan - peiloiaan )d. Beilangsung dalam waliu yang ielaiif lama, seiia memilili noima ieiieniu sebagai pedoman sisiem iaia lelaluan dan lubungan masyaialai uniul memenuli lebuiulannya2 Interaks| 5os|a|Odalal lubungan dan pengaiul iimbal balil aniaiindividu, aniaia individu dan lelompol, dananiailelompol.3 5tatus dan eran Siaiusadalalposisi seseoiangdalammasyaialaidanmeiupalan aspel masyaialai yang beisifai siaiis. Peianmeiupalanpolaiindalan] peiilaludaii oiangyangmemilili siaius ieiieniudanmeiupalanaspelmasyaialai yang beisifai dinamis Siaius dan peian iidal dapai dipisallan leduanyasaling beiiiingan, misalnya siaius seoiang sulianmenglaiuslan ia beipeian sebagai iolol panuianmasyaialai.4 N||a|dalal segala sesuaiu yang dianggap bail dan benai olel anggoia masyaialai dan meiupal sesuaiu yang diidam-idamlan. Peigeseian nilai alan memengaiuli lebiasaan (folkwoys) dan iaia lelaluan ( mores)5 NormaMeiupalan wuiud lonliei daii nilai sosial. Noimadibuai uniul melalsanalan nilai-nilai dalam mayaialaiyang dianggap benai dan agai dipaiuli mala ada sanlsi( alai uniul menelan aiau memalsa masyaialai uniulmemaiuli nilai-nilai yang disepalaiida macam noima :a. Noima agamab. Noima adai] lebiasaanc. Noima lesusilaan] lesopanand. Noima luluma. Noima agama, yaiiu peiuniul lidup yang beiupa peiinialdan laiangan agai manusia beiada dalamialan yangdibeilaii Tulan, misalnya laiangan mencuii.b. Noima adai]lebiasaan, yaiiu yang beilaiian dengan sisiempenyelenggaiaan lidup yang ieiiadi secaia beiulang-ulanglaiena dibalulan dan diyalini bail, misalnya pembagianwaiisanc. Noima lesusilaan]lesopanan, yaiiu iuniuian peiilalu yanglaius diiluii olel seiiap waiga masyaialai, misalnya caiabeipalaian.d. Noima lulum, yaiiu noima masyaialai yang dibuai olellembaga-lembaga beiwenang ( MPR,DPR,DPD, danpemeiinial) Di Indonesia ada lulum peidaia dan lulumpidana. Ciiinoima lulum beisifai elsplisii ( memalsa )beiiuiuan meniamin ieiiib sosial6 Lembaga 5os|a| ( ranata 5os|a|)Menuiui Paul B Hoiion dan Clesiei L Hunilembaga adalal sisiem lubungan sosial yangieioiganisasi yang mewuiudlan nilai-nilai dan iaia caiaumum ieiieniu dan memenuli lebuiulan dasaimasyaialaiLembaga dasai dalam masyaialai adalal :a. Keluaigab. Keagamaanc. Pemeiinialand. Peielonomiane. Pendidilan7 5os|a||sas|Meiupalan pioses individu belaiaibeiinieialsi di iengal-iengal masyaialai dandilaiaplan seoiang individu alanmempeiolel pengeialuan-pengeialuan,nilai-nilai, noima-noima yang alanmembelalinya dalam pioses peigaulan8 er||aku Meny|mpangPeiilalu yang iidal sesuai dengan noima yang beilaludalam masyaialai . Hal ini dilaienalan :a. Tidal beifungsinya apaiai penegal lulumb. Membuiulnya siiuasi sosial budaya masyaialaic. Tidal beilasilnya pioses pewaiisan budayad. Pioses sosialisasi yang iidal sempuina] iidallenglap9 engenda||an 5os|a|Usala yang dilalulan agai masyaialai beipeiilalusesuai dengan noima dan nilai yang beilalu10 roses 5os|a|dalal pioses inieialsi dan lomunilasi aniailomponenmasyaialai daii waliulewaliulingga mewuiudlan suaiu peiubalan.Komponennya sebagai beiilui :i. Siiuliui sosial:. Inieialsi Sosial. Siiuliuialamlinglungan, melipuii leial,beniang alam, illim, floia dann fauna11 erubahan5os|a| 8udayadalalpeiubalansiiuliuisosial danbudayaalibaiadanya leiidalsesuaian dianiaia unsui-unsuinyaselingga memuncullan suaiu coial budaya baiu yangdianggap ideal .Falioipenyebab peiubalan sosial budaya :a. Peiubalan linglungan alamb. Peiubalan siiuasi lependudulanc. Peiubalan siiuliui sosial dan budayad. Peiubalan nilai dan silap12 kebudayaandalal semua lasil cipia, iasa, dan laisa manusia dalam lidup beimasyaialai.Kebudayaan (Penganiai niiopologi I, Koeniiaianingiai,i), beibeniul :a. iiefal, yaiiu benda-banda lasil laiya manusiab. Sisiem aliiviias, iaiian, olal iaga, legiaian-legiaian sosial, legiaian iiiualc. Sisiemide] gagasan, pola pilii yang ada dalampiliian manusiaunsurunsur kebudavaan adalah i. Sisiem lomunilasi ( balasa ):. Sisiem lepeicayaan ( ieligi ). Sisiem lesenian ( seni ). Sisiem oiganisasi sosial ( sisiem lemasyaialaian). Sisiem maia pencalaiian ( sisiem elonomi ). Sisiem ilmu pengeialuan. Sisiem peialaian dan peilenglapan lidup (ielnologi)