of 164 /164
G I M N A Z I J A NOVA GRADIŠKA ŠKOLSKI KURIKULUM FIAT LUX 1

G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

  • Author
    vomien

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a)...

Page 1: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

G I M N A Z I J ANOVA GRADIŠKA

ŠKOLSKI KURIKULUM

FIAT LUX

Nova Gradiška, rujan 2010. godine

1

Page 2: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

S A D R Ž A J

1. Školski kurikulum – određenje pojma………………………. 3

2. Filozofija škole………………………………………………. 4

3. Profil škole…………………………………………………… 5

4. Misija…………………………………………………………. 6

5. Vizija…………………………………………………………. 7

6. Ciljevi………………………………………………………… 8

7. Odgojno-obrazovni planovi- Nastavni plan opće gimnazije…………………………. 10

8. Izborna nastava- II. razredi……………………………………………… 11- III. razredi……………………………………………. 20- IV. razredi…………………………………………….. 31

9. Dodatna nastava…………………………………………… 48

10. Dopunska nastava ……………………………………...... 74

11. Projekti…………………………………………………. .. 76

11. Školske udruge………………………………………….. 85

12. Izvannastavne aktivnosti………………………………… 90

13. Vrjednovanje i samovrjednovanje……………………… .115

13. Strateški plan…………………………………………….. 116

2

Page 3: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

U V O D

POJAM ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Riječ – kurikulum ima korijen u latinskoj riječi curriculum što znači tijek, slijed nečega, odnosno nekoga planiranog i programiranog događaja i dolaska do određenog cilja.

U ovom kontekstu govorimo o tijeku odgojno-obrazovnog procesa jedne škole kojega ćemo nazvati školski kurikulum. On podrazumijeva plan i program rada, sve sadržaje i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja primjenom odabranih metoda i tehnologija provođenja.

Školski kurikulum odvija se kroz nekoliko faza:a) planiranjeb) organizacijac) provođenjed) vrijednovanje

3

Page 4: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Filozofija škole

1. Voda je izvor života – škola znanja

2. Ne za školu, već za život učimo

3. FIAT LUX!

4

Page 5: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROFIL ŠKOLE

Mi smo:1. OPĆA GIMNAZIJA s velikim brojem izbornih programa iz:* prirodoslovnog i matematičkog područja* jezičnog područja* društveno-humanističkog područja

2. Orijentirani smo prema visokim standardima rada u struci i izvan nje.

3. Izvodimo istraživačke radove iz biologije i kemije

4. Radimo s darovitim učenicima

5. Imamo 7 IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI i 3 školske udruge

6. Naša posebnost su IZVANNASTAVNI PROGRAMI:* Odgoj i obrazovanje za okoliš- Međunarodna smo Eko-škola* Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

5

Page 6: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

* Otvorena nastava – nastava bez školskog zvona* Planiranje i izvođenje suradničke nastave (projekt tri Gimnazije)

7. Učenici sudjeluju u odlučivanju i preuzimanju odgovornosti

8. Uključujemo roditelje u školsku svakodnevicu

9. VRIJEDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE

M I S I J A

Naša misija je unapređivanje učenja i poučavanja poradi stjecanja, razumijevanja, prenošenja i primjene znanja jer smo zajednica učitelja i učenika koji zajedno uče, rade i istražuju – NE ZA ŠKOLU VEĆ ZA ŽIVOT

„Jer škola je zjenica svih društvenih ustanova, a učitelj je zjenica te zjenice!“ kako kaže francuski filozof Jean Paul Sartre

6

Page 7: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

V I Z I J A

Želimo da se naša Gimnazija razvija u smjeru kvalitetne škole sa širokom lepezom mogućnosti u kojoj bi učenici mogli proširiti svoje znanje ili se uže specijalizirati. To bi se postiglo kroz posebne programe, izbornu nastavu koja bi bila orijentirana u dva smjera:- prirodno-znanstveno i- društveno-humanističko područje

Budući da smo opredijeljeni za demokraciju i protiv svakog oblika nesnošljivosti potrebno je i kroz vjersku poduku nenametljivo otvoriti

7

Page 8: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

učenicima i druge obzore i poticati ih ka izgradnji humanih vrednota i etičkih načela ljubavi.

Od svih djelatnika očekujemo:* ne podanike već suradnike!

Od nastavnika i stručnog suradnike očekujemo da bude:* najprije čovjek, intelektualac i profesionalac

Sva djelatnost Gimnazije (nastava, izvannastavne i druge aktivnosti odvijale bi se u novoobnovljenoj školskoj zgradi i sportskoj dvorani.

I na kraju želimo da naša Gimnazija zauzme mjesto prepoznatljive odgojno-obrazovne ustanove u našem kraju – FIAT LUX – (Neka bude svjetlo)

C I LJ E V I

Školski kurikulum Gimnazije Nova Gradiška obuhvaća sav dodatni i dopunski rad u svim područjima kojima se žele baviti naši učenici i sve posebne programe što našu školu čini prepoznatljivom i posebnom.

8

Page 9: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Naš opći i dugoročni cilj je:

1. Izgradnja identiteta škole i zajedničkih vrijednosti međusobnog življenja:

- ravnopravnost- solidarnost- iskrenost- strpljivost- ljubav prema bližnjemu i domovini- određeni nivo opće kulture- kultura ophođenja- životni optimizam (kultura života)- rad i odgovornost prema radu

2. Unapređivanje kvalitete nastavnog procesa i podizanje radnog i životnog standarda učenika i djelatnika škole- uspostava standarda kvalitete

3. Rad u jednoj smjeni

Postavljanjem ovih ciljeva mi ispunjavamo našu Misiju i Viziju.

Kratkoročni kurikulum Gimnazije Nova Gradiška za 2010./2011. šk.god.

9

Page 10: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- obuhvaća planove i programe svih aktivnosti koje će se provoditi u školi, a izvan su propisanog plana obveznih predmeta za opće gimnazije.To su:* izborni predmeti* dodatna nastava* dopunska nastava* projekti škole* školske udruge* izvannastavne aktivnosti* stručni izleti i ekskurzije* naši standardi kvalitete* Vrijednovanje i samovrjednovanje kvalitete rada škole i učeničkih Postignuća* izrada strateškog plana

10

Page 11: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

IV. ODGOJNO OBRAZOVNI PLANOVI

1.) NASTAVNI PLAN OPĆE GIMNAZIJE

PREDMETOPĆA

GIMNAZIJAI. razred II. razred III. razred IV. razred

Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 1 1Likovna umjetnost 1 1 1 1Psihologija - 1 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 2 -Povijest 2 2 2 3Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 3 3Fizika 2 2 2 2Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 - - -Politika i gospodarstvo

- - - 1

Vjeronauk ili etika 1 1 1 1TZK 2 2 2 2Izborna nastava - 2 2 2UKUPNO 32 33 33 33

NASTAVNI PLAN I PROGRAMCILJEVI

11

Page 12: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- opći (dugoročni)

- specifični (kratkoročni)

Poticanje kreativnog izražavanja i razvijanje „kulture ruke“.Poticanje kreativnih sposobnosti likovnog izražavanja – element forme: CRTA.

ZADAĆE Razvijanje sposobnosti vizualnog promatranja, poticanje i stvaranje likovnog mišljenja.

CILJANA SKUPINA Učenici drugih (2.) razreda.

VRIJEME REALIZACIJE Šk. godina 2010./11.

RAZRADBA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

Rujan: Plošno oblikovanje.Listopad: Ton.Studeni: Tekstura.Prosinac: Raster.Siječanj: Volumen i prostor.Veljača: Proporcije.Ožujak: Ritam.Travanj: Crta u prostoru.Svibanj: Pokret.Lipanj: Optička iluzija.

MATERIJALI ZA IZVEDBU PROGRAMA

Crtaći pribor: olovka, ugljen, žica, plastika, papir i dr.

OBLICI METODE RADA

Individualni i skupni rad.Demonstracija i praktični rad.

OČEKIVANI REZULTATI Samostalno izvođenje postavljenih zadataka.

SUSTAV PROCJENJIVANJA

Vrednovanje temeljem Pravilnika o ocjenjivanju učenika.

EVALUACIJA Izložba i izvješće.

TROŠKOVI IZVORI FINANCIRANJA

800,00 Kn.Škola, donatori i prihod od prodaje.

Izradio: Željko Subić,prof.

12

Page 13: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

NAZIV MODULA IZBORNA NASTAVA – RUSKI JEZIKII. RAZRED

Cilja) Opći (dugoročni)

b) Specifični (kratkoročni)

- okupiti što veći broj učenika zainteresiranih za učenje ruskog jezika

- upoznati učenike s ruskim jezikom, te objasniti sve veći interes i potrebe za poznavanjem istog (turizam, prevođenje i sl.)

- upoznati učenike s Rusijom, njenim znamenitostima, prirodnim ljepotama, kulturom)

- naučiti čitati i pisati ruski alfabet - naučiti osnovne gramatičke sadržaje - naučeno primjenjivati na kratke tekstove (pisanje, čitanje, prevođenje) - konverzacija na ruskom jeziku

Zadaće - na izbornoj nastavi ruskog jezika realiziratinavedene ciljeve

- nastojati što više zainteresirati i motivirati učenike za učenje ruskog jezika

- provjeravati naučeno, te ispravljati greške- vrednovati rad učenika, tj. ocjenjivati- u posebnim prigodama kao što su školske priredbe,

aktivnosti Vijeća učenika i sl. pokazati naučeno

Ciljana skupina - učenici drugim razreda Gimnazije Nova Gradiška

Vrijeme realizacije - šk.god. 2010./2011.

Plan i program po koracima

- rujan i listopad – rusko pismo (pisanje, čitanje)- studeni (lekcija br.1.)- prosinac (lekcija br.2., sistematizacija, ponavljanje,

provjera- siječanj (lekcija br.3.)- veljača (lekcija br.4., ponavljanje sistematizacija)- ožujak (lekcija br.5.)- travanj (lekcija br.6., ponavljanje, sistematizacija,

provjera- svibanj (lekcija br.7.)- lipanj (ponavljanje, sistematizacija, provjera, analiza

uspjeha)

Materijali za poučavanje i učenje

- udžbenik (Sputnik – Vera Hruš, Udžbenik ruskog jezika za srednjoškolske i odrasle početnike

- Razgovori o ruskom jeziku (Damir Horga)

13

Page 14: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- Rječnici- grafoskop- dostupna literatura

Oblici i metode rada - individualni, grupni, rad u parovima, frontalni- razgovor, čitanje, pisanje

Očekivani rezultati - naučiti pisati i čitati rusko pismo- razvijati konverzaciju na ruskom jeziku- savladati gramatičke sadržaje koji prate obrađene

lekcije- motivirati učenika tako da zavole ruski jezik i rusku

kulturu

Sustav procjenjivanja - vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i uključivanje u nastavni proces

- osim ocjene, učenici će dobiti i usmeno mišljenje nastavnika o sposobnostima i vlastitom napretku

Evaluacija - evaluacija će se temeljiti na anketi koju će nastavnik provesti na kraju školske godine (očekivanja, rezultati, mjere za poboljšanje)

Troškovi i predviđeni izvori financiranja

- predviđeni troškovi: fotokopiranje tekstova, rječnici, udžbenici, literatura)

- izvori financiranja: individualnirječnik ruskog jezika – škola ( 500 kuna)

Izradila: Višnja Benić, prof

14

Page 15: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

NAZIV MODULA IZBORNA NASTAVA GRČKI JEZIK–II. RAZRED

CILJ: a) opći

b) specifični

- Upoznati osnove starogrčkog jezika, grčke kulture i civilizacije uopće-Upoznati značenje grčke kulture na razvoj kulture u Hrvatskoj i čitavom zapadnom svijetu

ZADACI -Upoznati osnove starogrčkog jezika: alfabet, deklinacije, konjugacije-Osposobiti učenike upoznajući ih s osnovama grčke civilizacije da samostalnim radom istraže pojedine aspekte iste: grčka filozofija, književnost, umjetnost uopće

CILJANA SKUPINA UČENICI 2. RAZREDAVRIJEME REALIZACIJE Šk.god. 2010/2011.PLAN I PROGRAM PO KORACIMA Rujan:

-Podrijetlo i razvitak grčkog jezika, pravila čitanja alfabeta, naglašavanje, enklitike, članoviListopad: -Feminina na alfa dugo i na etu, indikativ prezenta aktivni, imperativ aktivniStudeni:-Grčka civilizacija: povijesni doprinos grčke kulture zapadnom svijetu, povijest grčke književnosti-Prezent i imperativ glagola biti, feminina na alfa impurum, masculina u ženskoj deklinacijiProsinac:-Stegnuta a-deklinacija, o-deklinacijaSiječanj:-Stegnuta o-deklinacija, atička deklinacija, neutra o-deklinacijeVeljača:-Pridjevi vokalske deklinacije, guturalne i labijalne osnove-Civilizacija: grčka mitologija, mitologija i književnost, svjetski utjecaj grčke književnostiOžujak:-Dentalne i osnove na ni, osnove na ni-tau, pridjevi konsonantske osnoveTravanj:-Imperfekt aktivni i medijalni, likvidne osnove s prijevojem-Civilizacija: grčka filozofija, filozofske školeSvibanj:-Sigmatske osnove, vokalske osnove treće deklinacije

MATERIJAL ZA POUČAVANJE UČENIKA Martinić-Jerčić, Matković: Udžbenik grčkog jezika; Martinić-Jerčić, Matković: Radna bilježnica za grčki jezik; Sabadoš, Sironić, Zmajlović: Grčka vježbenica; Majnarić, Gorski: Grčko-hrvatski rječnik; Dukat: Gramatika grčkog jezika; Musić: Nacrt grčkih i rimskih starina; Sva relevantna literatura iz povijesti i književnosti;

15

Page 16: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

InternetOBLICI I METODE RADA Frontalni rad, rad s tekstom, rad u grupama,

seminarski oblik rada, vježbe, referati, izrada projekata, demonstracije

OČEKIVANI REZULTATI Učenici pregledno upoznaju osnove starogrčkog jezika, grčke kulture, filozofije, književnosti i umjetnosti uopće

SUSTAV PROCJENJIVANJA Usmena provjera, pismena provjera, rješavanje praktičnih radova, vrednovanje seminarskih radova i referata, prezentacija, ocjenjivanje njihovog angažmana u pronalaženju novih tema za rasprave i istraživanje te uspješnosti rješavanja eventualnih problema

EVALUACIJA Temelji se ponajviše na anketi koju će nastavnik provesti na kraju školske godine gdje će sagledati rezultate, njihovo mišljenje, prijedloge, očekivanja; stalno propitkivanje učenika i profesora glede uspješnosti provođenja izborne nastave

Izradio: Daniel Bedeničić

16

Page 17: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

2. RAZRED

PROGRAM IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE

CILJEVIOpći (dugoročni)

Proširivanje informatičkih kompetencija učenika koje se ne mogu ostvariti u redovnom programu

Specifični (kratkoročni) Programski paket Microsoft office

ZADAĆE Napredni Word, Powerpoint, Excel, multimedija na računalu

Ciljana skupina učenici 2. razredaVrijeme realizacije cijela školska godinaPlan i program po koracima

Rujan: Word: cirkularna pisma, brošure, predlošciListopad: Excel- podaci, radni listovi, oblikovanjeStudeni: Excel- formule i funkcijeProsinac: Excel-grafikoniSiječanj: Excel- izrada raznih zadatakaVeljača: Programiranje- rješavanje zadatakaOžujak: Testovi sa DM Travanj: Powerpoint: izrada prezentacijaSvibanj: Powerpoint: miniprojekti na zadanu temuLipanj: Microsoft office- tehnika izrade životopisa, referata, seminarskog rada

Materijali potrebni za izvođenje programa Računala, Internet

Oblici i metode rada Oblici:- individualni rad, grupni rad, timski rad, on-line učenje

Metode:- rad na računalu, rad na literaturi

Očekivani rezultati uspješno rješavanje postavljenih zadataka i izrada mini projekata uporabom obrađenih alata

Sustav procjenjivanja vrednovanje postavljenih zadataka uz priložene kriterije ocjenjivanja

Evaluacija statističko izvješće o uspjehu polaznika izborne nastaveTroškovi programa plakati, fotokopiranje…………50 knPredviđeni izvori financiranja potpora škole

Snježana Milinović, prof.

17

Page 18: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

AKTIVNOST IZBORNA NASTAVAFizika (2 razred)

Cilj

a)opći (dugoročni)

b)specifični (kratkoročni)

a) Nastava fizike treba omogućiti primjenu fizike u različitimživotnim situacijama, gdje će učenici aktivnim i otvorenim pristupom svladavati nove fizičkekoncepte, te identificirati i rješavati različite probleme.Kroz nastavu fizike učenici trebaju razviti pozitivan stav prema fizici, iskusiti uspjeh ufizičkim aktivnostima, uvidjeti važnost fizike u vlastitom životu, te razvijati navike i vještinekoje će ih pripremiti da postanu aktivni sudionici u procesu učenja i osposobiti ih za cjeloživotno učenje.U skladu s tim temeljnim postavkama fizičko obrazovanje ima sljedeće opće ciljeve.

prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu fizike u znanosti, kulturi, tehnologiji te

privatnom i profesionalnom životu usvojiti temeljna fizička znanja i vještine,

te ih primjenjivati u privatnom, društvenom i

budućem profesionalnom životu razviti fizički način mišljenja i

komunikacije razviti pozitivan odnos prema fizici i

svijest o vlastitom fizičkom umijeću steći temelje za cjeloživotno učenje i

nastavak fizičkog obrazovanja učinkovito primjenjivati tehnologiju

b) produbljivanje i proširivanje nastavnih sadržaja iz fizike s ciljem kvalitetne pripreme za državnu maturu i nastavak školovanja

Zadaće

Okupiti što više učenika drugih razreda kako bi popularizirali fiziku. Razvijati njihov interes za rješavanje fizičkih zadatka koji se ne rješavaju na redovnoj nastavi, poticati suradnju i prijateljsku komunikaciju. Zadatak je izborne nastave provjeriti u kojoj mjeri učenici znaju, tj. mogu:

rabiti fizički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka

očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili

riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene

18

Page 19: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Zadaće

rezultate matematički modelirati problemsku

situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata

prepoznati i rabiti vezu između različitih područja fizike

rabiti različite fizičke tehnike tijekom rješavanja zadataka

rabiti džepno računaloCiljana skupina Učenici drugih razredaVrijeme trajanja 70 sati

Plan i program po koracima

Rujan, listopad: Newtonovi zakoni, sistematizacija gradiva

Listopad, prosinac: plinovi, sistematizacija gradiva, uvježbavanje i provjeravanje znanja

Siječanj, veljača: termodinamika, sistematizacija gradiva

Ožujak, travanj, svibanj: elektromagnetizam, sistematizacija gradiva

Lipanj: ponavljanje i provjeravanje znanja

Materijali za poučavanje i učenjeUdžbenici prethodnih razreda za opću i matematičku gimnaziju različitih izdavača, nacionalni ispiti, računalo, projektor, Internet, matematički softver

Potrebna materijalna sredstva -------------------

Oblici i metode radaPredavanje, razgovor, samostalni rad učenika, rad u skupinama ili parovima, rad na računalu

Očekivani rezultati

Uspjeh je postignut ako učenici rado pohađaju nastavu, razvijaju kritičko mišljenje i fizičke kompetencije, osjete zadovoljstvo pri uspješnom, logičnom i kreativnom rješavanju problema. Uz sve to još treba kod učenika razvijati želje za novim fizičkim izazovima koji će im pomoći u snalaženju u svakodnevnom životu.

Opis sustava procjenjivanja Praćenje aktivnosti, izrada samostalnih radova i pisane i usmene provjere znanja

EvaluacijaProvjera korisnosti programa, uspješnost usmene i pisane provjere znanja

Program izradio: ZLATKO MATIJAŠEVIĆ, prof.

19

Page 20: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE U 2. RAZREDUCILJEVIa) opći (dugoročni)

Temeljni cilj izborne nastave iz psihologije je taj da učenici prošire spoznaje iz psihologije, da im se omogući bolje razumijevanje ponašanja i postupaka ljudi s kojima se susreću u svakodnevnom životu i da bolje razumiju sebe, svoje osobne probleme i teškoće, više nego što to mogu kroz program redovne nastave.

b) specifični (kratkoročni)

Upoznavanje s metodologijom psihologijskih istraživanja Upoznavanje s pozitivnom psihologijom

Zadaće Obradbom nastavnih sadržaja treba ostvariti aktivan i stvaralački odnos učenika prema stečenim znanjima, radi poticanja prihvatljivih oblika ponašanja važnih za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj te sustavno prenositi učenicima humanistički ogled na svijet i društvo.

Ciljana skupina Učenici 2. razreda koji su odabrali ovu izbornu nastavuVrijeme realizacije Tijekom školske 2010./2011. godinePlan i program po koracima

o 1. polugodišteo Upoznavanje s metodologijom istraživanja u psihologiji

Rujan :Upoznavanje sa istraživanjima koja su promijenila psihologiju

Listopad :upoznavanje s metodologijom psihologijskih istraživanja

Studeni : planiranje i izvođenje vlastitog psihologijskog istraživanja

Prosinac : izlaganje rezultata vlastitog psihologijskog istraživanja

o 2. polugodišteo Pozitivna psihologija

Siječanj-lipanj : radionice kojima se razvija optimističan pogled na svijet

Materijali potrebni za izvođenje programa

- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

Oblici i metode rada

- radionice- individualni, grupni i timski rad

Očekivani rezultati - usvajanje novih pojmova, - razvijanje kritičkog odnosa spram znanosti- povećanje optimizma, smanjenje depresivnosti

Sustav procjenjivanja

- seminarski radovi- samoevaluacija

Evaluacija - procjena ispunjenosti očekivanja učenika s početka školske godineTroškovi programa OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. uredski pribor za izradu plakata i sl. 100,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Koraljka Hausnet-Lasović, prof

20

Page 21: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM IZBORNA NASTAVA SOCIOLOGIJE: SOCIJALNA EKOLOGIJA , 2. razred

CILJEVIa) opći (dugoročni)

Učenici će raščlaniti i prosuditi pitanje održiva razvoja i pravedne raspodjele prirodnih dobara te izraziti spremnost za djelovanje u očuvanju okoliša. Učenici će surađivati u životu škole, uže zajednice i društva te preuzimati odgovornosti zaostvarivanje zajedničkih ciljeva. Također će pokazati odgovornost i poduzetnost za rješavanje društvenih pitanja i za sudjelovanje u društvenom životu.

b) specifični (kratkoročni)

Učenici će istražiti i raspraviti ekološka pitanja te prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša, života i društva. Učenici će naučiti rabiti različite izvore i metode u prikupljanju i tumačenju podataka o društvenim strukturama i prostornim procesima te objasniti i grafički predočiti ishode istraživanja.

Zadaće Prikazati i vrjednovati utjecaj društveno-ekonomskoga razvoja na pojedinca te njegove dobre i loše utjecaje na okoliš. Učenici će istražiti i raspraviti ekološka pitanja te prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša, života i društva. Suradnja s planinarskom grupom i eko-patrolom škole.

Ciljana skupina

Učenici 2. razreda (osobni izbor)

Vrijeme realizacije

Šk. God. 2010/11

Plan i program po koracima

o 1. polugodište1) Uvodno predavanje (učenici sami kroz vođenu

diskusiju odabiru specifične probleme/potrebe lokalne zajednice, učeničko volontiranje)

2)o 2. polugodište

Materijali potrebni za izvođenje programa

- literatura- fotokopirani materijali s tekstovima i zadacima , materijali skinuti s interneta- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

Oblici i metode rada

*Individualni rad, suradnička grupa, mini-istraživanja, problemsko učenje*Interdisciplinarni pristup (korelacija: biologija, kemija, filozofija, etika, vjeronauk, geografija, politika i gospodarstvo) multimedijska nastava (filmski materijal i internetski sadržaji), terenska nastava, istraživačka nastava i projektna nastava

Očekivani Razvijena ekološka svijest. Učenici će vlastitim primjerom i

21

Page 22: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

rezultati ponašanjem pokazati sastavnice demokratske građanskekulture (volonterski rad, sudjelovanje u projektima škole i lokalne zajednice, solidarnost…)

Sustav procjenjivanjaEvaluacija *Uspoređivanje dobivenih rezultata s očekivanjima,

analiza*Podnošenje izvješća ravnateljici

Troškovi programa

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. fotokopiranje, uredski pribor za izradu plakata i sl.

100,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Ana Ujević, prof

NAZIV AKTIVNOSTI IZBORNA NASTAVE IZ GLAZBENE UMJETNOSTI ZA 2. RAZRED

CILJEVI Osposobiti učenike potrebnim predznanjem za lakše praćenje kolegija glazbe na Visokoj učiteljskoj školi

ZADACI Usvajanje elementarnih znanja iz solfeggia, teorije glazbe,klavira i gitare do razine 3. razreda osnovne glazbene škole

CILJANA SKUPINA Učenici II razredaVRIJEME REALIZACIJE Šk. god. 2010/11RAZRADA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

Rujan; notne vrijednosti,takt, mjere,glazbena abecedaListopad; notni sustav,klavijatura,tonovi na klaviru i gitari, tehničke vježbeStudeni; sviranje lakih tehničkih vježbi u 4/4 i ¾ taktu s obje rukeProsinac: klavir; C-dur ljestvica paralelno i u protupomaku kroz jednu oktavu Gitara-pratnja laganih pjesama sa uporabom E i A dur akorda, te a mol akordaSiječanj: klavir sviranje laganijih primjera s obje ruke Gitara: rastavljeni akordi Teorija dur ljestviceVeljača: klavir: polifono sviranje lakših skladbi

22

Page 23: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Gitara: akordi C,G, D, d Teorija: intervaliOžujak: Klavir: a,e,g,i c mol ljestvice Gitara: daljni rad na pratnji dj. pjesama teorija: mol ljestviceTravanj: trozvuci I,IV, VSvibanj: primjena stečenog znanja i vještinaLipanj: vježbanje i ponavljanje

BROJ SATI POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROGRAMA

70 školskih sati

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA ZA IZVEDBU PROGRAMA

Udžbenici za solfeggio, klavir i gitaru za 1. i 2. razred osnovne glazbene škole, klavir, gitara, školska ploča

OBLICI I METODE RADA Oblici: individualni i skupni radMetode: demonstracija, praktični rad

OČEKIVANI REZULTATI Samostalno čitanje i sviranje na klaviru i gitari jednostavnih dječjih pjesama

SUSTAV PROCJENJIVANJA Vrednovanje prema sustavu ocjenjivanjaeEVALUACIJA Evaluacija cijele skupine prilikom

samostalnog izvođenja jednostavnijih dječjih pjesama

TROŠKOVIIZVOR FINANCIRANJA

Izradila: Sanja Stičinski, prof.

23

Page 24: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM PLANIRANJE IZBORNE NASTAVE – PLES

CILJEVI

a)specifični kratkoročni

b) opći dugoročni

*utjecati na kvantitativne i kvalitativne promjene primarnih antropoloških obilježja a osobito na:-antropometrijske značajke:povećanje mišićne mase uz potrebnu redukciju potkožnog masnog tkiva-motoričke sposobnosti: razvijati koordinaciju, brzinu, fleksibilnost, snagu, preciznost, izdržljivost.-motorička znanja: ponajprije ona koja se mogu primijeniti u svakodnevnom životu

*utjecati na moralne osobine čovjeka.Ples je važno sredstvo socijalizacije učenika s obzirom na velik utjecaj plesa na sposobnost komunikacije osobito među spolovima.-upoznavajući plesove učenici dobivaju informacije i znanja o bogatoj kulturnoj baštini

ZADAĆE briga o -stalna očuvanju i poboljšanju zdravlja. Ples umjesto konzumiranja raznih opijata (borba protiv ovisnosti)-stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika, te između samih učenika-primjereno doziranje, distribucija i kontrola volumena opterećenja na satu-razvijanje higjenskih navika ikulture vježbaanja kod učenika-primjenjivati suvremene metode rada

CILJANA SKUPINA

Učenici drugih razreda naše škole

VRIJEMEREALIZACIJE

Tijekom cijele nastavne godine

Izradila: Manda Vincetić, prof.

NAZIV MODULA IZBORNA NASTAVA – FRANCUSKI JEZIK

CILJa) Opći (dugoročni) - zainteresirane učenike za učenje

francuskoga jezika uvesti u nov sustav komunikacije- upoznati učenike s francuskim jezikom i civilizacijom te

osvjestiti sve veći interes i potrebe za poznavanjem istog (bogatstvo različitosti mnogojezične Europe, poticanje i razvijanje kulture dijaloga i tolerancije)

- upoznati učenike s Francuskom, njenim znamenitostima, prirodnim ljepotama i kulturnim utjecajem na Europu

24

Page 25: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

b) Specifični (kratkoročni)

- osposobiti učenike za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života

- naučeno primjenjivati aktivno u okviru usvojenoga vokabulara

ZADACI- razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu

interpretaciju zvučnog ili pisanog teksta- usvajati određeni lingvistički inventar (vokabular, jezične

strukture) i sociolingvistički – posebnosti u komunikaciji na francuskom jeziku

- razvijati sposobnosti potrebne za samostalno i cjeloživotno učenje stranoga jezika

- razvijati jezične i komunikacijske kompetencije za korištenje informacijskih tehnologija i sudjelovanje u svim vidovima života u Europi

- provjeravati naučeno, ispravljati greške- vrjednovanje i samovrjednovanje učenika

CILJANA SKUPINA - učenici drugih razreda gimnazije, prva godina učenja francuskog jezika

VRIJEME REALIZACIJE - šk.god. 2010./2011.PLAN I PROGRAM POKORACIMA - rujan (posebnosti u francuskom pismu i govoru,

upoznavanje, osobna iskaznica, obrazac...)- listopad (prijateljstva i obitelj, članovi uz imenice, glagoli

1. grupe u prezentu)- studeni (javne ustanove, snalaženje u prostoru i

vremenu, zamjenice, množina, upitne rečenice)- prosinac (blagdani u Francuskoj, tvorba rečenica,

pismeni izraz)- siječanj (osobni kalendar, izraziti mišljenje, lektira,

brojevi, negacija, imperativ, prezent)- veljača (Francuske regije, jela, običaji, glavni i redni

brojevi, ženski rod i množina pridjeva)- ožujak (u gradu, promet, znamenitosti, prezent glagola,

upitne riječi i pokazni pridjevi)

- travanj (blagdani, kupovina, partitivni član, futur simple pravilnih i nepravilnih glagola)- svibanj (izleti i putovanja, dopisivanje i komunikacija,

passé composé)- lipanj (ponavljanje, sistematizacija, provjera, analiza

uspjeha)

MATERIJALI ZA POUČAVANJE I UČENJE - udžbenik i radna bilježnica francuskog jezika (LE

NOUVEAU TAXI!1, Guy Capelle, Robert Menand)- Précis pratique de grammaire française, dr. Edita

25

Page 26: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Horetzky- Europski jezični portfolio za učenike od 15 do 19 godina,

Školska knjiga, Zagreb 2006. - rječnici, grafoskop, dostupna literatura, književna djela,

film, dnevni tisak, internetOBLICI I METODE RADA

- individualni, grupni, rad u parovima, frontalni- razgovor, čitanje, pisanje, vježbe, rad na projektima,

istraživanje, dijalozi, prezentacije, plakati i panoiOČEKIVANI REZULTATI

- naučiti osnove pismenog i usmenog izraza na francuskom jeziku

- razvijati konverzaciju na francuskom jeziku- svladati gramatičke sadržaje koji su nužni za razumljivu

komunikaciju- motivirati učenike tako da zavole francuski jezik, kulturu i

tradiciju SUSTAV PROCJENJIVANJA

- vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i uključivanju u nastavni proces

- usmena, pismena provjera, prezentacije- rezultati samovrjednovanja i zajedničko donošenje

ocjena, procjena uspjeha iz jezičnoga portfoliaEVALUACIJA

- evaluacija će se temeljiti na kraćim anketama i razgovorima, koje nastavnik provodi tijekom školske godine (očekivanja, rezultati, mjere za poboljšanje, uspjeh provođenja programa izborne nastave)

TROŠKOVI I PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA

- fotokopiranje radnih materijala, rječnici, udžbenici, literatura

- škola ( 300 kuna)

Izradila: Anita Magić

26

Page 27: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Naziv modula Izborna nastava – talijanski jezikCilj

a) opći (dugoročni)

b) specifični (kratkoročni)

- okupiti što veći broj učenika zainteresiranih za učenje talijanskog jezika

- upoznati učenike s talijanskim jezikom, te objasniti sve veći interes i potrebe za poznavanjem istog (turizam, prevođenje, vanjska trgovina…)

- upoznati učenike s Italijom, njezinim znamenitostima, prirodnim ljepotama, kulturom, običajima

- naučiti čitati i pisati talijanski jezik

- naučiti osnovne gramatičke sadržaje

- naučeno primjenjivati na kratke tekstove (pisanje, čitanje, prevođenje)

- komunikacija na talijanskom jeziku

Zadaće - na izbornoj nastavi talijanskog jezika realizirati navedene ciljeve

- nastojati što više zainteresirati i motivirati učenike za učenje talijanskog jezika

- provjeravati naučeno, te ispravljati greške- vrednovati rad učenika, tj. ocjenjivati- u posebnim prigodama kao što su školske priredbe,

aktivnosti Vijeća učenika i sl. pokazati naučenoCiljana skupina - učenici drugih razreda Gimnazije Nova Gradiška

Vrijeme realizacije - školska godina 2010/2011.

Plan i program po koracima

- rujan – lekcija br. 1 ( čitanje, pisanje, govor)- listopad – lekcija br. 2 (sistematizacija, ponavljanje,

provjera)- studeni – lekcija br. 3 (sistematizacija, ponavljanje,

provjera)- prosinac/siječanj – lekcija br. 4 (sistematizacija,

ponavljanje, provjera)- veljča – lekcija br. 5 (sistematizacija, ponavljanje, provjera)- ožujak – lekcija br. 6(sistematizacija, ponavljanje, provjera)- travanj – lekcija br. 7 (sistematizacija, ponavljanje,

provjera)- svibanj/lipanj – lekcija br. 8 (sistematizacija, ponavljanje,

provjera, analiza uspjeha, zaključivanje ocjena)

Materijali za poučavanje i - udžbenik (I. Damiani Einwalter, M. Marković Marinković,

27

Page 28: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

učenje N. Sironić Bonefačić : Stiamo insieme 1)- radna bilježnica (I. Damiani Einwalter, M. Marković

Marinković, N. Sironić Bonefačić : Stiamo insieme 1)- prateći CD- CD-i s talijanskom glazbom- rječnici- grafoskop- dostupna literatura

Oblici i metode rada - frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, grupni rad- slušanje, čitanje, pisanje, razgovor

Očekivani rezultati - naučiti čitati i pisati na talijanskom jeziku- razvijati konverzaciju vezanu uz svakodnevni život- savladati gramatičke sadržaje koji prate obrađene lekcije- motivirati učenike da zavole talijanski jezik i talijansku

kulturuSustav procjenjivanja - vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i

uključivanju u nastavni proces- osim ocjene, učenici će dobiti i usmeno mišljenje

nastavnika o sposobnostima i vlastitom napretkuEvaluacija - evaluacija će se temeljiti na anketi koju će nastavnik

provesti na kraju školske godine ( očekivanja, rezultati, mjere za poboljšanje, prijedlozi )

Troškovi i predviđeni izvori financiranja

- predviđeni troškovi : fotokopiranje materijala, rječnici, udžbenici, radne bilježnice, literatura

- izvori financiranja : individualni materijali za profesora - škola

Izradila : Jasmina Ranisavljević

NAZIV MODULA GRČKI JEZIK–III. RAZRED

28

Page 29: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJ: b) opći

b) specifični

- Upoznati osnove starogrčkog jezika, grčke kulture i civilizacije uopće

-Upoznati značenje grčke kulture na razvoj kulture u Hrvatskoj i čitavom zapadnom svijetu

ZADACI -Upoznati osnove starogrčkog jezika: mješovitu deklinaciju, konjugacije imperfekta, aorista, perfekta-Osposobiti učenike da samostalnim radom istraže pojedine aspekte grčke civilizacije i kulture: grčka filozofija, književnost, umjetnost uopće

CILJANA SKUPINA UČENICI 3. RAZREDAVRIJEME REALIZACIJE Šk.god. 2010/2011.PLAN I PROGRAM PO KORACIMA Rujan:

-mješovita deklinacijaListopad: -vokalske osnove mješovite deklinacijeStudeni:-Grčka civilizacija: povijesni doprinos grčke kulture zapadnom svijetu, povijest grčke književnosti -epika i melika-imperfektProsinac:-mješovita deklinacijaSiječanj:-iznimke deklinacijeVeljača:-Civilizacija: grčka mitologija, mitologija i književnost, svjetski utjecaj grčke književnostiOžujak:-aoristne osnoveTravanj:-perfektna osnova-Civilizacija: grčka filozofija, filozofske školeSvibanj:-grčka dramaturgija

MATERIJAL ZA POUČAVANJE UČENIKA

Martinić-Jerčić, Matković: Udžbenik grčkog jezika; Martinić-Jerčić, Matković: Radna bilježnica za grčki jezik; Sabadoš, Sironić, Zmajlović: Grčka vježbenica; Majnarić, Gorski: Grčko-hrvatski rječnik; Dukat: Gramatika grčkog jezika; Musić: Nacrt grčkih i rimskih starina; Sva relevantna literatura iz povijesti i književnosti; Internet

OBLICI I METODE RADA Frontalni rad, rad s tekstom, rad u grupama, seminarski oblik rada, vježbe, referati, izrada

29

Page 30: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

projekata, demonstracijeOČEKIVANI REZULTATI Učenici pregledno upoznaju osnove

starogrčkog jezika, grčke kulture, filozofije, književnosti i umjetnosti uopće

SUSTAV PROCJENJIVANJA Usmena provjera, pismena provjera, rješavanje praktičnih radova, vrednovanje seminarskih radova i referata, prezentacija, ocjenjivanje njihovog angažmana u pronalaženju novih tema za rasprave i istraživanje te uspješnosti rješavanja eventualnih problema

EVALUACIJA Temelji se ponajviše na anketi koju će nastavnik provesti na kraju školske godine gdje će sagledati rezultate, njihovo mišljenje, prijedloge, očekivanja; stalno propitkivanje učenika i profesora glede uspješnosti provođenja izborne nastave

Izradio: Daniel Bedeničić

NASTAVNI PLAN I PROGRAMCILJEVI- opći (dugoročni)

- specifični (kratkoročni)

Poticanje kreativnog izražavanja i razvijanje „kulture ruke“.Poticanje kreativnih sposobnosti likovnog izražavanja – element forme: BOJA.

ZADAĆE Razvijanje sposobnosti vizualnog promatranja, poticanje i stvaranje likovnog mišljenja.

CILJANA SKUPINA Učenici trećih (3.) razreda.

VRIJEME REALIZACIJE Šk. godina 2010./11.

RAZRADBA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

Rujan: Znak i simbol.Listopad: Ornamenti.Studeni: Boja.Prosinac: Harmonija.Siječanj: Kontrast.Veljača: Ploha, potez i točka.Ožujak: Mrlja.Travanj: Lazura i impasto. Svibanj: Dizajn.Lipanj: Mural.

MATERIJALI ZA IZVEDBU PROGRAMA

Slikarski pribor: boje i različite slikarske podloge.

OBLICI METODE RADA

Individualni i skupni rad.Demonstracija i praktični rad.

30

Page 31: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

OČEKIVANI REZULTATI Samostalno izvođenje postavljenih zadataka.

SUSTAV PROCJENJIVANJA

Vrednovanje temeljem Pravilnika o ocjenjivanju učenika.

EVALUACIJA Izložba, izvješće. TROŠKOVI IZVORI FINANCIRANJA

1.200,00 Kn.Škola, donatori i prihod od prodaje.

Izradio:Željko Subić,prof.

PROGRAM IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE

CILJEVIOpći (dugoročni)

Proširivanje informatičkih kompetencija učenika koje se ne mogu ostvariti u redovnom programu

Specifični (kratkoročni) Programiranje u C++, Baze podataka -Access

ZADAĆE vještine rješavanja problema programiranjem i izrada i korištenje baza podataka

Ciljana skupina učenici 3. razredaVrijeme realizacije cijela školska godinaPlan i program po koracima

Rujan: C++: Faze programiranjaListopad: C++: AlgoritmiStudeni: C++: Ustroj programa, linijska strukturaProsinac: C++: GrananjeSiječanj: C++: PetljeVeljača: C++: Složene strukture podatakaOžujak: Access: izrada baze podataka , tabliceTravanj: Access: Izrada upita i izvještajaSvibanj: Access: samostalna izrada baze podataka Lipanj: Access: prezentacija projekata i vrednovanje

Materijali potrebni za izvođenje programa Računala, Internet

Oblici i metode rada Oblici:- individualni rad, grupni rad, timski rad, on-line učenje

Metode:- rad na računalu, rad na literaturi

Očekivani rezultati uspješno rješavanje postavljenih zadataka i izrada mini projekata uporabom obrađenih alata

Sustav procjenjivanja vrednovanje postavljenih zadataka uz priložene kriterije ocjenjivanja

Evaluacija statističko izvješće o uspjehu polaznika izborne nastaveTroškovi programa fotokopiranje…………50 knPredviđeni izvori financiranja potpora škole

Snježana Milinović, prof.

31

Page 32: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Naziv modula Izborna nastava – talijanski jezikCilj

a) opći (dugoročni)

b) specifični (kratkoročni)

- okupiti što veći broj učenika zainteresiranih za učenje talijanskog jezika

- upoznati učenike s talijanskim jezikom, te objasniti sve veći interes i potrebe za poznavanjem istog (turizam, prevođenje, vanjska trgovina…)

- upoznati učenike s Italijom, njezinim znamenitostima, prirodnim ljepotama, kulturom, običajima

- naučiti čitati i pisati talijanski jezik

- naučiti osnovne gramatičke sadržaje

- naučeno primjenjivati na kratke tekstove (pisanje, čitanje, prevođenje)

- komunikacija na talijanskom jeziku

Zadaće - na izbornoj nastavi talijanskog jezika realizirati navedene ciljeve

- nastojati što više zainteresirati i motivirati učenike za učenje talijanskog jezika

- provjeravati naučeno, te ispravljati greške- vrednovati rad učenika, tj. ocjenjivati- u posebnim prigodama kao što su školske priredbe,

aktivnosti Vijeća učenika i sl. pokazati naučenoCiljana skupina - učenici četvrtih razreda Gimnazije Nova Gradiška

Vrijeme realizacije - školska godina 2010/2011.

Plan i program po koracima

- rujan/listopad – lekcija br. 1 (sistematizacija, ponavljanje, provjera)

- studeni/prosinac/siječanj– lekcija br. 2 (sistematizacija, ponavljanje, provjera)

- veljača/ožujak – lekcija br. 3 (sistematizacija, ponavljanje, provjera)

- travanj/svibanj/lipanj – lekcija br.4 – (sistematizacija, ponavljanje, provjera, analiza uspjeha, zaključivanje ocjena)

Materijali za poučavanje i učenje

- udžbenik (I. Damiani Einwalter, M. Marković Marinković, N. Sironić Bonefačić : Stiamo insieme 2)

- radna bilježnica (I. Damiani Einwalter, M. Marković Marinković, N. Sironić Bonefačić : Stiamo insieme 2)

- prateći CD- CD-i s talijanskom glazbom- rječnici

32

Page 33: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- grafoskop- dostupna literatura

Oblici i metode rada - frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, grupni rad- slušanje, čitanje, pisanje, razgovor

Očekivani rezultati - naučiti čitati i pisati na talijanskom jeziku- razvijati konverzaciju vezanu uz svakodnevni život- savladati gramatičke sadržaje koji prate obrađene lekcije- motivirati učenike da zavole talijanski jezik i talijansku

kulturuSustav procjenjivanja - vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i

uključivanju u nastavni proces- osim ocjene, učenici će dobiti i usmeno mišljenje

nastavnika o sposobnostima i vlastitom napretkuEvaluacija - evaluacija će se temeljiti na anketi koju će nastavnik

provesti na kraju školske godine ( očekivanja, rezultati, mjere za poboljšanje, prijedlozi )

Troškovi i predviđeni izvori financiranja

- predviđeni troškovi : fotokopiranje materijala, rječnici, udžbenici, radne bilježnice, literatura

- izvori financiranja : individualni materijali za profesora - škola

Izradila : Jasmina Ranisavljević

PROGRAM IZBORNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE ZA III. RAZREDCILJEVIa) opći(dugoročni)

- upoznati učenike s razvojem turizma i njegovim mogućnostima- razvijati kod učenika sposobnost snalaženja, promatranja, zapažanja i uočavanja te prepoznavanja turističkih potencijala u područjima i mjestima gdje još nisu prepoznati.

b) specifični(kratkoročni)

- razvijati sposobnost korištenja geografskih karata, komparacije, analize, sinteze

- razvijati interes za upoznavanja svjetske kulturne baštine, učenje jezika i povijesti umjetnosti, upoznavanje tradicije i kulture drugih naroda

- razvijati osjećaj za svijet i potrebu međunarodne suradnjeZadaće - stvoriti pozitivan stav prema radu

- njegovati timski rad- stjecati nova znanja

Ciljana skupina

Učenici trećih razreda

Vrijeme realizacije

Cijela školska godina

Plan i program rada po koracima

RUJAN- uvodni sat-definicija turizma i turista-povijesni osvrt na razvoj turizma- prirodni turistički resursi- zaštita prirode i čovjekova okoliša- društveno – geografske pojave u razvoju turizma- međuovisnost stupnja gospodarskog razvoja i razvoja turizma u svijetu- slobodno vrijeme i gradski način života- obilježja turistički atraktivnih područja- provjera i vježbaLISTOPAD

33

Page 34: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- turizam Amerika- SAD- nacionalni parkovi SAD-a- vježba – vodič u nac.parku- Kanada- ponavljanje i provjeraSTUDENI- Meksiko- Kuba- ponavljanje i vježba- Argentina i Brazil- Ande- ponavljanje i provjeraPROSINAC- turizam Australije i Oceanije- Australija- Oceanija- Novi Zeland- ponavljanje i provjera, zaključivanje ocjenaSIJEČANJ - turizam Azije    - Japan - Kina i Hong Kong - ponavljanje i provjeraVELJAČA  - Indija  - Himalaja, Nepal -Indonezija  - Tajland  - ponavljanje i provjera  - Filipini  - UAE-Ujedinjeni Arapski EmiratiOŽUJAK  - ponavljanje i provjera  - turizam Afrike  - Egipat  - Tunis  - ponavljanje i provjeraTRAVANJ   - nacionalni parkovi Istočne Afrike   - JAR   - ponavljanje i provjeraSVIBANJ    - turizam Europe    - Španjolska    - Francuska    - Italija    - Grčka    - ponavljanje i provjera    - Alpe    - ČeškaLIPANJ - jedna od zemalja bivše Jugoslavije    - Austrija    - Skandinavija

34

Page 35: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

    - Rusija    - provjera i zaključivanje ocjena

Materijali potrebni za izvođenje nastave

Propisani udžbenici, enciklopedije, nastavna sredstva i pomagalaPomoćni nastavni materijal, DVD-i, videokasete, dnevne novine, časopisi ( Meridijan, Hrvatski zemljopis, Geografski glasnik, Drvo znanja, Osnove turističke geografije)

Oblici i metode rada

Individualni, grupni, timski rad, seminarski rad

Očekivani rezultati

- spremnost za timski rad- sposobnost planiranja, organiziranja i provođenja istraživanja- spremnost na preuzimanje odgovornosti- sposobnost prepoznavanja turističkog potencijala

Sustav procjenjivanja

Postići zainteresiranost učenika

Evaluacija Podnošenje izvješća ravnateljici.

Izradio: Branimir Kramberger, prof.

Naziv modula ili skupine ishoda učenja

IZBORNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZREDE

Cilj

a)opći (dugoročni)

a) Nastava matematike treba omogućiti primjenu matematike i matematičke komunikacije u različitimživotnim situacijama, gdje će učenici aktivnim i otvorenim pristupom svladavati nove matematičkekoncepte, te identificirati i rješavati različite probleme.Kroz nastavu matematike učenici trebaju razviti pozitivan stav prema matematici, iskusiti uspjeh umatematičkim aktivnostima, uvidjeti važnost matematike u vlastitom životu, te razvijati navike i vještinekoje će ih pripremiti da postanu aktivni sudionici u procesu učenja i osposobiti ih za cjeloživotno učenje.U skladu s tim temeljnim postavkama matematičko obrazovanje ima sljedeće opće ciljeve.

prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, tehnologiji te

privatnom i profesionalnom životu usvojiti temeljna matematička znanja i vještine, te

ih primjenjivati u privatnom, društvenom i budućem profesionalnom životu razviti matematički način mišljenja i komunikacije razviti pozitivan odnos prema matematici i svijest

o vlastitom matematičkom umijeću steći temelje za cjeloživotno učenje i nastavak

matematičkog obrazovanja učinkovito primjenjivati tehnologiju

35

Page 36: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

b)specifični (kratkoročni) b) produbljivanje i proširivanje nastavnih sadržaja iz matematike s ciljem kvalitetne pripreme za državnu maturu i nastavak školovanja

Zadaće

Zadaće

Okupiti što više učenika trećih razreda kako bi popularizirali matematiku. Razvijati njihov interes za rješavanje matematičkih zadatka koji se ne rješavaju na redovnoj nastavi, poticati suradnju i prijateljsku komunikaciju. Zadatak je izborne nastave provjeriti u kojoj mjeri učenici znaju, tj. mogu:

rabiti matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka

očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili

riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene rezultate matematički modelirati problemsku situaciju, naći

rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata

prepoznati i rabiti vezu između različitih područja matematike

rabiti različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka

rabiti džepno računaloCiljana skupina Učenici trećih razredaVrijeme trajanja 70 sati

Plan i program po koracima

Rujan: polinomi, sistematizacija gradiva Listopad, studeni: trigonometrijske funkcije,

grafovi, trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe, sistematizacija gradiva, zadaci s matematičkim modeliranjem

Prosinac: uvježbavanje i provjeravanje znanja Siječanj, veljača : primjena trigonometrije u

planimetriji, stereometriji, fizici i svakodnevnom životu, sistematizacija gradiva, zadaci s matematičkim modeliranjem

Ožujak: vektori, skalarni i vektorski produkt, ponavljanje, provjeravanje znanja, sistematizacija gradiva

Travanj: pravac, kružnica, odnos pravca i kružnice, sistematizacija gradiva

Svibanj: parabola, elipsa, hiperbola, tangente u točki krivulje i iz točke, zadaci s matematičkim modeliranjem

Lipanj: ponavljanje i provjeravanje znanja

Materijali za poučavanje i učenjeUdžbenici prethodnih razreda za opću i matematičku gimnaziju različitih izdavača, nacionalni ispiti, računalo, projektor, Internet, matematički softver

Potrebna materijalna sredstva -------------------

36

Page 37: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Oblici i metode radaPredavanje, razgovor, samostalni rad učenika, rad u skupinama ili parovima, rad na računalu

Očekivani rezultati

Uspjeh je postignut ako učenici rado pohađaju nastavu, razvijaju kritičko mišljenje i matematičke kompetencije, osjete zadovoljstvo pri uspješnom, logičnom i kreativnom rješavanju problema. Uz sve to još treba kod učenika razvijati želje za novim matematičkim izazovima koji će im pomoći u snalaženju u svakodnevnom životu.

Opis sustava procjenjivanja Praćenje aktivnosti, izrada samostalnih radova i pisane i usmene provjere znanja

Evaluacija Provjera korisnosti programa, uspješnost usmene i pisane provjere znanja

Program izradila: Zlatko Matijašević, prof.

PROGRAM IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE U 3. RAZREDUCILJEVIa) opći (dugoročni)

Temeljni cilj izborne nastave iz psihologije je taj da učenici prošire spoznaje iz psihologije, da im se omogući bolje razumijevanje ponašanja i postupaka ljudi s kojima se susreću u svakodnevnom životu i da bolje

37

Page 38: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

razumiju sebe, svoje osobne probleme i teškoće, više nego što to mogu kroz program redovne nastave.

b) specifični (kratkoročni)

Upoznavanje s psihologijom ličnosti Upoznavanje s psihopatologijom

Zadaće Obradbom nastavnih sadržaja treba ostvariti aktivan i stvaralački odnos učenika prema stečenim znanjima, radi poticanja prihvatljivih oblika ponašanja važnih za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj te sustavno prenositi učenicima humanistički ogled na svijet i društvo.

Ciljana skupina Učenici 3. razreda koji su odabrali ovu izbornu nastavuVrijeme realizacije

Cijela školska godina

Plan i program po koracima

o 1. polugodišteo Upoznavanje s psihologijom ličnosti

Rujan : upoznavanje s Psihoanalitičkim pristupom Listopad : upoznavanje s Pristupom o crtama ličnosti Studeni : upoznavanje s Humanističko-

egzistencijalističkim teorijama ličnosti Prosinac : upoznavanje sa Stajalištem teorija učenja

o 2. polugodišteo Psihopatologija

Siječanj: Povijesne perspektive psihopatologije, klasifikacija psihičkih poremećaja, Anksiozni poremećaj, Disocijativni poremećaj

Veljača: Somatoformni poremećaj, Poremećaji ličnosti, Poremećaji raspoloženja, Shizofrenija

Ožujak: Terapije: psihodinamske, humanističko-egzistencijalističke, kognitivne

Travanj: terapije: bihevior, grupne i obiteljske, bračnih parova

Svibanj: psihologija zajednice, analiza djelotvornosti različitih terapija, pravna i etička pitanja, posjet kliničkom psihologu

Materijali potrebni za izvođenje programa

- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

Oblici i metode rada

- radionice- individualni, grupni i timski rad- seminari, prezentacije

Očekivani rezultati

- usvajanje novih pojmova, - razvijanje osjetljivosti za probleme vezane za područje psihičkih

bolestiSustav procjenjivanja

- seminarski radovi- samoevaluacija

Evaluacija - procjena ispunjenosti očekivanja učenika s početka školske godineTroškovi programa

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. uredski pribor za izradu plakata i sl. 200,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Koraljka Hausnet-Lasović, prof

38

Page 39: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Naziv modula Izborna nastava – ruski jezikIII. razred

Ciljc) Opći (dugoročni)

d) Specifični (kratkoročni)

- učenike drugih razreda koji nastavljaju izbornu nastavu dodatno motivirati

- upoznati učenike s ruskim jezikom, te objasniti sve veći interes i potrebe za poznavanjem istog (turizam, prevođenje i sl.)

- upoznati učenike s Rusijom, njenim znamenitostima, prirodnim ljepotama, kulturom)

- utvrditi, odnosno vježbati pisanje ruskog alfabeta, odnosno utvrđivati sposobnosti čitanja tekstova na ruskom jeziku

- naučiti osnovne gramatičke sadržaje - naučeno primjenjivati na tekstove (čitanje, pisanje, prijevod) - govorne vježbe, konverzacija

Zadaće - na izbornoj nastavi ruskog jezika realiziratinavedene ciljeve

- nastojati što više zainteresirati i motivirati učenike za učenje ruskog jezika

- provjeravati naučeno, te ispravljati greške- vrednovati rad učenika, tj. ocjenjivati- u posebnim prigodama kao što su školske priredbe,

aktivnosti Vijeća učenika i sl. pokazati naučeno

Ciljana skupina - učenici trećih razreda Gimnazije Nova Gradiška

Vrijeme realizacije - šk.god. 2010./2011.

Plan i program po koracima

- rujan i listopad – rusko pismo (pisanje, čitanje - ponavljanje

- studeni (lekcija br.8.)- prosinac (lekcija br.9., sistematizacija, ponavljanje,

provjera- siječanj (lekcija br.10.)- veljača (lekcija br.11., ponavljanje sistematizacija)- ožujak (lekcija br12.)- travanj (lekcija br.13. ponavljanje, sistematizacija,

provjera- svibanj (lekcija br. 14.)- lipanj (ponavljanje, sistematizacija, provjera, analiza

uspjeha)

39

Page 40: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Materijali za poučavanje i učenje

- udžbenik (Sputnik – Vera Hruš, Udžbenik ruskog jezika za srednjoškolske i odrasle početnike

- Razgovori o ruskom jeziku (Damir Horga)- rječnici- grafoskop- dostupna literatura

Oblici i metode rada - individualni, grupni, rad u parovima, frontalni- razgovor, čitanje, pisanje

Očekivani rezultati - naučiti pisati i čitati rusko pismo- razvijati konverzaciju na ruskom jeziku- savladati gramatičke sadržaje koji prate obrađene

lekcije- motivirati učenika tako da zavole ruski jezik i rusku

kulturu

Sustav procjenjivanja - vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i uključivanje u nastavni proces

- osim ocjene, učenici će dobiti i usmeno mišljenje nastavnika o sposobnostima i vlastitom napretku

Evaluacija - evaluacija će se temeljiti na anketi koju će nastavnik provesti na kraju školske godine (očekivanja, rezultati, mjere za poboljšanje)

Troškovi i predviđeni izvori financiranja

- predviđeni troškovi: fotokopiranje tekstova, rječnici, udžbenici, literatura)

- izvori financiranja: individualnirječnik ruskog jezika – škola ( 500 kuna)

Izradila: Višnja Benić, prof.

PROGRAM IZBORNA NASTAVA SOCIOLOGIJE: SOCIOLOGIJA RELIGIJE, 3.razred

CILJEVIa) opći (dugoročni)

Odrediti i raspraviti različita etička i egzistencijalna pitanja i razumjeti njihovu zavisnost o vremenu i kulturi. Razložno raspravljati o krajnjim pitanjima smisla ljudske egzistencije i povijesti svijeta. Učenici će oblikovati vlastite odgovore na izazove i mogućnost hrvatske vjerske i kulturne različitosti i proširiti to na globalni kontekst.

b) specifični (kratkoročni)

Istražujući tradicije, obrede i običaje velikih religija, učenici će utvrditi mjesto tih religija u u kulturnom okruženju u kome su nastale kao i u suvremenomu životu; istražujući različita moralna pitanja, uočiti će odgovore svjetskih religija na njih te to povezati s razvojem vlastitoga vrijednosnoga sustava. Objasniti doprinose vjerovanja i

40

Page 41: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

temeljnih vrijednosti svjetskih religija na razvoj Hrvatske danas i u prošlosti.

Zadaće Opisati i objasniti osnovne simbole, obrede, vjerovanja u svjetskim religijama (kršćanstvo, islam, hinduizam, budizam, đainizam, taoizam, konfučijanizam…) Prepoznati i predstaviti različite religijske svjetonazore, posebna pozornost ima se obratiti na one koji su civilizacijski i etički temelj Europe. Objasniti kako se različita i religijska i nereligijska vjerovanja ljudi odnose prema nekim etičkim problemima/dilemama.

Ciljana skupina

Učenici 3. razreda (osobni izbor)

Vrijeme realizacije

Šk. God. 2010/11

Plan i program po koracima

o 1. polugodište1) uvodno predavanje, učenici raspoređeni u

suradničke grupe preuzimaju seminarske zadaće (religijska provenijencija po izboru)

x) 1. vrjednovanje (III mjeseca)

o 2. polugodište) posjeti različitim religijskim zajednicama : ekskurzija u Zagreb (Islamska zajednica, Židovska općina)

x) 2. vrjednovanje (VI mjeseci)

x) 3. vrjednovanje (IX mjeseci)

Materijali potrebni za izvođenje programa

- fotokopirani materijali s tekstovima i zadacima , materijali skinuti s interneta

- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

- literaturaOblici i metode rada

*Individualni rad, suradnička grupa, mini-istraživanja, problemsko učenje*Interdisciplinarni pristup (korelacija: filozofija, etika, vjeronauk, hrvatski jezik, povijest, strani jezici, geografija, politika i gospodarstvo) multimedijska nastava (filmski materijal i internetski sadržaji), terenska nastava, istraživačka nastava i projektna nastava

Očekivani rezultati

Učenici će znati opisati i objasniti osnovne simbole, obrede, vjerovanja u svjetskim religijama (kršćanstvo, islam, hinduizam, budizam, đainizam, taoizam, konfučijanizam…) Istražujući tradicije, obrede i običaje velikih religija, učenici će utvrditi mjesto tih religija u suvremenomu životu istražujući različita moralna pitanja, uočiti će odgovore svjetskih religija na njih te to povezati s razvojem vlastitoga vrijednosnoga sustava.

41

Page 42: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Sustav procjenjivanjaa) Kriteriji

b) Instrumenti

a) Ostvarenost navedenih nastavnih ciljeva i očekivanih rezultata. Stupanj učeničkog angažmana u pronalaženju novih tema za rasprave i istraživanje te uspješnosti rješavanja problemskih zadatakab) Vrednovanje seminarskih radova i referata, prezentacija. Upitnici za učenike, samovrjednovanje. Uspoređivanje dobivenih rezultata s očekivanjima, analiza (svaka 3 mjeseca napraviti analizu vlastitih i učeničkih postignuća)

Evaluacija Podnošenje izvješća ravnateljiciTroškovi programa

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. fotokopiranje, uredski pribor za izradu plakata i sl.

100,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Ana Ujević, prof

KURIKULARNI PLAN PROGRAM IZBORNA NASTAVA IZ FILOZOFIJE

42

Page 43: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJEVIa) opći (dugoročni)

Uvesti učenike u filozofski način mišljenjaUpoznati učenike sa suvremenom povijesti filozofije

b) specifični (kratkoročni) Razvijati sposobnosti učenika da razvijaju kritički pristup svijetu Uvesti učenike u problematiku filozofske misli Upoznati ih s etapama suvremene filozofske misli

ZADACI Suočiti učenike sa suvremenim problemima suvremenog čovjeka i suvremene filozofijeRazvijati sposobnost pisanja eseja i rješavanja testova za potrebe državne mature

CILJANA SKUPINA Učenici 4. razreda koji su se opredijelili za izbornu nastavu iz filozofije

VRIJEME REALIZACIJE Tekuća školska godina, od rujna 2010 do kolovoza sljedeće godine 2011.

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA RujanUvodni sat: predstavljanje plana i programa izborne nastave iz filozofijeFilozofija egzistencije kao značajan suvremeni pravac u suvremenoj filozofijiPrethodnici i predstavnici filozofije egzistencije i egzistencijalizma, njihovo značenje za filozofiju i njihov utjecaj

ListopadSoeren Kierkegaard, (primat egzistencije i njenih problema, pojam strepnje i straha, Sokrat i ironija , stadiji na životnom putu, odnos prema kršćanstvu, pogled na umjetnost; analiza izvornih tekstova)

StudeniFriedrich Nietzsche ( tri velike teme Nitzscheove filozofije: pojam volje, natčovjeka, vječnog vraćanja istog; čovjek kao biće razuma i kao biće volje; odnos prema kršćanstvu, Nitzscheovo shvaćanje umjetnosti, odnos prema moralu, apolonsko i dionizijsko)

ProsinacPisanje eseja kao pripremna vježba za maturu i provjeravanje postignuća iz izborne nastave filozofijeSamostalni rad učenika kroz prikaz nekog filozofa uvidu referata

SiječanjKarl Jaspers (filozofski način mišljenja, antiteza racionalizmu, izvori filozofiranja)

43

Page 44: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

VeljačaJean Paul Sartre (egzistencija prethodi esenciji, egzistencija kao poseban način opstanka, sloboda i odgovornost, autentična egzistencija, bačenost u svijet i samoodređenje)

OžujakAlbert Camus (Mit o Sizifu, poimanje slobode smisla i besmisla, apsurdnost života)Čemu još filozofija? Nesavršenost svijeta i čovjeka; Pouka povijesti filozofije; Upućenost na filozofiju, umjetnost, religiju i znanost

TravanjFilozofska terminologija – filozofski pojmovi i njihovo određivanjeAnaliziranje testova iz državne mature, rješavanje istih i stvaranje novih, pisanje eseja

SvibanjSumiranje konačnih rezultata, postignutog uspjeha i usklađivanje prethodno postavljenih ciljeva s dobivenim rezultatima

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

fotokopirani materijali/tekstovi izvornih filozofskih djelapristup internetukemijske olovke i flomasteri

OBLICI I METODE RADA Individualni rad, grupni rad, pisanje eseja, frontalni pristup, metoda razgovora

OČEKIVANI REZULTATI Odgovornost prema nastavnom procesuUčenje za samostalan i timski rad Učenje i osposobljavanje za pisanje eseja i rješavanje testovaTolerancija prilikom razmjenjivanja mišljenja

SUSTAV PROCJENJIVANJA Pripremljenost učenika za praćenje nastaveSposobnost svladavanja gradiva i analiziranja izvornih tekstovaPristup izbornom predmetu, motivacija i spremnost za učenje

EVALUACIJA Predavanje kurikuluma na uvid ravnateljici i pedagoginji gimnazije

TROŠKOVI PROGRAMA OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOSMaterijalni troškoviFotokopirni materijali

50 kuna200 kuna

PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA Potpora škole

Izradila: Manda Bunjevac,prof.

44

Page 45: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

AKTIVNOST IZBORNA NASTAVA Primijenjena matematika

(IV.razred)CILJa)opći(dugoročni)

b)specifični(kratkoročni)

Usvajanje matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi u društvu. Osposobljavanje učenika za primjenu usvojenog znanja iz redovnog programa matematike u praktičnom životu i u nastavku školovanja.

Usvajanje osnova kombinatorike i vjerojatnosti.

ZADAĆE Na nizu primjera objasniti princip uzastopnog prebrojavanja, zatim ga primijeniti.

Naučiti permutacije, varijacije i kombinacije.

Definirati događaje i uočiti prostor elementarnih događaja.

Uočiti nezavisnost događaja.

Naučiti Byesovu formulu, i primijeniti ju pri rješavanju zadataka.

CILJANA SKUPINA Učenici IV.tih razreda.

VRIJEME TRAJANJA Tijekom cijele nastavne godine.

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

Rujan:1. Formiranje grupe, upoznavanje s planom i programom rada, literaturom, i kriterijima za ocjenjivanje2. Ponavljanje gradiva3. Princip uzastopnog prebrojavanja4.-5. Kartezijev umnožak skupova

Listopad:6.-8. Varijacije bez ponavljanja9.-10. Permutacije11. Poredak permutacije12.-13. Permutacije s ponavljanjem

Studeni:14.-15. Ponavljanje gradiva 16.-18. 1.ispit znanja i analiza19.-20. Kombinacije 21. Broj podskupova sa zadanim brojem elemenata22.-23. Razdioba predmeta

Prosinac:24.-25. Kombinacije s ponavljanjem26. Ponavljanje gradiva

45

Page 46: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

27.-29. 2.ispit znanja i analiza30. Zaključno ocjenjivanje

Siječanj:31. Vjerojatnost –uvod32. Događaji33. Dva istaknuta događaja34. Prikazivanje događaja35. Uspoređivanje događaja36. Algebra događaja

Veljača:37.-38. De Morganovi zakoni39.-41. 3. ispit znanja i analiza42. Vjerojatnost43.-44. Svojstva vjerojatnosti

Ožujak:45. Konačni vjerojatnosni prostor46. Klasični vjerojatnosni proctor47.-48. Geometrijska vjerojatnost49.-50. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost51. Definicija uvjetne vjerojatnosti52.-53. Nezavisnost događaja

Travanj:54.-55. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula56.-57. Ponavljanje pokusa58.-59. Zakon velikih brojeva

Svibanj:60.-61. Ponavljanje gradiva62.-63. 4. ispit znanja i analiza64. Zaključno ocjenjivanje

MATERIJALI(potrebni za izvođenje programa)

Dakić,Elezović;Dodatak za prirodoslovno matematičke gimnazije za 4.r.Nastavni listići sa pripremljenim zadacima.Web stranica NCVVO-a.

TROŠKOVI PROGRAMA

UKUPNO:

Troškovi fotokopiranja listića sa zadacima – 100kn.

100kn

OBLICI I METODE RADA Frontalni, individualni, rad u paru.

OČEKIVANI REZULTATI Sposobnost logičkog zaključivanja i primjena stečenog znanja.

SUSTAV PROCJENJIVANJA

Usvojenost nastavnih sadržaja ODLIČAN – brzo, samostalno, točno, temeljito, opširno VRLO DOBAR – umjereno brzo, točno, temeljito i s razumijevanjemDOBAR – uz pomoć nastavnika, točno, djelomično logično DOVOLJAN - sporo, uz greške, nepotpuno, površno

46

Page 47: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Primjena znanja ODLIČAN 90 % - 100 % VRLO DOBAR 77 % - 89 % DOBAR 64 % - 76 % DOVOLJAN 51 % - 63 %

EVALUACIJA Analiza pismenih ispita i zaključnih ocjena.

Izradila: Branka Kušenić,prof.

47

Page 48: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

NAZIV MODULA TURISTIČKA GEOGRAFIJA–IV. RAZREDCILJ:

a)      opći

b) specifični

- Ukazati na raznolikosti Hrvatske koji utječu na razvoj turizmaUpoznati sa svim atraktivnim čimbenicima i sadržajima, zanimljivostima, znamenitostima i perspektivnim razvojem turizma

-          upoznati s glavnim turističkim regijama Hrvatske i svim atraktivnim čimbenicima i sadržajima u prostoru

ZADACI Dublje i studioznije prikazati turističke regije HrvatskeRazvijati interes za istraživanja i praćenje kretanja turizma u HrvatskojRazvijati ljubav prema svojoj domovini i vrijednostima koje Hrvatska ima u prirodnom pogledu i kulturno-povijesnom naslijeđu

CILJANA SKUPINA UČENICI 4. RAZREDAVRIJEME REALIZACIJE Šk.god. 2010./2011.PLAN I PROGRAM PO KORACIMA Rujan:

Uvodi satUvjeti razvoja turizma u HrvatskojAtraktivni prirodni i društveni čimbeniciListopad: Turizam ISTREStudeni:Turizam KvarneraProsinac:Sjevernodalmatinsko turističko područjeSiječanj:Južnodalmatinsko turističko područjeVeljača:Turizam Gorskog Kotara i LikeOžujak:Turističke destinacije Istočne HrvatskeTravanj:Turistička obilježja središnje HrvatskeSvibanjZagreb kao turistička destinacija

MATERIJAL ZA POUČAVANJE UČENIKA Udžbenik Turistička geografija Hrvatske, , Meridijani, TV, Drvo znanja, videokazete, statistički ured, internet

OBLICI I METODE RADA Frontalni rad, rad s tekstom, rad u grupama, seminarski oblik rada, vježbe, referati, izrada

48

Page 49: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

projekata, demonstracije, oblik rada – idealno

OČEKIVANI REZULTATI Da učenici detaljno upoznaju turističke regije, njihovo značenje u gospodarstvu Hrvatske i da se osposobe za turističkog vodiča u svojoj regiji.Da je učenik sposoban prepoznati turističke potencijale u Hrvatskoj koji još nisu prepoznati.Da učenik sam stvori ideju i smjernice budućeg razvoja turizma u svojoj regiji.

SUSTAV PROCJENJIVANJA Usmena provjera, pismena provjera, rješavanje praktičnih radova, vrednovanje seminarskih radova i referata, prezentacija, ocjenjivanje njihove uloge kao stručnog vodiča

EVALUACIJA Podnošenje izvješća ravnateljici.

Izradio: Branimir Kramberger, prof.

49

Page 50: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE

CILJEVIOpći (dugoročni)

Proširivanje informatičkih kompetencija učenika koje se ne mogu ostvariti u redovnom programu

Specifični (kratkoročni) Grafički dizajn, izrada web stranica

ZADAĆE vještine digitalne obrade slika, izrada ciljanih grafičkih projekata, web prezentacija

Ciljana skupina učenici 4. razredaVrijeme realizacije cijela školska godinaPlan i program po koracima

Rujan: Adobe Photoshop- osnoveListopad: Adobe Photoshop- rad sa slikom, bojama, tekstomStudeni: Adobe Photoshop- rad sa layerima, montaža, tutorialiProsinac: Adobe Photoshop- izrada zadataka-mini projektiSiječanj: Dreamveawer: ustroj web-aVeljača: Dreamveawer: izrada polazne stranice, linkovi, slikeOžujak: Dreamveawer: uporaba multimedijeTravanj: Dreamveawer: css, editiranje kodaSvibanj: Dreamveawer:objava web stranice, FTP Lipanj: Dreamveawer: izrada mini projekata

Materijali potrebni za izvođenje programa Računala, Internet

Oblici i metode rada Oblici:- individualni rad, grupni rad, timski rad, on-line učenje

Metode:- rad na računalu, rad na literaturi

Očekivani rezultati uspješno rješavanje postavljenih zadataka i izrada mini projekata uporabom obrađenih alata

Sustav procjenjivanja vrednovanje postavljenih zadataka uz priložene kriterije ocjenjivanja

Evaluacija statističko izvješće o uspjehu polaznika izborne nastaveTroškovi programa fotokopiranje…………50 knPredviđeni izvori financiranja potpora škole

Snježana Milinović, prof.

50

Page 51: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM IZBORNA NASTAVA IZ PSIHOLOGIJE U 4. RAZREDUCILJEVIa) opći (dugoročni)

Temeljni cilj izborne nastave iz psihologije je taj da učenici prošire spoznaje iz psihologije, da im se omogući bolje razumijevanje ponašanja i postupaka ljudi s kojima se susreću u svakodnevnom životu i da bolje razumiju sebe, svoje osobne probleme i teškoće, više nego što to mogu kroz program redovne nastave.

b) specifični (kratkoročni)

Upoznavanje s područjem komunikacije, s ciljem poboljšavanja komunikacijskih vještina

Upoznavanje s područjima primjene psihologije u svakodnevnom životuZadaće Obradbom nastavnih sadržaja treba ostvariti aktivan i stvaralački odnos

učenika prema stečenim znanjima, radi poticanja prihvatljivih oblika ponašanja važnih za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj te sustavno prenositi učenicima humanistički ogled na svijet i društvo.

Ciljana skupina Učenici 4. razreda koji su odabrali ovu izbornu nastavuVrijeme realizacije Cijela školska godinaPlan i program po koracima

o 1. polugodišteo Upoznavanje s metodologijom istraživanja u psihologiji

Rujan : uvod u komunikaciju, upoznavanje sa osobinama komunikacije

Listopad : predrasude o komunikaciji, slušanje, neverbalna komunikacija, defenzivna komunikacija

Studeni : oblici interakcije, kritika i reagiranje na nju, masovna komunikacija

Prosinac : reklama i potrošnja, osmišljavanje i prezentiranje vlastite reklamne kampanje

o 2. polugodišteo Primjenjena psihologija

Siječanj : agresija i konflikti Veljača : Forenzička psihologija (kriminalitet kao individualna

i socijalna pojava, teorije o uzrocima kriminaliteta, osnove forenzičke psihologije, psihologija svjedočenja)

Ožujak : Forenzička psihologija (donošenje presude, maloljetnička delinkvencija)

Travanj : Zdravstvena psihologija (izvori stresa, moderator varijable stresa, suočavanje sa stresom, PTSP

Svibanj : Zdravstvena psihologija (prevencija stresa, psihologijsko savjetovanje)

Materijali potrebni za izvođenje programa

- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

Oblici i metode rada

- radionice- individualni, grupni i timski rad- seminarski radovi, prezentacije

Očekivani rezultati - usvajanje novih pojmova, - razvijanje komunikacijskih kompetencija- ovladavanje tehnikama prevencije i smanjenja stresa

Sustav procjenjivanja

- seminarski radovi- samoevaluacija

Evaluacija - procjena ispunjenosti očekivanja učenika s početka školske godineTroškovi programa OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. uredski pribor za izradu plakata i sl. 100,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Koraljka Hausnet-Lasović, prof

51

Page 52: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM IZBORNA NASTAVA: LJUDSKA PRAVA, 4.razredCILJEVIa) opći (dugoročni)

Učenici će sudjelovati u djelotvornomu sporazumijevanju u različitim društvenim okolnostima, zauzimanju stajališta, svrhovitomu raspravljanju te preuzimanju odgovornosti za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Biti će u stanju kritički procijeniti čimbenike koji prijete pravednim i mirotvornim odnosima u širemu životnomu okruženju.

b) specifični (kratkoročni)

Učenici će upoznati, provoditi i poštovati ljudska prava. Učenici će opisati spoznaje o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti za sudjelovanje u društvu.

Zadaće Opisati i navesti primjere razvoja ljudskih prava. Objasniti važnost koncepta manjinskih prava. Navesti mogućnosti prevladavanja stereotipa i predrasuda koje se vežu za rodnospolni identitet, društvene uloge i odnose.Protumačiti ljudska prava, obveze, slobode i jednakopravnost kao osnove za solidarnost i odgovornost u suvremenim demokratskim društvima. Raspraviti te primjerom i ponašanjem pokazati sastavnice demokratske građanske kulture (volonterski rad, projekti škole i lokalne zajednice, djelovanje solidarnosti, humanitarni rad i slično).

Ciljana skupina

Učenici 4. razreda (osobni izbor)

Vrijeme realizacije

Šk. God. 2010/11

Plan i program po koracima

o 1. polugodište1) uvodno predavanje, dogovor2) Ustav RH3) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (2

nastavna sata, individualni rad na tekstu i razgovor)4) Augusto Boal i «teatar potlačenih» (2 sata: život i

djelo Augusta Boala, korelacija: hrvatski jezik: dramska radionica)

o 2. polugodište)posjet udrugama građana (HHO???itd)

Materijali potrebni za izvođenje programa

*Ustav Republike Hrvatske *Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima*Augusto Boal «Teatar potlačenih»

52

Page 53: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)- fotokopirani materijali s tekstovima i zadacima , materijali skinuti s interneta

Oblici i metode rada

*Individualni rad, suradnička grupa, mini-istraživanja, problemsko učenje*Interdisciplinarni pristup (korelacija: povijest, geografija, informatika, filozofija, etika, vjeronauk, politika i gospodarstvo, hrvatski jezik i strani jezici) multimedijska nastava (filmski materijal i internetski sadržaji), terenska nastava, istraživačka nastava i projektna nastava

Očekivani rezultati

Učenici će moći odrediti i raspraviti različita etička i egzistencijalna pitanja i razumjeti njihovu zavisnost o vremenu i kulturi.

Sustav procjenjivanjaa) Kriteriji

b) Instrumenti

* Ostvarenost navedenih nastavnih ciljeva i očekivanih rezultata

* Upitnici za učenike, samovrjednovanje. Uspoređivanje dobivenih rezultata s očekivanjima, analiza (svaka 3 mjeseca napraviti analizu vlastitih i učeničkih postignuća)

Evaluacija Podnošenje izvješća ravnateljiciTroškovi programa

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. fotokopiranje, uredski pribor za izradu plakata i sl.

100,00

Predviđeni izvori financiranja

- potpora škole

Izradila: Ana Ujević, prof

PROGRAM IZBORNA NASTAVA – KEMIJA 4. r.

53

Page 54: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJEVIa) opći

b) specifični

- proširiti znanja stečena redovnim programima kemije

- usavršiti vještine i sposobnosti pri izvođenju pokusa - razvijati naviku pažljivog promatranja svih zbivanja i sposobnosti samostalnog donošenja zaključaka

- stjecati znanja uz interdisciplinarni pristup i praktični rad te osposobiti za

samoobrazovanje putem svih izvora znanjaZADAĆE - znati upotrijebiti kemijsko posuđe i pribor

- znati sastaviti aparaturu za zadani pokus - uspješno koristiti mjere zaštite pri izvođenju pokusa - razumjeti građu tvari - razumjeti entalpiju i entropiju - znati pripremati otopine zadane koncentracije - znati iskazati sastav otopine na razne načine - rješavati zadatke o iskazivanju sastava otopine - rješavati zadatke vezane uz koligativna svojstva otopina - rješavati zadatke vezane uz konstantu kemijske ravnoteže i ravnotežne koncentracije - znati odrediti smjer pomaka ravnoteže pri promjeni vanjskih uvjeta - rješavati zadatke sa kiselinama, bazama i solima - usvojiti pojam i značenje produkta topljivosti - rješavati redoks- reakcije u kiselim i lužnatim otopinama - rješavati zadatke na temelju kvantitativnih odnosa pri elektrolizi - upoznati vrste i način rada galvanskih članaka - izrada jelovnika – projektni zadatak - koristeći znanja o biološki važnim spojevima i pravilima uravnotežene prehrane

CILJANA SKUPINA Učenici 4. r. Gimnazije Nova Gradiška VRIJEME REALIZACIJE

Cijela školska godina 2010./2011.

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

RUJAN/LISTOPAD- uvod u laboratorijski radSTUDENI- atom i molekule- termokemija PROSINAC/ SIJEČANJ-otopine VELJAČA- ravnotežni sustavVELJAČA/OŽUJAK - kiseline baze i soli TRAVANJ - elektrokemijski procesi SVIBANJ - projektni zadatak- izrada jelovnika-

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

- kemijsko posuđe i pribor- kemikalije- grafoskop

POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA

- kemijsko posuđe i pribor- kemikalije

54

Page 55: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

OBLICI I METODE RADA

-praktični rad, timski rad, rad u paru , individualni, frontalni, razgovor

OČEKIVANI REZULTATI

- veći stupanj znanja i razumjevanja gradiva- preciznost i urednost u radu- njegovanje suradničkih i prijateljskih odnosa u radu

EVALUACIJA - anketa na kraju školske godine

Nada Samardžija,prof.

55

Page 56: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

KURIKULUM DODATNE NASTAVE IZ MATEMATIKE ZA III. RAZRED, ŠKOLSKE GODINE 2010./2011.

PROGRAM: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA III. RAZRED

Razvoj metodologije i izradba koherentnog hrvatskog kurikuluma za srednje obrazovanje, osvijestiti važnost matematike.

Razvoj pozitivnog stava prema matematici, razvoj samopouzdanja u vlastiti matematički potencijal, modeliranje, racionalna i efikasna upotreba tehnologije, razvoj vještina i sposobnosti logičkog mišljenja, razvijati vještinu usmenog i pismenog komuniciranja sadržaja i ideja u kojima se prirodno koriste matematički jezik i simboli.

Nadareni učenici III. Razreda koji sami žele proučavati sadržaje izvan redovite nastave i učenici koji predlože njihovi predmetni profesori.

Tijekom cijele godine, jedan sat tjedno

Rujan:Trigonometrijske funkcije

Listopad: Adicijske formule, formule pretvorbe

Studeni: Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Prosinac: Primjene trigonometrije

Siječanj: Pravac

Veljača: Pravac i vektori

Ožujak: Krivulje II. Reda

Travanj: Složeni zadaci, ponavljanje

Svibanj: Složeni zadaci, ponavljanje

Lipanj: Složeni zadaci, ponavljanje

CILJ:

a) Opći

b) Specifični

CILJANA SKUPINA

VRIJEME TRAJANJA

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

56

Page 57: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Kreda, ploča, geometrijski pribor, kalkulator, računar, Matematičko- fizički list, Playmath, zadaci s natjecanja, udžbenik iz matematike za III. razred.

Heuristički razgovor, individualni i grupni oblik rada, rad s računarom.

Zadati problem u školi, razviti diskusiju. Učenici daju svoje prijedloge o rješavanju problema, koristiti različite pristupe i metode. Za domaći rad zadati problem kojeg učenici rješavaju. Sva rješenja provjeriti u školi.Učenici postavljaju pitanja i predlažu teme o kojima žele proširiti znanje.

Osposobiti učenike da rješavaju probleme visokog stupnja složenosti. Osposobiti učenike za efikasnije rješavanje problema uz upotrebu suvremene tehnologije. Osposobiti učenike da mogu rješavati zadatke s dosadašnjih natjecanja na svoj kreativan način.

Riješiti sve domaće zadaće, imati ideje za zadatke rješavane u školi, riješiti testove s natjecanja bez većih poteškoća, sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima.

Pisani testovi, usmeno izlaganje tema, evidencija nazočenja nastavi, školska natjecanja, županijska natjecanja, državna natjecanja.

Izviješće sa školskog natjecanja

Izviješće sa Županijskog natjecanja

Izviješće s Državnog natjecanja

Radmila Gašparović, prof.

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

OBLICI I METODE RADA

STRATEGIJA UČENJA

OČEKIVANI REZULTATI

SUSTAV PROCJENEKRITERIJI

INSTRUMENTI

EVALUACIJA

57

Page 58: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

KURIKULUM DODATNE NASTAVE IZ MATEMATIKE ZA IV. RAZRED, ŠKOLSKE GODINE 2010./2011.

PROGRAM: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA IV. RAZRED

Razvoj metodologije i izradba koherentnog hrvatskog kurikuluma za srednje obrazovanje, osvijestiti važnost matematike.

Razvoj pozitivnog stava prema matematici, razvoj samopouzdanja u vlastiti matematički potencijal, modeliranje, racionalna i efikasna upotreba tehnologije, razvoj vještina i sposobnosti logičkog mišljenja, razvijati vještinu usmenog i pismenog komuniciranja sadržaja i ideja u kojima se prirodno koriste matematički jezik i simboli.

Nadareni učenici IV. Razreda koji sami žele proučavati sadržaje izvan redovite nastave i učenici koji predlože njihovi predmetni profesori.

Tijekom cijele godine, jedan sat tjedno

Rujan: brojevi, Peanovi aksiomi, potrebno 4 sata

Listopad: matematička indukcija, brojevni sustavi, potrebno 5 sati

Studeni: nizovi, aritmetički niz, geometrijski niz i interakcija, potrebno 7 sati

Prosinac: redovi, kriteriji konvergencije, potrebno 3 sata

Siječanj: kriteriji konvergencije, potrebno 2 sata

Veljača: narav funkcije, arcus funkcije, potrebno 4 sata

Ožujak: area funkcije, graf funkcije, potrebno 4 sata

Travanj: permutacije, varijacije, kombinacije, potrebno 3 sata

Svibanj: vjerojatnost, potrebno 2 sata

UKUPNO: 33 sata

Kreda, ploča, geometrijski pribor, kalkulator, računar, Matematičko- fizički list, Playmath, zadaci s natjecanja, udžbenik iz matematike za IV. razred.

Heuristički razgovor, individualni i grupni oblik rada, rad s računarom.

CILJ:

c) Opći

d) Specifični

CILJANA SKUPINA

VRIJEME TRAJANJA

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

OBLICI I METODE RADA

58

Page 59: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Zadati problem u školi, razviti diskusiju. Učenici daju svoje prijedloge o rješavanju problema, koristiti različite pristupe i metode. Za domaći rad zadati problem kojeg učenici rješavaju. Sva rješenja provjeriti u školi.Učenici postavljaju pitanja i predlažu teme o kojima žele proširiti znanje.

Osposobiti učenike da rješavaju probleme visokog stupnja složenosti. Osposobiti učenike za efikasnije rješavanje problema uz upotrebu suvremene tehnologije. Osposobiti učenike da mogu rješavati zadatke s dosadašnjih natjecanja na svoj kreativan način.

Riješiti sve domaće zadaće, imati ideje za zadatke rješavane u školi, riješiti testove s natjecanja bez većih poteškoća, sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima.

Pisani testovi, usmeno izlaganje tema, evidencija nazočenja nastavi, školska natjecanja, županijska natjecanja, državna natjecanja.

Izviješće sa školskog natjecanja

Izviješće sa Županijskog natjecanja

Izviješće s Državnog natjecanja

Radmila Gašparović, prof.

STRATEGIJA UČENJA

OČEKIVANI REZULTATI

SUSTAV PROCJENEKRITERIJI

INSTRUMENTI

EVALUACIJA

59

Page 60: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJECILJEVI

a) opći (dugoročni)

-razviti interes učenika za pojedina područja biologije- omogučiti im da bolje razumiju i služe se svojim znanjem

b) specifični (kratkoročni)

-shvatiti i primjeniti zakone nasljeđivanja-razumjeti građu i funkciju stanice-razumjeti funkcije organa i organskih sustava čovjeka

ZADAĆE -rješavanje problemskih zadataka iz pojedinih područja-izvođenje praktične nastave

CILJANA SKUPINA Pojedini učenici I,III, IV razredaVRIJEME REALIZACIJE Cijela školska godinaPLAN I PROGRAM PO KORACIMA

RUJAN I LISTOPAD-planiranje aktivnosti- prikupljanje i proučavanje literature

STUDENI i PROSINAC- rješavanje testova s ranijih natjecanja- mikroskopiranje

SIJEČANJ-priprema za školsko natjecanje- VELJAČA-priprema i sudjelovanje na školskom natjecanjuOŽUJAK-priprema i sudjelovanje na županijskom natjecanju TRAVANJ-analiza rezultata sa županijskog natjecanja i priprema za državno natjecanje-izvođenje vježbi vezanih za pojedina područja biologijeSVIBANJ-sudjelovanje na državnom natjecanju

LIPANJ-analiza postignutih rezultata

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

-udžbenici različitih nakladnika-papir za fotokopiranje-mikroskopi i pribor za mikroskopiranje-kemikalije za vježbe

POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA

Materijalni troškovi: Predviđeni iznos 1.udžbenik za 3 razred 70 kn 2.fotokopiranje 50kn

Ukupno: 120 kn

60

Page 61: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

STRATEGIJE UČENJA Praktični rad, timski rad, OČEKIVANI REZULTATI -znati primjeniti znanje u rješavanju problemskih zadataka

- savladati izvođenje praktične nastave

OPIS SUSTAVA PROCJENJIVANJA

Analizirati dobivene rezultate i usporediti ih s očekivanim

EVALUACIJA Na osnovu dobivenih rezultata sudjelovati na Županijskom i Državnom natjecanju iz biologije

Izradila: Ksenija Artuković, prof.biologije

PROGRAM DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJECILJEVI

c) opći (dugoročni)

-potaknuti učenike za dublje pronicanje u pojedina znanstvena područja radi osposobljavaja za nastavak izobrazbe-razvijati interes učenika za istraživanje u biologiji kako bi na temelju dobivenih spoznaja razumjeli osnovne životne pojave i načine očuvanja zdravlja i donijeli vlastite stavove o važnosti očuvanja prirode

d) specifični (kratkoročni)

Uzgoj i prerada stevie

ZADAĆE -ispitati uvjete i način uzgoje stevie-ispitati njen utjecaj na dijabetičare-istražiti mogućnost uzgoja

CILJANA SKUPINA Učenici od 1. do 4. razredaVRIJEME REALIZACIJE Cijela školska godinaPLAN I PROGRAM PO KORACIMA

RUJAN-planiranje aktivnosti-izbor tema za istraživačke radove-proučavanje literatureLISTOPAD-obilazak posavske poučne ceste-nabaviti sjeme stevie

STUDENI-zasijavanje stevie u zatvorenom prostoru-utjecaj i važnost eko-turizma PROSINAC-nastavak rada na stevii-osmišljavanje prezentacije posavske cesteSIJEČANJ-prikupljanje i sređivanje rezultata-pisanje radaVELJAČA-pisanje rada-izrada plakataOŽUJAK

61

Page 62: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

-priprema za natjecanje : rad na plakatuTRAVANJ-priprema i sudjelovanje na Županijskom natjecanju iz biologije i ekologijeSVIBANJ-terenski rad vezan uz zaštićene biljne vrste

LIPANJ-analiza radova i dogovor za slijedeću šk.godinu

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

-sjeme stevie-fotoaparat-materijali potrebni za izradu plakata

POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA

Materijalni troškovi: Predviđeni iznos1.sjeme stevie 100 kn2.vlagomjer 80 kn3.prijevoz na teren 50 kn4.uredski pribor za izradu plakata 50 kn ukupno : 280 kn

STRATEGIJE UČENJA Praktični rad, timski radOČEKIVANI REZULTATI Uzgojena stevia

Približiti steviu dijabetičarima.

OPIS SUSTAVA PROCJENJIVANJA

Analizirati dobivene rezultate i usporediti ih s očekivanim

EVALUACIJA Na osnovu dobivenih rezultata sudjelovati na Županijskom i Državnom natjecanju iz biologije i ekologije

Izradio: Josip Sokić, prof.biologije i kemije

62

Page 63: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM DODATNA NASTAVA INFORMATIKE

CILJEVIOpći (dugoročni)

Proširivanje informatičkih kompetencija učenika koji se ne mogu ostvariti u redovnom programu

Specifični (kratkoročni)

Pripreme za natjecanje iz Osnova informatikeOdržavanje i ažuriranje web stranice Gimnazije

ZADAĆE rješavati zadatke sa natjecanja i sa DMdefinirati izvore sadržaja web stranice

Ciljana skupina Zainteresirani učeniciVrijeme realizacije Cijela školska godinaPlan i program po koracima

Rujan: formiranje grupe, plan aktivnosti, organizacija obnova web hostinga za stranicu

Listopad: ponavljanje gradiva iz 1. razreda za natjecanjeStudeni: brojevni sustavi kreiranje stranice na carnet CMS sustavuProsinac: logički sklopovi,webSiječanj: programiranje,webVeljača: testovi sa DM,web Županijsko natjecanje iz Osnova informatikeOžujak: Testovi sa DM,webTravanj: Sudjelovanje u projektima škole, webSvibanj: Sudjelovanje u projektima škole,webLipanj: Analiza i evaluacija

Materijali potrebni za izvođenje programa

- Računala, Internet, fotoaparat, testovi

Oblici i metode rada Oblici:- individualni rad, grupni rad, timski rad, on-line učenje

Metode:- rad na računalu, rad na literaturi

Očekivani rezultati - sudjelovati na Županijskom natjecanju - prezentacija škole na web-u

Sustav procjenjivanja - određeni uspjeh na Županijskom natjecanju - broj posjeta web stranici

Evaluacija - podnošenje izviješća ravnateljici školeTroškovi programa OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

web hostingPutni troškovifotokopiranje

400 kn 200 kn 100 kn

Predviđeni izvori financiranja

potpora škole

Snježana Milinović, prof.

63

Page 64: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM DODATNA NASTAVA IZ LOGIKECILJEVIa) opći(dugoročni)

Svrha dodatne nastave iz logike je stjecanje vještine brzog zaključivanja i mišljenjaPoticanje učenika na rješavanje složenijih logičkih problemaOmogućavanje lakšeg rješavanja životnih problemaPoticanje takmičarskog duhaiu rješavanju zadatakaPovezivanje u udruge “logicus genius” s istim svrhama ali na internacionalnom nivou

b) specifični Održavanje dodatnog sata iz logike barem jednom tjednoOdržavanje natjecanja na internom nivou između učenikaDruženje s prijateljima i logičkim problemimaNalaženje istih putem časopisa i interneta

ZADACI Razvijati kod učenika vještine mišljenja, brzine donošenja odluke, argumenata I dokazaOsposobiti učenike da donesu točna rješenjaOpskrbiti učenike dodatnim materijalima koji povećavaju njihove vještineOpskrbiti učenike zanimljivim zadacima i učiniti predmet zabavnimOmogućavati izvođenje njihovih prijedloga i uvažavati specifičnosti svakog učenikaOmogućiti im suradnju s drugima na satu s ciljem zajedničkog traženja rješenjaAnketirati učenike jednom mjesečno o njihovom viđenju izvođenja nastave Omogućiti im realizaciju njihovih konstruktivnih prijedlogaAnalizirati eventualna neslaganja ili nesnalaženja

CILJANA SKUPINA Učenici 3. i 4. razreda koji su se opredijelili zadodatnu nastavu iz logike

VRIJEME REALIZACIJE Cijela školska godina, od rujna do lipnja sljedeće godine

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA Rujan:Eulerovi krugovi za pojmoveVennov dijagram za pojmoveUsporedba Vennovih dijagrama i Eulerovih krugovaSudovi i njihov odnos prema pojmovimaSudovi i Vennovi dijagrami

64

Page 65: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

ListopadSilogizamKategorički, hipotetički i disjunktivniSvođenje silogizama na 1. likVennov dijagram za silogizmeUsporedba Vennovih dijagrama za sudove i za silogizmeStudeniZaključci, valjani, nevaljani, zaključci u realnom životutekstovi s interneta relevantni za logičke probleme“beduini i vanzemaljci”ProsinacVježbe brzinskog rješavanja problemaEinsteinov problemGrupni rad kroz “igru dokazivanja!SiječanjIstinitosne tablice i njihova primjena u svakodnevniciMetode skraćivanjaveljačaRješavanje dokazaKvantifikacija sudovaOžujakGrađenje stabla istinitosti, inventivnost kod učenikaIstinitosno stablo i zaključciKrižaljke i tablice, samostalsnost u izmišljanju slučajevaNevaljani zaključciTravanjSav materijal s interneta sa stranice “logicus genius”Brzina i vještina u rješavanju s mjerenom točnošćuSvibanjPonavljanje najtežih “dionica” iz logike za maturante, a za 3. razrede uvježbavanjeSilogizmi i kvantifikatoriUčetverostručeni Vennovi dijagramiLipanjSumiranje rezultata, analiziranje vlastitih postignućaprijedlozi za nastavak rada u budućnosti

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

fotokopirani materijali s testovima, primjerima, vježbama

65

Page 66: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

materijali skinuti s internetaOBLICI I METODE RADA Individualni i grupni, rad, rad s tekstovima,

heuristička metoda,OČEKIVANI REZULTATI Sposobnost brzog uočavanja pogrešaka

Ili sposobnost brzog uočavanja mogućeg rješenjaBrzina i vještina u rješavanju zadatakaInteres za logičke problemeRazvijanje smisla za druženje i humor preko zadataka određenog tipaRazvijanje smisla za snalaženje u svakodnevniciUpotreba logike u stvarnom životu

SUSTAV PROCJENJIVANJA Na svakom satu provjera točno rješenih zadataka prijedlozi učenika za nastavak i način radaEventualni odlazak na natjecanje iz logike

EVALUACIJA Predavanje kurikuluma na uvid ravnateljici i pedagoginji gimnazije

TROŠKOVI PROGRAMA OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOSMaterijalni troškoviFotokopirni materijali

1500 kuna500 kuna

PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA Potpora školesponzorstvo

Izradila: Manda Bunjevac,prof.

PROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZREDCILJEVIa) opći(dugoročni)

- proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i semantike- razvijanje svijesti učenika o jeziku kao znanosti

b) specifični(kratkoročni)

-konstantan i redovit rad učenika-razvijanje osnovnih jezičnih vještina-učenici će na dodatnoj nastavi rješavati brojne testove i zadatke

Zadaće Sustavno proširivanje znanja iz sintakse, semantike i osnova lingvisitkeOpskrbiti učenike dodatnim materijalima koji povećavaju njihovo znanje

Ciljana skupina

Učenici trećih razreda

Vrijeme realizacije

Cijela školska godina, jedan sat tjedno

Plan i program rada po koracima

RUJAN-tenses-modal verbsLISTOPAD- modal verbs-negatives and questions

66

Page 67: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- the passive

STUDENI- articles- nouns-determiners and quantifiers

PROSINAC- pronouns- adjectives and adverbs

SIJEČANJ - adjectives and adverbs -prepositions

VELJAČA -infinitives and gerunds-reported speech

OŽUJAK -phrasal verbs-sentences-the simple sentence-the complex sentence

TRAVANJ -noun clauses -relative clauses

SVIBANJ-conditionals-adverbial clauses

LIPANJ -connectors-analiza i ponavljanje obrađenog gradiva

Materijali potrebni za izvođenje nastave

Propisani udžbenici, nastavna sredstva i pomagalaPomoćni nastavni materijal i literaturaRačunalo i projektor

Oblici i metode rada

Individualni, grupni, timski rad, istraživanje

Očekivani rezultati

Ovladavanje dodatnim gradivom engleskog jezika te povećati zanimanje učenika za jezik

Sustav procjenjivanja

Uspješno rješavanje zadanih zadataka

Evaluacija Podnošenje izvješća ravnateljici.Izradio: Josip Vucić,prof.

PROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA IV. RAZRED

67

Page 68: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJEVIa) opći(dugoročni)

- proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i semantike- razvijanje svijesti učenika o jeziku kao znanosti

b) specifični(kratkoročni)

-konstantan i redovit rad učenika-razvijanje osnovnih jezičnih vještina-učenici će na dodatnoj nastavi rješavati brojne testove i zadatke-pripremanje učenika za natjecanje iz engleskog jezika

Zadaće Sustavno proširivanje znanja iz sintakse, semantike i osnova lingvisitkeOpskrbiti učenike dodatnim materijalima koji povećavaju njihovo znanje

Ciljana skupina

Učenici četvrtih razreda

Vrijeme realizacije

Cijela školska godina, jedan sat tjedno

Plan i program rada po koracima

RUJAN-tenses-confusing words

LISTOPAD- confusing words-compound nouns and adjectives-idioms

STUDENI- idioms-conditional sentences-translational exercises

PROSINAC- foreign words and phrases-phrasal verbs-modal verbs

SIJEČANJ -body and colorful language-prepositional phrases-words easily confused and misspelt

VELJAČA -daily actions and activities-noises things make-what things do-funny headlines

OŽUJAK -sentences-the simple sentence-complex sentences-noun clauses

68

Page 69: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

TRAVANJ -noun clauses -relative clauses

SVIBANJ-adverbial clauses-ponavljanje gradiva

Materijali potrebni za izvođenje nastave

Propisani udžbenici, nastavna sredstva i pomagalaPomoćni nastavni materijal i literaturaRačunalo i projektor

Oblici i metode rada

Individualni, grupni, timski rad, istraživanje

Očekivani rezultati

Ovladavanje dodatnim gradivom engleskog jezika te povećati zanimanje učenika za jezik

Sustav procjenjivanja

Uspješno rješavanje zadanih zadataka

Evaluacija Podnošenje izvješća ravnateljici.

Izradio: Josip Vucić,prof.

69

Page 70: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

DOPUNSKA NASTAVA

Naziv modula ili skupine ishoda učenja

Državna matura – niža razina

Cilja)opći (dugoročni)

b)specifični (kratkoročni)

a) priprema učenika za državnu maturu iz matematike, niža razina

b) ponoviti i proširiti znanja iz matematike potrebna za što bolji uspjeh na državnoj maturi

Zadaće

Zadatak dopunske nastave je ponoviti i proširiti:● osnovne koncepte i pojmove iz područja brojeva i algebre● osnovne koncepte i pojmove iz područja funkcija● osnovne koncepte i pojmove iz područja jednadžbi i nejednadžbi● osnovne koncepte i pojmove iz područja geometrije● osnovne koncepte i pojmove iz područja modeliranja

Ciljana skupina Učenici četvrtog razreda koji izaberu fiziku kao izborni predmet na državnoj maturi

Vrijeme trajanjaPlanirano je 35 sati, ali se može održati i više sati ukoliko učenici budu zainteresirani. Nastava će se održavati tijekom radnih dana.

Plan i program po koracima

• razlikovati skupove N, Z, Q i R• uspoređivati brojeve• prepoznati i rabiti oznake intervala• zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, • • određivati apsolutne vrijednosti• rabiti postotke• rabiti omjere• zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze• rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata• zbrajati, oduzimati, dijeliti i množiti jednostavnije algebarske razlomke• računati sa jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac• pretvarati mjerne jedinice• izračunati funkcijske vrijednosti• prikazati funkcije tablično i grafički• interpretirati graf funkcije• odrediti nultočke funkcije• odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima• za kvadratnu funkciju interpretirati ulogu vodećeg koeficijenta i diskriminante te odrediti minimum i maksimum funkcije

70

Page 71: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Plan i program po koracima

• rješavati linearne jednadžbe• rješavati linearne nejednadžbe• rješavati kvadratne jednadžbe• rješavati sustave grafički i algebarski• odrediti mjeru kuta• rabiti poučke o sukladnosti trokuta• rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat• rabiti osnovna svojstva paralelograma• rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga• odrediti opseg i površinu• odrediti oplošje i obujam• prikazati točke u koordinatnome sustavu• izračunati udaljenost točaka• odrediti jednadžbu pravca zadanog točkom i koeficijentom smjera• odrediti jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama• rabiti uvjet usporednosti pravaca• modelirati situacije koristeći: brojeve, algebru, geometriju, funkcije, jednadžbe i nejednadžbe

Materijali za poučavanje i učenjeUdžbenici sve četiri godine, zbirke i primjeri nacionalnih ispita iz fizike proteklih godina

Potrebna materijalna sredstva -----------------------------------------

Oblici i metode rada Izlaganje i samostalan rad učenika kod kuće i u školi

Očekivani rezultati Zadovoljstvo učenika izborom dopunske nastave i što bolji rezultati na državnoj maturi.

Opis sustava procjenjivanja

U redovnom razgovoru s učenicima provjeravati da li su zadovoljni programom i načinom rada. Biti otvoren za učeničke sugestije i u skladu s njima korigirati način rada i teme koje se obrađuju.

Evaluacija Rezultati na državnoj maturi i uspješnost učenika pri upisu na željene fakultete

Program izradila: ZLATKO MATIJAŠEVIĆ, prof.

71

Page 72: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

NAZIV MODULA DOPUNSKA NASTAVA – ENGLESKI JEZIKCILJ: a) opći b) specifični

a) usvajanje spoznaja o engleskom jeziku kao sredstvu komunikacijeb) stjecanje spoznaja o engleskom jeziku kao bitnom sredstvu priopćavanja te razvijanje jezične kompetencije u stranome jeziku.

ZADACI - ponoviti znanja stečena u osnovnoškolskom obrazovanju i povezati stečena znanja s novim sadržajima;- steći sposobnosti jasnog, sažetog i preciznog izražavanja ideja u pisanoj i usmenoj komunikaciji;- upoznati sustav engleskoga jezika na svim jezičnim razinama- sustavnim ponavljanjem i vježbama razvijati kod učenika trajne pravopisne i pravogovorne navike

CILJANA SKUPINA prvi razred opće gimnazijeVRIJEME REALIZACIJE školska godina 2010./2011.PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

izvedbeni nastavni plan i program dopunske nastave u prilogu

MATERIJAL ZA POUČAVANJE UČENIKA

priručnici iz engleskog jezika, gramatika engleskog jezika, radni listovi, DVD-i

OBLICI I METODE RADA frontalni rad, individualni rad, rad u paruOČEKIVANI REZULTATI nadoknaditi nedostatke u predznanju učenika, pokrenuti

više vrsta učenja te većom individualizacijom postići što veću kvalitetu učenikova znanja, vještina, umijeća i sposobnosti.

SUSTAV PROCJENJIVANJA - testovi znanja iz engleskoga jezika- vrednovanje će se temeljiti na motiviranosti učenika i uključivanje u nastavni proces

TROŠKOVI PROGRAMA fotokopiranje, plakati, DVD-i… 200 knEVALUACIJA završna provjera znanja

Izradila: Silvija Bungić,prof.

72

Page 73: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

P RO J E K T I

PROJEKT OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE 5. OŽUJKA Cilj

a) opći- dugoročnib)c) specifični - kratkoročni

Promicanje ugleda ia vrijednosti Gimnazije kao najstarije opće škole na ovom područjuProvesti Program obilježavanja

Zadaće Napraviti kvalitetan Program obilježavanja obljetnice u kojem ćemo predstaviti Gimnaziju u najboljem svjetlu u skladu s našim motom „Fial lux“

Ciljana skupina Djelatnici i učenici Gimnazije, roditelji, građanstvo i pozvani gosti

Vrijeme realizacije 5. ožujka 2011. godinePlan i program po koracima Imenovanje radnih skupina

Traženje pokrovitelja i sponzoraPriprema i tiskanje Monografije: ostvarenje programa!

Materijal za poučavanje i učenje Raspoloživa dokumentacije i arhivaSavjetovanja, dogovori, priprema i ostvarenje

Potrebna materijalna sredstva Predvidivo 15.000,00 knStrategija učenjaOčekivani rezultati Zadovoljni učenici, djelatnici vlasti, građanstvo i gostiOpis sustava procjenjivanja Odabir učenika, roditelja i pozvanih gostiju na ProslavuEvaluacija Anketiranje učenika i djelatnika

Razgovori s gostima

73

Page 74: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM PLANIRANJE I IZVOĐENJE SURADNIČKE NASTAVECILJEVI:

a) opći (dugoročni)Osnaživanje škola (Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Nova Gradiška i Gimnazija Požega) za izradu školskog kurikula uzajamnom suradnjom

b) specifični (kratkoročni)

*kurikularno planiranje implementirati u rad školskih stručnih skupova zainteresiranih škola koje rade na unapređenju kvalitete škole* razvijati sinergiju suradničkog, projektnog i radioničkog učenja s ciljem suradničkog (interaktivnog) planiranja i izvođenja nastave* uključivanje učenika kao odgovornih sudionika (partnera) u pravcu učenja i poučavanja

Zadaće * utvrditi nastavne teme, planirati aktivnosti i dinamiku ostvarenja Programa* uspostavljanje i dogovaranje oblika suradnje* anketiranje (nastavnika i učenika koji se žele uključiti u projekt) – snimanje situacije* izrada Plana aktivnosti - na razini ravnatelja škola - na razini školskih timova - na razini stručnih skupova

Ciljana skupina a) učenici od prvog do četvrtog razreda Gimnazije koji prema svojim afinitetima odabiru predložene nastavne teme gostujuće školeb) nastavnici koji unapređuju svoj osobni rad i rad u stručnim skupovima odabranih škola

Vrijeme realizacije Studeni-prosinac 2010.Veljača-ožujak-travanj 2011.

Plan i program po koracima

Studeni: Planiranje aktivnosti i dinamike realizacije Programa na razini ravnatelja škola; školskih timova i stručnih skupovaProsinac: Izlaganje plana aktivnosti nastavničkim vijećima; nastavnici predlažu naslove tema i sadržaj koji će se obraditiUključiti učenike u realizaciju sadržajaVeljača: održati međuškolske sastanke stručnih vijeća i izraditi mikroplanove po kojima će se ostvariti organizacija i provedba Programa.Ožujak-Travanj: u dogovorenim terminima održati jednodnevnu nastavu i druge odgojno-obrazovne sadržaje po planu i programu ProjektaSvibanj: Vrednovanje Programa i podnošenje izvještaja

Materijali potrebni za izvođenje Programa

* Propisani udžbenici, enciklopedije, popularna literatura, nastavna sredstva i pomagala* Pomoćni nastavni materijal

Oblici i metode rada * Individualni, grupni, timski rad* interaktivno učenje

PROGRAM PLANIRANJE I IZVOĐENJE SURADNIČKE NASTAVEOčekivani rezultati * Spremnost za timski rad i znanje kurikularnog planiranja

* Sposobnost logičkog zaključivanja i primjena stečenog znanja* unapređivanje kvalitete (znanja) škole* izvodi se kroz kurikularno planiranje i nastavu na razini stručnih skupova* da se u Projekt uključi najmanje 10 nastavnika po školi* da se u Projekt uključi najmanje 50 učenika po školi

74

Page 75: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

* da se u Projekt uključe 3 GimnazijeSustav procjenjivanjaa) Kriteriji

b) Instrumenti

Uključenost – manje od 10 nastavnika – dobroUključenost – 10 nastavnika – vrlo dobroUključenost – više od 10 nastavnika – odlično

Uključenost – 1 škole – dobroUključenost – 2 škole – vrlo dobroUključenost – 3 škole - odlično* Upitnici za učenike i nastavnike* Evidentiranje, brojanje i izvješća* Mišljenje nadležnih institucija (Županijski ured, AZOO, MZOS – nadležne službe)

Evaluacija * Uspoređivanje dobivenih rezultata s očekivanjima, analiza i prezentacija provedenog programa na Nastavničkom vijeću škole* Podnošenje izvješća:* Školski odbor* Upravni odjel za društvene djelatnosti* MZOS – Uprava za srednje školstvo* AZOO – nadležni savjetnici

Troškovi programa OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOSMaterijalni troškovi:1. Nastavni materijal, CD, grafofolije, kemikalije, fotografiju itd.2. Prehrana učenika i nastavnika3. Poštanski i telefonski troškovi

5.00,00 kn

1.500,00 kn 300,00 kn

Putni troškovi:1. dva radna sastanka voditelja timova na relaciji Nova Gradiška-Bjelovar i obratno2. Prijevoz učenika i nastavnika – Bjelovar-Požega-Nova Gradiška

1.200,00 kn

1.200,00 kn

Naknade izvoditeljima programa:- naknade nastavnicima za njihov rad (radionice, predavanja) ukupno 5 nastavnika

5x350,00 kn = 1.750,00 kn1.750,00 porez = 3.500,00kn

U K U P N O 8.200,00 knPredviđeni izvori financiranja

1. Potpora Grada2. Potpora Županije3. Potpora MZOS4. Potpora roditelja

Na sastancima školskih stručnih vijeća nastavnici će predložiti teme za Suradničku nastavu:Ksenija Artuković i Josip Sokić ----Popularna biologija i kemijaKurikul izradila Nada Peleh – Serenčeš,prof. savjetnik

75

Page 76: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM Nastava bez školskog zvona – Otvorena nastavaCILJEVI:

a) opći (dugoročni)Unaprijediti i demokratizirati nastavu – postići visoke standarde kvalitete u nastavi

b) specifični (kratkoročni)

Omogućiti učenicima slobodu izbora tema i predavača i stjecanje novih znanja i spoznaja

Zadaće Poticati suradničku atmosferu u školi , otvoreniju i neposredniju komunikaciju između nastavnika i učenika

Ciljana skupina a) učenici od prvog do četvrtog razreda Gimnazije koji prema svojim afinitetima odabiru predložene nastavne teme

b) nastavnici GimnazijeVrijeme realizacije Listopad 2010. – travanj 2011.Plan i program po koracima

Studeni: Planiranje aktivnosti i dinamike realizacije Programa na razini školskih timova i stručnih skupova Studeni: Izlaganje plana aktivnosti Nastavničkom vijeću i razrednim zajednicamaUključiti učenike u realizaciju sadržaja – anketiranje učenikaSiječanj: Odabir predloženih temaVeljača: Organizacija i raspored predavanjaTravanj : Četvrtak 7. i Petak 8. travnja - ostvarivanje Programa

Materijali potrebni za izvođenje Programa

Predavači odabiru vlastite materijale za izvedbu Programa

Oblici i metode rada * Individualni, grupni, timski rad* interaktivno učenje

PROGRAM Nastava bez školskog zvona – Otvorena nastavaOčekivani rezultati * Spremnost za timski rad i znanje kurikularnog planiranja

* Sposobnost logičkog zaključivanja i primjena stečenog znanja* unapređivanje kvalitete (znanja) škole* promicanje ugleda škole* uključivanje u rad 95% učenika* aktivna suradnja 5 nastavnika Gimnazije* suradnja svih djelatnika gimnazije sukladno njihovim mogućnostima i interesima

Sustav procjenjivanjaa) Kriteriji

b) Instrumenti

Uključenost – manje od 80 % učenika – dobroUključenost – 90% učenika – vrlo dobroUključenost – više od 90 %– odlično

Aktivna uključenost – 1 nastavnika – dobroAktivna uključenost – 3 nastavnika – vrlo dobro Aktivna uključenost – 5b i više nastavnika - odlično

* Upitnici za učenike i nastavnike* Evidentiranje, brojanje i izvješća* Mišljenje predavača i nadležnih institucija (Županijski ured, AZOO, MZOS – nadležne službe)

Evaluacija * Uspoređivanje dobivenih rezultata s očekivanjima, analiza i prezentacija provedenog programa na Nastavničkom vijeću škole* Podnošenje izvješća:* Školski odbor* Upravni odjel za društvene djelatnosti* MZOS – Uprava za srednje školstvo

76

Page 77: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

* AZOO – nadležni savjetniciTroškovi programa OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. Nastavni materijal, CD, grafofolije, kemikalije, fotografiju itd.2. Prehrana učenika i nastavnika3. Poštanski i telefonski troškovi

5.00,00 kn

1.000,00 kn 200,00 kn

Putni troškovi:Predviđaju se putni troškovi i dnevnice za vanjske predavače 1.200,00 kn

Naknade izvoditeljima programa:- naknade predavačima za njihov rad (radionice, predavanja)

Ne može se točno utvrditi(prediđa se približno 3.000,00 kn)

U K U P N O Približno 5.900,00 knPredviđeni izvori financiranja

1. Potpora Grada2. Potpora Županije3. Potpora MZOS4. Potpora roditelja

Kurikul izradila Nada Peleh –Serenčeš ,prof. savjetnik

PROGRAM PLANIRANJE RADA MEĐUNARODNOG EKO-PROJEKTACILJEVIa) opći (dugoročni)

b) specifični (kratkoročni)

* kurikularno isplanirati rad na međunarodnom eko-projektu zajedno sa ostalim eko-školama u Republici Hrvatskoj* ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole* osvijestiti kod učenika i djelatnika potrebu za ekološkim načinom življenja

* utvrditi sadržaje programa zaštite okoliša u pojedinim predmetima koji su neophodni za kvalitetnije življenje* sve aktivnosti obraditi interdisciplinarno ukoliko je moguće* surađivati s Pokretom prijatelja prirode „Lijepa naša“, pratiti i uspoređivati rad na određenoj temi te tražiti smjernice za daljnji rad* školsku knjižnicu redovito opremati suvremenom literaturom s tematikom zaštite okoliša, a učenicima Internet u okviru Linking sistema umrežiti se s ostalim eko-školama u zemlji i svijetu

ZADAĆE * odgojiti mlade generacije osjetljivima za pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti

CILJANA SKUPINA* svi učenici i djelatnici naše škole

VRIJEME REALIZACIJE * tijekom cijele školske godine

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

Ovaj program ima zadane korake, a to su:1. PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU EKO-ŠKOLE – to smo učinili prilikom uključivanja u program još 2000. godine2. IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA EKO-ŠKOLE(program je razrađen po mjesecima i to:

77

Page 78: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

RUJAN:- upoznavanje roditelja s aktivnostima- sastanak Eko-odbora- donošenje programa rada Eko-škole za 2010/11.LISTOPAD:- unaprijediti rad eko-patrole putem novih smjernica za rad- vršiti pravilno zbrinjavanje otpada u školi- uređenje interijera škole te prigodni panoi- sudjelovanje koordinatorice prof. Eržić na Konferenciji o okolišuSTUDENI:predstavljanje eko-radova učenika prema viđenju školske lektirePROSINAC:- sumiranje podataka o potrošnji struje i vode u školi- obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a- natječaj: Najljepše božićno drvce u školiSIJEČANJ:- odlazak učenika na klizanje u ŠRC Šalata u Zagrebu- sređivanje dokumentacije prema koracima eko-školeVELJAČA:- analiza aktivnosti u I. polugodištu- obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara- posjet bolesnicima uz Dan bolesnikaOŽUJAK:- organiziranje Projektnog dana uz Dan voda- 14. ožujka - obilježavanje Dana Pokreta prijatelja prirode «Lijepa naša»- održavanje eko-kvizaTRAVANJ:- terenska nastava- na Danima otvorene nastave obraditi eko-teme

22. travnja – obilježavanje Dana planeta ZemljeSVIBANJ:- 3. svibnja obilježavanje Dana Sunca - odlazak na ekološki kviz Lijepa našaLIPANJ:Dostaviti izvješće Nacionalnom koordinatoruEko patroliranje –okoliš škole3. OSNIVANJE ODBORA EKO-ŠKOLE- Odbor osnivamo prema potrebi4. OCJENA STANJA OKOLIŠA – PLAN DJELOVANJA5. PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE RAD PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU6. OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA7. IZRADA EKO-KODEKSA

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

- udžbenici pojedinih predmeta, stručna literatura, enciklopedije, časopisi- nastavna sredstva i pomagala, mas mediji

OBLICI I METODE RADA

OBLICI:- frontalni, grupni, individualni, timski, u paruMETODE:- usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, pismenih radova, praktičnih radova, crtanja, ilustrativnih, prevođenje tekstova

78

Page 79: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

OČEKIVANI REZULTATI

- promijenimo ekološku svijest kod naših učenika i djelatnika škole- animirati roditelje i širu društvenu zajednicu za to područje

SUSTAV PROCJENJIVANJA

* anketni upitnici* intervju* ocjene međunarodnog eko suda te Pokreta prijatelja prirode „Lijepa naša“

TROŠKOVI PROGRAMA

- FINANCIJSKI PLAN -

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOSTerenska nastavaMaterijal potreban za radPutni troškovi za koordinatorePlaćanje godišnje članarineMedijska promidžbaIzrada promidžbenog materijala

2.900,00 kn1.000,00 kn2.100,00 kn4.000,00 kn3.000,00 kn 2.000,00 kn

UKUPNO: 15.000,00 KNPREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA

1. ) Potpora roditelja2.) Potpora Grada3.) Potpora Županije4.) Potpora Sponzora

Izradila: Ljiljana Vidmar,prof. Koordinatorica za Eko-školu

79

Page 80: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM PLANIRANJE PROGRAMA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA

CILJa)opći

b)specifični

temeljito i svestrano obrazovanje i odgajanje za ljudska prava u svim područjima života

osvijestiti kod učenika i djelatnika potrebu razumijevanja onih koji krše ljudska prava iz neznanja i poticanje želje za njihovim upoznavanjem kurikularno planirati sadržaje odgoja i obrazovanja

za ljudska prava u pojedinim predmetimauključivanje učenika kao odgovornih sudionika u poučavanju i učenju spoznaja vezanih uz ljudska prava

ZADAĆE o upoznati učenike s temeljnim dokumentima i ljudskim pravima te školskim dokumentima koja jamče zaštitu prava učenika

o razvijati kod učenika osjećaj odgovornosti za sebe,druge i prirodu

razvijati tolerantan i human odnos prema bližnjemu

CILJANA SKUPINA svi učenici i djelatnici naše školeVRIJEME REALIZACIJE

10. PROSINAC 2010.(PETAK)

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

različite teme vezane uz plan i program za predmete koji su taj dan u rasporedu

radionice za sat razredne zajedniceMATERIJALI ZA POUČAVANJE I UČENJE

- udžbenici pojedinih predmeta,stručna literatura, enciklopedije,časopisi- nastavna sredstva i pomagala

POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA

Materijali: Potrebna sredstva:- nastavni materijal,CD,grafofolije, - 500.00kn

OBLICI I METODE RADA

Oblici:- frontalni,grupni,individualni,u paru

Metode:- usmeno izlaganje,razgovor,čitanje i rad na tekstu,demonstracije, pismeni radovi, praktični radovi,crtanje,prevođenje tekstova

OČEKIVANI REZULTATI

-osviještenost učenika i djelatnika o potrebi poznavanja ljudskih prava- spremnost za timski rad - radionice- uključenost svih učenika i nastavnika škole

OPIS SUSTAVA PROCJENJIVANJA

- evaluacijski listići predmetnih nastavnika

80

Page 81: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

EVALUACIJA - tim za program odgoja i obrazovanja za ljudska prava u školi

- multiplikatori Nacionalnog odgoja i obrazovanja za ljudska prava

Izradile: Ana Ujević,prof. i Nada Peleh-Serenčeš,prof.

PROGRAM UČENIČKO VIJEĆECILJEVI Svrha i cilj postojanja vijeća je ostvarivanje lakše komunikacije i boljeg

81

Page 82: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

a) opći (dugoročni)

povezivanja učenika međusobno, učenika i nastavnika, osiguravanje pravilnog i potpunog informiranja te poticanje učenika na aktivno uključivanje u život škole (radni, kulturni,

sportski, zabavni, humanitarni…)b) specifični (kratkoročni)

održavanje sastanaka bar jednom mjesečno radi praćenja situacije u školi i pravovremenog reagiranja

organizacija raznovrsnih aktivnosti s ciljem afirmiranja učenika suradnja sa grupama slobodnih aktivnosti, školskim udrugama, te grupama i

organizacijama izvan škole (Crveni križ, Društvo naša djeca i sl)Zadaće usvajiti aktivan odnos prema školi i zajednici u kojoj škola djeluje

zastupati i razvijati učenička prava, interese, obveze i uloge u školi uključiti što veći broj učenika u izradu raznovrsnih strategija, „ugovora“

kojima se povisuje razina samopoštivanja i poštivanja dostojanstva drugoga (strategija o nenasilnom rješavanju sukoba, strategija o djelovanju u kriznim situacijama, izrada etičkog kodeksa škole, dopune i izmjene pravilnik o ponašanju nastavnika i učenika …)

davati prijedloge za izborne predmete i sadržaje, izvannastavne i izvanškolske projekte i aktivnosti, za djelotvorno obavljanje obvezne prakse

analizirati moguće situacije koje negiraju međusobno uvažanje i kritički se osvrće na njih, te poduzima sve da se one prevladaju vodi brigu o školskim prostorima, u suradnji sa ostalim učenicima, te izrađuje projekt kako oplemeniti učionice, hodnik i ulaz u školu, školsko dvorište da bi se osjećali udobnije u svom radnom prostoru i njegovom okružju

predlagati za učenike stimulativne nagrade za primjerno ponašanje i kaznene mjere za propušteno djelovanje pri preuzetim obvezama

surađivati s drugim učeničkim vijećima i organizacijama mladih na lokalnoj,regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, i kroz različite programe, projekte i aktivnosti, ovisno o interesima samih učenika i mogućnostima škole, ostvaruje svoju ulogu.

Ciljana skupina Svi učenici školeVrijeme realizacije Cijela školska godinaPlan i program po koracima

Rujan planiranje aktivnosti; prijem novih članova organiziranje Sajma rabljenih udžbenika «Kompas za fazane»- akcija Učeničkog vijeća i učenika drugih razreda

Listopad Fazanijada-party

Studeni obilježavanje 10.studenog-Svjetskog dana mladih u suradnji s Roditeljskim vijećem , a povodom obilježavanja Mjeseca

dana borbe protiv ovisnosti, organiziranje Aukcije slika Prosinac

obilježavanje 06.12.-Sv. Nikola i Božićnih blagdana Veljača

14.veljače- Valentinovo priredbom «Pjesma za Valentinovo»; sudjelovanje u pokladnim povorkama

Ožujak obilježavanje 1.dana proljeća u skladu s projektom «Spring day in

Europe» European schoolnet-a Travanj

obilježavanje Uskrsnih blagdana Svibanj

obilježavanje Dana škole; dodjela novinarskih nagrada “Zlatni Zvonko”

Lipanj

82

Page 83: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

organiziranje Sajma rabljenih udžbenikaMaterijali potrebni za izvođenje programa

- materijali potrebni za izradu plakata ( hamer-papiri, flomasteri, škare, ljepilo i sl)

Oblici i metode rada

- kvizovi- partiji- priredbe- individualni, grupni i timski rad

Očekivani rezultati - spremnosti za timski rad- sposobnost planiranja, organiziranja i provođenja različitih oblika javnih

nastupa- spremnost na preuzimanje odgovornosti

Sustav procjenjivanja

-upitnik za članove Učeničkog vijeća

Evaluacija - podnošenje izvješća ravnateljici školeTroškovi programa

OPIS TROŠKOVA PREDVIĐENI IZNOS

Materijalni troškovi:1. uredski pribor za izradu plakata i sl.2. nagrade učenicima za angažman na manifestacijama u organizaciji Uč. vijeća

100,00

1000,00Predviđeni izvori financiranja

- prihod s partija- potpora škole

Izradila: Koraljka Hausnet-Lasović, prof

PROGRAM MLADEŽ CRVENOG KRIŽA

83

Page 84: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJEVIe) opći (dugoročni)

Osnaživanje suradnje između učenika gimnazije i gradskog ogranka crvenog križa te svih drugih škola uključenih u rad crvenog križa.

f) specifični (kratkoročni)

Razvijati humane vrednote među učenicima. Uključivanje učenika u sve projekte crvenog križa(sabirne akcije,borba protiv ovisnosti,akcije pomoći i slično)

ZADAĆE utvrditi plan rada crvenog križa uspostavljanje i dogovaranje oblika suradnje izrada plana aktivnosti na razini škole

CILJANA SKUPINA Učenici od 1. do 4. razredaVRIJEME REALIZACIJE Školska godina 2010./2011.PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

RUJAN-upoznavanje članova s načinom rada crvenog križa- obilježavanje svjetskog dana prve pomoćiLISTOPAD-Dan jabuka-Dan učitelja- Predavanje o značenju dobrovoljnog darivanja krvi-svjetski dan darivanja krviSTUDENI-Predavanja o ovisnostima u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti-Akcija solidarnost na djeluPROSINAC-Dan borbe protiv AIDS-a-Priprema poklona i posjet školama uz prigodne darove za Sv.NikoluSIJEČANJ-Sakupljanje članarine-Priprema za natjecanje mladeži crvenog križaVELJAČA-Dan bolesnika-ValentinovoOŽUJAK-Lokalno natjecanje mladeži crvenog križa-Svjetski dan vodaTRAVANJ-Dan planeta Zemlje-regionalno natjecanje mladeži crvenog križaSVIBANJ-Obilježavanje tjedna crvenog križa- Svjetski dan nepušenja

LIPANJ-Analiza postignutih rezultata i uspjeha na natjecanjima

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE

-udžbenici,enciklopedije,Internet-pribor za pružanje prve pomoći

84

Page 85: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAMA -lutka za demonstraciju-predavanja liječnika i drugih kompetentnih osoba

POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA

- troškovi se pokrivaju članarinom u iznosu 6kn ili donacijama

- putni troškovi-oko 200kn, ovisno o mjestu natjecanjaSTRATEGIJE UČENJA Praktični rad, timski rad,radionice,sabirne akcijeOČEKIVANI REZULTATI Uključivanje u rad što većeg broja učenika. Spremnost za

humani i dobrotvorni rad. Sudjelovanje na državnom natjecanju.

OPIS SUSTAVA PROCJENJIVANJA

Analizirati dobivene rezultate i usporediti ih s očekivanim

EVALUACIJA Uspjeh postignut na natjecanju mladeži crvenog križa. Usporedba odrađenih akcija s planiranim na kraju školske godine.

Izradio:Josip Sokić,prof.biologije i kemije

ZAJEDNICA SV. VINKA

85

Page 86: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE

REALIZATORI

-usvajanje i upoznavanje programa-učlanivanje novih članova--Zaziv Duha Svetoga- upoznavanje lika sv. Vinka Paulskog- proslava blagdana sv. Vinka Paulskog (Članovi zajednice bili na svetoj Misi)

2. - 30. rujna

2. – 30. rujna 7. rujna25. rujna

27. rujna

Vjeroučitelj prezentira svim učenicima Gimnazije Nova

Gradiška (I. – IV.r)Učenici i profesori

Članovi zajednice sv. Vinka Paulskog

-Dani kruha –zahvala za plodove zemlje (blagoslov hrane)-Uvježbavanje programa za Nedjelju zahvale za plodove zemlje-Dan zahvale Bogu za plodove zemlje (sv. Misa)

12. listopad

17. listopad17. listopad

Članovi zajednice sv. Vinka Paulskog na čelu s

vjeroučiteljem

Članovi zajednice čitaju misna čitanja na sv. Misi

-uređivanje panoa uz blagdan Svih Svetih i Dušni dan

1. studeniČlanovi zajednice sv. Vinka

Paulskog i drugi učenici po želji-posjet djeci s posebnim potrebama u školi Ljudevita Gaja Nova Gradiška (Sv. Nikola)

5. prosinacČlanovi zajednice sv. Vinka

Paulskog i dr. učenici po želji

-blagoslov škole 13. Siječanj Vjeroučitelj. Vlč. Josip Marići župnik župe Bezgr. Zač. BDM

-dan bolesnika (posjet novogradiškoj bolnici)

3. veljača Vjeroučitelj s članovima zajednice sv. Vinka Paulskog

-prikupljanje pomoći za siromašne u vrijeme korizme („Moj bližnji u potrebi“ –boca dobrote)

2.-31. ožujak Članovi zajednice sv. Vinka Paulskog i dr. učenici po želji

-duhovna obnova za mlade 2.-3. travanjVjeroučitelj s članovima

zajednice sv. Vinka Paulskog

-kritike i prijedlozi za sljedeću godinu

2. -10. lipanj Čitav školski kolektiv (učenici + profesori + dr. školsko osoblje)

Voditelj Zajednice sv. Vinka je vlč. Josip Marić, vjeroučitelj

NOVINARSKA IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

86

Page 87: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM NOVINARSKA SKUPINA

CILJEVI Vježbajući se u oblikovanju novinarskih tekstova, učenici će razvijati pravopisnu pismenost, njegovati pismeni izraz, a u provođenju intervjua razvijat će i govornu kulturu. Rezultati rada u skupini ogledat će se prvenstveno u njihovim prilozima u školskom listu «Zvono». Posebna pozornost poklanjat će se novinarskoj edukaciji (novinarske vrste, prijelom teksta i sl.) i razvijanju osjećaja za novinarski stil izražavanja.

CILJEVI ove slobodne aktivnosti su odgojni i obrazovni

Odgojni ciljevi prije svega se iskazuju u radu s mladim ljudima, kvalitetno provedenim slobodnim vremenom, razvijanje tolerancije, preventivno djelovanje protiv ovisnosti i razvijanje svijesti o pozitivnim školskim i društvenim vrijednostima uopće.

Obrazovni ciljevi iskazuju se kroz opću naobrazbu, načitanost, opću kulturu i povezivanje nastave izražavanja hrvatskog jezika s radom u novinarskoj slobodnoj aktivnosti, ali i u praćenju novosti u ostalim predmetima, znanosti i ljudskoj spoznaji.

ZADAĆE Izdavanje dva broja školskoga lista Zvono, sudjelovanje na županijskoj i državnoj smotri LiDraNo

NOSITELJ Ljiljana Ptačnik, prof. i učenici novinariCILJANA SKUPINA 30-40 učenika iz svih razrednih odjelaVRIJEME REALIZACIJE Tijekom cijele školske godinePLAN I PROGRAM PO KORACIMA PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME

REALIZACIJE I PRAĆENJE

- uređenje novinarske prostorije,

- uključivanje u ekoprojekt i projekt Obrazovanje za ljudska prava,

- ustrojavanje novinarske skupine, upoznavanje s novim članovima, izbor redakcije, podjela tema i zaduženja za novi broj «Zvona».

- novinarske vrste i opremanje tekstova

- uključivanje prvih razreda u rad Zvona

RUJAN

87

Page 88: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- analiza prošlogodišnjeg rada i posljednjeg broja «Zvona“

- suradnja s informatičarom u školi

- prikupljanje materijala, odabir tema za 36. broj ZVONA

- obilježavanje 90. obljetnice gimnaelovanje u životu školezije

- sudj

LISTOPAD

- pripreme i prikupljanje materijala za 36. broj «Zvona»

- tema broja : maturalano putovanje i predstavljanje prvih razreda

- prepisivanje tekstova, lektura i korektura tekstova

- dogovor oko grafičkog uređivanja, naslovnice i duplerice

- izrada naslovnice i duplerice

- tiskanje 36. broja «Zvona»

- suradnja s Vijećem učenika

STUDENI

- organiziranje prodaje «Zvona» u školi i promocija novog broja

- analiza tekstova- organiziranje

novinarske tribine – suradnja s profesionalnim novinarima

- obilježavanje Dana ljudskih prava

- sustavno praćenje događanja u školi i gradu

PROSINAC

- analiza provedene ankete

- suradnja s fotografskom skupinom u školi

- pripreme za LiDraNo- županijska razina

SIJEČANJ

88

Page 89: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- pripremanje radionice za otvorenu nastavu

- županijski LiDraNo- kontinuirano praćenje

aktualnosti u školi i gradu

- pripreme za otvorenu nastavu

- predavanje o školskim listovima na Županijskom stručnom vijeću

- sudjelovanje voditelja i /ili učenika na stručnom skupu za slobodne aktivnosti prema programu održavanja stručnih skupova Agencije

VELJAČA

- odabir tema za novi broj Zvona

- analiza tekstova i čitanosti

- suradnja s gradskim institucijama

- novinarska radionica u okviru otvorene nastave

- uređivanje zidnih novina i Biltena otvorene nastave

OŽUJAK

- sudjelovanje na smotri LIDRaNo– državna razina

- organiziranje tribine u školi kojom bi se novinari predstavili učenicima škole

- priprema 37. broja «Zvona»

- sustavno prikupljanje vijesti iz škole i grada

TRAVANJ

- prikupljanje novinarskog materijala, uređivanje i tisak 37. broja «Zvona»

- organiziranje prodaje- organizacija «Zlatnog

Zvonka» u suradnji s Vijećem učenika

- analiza uspješnosti

SVIBANJ

- analiza uspješnosti, čitanosti, prodaje

- dogovor i zaduženja članova redakcije za rad u idućoj školskoj godini

- uređenje prostorije

LIPANJ

89

Page 90: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- pohrana materijalaMATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

40 araka trgovačkoga papira, 4 post-it bloka,2 kutije spajalica, 50 CD-a, 5 USB priključka

OBLICI I METODE RADA Redovno sastajanje petkom u 19,00h u ćumezu, timski rad, razgovori, pisanje, kompjutorska obrada

OČEKIVANI REZULTATI 2 broja Zvona, državna smotra LiDraNo u pojedinačnim i školskim listovima

SUSTAV PROCJENJIVANJA Samovrjednovanje,državni LiDraNoTROŠKOVI PROGRAMA 20 000 kn – fotografije, uredski materijal,

grafička obrada, tisakPREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA Pretplata učenika, donacije, sponzori

Izradila: Ljiljana Ptačnik, prof.mentor

PROGRAM DRAMSKA SKUPINA

90

Page 91: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

CILJEVI - učenje kroz dramu- sudjelovanje u procesu nastajanja dramske vrste (komedije)- poticanje osobne originalnosti i kreativnosti u oblikovanju teksta- uvježbavanje dramske igre prema učeničkom odabiru (od režije preko scene i kostima do glumaca)- izražavanje osobnog izričaja i sposobnost uključivanja u vlastiti tekst- sposobnost javnog izražavanja u pisanoj (dramski tekst) i usmenoj (izvedba) komunikaciji- socijalna osviještenost (kroz igranje uloga), mentalna osviještenost, fluentnost govora, samopoštovanje, samodisciplina i samouvjerenost

ZADAĆE Scenska izvedba pjesme Janka Polića Kamova Pjesma nad pjesmama

NOSITELJ Sonja Latal,prof.CILJANA SKUPINA Učenici III. i IV. razredaVRIJEME REALIZACIJE Tijekom školske godine – 35 satiPLAN I PROGRAM PO KORACIMA RUJAN:

- igra, drama, kazalište LISTOPAD:- odabir teksta i uvježbavanje drame za izvođenjeSTUDENI:- mentalne igre, pantomima, raspravaPROSINAC:- igre improvizacijeSIJEČANJ:- dramske situacije – vježbeVELJAČA:- likovi, rekviziti, kostimi – priprema za LIDRANO- OŽUJAK:- rad na režiji, izvedbi pripremljene predstaveTRAVANJ:- vježbe izvedbeSVIBANJ:- fluentnost (vježbe)

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

Internet, dramski tekstovi, kostimi

OBLICI I METODE RADA Grupni rad i individualna izvedbaOČEKIVANI REZULTATI - sudjelovanje na LIDRANU

- sudjelovanje na Danima otvorene nastave i Suradničke nastave u Požegi i Bjelovaru

SUSTAV PROCJENJIVANJA Javni nastupTROŠKOVI PROGRAMA 1.000,00 knPREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA Potpora škole

Izradila: Sonja Latal, prof.

91

Page 92: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM PLANIRANJE RADA FOTOGRAFSKE SKUPINE ŠKOLECILJEVIa) opći (dugoročni)

- učenici će razvijati osjećaj za vizualni izražaj, uočavanje detalja, oblikovanje elemenata u cjelinu,

- produbljuvati svoja znanja o fotografiranju i fotografiji povezujući ih s usvojenim znanjima iz likovne umjetnosti i informatike,

- naučiti rukavati digitalnim fotoaparatom te koristiti njegove jednostavne i napredne funkcije

b) specifični (kratkoročni)

- održavanje sastanaka jednom tjedno u dogovorenom terminu- suradnja i sudjelovanje u radionicama u organizaciji gradskog foto

kluba i Hrvatskog fotografskog saveza- sudjelovati u provedbi školskih projekata te u praćenju događanja

u školi (Otvorena nastava, Eko-škola, aktivnosti Učeničkog vijeća...)

- suradnja s grupama slobodnih aktivnosti (novinari)- organizacija izložbe radova na kraju nastavne godine

- obraditi predložene teme i sadržaje prema planu i programu - sudjelovanje u obilježavanju 90. obljetnice Gimnazije

ZADAĆE - kvalitetno provođenje slobodnog vremena- razvijanje tolerancije, osjećaja za rad u skupini- razvijanje samostalnosti u radu, samopoštovanja,

samodiscipline, samouvjerernosti- razvijanje kreativnog razmišljanja, mašte i umjetničke

osvještenosti- njegovanje vizualnog izričaja, razvijanje svijesti o pozitivnim

školskim i društvenim vrijednostima- usvajanje novih znanja i razvijanje novih vještina- povezivanje nastave likovne umjetnosti i infomatike s radom u

fotografskoj grupi - doprinos školskim projektima (Eko projekt, obilježavanje Dana

voda, Dana planete Zemlje, Dana ljudskih prava,) prigodnim fotografijama

- poticati učenike da svoje radove šalju na objavljenje natječaje u zemlji i inozemstvu

- Uključiti vanjske stručne suradnike prema potrebi i priliciCILJANA SKUPINA

- svi učenici škole koji se odluče za sudjelovanje u radu skupine

VRIJEME REALIZACIJE

cijela školska godina

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA

LISTOPAD- uvod u fotografiju- sudjelovanje u izložbi fotografskog kluba F4 u prostorima stare samoposluge u Novoj Gradiški- potreba za slikom- kratka povijest fotografije:- fotografski aparat: vrste i namjena, izbor aparata prema namjeni,

analogni i digitalni aparati, veličina i utjecaj digitalnog senzora na kvalitetu snimke

92

Page 93: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

STUDENI- osjetljivost filma/senzora, kada koju osjetljivost koristiti, zrnatost

odnosno šum na fotografiji- tehnika snimanja: držanje aparata, tražilo, ekspozicija, mjerenje

svjetla- pribor uz aparat – filteri, predleće, stativ- praktičan rad - snimanje- zadatak do sljedećeg sata – slobodna tema, ograničen broj

snimaka. učenici moraju sami izvršiti selekciju svojih radova zajednički pregled i evaluacija radova na zadanu temu

- otvorenje izložbe uz obilježavanje 90. obljetnice Gimnazije

PROSINAC- područja fotografije: portret, djeca, gradski motivi, pejzaž,

panorama- macro snimci - izbor teme za sljedeću vježbu, priprema teme, praktičan rad- zajednički pregled i evaluacija radova na zadanu temu- motiv: pronalaženje motiva, jednostavnost, originalnost,

dramatizacija, fotogeničnost camera obscura - princip rada, izrada

SIJEČANJ- praktičan rad, fotografija bez fotoaparata- teorijska predavanja, diskusija, primjeri prakse- izbor teme za sljedeću vježbu, priprema rada zajednički

pregled i evaluacija radova na zadanu temu

VELJAČA- praktičan rad – snimanje na terenu – izlet na Jankovac –voda,

led i snijeg- pregled i evaluacija snimljenih radova samostalno

osmišljavanje fotografskog projekta za završnu izložbu

OŽUJAK- posjeta profesionalnom fotografskom studiju- komponiranje slike: elementi kompozicije, točka interesa,

područja interesa, linije i smjerovi, geometrijski likovi- izbor teme za sljedeću vježbu, priprema rada zajednički

pregled i evaluacija radova na zadanu temu

TRAVANJ- raspored tonova: djelovanje tonova, svijetli i tamni tonovi,

mase tonova- praktičan rad – obilazak posavske poučne ceste- pregled i evaluacija radova- psihologija slike, zakoni proporcije, praktični primjeri izbor

teme za sljedeću vježbu, priprema rada, primjeriSVIBANJ

- posjeta profesionalnom fotografskom studiju

93

Page 94: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- zajednički pregled i evaluacija radova na zadanu temu- praktičan rad, postav izložbe- praktičan rad, snimanje na terenu (Lonjsko polje )- zajednički pregled i evaluacija radova na zadanu temu

LIPANJ- obrada digitalne fotografije dostupnim softwareom- završni rad na osobnim projektima, oplemenjivanje slike,

veličina, naziv slike- izbor radova za izložbu, postav izložbe

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

- digitalni foto aparat – 2 komada + osobni foto aparati učenika- prijenosni tvrdi disk velikog kapaciteta- čitač memorijskih kartica- softeware za obradu digitalnih fotografija- potrošna sredstva (100 DVD medija, 2-3 memorijska sticka

od 4 GB ili više)- priručnici- podloge za ljepljenje fotografija- oprema za izradu i razvijanje fotografija- tamna komora-

OBLICI I METODE RADA

- frontalni rad, grupni rad, rad u paru, individualni rad- usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, praktični rad,

terenski radOČEKIVANI REZULTATI

- predstavljanje škole na izložbama- animirati učenike za učinkovito i zanimljivo provođenje

slobodnog vremena- razviti interes za neakademske aspekte života škole- potaknuti učenike na ostvarivanje punog potencijala svoje

osobnostiSUSTAV PROCJENJIVANJA

- upitnik za učenike- stručna i osobna mišljenja posjetitelja izložbe te stručnih

suradnika o kvaliteti i uspješnosti ostvarenih radova (izloženih fotografija)

TROŠKOVI PROGRAMA

- cca 6.000,00 kn

PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA

- Donacije- Školska sredstva

94

Page 95: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

PROGRAM PLANIRANJE RADA ŠAHOVSKE SEKCIJE

CILJEVIa)     opći (dugoročni)

       

b)     specifični (kratkoročni)

- Upoznavanje s teorijom šahovske igre- Upoznavanje s predstavnicima šahovske grupe iz N. Gradiške. Iznošenje plana i programa šahovske sekcije za   tekuću školsku godinu    - Analiza: otvaranja šahovske igre, središnjice i završne igre- Analiza odigranih partija vrhunskih šahista- Praćenje literature i časopisa vezanih uz šah - Vježbanje i igranje šaha putem računala- Organiziranje natjecanja, turnira, simultanki i sudjelovanje u istima

ZADACI -        razvijati kod učenika  interes za šahovsku igru-        pratiti šahovska događanja u svijetu i analizirati partije domačih i stranih natjecatelja-        organizirati natjecanja i  sudjelovati na njima

CILJANA SKUPINA - svi učenici i djelatnici gimnazije zainteresirani za šah

VRIJEME REALIZACIJE - tijekom cijele školske godine 2010/2011PLAN I PROGRAM PO KORACIMA RUJAN:

- Formiranje sekcije, planiranje aktivnosti, upoznavanje s planom i programom rada sekcije i upoznavanje s majstorima iz N. GradiškeLISTOPAD:

-         upoznavanje sa šahovskim figurama i načinima evidentiranja tijekom igre-         upoznavanje s teorijskim osnovama šahovske igre, načinima otvaranja igre u središnjici i završnici-        Upoznavanje sa ŠK „STRMAC“ Nova Gradiška

STUDENI:-        neobavezno odigravanje partija šaha, treniranja, slobodni izbor

PROSINAC:-        održavanje turnira šahovske sekcije-        upoznavanje s poznatim šahistima

VELJAČA:

95

Page 96: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

-        sudjelovanje na turniru ŠK „STRMAC“

OŽUJAK:-        odigravanje turnira sa šahovskom sekcijom požeške gimnazije

TRAVANJ:-        međusobno igranje, analize pojedinih pozicija-        organiziranje i odigravanje simultanke sa šahovskim majstorom za Dan škole

SVIBANJ:-        organizirati susret i razgovor s poznatim  šahistom u cilju edukacije učenika

LIPANJ:-        analiza rada, podjela priznanja-        jednodnevni izlet članova sekcije i ljubitelja šaha na Strmac

 POTREBNA MATERIJALNA SREDSTVA -        osam školskih garnitura

-        par šah - satova-        časopis „Šahovski glasnik“, hamer papir, flomasteri u boji

OOBLICI I METODE RADA -        Grupni, individualni-        Demonstracija i vježbe-        Odigravanje partija i turnira-        Internetski pristup šahu

OČEKIVANI REZULTATI -        napredovanje u igri-        odgovorno sudjelovanje u planiranim aktivnostima-        lijepo druženje, zadovoljstvo i privlačenje novih učenika u šahovsku sekciju

SUSTAV PROCJENJIVANJA -        voditi evidenciju uspjeha na turniru-        evidentirati održane susrete i rang liste-        dodjeljivati pismena priznanja za prva tri mjesta

EVALUACIJA -        kontinuirano praćenje rada kroz školsku godinu-        evidentirati rezultate na internetskoj stranici gimnazije -        na kraju školske godine podnijeti izvješće ravnateljici gimnazije

TROŠKOVI OPIS TROŠKOVA                   PREDVIĐENI IZNOSNabava  šahovskih garnitura                 500,00Pismene pohvalnice                               100,00

96

Page 97: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Potrošni materijal                                  100,00Naknada koordinatoru ŠK“Strmac“     300,00                      

PREDVIĐENI IZVOR FINANCIRANJA -        školaska sredstva-        potpora grada-        potpora šahovskog sportskog društva Nova Gradiška

  Pripremila Manda Bunjevac, voditeljica šahovske  sekcije u šk. god.  2010/2011

 

KURIKULARNI PLAN I PROGRAM SLOBODNE AKTIVNOSTI - ESPERANTO

97

Page 98: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

  CILJEVIa) opći(dugoročni)

- Svrha slobodnih aktivnosti iz esperanta je učenje novog stranog jezika:-  za ućenike kojima jezik jako dobro ide, - i za one kojima jezik uopće ne ide- Upoznavanje sa svijetom jednog međunarodnog jezika- Uključivanje učenika u internetski svijet esperanta- Poticanje na druženje kroz učenje- Mogući online kontakti 

b) specifični - održavanje sati jednom tjedno- podučavanje, slušanje kazeta, praćenje na internetu- povezivanje sa ostalim školama koje uče ovaj jezik- natjecanja i druženje s drugima 

ZADACI Razvijati kod učenika interes za strane jezikeOsposobiti učenike da se samostalno služe stranim jezikomOpskrbiti učenike dodatnim materijalima koji povećavaju njihove vještineSnabdjeti učenike zanimljivim vježbamaOmogućavati izvođenje njihovih prijedloga i uvažavati specifičnosti svakog učenikaOmogućiti učenicima dijalog s drugima na satu s ciljem zajedničkog učenjaAnketirati učenike jednom  mjesečno o njihovom viđenju nastave i postignućimaOmogućiti učenicima realizaciju njihovih konstruktivnih  prijedlogaAnalizirati eventualna  nesnalaženja i probleme 

CILJANA SKUPINA Učenici svih razreda  koji su se opredijelili za učenje esperanta od 1.razreda do četvrtog razreda 

VRIJEME REALIZACIJE Cijela školska godina, od rujna 2010. do lipnja sljedeće 2011. godine 

PLAN I PROGRAM PO KORACIMA Rujan:Prva lekcija: Amiko MarkoPresentSingular i pluralOsobne i posvojne zamjeniceUpitne zamjenice kiu, kio, čiu

98

Page 99: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

 ListopadDruga lekcija: Amikino de MarkoNominativ I akuzativPerfektVeznik kePrefiksi –ge i –malIzražavanje uljudnosti StudeniTreca lekcija: En kafejoPriloziPrijedlozi kun i perSufiksi –ul i –ej i –eblimperativ ProsinacČetvrta lekcija: Miaj leterojBrojevi do 100Akuzativ smjeraBezlična zamjenica oniPovratna zamjenica siPogodbeni veznik sePrefiks re SiječanjPeta lekcija: Nova autoKorelativna tablicaKomparacija pridjeva i prilogaSufiks – ind VeljačaŠesta lekcija: MajaZapovjedne ili željne rečenicePrijedlog –jeGlagol fartiSufiksi –et, -eg, -ig OžujakSedma lekcija: Ciam malfrueNegacijaMem – solaPrefiks –ekSufiks-aj

99

Page 100: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

 TravanjOsma lekcija: Malbela tagoPartitivni genitive i prijedlog –daSufiksi –ig, - acSvibanjDeveta lekcija: Planoj pri venturadoKondicionalPrijedlog kvazauSufiksi –as, -ar, -um LipanjDeseta lekcija: Familianoj kunvenasSufiksi –an, -ec, -uj 

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

Udžbenik, „Esperanto“testovi skinuti s interneta za vježbanje,kazeta za slušanje jezika, internetska TV 

OBLICI I METODE RADA Individualni, grupni, rad s tekstovima, frontalni rad, predavanje 

OČEKIVANI REZULTATI Sposobnost služenja stranim jezikom, mogućnost rješavanja i težih zadataka; upoznavanje internacionalne culture razvijene u okviru esperanta;Povezivanje s drugima koji uče isti jezik 

SUSTAV PROCJENJIVANJA Eventualni odlazak u Kostrenu na natjecanje iz esperanta 

EVALUACIJA Predavanje kurikuluma na uvid ravnateljivi i pedagoginji  gimnazije 

TROŠKOVI PROGRAMA OPIS TROŠKOVA              PREDVIĐENI IZNOS 

  Materijalni troškoviFotokopirni  materijali

500 kuna200 kuna 

PREDVIĐENI IZVORI  FINANCIRANJA Potpora škole, sponzorstvo, potpora esperantskog saveza iz Zagreba 

  

100

Page 101: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

AKTIVNOST PLANINARSKA GRUPACILJa) opći (dugoročni)

b) specifični (kratkoročni)

- ''naučiti'' učenike uživati u prirodnim ljepotama i svježem zraku (biti planinar znači obilaziti i upoznavati ljepote Zemlje, uživati u prekrasnim gorskim vidicima, stjecati nove prijatelje…)

- aktivno sudjelovanje u aktivnostima HPD''Strmac''

ZADAĆE - briga o vlastitom zdravlju (planinarenje održava zdravlje tako što jača srce, spušta visok krvni tlak, smanjuje stres i poboljšava raspoloženje i optimizam)

- razvijanje osobnosti (planinarenje je sport koji kod čovjeka razvija mnoge vrline: snalažljivost, hrabrost, požrtvovnost, društvenost, smisao za razumijevanje – kako ljudi,tako i prirode, domoljublje i dr....)

CILJANA SKUPINA - svi učenici i djelatnici naše škole

VRIJEME REALIZACIJE - tijekom cijele školske godine

PLAN I PROGRAM Rujan: - formiranje grupe- 26.9.obilježavanje Dana čistih planina-izlet u organizaciji HPD''Strmac''- izrada plakata - osvrt na izlet

Listopad:- 15.10. obilježavanje Dana pješačenja - izlet na Strmac(Psunj) - izrada plakata - osvrt na izlet

Studeni:Mala škola planinarenja:- planinarska oprema, planinarska etika, opasnosti u planini… Prosinac:- 11.12. obilježavanje Dana planina - predavanje(vanjski suradnik)

Siječanj: nema aktivnosti zbog zimskih praznika

Veljača:- izlet na Strmac – sanjkanje/skijanje

Ožujak:- 7.3. obilježavanje Dana planinara-izlet na Papuk (''Papučki jaglaci'')- izrada plakata – osvrt na izlet

Travanj:-22.4. obilježavanje Dana planete Zemlje-predavanje(vanjski suradnik) Svibanj:- izlet u organizaciji HPD''Strmac''

101

Page 102: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

- izrada plakata – osvrt na izlet

Lipanj:- 8.6. obilježavanje Dana planinske prirode-izlet ''u nepoznato''

MATERIJALI(potrebni za izvođenje programa)

- planinarska literatura: ''Hrvatske planine''Ž.Poljak, ''Hrvatski planinar''časopis i sl.- materijali potrebni za izradu plakata-nastavna pomagala potrebna za predavanja

TROŠKOVI PROGRAMA OPIS POSLOVA PREDVIĐENI IZNOS

1. putni troškovi

2. putni troškovi i dnevnice za voditelja grupe3. uredski pribor za izradu plakata

1. sudionici sami snose troškove prijevoza, prehrane i noćenja2. 1000.00kn

3. 200.00 knUkupno:1200.00kn

OBLICI I METODE RADA - grupni i timski rad

OČEKIVANI REZULTATI - animiranje svih učenika i djelatnika škole da se u što većem broju uključe u rad grupe

OPIS SUSTAVA PROCJENJIVANJA

- uključenost manje od 5 učenika i djelatnika – dobro- uključenost do 15 učenika i djelatnika – vrlo dobro- uključenost više od 15 učenika i djelatnika – odlično

EVALUACIJA -analiza i prezentacija provedenog programa na Nastavničkom vijeću škole

Voditelj: Branka Kušenić, prof.

PROGRAM PLANIRANJE AKTIVNOSTI ŠSK „GIMNAZIJALAC“CILJEVI

a)specifični kratkoročni

Cilj ovog programa je da se učenicima koji pokazuju posebno zanimanje i imaju primjerene psihosomatske predispozicije za uspjeh u stvaralaštvu motoričkim izrazom, omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teorijski informacija u nekoj izabranoj kineziološkoj aktivnosti.

Utjecati na kvantitativne i kvalitativne promjene svih antropoloških obilježja.-antropometrijske karakteristike : povećanje mišićne mase i redukcija potkožnog masnog tkiva- motoričke sposobnosti : razvijati koordinaciju,brzinu,fleksibilnost,snagu, preciznost - funkcionalne sposobnosti- utjecati na razvoj aerobni i anaerobni sposobnosti- motorička znanja – usvajanje znanja potrebnih za pojedinu aktivnost s ciljem podizanja svih znanja na višu motoričku razinu, primjerenu

102

Page 103: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

b) opći dugoročni

situacijskim uvjetima, to jest uvjetima natjecanja.

Utjecati na psihosomatski razvoj svih učenika uključenih u rad kluba.Motivirajuće utjecati na moralne osobine učenika, razvijati osjećaj pripadnosti grupi i socijalizacije u društvu.Razvijati i stjecati navike aktivnog bavljenja sportom i upoznavati se sa pravilima pojedinog sporta.Učenicima pružiti dostupnost podataka o razvoju i povijesti sporta i uključiti ih u samostalno razvijanje svijesti o važnosti tjelesnog vježbanja.

ZADAĆE - Primjerenim sadržajima proširiti fond općih informacija o važnosti i vrijednostima tjelesnog vježbanja

- Specijaliziranim radom i sustavnim vježbanjem, to jest treningom osigurati višu razinu motoričkih znanja , sposobnosti i dostignuća

- Omogućiti daljnje usavršavanje u športu i opredjeljivanje za pojedinu granu sporta.

- Osposobiti sportaše za efikasno stručno i društveno djelovanje u sportskim organizacijama, školskim klubovima, športskim društvima i savezima.

CILJANA SKUPINA

Učenici svih razreda škole s ciljem uključivanja što većeg broja učenika

VRIJEME REALIZACIJE

Tijekom školske godine 2010./2011.g

103

Page 104: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

VRIJEME OSTAVRIVANJA

PLAN I PROGRAM

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

Organizacija među razrednih natjecanja u nogometu.Plan realizacije na vanjskim terenima.Selekcija učenika za ostale sportove i priprema za natjecanje

Provođenje finalnih utakmica među razrednih natjecanja u nogometu.Nagrađivanje najbolje ekipe.SUDJELOVANJE U HUMANITARNIM UTRKAMA

Organizacija među razrednih natjecanja iz odbojke.Plan realizacije u sportskoj dvorani.Priprema ekipa za gradska natjecanja iz košarke,odbojke i nogometa.Odigravanje prijateljskih utakmicaOBILJEŽAVANJE DANA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Sudjelovanje na gradskim natjecanjima po pojedinom sportu.Kalendar natjecanja ovisi o kalendaru natjecanja Saveza školskih športski društava Brodsko-posavske županije.JEDNODNEVNI IZLET NA KUPANJE U BIZOVAC ILI DARUVAR

Priprema ekipa za natjecanje iz badmintona i stolnog tenisa.S obzirom na postignute rezultate u pojedinim sportovima, nastup na među županijskom natjecanju iz pojedinog sporta.JEDNODNEVNI IZLET NA KLIZANJE U ZAGREB ILI SLAVONSKI BROD

Priprema ekipe za natjecanje iz krosa.Odigravanje prijateljskih utakmica ODLAZAK NA VAŽNE SPORTSKE UTAKMICE

Međužupanijsko natjecanje iz krosa.Postavljanje panoa uspješnih sportskih ekipa.Sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju iz badmintona i stolnog tenisa.PRIJATELJSKI SUSRETI ZA DAN ŠKOLE

Sudjelovanje na regionalnom natjecanju ovisno o postignutim rezultatima.Prijateljski susreti za dan školeJAVNA TRIBINA SA POZNATOM OSOBOM IZ SPORTSKOG ŽIVOTA ZA DANE OTVORENE NASTAVE

Sudjelovanje na humanitarnim događanjima.

104

Page 105: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

LIPANJ

Sudjelovanje na manifestaciji plesu maturanata Quadrilla

PLANINARSKI IZLET U SURADNJI SA PLANINARSKIM DRUŠTVOM

MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

Nastavna sredstva i pomagala-sportska dvorana- lopte za pojedini sport-rekviziti za trening, medicinke, čunjevi, strunjače,

OBLICI I METODE RADA

Oblici rada: frontalni, grupni , u paru i individualnoNastavne metode : vježbanja ( situacijska, natjecateljska i kombinirana metoda ) i učenja (analitička, sintetička i kombinirana )Metode rada: usmenog izlaganja, demonstracije, prikaza DVD snimki

OČEKIVANI REZULTATI

Uključiti oko 100 učenika po pojedinim granama sporta, uključiti učenike koji će pomoći u realizaciji pojedinih događaja kao organizatori.Prema sposobnostima i motoričkim dostignućima pojedinca i tima.Ostvarivanje pojedinih rezultata na gradskim i županijskim natjecanjima. Sudjelovanje i predstavljanje škole u sportskom duhu i preuzimanje odgovornosti.

EVALUACIJA Podnošenje izvješća ravnateljici školeTROŠKOVI PROGRAMA

Nastavna sredstva i pomagala 1 000 knDresovi, majice, lopte i rekviziti 4 000 knTroškovi natjecanja 2 000 knUkupno 7 000 kn

PREDVIĐENI IZVORI FINANCIRANJA

Potpora MZOS-a Potpora GradaPotpora ŽupanijeSponzorske donacije

Voditelj ŠSK „Gimnazijalac“

Kristina Pehar, prof

105

Page 106: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Cilj planiranih stručnih izleta i ekskurzija je upoznavanje naše Domovine i drugih krajeva svijeta, naše prirodne, kulturne i povijesne baštine kao i drugih kultura i naroda.

IZLET ILI EKSKURZIJA

- JEDNODNEVNA STRUČNA EKSKURZIJA UČENIKA GIMNAZIJE

I. RAZREDI: - JEDNODNEVNI IZLET U KRAPINU, SAMOBOR I ZAGREB – proljeće 2011.

II. RAZREDI –DUBROVNIK – lipanj 2011.

III. RAZREDI – MATURALNA EKSKURZIJA PREMA IZBORU MATURANATA u vremenu od 20. lipnja do 3. srpnja 2010. godine

IV. RAZRED – ZAGREB – studeni 2011. godine

KRETANJEM DO ZDRAVLJA – svi učenici i nastavnici - pješačenje u Zavičaju u tri pravca ( Lovačka kuća Cernik, Crkva sv. Leonarda Giletinci-Cernik i Kovačevac i Slavča7.10.2010. GODINE

PAPUČKI JAGLACI – svi zainteresirani učenici i djelatniciOŽUJAK 2011.godine

PLAN I PROGRAM STRUČNOGA IZLETA UČENIKA

106

Page 107: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA u GRAZ, 29. rujna 2010. godinePROGRAM: posjet Europskom centru za moderne jezike u Grazu, Austrija, razgledavanje Graza

CILJ: - obilježavanje Europskog dana jezika,

- razvijanje svjesnosti o bogatstvu europske jezične baštine te očuvanju i njegovanju

plurilingvizma,

- osvješćivanje važnosti poznavanja i uvažavanja drugih stranih jezika

- poticanje građana Europe na učenje makar dva druga strana jezika pored materinjeg kako

bi mogli uspješno sudjelovati u demokratskim građanskim procesima u EU

- učenjem stranih jezika postići bolje razumijevanje i toleranciju različitosti

- Upoznati Graz – kulturno i administrativno središte pokrajine Štajerske

Red. broj AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE

1. Polazak ispred škole 4:00

2. Dolazak u Graz Oko 10:00

3. Sudjelovanje u „sajmu jezika“ u ECML - u Do 11:00

4. Ručak – po izboru učenika Oko 12:00h

5. Obilazak znamenitosti Graza uz pratnju i vodiča na

engleskom jeziku

Do oko 15 h

6. Slobodno vrijeme za razgledavanje. Šetnju i kupovinu u

središtu Graza

Do oko 18:30h

7. Polazak kući oko 19:00 h

8. Dolazak kući oko 24:00h

Broj putnika: planirano 49 Voditelji: Ivana Škarica Mital, Manda Bunjevac, Nada Peleh Serernčeš,

Cijena putovanja po učeniku. 230 kn

(prijevoz, posjete i razgledavanje, turistički pratitelj, vodič, troškovi organizacije,

zakonska jamčevina)

Način financiranja: uplate roditelja / učenika

Ukupna cijena po učeniku: 230 kn

Ukupna cijena puta za grupu: 10.350,00 kn

Standard kvalitete KVALITETA NASTAVE – UČENJE I POUČAVANJECilja)opći (dugoročni)

b)specifični (kratkoročni)

Primjena suvremenih metoda učenja ia poučavanja, nastojati podizati kvalitetu nastave

107

Page 108: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Pratiti inovacije u metodici i u struci (individualno i na stručnim skupovima – školskim, županijskim i državnim- primjenjivati Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

Zadaće - individualno pripremanje za nastavni sat- informirati o novostima u školstvu (literatura, zakonodavstvo, tehnologije)

Ciljana skupina Nastavnici i učenici Gimnazije – sviVrijeme trajanja Kontinuirano – tijekom školske godine 2010./2011.

Plan i program po koracima - napisati nove nastavne planove i programe- modernizirati metode rada- redovito voditi pripreme za sebe- primjenjivati Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika- razrednici održati roditeljske i razredne sastanke (redovito)

Materijali za poučavanje i učenje Raspoloživa literatura i IC tehnologijaPotrebna materijalna sredstva Propisana sredstva – decentralizirana po učeniku i odjelu -

15 kn po učeniku i 200 kn po odjelu Mi imamo na raspolaganju ukupno 16.960,00 kn mjesečno

Strategije učenja Primjena suvremenih metoda radaOstvarivanje posebnih, izbornih i dodatnih sadržajaTimski rad

Očekivani rezultati Bolji uspjeh učenika u razreduManji broj izostanakaUsvojenost općih i školskih vrednota

Opis sustava procjenjivanja Prema pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učenikaEvaluacija Anketiranje učenika (vrednovanje i samovrednovanje)

FotoevaluacijaUsmeno i pismeno priopćenje

108

Page 109: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Standard kvalitete Profesionalno usavršavanje zaposlenih

Ciljd) opći- dugoročni

e) specifični – kratkoročni

Profesionalnost je opći i dugoročni ciljStalno stručno usavršavanje na svim razinama (školska,županijska, međužupanijska,državna kao i prema vlastitom izboru pripadnosti strukovnih udruženja)

Prisustvovanje planiranim stručnim skupovima, konferencijama, seminarima i predavanjima u školskoj godini 2010./2011. – svi djelatnici Gimnazije

ZadaćeRedovito praćenje pedagoških normativnih akataPridržavanje stručnih i pedagoških načelaRazvoj posebnih kompetencija značajnih za školuRješavanje i izvršavanje postavljenih zadataka-praćenje i usvajanje rada s novim tehnologijama u cilju cjeloživotna učenja-razvijanje kompetencija djelatnika neophodnih za suvremenu nastavu – tolerancije, medijacije, prihvaćanje različitosti-osposobljenost za pravilno djelovanje u posebnim situacijama ( ugroženost zdravlja, i sigurnost učenika i nastavnika)-sudjelovanje djelatnika u školskim projektima : Eko škola, Otvorena nastavA, Suradnička nastava, Dan škole, humanitarne utrke, božićne priredbe, Zlatni Zvonko, završna svečanost maturanata, aukcija slika, manifestacije Učeničkoga vijeća)-ponašanjem u javnosti čuvati ugled škole i struke-zastupati interes škole uvijek i svugdje-čuvati poslovnu tajnu, ne iznositi podatke o učenicima, osoblju ili školi u javnosti

Ciljana skupina Svi zaposleni – nastavnici, stručni suradnici,pravnica škole, računovođe i pomoćno i tehničko osoblje

Vrijeme trajanja Tijekom cijele školske godine

Plan i program po koracima Izraditi individualne i skupne planove stručnog usavršavanja i nastojati ih ostvariti-dati prijedlog Nastavničkom vijeću na usvajanje-ugraditi prijedlog u školski kurikul kao dokument-dati školski kurikul na usvajanje Školskom odboru-provesti u djelo

Materijal za poučavanje i učenje Raspoloživa stručna literatura, katalozi stručnih usavršavanja, periodika i pravni podzakonski propisi

109

Page 110: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Potrebna materijalna sredstva U odnosu na prošlu školsku godinu (39.925,00 kn) predvidivo 40.000,00 kn

Način ostvarenja cilja Učenje i samoučenjePrisustvovanje predviđenim oblicima usavršavanja i primjena stečenog znanja na poslu, odnosno u radu

Očekivani rezultati Poboljšanje kvalitete rada u svim segmentima škole(nastava, pravna služba, stručno pedagoški rad, administracija i računovodstvo,prateće službe)Razvijene profesionalne,pedagoške i intelektualne kompetencije djelatnika

Opis sustava procjenjivanja Broj ukupnih sati stručnog usavršavanjaBroj zahvalnica i potvrdaBroj osoba koje su napredovale u zvanjaBroj mentora i savjetnikaZadovoljstvo učenika nastavnikovim radomZadovoljstvo roditelja i svih dionika u sustavu radom škole i pojedinaca u školiKriteriji : predavanja na Nastavničkom vijeću, otvorenoj i suradničkoj nastavi, ogledni satovi za stručne skupove, sudjelovanje na županijskim i drugim stručnim skupovima, sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama, vođenje izvannastavnih aktivnosti, sudjelovanje u školskim projektima, uključenost u školske priredbe, rezultati NCVVO, prisustvovanje sjednicama Nastavničkoga vijeća.Instrumenti : evidencija nazočnosti, uvođenje sustava vrjednovanja ( sudjelovanje na dva ŽSS- ocjena dobar, na tri-ocjena (vrlo dobar...)

Evaluacija Praćenje rada nastavnika i ostalih djelatnikaPraćenje uspjeha učenika i njihovih postignućaAnketiranje učenika i roditeljaAnketiranje učenika (vrednovanje i samovrednovanje)FotoevaluacijaUsmeno i pismeno priopćenje

Predložila:Nada Peleh Serenčeš,prof.savjetnik

Standard kvalitete Razredno i školsko ozračje i životni prostor:učionica i škola

110

Page 111: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Cilja)opći (dugoročni)b)specifični (kratkoročni)

Uspostaviti kvalitetno razredno i školsko ozračjeIzgraditi kulturu komunikacije i dosljedno poštivanje pravila kućnoga reda

Zadaće Razvijati i njegovati:suradnju i toplinu odnosa,prijateljsku komunikaciju,podršku i savjetovanje,ohrabrivanje i humanost,širiti vedru radnu atmosferu,a izbjegavati kritizerstvo,znati svoje radne obveze i njih izvršavati savjesno,sukobe i probleme rješavati razgovorom i radionicama uz pomoć stručne službe

Ciljana skupina Učenici i djelatnici GimnazijeVrijeme trajanja Trajno

Plan i program po koracima Plan i program rada razrednikaa)zajednički diob)individualni plan i program (prema interesu učenika i razrednika)

Materijali za poučavanje i učenje Stručna literatura, časopisi, zakonski propisi i sličnoPotrebna materijalna sredstva Stručna literatura i potrebni materijali za provođenje

radionicaStrategije učenja ---------------------

Očekivani rezultati ŠTO UČENICI OČEKUJU OD NASTAVNIKA-pravednost-podršku-razumijevanje-zanimljivu koncepciju nastave-humor/duhovitost/ŠTO NASTAVNICI OČEKUJU OD UČENIKA-spremnost na rad-aktivnu suradnju-uljudno ponašanje-svjesnost u obvezama-odricanje od nasilja i grubih oblika ophođenja

Opis sustava procjenjivanja Procjenjivati urednost,ponašanje,čistoću razreda i uspjeh učenika

Evaluacija FotoevaluacijaIzbor najboljega učenika i najboljega razreda-pohvale i nagrade

Naziv modula ili skupineIshoda učenja Školsko partnerstvo i suradnja

Cilj Trajna prisutnost i prepoznatljivost Gimnazije Nova

111

Page 112: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

f) opći- dugoročnig) specifični - kratkoročni

Gradiška, Njegovati stečeni ugled GimnazijeOdržati postojeću suradnju i uspostaviti novu suradnju

Zadaće prisutnost u medijima godišnje izvješće škole folder škole – homepage sudjelovanje roditelja- komunikacija i suradnja ciljano savjetovanje roditelja i učenika stručnjaci iz izvanškolskog života sudjelovanje učenika komunikacija s nenastavnim osobljem otvaranje prema van školska partnerstva i međunarodne veze

Ciljana skupina Svi učenici, roditelji, Grad, Županija i školski partneriVrijeme trajanja kontinuiranoPlan i program po koracima suradnja sa radio postajom, tiskom

web stranice, portal Nove Gradiške školski list „ Zvono “ Nastavnička vijeća Prvi roditeljski sastanci Svečane sjednice Nastavničkog vijeća u povodu

Dana škole, proslava i obljetnica Internetska stranica škole Roditeljski sastanci po paralelama Pojedinačni roditeljski sastanci Dan za informacije razrednika i predmetnih

nastavnika Vijeće roditelja Školski odbor Razrednik i pedagoška služba škole Psiholog Pročelnik za društvene djelatnosti Uska suradnja s Muzejom Grada Nova Gradiška Suradnja s policijskom postajom s ciljem stručnih

predavanja Suradnja s Maticom Hrvatskom Suradnja s a sportskim i kulturnim udrugama

Grada Suradnja sa Crkvom Suradnja sa Županijom Suradnja sa znanstvenicima našeg područja Učeničko vijeće ,sudjelovanje u nastavi, Danima

otvorene nastave Suradnička suradnja Humanitarne akcije Sudjelovanje prilikom obilježavanja značajnih

datuma i obljetnica Tajništvo, računovodstvo, pomoćno osoblje Dani otvorene nastave Sudjelovanje predavača iz drugih škola i sa

112

Page 113: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

fakulteta Suradnja sa drugim gimnazijama iz bližeg

okruženja ( zasada Gimnazija iz Bjelovara, Požege i Slavonskog Broda „ Matija Mesić “ ) uz intenciju proširivanja suradnje i na druge gimnazije

Početak suradnje sa Max – Taut Schule iz Berlina – Gimnazija iz Njemačke

Suradnja sa Američkom ambasadom

Materijal za poučavanje i učenje Sva raspoloživa nastavna sredstva i pomagala i ICT, mediji i tisak

Potrebna materijalna sredstva Novčana sredstva za promidžbu 25.000,00 – 30.000,00 kn

Način ostvarenja cilja Kontinuirana prezentacija i promidžbaOčekivani rezultati Postati najbolja škola u gradu i među tri najuspješnije u

ŽupanijiOpis sustava procjenjivanja Pohvalnice, diplome, plakete Grada i ŽupanijeEvaluacija Školski odbor, Upravni odbor za društvene djelatnosti

Grada i Županije, MZOS, AZZO, visokoškolske ustanove

Standard kvalitete UPRAVLJANJE I ŠKOLSKI MENADŽMENTCilja)opći (dugoročni)

b)specifični (kratkoročni)

Postići bolju kvalitetu rada, suradničke odnose unutar škole, ali i suradničke odnose s drugim institucijama (grad,županija)Ostvarivanje planiranih zadaća za školsku godinu 2009./2010.

113

Page 114: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Zadaće - poboljšati kvalitetu rada tajništva (odrediti uredovno radno vrijeme, samostalno popunjavanje formulara od strane učenika i odlaganje na predviđeno mjesto)- osigurati bolju suradnju i protok informacija na relaciji škola-Osnivač, škola-Grad s ciljem boljeg upoznavanja Grada i Županije s problemima i aktivnostima naše škole- poboljšati komunikaciju između sindikalne podružnice i uprave škole u svrhu ostvarenja boljeg protoka informacija- organizacija izleta na nivou razreda u cijelosti prepustiti (izbor prijevoznika, najpovoljnije ponude…) razrednicima paralelki koji će formirati povjerenstvo (roditelji,učenici) za odabir najpovoljnije ponude- zaposlenicima omogućiti stručna usavršavanja koja su propisana od strane Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje (županijska i međužupanijska)

Ciljana skupina Školski menadžment (ravnatelj, tajnik, računovođa)

Vrijeme realizacije Tekuća školska godina (od 1. rujna 2010. do 31.kolovoza 2011. godine)

Plan i program po koracima - postupno realizirati zacrtane ciljeve počevši od prioritetnih- rujan: uredno radno vrijeme školski službi Isplanirati razredne izlete- stručni skupovi sukladno vremeniku propisanim od strane ministarstva- suradnja kroz cijelu školsku godinu- upoznati Županiju i Grad s planovima i radom škole

Potrebna materijalna sredstva - U okviru raspoloživih materijalnih mogućnosti poboljšati i osuvremeniti uvjete rada nabavom novih resursa (računala…)

Očekivani rezultati - Unapređivanje rada škole

Opis sustava procjenjivanja - Članovi povjerenstva za školski menadžment će pratiti ostvarivanje planiranih ciljeva

Evaluacija - Povjerenstvo za upravljanje i menadžment će tijekom školske godine, kada ocijeni potrebnim, analizirati provođenje zacrtanih ciljeva

Voditeljica: Anđelka Miškić,dipl.iur.Članovi:Ljiljana Vidmar, prof.Ljiljana Katalenac, dipl.oec.Ivana Cindrić, dipl.oec.Goran Šarić, prof.Višnja Benić,prof.Josip Sokić,prof.

VREDNOVANJE KVALITETE RADA ŠKOLE I UČENIČKIH POSTIGNUĆA

114

Page 115: G I M N A Z I J A · Web viewPROGRAM DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA III. RAZRED CILJEVI a) opći (dugoročni) - proširivanje jezičnog gradiva iz sintakse, morfologije i

Provodi se na dvije razine:

Vanjsko vrednovanje: provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja prema kriterijima koji su postavljeni na nacionalnoj razini.Provedeni nacionalni ispiti i probna državna matura pokazali su obrazovna postignuća naših učenika. Rezultati su predstavljeni na Nastavničkom i razrednim vijećima, učenicima i voditeljima. O postignućima smo raspravljali na Nastavničkom vijeću, stručnim skupovima i roditeljskim sastancima. Rasprave i postignuća su nam bili značajni pokazatelji u donošenju našeg strateškog plana rada.

Samovrednovanje je sastavni dio rada kvalitetne škole.

Gimnazija Nova Gradiška se uključila u projekt samovrednovanja školske godine 2008/09.Ravnateljica je imenovala Tim za kvalitetu sukladno čl.88 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.Članice Tima su Nada Peleh Serenčeš, ravnateljica škole, Ljiljana Vidmar, stručni suradnik- pedagog, Snježana Milinović, ispitni koordinator, Lahorka Vidović Peterman, ispred školskog stručnog skupa matematike, fizike i informatike, Sonja Latal, ispred školskog stručnog skupa hrvatskog jezika, Branka Ivanišević, ispred školskog stručnog skupa stranih jezika i Koraljka Hausnet-Lasović, voditeljica Tima.Zadaci Tima za kvalitetu su redovito provođenje samovrednovanja. Proces samovrednovanja uključuje redovito prikupljanje podatke o različitim područjima kvalitete ispitujući učenike, nastavnike i roditelje. Nakon analiziranja stanja i razvojnih mogućnosti izrađuju školski razvojni plan. Školskim razvojnim planom definiraju se razvojni ciljevi koje škola želi ostvariti, metode i aktivnosti za ostvarivanje tih ciljeva, nužni financijski, organizacijski i ljudski resursi, rokovi do kojih će se ciljevi ostvariti, odgovorne osobe za primjenu mjera za ostvarivanje razvojnih ciljeva, te mjerljivi pokazatelji ostvarivanja utvrđenih razvojnih ciljeva.

115