of 69 /69
Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011, бр.154/2011, бр. 82/2018) Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од вториот циклус на студии се претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот. Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 1. Наслов на наставниот предмет Индустриски односи 2. Код 4EK212719 3. Студиска програма Бизнис економија 4. Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) Универзитет “Гоце Делчев” 5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 6. Академска година / семестар Прва / Прв 7. Број на ЕКТС кредити 8 8. Наставник Проф. д-р Круме Николоски Проф. д-р Дарко Лазаров 9. Предуслови за запишување на предметот Основи на економија, економика на претпријатие, микроекономија. 10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги запознава студентите со теоретските основи на системот на индустриските односни, односно за начинот на неговото функционира и решавање на проблемите од економкската и социјалната област. 11. Содржина на предметната програма: Индустриските односи како научна дисциплина, систем на индустриски односи, нивоа на индустриски односи, суштината на работните односи, принципите на идустриските односи, колективно договарање, модели на индустриски односи, МОТ, државата во системот на индустриските односи. 12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување. 13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 14. Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2) 15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава. (15 недели х 3 часа = 45 часа). 45 часа 15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели х 3 часа = 45 часа). 45 часа

g b j b .3 j h ^ h e ` g b Z e Z [ h j Z l h l. втор

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of g b j b .3 j h ^ h e ` g b Z e Z [ h j Z l h l. втор

4

, (“
”, .25/2011, .154/2011, . 82/2018)
4

.3 .
.3
1.
4.
)
6. / / 7.

8
. -
9.
.
,

.
, ,
, , ,
, , .
12. : .
13. 8 30 = 240
14. 45+45+30+60+60=240 (3+3+2)
15.
45
45
16.3. – 60
17.
17.1. 70
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


,
2.
3.
1.
4.
)

6
9.
/
10. ():


.
.
11. : , ,
, , , ,
, , .
12. : .
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.1.
4.
)
9.
10. ():
.

.
,
.
; ; ;
; ; ; ;
- ; ;
; ; .
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.
1. -
2. 4EK208419
4.
6. / /
7.

- (Cost-benefit) . -


.

- .

,
.
11. :
Cost-Benefit
Cost-Benefit
Cost-Benefit
Cost-Benefit
,


Cost-Benefit
Cost-Benefit
,
,
,
,
,
,

12. : , ,
, , ,
, .
13.

14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100

42 ,
,
.Routledge, New
1.
4.
)
9.
10. ():

,
,

.
, ,
,
, , .
.

, ,
, ,
., ,
, ,
,
, ,
, , .
11. :
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
,
12. : , ,
, , ,
, .
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
17.3. 20
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.,
financijska trišta
Institutions
3. Foley, B. J Trište kapitala MATE, Zagreb 1998
.3 ,
1.

4.
)
8. . - -
9.

,

(,
) ;

,
, , , , ;
, ;
, ;
; ;
, ;
, (, , ,
); ; ,
, ,( );
,
12. : , , , ,
, , .
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)

51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

znanstvenog
istraivanja
znanstveni rad u
društvenih nauka,
i znanju.
1.
4.
)

9.
10. ():

,

- , ,
.
,

.

,
,
.


.
-
-
-
-
-
-
-
-
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.concepts&applications
1.
4.
)
9.
10. ():


.
,
,
.
,

,

.
11. :
;
;

a ;
;
;
;
;
;
;
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15. 15.1. - 30
(15 2 a = 30 ).
15.2. (,
), ,
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.


1.
4.
)


8
.- -
9.

10. ():
,
.
.

.

.

,
,
.
,

.
- .
- .
- .
- .
- - .
- :
- ;
- , .
- :
- , ;
- ;
- .
- :
-
;
- .
12. :
13. 8 30 = 240
14.
45+45+30+60+60=240 (3+3+2)
15.
45
45
16.3. – 60
17.
17.1. 70
17.2. / (
: )
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.
. ,
1.
2. 4EK206919
(, , ,
6. / /


10. ():

, ,
, ,
. ,
, ,
.
, . ,
,
,

.
, ,
, ,
,
, ( ),
, ( , ,
, ),
, (,
, , ,
, ,),
, ,
, ,
,
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K (/
)
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

, .
20.
21.


22.

22.1.
iydavaku
delatnost
2008
3.
.3 ,
1.

2. 4EK206619 3. 4.
(,
, , )
5. (, ,
)
6. / / 7. 6 8. .- 9.

10. ():
,
,
,

,
, ,
, , , .

.

,
.
.
.
,

.
;
;
;

.
11. :
, ;
; ;
,
;
; ;

; ; ; ;
; ;
;
12. : 13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
(15 2 a = 30 ).
30
30
17.2. / ( :
) 10
17.3. 20
18. K
(/ ) 50 5 () (F)
51 60 6 () (E) 61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C) 81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A) 19.
60%

,

1. –

1. Moeller, Robert: Brink’s modern internal
auditing, 6th ed,
1.
2. 4EK207719
4.
)

6. / / 7. 6
8. . -
9.

10. ():

,
.
.

, , . ,
,
, .

: ?

?
? .
.

.
é
: ;
.
11. :
( ,
);
: ,
; ( ,
, ;
( ,
, );
( , );
(,
);
( ).
( , );
( ,
); (
);
( , ).
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
16.3. – 50
17.
17.1. 70
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.Company, New
1.
2. 4EK205819
4.
5. (, ,
)
8. . -
9.

10. ():

, ,
, ,
, .
11. :
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; -
; ;
;
.
12. :
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
16.3. – 50
17.
17.1. 70
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.,
Investment Analysis
,
1.
4.
5. (, , )
6. / /

8. .-
9.


10. ():
- .
, , ,
.
, ,
.
,
.
11. :
, -

-
-
-
-
, -
-
-


Netting
RTGS


-
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
10
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

, ,
.2. . ,
. ,


1.
2. 4EK209619
(, , ,
6. / /

. -

10. ():

.
, :
?
? ?
, ? ?
,
, ,
.
, ,
.
11. :, ,
,

versus12. : , , ,
, , ,
.
13. 8 30 = 240
14.
45+45+30+60+60=240 (3+3+2)
15.
45
45
)
18. K (/
)
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

42 , ,
.
20.
21.


22.

22.1.
Inc., USA
(
1.
2. 4EK207519
4.
5. (, ,
)

8. .-
9.


10. ():
.

( , )

.
,
:
: ,
,
. :

.
11. :
, ,
,
, ,
, ,
., .,
,
,
, ,
,

12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.. 42 ,
, .
20.4.
1.
4.
)

9., ..

. ,
.

,
. ,
,
.
,
,
.
,
.
11. :
1.
2. :
- .
- .
- .
3. .
4. .
5. .
6. :
-
-
-
- .
7. .
8. .
9. .
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.trgovina
2. Robert C.
1.
4.
)

6. / / 7. 6
8. . -
9.
10. ():

, . e
,
.
:
;
;

( ; ;
; ;
; ,
);
( ; ;
; ; ;
; );
(
;
( ; ,
; );
.
11. :


21
12. :
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.4.
)


6
9.
,

,
,
.

.


,
,
, ,
,
,

.
,
.
11. :
-
.
- .
- .
-
:
- .
- ( ).
- .
- :
-
.
-
. - :
- .
.
8. .
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.1.
2. 4EK212919
4.
5. (, ,
)

6. / / 7. 6
8. . -
9.

10. ():

,

,
.
11. :
) : 1. ; 2.
; 3.
– , ; 4.
5. ; 6. ; 7.
– ; 8.
; 9. ; 10. - 11. –
, , ; 12. ,
;
) : 1.
; 2.
; 3.
; 4.
; 5. – ; 6.
, – ; 7.
; 8. CV ; 9.
– ; 10.
; 11. – ;
12.
12. :
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.2. .
.3
1.
2. 4EK200417
4.
5. (, ,
)

6. / / 7. 6
8. . -
9.


,
, ,
, .
11. :
; ;
; ; ;
; ; ;
; ;
;
12. :
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.Management, 11th edition,
1.
4.
)
6. / / 7.

8
. -
9.
10. ():

,
.
.

, , . ,
,
, .

: ?

?
? .

.
.
é
: ;
.
11. :
( ,
);
: ,
; ( ,
, ;
( ,
, );
( , );
(,
);
( ).
( , );
( ,
); (
);
( , ).
12. : , ,
, , ,
, .
13. 8 30 = 240
14. 45+45+30+60+60=240 (3+3+2)
15.
45
45
16.3. - 60
17.
17.1. 70
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


Company, New
1996
22.2.
1.
4.
)
6. / / 7.

6
9.
/
10. ():

( )
( , ).
.


. ,

.
(,
) .
,

.
, , ,
(
); ; (
11. : (
, );
: ( ; ,
; ),
( , );
( , ,
, ); (
); .
12. : , ,
, , ,
, .
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


2. Paul Krugman,
1.
4.
)
6. / / 7.

6
9.
10. ():


, , ,
, , , ,
.

, , .

. :


.


.

.
.

.
.
.

.
11. : ( ,
: IS , LM );
(
); , (IS-LM
: );
( );
;
;
( ) .
; ( )
; .
12. : , ,
, , ,
, .
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


2.
1.
4.
)
6. / / 7.

6
9.
10. ():

, , ,
. ,

,
, ,
.
11. :
:
-
-
-

, ,
. 12. : ,
, ,
, , .
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19. 42 ,
.
20.


Business, 5th ed.
Prentice Hall 2008
1.
2.
.3 ,
1.
4.
)


6
9.
10. ():
,
, .


(
) .
11. :
; ;
; ;
; ; ; ; ;
; ;
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

edition
1.
2. 4EK212619
4.
6. /
/

9.

-
,
, ,
, . ,

. , ,
,
, .
,
,
, , .
11. :
;
;
;
- ;
- ;
- - ;
- (, );
- ;
- ;
- .
, :
- versus ;
- ;
- ;
- ;
- ;
12. :
13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
).
).
17.2. / ( :
)
10
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

20.
21.

Thinking beyond stage

3. Thomas Sowell Basic economics - A
Citizen’s guide to the
Economy
1.
4.
)
6. / / 7.

6
9.
10. ():

.
.
: ;
; .
11. : ;
;
; ;
;
;
;
; ;
.
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


1996
22.2.
1.
4.
)
6. / 1 / 7.

6
9.

.


.

.
11. : ;
; ; ()
;
;
; ;
;
, ;
; ;
; .
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

.
20.


1.
2. 4EK200619
4.
5. (, ,
)

6. / / 7. 6
8. . -
9.

10. ():

,
,
.
; ;
; ;
; ; ;
; ;
;
12. :
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
18. K
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.,
.
Jones, Gereth
Analysis
Blackwell
Publishing,
1.
2. 4EK203419
4.
)

8. . -
9.

10. ():

.
, ,
. ,
( ) .
,
.
, ,
.
,
.
, .
11. :
, , ,
, ,
, , , , CAPM,,
CAPM, , - ,
, , .
12. : , , ,
, , ,
.
13. 6 30 = 180
14. 30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
16.2.
)
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.Titman

2009
1.
2. 4EK208519
4.
)

6
9.
10. ():

, , ,
( )
, ,
11. :
; ;
; ,
; ,
, ;
.

13. 6 30 = 180
14.
30+30+20+50+50 = 180 (2+2+2)
15.
30
30
)
51 60 6 () (E)
61 70 7 () (D)
71 80 8 () (C)
81 90 9 () (B)
91 100 10 () (A)
19.

42 ,
,
.


and Credit Analysis
Institutions