Fysioterapi til kreftpasienter Hva? ¢â‚¬¢Fysioterapi til kreftpasienter er utarbeidet parallelt med Helsedirektoratets

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fysioterapi til kreftpasienter Hva? ¢â‚¬¢Fysioterapi til kreftpasienter er...

 • Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

  Fysioterapi til kreftpasienter - presentasjon av veileder

  Årsmøteseminar NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi 10. mars 2017

  Kristin Laundal Tagholdt, spesialfysioterapeut

 • Innhold

  •Hva?

  •Prosessen bak

  •Hvem har vært involvert?

  •Resultatet

  •Hva nå?

 • Hva? • Fysioterapi til kreftpasienter er utarbeidet parallelt

  med Helsedirektoratets nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling

  – Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2005. Del av kreftstrategien.

  – Handlingsprogrammene skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet

  – Arbeidet med fysioterapiveilederen ble initiert av Hdir i samarbeid med NFF som en del av dette arbeidet

 • Hensikten med fysioterapiveilederen

  • Samle forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om fysioterapi til kreftpasienter

  – Bidra til at fysioterpitilbudet til kreftpasienter blir av god kvalitet og er likeverdig

  – Øke onkologikompetansen hos fysioterapeuter

  • Bidra til økt fokus på fysioterapeutens rolle i kreftomsorgen

  – Når bør fysioterapeut involveres og hva kan fysioterapeuten bidra med?

 • Prosessen • Deltagerne i ”arbeidsgruppen” ble rekruttert av

  NFF/FOL i samarbeid med Helsedirektoratet

  – Først og fremst ut fra erfaring med ulike diagnosegrupper innenfor kreftområdet

  – Gruppen ble ledet av en rådgiver fra Helsedirektoratet

  – Representant fra NFF var involvert fra starten

  • Første samling fant sted 20. mai 2010

 • • Sporadiske møter de første årene

  • 2012: Inger Lise Nesvold får et overordnet ansvar som redaktør

  • Hyppigere møter fra høsten 2013

  – gjennomgang av kapitlene i fellesskap

  – gjentatt gjennomgang/redigering av oppsett, innhold osv. Fokus på «innstramminger», samt arbeide mot et enhetlig sluttprodukt

 • • Våren 2014: Tone-Lise Frantzen redaktøransvar sammen med Inger Lise

  • Arbeidet intensiveres – mål om å bli ferdig høsten 2014

  – et lanseringsseminar i samarbeid mellom NFF og Helsedirektoratet planlegges november 2014

  – «omdøpes» til Temadag om fysioterapi til kreftpasienter og gjennomføres 14. november 2014. Stor oppslutning

 • • Sluttføringen tar lang tid – utfordrende å få alle involverte med på de siste redigeringene

  • Tone-Lise og Kristin jobber intensivt utover våren 2015 slik at arbeidet kan videresendes til Hdir – sendes fra oss 1. juli 2015

  • Får tilbakemelding fra Hdir slutten av oktober 2015 – veilederen er for omfattende og alle involverte innkalles til møte i begynnelsen av desember

 • Nye føringer

  • Helsedirektoratet kan ikke utgi veilederen slik den fremstår

  • Det besluttes å arbeide videre med to versjoner – en kortversjon med utgangspunkt i symptomer som skal utgis av Hdir og en langversjon med utgangspunkt i det totale arbeidet som skal utgis av NFF

  • Tone-Lise og Kristin får redaktøransvar for det videre arbeidet

  • Ferdigstiller arbeidet med de to versjonene vinteren/våren 2016 og sender det til Hdir i april

 • Nye føringer igjen

  • Kortversjonen er fremdeles for omfattende

  • Helsedirektoratet har endret sine retningslinjer for utgivelser – direktoratet vil jobbe videre med hvordan arbeidet kan brukes

  • Arbeidsgruppen innkalles til nytt møte i slutten av september

  • Hdir legger frem en ny, betydelig forkortet utgave, som de vil utgi digitalt

  • Det blir klart at NFF med faggruppen for onkologi og lymfologi som ansvarlig vil utgi den lange utgaven i sin helhet

 • Endelig

  • Tone-Lise og Kristin deltar på møte i Hdir 30. november der den digitale versjonen ferdigstilles

  • Den lange versjonen ferdigstilles og publiseres på NFF sine nettsider 21. desember 2016

  • Helsedirektoratet lanserer sin versjon 5. januar 2017

 • Forfattere • Inger Lise Nesvold, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

  • Tone-Lise Frantzen, Haraldsplass Diakonale sykehus og Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest

  • Kristin Laundal Tagholdt, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

  • Camilla Hamre Clausen, Haukeland universitetssjukehus

  • Åse Sagen, Aurskog-Høland kommune/Oslo universitetssykehus

  • Tine Felding, Stavanger kommune

  • Sara Maria Allen, Oslo universitetssykehus

  • Anne Grethe Paulsberg, Haukeland universitetssjukehus

  • Willemijn Vervaat, Haraldsplass Diakonale sykehus/Haukeland universitetssjukehus

 • • Gro Sophie Haugen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

  • Merethe Lia Johansen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

  • Hilde Osnes, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet/Ullevål

  • Berit Midttun, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet/Ullevål

 • Andre involverte

  • Borghild Svorken – rådgiver/koordinator Helsedirektoratet

  • Sissi Espetvedt Finstad, Torunn Janbu, Terje Totland ++ - Helsedirektoratet

  • Eline Rygh/Aslaug Skuladottir – NFF

  • Lene Kristine Juvet – Kunnskapssenteret (tidlig i prosessen)

  • Steinar Krey Voll – Faggruppen for onkologi og lymfologi

  • Bibliotekarer

  • Andre fysioterapeuter og annet fagpersonell

 • Resultatet

  Digital overordnet versjon utgitt av Helsedirektoratet

  https://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreft

  https://helsedirektoratet.no/kreft/fysioterapi-ved-kreft

 • Full versjon utgitt av Faggruppen for onkologi og lymfologi

  • 8 hovedkapitler

  1. Innledning

  2. Fysioterapi ved kreft – generelt om fysioterapi ved kreft, kartlegging og undersøkelse, målsetting og tiltak/anbefalinger (når bør fysioterapi vurderes)

  3. Fysisk aktivitet og kreft

  4. Fysioterapi ved ulike følgetilstander

  ▪ Redusert fysisk funksjon

  ▪ Fatigue

  ▪ Smerte

  ▪ Respirasjonsproblemer

  ▪ Lymfødem

  ▪ Dyp venetrombose

  ▪ Cellegiftindusert perifer polynevropati (CIPP)

  ▪ Skjelettmetastaser

  ▪ Truende tverrsnittlesjon

 • 5. Fysioterapi ved ulike kreftdiagnoser

  ▪ Brystkreft

  ▪ Prostatakreft

  ▪ Gynekologisk kreft

  ▪ Kreft i buk- og bekkenområde

  ▪ Maligne melanomer

  ▪ Sarkomer

  ▪ Lungekreft

  ▪ Leukemi

  ▪ Myelomatose

  ▪ Kreft i CNS

  6. Fysioterapi til barn med kreft

  7. Fysioterapi i palliativ fase

  8. Hjelpemidler

 • Inndeling kapittel 4 og 5

  • Innledning – kort om følgetilstanden eller diagnosen

  • Undersøkelse – hva er det spesielt viktig å undersøke ved denne følgetilstanden eller diagnosen

  • Tiltak/anbefalinger

  – Beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget – erfaringsbasert og forskningsbasert

  – Liste med anbefalinger til slutt

 • Les den, bruk den og spre den

  • Bli kjent med innholdet

  • Kan brukes

  – som en innføring i fagområdet – gir både generell informasjon og mer spesifikk informasjon om symptomer/følgetilstander og diagnoser

  – som et oppslagsverk

  – til opplæring av nyansatte, studenter, turnuskandidater

  – for å sikre tilnærmet lik behandling

  – for å fremme fysioterapiens plass i behandlingen av pasienten – vise til skriftlig dokumentasjon

  • Skal være et levende dokument

 • Takk for meg!