Click here to load reader

furnizorului articolului produsului(m) rolei(m)

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of furnizorului articolului produsului(m) rolei(m)

{{ 1 833-DPC-96158 1 IEC-1 4
DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. 77.BT.CE
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Geotextil netesut Terasin NS 200
2. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii
astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): (marcata pe eticheta balotului) -denumirea furnizorului -denumirea articolului -Bon lD -schimbul de productie -data fabricatiei -latimea produsului(m) -lungimea rolei(m) -greutatea(kg) 3. Utilizarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru construcfii, in conformitate cu specificatia tehnicd
armonizati aplicabild, astfel cum este prevdzut de fabricant :
-SR E t 13249:2000/A1:2005 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia cailorferate si a straturilor de uzura)
-SR Ew 13251:2000/A1:2005 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea in lucraile de terasamente, fundatii si structui de sustinere
-SR EN 13252:2000/41:2005 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate in sisfeme/e de drenaj
-SR EN 13253:2000/A1:2005 - Geotextile siproduse inrudite. Caracteristiciimpuse pentru utilizarea la lucrartle de control a eroziunii (protectii costiere, aparari de malui)
-SR 8w 13254:2000/A1:2005 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea in constructii de rezeruoare si baraje
-SR E t 13255:2000/A1:2005 - Geotertib si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de canale
-SR EV 13256:2000/A1:2005 - Geotextile si produse inrudite Qaracteristici impuse pentru utilizarea la constructia de tuneluri si sfrucfuri subterane
-SR Ew 13257:2000/A1:2005 - Geotertib siproduse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea in lucrarile de depozitare a deseuilor solide
4. Numele, denumirea sociali sau marca inregistratd 9i adresa de mntact a fabricantului, astfelcum se solicitd in temeiul articolului 11 alineatul (5):
SC MINET SA , Ramnlcu Valcea, Judetul Valcea, Sfrada Depozitelor nr.12, Cod AB80 5. Dupd caz, numele gi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cirui mandat acoperi atribuliile
specificate la articolul 12 alineatul (2): nu *te cazul 6. Sistemul sau sistemele de evaluare giverificare a constanlei performantei produsului pentru constructii, astfel
cum e,"te prevdzut in anexa V: 2+ 7.In cazul declaratiei de performantd privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: TVCERIRAATS-OC - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii
produselor pentru constructii Numar de identificare 1833 a efectuat :
('t) inspectarea inifiala a fabricii 9i a controlului productiei in fabrici (2) supravegherea 9i evaluarea continua a controlului productieiin fabrici in cadrulsistemuluide evaluare giverificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 2+, 9ia
emis Certifi catul de conformitate CE: 1 833-DPC-96/581 /EC-1 4.
9. Performanta produsului identificat la pct. 1 9i 2 este in conformitate cu performanta declarati de la pct. 8. Aceasti declaratie de performanti este emisi pe rispunderea exclusivd a fabricantului identificat la pct. 4.
Semnati
ele fabricantului de cdtre:
8. Performanta decla Ca ra cteri sti cf esen ti a I e Performanta declarata Specific atia tehnica armonizata
Masa pe unitate de suprafata 200 gr/mp (J 20 g/mp) SR EN ISO 9864:2005
Gros. la sarc. 2 kN/mz 2.6 mm (t 0.3 mm) SR EN ISO 9863-1: 2005
Rezsfenta la rupere MD 6.0kN/m (-0.6kN/m) CMD 9.0kN/m(-1kN/m) SR EN ISO 10319:2008
Alungirea Ia rupere MD e0% (y20%) cMD e0% (720%) SR EN ISO 10319:2008
Poansonare cu CBR 1000 N (-100 N) SR EN ISO 12236:2007
Perforare dinamica 29 mm (+g mm) SR EN ISO 13433i2007 V-lndex 2N C 130 mm/s ( J10 mm/s) SR EN ISO 11058:2010
Debitul de curgere 130 llmz s ( +10 l/m2 s) SR EN ISO 11058:2010
Marimea porilor Q90 120 pm (t 12 pm) SR EN ISO 12956:2010 Permeab.k*lndex la 200 C 7.5 mm/s (-0.8 mm/s) SR EN ISO 11058:2010
alitate Rm.Valcea, 01 .08.2013