Funkcionalna anatomija.pdf

 • View
  249

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ui

Text of Funkcionalna anatomija.pdf

 • 30.4.2012

  1

  Osnove funkcionalne anatomije

  dr Sead Malievi

  Funkcionalna anatomija

  Ljudska anatomija u relaciji sa funkcijom

  Anatomija ljudskog kretanja

  Anantomija pokreta

  2

  Ravni tela

  Sagitalna

  Frontalna

  Horizontalna

  3

  Ravni tela orijentacija

  Sagitalna: lateralno-medijalno

  Frontalna: anteriorno-posteriorno

  Horizontalna: proksimalno-distalno

  4

  Regioni tela

  Glava i vrat caput et collum

  Trup truncus

  Grudni ko thorax

  Trbuh abdomen

  Karlica pelvis

  Ruka membrum superius

  Noga membrum inferius

  5

  Jedinice grae tela

  elija osnovna jedinica funkcije i grae, oko 200 tipova (miina, nervna, epitelna...)

  Tkivo skup elija iste grae i fukcije (miino, nervno, vezivno, epitelno)

  Organ anatomske celine razliite grae ali iste funkcije (bubreg, oko, koa,...)

  Sistem organa skup fukcionalno povezanih organa (kardiovaskularni, digestivni,...)

  Organizam

  6

 • 30.4.2012

  2

  Lokomotorni sistem

  Muskuloskeletni sistem

  Miino-kotani sistem

  Sistem organa za kretanje

  7

  Elementi lokomotornog sistema

  Kosti

  Zglobovi

  Miii

  8

  Kosti

  vrsti organi od kojih je izgraen skelet

  Oko 210 kostiju

  Tkivo sadri minerale (soli kalcijuma, fosfora,...)

  ivo tkivo!!!

  9

  Graa kosti

  Kompaktni spoljanji deo (pokosnica sadri krvne sudove i nerve)

  Sunerasta sr kosti (sadri vezivno tkivo, krvne sudove, nerve,...)

  10

  Uloga kostiju

  Mehanika potpora organizma

  Odranje oblika tela

  Kretanje tela oslonac miiima

  Zatita organa

  Depo minerala

  Proizvodnja krvnih elija (u crvenoj kotanoj sri u grudnoj kosti, prljenovima, karlici i butnoj kosti)

  11

  Podela kostiju

  Duge cevaste kosti (ruke, noge)

  Kratke kosti (lice, ruje, noje, kima)

  Pljosnate kosti (lobanja, lopatica)

  Sezamoidne

  12

 • 30.4.2012

  3

  Zglobovi

  Spoj dve ili vie kostiju

  Prema funkciji, mogu biti: Pokretni (diarthroses) - articulationes

  Polupokretni (amphiarthroses) symphysis, synchondroses

  Nepokretni (synarthroses) suturae, syndesmoses

  Prema strukturi, mogu biti: Sinovijalni articulationes

  Kartilaginozni synchondroses, symphysis

  Fibrozni suturae, syndesmoses, gomphoses

  13

  Nepokretni zglobovi - synarthroses

  Fibrozni suturae, gomphoses

  Kartilaginozni - synchondroses

  Fuzije - synostoses

  14

  Polupokretni zglobovi - amphiarthroses

  Fibrozni - syndesmoses

  Kartilaginozni symphysis pubis, synchondroses costosternales

  15

  Pokretni zglobovi - diarthroses

  Sinovijalna upljina

  16

  Pokretni zglobovi

  Okrajci kostiju prekriveni su zglobnom hrskavicom

  Izmeu okrajaka nalazi se zglobna upljina sa malom koliinom viskozne tenosti (ovu tenost lui sinovijalna membrana unutranji sloj zglobne aure)

  Zglob uvruju ligamenti, najee idu preko spoljnjeg dela kapsule ali ponekad i unutar nje (npr. koleno, kuk)

  17

  Podela zglobova

  Loptasti (rame, kuk)

  Jajasti, ovalni ili elipsasti (radiokarpalni zglob)

  Ravni ili klizei (metakarpalni i metatarzalni, rebra II-VII sa sternumom, sakroilijani zglob...)

  Tip arke (lakat, koleno, falange)

  Tokasti (radijus i ulna i prljenovi atlas i axis)

  Sedlasti (palac, trapezna i prva metakarpalna)

  18

 • 30.4.2012

  4

  Pokreti u zglobovima

  klizanje ili translacija,

  ugaoni pokret ili angulacija (pregibanje, opruanje, odmicanje i primicanje),

  obrtanje ili rotacija (supinacija, pronacija, everzija, inverzija),

  kruenje ili cirkumdukcija (sloeno kretanje)

  19

  Pokreti u zglobovima renik

  20

  Fleksija Pregibanje

  Ekstenzija Opruanje

  Abdukcija Odvoenje

  Adukcija Dovoenje

  Lateralna rotacija Spoljanje okretanje

  Medijalna rotacija Unutranje okretanje

  Torzija Uvrtanje

  Cirkumdukcija Kruenje

  Pokreti u zglobovima renik

  Supinacija Spoljanja rotacija i torzija

  Pronacija Unutranja rotacija i torzija

  Inverzija Dovoenje i unutranja rotacija

  Everzija Odvoenje i spoljanja rotacija

  Elevacija Podizanje

  Depresija Sputanje

  Protrakcija Izvlaenje ka napred

  Retrakcija Uvlaenje ka nazad

  21

  Pokreti u zglobovima

  22

  Pokreti u zglobovima

  23

  Pokreti u zglobovima

  24

 • 30.4.2012

  5

  Pokreti u zglobovima

  25

  Pokreti glave Laterofleksija desna i leva, antefleksija (ili fleksija), retrofleksija (ili ekstenzija), rotacija levo i desno, cirkumdukcija

  Pokreti vilice Elevacija, depresija, protrakcija, retrakcija

  Kima (trup) Fleksija, ekstenzija, laterofleksija, torzija

  Pokreti ramenog pojasa Retrakcija, protrakcija, elevacija, depresija,

  Pokreti u zglobu ramena Fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, spoljanja i unutranja rotacija, cirkumdukcija

  Lakat Fleksija, ekstenzija

  Podlakat Pronacija, supinacija

  Pokreti u zglobovima

  26

  Zglob ruja Radijalna adukcija, ulnarna adukcija, fleksija, ekstenzija

  Pokreti karlice Inklinacija (anteverzija), bono naginjanje (anterior/posterior pelvic tilt)

  Pokreti u zglobu kuka Fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, spoljanja i unutranja rotacija, cirkumdukcija

  Koleno Fleksija, ekstenzija, spoljanja i unutranja rotacija

  Pokreti u skonom zglobu Fleksija, ekstenzija, inverzija, everzija

  Miii

  Popreno prugasti skeletni miii

  Glatki miii organi za varenje, disanje, krvni sudovi

  Srani mii

  27

  Popreno prugasti miii

  Ima ih oko 650 u telu

  Sastoje se iz tela i pripoja

  Miino telo se sastoji iz miinih snopova izmeu kojih je vezivno tkivo

  Mii moe da ima snopove koji se pripajaju na razliitim mestima miine glave

  Miini pripoji se vezuju za kost, fasciju, meumiine pregrade

  28

  Funkcije miia

  Agonisti izazivaju pokret

  Antagonisti spreavaju radnju agonista

  Sinergisti pomagai agonista

  29

  Tipovi miine kontrakcije

  Izometrijska mii ne dozvoljava svojim pripojima da se udalje, nema promene duine

  Koncentrina mii vue svoje pripoje jedan ka drugom i skrauje se

  Ekscentrina mii poputa (spoljanja sila ga savlauje) pripoji se udaljavaju dok se on opire

  30

 • 30.4.2012

  6

  Tipovi miinih vlakana

  Tip I miina vlakna (crvena)

  Tip II miina vlakna (bela)

  31

  Tip I

  Manja miina vlakna

  Crvena prebojenost zbog prisustva mioglobina

  Razvijen sistem krvnih sudova i kapilara

  Znatno vei broj mitohondrija u miinoj eliji postavljenih periferno blizu kapilara

  Spora miina vlakna

  32

  Tip II

  Vea vlakna za veu snagu kontrakcije

  Svetlija prebojenost zbog manje mioglobina

  Slabije izraeno snabdevanje krvlju

  Smanjen broj mitohondrija u miinoj eliji

  Visok sadraj glikogena i rezervi fosfokreatina

  Brza miina vlakna

  33

  Komparacija tipova

  Tip I

  Spora miina vlakna crveni miii

  Aerobni metabolizam

  Sporo zamaranje

  Miii koji odgovaraju sporo, ali sa produenom kontrakcijom

  npr. m. soleus

  Tip II

  Brza miina vlakna beli miii

  Anaerobni metabolizam

  Brzo zamaranje

  Miii vani za brze i precizne pokrete

  npr. miii pokretai oka

  34

  Komparacija tipova

  35

  Osnove biomehanike

  dr Sead Malievi

 • 30.4.2012

  7

  Biomehanika

  Biomehanika je oblast biofizike koja izuava mehanika svojstva i zakone kretanja ivih sistema

  Biomehanika je mehanika ivih sistema

  37

  Pokret osnovna jedinica biomehanike

  Pokret promena zglobnog ugla, tj promena polozaja jednog dela tela u odnosu na drugi

  Telo se pokree u zglobovima Telo se pokree uz pomo aktivne sile miia. Miii se najee nalaze proksimalno (tj. blie centru

  tela) od zgloba u kome vre pokret Mii ne gura:

  Koncentrina kontrakcija - vue Ekscentrina kontrakcija - poputa Statika kontrakcija dri

  Mi ivimo i vebamo u gravitaciji Nai pokreti i kretanje zavise od vie spoljanjih sila

  (gravitacija, trenje, otpor vazduha) 38

  1. Glava

  Kostur glave ine lobanja i lice Lobanja je kotana ljutura jajastog oblika koju

  delimo na bazu i krov. Baza lobanje je zglobljena sa kimenim stubom a

  sa prednje strane sa kostima lica Kosti lobanje i lica su spojene nepokretnim

  avovima osim spoja donje vilice i slepoone kosti U kostima lobanje i lica se nalaze upljine

  ispunjene vazduhom povezane sa nosnom dupljom (paranazalni sinusi)

  39

  Kosti glave

  Kosti lobanje: 4 neparne - eona, potiljana, klinasata i sitasta

  2 parne - temena i slepoona

  Kosti lica: 3 neparne donja vilica, ralasta, podjezina

  6 parnih gornja vilica, nepana, jabuna, nosna, suzna, donja nosna koljka

  Kosti lica i lobanje grade vie duplji i upljina koje sadre mozak, miie, krvne sudove, nerve, ula, polazita disajnog, digestivnog sistema,...

  40

  Miii glave

  41

  Pokreti glave

  Laterofleksija

  Fleksija i ekstenzija

  Rotacija

  42

 • 30.4.2012

  8

  Pokreti lica

  Pokreti vilice : elevacija, depresija, protrak