Funkcionalna analiza pravosuؤ‘a u Srbiji prezentacija...آ  Funkcionalna analiza - ciljevi • Na zahtev

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Funkcionalna analiza pravosuؤ‘a u Srbiji prezentacija...آ  Funkcionalna analiza - ciljevi...

 • Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji

  Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS)

 • Funkcionalna analiza - ciljevi

  • Na zahtev Ministsarstva pravde i provosudnih vlasti u Srbiji, u koordinaciji sa Evropskom komisijom i medjunarodnim partnerima u reformi pravosuđa koji funkcionišu kroz Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji, Svetska banka je uradila Funkcionalnu analizu pravosuđa u Srbiji.

  • Cilj Funkcionalne analize je da pomogne u izradi Akcionog plana za otvaranje pregovora pod poglavljem 23 i tako podrži pregovore o pristupanju između Srbije i EU.

  • Funkcionalna analiza podržava taj proces davanjem procene funkcionisanja institucija šireg sistema pravosuđa u Srbiji i iznošenjem opcija i preporuka radi informisanja tekuće i planirane inicijative reforme srpskog pravosuđa u perspektivi pristupanja EU.

  • Funkcionalna analiza se usredsređuje na sudove kao glavne nosioce pružanja pravosudnih usluga i primarne institucije pravosuđa u Srbiji.

 • Procena učinka

  Kakva je trenutna slika u pogledu potražnje za sudskim uslugama I efikasnosti sudova?

 • Procena učinka - potražnja

  • Ukupan br. novoprispelih predmeta se smanjuje.

  0

  200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  1.400.000

  1.600.000

  Basic Courts Higher Courts Appellate

  Courts

  Commercial

  Courts

  Higher

  Commercial

  Court

  Misdemeanor

  Courts

  Higher

  Misdemeanor

  Court

  Administrative

  In co

  m in

  g C

  as es

  2010 2011 2012 2013

 • Procena učinka – potražnja • Prosecan broj predmeta po sudiji

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  F il

  li n

  g s

  p er

  J u

  d g

  e

  2010 2011 2012 2013

 • Procena učinka - potražnja • Neravnomerna opterećenost sudova (novi

  predmeti) – Osnovni sudovi

 • Procena učinka - Efikasnost • Podaci o broju predmeta su pomalo preuveličani.

  • Filtriranje preuveličanih podataka otkriva da je opterećenost pravosuđa skromna.

  • Velike disproporcije u učinku, naročito sa starim predmetima i produktivnosti pravosuđa.

  • Savladavanje priliva predmeta se popravilo i na nivou je s EU.

  • Broj starih predmeta u Srbiji je veći nego u uporednim zemljama EU.

 • Procena učinka - Efikasnost • Tri osnovna pokazatelja koji se redovno koriste za merenje

  efikasnosti pravosuđa: ukupan broj rešenih predmeta, broj rešenih predmeta po sudiji i stopa rešenih predmeta.

 • 2010 2011 2012 2013

  Osnovni sudovi 846,358 1,731,319 1,297,816 1,146,239

  Građanski parnični predmeti

  171,559 209,539 215,180 223,388

  Građanski vanparnični predmeti

  178,438 199,201 219,295 190,599

  Krivična istraga 184,823 247,094 238,162 139,436

  Krivična materija nakon istrage (suđenje)

  47,049 51,207 65,089 64,113

  Izvršenje 262,479 1,022,267 558,078 528,209

  Viši sudovi 102,855 114,048 110,049 119,962

  Građanski parnični predmeti

  50,248 61,373 53,515 64,544

  Građanski vanparnični predmeti

  2,968 2,944 3,428 4,391

  Krivična istraga 17,548 16,239 15,733 13,848

  Krivična materija nakon istrage (suđenje)

  28,812 29,684 33,529 31,371

  Izvršenje 3,279 3,808 3,844 5,808

  Apelacioni sudovi 69,391 72,154 78,513 82,274

  Građanski parnični predmeti

  39,802 38,253 40,755 39,840

  Građanski vanparnični predmeti

  795 594 449 2,608

  Krivična materija nakon istrage (suđenje)

  28,794 33,307 37,309 39,826

  Privredni sudovi 139,601 134,468 145,670 99,975

  Privredni apelacioni sud N/A 15,224 13,501 12,207

  Prekršajni sudovi 567,066 644,845 601,648 562,612

  Viši prekršajni sud N/A 33,042 32,854 27,421

  UKUPNO 1,725,271 2,745,100 2,280,051 2,050,690

 • Procena učinka - Efikasnost • Broj rešenih predmeta po sudiji

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

  D is

  p o

  si ti

  o n

  s p

  er J

  u d

  g e

  2010 2011 2012 2013

 • Procena učinka - Efikasnost • Stopa rešenih predmeta je odnos između broja rešenih

  predmeta i novih predmeta (rešeni/novi za bilo koju godinu X 100).

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Basic Courts Higher Courts Appellate Courts Commercial Courts Misdemeanor Courts

  C le

  ar an

  ce R

  at es

  2010 2011 2012 2013

 • Analiza funkcionisanja

  sistema Upravljanje finansijskim i ljudskim resursima?

 • Funkcionalna analiza – ljudski resursi

  • Veliki broj zaposlenih u sistemu.

  • Struktura zaposlenih je neizbalansirana i neisplanirana.

  • Sistemu nedostaje fleksibilnost da bolje funkcioniše.

  • Pravosudna akademija treba da čini više na podršci transformaciji.

 • Broj sudija na 100.000 stanovnika

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

 • Komparativno veliki br. osoblja po sudiji

 • Prateće osoblje – veliki udeo u

  ukupnom br. zaposlenih Odnos br. pratećeg osoblja prema nosiocima posla, nevezanim za izvršenje, pokazuje da sudovi imaju veliki br. zaposlenih koji nisu angažovani na poslovima vezanim za sudske predmete

  Odnos br.pratećeg osoblja finansiranog iz budžeta prema nosiocima posla prema vrstama sudova – 2013.

  IZVOR: MDTF Mega Data Tabela

  Vrsta suda

  Ukupan br.

  nesudijskog

  osoblja

  Sva radna mesta

  vezana za

  procesuiranje

  predmeta

  % obuhvatajući rad.

  mesta vezana za

  procesuiranje

  predmeta

  Ostali zaposleni % obuhvatajući

  ostale zaposlene

  Apelacioni 589 504 86% 85 14%

  Viši 1644 1141 69% 503 31%

  Osnovni 5948 4011 67% 1937 33%

  Privredni 749 619 83% 130 17%

  Prekršajni 2053 1403 68% 650 32%

  UKUPNO 10983 7678 70% 3305 30%

 • Obuka sudija i zaposlenih u sudovima

  • Pravosudna akademija kao nosilac obuke.

  • Kontinuirana obuka i transformacija sistema.

 • Hvala na pažnji

  email: ssvircev@worldbank.org