Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  1/16

  Disediakan Oleh:

  Wan Abd Kuddus bin Wan Ahmad Noradin

  Mohd Irwan Kamil bin Mohd Isa

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  2/16

  Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan

  Akta Bahasa Kebangsaan 1963

  Akta Pendidikan 1996

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  3/16

  Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan

  hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan

  melalui undang-undang oleh Parlimen.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  4/16

  Teks sahih undang-undang

  Bahasa Mahkamah

  Tulisan bagi bahasa kebangsaan

  Penggunaan bahasa dalam Parlimen dan

  Dewan Undangan Negeri.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  5/16

  17. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantarutama.

  (1) Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa

  pengantar utama di semua institusi pendidikan dalamSistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jeniskebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28atau mana-mana institusi pendidikan lain yangdikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini

  (2) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusipendidikan adalah selain daripada bahasakebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklahdiajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi

  pendidikan itu.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  6/16

  Dasar bahasa di Malaysia meletakkan bahasa Melayu

  sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

  Proses penentuan bahasa melibatkan aspek

  perancangan bahasa secara berperingkat-peringkat

  Oleh sebab negara mempunyai pelbagai kaum, jadikita memerlukan satu bahasa kebangsaan iaitu

  bahasa Melayu.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  7/16

  Dasar bahasa di Malaysia telah diputuskanmelalui kontark sosial di antara Melayu,

  Cina dan India sebelum kemerdekaan dicapaipada tahun 1957. Dalam perundingan itubahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasakebangsaan dan bahasa rasmi Negara.Malangnya keputusan dan kesepakatan ini

  tidak dirakam atau dimaktub secara jelasdalam undang-undang dasar bahasa yangterdapat dalam artikel 152 perlembagaandan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  8/16

  Bahasa kebangsaan merupakansebuah bahasa yang melambangkanidentiti kebangsaan sesuatu bangsaatau negara secara unik.

  Identiti

  kebangsaan

  Bahasa kebangsaan ialah bahasayang diangkat menjadi bahasautama sesebuah negara yangberdaulat dan lazimnya digunakansebagai bahasa rasmi negaratersebut.

  BahasaUtama

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  9/16

  bukti tentang kedaulatannya yangmembolehkan sesebuah negaraberdiri sama tinggi dan duduk sama

  rendah dengan negara berdaulatyang lain.

  lambang jati dirinegara dan

  kewarganegaraan

  Pemudah cara dalam melaksanakandasar-dasar kerajaan.

  Sistem perundangan menggunakanbahasa kebangsaan.

  Urusan Rasmi kerajaan

  wacana

  undang-undang

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  10/16

  bahasa yang tidakdihubungkandengan budayamana-mana bangsayang tertentu agaria dapat ditanggapidan diterima olehpelbagai golongan

  rakyat Malaysiasebagai BahasaKebangsaanmereka.

  mekanismaPolitik

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  11/16

  Asmah (1978:1) telah menerangkan mengapa

  Malaysia memerlukan Bahasa Kebangsaan yang

  ditukarkan namanya daripada bahasa Melayu kepadaBahasa Malaysia dan bakal berfungsi sebagai alat

  penyatuan rakyat. Menurut Asmah, Kekacauan yang

  berlaku pada 13hb. Mei, 1969 memahkotakan segala

  pergaduhan yang pernah berlaku. Dan salah satu

  dari perkara sensitif itu adalah bahasa. Orang-orang

  didorong supaya menerima kenyataan bahawa

  Bahasa Malaysia adalah Bahasa Kebangsaan.

  Pandangan di atas jelas memperlihatkan bahawa

  penukaran nama bahasa Melayu ke Bahasa Malaysiaadalah atas tujuan politik yang amat mendesak, iaitu

  untuk menyatupadukan semula rakyat Malaysia yang

  telah berpecah yang berpunca daripada pelbagai

  perbezaan, dan salah satu yang utama adalah

  perbezaan bahasa.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  12/16

  bermakna bahasa apa yang kita daulatkan,

  maka bahasa itulah yang membentuk jiwa

  kita yang sekali gus memercikkan jati diri

  kebangsaan. konteks pembinaan bangsa Malaysia dan

  pemajuan negara menurut acuan

  kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah

  kepada bahasa kebangsaan.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  13/16

  Bahasa Melayu mengalami perkembangan

  yang pesat

  Selepas merdeka, martabat bahasa

  Melayu dinaikkan sebagai bahasa

  kebangsaan

  Bahasa Melayu juga mendukung peranan

  sebagai bahasa perpaduan

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  14/16

  Kesimpulannya, bahasa Melayu sebagai bahasa

  kebangsaan negara bererti bahasa untuk memajukan

  rakyat dan negara Malaysia. Dalam proses ini

  kepentingan negara seharusnya mengatasikepentingan etnik dan kaum. Setakat hari ini,

  nampaknya hanya bahasa Melayu sahajalah yang

  dapat merentas segala sempadan budaya dan

  bahasa-bahasa etnik yang lain untuk digunakan

  sebagai alat kemajuan dan perpaduan antara etnik

  di negara ini. Inilah sebenarnya nilai dan potensi

  bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara.

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  15/16

  Abdullah Hassan. 1987. Linguistik am untuk

  guru Bahasa Malaysia. Cetakan ke-8. Petaling

  Jaya: Fajar Bakti.

  Asmah Hj. Omar. 1978. Pengajaran BahasaMalaysia dalam konteks perancangan Bahasa

  Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

  Pustaka

  Abu Bakar A Hamid. (Dibentangkan dalamKonvensyen Tamaddun Malaysia dan Bahasa

  Melayu Anjuran PKPIM, DBPdan Majlis

  Perwakilan Pelajar, UIAM, Kuantan di Dewan

  Besar, UIAM Kuantan, PahangSabtu, 9 Ogos 2008)

 • 8/8/2019 Fungsi Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan

  16/16