FUNDACJA AMBITNA POLSKA - Energetyka Koncepcja transformacji energetycznej opiera si¤â„¢ na spo¥â€ecze¥â€‍stwie,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FUNDACJA AMBITNA POLSKA - Energetyka Koncepcja transformacji energetycznej opiera...

 • FUNDACJA AMBITNA POLSKA

  Energetyka obywatelska

  Anna Dyląg, Ewa Gabryelak, Anna Kucharska, Sebastian Szklarek

  2019-01-01

  Publikacja powstała w ramach projektu: EOP-Energetyka obywatelska, partycypacja

  mieszkańców dla dobra środowiska

  ISBN 978-83-954304-0-4

  Sfinansowano przez Narodowy Instytut

  Wolności - Centrum Rozwoju

  Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw

  Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 • 1

  Spis treści WSTĘP ....................................................................................................................................... 3

  1. ENERGETYKA W WYMIARZE SPOŁECZNYM – WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI

  I SPOŁECZEŃSTWA .................................................................................................................. 6

  Rola gminy ............................................................................................................................. 6

  Społeczeństwo obywatelskie .................................................................................................. 6

  Możliwe modele współpracy aktorów ................................................................................... 7

  2. PRODUKCJA ENERGII I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ....................... 10

  Energetyka wiatrowa ............................................................................................................ 10

  Energetyka solarna ............................................................................................................... 12

  Energetyka geotermalna ....................................................................................................... 13

  Hydroenergetyka .................................................................................................................. 14

  3. ENERGETYKA OBYWATELSKA .................................................................................... 16

  Wstęp ........................................................................................................................................ 16

  Istota energetyki obywatelskiej ................................................................................................ 16

  Cele energetyki obywatelskiej ............................................................................................. 22

  Bariery we wdrażaniu energetyki obywatelskie w gminach ................................................ 27

  Zadania własne gminy z zakresu gospodarki energetycznej ................................................ 28

  Planowanie energetyczne w gminie ..................................................................................... 31

  Dobre praktyki ...................................................................................................................... 37

  AUTORSKI MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W GMINIE OPARTY NA

  PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ........................................................................................... 43

  Etapy tworzenia systemu zarządzania energią w gminie opartego na partycypacji społecznej:

  .............................................................................................................................................. 46

  PODSUMOWANIE ................................................................................................................. 56

  Summary: ................................................................................................................................. 60

 • 2

  O autorach: ............................................................................................................................... 63

 • 3

  WSTĘP

  Anna Kucharska1

  Energetyka obywatelska to temat bardzo aktualny w dzisiejszej debacie dotyczącej kierunków

  rozwoju nie tylko polskiej, ale i europejskiej energetyki. W Polsce jest to zagadnienie, dla

  którego dopiero poszukiwany jest najbardziej odpowiedni model w istniejącym systemie

  energetycznym. Globalne trendy w sektorze energetycznym, polegające na jego transformacji

  w kierunku przejścia na odnawialne źródła energii (OZE), skutkują rozproszeniem systemu

  produkcji energii oraz wzrostem dostępności technologii w tym zakresie dla dotychczas

  biernych konsumentów, włączając ich w ten obszar. Pociąga to za sobą wzrost ich świadomości

  i bezpośrednie poczucie odpowiedzialności za środowisko i klimat.

  W szerszym ujęciu energetyka obywatelska służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

  w skali lokalnej. Pojęcie to odnosi się do zdolności pokrycia bieżącego i perspektywicznego

  zaopatrzenia odbiorców w energię po ekonomicznie akceptowalnych cenach i z zachowaniem

  niezależności politycznej2, jak też z uwzględnieniem ochrony środowiska i klimatu. Suma

  lokalnych inicjatyw wspierających system energetyczny składa się na bezpieczeństwo

  energetyczne całego kraju.

  Koncepcja transformacji energetycznej opiera się na społeczeństwie, ochronie jego naturalnego

  otoczenia oraz utrzymaniu jego rozwoju i podnoszeniu jakości życia poprzez np. walkę z

  ubóstwem energetycznym. Zatem społeczeństwo jest jednym z głównym filarów transformacji

  energetycznej. Także dlatego, że ponosi większość kosztów związanych z finansowaniem

  inwestycji publicznych. Zaangażowanie jednostek jest także kluczowe dla wprowadzenia

  części istotnych zmian w strukturze produkcji energii, poprzez np. wykorzystanie OZE w

  indywidualnych gospodarstwach domowych, czy też w strukturze konsumpcji energii poprzez

  np. elektromobilność czy oszczędność energii. Społeczne poparcie i dobrowolne

  zaangażowanie jest więc podstawowym warunkiem dla budowy energetyki obywatelskiej.

  Z uwagi na te trendy, naturalne jest stwierdzenie istnienia konieczności zmian na płaszczyźnie

  strategicznego planowania przyszłego kształtu krajowego systemu energetycznego. Wiąże się

  to również z dostosowaniem prawodawstwa w taki sposób, który umożliwi rozwój tego

  systemu, aby sprostał wymaganiom współczesności.

  1 mgr Anna Kucharska, e-mail: anna.maria.kucharska@doctoral.uj.edu.pl 2 Młynarski T., Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii

  Europejskiej, wyd. UJ, Kraków 2013, s. 23.

 • 4

  W procesie przekształcania systemu energetycznego należy przede wszystkim dostrzec

  ogromną rolę samorządów lokalnych, które znajdują się najbliżej głównego zwornika nowego

  modelu systemu energetycznego: obywateli. To samorządy mają największy wpływ na

  kształtowanie nowego typu społeczeństwa, złożonego ze świadomych konsumentów

  i prosumentów. Ich zadaniem na tym polu jest także godzenie sprzecznych interesów, które

  reprezentują różne grupy społeczne na poziomie lokalnym3. Jako że jednostki i grupy

  społeczne są funkcjonalnie zróżnicowane, definiują swoje cele niezależnie i dążą do ich

  realizacji4, stąd interesy społeczeństwa determinują określenie przez władze lokalne

  preferencji i działań w wymiarze politycznym. Z tego powodu na gminach spoczywa szereg

  zadań związanych przełamywaniem barier energetyki obywatelskiej, jak też wskazywaniem

  kierunku rozwoju lokalnej energetyki, która powinna w najbardziej efektywny sposób

  wykorzystywać istniejący na danym obszarze potencjał.

  W ten sposób oddolnie kształtowane jest społeczeństwo, które tworzą już nie tylko konsumenci,

  ale aktywni uczestnicy całego systemu o coraz większej świadomości i wrażliwości na kwestie

  środowiskowe. Istotnym elementem tych zmian są decyzje konsumenckie, które odnoszą się do

  takich kwestii, jak np. rodzaj źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym, stosowanie

  energooszczędnych urządzeń wyposażenia czy rodzaj wykorzystywanego środka transportu.

  Takie elementy składają się na obywatelski charakter energetyki, ale także lokalnej polityki

  środowiskowej.

  Jednym z głównych wyzwań wobec obywateli jest ich aktywizacja z poziomu biernych

  konsumentów. Lokalne samorządy mogą w tym celu stymulować oddolne zainteresowanie

  zagadnieniami energetycznymi i środowiskowymi. Dzięki temu możliwa jest popularyzacja

  nowego wymiaru energetyki określanej jako prosumencka. Założeniem energetyki

  prosumenckiej jest włączenie dotychczas biernego konsumenta do struktur produkcji poprzez

  wytwarzanie energii na własny użytek w przydomowej mikroinstalacji. Ewentualne nadwyżki

  mogą być oddawane do sieci publicznej5. Rozwój prosumeryzmu w szczególności odnosi się

  do mieszkańców obszarów podmiejskich, jako że do posiadania własnej mikroinstalacji trzeba

  posiadać dom.

  3 Ruszel M., Młynarski T., Szurlej A., The concept of energy transition [w:] Energy Policy Transition – The

  Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, wyd. Ignacy Lukasiewicz Energy Policy

  Institute, Rzeszów 2017, s. 29-30. 4 Czaputowicz J., Mapa współczesnego liberalizmu: neoliberalny instytucjonalizm, nowy liberalizm