Click here to load reader

FUK... · Web view U predmetnom dijelu obrasca za izvješćivanje zatraženi su podaci o upravljanju rizicima kroz sve faze (identificiranje, procjena, postupanje po rizicima i praćenje

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FUK... · Web view U predmetnom dijelu obrasca za izvješćivanje zatraženi su...

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2018. GODINU

lipanj 2019. godine

SADRŽAJ

1. REZIME 3 2. UVOD 4 2.1. Sustav financijskog upravljanja i kontrola 4 2.2. Svrha i cilj izvješćivanja o funkcioniranju sustava FUK 7 2.3. Izrada i dostavljanje Godišnjeg izvješća o funkcioniranju sustava FUK 7 2.4. Izrada Konsolidiranog izvješća o funkcioniranju sustava FUK 10 3. OCJENA SUSTAVA FUK 11 3.1. Pravac razvoja financijskog upravljanja i kontrole – ciljno stanje 11 3.2. Postojeće stanje razvoja financijskog upravljanja i kontrole 11 I. KONTROLNO OKRUŽENJE 12 II. UPRAVLJANJE RIZICIMA 19 III. KONTROLNE AKTIVNOSTI 21 IV. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 26 V. PRAĆENJE I PROCJENA SUSTAVA 29 3.3. Mjere planirane za budući razvoj financijskog upravljanja i kontrole 32 4. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA - DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI 36 4.1. Razvoj regulatornog okvira 36 4.2. Registar koordinatora za FUK 36 4.3. Obuke iz oblasti FUK 36 4.4. Planirane aktivnosti za budući razvoj financijskog upravljanja i kontrole 37 5. ZAKLJUČAK 38

1. REZIME

Člankom 15. stavak (2) Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine[footnoteRef:1], propisano je da Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: CHJ FMF), na temelju godišnjih izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koje dostavljaju organizacije javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, sačinjava godišnje Konsolidirano izvješće o financijskom upravljanju i kontroli (u daljnjem tekstu: KI FUK) i putem federalnog ministra financija dostavlja Vladi Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja. [1: „Službene novine Federacije BiH” broj: 38/16]

Financijsko upravljanje i kontrola (u daljnjem tekstu: FUK) kao sastavni dio javnih unutarnjih financijskih kontrola (eng. skr. PIFC[footnoteRef:2]), predstavlja jedan od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja i direktno je povezan s procesom pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji[footnoteRef:3]. [2: Public Internal Financial Controls – javne unutarnje financijske kontrole] [3: Prema članku 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Bosna i Hercegovina je preuzela obvezu suradnje „s ciljem da, izradom i usvajanjem odgovarajućih propisa, razvijaju unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru, uključujući financijsko upravljanje i kontrole, funkcionalno neovisnu unutarnju reviziju, te neovisne sustave vanjske revizije u Bosni i Hercegovini, u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU”.]

Razvoj financijskog upravljanja i kontrole u Federaciji BiH provodi se u skladu sa Strategijom razvoja javnih unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) 2015-2018. u Federaciji Bosne i Hercegovine i važećim regulatornim i metodološkim okvirom:

· Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji (u daljnjem tekstu: Zakon o FUK);

· Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;[footnoteRef:4] [4: „Službene novine Federacije BIH“, broj: 6/17]

· Standardi unutarnje kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH[footnoteRef:5]; [5: “Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/16]

· Smjernice o minimalnim standardima za dodjelu proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji BiH;[footnoteRef:6] [6: „Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/18]

· Smjernice o upravljanju rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine[footnoteRef:7] [7: „Službene novine Federacije BiH“, broj 65/18]

Godišnji KI FUK za 2018. godinu obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., a izrađen je na temelju ukupno dostavljenih 489 godišnjih izvješća o funkcioniranju sustava FUK koje su dostavile organizacije javnog sektora-obveznici izvješćivanja o sustavu FUK.

CHJ FMF izvršila je analizu dostavljenih izvješća za 2018. godinu u svrhu procjene stupnja uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH i utvrdila da su organizacije javnog sektora nastavile razvijati postojeće sustave unutarnje kontrole, ali da još uvijek postoje brojne prepreke koje onemogućavaju potpunu realizaciju zahtjeva Standarda unutarnje kontrole, kao i da je evidentan slabiji stupanj razvoja sustava unutarnjih kontrola na razini kantona u odnosu na korisnike na federalnoj razini, što zahtijeva veći stupanj podrške kantonima u budućem razdoblju.

CHJ FMF je, izvršivši analizu dostavljenih podataka po komponentama COSO okvira i usporedivši ih s podacima za 2017. godinu, dala preporuke u cilju unapređenja svakog od COSO elemenata i kroz naredno izvješćivanje pratit će realizaciju navedenih preporuka kako kod pojedinačnih korisnika, tako i u javnom sektoru u Federaciji u cjelini.

Korisnici su također u svojim izvješćima, pored izvršene samoprocjene, predložili mjere za unapređenje za svaku od navedenih komponenti koje će CHJ FMF poslužiti kao orijentir za planiranje budućih aktivnosti u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U narednom razdoblju Federalno ministarstvo financija-finansija i CHJ FMF kao nadležni sektor nastavljaju aktivno raditi na daljnjem razvoju sustava unutarnjih kontrola u organizacijama javnog sektora u Federaciji BiH, prvenstveno kroz unapređenje regulatornog i metodološkog okvira, stručno usavršavanje koordinatora za FUK koji se nalaze u registru Federalnog ministarstva financija, te pružanje savjetodavne podrške organizacijama javnog sektora u tom procesu.

2. UVOD 2.1. Sustav financijskog upravljanja i kontrola

Zadatak sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da se u poslovanju korisnika javnih sredstava zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravlja javnim sredstvima, odnosno da unutarnje kontrole funkcioniraju adekvatno i efikasno, u skladu s važećom regulativom.

Sustav javnih unutarnjih financijskih kontrola čine tri neodvojiva elementa:

1) financijsko upravljanje i kontrola,

2) funkcionalno neovisna unutarnja revizija,

3) Centralna harmonizacijska jedinica, kao organizacijska jedinica u sklopu ministarstva financija ovlaštena za razvoj, rukovođenje i koordinaciju FUK-a i unutarnje revizije u javnom sektoru.

Financijsko upravljanje i kontrola prema Zakonu o FUK predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovoditelji korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno.[footnoteRef:8] [8: Članak 3. stavak (6) Zakona o FUK]

Sustavi financijskog upravljanja i kontrola razvijaju se kako bi organizacije u javnom sektoru kroz taj sustav unaprijedile i poboljšale poslovanje i donošenje odluka u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva kao što su:

· usklađenost poslovanja s propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama;

· obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način;

· zaštita imovine, obveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prijevara;

· pouzdano, potpuno i blagovremeno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

Osnovne karakteristike kvalitetnog sustava financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju sljedeće:

1. upravljanje po načelu „vrijednost za novac“, što znači da se prilikom pružanja usluga građanima i provođenju drugih aktivnosti u organizaciji moraju zadovoljiti standardi kvalitete, odnosno da se pruži kvalitetna usluga uz što je moguće manju potrošnju financijskih sredstava, uz poštivanje utvrđenih rokova.

2. upravljačku odgovornost na svim razinama upravljanja, što podrazumijeva uspostavljanje adekvatne organizacijske strukture unutar koje su jasno definirane linije ovlaštenja i odgovornosti na svim razinama upravljanja koje moraju biti čvrsto uspostavljene, transparentne i dosljedno primijenjene.

3. sistemski pristup i razumijevanje kontrola, što znači da je FUK realiziran kroz pet komponenti (kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija, praćenje i procjena sustava).

COSO[footnoteRef:9] model kao općeprihvaćeni međunarodni model za uspostavljanje, vođenje i procjenu sustava unutarnjih kontrola, definira unutarnju kontrolu kao postupke koje poduzima uprava zajedno sa zaposlenicima organizacije, a koja je osmišljena da osigura razumno uvjerenje da se postizanja ciljeva poslovanja odvija putem efikasnih i efektivnih procesa, da je osigurana pouzdanost financijskog izvještavanja, kao i usklađenost s važećom regulativom. [9: Komitet sponzorskih organizacija Treadway komisije (eng. Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission).]

U efikasnom sustavu unutarnjih kontrola, sljedećih pet komponenti doprinose postizanju misije, strategija i povezanih poslovnih ciljeva organizacije:

a) kontrolno okruženje (etičke vrijednosti, integrite

Search related