Click here to load reader

FÖRSKOLANS PROFESSIONELLA BEGREPP 2020/08/17  · professionella begrepp i förskolan. Begreppen är viktiga när förskolepersonalen ska analysera och utveckla sin undervisning tillsammans

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FÖRSKOLANS PROFESSIONELLA BEGREPP 2020/08/17  · professionella begrepp i...

 • FÖRSKOLANS PROFESSIONELLA

  BEGREPP Ann S. Pihlgren

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 2

  Förskolans professionella begrepp

  av Ann S. Pihlgren

  Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. I fyra artiklar med tillhörande filmer och övningar får du tillsammans med dina kollegor fördjupad kunskap om viktiga yrkesbegrepp inom lärande, undervisning, didaktik, omsorg och relationer.

  Följande artiklar och workshops ingår i artikelserien:

  1. Handledning .......................................................................................... 4 2. ”Begrepp” + workshop ...........................................................................11 3. Lärande + workshop ..............................................................................22 4. Didaktik + workshop ..............................................................................33 5. Omsorg och relationer + workshop .......................................................43

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 3

  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och varit ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ann har barns tänkande, språk och samspel som huvudsakligt forskningsintresse.

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 4

  Förskolans professionella begrepp – handledning

  Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. I fyra artiklar med tillhörande filmer och övningar får du tillsammans med dina kollegor fördjupad kunskap om viktiga yrkesbegrepp inom lärande, undervisning, didaktik, omsorg och relationer.

  Den här artikelserien om förskolans professionella begrepp är upplagd för att kunna användas som en studiecirkel i arbetslaget eller på hela förskolan. I denna första artikel får ni råd och tips om hur ni kan planera för arbetet i studiecirkeln.

  På Förskoleforum finns också en kort film som ger en introduktion till artikelserien:

  https://forskoleforum.se/artiklar/forskolans-professionella-begrepp-handledning

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 5

  Förskolans professionella begrepp – handledning

  En studiecirkel är en form av fortbildning där ni kollegor tillsammans fördjupar er inom ett specifikt område. Genom material som Förskoleforum tillhandahåller kan ni på egen hand öka er kompetens inom ett ämne som ni har behov av att utveckla och därmed öka kvaliteten på er förskolas verksamhet. Fortbildning genom studiecirkel är ofta mycket givande eftersom man får utbyta tankar och reflektioner med sina kollegor samtidigt som man breddar och fördjupar sina kunskaper.

  Innehållet i studiecirkeln Förskolans professionella begrepp I den här studiecirkeln kommer ni att få möjlighet att fördjupa er i flera viktiga professionella begrepp i förskolan. Begreppen är viktiga när förskolepersonalen ska analysera och utveckla sin undervisning tillsammans. Hur ni tolkar och använder begreppen kommer att styra det ni gör i barngruppen. För att kunna få en samsyn krävs en gemensam förståelse av begreppen. Det är en viktig del av det professionella förhållningssätt som yrket omfattar.

  Genom yrkesspråket kan man lägga upplevelser och känslor utanför sig själv, granska dem tillsammans med andra och lära sig av sin vardag. De abstrakta begreppen kan alltså hjälpa dig och dina kollegor att tänka djupare kring er verksamhet och hur den ska utvecklas.

  I studiecirkeln kommer vi att behandla varför de professionella begreppen är viktiga. Vi kommer också fördjupa förståelse för begrepp inom områden som rör lärande, undervisning, didaktik, omsorg och relationer.

  Kopplingar till förskolans styrdokument Yrkesspråket och yrkesbegreppen innebär ett mer vetenskapligt sätt att förhålla sig till sin profession. Begreppsanvändandet i förskolan är därför kopplat till skollagens skrivning om vetenskaplig grund:

  Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 §

  Det innebär, enligt Skolverket, bland annat att förskolepersonalen ska grunda sitt arbete i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska slutsatser från forskning och de bästa metoderna, exempelvis att man kan använda sig av en professionell, analytisk och vetenskaplig begreppsapparat.

  Skolinspektionen har dock visat att det är vanligt att förskolepersonalens kunnande är ”tyst kunskap”, det vill säga att man saknar begrepp för att uttrycka det som händer i undervisningen. Det vill den här studiecirkeln åtgärda.

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 6

  Förskolans professionella begrepp – handledning

  Tidsåtgång och upplägg Vart och ett av de fyra områden som behandlas består av ett individuellt tillfälle för litteraturläsning och film. Därefter följer en första träff på 1 timme och 30 minuter med workshops. Därefter observerar man eller genomför en uppgift individuellt i verksamheten. Därefter följer ytterligare en träff på 45 minuter, där observationen eller uppgiften bearbetas och diskuteras tillsammans. Observationen eller uppgiften i verksamheten beräknas ingå i det ordinarie arbetet. Tid för inläsning av material och för att se filmerna tillkommer.

  Under träffarna arbetar gruppen tillsammans i workshops. Det innebär gemensamma dialoger, reflektion med hjälp av olika tankeredskap och gemensamt utforskande för att utveckla förståelsen för olika professionella förskolebegrepp. För varje träff finns det ett material på Förskoleforum som utgör underlaget för själva studiecirkelträffen.

  Studiecirkelträffarna Det övergripande syftet för studiecirkeln är att deltagarna efter studiecirkeln ska förstå, kunna använda och gemensamt dela ett antal professionella yrkesbegrepp som de kan använda i sin yrkesvardag för att analysera och utveckla verksamheten. Studiecirkelns syfte är också att deltagarna ska erhålla ett antal arbetsredskap för hur de fortsättningsvis kan utöka sin gemensamma begreppsapparat.

  Område 1: Begrepp Individuellt 1: Textläsning

  Innan träffen läser deltagarna text 1 och ser inledningsfilmen i den här artikeln samt film 1.

  Träff 1a: 1 timme och 30 minuter

  Under träff 1a genomförs två workshops som riktas in på att förstå vad ett begrepp innebär. Syftet är att deltagarna ska få en fördjupad förståelse för de professionella begreppens betydelse i yrkesutövningen.

  I verksamheten 1: Observation

  Därefter genomförs en observation i den egna verksamheten, inriktad på personalens begreppsanvändning i undervisningen.

  Träff 1b: 45 minuter

  I nästa träff utforskar deltagarna genom observationerna hur de själva använde begrepp i verksamheten med barnen samt vilka begrepp de använde. Syftet är att synliggöra begreppens betydelse i den egna undervisningen med barnen.

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 7

  Förskolans professionella begrepp – handledning

  Område 2: Lärande Individuellt 2: Textläsning

  Före nästa träff läser deltagarna text 2 och ser filmen.

  Träff 2a: 1 timme och 30 minuter

  I de två workshops som görs under träff 2a utforskas begrepp som rör lärande och hur lärande sker. Här utreds också förhållandet mellan lärande och undervisning. Syftet är att fördjupa deltagarnas begreppsförståelse för lärande och undervisning.

  I verksamheten 2: Observation

  Därefter genomförs en observation i den egna verksamheten med fokus på hur undervisningen leder till lärande utifrån de begrepp om lärande som utforskats.

  Träff 2b: 45 minuter

  Vid träff 2b analyseras utfallet av observationerna gemensamt. Syftet är att få syn på hur den egna praktiken kan analyseras med hjälp av de olika begrepp som har behandlats.

  Område 3: Didaktik Individuellt 3: Textläsning

  Före nästa träff läser deltagarna text 3 och ser filmen.

  Träff 3a: 1 timme och 30 minuter

  I de två workshops som träff 3a innehåller utforskar deltagarna sina egna praxisteorier och hur de kan påverka sättet att undervisa. Begrepp som rör didaktik och planering behandlas. Syftet är att deltagarna ska fördjupa kopplingen mellan de teoretiska idéerna och praktiken samt fördjupa sin förståelse för vad god undervisning innebär.

  I verksamheten 3: Välj eller skriv en pedagogisk planering

  Inför nästa träff väljer eller skriver varje deltagare en pedagogisk planering som ska presentera för återkoppling vid träff 3b.

  Träff 3b: 45 minuter

  I träff 3b ger deltagarna återkoppling på varandras pedagogiska planeringar. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur en pedagogisk planering bör

 • www.forskoleforum.se © Författaren och Studentlitteratur 8

  Förskolans professionella begrepp – handledning

  konstrueras för att leda till lärande och hur begreppen kan användas för att analysera innehållet.

  Område 4: Omsorg och relationer Individuellt 4: Textläsning

  Före nästa träff läser deltagarna text 4 och ser filmen.

  Träff 4a: 1 tim