Fri tid? Fritid for funksjonshemmede

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjonshefte om fritid for funksjonshemmede. Utgitt av Frambu

Text of Fri tid? Fritid for funksjonshemmede

 • 00

  FRI TI D ?FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID

  Senter for sjeldne sykdommer og syndro m e rS M G R U P P E S E N T E R ET RIKSHOSPITA L E T

  FRI TI D ?

  Senter for sjeldne sykdommer og syn-d ro m e r, SSSS, er en avdeling p Riks-hospitalet.

  S e n t e ret ble etablert som et modellfor-sk i 1994 for bedre tilbudet til menne-sker med sjeldne tilstander. Fra 1998 bles e n t e ret permanent og en del avRikshospitalets totale tilbud.

  S m g ru p p e s e n t e ret innhenter, bear-beider og gjr kunnskap tilgjengelig forb ru k e re og fagfolk i forhold til 16 sjeldned i a g n o s e r.

  Det utarbeides skriftlig informasjon somd i s t r i b u e res gratis, og videoer som kanleies eller kjpes. Kurs og seminare ra rr a n g e res, og senterets fagkonsulenterreiser til bru k e rens hjemkommune ogi n f o rm e rer bruker (pasient), prre n d eog lokalt hjelpeapparat dire k t e .

  Senter for sjeldne sykdommer og syndro m e r Forskningsveien 2B, 0027 Oslo Telefon 23 07 53 40 Telefaks 23 07 53 50 s m a g ru p p e s e n t e ret@rikshospitalet.no Hjemmeside: www.rikshospitalet.no/

  s m a g ru p p e s e n t e re t

  Senter for sjeldne syk-dommer og syndromer

  F r a m b u senter for sjeldnef u n k s j o n s h e m n i n g e r

  Frambu er et landsdekkende kompet-ansesenter for et utvalg sjeldne funk-s j o n s h e m n i n g e r.

  S e n t e ret ble etablert i 1955 og er endel av tilbudet til sjeldne og lite kjenteg rupper i Norge. Frambu er et supplementtil det ord i n re hjelpeapparatet. Sentralti virksomheten str bru k e rm e d v i r k n i n g ,t v e rrfaglighet og fokus p hele livslps-p e r s p e k t i v e t .

  Frambu samler, utvikler og sprer kunn-skap om de sjeldne diagnosene senter-et har spesialkompetanse p. Sentere ta rr a n g e rer blant annet kurs for bru k e re ,p r rende og fagpersoner og helseleirefor barn og unge med sjeldne tilstand-e r. I tillegg satser vi p kompetanseut-veksling med hjelpeapparatet, inform a-sjonstjenester og FoU-virksomhet.

  Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud Telefon 64 85 60 00 Telefaks 64 85 60 99 E-post: info@frambu.no Hjemmeside: www. f r a m b u . n o

 • RAMMER OG BEGREPINTEGRERING E R ET ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7D E LTAKELSE UT FRA EGET NSKE. . . . . . . . . .7U N G D O M S T I D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9D E LTAKELSE, P HVILKEN MTE?. . . . . . . . .1 0H VA ER SPESIELT MED FRITIDA?. . . . . . . . . .1 2NETTVERK OG SELV S T E N D I G H E T . . . . . . . . . .1 3

  K O M M U N E N EORGANISERING AV FRITIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4INFORMASJON, RDGIVING, O P P L R I N G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5

  FYLKESKOMMUNER OG INTERKOMMUNALET I LTA K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8

  FRIVILLIG SEKTORKJENNETEGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9SAMARBEID MELLOM OFFENTLIG OG FRIVILLIGE SEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0FRIVILLIGE ORGANISA SJONER. . . . . . . . . . . . . .2 0F R I V I L L I G H E T S S E N T R A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1LIKEMANNSARBEID OG S E LV H J E L P S G R U P P E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1

  PERSONLIGE STTTETILTA KAV L A S T N I N G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3S T T T E K O N TA K T E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3F R I T I D S K O N TAKTER, F R I T I D S A S S I S T E N T E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4L E D S A G E RT J E N E S T E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5TING TENKE P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5

  FORUTSETNINGER FORD E LTA K E L S EFYSISK TILRETTELEGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6KONOMISK TILRETTELEGGING. . . . . . . . . . . .2 6PEDAGOGISK TILRETTELEGGING . . . . . . . . . .2 6UNGDOMMENS BIDRA G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8ORGANISASJONENES BIDRAG . . . . . . . . . . . . . .2 8FORELDRENES BIDRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8A N S ATTES BIDRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 9

  TYPER TILTA KF R I T I D S K L U B B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0B I B L I O T E K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0I D R E T T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0S P E I D E R E N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2M U S I K K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2

  I N N H O L D :

 • 4 5

  Smgru p p e s e n t e ret - Senter for sjeldne sykdommer og syndro m e r, Rikshospitalet, Oslo, 1998. F o rfatter: Ellen Lhr. Formgivning og illustrasjoner: Salikat Design & illustrasjon. Trykk: Gan Grafisk as Oslo 1998, ISBN-82-91965-00-5, Opplag 3 000.

  F O R O R DDette heftet er utgitt av Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer pRikshospitalet og Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger og er et ledd isentrenes satsing p ungdom. Heftet er en oppdatert og utvidet versjon av et heftesom ble gitt ut i 1998.

  Heftet er hovedsakelig ment for offentlig ansatte som jobber med ungdom og fordere som jobber i frivillige organisasjoner.

  Vi vil takke alle som har bidratt med innspill og konstruktive kommentarer. Det harvrt nyttig i utviklingen og oppdateringen av innholdet.

  Turid Bettum Britta NilssonSenter for sjeldne Frambu, senter forsykdommer og syndromer sjeldne funksjonshemninger

  I N N L E D N I N GUngdom er en svrt uensartet gruppe. Funksjonshemming er et upresist begrep.Nr vi skriver et generelt hefte om ungdom med funksjonshemminger favner vialts veldig vidt. Vi har heller ikke tenkt p en spesiell kategori ungdom eller pnoen srlige tilstander. Vi har tatt utgangspunkt i at det er en del likheter mellomungdom og at det ha en funksjonhemming kan medfre noen sett med utfordr-inger og behov som kan vre felles, nrmest uavhengig av tilstanden.

  Vi hper at leseren kan bruke teksten som et springbrett til tenke videre og merkonkret i forhold til egne brukere, bde p gruppe- og individniv.

  Oslo, oktober 2004

  Ellen Lhrf o r f a t t e r

  Frambu har gitt ut et smskrift om funksjonshemninger og fritid. Dette kan leses og lastes ned p www.frambu.no eller bestilles hos Frambu (se adresse bak p heftet).

 • FRI TID?FUNKSJONSHEMMET

  UNGDOM OG FRITID

  6 7

  I n t e g rering er et mlIntegreringstanken ligger til grunn forpolitiske prioriteringer nr det gjelder tiltakfor personer med funksjonshemminger. Detskal vre samme rett og mulighet til del-takelse og medvirkning for alle, og man skalselv kunne velge hva man vil delta p.Departementene legger politiske fringer ogstimulerer til lokal handling med sttteordn-inger og gode modeller.

  delta p en aktivitet kan ha positiv virk-ning p mange mter; sosialt sett fr mangruppetilhrighet og fellesskapsflelse, fys-isk sett fr man bevegelseserfaring, psykiskstyrkes selvflelsen og identiteten og kon-sentrasjon og kreativitet oppves. ha enaktiv fritid betyr deltakelse p ulike arenaer, i bde organisert og uorganisert virksomhet.P fritidsarenaen gjelder ogs mlet omintegrering/inkludering. Et samfunn somlegger til rette for bred deltakelse vil dess-uten vre en god garanti for alle borgere.

  Deltagelse ut fra eget nske vre funksjonshemmet er upraktisk ogtar tid. Er du blind trenger du mye tid for finne noe som er falt ned p gulvet. Er dubevegelseshemmet tar det lang tid kle pseg. Mange funksjonshemmete har ogsperioder da de ikke kan delta i det sosialelivet, enten fordi de m trene, ha behandlingeller fordi de er syke. Mangel p flgeper-soner eller tilrettelegging kan ogs forhindredeltakelse. Det viser seg at ungdom medstore bevegelseshemminger deltar mindrep organiserte fritidstilbud enn andre unge.Funksjonsfriske bruker kultur- og fritidstiltaki langt strre grad enn funksjonshemmete.Unntaket er fritidsklubber som er mer sam-vrsorientert, mens andre typer tilbud ermer aktivitetsorientert. (Grue 1991)

  Unge med funksjonshemminger er frst ogfremst unge. P enkelte omrder vil defungere drligere enn annen ungdom, mensde p andre omrder vil vre helt p hyd-en. Det kan vre vanskelig vre med sykle, men man kan delta som fullt medlemp Internett, i band, i rollespill eller p riding.

  TILBUD TILPASSES DEN ENKELT EBehovet for ulike fritidsaktiviteter blant ungemed funksjonshemminger er like stort somblant andre ungdommer. Dersom alle skalkunne delta p fritidsarenaen, vil det vrendvendig med kt tilgjengelighet og til-rettelegging av innholdet. Behovene vil vari-ere ut fra type og grad av funksjonshemm-ing hos brukerne. Det kan vre ungdommed fysiske, psykiske og sosiale funksjons-h e m m i n g e r, med skjulte og synlige tilstand-e r, med lette og tunge problemer. Det erndvendig at tilrettelegging gjres ut fraindividuelle hensyn og i dialog med bruk-erne. De som eier problemet har sannsyn-ligvis ogs god innsikt i hva slags tilrette-legging det er behov for.

  Alle skal kunne ha mulighet til deltakelseog aktivitet, til velge mestring og vekst,selvflelse og respekt, til velge at en vilutnytte egne muligheter og bryte noen barri-e r e r. Alle skal ha mulighet til vre en vinn-er og de som str rundt m bidra til at detskal kunne skje.

  Unge med funksjonshemminger skal selv-sagt ogs kunne velge om de i det hele tattvil drive en fritidsaktivitet og hvilken aktivitetde vil drive. Miljet rundt barn og unge medfunksjonshemminger kan lett legge for storvekt p aktiviteter som kan gi b