Click here to load reader

[Free Scores.com] Mendelssohn Bartholdy Felix Elijah Thanks God Laveth the Thirsty Land 7471

  • View
    36

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mendelssohn Bartholdy Felix Elijah Thanks God Laveth the Thirsty Land

Text of [Free Scores.com] Mendelssohn Bartholdy Felix Elijah Thanks God Laveth the Thirsty Land 7471

Elijah, 15. "Thanks Be to God" Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)Thanks be toa fff 34Sopranon n n nAllegro Moderato ma con fuocon n n n n n n n n n nfjktz kttThanks be toa fff 34Alton n n n n n n n n n n n n n nfjksz kssThanks be toa fff 34Tenorn n n n n n n n n n n n n n nfjktz kttmore! Thanks be to God! He lav eth - the thirs ty - land. Thanks be tob fff 34Bassjnfjktz kttjkz k k ktz ktt ktz kttjzfjktz ktta fff 34fPianokzkzkz kkk kzkzkz kkk kzkzkz kkk jjjkkkjjjkkkk kkkkkkkzkzkz kkk kzkzkz kkk kzkzkz kkksfzjjjkzkzkzskkkssb fff 34 jzjzjzjzjzjzjzjzjzjzjj kk z kb fff 34God! He lav eth - the thirs ty - land, the thirs ty - land, Thanks be to7a fff jkz k k ksz kss ksz kss j kkz k k k kjjktz kttGod! He lav eth - the thirs ty - land, the thirs ty - land. Thanks be toa fff jk k ksz kss ksz kss j k kz k k e ke kjjksz kssGod! He lav eth - the thirs ty - land, the thirs ty - land, Thanks be toa fff kf kkk ktz ktt ksz kss j k kk kjzkkz ktGod! He lav eth - the thirs ty - land, the thirs ty - land. Thanks be tob fff jkk ktz ktt ktz kttjkj kjk kf kz kta fff kkkkzkzkz kkk kzkzkz kkk j kz kjjjjkkkkkzkzkz kk kk e kk e kkjjjjjjkzkzkkb fff k kkkk kz k k zkz kkkkkkkkjjkkjj kzkzkkjzkf kz ksb fff2God! He lav eth - the thirs ty - land, Thanks be to God! Thanks be to13a fff jk k ktz ktt ktz kttj n n kksz kss jn nk ksz kssGod! He lav eth - the thirs ty - land, Thanks be to God! Thanks be toa fff kk kk ksz kss ksz kss jn n k ksz kss jn nkksz kssGod! He lav eth - the thirs ty - land, Thanks be to God, Thanks be toa fff kk kk ktz ktt ktz kttkkn n k ktz kttjn n kksz kssGod! He lav eth - the thirs ty - land, Thanks be to God! Thanks be to God, be tob fff kk k k ktz ktt ktz kss kffkktz ktt jn nsfzkktz ktt kkka fff kkjk kkkk kzkz kk kzkz kk kksfzkkkzkz kk kksfzkkkkkzkzkzkz kkkkkksfzkkkkzkzkz kk kkksfzkkkkzkzkz kkkb fff jzjzk kkkzkz kk kkkkkzkzkk kk kkkzkz kk kkkkkkb fffGod! The wa ters - ga ther, - they19a fff jzn n n n noffktktzktt kktktGod! The wa ters - ga ther, - theya fff jzn n n n noffktktzktt k ktktGod! The wa ters - ga ther, - theya fff jzn n n n noffktktzktt kktktGod! The wa ters - ga ther, - theyb fff jzn n n n noffksktzktt k ktkta fff kkkffk kz kk k k k k k k k k k k ksfzk k k k k k k k k k k ksfzk k k k k k k k k k k kb fff k kkkzkzkk kk k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kb fff3rush a long! - they are lift ing - their23a fff ktzktt jn n n n n ktktkkkrush a long! - they are lift ing - theira fff ktzktt j n n n n nks ksf kkkrush a long! - they are lift ing - theira fff ktzktt jn n n n n ktktkkkrush a long! - they are lift ing - theirb fff ktzktt jn n n n nktkte kkka fffsfzk k k k k k k k k k k ksfzkkk k k k k k k ksfzkkkk k k k k k k ksfzkk k k k k k k kkf kk kf kk kf kkb fffk k k k k k k k k k k k jjkkkkkkkkjjjje ke k e ke k e ke kb fffvoi ces! - The wa ters - ga ther, - they rush a long! -27a fff kzk koks ktzktt k ktksktzktt jvoi ces! - Thea fff k kn n n n n noksvoi ces! - The wa ters - ga ther, - theya fff k k n n noks ktzktt k ktksvoi ces! - The wa ters - ga ther, - theyb fff kkn n noktktzktt k ktkta fffsfzk k k k k k k k k k k ksfzk k k k k k k k k k k ksfzk k k k k k k k k k k kb fff k k k k k k k k ksok k k k k k k k ksok k k k k k k k ksob fff4they rush a long! - The wa ters - ga ther, - they30a fff n noksktzktt kzktktzktt k ktktwa ters - ga ther, - they rush a long, - they rush a-a fff ktzktt k ktksktzktt kzktkkktksrush a long! - The wa ters - ga ther, - they rush a long, - theya fff ktzktt kzks ktzktt k ktktktzktt kzktrush a long! - The wa ters - ga ther, - theyb fff ktzktt kzktf j kkkkka fff k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kb fff k k k k k k k k ksok k k k k k k k k k k k kkkkkzkzkkb fffrush a long! - see, they rush a long! -33a fff ktz ktt j k kkkszkss k nlong! - The wa ters - ga ther, - they rush a long! -a fff jkkszkss kkszksskszkss knrush a long! - Thanks be toa fff ktz ktt k n n n njktzkttrush a long! - Theb fff jkjzn no kta fff kzkz kk kkkkkkkkkk k k k kk k k k k k k kkk k k k k k k k k k k kb fff kzkzkk kk kkkjjjkkkkkzkzkzkk kk kb fff5Thanks be to God! The36a fff n n njktzkttjoksThe wa ters - ga ther, - they rush a long, - theya fff n nokskszkss k ks kskszkss kzksGod! He lav eth - the thirs ty - land,a fff j kzk e k ktzktt ktzkttjnwa ters - ga ther, - they rush a long! - Thanks be tob fff ktzktt k ktktktzktt jjktzktta fff k k k k k k k k k k k kkk k e k e k k k e k k k k k k kkk k k k k k k k k k k kb fff kzkzkzkk jjje k k k k ksokjjkzkzkkb fffwa ters - ga ther, - they rush a long! - The wa ters - ga ther, - they39a fff ktzktt k ktksktzktt k oksktzktt k ktktrush a long! - Thanks be to God! Hea fff kszkss jj kszkss jkThe wa ters - ga ther, - they rush a long, - theya fff n noks ktzktt k ktksktzktt koksGod! He lav eth - the thirs ty - land,b fff j kzk k ktzktt ktzkttjna fff k k k k k k k k k k k k kkk k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kb fff jjkzkzkkkkkzkzkk kzkzkkjjkzkzkkb fff6rush a long! - He lav eth - the thirs ty -42a fff jkzkj kk ktzktt ktzkttlav eth - the land, Thanks be toa fff kke kjzjksze kssrush a long! - The wa ters - ga ther, - theya fff kkkkkkk ktzktt ktktThanks be to God, be tob fff e kkkkkkjktze ktta fff kj k k k k e k k k kk k k k kj k k e k k k k k kk k k k k k e k k k e k k k k k k e kb fff e ke kkkkkkkkkkkkkk e k k k k k k k e k kb fffland, The wa ters - ga ther, - they45a fff d j d k d ktzd ktt d k d ktd ktGod! Thanks be toa fffjzje kszkssrush a long, - Thanks be toa fffk ktzkttnjktze kttGod! Thanks! Theb fffjze jokta fffk d k e k k k e k k kk k k kk d k e k kk k k k e k k k e kb fffkkd k e k k k k kk k k e ke ke kd k e kk k k k k k k kb fff7rush a long! - Thanks be to God!47a fff ktzkttjf jktzktt jzGod! The wa ters - ga ther, - they rush a-a fff j ks kskszkss k ks kskkzktGod! Thanks be to God! Thanks toa fff jzjktzf ktt jktzkttwa ters - ga ther, - they rush a long! - Thanks be tob fff e ktzkttk ktkte ktzktt knjktze ktta fff k e k k k e k k k e k k k k k f k k e k k k k k k k k k ksfzk k k k k k k k k k k kb fff e ke k k kk e k k k k k k k e kk k e k k kzkk kzkzkk jjjjkzkze ke kb fffHe lav eth - the thirs ty -50a fff kkkkkkkkzktlong! - He lav eth - the thirs ty -a fff j k ke kk je kGod! He lav eth - the thirs ty -a fff kkkkkkj kGod! He lav eth - the thirs ty -b fff jke k f kkjka fff k k k k kk k k k k k k kk k e k k k k k k k k k k k k k k k k k k e k k k kb fff kk kkkkkke kkkf kkkkkkkkkb fff8land, The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - is53a fff joks ktz ktt k ktkte jokte kk kland, The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isa fff joksksz kss k ks ksjoksk k kland, The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isa fff joktktz ktt k ktktjoktk k kland, The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isb fff joksktz ktt k ktktf joktk k ka fff k k k kffk k k e k k k k k ks on nf k e k k k k k k k k k k kks o n nb fff kk k k k k k k e k k k k k kks on nf k e k k k k k k k k k k kkks o n nb fffmigh ty; - The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - is57a fff ke ko ktktz ktt k ktkte jo ktk k e kmigh ty; - The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isa fff e k ko ksksz kss k ks ks j okskkkmigh ty; - The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isa fff kko kte ktz ktt k ktktjoe kte kkkmigh ty; - The stor my - bil lows - are high! Their fu ry - isb fff k ko ktktz ktt k ktktjoksk kka fffffke kkkkkke kkkke kkn n nffk e k k k e k k k e k k k k kks o nnb fffkk kkkk kkkkn n nk e k k k e k k k e k k k k kkks o nnb fff9migh ty; - migh ty - their fu ry: -61a fff kknk k ke k k n n n nn n n n n nmigh ty; - migh ty - their fu ry: -a fff ke knkk e kk k n n n nn n n n n nmigh ty; - migh ty - their fu ry: - But thea fff e kkne kk f kk e k n n n nn n n nff kz ktmigh ty; - migh ty - their fu ry: - But the Lordb fff kknk k k k k n n n nnfkz ktjza fffffk e k k k e k k k e k k k k kks o n nffke kkk e kkke k kke kkke kkk e kkke knnsfzffkz ks njzsfzf kz ksb fff k e k k k e k k k e k k k k kkks o n nkk kk kkkk kk nn n n n n nb fffBut the Lord is a bove - them and Al migh - ty. -67a fff n n n nfd kz ktf j ktzktt f jk k k f kjzjnBut the Lord is a bove - them and Al migh - ty. -a fff nfkz ks jzk kzks jk k f k k f jkf jzLord is a bove - them and Al migh - ty. -a fff f jzjzk kzktjf k k kkjzjnis a bove - them and Al migh - ty. - Thanks be tob fff jzk j k f jj k k k k j kf jktz ktta fffkf ksfzjjkz ks kkksfzjf jjf kz kskkkf kffkzf k zkzkzkf kkktf kkk kf kk kkf kf kkk kkkkkk f jkkkf k f kkk kf kkb fff n n n nn n nf kzf kzf kf kskk kk kkkk kkkkjzjzjzjzf jzb fff10Thanks be to God! He lav eth - the thirs ty - land,! The stor my - bil lows - are74a fff f jktz kttj kz f kk ksz kss ksz f kssjo ksksz kss kks ksThanks, thanks be to God! The stor my - bil lows - area fff jn nn nf jktzkttjo ksksz kss kks ksThanks be to God, to God! The stor my - bil lows - area fff n n nf jktzkttj kz f kjo f ktf ktz kttkktktGod! He lav eth - the thirs ty - land,! The stor my - bil lows - areb fff j kz f kkktz ktt ktz f kttjn n n o f ktf ktz kttkktkta fff f jf jkzkz f kkk j f kkzkzkf kkf j kz k kzkz f kkff nf jzjzjzn kzkjkzkzkz f kkk f kkk f kkkb fff f jzjj kz f k f jzj kz f k f jzk kz k kz f kf jzf jzkzkzf kf k f kf k f kf kb fffhigh! Their fu ry - is migh ty; -79a fff f jo ktf k kkf kf k n n n n n n nhigh! Their fu ry - is migh ty; -a fff f jo ksk kk k k n n n n n n nhigh! Their fu ry - is migh ty; - But thea fff f jo f ktf k kk f k k n n n n nfe kz kthigh! Their fu ry - is migh ty; - But the Lordb fff f jo f ktf k kk f k kn nff kz ktf k e ja fff f jjf jzf kzkzkzf kkkf kzf kzkzkz kkf k kkf k kkf kf jjf kf k f kzkzf kf kksfzf kf kkd jd jkkd je jd jjb fff f jzf jjf jkzkzf kzkh kkzf kzkzf kk f kk f kk f jf jjf jkzkzkzf kzf kkh kf kf kke jd jkkd jd jb fff11But the Lord is a bove - them and Al migh - -84a fff n n n nfkz ktj ktzkttje k k d kke jzBut the Lord is a bove - them and Al migh - -a fff nfd kz d ks d jzk e kze ks e jd k k k k jd kLord is a bove - them and Al migh - -a fff jzjzk e kzktd jk k e kd ke jzis a bove - them and Al migh - -b fff jzk e j k je j e k k e k k e jza fffkkkk e jd jjd jkkkkjd je jjkkkkffe kzk ze kze kze kke ke ktkd ke k e kkk d ke kkkd ke k e kkd kd ke kk jd kb fffkkd jd jkkjjkk kzkzzkkse ke k kk kke ke k kkkke jze jzb fffty. - But the Lord, but the Lord is a-90a fffe k kz ks jzk n n n n n nn n nfkz ktj ktzkttty. - But the Lord, But the Lord is a-a fffk kz ks jzk n n n n n nfkz ks jzk kzksty. - But the Lord, But the Lord is a-a fff d k kz ktjzk n n nfkz ktjzjzk kzktty. - But the Lord is a-b fffk n n n n n nfkz ktkf j jzk j k ja fffd jze jzjzkkk f kzkzkzf kzf kkkf kskd ke kd je jjkkksfzjjjf jkkkksfzjjjf jjkkkkksfzjjjjkkkkffkzk zkzkzkkkktb fffjzk kzkzkksjzkjjkk jjkk f jf jkk f kzf kzf kf ksb fff12bove - them and Al migh - ty. - Thanks be to God! He97a fff jk k k k jksfzjktzkttj kzkbove - them and Al migh - ty. -a fff jk k k k jzjn n n nbove - them and Al migh - ty. - Thanks be toa fff jk k k kjzjnjktzkttbove - them and Al migh - ty. -b fff j k k kk jzjn n n na fff kkk kkk kkkkkk kkk kkk jkfkk k k k k k k k k k k kjk k k k k k k k k k k kb fff kk kk kkkk kk kkjzjzkk jkkkjzkkkkkzkb ffflav eth - the thirs ty - land, Thanks be to102a fff k kszkss kszkss j njktzkttThanks be to God! He lav eth - the thirs ty -a fff jkszkss kkkkktzktt kszkssGod! He lav eth - the thirs ty - land, Hea fff j kzkk kszkss kszkss jkThanks! Thanks be tob fff jzjnjkszkssa fff k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kk k k k kk k k k kk k k kb fff kks o kkkkkkkkto kkkkkjjjjkzkzkkb fff13God! He laves the thirs ty - land, Thanks105a fff jkktzktt k k kkkland, He lav eth - the land.a fff j k kk k jzlav eth, - lav eth - the land, Thanks be toa fff j k kktzkttkjktzkttGod! He laves the land,b fff jkj e kjza fff k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k kk k k k k k k k k k k kb fff jjkkkkkzkzkzkzkkkk kkke kkkjjkzkb fffbe to God, thanks! He108a fff kzk f k k f kjjkThanks be to God, thanks! Hea fff je kszkssjk j kGod! Thanks be to God! Hea fff jzjkszkss kkkThanks be to God! He lav eth, - Heb fff jktzktte j kkkka fff p k k k f k k k k e kzkt k k kkttkf k k k k k k e k k k k k kk k k k k k k k k k k kb fff jjkzkzkke je je ke kkkkkkkb fff14lav eth - the thirs ty - land,111a fff kkkkkkjzlav eth - the land, the thirs ty -a fff kkkkkkj d klav eth - the land, He lav eth - thea fff kkkkkkkkklav eth - the thirs ty - land,b fff kkkkkke jza fff k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k e k d kb fff kkkkkkkkkkkkkkkkkke jjjkd kb fffThanks be to God, to God!114a fff jktzkttj kzkjzland, Thanks be to God!a fff jnjkszkssjzland. Thanks be toa fff j n n n njktzkttThanks, thanks,b fff jzjzjza fff jjjkzkjjkzkkk k k k k k k k k k k kb fff k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kb fff15Thanks be to God, to God!117a fff jkszkssjkzkjzThanks be to God! Thanks toa fff jkszkss e jzjkzkGod, thanks be to God,a fff jzf jktzkttjzb fff jzjzjza fff k k k k k k k k k k k kk k e k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k k kb fff k k k k k k k k k k k kk k k e k k k k k k k k kkk k k k k k k k k kb fffThanks be to God, thanks! The120a fff jktzkttjzjoktGod! Thanks be to God! Thea fff jzj kszkss joktthanks be to God, to God! Thea fff e jktzkttj kjoktthanks be to God! Theb fff jzf j ktzkttjokta fff k e k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k f k k kffkk k k k k k k k k k k kb fff ke kk k k k k k k kf k k k k ktokkkk k k k k k k k k k k kb fff16wa ters - ga ther, - they rush a long! - The wa ters - ga ther, - they123a fff ktzkttk ktktktzktt koktktzkttk ktktwa ters - ga ther, - they rush a long! - The wa ters - ga ther, - theya fff e kszkssk ks ksktzktt kokte kszkssk ks kswa ters - ga ther, - they rush a long! - The wa ters - ga ther, - theya fff ktzkttk ktktktzktt koktktzkttk ktktwa ters - ga ther, - they rush a long! - The wa ters - ga ther, - theyb fff d ktzkttk ktktktzktt koktd ktzkttk ktkta fff e kzkzkzke kkkke kkk n kk k k k k k k k k k k k e kzkzkz ke kkk ke kkk nb fffd kzd kzd kd k d kd k nkk k k k k k k k k k k kd kzd kzd kd k d kd k nb fffrush a long, - they rush a long, - they126a fff ktzktt koktktzktt koktrush a long, - they rush a long, - theya fff ktzktt koktktzktt koktrush a long, - they rush a long. - theya fff ktzktt koktktzktt koktrush a long, - they rush a long. - theyb fff ktzktt koktktzktt kokta fffffkkkk k k k k k k k kk k k k k k k k kkk k k k k k k k b fffjjjjkzkzkzkzkkkkjjjjkzkzkzkzkkkk b fff17rush a long! -128a fff ktzktt kn n n nrush a long! -a fff ktzktt k n n n nrush a long! -a fff ktzktt kn n n nrush a long! -b fff ktzktt kn n n na fff kkk k k k k k k k k k k k k k k kff k k k k k k k k b fffjzjzjzjzkkkkn nb fffThanks be to God! He lav eth - the thirs ty -130a fff n n nffjktz kttjkk kszkss ksz kssThanks be to God! He lav eth - the thirs ty -a fff n n nff jktz kttjkk kszkss ksz kssThanks be to God! He lav eth - the thirs ty -a fff n n nffjktz kttjkk kszkss ksz kssThanks be to God! He lav eth - the thirs ty -b fff n n nff jktz kttjkk ktzkttktz ktta fff k k k k k k k k k k k k ffjje jjkzkzkzkz kkk kkj kk kkf k

jjk kz k kf kkz k

b fff n n njjkzkz e ke kkk kk kkjjkkf kkb fff18land, Thanks be to God! He lav eth - the thirs ty - land,134a fff jzjktz kttjk k k kjzjzyjzland, Thanks, He lav eth - the thirs ty - land!a fff jzk j jk k k k jzjzyjzland: thanks be to God, he lav eth - the thirs ty - land!a fff jf kk j jkk k kjzjzyjzland: thanks be to God, he lav eth - the thirs ty - land!b fff kk ke k k kjf kk k kjzjzyjza fff kkjz je k k kkj

kk

kkkz k

jjjkkk kkkk kk kkkk jzjzjz j zjzjzjz yjzjzjzb fff jjf jjkkkke ke k kkkkjjf kf kkk kk kkjzjzjzjzyjzb fff