70
t'a\ l'itt Magija tlantide SAUTHENEROM I \.\

Frank G. Ripel - Magika Atlantide

Embed Size (px)

DESCRIPTION

'Magija Atlantide' je prvi deo 'Sabeanske Trilogije'. Autor nadopunjuje radove Alistera Kroulija, Keneta Granta, Karlosa Kastanede...Tu je i Soterenom, tekst koji je po Ripelovoj tvrdnji izvor za cuveni Lavcraftov Nekronomikon.

Citation preview

t ' a \

l ' i t t

Magijatlantide

SAUTHENEROM

I\.\

LaMagia di Nlantide

Hermes Edizinni 1985, Roma

Frank G. Rlpel

Magija Atlantide

SAUTHENSf,OMVir Necrononnico*ta

Biblioteka ORIONBeograd,1989

blbllofelrrnrytrtgltl:twltz4ltt koricct:

ll, llcreta & lr' Aurnllot,tl

Marko Markovirt' l 'Ylrlt: Hl l( )l ' - l loograd

M. l )orol , t r

ot i loN

l'otcr Amalietti

lJotas Kenda

Iliblioteka ORION

Oslobodeno poreza na promet po miBljenju Republidkog komiteta za

kulturu, broj 4210-207 87,6. 4' 1987.

i ' .

Predgovor

Ovaj Rad se deli na dva d.ela. U promje Tekst Sotenspm (Sauthcnerorn)ciji se izvor gubi u Tami Vrem,ena, a u drugom je opse2na rasprava odre'dene ezoteritke snoui koja je u vezi sa Inicijotitkim Redom Ordo RozeMistihe (Ordo Rosae Misticae - Red Mistitke RuZe) i odrwsi se na stru-ju Ohultnog Znanja starog 4 000 godinn sa zaur{etha Zvezdano-Lunar'nih i poEetka Lilnarnih Kultoua.Ouaj .Red Zeli da bude preobra\enje Ord,o Tempti Orientisa @ed Isto(nogHrama) h,oje je nagouestio Elister Krouli (Neister Crowley) u suom Ma-gi(nom Dneunihu hada je govorio o rekonstrukciji O.T.O. (Ordo TempliOrientis).Za Sotenerom (Knjiga Zakona Smrti) magv tvrditi da je u pitanju izvorPravog Nehronornilzona (Knjiga Mrtuih Imern) odnnsno Tehst iz koj eg j eh asnij e i za\ ao N ehronomihon,Nasloui prue dve glave Sotenerornaprevedeni su rn srpshohruatski, a os-tali su sqtuuani u izuornorn obliku i zato dajern njihau preuod:

I. Glava DrevniII. .Glava Nepoznanica Kadath

III. Glava Vatrena ZuezdalV. Glava' . BeznaslovaV. Glava lgraZmije

VL Glava Beshonalni SuemirVII. Glava ApsolutnaTama

VIII. Glava Potpunn llurninacije' IX. Glava Vetar IstokqX. Glava BoZjaMo(

. XI. Glava Oho ZmijeXII. Glava Cma SuetlastXIII. Glava Bez naslova

I

Za sqda mi o Soteneromu iije dozuoljenn otkriti ui{e i zato MtBterij nje-gouog izuoro sahriuarn u ove re6; "I u Sutnrahu Bogova Znaije se nijeizgubilo nego je bilo pred pogle&im rwposvecenng Swtln sahritp. Bogouisu se pouuhli u ponarne dubine Beskmjne Praznitte"..' Na taj kinki mw-tguljam suoj pourqtah uVrcmcnu do Iskonskog Suetl,a" posledrlieg izmza(ouehovog pastojanja.

Prvi deo

SAUTHENEROM

F L.Drevni

Drevni Su, Drevni Su Bili, Drevni Ce da Budu' Od Zore Vremena u Pra-

oocetnorne Kaosu u svakom sredistu Beskonadnosti zvane Naksir

tNur.y"l Bogovi Su Bili i Nisu-Bili; Oni su plivali bezoblidnim Vodama

Tmine u Naksirinoj Praznodi.

Bogovi subili Slepi. Svetlo je bilo Ne-Svetlo. Zivot je bio Ne-Zivot. Sveje Postojalo i Nije-Postojalo.

veliki Duboki veliki Zaslepljivac oblikajos nije bio uobliden jer-onie Bioposle Naksirinog NiSta. Kainije bio je zvan Joh-Sotot (YlS-Sothoth)'^Bezlidni

Demon'i<oji je G-ospodar Svih Oblika. pnje preokrenuta 13, Ok-renuti Trokut, Nemeza iiiotakoja Nije Ne - livot. Taj apsurdan prelaz

izmedu LivotaiNe- Zivota, Najgrozniji i Pogibeljan kojeg nece nikad ni'jedan dovek ili Bog moii da iskusi.

u Naksirinom sredistu stajalaje ujena Manifestacijau obliku onogPro-toplazmiikog Kaosa, one Kipu'Ce Energije; Manifestovani Otac koji je i

Sin, Projekcija Majke.

Njegovo irne je Azatot (Azathoth), Slepi Bog koji Eksplodira pgl Xraja iiz nlegove Smrti porode se Manifestovani Svetovi; i Planeti i Zvezde i

Suncai njihovi obitavaoci. Onje Taj koji sedi na dvostrukom Prestolu.On je Taj'koji svojom Materijom odeva Joh-Sotota.

Joh - sotot, Bezlidna Materija, Neprekidna Iluzija koje osirn Naksir nije-

dan dovek nece moci Nikada da pobedi.

On je naPragu i deo Praga. Njegove lice je gomila Dug\ih Kugli i OnekruZe jedna oko druge. I On nasmijan ubija, njegova savijanja su smrtnasvakome koji je dovoljno neoprez'an da dozvoli da ga prevari. On je Ko-

rupcija Oblika. Ljudi ie Ga Zvati mnogim imenima ali samo je jedno Pra-vo Ime kojeg On ima.

Iz Prapodetnog Kaosa Bogovi su preuzeli oblik, Njihov oblik je zlimazaa,a Cistima dist..Ja ti kaZem da ona Beelitna Energija zvana Sutot (Sut-

hoth) zaista ne moZe da razpolaZe sama sa Sobom. Onje rob Bogova- Nt 7

isto tako je istina da je i Gospodar samoga Sebe. IGko bi mogao da sluZiako On ne bi tako odludio?

U Svetu ljudi je Njegova Manifestacija hvot. On je jedna od Narikstui'ihManifestacija. .

Dakle Nariks je Naksirina Materialna Manifestacija IGd je Joh-Sototpreuzeo oblik Bogovi su u$li u Beskonadnost i Zavladali Svemiru. Bilo jeweme kada su Bogovi Ziveli zajedno pre nego 5to su Be odvojili i konad-no opet udruZili.

Prva Nariksina Manifestacija bio je Qtnsnik Njarlatotep (Nyarlathotep),Onaj kojeg ljudi sa strahom i uZasom pbmiyrju sa ihdnom Puzedi KaosPodetka i l(raja. On Ce da bude prisutan kod Potpunog Uni5tenja Svemi-ra kho Stri je poznato i On Ce kao i drugi Bogovi da se vrati lutanju Tmi-nama NoCi Vremena gdje Obitava Velika Drevric Naksir.

Od podetka Vremena su se.kao Objektivni Univerzum posle Njarlatote-pa Manifestovali Veliki Ktulu (Cthulhu) i Neizredivi Hastur.

Veliki Ktulu je preu2eo posedVelikog Medved4 a Silni Hastur obitavaoje u Vatrenoj Zvezdt koja je u Orionu. Sledili su drugi,. Sub Nigurat(Shub-.Nigburath), Svemirski Gosporlin koji je obitavao u ditavom Sve-miru i On je preuzeo pos'ed.Svih g[y61gnih Stvari.

To je weme kad Se je Iskonska Tama izlila iz Ni5ta i doblidila Beskonad-nost. Ali nije uvek bilo tako. Bogovi su postali Ljudi i ljudi su postali Bo-govi. I svaki od Bdgova spustio se na zemlje nastanjene ljudima,uspostavio Svoju Nadmod i pustio da su Ga OboZavali.

To je Vreme kad su Bogwi postali Ljudi i obitavali medu njima. Na onojs-trani najudaljenih uppriSta Vremena i Prostora Oni su osnovali Svoj.Grad. Usred hlatlne PustinJe zvane Keval (Kevaal) postavili su Svoju Go-ru Kadath visoku preko hiljhdu kilometra i tamo sagradili Svoj Grad zvanKabir (Khabeer), Tamo su obitavali Bogovi i od vremena na vreme su semanifestovali medu ljudima.

Sub - Nigurat je preuzeo oblik Crnog Jarca sa Tri Roga i Orlovim Krili-ma belim kao Sjaj najsijajnijeg Sunca

Ktulu je preuzeo oblik Sedmoglavog Zmaja kakve su bile i njegove Zvez-de. I svaka Zvezdaje prddstavljalajedan Narod, Sedam Naroda Besko-nadnog Prostorajer Sedam se promeni u Osam db bi postalo Jedno iponovo Sedam; I Ciklus se nastavlja.

Hastur se je manifestovao kao Orao sa Suqdanoq Glavom i Krunom iz-nad Sunca stiskajuCi u levoj Kandi Vatreni Mad.

Njarlatotep se je manifestovao u Covedjem obliku kao visoki muSkaracvatrene kose i sa dugim crvenim ogrtadem koji Gtije ovijao; nosioje ka-rakteristidku Krunu, Zlatni Krug sa Simbolom onoga Sto de se jednog da-na zvati Sunce, i sa ramena iznad njegove glave bile su savinute dve Aafirc

Z,mije. Niko nije mogao ds motri qiegovo plameno Li@, a da nije posveoslijepio.

I Azatot se je manifestovao kao dete od nekoliko meseci plave boje sa Fa-lusom u erekciji.

I Joh - Sototje preuzeo oblik bezbrojnih oblika ali najviieje volio onaj izDuginih kugli koji ge toplienjem promeni u amorftu Neman salovkamakoja je sa svojim jedinim Okom videla Sve - ouo dto je Bilo, ono 5to Jes-te i ono Sto de da Bude. I niSta drup joS,

To su bili Bogovi koji su doSli iz Nqidubljih Prostranstava. Onda su na-pustili Svoje bbitavaliSte jer je Njih_ovo Vreme skoro doSlo. Hastur se jeodvojio od Ktuluja, Njarlatotep od Sub-Nigurata, Azatot od Joh-Soto-ta.

To je bilo Vreme kad je ditav Svemir prestao Razdvqianje. Ktulu je bioprognan u Najdub[ie Bezdane a Hastur je odleteo u Najsjajnija izmeduNebesa. I On je Carevao sve dok se Vrata Bezdana nisu diroko otvorila idok Spavajuci nije sa svojim $ao.t1-t zaposeo Svemir.

Onda je do5lo do preokreta i wi pogovi obitavali su zajedno na jednomesamome Planetu, Tifonu (Mon). Odvojeni su bili samo Vatrenom Pre-gradom. I tamo su Ziveli poslednje -iljarde godina Cekajudi da se ispuniSudbina. I to se desilo.

Ra?ljuCena Nariks zbog Rata njenih Sinova je rrnirtila Svet gde su oniobitavali.

Lutajudi u Prostranstvu Oni su tada'potraZili skloni5te u najudaljenijimBezdanima Najdubljeg Sna Ali ni ovo nije pomoglo. Prona5avSi jih Na-riksje izrekla Stra5nu Presudu. Bili su prognani preko Bezdana i razdvo-jili se tako daje Jedan postao dva Oni sti prona3li skloni5te na nekojprimitivnoj zemlji.

Najpre su se naselili na Jugotu (Yugoth) a onda na Planetu zvanom Sar-hah. Na tome mlaclome Planetu squstanovili svoju Civilizaciju. Ali zbogKazne nisu viSe mogli da se rrate ka Zvezdama kojima su pripadqli.

Tako se je Sedam stanicaVelikeZvezde Sanir sruSilo na Ze-lju. Planetje bio beztena gomila primorilialne lave iZivotni uslovi bili su nemogu-di za bilokakva bida. Ali ne za Njih. I Oni nisu bili sami. Iskonski Bogovisu se vec spustili na Tifon"sa drugim Bogovima kao- Nodens, Iktonh, Da-gon, Mitra i drugi. Tako su shvatili niStavnost Njihovog Bratskog Rata.I Oni su tada u miru opet obnovili.

Miljarde godina Oni su liveli na gori koju su Sami sagradili i koju ce lju-di da zovu l\runadala. Na Vrhu te gore Oni su postavili Svoj Grad koje Celjudi da zovu Eldoraclo i u nekom drugom Simbolizmu Grad Piramida.

Pro5loje miljarde godinapre nego 5to su Oni osnovali druge Civilizacije.Tim Civilizacijama pripadale su Atlantida, Lemurij4 Mu i Hiperboreja. I

Agarta (fuartha) je bilo podze'nno Carstvo, iskopano u utrobi Sarhaha.I bili su oboZavani kao Bogovi iako Bogovi vile nisu bili.

Sarhah su nastanila i druga bida Postojalaje rasa Kulsa' narod divova'uniStavajuda rasa koju de ljudi da samo nejasno pamte. Nad ovu rasu ko-ja se je drznula da napadne Lemurce spustila se srdZba Bogova tsili supometeni sa nalidja Planete, a ueki od njih Iiveli su u veditoj straYi damogu da budu otkriveni.

Postojalaje i rasa Zogova, dlakastih nennni sgssrnnog rasta sa vatrenimodima i poprednim trstima koji su se spustili sa Levata sa ludom idejomda uni5tl Bogo*'e. Bogovi su odgovorili najrazornije: rasu su potpuno is-trebili i opustoSili zemlju Satelita koji kruzi oko Sarhaha I drugi njego-vi Meseci bili su odbadeni u Najdublja Prostranstva, plijen zlogJoh - Sotota. Na podetkuje Sarhah brojao cetiri Satelitc Levat, Saranah,Jogort i Da5if.

Pored eoveka postojale su i druge rase na zsvnlii liudi, Sarhahu. Batorhi'veoma mala bida koja su isto tako drsko izazvala Bogove i bila uniStena.I Baliksi, neobidna ra5a krilatih ljudi koji su si umiSljali da mogu da ob-mane Bogove. I oni su doZiveli slidnu sudbinu.

U meduwemenu Bogovi su i dalje bili izloZeni procesu involucije i njiho-va Snaga nad Joh-Sototom sve je vi$e slabila; ali Oni su i dalje bili pre-ko Bezdana. Da bi zadrZali Svoju Snagu sagradili 8u ogromne Pirarnidesa komplikovanim kristalnim strukturama prigodnim za uskladi5tenje iojadenje Kozmidke Energije koja dolazi iz Nqiudaljenijih MeduzvezdanihProstora.

Ali Naksir je jo5 morala da govori poslednji dio Kazne. Posredstvom Ko-njanika Prostranstava uni5tilaje Civilizaciju gde su se sklonili. On je ba-cio u Katastrofu Sedam Zvezda Velike Zvezde i utonuo Kontinente ubezdan. Od Katastrofe spasli su se samo malobrojni. C,efioro, jer su bilina poslednjom stepenu Realizacije, su se spasli. Ali zapravo tih Cetvoroje bilo Osam. Ovi su se razdvojili i u parovima oti$li da predaju DrevnuNauku.

Ktulu i Hastur otiSli su u zemlju koju de ljudi jednog dana da zovu Egi-pat. Iktonh i Mitra oti3li su u zemlju Inka i onda u zemljukoju Ce jednogdana ljudi da zovu Kina. To je Prida Bogova koji su doSli iz Ni5ta. SadaOni ne Postoje u Meduzvezdanim Prostorima nego izmedu Prostora ijednog Dana oni Ce se watiti da si prisvoje ono Sto je Nekada bilo Njiho-vo.

L0

2.NEPOZNAI{ICA I(ADATH

Bilo je razdoblje kad su Drevni obitavali na severu preko Vat-rerae_ fekeu miano3 euslinji gdje se je dizala Nepoznata Kadath! To je bilo Njiho-vo obitavaliste. To je bilo obitavalistg Qnih koji su izasli iz Kaosa i vTa-

tili se u Zaborav.

slusaj onda. To je Prida o tome kako su oni lutali Prostranstvima i vla-

dali kao Kraljevi.

Postojalo je weme kad su Bogovi ljudimabili nepoznati, vreme kadjebi-la Prii<rivena svaka dragoceni Tajna I ljudi zli u svojoj Dubini su Ju sak-rili i zaogr4uli Ju Tamom i Stravom.

SluSaj onda! Ja Cu da ti ispridam o Onima koji su se drznuli da dodu doNajvi5eg Prestola na kojem sedi Azatot gde Ce veCito da caruje. Kao pr-

l.o!t'* *ora5 da zna5 da nitko ne moZ'e da poznaje Misterije ako nijepro5ao Trojnu Probu. Udini ovo: Ti de5 da krene5 u Pusto5 svog uma i ta-mo CeS da primiS Tajnu Red koja je Izvor whovne Snage. Tu ReC Ti CeSda znaS kao VAL.

Ova Red ne sme da bude upotrebljena ako je Ti sam nece3 da CujeS iz svo-je vlastite dubine. I kad CeSju Ti da duje5 skodit deS i predi Vatrenu Re-ku i u tren oka deS da prekoradi$ Pustinju.

Tu Pustinju CeS Ti da zov eS Hadith jer jo3 nisi spremanda izgov-oriS nje-no Istinsko Ime. Ako bi Ti to uCinio Ona bi te sterorizirala i odvela u Bez-dan Ludila.

Kazat du Ti Sta je udinio Njarlatotep , kad je bio Veliki Kaos i kad je bioSvemir Manifestovan kao takav. On, Glas Bogova, rastao je u Snazi i Mud-rosti i hteo je da si prisvoji Stra5nu Tajnu koja se sakriva sa one straneZvezda. On je stigao do podnoZja Gore. Upitao ie zaTnak i Trostruki izdelika kovani MaC zavrtlao se iznad Njega i zabio mu se pred noge. On,utwden, nastavio je sa usponom. Kada je stigao na Vrh na$ao je Nura(Nuhr) i On ga je odbio.

Tada je Njarlatotep Sedam Puta izgovorio dvostruku \pC Tajne modi:J"h;"; gl.n - oati'"i. o* ntc:" Sifrivena u zadaranoj Sumi, ir najdub- I J

tavoj svojoj Silovitosti i uhvatio se u kogtac sa mladim Bogom koji je htioda si prisvoji Sakrivenu Tajnupoznatu kao Pedat OTH.

Ali earolijom je Bog sve sklonio i duvar se udaljio. I On je jaiudi Santa-ka prestupio Most Beskonadnog i vitlqjudi Vatreni Mad woj simbol, pre-Sao Velika Vrata od Crnog Kamena- I On je video PeEat. Silan, Vatren,Razoran. Zaduo se je UzviSen Glas iz Sredi5ta Beskona{nog NiStavila.Gromoglasan, Bubnjajud, poput preko Neba istreljene Vatrene Strelicebuknuo je Veliki Nadulu ditavoj svojoj Uzvi5enosti. On je poklonio mla-dome Bogu koji je stigaoVo ove tadke, Veliki Pedat.

Munja je prasnula u umu Njarlatotepa I Ou je bio Stvoren, Oploden izsamoga sebe. Ispred Njega bili su proglaieni Eoni. I ispred njega Nadurje izgovorio njegova Imena i tako je bio oformljen krug Bogova. I Njiho-vo Kraljevstvo Ce da traje u Beskonadnost u Danu i NoCi.

] 9" j" sagradio Grad na Vrhu Gore da bi se u njemu naselili Bogovi. Ibila je uniStena Gora da je niko ne bih mogao da prede. I sagradenJe bioMost da mogu Bogovi da dodu i odu kako im se svida

Sada iu ti razotkriti Veliku Formulu sa kojom CeS da pristupiS Basno-slovnome Gradu. Kao prvo Ti CeS morati da ostajeS u sebi i to joS dugo.Onda CeS Ti morati da pred sobom stvori5 Mistiiki Pedat Bara. I tamoCeS morati da zove5 ime Joh-Sotota da ti On pokaZe Put. I kad dospeSCeS da sretne5 Onoga - koji - nema - Oblika i koji se Sakriva pod MaskomBezlidnog Kaosa.

I On Ce da !i otkrije Put preko kojeg de5 da stigne5 do Crnih Vratiju. I iz-medu Dva Stubova viknut CeS Ime svoje Majke i Tri puta da ponovis Imesvog Oca.

Ali pazi! Ako uradi5 ovako iako nisi bio u to prinuden Ti de5 da se okre-neS protiv samoga sebe.

ljem Carstvu Sna, gde sve Jeste i Nije. Iz onog Svet-a nema spasa JsrliniPut ka izlaza je da se dovek sukobi sa Tajnovitim Cuvarom koji se Sak-je dase dovek sukobi ia talnovitim duvarom koji se Sak-

me Bezdana preko Vatrene Zvezde.I On se je podisao u Ci-riva s one strane Bezdanapreko Vatrene I On se j9 podigao u Ci-

3.KHRANMIRI{

I.Ako motriS sa one strane Zvezdau Nod kadje Mesec Crn ipla'de Crveno,videCe5 kako ona Bezlidna Vatra vitlo5a iznad Njega Tada CeS da znaiSta da ueini5. Ali pazi! U Njemu je velika opasnost, Angorov Ritual ne op-raSta onome koji Mu prilazi bez duZne spremnosti.

Ti koji si Gospodin Stotinu Zivih Plamena de5 sigurno da shvati5 kako lu-do je ako se bez spremnosti izaziva Snage Too'e.

Stotinu Plamenova su kreativni Duhovi, Esence najdistijeg BoZanstva.Ako se ih izaziva to je Opasno ali svejedno - gesta ludaka uvek Ce da na-de sudut u oeima Bogova. Ali ako se ti na tome stepenu usudi5 da to udi-niS...4eka tada Cyvar Bezdana ima milosti zatebe po5to je Mi neCemoimati. Jer On je Cuvar Plaga i Prag. On zna odakleiu O* aoSn u pro5-lim wemenima i kad de On da otkrije Kljud Vrata Ce da se otvore. tadaCe5 morati da udini5 to Sto si niko nijb nifad usudio da uradi. Otvori Vra-ta! Prizovi ga! Postani On! Izgovori Red i time zovi Bezlilni Kaos koji obi-tava u Bezdanu. Kad ga pozove5 tada deS da sazna5 njegovo Ime a tako isvoje jer On Jeste i Nije. On de da postane.

lna5 da Crna Zmija ima puno Glava a ipak nijednu jer On zaista nede ni-kada da bude_drugo do toga Sto jeste. Prema torneuzmi Mad i stavi pe-har na Sveti Oltar pokrivenim Crnim Lanom. Onda izgovori svoje Ime,svoj NoZ napoji Nektarom. I kad CeS to da uradiS prizovi me i time zaur-laj Ime Sveta.

n.Kad !o zawSiS modi CeS da se baci5 u CYni Tunel. Ne gledaj: nema Sta dag9 vi$-. Je4i'io Praznodu u Zrnqievom Svijanju. Znak poznajeS: uradi ga!Ne okievaj! Onda izrectiuj detwti stih Trede lfnjige:-osvrnl se unazad itamo CeS da vidiS ProSlost, Sadainjost i Bududnosf. Posle aema drugog.7:ato_ne oklevaj. Pokupi Semena Vetra i razbacej ih r.'aokolo. Plodove Cegda ubereS u Vremenu koje Nije. Ali ne govori o Vrer-"enu, Ono ne posto-ji, Govori samoo otkrivenom Najvi5emJerlinstvu. 1372 '

rrr.To,je Sto CeS morati da uradi5 pre nego izniitii svoju misao jer samo odat-le je sve-mogude. Premd tome svoje-molitve okre-ni ka svojoj Tadki a on-da usredsredi svoj lik i cledai. videces to sto niie mog'ude da se vidi i cutda usredsredi svoj lik i gledqi. to Sto nije mogude vidi i dutCeS to Sto ne moZe da se Cuje. To je ono Sto dei morafi da uradiS.Sad Cu da-te_podudim o pravilnom nadinu upotrebe NajviSe Misli. Kao pr-vo mora da bude stvorena Prazno(a- Ondasamog sebe usmepi ka va:qj+tini, otidi ka Zvezdi, udi u Nju i upii njenu Energiju. posle toga deS moritida iznistis svoje Bice. Morat ces da bude5 sposoban stvoritli praznocu ibiti Praznoca. Posle ces morati jednostavno da fiksiras simbol i da Mi-L?o.ysT9.-rS ka NjeTu. Onda potpuno zaboravi na Simbol! podigni svojlik i budi dio svega. Spoji se sa Vrhovnim Ocem, Stvori i POSTAIVI!

14 L5

4.bez naslova

Oni su bili gde jesu i gde de da budu. Nekaida je rl,_Voda .dosao 7'maj \ iz

;j"g";h Oetju ir6to j"e ttitjade Varnica To je bilo Vreme kad su Ljudi bi-

liBogovi i Bogovi su bili Ljudi.

To je bilo Ne-Vreme gde je sve postojalo-i ni5ta lije bilo moguce' Ovo

Vt"*" ce na kraju CitJusa da se wati kacl Ce On dase us!9 na Presto i

da "-re "

Vodariea. Ova Tajna ostqie prikrivena do lraja Vremena i ni-

ko je neie da sazna.

Mudri neka izraduna Broj vremena jer za Njegabice kao Nula i Pedeset,

te Pet u Nuli. Ko poznaje ovaj Broj de da-prede Vrata, da vrclr.$reDrno r

Zlatno StepeniSte i Ce da stupi izpod Tamka gd-e w-e jeste.t f.Ue'gde sve

postoji, u ttiStu ne ostaje. To je m-esto kojeg treba da se otkrije'

Kada CeS da dode6? Vreme nije bitno; mebto nema znadenja. Vrem_e je sa-

da, mesto je svuda. To CeS da saznat kad CeS da se_ suprostavis poslednjoj

Iluziji Jedinstva jer sve Std postoji je u Istini dio Njega i dio tebe'

Kako CeS da znaS? Kad Munja pogodi hrast i podigru se Vode, kad Mac

uhvati Nesudeni. Ti tes sve [o ita "i*s5er

je to bilo zapisano u v^re4eni-

ma koja dolaze i bit de ti razotkrivenou proslim vremenbna. on ce da

dode iz Vode i da uhvati Mad, izgubit Ce ga! Tada de d9 PotraZi Pehar i

dok de da pije iz Njega u svojoj ruci ce da stele Mad, a On Ce-g,a zabosti u

Trbuh Veiilie Majkelako da se Izabrani moZe da Prerodi sa Madem u ru-

ci.

To je jedna Red, druga je bila izgovorena' treda je pronadena, a detwta

sakrivena u Majdinom Trbuhu.

To je ono Sto se desi kad Zemlja jo5 nije postojala i to je 5ta Ce da se desi

kad Zemlja bude stara.

on ne zna ali on ce traliti Pehar i stavice Ga u woj Tajni Hrarn, obita-

valiSte Zvezdai Nevidljive Bolice.

Nije se okondalo ono sto uije imalo Podetk+ nije zapodelo oao sto nije

imajo zaw5etka.

,1

Sve-Ce da bude kao Sto Jeste, wi de da budu Uzdignuti i wako de da bu-de Zrtvovan. Na- Kr=aju de Oni da se vrate ali nece-da bud; ."i to;e oCe-\ujeSjer ih ti nisi nikad poznavao alijednog dana de! da ih upoznaS. I uDang Gnjeva Sina Prestola Ce Crveni T.rneida podi$e woju Glavu i daiscedi penu na Powsinu 7*mlje.

Pravilno je Tri jer Osam je prikriveno sa Zawgetkom, a u Istini ostajePet.

To je kraljev.ki- R"d kojeg Ce On ne znajudi da zapotne. On je kao slepacu Svetu a to Ce biti njegov spas. On Ce da bude prep$ten podivjalom be.su Elemenata ali nede 4u qr stete jer je od njih. Ovo ostaSe za obja5ne-nj e ali niko nece to da udini. To je zabranjeno! Krgiti Zakon znadi izwgnutise BoZjoj Presudi.

Nek budu-heretici I sklnavagci Oprezni jer ako je Milosrde Bogova bes-kr{noNjihgva je.Srdtba joS hiljadu puta razornija Toje upozoienje da-to Svetim Cuvarima {.q*u jer Oni su Gtvoro i nilio. Znaeenjj je uBrojevima a ne van Njih jer preko uema nideg.

sad shvati kako je u Tamnome udinjen nered. Bilo je visokih plameno-yl koji su se uzdizali do .'.'ha Neba i iilovitih Kisa koje su opustosile Du-Iine BezdTra.1 ondaje bila Munja ovijeaa sa plavirni

"ut.roritul" vrata,

pvo je bio Podetak; ovo je Kraj. sve je bilo kazano nista nije biio Rszot-kriveno.

161_7

F

3.

TARNIIATM

To je Tqjna Prida nekih od Nas napisana malo pre UniStenja poslednjegKraljevstva Atlantide.

Shvati sada za5to je ova Glaya bila napisana Kada sno pristali na tomprirnitivnom Planetu jo5 usijani- i u vlasti Vatre, sagradili smo NaSe Za-vetiSte na whu Gore koju smo oladili. Nai5le su Velike Vode i Gora jepostala Ostrvo i Ostrvo je postalo Kontinent. To se dogodilojo5 pre ne-go Sto se je prvi Delid Zivota rodio na tome Planetu. Tada su Bogovi zna-'li da Presuda jo5 nije bila izvrSena u celini I lske smo se latili da uradimoono Sto je moralo da bude uradeno.

Prva Civilizacija koju smo Mi ustanovili bila je Hiperboreja. Zrali smo damora NaS Rod da bude u celini UniSten da bi Eonima kasnije Ponovo IJs-tao ka Novoj joS Sjajnijoj Uzvi5enosti. ' \

Ovaj Planet bio je bez osnovnih mogudnosti ia Stvarauje bilo kakvog S-lika Zlivota, sem Mineralnog Znali smo da moramo da SWorimo oblik Zi-vota slidan N'aSome, iako mnogo niZi, da bih se mogli jednog dana daPreporodimo. Tako smo z*';udeli sa ohladivanjem odredenogpredela Pla-neta. Zatim smo se pobrinuli za povedanje mase i volumna. Tako je bilauoblidena pusta i ledena Zemlla.

Bilo je razdoblje kada smo stvorili odredene predele za preZivljavagje, tj.Mora; Jezera, Reke. To su bili preduslovi za preZidavanje oblika ZivotaniZeg Biljnog tipa.

Onda smo stvorili oblik Zvota koji je morao da proizvede dovedji Rod: vi-5u Bilku. Ti Biljni oblici su bili delimidno nezavisni; mogli su da micajusvoje ekstrernitete iako nisu bili sp-osobni da predu vede duZine bez Vo-de koju su crpili iz podzemlja. Ovaj Zivot se razvijao i kora je postala kostprekrivena t<rvliu ilimfa), miSicama i kozom. Ni toi tadki F,volucije do-vekovo Telo nije imalo defrnisanih unutarnjih organa ved samo ekstre-mitete na visini ledne Manipure koje su mu u obliku Kozmidkih Valovaomugutavale da crpi Zivotne Supstance tako iz 2".rr''lie kao i iz Svemira.Krv nije bila u krvnim sistemima nego je slobodno kolala po Telu.

Posle se Fizieko Telo ukrutilo u grubi oblik pnrog Coveka Telo je biloprekriveno ogromnim, dsbslirn dlqkar"a a ruke su bile tako duge da sudosezale do tabana.

Posle se Fizidko Telo preobrazilo u razvijeniji obLik slidan Na5ome ali bi-li su NiZi (oko 1,80 m) i mrSaviji (teZili su otprilike 90 kg).

To je bio podetak hvota na Didem Planetu zvanom Tamlja.

Medu Rasama postojale su podele koje su bile najviSe prouzrokovane kli-matskim uslovima. JuZna Rasa je na primer izludivanjem tvari koja po-tamnjuje koZu razvila otpornost pred vrelirn Sundanim Zracima. Tajfaktorje u razponu Desetoro Generacija postao nasledan.

Druge Rase su se razvile druk0ije. NaSa je glavna Namera bila baS ta -da Stvorimo Rasu u kojoj bi se Mi mogli s vremena na rreme da Mani-festujemo na Fizidkom Nivou preko Inkarnacije i Stvarenja odredenogKulta. To je bila glavna Namera ali ne smemo da zaboravimo da je biloStvaranje Covekovog Roda samo jedau od mnogih nacrta Kozmidkog Pla-na. Zapravo nije u pitanju ni3ta drugo do Stvaranja BoZanstvenog Rodakoji mora, kao i sve stvari, da nastane postepeno. Podinje sejednostav-nom delijom da bi se stiglo do Boga

18L9

6.ARGONAR

vatrena Zvezda je crna u tmini Prostranstava i sudija drzi Pehar i Mat.toie Ree, to je Zakon. Ko ne shvata je Crv koji puzi na dnu blatnog Mo-ra.

sad ces da saznas da je Istina Jedna, a ne Nijedna kao gto je bilo reteno

" p.i:"s":i." Vremen'ima. Pamti ono 5to niF !ilg izgovoreno, pamti ono

sti c6 da bude kazano, pamti ono Sto nikad nije bilo izgovoreno.

Tvoj um otvoren je lepotama Beskona0nog Prostora i u Nje3nq. Gted{ooo'sto ne vidi5, Cital tb 5to nije bllo zapisano, ti de5 da zna3l Tada-d-eS daupoznaS lepote koje-su u Tajnoj Strinji gd9 jgpohranjena Tajna Miste-rija, to Sto nije bilo izgovoreno: Univerzal'i Kljud.

Gledaj, to ce da bude Ekstaza, bide proleCe i onda ?jma po5to se detvororazrij6silo u Dvoje i Dvoje je postalo Jedno. Ovo niko nede da -zna jer ni-kada nije bilo zapisano,-nilada nece da bude zapisauo i nikada nede dapostoji.

Zapamti da je izgovoreno Simbol Beskonadnog-i-Prq1+oce t<ojljt u Nje-mu, dio Njeip i Ono. Ova Moja Rec je neshvatljiva. Ti j9 n-egg!.da zna5'Ne, jer odiedette Tajne ne smeju clabudu razotkrivene jer bi Njihov sjajiskv-ario ljude i takohalje. Sjecdj se onoga Sto ie bilo izgovoreno: On ce dase spusti u Jedno i posiace Troie, Troje u Jednom, Jedan u- Troje, uvekJedno. Ovoje ono Sioje bilo izgovoreno Nekadai sve ce dabude izgorro-reno u daniira koji dolaie iako Cete vi biti pos$e.'Ti znaS, to je dovoljno.

Zato ubijaj u vatrenosti svogSrda, u Danu svog-Ponos-a'^zbog neutoljivogGneva! 6i je pogresio? Je fpatnja i kajanje u Nj-emu?-Gde-se moja rukatakne srcaiih nema. Oni ce da t-e vide kako padaS. Nemoj da se plaSi5!Jer i da je to istina moja barZunasta ruka Ce '11 te podigne. Sada shvatida su Dvoje u Jednome i Jedan u Dvoje: to je dvostruko.

U Istini je bilo to ispridano i obrazloZeno. Tvoj razum je zbrkan..- ti nemisli5 ni to. Gde sam Ja Vreme ima malu vaZnost: ne postoji. A i da je

istina, da li bi ti razumeo? Nemogude! Vreme nije jo3 stiglo' Vreme je sa-da Nepostojede.

Sin mora da izide iz samoga sebe, da podigue woju Krunu i spas-i.Mad.TraZi ono Sto je bilo izgub$lno, Sto je 6ilo nadeno, 5to ne postoji! Gledaj,ova Moja Red je pri kraju.

_7.RI{AN. HOH

Kad vidi5 kako na Severu Bik prelazi Nebo, pogledqi za sobom, tarno CeSda nadeS Istinu.

Postoji Zvezda koja sjaji na Nebu: to je Moja wezda, to je NaSa Zvezda,to je Zvezda Sveta. U ledenim Hramovima, odVremena zaboravljenim,je ono Sto ie da bude izgubljeno.

Vreme je proSlo, trenutak je doSao. Jedini Bogovi su nestali, Zvezde 5u-te u svome jeziku, Mora govore samo sama sebi; -ttogr Bogovi su zame-nili Tradiciju, Njihovo Vremeje do5lo i ondaponovo proSlo. To nijeVremeBogova i Ljudi nego Heroja i njihovih Mitova Sva ta redenica je Prida otome kako su se Bogovi sti5ali i Ljudi podignuli sami sebe, to je PridaStvaranja Sveta diji Bolje Raskroj iVe0ita Ekstaza-

Nema NiSta, nema NiSta! Gde sam Ja tamo je samo Smrt. Qfkini snajVeo, razotkri LaZljivost, gledajftogizaseni Pravednog. Oni su ti koji slu-Ze. Udini da Oni za uvek ostanu tako.

On je Trostruka Tragedija, Trostruka ProbaVodeVeditosti. Ako uspije5da saznaS Stoje sakriveno iza Vrata biCe5 Kralj. I ako de5 poslije kad saz-na5, joS da zadrZi5 ono Sto ne zna3 biCe5 Ja

Plamen je Crven od Krvi njegovog Oca Krst je pobeden i niSta ne osta-je, ne; samo Radost i Vedita Ekstaza. Ako sazua5 Sto ja govorim, tada de5da uspe$ da prestupi5 onaj toliko deznuti i Zeljeni Prag. To je Moja Redto je moja Proba, koja je bila, koja jeste, koja de da bude.

Ne boj se onoga Sto Ce da katu. Oni ne znaju, oni imaju samo polovinu odMoje ruke ujedinjeni tako da we ostane kalco je bilo. I ti Ce5to da saznaS.On je Majstor ial<o ti to ne znaS. Postoji Proba i Proba Ordalija i Orda-lija, a za Pobednika nagrada je u Meni.

I zato CeS da kaZe5: kojaje Red kojaje prouzrokovala da su treptali naro-di? Tako Cu ti Ja da odgovorim savinut nad tobom: Sapnut du u tvoje uvo,sa medom, bar5unastu Red; nepoznata i poznata, ona je prikrivena u to-rne zapisu. Mudri Ce da ga razotkriju wednome. Kraj svih Redi je u Me-ni Samome.20 21

8.PAN - I:fAR

Gledaj moju Zvezdu i bdi nad svojim Duhom.

Istupi iz Tajnog Kruga i dodi u Nas.

To je Mudrost Ljudstava koja jeste, koja je bila koja de da bude. SluSajsada tuZbu koja dolazi iz daljine i gledaj ka Istoku. VideCeS na HiljadeVatri... Hiljade Oblika Smrti.

Gledaj: moja UzviSenost sija u mom tajnom llramu. To jeste Princip aliima joS neSto drugo: ima Dvoje koje se sa.stavi u Tri i Pet koje se razrije-Si u Sedam. Sta to znadi? Njegov Misterij prikriven je do ZawsetkaVre-mena.

To je Red koja je bila izgovorena sa wha Svete Gore. Red je 420; ali pos-toji i neBto drugo. Broj je prevara, Red je otkrivena. U tim Runama je mo-ja Tajna koja je Tajna Snage, Uzvi5enosti i MoCi.

Nema drugogpo Crnome kojeg Broj je 9. Ali u istini g je Broj ludaka; os-tavi ih sa njihovom ludo5du; oni ne shvadaju. Mogu razumeti ali ne idupreko toga.

Zaista, Ja ti kaZem, ako si ti za Mene, nede da postoji nikakva Snaga naSvetu koja bi mogla da te spredi da me dosegne5 ispod tamnih Bezdana.I ne veruj onome Sto Ce da ti katu; oni latu.

Ko su oni? Upoznat CeS ih. Ipak si ih vedznao i tc nedavno. Zato pusti dapQstoj! oyo stanje sablasno i odwatno: pusti da ludaci slede svoje bogoveali ti sledi samo samog sebe. Udini ovako i nedei da pogreSiS. Ovo se JaZaklinjem pred Veditim koji je u Meni. Sada ova moja Red moZe da imapofetak ali ne i kraj jer zapravo NiSta nije poCelo i Sve se je zaw5ilo.

9.RUTH - I:fA

Ima Tadka usred NoCi, Zvezdane,tamn* i bez Snova-

Svaka Zvezda je Ziva jer Mi nismo. euvaj se onih koji se ispovedaju zatvoje prijatelje, odatle dolazi prevara-lTnvja Ovo je Misterij koji Ce ret-ki da znaju da razotkriju, mnogi de da ga razotkriju.

To je Tajna Trostruke MoCi implicitne u samoj sebi; to jeste Moja Sna-ga, to jeste Moja MoC. Kazat (u ti Sta mora5 da udini5: ovo jo5 nije trenu-tak za din implicitan u samome sebi. Jer postoje Snovi i Snovi, NoC i NoC,San i San.

ZaOnekoji me oboZavaju postoji Kljud skovan od PotetkaVremena. Sveovoje zapisano.u Tredoj Glavi. Ali njegovo znaCenje razodenutoje nepos-veienom; onaj koji ga ne bi razumeo ne sme da ide dalje jer bi sigurnopogreSio.

ZatoMe sluSaj: "ro slobodnoj volji, neutoljivoj, besnoj, On Ce se uzdid:i izTmina Bezdana, Otac Ce ponovo da izide kao Sin i Majka Ce da oplakujesebe. Nije mi dozvoljeno da razotkrijem vi3e.

Poslednji savet Ja mogu da dam: gledaj Reku DuSe: tada CeS da razumeSono Sto ne poznajeS.

22 23

10.JOR.HANH

Gledaj urrava, val Mora, neprekidnu KiSu i znaj: to je Tajna' koja je-u te-bi i vair tebe. Udini kao Narrgom posednik straSne unigtavajude Pohote.On je kao vatreni Vetar koji prolazi Nebom u wakom Vremenu, svakommeitu. Takoje bilo tako cedabude. Tine zna!6tajebilokazano!Ne oda-javaj, jer moji Tajna je sakrivena u Meni i niko osim ,7'maia Dubina je ne-pornaie.

Im6 tajire je Valgoor jer Ou je Moc i Mod obitava u Njemu. Onobitava u Kamenitoj KuCi Cije Ime je Rotham.

Ti CeS da ih zna5 kad sve bude zaw6eno. Moja Kuda je svuda, a ipak sak-rivena, iako poznata. Ovi Zive u mome Domu i toga ne znaju. Nema lu-dosti iznad ove. Oni daju druga irnena, druga usmerenja: to je slabo, aipaknije.

Ja cu da budem zvan Mo ( zaOne koji me OboZavaju, odajanje za o-ne ko-ji ne vjeruju u Mene. Ja sam Radost i davaoc Radosti, Ja samSreda i-ntstaza

u Meni. Nema drugog van Mene i moga *l'oga koji je u Meni.

To je Otac, u Njemu je Sin i nad Njime samo Majka vedro Caruje u Sed-meiostrukim Nebesima. Tsie od 6; ali uNjemu je Misterij koji nede dabude razotkriven. Njegovo savladanje donosi Bududnost Mi nedemo dakaZemo niSta. U tome Kljudu ima viSe nego Sto se dini jer Red je moja.Ovo zauvek.

1L.TIIAR-O

oslyhni, o !i kgji obitavas s onu stranu prostora i vremena. Kraljevstvobez kraja gde siia trostruka pozladena zvezda.Tamo je istinito i bLskraj-no Kraljevstvo Drevnih. Tamo je njihova Kucavjediti, bez kraja; odrede-na u.samoj sebi.

Napusti svoj Duh mali drr.:ede, osamljen, bedan, koji nista ne zaseni. Lu-taj beskonadnim Fustir{ama sve dokne stigne$ do onoga sto Ja zovem...Dom.

s dnu stranu svih Dimenzija, svakog prostora i wakogvremena; sa onestrane sqPoq Ni3taje na5 Dom, taman, nevidljivi tajnovit. Vediiostbezkraja, vedra i iskonska.

ovi su oni koji se predaju Tminama s onu stranu najsawsenije Besko-nadne Praznine. To je Izvor stvari, podetak, a ne Kraj-.oni su dosli sa tamnih beskonadnih Zvezda od kuda Zivot izdise svoj Dah,lsprt Neogranideno caruje. Gledaj izgubljeni otok koji lebdi u prizniniDuha; ne polrl$avaj da prekoradiS ilezihJda bi ga dosegao, uto

"" z"tiS

da padneS u Ljutnju Bogova.

Znaj, da su Bog_ovi mnogi ali samo Trojica odrZavaju beskonadno visodans-tyg Kgzmosa. rlastur, Azatot i Njarratotep suveieno caruju u svoioi Ku-ci koja je obitavaliste svih naroda. uz Niihovu stranu fuzu

"" i-i-r,u

sjenka; tarruii Ktulu, zrnaj Bezdana koji sada spava u Kozmidkim Dubi-nama.

Ne trazi puno i uzalud, smrtnice, ti koji si se usud.io stici dotle! Kljud jesakriven u tebi samome i mnogi gatrale.

Ne odajavaj kada budu ove Redi izgovorene jer swsetak svega je u dani-ma koji dolaze kada on vise nece da postoji. Kada nestane D"reini Dana,Moc ce da bude.oslobodena i niko neie da se usudi suprostavljati NasemMarSu, jer je oznaden u Nama sarriima.

Kada ce se Nebo da otvori Munja ce da prede Nebo i,zemlja ce da izbaciHladne Plamenove, znat te se da je dosao Nas Trenutak i da de da budusvi Kraljevi Zemlje potdinjeni Na$oj MoCi.24 25

To je Glas Drevnoga i Njegovog Roda jer Jedno je postalo Troje i detvo-ro nije drugo do Nule. Te Tajne su suviie telke da bi ih iko mogao dashvati; Ja cu da ih razotkrijep vlsdnims.

Pusti da Vreme protede woj Ciklus, nek dode Prostor; pusti neka sve topostade, to ce da bude Znak Neba, Nqiava dolaska Bogova Tako je bilo,tako jeste, tako de da bude. Vednost nede da ima svrgetak niti Ce Vremeikada da padne. Danas je sat, sutra de da bude. A ipak Regent Sedmeros-trulcih Nebesa nede da pomakne ni prsta da bih rnu pomogao. Oni Ceka-ju ispod Mora, dekaju trenutak kada Ce da budu probudenl.

Toga Dana Ce Vapaj da oskrnavi Zemlju i ljudi Ce da gledaju, Srcem pu-nim Strave.

/

12.NEH-AR

Kaos je generisao samoga. sebe i Svetlo je imalo oblik. Hastur je odleteonaVrhove i Nebo se je otvorilo. Spustilo se je Sedivokoje je preseklo ot-voreni Prostor na dvoje. Onda se je iz Tame razbuktala Vatra i opeklaIftalja. Bio je PoCetaknikada lftaj.

7.atim, je Svetlo razdelilo samo sebe, Sin je optuZio KCer, Otac je generi-sao semoga sebe i Majka je ostala trudna.Eoni su porodili Sina koji Ce dabude iznad svih Kraljeva Tnmlje.

To je bila Rdd Bogova kad je Vreme jo$ bilo mlado i NeJedno je postaloDvoje i Troje je samo sebe podiglo do Vrhova UzviSenosti. Zatim je ludiSultan plamtedim Plrtnenom rrniStio Ktrdu.

JoS i sada je tamo nedotakljivi Dom gde nijedan Bog nikome, osim SinuCoveka ne dozvoljava prolaza Trepdite, ljudi i Bogovi, Angeli i Demoni,jer trenutak Sina Coveka je blizu. Postoji Vreme koje je porodilo samosebe i Bezli0ni je formulisao ReC i Svet je bio probuden.

To je Podetak Stvaranja wake stvari diie bol je Smrt.

2627

13.bez naslova

Put je stigao, Poruka u samoj sebi. Slu5aj Cove0e i razu4et de5 zaito;Jedno je u Troje i Cetvoro u Dvoje. Ono Sto je bilo izgovoreno bilo je ra-zodenuto od Sw5etka Vremena.

Slu5aj Glas, slu5aj Speve; slu3aj, Oni znaju. Oni de da dodu odakle su Ne-kad doSli i obitavade gde su Nekada obitavali.

To je Red, to je Zakon, to je MoC, to je NaSa Radost i Svet koji Ce da do-de.

Slu5aj u udaljenoj Noci tutanj Groma, gde Munja prelazi Nebo i besni Vi-hor.

Kada budeS video zadarano Svetlo, purpurno i zlatno, srebrno i ljubidas-to, znat CeS, i sa tobom Ce da bude Ekstaza i Poznavanje Beskonadnog.T'o je Azatotova Red, Njegov Zakon ie NaS Zakon. To je NaSa Red. To jeNaS Glas koji nikada nede da bude utiSan i uvek Ce da bude slu$an.

Mramorni Sto, postavljen na Tajni Oltar gde gore Vatre Ljubavi: gledaj,to ce da bude zapisan i izgovoren Zakon Dubina Bezdana. Ne oklevaj uHramu jer to ne koristi. On Ce da dode. On zna gde su Vrata. On jesteVrata i Kljud je smeSten qNjemu. Oko NaSeg Boga prolazi nebo u Svo-me barSunastom plavom Camcu.

Toje neizgovorena Parabola, toje nezapisana Red, toje nezaurlan Glas.Pustinjaje hladna zbog Njegovogurlajudeg Glasa a Nebo razjasnjeno me-kim zimskim Suncem. Svetlo Sveta nije vidljivo niti Ce ikada da bude.

Tako je bilo zapioano pre pada Velikog Dinai to Ce da bude redeno za Vre-me Velike Jeseni, kada Ce Mad da izade iz Zemlje i Ratnik de da razoriVode i pod Njima i nad Njima.

To Ce da bude Znak, Moja Red, Moj Zakon u Vremenu.

Drugi deo

ORDOROSAE

MISTICAB

Predpostavke

o.R.M.(ordoRosaeMisticae)seporadadabinastavioinicijatidkiradf":"g:"

"ip"deo Elister Kroli (AleisierCrowley) t-O'I'.O ,(Ordo Tem'pli

iiiifiitl. o.T. o. izvirsiz Reda Templara koji je Re-d yrtgqkg-monaskogkaraktera i kojije nastao pocetkom ovog tisudljeca. Inkvizicija gaje pot-

puno uni5tila godine 1314.

Moderni Templari su se pojavili godine 1895 po zasluzi Masona Karla

iiuf ""t.

tf"Iner) koji j e na Zapad d'oneo Istoenj adku Mudrost Vama,Marg'

iir;G; R"k"j. x"ai" Kellner godine 1905 umro, njegovo je mesto vo-

de O. T. O. preuzeo Tiodor Rojs (Theodor Reuss)

Do godine 1914 kad su zavodu Engleske sekcije_proglasili Elistera Kro-

iiju?"u: Red je bio nepoznat i skoro neaktivan' Kroli je--obnovio deo nje:

6;h idi"J", u po"tu Rojsove smrti godine 1922 Kroli je postao i

MedunarodniVoda O. T' O.

Na delu Reda ostao je sve do svoje smrti gorline 1947, kada je, njegova des-

na ruka Karl Dej Dlrmr (Karl J. Germer) preuzeo rukovodstvo'

Naovojtadkiseo.T'o.poeinjerazd.vajati.GodinelgSSjeKrolijevude-nik Kenet Grent (Kenneifr Ciant) objavio dokument kojim je proglasio

roa*iu Loz" Nu-izide koja je bila aklivna do godi19 1962' godine kada

SerrmroDermr.ZbogovogaokumentaDermrjgiskljudioGrentaizO'T'b., ali posle Dermerove sinrti Grent se opet pojavio na popriStu. i progla-

sio se i{edunarodnim Vodom Reda O. T. O. Koliko nam je poznato, Grentje sada Voda iskljudivo Engleske Se[cije Reda' Na svetu danas postoje'eliiti

gtu""" Setrci3e O. T. b., i to u Svqicarskoj, Nemadkoj, Engleskoj i

Sj edinj enim drZavama Amerike.

O. R. M. se porada da bi uspostavio red u kaosu Poslednjih.godina'.Kroli:" ,t"*""

"bnovio Poganske Lunarno-Solarne Kultove, koji su trajali od

godirr" 1904 do 1g47. Godine 1948, istowemeno sa ulazour u Dobu Vodo-

ir:", O. T. O. *o""o bi da doZivi sistemsku evoluciju LlnarnihXultovaiJoji* t.ui"fi do godine 1928; zatim smo godine 1979 uSli u Zvezdano-Lu-,rairre Krrito.,u. e]i O. t. O. - kako gaje uivojim knjiganaprikazao Grent- ne pokazuje ovu evoluciiu. Iako-Gient obraduje poneke matgrije' pri-

sutne u Zvezdano-Lutaroi* Kultovima, on delimidno pogrebno turnadi

Krolijev rad i tako prvi iskrivljava Lunarno-Solarne Kultove' 31

-9:3,Y;l:"_9"lgtia !3narne Kultove kakve bi trebalo da se praktikujeu razdobrJu mecru godina{ng l-9+g i 197g,iako nije mogude da se iskljucimogudnost da neke druge izolovane.grlpg iU setA;e b. f. O. top nisuu.ud'e.oaktivnoslim;'ffi t:ffijffi:i.t::H#;Sn3i jitr,HiJnih p.odataka ali po logici_ipo eriro.aiom Zakonu nekoil morao aulpri_zemlji" struju Lunarnih Kultovqcpjenica da vest o t-ome nije stigla ujavnost, ni najmanje he spredava Ve$og RadagJ,R M sastavlj_a Trinaejst Operacija i-sastoji se iz dv6 aspekta: Spoljnjegi unutrasnjgg. sporjnj! 6uhvaca p-rvft sesi operaci;a oi t-":ii-J*i rri:*tu:.IJ3i". ynutra5lie J ezg:o poklonika Crvene

-Zmije Univ sy2ztnsunostrcke-l)uhovne c_.Eu. unutrasnji aspekt je vrhovno svetiste Gno-

1* 9. I. M., koji je Red.Aatne RuZe Sio ,ouCi triagiCo'Gr" ifi-Fr"f", ,uReda Ruziejstog Krsta ka Redu Krsta Zatne RuIe (UnutraSnii Rei ne_da zlatne zvezde). Trinaest operacija o. R M. odgovara neki", uDura-ma koje su izloZene u prvih OJam stepena Reda ffit",;;;;de- -'

spoljnji aspekat G R. M. wsi funkciiu pripreme zavrhovno svetiste Gno-1e gde se poudava seksualnatlagila-sp'otinli aspekai n"a" tp-.iinB""toperacija) se podudara.sa Redo,oz a:*L rnie (sioljnji RJ zl;;;c"""-13l-,.!rgnu tome.se pnrr! Qe,s! Operacija podudara ialosled,,jih pet Se-rrrora urveta zivota od Malkuta do Gebdlaha unutrasnii aspekatno{u!a3 s-e sl prya tri stepena Unutra5rjeg n"au Zu-t* n"il t"lipri_padaju slededim Sefirotimi: Hesedu, Tifeiefu i Ky-;d*

9;^1M; Li"gstavlja SabeanskiXult-saDve Struje - Drakovskom i grfon_

pravlja o drkrama, on povezuje Svadisthana Calru (C'€nitalni Centar)sa Sefirom Jesod i ovu pripadnost detaljno razradl Ali ujednoj od slede-{ih k"jiga (Nightside of Eden) izjednaduje Sefiru Jesod sa MuladharaCakrom (Temeljni Centar). Tu se opaZa odito proturedje.

Sve ovo izkazuje Grentov nedostatak praktidkih iskustava koja su bituai neobhodna za ozbiljan inicijatidki rad- Istovremeno se kod Grenta jav-ljaju praznine i na strogo teorijskoj razirri. Gre3ke Cini i u datumima ko-je pripisuje razliditim diirastijama 5to nije te5ko da se dokaZe uz pomodnaj ednostavnij eg priru0n ika Egiptologij e.

Na kraju ovog uvoda duZni smo da proudavaoca upozorimo da je za oz-biljni inicijatidki rad neophodno pozuavanje historijskih okvira discipli-na, kao Sto su Historija Verstava, Antropologija, Etnologija i Egiptologija.Inicijat mora da pozna i prirodne nauke kao 5to su Matematika, Fizika,Hemija, Medicina i AstrlqaeynUa, kao i humanistidke nauke kao Sto su Fi-lozofija, Psihologija (i Psihoansliza) i Pedagogika

Frank G. Ripel

skom, koje su zapravo Dva {ul-ta, oloje Zvezdai"_t";;;id;"^J;;;"neke fragmente zvezdarrog Kulta. sabeanski Kult ie pravi Lrni".i r<rrrrn_eke fragmente Zvezdarrog Kulta.ne^e rragmen[e zvezdanogKurta. sabeanski Kultje pravi Lunarni Kult9:lty:l1"to-nski), kakvogje praklicirao Tebansli Svestenit anur-ar--na-Khonsu v XXVL Dinastijis namjerom da-'a-A'''su v r.Ivr- L,rnastrJr s namjerom daponovo ofivi Lunarni Kultili tadnije Zvezdano-Lunarni) ali muje ,*p"tbi"aioo aa ozirri ptavi r,u-ru laurrrJe Lveza*ro- lJularnl) alr mu je uspero jedino da ozivi pravi Lu-lgliS*t Analogni Rad je izwsio i Kroli *adaje hdo da ou"ai i""*"ii;-,1.,,,,tTrr.ruarognl IauJe lzwslo r Kroli kada je htio da obudi Lunarnifi'ulu- ( kakvog.l e prakticirao Ankh-af-na-Khonsu), ari mu ie iedino usoelou je jedins uspeloda oZivi Lunarno-Solarni Kult.

SPoljnji prygkt O. R M. jest_e Drakovski Kult, a Uuutrainji su DrakovskirJ$""y15y{!oJaisilnborizamekEr-ric*noprikazg;esrldiJ"Ji-rurirt"ruu' T t'' xl. operaciju, koja predstavlja sjedinienje vatre i vode kao od-sev iz Drakovskog i Tifonskog Kultaovo Delo u prvom delu detarjno lazr-adyje odredene Ezoteridke dinjeni-ce, a istowemeno ispravlja greSke. to;9 je u wojim knjigama poiioioKenneth Grent. priliriom prei.esania nli.in poar"d.;u i"p"rt?"ru.,1L

"ri"-plicitno- i .implicitno neke od njegorih gr;Sa6 i tak; {z odredenoe asnek-ta pro5fili pojmove kojima je Grent'pristupio "

;;ii_;;#;;'o,',"knjigama koje obraduju pre ivega froUpv

nt pristupio u wojim prvim dvLmaKro[jev Rad- Iz ousirnoc GrentovnoIz op5irnog Grentovog

:f:::^':i^ y:,"1l:"Pd" pr.e weq.nj"go"-" p*9 a1'" kfirg, i#";;;;;obadve deo Inicij atidkogp"ip"aoiietoehd.;;"th-D;"j"'o?:.""r:."dirrra.

fvgtkg koji dita i anali".ira Grentove knjige rako moze da utwdi kako sa-drze vise protiwedja. Na primer, tada u-delu fiu aasical-i6;A-r*-t:

ilI'-

1I'

-

32 33

SABEANSKI KULTSTAROG EGIPTA

Terionidki (Therion) Kult kojeg je.A,jvaz (Aiwass) ponovo oZiveo prekoProroka Ankh-af-na-Khonsua (Elistera lftolija) zasniva se na drevnojNauci koja imajoS starije izvore. Kult Zveri, Ra-Hoor-I(huita i Hoor-paar--Kraata, Nuite i Hadita, Seta i Horusa, predstavlja korene koji odraZava-ju Sabeansku Tradiciju (Drakovski i Tifonski Kult) Starog Egipta. Ustarodavnim wemenima ove su nazive Inicijati shvaCali kao sastavineoblika postojanja (Egzistencije). U najstarijim Vremenirna drevna Egi-patska BoZanstva nisu toliko predstavljala personifikaciju BoZanstavakoliko koricepte. AL (tehniCki naziv za Liber lzgis)je zapravo Tantqa(komunikacija ili sabir uder{a koje ,Bog" daje wojoj Sakti, to jest njego-vom prenosiocu MoCi) gde nalazimo ove drevne izgubljene koncepte. ALponovo oilivljava Zvezdano-Lunarnu Tradiciju iz prvih Egipatskih Dinas-tija. U njemu nailazimo naneke Prostorsko-Vremenske koncepte, napri-mer, Nuit u Prostorskim pojmovima predstavlja Beskonadno Veliko doku Vremenskim pojmovima predstav.lja BuduCnost, tako Hadit u pros-torskim pojmovima predstavlja Beskonadno Maleno, a u VremenskimProSlost.

Ipak, ova dva koncepta nisu dva personifikovana shvatanja, nego dve kla-sidne strane iste medalje. Njihovo ujedinjenje rada Sina Ra-Hoor-Khui-F koji je u Prostorskim pojmovina Covek, a u Vremenskim neizbeZan

. Cin-Dogadaj SadaSnjeg Vremena, gde se Bolanstvo izral;ava sada. Ovipojmovi su samo primer shvadanja koje moZemo da prouademo u najsta-rijoj Egipatskoj Tradiciji.

Po drevnoj Tradiciji Zivot ditavogSvemira moZe da bude podeljen na Raz-doblje Sedam Eona. Pojam Eona obubvada pribiiEuo Vremensko Razdob-lje od dve hiljade godina, iznimka su jedino Eoni 0, l, 2, koji su preevalnii obuhvatali su brezbroj Vremenskih razdoblja {Eoni su abeleZeni broje-virna od 0 do 6).

Kenet Grent u delu ,Jleister Crowley and TFw Hidden God- uvaZava ovu^ , teoriju i pokuSava daje razvije u logidki sistem ali izgleda daje neke poj-34

move iskrivio; na primer, Grent odredr{ie Praznodu Eonrr 0 ig$oie ovaj

t"".i,ilt aia"iie" Fu"i p"i ponovne pojave SvemirskogVala-Zvota'

Koncept trskonskog sna ili Iskonske ft'aznine (veliki Ibzmicki {g"Fol

"tilJiii""*""i""Jr?u"-S""-i",eredemokodlndijacakojigazovuMahap-"4"i",

V"Uloi Kozmidka Nod u kojoj ni5ta ne postoji'

Prvi din stvaranja se manifestuje u $nu.p !gl:p * p"iql"ttJ.",.{1T.:-loje skup Iskonskil Elemenata koji su kasnije bili i^oi p,.TP

1Tf,-"lY:ia i koieg izjednadavamo sa 'EleTentom" Duha' 8a Jedinstvom.rz KoJeg

"toi"r""ioioiuost. Tu se buir podrazuneva u Meta{"icEgT smislu poS-

io se Iskonskom stanju prije ponovne pojave Svemirskog vara-;'rvota pn-

ii",i:iEl"-tliiiilliG'i*'"il"iiseplnGgieEonuo jepre*atoge.-v.1-duh'

"-n"lJu" tuo Duh ni2eg aspeista, tvtinifdstovani, zL razliku od Cistog Ne-

-Manifestovanog Duha.

Eonu O sledio je Edn I kojemu se prlpisujlElemenat Vatre u najvi5em

"t""i"-CV"t* Itreativnog'Frocesa). Ittoni Eonu se je u Svemiru razvila

BoZanska Svest.

Sledecem Eonu II pripisuje se Element !9de, i oval l sY9i9m-n3i,lsem

"t*:" CV"fif.o Kozini8t o i'Iore). Prva tri Eonapredst?yljgju-Tri"Isl-91-

ske ivlo6i, iz kojih sve proizlazi i koje zovemo 'Razdoblje Bogova'r-.prtp-,L*oo Vr"*e ia dolazik Razdoblja Coveka' koje obuhvaCa E-oae III i IV'

no" V i VI su rezultante prvih *aju Ra2doblia i zovemo ih Razdobljedoveka-Boga

Prvoj Trojici Eona mozeTro da pripi5ePo viSe Kultova i BoZanstava' Eo-

"" O"bripla. Iskonski Kult Prvorodenih Suverena (Btgovi Vazduha)' ko-

ii r" i" i sledecim Eonima podelili na Dve Struje: Stari Hto_niji (Eon I''d";V;t*)

ico"poau Bezclana ili Duboki (Eon u, BogoviVode)' kojg

i;i"i"rip"p"tNekronomikcna obidnozovu Drevni. Aliovaj izraz je op5ti,poSto oznldlva sve Bogove preevalnih Eona

TwdnjedajeuEonulillpostojaoZvez,dgniKultnisuposve.tadnejerZ"i"a:ii Kirlt pripada nonu tI. i.I Eooo I vaZio-je_Kozmidki Kult, eimemislimo na Siri raipon Svesti na jednoj, i na drukdije stanje llgzistencrJena drugoj strani.

Prvobitna Imena prvih Troje Eona izgubila su se u Noci vremena i sa-

aJtr5afristoriiadovedanstvaih.'iSe oupoo.laje.InicijatiRed2ZlatneZvez'e;_",!; poste"a"ji- godinama ponovo- otkrili ova Imena. Eon 0 zove se

V;;, E; I je L;hn; Eon II ti"f".Try Eo"ima sledio.je l"idin Eon III

i;;;;;th""ie ue*e"t 7'emhie 1to rrzr-o-n3e;r" ?di-": oduosno' izla-

zat iz naidoblja-Bogova na powsiiu Razdoblja Coveka U tgP Einu prak-

tif.ooAi *" Dioje "Kuliouu t o;i su bili def,6rmacija starijih Z-vezdenihfntto.'a. Do prve deformacije do5lo je k9d1 su Zvezdanu Tradiciju pre-

neli u Egipat ,a *e*e p*iL ninasiija koje su praktikovale Zu.ezdarto'-Lunarn]'Kult. posle d'olaska Izidi'og Eona se je ovaj Kgl_t_ i- dajedeformisao zbog oZivljavanja Lunarnog Kllta Kasnije je ovaj Kult pos-

tao osnova Luni,rno-dol"ttrih Knlto.'" toli su bili praktikovani veci deo35

Eona. U tim Kultovima vladalo je Obotavanje Velike Mqike Boginje, aprimarna Formula bila je Partenogeneza (devidansko rodenje).

Posle toga doSao je Ozirisov Eon IV kome se pripisuje Simbol Krsta kaoEmblema Cetiri Elemenata Tada su narodito bila na vlasti Dva Kulta:Solarni Kult Inicijata i profani Solarni Kult. Solarni Kult bio je maksi-malna deformacija Zvezduog Kulta Unatod tome Kult Logosa (IsusaHrista) i njegovih Adepta (Apostoli) bio je skup unutr"{nje koherentnihUdenja koja su funkcionalno usmerena Covekovoj Transmutaciji prekoPromene u samoj Materiji. Vladqiuda formula ovoga Eona bila je formu-la SamoZrtvovanja: da bi dovek ostvario Realizaciju (Glorificiranje Tela)mqrao je frzidki da umre.

Nakon to-ga je sledio Horusov Eon V, sadaSnji Eon, kojemu je iz nekogaspekta dodeljivan Element Vazduha Ov{ Eon je podeo godine 1g0" iima prevladavajudu Formulu Analize koja implicira Uni6tenje. U tomsvetlu je Ho,rus Ra-Hoor-Khuit, Bog Rata i Osvete koji je analogan grdko-me Aresu. Ovome Eonu pripada Element Vazduha u njegovom Ifni5ta-vajuCem vidu, koji je u srodstvu saVatrom iako nije upitanju ista stvar.To moZemo da si objasnimo dinjenicom, da je Ra-Hoor-Khuit analoganElementu Vatre i da sadrZi i svoju Tamnu stranu, Hoor-paar-Kraata ko-ji je anqlogan elementu Vode. Zato Ra-Hoor-Khuit teZi ka stvaranju Vat-renogVazduha.

Va{no je da je Simbol ovoga Eona u svom prvom aspektu Zvezdasa petKrakova, koja u svom srediStvu sadrZi UZaren Bindu (u vezi sa tim vidiLiber Legis). Ovaj Simb_ol oznadava doveka-Boga odnosno Cetiri Eleme-nat-a koji predstavljaju eetiri donja IGaka Pentigrama pod DominacijomDuha kojeg u ovom kontekstu moZemo da razumemo kao Volju.

Drugi aspekt Horusovog Eona Ce da se manifestuje kao Heru-ra-ha, BogLjubavi, kome se pripisuje oElemenato Etra Njegov simbol je Heksa-gram sa UZarenim Bindujem u srediStu.

Posle ovog Eona dolazi Maatin Eon VI kojemu de da bude pripisivan Ele-menat J3z"durha, koji"je shvaden kao Sjedinjenje Suprotnosfi. Sa drugestrane Simbol Maat-Zene (KCil prip"6" Elementu Vode i to u oba aspek-ta Eona. Prvom Ce da bude pripisan Simbol Heksagrama sa UZarenimBindujem u srediStu, a drugome Heptagram sa crtom u sredi5tu. Glav-na I'o_rmulaovog Eona bide Sinteza sa impliciranom Reintegracijom poS-to je Maat Egipatska Boginja Istine i Pravde, Sto oznadavipowatak kaIskonskom stanju u takozvano Aatno Doba. Po5to de Coveku ovom Eo-nu da postigne pravo Poimanje BoZanstvenog nastupit de powatak kazvezdanimKultovima. ovome Eonu sledi Mahapralaja iliveliki Kozmic-F fuilooj i Svemir de ponovo da uroni u Iskonski Sair prije Manvantare(Manifestovani Svemir), tj. pre ponovne Sedrrrore Serije Eona.

Sledi spisak sa obrazloZenjima Eona

vaarov Eon 0 (Iskonski Kult Prvorodenih suverena, predcovedanski ste-p"".Flolqgije) je Kaos (povezan sa Elementom Vazduha). Amblemje Bin-du (Nevidljivo Seme).

Luhnov Eon I (Kozmi0ki Kult Starih Htonija, u Svemiru se razvije Bo-Zanstvena Svest) je Vatrena Zemlja (Vatra, Amenta, Podzemlje). Amblemje Falus Pojavi se saArhaidkom (Azoidka) Geolodkom dobom.

Haruov Eon II (Zvezdani Kultovi Gospode Bezdana ili llubokih; krqjemEona II prelazimo ka Zvezdano'Lunarnim Kultovima koji su bili u Egip-tu izraZavani sa Svetim Kultom Boga On) je Ledena Tnmlja (Voda).

Amblem je Kteis. Pojavljujese u tim Geololkim dobims: u Primarnom(ili Paleozoidnom), Sekundarmon{ili Mezozoitnom), Terciarnom (ili Ke-ozoidnom) i Kvartarnom (ili Neozoidnom).

Izidin Eon III (Majka-Bognja, prehriitanski Lunarmo- Solarni Kultovi;Lunarne Kultove praktikovali su jedino u podetku Eona, a prema sredi$-tu Eona postali su Lunarno-Solarai) je Pogansko-Mqicinski (Zemlja).Amblem je okrenuti Trokut sa Bindujem. Ovome Eonupripisuje se Pla-netarna Snaga Zemlje, a Pojavljuje ge sa Kvartarnom (Neozoidnom) Ge-oloSkom dobom.

Ozirisov Eon IV (Bog-Otac, Hri5dansko-Solarni Kultovi odnesno Gnostid-ko HriSdanstvo koje se je kasnije deformisalo u Historidno hi5danstvo)je HriSdansko-Odinski (Cetiri Elementa). Amblem je Krst ili Kvaifuat saTadkom u sredi5tu. Ovome Eonu se pripisuje Planetarna Sila JupitraPojavi se sa Kvartarnom (ili Neozoidnom) Geolo5kom Dobom.

Horusov EonV (Bog-Sin, Atomski Kultovi Zvezd"nogtipa, odnosno, Zvez-dano-Lunarni Kultovi; pre nego smo mogli dapredemo na Zvezdano-Lu-narne Kultove, zapo(ete u godini 1979, morali smo da se'vratimoLunarno-Solarnim Kultovima kakve je izmedu godina 1904 i 1947 ostva-rivao Elister Kroli i Lunarnim Kultovima koji su bili izvodeni izmedu go-dina l${$ i 1979; bai ovi su predstavljeni u Ordo Roz,e Mistihe) jesteTelemidan (Vatra i Etar, prvi i drugi Horusov vid). Amblemi su Penta-grrm sa Tadkom u sredi5tu (prvi Horusov vid), i Heksagrarn sa TaCkomu sredi3tu (drugi Horusov vid). Ovome Eonu pripisuje se Planetarna Sna-ga Marsa (u prvom vidu) i lyssdsns Snaga Sunca (u drugom). Pojavljase sa Kvartarnom (ili Neozoidnom) Geolo5kom Dobom.

Maatin EonVI (BoZica-KCi, Zvezdani Kuitovi; podeti Ce se ostvarivati go-dine 3000 vulgarne ere i zawsit Ce godine 4304) je Maatjanski (Voda).Amblemi su Heksagram sa Tadkom u sredi3tu (u prvom razdoblju izme-du godina 2000 i 3000), i Heptagram sa Crtom u srediStu (u drugom raz-dobljuizmedu godina 3000 i 4304). Ovome Eonu pripisivanaje PlanetarnaSnaga Venere (u prvom razdoblju), i Planetarna Snaga Satelita Meseca(u drugom razdoblju). Pojavi se sa Sesternanom (ili Ekstrazoi{kom) Ge-oloSkom Dobom.

Sistemi Magije koje trenutno poznajemo su podeli da se razvijaju isto-dobno sa podetkom Izidinog Eona ali oni su samo deformacija starijih ti-pova Magije. U Izidinom Eonu sfera Covekove westi upotrebljavala jesamo Deset glaynih tipova Magtje; waki tip bio je povezan sa Sefirotimastarog Drveta Tivota; a ponekad i s5 Jedanaestom vrstono Magije kojumoZerno da zovemo Lunarno-Plutonska Ali ovqi termin upotrebljavamo

I

I, i

i

36 37

sarno za oznacavanje "Tamnog'poimanja

ove Stmje koju Ljudi Antikejo5 nisu mogli tako da zovupo5to nisrlznali zapostojanje Planeta Pluto-na kao SJo nisu znali ni za postojanje Urana i Neptuna

Tu se javlja odredena zbrka koju Kenet Grent kadje u svom radu'Ale-ister Crowley and The Hidden God" pisao o formarna Magije i njihovomodnosu sa Planetima, odito nije uoCio. ZeFravo Ee T?i tipa Magije kojeGrent naziva Uranska, Neptunska i Plutott"ka Magij4 nisujavljala u Tta-.diciji Izidinog Eona nego u starijoj Tradicdi, kadaje efera Covekove sves-ti upotrebljivala Dvanaest glavnih tipova Magije i jo! Trinaesti tip. OvaTradicijaje postojala u Eouu II u vreme prrrih Egipatskih Dinastiji, a sa-daje ponovo olivela.

Danas, u novom Horusovom Eonu, upotrebljavamo ovih Trinaest formiMqSije koje se upravljaju po IGbalisti0koj Semi i koje su pripisivan_e od-redenim BoZanstvima odnosno njihovim BoZanstvenim formama

1. Zemalj.cl€ Magija (Zernlja), Magija Materializacije sa dodeljenirn Bo-Zanstvenim Formama Geb i Neftis;2. Lunarna Magija (Mesec), Magija tluzije sa dodeljenim BoZanstvenimFormama Izide i Maut;

3. Merkurijalna Magija (Merkur), Magrja Elektromaguetskog Zra@njisa dodeljenom BoZanstvenom Formom Siu;4. venuzijska Magija {venera); Magrja Ljubavi sa dodeljenim Bozanstve-nim Formama Maat i Haathor:

5. Marsova {ugrja (Mars); MagijaAkumulacije i Razre5enja Energije sadodeljenom BoZanstvenom Formom Horus;

'

6. Jupiterska Magija (Jupiter), Magija Oduvanja i Kontrole Energije sadodeljenim BoZanstvenim Formama Asar i Selihet;7. solarna-Magija (sunce), Magija Covekove svesti u njezinoj najvisoj fa-zi sa dodeljenom BoZanstvenom Formom Ra;8. Uranska Magrjl(Uran), Magija Istinite Volje sa dodeljenom BoZans-tvenom Formom Tot-Ham;

9.. Neptunska Magija (Neptun), Magija Kontrole Snova sa dodeljenomBoZanstvenom F'ormom Sebek;

10. Saturnska Magija (Saturn), Magija Promene sa dodeljenom BoZans-tvenom Formom Set;11. Zvezdana Magija (Zu-ezde Stajadice), Magija IGla sa dodeljenim Bo-Zanstvenim Formama Nu-Izida i Sut-Har;12. Horusova Magija (Prvi Pokretad), Magija BoZanstvene Svesti, sa do-deljenim BoZanstvenim Formayna Ra-Hooi-Khuit i On;13. Plutonska Magija (Pluton), Magija misterija Smrti sa dodeljenim Bo-Zanstvenim Formama Hoor-paar-Kraat i Amon-Ra

posto :" Bog Anubis Kinokefalican (primitirmu slilm-Dvoistvenosti u je-

dinstvu simbolizu;e Pas, muZjak" koji je povezan sa Plutonom I MaJmun'

Zenka, koja je povLzaoa sa Mesecom), mo,ramo upozoriti-da ga ne moZe--" a"h"fiUki"a""iS"it"i, ali poStopredstavlja Tamni Mesec (Pluton-

"t i), rnozu-o,iu guliou"r"jbmo

^"a";id. Igtowefoeno moramo daEqzemo'

a;v"i;;"dioi pripi'ir;e Dem6nski oblik Horonzon (Klifoticka Ma-

gtj"l, i au ir"ad Drveia Zivota postoje QtiliV.etuiedaqie-Pozitivno (In)'

i'pr6ostala tri su Negativna (.drin, irin Sof i Aour). Velu In dodeljene sudil;;#ro"-" ft"it i Hattit, Velu Ain Botranstvene Forme Nuith i

H;;;-;.:Kr;h, Velovima Aiu Sof (Soph) i Aour pripisuje se BoZans-tvena Forma Nuith.

osnova sadasnje Magije je zapravo sabeanski Kult koji vude- svoje kore-ii-ii Z"ura*" ftuai"i;u i sadl1ava neke pojmove iz prethodnih Eona.

Na primer, koncept vatre Kreativnog_Procesai kcncept seksrralne fop-ii""-t"J"

"6":icujednacimo sa Zverju.-Zverje bila izvorno zavni5ljdna Zen-

skos Ptla sa priiutnim Mu5kim elementom (Vatra Kreativnog?rocesa)'Z;;;; ;;itutttu suuu-skog Kulta u pocetku Izidin og qona bio je ovajHermafroditski koncept izrat|nu dve jasno raz,dvoje-ne,forme. Ove poj-

move navode razlidite Tradicije: na priiner, Enohova kliiga pominje Be-hemota, Bika-Demona koji postoji na Istoku. Telemski Kult ga.prikazu.;ek;;i;;;"", Zver, ali je Sotirni Xutt Uistoridnog Hri56anstva vidljivo izo-pucio

":"gou likkad je ovo Bice obznanilou svojoj knjizi otkrovenja (Apo'

kalipsa).

slidne koncepte nalazirno i u E$iptu, gdje jg Bast bila drzana za BoZans-i"o Foz"au i'seksualne TopUnJi prikazivali su je kao Lavicu. Ali ovu La-vicu nikako ne moZemo da poistovet imo sa Terionom kojegizjednadujemo sa Egipdanskim Bogom Ratai osvete Ra-Hoor-I(huitom.Aii zato mo2emo gasl aa poistoveiimo sa Zmajem Sedmostrukih GlavaLr"ijutu"o* za kojeg Enoirova knjiga tvr4i, da postoji na trp** Dok je

ietionZver Zerntll tiidi Apokalip-su i Enohovu knjigu)' je-Lqyrj atan zvetvode (vidi Apokalipsu i Enohovu Knjigu), koja ce prema kniizr uttffove-nja da izade iz Mora.

Ovi pojmovi se opet javljaju u Tridiciji kojg_le oiiveo Kroli. U ivojim Ta-rotifii (vidi Totovut"jigol, opisuje-AtuXI kao Lava SedmorostmkihCfu"u f.o:ug: ai;e Lenasa'peharom u ruci. Taj l$ KrgU opisuje Sao.Veliku Zver 06"6 koju j6e Skerletna Zena Babalon, koja je- uApokalipsi naz-

"vana vavilotr"t u-Btndoica.'IpaF, ovaj opis nije sasvim tadan jer Zversedmerostrukih Glava nije identidna velikoj zveri 666. Z,apravo r&oZe-mo Zver sedmerostrukih Ghva da poistovetimosa zmqjenn Levijatanomkoga ponekad predstavlja Zmija ili VodenlZnrija-(vi{i {pohovu Kqiigu)'p"E*a tome pbstoji viS6 degorijs (7.maj, Zmiia, Lavica) za Zver Sedme-rostrukih Glava.

ove bitne razlike Kenet Grent nije bio u stanju da uoci (urdi."The Ma-jical Revivat'). Po drevnoj Tgdiciji iz prvih Egip6an"skih. Dinastija vidi-Lo da je pojan Zmaia(Drako) izrahenu.Astronomskih shvatanja'

38 39

Egipdanini su naime svoje Vreyaen"Br noimanje, to jest -"""oi" *"ifna osnovali na proudavarlju pokreta Ziezda. Nekronomikon (Al Azif)Knjiga Mrtvih Imena:Tantra TameVeliki DrevniGospoda Bezdana ili DubokiAzatot slepi Kaos u srediStuBeskona0nostiJoh-Sotot, duvar Praga

Sub-Nigurat, Jarachiljaditih sinovaNjarlatotep, puzeCi KaosNodens, Gospodin Bezdana(edino spomenuto BoZanstvoStarih Htonija)Ktulu, Gospodin stanovnikaDubokogHastur, Osvetnik iUni3tavalacDagon, Bog Riba,Stanovnik Oceana(izjednaden sa Posejdonom)Svemoguii o5tri miris ,,miris Pana, koji proZima'povezan sa Njarlatotepom (A C., Liber VII)U hladnoj Pustinji Leng Hladna Pustinja zvana HadithdiZe se Gora KadathMnoStvo duginih Kugli Dugine Kugle u Iftugu koji sadrZiDavoljegJoh-Sotota obrnutizeleniPentagramPetokrakaZvezda ZvezdaNuitesaPetKrakovasaKuglomna sivom Kamenu Mnara u sredi3tu. Crna je boja Plutona (Dat)

gde obitava Gospodin Amente,Hoor-paar-Kraat dija Majka je Nuit.

U vezi sa odnosom izmedu Lavkreftovog i Krolijevog Kulta moramo daupozorimo na Grentovu pogre5nu twdnju (vidt'The Magicol Reuival')da Lavkreft nije poznavao Krolijevog Rada jer Lavkreftova Pisma doka-zuju bai suprotno. Isto tako je Grentova poredbena tabela ove DvojiceKultova puna vJnih gre5aka u poredenjima.

Egipdani su svoje shvatanje Vremena osnovali posmatranjem kretanjaZvezda.Zautene Egipatske Astronome IV. Dinastije je Sazveide Drakoprikazivalo Crvenog Zrnaja (Ta-Urt). Ali dosta pre osnivanja I. EgipatskeDinastije je Crvenog Zmaja (Nuit) predstavljalo SazveZde Oriona. To jebilo prvo merenje Vremena i to SazveZde su Egipdani prihvatili za Sim-bol Feniksa.

Liber Al vel Legis (AL), KniiCa Zakona:Tantra Svetla

Veliki iz NodiVremenaPreci Starih Htonija i Gospoda BezdanaHadit, IGos sa srediitem u Beskonadnosti

Horonzon, euvar PragaSatan (Jarac), Uuiverzalni Otac

Pan,Veliki NepoznatiAmon-Ra, Sakriveni Bog

Hoor-paar-Kraat, Bog u Amenti

Ra-Hoor-Khuit, Bog Rata i Osvete

Sebek, Bog sa krokodiljom Glavom

Kasnije su u Lunarnim Kurtovima merenje rremena regulisari pomocuperio didkih eman acij a (rq enstruacij a) Pafrjanove Zenke"(psogl ajvac koj ije bio svet Lunarnom Totu).

]Jg ovaj je l?fu Mesec poverzan se %nkinim periodiCkim emanacijama(Menstruacija),izrinuo Zv.ezde Jrgd m"""a;u v"l-""u- up".*i-"t" i" ui-lo i kasnije, kad su utwdifi, da.Mesec re sije v_lastitom *ltiosc" ""go

r"-mo odsjeva sundevu svetlost, i izrinulo ga-je sunce i ti-" [io-i"-"-Jun""tZivot Solarnim Kultovima i novom poidrii" V""*;;;- ---'- -*'

Zvezdano-Lunarni Kultovi prvih Dinastija su se dakle razvili premaAs_tronomskim uputama. Tako su nastare bve stru;e roje s" ufiu-[*''i,"prisutne u sabeanskom Kultu: Drakovska i ruoi"t.'st*.ii-igiput"tisvestenici su svoje vremenske radune zasnivali na Dvojici sizveZ8i: nru-kovci na SazveZdu Drako, a fifoncinaV"Uto-" Medvedu (Vozu). gyslDvojici sazvezda dodelili su Dva Boianstva crvenogz*"i. ii,irtl'broogZmaja Tifon.

Ime Nuitse op,et javlja u Krorijevom Telemskom Kultu ati kod Drakova_ca ovo se je Bozanstvo (u ciklidkom smisru) ,"ao ru-u.irvraita.!votr,-crJa.

BoZanstvo'Tifon (imena ovoga-BoZanstva ne smUemo da zamenjujemosa grdkim Tifonom kojgg j-e fobedio Zew u Uo*i p"otiu-fit*uiilito1"ryYu.^9.tu Bogovim-a Vode (Gospoda Bezdana iU bubokiji m,Julo auga rstovetimo sa Zenskom stranom z.lnaja sedrnerostruun'cuva-. FolamSedmerostrukih Grava orkrivamo

" foil;.iji.;uk;; la"aJ"J"?".ii i-"Sedam glavnih Zvezda.

Poj am Crnog Zmaj a analogan je Hool-paar-Ift aatu jer moZemo da ga pos_lluj,..*o sa dvoje vidova: MuSkog i Zlenskog. U trlirst"_-viE" or"'J"r""_uarloor-paar-nraata, 'l'amnu stranu Ra-Hoor-Khuita, a u Zenskom viduje Tifon, Majka Bogova Vode.

l_:l1tlt:,Z. "*aj.Sedmeroslrfti!, Glava, Divlja Zver koja ce da dode izrvrora rdentrcna ie oba. dvojici vidova crnoga 7,maja- uuiti vid Leyijata_na je Zmaj, a Zenski z;ija....Kao-Z;q,T""il"iu" i"-""aod''bo*Ho o r - p a ar.- Kraatu, a kao Zmij a,. * a "g"i : "

l"ilri i r'ii""lfr i.i?ie.u " ti _pova iz kojih su se kasnije razvili fgipi'tski gog6vi

9i.,{*ltft su Gospoda Bezdana (Duboki). Njihovje kult oznanio H. p.LavKrer[ ( r,ovecrart) poanati pisac Naucnofantastidnih Trilera Najvecideo Lavkreftovih prida in"p"?i.ri

"" "l"sG *;l; k"j#ffi ii?o auuodi prikrivene Isfine. zu"i'oriiuie "aioii"-"a" K""lij';;[irrt" i x,,r.ta kojije. p_ri,cutan u Lavkreft-ovirn_p"ifi;tkan* o",i ou8jio iirttorr.su srodni. Iako dosta defo_rmisano, iavtreft je predstavio riuticospoaeBe z dan a (i li D u bokih ), a Kro li ; e pokusao pin;d d";zi"i S"l-"""Jfj?"f t.

Poredbena Tabela dokazuje kako su ova Dva kulta bila brizujedan dru-gome.40 41

Feniks je Ptica Ciklidkog Powatka, Ona koja se Vrati, Arapska Ptica Fe-niks, koja se Preporodi iz pepela UniStenja i Poraza Ciktidki Powataktraje oko 2000 godina. Historijski dokaz od pre priblitrno 12000 gsdinanepobitnos{edodi o pslikqovom powatku. Flaton naime u Timaju tw.di'da je otprilike 9000 godina pre njegove ere sav Kontinent Atlantide,sastavljen od Sedam Ostrva, usled ogromnefatastrofe potonuo u More.Ova Katastrofa oznadava krqi Zatnog Doba (u Grdko-Rimskoj antiki seCiklidka Manifestacija odvija u Cetiri Doba Zatno, Srebruo, Bronzano iGvozdeno) koje obuhvada Eone I i IL

Zlatnom Dobu sledilo je Srebrna koje je trCiab poslednjih 8 000 gortinaEona II. SledeCe je bilo Bronzano DobC koje se poSavilo skoro istoweme-no sa podetkom Izidinog Eona. Sledilo je Gvozdeno Doba koje se skoropodudaralo sa podetkom Ozirisovog Eona Iz redenogje onda evideutnoda do Feniksovog Powatka dolazi otprilike svakih 2000 godina, Sto na-ravno vaZi samo za Eone koji su sledili preddobnim. Feniks onda ozna-duje po0etak novog Doba. Drevne Tradicije twde da Ce Gvozdenom Dobuopet da sledi Zlatno Doba.

Horusov Flon onda oznadava povratak Zatnog Dobajrred kojirn mora dadode joS Razdoblje Nereda (kao Sto je twdio ved Fulkaneli, Pianet morada prede Trostruku Alhemdsku Fazu) koji se podudara sa prvim vidomHorusovog Eona. Sa podetkom drugog vida Eona, koji se podridara sa po-detkom prvog razdoblja Maatinog Eona, godine 2000 Ce da oZivi MahonHorus-Maat, Zlatno Doba.

Feniksa moZe da simbolizuje Soko, nosioc Boga Horusa, sa dime izjedna-eujem6 naoko razlidite pojave. Zanimljivo je d'a je Ra-Hoor-I(huit,Crve-ni" Bog (Crveni Horus) zato jer donosi UniStenje s-vemu statiinome kojene koristi daljnoj evoluciji. Analogno, u Indiji Bog Siva (Shivg) UniSti onoSto Vi5nu oduva. po5to sve statidko zawsi trulieniem. Ali i Siva ima dvo-jicu vidova: Siva Unistavalac i Siva Graditelj, i. j.Siva Indijdki Ra-Hoor--Khuit UniSti staro (sve 6to je postalo nekorisuo) da bi Sagradio Novo(sve Stoje Potencialno korisno). Ako bi ova dvoje vidova bila razdvojenado5lo bi do neravnoteZe,jerbezgranidna Gradnja kao i bezgraniCno UniS-tenje vodi do praznog, neharmonidnog Svemir&

Identifrkacija Feniksa sa nekim odAstronomskih SazveZda bilaje zapro-udavaoce teZak posao. Motemo da twdimo da je Feniks SazveZde Orio-na, Txezde Pasa. Zanimljivo je da je seljadkim narodima Afrike koji sqbaziraju na Cikfiekom Powatku, Orion nag'avl.iivao ki5uo razdoblje.

I kod shvatanj a Zvezde Psa Grent prhvi prilidnu zbrku twdnjom da jeZvezda Pas Sirius, a kao dokaz navodi Herodotove opise dudnovatih Ob-reda (kopulacija Zivotinja), kojima su Egipdani proslavljali powatak Siri-usa. Ali to nije dovoljan dokaz da bi'poistoveCivali Zvezdu Sirius saZvezdom Psom.

Ved je Certvord (Churchward)-kao uvaZeni prou0avalac Historije Versta-va, twdio da je Zvezda Pas Orion. Pored toga poznato je da je Egipdani-ma Orion predstavljao Velidanstveno Telo (Sahu) unrlog (umrlogHorusa). To SazveZde je predstavljalo Horusa Vastrslog iz Tame SmrtiArnente zauzevSi mesto medu Zvezdarya Neba Tome je mogpde da se42 43

orotiwedi da se poiarn Zvezde Psa ne odnoei na 0itavo SazveZde veC nai"^d; i;di"; i"6"iii. Tom suprotstavljanju moZemo'44 odgovorimo Ci-

fi;;- d" ""

ngipCaoi poznavali_posebn6 pgimanje VeliCanstvenogTe-ilis"h") ilg" t&ii:" nilazimo u Lonceptu TeIa Diamanta-Munje,Telai"tir"

" f*1rizmu.-Diamantno Telo niie ui5ta drugo do Zvezda (Dtrh'

K;b;j k"j" pieuzima ula"tit" individualnu be$nrtnost tako da utekneTodku Inkarnacija.lJ .Liber I*gi.su,, kazano je: ,Nuit! Hal_it!.Ra-Hoor-Khuit! sunce, JadinaiViaenie. SrLtlo". U tomfontekstuee Nuitistoveti saSuncem. KaoSun-rd -iili"i*i eZvezdaiZvezdaieNuiJ;t. j- Orion, ZvezdaPas, Stq dgka-zuie da

"" ;'Libe, I'eflis'odno6i na Zvez-dano-Lunatne Kultove loji su

""ir"C"ti ". "J"po"iS.ebrnog Doba i koje su nasledili drevry Egipgtski

St'"si""i.i 1.i"ist itr Dinastija (-prve Dve Dinastije koje su ima'.e sedi5te uii;d;i: it to* turaouS"

"itl'U*"tti Zmaj Nuil (K6zmir-kl Ciklusi Vre-

*e"u) i Sufr" (Velidansiveno Telo) prikazivqni ea SazveZdem Oriona ko-

:t l" Ui]" Si*toi F""it "a

(predsia:vlja ga Soko, nosilac Boga Horusa)'Kozmidkih Ciklusa Vremena.

Simbol Kozmiekih ciklusa vremena (crveni Zmaj Nuit) i velidanstve-noE Tela (Sahu) bilo ie prema tome sazveZde Oriona Pored toga je bioS"i" tiiiOr*j'Si*U"t Feniksa (Kozmidkih Qiklusa Vrqmen-a)-f Simbolff"t"J* tfta: inicijat). Prema tome i SazveZde Oriona i Soko bili su Sim-b;li C;;";g z^"iuNuit (Kozmicki CiklusiVremena) i Horusa (Horusen4 t. j. Iloirr* R^itttik izjednaden sa Ra-Hoor-Khuitom). To naq obja5-niava n'oiam obnavljanja_ier je crveni Zmaj Nuit (Feniks koji je sazveL-ati Oiiotial predstavlja6 Iiogio3" koja se Obnavlja-(Cjklidka izmena) dokieMrtav inicirani Xiaj 111d*i kojije morao daVaskrsne iz tame Smrti"e*""t") preuzeo Velidanstveno TeIo, O!3o1o samog ppe (dove0je pos-tade Boidnstveno) i postao Bog Kralj koji sedi na Pres'tolu'

Za weme I. Dinastije bio je u Tinisu inicirani Kralj Nar -m9r (mo4la Me-nes kojeg je Maneton oznadio kao Ujedinjitelja-gornjeg.f dgnleg Fgpt4uobliden-iiao Bik, a jo5 pre Njega pojlvio se l{ralj Skorpija' Liko-vi FnjuBika i Kralja St otpiie oanose se na pojmove Crvenog {orusg (Ra-Hoor--Khuit) i.Cinog Horlsa (Hoor-paar-Kraat) t. j. I{orusa Ratnika i HorusaUa gnentr.

Sanastupom II. Dinastije neki sy s9 K1algvi p9C{ q loyu Seth urnes-to Horus i zato, kako twdi Endelo Brelid (Angelo Brelich), stvar postajedosta problematidna. Posle mnogo godina Studija i pr9ud9va11a. do3aosam do zakljudka ila je bio u IL Dinastiji koncepat Boga Setha ekvivalen-tan sa Ho.isom ali ia tadnim prizivanJem na Boga Horusa Aha, t' j' Ra'-Hoor-I(huita (Crvenog Horusa).

a dolaskom III. Dinastije se Glavni grad seli iz Tinisa u Memfis gde suneki''od pojmova podeh da se degeneriSu, qa plimer u-!!. O.iystiji viSene srecemo koncepta crvenog Zmaja Nuit kao Bozice Neba i KozmickihCiklusa Vremena, nego Nut (BoZica Neba) i Ta-IJ,rt (M{ka-revoluda'prikazivana sa SazveZ?em Drako). Posle uspostavljanj-1 Ozirisovog Kul-ia Bog Seth podeo je da vaZi za Zlodestogi bio j:lostavljeu nasuprot Ho-rusu i"za saveznika ZmajaApofisa (C?ni Zmaj Tifon dije se ime izgubilo).

Do sada smo videli daje SazveZde OrionapredstavljaloVelidanstveno Te-lo preminulog (prije nastupa OzirisovogKulta Razumevalisu Smrtu Ini-cijatidkom, a ne u Fizidkom smislu) i istowemeno nagovestitelja Ki5e.Ovom poslednjom vidu Egipdaniui su pripisivali dvostruko BoZanstvoSut-Har (Set-Horus), Heroja koji je pobedio Suniiqnu Vrudinu.

Kenet Grent twdi (viil'Tlu Magical Revivall da se Bika jednadi saSuncem, odnosno, da je bilo Taurus ono SazveZde preko kojegje bio u do-ba Mitrinog Kulta dovedanstvu prenoien Sundani uticqj. Ali u MitrinomKultu Bika nisu jednadili sa Suncem nego sa Jupiterom, pa je prema to.me Taurus bilo ono SazveZde preko kojegje Covedanstvu preno5en Sun-dani uticaj Jupitera.

U Ozirisovom Kultu nalazjmo Setha koji ubija Ozirisa, Lava koji jepredstavljen sa Jupiterom. Sto znadi da su bili i Mitra i Seth (Sut-Har,Orion) Jupitrove ubice. Iz kazanogmogude je utwditi da Heroja nisu jed-nadili sa Dinamidkim Elementom Vatre nego sa OZivljajudim DelovanjemVode. VeC je derdvord tvrdio da ,,prvi Neb6ski tterojniie lio Sunce negoOsvajad Sunca i Suneane Vrudine. Heroja je prikazivala ZvezdaPas i tone samo kao Boga Vatre nego i kao Boga iznad Vatre".,

Prvi Heroj (Ratnikl bio je uistini Seth kojeg su u II. Dinastiji poistovedi-vali sa Horusom Ratnikom (Ra-Hoor-Khuit). Astronomski kazano su Set-ha na Nebeskom Svodu prikazivali sa Sazveldem Oriona (Zvezda Pas).IJ onom razdoblju Seth je bio Osvaja0 Sunca, ali ne na5eg nego onog ko-je je dovekovim odima nevidljivo (sawemeni Astronomi teoretiziraju opostojanju Velikog Tamnog Sunca daleko izaZvezde Rigel koje emitujetako jaku svetlost da je dovekovo oko ne moZe percepirati), ViSeg Suncakoje je prikazivano kao Bog On.

Seth je kao Osvajad Sundane Vrudine postao Bog Vatre (Crveni Horus)kojeg je simbolidki prikazivala CYvena 7,mija. Kasnije je bio u IV. Dinas-tiji Bog On poznat kao Ra, naSe Sunce. Tako se je razvio koncepat Sut--Hara, Boga KiSe, Donosioca Plodnosti koji je iznadVatre.

Dok u Mitrinom Kultu Mitra ubda Bika, u pretho@om Egipatskom Kul-tu Sut-Har ubija Lava. Pri tome je zanimljivo da Zvot dolazi tako iz Bi-ka kao i iz Lava, i u tome srejemo staro poimanji GikliCnosti. Iz Smrtiproizlazi Zivot,ianalogno, iz Zivota dode Smrt. U Zodhfualnim poimanji-ma Proletna Toplina koju predstavlja Ovan (Donosioc Zvota), postajesnaZna Letna Vrudina koju predstavlja Lav (Donosioc Smrti).,Ni ovaj mo-ra da bude ubijen da bi nastupio novi Zivot i nova Smrt.

Na tome podiva najdublja Telemska Doktrina jer Smrt sama po sebi nepostoji. U starom Ozirisovom Eouu 0ovek je morao da umre da bi opetmogao da Zivi, ta0no kao Sunce koje je ,IJmrloo na zalasku, a u Zoru se,,Preporodilo".

U zbilji je Sunce uvek jednako, ide preko razlilitih faza i nikada ne um-re. Svaki novi din koji izvede dovek

"Ubija" ga i ponovo,DiZe' u novo sta-

nje Svesti. Fizidka smrt nije drugo nego napuitanje jednog nosioca kojinije viSe u stanju da podnosi nove prornene. Bai ova nesposobnost pod-

lgiqnjl novih promena uniSti uosioca fizidke manifestacije nekog Bida.Cilj je Prodi$denje samog sebe we dok ne izbegnemo ToC[u Vrem]ena.

Zver su izvorno poimali kao Zensku (Zenski Princip) koju su istovetili saoblikom, za razliku od Muskarca (Muski pri"cip);kojdg su istovetili saSu5tinom. Zato nije {udno da su Egipdanini jedna-dili Zvei (u njeuoj izvor-noj Zenskoj varianti) sa Promenom, t. j. sa Onom koja se Menia i CiialeFormula bila Magija (Promenljivost).

-Nq to11 principu bilo je osnovano mnodtvo rituala Sveitenik je ogrnuokoZu Zvotinja koje su bile izabranom Bogu wete, da bi se preivofro od-19sno ggistoveti_o sa posebnom prirodom toga BoZanstva i usrkao snageili t-aenije probudio latentne modi u Sebi (ili prsiholo5ki kazano da bi pro-budio prikrivene Arhetipe u njegovom Nesvbsnom). Ta zauzimanja-Bo-zanstvenih Formi nisu nista drugo do opisi odredenih Legendi prisutnihu razliditim Kultovima. U Legendi Lava kojegje ubio Sut-HarmoZemoda pronademo dublji smisao nego Sto se to vidi na prvi pogled.

Kazalismo veC da iz mrtvog Lava ni0e hvot. U Mitskim pojmovima Sut--Har (Ovan) bio je Heroj koji je pobedio Sundanu Vruci:iu dot je u Ma-gidnim pojgrovima Seth (H. T. S.) Zver (Velika Zver 666, Bik) kbja skoCiiz Ozirisa (Lav prikazan sa Planetom Jupiterom). U tom kontekstu mo-guiejeda sejednadi Setha i Lucifera: Sethje Douosilac Zivota, a LuciferDonosilac Svetla (u smislu Istine i Slobode), i magidki kazano, iivot jeSvet lo. '

P_ored to-ga slo o1a Legenda prikriva Metafizidko znadenje sakriva jos iMi_qterrj koji ima fizioloski osnov. Kroli je zavr.eme Kom'iikacije siNe-vidljivim Majstorom primio karakteristican odgovor:

"Lav morida bude

zaista mrtav". ovu redenicu morayno da razumemo drukdije uego Grent$F^"T\" Ma_gical Reuiual') po5to je Lav u tom sludaju Otac, tl1. Ocin-ski Ozirisov Kult.

Lav-onda prg.qlu{ju besnu Letnu VruCinu, a sa psiholo5kog stanoviStapredstavlj3 {ivlje Emocije koje se pojavljuju u osobi koja ih nJzna da sav-l$u. Atp tvtaS _z9ti da praktikuje drevne Misterije, mora da ih pobedi.Misteriji su imali jasno Fiziolosko znadenje iz kojegje izislo Metafrzidkoznadenje.

Deo ovih Misterija je preziveo u orientalnoj rantri. za Tantrike osrobo-d."lg ggu..ujq Greha, je Ritualna upotreba tChnika seksualnog karakteraobhk Kulta i sredstvo premaiivanja dovedjeg i dostiza'rja Boianstvenog.Prema tome mora dovekova sveit, zato di bi percepr-irala objektivnuStvarnost, da se otarasi emotivnih ielja percepiiju orne Stv-arnrjsti u ln-diji prik_azu-iu razlicitim simbolima. Ni Brimer Sivin Farus je Simbol nje-gove MoCi.Regenerac^ije, p-oSto je Siva, kao olidenje prirodnihunistavajucih, snaga,_i Gospodiu Regeneracije. u tom koitekstu mora-mo cta upozorimo na Grentovu greSku kad Falus povezuie sa Lavom. Toje greSka,.jer Lav predstavlja UniStenje i u wojoj fonslioj Varianti kaoLa!'rca Deksuatnu 'I'oplinu u vezi sa Kteis (vagina). zapravo je Falus po-vezan sa Bikom, t. j. sa Zverju zemlje koja noize da regeneri-se samu se-be. " 4s

l:ldi,

ftB

44

Kao Sto smo videli na podetku srr vreme merili na oanovu posmatranjakretanja zuezda koje su drlali za materijalnu predodtbu ildetafizickihkoncepata Bozanstava. Tifonci su u pn'e rlte Dinastije woje radune (ko-je su nasledili od stanovnika Atlanj_ide) osnovali ni Sazvezdu VellogMgdvede (Tifon), doksu Drakovci u Cetv*oj Dinastiji rivoje radune osni-vali na sazvezdu Drakg Ga-urt). u toj Diiastiji se ved izgubio izvornikoncept Qrr.rog qpajp, Sggrnie_Tifon, koJi je sadriavao vile ispekata po5-to su Boginju prikazivali kao severno sazvezde velikosMedveda i time1u je povezivali sa Severom (Tama, Struja'Nodi-Nigta) Ipojmom Otrova.9y.uj poju-:e od posebnog znadenjapoBio je p.ovezao Boginju Tlfon (Ve-liki Medved) sa JuZnim SazveZdem Storpi;g. Storpijaje-kao Simbol Ot_rova povezan sa Menstrualrrong Krvlju (Zenski Ciklus), a iz drugogAstronomskog vida sa Letnom vrudinom: Iz povezanosti MenstrualneKrvi i Letne vrucine nastao je koncepat seksirarne Topline koja je bilapovezana.sa Boginjom Tifon. ovo izvorno poimanje Boginje post-epLno seizmenilo i stvorilo njene razlidite aspekte. .9."9q Z.yaja (Tifon) su kasnije poznavali kao Apofisa. Bogroju Tifon sulgo {ajt<g rev,-olucija zvali Ta.Uit. Severno Sazvezde Vedoja Medveda(Voza) jednadilt su *a Bogmjory Kept (ili Kepg). Sa Severom"i Jugom supovezivali Bozanstvene blizankinje Bast (ilipest, uoblidena sr dhrro*Madke), i sekhmet (ili sekhet, uoblicena sa Glavom Lavice). Kao i njenalyna.bJrlglkinja sekhmet i severna Bozica Bast vazila je za Bozanstvostrasti i seksualne Topline. s-eksualnu Toplinu jednadili su sa Zverju uZ_enskom-obliku i prikazivali kao Lavieu [oja jd bila dvostruka BozicaBast-Sekhmet. U vidu Rast pripisivali su je T"-;, Struji Nodiprazno(eloli{enje Bozice prikazuje ocito vezu medu Mackom i raniom), u n.nidoSgkhget Letnoj Vrudini (olidenje Botice iskazuje oditu vezu izmedu La_vice i Letne vruiine). Boginju serket (olitena sa Glavom Skorprje) su po-vezivali sa konceptom

-oirot'a. ovu Zapadnu Bozicu pripisvali su

Zenskome seksualn, m organu (Kteis) u vezi sa njenim{lir"*t*"toi-Ciklusima.

Jirgncidu merilivreme s obziroJr na kruzen;s zrniie (7,maj) oka zvezdesirius koju su jednadili sa Bogom Haditom. u rv. oi"astijiiu Zvezdu si-rius poistov_etili sa Boginjom Sotis (Septet) i kasnije su sa niom povezi_vali i Boga Seta (oblik Hadita). Boga S-eta (olideno! kao prase) smatralisu za sina same Majke (Iz_ide), a Horus je bio sin {ojegje Izida imala saozirisom. Tako je slt nio uoi""o" poini,"ufis*dhjld;-F;; B"s.Seta ne smemo da zamenjujelqo gq prythodnim Sethom,:".ii S"tn:l-dan od Petoro Sinova Bogova (Oziris-, Izida, Neftis, Seth i h"i"" St*iiilGeba i Nute (Sinova Siu;a iTefnut).Jednadenjem priroda N-uite (Nut), Boginje Tifon i lzide koje zaista mo-91 ja i1{ Eaaju slidne t') rent je srvoriddoita veliku zbrku. N"ii-iN"O i"Eoztca Neba i zvezda hme je misljena vizija citavog svemira Tifon mo-.Z.epo_da pov-ezujemo sa Crnom Izidom (Cria Luna)] poSto obe predstav_U_aju Formulu otrova koja je prikazana prorivanjem'Iftvi (tvteistruat,'aKrv)' u tom kontekstu su Tifon znari pod imeooi s""k"t, u r"idu ii""ul

je vaZila za Bozicu Prirode. Iako su ova poimanja aualog[a, sada je jasno

da ih nije moguce jednaditi.

Prema tome je set bio lzidin Bastardni $iq tadnlie, Izidinog otrovnogvida (Crna Izida), koju moZeuio zbog njene veze !a Bo-ginjonq-Tifon, daimamo za Crnu Boginju Juga Tako iu i Seta drZali za Claog Boga Juga'Zanirnljivo je da Sut (Bog Set) znadi C?no.

Kod Egipdana Zvezda sirius javlja se na Istoku sredinom Jula istovreme-no sa Novom Godinom (16.iulai, koju su zvali Dan Pasa- Istok su pove--zivali

saVisokim, dok su Zapaa GrAjevstvo Mrtvih) povezivali sd Niskim.veza izmedu seta i siriusa je ovog Boga Juga. pove ivala sa visokim (Is-

tok, Desno, Visoko, Jug), a Sever sa Niskim (Zapad, Levo, Nisko, Se-ver)'Zato su pripadnici bililicem okrenuti ka Severu, a ledima prema Jugu.Zanimljivoie, daje SumercimaVrhovno BoZanstvo bio Bog.{1' Bog Ne-

bo, i povezivali su ga saVisokim, Sevdrom. Odito je Egipatski Naro4'ovogBoga kao i Seta polvezivao sa Jugom, i tako se pojavig kon-cepat Sut-Ana(iti Set-An). Zato sui dan kad se je prikazao Sirius (Zve-zda pove-zana saSetom), zvali Dan Pasa odnosno Dan Cruog Pasa' Dan Sut-Ana. Kasnijesu ga Hebrejci znali pod imenom Sat-An (t. j. Satana, Protivnik), a maloprJdolaska Hri5canstva postao je Protivnik Svetla (Satana)'

Srednjovekovno darobnja5tvo ga je prikazivalo razlidito, na primer, kaovelikog Crn<ig Pasa ali je njegov Clavni simbol bio Crni Jarac. Objasnje-nje ovoga molemo da nademo u drevnom Astronomskorn razmi5ijaqiu:Kozoro[ odnosno Jarac je SazveZde u koje ude Sunce za Zimskog Solsti-cija kad dostigne svoju krajnjujuznu deklinaciju, t j' ka4 potone s onesirane Horizonta. Crni Jarac je tako postao Simbol Boga-Sunca (Satana,

Bog u Jugu) u Be?danu i zbog njegove povezanosti sa Tamoln Foimali su" gu[ao Sakrivenog Boga. Ovqj Tamni (Sakritil Bogje Crnq B9S (re{ Bog'

iat. Deus, ital. Dio" pro izlazl iz indoewoaskog korena div koji znati blis-tajud i time opisuje osobinu Sunce) koji je posfao Davo, (Crno Svetlo Sun-ca), t. j. Demon Historijskih HriSdana, BogVe$tica.

Kult Ve5tica bio je preiiveli deo Egipatskog Kulta Plod''osti. U Egiptu je

Zvezda Sirius najav5ivala podetak Nilovih poplava (Nilova voda spasava-la je Zemlju pred suSom). PoSto jeSet lio povezan sa Anom oZiveo je po-jam Set-gnakoji je bio razumljen kao Sut-An, Crni Pas. Pojam Set-Ana ijednakoznadni Sut'An spojili su se do te rnere da su ostvarili vi1]ju BgSaSetana (Feilidan Pas: jedno od znaCenja imena Set je 'MaIi Stup", t. j. f'a-lus), ili Sutana (Crni Pas), kojeg su Egipdani uoblidavali kao Cudnu Zivo:tinju slidnu Hrtu,,Sto potwduje dinjenicu da je $et bio bastard (Izidin

Baltardni Sin). Set je dakle bio Bog-Pas, Falilau, Crn, Bastard sa,Juga.Tog Boga.(Setan ili Sutan) su kasnije Jezidi snali kao Sejtana (ili Sajta"na), a Asirci i Vavilonci zvali su ga Sutek" Zanimljivo je da su ga Egipda-ni slavili bdS na dan Nove Godine koji se je u njegovu Cast zvala Dan Pasa,i to sa opscenim Obredima koji su ukljudivali kopulaciiu razliditib livoti-nja. Nalaj Dan Niljeprelivao obale, a Siriue (Sotis) je bila Zvezda-BoZi-ca koja je simbolidki ozna0ivala prvi dan razdob$a KiSe, prikazivancgSazveZdem Oriona (Sut-Har).46 1 t

Iako koncepat Sut-Ana (ili 9"1-.(iU Set-Hoiusom), on ie u Iniciiatet rrrr, "i-.i-", i-!^r_-r---

Razdoblje od VII. do X. Dinastije zbrkano je i sa velikom poteSkodsm mo-Zemo da razludujemo Drakovsku struju od Tifonske. U tom kontekstu seu podetku Izidinog Eona (2210 p. n. e.) razvio Sabeanski Kult slavljenjaBoga Sebeka (Bog sa lt'oko.tiUom Glavom). Nastupom XI. Dinast[ie ovavrsta Kulta se izrodila jer ga je izrinuo Ozirisov Kult i prema kraju XIII.Dinastije, za rreme Kraljice Sebek nefer-Ra,su se Kult Sebeka (ili Mako,Sin Seta) i Kult Raja (Sunce) spojili

Ovaj Kult Sebek-Raja (Bog sa Ovaovom Glavom) Sabeanskoga Boga Sun-ca Drakovaca i Tifonaca trajao je odXIII. do XVIL Dinastiie. U XUII. Di-uastiji vratio se Ozirisov Kult a u sledede dve Dinastlle ponovo se pojavilaDrakovska i Tifonska struja ali ju je Ozirisov Kult opet izrinuo, i to svedo )O(VI. Dinastije, kada je Tebanski SveStenik Ankh-af-na-I(honsu po-ku5ao da oZivi Sabeanski KuIt sa Kultom Amou-Raja

Zanimljivo je da se je Sabeanski Kult razvio i u daljnoj Indiji gde je kas-nije preuzeo ime Tantrizam. U Tantrizmu su razgranute Dve Struje:Dak5ina Marg (put Desne Ruke) i Vama Marg (put Leve Ruke). ObadvaPuta predstavljaju Zvezdano-Lunarni Kult kojeg su praktikovali u Egrp-tu. Dak5ina Marg je u vezi sa Drakovskim, a Vama Marg sa TifonskimKultom. U na5em Stoledu Sabeanski Kult be5e prikazivan sa OfidijskomSabeanski Kult be5e prikazivan sa Ofidijskom

rrazitim nagin-ianiem ka Tiforiskoi Struji. O to-Strujom O. T. O., iako sa izrazitim nagtrjanjem ka Tiforiskoj Struji. O to-me pi5e i Kroli (vidi "The Magical Record") u vezi sa Operacijom Amri-me pi5e i Kroli (vidi "The Magical u vezi sa Operacijom Amri-ta:,,O. T. O. Ofi dijska Vibracija. Nefiltrirajudi Virus. Dermatitis od ZrakaX. 'Galopirajudi Rak'. Amrita: NUITh: Nitrogen (Azot), Uran,Iod (plusmorski Zivot), Therium = Novi Atom 666, Atomski broj 93.' Iz toga jas-no proizlazi da je sve do Krolijeve smrti O. T. O. predstavljao OfidijskuStruju, razumljenu pre svega u Tifonskom (Otrovnom) vidu.

Nasuprot Otrova kojeg je predstavljao O. T. O. Iftoli je postavio Amritu(Eliksir) prikazivanu sa Nuit. Ali njegova Formula nije powe tadna jernije uspio darazludi Obe Formule BoZice: Nuit Nut) i Nuith (Nuu). For-mulu Eliksiraprikazivana je sa Nuit i zato de da doZivi sledede variacije:NUIT: Nitrogen, Uran, Jod (plus morski Zivot), Zrake T. T,rakeT su Ter-midke Zrake (Materija u Iftetanju, Kationi-Anioni) koji Ce skupa sa dru-gim elementima da dadnu Zivot Novome Atomu 666 (Katanioni), AtomskiBroj 93.Posle Krolijeve smrti nijedan od njegovih asslsdnika nije imao dovoljnomodi i sposobnosti da bi ozbifno nastavio njegov Rad i impuls O. T. O. jeu stvari ugasio. Ova twdnja u svetlu Poruke Nevidljivog MajstoraSi- mha (vidi L Svezak Oriona) koji je potcrtao ekspanziju O. T. O. i nje-gov znadaj za sada5nji Eon izgledaprotiwedno, jer je O. T. O. u kojem go-vori Si - mha (Shy-mha) zapravo O. R M. Tada jo3 nije bilo mogude da seTajno Ime O. T. O. razotkrije po5to weme nije bilo joS sazrelo.Kenet Grent je kao najvedi predstavnik Spekulaciia na radun O. T. O. po-sluZio samo zato da vanjskome svetu prenese zakon Teleme. To mu naZalost nije uspelo u potpunosti Sto je odit primer kako dolazi do deforma-cije Kultova. ProSlo je samo detrdeset godina od Krolijeve smrti, te su,,s-veznajudi eksperti okultizma' deformisali 6itav skup njegovih sazna-nJa.

\ur Def,-rl0rusom), on je u Iniciiatskom ,""c""i" Ljaiilil s,ii_n"_rom, t. j. u smislu uiedinjenja JicG S";;_-. Bds"t-fi;;",il *,Kisa, dok.1e Sut-Aniroveian .a Sffuso- fsoii"l "zio

za Boga ov6 Zvez_de. Tako je Set bio 6"S,B"Cr"j" Soltu u*t;il-blo 6toje Sotis bila nje_gil,:,till*, T:ifffr?H;l';td;is;il;;;"ri"fr ;,ilffi tf.jii"lr"Kasnije su poistov.edivanjem Seta i njegov-e

{Cit" (Sotis_Sirius) ovaj pojam totiko iskrivili, au;"'postuo Cog_Zii1d4 p;"---F;il;i& o,log", up oslij e Bog- S un ce,,f a"'uc, f uiiiun-,-ffi u ;ugu.To objaSnjavaizuor KultaVe$tica, kojije Satgoir Kult, (time mislimo naizvorni Kurr vesrica

" "" c*or"::Jii'"-t";"- i" "urc"" i,r,rilio kao podroi sramno) Kurt ptodno.ti. M_F;h;*"i OftLJ*"ii"li,il"yl twd.iraje da su vesticevecinu nituJu'iiuoaiig-9*o z-ato dabi Kisom povisileurod. Medutim, Historidti rr"iv-i-Jtafi su da vestice cine kisu zato dabi gradom i oiujom unistifeFlodnosi'vestica stvarno postize a-poteozu u posebnoj Formuli otrova. To sa lako-com dokazuje odredenorGb"Iir-tck;;;misrjanje. u Novoj Kabali sa Dva_naest Sefirora Broj ggdg* j; ilpil";;" b-1oj _koji ,, ""o-_

tvtrrskom vidu

?fi *"Ja','!iii:H?[|"};Ti,:.?,ffi +**i{),;#"l#n"c*o!+,il-*ir**i**,ru.#*1j;l###*:H##,vec videli o1''o su shvatlrje tu""i;"?asir"u

"" ";;;;tjffialavi;anoveZenkekojesupovezivatisa-i*ufi u-il.-"e".Cvres"tev-Cffi Jiug;eprin_lizno Dvadeseiosam au"u-r.* ltJ'2",3q1, sto je postalo simbol Zene.Broj Sedam je postao jedan AM;#"th Uro:evir dae-sec!.,n"Uioj je Jeda_naest, dok ie Sedam samo jedan od njeggvihLlj";;fi"c;; ogT,najaNuit (vremensko poimanl; pffffiTc.1nog Zmaja iifon (prostorsko#ffii:uoyii-e,*) po""ii"ai ."*lubuo;i"ofi

"td;; i4;; (pun M*zena sa Mesecem kao simbolom impricitnoje ukazivala na svoj dvostru-ki vid: kao Eliksir(pun M;"6;;i;"iiitvetleca lzida Istar), i kao orrov(Mtadak, Crna Izi da., rititl. s" IrisiipTrig""*o_Solarnih Kuttova nas_tupilo je razdoblie-zbrke iz;;"r";fi;M;_;il;ff#il;na

moci isjaju' Kasnije, si nastupom soiarnif,Errtouu utvrd'o se patriarhalnodrustvo sa novim,qlldnjey v.**r""lg,"19zano sg suncem diji broj jebio Sest). Broj Sedam povlzivali.r, *Juprr.om u njegovom MuSkom vi_du' dok su Lunarni xuit pn""auuril;;" sanjegovdTamne (otrovne)illf; i,%Jliif#":ie""abgradi"uri,*i'"r"ii"i,"t"iaa-fr Jiiv"sti*Sa podeikom Razdoblja Ovna (2846 p. ,. :.),.y. Egi_ptu je nastupom VlI.Dinastije dosro do_,,Iz"craje tril{i;i'E;oteridki Misteriji koji su sve dotada b'i dostupni

"*o i'*"ooi*r i silt"nicima Inictiatima, dosri su u,,., ruke Naroda Sio je bito d;dd;O#t";48 supooi x,iri; H;#" M,u'k;; D;#?##f#**ti#fj" postavli na-

b

49

2.DVOJNIK

eovekov ustroj dosta je komplikovan po5to gledano bioloSki njegov orga-nizam sastavlja 350 Tliliona Celija Njegova unutra(nja okosnica i oseti-la omogudujumu da se salakodomkrede po Zemljinoj powsini. AlipostojijoS ,,ne5to" Sto obidno zovemo west i Sto ne moZemo naudno da analizu-jemo.

Telemiti podrazumevaju Gstu Svest (Besmrtno BoZanstveno Jezgro) od-nosno Svest, oslobodeno velova Ega, kao ,ne5to' Dinami0ko u stalnojPromenljivosti (Evolucija). Egipdani su je zvali Kabs Sto znatiZvezda.U" Lib er Legi s" u (AL, 1, 3) redeno je:

"Svaki Mu5karac i waka Ze na je Zv ez-

da". Time se misli da Istinita Priroda svakogMu3karca i svake Zene sli-ti Zvezdt i kao takva ima svoju krivulju: poSto je Covek Zvezda, on jeIstinski Gospodar Prirode (t. j. saurog sebe).

l{rulnicaZvezde oznaduje razlidite Inkarnacije doveka i njegovu sposob-nost da ih Prevazide (Transcendira). Razlidite Inkarnacije sadrZe odre-denu Evoluciju u datom smeru, te svakokratni dobitak razli0itementalitete i raspona iskustava koji su potrebni za individualno saw-Senstvo. Zvezda se prividno Inkarnira u Fizidkom Telu ali ovo nije pos-ve precizno jer Fizidko Telo nije ni5ta drugo do viSe zgusnutamanifestacija Fluidnog Tela (zvanog i Vitalno Telo ili Animidko Telo).Zvezdu mot emo da jedria0imo sa pojmom Duha (Besmrtan Princip dove-ka), a Fluidno Telo sa pojmom DuSe (Vitalna Esencija koja oZivljava Te-lo). Fluidno Telo (suptilnaMatricaFizidkogTela) je zapravo Energija, sazadatkom da odrlava Fizidko Telo u iivotu. Moderni Ezoterizarn nazvaoga je i Eteridko Telo.

U t6m kontekstu upotreba ovog izrazaje pogresna, isto kao i poimanjeAstralnog Tela kao Suptilnog Tela koji pripada Astral"om Planu. Ali tajPlan Kabalistitki kazano sadinjavaju Tri Sefirota (Jesod, Hod, Necah),Tim Sferarna (Kozmidkim Planovima) prlpada Troje Suptilnih Tela, pojedno za svaku Sferu; tadnije: Lunarno, Merkurialno i Venuzijsko Telo.U vezi sa Eteritkim Telom analizaje analogna samo Sto je Eteridki PlanSiri (obuhvaca Cettui Sefuota, od fieseda a5 Hensodal i i'igi

50

Fluidno Telo (suptilna Matrica Fizidkog Tela) zraCi wstu zraka koji tvo-re Auru (Energetska Manifestacija Fluidnog'Tela). Prema tome moZe-mo da twdirno da je obidni Covek sastavljen od Fizidkog Tela, FlgidnogTela koji seva odredeno Energetsko Zracenje, zvano Aura i od sredi5nj-egJezgra, individualnog i Besnrtnog, zvanog Zvezda. U momentu fizidkesmrti neke osobe njegovo se Fizi&o Telo poCinje rastvarati, a FluidnoTelo se razkroji i oZivi Larve (Larye su individualni kouglomerati Ener-gije koje sadrZe sjedanja na minuli Zivot i koji poku5avqiu da preZive usr-kavanjem Vitalne Energije drugih Bida). Larrm je mogude stvoriti isilovitim spontanim ili hotirnidnim osedajem.

U starom Egiptu su nauku tih formi zvali Kaibit (Khaibit). Simbolizovaoga je Senilokoje je predstavljalo odreden pojam Senke. Senka (K"jFlt)jtsle Prividenje ili Fantom (Prividenje je oZivliavanje pokojnikovog likadok je Fantom oZivljavanje lika livsgx), i osnova wih elementarnih Zud-nja (Zivotinjske strasti, lo5e navike i sl.) umrlog, koju mogu da stvore ro-daci koji pate zbog gubitka svoga rodaka- Takva Entiteta slidnaje Larvii moZemo da twdimo da Kajbit nije drugo do skup Larvi koje je moguCeda se evocira u Nekromanciji i na Spiritistidkim Seausama.

U momentu smrti nekoglica Fizidko i Fluidn:o Telo podinju da serazgra-duju. A Sto se desisa Zvezdom (Kabs)? IGbs (Cista Svest) se oslobodi Nu-ka (uobidajenasvest, zamagljena Velovima Ega), Kata (Fizidko Telo) iKaja (Fluidno Telo) i odlazi u Amentu (Kraljestvo Mrtvih). Posle kradegili duZeg razdoblja odlazi u Svemir da bi se ponovo Inkarnirala ua neko4naseljenom Planetu. ,

Kod Inicijata ovaj je proces analogan ali sa jednom razlikom, naime, dase Kabs naseli u poslednjem Suptilnom Telu koje je formirao. Tako deInicijat otidi na Kozmidki Plan zavisan od njegove Evolucije i moZda dadoZivi proces Reinkarnacij e.

Prema tome Ce Inicijat da dobije iskustva drugth Tela, koje Ce da iskusii za weme Zivota. Ova Tela bit Ce nosioci njegove manifestacije u drugimDimenzijama i ona su neophodna za Evolucliu onog pojedinca koji hodeda prode Inicijatidki Put. Inicijat de da formira toliko Tela koliko imaKozmidkih Planova (Sefrroti), aporednjih jo5jedno Telo (Plutonsko Te-lo), koje moZemo da defini5emo kao Nirvansko Telo. PoSto Svest, uro-njena u ovo Telo moZe da se pro5iri u Beskrajnost i da postane Jedno sasamim Svemirom. Ovo iskustvo obi0no vaZi za dostizanje Cilja Nirvane.Ali Nirvana poimana kao Konadni Cilj nije drugo do prazna Iluzija, na-ravno, akoje shvadena kao cilj sam po sebi. Inicijatovo Stvarno Iskustvonije gubitak vlastite individualnosti nego njeno prodiSdenje da bi posta-la BoZanstveria i oduvana Celovita Ovo je mesto za RamakriSnine redi,da u Voljenoj hoie samo da uZiva, a ne i da bude upijen u Nju..

Zapravo je Nirvana Iluzija samo ako ju driimo za cilj sam po sebi, dok jesa nekog drugogvida Inicijatu koji teZi ka BoZanstvenom korisno i pot-rebno iskustvo. Nirvanu de pravi Inicijat da prevazide zato da bi posti-gao Potpunu Celovitost Tela Di""'anta-Munje.

51

Pojam Tela Diamanta-Munje (zvanogi Dugino Telo iliVelidanstveno Te-lo) odnosno Neprolaznog Tela Istine je veoma gtar; doks"s za njega. mo-temo da nademo u 'nnogim drugin Civilizacijama Egipatska Tladiciiagovori o Velidanstvenom Telu (Sahu) sa kojim Inicijat Vaskrsne iz Iftb-ljevstva Mrtvih (Amenta). A llriSCanska Tradicija govori o Spasenom Te-lu Hrista i deformisanom poima4iu Vaskrsenja Mesa 7-enimljivo je da suEgipatski pojam Velidanstvenog Tela preuzeli i Hebrejci. U Starom Za-vetu govori se naime o Enohu (ime Enoh znadi Inicijat) i o PreobraZenjunjegovog Tela u UZarene Baklje 5to je tlrist doZiveo Stoleda kasnije.

Na ovoj tadki na5e rasprave morerno da upozorimo na zbrku koju srede.mo u razliditim tekstovima u vezi sa poimanjima razliditih Tela Grentnaprimerbrka Telo Dija'nanta-Munje sa Lunarnin Telom (kojegnarav-no tumadi kao Astralno telo) i pogre5no identifikuje Lunarno Telo (naz-vano i Telo Zudnje ili Emocion-alno Telo; jedin-o Suptilno Telo kojepokazuje emocije) sa Zvezdanim Telom (dodeljenirn genri Sinah). Poredt-og1 G1e1t twdi da je ovo Telo pripisivano Setu iako je Set, poSto je do-deljen Sefrri Hokmah (Saturn), u vezi sa Saturnskim Telom.

Sto se tide_guptilni! Tela, koliko na-m je poznato, EgipCani su por'ed poj-ma Kaja (Fluidno Telo u kome su Calre toie preko-endokrinih nl&dautidu na Fizidko Telo) poznavali jo$ Dva druga iedanje bio Ba (Solar noTelo) kojeg simbolizuje Ptica, a drugi Khu (felo Svetlbsti). tJ "Liber Le-gisu'l @, l, 8) redeno je:

"Kabs je u Kuju, a ne Khu u Kaps". Ovaj po-

jarn je Grent pogreSno tumadio poSto j-e Ku kao ObitavaliSte Zv-eiaeodnosno Tela Svetlosti,dodeljeno Sferi Keter (Prvi Pokretad). pojam Te-la Svetlosti Kroli je upotrebio kao oznaku Lunarnog Tela Iftoli nije biou stanju d-a an{izujg razlidita Suptilna Tela U njegovom radu "Magick,'moZemo da vidimo kako Kroli razluduje Dvojicu fipova Tela: Lun-arnoTelo i Mentalno Telo.

Ipak, Mentalno Telo nije Marsovsko Telo nego Telo sa kojim vr5imo pu-

!9"1r,tu. (Manje fragmentarna podela Planova jeste: Matbrijalni plan -Malkut; Astralni Plan - Jesod, Hod, Necah; Mentalni plan-- Geburah;Eteridki Plan - Hesed, Tiferet, Kymod, Hensod; Duhovni plan - Hok-mqh, pinah, Keter). Prema tome opCenito razlikujemo slededa Tela: Fi-zidko Telo, Astralna Tela, Mentalno Telo, Eteridkdrela i Duhovna Tela).Ov3 nqloyalja opisao je Iftoli u "Liber 418" gdje ispituje opise Tridese-torice Etira koje je proutio preko KamnaViziie.

U Eksperimentilra koje je Iftoli izveo bilo je projicirano Telo kojeg je Vi-dac pril'remeno formirao kao Obitavaliite Svesii, ili tadnije,

"j"r-g d"-

la. Jer sa Mentalnim Telommozemo samo djelimidno dapieselimo svestpoSto njen dlugi deo ostaje u Fizidkom Telu. U praksi imamo duplu per-c_epciju-Fizidkog Tela i MentalnogTela (to se ne dogada kod suptiLnihTela gde je Svest prestavljena u cel;ni).

l,{1ovory -g+l postaje Teorija Tela zamrlena i trati tumadenje Ustro-ja svemira. u drevnim Tladicijama nalazimo poimanje coveka, Mikro-kozmosa u obostranorn odnosu sa Svemirom, Makrbkozmosom. Ovo

52 53

poimanje moZemo fls nzi,Tnanjem u obzir neka Prostorsko-Vremenskapoimanjapro5irimo.

iMikrokozmos je u su5tini unutrainji Prostor Coveka koji je skoro potpu-na replika vanjskog Svemira Svemir u kome Zivimo u Sadainjem tre-nutku defini5emo kao Malro-mikrokozmos. Isti Svemir, projiciran urazlidita Vremena, zovemo Makrokozmoe. Ako lgsimirnrn6; Makro-mik-rokozmos je Svemir u kome Zivimo u Sadainjem Viemenu, Makrokoz-mos je isti Prostor (Univerzum) u razli0itim Vremenskim poimanjima;t. j. u Pro5losti ili Bududnosti. Iako je Mikrokozmos replika vanjskog Uni-verzuma njegovje koncept potpuno drugadfi jer se stvari ne de5avajuuvek na isti nadiu.

Ako na primer neka osoba preko Tatva izvodi Putovanje u MikrokozmosneCe da ih vidi da bih se odralavali u Makro-mikrokozmosu ili u Makro-kozmosu. AIi zato postoje Eksperimenti sa Kamenom Vizije kada VidacmoZe da ude u drugi Mikrokozmos - u vanjskog u odnosu na sebe pa ia-ko vaZi isti Zakon individualnog Mikrokozmosa moZe odredene efekte dareplicira u Makro-mikrokozmosu. Sa Mentnlnirn Telom moZemo da Pu-tujemo u vlastiti Mikrokozmos u Sada5njem Vremenu dok se u Makro-kozmosu, kamo projiciramo Mentalno Telo van vlastitog Fizi0kog Tela,Putovanje odvija u razliditim Vrgp.snirna, i tu se stvar zapliCe.

Antidki su ljudi Vreme desto usporedivali sa Rekom koja tede ali bilo bipravilnije da se ga usporeduje sa razgranatin Drvedem. Time Zelimo dakaZemo da ima StrujaVremena beskrajne mogudnosti razvoja, ali je Is-tinita samo jedna, dok su sve druge lluzorne. Za Putovanje u Pro5lo Vre.me trebamo .Ariadninu Nit" to jest neku tadku koja na"' omoguCuje daodredimo pravu Vremensku Struju..A, Putovanje u Budude Vreme je ne-mogude jer dogadaJi joS nisu konkretizovani i tako nemamo -AriadnineNiti" koja bi nas vodila

Putovanja u Makro-mikrokozmos su potp,roo druk0ije prirode podto Ini-cijat moZe da Putuje samo sa Suptilnirn Telima koja se podudaraju saraznim Kozmi{kim Planovima Zqrrimtjivo je da BiCa koja Zive u Mikro-kozmoSu postoje za nas u ProSlom Vremenu dok BiCa u Makrokozmosupostoje za nas u Bududem Vremenu.

Pgred Putovanja sa I'dsqfalnim Telom i raznim Suptilnim fslima, pos-toji jo5 jedan tip direktnog Putovar$a kojeg moZemo da defrni$emo kaoVrernensko Putovade i do kojeg obidno dolazi u Stanju Snova. Inicijat sefrzieki probudi u Mikrokozmosu ili u Makrokozroosuto znadi u ProSlomili Bududem Vremenu ali koji Ce za qiega da bude Makro-mikrokozmos(Sada5nje Vreme).

PoSto se Inicijat samo sa pote5kodom usmeri u Istinitu Vremensku Stru-ju tako svoje iskustvo doZivi ujednoj od mnogih Iluzornih razgranatostikoje su za Njega istinite. Pored toga postoji jo3 jedan termin koji obuh-veda sva Tri Vremena. Tnve se Intersekcija i u vezi je sa matematidkimpoimarrjem.

Intersekcijaje definisana kao zqiednicki deo Kompenetracije dvojicu I(ru-gova--rrateno Magidkim recima, jednom lftugd pripada sadadnje vre-me, dok drugoqe Iftugu pripad4u noUo i lud'uce Vieme koja sri, postosu protivna, na kraju videna iz o$rgfengSugla kao identiC"u" U

"t*iji*vremenima su neke od pojmova koji su bfu fripisani sdrsfrsnim Boz"o"-tvima povezivali sa idejom odredenih suptir''ilt Tela Tu je Grent stvo-rio prilidnu zbrku.'^Liber r-egis" koji ozivljava drevnu Zvezdano-Lqnarnu Tradiciiu srarogEgrpta govori o Blizancima zvanim Ra-Hoor-Kuit i Hoor-pu*-iG*t u-ji.- aplicirano na doveka - otelovljuju ideju Tela svettosti (Ra-Hoor-r-u-it) povezanog_sa sefirom Keter i Ptutonstog Tela (Hoor-paar-Ikaat)povezanog s-a Dat. U vezi sa prirodnim pojavama Svetlosno Telo pripadaDanu dok Plutonsko Telo piipada Noci.

-

Pryso wstu-Duplosti mozemo da nademo u odnosu seta i Horusa. set3-e Gospodrn Saturna, a Horus Sunca (Horus Tifereta), Veza izmedu ovadva poga pogto-ji u uranskoj struji koju predstavlja T6i-g.*. r"ruru su-ta pripisuje Sefiri Hokmah (Saturn), a H-orusa Sefiri Tife.et (S"o"Lj. pos_rednidka Sfera (Sefua) j9 Ki-mod (Uran), koji se pripisu;e Toi_Hamu, veziizmedu Demona (Set) i Andela (Horus).videli smo vec da su Kajbit uoblidavali sa senilom. ovaj se je odnosio napeci{lki Lojam Senke -kojeg n9 smemo da,ne5amo .i ojci- poi-o*Dvojnika- To se naime desava Grentu kada ovu pogresnu identifikacijutfljld"iu twdnjom, da Senka ima dva vida, sveilil tamni k.r,ii se u snuudruZe. Senku u tamnom vidujednaCi saAst;ahim f"f"- d,ir"r"" f"_lo), a senku u svetlom vidu sasolarnim Telom. w*u*,'su"tu-o"o,udya -v-t{a nego samo jegT

F:li j" agpekgt njenog priroanog (Kifoiiekoe)stanja i nema niSta zajednidko,sa Suptitnirn Tef,maPored to_ga Grent tvr.di, da dovek p_reuzima i ostavi Senku synki.put kadzaspi, odnosno kad se probudi, i da se u trenutku Smrti ova d.ru rriaurazdvoje.-sve je to besmisleno: u trenutku smrti

""rocu".;d"oJi "u "u-mo Zvezda (Kabs), i to od Fluidnog Tela (IG).

f]<g ?"" ideje.apliciramo na Dva.g"p{l"u Tela, moramo da upozorimodaJe nemoguce da bi se Dva suptilna Tela ujedinira pored tosa se orili-kom Inicijatove smrti Fruidro Tero (Ka) poaig"" i;;Ji;s",?5irur"oTelo (Ba) \oje_je omat Zvezde (I(aps) uzteti piput ptice. to"o

"aru"ovaLi za svako suptilno Telo kojeg j-e Inicijat uspeo da formira. o sotar-nom Telu moZemo da govorimo samo tod tnici;'ata to;i;e a;;;;" uU ""i prevazisao sferu Tifereta). uzdiZuce soramo helo

"i"tit" ""1?1. u"Ptica koja je samo sirnbol o.sobina Baja jersu ga ved sami Egipc'aniiri pri-kazivali kao Pticu sa dovedjim licem.'

-

Iu,Fuj" ovogpoglavlja rnoram,o crq upozorimo na mqistorski Rad Karro-sa nast€rnede ( Uarlos Uastaneda). Foji je obj avio postojanje Snevanjskogi vremenskog Tela. snewanjsk! Tel6 pr"oi-"oro "

slili" s"o""l'rriciFizidkom Telu. Sa odredenim Tehnikama moZemo da eksteriorizuiemosnevaajsko Telo koje je malo drukcij" u"i"G"?in ai-";A;;"i'i;;il"g.

sa snevanjskim Telom moze da s€ izvrge Nadcovecija dela Iako je samopo sebi bei ikakve snage, moZe daje dobije ponavljqjudim iskustvom ko-

i" -oZu da bude izved6no u Stanju Spavaqia Drugim retima, Snevanjs-i<o Telo nije sposobno nideg drugoga do onog ltq je-naudilo u linovlma' pa

;;;; t";;,'uko "o"

Inicijat u-Sianiu Snova da leti, to moze i covek uStanju Budnosti.

A Sto se tide Vremenskog Tela moramo da kaiemo da je to-zapravo Fi-zi6ko Telo transmutiranJu Vremensku Materiiu. Spomenuli smo_v_e6 dase Intersekcija formira susretom svih Troje Vremenskih S!ruja U tomsvemiru ne postoji prostorska Materija nego vremenska Materija-_Zap-ravo je to i dalje nai Svemir, samo Stoie pr-eZiveo pre*raZenje.iz Pros-torskog u vremensko (Prostorsko poimJrqie vremena). Teoretski re_ceno'Ui o"aikoji uspe da otvori Dimenzionalni prolaz i da Fizidki ude u Inter-sekciji, postojao samo u SadainjeaVremenrr. A-onaj komebi uspelopre-oirui""je fizickog Prostorskog Tela u Fizidko Vremensko Telo, postojaobi u Intersekciji, tl j. u sva TriVremena- I!U._"

"ti dozvoljeno daotkrijem

vise posto su to ll{ijteriji najvi$ih Inicijatickih s!epery-{$3 \V\y9 lvez'a" f.i:i se na tom nivo.i t-r'i;o u Najmradniji Atlantidski Kult (K1lt Cr-nog Hrarna Atlantide).

54 .)c

3.CAKRE

P_o,Hinduskoj Tradiciji pjstoji Sertam glavnih eakri koie su razporedeneuzduZ dovekove kidme- T.a srediSta S""agelcuk"e) utiCu na Fizieko Telopreko endokrinih zrezda 6eai"a ir"i-Ej"lt".ro;";;" s."ai ji"-*"i" i"povezano sa nadbubreZnim Zlezdq m "

p.6to oUu-Nuali"-l]' vqevc',

Neka antidka Teoriia twdi da-je Mikrokozmos reptika Makrokozmosa(analogno je Makrofozmo" ""put.

tvritiJio"*ooposto je u prirodi sverelativno i bez transcenar.atli-roc}a suil"*e "i;e

moguce otkriti Apso-luta)' Prema tome mozem" c"r."L a" p*iua"-o i na planetu zemrja.rJtom specifidnom kontekst" ju k;M;ililJr'no" mirljenjedino naS pla_net, dok se pojam odnosi-na eitav s""*iliruro mozemo cakre prikazi_vati i sa Nebeskim Telima. i" p"i_-ie je diyektno pou"iaoo "a

Kabal is ti dkim uden i em. koj e ;;fi td;F;j; Drvo zrivota iko cakre ao _delimo sefirotima "iHi"_:" g;s" nffikih g.\S. TogdoderjivanjaIatili su se neki Zanadni proudavaoci i p_ri_ lom udiniti nekoliko preSaka.Najpre Cemo da raimotrimo-vezu medu Mikrokozmidkirn Cakraha u co_veku i Makrokozmiekim cakram"f.-2"ffi,_. o-oa" ce*o ili*uil'r,e-mo odnos medu Mikrot o"-icfim-Catiai.'.i lgs6sokim Telima.

Prvo srediSte, sahasrara 9*"iS u doveku u gornjem delu mozsa. To_

.T ? S,." $ it", prip-ada ztez da It f, iirzi i' ir"'%-ri i sveto Brdo Arunadarau ,JuZnoj Indiii ede sej.e lazvrli k"ld;r;;distu ia".iiu l,i*, t?lJi"*"Ne-Dvoje, sredi;i p"i. o""t-"k u'i;;;;"""1u1e sa xu-t&o_li o.iu_govom najvisem vidu. t..j. u-vezi sa st"p*"il lpsisimusakoji obuhvacarearizaciju tera Diamant" *;j;. o*i["s""arnte, Adzna caLra, u dove_ka je usred dera. Tome sr"disi;6;a;"i&a"Epifiza, a na Zemrii se-verni i rranshimaraiski predio d"iir, cd;; je razv'o kurtno s."dist"sambale' ovu cat<ru xab;rl;;";"^jl &-ft"?"o* u njegovom niZem'i-du, t. j. u vezi sa

"t"p""o-'rldd-#i7ilt"{reie SrediSte, Vi.udha C**ig u doveku u predelugrla. Tome Sredi*_tu pripada Stitasta tlezdafti"6ia"),

" "l..i-A- -i

Grad Kairo gde se ie sa$Lt^lr:.-"Liberr,egisr"-*ii""t6'uio-i:il.io"glas.OvuCakr"xuuurupovezuje sa Velom Bezdana.

56 57

Gtvrto Sredi5te, Anahata Catr"a, u Coveka je u pnBnom predelu. TomeSredi5tu pripada grudna Zlezda (Timus), a na Zemlji Brdo ispod Mora koje je gtprilike sto milja udaljeuo od Peruanske obale, na podrudu Anda.Ovu Cakru Kabala povezuje sa Tlferetom.

Peto SrediSte, Manipura dakra, u Covekaje u predelu trbuha. Tome Sre-di5tupripada Llezdapankreas, a na Zemlji Grad Trst u Severnoj Italiji.Ovu Cakru Kabala povezuje sa Jesodom.

Pre tuma0enjg Sestog Sredi5ta moramo da obrazloZimo jo5 ne5to u vezisa Manipura Cakrom. Grent joj pripisuje dva Makrokozmidka SrediStaod kojih je drugi u Glestonberiju. Iako ovo Makrokozmidko Sredi5te Grentne pripisuje direktno Manipura Calri, jasno je, da se oslanja na pogreSankoncepat koji Sefiri Tiferet dodeljuje Manipura i Anlhata Cakru.

Dodela Dvojice SrediStajednoj Sefirije oCit izgovor sa na"'erom da se,,ostane bez ostatka". Kada se Grent naSao sa Cakrom viSe u odnosu naSefrrote (Keter, Hokmah, Binah, Tiferet, Jeso4 Malkut) on nije bio spo-soban da odrnota klupko. Ipak je u slededoj knjizi ("Nightside of Edenlpoku5ao sa drukdijom ali joSmanje prihvatljivom interpretacijom. Mani-pura Cakra je sama po sebi dvostruka; ujen gornji deo pripada Elemen-tu Vatre, a donji Elementu Vode. To je i simbolizam'Sefire Jesod CijiSimbol (vidt "Liber 888') jeste Heksagram koji sadrZi Taeku @indu) t.j. UjedinjepjeVatre iVode. Ovo Ujedinjenje ne smemo darazumemo kaorezultantu kojaje Zrak, nego kao njegov dvostruki vid kojeg sa odrede-nog ugla predstavlja BAPHOM'Ir, Demon (t. j. Dvojnik) Templara. Tajujedinjuje iako ih drZi odvojene, obe Polarnosti.

Manipura eanu su na Makrokozmidkom nivou aktivirali u Trstu Inici-jati Reda Zatne Zvezde,ito za weme ulaz ka Sunca u znak Ovna u IJO(V,godini Horusovog Eona Tada su, odgovarajuCom Magidkom Operacijom,Invocirali (Prizvali) Magidke Energije (Struju 93) sada5njeg Eona. Zanim-ljivo je, da se dakre na Matrotozmiltom nivou aktiviraju ia prilivom od-redenih Magidkih Tokova koje predstavljaju odredeni Inicijatidki Redovi.

Sesto SrediSte, Svadisthana datra, u Covekaje u predelu slabina. Ovo-me SrediStu pripadaju polne Zlezde (gonade),9 na Z,emlji Mezopotamijagde se je razvilo kultno srediSte Jezida. Tu Cakru Kabala povezuje saMalkutom u njegovom najvi5em vidu, t. j. na nivou Fluidnog Plana (Flu-idni Plan je Suptilna Matrica Materijalnog Plana kakvog si obidno zarni$t3amo).

Sedmo Sredi5te, Muladhara Catrra" u doveka je na dnu kidme. Tome Sre-diStu ne pripada nijedna endokrina tlezda ali je preko oba Nadija - Idei Pingale - povezano sa nadbubreZnirn Zlezdama PoSto se oba Nadija naFizidkom Nivoju odnose na obe nadbubreZne Llezde predstavljaju obeSuprotnosti. lda je Zensko (Vode Luna), Pingala je MuSko (Vatra, Sun-ce), Njihovo Ujedinjenje uzduZ kiCme stvarasrediSnji Kanal zvanSu3um-na od kuda Ce Kundalini da se podigue u ditavoj wojoj Snazi. Kundalinije prikazivana kao spavajrl6 7.mUa na dnu kidme, tri i po puta savijenaoko same sebe.

!1

,t

S1e$i{nii Kanal olidava Element Vazduha, a i Element Vatre po5to obasimbolizuju U'irtavajutu i Stvarqiulu Mod koju predstavlja Xanal kaoujedinjivad obe Suprotnosti. I(ada lGnal poinamo kao Vatru vidims [dui Pingalu kao Mesec i Suuce. Tome Srediitu pripada na Zemlji Kaliforni-ja gde se je razvila posebna struja O" T. O. Ovo Sredi5te kojegje u na5emStoledu aktivirao Iklifornijski O. T. O. jeste sediite Kundlti''i, VatreneFpj", (QfiT; Sg = ygtra, Tet = Znija), Eiementarne Snage u dovetu. Xaabi Muladhara Cakra bila potpuno aktivirana- Kun,lslini bi se nodigla rrz-bila potpuno aktivirana, Kundalini bi se podigla uz-

duZ Zemaljske osi i na Makrokozmitkom nivou, t. j.duZ Su5umne, t. j. uzduZ t. j.na nivou na{eg Planeta ProrodanstvaApokalipse bi se potpuno ispunili.To Ce mo_Cidl sg {9So$ tek uodi godine 2000 i zato je logiCno da se poni-sli da su Inicijati Kalifornijskog o. T. o. ovo srediSie delimidno aktjvira-gli da su,Inicijati Kalifornijskog O. T. O. ovo SrediSier . v . v t v u r s l D u g u E r r r : ! . v u v 6 u t v u a _

li. Ovu 9€" Xulqta pov_ezuje sa Malkutom u njegovom niZem vidu, t. j.na nivoju Materijalnog Plana.

Antidki Inicijati su vise Rituala izvodili u odr.edenim Astroloskim uslovi-ma jer Nebeska Tela u edrsflsnim pozicljama zrade Energije koje Inici-jat moZe da upije.

Muladh.ara eakru predstavlja Planet @^Ij+a Svadisthana dakru njego-va suptilna manifestaciia. Manipura Cekru predstavlja satelit Meiec aAnahata cakru zvezda sunce. Visudha Cakru delimidno predstavrja pla-

let Plut-on, t. j. njegov vanjski vid, a AdZna eanu predstav[ia Svemirsko-Q:tryo, l^okalna jata galaksiia (konglomerat Galaksija koje su relativnoblizu), i sahasrara cakru predstavlja Gomiru ojeve (kongtomerat sve-mirskih Ostrva, koja su relativno blizu).

Do sada smo govorili o sedam glavnih Catri tole se podudaraju sa sefr-rotima srednjeg stuba Drveta Zjvotu Razmotrimo jol i manjetakre ko-19 lu qovlzqne sa sporednim Sefirotima i koje predstavtjaju odredenaNebeska Tela.

Cakra desne noge odnosi se na Hod, a predstavlja je planetu Merkur.dat<ra leve noge odnosi se na Necah, a predstavlja je planetu VeneraCakra desnog rebra odnosi se na Geburah, a predstavljaje planetu Mars.eakra levog rebra odnosi se na Hesed, a predstivljaje planetu Jupiter.eakra desne ruke odnosi se na Kimod, a predstav{ia je planetu Uran.dakra leve ruke odnosi se na Hensod, a predstavlja je planetu Neptun.dahi'a desnog oka odnosi se na Holrmah, a preds&avlja je planetu saturn.

9j{u.t:yoq oka odnosi se na Binqh, a predstavljqlu je Zvezde Staja0ice(Zodiak) koje predstavljaju na5u Galaksilu.

Postoji jos ca*ry Fliti_tu kjriu mozemo da drzimo za vanjsku u cdnosuna iitav sistem cakri. ova cakra odnosi se na Dat i predstlrda je Rlane-ta Pluton.kojapredstavlja Mikrogalaksi.lu (na is* nicin;e adzou. Oaxrupredstavljena Prvim Pokretadem, t. j. vi6im suncem foiu nredstavlia

Svemirsko Ostrvo sastavljeno iz Dvades€tjedne Galaksiie ijoijedne, Mik-rogalaksije).

Ako se watimo ka Glavnim eahama, vidimo da Grent twdi da je Astral-no (Lunarno) Telo oslonjeno ira dZigericu 6toje odita greBka po6toje Lu-narno Telo Telo za sebe bez potrebe za osloncem na bilo koji Fizidki organ,a pored toga ovo Telo ni uajmanje ne utide na Fizi0ko.

Kao Sto smo vidjeli |denipura CaUi na Toml|ipripada grad Ttst a akouvaZimo da svakom Eonu pripada odredeua Cakra, moZemo twditi, dase Manipura datra zbog wog wojstveuog eimbolizma podgdara sa Ho-rusovin Eonom. Na MakrokozmiCkom nivou je |'{anipura Cakra kultnosredi5te Sunca (Vatra) i Meseca (Voda), t. j. obiju Suprotnosti koja Ce saponavljajudim ujedinjenjima da dCiu livot tre@m elementu, njihovoj re-zultanti. Ova rezultanta je predstavljena sa MagiCki"' sistemom Maho-na Horus-Maat. Ovaj se sastoji iz transcendentnog qiedinienja obeSuprotnosti, a njegovi koreni su u sadaSnjem Eonu. Magija HorusovogEona povezana sa Manipura Cakrom jeste Luriama Magija preko koje sepraktikuje XI. Tajna Vrhovnog Sveti5ta O. R M. Taovaj Eon je broj Je-danaest od Zivotnog znadenjajer ved njegov vlastiti oblik izraZava kon-cept obadve Suprotnosti sjedinjene u jedan Znak Ovaj koncept jeHermafroditski (Dvopolni BAPHOMTT), a ne Androginski (pojamAndro-gina prikazivan je sa Harmalrhujem koji sadrZi u NajviSu Identitetu spo-jene Blizance Ra-Hoor-Khuita i Hoor-paar-Kraata).

Ovu Cakru Kabala povezuje sa Jesodom koji je Sefira Lunarne MagijeCrne Zmije (Ob), Univerzalns $nags. Suprotni pol grns 7.rnUe je CrvenaZmija (Od), Kundalini t. j. olidena ili individualna Snaga. U "Liber I'egi-su" Hadit se poistoveduje sa Kundalini, a istovremeno je Hadit beskraj-no Malo u suprotnosti sa Nuit koja je beskrajno Veliko.

U drugom Zakonu (Magicka Formula) ;Liber Legisa'(AL, I, 57) Haditizwsava odredeuu ulogu po5to je u Formuli

"Ljubav je Zakon, Ljubav pod

Voljom" poistove0en saVoljom u T.ametklr, t. j. Snaga T,apravo su Snaga(Bia) i Volja (Telema) blisko povez'ni i moZemo da tvrdimo da je HaditRa-Hoor-I(huitov Otac, a Ra-Hoor-Khuit je odrasli Hadit, razvijen u ce-lini.

Sa bioloSkog aspekta Hadit je Spermatozoon koji oplodi JajaSce gde serazvija sve dok ne postane Ra-Hoor-Khuit. Po odredenoj evoluciji dobijaFormula Hadita o&iv u redi ShT (Set) koji je proces Ujedinjenja Duha iMaterije u Kretanju. Ova Formula ima izvor u re0i I"AShTAL koja je su-vi5e tehnidka da bi je obrazloZili na ovom mestu. Tato Cemo jedino daukaZemo na glavnu gre3ku u osnovi ove Formule. U Krolijevom Magid-kom sistemu je LAShTAL (Nuit, Set, Hadit) jednako 93 i toiz slededihrazloga: kabalistitha wednost AL i LA jeste 31, g 31je i broj ShT jer sepo Krolijevom sistemu Tarota hebrejsko slovo S (Sh) podudara sa XX.Kljudem, a slovo T sa XI.; njihovo ujedinjenje stvara 31. Ali to je lo5e ka-balistidko izvodenje.58

predstavljena Prvim Pokretadem, t. j. koju predstavlja

59

gije,c-rne Zmije,_tako se Muladhara f,akra odnoli-na rtatt"t, Senru z"-p$t" M"ele Crvene z.mije. Ov-1 z:mU_aje qlidena ili individualna Snagak9J1se manifestuje u coveku, u Nebeskim Terirna i u svemiru (uzdtia-lje Grye.n9 Zmiie u Svemiru prouzr-okujellahapralqiuy. z^rir"tjivo;e, daju razli0iti Anticki narodi oprsqiu slic6. u Indiji

"" j"

""*ai ri"oduri"i

i prikazivali kao tri i po pufa saviienu Z,miju na dnu-kiCme.u Egiptu prikazivala ju je z.mrja ureus (Kobra) koja je bila na Faraono-y9I, p-otr-,.utu (njena glava bila je tadno u visini riedeg ona, ota Sive).J: CrC.t<oj- tita je prikaziysna sa liejpesovim lfuducejefr g"if.

". Sfip_

taru oko.kojeg se preplicu 6ys Z.rnUe). UeUre;ci su;e piistovJi""G"Z;i_lom, savrJenom oko .Drveta Zvota Ova Tmiia niie vsliln r.s zln i hito iojom, savijenom oko Zit'ota pva Zmija mj. *'"zil"

"u rn i[ilu;u

slidna onoj koju je Mojsle glvgrio u eusti4i"Ali f"a f"u""i"* ""rl"i-oi Tamno poimanjg o1e-Znijg lojale p"it ii""ou kao Zmijir r q'uu purrrrzrrJe ove /.rnrJe KoJaJe pnkazrvana kao i4miia saviiena oko

flrveta rozylyanjl.lobrog i Aa- Ava Zmija je Satana, Nlpasnik, ati ta-ko.su ga podeli zvati tek ni-po0etku Ozirisovog no", tSO pl o "jLa ""pojam Satane potpuno iskrivili.

Teryqlar! su Vatrenu (Crvgau) ?r-"fiu prikazivali kao raspojasan i uzdig_nutj laphometrov Falus. guj j" sadrzavao Iftst Mudro'sti ro:i "ust"piposle B 4enja Vatrene Zmije na vi5im nivoima U toku Op"ru.ii" jf-u-

lantrah Kroli j.e-primio posetan zapis imena napnometn tlj"gll Cr"ai-crja odrzala neiskrivljenog ako zanemarimo odsutan ko""c"i n]bu ui o"orme brlo usmostruko Amalantrah je porudio Kroliju, da treba da se dodakonadni I. Tu-t-o jgi*e jednostavno znacilo otac Mitra poseban zapis ko-JegJe prrmio tftoti bio je BATVMIThR (Amalantrah je porudio aa je rnpjtl:l t"i,"*o tlgy.o,!.J. Iebrejski Tav) i ovaj ,a,i.f"-"urri"*ir"u_Dan rnterpretativni kljud, koji mozemo da 162rtmspo samo ako

"e pooo-

vo,oswnemo na uobidajeni zapis imena (Baphomet) ea dodanim i i 1.f1k9 a9tr.;_eqo BApHOMTh" tstovo r pGu"o je mato jer;e[ilo _ tao Stoi".]rl"T Qli

- izpu5teno kao nemoi. Uprkostome, kao Sto lako zapa_zlmo' lme nue osmorostruko i Amarantrah je Krorija podudio da moraslovo o drtati zav-av, a slovo e zaJod.I to zito jer j" tluuri"ticta wed-nost slova v (vav) ili slova u (vav) 6 sto vaZi i za d.;"o itvu"). Ti*"J" a-u-lantrah htio prikriveno !3gbjasni da moramo oduzeii d;va f i;iili ul iumetnuti slova p, h i o. Kabalisti{ka wednost slova i (Jod) j; iO st"i" iwedgost udruZenih slova h (He) i e (He). Tako dobivamo OJ*o"*l*aol-:-?41{O_YTr}oje sakriva posebnu Formulu X"""p"ii" in"l"lt*i_je (XI. O. R- M.). Ova nastupa posle budenja sakrivenil Foa*ej" m"ei.lo",i.i 9"t i, na.jvisem Tantrickom simboru (Jantra) Bozice, ta su pod-rudj.lMoci pgge-ljel1na_18 Marma i 24 Sandhri" r"j;1;;;;"i.;u*o potri.(M_ar-ma) ili dve (Sandhi) ukrstene crre. Ovdpod;dF lri;i pi.;d"t."-ljaju Sefirote i Staze na Drvetu bivota_

v' r'^v.^

2aSandlija (tadke Tumescence) predstavljaju 24 Staze (Vreme) i u Fi-zidkom Telu su prikazani-sa Akupunktunii- ueridiuni*". rs [i**u(tadke Detumescence) od kojihFi6-;;;;;ih; Ffick; i"r", "

z ""6A 61,

vanjqke predstavljaju Sefirote (Proetor) i u Fizidkom TeIu su prikazanekao Cakre.

U Inicijatidkom sistemu RedaflatneZvezde je (ukljuCujudi Dat) 13 Koz-midkih Planova (Sefirota) ali su Malkut, Keter i Dat dvostruki .7ato je uFizidkom Telu kao odsj4j prisutnih 16 Marmi. Pored toga imamo VelovePozitivne i Negativne Egzistenc[ie koji su postavljeni iznad Ketera. U"Liber 888" izpu5ten je poslednji, najbitniji Veo (Aour) sa KabalistidkomoznakomlS" = 3 .Velovisu:In, 16o = 1 ;Ain, 16o = 0,AinSof, 17o =0 ; Aour, 18" = 3 . Veo In predstavlja Materijalni Svemir (kao Sto je uo-bidajeno zarni5ljen) i zbog togaje analogan konceptu Malkuta (Materiial-ni Plan). Veo Ain predstavlja Mahapralaju (Kozmidki Raspad) i Ovo jeprelazna faza izmedu Pozitivne i Nega.tivne Egzistencije, Ain (Ni5ta) jekao pojam prilagodljiv pojmu Ain Sof (Bezgranidno). Tako su za na5u ras-pravu bitna samo dva Vela, Ain Sof i Aour. Ova Dvojica Velova su dveCakre koje su po odredenoj Orijentalnoj Tradiciji prisutne iznad glai'e.Predstavljaju dve Marme koje su ir odnosu na Fizidko Telo vanjske i pri-sutne u Auri.

Do Iluminacije (Krst Mudrosti) dolazi kadVatrena Zmija koja je na dnukidme upije Mu3ko Seme i onda ga preobrazi u Eliksir (Amri!a). Na svomputovanju uzduZ kidme Crvena 7.-ija dode do Sahasrara Cakre i iz[jeNektar u Lotus Hiljadustrukih Listova Tako se ostvari Ujed,iqienje Si-ve i Sakti. PoSto u Indiji dostiZu ilrrrninagiju, t. j. Ujedinjenje Sive i Sak-ti sa Jogom korisno Je da se na zaw5etku ove glave predstavi razliditewste Joge.

Fizi(ha Joga

Hafha Joga (Asane, Pranajama)

Psihitha Joga

Kundalini Joga (Mantre, Jama i Nijama) i sa njompovezane Mantra Jo-ga i Jantra Joga toje ujedinjene sastavljaju Tantra Jogu.

Mentalna Joga

Laja Joga (Pratjahara, Dharana) i sa njom povezane Bhakti Joga i SaktiJoga

Duhouna Joga

RadZa Joga (Dhjana, Samadhi) i sa njom povezane DZnana Joga i KarmaJoga.

vidu). On je iizraa Meseca (Mladak i P 'l,Mese9)' aprema tome i alhe-

mijsfog procesa koji obuhvata Formulu Korupciie i Regeneraclie'

gov Amblem je Bafomet, Androgin koji je hieroglif brkanJkog sawsens-tva.

Broj nje-govogAtuja (kljud)je XV Sto je Jod-He (slova yod, He, t0 i b, pr-va dva slova BoZanstv_enog Ime_na - IFrwI - Jehovah, predstavljaju dca1Majk3).m9n9qam Vediiog Otac koji je jedno sa Majkom, devieanskoseme koje-jejedno sa Prostorom ko;isiarzi sve. onje tako Zivot i Lju-Fuy..l-o-rqa loga njgggvo je slovo $in, Oko; On je Sv&lo i njegov zodija_kalni lik je J4rac, skakutaju0i jarac Cija osobinale sloboda,,.'

-

. satana, univerzalni otac, je onda Demon (Davo) diji amblemje Hermaf-roditski BAPHoMTT,G n-e Baphomet koji predstavlja Najvisl ujedinje-nie). Kao sto- je twdio Kroli oyd zmija

"nije iovekov riep.i;itu1j

""go oir"

koja je usled poznavanja Dobrog i Aa iz-nak rase izvukia B&ove. Onaje naredila Upoznaj samog sebe! i podu0avala Inicijaciju."

9f"lly Teleme_je BAPHOMTT wsta Demona, slika Dvostruke MoCi, t.j. oryni koji nosi Dvostruki skiptar i udruzuje Jupiterske funkciie Terio-62

nu {zver) i venuzijske funkcije Babalone (SterGtna Z,na u sietlecem

BAPHOMTT kao wsta Demona i amblem Davola (satana) bio je kod IIis-

iotiirf.in Hri5dana viden kao Simbol 21a jer je bio shvacen samo u_njego-

;;;-i"-"";Vtdu (Formula Korupcije). U Totovoj Knjizi je Broj layolaiS"t.""lXV, Sto se podudara sa kabaliltitkom wednogCu udruZenih heb-

i":"f.in-"m"J Joa i fi", p*og i poslednjeg slovaPravog BoZanstvenog Ime-

"J; o*

"lo"u predstavlja;riola i MaJku. Kroti-ie zapazio da je Formula

Tetragramatona, koja se 2akliudi sa nastupom Kderi (konadni He) degra-

dacija-ptave Formule. Broj IIIVH (Jahve) je zQi jednak je zbiru brojeva

Sefiiofa koji sastavljaju srediSnji stub Drveta Tivota'

PoSto je Kabala sa Deset Sefirota {egradacija originalne K. b1l" nije ni

Tetragramaton koji se odnosi na nju nista drugo do degradaciie pravog

i"ir"h"*utona. Istiuski zbir brojeva Sefirota koji sastadaju s_redi5nji

J"n iluuog Drveta Zivota je 30 (keter, 1; Tiferet,6; Jesod, 11; Malkut'

iZ; ,ujeaoJCine B0). Ovome brojupripada lravo BoZanstveno ime kojeg

sastavljaju slova I (Jod), V (Vav), T (Tet)' H (He)'

"Liber l*eis'(AL, III, 49) u vezi sa ovom Misterijom izjavljuje: ,,Ja sam

u deWoro"strukoj Sakrivenoj Redi, prokletstvo protiv svih bogova ljudi."

rVTH (Jutmah) ie prema tome detvorostruka Sakrivena Rec (t' j' Rec'

"*iu.'5"nu iz deiiri Slova) u kojoj se Ra-Hoor-Khuit manifestuje- u liku

ttoor-paar-Kraata, prokletstva prbtiv svih bogova lt"{. (!: j- prokletstvo

protiv svih laznih idola vulgarnih ljudi,.neupudenih divljaka). IVTH je

onda Formula Vrhovnog Boga koji se poistoveduje sa AL-om'

univerzalna snagaje ondaveliki Magidki univerzalni Agens kojeg-u Mak-

r-okozmigkom viiu'oli6ava Crna Zmija (Ouroboros). Ova Zmija je slika

Suiuo", eogu-Sunca, koji Siri Crno Svetlo (Ob). Ono je tako sjajno da izgle-

da kao Veeita Tama. Pored toga je ova olidena ili individualna E1?ga, (ova

S"ugu ""

manifestuje u eovexru, ir{ebeskim Telimai Svemiru) Veliki Ma-

giekT Univerzalni -Agens

kojeg u njgrgovom Mikrokozmidkom vidu

f,redstavlja Crvena Ztiiia {Kunaanni). Ona je prilika Lucifera (Seth), Do-

nosioca Crvenog Svetla (Od)

U Magidkorn smislu ne smemo Crvenu.Vatrenu Zmlju da_zamenjujemosa Criom Vodenom Zmijom jer su prv' predstavljali sa Setom i ona je

lik Lucifera (Seth) dok je drriga lik-Satan*. U Velikonn Magidkom Uni-

verzalnom Agensu "o

o.'" dve Snage (Od i Ob) u obostranom odnosu, i

obidno te ,oui, Lucifer (Od, Elektrilia; Vatrena Zmija) i Satana (Ob, Mag-

netizarr; Vodena Zmija)' 'Liber Legis'sadrzi Najvi$e Formrrle q.a po-

rljarmljivanje Moci Veiikog MagiCkog Univerzalnog Agensa U AL (I' 37)

r"c"oo1", "i

Maotte i carania; [n*an te vanga; raC Stapa i rad MaCa; tih

de on da se naudi i da ih Podudava".

Mantre i [aranja su sredstva sa kojima je mogude da se operiSe sa crve-

uom i Crnom Zmijom.

VELIKIIVIAGIfXI

UNIVERZALNIAGENS

JoS od najst-arijih Vremenasu Narodi, kao na primer Egipdeni, koji su bi-li politeistidki, povezivali prirodne pojave sa railicitim 6ianstvima. Heb-rejci su postali monoteisti i sve su prirodne pojave pripisivali samojednom Bogu.

Koja snaga udini da raste klasje i da se midu planeti? Etifas Levi ju jenazvao Astralno svetlo i naglasio qjen dvostruki vid: kao satana, Siritictameili.kao Lucifer,-Donosilac svetla ova snaga je veliki Mag*ki uni-verzalni Agens (cinilac) kojeg u njegovom Makrolozmidkom i[ utri.r.t-ve,rzalni Agens (Cinitac) kojeg u

"j"d"o* M;t"i"rrriet"* ifi-*iil;"r-

zalnom vidu olidava Zmiia ouroboros (Zmiia koia se uieda rr ren) ozalnom vidu olidava Zmija (7,nija kda sezrunom yrou olcava zmrya Uuroboros (Zmija kda se ujeda u rep). Onjeggvo-n1 olidenju Kroli izjav-ljuj9, 4a je ,On-Dem-on Knjige Tota, a nje_

63

crna zmija je povezana sa Tnrnnom strujom obeah (umetnost orinuaeuunova ka posluSnosti), a vqlg-a (izren, upotrebljen u Vuduju) je^bito to_ja Negativno nabijena stvar (t.1. p"";"""'s"-OGiio*- St*i.iirii""t-nekoj osobi.

F9-itup-u jq rad Budenja t(lpdarini, a rad Mada je rad sa snagom obe-*f!.tt:l".cqg z*rjg):*eo jg 1ad Gradlje (s_tap), a arogo-&"ist"oju(Mad). Zanimljir'o j9 da i crvena i crna z,mriieaariepo*"i" xoropcSeifleseaeracije. Rad.rlapq i Mada moramo au

"**"-o ."-o i-ve"i saMikrokozmosom i Makrokozmosom. u Mik";6;"" *ai*Jpi"t cr-vene Vatrene Zmiie (Od) dok u Makrokozmosu radimo pr"tl-il" Vo_dene zmije (ob). zemarjska M"gi. c.";;;vatrene z.mije (od) data jesa sefirom Matkut, dok je LunailaMagija cr;v;a;dii-u*'rdtl au-ta sa Sefirom Jesod.

A sto seiide eani crvena vatrena Zmija povezana je sa Muradhara dak-rom, dok je crna vo*na Zmija povezan" o suuaiJtnu"u E-atoi"posto.f .911:?t"*F SqhFugry"t" Z-tlq.Analogno i+a MaterilJni riu" trurur-Il't::.T,:.ptpadaju Muladhara i Svadisthana dat ra) zabenku iti Nega-t ,rv svoJu Supt i lnu Matr icu. pr i tome je zaniml j ivo da je naMakrokozmidkom nivou svadistbana cut"i p:.ipi"i.rurro L.rttoo

"rlaist"Jezida,Stovalaca Crv,eng z;FiB"jtl)Illi s,, p.ut tikovali njen TamniKult, t. j. Kult Crne Zmr3e.Poimanje Dvostrukosti moZe u odredenim .klimatskim uslovima da se.Itu"jg.i stvarno je u Severnim Krajevima Toplina viaena tao-aooosite-ljica zivota, a Mraz kao donosioc s-mrti, aor

"" u Juznim Kraievima tipojmovi_preokrenuti. Ali isto tako kao iod naroda ]"2-il, ri*]fr."i manaroda severnih Krajeva muskarac vid";[uo d;;;J ;ii;;;"itllu uodonosilac Smrti. Na Sever".m"sno*e l.ipis";,, Utu-uout VJ.", u ou .l,r_gunlemenat.Vode, d9k 1a zene wedi'bx s"protoo. Muskarac predstav-

\a Lrv oL zato-.1 erJ e utelovlj elje Dinamidke snage, a Zbna preGtailj a smrtzato jer predstavlja Kozmidlie Vremenske Cikf*" ry;ein;j";;;;i* ruPromenu, a promeniti se znadi umretij.Kod afridkog ljudstva Joruba srecemo dva Bozanstal,q koja vaze za Naj-viSe i suprotne: obatala.koji je Musko Bozanstvo i odudia toJu:" 2""-sko Bozanstvo. Istim poimovima *oz"-o a" pripisemo sir*dt[ i oaI:.i",".gyogKaduceja. ba vidimo kafo mo?e a" dod" dr;;il U arri"ipredstavrja Zivor muskarac posto je Njegovo (suioj su-;;tffii'roa";",,if*.L::9.:11u1:1 n""u, Ier N;ena jeid*""u1 Menstyarni-ri"u'ro;uuoua. Da muskarcem povezuju Elemenat Vode.(izvor ijvota) povez€mesa Hladnim i Severom-(na Levoj), a sa Zenom povezuju Elu_liutVut""(besna Letna- Vrucina) povezan sa Toplim il;gd 6; D;r;"Ilba"u"proizlaze sledeca dva nila Simbola

vve4vrt' vL

1. Obatala, Belo, Seme (Sperma), Zivot, Voda, Hladno, Sever, Levo,2. Odudua, Crveno (ili Crno), l\Isasf,ruslns I(rv, Smrt, Vatra, Toplo, Jug,Desno.

64 65

Na toj tadki logidki je da se Struju Ob pripide Obatali, a Struju Od Odu-dui. Ali to vaZi samo u tome kontekstu. Ovu dvojicu BoZanstava naivnene moZemo da razrrrstimo na Drvo hvota jer bi se, kabalistidki redeno,Obatala (Ob, MuSkarac) nastanio u Hokmahu (Saturn), a Odudua (Od,Zena) u Binahu (ZvezdeStajadice). Po5to je u Hokmahu nastanjena Sna-ga Od, a u Binahu Snaga Ob to bi bila oCita gredka

Struje Od i Ob moZemo tako u Makrokozmosu (Univerzum) kao i u Mik-rokozmosu (dovek) daprikazujemo kaoVertikalu (SeverJug) i Horizon-talu (Istok-Zapad).

U Makrokozmosu su obe Struje povezane sa Stubovima SalomonovogHrama. $fn! Jekin (Beli) povezan je sa Elektridnom Strujom Od (pripi-sanu Visokome * Severu..- u Makrokozmosu i postavljen u Sefiru Ke-ter povezanu sa AdZna eakrom), a Stub Bohas (C\cni) povezan je saMagnetnom Strujom Ob (pripisanu Niskome - Jogo - u Makrokozmo-su i postavljen u Sefiru Malkut povezanu sa Svadisthana Cakrom).

U Mikrokozmosu su obe Struje povezane sa Hermesovim Kaducejem.Struja Od je na Kaduceju povezana sa Sredi5tem (Cakrom) Desnog Okai Sefirom Hokmah (Saturn na Desnoj - Istok - u Mikrokoznitkojpredstavlja Drvo Zivota), a Struja Ob je po"e"aoa sa Sredi5tem (eakrom)Levoga Oka i Sefuom Binah (Zvezde Stajadice na Levoj - 7,apad - u Mik-rokozmidkoj predstavlja Drveta Zivota). Iz tih oznaka moZemo da izljuS-timo ove nize Simbolova:

Makrokozmos

Sever, Visoko, Od, Jakin, Belo, Elektricitet, Mu5karac, Keter. Jug, Nis-ko, Ob, Bohas, Crno, Magnetizam, Zena, Malkut.

Makrokoilnos

Istok, Desno, Od, Hokmah.hpad, Levo, Ob, Binah.

Ove nizove moZemo jo5 dalje da povezujemo tako da formiraju pojamMakro-mikrokozmosa.

Ma,h,rornihrokozm.os

Sever, Visoko, Od, Jakin, Belo, Elektricitet, Mu$karac, Keter, Hokmah,Desno, Zapad. Jug, Nisko, Ob, Bohas, Crno, Magnetizam,,Lena, Malkut,Binah, Levo, Istok.

Niz Makro-mikrokozmosovih Simbola moZemo da proSirimo ovako:

Makro-rnikrokozmos ,G

$gve-r, Visto; Od, Jakin, Belo, Seme, Zivot, Elektricitet, Vatra, Toplo,Mu5karac, Keter; Hokmah, Desno,, Zapad- Jug, Nisko, Ob, Bohas, Crno,Menstrualna Krv (Otrov, Crno), Smrt, Magnetizarn, Voda, Hladno, Ze-na, Malkut; Binah, Levo, Istok.

ovaj niz simbola dokazuje da razliciti ldirnatski uslsvi perninovno st.'.o-re neke pojmovne variaciie. Ezoteridka Tradiciia twdi da univerzum sas-tavljaju cetiri Elemenata (zemljq voda, vazduh i vatra) ko-ii proizlazeiz Kvintesencije (Peta Bit) iskonskogporekla Zivotu ova Kviniesencijase zove Etar i u univerzumu (Makrokozmosu) je predstavljena kao sni-ga ob, Zmija kojaprozima sve. ovim cetiri nleinentima Eioteridka Tra-dicija pripisuje odredene v'ste bida (Elementarnih Duhova). Gnomi suDuhovi Zemlje, Vodene Vile (Ondine) su Duhovi Vode, Vazdu5ne Vile(silfide) su Duhovi vazduha, a salamandre Duhovi vatre. Kvintesencijise pripisuje pojam Besmrtnog Duha

Neke od o_111fa ko-je su.povezane sa Elementima i Kvintesencijom pri-pisujemo Velikom Magidnom fJaiygl2atnsm Agensu.

U vezi sa Eterom se Veliki M4gidki Univerzalni Agens manifestuje kao9{gq" (ali nije samo analogan Etru nego je povezai i sa Elemento* Vo-de)_Org.on (izraz je skovao V. RAih) se u Fizietom Telu manifestira pre-ko Krvi i Sperme.

veliki Magieki univerzalni Agens se u vezi sa Elementom vatre (Elek-tricitet, od) manifestuje kao vril (izraz je pogre3no upotrebljivao B. Li-ton)- vril je latentna snaga u doveku koje se aktivise pbde buhenja MociZmije (Kundalini) koja svoju Energ[iu manifestuje uiduz kidme (sredis-nji Kanal, SuSumna).

Ve.litj Magreki Un^iverzalni Agens se u vezi sa Elemeniom Vazduha (Top-lo i Hladno) manifestuje kao Prana (izraz su skovali Indijci). ova u i'izit-ko Telo ude preko Vazduha sa pludnim disanjem i diqa;jem kroz pore ipovezana je sa oba Nadija Pingala (Toplo) i Ida (Hladno). Ova dvalNer_va" su dve glavne Energetske Struie k-oje se odvijaju u FiziCkom Telu.vcliki Magicki univerzalni Agens se u vezi sa Elementom vode (Magne-

l?qT, O..U)_lngiregtujlfrp- Ejlek (izraz kojeg su mi porudili Wevid;tviMajstori). Ejrek ude u Fizicko Telo preko vbd; i kroz probavni sistem.v_e_liki Magicki Univerzalni Agerrs se u vezi sa Elementom Zemlje (suvoi Mqzlo' Toplo i Hladno) manifestuje kao ciJan (ovaj izraz r*n *touuosam). ovaj ude u Fizidko Telo sa odredenim Kozmickim Delieima koji do-laze ponajvi$e sa sunca (Toplo i suvo) i Meseca (Hlaano i vlaznoj ild pru-f9

torngle]isnog.sistema 24 Meridiana (12 ih prima pozitivnu'n""rgij"Jang' a 12 Negativnu Jin). Meridiani na powsini koze stvaraju 1200 Aku-punkturnih tadaka.

_Ilj_e$njgnje Elektridke Struje Od (Mikrokozmos) i Masxetske Srruie Ob(Illakrokozm_os) proi,zvede Elektro-Magnetnu siruju io'r (Makrolmik-rokezmos). U Makrokozmosuje ova Struja (povezana sa sred.i5tem i pos_tavljena u Sefiru Tiferet u'vezi sa Anahata Cakrom) pou"rurru .ulgStatom (crvenog) svetla izmedu oba stuba satomonovJj urama. uMiliu'okqzmosu je Bovezana sa Kugrorn Hermesovog Kaducei"a ko.ii se ud-nosr na Srediste (Cakru) Srednjeg Oka (Tre6e Oko.t i Sefiru Keter tl,rviPokretad u sredini Gore - Sever-- u predstavit"i b*etu Zi;;;;l:

'

u Makro-mikrokozmosu je ova struja (povezana sa sredinom i_postavlie-na u Sefiru Tiferet ,r veii sa Anahita Cakrom) povezana sa {ormrilomij"ffi iAoor, Androgin, Srgdipa) koja nastaje Ujedinjenjem Volje (Od'

MuSkarac, Desno) i Moci (Ob, Zena' Levo).

6667

;! .

NU_TZTDA

Koncept Skerletne Z:"g:Zv_eri javi * u ,Liber Legisuo a u deformisa_nom obliku u-Apokalipsi sv. Jovana. vecje Iftori t#ai" a".p""i"iiornuonije shvatio da su vavilonska Bludni ca i-l*na"a""""" "-s,i"""1"a""ukao i Velika Zver 666 i Janje.

Kroli je kao pokretad i branitelj sadasnjeg preporoda Magrje upotreblji-vao posebnu Formulu za oznaku vlastitlg"magiitos "i"ilfr;.

MIJ; tM"-stja) j.e naime pisao sa konadnim t i t"r.?lo"ovo oziveo arhaidki nadinpisanja ove redi. K ie podetno srovo od xteis (v_agin.l i "

it"rii*s-r.o: xa-bali je.pripisivano Xt.'ktlueu Tarota (Sil; Kje jedanaesto slovo mno_gih Azb,uka, a broj Jedanaest se odnosi nu M""""tSl;;;;;; %;;j: ;."*.P-u Yufl"\ je poseban maqiki sisrem toji

"pot""ilju-"alaffimoi;e^tlnergije.Zeninog organiz"T. To- j" Magija i,eneraciie, iosebna Formutardozice dije zemaljski rik je Babaron, st"ertetna in"i u":*" ni"i"st" i"_karnacija jeste Joni (Vagina).

U vezisa Yugrjoy. Generaclie ryoramo da upozorimo na Krolijevo pisa_nje o skerletnoj zeni gde twdi da se mora I *o nocrau a"t"j" 1"" ni-nah-na njegov Hokmah - otarasiti OruSt"u- Sefira Hokmah je SefrraMudrosti, a Binah sefrra. shvat*i"- s"ruu ivr"ar"rii i " iTr"il.il J" at_tivno.l.S11som (Od, Volja, Falusi u Siu.u Sn'ut*r;. ".=r*i".#'Srr_gom (Ob, Mod, Vasina). Time je ntio aa tJ" a" C" df"rf"t* Zli" *o;.,Mo(daizrazlprekiseplal.nt{l,rqq!""To;'iiipri"iraUjedin jenjeSupror_nosti' Zato je Ujedinjenje Babaron icerio;;

"j"'di"j""j""d;fiirih i;;;;-danih Vibracija (energija). Upotreba ovih Eiergija ce coveka da dovededosamoprev azilazeryi ipriaiur;en;a No"" pri"oae. Tu prirodu oznaeu_iu Sllpllt Ylgu"u (ti " = z ), ̂ ;Zti", t*gir- (AL, I, 60) je ovako izrata_va:,,Moj Brojje I t, kao svi Brojevi onih k"iir" N"si.'Zr"oi;; p;;i;&"""

"?.pySo- u Sredini, i krugje 9ry"o. Sf"p"r"ui" moja bo;a crnul rriau.vidi plavo i zlatno. Ja imam-isakrive""

"i"is""ost za one koji Me vole,,.

Bozica Nuit twdi da ie njezin !1oj rr i tako se odnosi na Jedanaestu se-firu (Binah, Zvezde St4acice) N"""g O*"i"'?4votai na Stepen Magusakoji je u vezi sa Nu-Izidlnom Fot-fi;. i';"k J.; zr#;"r""c^i,T"r,,

Krugom u Sredini je Zvezda Rubinove boje koja je Kozmi0ka Formula'lumadena u odnosu na Modi Novog Eona (vidi interpretaciiu poboljSa-nog Zvezdanog Rubina u drugom Svesku Oriona).

Kada Boginja Nuit twdi da je Slepome njezina boja crna time misli nadvostruko poimanje ovog koncepta Slep je tako Hoor-paar-Kraat (SlepiHorus) larnni Sin Nuithe i Hadita kao i neposvedeni koji ne vidi SvetlaIstine. Ali ovo se mesto nastavlja sa twdnjom da Vidac vidi plavo i zlat-no. Plava i zlatna su boje (Meduzvezdo"og) Proetora i Sunca. Plavajesakrivena u Njoj (Babalon) kao Maat, a zlatua u Njemu (Seth) kao Ra--Hoor-I(huit. Ove dve boje vidi Prorok, t. j. Magus.

Sto se tiee bioioSke inkarnacije (Kteis) BoZice (Nuit) zanimljivo je da jeu Egiptu Khou (Vagina) bila Magidna Snaga, Izvor Velike Magidke MoCi,a Kale su bile njezine Emanacije (izrazikao Zvezde, Cvede, Mirisi, Ulja,Masti, Vremena, Ciklusi, Delovi, Principi, Elementi, Metali, Lekovi, Pr-sti, Boje, svi su pogreSni).

Koncept Vagine sa njenom Emanacijor,? je naznaden sa Queue koji je utaljanskoj Kabali ("Liber 888J predstavljeno sa slovom Q (Qoph, Kof)pripisanom XVII. Atuju (Zvezde). Slovo Q ved po svom obliku izrailavaZenski Amblem (O) sa Repom, dakle Vagina ujedinjena sa Falusom iliJoni sa njenom Emanacijom (Mikrokozmidka Kala, t. j. Esenca koja do-lazi iz Kteis SveStenice).

Zvezdati Obredi povezani sa Kofskim (Q) Misteriiama predstavljajuupotrebu Zvezdane Struje (Makrokozmidke Kale dakle Zraci ili Energi-je koje dolaze saZvezdau do'oj Vremenskoj jedinici) koja je moguda sa-mo na Stepenu Magusa.

Naul<a o Kalama ima poneke analogije saAlhemidkom Naukom. Najza-nimljivija je analogija kod izrade Flilrsira iako se metodologija obe Nau-ke potpuno razlikuju.

Jedna od postojedih analogija izmedu hinduske Filozofije i Alhemije da-ta je u Trojici Guna (RadZas, Tamas, Satva) Sto se podudara sa TrojicomAlhemijskih Principa: Sumpor, Merkur i Azot. Ovi Principi analogni suelementima Vatre, Vode i Vazduha Slika Arkanskog Sawsenstva dataje sa Salomonovimpedatom, Vrhovnim Simbolom Duha spojenogsa Ma-terijom ili Vatre sa Vodom 3to predstavlja XI. Operaciju O. R. M.

U Hebrejskom Simbolizmu ovaj Salomonov Pe0at predstavlja TrokutVatre ili Svetla (Trokut sa whom na gore u kome je prisutna Tadka-Bin-du) i Trokut Vode ili Tame (Trokut sa vrhom na dole, u kome je prisut-na Tadka'Bindu). Na -Istoku je zbog drukdijih klimatskih uslovanaglasakstavljen na pojmove i.l.votai Smrti.

iivot je analogan Elementu Vode, a Smrt Elementu Vatre. Iz toga mo-Zemo da izludimo pojam TrokutaVode ili hvota (Trokut sawhotn-ou go-re u kome je prisutna Tadka-Bindu) i pojam Trokuta Vatre ili Smrti68 69

(Trokut sa whom na dole,u kome je prisutna TaCka-Bindu). Njihovo Uje-$njenje kao Sto smo videli stvara Heksagro", Simbol koji udiuZuje obePolarnosti ali koje su svejedno odriane razdvojene. Rezulianta o"og uju-dinjenja sa njene dve komponente je na Istoku izralenasa Kamaialom(7.raka Zelje) koja je sastavljena iz Tribinduja (Sukra" Tajno Seme -T)Znana, Znar$e, t. j. Sperma koja je povezana sa Tamas; Sona, Menstru-ahra Krv - Ida, Volja, koja je povezana sa RadZas; Misra, Sakrito Seme;Menstrualna Krv - Krija, Akciia koja je Ircvezana sa Satvom), ana?,a_padu sa Hermesovim Kaducejem (Hermesov Kaducej sastavrjaju strujeOd i Ob koje zajedno daju tivot Struji Aour).

Posto je Kamakala sastavljena iz Tribinduja povezana je s4 ssrim, crve-nim (ili crnim) i Mesanim (t. j. zatnim) vinom. Kod til boja mozemo dazapazimo neke ekvivalencije. crveno i zatno su ekvivalentni izrazi dokje Crno povezano sa Crvenim poSto moZe Msasf,rualns I(rv (Crveno) dajeste misljena i kao otrov (crno). crveno je dato sa Belim i irnim i pos-to je Zlatno ekvivalentno Crvenom povezano je sa gglim i Crnim.Beskonadni zvezdani L':'ostor (Nuit) je jednak Crnom, Belom, Crvenom iZlatnom dok je Beskonadni prazni prostor (Nuith) jednak irnom. Oba'su

dva Principa, jedna Tatva i jedna jedina Istina.

Formula Nuite moze da bude prikazana sa stelom otkrovenja (nadgrob-ni kamen Ankh-af-na-Khonzuja Amon-Rajevog tebanskog

-svesteiika)

koja prikazuje Boga Horusa sededeg na kamenom sedistu. ime lzida zna-di ,,kamenito SediSte" koje je uoblileno sa tenkirn naslonom.Egz_oteridki je kameno sediste misljeno u wojoj gstini, a ezoteridki kaotanki naslon gdje je Sedi5te Nuite. SediSte (tanki naslon) je u Makrokoz_3i.ck9m vidu poistoveeivan sa sbfirom zvezdastajadica (izida-vodolija)kojaje Zarisna tadka Boginje Nuit (Devica) cija Fonmulaj" u"-lriau to"-vica-Vodolija) ili Nebeska Izida

sediSteje razpodeljeno na pet delova koji predstavljaju peterostruku For-mrrf n liksllstne zene, fizitkog lika Boginje Nuit. ova Formula prikaza-naje ovako:

Zemaljska Izida, prirodna Majka, Tnmlja.

NiZa Izida, Otrovna KCi, Mesec.

Srednja Izida, Kdi Eliksir, Venera

ViSa Izida, trudna Nebeska Majka, Neptun.

Nebeska lzida, Nebeska Mqika, Zvezde Stajadice.

Zemaljska Izida istovetna je sa Evom, a Niza Izida sa Lilit, srednja Izidasa lStar, ViSa Izida sa Kali, a Nebeska Izida sa Nu-Izidom.

9-L" :f M3jka (prirodna Majka i trudna Majka), Kdi (Otrovna Kdi i KciEliksir) i svgrstenica Tl,atne zvezde (Nebeski Majka).'svestenicu moze-

t-rro "tr.rutiti

kao Majku ili kao Kci jer je sa prenosom Nu-Izidinog uticaja

b;;N"b;;k.rzidaiNwrziial ujaie u vidu Mqike asalogna sa Nu (Nu-

it), a u vidu Kderi sa Izidom (Izida-Vodolija)'

Izida je Kder koja postane Majka da bi rodila Novog Boga Prema-tome

-oZ"*o Sve5tenicu 7.atteZiezdepre svega da definiiemo kao Nebes-

ku Majku.

simbolizam Svetog kamenog sedi5ta tako rezirnira Peterostruku Formu-

Iu Skerletne Zene:

1. Postolje predstavlja Zemaljsku Izidu, Neftis-Bika, prirodnu Majku'

Zemlju (Eva).

2. PodnoZje predstavlja NiZu Izidu, Babalon-Skorpiju, Otrovnu KCi, Me-

sec (Lilit).

3. Podupirad za sediste predstavlja sredniu lzidu, Babalon-Bika, Kci Elik-

sir, Veneru (IStar).

4. samo sedigtepredstavljavisu Izidu, IziduJarca, trudnu Nebesku Maj-

ku, Neptuna Gali).

5. Tanki Naslon, u Makrokozmickom vidu poistovecen sa sefirom Zvez-

da Slajacica (Izitla-Vodolija), predstavlja Nebesku Izidu, Nu-Izidu (Devi-

ca-Vodolija), Nebesku Majku, Svestenicu ZlatnLe Zvezde'

Lunarno-Neptunski i Venuzijsko -Zvezdani idovi mogu- d1 b"gy lPojenidok Zemaljski vid Malkut (Zemlja) predstavlja osnovu (qeflru Malkut nesmemo dishvaCamo samo kao-privesak Drveta Ttvota) Tamnoga, (Lu-

narnogi Neptunskog) sveta i svetloga (Venuziiskogi Zvezdanog) svetaDuhova.

Tamno poimanje Nu-Izide dato je sa Nuu-Izidom (DevicaJarac), crnomIzidom. ovu Formulu mozemo da rasvetlimo sa konceptima Nuu (Nu-

ittt) i t"iau (ViSa lzida). U tom simbolizmu je Nuith p1s2nina, Ne-Stvo-renje, dok je ViSa Izida trirdna Nebeska Majka Stvgeljg ne Fizidkomnivou. Kabalistidki je Jod (hebrejsko slg{o pripisano Zodiakalnove 7.na'

ku Device) tajno ili Hermetidko Semelatentne kreativnosti u devidan-skoj Zeni, a Ajin Gebrejsko slovo pripisano Zodiakalnome Znaku Jarca)je Simboi Iluzije (ovaj Simbol ne smemo da meSamo sa Generatorom llu-

"i1" tol"gp"edstavlja hebrejsko slovo Kof, Qoph).

Na Fizidkom nivou rnoZemo da imamo g;vsrsnje, magidki kazano' za R€-zultantu-Sina (Volja) Volje u Zametku (Mod) i Imaginaciie^(tjub-av)' t' j'

Sin (Telema) je Logos (tieC) gie (Mod) i Aeape (Liubav). OvaiSin (Ra--Hoor-Khuit) je Rec koja je Meso (Telerua) postala i diji proces.Stvara4iaimplicira upoirebu Seksualne Magije u Staqju Snova (Svapna)'

70 71

Sin (Logos) javi se naAka5id+o-

S::l H*:li ,*tg:t - k;[j6;;;ffi; stanjem Apsorutn-e sves_Kugla stavljena iznad Horusove glave predstavlja Sunce. Ovo je Kreativ-na Sundana Snaga, Nuitina Zvezda-Sunce kojaje AatnaZvezda.I(rilataKugla (Iftilata Kuglapredstavlia Setha, a Kugla bez krila Hadita) koja jeiznad Horusa i Ankh-af-na-Khonsuja simbolizuje,Crni Let Orla", t. j. LetHorusovcs Orla ili Sokola u Sakrivenoj Trumlji (Amenta).

StelajoS prikazuje Zrtvenidke Ambleme i Stap sa Ibisovom glavom u Ho-rusovoj ruci. Lunarna Struja je implicitna u Ankh-af-na-Khonsuju, a uviSem simbolizmu kao Plutonska Struja t, j. kao Horusov odsjaj i takokao njegov Demon duvar, Sakriveni Brlg.hfie koje hrane Vatru na Ol-taru su Volovi, Guske, Vino i Hleb. To su Simboli odredenih osobina ko-je mora dovek da Zrtvuje da bi dostigao najvi5eizjednaCenje sa SakrivenimBogom, konadnu Transfrguraciju u kojoj su Covek i Demon ujedinjeni utranscendentno Jedinstvo.

Na Istoku poimaju BoZicu Kali (doslovno znadi Crno) u dva vida: kao slat-ku Dwgu (Kali kao ViSa Izida) i stra5nu Bhavani (Kali - Lilit - NiZa Izi-da). Jgdno od njezinih olidenja prikazuje ju sa dvostrukim mlazom Krvi(Krv Zvota i Krv Smrti) iz krajeva usna Ovaj mlaz predst-avlja RadZo-guno koja simbolizuje Zodijakalnu moc Jarca (ViSa lzida) i Skprpija (Ni-La Izida). Dupli mlaz krvi prikazuje arterijsku I(rv (Voda Zivota kojamagidki predstavlja Delovanje Duha na Materliu, t. j. Duh koji Meso pos-taje) i menstrualnu Krv (Voda Smrti koja mistidki predstavlja DelovanjeDuha na doveka t. j. uni5tenje starog neposvedenog Coveka). U NirvanaTantri Snaga Kali (Durga), t. j. Vode Zivota (arterijska Krv) otjera u begs-tvo Sundevog Sina koji je viden kao Smrt i koji obituje u Jugu.

Vino u Mahanirvana Tantri je Taradravamaji. Tara zna0i Zvezdu i ozna-duje Zvezdu Severnjadu uVelikom Medvedu (Tifon). Istowemeno je Ta-ra za Tibetanske Budiste najvi5a BoZica, a dravamajijeste njezina tekudaemanacija (Voda Smrti), Lunin Sok (menstrualna Krv). Vino je onda Bo-Lica(Zvezda) sa njenom tekudom emanacijom, t. j. BoZica (Delovanje Du-ha primerljivo sa samrtnim otrovom, menstrualnom krvlju) koja uniStistarog neposveienog doveka

Ovome je sluprotan pojam Dvostrukog Fluida Zivota (Mistidka Voda 7i-vota) kojegu Zodijaku simbolizujeVodolija. Vodolijaje povezan sa Seve-rom, sjedi3tem Boginje Nuit (Boginju Nuit predstavlja SazveZde Device).Ova BoZica jeste Nebeska predstava Skerletne Zene (Babalon). Zanim-ljiva je dinjenica da Boginju Kali prikazuju sa Tri Oka

I

Egipatski Misteriji jednade srednje Oko BoZice (Ajin, Trede Oko, Satani-no Oko) sa Okom Ra-Hoor-Khuitai Hoor-paar-Kraata, njeno desno Okosa Horusom (Sunce), a levo sa Izidom (Mesec).

Skerletna Zena j e povezana sa Crnom Vodenom Zmiiom (Ouroboros, Ob),a i sa CrvenomVatrenom Zm[jom (Kundalini, Od). PoSto je njezin Sim-bol Mese,b onase manifestuje ftas I.ilif (Mladak) i lStar (Pun Mesec) ko-ji impliciiaju Fazu Zatamnjenja i Fazu Svetla.

Alhemijski gledanp, Fazu Zatamnjenja predstavlja Otrov, a astronomskigledano, Crni Zmaj Prostora (Tifon) i SazveZde Skorpiie. Devica posthje

"",*, ,^|T:ra) i kreiran j" ""

-Si"fdko- plLu (Svet Kreacije _ Briah- noJrJe povezan sa Stanjem Snova _ Svapna)-dt-im * iJr#il"ia"_tralnom ptanu (svet Formacije - J".i"uf,1-iorii" p""""J;s#;"-Polusna - Telad) i konkreiiz-ije

"J"" ffrit""tistns6s ptanu (Svet Akci-je - Asijafr - koji je po"""u"

"l-st-"iiiilHiLo"ti _ Dragrat).

Stvaranje Sina preko !_gk-sualnlMaSije 1ra Eteridkom planu u.Stuo;osnovaje jo. posebno zamrse-no. na m?1" iolcilato.,u svest da deruje pri-rodno i bez zapreka mora aa u"aep"aurul"""rr""i;,;i,i,l Oi"p'";,li"a_na' ovaj deo je za Inicijatalaititfi"sT" si'"" za vreme indukcije snovateiika uspavanju. Ari ako IT,iitj"d;6; a"'ia.zi budnu, moci de da de-

i:*i lfi$ii u vise svesnosti i iako ;;;; ;; k;ililffi

'rl"":ffi no-

Tako ie Inicijat, jer je dinamidki kreativan, Joci d,Lpostigne da se dogo.di Sto hoce' U vezi sa time je ,u"i"rrji;;a su b'e r"mii" t".r" "pisuje

Karlos Kastaneda usmerene osvoieniu storo apsolutne vlasti- nad sta-njem snova' svesno sanjati "-i-e

,iuciu ce.lini delovati na Eteridkom:,,.?H. 9.1"]rtvorenje pro"cesa SG;;:"i{:srjeje zapravo snaznije u Sta_nJu $nova nego u Stanju Budnosti (DZaSri4.Mistidki kazano Ne-Stvaranje (Nuith) sadrZi upiianje Svesti u praznocuS"."t Pt'p*.'ije- - val.lE"jil; pj';;ff;" stanjem sna bez snova -susupti); i Kljud koncgp^ta_Nriin fpr*"ocul

"aarzi ""e ll& f"fi#i ,g:,roje dat sa Formulom w .O. L r.O-"iil"i""t"j*Hdk3_wednost ieo (N=so,o=20, X=60). ovaibroj prik i;;,i!i;;!iisru tN,rith), posto je 180 naSirem nivoju 18 i lb ie.povezano sa konceplom Aour (Svetlo kqie se ma_nifestuje kao Tamaieij" urJi"tiJt" Foiil"r"r" r8o =B . ova-Formuravec sa svojim oblikom pokazuje da

""atiiiri Faze Nista koje oznadujeStaaje Svesti Dubokog'Sn. Ci,iriti]*"

'

Kenet Grent twdi au jg P^"olzlO (NoTz) broj tajne Formule zvane om-pehda (vidt "Liberleiil,

igtir;rr"-*"jq"ie broj Ompehda 208 a 210i3!11t ,-9ei S:f" k"ji:lm-bolizujesavij.eno Telo Boginje Nuit. posro Nu-ttprecistavlja.Kozmidkevremenskec-it"seo";GT;;#"o'r:"Jl"r,"_

lif 1gXIli:j:, " D vanaesr sefroia-Drv "t" i"'oii (iii

" ii "_ t. :.

Na Steli Otkrovenia ie BoZica Nuit savijena i obuhvata_sve. Ovaj poloZajobeleZava Veo In (zi".raaIrli-pioJilfiffi studaju je Boginja tako VeoSvemira kao i Svemir.

Izida uzme lik SediSta,svoga Sina Horusa kome_ nasuprot stoji Ankh_af_-na-Khonsu koji simborizuj"e njelov oa"iilr?il"o" njih stoji ortar sa Dva_n a est P l am e n ova i l i Zrati r. "i i i"-a-"ZJi -'ii1i::_"1 i"::YJ' \-'rr ar sa .pl

"";; ; s;;rltii. "' arEr$a KoJ r predstavljaju Dvanaest viata (Kozmieki

Ti se podudaraju sa Zemljom, Mesecom, Merkurom, Venerom, Marsom,:H'j:Tn:ffi 3,Y,H*:N6il4';s.;*";,t;;;l;"'it;"ci-72 73

na svqm-putu Skorpija {q bi onda postala Jarac. Ovo je Ttostruka For-mula Babalon (otrovna Kci), a njezin pehar je cuvar bhova (menstru-alna Krv, Lunin Sok).

Alheryriiski sledano Fazu svetla predstavtja Nektar, a astronomski cr-veni Zmaj Prostora (Nuit) i sazveZde Device i vodolije. Devica postajena svome putu Vodolija da bi onda postala Bik

-ovoje Trostruka Formula Babalon (Kci Euksir), a njen pehar je hrani-Iica Nektara Bogova (Ambroziia kod Grka ru amrita tod Hindujca).T,vezdani ObLedi koji su povezani sa Misterijema hebrejskog slova Kof(Q) predstavljaju upotr-ebuZvezda.e Strqie (muUoto"-ietJ Xae; tolije zvezdani vid seksualne Energije (Mikrokozmidke Kale) prikazane saKeset (Duga). ova Energija dode iz Kteis 6ysgina) skerletnl 1ene t. j. izLevogoka (oko koje ispunjava sve zelje) Boginje Izide (Niza Izida - Li-Iit - i Srednja Izida - I5tar). Ovo je Oko Boginji Babalon (koje se podu_dara sa levim okom Boginje Kali) iz kojeg izadu vi5ebojne @;ginei Kale(Mikrokozmidke).

Hebrejsko slovo Kaf (K) pripadaAtuju strasti. prikazuje fonu (Babaton)koja jase Lava sedmorostrukih Glava tadnije Lavicu. ierAziisla BozicaKates olidena je dok stoji na Lavici. Lavica jl Simbol seksualle Toplinekoja je povezana sa Kteis (Vaeina) i kojoj je pripisano slovo Kaf. Simbo_lizam Azijske Bozice razotkriva da je Bozica ukrotila seksualnu poma-mu. (Lavica) koja, uznemiruje rjudska srca Analogno, skertetna Zena(Babalon) uspije da ukroti svoju seksualnu strast Ia bi mogla da usme-rava Seksualne Energije koje kolaju njenim Telom.

Formula Nuite je kao sto smo videli Nu-Izida (Nebeska Izida). ovu For-mulu mozemo da osvetlimo jos sa pripadajucim Zodijakalnim Znakovi-ma Device i Vodolrjg. Puyr.-1(ovome Zoailatatnom" Zout uiu pripisanohebrejsko slovo Jod) simbolizuje Inkreativnu Formulu uisiiet<e brctu-ze, dok vodolija (ovome Zodijakalnome Znaku je pripisano hebreisko slo-vo Kof- Qoph) prikazuje Dvostruki Fluid Zivola (Mistiekavoda2ivota).

ova Formula izraZavaodredenu struju (Faza svetla) koja ima sredisnjutadku zradenja, makrokozmidki kazano, u planetu vene-ra. u Mikrokoz-mosu deluje S-rydnja Izida (IStar) preko Emanacija poznatih kao XW. Xu_la. Na zemlji Nu-Izidi pripada pun Mesec.

Formula N*ithe je Nuu-Izida (crna Izida). ova Formula izraZava odre-derru struju (Fazazatarnnjenja) koja ima sredisnju tacku zradenja, rnak-lolr-oz1]eki kazano, u Planetu Neptunu. U Mikrokozmosu deiuSe ViSalzida

(Kali) preko Emanacija poznitih kao xv. Kala Na zemlji Nuu-izidi pi'ipada Mladak.

Zrake Crnog Meseca (Miadak) su Crvene od reenstruatrne Krvi koia sesimboliiki zove Tifonina Krv. Zena (Babalon) u vidu Nite lzide (Crna i,u_ira).ne sadrzi_nijedno-g ven'zijskog ili-Nu-Izidinog elementa posto je po-vezivana sa Neptunskim elemen*_om koji je doveiuje na Nuiih.74

75

Astronomski kazano se struja Muike Energije (Bik, -gvesteo$-p"io"Zver) manifestuje sa Suncem,i Strqia ienske Energije (Lavica, Skerlet-na/.ena) sa Mesicom (u vezi sa tim pojmovima vidi AL, I, 15-16)' V 'Li-

ber l*gisu" (N4 I, 57) je receno: 'Sva ta stara Slova moje tr(njige-su tacna;ali Caii nije'Zvezda.I ovo je tajne Moj Prorok otkrit de je Mudrome''

ova redenica prikriva Tajnu koju je moguce da s€ izvede sa it_alijanskomKabalom (vttt "tiber 8881.A1i ovog izvodenja nije moguce da_ se_razot-krije na ovome mestu, no mogu d" t*.liqq" za italiians-ku Kabalu Cacliniil Tpcz.ds (Atu XXID tt"so Mesec (Atu )O0. ZvezdaieYav koji se podu-nije Zvezda (Atu XXII) nego (Atu)O0. ZvezdaieYav koji sepodu-dara sa Atujem )O(II. Sunce.

u vezi sa tadnoscu ove twdnje upozoravarn da je ovu Tajnu otkrio vec

Kroli godine 1925, u transu koji se desio uTunisu. ovo izkustvo opisaoje Dzoln Simonds (John Symonds) u knjizi 'Tlrc Great Beast".

videli smo vec da Nuu-Izida u svojoj Formuli sadrzi dva pojma (Nuith i

ViSa Izida). Nuith je wata Niwite (povratak, inverzija), a ViSS.Izida suwata Prawite (produzetak). Nuith implicira Nestvaranje, l visa Izida

Stvaranje na Fiziekom Nivou. Nuith predstavlja Ne-stvaranje izvedenopreko totalne inverzije stru.ie koja je zaokrenuta prerr_ra vani. ova stru-ja je predstavlj.na sa viso* Izidom koja mora da bude realizovana pre

nego Sto postaje Nuith.

IJ "Liber Legisu" otkrivena je Formula Nuite. Mesto (AL, I, 24)koje ra-

zotkriva ovu Formulu izral'eno je slededim redima: "Ja

sam Nuit i moja

red je sest i pedeset". Postoje tri obrazlozenja ovoga. mesta, razmotrimoih: i'rvo obrazloZenje Nuitinih redi tvrdi da je broj qjene reti 56 5to je ka-

balistidka wednost Nu (Nuit).

Drugo obrazlozenje se oslanja ua dinjenicu daje po kabalistickom meto-

du bioj 56 i 11 (5+6). Broj 11 predstavlja Ujedinj-enje Pgg{1grama (5) i

Heksagrama (6) koja je po Krolijevom miSljenju SimbolVelikog-Rada t'j. Jedanaesterokraka Zv ezda Magije. Ali ova zvezda predstavlj a Mistidki

vid velikog Rada. Pentagram i Heksagram sadrze u sredistu Tadku-Bin-

du kojaje sakrivena Zraka. ,

Tako dobijamo ujedinjenje Heksagrama (6) i Heptagrama (7) Trinaeste-rostruku Zvezdu Magije koja predstavlja Magicki vidVelikog Rada. AUje-

dinjenje ovih dvoje aspekata je Vefiki Rad uMistidko-Magidkom vidu' U

tom vidu Veliki Rad simbolizuje Ujedinjenje Pentagrama i Heptagrama'Dvanaestorostruku Zvezdrt Magije koja je Trijumf Istinite Volje. Kaba-listidki kazano su ova tri vida velikog Rada prikazana sa sefrrotima Bi-

nah, Dat i Keter. U vezi sa Keterom u njegovom niZem vidu imamoMistidkividVelikog Rada dok u njegovom vi5em vidu imamo Magidki as-pekat.

U tredem obrazloZenju otkrijemo tla Nuit trrdi da je broj njene redi 650sto je kabalistidka wednost redi ThRI-NU (ThR-N), Sto doslovno znadiProblem Nu. Slovaredi ThRI se podudaraju sa Tarotima zvanim Univer-zum (Prostor), Kraljica (Zivot) i Todak Srede (Vreme).

[atro jg.Uelrsagrgm Siyb.ol Uj.dinjeqia Vatre (MuSkaras Zver) i Vode(Zena, SkerletnaT.ena) koje prLdstavljiXl. Operacilu O. RM. COv. Ope_ 6.LOGOS

U raznim Tradicijama koje postoje na Svetu sredemo pojam koji je pos-vudavideti jednak. Mislim na onu wstu ,,Donosioca" odredene Redi kojistvara prenovljenje na Svetskoj razini. Ovaj lik nije lik Proroka nego in-karnirane Reei Gogos) nekog Proroka. Godine 1904 dovek je uSao u No-vr Evolutivnu Fazu tehnidki zvanu Horusov Eon. One godine bio jediktiran " Lib er I*g is" (koji predst avljaZv ezdano-Lunarnu Tradiciju S,a-rog Egipta i sadrZi Formule Novog Horusovog Eona) koii se je godine1916 podeo zvati 'lLiber AL vel Ingis". Do toga je doSlo zajedno sa otkri-cem Kljudne ReCi (AL) Knjige Sto je izveo Frater ACad (Charles StanfeldJones). Knjigu je Elisteru Kroliju (Prorok ili SveSten'ik Prin0eva, Ankh--af-na-Khonsu) diktirala naddovecanska Inteligencija zvana.$vaz koji jeGlasnik (Ministar) Hoor-paar-Kraata. Ajvaz je istovetan sa Logosom(Kraljem Sveta) ovoga Eona dakle sa Luciferom dije ime znadi ,,Donosi-oc Svetla".

Po$to Planetarni Duhovi sluZe kao nosioci odredenih Snaga Eovedane,tvu, su Ajvaza usporedivali sa Planetarnim Duhom (Djan Cohan). Ali, Aj-vaza, Andela-Demona Cuvara Elistera Kroli ja ne moZemo dausporedujemo sa njima po3to je On Zvezda" dok su Planetarni Duhovi ilislidna BiCa samo ,,Zvezdana Pra$ina".

Zvezda je sawsen Univerzum dok Bida kao Sto su Andeli, ps6sni, Pla-netarni Duhovi i sl. to nisu. Upozoriti moramo nadinjenicu daAjvaz, ia-ko Bog, izwsuje Funkciju analognu Planetainom Duhu i tako je Donosiocodredene Redi ili MoCi.

Egipatska terminologija Ajvaza istoveti sa Horusom Ratnikom (Seth),Ra-Hoor-Khuitoin, Bogom Rata i Osvete. Njegov Blizanac je Hoor-paar--Kraat koji se u dedjoj fazi zove Heru-pa-Kraath (Grfki Harpokrates).Heru-pa-Kraath je Dete u Zatnom Jajetu, koje generi$e svog Oca Hadi-ta i oplod svoju Majku Nuith. Hadit (kasnije poznat kao Set i Kod Jezi-da kao Sajtan) je Heru-pa-Kraath u viSoj Evolutivnoj fazi i on jeHoor-paar-Kraatov otac koji je Hadit u jo$ vi5oj fazi. Hoor-paar-Kraatspojen sa Ra-Hoor-Khuitom postane Heru-ra-ha ili Harmakhu eiii Sim-bol je Palica Dvostruke Moci koja spaja u jednoj samoj Slici Funkcije Cr-venog Horusa (Ra-Hoor-Khuit) i Crnoga Horusa (Hoor-paar-Iftaat).

rgcrja implicira Fazu Sv_etla-kao i Fazir Zat",,inj""iil. ti:*fiLYll"l-{9i-plicira.Uj.ejlille.ligdvojiceratvi<F.incii,i

ope-Ujedinjenje Vatrecipa, Elemenata).

1*J: ":, qt".svega d:tiri(Cetlri Eleme-nata) pt"" r"ta fi#uJX;te""o-crJa) v KoJe rzuru. poslgJj jo5 Sesta Tatva koja predstavlja Ujedinjen-ie!ija) iz koje izviru, p*lg+ j:l {staJat-va-fo;g p"La"ffi" ilj"ai.iiu"vatre i v,de. Nevidriivi Majstori su Znak o"" r":t"" po*ltu Iil"iltt-"R;p.,rl e 7,1 et.n a 7.w o, A o

-Reda Zlatne Zvezde.

Kenet Grent v radu "cults of tlu shorow' twdi da oima sveukuDno 16Tatvi ili rarota - 8 u zenskbT organizm" i 8;-"&"-l'tilJi,*"i"osnovu Tatva-modera koji zajedno L njihovim eterickim odgajina saci-njavaju 32 Tarota".

Ova redenica se nama dini pogre5na e1snf, aeims istoveduje Catre (tVtar_Tg)."? Tarotimljer su po nl6govom misrjenju Taroti s""i"" t.i.

-piio.i

pi i tako Tatve. Duznisho dalbjasnimo da"i;;iil;b""""J""e" a"predst&zljaju wemenske cikluse]

Zapravo-se j-e simbolizam.Tarota.rodio iz Egipatske BoZice Ta-urt, Maj-ke Revoluciia (vremenski giklusi). Tarote -sri

pripisivali stazama-brve-ta zivota (staza Drveta zivota predstavtjr.j" v;;t ["i" "^1"""t"prikazuju 24 Meridiana (Sandhrjai Akupunfture.

Svaka Staza n9{9!ega.gg.na tri-dela, ili bolje, sa tri Vela koji u Coveku od_qgvaryjltrojici Bioloskih sredista (vetovi sto;e "u

ou"-i.iuiui " "i"ai"istaza). Tako u doveku postoji zz niLrosla si iaist" li+ rra"iidiuru p"rutri).

Ako se watimo ka Tarotu mozemo da tw.rimq fa je priblizno znadeqieredi Tarot.Ciklus povezan sa Vremenskim "*aoUf;fia

Z"i" i*ot ""smemo da itdnaCujemo sa Cat<ramg (Marmama) ili Tatvama. Tatve supovezane sa sefirotima i sa time sa cakrama an in zatoJos n;';;;"""-Cujemo.

76 77

Astronomski kazano sazvezde Device i oriona prea"t"tg"jo nozi"r, llr.-it na severu. sazvezde, L ava i zvezdasirius predstavrjaju iruaitu ,u .1"-ffi ac Nuithe Nista)-upij.e (uqijanj q ipl'li;

ilj'"il;#;#rf;[g;y"nq***:9yP,:J,",q:,::*,1',"#:::'":gu. Sazvezde Lava i planeta Saturn e""a"tu:"ri.5i;;E;ilil;,f i"rotako n-a Jutu sazverde strerca i Mesec predstavija;u sejtana. SlvezaeBika, Vise Sunce (on) i citav Svemirrii or"k d;"k"1";F;'g*r"l"ipiggdslaylj_qu_Ra-Hoor-Khuita na Istoku. U vidu iao n" pi"artirfi+-" g"lazv-ezde Jodolrje na severu i sunce. sazvezde storprie, ptan"lpiitoo iDvadesetdruga Galaks.ija (Mikrogalakstia) koja je, i'alo p.iputu

"ui"*svemirskom ostrv* (loliarno jat-o 6rt"rci" "d""riuoo

i" iriG"ti:!a"".Ga]alsije i joS Jedne, DvadesLtdrige), isiovremeno i

"a" "i"gu p""d"t.rr_ljaju Hoor-paar-Kraata na Zapadul

SazveZde Oriona i Hrpe D. jeve-(Hrpa Djeve sastavljaju skup viSe Svemir_skih ostrva koja su rerativno ttizu) preostavrjaju ii;;;d"j;iir.r-u-kis).

Elister Kroli Prorok Ankh-af-na-Khonsu bio je nosioc Boga Horusa (.$_vaza) pre svega u Telemskome kontekstu. Ali Kroli je predstavliao Ho_rusov Tamni aspekat (sam Nevidljivi Maj"to. ail-ai7i"i*ai"i.j" rr"rrbio Demon Eona - vidi knjigu nZoou Si-oo dsa.The Great Beasi,) iko_ji je u trenutku smrti rearizovao svoj identGt u Hoor-paar-rruui", r"*-nome Bogu Amente.

Ajvaz kao Hoor-paar-Kraatov predstavnik (Izaslanik) uterovljava Red Bo-ga (Hoor-paar-Kraata) i projicira svetlo koje upija Hoor-paar-Kr aat. zap-ravo predstavlja Hoor-paar-Kraat nadin za plwatat t'a rra:"J.r."*"BoZanstvenome stan ju kojejejedino Isti,,ito st*j". G" sdj";Ja"turr-lj a Nu ith (Nista). ".dT"-r. "ti

je Hoor-paar-xraat sin uj Jd;rlj. I.{"i t-he i Hadita koji se zakljudi u fiiini ooogl oeopisivoga Nijta fN"iinl. O"Formulu Powatka mnzemo da poveze-mo sa Feniksom ali moramo i dauvazimo. da jedna predstavrja p'ovratak tu i<"a.;u.'sto,,,u so;u;i.,r"rro-me Stanju, a druga Ciklidan-powatak.

Kroli je preko Grdke Kgbale twdio da je brojdana dednost imena luwaz93, a imena Aiwass 418. AIi t" "iili"i"Jp.ist":" ai** 'iai#"* x"r-dejsko-Atlantidsko ime i zato molemo

":"'eoy" r.o3euo., *"aooJi.rpor-nati samo preko Kaldejsko_Atlantidsf."*iftrf". ' '-- '--*---- I

Ajvaz se cinda istoveti sa Bogom Sethom (brojdana wednost T_Ob) kojegne smerrlo da meSamo.sa Setom (brojdala wednost g0gtii'S"ii"""*(brojdana wednost 859). Zanimljiu"j""au sljt an,T.rnijair* * -r'qi si--bol Pauna' Paun ie simbol zur"f" rru"; iii o*.,noai ka uq'erenju da jebio iskonski oblik ovoq g"z*"t""i;".."zui".uuo3u Sejtan iskrivrjen ob-Iik Seta kao Sro je i Se"t u ,"6;;il" il[ii"riuo obtik Setha.A' Ajvaz ili Seth su Mu$ka Bozanstva- i tako je rogidki da postoji i pret-hodna Atlantidska

"*l3l!u ajvaza u %;"k;* obiiku. To je Neehmeeh(brojdana wednost 120) Nosi$a p"n*" f."i" j" ,up"u.,ro-*hJoji-aoa"o_-Demon Cuvar inkarniranog Atrvaza.

il5{#:ffiil4i;;1. R"-HdJftuii naimg sadrzi unistenje jer oseo-ffiii; n"rot"L

"Strug"-ptitode iako je za sebe Gospodin Regeneraci;e'

Bog Siva u vidu Graditelja.

NieEovTamniBlizanacHoor.paar.I(raat{prekoistovedival\iasaHadi-l),lr-"j,:"t*H;ilffic;"""i**zrezdomsirius)pamalo_specifrdni-:"-piJaii""r:a njlgov t3iistavajuci d4' Fq Siva u vidu Unistavada'Ra-Hoor-Khoit

"t ru*o *aoifesiuje svojuUnistavajudu mod.preko Hoor-

-pu*-Xtuutu (AL, Kljuena Pec''Liber liSisa' znaliOno' na italiianskom

fi,'So g, koj eg jednadimo sa Hoor-paar-Kraatom)'

Broj Trinaest je zapravo direktno povezivan sa brojem Jedanaest Sto do-

kazuje Red (Formul"i V"f,t"S R"a" koja je Abrahadabra' Brojdana wed-

nost Reii Abrahadabr;ili6 dt"F 15), a sastavlja je Jedanaest slova'

Mistidki vid Velikog Rada je tako dat sa Jedanaestokrakom Zvezdorn

ip;;-*c; pr"" gu"r."ug.urirl, a Magidki vid sa Trinaesterokrakom Zvez-

dom (Heksagru* pt rr-ftfr-tii*"-i. Broj Trinaest podudara se sa sefr-

rom Dat (Jeclan ptum 6"u'"u""i) fojt je prisutna i u Sremiru B

A.li;.;;rij".-o*'suro" toz"rrro aa arzimo za neku wstuVratiju (cr-

;il;;tiled' sue*tru A Materije i svemira B Antimaterije (svemir

B Antimaterije ne smemo au t"-"oj"jemo sa Drvetom Snrti' Trinaest

Klifota koji sastavljaju Telo Joh-Sotota)'

Ova Red je sastavljena iz Abra, Had i Abra' Oba Abra (Crveni Horus i Cr-

; i;-t"t);teastavtia.;u Dvosiruko Lice Sunca (Crveno Sunce Svettrosti

b;;dr"; irrro sr.r.""iu*e u ponoc) dok je Had (brojdana.vre_dnost 10,

pr'"*u io*" 1) Hadit, "*,filt"

Reti same' lJ 'Liber l*gis-u'- (A{,, UI' 19)

;;;;; j;, ,,or,'u stelu c" au "o""

Gnusnost Pustosenja; dolr-Io izraiunaj

Njeno Ime, i za vas ce da bude kao ?18"" Stelu Oti<rovenja Kenet Grent

zove Gnusnost Pustosenju ("iai "a;"i" ter Crcwley and th'e Hidden God")

azanasjeNjenolmeABRA}iADABRAS(brojdanawednost'/16).

Stela Otkrovenja prikazuje Boiicu Nuit povijenu iznadfi-onl-sa' Ankh-af--na-Khonsuja i eariexlniVJt"- St" ,la"i-g Jova ABRAI{ADAtsRAS.Ova red (Ime) prikazuje Trojnu Moc Setha (H' T' S') i ona je Red Logosa

u Eonu kojeg sada3njiizrazie Ajvaz'

Ra-Hoor-Khuit je Sin (SinVolja) Nuite i Hadita' dokje Hoar-paar-Kraat

s;; (si" Moc) Nuithe'iuuaitl'neru-ra-ha ili Hrumekis (I{armaku) je

Sin (Sin Ljubav) Nuite i Satane.

Ujedinjenje Nuite i Hadita stvori Ra-Hoor-Khuita' Okrunjenog' -Osvet-

"iJf."e f Osvajadkog Sina koji u sebi prikrlva svoga T'aitmoga Blizanca

iH;;r:pau"-K;uutul e Sut*u otvori svoje Oko iprojiciraNuitinoga Kru-

"i-"""g i p"u:"dooot ro! Sioa Atu )ooil (Eou) je njyc Fry:ovog Eona

:"t pt""a"t."fia Horusa"u njegovom Trosti:ukom vidu (Ra-Hoor-Khuit'

lloor-paar-Kraat i Heru-ra-ha).78 79

U tom Trostrukom Horusov_om "i5?ill?"X?'fi ff $I"irr""lr".irr-pl;"";;b",tnosteremen;;t;"

5",'##1"i;:1"'""*?lT?:f#ffi -r?'ff "#lfl Hff [ifiT""f#:Xr?lrfrj:.ote

i 2o monia t"pi*a"t":"i"cti'si"r"l i vatra li (i vece i gPrincip Vatre je povezan sa vatrenom Z.miiom jer je 12 Vatrenih lpftg$:H,"Ti*,"".*lllj"#*.:lgli *Fq+ovno znaci Zub) i ret (do_'L'av' LutLJa). r'rr vece ilrake predstavrja_slovo sin 6r;jdan;vred_nost 300, t. j. B) koia predstavlja-fi"J.ili'rpfamen (Duh) dok Devermanjih.Zraka predsia{ia

"t""" i"t riirii# *o.r-^dr o\ L^:^ *-^r-,

p,ovezanih sa hebrejskim sto"ima Si" fSG:l"T::"ugi pqrial. i"i r"c" a.lJ

9I"j&*" wednost'g) kola p"easiai-

iqr'"?dtyf #l??:ii:1"*ns#:#;il,F"T,dii{i:,"!.i;,ti:J:fJfl ;"r:l:,Uq*i::::1i.ttliffi i?1i":l'J?Hjfr i*h,.T,ff iT juspe da Regenerise fr""".-"[i""J;#;* #::Petokraka zvezda sa ConovaZvezda kois ip *,,Tfl,rT^5T**"1g Sre$$-(vidi AL, I, 60) je Teri-B:?:ifl*uakoja jesimborHom;1;;;;.;;lilli,Tff*l;"X?J,i"i??isimtol starog ozirisovog Eona bio-je Kvadrat sa Tadkom u sredini. ovo-me r.,i_o_nu bio je pripisan i Si*not Xirt" pii""*og sa Kvadratom. Sa No_vrm Horusovim Eonom x."t

"r_eoi T l$*ti "ru",-e_uJ""_*f"r,r"ul

povezan sa Pentagram-"^1i-!3_y.t"" )! t. j. 6o""n sa rasirenim rukama inogama (pentagram) kakvog je nacrtao i"oo*ao au vilerJrrJi'.," "uff#nff Sovimcakram"."Ci'"c"k";;;;rd,i"j;"i;;6;"#"0""

ovaj broj oznadava Kru.gjsasravljen od 360 stupnjeva i arudira na zaok-ru z enj e Elektro-Magn" tir."-rffi .ffi Y.ir, i,^ckul t noj an at omiji do_veka. Cakre i slova L.:j{q"ip w"a.ro"tirou su: Sjdano SrediSte (V, A),SrediSte Desne Ruke (S, oo), S*dil; il;T"ke (& 200), Sredisre esneIr-Ioge (I, l0), srediste r:_1-1_ll;;;{d;iiiEilai"" DesnogRebra (ovo sre.diSte sluZi za zakljudenje kruga; p, AOi. ----

Ztiog izmene Eona doSlo je do joS jedne inovacije Ef._ry tide Tetragra_matona' Novi retraeramaton sastivrjen je izsrova rwH (yutmah). sro-vo-I-simborise oca (s-eme)' J";;vl1;'"=(d;i, t *ot (Manifestacija) i slovotI Maiku (Matrica). ZboSlSzyrdnoil;.i;#;ramo rbrmutu Novoga Tr ;ragramatona sa Kabalistidki* .,"rd*

-."-*

I

HaditvHorus

T

Izida

Jesod

Mesec

H

Nuit

Malkut

T,emlja

Keter TiferetPrvi Pokretad 1irSunce.

80

Hadit je Otac koji oplodi Majku Nuit. Njihovo Ujedinjqnje-stvori Sina Ho-rusa i-Kci Izidu. Metafizidki ta"ano pripada Hadit (Bindu, potencisln3Tadka koja Ceka na Potencializiranje) hebrejskom slovu Yo4 a Fiziolo5-ki kazano, Hadit (Bindu, Tajnovito ili Hermetidko Seme) pripada heb-rejskom slovu Jod. To su suptilne nianse ali one odreduju razliciteFormule.

Bog Jutmah (Yutmah) stvarno predstavlja koncept Vrhovnog BoZanstvaali on u tome kontekstu nije Nuit nego Hoor-paar-Kraat. Nuit i Haditpredstavljaju pojmove koje u odredenom znadenju otjelovljuje svaki do-vek kao Ra-Hoor-Khuitova slika. Tako de Novi i Najstariji Bog da bude-Hoor-paar-I(raat (AL) koji je u wojoj Najstarijoj varijanti Jutmah,Tajnovito ili Neporudivo Ime (izgubljena ReC).

Slova IVTH predstavljaju f,etiri Sefirols $sdnjeg stuba Drvetaiivota.Ali postoji jo5 i Peta, laZna Sefra Bezdana (Dat) koja je prividno nevid-ljiva. Predstavlja je slovo M (Mem) koje se zajedno sa slovomAjavlja sa-mo u izgovaranju Imena.. Ako uvaZavamo slovo M vidimo daTetragramaton pr-edstavlja Cetiri Sefirota srednjeg stuba i jo5 laZnu Se-firu Bezdana.

U vezi sa Elementima, detiri Slova predstavljaju eetiri Elemenata (Vat-ra, Vazduh, Voda, Zemlja) i jo5 Peti Elemenat koji u nekom znadenjupredstavlja Duha (Duh je povezan sq Vazduhom koga predstavlja slovoA) povezanog sa tekudom Matricom Tivota(predstavlja je hebrejsko slo-vo Mein).

Tako moZemo da vidimo da Bog Jutmah sintetidki predstavlja ditav Sve-mir, a pored toga obrazloZenje Elemenata razvija i Hadit (vidi AL, II, 49)kada govori o samom sebi u vidu Ra-Hoor-Khuita i Heru-pa-IGaatha: ,,Jasarn Jedinstven i Osvajad. Ja nisam od robova, koji ginu. Neka budu oniprokleti i.mrtvi!Amen. (Ovo je od 4; ima jo5 peti, koji je nevidljiv, i tamounutra sam Ja kao Dete u Jajetu.")

Na tom mestu moramo da upozorimo da je broj Logosa 78 dok je brojIIIWI 26 koji daje rezultat 78 ako ga pomnoZimo sa tri. Kad se IIIVH po-novi tri puta kao na Simbolu Reda Zatne Zvezde stvori se ime Aeloha(Sto doslovno znadi Boga koji se odraZava u Svemu t. j. Logos u Hoor-paar--IGaatovom vidu) i Dvanaest Zraka (Dvanaest Krakova AatneZvezde).

Aaronov Racional koji je sastavljen iz Dvanaest dragth kamenja (Sardo-niks, Smaragd, Topaz, Siljevina, Jaspis, Safrr, Hijacint, Ametist, Ahat,Krizolit, Beril, Oniks) bio je ol,

'.n u Dvanaest Sfera i u svakoj Sferi bilo

je Ime IIIVH drukdije zapisano. Ako wednost IFIVI{ mnoZirno sa dvana-est dobijamo broj 312, to jest 6: koncept Makrokozmosa (Heksagra:n) iliBoga van doveka.

U Novom Horusovom Eonu je Dvanaestim Sferama Aaronovog Raciona-la dodeljeno Novo Neporudivo Ime (IVTH) gveki put zapisano drukdijeGVTH, IT\TH, IHVT, \ITIH, VIIIT, TfVH, T\[H, THW, HNIT, HMT,HT[D. Dvanaest Sfera u stvari predstavlja Dvanaestoro Sefrrota i Ne- 81

porudivo Ime je Novi'Tetrag'raraton t. j. SEMITANPH0RAS koji je kaostari sastavljen iz 24Tadke (24Tacaka se podudara sa Dvadeseic6t ro"oPrestola Neba i Dvadesetcetvoro staredinaApokalipse) i iz |2T"raka (sva-ka Tadka ima Tri 7,rake). Brojdana wednost-IVTH je A0 i ako to mnoZi_mo sa dvanaest dobiiamo_860-Oroj gtepeni koji saetavlja Iftug) t. j. g(suprotno od 6); koncept Mikrokozmosa (eentqlram) iti ooga dutar co-veka.

Na rubove Piramide (eetiri trokutna prodelja, prema tome dvanaest ru-bova) postavljeno je dvanaest nadina zapisa Neporucivoglmena sto si--oorrzuJe bozanstvo unutar doveka. osnova piramide Je Kvadrat kojiizratava detiri detwtine_(4xgO=860), t. j. Krug (Krug jelostao KvadratSto upuiuje na reSenje Kvadrature lftuga).u -'?iber.-Lesisu" (AL,II, z) Hadit tvrdi: ,Ja sam osovina Todka i Kockau Krugu.". Tocak je Kruznica sa detiri zraiia u obriku x,

" o-"o"i""j1 nje-gova visina. Kocku u krugu moZemo da shvatimo Uo f"uarut

"4""g".UdruZenje oba pojma sadinjav_a Krugsa upetnutim Kvadrato-, a "

X"ua_ratu ima X. Zapravo je to graficki ocrt piramide ""

o*o"o* il"t""to-Y trtg. N.ararnor u pitanjuje Pirnmidayl6una iz ptidje perspektive, kodf:gi_"j_"TLi

Todka predstavlja visinu. Tako ima pir*.i4";A;;; iz ptid_Je perspekttve osam rubov.a sa srediSnjom Tadkom. U .Liber I*gisu.'(AL,II, l5)-Haditponovo twdi: ,... i moj broj je Devet za t"aane; a'of sa- supravednima Ja osam i Jedan u osam'idatematidki gorror"oo uilo ni po-gresno dd se rubove zbroji sa Tadkom. Jedan u osam"simuori""l" iuct"-;Fi"*y, StSt). koja je prisutna u samom,"uaisl" cit"""

"Ut", i""."i""(rracur,r'l'ockaJe l'adka u yojo! potpunoj manifestaciji (uAL, rr,7,kaza-no je jos sledece: ,,Ja sam Magi lsterivaE." Mag je Voijat. i. o"oirru foe_ka,.a,Iste-rivad Moc, t. j. Tadk;). U vezi sa tim6je ne"e Cii"o" t"iai ,,f"

Roi du Monde') twdio: ,Kada je pravi dovek po-stavrjen u sredisie on vi-5e ne sudjeluje kod kretanja stvari ved ga svojom prisutnoscu usmerava.'Iz ptidje persp_ektive Piramida ima osam rubova. Ari ako umesto da zbro-jimo rubove Kvadrata i one od X, Kvadrat fsflsrim.

"" e"tiri troi.,rtu,dobijamo zbroj od dvanaest rubova Zato su osam i dvanaest u zaiednid-Kom octnosu.;er (Jsam je Hadit dok je Dvanaest Ra-Hoor-Khuit. Hadit(Moi) je-potencialna tadka koja eeki na potencializacii", t.J n"-rioor--Khuit (Volja).

Istovremeno broj Osam nije samo Haditovbroj nego ibroj Tot_Hama. Sapoistovedenjem Tota u Hermesu obidno Cine gp#u posio;" foii"Or*kovredan lJranu, a Hermes Merkuru. Totov-broj je bsana rtlilu"o.,nDeset. Fo svorn obliku je osam Hermesov KaduJej i;-bl,- -g;*[""uc-

nosti, ali njegov prostorsir.i oblik ne smemo da mesamo sa konceptom kc-jeg izraZava broj osam. Tot-Ham (u vezi sa imenom Ham vidi l{rqlijelruKomunikaciju sa Nevidljivim Majstororn&o?l;;rah"* t".i** "

i*;iri"The-Great B_ea.s/) je "3j"t*tii

i-nepoznati oblik Boga o t"j-i-:" tL__li.::I i:p:ud.Yugu proglaSeni su bif ncni i izpred rqtlga Uifi su Jr*,*"*trogovr". .tsroj Dvanaest jb broj Sina {Ra-Hoo"-lftrriti fao Sto je;eJana_82

cst broj Majke i Deset Oca. Sin predstavlja doveka-Boga koji ima u viduLogosa (Grdki izraz koji znadi Red ili Misao i kojegbrojdana wednosljel)llispecifidnije znadenje. Logos u vidu Teleme (Grdki izraz koji znadi Vo-lju i dija broj0ana wednost je 93) je Sin-Volja odnosno Ra-Hoor-I{huit(Seth, Lucifer, Crveni Horus, Aiwass ili Aiwaz) dok je u vidu Bie (Grdka

rcd koja znadi MoC i dija brojdana wednost je 13) Sin-MoC odnosno Hoor-

Jraar-Kraat (At, Jutmah, Crni Horus, Pan).

Logos kao vidAgape (Grdki izraz koji znaCi Ljubav i kojegbroj0ana vred-nost je 93) su Sin-Ljubav (Heru-ra-ha, Harmnkhu, Ilrumnkis) i KCer-Lju-lrav (Maat). Kazait smo ved da je broj Logosa 78 5to je brojdanawednostirnena Enoh (ChNK), Sto znadi Inicijat. Broj Redi (Logos) Inicijat (Enoch)

tc dakle 78. Enoh je tako Logos (Krali Sveta), Inicijat par ekselons.

Iiazali smo vec da triputa ponovljeni IIIWI (Jehova ili Jahve) stvori imeAeloha. Ovo BoZanstvo analop.oje Hoor-paar-Kraatu ali dodeljeno Sefr-ri Tiferet po5to ova Sefrra predstavlja njegovo sedi5te. Zapravo Aeloha usvom imenu sakriva jo5 starije BoZanstvo. To jeYaelvkah (izgovaraj Ja-lukah ili Jelukah) dija broj0ana vrednost je 78. Yaelvkah je dakle Enoh(lnicijat) u vidu Sina-Modi koji preko Transfrguracije postane MetratonSto je pojam koji je analogan Sinu-Ljubavi.

U vezi sa Kraljem Sveta (Lucifer, Andeo Krune - Keter - pre svoga pa-da) Rene Genon (Guenon) je twdio: ,Ime Seth izral'ava ideju temelja istabilnosti i tako na neki nadin oznadava uspostavljanje prvobitnog redahoji je sa dovekovim padom bio uniSten". To uspostavljanje simbolizujebroj Dvanaest po5to se - kao Sto je twdio Guenon - ,Dvanaest VrataNebeskog Jerusalima podudara sa Dvanaest Znakova Zodiaka i Dvana-cst Plemena lzraela; prema tome, u pitanju je preobraZaj ZodiakalnogCiklusa koji nastupaposle zaustavljanja Rotacije Sveta te njegovo frksi-ranje u konadno stanje koje je Uspostavljanje Prvobitnog Stanja, i tadaCe da bude dowsena slededa manifestacija moguCnosti koje je sadrZava-lo. Drvo Livota, koje je bilo u sredini zemaljskog Raja, je usred Jerusali-ma i tu nosi Dvanaest Plodova; ovi su u nekom odnosu sa Aditjama kaoSto je i Drvo Zivota u odnosu sa Aditi, iledinom i Nedjeljivom Esencom izkoje su bili stvoreni."

Ovaj citat jasno otkriva postojanje Drveta hvota sa Dvanaest Sefirotapovezanih sa Dvanaest Aditjama (Dhatri, Mitra, Arjaman, Rudra, Varu-na, Surja, Bhaga, Vivasvat, PuSan, Savitri, TVaStri, Vi5nu) koje Aditi (Ne-vidljivo) rodi ili emanira.

Aditi je tako Trinaesti, pojam koji je analogan Hoor-paar-Kraatu. PoStoje povezan sa laZnom Sefirom Bezdana (Dat, Trinaesti) predstavlja kao iAditi ditavo Drvo Zivota. Koncepti koji su analogni Hoor-paar-Kraatu iAditi, su Kri5ua (Sto doslovce znadi Tamni iU Crni) i llristos (Sto doslov-ce znadi Miropomazanik i predstavlja Sunce sa njegovim DvanaestoroZraka, Apostola. Apostolos znadi odaslan, t.j. emaniran kao Zraka sa Sun-ca). 83

Rene Genon u svome dera'r.e, Roi du Monde'u.r""i o Duu'u"*@(Bozanstavaili Sunca) i.:Aditiqw{: "Upitanju su bag takve manifestaci-je jediustvenog i neviclljivog ristvaloioriG da ce se wih Dvanaestoro9it3r"'daprikaze zqiedno ry tr4u ciitusa i taaa c" ar

"t"p" " p*"tit""

i bitno jedinstvo njihove ukupne prirode."

.?lrurt Ajitja je zapravo Dvanaest Nevidrji-vih Majstora (Bogova raz-liditih- Tradicija) koji s9 na kraju Ciklusa id"tirt d;ffiljl-i"drem_-Rimskoj Antici) inkarniraju ry Mateniarnom plauu. IGda d! sazma; aapodigne iz voda, oni ce dasednu na piesto koji je ""

r"tot"-po""ab"o-g-a (Aditi) koji se sa Frestola ni-kadntie micao. z:*'.riiuoj" a"-s"""" (At"XXII) emanira Dvanaest gravnih i dvadesetdetiri manjif, z'.aka.

-

Dvanaest glavnih Zraka Hindujci s_g ptikazivali sa Dvanaest Ad.itja, a Gr-ci sa Dvanaest velikih s.a olimpa u i{riidanskoj r*di"ti;;;i;;b".-naest Apostola, a u novijoj T.diJiti Dvanaest t'ite"o.ru bt

"gfog Stofu iDvanaest Ruzinih krstasa. DvadeLtcetiri manje aut" s" rri"f,"iJ pri-kazivali sa Tirthamkarama (Dvadesetdetiri Muira),

" " ffriSC""ffitru_diciji sa Dvadesetdetiri StareSina apotafipse.

fyj-pv{esetdetiri srecemo i kod Kocke koja simborizuje Hadita (vidi1I, II, 7i: !.oj njenih rub-ova jeste Orraouu"ii preastavga OvanaJst Se_firota. Ati ako na Kocku gredamo tuo

"" l""l odvojenih ii";d"ui;;"

"celini Dvadesetdetiri ruua i predstavlja Dvadesetcetiri staze. Tako suDvanaest i Dvadesetletiri u zajedniCfon oano"".

9tlgyu Piramide koja je Kvadrat, simbolizuje mnogostruke Snage (Ce_lj?_4::11?:| I {"q " " T."ierl ",

a -rlsnage t &tiri n'i" - ".,ui J p.li, taz

"rz nvrnf,esencue lroJu prikazJrje wh piramide. Tako piramida kao i pen_feram p_r-edstavlja Novog Coveka (Horus, RegenerisJ C"""tl slt"f irj eSenj e Sfrngine Enigme.

Na kraju moZemo da utwd.imo da nasu eru oznaeava razdoblje dubokihpromjena koje ce biti izvedene sa zakonom r"r"-". o"4 to;i c" Ji ".aiutom smislu, t. j. po Zakonu Teleme jeste Ajvaz, Logo", p'o"o"ut i t* a"_tihrist.

Treci deo

ECCLESIAGNOSTICA

SPIRITUALISUNIVERSALIS

84

Uvod

U Starom Egiptu postoji SveStenidki-Red koji je.sada.poTvg otkriven'

Niesovu Naih5u tnicijaciju - Tre6i Stepen unutraSnjeg Reda Crvenih

il;il";tk; ('tiilio"ttui:u Zmije Kundalini) su nekada obidno dostizali Fa-

ruool i Svestenici. OviCrveni SveStenici zapravo su unutra$nje Jezgro

Univerzalne Gnostidke Duhovne Crkve.

Po5to je Alhemidarski Rad podeljen g Tri Faze (Crno, Belo, C,rveno) to-

Lu ," ho.u aa prilagodava i'Uttiverzalna Gnostidka Duhovna Crkva. Rad

[. Cr"ot"u "i*lotiEt

i prikazuje stepeir ili bolje naziv PriwZenik,.sa za-

datkom da Odvoji siroiu Materiju odrro"tto Preobrazi (Transmutacija)

Ji.L"" lll"i"ti: "

ri disti Metal. f riwZenik prihvati Tri Osnovne Taeke ko-

je mu omoguCe da shvati daljnje ulenje.

Rad ka Belome deli se na Dva stepena i to zato jer seiRad ka Belome de-

ii.r One iasno odvojene Faze. Sa Preobrazbom sirove Materije PrivrZe-

nik postiZe stanje odi5ienja (Diakon).

Sa odredenog aspekta je stepen Diakona najteZi, jer omo-gucala osvaja-

"r" t""*iiet?g ipraktiekog znanja te time postavi temelje udenju' Sle-

dlea Faza RaJa La Belome je utwdenje OdiScenja d9 njgno-g najveieg

S:+Ji n^ua i aui5" ostaje Beli. Ovaj Stepen zove seVanjski.lt:il:lht;#';*k j &ffi;;iffp;t;";;t'a.8nje Jezgro Stovateqa seta.(cr-lr"t. zmiiei. Iielo doved"tto ao najviSeg sjaja pretopi se u Crveno' OvajnajviSeg sjajapretopi se u Crveno. Ovaj

, "tup"ru

L<i;i "

titi zavise od razvijanjavene Zmije).vene lr[uJe/. Detu tluvcusrtu uu ir4JYrDs6' DJ4J4 y:. 'Yl" ": * -, '--" '..-

Rad simbbhzuju tri Unutra$nja stepena koji ubiti zavise o.{ r}z}l.a}Ja

prve Tri Faze ioge: Asana, Pranajana i Mantrajoga. Sto se tiee ilicijato-iog.u^oiu u piianju je jedino razvoj na lvlaterijalnome-Planu' Na l\{en-tafi,,o* (iii Ce;ebralnim) ptanu jo3 mora da pridobije !rav9 Znanie. Za

."r""i eiir.tnog Plana izvodi se ddredene Teli'ike koje imajrl duplu 1un-

t.li"r p*":" aliumulacija Fluida ili Energije odrecielog tipa koja koristieou"f.o"o* f izi6kom T6lu, Umu i Svestiier razvija Telo koje je pripis"r-no odredenom stepenu.

Glavno poredenje nudi Kabala. Ako anali.zujemo_prva Tri stepena: Gos-p"a;" S**i (Ii{alkut, Zemlja), Gos-podin-Zivota (Jesod, Lunq), Gospodinkua"rui" (Hod, Mertur) vidimo da svakorn stepenu pripada odredenaSefira iii iiozrnidki Plan. Da dovek moZe da *ir{ u Sferi hdalkuta ima naZ**fii flrlcLn Telo koje mu emogucave svgsqo postojanie na cvom Fla.-

netu.-zapravo je (bilo koje) Tel.o primaiac iii obitavaliste svesti. Tako de a7

Inicijat na Drusome step_:lu rrorlT Co"podo@

ff f"i,"*:gX,1tl-u:-11*ll_",:''"A;,,h;Tffi ("#;#;;# j"I.u"_ko koji bar maro poznaie rgbau ;;.-d,E s"n"JiiJ5illilJrlXiij?1,ffi:fira obimnoga"tiut"oe.rU"a foiilt ##;i!" Sefirota). Tadnija oznakaje Astralna Tela, TetJko;" p"ipffi "

e"iilliom ptanu.Astralno Telo se zapravo-zove Lgra"no Telo. proSirenje Svesti (u svako_me Telu Iniciiat i-u

""tut*-s""e;-#;iutide direktno na dovekovDuhovni PlanJer pravitno A""Jt;;dt i"'ela"j poznavanju. Ati dok jeznanje privilegij dovekovog ird""fuhos nil;id;] p;^iiLiriiJp._

ilrt""fll.o"n"vnogPlana j"ipru"oFo-"'*"."1""i:"razmisrianie;e'sl-In-

ffi';;li'r,.3""H$iJflf."oH['?:-*,*J^"-o^:-r:1".:tT:da jj jose"t:"3**:::^,11?"J"Joro;L-.;"i"p-Ja"#o,o"i*;H;'r'i"''fr liff 4i'"r,fNepodesnozato jer jeu'a""rGtiai""-"^iHilxi6;,ff1jtr1ill'i1l:ffi ,""1il?i."f#l:j:*y:",*:.:l.iMerkur;,;arno'i;i;1f ;#f,;ij;;T;**vezanoje sa Sferom

iff ?i:i'i",ff :"R"":'.f F;iiffi ffi ct?":"'ll"oiJ'"jifl,iiiffi ?ffii'lrun*'*#P:li : g; ft *;;;;;'rli.,"f# ff ;:fi I i'tfffi(Kundalini, Crvena ^lp\.To je dakle Drevni Kult kojeg nalazimo ved u prvim Egipatskim Dinas-tijama. U Liber Lepi.s".Tnggg se uputa, iako prikriveno, odnosi ne s€rmo-1:5","d*"i ngs.o-n-a eitav tiici;aliir.i l;.lvic

"mo kazari da je Rad uni-verzalne Gnosridke O*gT" Citu"i"aoui. Tlojigi Alhemijskih Faza, etikod toga ne smijemo da zaboravimo au i*u

".,uti "t"p"o tih Troje Arhe-Sijskih Operacija joS tri aga;t"n"""; t" iii qq:"ono otidavaju stepeniunutraSnjeg Jezgra Crvenih Su"itu"it u. bIJ_*o sve tri Faze.

Rad ka Crnome simbolimiiske nortrazo,, ,-, .nlT]lll:_,,stepeloTr" priwZelik i ima svoje Alhe_ililtyff ??i*ltJT::di;;i;p;i#"ilff "ii;;,IffJfl""ff ;:H*""o_:,3:ly::jt1r"qDi.**{J;'iifitr;r:i,lfi1l#:ff """"",-;(podcrtavamNautno:rnicija;t"iiap;wrffi

;g..l;'#ffj:}i;::dini daje ova red supro...Doomo.,to t^ Er^.,+)r,-t1_3,lq.oi misli. AIi trie. E[ris 1"ff

" "io-J.ua"

u,#:!::::1y13i,1..9t{1,i!"J;lilnlfiiijil,,Dogme de la Haute Mc

. ' ----"J s'ruu' r ur uJv. &'rils .,evl u SVOme radu

rimenrise i nn*ro *,o",,i j*1"*'-":#:l$ry.9*l{"i) d"h na;p.e et spe-slij e eksperimentiSe. "":i,TTf"""'.ffi '.':'*1j"'"a"t"'"4itri1"ffi #ib;-iiiiff:ilJ+o"1.i""Ti;Time je Levi zerio kazattda.Inicijat vec Intuicijom odvaja Istinito od ne-istinitog. Ispitivanie Istine je vi;il#;;o neupucenim, neukim iradoznalim koji s*bez intui;ije kojai" iii" p*puno normarna sposob-nost.

AJhemijski Rad ka Belome odnosno.stepen Diakona ima dve podfa ze.pr-va sadrZi teoretsko. u *"e? prakticko'znanj;. $6;'?il,"di6,rln*_::\:f ..y:."I"tri lod.nodrali ililffi ;: d;'.: podraz e su jasnije izrazenesa rnrcr.;atovim Radom u Fazi ka Crvenoml.-'zaPri stepen (Gospodi,n sgnrti) Inicijat mora da.si izradi crnu fqnikp,za Drugi stepen (cospodin zir";"J B;il;;; ireci stepen (Gospodin K._d u cej a) Crven u runi Lu. r"i

"ij "tk;j i ;;;; ;4, F;l' ,"}I i""rJ#"a"bez ikakvog oklevanja nez i16ane riiffirffi; u srcu.

88 89

Ako nece ovako da udini on de sigurno da padne u Bezdan gdje Ce da bu-de lagan plen njegovog Tnrnnog i Demonidnog obitavaoca, a gavrani i hi-jene ie da se goste njegovim kostima i na Dan Ujedinjenja on de da budejedan od crva, jelaca izmetina koji su u Joh-Sotot; Zi Joh-Sotot, Tam-ni i Demonidki Cuvar Bezdana dija maskaje mno5tvo Duginih Kugli, onaamorfoa Sablast sa lovkama koja iz najudaljenijih upori5ta Prostora iVremena isceduje iskonsku penu.

lXii Ir i j .t i i, i

i

r i' : i 1.ECCLESIAGNOSTICA

SPIRITUALISUNIVERSALIS

Gnostidka Duhovna Univerzalna Crkva sastavlienaje od priwZenika, fl-ako.ngr^(Vanjskih)SveStenikateizU-nutraS"j:ug.Iu"ga(Uorrti;ffi .,re+tenici Crv_enog Hrama Attantide): Sto"uterjl b*";"-i_ij". pl-#i""itkoji hoCe da preuzme Naziv Diakonamo.u al'poCoe sa teoretidkim i prak_tidkim studijem pripremne C."p" fliari"--Posle obavljenih Ispita i samoiniciacije on ce da preuzme Naziv (vanjs-kog) svestenika. Da bi sredbenik dosri;;;6"" stovaterja crvene Zmi-je,. (Unutra.nji SveStenik), mora d; ;.d;; s radom propisanim za LInicijatidki stepen_

PrivrZenikD rakovski Kult . (Zv ezad n o-Lun arn i) XXXI. D inastij a

fi :l-j:.ji"?*,o111iy3'l?:"ulpcrkva(Ecclesia-Gnosticaspiritualisyji:?:?*:li:-i:*::**;"(R""F:*H;i?H,: jii:li-rJffiif mf "YlX^q:l*igi,?*f ryls*tr..r.3:"tI ffi #o";:i.o-il:f"r:::Tlll lj{ll_?t:*ul pT:ov'lu Kurt, zvezdan;:il"#;l:rum,r"* i p:? lTl llyi : il;i |,irj ;.r"-;J;. (u Xrrr. Dinastiji .#iisu lik boZice Majk- koju danas p"i"tit";]"*"

"i SJ"-ni"T6'ii"i,i"l.

ova crkva je pokretad individuarne slobode i protivnik sl-akog obiikaogranieenja (vidi Historieko HriSCanstvo).Njen Kult priznaje.za NajviSe Bolanstvo lik Lrniverzalne Boiice Majke(Nuir, Crveni zm4)a nleni priwz""iriiil"uto*i) gi;;;i u,r iio"og Ho_g0 rusovog Eona (V. telemski, eo*f$;;;;;rnski Kul-tovi zvezaance ripa)

Cd" tttj"-fuje Slobodna Volja Da bi postigli stepen odnosno naziv Pri-

wZenik treba da:

1. Se Unrftra5njim dinomVolje odrekne Historitkog Hri3danstva'

2. Prihvati Kzj igu Zakona (Liber AL vel L"gtt)

3. Shvati. da se(uspostavljanjem Novoga Horusovog Eola) boZanstvenost(n"gi

"" "Aazi.'uo do.'ui.u nego ,t Njegovoj Unutrasnjosti' prema tome'

Covek je Bog!

91

2.ECCLESIAGNOSTICA

SPIRITUALISUNTVERSALIS

Diakon

Pr ip remna g rupa H id r i sO' Novajlija jeste onaj koji prvi put dode u dodir sa Magijom bez znanjaSta ona zapravo jeste. Tako Novajlija nije stvarni stepen vec samo naziv.1" Studentje onaj koji proudava propisane tekstove koje analizuje i po-ku5ava da neminovno shvati njihovo duboko znadenje.

2" Zelator je onaj koji zapodne sa praktidkom fazom izraZenom u dese-tak uputa.

Program studija Pripremne Grupe

Predpisani tekstovi za stepen Studenta:

Eliphas Levi: Dogme & Rituel de la Haute MagreEliphas Levi: The Magical Ritual of the Sanctum RegnumJohn Symmonds: The Great BeastAleister Crowley: Magick

Kenneth Grant: The Magical RevivalKenneth Grant: Aleister Crowley and The Hidden GodFrank G. Ripel Orion (Vol I, II) - razlidite izdaje92 93

Deset praktiAhihuputa za stE)en Zelatoru

L.Prvo uputstvo: oduvaqje budne svesti za yreme oniridkog stanja (snovi).

IJvede, pre sna, zapovednidki i u sada5njem vremenu kaZite: ,,Zawemesna moja svest je budna i dok snivam znsrn da su to snovi!' Pri tome jenajvaZnije da si predstavljate da ste zaista uvereni u to, da se va3a Zeljaispunila i postala stvarnost.

2.Drugo uputstvo: budenje i gomilanje Vitalne Energije.

,;Stanite ispred zrealaipredstavljajte si da ste SrediSte Svemira. Ispru-Zite ruke (pod uglom od pribliZno 45 stupnjeva) i svorn snagom va5e vo-lje vizualizirajte kako upijate Vitalnu Energiju ditavog Svemira".

DoZivet Cete prijatan sladunjav drhtaj koji se kod slu5anja posebno lepemuzike ponekad javlja spontano. Ovaj specifidan osedaj morate da oseti-te na dnu kidme, a pomodu volje odvedite ga do vr.ha glave sve dok vasne preplavi u celini. Nastavite sa tom veZbom sve dok ne postanete spo-sobni da ovaj oseiaj probudite ved samom mi5lju na njega.

3.Trede uputstvo: bolje polnavanje samog sebe pomoCu Introspekciie iliSamopoznavanja.

U poseban dnevnik zapiSite sve slabe i dobre osobine va5e DuSe. Buditestrogi prema samom sebi. Naudite onu suptilnu umetnost ,,razgovora sasamim sobom". Jedan ste vi i drugi isto tako ali na n-tu potenciju.

4.Cetvrto uputstvo: ve5tina potpune telesne relaksacije.PoloZite svoje telo na krevet u leZedi stav. Udubite se u posebno raspo-loZenje i nekavam umom sine misao o umrtvljenju tela do te mere da gavi5e ne osedate. Onda podnite da relaksirate mi5ide, najpre noZne prste,a onda navi5e: 4oge, ruke, trbuh, trup, vrat i glavu. Kada se vaie telo pot-puno relaksira i ne budete gavi6e osjetili ostanite u tom stanju nekolikominuta, a onda se pomodu razumskog naredenja watite u svoje normal-no stanje.

5.Peto uputstvo: zauze(e.i.tl*j" odredenog telesnog poloZaja, AsanaElisterxroti u woj9j knjiziMig'l.chtrr"a,

"-x;o-gto saf iecpo.ilnuo pr-vetegobestvaraterokojesvojriprisutnoslid"f;-p"t*d,ii""",ifrJi.**joj. zrtvi prouzrokr{ie *iuu iti i,i o-"t"

"" -,,og" druge nadine. covekosjeti potrebu da bi se prote-gnuo, pocesao, kihn;?. C.%iiii"iuto iotrajna i ra5irena da su-Hind-u"i Cri p;;;;L posebnu fsfuniku koja je us-

PeSno odstranjuje." rv..^q auJo

ovu tehniku zovemo Asana sto znadi telesnu pozic[iu. Hinduski teksto-

r#iiti:i;flxr"'ti,triai:ilFeT,siFjm'h*"1f"mll,n*;koja nisu pgtpung isi"c".i"ct"-i""ti'piliJcoo- zapadnom doveku dos-tupnija, a time nisu ni5ta ma"je entalna-'Cuvena egipatska pozicija Boga1. Sednite na stolac: glqva,-wa! i kidma neka budu usprarmi, a nose sta_vite. tako da je izmed-'u buiin;i p"dk"6; pravi ugao; ruke stavite nabutine i zatrcorite odi.Pozicija 7,maja

2. Kleknite tako da se.straZnjica osloni na ta-bane, a da su noZni prsti sa_vinuti. Glava, wat i kid-ma "i

_'$;;;-**rit" sa dranovima okienutimnadole oslonjene su na butine-

--r--'.- $ ' u

Pozicija Trokuta

3. Glava, vqat i kidma n-eka budu potpuno okomite g noge prekrStene ,tako da sa ispruzenim rukama i grlv;m sivaraju trokut sa vrhom okre_nutim na.gore.

9 .9g1" Magick Elister xrori opaza: "I1medu. ukgdenosti i labavosti pos-to;r r sretan srednii nu,'' misic-e ne-s-mi.ju a" r"a"

""p"J" Jii"Tlir.n"relaksirane". Na poeltku neka veZba t"raielesetak minufs dnevno. Ka_da jednom zauzmete pozici;a uitno-fe-aa ie'iJostane potpuno nepomidno.

Elister Kroli u Maaick.upozoray_?.du,"Ce jgqog {ana da se desi da je bolzaboravljen, da ie iaboravrjena prisutnoit tela.. r u tom trenutku sa ne_:,f1.i*T qt4gi,j"p cete da #d;;;il; aijl, pJiltliiJilii"i",i-cga postala ideal fizidke udobnosti,nego i-to oa su we druge poiicijeneudobne. Toje pouzdan znak uspeha;]-

- -

6.sesto uputstvo: uspostavljanje kontrole vlastitog disanja" pranajama.Brojni hinduski tekstovi^ute razfici.te disajne tehnike ali najbolja je onakoja bazira na plitkom, Iakom, uredenomi we la-ksem disajnom ritmu.

U kr,jizi Magick Kroli twdi: "Pranajamapci--rjviSe sfgzi uAirgnju oseca-

; ffiil;;:idoZda baS zbog'njeno! mehanickog pritiska ili.zbog potpu-'-:"!"rl!".""*:lt".i"g"["r"liun"ptnci-"5o6pos€bnokoristizdravlju.

Pre svega sa najvecoJruto7o- oait"a3jujriwe probavne snetnje' ova

ve ta oEisti i teio i niZe funkcije um&.-'

U napomeni Kroli joS primeduje: "To-je9te notntpg F{"9:-l-tuY"tu,,l-Yno-denje Pranajame nije aogUde da sje-dinimo-sa osjedajnim razmrsl-anJem'

U .iat o- trLnu Ziv.;ta k;daie ugr-oZeoa ""5a

mirnoda morate da se sklo-

;;;;j*; z" o* ""2U"

itio vaii prijasne pravilo: svaki dan je i2vqdirno

desetak minuta.

7.Sedmo uputstvo: usvajanje pravilne tehnike izgovaranja i ponavljanja lo-

godinamidkih re0i, Mantraj oga.

Mantrin zadatak je da odvoji sve misli koje namede uin' Ponavljanje Man-

tre. Jaoa. odstrani raspr5eiost misli i omogu4ava stabilizaciju ]rma. Znaj-

ile; ;t1id";"';;1; ;;t;tru samo i-zgovara vec da se ju probudioZiutiu.,*i"*. Iako nije neophodno, za probudenje Mantfe preporueivo

ie oolnavinie njenog istinitog smisla, a i poznavanie pravilne tennrKe rz-

L"""*"":" ti-ka (of,avezno s-a*o kod Mantri koje se odnose na

eame) i pravilnu tehniku ponavljanja.

a. Mantra ili logorlinam (red-sila) sastavljen-a j.9 Y tlgY.u j."doe od svetih

;;;k; (;gtpatit u, tt"Ut"iska, arapsk-a, sanskritska, tibetanska)' Svaka

tako s"sia:viena re0 ptedstatt5a cdredeno BoZanstvo ili Mod'

Kenet Grent u sVom radu Aleister Crowley and thc Hidden God olako

ko*L"ta.iSe: ,,Jogina Mantra ili magidk! napunleng vibracija svetih redi

ili sklop redi, je jedna od najstarijih okultnih tehnika koJe eovex pozna-

le. Maeiia ili Baianie nije uvet iroulo t""tttoskog znadenja;-de-sto je red ili'"Hil;J

i*"""tr""ttii,i znadenje. Ideja koja stoji iza 19r"glld:!:l1tuogponavliania reei ili sklopa reei bez znacenja slidi teoriji o pecatu bez.poz-

;;;;c;bfi:k" r."j"gui svesni um mogao daprepozna' fa oyaj narinvibra-

.ii"-|lia" unrriritnjeg endopsihi6[og cenzoia i moZe da urn slobodnoorivede ka niegovorn-iodsvelnom izfovor=r bez stvaranja iz Mantre sli-"k;jili;;t;J!i r"a"":" ovog lika ponistito titav efekat ovoga procesa."

..sve redi i stvari, imena i brojevi, bez obzira da li su sveti ili p{9f.arlt' sli-

E; j;;;d;s;;;i;"k aju t<raieva su prazni"-Frocesoq odjekivanja*ri,,tr" moZe-mo posiuil s"""tti ptizno6e svega Ako je.izvodena sa dubo-kom pozornoS6u zameni je eksdaza, a um selastvori i rastopi sa ritmid-iA* tii."- L""f.".?"a rri Lt"taza umiri i prazno6a upija pamet, nastupineopisiv mir."

b. Za pravilan izgovor Mantre postojetriesns'fna uslove vibracija, ton

d;ri"ij* Ovu tJhniku predat ie vam Majstor koji je probudio MoC Zmi-je (Kundalini).

94 95

&ister Kroli u radu lvl^agick:pj*j: najbolju metodu upotrebe Mantre:::::j t"l1 izgovorite s.rasno mantru i to Strdecihdeserizeovaranjaiz""aitemJoJffi ;,:*:ff ltri:fi ITH;,;i::rupak morate da steoenujet"

"* a"t liilt?" ne postane samo jos'brzomicanje usana koje mora. da bud" *"-r"zri rltenzivniie sve dok mentar_ff ;:i"il';li"iti:ilf 31ct"ss"n"t"rt1"it"ctii",t"i"it:',0.-

::*i;""";"*;ffi'Jffi'ft0ffii::iffi umom;'ti""'"il?ii"a"ra'nom smeru.,, Kao Mantro;;j^.::Tr"yy19u: undajeponovi u ob-*lr lsr s.,*" ; t*; uffi{r*ltiri;,ri$E|#,##ff*

iitrtriT#o'"-oou*

8.Osmo uputstvo: izbor onognadina Zivota (Jama-Niiama) u kojem nikak_va strast ili osecaj ne moz6 au

"rrr"-_ij;:U tekstu Magich Kroliztn zlotai onaj moral"llffl?':;:l]:*:i student.izabere odreden na-din Zivota i ona; moral

"v'4'rsLv' 'r\eKa sl student.izabere odreden na-nemrravanjen:"*ouon,lLloi:$ j:lrya.najmanje-oerJ'o"-tiliur-

Iznenaduje ustrajnost kojom se misao ili Citav niz misli neprekidno wa-Ca u napad. To postane pravi ko6mar... Ali ako to proudavanje misli nas-tavimo iz dana u dan i poku3amo da ih obuzdamo prije ili kasnije de dadospije do sledeceg stepena zvanog Dharana koja je usredsredenje umana jedan jedini predmet".

10.Deseto uputstvo: usredsredivanje uma na jedan jedini predmet, Dhara-na.

U radu Magich Elister Kroli pi3e: "Kada

student poku3ava da vizuali3eili da si predodi jednostavnu stvar ili bolje jednostavan predmet vidi daUma uop5te nema u tolikoj vlasti kao Sto je predvidio jer de mu da Gaza-posednu druge misli-i predmet bide posve zaboravljen moZda dak i za ne-koliko minuta.

Pre izvodenja ove veZbe zauzmite Asanu, pored sebe stavite bele5ku iolovku, a pred sebe sat. Da biste izbegli opasnu premorenost mozga napodetku nikad ne veZbajte viSe od deset minuta. Najvdrovatnije dete daustanovite da sve snage vaSe volje nije sposobna da u umu odrZi nekipredmet ni tri minuta, da se usredsredi na njega ni za tri sekunde ili tripetine sekunde. OdrZati u umu zapravo znadi samo pokus odrZati u umuprethodno izabrani predmet."

N.B. Posebno nadareni rnogu zajedrw sa teorefiekom fazorn (Student) dozapo(nu i prahti&u fazu (Zelator).

nemiravanje n'emtravanjenjesovog:=i_K"gc;jlj;il;l#'#fi "H$:il:i:,r?JilX-'HTi-Rff *l'" **:"t*o't"iii-u. r"tol""-"oo he smi i e si nri o..^jati nikakvih ,u"tr*u ,

'"t vvvl Lu,.tzrlfa' lstowemeno ne smije si prisva-tanju pre r',,ugu p"iktirtT:j"?^"Tf"li::::1"-g '" "d.d.ii*i"'i ot-i;il"tr;,:rfi ":11,XtT:i.1Ln*"ll:::_";;"'":'#Ji#i"'liil:9.

l;::r" uputstvo: pridobivanje inhibiciiskih snaga nad mislima, pratja_

U podetku se ogranidi

ffi #ftr#i'ffi tj.r*€l}i:fr ${THtr j"jfri.T"razmisljamo o tome ouznemiravajude

faktore sposobni smo da slobodnokoje slici onome k"d,{:jl:.*islimo' Najpre cemo da aozJiil j."rir.trro

y",1XtTffffiT::Hi: tela otkritismo da je.blo strahovito nemirno iovedinjenice_*"_"i;il;"H;:il:H,"il:-*,1]':,""'J,j'"*"Pokus suzbijanja djeluje uznemiravajude.

9697

3.ECCLESIAGNOSTICA

SPIRITUALISUNTVERSALIS

Spot jn i SveStenikRad propisan za dostizanje stepena Spoljrcg SueltenikaKada sledbenik uspesao izwsi pripremnu Grupu Hidris moze d.a se latitzTsayTJ? racta propisanog za stepen Spoljnog Sve3tenika. Najpre mo-ra oa sr rzabere Magidko Ime, a onda da se sa srededom Formurom ili Ri-tualom samoinicira: ,,Na tlu ili u zraku zacrtaj}rug i vizualiziraj da sizatvoren u valjku; sa:?lyqlgr," valjkul sa prekrStenim nogama sedni nailo i Voljom se udu_br u duboku usredsredenost. snagorqr i verom vizualisi iznad svoje glavef:tl,1i:3| Iretl koja ima y r"-gdili z.apisano tvoje Magidko i"*3; p"_l$: j" spuStaj sve gokie ne okruzi. fvo;e fme m;;;"-cff;;";r.^vJe DvuDlaJ sve uur{. re ne oKruzl' 'rvoJe rme mora doci u visinu grudi.Dok te. okruzaya- Kqgla moraS da oseda.{ Sedam osobina:

"lug"l*rToc,r,:1T."1 -u-, elektriku, l, lu+ogy, t-oplinu, svetlo., Tri p;ta ;;;;;;e iz :govori glasno svoje Ime i onda Kugru suzi na jednu jedinu tuet" foiu c"oa uoe u grudr. ubred je zawsen i kada istuois mentalno rastoni valiqrr"da ude u grudi. Obredje zawsen i istupiS mentalno rastopi valjak,'

ECLESIAGNOSTICASPIRITUALISUNWERSALIS

Crveni (UnutraSnj i ) SveStenik

Stovatelj i Crvene Zmiie

Propisan rad zq dostizanie I. Iniciiatitkog stePeru

l. Naziv: Gospodin Smrti

2. Preuzimanje Magiikog Imena sa kojim cemo da dejstvujemo na cita-vom I. stepenu.

3. vodenje Magidkog Dnevnika u kojeg se upiduju i beleze sva Inicijato-va Magi0ka Iskustva.

4. Priprema Crne Tunike kao Magidkog Odela I. stepena-. Crna Tunikamora-da bude skrojena iz jednog komada, sa kapuljacom koja ima otvorsamo za odi.

Mora da bude oeiscena, Posvecena i Inicirana. Da bi Tuniku odistili mo-rate da ju poprskate OCiSCenom Vodom (pri tome norate prema fioj daosjecate ,,ijubav") Odisdenom Vodom. Redi Odiscenja s'ri: 'Po-prskam tei UiCeS Cisti pokv6ena ovom Svetom Vodom bide3 svetlija od Svetla".

Da bi odistili vodu bacite uhladnu pitku vodu nesto ocigdene, Posvece-ne i Inicirane Soli.

Dabi odistili So iznad Nje progovorite slede6e re6i: "eistim Te i bideS dis-ta i sa tim Reeima nek bude u Tebi MoC".

Pripravnidki Rad za dostizanje I. Inicijatidkog srcpena:t. eitanje: proditaj rhe Magicat RevivalKeneta Grenta i sa znaniem ko-;eg sr prrdobio u prva dva sveska Oriona upi5i potrebne ispravkel

Za Inicijac..ijr soli-izg.ovorite: "Iniciram T e zaM&,slobodu, Istinu i sver-lo; ,A,our'." Dok Maeidku So bacate u vodu kazite:

"ia t" *ivfocliffiod,Istini i svettu ove Magidke sou uragosravr:"t" d; ffi;;;ffEi*"d,._vrSena i svetlija od Sv-etla".'Tuniku posvetite tako da parcem desne ruke, pre toga namodenimu sve-lo Ulje_,_na nju nacrtate Sveti Tau (X). fiedi iol"""C"i;"

"", "U t"li p.fi_s-vetu vatru, vediti plamen Istine". zu Fo"""cl"i" ud" ;;;i;

""si""t"-slinovog ulja i iznad njega iz_govorite sledece recir "nb"""J"jl- ru"au uiu tebi upalio Svetu Vatru, Veeiti plamen Istine".

!a PgsygCenje Soli izgo.vorite: ,U Tebi, So zemUe, palim gys6u Vatru _Vediti Plamen Istine{

Za Inicijaciju Tunike i ite.proizvoljne Redi i izvedite proizvoljnu Vi-24 r'rurJacuu r unrKe rzgovorlte proizvoune Redi i izvedite proizvoljnu vi.,i::,_":fi: 5:9 yt_gtgb9 Redi i vizrr-alizacija nema oar"aJ"i-n p.?#r"

"riHlil.^"lj t1 ry di 13 o, y9 i,. f l-ob o $, rstina,' Svetl",- il"t, -ij;il

i;ca;*t,v"^;;Jffi .d;tii#ffi ,JVffi ;ffit::-1?1"H??:*X",it:nike predstavljate uZarenu Energiju Crvene ili pf""" i"j".

-

5' Razvoj i savladavanje Asane: u tu swhu vidi delo Elistera r{rorijaMa-gich (dodatak VII - Liber E, st.. -2j

Pripravnidki r ad. za dostizanje II. Inicijatidkog stupnja

1 cilanje: proditajdelo Keneta GrentaAleis ter crowlqr and rhe HiddenGod i sa znanjernkojeg si pridobio "

f*u a"";";;i;;"o;i;";"pTsi*p"rrebne ispravke.

Fi

BCCLESIAGNOSTICA

SPIRITUALISUNTVERSALIS

Crveni (Unutra5nji) SveStenikStovatelj i Crvene Zmije

Rad propisan za dostizanje II. Inicijatitkog stepena

1. Naziv: Gospodin hivota

2. Preuzimanje Magiekog Imena sa kojim demo da radimo na ditavom II.Stepenu

3. Priprema Bele Tunike kao Magidkog Odela II. stepena

Bela Tunika je bez kapuljade i mora da bude (tako kao Crna Tunika) OdiS-Cena, Posvedena i Inicirana.

4.'Razvoj i savladanje Pranajame: u tu swhu vidi rad ElistOra KrolijaMa-gicft (dodatak YII - Liber E, str. 444 i Liber RV, str. 472)

5. Formiranje i razvijanje Lunarnog Tela slededom tehnikom:

a. sedni u svoju Asanu;

b. predstavljaj si (na podetku sa zatvorenim otima kasniie sa otvorenim)ditav Svemir kao ogromnu Crnu Kuglu koju proledu Srebrene Radiacijekoje dolaze sve iz jedne tadke;

c. disanje mora da bude umireno bez ikakvognaprezanja;

d. predstavljaj si da te Radiacije ovijaju u Spirali sve dok te ne proZima-ju u celini; rcI

100

* #;;J:t" osjecaj kao lagan r o

e. nasiduj ga sve dok nede da bude potpuno proZeto sa njime;f. nredstavfiaj si da tvoje Citavo Telo Zradi Srebrnkastu Energiju;g,.neka se ova Srebrnkasta Energija postepeno preobrazi u Z,elenu Ener_guu;

l. neka se ova Energija zgusne i tvome Telu uoblidi prewlaku.

Propisani Rad za dostizanje IIL Inicijatidkog stepena

tjlffi'fi f;;$:?**" w{uElistera x""riil i pazrjivo meditiraj o tome

02

6.ECLESIA

GNOSTICASPIRITUALISUNTVERSALIS

Cneni (Unutra5nji) Sve5tenik

Stovatelj i Crvene Zmiie

Propisani rad za dostizanje III. Iniciiatitkog stepeno

1. Naziv: Gospodin Kaduceja

2. Preuzimanje Magitkog Imena sa kojim cemo delovati na ditavom III.stepenu

3. Priprema Crvene Tunike kao MagiCkog Offela III. stepena'

crvena Tunika irna kapuljadu koja pokriva samo glavu. Kao i prve dvetunike i ovu treba da se Odisti, Posveti i Inicira.

4. Formiranje i razvijanje Merkurijalnoga Tela slededom tehnikom:

a. sedni u svoju Asanu;

b. predstavljaj si (najpre sa zatvorenin, a kasnije sa otvorenfun ocima) dasi u Svemirl s."ia.'ljeno* od Plavog Vazduha i da se oseCaS veoma la-kim. Kod udisaja si predstavljaj kako u tebe ulazi vazduh sve dok se neoseCa5 potpuno proZ-et njime."$vome ose6aju treba da sledi Vizualizaci-ja Plavi Aimosfere koja izlazi iz Fizidkog Tela sve dok ne preuzme nje-gov fizi0ki izgled.

c. disanje mora da bude umireno i bez ikakvog naprezanja;

d. ispred sebe vizualiziraj svoj lik. osecaj mora da podseda na razdvoje- ,r,nost.

d. sad pokuSaj videti kroz odi dvojnika;

;;ixt!T" Jffi::Ti li * da si u onom relu tada ga podicxi i pokusaj

f;i,l." se wati u svoje Fizidko Telo i Imaginarni oblik pritagodi realnom

5. Razvoj i savladivaniiyqt, .ujlg; u tu swhu Ce Vrhovni i Neosporava-ni crveni svestenik frrt:-r"r""d -i"i,"ticr.'l'

iii novne Univerzalne crt<vedati Mantre za budenje Kundalini.--"-

iih Mantri:f'nB,*13r,:.toci Zmije Kundalini postizemo pravilnim i

Aumgn

On

Ham

Sam

RamiVam

Yam

Lam

rzgovorom slede_

Sahasrara Cat<raAdZna CatraViSudha CatraAnahata CatraManipura CatraSvadisthana CatraMuladhara Catra

ove Mantre povezane su sa sedam Glavnih cakri (srediste Moci) koji susa nastuporn Novog Horusovog-Eo"" aoii"Ju variacije i promene kojes€rm rzveo u vezi sa Atomskim kulto-vim-a-Zi"roanog tipa.Ko nemamoguinosti da dobije Mantre od Inicuata koji je probudio Moczmt;e neka uzme unrrtstl'a.k9ja J;;;;"arca odredene u ,,LiberHHH"Sekcija SSS (vidi-Mcg;"ala"J"tJf,'#i1,

1"u zenu u trecoi elayiknjige Keneta Grenta At"i;i";'ir;;i;?ri'i* oiaa"n God.Dopunski rad III. Inicijatidkog stepena

fif,j:#il,1l*ff#*?f^q[,i'::,s::,:prikazuje^sistemsrupnjevasali3il,'ffi '?;,i:**:,ilt::li":-*ffit{?:trjTff lT;:Hx'ff :;Atomskim Kultovima; -rvJr ersqs twlJrHd|]tzac,ryu;1..,{...{.. povezanu sa

uvanaestoroSefi rota,fir;""r*?g^:,.p.^1 j:p1"!a,Zivotar"i"pift "r";"

DvanaestoroSefirotal:.--:*."6 lrr/d re Drveta lrrvota koje prikazujer a rn i m, Zo dia k a r n i m

":J:"q^".::l_!:l1o;o s !a.z 9 sa Elemen rarni-, Frarr" -::.fi :*.1""1**rf lr*,::1,_r:;"iffi :fi ##iffiHffi jliJ:T::

ffi l",usslt"*f;,yjl;*,ei:iFli$'{l{ jffi #i'"TlHi?tip a. N. B. D_rv0 Zivo ta ( O ;:ilf; ffi e'r""d*- nut rovrma Zvez danog

f lr"tll i Mik'" k";;sa ( Covek). obidno i " L",fl "r*' ?5::::::. I9"i:iq !i1" Drvo Zivota uobtidenof ?f ;Hi:?;Ttr5ji?*^r:;*!iffi:"1ff ,.?f RJ"ffi ffi"llHll'",n:mtr:nf*-.:;ylli:y*,y*:.ffi ff Ju""T#j;Ti:$Xf#"n",,;l":i.Mikrokozmo.u. U friui

,*_r,r.^ u_rurAr.uxozmos t. .]._spoj Makrokozmosara budu krenure "n"".T5:1ryc]i$glje$ir""

cJ oiuh".Jl""tjrj sru""3ii"l1l,i:.'Ji""d"a;;;;'i;,i,i'iri'#:l',iffi ':i"l::t""Tff l'#?'ftTokrenuti (od desne ""i""" i;;;;;j:

;;rlqHfJ"'i.1"#j: koji je cjelovit rednik svih Gravnih korespondenclja

21.u.LUDAK O

__ _*B]FSpS!A___ _ ___

e / 6*Y-- '

"t?Y'

@ -xtu"q

t04

vEo BNZDANA

o0I3

0I2

3t56a

8It 0I tt 2

0

z

3

4

56

IIt 0I I

t{jl:li

l$tigt$ifl

$if;iu

.rl

PROSTOR

SEFIRASLOVA

III

PREVOD

II.KOLUMNA

ttEzcRAN te-NON ISTAZVF:ZDANI PROSTORSAMOSF:BSTVO NAN-TU POTENCIJU

V

PREVODTV.KOLUMNA

VID I KOLUMNVID I KOLUMNYID I KOLUMN

V.IDI KOLUMN ISFERA PLUTONASFERA PRVOG POKRETAEAZOD I JAK7.VF:ZDA STAJAEICESF'ERA SATURNASF'BRA NEPTUNASF'ERA URANASFERA SUNCAS F E R A , J U P I T R ASFERA Ii'ARSASFERA VENERE

-SFF:RA MERKURASF'F;RA LUNESFERA ZEMLJECETVORO ELEMENATAMERKURIJALNA VODA

LUNA

OVAN

VII

DRVO ZryOTA

ryS?EP.

VIELEM.

A I N S O FA I NI NI P S I S I M U S

I)ATKBTF:RII i NAH

IIOKMAHilt":NSODK I TIODTI F'I.:RETIIF:SHDGT..:I}URAHNECATIiloDJI.:SODMAI.KUT

ZNANJEKRUNAsuv*eln;e

MUDROSTM I LOSTSTRoGoEAI,F:POTASII I LOVANJE'SNAGA

7.MAGASJAJTEMELJKRALJEVSTVO

MERKURIJALNA VODA

KUEA

KAMEI;A

V ID I KOLUMNVID I KOLUMNYID I KOLUMN

VID I KOLUMN

I Il 6l 5

t 4t 3l 2l l

= 0; 0= l

= 3= 0: l= 2

= 3I56

I9l 0t ll 2

oo

oPJ

\

I I II I II I I

aoeAAVAAAAVAsv%$

t 09 =8 =f =6 =5 =t l =

l =l =

0I

-5hv6d\

+d )

x? lY Iv l

I

6sl*alI

v l

9 fl_AN SREDNJT sruBj fr'T$ F"ffflt'$d;"3 PLAN DESNI STUB3 PLAN LEVI STUB4 PLAN SREDNJ I STUB4 PLAN DESNI STUB4 PLAN LEV I STUB5 PLAN DESNI STUB5 PLAN LEV I STUB

' FIIil SFFBilJi $38:Ii3i lg{f UDRUZUJE 0 _ Is IAZA KoJA unnuZu . l e t z_ l tsrAzA KoJA uoRuzlU.le rz_ g

srAzA KoJA uonuZu. ln rz_ros rAzA KoJA unnuZuJs r t _ .g

A

V' vvAv

aAyA

vAvA

A

VAryA\7

AA

'1.

IaaA

CTD.Q

+

.JL

rrl

r/r

d

w6

A

#oft

h_S

v

3

tl

56

I9l 0l l

l 7

l 8

t 9

2 0

2 l

z z

z 3

2 4

I

M E { NALEF( ALEPH )BF:T .( 8ETH )c I iilHL{ c f l r M E L )DALET( DALET}I }ilnvAVG I MET.l lEvoDJODKATJ

VRATA

gKNoCAVALJKAilALAOKNORUKARUKADLAN

VENERA

ZF:MLJAB I KBL IZANCARAKLAVDEvrcA-MERKUR np VJUPITER a r

STAZA KOJA

s{fi.i [8iiSTAZA KOJASTAZA KOJASTAZA KOJASTAZA KOJA

u o n u Z u ; e r r - r oUBFUIIUJF 18- 8UDRUZUJE g- 7U D R U Z U J E t I - 6UDRUZUJE I o_ 6UDRUZUJE s- i

l 2

t 3t 4t 5

t 6

( KAPrr )I ,AMED

MI.:IINOUNA J I N( A Y I N )I'E{ P H E )KOF( aQPH )RF:S( RF:SH )SAMF:K( SAMEKH )TET( TETH )vAv( v A U )vAv( V A U }

SAMBK( SA}tEKH )Z ,A IN( D z A r N )ON

STAP ZAGONJENJE KOZAVODAR I B A0Ko

USTA

POTI L. 'AK

GLAVA

PODUPIRAE

ZITIJ A

eavnl.l

poouptnle

uld

dover

VAGA

SKORP I JASTRELACJARAC

MARS

VODOLIJA

NEPTUN

URAN

VODA-VATRA

SUNCE

R I B E

SATURN

PROSTOR

DUH

t 2

l dl 5

l 6

l 8

t 9

2 0

2 l

2 2

z 5

2 4

I

STAZA KOJA UDRUZUJE

srAZA KoJA unnuZuteSTAZ.A KOJA UDRUZUJESTAZA KOJA UDRUZUJE

srAZA KoJA unnuZuJs

srAzA KoJA uonuZu;e

STAZA KOJA UDRUZUJE

srAZA KoJA unRuZuJe

srAZA KoJA uonuZu.le

srAZA KoJA unnuZu.le

STAZA KOJA UDRUZUJE

srAZA KoJA uonuZu.le

srAzA KoJA unnuZu,re

srAzA KoJA unnuZute

N " B " ( l ) 8 , C H E T H ( K e c ) ,l2 ' t 2B, cADI , r . . tD IcA.( 3 ) 2 3 , S H I N ( 5 i n ) ,l 4 l 2 4 , T H A U ( T a u ) -

OGRADA, 8 , RAK a . v2 0 , V O D A V . \ /

z l J B , ? 3 , I T A T R A A , AEGIPCANSKI , 24 , PROSTORJ A

TABELAII

ff

N . B .

N . B .

O N =T H =( l )( 2 )( 3 )t r )

5I SAMO NA KRAJ.U REEI4 O O U S V I M D E L O V I M A R E E I O S I M N A K R A J U

t uNA, e0( 5 i n ) , E O N . 3 0 0

gzulit, _4 00S H I NTHAU

I I

KLJUE

Y I II

TALJANSKASLOVA

I X

BROJEANAVREDNOSTKOLUMNAV I I

XOPEENITAOZNAKATAROTA

NASLOVI ARKANA TAROTA

DETE U ZLATNOM JAJETU.MAGUS MOEI -SVESTENICA ZTATNE ZVEZDE.UJUTARNJE SUNCE, VODA MEDU S ILN IMA.K C I S I L N I H .M A G U S V E E T T O C .S I N O V I C L A S A : O R A K U L U M S I L N t H .S IN SNAGA_VAZDUHA: GOSP0DIN TR IJUMFA SVETLA .PROROK VE . ITOG; MAGUS GLASA SNAGE.KCI GOSPODE ISTINE; GoSPoDA VAGE.GOSPODIN SNAGA Z IVOTA.KCI PLAMTEEOG MAEA.D U H S I L N O C V A Z D U H A .

91ry y!-]: l5IH pRoMENrVACA, cgspoDrN vRArrJU sMRrr.K C I I Z M I R E N I K A , N O S I O N I C A Z I V O T A .GOSPODIN VRAT IJU MATERIJE , S IN SNAGA VREMENA"GOSPODIN ZAJSDNICA S ILN IH .KC I NEBESKOG SvoDA; oNA KOJA .OBITAVA ME0U voDAMA.GOSPODA MEDU S ILN IMA.S l N S I L N O C .GOSPOOA P i rUN r OSEKE. KE I S INOVA S I I ,N I I I .DUH ET IRAGOSPODIN 9trTRE SVETA.DUH ISKONSKE VATRE.V E L I K I I Z N O E I V R E M E N A .OKRUNANI , OSVETNIEK I I OSVAJAJUd I S IN .

0Iz34

6

I91 0 u1 lt 2 I1 3 Ir 4 |l 5 |l q I

Il 8 |l e I2 a l2 r Iz z I2 3 l2 4 |l l

( ! J )

( Y )( r )

MA. B

nDEFGHI

T

KLMNoPaRSTU

x ,Z 'ON

I2

5636

l g

I t ,

2 03 04 05 07 08 01 0 02 0 06 0I666 071 2 0

J A J EMAGUSPAP I NJACARCAR I CAH I JEROFANTLJUBAVNIKAKOLAPUSTINJAKURAVFIO?EZENJETOCAK SRECEq . N D A C T

deb'SEri r rSMRTUMETNOST,AVOTVRDAVAZVEZDF,KRALJ I CAP R I N C :LUNALU9AKSUNCEEONUN I VERZUMcover

( T a u ) , U t t

detvrti deo

OPERACIJEo.R.M.IV. V. VI.

\

L13

Uvod

U detwtom delu data su praktidka uputstva spoljnog aspekta O. R- M.,tadnije Operacije IV-V-YI jer se Operaciie I-II-ilI podudaraju sa t1istepena Gnostieke Duhovne Univerzalne Crkve. Ko hode da nastavi Itri-ciati0ki Rad sa [V. Operacijom mora svoju teoretidku potkovanost da in-tegri5e sa studij em knj iga Pripremne Grupe Hidris koje su bile iskljudeneiz stepena Diakona Gnostidke Duhovne Univerzalne Crkve.

Pored toga vam za zaokruZenje studija Pripremne Grupe Hidris pripo-rudamo ove knjige:

Pat,wels & Bergier: Le matin des magiciens

Franz Hartntann: Hermetic Symbolism of the Rosycrucians

Carl G. Jung: The Archetlpes and the Collective Unconscious

Rene Guenon: Le Roi du Monde

Fridrih NiCa Antihrist

Karlos Kastaneda: Pride o modi

Karlos Kastcineda: Drugi prsten modi

Karlos Kastaned.a: Orlov dar

Sto se tide popravaka koje morate upisati u knjige Keneta Grenta (TheMagical Reuiual iAleister Crowlq and The llidden God) moramo da upo-zorimo da onaj koji hode da se lati samo udenja datog u Gnostidkoj Du-hovnoj Univerzalnoj Crkvi upiSe samo popravke povezane sa znanjemkojegje usvojio kod studija prve Dve Sveske Oriona. A onaj koji hoie danastavi svoj Inicijatidki razvoj mora da upi5ejoS dodatne popravke i to saznanjem kojeg je pridobio u ovome Radu.

Pored toga moramo da upozorimo da moraju Magidka Imena koja je Ini-cijat preuzeo da budu povezana sa Sefirotima a ne sa Operacijama.

Prve detiri Operacije pripadaju poslednjim detvoro Sefirota (od Necahado Malkuta) i zato mora da preuzme Ma$dko Ime posebice za svaku Ope'-raciju.

Peta i Sesta OperacijaPeta i Sesta ppelaciia plpadaju Osiroj Sefiri (Geburah) i "utoj"

potr.l_no qa se za obe UperaciJe preuzme jedno jertino MagiCko Ime.

- '

l,.g::?-O.n:'cl:,1]1_o,"j :" na Putovanja i druge Dimerz[je preko Tatvi islidnih tehnika. Izvode je samo oni foji""$usrur LernlKa. rzvodeJ-e gaag oni_froji su sposobni Videnja dime dodu ukontakt sa Mikrokozmickim Nevidljifi m fr(-qilo"i-a

L.fV. OPERACUAO.R. M.

IV. Operacija O. R M. podinje izradom Magidkih Instrumenatakoji-mo-raiu da budir OeiSceni.'pow-ecivani i Inicir-ani (Formule Odi56enja, Pos-veCivanja i Inicijacije date su u I. Operaciji O. R M.; vidi Ehlezia GrnstikaSpiritualis Uniue*alis). Instrumente:iroZe-da se izradi u bilo koje go-distr3e doba ali raspored izrade mora da bude onqi kojeg vam savetuje-mo.

1. Izrada Magiikih Instrumenata

A. Magidka Knjiga (Lamen)

Magidka Knjiga simbolizuje trajnost MggovgS Fdu i ona jeste kljut izkojeg On crpi svoje Znanje. U nju Cete da upisujete: datt'me i sd;iq lzra-ae nlagietiti Instiumenaia (Izrada sa Odi5cenjem, PosvecivanjeT i Ini-ciiaciioin Instrumenata moZe da bude izwsena u samo jednom danu ili

'

tt6, sio zavisi od Inicijatove Senzibilnosti i Percepcije), R€di i opise Vizu-alizacija kod Inicijacije Instrumenata, dq,tum,e, sate, osjeCajei.rezultateodred6nih tehniki, (iperacije, Magi0ke Obrede i sve sto je za lifnu upgt-rebu; da biste mogli dh eitati pri svetlu sveda morate da piSgte lepo i cit-ko. Lamen simbol--izuje Veliki ltad koji mora dalude .oz-em!ien" i-1a.to iei stavljen na naslovnu stranicu Magidke Ifujrge. Po5to je Lamen-uiiti presvega Simbol RavnoteZe, mora crtet na njemu da simbolizuje Veliki Ma-gov Rad.

Izrada

Kupite si sveske sa crtama ili bez i nasloviru stranu polepite crnom svi-toni iti dobrom samolepliivom trakom. U sredinu naslovne strane zale-pite Lamen koje moze da bude izraden iz dobrogpapira ili metala. {"iig"il,amen) omotajte u crnu tkaninu (Odi5deno i Posvedeno) i smestite nasigurno mesto.

B. Magidki Pehar

Magidki Pehdr ima razlidite aspekte. Najvi5i simtgliz-u1e-$1govo shva-CanJe Ginah) i on je Pehar Odi3denja Nu-Izide, Nebeske Majke, Sve5te-

,rUnice Zlatne Zvezde.

114

Mupcliil_*q j" Pasivno.-plje-:,i Instruml f".f f4il*T"gyl"Ff *,l"lanierasivne.ret?li,,ti{r"',fl .Li,#*j""-sokojformula-crji(Hensod19"iJsi."tic""Li;ffi;ifi

"1i?iivffiil,a"trudne nebeske Mqike Kali. -

Y."4dH felarje u srednjoj formulaciii (Necah) duvar Kozmidkih Vibra-cija i on je Pehar srednje izide,Kceri Eiiksir,_Islar. Magicki pehar je unizoj.formutaciji (Jesod) duvar Otrova i o";u'r"1"" niEi;td;, Oiro*"Kderi, Lilit.

Izrada

Posto Magieki Pehar- (ni delomidno) necete da izrad.ite sami morate daga potapanjem u hladnu Vodu da.Odjstitepri demuosec"j" lfil* p."_m a .nj e r_n 1 ( O disdenj e Ilsf rgnel? j e postdica l,.i "nu"iloi ",:l"i"ici:

utosecao kod njegove izrade). Magicki pei; omotajte u crno sukuo (odis-deno i Posvedeno) i smestite nisigurno mesto.

C. Magidki NoZMagidki Noz upotrebljavamo kod crtanja Magidkih Krugova i drugih sim-bola. IstowemLno stuzi i za Oterivan;J fri"Juti"oiU UiC".Izrada

Kupite si otprilike 2b cm dug NoZ sa Drskom od izolirnog materijara. Dabiste ga odisrili morare da gl.qqt;prl" "

ilila"" v;d" i;;il;irJiru*unjemu osjecate rjubav. ivtagiefi Noz or"oiuiJe u crno sukno (odisdeno iPosveieno) i smestite na slgurno mesto.

D. Magidki pentakel

Magldki Pentakel simbolizuje dovekovo Materialno Tero i povezan je saSefirom Malkut (Zemlja).

Izradq.

Svi Pentakli T9I{" da sadrZe koncepat Krrga i Tadke (ili Svetog Tau)kao amb.rema Velikog Rada. pentak"ii"ruaii; 0a,[r"1lii"o"i[?-

"icentimetara. Da biste ga odistili morate da ga potopite u hladnu vodu iistowerneno-da osjecate Ljubav prem" rii"-i Magieki pentaker nosimona sebi jer sluZi kao odbramburio or"zjl loiu j" ,io*U"o-a"

"pii" f a"prenese u zemlju neZeljene Energije.

E. Magidki Stap

r"+o.H stlq je u Mikrokozmosu simbor Farusa, a u Makrokozmosupre ds t avrj a Mago vu I sti nsku v"5 u. 1"ti".t" vori Jpoue"*?-j J r" sefiro, ,o $:I":jKe_ter

je povezan sa Adria EuGo-, Sredi5tem Votje). Magidki!rL, u[ap povezan je sa Sefirom Tiferet.

Izrada

Izaberite jedno od sledecih wsta dwete bambus, dempres, badem, les-ka, topola, wb4 bazga, kojegpotralite u Sumi i odse0ete granu (najboljeweme zato je u Nedelju u zoru, ili o podne, ili za sundanog zalaska" ili uponoC izmedu Subote i Nedelje) sa novim NoZem (Magidki Srp, jedqo odMagovih pomagala kojeg treba nqiprije da se Odisti i Posveti). DuZinaStapa ista je kao duZina od vaSeg lakta do vrha sredinca" Granu onda ug-ladite i probu5ite po'duZini te u tako nastali kanal umetnite delidnu (iligvozdenu) Elektro-Magnetnu Zicu (delidnu Zicu moZe davam Elektrona-magneti svaki.autoelektridar). Obojite ga, gornji kraj zatvorite staklenimdepom, a donjeg depom od izolirnog materijala MagiCki Stap omotajte ucrno sukno (Odi3deno i PosveCeno) i smestite na sigurno mesto.

F. Magidki Trozub

Magidki Trozub upotrebljavamo kod Evokacija (Dozivanja) za kontroluEntiteta koja su se iskazala gluva za Magova naredenja. U tom slu0ajumoramo da kao krajnje sredstvo zabijemo Trozubove zube u usilani ugaljMagidke Kadionice;

Izrada

Magidki Trozub (ili Vilicu) sastavlja drven drZak i tri delidna (ili gvozde-na) zub.a. Kod izrade drSke moZete da po5tujete uputstva za izradu Ma-gidkog Stapa {Stapa nije potrebno probuSiti i u njega umetnuti ilice), atrozub moZete da dobijete u.trgovini sa ribarskim priborom. Onda svatri zuba spojite sa dr5kom. Magidki Trozub omotajte u crno sukno (OdiS-ieno i Posvedeno) i smestite na sigurno mesto.

G. Magidka t,ampa

Magidka Lampa simbolizuje Svetlo distih Oseeaja (distiU Strasti). Nje-no Svetlo odstranjuje sve Negativne Entitete (Larve, Fantome i sl.) i,upotrebljavamo ju za osvetljenje Hrama.

Izrqdq

Kupite si Lampu i na nju stavite Magidku Svijedu (OdiSdenu i Posvede-nu) crvene boje. Lampu Odistite tako da je potopite u hladnuVodu i pritome osedate Ljubav za nju. Magi0ka Lampa mora da visi tatno iznad i ucentru Oltara.

N. B. Onome koji deluje u Inicijatidkom Redu ovaj de Instrumenat da iz-radi sam Voda Reda: jer po5to je samo jedan Oltar jednaje i Lampa.

Magieki Mad je Simbol MoCi i oruZje za napad. Mad i MoC povezani su saSefirom Geburah. A Mad je povezan i sa Sefirom Hokmah koja pripada IJ 7

Izmda

Kupite si Mad'i ea dajte iskov.ati. Njegova duZina neka bude priblizno9u-* Izbjegava.iie p""t

""tt".iti p""i"?"'irt""". secivo mora da buderavno, a drZak izradenpoto_pite"r,r,a""v"Ji,li:|rffi :,i:*l,'Jfr ST"3trTj:*t"^&Tki Mad zamotqite u crno sutno rocriJ""" r-dowedeno) i smestite na si-gurnp mesto.

I. Magidki SvednjaciMagidki Svjednjaci stoje na Oltaru i sluZe zrs"errys,"c!'iifi "d*,r1T$tsj,;-i;F;ikT,ffjiiy#iff,trinJnoj strani, a Crna Sveda na levoj sirani. Or.o"po"r"r.1r, upotrebljavamo sa-iF?#X"ff :filH,3:m:h*t"'u"'ro"it'-i"ia"-rl"J'ii'#i""ii"Izradq

S:tit si <ini Svednj*li., njih stavite dve Magidke Svede (OdiScene i

i"H:Tff L:::::"ffi3rtli:it?ti-"'a"iilioiopit""H'a",iv'i""=ip"i

Volji. Madje tako Simbol "oO, "kozmosu i Volje u Makrokozmo"".

-

$*":#xlluii|?#"';::'f i:'T"t$trffii*1x"##?Tl j$,{i

nad -njgga ove reEi: "Gstim te

i UGs C"t'* tim Recima neka bude u Tebi Mod!'

Za PosveCivanje Kada kaZite: ,Japalim I Teli SvetuVatru' Vediti Pla-

;;i;it";". 2a r"icuacu" xada iigovorite: ,Inicirarn te zaMoc, slobo-

du, Istinu i Svetlo; Aour!"

Kod posipanja Magidkog Kada na V-atru, izgovorite: 'U Modi' u Slobodi'

u Istini i u Svetlu o"oj'trtugiCtog Kada ja te PosveCujem da budes Jak,

dist, Potpun i Svetliji od Svetla".

t##"si

Kadionicu sa tri noge i za gorivo upotrebite uga\i. Da biste Ka-

O"iilit "e]Jrfirr"iopit"

i" " frtudoo-Vodo i pri tome za nju osedajte Lju-

bav.

Magidka Kadionica stoji na Istoku Oltara'

N. B. Onome koji deluje u Inicijatidkon Re-du ovaj de Instrumenat da iz-

radi samVodu f"dat posto posioji samo jedan Oltar' postoii sarno Jedna

i<.,U""i.". MagiCko Zvono upotrlbljavamo u MagiCkim Ritualima'

Izrada

Kupite si Zvono. Da biste,ga O0istili morate @Sa-f,otopite u hladnu Vo-

dui pri tome osecatu i3of,u.' preTl njem.rl Magieko Zvono omotajte u

crno sukno (OeiSdeno i Posvedeno) i smestite na sigurao mesto'

M. Magidki Prsten

MaeiEki Prsten simbolizuje Beskonadnost i polto-je povezan sa laZnom

S"fto* Bezdana on je van sistema Dvanaestoro Sefirota'

Izrada

Kupite si zlatan Prsten. Odistite ga tako- {a ga potopite u Ul1an1}Au i

priiome prema njemu osedate Ljubav. Magidki Prsten uvek nosimo na

prstu.

2. Gradnja Hrama, Kruga i Oltara

A. Hram

Hram simbolizuje univerzum i on je svet'; rsesto rezervisano iskljudivoza Inicijate.

radi sam Vodavi5e od dvoje sveCnjak!.

fnsttumenat daiz-

J. Magidka KrunaMagidka Kruna simbolizuje Ispunjenje Velikot"p;".p"ai/*1"#Vi,u;",;Ge;,ffi ;:g#fr."?rl,1lmlf*,ffi :Izrada

Kupite si"Krunu itiJe ?:?Iyglj"q yradirg_samilAlg j" kupite morate daju.Od_istite rako da ju p"t"pii"'" fi"'ffi irffica t e,Lj ub av. M"sr oil .eir u z amo taj t; " ;# J,fti:?6fi ff"T: ?rfi3i::ceno) r smestite na sigurno mesto.

K. Magidka Odelau vezi sa tim vidi rroie stepena unutrasnjeg Jezgrastovaterja crveneZmije Gnostidke Duhdvn" f;ir";;; EiFE.

IzmdaL. Magidka Kadionica(Zvono)

I ffTi}Xf:*:l'"::*1,_:gf.".yru svete vatre. Da biste posvetli vat_ru u Kadionici bacite u ".;u GvJ; liliiJiijl,";ii"riiilliJ:il'""S:'r:l';Zatvoren prostor preuredite u Hram. Njegova powsina ne sme da bude

*"":u od'30 m2. Hru- *o"u da bude odi5den, Posveden i Iniciran.B.Iftug 119

deb-udeminjiod

vetlieni

*:lf,i't&"jTxf"til?:fi r*H:*ryHl,t$*"*f ffi:flffi,ffi si#ifi :f f,#i:n:-ff#ffi f i+$riiii:* tsin e @abeni

Fru,trr;sim#ldr"#fi,:i:H:"rhiffi:ffi ,*ff Hnt:ft ff**#td",trur,r,:ffi;ip1,ftru,9",*:,,?trHr,qiirtri.sj.ffi#l,di:trtrF",f#fi '$!**!"f,i"ff 1"?:,:i::,#[mul;r]*"*::rj."::^:l retiri svece_ koje sluze za os_

Znak TiSine

O. Bog Harpokrat. Dete u ZlatnomJajetu.

Znakovi Elemenata

1. Zemlja-Vazduh.a. Bog $eth koji se borib. Bog Siu koji podupire Nebo.2. Voda-Vatra. Bog BAPHOMTR koji udruZuje suprotnosti.3. Vazduh. Bog Hermes. Tajnovita Mudrost Istine.4.Voda. Boginja Auramoth. Simbol,Kteis.5. Vatra. Bog Tum. Simbol Falusa.

Znak Portala

6. Prvi Eter. Odvajanje od ParoketovogVela.

Znakovi Moii

7. TraZenje Boga Horusa8. Bog Tot.9. Bog Ram-Set XIV.

Znakovi PreobraZenja

10. Preporodeni Oziris u obliku Sina.11. Izidina trudnoda.

Znak L. V. X.

12. Ra-Hoor-Khuit. Svetledi Bog. Okrunjeni, Osvetnidki i Osvajajuii Sin.

Znak N. O. X.

13. Hoor-paar-Kraat. Tamni Bog. Sakriveni Bog u Amenti.

Znak Onoga koji napreduje

14 Heru-ra-ha. Bog Horus. Krunisani i Pobednidki Sin.

Slede ilustracije Znakova Stepena.

Kruga nd sme

rasrije[,];t"J;#;;#1f'Jf 'ci?,iid,#;tTil:tt'ai*"-i"i"t-Izrada

ffi iHffif ff"$3,1,13,: ":naden e- oboj enom samorep-ivsm trakom li ihca m-o.at. ia il;"U !i,"-1'-*e" lt"*cti- Nozem. koiir"ifr"il,il"t-tu' K-rus ocislimo i p"3"'jtllTi.i onda da kruzite u smeru k;;;jil;;"u-

C. Oltar

g3:,Nu oltaru su"Kri|*i, rvozred svega toga na Olia",, ;^<

Oltar simbo]izuje osnovu Mzoo-^- p-r- oe_:.

ffi;Tru1ru$,'ff'ffiK#:F:ii#Hi?fi :?i"t,"6##j#i$T;"*Jil:*;:dilffi ;"d##,i j:3'"i#i?l;frii".H,Yi:'"'";:tfr T?Iffi;Itjlil q dv.osrru ka Oo.Ul.i

Ti gqovu powsinu sastavlja Sesnaest kvadrata.ffit##Jilfrmoze da bude frsorieaan;il r mora da bude Odiscen.

3. O Magovim pripremamaA. Magova RavnoteZa

H"ltj,:,t*Ao da je ,,u rasporedu Hramr n.iL.I'_?*ikrnstrumenti,iff E3J""t*'ff 6fl H*,ffiff ffi illfi,"r.*#tffH :,.:L: j; gJiX r " d ".u*o i " z *i iillg t"" nu da se unu r ar Kru-

posroje dvoje wsta 0."-*:,1, ,l;frlTJ;-"tni (t. j. Masidki).Razmotridemo samo Magidke pokrete, tad ..1a.;u Znakovestepena. 'ruJe'onepokretekojipredstav-

.trru;:t*:;';ilh:",Alz*IVlagidkepokretekojipredstavrjajuZnakove

,O Ovo su Znakovi stepena:

Izrada

121

O. Bog Harpokrat. Dete u Zatnom Jajetu. la. Bog Seth koji se bori

3. Vazduh. Bog Hermes. Tajnovita

Mudrost lgtine.

uv6L eru ruJr poouprre Nebo. 2. Voda_Vatra. BogBApHOMTRkoji udruZuje suprotnosti.

:

4.Voda. Boginja Aurantoth. Simbol Kteis.

lb. Bog Siu koji podupire Nebo.

5. Vatra. Bog Tum. Simbol Falusa. 6, Prvi Eter. Odvajagje od ParoketovogVela

Z TraZenje Boga Horusa. 8. Bog Tot. 11. Izidina trudnoda.

13. Iloor-paar-Kraat. Tamni Bog.Sakriveni Bog u Amenti.

12. Ra-Hoor-Khuit. Svetledi Bog. Okrunjeni,Osvetnidki i Osvajajudi Sin.

14 fleru-ra-ha. Bog Horus.Krunisani i Pobednidki $in.

9. Bog Ram-Set XIV 10. Freporodeni Oziris u obliku Sina.

C.ZauzeleBoBoZanstvene Oblike morrm^ r^ .__,_--'-""'Bogova i au irr-,itirr,""i'lT=: da izaberemo ro u pamce4ie. nedu likovima EgipatskihPraksa

II

Elister Kroli u futagichdaje slededu trsfiniku:

ilt::jil&lul;11':;";Hmgri*gr:11zerjen.ocaBogai*".l"-l;i'ili,l;"all":1,n;;nfffiff gi?'g"lffi ffi i,fl ?:tu,n:iHHT"?"f;$";;ffi ,$#$ff **lt#"t:ffi t$;?#nadinar"p"."o"ry?lr""f iff"lr".;SXrfl gil:,#Fjfr !:i:iii"tru;fr lllffi,ff{{Hjuffi 3e#

il,*,, ::1 J,'3:Td^";fi'"""::i:za ns &e n ih rm e n a

,.:"e;ffi*"?i**Tffiii:Hi;Ff iSt*,rg$:-ff$itilrprahsa

ElisterKroli u tfotrr rt,r^^:_t , ,

,,*"rfiHlff

u detu Magich dqje sledecu tehniku:

;mgf#*filru'ig*,,grm,Hu*rur#}:miTrt,;*:irt"gfftruffi "*-;#',:,"'*,Hiraa povucite lel

ry**l**n#",rT111"ro;**l*t#nii:hTie",:,*Magizvc;Ji ps51

trn$f$lTr#'rtrid;{r#i;p:ru,ru?H;ff ffi :H?j?rKrurenja

E' Kruzenia' Promene Poza,(Jdari ili otkucaji

,'l'"ffiT:i#*,,unuiuni:*,il,ffi l;1i#;:l;3sffi.,jfll:l?,Sff*Ijrms

srruJe oa Duuc r$PuDve

"#ffifk;ji j,;iak i skoro lopovski ali ipak ve-

l-ll"':,T.l1sl'Ti:lll"otimakoiiweba jerena"*"

laruI*t. To je irorak tigra koji jelena

Brojkruzenjamora,,Tay':*".Tp:9:H::"l"ili:91?"":j:Sfi "off;#|fi:ffi:iilffi ;ffi ffi"r"i-Jau"gl*r,o"o'uur.* j"aoopremaunut-

ra, a drugo prema '*'?"1iiiffi.il-" oi-u "*"'1;1ui9:H;"lTiJtI;.;vaZno

il;tj ;;iJi uiuj e arugacij i simbolizam' "

Promene Pozicija

Elister Kroli uMagichtvrdi: ,,Kodsastavljanja obredaveoma je vaZno da

se odludite da li cete a" rriari" "ar"a"o"

pot""t" iu ne. svaki Krug ima

;;"j;;;d"i-ilb"ri,u* iiua" t" cittj""itit ne budemo upotrebili mora-

mo da budemo ,u oprJ. a*L "ci"irl}o "ista

sto bi bilo u suprotnosti sa

prirodnim utrfuotinlui"" tllliteni: pratticxi rad ce verovatno da zahte-

va odredene pokrete, ;ffi;;; -iri

u celini da iskljudimo ovaj simbo-

Iizam ili sve uqapred e?il;lsli;o i osmislimo' Nemojte da dozvolite

da bi neki dini bili .i*ilucti-" a""ei "l"c"ini).

Mogli biste da uznemiri-

te osjetljivu Magovu n"* f *"a"o"tt obt"du bila bi potpuno poni3tena

"i"*'"*"r":" t o]" Ui pto**[o"*o otkrice ovakve gre3ke"'"

Ildari ili otkucaii

ra' a clrugo preTo-"1''.:;#i:;;,;;;"- "*"*

oterivanju. Kod

"J:r.i "J"uiu sluze i1v9k1ciji, 1 l -1*l"i:X. i^rr o Mnc izvodi obicno""fi',f, ":f "iilie"ffi ilTffifi :+;:,1*g*:_1*-q*ff 1#ff Tjl:

::'iif f,ij$i;"'::ft ;trffi**& iu " ""i,ot"om- smeru. svaka kom-

ElisterKroliura&tMagichtwdi:"Najprijekazimo!1-19-1,"^:Yf.:::i zm edu M aga i ot: e nta ij e gov;s " fu;-' z6""siryP:::li :f fi$"'li;Izmecru ruasa r ""r"*"', rti3i"iiu;ilri** fitu"""g Iiruga-to sto je bilo iliku znadi da Mag zeli du-

o.,^,,, wnlirr teli da formulise preko zvulra r da jee" t"f. au t"de irradeno' Svoju volju Zeli da pieko zwka

' da j9

;:;,1""XUilT#i::'n'tn",'M#;ia;;dd:"":l:ll-12:TLd'i:":"S';:i?H;ffJj;:;""i;;; ;;;;,";"" "*a1m

njegovib Redi' Ruke sru-*-^,loto.'lio niaoowtr svgst

;:?;-*],f#ffij,!^*i;;il;J" """g", " "vo'o p"Ldstavlja njegovu svest

uzdignutu u glazbi"

4. Rituali Oii5denja, Posvedenja i Inicijacije

A. (Pobolj5 ani) Zv ez&ani Rubin

ovaiRitualimaoblikRitualaZvezdanogRubinatrlisteraKrolija(pobolj-J'#"ilir?1i"i':"e nr1"-r" p-J;s;d $o:.e"e sam u vezi sa Atomskimi<"ito"i*u zvir{xragtipa pobolj$ao' (Pobolj$ani)

ZvezdaniRubinjeprethodniR.itualoeKcenjakojisluziotjerivanjuNe-nuii,rnir, nrr*.gi:u (b"tno"i.Fantazme, Lsrve i sl') koie bi rnogle tia pro-

uule tt l\{tagidki Krug..Okrenutkalstoku(salicemkaNebu},usledr*tu,dubokoudahniizat-

vori usta sa desnirn #iG;ptiti*""ti* uz donju usnu' onda brzo L27

ti Duhovi). Desnom '"tl_Tr idfi;;;;;ffiffiff;ffff* fi"#:;desne noge i kazi Hod, riievog ramena i kazi HLnsod (ruka ostaje oslonje-na na ramenu). Levom ru$om (otvorena&anl spoje"i p.sOJ,J# il"ti_;:i"ffi fi-"".

i kazi Necah, ae"t'og-.aio*" I r."zi ra'i"a* ii"rii.t ": "f*:l*.t_"_"tr* n."1"* Isroku. SnaZno si predstavljaj pentagram (plaveDoJe) tacno na tvom deru. povuci ruke ka'odima, Dacr ga unapred i udiniZn ak Horu sa i z aurt ai Teri o n. pil;i-r"d ;?;'"ilir?;;ilil: i;;

" _raj se u hrgo (r. suprotnom smeru

"d k;uljki na satu i rukama prekr_stenim na grudima)-idi ka sever;*;; il;#, ari kaZi Horus. Nasiavi ukrugu ka Zapadu i sve ponovi: ali proSapirir:-n.nAo.r. OndakaJugu i sveponovi: ali povidi Set.

spusti ruku Sirokim zamahom narua i.'ffii,"#*39fl !y::_{:lyZ,,t;;;i;"d""oa*".,"udarjesviztotes_

f:*i:rlll].:.,"p1:1":T smeru t"uur.i na satu i wati se u centar (ok-;:T:::5:"51] t" o:$*i glas u p"",ii.u o"i,,i,";ii;, ;"-p;'llrl"5:X:T:tJ:j:Lq{;;**'uro"*"Ji:f ,ilil'i'iil'"iT.iif'?;H3"t?1Ti:3T:i1o:::,:r.1*.lill"rili,i#:Tri,ii"ff ;'il'Altisnuta na gore kao da predstu"r:u

"u..iuj ;ffiff;""ffi;ili.

*":*T:,*YlHy 11.fl"dp. kazi niskim ali jasnim glasom: rs_i1:::::,:^'l_ligl"ireoo;aii"seb-"mJb;;:;;,,"Hffi "iiiilT_'::joj levoj sijaZvezdasa peioro Xr"f.""..

B. (pobolj5ani) Zvezdani SafirOvaj Ritual ima oblik Rituala.Zvezdanog Safira Elistera Krolija (pobolj_Sani oblik Manies Hrxrl3 Heksag;;l'to:"g sam u vezi sa AtomskimKultovima p9b9t:suo. (poboljsani)'2;";;;'S'"f," uvodni je Ritual posve_civanja za Privladenie pozitivnih n""rgij"iarf,u"a"f i, aoa"ii j Ji""iU"-gidki Krug.

Okrenut ka Istoku, u srediStu, udini Znak L. V:X. Zakorutinapred pre_ii|:!9|"

* ru\ama prekrstenim na gr;ali;a. unazno predstavljaj Hek_sagram (crvene boje) tacno na svom d-elu. povuci ruke ka oei*u'ilL.i guunapred i udini Znak Horusa te kaZi Ra-rroor-rcnuit. povuci ruke u Zna-ku Harpokrata.

l-"T*?i seu.krugu_(u smeru kazaljki na satu i sa rukama prekrStenimna grudima) idi ka Jugu i sve.ponoii:

"fi-n""iei Hadit. N"J""i; K";g"prema Zapadu i sve pilovi: utip"osapta; filoi_pu*_r<.uut.

Onda ka Severu i sve ponovi: ali kaZi Nuit.Knrg dopuni u smeru kazaljki na satu i wati se u sred"i5te (Okrenut kaIstoku) te podigrri glas u Feani

"u o"i- ,"ei-a: Io pan,sa Znakom zva-nim Vir.

Sa rukama prekrstenim na grudima kaZi niskim ali jasnim glasom:

Za mnom i na mojoj dgsnoj diie se Andeo euvar jer za rurom i na mojojdesnoj sija Zvezda sa Sest Kraka-

N. B. Ovaj Ritual mora dabude izvoden o,{-ah posle (poboU5anog) Ritu-ala Zvezdanog Rubina.

C. Mesedev Kamen

Ovaj Ritual stvorio san uvezi saAtomskim KultovimaZvezdanogtipaMesedev Kamen jeste Ritual Inic[iacije (ili bolje Samoinicijacije) koji na-domeSta MaeiEku Zakletvu. Sa Novim Horusovim Eonom BoZanstvo jeunutar doveka i zato vi$e nije potrebno da se Magidka Zakletva izvodi uprisutnosti Univerzalnog Gospodina Zato treba da se autoidentifikacijui nituut izvede krajnom

-ReplnoSdu kao Promanaciju Zivotnog Disaja.

U centru (okrenut ka Istoku) tri puta zzntoniMagidkim Zvonom. Sa ru-kama prekrStenim na grudima korakni prema Istoku. SnaZno si predstav-ljaj Heptagram (plave boje) tadno na tvom Celu. Povuci ruke ka odimabaci ga unapred i udini Znak Horusa te kaZi Ra-Hoor-Khuit.'Povuci ru-ku u Znaku Harpokrata. Zaokreni se oko svoje osi za 180" (u smeru ka-zaljki na satu sa rukama prekrStenim na grudima) podi ka Zapadu i sveponovi: ali pro5aputaj Hoor-paar-I(raat.

Okreni se oko svoje osi za 180o (u smeru kazaljki na satu sa rukama pre-krStenim na grudima) te podi u centar, onda se okreni zag0" (u suprot-nom smeru kazaljki na satu i rukam4 prefu'$fgnim na grudima), te podika Severu i sve ponovi: ali kaZi Nu-Izida.

Okreni se oko svoje osi za 180" (u smeru kazaljki na satu i rukama pre-krStenim na grudima) podi kaJugu te sve ponovi: ali povidi Set.

Konadno se okreni oko svoje osi ea 180q (u suprotnom smeru od kazalj-ki na satu i rukama prekr3tenim na grudima) te zakoradi u sredi5te. Ok-renut kaSeveru uGini Znak zvan Puella (... noge suzajedno, glavaklonuta,levom rukom duvaj Muladhara Cakru, desnom rukom grudi").

Sa rukama prekr3tenim na grudima kaZi niskim ali jasnim glasom: U sre-di5tu unutar mene diZe se Sveti Andeo-Demiln Cuvar jer je u SrednjemStubu fiksirana Zvezdasa Tri Zraha.

N. B. Ovaj Ritual mora da bude izvoden odmah posle (poboljSanog) Ritu-alaZvezdanog Safira.

L2

2.OPERACUAO.R.M.

Satanina Hostijaodbiianje Historidkog Hriscanstva nastupa sa sataninom Hostijom. upu-te za pripremu ove Hostiie suuLiber Legi.su (AL, lll,24-28)toji twdi:"Najbolja Iftv jeste Lunina, mesedno. onda sveZa krv d.eteta, ili Lapaju.ca iz nebeske zajednice; onda od neprijatelja; onda od svestenika ili odStovalaca: na kraju od neke Zivotinje nije vizno koje".,'ovo spali i iz toga napravi slatkis i jedi za Mene'. Iz tih uputa izradiosam vlastitu interpretaciju svetlosnih Hlebaca (Euharistidka Hostiia) t.j. Posveiivanog Hlebca (koagulisana lftv) pridest Gnostidke Mise.Priprema

Za pripremu satanine Hostije (Luciferov svetlosni Hleb) mozemo daupotrebimo razlidite wste krvi ali najbolja je L ,nina, t. j. MenstrualnaKrv. Krv morate da ispecete i napravile slaikis (svetlosni Hlebac).N' B^. ein odbijanja Historidkog rlriscanstva nije u oralnom konzumira-1l." S:t",1h." Hostije kojaje samo sredstvo nego u dubokom unutra5njemCinu Volje kojeg morate da izvedete sami u sebi.

3.VI. OPERACUAO.R.M.

1. Vrata VodeKroz VrataVode izvodimo Mikrokozmidka Putovanja u Unutra3nje Koz-mieke Planete (u Covekov unutra5nji Univerzum).

Tehnika je u tome da sa zatvorenim o0ima predstavljate Vrata koje sa-dinjavaju-Dva Stuba na kojima stoji Portal u obliku Polumeseca; trebada se prede ova Vrata i Putovanje podinje. Postoji i posebna upotreba ovetehnike koja omoguiuje Putovanja u Makrokozmos (na$Univerzumpro-jiciran u razlidita Vremena, t. j. u Pro5lo ili Budude Vreme). Tehnika jeu tome da si (odmah po ulazu kroz VrataVode) zamislite da se va5e Men-talno Telo povedava sve do prirodne velidine i onda istupi iz Fizidkog Te-la.

2,TatveHindusi su Elemente oznadavali kao Tatve (tatwa, sanskritska red kojaznati Princip, Elemenat). Od njih smo preuzeli sledeCe Elemente (Prin-

cipe):

Pritivi - Princip Zemlje

Vaju - Princip Vazduha

Apas - Princip Vode

TedZas - Princip Vatre

AkaSa - Princip finog Etera

N. B. detiri Elementa proizlaze iz Petog koji je Kvintesencija.

Tatve uoblidavaju geometrijski likovi i svakome Principu pripada odre-dena boja. U psiholoSkoj nauci govorimo o detiri osnovne boje (Zuta,Pla'va,Zelena, Crvena) zvane i temeljne boje. Poznataje i kornplementarnost130

|ojapovezuje Zrrtu sa Plavom i Zelenu sa crvenom. Geometridki tikoviko.p pripadaju Cetvoro Elementima su ovi:Zuti Kvadrat

Plavi Iftug

Zeleni Pravougaonik

Crveni Trokut

N. B. Geometrijski lik PravougaonikaVode sam ja otkrio.Izmedu Tatva i sefirota Drveta hvotapostoji odreden srazmjer. To jesrazmjer:

Zemlja(Zufi Kvadrat) - Malkut (Zemlja)Voda - Vatra (Srebrni polumesec nacrtan u Crnom Kmgu) -- Jesod (Luna)

Vazduh (Plavi Krug) - Hod (Merkur)Voda (Zeleni pravougaonik) - Necah (Venera) ,Vatra (Crveni Trokut) - Geburah (Mars)Prvi Etar (Crno Jaje) - Hesed (Jupiter)Etar (Crno Jaje) - Tiferet (Sunce)Etar (Crno Jaje) - Kimod (Uran)Etar (Crno Jaje) - Hensod (Neptun)Aka5a (Crno Jaje) - Hokmah (Saturn)AkaSa (CrnoJaje) - Binah (ZvezdeStajadice)AkaSa (Crno Jaje) - Keter (prvi pokretad)

N. B. Kvintesenciju uobriduje crno Jaje u svojim razriditim manifestaci-jama zgusnutostr.

Tehnika Putovanja u lruge Dimenzije preko Tatvi sastoji se od nekori-kominutnog usredsredenja na prethidno izabranu r"t"i,;

""a" pogled

okrenemo ka svedom ziau 13]Uog.optickog dejstva bic;;;tj; i;"e u nje_noj komplem-entarnoj boji). Zatvoiimo odi i vizuarizi"amobairro poveza-no sa Adzna cakrom. poi<usamo da joj se priblizi*;i du;";;-o kao daprelazimo prag. {1d

sLigTemo na a"uhr siranupodizan;em{pomoduVo_lje), Mentalnog Tera direktno tru go""] podet demo *" p,rto.,uilj"-.Putovanje

l qlC: Pimen2ije preko Tatvi ili drugih sistema (na prirnerpreko vratiju vod-ejizvedena iu u unutrasnjosti itastitoe MaLokozruc-sa (replika Makrokozmosa ili vanjskog univerzudth;;i;t3 i"tioi vi9:*i$ ostaie Fizidkim Telom na Miteriarno*" Fm",

" na oareaene

1g2 Kozmitke Nivoje prrtuje samo Mentalno Telo.

Kamen VizijeKamen Vizije sluii prou0avanju-Etira (Aethyr). Etiri (iliAires) su Dimen-zije Svesti koje moZemo da iskusimo samb u odredenim okolnostima.Postoji i!r_Tridesetak i moZemo da ih Invociramo (prizovemo) sa Devet-naestim ili poslednjim Zovom (ili Kljudem) ua Enoliijanskome (prva'DvaZova odnose se na kvalitetu Duha a od Tredeg do Osamnaestof na deti-ri Elementa). Ova Prizivanja bila su diktirana obrnuto (direktia Komu-gl"ctj? prouz-rokovala bi nesreCe) Edvardu Keliju (Edward Kelley),Vidovnjaku doktora DZona Diia (John Dee).U_vgli sa Enohijanskim jezikom Elister Kroli je ustanovio: ,,Zeklinjahjagkojima poruduje dr. Da-su u jeziku zvanom,andeoski" ili,enohijanski;'.Do,sada je izvor tog jezika izmicao wakom proudavanju ali u pilanju jejezik, a n_e s-leng po3to ima vlasti{u strukturu i tragove gramaitike isin-takse. Bilo kako, on deluje;.Cak i podetnik zapazi da sine5to desava"k.afa g.a upotrebi; i to je prednost - ali i slabosl kojeg nema nijedan dru-gijezik. Drugi zahtevaju veStinu, a ovaj opreznost".-Kad je Elister Kroli u Velikom Belom Bratstvu (Srebrna Zvezda) dosti-gao stepen Adeptusa Minor Tifereta je sa Devetnaestim.Zovom u Eno-hijauskom i upotrebom pozlacenog topaza (Edvard Keli zurioje u kristalkojeg je DZonu Diju poklonio Andeo) uspio da prouCi Trideseli i Dvade-setdeveti Etir.

Kad sam u Velikom Crye1gm Bratstvu (AatnaZvezda) dostigao stupanjAdeptus.a Major Heseda (Kozmidki Plan pre Tifereta) vdovijak Hintari9 q reg!!ryrjom Devetnaestoga Zova u Enohijanskom pomodu njegovogvodida (Nia)i-up,otrebom obitnogstakla u obliku ikozae-&a sa mojii pooredstvom (,,okultizam q6i d,a kad smo paktom pridobili tajanstv6ne sna-ge, dlanovi_ grupe ne mogu da evociraju tu snagu ako ue upotrebe Magakao posrednika, a ovaj opet ne moze da radi bez Medija' ii t* *tatin {esMagiciens Povelsa i Berzijeja) mogao da pristupi ka ttidesetome, Dva-desetdevetome i Dvadesetosmome Etiru.Sve to je mogude_ zbog jednog jedinog razloga: jer je Magija bila postav-ljena na Naudni Nivo (Istinita Magijaji Istinita i{auka) stoinicijatu omo-gudava upotrebu jednostavnijih tehnika.Etiri na Drvu Zivota rasporedeni su ovako:Hesed : Boo , 2go , z8o EtirTi feret :z7o ,260 ,250 ,z4o,2Bo Et irK imod :220 ,21Q,200, 1g0, 1g0, l z0 , 160, 150, 140 Et i rHensod: /18 '0 ,120,110,100, g0 , g0 , ?0 , 60 , s0 , +0ipodetni deosoEtiraIi;at (Bezdan) : centralnideo B0 Etira-Ftokmah : zawsni deo 3u Etira, 2u i 10 Etir

3.

lr'ltrtil&,fi'ifI t";

1

,]I'1.1).

:if: i "rrlI.niili

i

Sadr2aj:

1. Dreuni2. Nepoznanica Kadath3. Khranmirh4. beznasloua5. Tharnhaim6. Argonahr7. Rhan-Hoh8. Pan-Har9. Ruth-Ha

70. Yot-Hanh11. Thar-O12. Neh-Ar13. beznasloua

Drugi deo - ORDO ROSAE MISTICAEPre@ostavh,e7. Subeanshi Kult Starog.Egipta2. Duojnih3. Cakre4. Velihi Magiho-Uniuerzq.lni Dej aunik5. Nwlzido6. Lqgos

TTed deo - EC CLE SIA GNO STI CA SPIRITUALI S UNIVERSALI SUuod

Ecclesia Grnstica Spiritualis UniversalisEcclesia Gnostica Spiritualis UniversalisEcclesia Gnostica Spiritualis UniuersalisEcclesiq Gnostica Spiritualis UniuersalisEcclesia Gnostica Spiritunlis UniuersalisEcclesiu Gnostica Spiritualis Uniuersqlis

Ceturti deo - OPERACIJE O. R. M. IV-V-WUuodne naponxene1. N. Operacija O. R. M.2. V. Operacija O. R. M.3. VI. Operacijao. R. M.

1 .2.3.1.

D.

6.

i i r ,),"; t ' ; l

,L

t ,t: r,

.;,fl ,1'l

: ' , i ]

.1,, ' t.

: