Click here to load reader

FoU Södertörn | - Rum för gemenskap · PDF file 2016-10-15 · FoU Södertörns arbetsfält är individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Arbetet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FoU Södertörn | - Rum för gemenskap · PDF file 2016-10-15 · FoU...

 • 1

  Rum för gemenskap En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna

  t i l l servicebostäder enl igt LSS.

  Dana Hagström FoU Södertörns skriftserie nr 146/16

 • 2

 • 3

  Rum för gemenskap

  En studie kring gemensamhetsutrymmen

  knutna till servicebostäder enligt LSS.

  Dana Hagström

  FoU Södertörns skriftserie nr 146/16

 • 4

 • 5

  FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av

  socialtjänsten i Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem,

  Södertälje, Tyresö och Värmdö. FoU Södertörns arbetsfält är individ- och

  familjeomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Arbetet bedrivs i nära

  samarbete med praktiken. FoU Södertörn har en egen hemsida, www.fou-sodertorn.se

  Här presenteras bland annat den egna rapportserien.

  Rapporten kan laddas ner från www.fou-sodertorn.se

  Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till

  servicebostäder enligt LSS.

  Dana Hagström

  Fotografier Dana Hagström

  © FoU Södertörn och författaren 2016

  FoU Södertörns skriftserie 146/16

  ISSN 1403-8358

  http://www.fou-sodertorn.se/ http://www.fou-sodertorn.se/

 • 6

 • 7

  Innehåll

  Förord .............................................................................................................................. 9

  Inledning ....................................................................................................................... 10

  Sammanhang och syfte.............................................................................................. 11

  Begrepp ..................................................................................................................... 12

  Bokens upplägg ......................................................................................................... 13

  Metod ............................................................................................................................ 14

  Urval och förarbete .................................................................................................... 15

  Deltagande observationer .......................................................................................... 15

  Intervjuer ................................................................................................................... 18

  Implikationer och etik ............................................................................................... 20

  Gemensamhetslokalerna ............................................................................................... 22

  Service – vad är det? ................................................................................................. 23

  Ett första intryck ........................................................................................................ 25

  Service 1 och 2 .......................................................................................................... 26

  Rummet ..................................................................................................................... 28

  Aktiviteter och tillgänglighet ........................................................................................ 30

  Samtalet ..................................................................................................................... 36

  Den fria tiden ................................................................................................................ 39

  Röster om service .......................................................................................................... 45

  Personalstyrd social gemenskap ................................................................................ 46

  Vad brukarna vill ha .................................................................................................. 52

  Önskan om kontinuitet .................................................................................................. 57

  Ju fler kockar desto sämre soppa .............................................................................. 58

  Regler ........................................................................................................................ 59

  Platsnära ledarskap .................................................................................................... 64

  Delaktighet i praktiken .................................................................................................. 68

  Boendemöte – ett forum för delaktighet och önskemål? .......................................... 69

  Att inte veta ............................................................................................................... 72

  Den relativa tiden ...................................................................................................... 74

  Mångbesökare… FoU Södertörns skriftserie nr XX/XX

 • 8

  Slutdiskussion ............................................................................................................... 77

  Bilaga 1. ........................................................................................................................ 84

  Bilaga 2. ........................................................................................................................ 85

  Bilaga 3. ........................................................................................................................ 86

  Referenslista .................................................................................................................. 87

  Tack ............................................................................................................................... 90

 • 9

  Förord

  Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder inom LSS? Bidrar de

  till social samvaro? Dessa två mycket konkreta frågor är utgångspunkten för den här

  rapporten.

  Frågorna kan tyckas enkla att besvara men litteratursökningar visar att det saknas

  studier om hur verksamheten i gemensamhetsutrymmen bedrivs. Genom deltagande

  observationer och intervjuer med både brukare och personal har Dana Hagström

  undersökt vad som händer i lokalen men också vem som bestämmer vad som ska ske.

  I diskussionerna om syftet med en gemensamhetslokal finns många röster. Brukarnas

  röster är dock samstämmiga – man vill ha fler aktiviteter, mer socialt umgänge och

  möjligheter att vara mer i lokalen. Bland personalen finns åsikter som grundar sig i

  olika sätt att se på gemensamhetsutrymmets funktion. Åsikterna stannar dock inte bara

  vid tyckande utan medför att personalen arbetar olika och med skilda mål för

  verksamheten.

  Inom LSS-verksamheter är begrepp som delaktighet och självbestämmande självklara.

  Dagens funktionshinderpolitik tar starkt avstånd från historiens institutionalisering och

  påtvingade kollektiva samvaro. Men vad händer då brukare vill ha mer gemensamma

  aktiviteter och när man efterfrågar kollektiva sammanhang? Hur hanterar personalen,

  skolad i individualitet och varianter av ”normalisering”, dessa önskemål?

  Dana Hagström pekar på stora och viktiga frågor i sin rapport. Det handlar om

  brukares delaktighet, om personalens uppdrag och vad det betyder att arbeta med

  människor som har en funktionsnedsättning i fråga om bemötande och hjälpmedel.

  Dana Hagström har yrkesbakgrund inom funktionshinderområdet och arbetar till

  vardags som metodutvecklare. Det avspeglar sig i rapporten genom att den är skriven

  med en tydlig ambition att kunna användas i LSS-verksamheter. Rapporten består av

  kortare kapitel som avslutas med diskussionsfrågor lämpliga för exempelvis ett

  personalmöte. Kapitlen kan läsas fristående från varandra.

  Tumba augusti 2016

  Kristina Engwall

  Chef och forskningsledare FoU Södertörn

 • 10

  Inledning

  En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till

  gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta

  anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma

  hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett

  helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

  (Socialstyrelsen 2007)

 • 11

  Sammanhang och syfte

  En servicebostad är till för människor med en funktionsnedsättning som behöver hjälp

  och stöd ibland men också klarar av att bo ensamma. Servicebostad är en av de tre

  huvudsakliga bostadsformer som kan beviljas via insatsen ”bostad med särskild

  service för vuxna enligt LSS” (Lag 1993:387 9:9 om stöd och service till vissa

  funktionshindrade).

  Att bo i en servicebostad ger brukaren vissa garantier på såväl lägenheten i sig som på

  personal och kringliggande villkor. Bland annat ska lägenhete

Search related