Click here to load reader

Fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina(fazlası için )

  • View
    8.706

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina(fazlası için )

  • 1. FOSSA TEMPORALIS, FOSSA INFRATEMPORALIS, FOSSA PTERYGOPALATINA Dr. Senem zdemir

2. RENME HEDEFLERRENME HEDEFLER BU DERSN AMACINA ULAABLMES N Fossa temporalis, fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatinann neresi olduunu (snrlandran yaplar) KEMK BLGNZ HATIRLAYINIZ Orbita, cavitas nasi, palatum osseum ve sinuslarn Yenidoan craniumunun zelliklerinin Ba blgesindeki antropolojik noktalarn (Bkz: konu ile ilgili fy) Kafa iskeletini oluturan kemiklerde oluan aralklarn, deliklerin neler olduunu Bu blgelerde hangi oluumlarn yer aldn (antropometrik nokta, kas, damar, sinir, ganglion vs) fossa nn birbirleriyle ve evre yaplar ile olan balantlarn ve bu balantlarn klinik nemlerini RENMELSNZ 3. arcus zygomaticus Fossa temporalis Fossa infratemporalis Arcus zygomaticus NORMA LATERALIS (d yandan grnm) 4. FOSSA TEMPORALIS st:Linea temporalis superior Alt:Arcus zygomaticus n: Os zygomaticum, os frontale TABANI Os parietale Os frontale Os sphenoidale, ala major Os temporale, pars squamosa Os temporale Os parietale O s frontale O s sphenoidale, ala m ajor SINIRLARI Arcus zygomaticus 5. PTERION Fossa temporalisde bulunan ANTROPOMETRK NOKTA Kafatasnda frontal, sphenoid, temporal ve parietal kemiklerin birletii yere verilen isimdir. KLNK NEM: PTERION a. meningea mediann frontal dal iin bir landmark noktas. 6. FOSSA TEMPORALISIN ER Deri ve fascia superficialis Mm. auriculares (anterior, superior, posterior) N. auriculotemporalis (N. mandibularis) N. zygomaticotemporalis (N. maxillaris) A. ve v. temporalis superficialis N. facialis (ramus temporalis) Fascia temporalis M. temporalis A. ve v. temporalis profunda KIRMIZI LE BELRTLENLER YZ ANATOMS VE KAFA DERS UYGULAMASINDA ANLATILMI OLDUUNDAN BURADA SADECE HATIRLATMA EKLNDE KISACA DENLECEKTR. 7. 1. M. auricularis superior 2. M. auricularis anterior 3. M. auricularis posterior 4. M. temporoparietalis Mm. auriculares: yzn mimik kaslarna dahildirler 8. N. auriculotemporalis Fossa infratemporalisde N. mandibularisin arka kknden ayrlr. ve d kuak yolunun nnden yukar temporal blgeye ular. Sadece sensitif (duyusal) lifler tar. Kulak kepesi derisi, meatus acusticus externus ve regio temporalis stndeki sal deride dalr. 9. N. trigeminus n. maxillarisinden (N5. V3) ayrlan sensitif bir daldr. Temporal blgedeki sal deriyi innerve eder N. zygomaticotemporalis 10. A. temporalis superficialis A. carotis externann terminal (u) dallarndan birisidir. Fascia temporalisin zerinde vertexe doru uzanr A. carotis externa A. carotis communis A. temporalis superficialis nabz kulan nnde arcus zygomaticus zerinde alnabilir. 11. Vv. temporales superficiales 12. A. temporalis superficialis Vv. temporales superficiales N. auriculotemporalis 13. N. Facialis (VII. KRANAL SNR) Plexus intraparotideus N. facialis, Rr. temporales N. Facialis 14. M. Temporalis Fossa temporalisi dolduran kaln bir kastr eneyi kapatr, horizontale yakn seyreden arka blm lifleri eneyi arkaya eker Siniri: N. mandibularisin (V3) rr. temporales profundisi NEME KASLARI M. Masseter a. Pars superficialis b. Pars profunda ineme esnasnda dilerin birbirine yaklamas iin mandibulay kaldrr. Siniri: N. massetericus (N. mandibularis) Norma lateralisde yerleen iki adet ineme kas vardr. Fascia temporalis 15. FOSSA TEMPORALISIN BALANTILARI Fossa temporalis dta arcus zygomaticus, ite crista infratemporalisin evreledii geit ile fossa infratemporalise balanr. Fossa temporalis orbitann posterolateral blmnde yer alan fissura orbitalis inferior ile de orbitaya balanr. 16. D (lateralden): ramus mandibulann i yan yz ten (medialden): tuber maxillae, fissura pterygomaxillaris, lamina lateralis processus pterygoideus n: maxillann arka yz (tuber maxillae) Arka: posteriordan os temporalenin processus styloideusu, processus mastoideusu ve pars tympanicas SINIRLARI FOSSA INFRATEMPORALIS Bu ukura ulaabilmek iin arcus zygomaticus ve ramus mandibula kaldrlr. 17. M. temporalisin alt blm (yapma yeri) M. pterygoideus medialis ve lateralis A. maxillaris ve dallar Plexus venosus pterygoideus N. mandibularis dallar Chorda tympani Ggl. oticum FOSSA INFRATEMPORALISIN ER 18. M. temporalisin alt blm (yapma yeri) Proc. coronoideus ve ramus mandibulann n kenar 19. M. pterygoideus lateralis Ramus mandibula kaldrlm ve fossa infratemporalisde yer alan ineme kaslar grnr hale getirilmitir. NEME KASLARI O: Os sphenoidale ala majorun facies maxillarisi, crista infratemporalis lamina lateralis proc. pterygoideann d yz I: Collum mandibula nnde fovea pterygoidea, art. temporomandibularisin diskusu ve ene eklemi kapsl F: Azn almasna yardm eder. S: N. pterygoideus lateralis (N. mandibularis)) 20. M. pterygoideus medialis O: Lamina lateralis proc. pterygoidea i yz, Tuber maxilla I: Ramus mandibula ve angulus mandibulaenin i yz zerinde, tuberositas pterygoidea F: Mandibulann kaldrlmasna (azn kapatlmas) yardm eder. S: N. pterygoideus medialis (N. mandibularis) 21. A. maxillaris 1. A. carotis externann terminal iki u dalndan birisidir. 2. Gl. Parotidea ierisinde colllum mandibulann derininde A. carotis externadan yaklak dik bir a ile ayrlr. 3. Fossa infratemporalisden sonra fossa pterygopalatinaya devam eder. 22. fossa infratemporalisdeki seyri esnasnda retromandibular (mandibular para), pterygoid (orta para), pterygopalatin (i yan para) olmak zere ksma ayrlr. 23. 1 a. auricularis profunda 2 -a.tympanica anterior (inferior) 3 -a. meningea media 4 -a. alveolaris inferior (a. mylohyoidea) MANDBULAR BLM DALLARI (I. PARA) 1 a.temporalis profunda anteriorposterior 2 -a. masseterica 3 -rr. pterygoidei 4 -a. buccalis PTERYGOID BLM DALLARI (II. PARA) 1-a. alveolaris superior posterior 2-a. infraorbitalis 3-a. palatina descendens 4-a. canalis pterygoidei 5-a. sphenopalatina PTERYGOPALATIN BLM DALLARI (III. PARA) A. MAXILLARIS DALLARI FOSSA INFRATEMPORALIS FOSSA PTERYGOPALATINA 24. N. auriculotemporalisian yapt ilmein ierisinden geer. Foramen spinosumdan geerek kafatas boluuna girer ve dura mater i besler. A. meningea media 25. Plexus venosus pterygoideus *[Plexus venosus pterygoideus kafa tabanndaki delikikler aracl ile fossa cranii media ile sinus cavernosusa kadar balant kuran, geni yaylml bir ven a oluturur (ENFEKSYON KAPISI). Bu ven a m. pterygoideus medialis ve lateralis arasnda yer alr. nde v. facialis profunda aracl ile v. facialise, byk ksm da arka tarafta v. maxillaris aracl ile v. retromandibularise dklr. 26. v. maxillaris + v. temporalis superficialis V. maxillaris, v. temporalissuperficialisi le parotis bezinin iinde birleerek, v. retromandibularisioluturur. V. maxillaris V. RETROMANDIBULARIS V. Retromandibularis, n ve arka 2 dala ayrlr. n dal, v. facialis ile birleerek, v. jugularis internaya alr. Arka dal, v. auricularis posterior ile birleerek, v. jugularis externay oluturur 27. N. mandibularis Foramen ovale N. trigeminusun motor lif ieren dal. Foramen ovaleden geerek fossa infratemporalise girer. Burada truncus anterior ve truncus posterior dallarna ayrlr. 28. N. mandibularis- fossa infratemporalisdeki dallar n. alveolaris inferior (kemik kanaln ierisine giriine dikkat edin) n. lingualis n. auriculotemporalis Daha byk dal olan truncus posteriordan 1. n. auriculotemporalis (iki kk eklinde balar Kkler a. meningea mediay sardktan sonra birleir), 2. n. alveolaris inferior (ramus mandibulada for. Mandibulaya girmeden nce r. mylohyoideus daln verir.) m. digastricusun venter anterioru ve m. mylohyoideusun motor siniri) 3. n. lingualis (Dil srtnda sulcus terminalisin nnde kalan Parasn rten mukozada, alt ene di etlerinin lingual yznde ve az demesinde dalr.) n. mentalis UYGULAMA SALONUNDA N. MANDIBULARSIN FOSSA INFRATEMPORALISDE VERD DALLARINI GZLEMLEYN 29. Truncus anteriordan ise 1. n. buccalis (m. pterygoideus lateralisin iki ba arasndan ne doru ilerler. M. buccinatoru rten deride, yanan i yzn rten mukozada ve di etlerinin arka blmnde dalr) 2. Drt ineme kasnn motor siniri 1.n. massetericus 2.n. pterygoideus medialis 3.n. pterygoideus lateralis 4.rr. temporales profundi 30. Ganglion oticum Parasimpatik bir gangliondur. Fossa infratemporalisde foramen ovalenin hemen altnda, m. pterygoideus medialisin arkasnda yer alr. 31. Chorda tympani N. Facialis (VII. KRANIAL SNR)in daldr. Dilin 2/3 n blmnden tat duyusu alr. Chorda tympani fossa infratemporalis ierisinde n. lingualis ile birleir n. lingualis 32. Fissura pterygomaxillaris ile fossa pterygopalatina, Fissura orbitalis inferior araclyla orbita, Foramen ovale araclyla fossa cranii media, Foramen spinosum araclyla fossa cranii media FOSSA INFRATEMPORALISIN BALANTILARI Fissura orbitalis inferior ve fissura pterygomaxillaris; fossa infratemporalisin st i kesinde birleirler. Foramen ovale, foramen spinosum ve canalis alveolarisin arka aklklar buraya alr. 33. Foramen ovale Foramen spinosum Fissura orbitalis inferior Fissura pterygomaxillaris 34. D (lateralden): fissura pterygomaxillaris ten (medialden): os palatinumun lamina perpendicularisi n: tuber maxillae Arka: sfenoid kemiin proc. pterygoideusunun n yz SINIRLARI FOSSA PTERYGOPALATINA Orbitann tepesinin hemen arkasnda fissura orbitalis inferior ile fissura pterygomaxillarisin birleme yerinde bulunur. Bu alan ekil olarak taban yukarda, tepesi aada drt duvarl bir piramide benzetilebilir. fossa infratemporalisin i yana doru maxilla ile proc. pterygoideus arasndan os palatinumun lamina perpendicularisine kadar uzanan devamdr. 35. N. maxillaris ve dallar A. maxillarisin u dallar (pterygopalatin blm) N. canalis pterygoidei (Vidius siniri) Ggl. pterygopalatinum (Meckel ganglionu) FOSSA PTERYGOPALATINANIN ER 36. N. TRIGEMINUS (V. KRANIAL SNR) V2 V1 V3 FORAMEN ROTUNDUM foramen infraorbitale GANGLION TRIGEMINALE N. maxillaris Ganglion trigeminaleden kken alr. For. rotundumu kullanarak kraniumdan kar ve fossa pterygopalatinaya gelir. ne doru devam eden sinir fissura orbitalis inferiordan getikten sonra foramen infraorbitaleden n. infraorbitalis olarak kar. SADECE SENSTF (alt gz kapandan st dudaa) V2V2 V2 n. infraorbitalis 37.