Formulir Unit Rawat Inap

Embed Size (px)

Text of Formulir Unit Rawat Inap

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  1/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH”PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)

  RIN KASAN MASUK KELUAR `

  Nama Pasien : Nama Keluarga : Umur : Kelamin: Lk. Pr.

  Ruang :Kls :

  Alamat lengkap dan no.Telp

  RT :RW :

  Desa : Kecamatan/Ka upaten :

  Tgl.La!ir :

  Tempat La!ir :

  "angsa : Agama : No. KTP / ket. Lain :

  Peker#aan $klien / suami/A%a!&: Alamat Lengkap Peker#aan : Telepon :

  Penanggung Pem a%aran : Alamat Penanggung : Telepon :

  Keluarga %angTerdekat Alamat pem erita!uan %ang Terdekat : Telepon :

  Nama Pengirim / 'nstansi : Alamat Lengkap Pengirim : Telepon :

  Tgl. (asuk :)am :

  Tgl. Keluar :)am :

  Tgl. (eninggal : )am :

  Nama Petugas %ang (enerima : Tanda Tangan:

  *ara (asuk $ )alan/ Kursi Roda / "rangkat &Dira+at %ang ke : Tgl. Ak!ir Dira+at :

  Diagnosa (asuk :

  Dira+at di Ruang / kelas : Laman%a :Pinda! ke Ruang / kelas : Laman%a :Diru#uk ke :D'A,N- A UTA(A K-D '*D

  "A" K * LAKAAN / K RA*UNAN K-D '*D

  K-(PL'KA ' K-D '*D

  D'A,N- A KUND R K-D '*D

  D'A,N- A PA K-D '*D

  -P RA ' K-D '*D

  -T-P ' K-D '*D

  AL R,' K-D '*D

  K ADAAN K LUAR *ARA K LUAR :0. em u! 1. (eninggal 2 13 #am 0. Atas Persetu#uan 1. elesai - ser4asi 0

  0. 5. Per aikan 6. (eninggal 7 13 #am 5. Pulang Paksa 6. Lain8lain9. "elum em u! . *acat 9. Diru#uk

  ;. Lain8lainDokter %ang mera+at

  $.......................................&

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  2/59

  Nama Terang

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  RM)/.A

  LEM0AR UNTUK MENEMPEL SURAT1MRS%RUJUKAN DLL2

  Nama Lengkap : ....................................... .......................... ..... Umur : ............................ ............................ .....Ruangan : ..................................................................... Kelas : ............................................................

  05000<=3;

  6195

  PENEMPELAN PERTAMA 0

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  3/59

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  4/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” LA0EL TRIA E PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  R(80

  STATUS PASIENU D

  NA(A : .......................... .......................... ....................) N' K LA('N: L / P U(UR : ............................>R/"LN/T>

  ALA(AT : ........................................................................ ................................................................................................................................................ ........................................................................ T,L./)A( : ............................/ .................W'"

  ........................................................................ $kedatangan&........................................................................

  T" /"" : ....................*(/ ...................K, ,-L-N,AN DARA> : ........................Ri+a%at Pen%akit Da!ulu $RPD& : ....................................................... AL R,' : .........................

  T,L. )A( : ........................ ../....................W'"$ penanganan&

  U"B KT'? :AC/ >C :

  -"B KT'? :K ADAAN U(U( :T : ............../............. ...mm>g N : ................. /menit RR : ...................... /menit t : ................. E*Anemis : F / 8 'cterus : F / 8 *%anosis : F / 8 D%spnoe : F / 8P ( R'K AAN ?' 'K :

  K PALA / L > R :

  T>-RA :

  A"D-( N :

  TR ('TA :

  TA(PAK D PAN TA(PAK " LAKAN,

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  5/59

  R(80PEMERIKSAAN PENUNJAN MEDIS 1LA0% RO4% EK % DLL2

  A ( NT :D K R)A : D "AND'N, :

  PLANN'N, :P NATALAK ANAAN :

  T'NDAK LAN)UT : P PULAN, P (R P ( N-LAK (R P ( N'N,,AL

  P D'RU)UK DLLD-KT R )A,A U,D

  idoar#o@ ...........................................

  $ .......................................................&

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  6/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  R(80 "

  PEN KAJIAN Na5a Pa6*en 7 No. RM.U D 8 POLIPengka#ian diam il dari : Pasien -rang lain Nama : ....................... ............................ . >u ungan : ........................ ............................Ri+a%at Kepera+atan :0. Kelu!an Utama : ........................ .......................... ............................ .......................... ......................5. Kelu!an Pen%akit ekarang : ......................... ............................ .......................... .......................... .....................

  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

  9. Ri+a%at Pen%akit Da!ulu : Tidak ada

  Ada Kapan :Dimana :

  Dengan Pen%akit :1. Ri+a%at Pen%akit Keluarga : D( T!%p!oid ......................... ...................

  T"* P)K >%pertensi >epatitis

  6. Ri+a%at Alergi : Tidak ada Ada ........................ ............................ ..........................

  . Ri+a%at Tum u! Kem ang $k!usus untuk pasien anak& : Normal Tidak Normal : .......................... .......................... .......................... ...........;. Ri+a%at 'munisasi

  Lengkap Tidak Lengkap : ........................ .......................... ............................ ...........3. Pemeriksaan Umum

  "0 : RR : ......................... . / mnt pontan Teratur $ reat!ing & Tidak pntan Tidak Teratur

  u!u : ...... E* W!eGing Ada Tidak Ada Ronc!i Ada Tidak Ada Tarikan 'ntercostac Ada Tidak Ada Perna asan cuping !idung Ada Tidak Ada P-5 : ........................ ..............

  "5 TD : ......................mm>g Pulse : ................ / mnt *RT : 085 dtk $"lood& (AP : ..................... ............ Per usi : .......................... ..... H 9 dtk Pendara!an : Ada .........................** Tidak *%anosis : Ba Tidak

  "9 *, : .......................... .....$ "rain& Kesadaran : *ompos (entis Re leksi *a!a%a : Positi Negati Apatis Pupil : 'sokor Anisokor omnolent Kelumpu!an : Tidak oporus *oma Ada : ........................ ......

  "1 $ "lander& "AK : pontan Tidak pontan Produksi Urine : ..........................**"6 "A" Normal "ising usus : ......................... / mnt

  $ "o+el & *air (ual ......................... .... (unta! " Dislokasi Tidak Ada ?aktur : Tidak Ada

  Ada : ....................... .................. Ada : ......................... ............Pemeriksaan Penun#ang : La oratorium : .......................... ..... Radiologi : ......................... ...... P RAWAT P N,KA)' : *, : ....................... ....... Tanda Tangan :Diagnosa (edis : .......................... ............................ ...Terapi (edis I ....................... .......................... ........ Nama Terang : ......................... .............

  Keterangan : Centang (√) sesuai pilihan dan untuk titik-titik (....) : tulis sesuai keadaan pasien

  9 9

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  7/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJOJl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  RM )!No. Re:a5 Me+*6

  9 9

  3ATATAN PEMERIKSAAN FISIK Nama Lengkap :............................. .......................... ............... Umur : ......................... ............................ .............Ruangan : ..................................................................... Kelas : .................................................................

  '. ANA(N 'A. Kelu!an Utama :

  ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................*. Ri+a%at Pen%akit ekarang :

  ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................

  ". Ri+a%at Pen%akit Keluarga : ................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

  *. Ri+a%at Pen%akit Da!ulu : ................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

  '' . P ( R'K AAN ?' 'K A. Tanda Jital

  ,* : ....................... .......................... ..............Tensi : ........................ ..........................mm/>g

  Nadi : ....................... ............................C/mntu!u : ....................... .......................... ... E*

  RR : ....................... .......................... ...C/mnt"" : ....................... .......................... ..Kg

  ". tatus general dan lokalis ................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

  .................................................................................. ..................................................................................

  ..................................................................................'''. P ( R'K AAN P NUN)AN,

  A. Permintaan pemeriksaan la oratorium: ........................................................................................................................................................................: .......................................................................................................................................................................

  ". Permintaan pemeriksaanRadio Diagnostik : ........................................................................................................................................................................: .......................................................................................................................................................................

  'J. D'A,N- A AWAL0& ........................................................................................................ '*D : ......................................................5& ........................................................................................................ '*D : ......................................................9& ........................................................................................................ '*D : ......................................................J. T RAP' " LU( (R $RAWAT )ALAN&

  ........................................................................................................................................................................ .

  .......................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  J'. T RAP' / T'NDAKAN AWAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  idoar#o@ ........................ .......................... ......................

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  8/59

  $ ......................... .......................... ............................ ...& Tanda Tangan dan Nama Terang

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)#.A

  INSTRUKSI DOKTER

  Nama Lengkap : .......................... .......................... ........ Umur : .......................... .......................... ...................Ruangan : ............................................................ Kelas : ......................................................................

  Tanggal

  Per!atian : untuk semua #enis instruksi %ang di erikan ole! dokter@misaln%amengenai per#alanan pen%akit@ pem erian o at@ diit@ pera+atank!usus@ in us@ 8Ra%@ la oratorium. )angan lupa tanggal@ pukul@tanda tangan dan nama terang #uga dicantumkan

  Para

  P R)ALANAN P NBAK'T P N,-"ATAN / 'N TRUK '

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  9/59

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  10/59

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  11/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)#.3

  INJEKSI NA(A : ............................. ............... D : ......................... ................................. ......ALA(AT : ............................................. D-KT R : ................................................................

  ............................................. RUAN, : ................................................................U(UR : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) N' K LA('N: L / P

  'N) K '

  T,L : ............................................................. T,L : .............................................................

  PA,' -R (ALA( PA,' -R (ALA()A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T

  'N) K 'T,L : ............................................................. T,L : .............................................................

  PA,' -R (ALA( PA,' -R (ALA()A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  12/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)&3

  ORAL NA(A : ............................. ............... D : ......................... ................................. ......ALA(AT : ............................................. D-KT R : ................................................................

  ............................................. RUAN, : ................................................................U(UR : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .) N' K LA('N: L / P

  -RALT,L : ............................................................. T,L : .............................................................

  PA,' -R (ALA( PA,' -R (ALA(

  )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T

  -RALT,L : ............................................................. T,L : .............................................................

  PA,' -R (ALA( PA,' -R (ALA()A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T )A( PR? K T

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  13/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH RM)&

  “SITI FATIMAH”PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  ASUHAN KEPERAWATAN 8 KE0IDANAN

  Tgl)am !i t

  Diagnosa PerencanaanTindakan kepera+atan / ke idanan 4aluasi TT

  Kepera+atan / Ke id Tu#uan K> 'nter4ensi

  NamaLengkap : ....................................Umur : ....................................Ruangan /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  14/59

  ASUHAN KEPERAWATAN 8 KE0IDANAN

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  15/59

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  16/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)"

  3ATATAN O0AT 8 ALKES

  Nama Lengkap : .......................... .......................... ........... Umur : ......................... ............................ .......................... ......Ruangan : .............................................................. Kelas : .....................................................................................

  N-. NA(A -"AT/ALKTAN,,AL K ("AL'

  K T RAN,ANT,L )(L TTDK LUAR,A

  TTDP TU,A

  Kepala Ruangan

  .......................... Nama Terang

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  17/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH”Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM);

  PENEMPELAN SALINAN RESEP

  Nama Lengkap : .......................... ............................ ........... Umur : ........................ ............................ ...............Ruangan : ................................................................ Kelas : ...................................................................

  Tempelkan disini

  Tempelkan disini

  Tempelkan disini

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  No. Rekam (edis / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  18/59

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o

  RM) $

  UNTUK PENEMPELANHASIL PEMERIKSAAN LA0ORATORIUM

  Nama Lengkap : .......................... ............................ .. Umur : .......................... .......................... ...............Ruangan : ....................................................... Kelas : ...................................................................

  05000<=3;

  61950PENEMPELAN PERTAMA

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  19/59

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM)

  HASIL PEMERIKSAAN US % RONT EN%E3

  Nama Lengkap : .......................... .......................... ............. Umur : ............................ .......................... .............Ruangan : ................................................................ Kelas : ...................................................................

  US yang +*5*n

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  20/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM) /

  0ALAN3E 3AIRAN /! JAM Nama Lengkap : ............................ .......................... ........... Umur : ........................... .......................... ...Ruangan : ................................................................ Kelas : .........................................................

  TAN AL JAM N A D I

  S U H U

  TENSI RR INPUT OUTPUT

  K T

  INFUS TRANFUSI MINUM URINE DRAIN M.S

  JUMLAH 7

  No. Rekam (edis

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  21/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM) #

  PERSETUJUAN PASIEN RAWAT INAP No. Re:a5 Me+*6 7 ...............Bang ertanda tangan di a+a! ini :

  P NAN,,UN, )AWA" / PA ' N &

  Nama : ....................................................................................................................

  No. KTP / '( : ....................................................................................................................

  Alamat : ....................................................................................................................

  Peker#aan : ....................................................................................................................

  Dengan ini men%atakan dengan sesunggu!n%a a!+a sa%a setu#u untuk dilakukan ra+at

  inap di kamar .............. Dan sanggup mem a%ar ia%a %ang tim ul selama pera+atan

  ter!adap diri sa%a/suami/istri/anak/orang tua/saudara & sa%a : dengan nama

  .............................................................. $L/P& umur : .................................................

  idoar#o@ .........................................

  Petugas Ruma! akit : Bang (en%atakan :

  Tanda tangan dan nama terang Tanda tangan dan nama terang

  *ATATAN : .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  & *oret %ang tidak perlu

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  22/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM) '

  SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

  a%a ertanda tangan di a+a! ini : Nama : .......................................................................................................................Umur /kelamin : .................!r/ ln/t!. L / P Alamat : .......................................................................................................................

  ......................................................................................................................."ukti diri/ KTP : .......................................................................................................................Dengan ini men%atakan dengan sesunggu!n%a tela! mem erikan

  PERSETUJUAN

  Untuk dilakukan tindakan medis erupa ...........................................................................Ter!adap diri sa%a sendiri / istri / suami / anak / i u sa%a / apak sa%a@ dengan :

  Nama : .......................................................................................................................Umur / Kelamin : ...................!r/ ln/t!. L / PAlamat : .......................................................................................................................

  ....................................................................................................................... "ukti diri/ KTP : ....................................................................................................................... Dira+at di : .......................................................................................................................

  No. Rekam (edis : .......................................................................................................................

  Bang tu#uan@ si at dan perlu tindakan medis terse ut diatas@ serta resiko %ang dapat ditim ulkan tela! cukupdi#elaskan ole! dokter dan tela! sa%a mengerti se elumn%a.

  Demikian pern%ataan persetu#uan ini sa%a uat dengan penu! kesadaran dan tanpa paksaan

  idoar#o@ ........................................................

  aksi M saksi Dokter Bang mem uat pern%ataanTanda tangan Tanda tangan Tanda tangan

  0. Petugas Kese!atan

  $........................& $ ...........................& $................................& Nama terang Nama terang Nama terang

  5. Pi!ak keluarga

  $................................&

  Nama terang& lingkari %ang etul

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  23/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM) !

  SURAT PENOLAKAN TINDAKAN MEDIS

  Bang ertanda tangan di a+a! ini : Nama : ......................................................................................................... L / PPeker#aan : ............................................................................ Umur : .................!r/ ln/t!.Alamat : ......................................................................................................................

  .................................................................telepon...........................................elaku pasien / keluarga terdekat pasien $ ................................................................& / penanggung #a+a

  pasien dengan ini men%atakan dengan sesunggu!n%a tela! :

  MENOLAK

  Dilakukan tindakan medis ...........................................................................ter!adap : Nama : ..............................................................................................................L / P No. Rekam (edis : .......................................................................................................................

  Dan sa%a #uga men%atakan dengan sesunggu!n%a a!+a :0. Tela! di eri pen#elasan serta peringatan akan a!a%a@ resiko serta kemungkinan8kemungkinan %ang tim ul

  apa ila tidak dilakukan tindakan medis terse ut5. Tela! mema!ami sepenu!n%a pen#elasan %ang di erikan ole! Ruma! akit Ais%i%a! iti ?atima!

  9. Atas tanggung #a+a dan resiko sa%a sendiri tetap ( N-LAK untuk dilakukan tindakan medisAtas penolakan ini ila ter#adi sesuatu %ang tidak diinginkan sa%a tidak akan menuntut siapapun

  idoar#o@ ........................................................

  Dokter R A iti ?atima! Bang men%atakan

  $................................& $...........................................& Nama terang Nama terang

  SAKSI

  0. .............................................................$....................................& Nama terang

  5. .............................................................$....................................& Nama terang

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  24/59

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH” PIMPINAN DAERAH ‘ASIYIYAH SIDOARJO

  Jl. Raya Kenongo No. ! ""# "!$% ""#&'$' T(langan)S*+oa,-o RM) !A

  DIA NOSA >INTER?ENSI

  Nama Pasien : No. R(

  . D*agno6a :e=e,a@aipertermi />ipotermi& Resiko ter#adin%a gangguan meta olisme tu u! ,angguan kesadaran ,angguan nutrisi kurang / ler i! dari ke utu!an

  *emas........................................................................................................ ........................................................................................................

  /. In

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  25/59

  R U( K P RAWATAN / K "'DANAN No. R( M 0 ARU(A> AK'T A' B'BA> 'T' ?AT'(A> TULAN,AN

  Nama : Umur :Ruangan : Kelas :0. Tanggal (asuk R : .......................................................................... )am : ................................5. Tanggal Keluar R : .......................................................................... )am : ................................9. Ri+a%at (asuk

  Kel :

  *, : Nadi : C/mnt

  Tensi : / mm/>g RR : C/mnt

  u!u : E* "" : ,rm/ Kg

  1. (asala! kepera+atana. (asala! kepera+atan/ke idanan selama pasien dira+at

  059

  . (asala! kepera+atan/ ke idanan %ang dilan#utkan di ruma!059

  c. (asala! (edis selama pera+atan05

  9d. T!erap!% %ang dilan#utkan di ruma!

  1) 5&9& 1&6& &;& 3&

  6. Pemeriksaan Penun#ang (edis %ang dilakukan : La U , *T can PA

  Ro K, / *>- Laparascop% Lainn%a ..................

  . tatus pulang em u! Diru#uk (eninggal

  "elum em u! Pulang Paksa Lainn%a ....................

  ;. ?ollo+ Up Kontrol Poliklinik

  Tanggal : ............................... )am :...............................W'"

  Karu Ruang : .................................................

  Tanda tangan : .................................................

  Nama Terang : .................................................

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWATINARUMA! SAKIT "AIS#I#A!$SITI %ATIMA! $

  IM INAN DAERA! "AIS#I#A! SID&AR'&

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  26/59

  R(. 0;.A

  REN3ANA PELAYANAN

  Nama : ...................................................L/P

  Umur : ......................T!/ ln/!r

  No. R(

  Kelas Ruangan : ..................................

  R N*ANA P LABANAN>asil Pemeriksaan :

  Diagnosa $DC Ker#a@ DC Utama@ DC Pen%erta& :

  Rencana Tindakan $Pemeriksaan penun#ang@ Terapi@ Tindakan / Prosedur K!usus / -perasi@ Nutrisi@Konsultasi@ Re!a ilitasi& :

  Rencana (onitoring / ?ollo+ Up :

  ek amping / Komplikasi %ang mungkin ter#adi / ke#adian %ang tidak di!arapkan $KTD&

  >asil -ut *ome $Prognosa&

  Tela! di#elaskan@ dimengerti@ dan disetu#ui

  ...........................aksi '

  .........................aksi ''

  .......................Pasien

  ...........................Dokter %ang mera+at

  REKAM MEDIS INSTALASI RAWATINARUMA! SAKIT "AIS#I#A!

  $SITI %ATIMA! $IM INAN DAERA! "AIS#I#A! SID&AR'&

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  27/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  28/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $AR'/TAN,,AL : ..................................../............................................................................... PUKUL /.T (PAT : ..................................../ ..............................................................................

  ARAN8 ARAN : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  TAN,,AL :( N, TA>U'

  D-KT R BAN, ( RAWAT

  ................................................

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  29/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  30/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $ : A/"/A"/-

  R'WABAT AL R,' -"AT : .........................................................................................................................................

  P K R)AAN : .........................................................................................................................................

  P ND'D'KAN T RAK>'R : T / D/ LP/ LA/ 0/ 5/ 9/ .........................................................................................

  NA(A KK : .........................................................................................................................................

  NA(A ABA> KANDUN, : ............................................... NA(A '"U KANDUN,: ............................................

  NA(A UA(' / ' TR' : ..........................................................................................................................................

  NA(A P RU A>AAN : ..........................................................................................................................................

  N-. P ,AWA' : ..........................................................................................................................................

  $ & L'N,KAR' BAN, " NAR

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  31/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  32/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  33/59

  $...........................................& $..............................................&

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRU(A> AK'T A' B'BA>

  Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  34/59

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  35/59

  A doman : .......................................................................................................................ktremitas : .......................................................................................................................

  Re laks : .......................................................................................................................Anus : ....................................................... ,enetalia : ...........................................Tonus otot : .......................................................................................................................

  Tanda tangan Nama Terang

  $........................................&

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAP

  RU(A> AK'T A' B'BA>Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-)l. Ra%a Kenongo no. 01 $epatitis *ampak

  6. Pemeriksaan Tanda Jital : u!u : ............................* LD : .....................cm Nadi : ............................C/mnt LK : .....................cm RR : ...........................C/mnt

  . Pemeriksaan ?isik a. Kepala D n

  (ata *o+ong Tidak *o+ongklera Puti! 'cterus Pendara!an

  *on#ungti4a Pucat Pink Pupil 'sokor Anisokor (iosis (idrasi>idung D n pistaCsisLida! D n Kotor >%peremi,igi D n *aries ......................(ulut D n Trismus tomatitis Lem aLe!er D n Pem esaran kelen#ar T%poid Peningkatan )JP Kaku kuduk

  . 'ntegrumen : Turgor "aik Turun Luka / )e#as Tidak ada Ada : ........................................... *%anosis Tidak ada Ada : ..........................................

  c. kstremitas: D n -edema Plegi Parase .............. ........... ..........

  D n -edema Plegi Parase .............. ........... ..........d. Anus : ..................................................................................................................................

  e. ,enetalia : .................................................................................................................................

  ;. Pola liminasi

  "AK pt Tdk pt Alat antu .................. produksi ............cc/............

  N . Rekam

  / /

  L

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  36/59

  "AK Normal *air Lendir .................. produksi ............C/.............

  3. Pemeriksaan Penun#ang P RAWAT P N,KA)'

  a. Diagnosa :

  . Pemeriksaan La :

  c. Pemeriksaan Radiologi : Tanda Tangan :

  d. Terapi (edis : Nama Terang :Ke AK'T A' B'BA>Q 'T' ?AT'(A> QP'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-)l. Ra%a Kenongo no. 01 $epatitis

  tgl@ ..........................................

  N . Rekam Me23s

  / /

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  37/59

  Tanda tangan dan nama terangaksi : idan / Pera+at &

  $......................................................&

  Tanda tangan dan nama terang' u

  $......................................................&0. Kontak men%usui : ............................................menit5. Ra+at ,a ung : Penu! / Parsial &

  9. Pem erian A ' terus menerus : Ba / Tidak &1. Pem erian usu ?ormula : Ba / Tidak & 88887 Dot / Pipet / endok &6. *airan lain : Ba / Tidak &

  Keterangan : & *oret %ang tidak sesuai & )ika Ba@ *oret alat %ang tidak sesuai

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAP

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  38/59

  ........................................ ...........................................

  Dokter Anestesi

  ........................................

  R KA( ( D''N TALA ' RAWAT 'NAP

  R A' B'BA>Q 'T' ?AT'(A>O

  TULAN,AN

  LAPORAN OPERASI R(89

  0. Nama Dokter A!li "eda! : .......................................... Nama Asisten : ..........................................

  Nama instrumentur : .....................................................5. Nama Dokter A!li Anestesi : ........................................ )enis Anestesi : .........................................9. Nama Dokter A!li Anak : ..............................................1. Diagnosa Pre -perasi : .............................................6. Diagnosa Post -perasi : .............................................

  . )enis -perasi : .............................................

  ;. )aringan %ang di ksisi / 'nsisi : ................................... Dikirim untuk pemeriksaan PA Ba Tidak

  Tanggal -perasi )am -perasi dimulai )am -perasi selesai Lama operasi erlangsung

  Laporan -perasi : $ #ika perlu dilan#utkan di!alaman elakang &

  Laporan Dokter Anak :

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  39/59

  Tanda tangan Dokter A!li Anestesi :

  Nama Pasien : ............................................................... L/P Umur : ............................. No. R( : ...........................

  Alamat : .......................................................................................................................................................................

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $ taa I

  ore diet "K

  1. 'n us : ................. ccF ..................cc

  ..................cc 51 #am

  6. T!erapi :0. Anti iotika sesuai dengan dokter eda!

  5. ........................................................................

  9. ........................................................................

  1. ........................................................................

  6. ........................................................................

  . . .......................................................................;. . ......................................................................

  3. . .....................................................................

  . "ila kesakitan . ........................................................................................................................................

  ;. "ila temp. Rec 7 93 E* ........................................................................................................................

  3. "ila munta!8munta! ..............................................................................................................................

  =. "ila T %stole 2 =< mm>g ..................................................................................................................

  0

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  40/59

  TertandaI

  ........................................

  R KA( ( D''N TALA 'RAWAT 'NAP

  R A' B'BA>Q 'T' ?AT'(A>O

  TULAN,AN

  PERSETUJUAN TINDAKANPEM0EDAHAN DAN ANESTESI

  R(8'*

  Bang ertanda tangan di a+a! ini :

  N a m a : .............................................................................................................

  Umur / )enis Kelamin : ..................... T!/ ln/!r. $ L / P &

  A l a m a t : .............................................................................................................

  No. R( / Ruang : ................................/ ...........................................................................

  Dengan ini men%atakan dengan sesunggu!n%a tela! mem erikan

  P E R S E T U J UA Untuk dilakukan tindakan Pem eda!an dan Anestesi

  Ter!adap diri sa%a sendiri / suami/ istri / a%a! / i u / anak dari :

  N a m a : .............................................................................................................

  Umur / )enis Kelamin : ..................... T!/ ln/!r. $ L / P &

  A l a m a t : .............................................................................................................

  No. R( / Ruang : ................................/ ...........................................................................

  Bang si at dan tu#uan operasi serta kemungkinan tim uln%a aki at8aki at antara lain :Se5C( % *n e:6*%GaGa

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  41/59

  ........................................ ...........................................

  Dokter Anestesi

  ........................................

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  42/59

  RU(A> AK'T A' B'BA>

  “SITI FATIMAH “ P'(P'NAN DA RA> A' B'BA> 'D-AR)-

  )L. Ra%a Kenongo No. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  43/59

  Nama : .............................................................La!ir di : Ruma! akit Ais%i%a! Q iti ?atima!OPada >ari / Tanggal : ............................................................ )am : ........................................"erat "adan : ..................... Kg Pan#ang : ........................................

  Nama ' u : ............................................................ Umur : ......................................... Nama A%a! : ............................................................ Umur : ........................................Peker#aan : ............................................................Alamat : ............................................................

  idoar#o@ ................................................... Ruma! akit Ais%i%a! iti ?atima!

  "'DAN

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  44/59

  Dokter / "idan Penanggung )a+a

  $......................................................& Nama terang

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  45/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAP Nomor Rekam (edis :RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “ Register :PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  46/59

  ; Ri+a%at pen%akit keluarga $A%a!@ ' u@ adik@ paman@ i i& %ang perna! menderita sakit : Kanker Pen%akit >ati >ipertensi D( Pen%akit ,in#al Pen%akit )i+a Kelainan "a+aan >amil Kem ar T"* pilepsi Alergi

  3 Ri+a%at ,%nekologi 'n etilitas 'n eksi 4irus P( *er4isitas *ronis ndometriosis (%oma Plip er4iC Kanker Kandungan -perasi kandungan Perkosaan

  =. Ri+a%a! Keluarga "erencana(etode K" %ang perna! dipakai ...................................lama.............................................

  Komplikasi dari K" Pendara!an P'D / Radang Panggul0< lminasiPola istira!at / tidur Pola seksual/ ps%kosisial

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAP Nomor Rekam (edis :RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “ Register :PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $is / kontraksi ......................................./ mnt teratur tidak teratur

  . ,%nekologiAno ,enital

  'nspeksi : pengeluaran per 4ul4a Dara! Lendir Air Ketu an

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  47/59

  'nspekulo : Jagina.............................portio.....................................................................................Jagina touc!er ................................................................................................................................Kesan panggul.................................................................................................................................'m ang eto pel4ic...........................................................................................................................

  c. Ni as :Put ......................................*on%taksi ut :.................................Loc!ea.........................................Luka )alan Lendir ..........................................................................................................................

  1 Pemeriksaan Penun#angDara! > ...............................................>t........................................Urine Protein.............................*T,...................................................................................................U , .........................................

  6 D'A,N- A K "'DANAN DAN (A ALA>........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................P NATALAK ANAAN .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................5idung D n pistaCsisLida! D n Kotor >%peremi,igi D n *aries Protesa Tanggal

  (ulut D n Trismus tomatitis Lem a KeringLe!er D n Pem esaran kelen#ar T%roid Peningkatan )JP Kaku kuduk ". Dada

  a. Perna asan : Normal D%speneu Lainn%a ..................... . uara na as tam a!an : Ada Tidak adac. (amae : (em esar Radang "en#oland. Putting susu : (enon#ol Datar "ersi! Kotor e. *olostum : Ada Tidak ada

  *. A domen0& >%perpigmentasi

  a. trae : Liurdae Al icans . Linea : Nigra Al icans

  5& Palpasia. Leopoid ' : ........................................

  . Leopoid '' : ........................................

  N . Rekam Me23s

  4

  4

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  48/59

  c. Leopoid ''' : ........................................d. Leopoid 'J : ........................................

  9& Auskultasia. *ort : .........................................

  . "ising usus : .........................................C/mnt1& T?U : .........................................6& Kontraksi Uterus : .........................................

  & (asa : Ada Tidak AdaD. ,enito Urinaria

  a. Urinaria : pontan 'nkontinens Retensio D%suri >ematuri Terpasang D*

  . Jul4a : Jarises -edem "en#olan a domenc. Perineum : 'ntake Ruptur "ekas #a!itan episd. Loc!ea : Ru ra angulente erosa Al a Purulentae. JT : ..................................................

  . ktremitasa. ktremitas atas : Normal -edem Lumpu! Terpasang in us

  . kstremitas a+a! : Normal -edem Lumpu! Terpasang in us Re lek patela9. Pemeriksaan Penun#ang

  A. Pemeriksaan La oratorium : ...................................................................................................................................". Pemeriksaan Radiologi : ...................................................................................................................................

  1. Diagnosa keluar : .......................................................................................................................................................6. Terapi : .......................................................................................................................................................

  idoar#o@ ........................................................"idan %ang mengka#i

  $...............................................&

  0. Tanggal : ....................................................................................5. Nama "idan : .............................................................................9. Tempat persalinan :

  Ruma! ' u PuskesmasPolindes Ruma! akitKlinik +asta Lainn%a. : .............................

  1. Alamat tempat persalinan :6. *atatan : ru#uk@ kala : '/''/'''/'J

  . Alasan meru#uk : ........................................................................;. Tempat ru#ukan : ........................................................................3. Pendamping pada saat meru#uk

  "idan Temanuami duku

  Keluarga tidak adaKALA '=. Partogra mele+ati garis +aspada : B/T0asiln%a : ...................................................................................KALA ''09. pisiotomi :

  Ba 'ndikasi .................................................................................Tidak

  01. Pendamping pada saat persalinanuami dukun

  Keluarga Tidak adaTeman

  06. ,a+at #anin :Ba@ tindakan %ang dilakukan :a. ..............................................................................................

  . ..............................................................................................c. ..............................................................................................Tidak

  0 . Distosia a!u

  Ba@ tindakan %ang dilakukan :a. ..............................................................................................

  51. (asase undus uteri BaTidak@ alasan : ................................................................

  56. Plasenta la!ir lengkap $intact& : Ba / tidak )ika tidak lengkap@ tindakan %ang dilakukana. ..................................................................................

  . ..................................................................................5 . Plasenta tidak la!ir 7 9< menit : Ba / Tidak

  Ba@ tindakan :a. ...................................................................................

  . ...................................................................................5;. Laserasi :

  Ba@ dimana ......................................................................Tidak

  53. )ika laserasi perineum@ dera#at : 0 / 5 / 9 / 1Tindakan :Pen#a!itan@ dengan / tanpa anestesiTidak di#a!it@ alasan : .....................................................

  5=. Atoni Uteri :Ba@ tindakan :a. ..................................................................................

  . ..................................................................................c. ..................................................................................

  Tidak 9asiln%a : ......................................................................"AB' "ARU LA>'R 91. "erat adan ...........................................................gram96. Pan#ang ...................................................................cm9 . )enis kelamin : L / P9;. Penilaian a%i aru la!ir : aik / ada pen%ulit93. "a%i la!ir :

  Normal@ tindakan

  (engeringkan (eng!angatkan

  3ATATAN PERSALINAN

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  49/59

  . ..............................................................................................c. ..............................................................................................Tidak

  0;. (asala! lain@ se utkan : ............................................................03. Penatalaksanaan masala! terse ut : ..........................................

  ...................................................................................................0=. >asiln%a : ..................................................................................KALA '''5asiln%a ...................................................................................................................................................................

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  50/59

  1. ?ollo+ Up / kontrol di Ruma! akit Ais%i%a! iti ?atima! :

  Tanggal : ................................................. )am : ....................................................................

  6. Pemeriksaan / Penun#ang medis %ang dilakukan $ oto T!oraC@ La oratorium@ U ,@ *, dll& mo!on

  di a+a saat kontrol

  . )aga akti itas@ cukup istira!at

  idoar#o@ ..................................................

  Pera+at / "idan Pasien / Keluarga Pasien

  ........................................ ..............................................

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  51/59

  1 'n ormasi tentang +aktukonsultasi

  6'n ormasi tentang persiapan

  pasien pulang $Disc!argePlanning&

  idoar#o@ ..................................................

  Pera+at / "idan Pasien / Keluarga Pasien

  ........................................ ..............................................

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  52/59

  R KA( ( D' 'N TALA ' RAWAT 'NAPRUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “

  PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO)l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  53/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO

  )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  54/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “

  PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO )l. Ra%a Kenongo no. 01 $r

  Alamat : ...................................................................................

  Peker#aan : ...................................................................................

  Pada tanggal@ ........................................................ )am ...................W'"

  (eninggalkan R A iti ?atima! dengan paksa@ +alaupun kami elum

  sem u! dari sakit. Kami eserta pi!ak keluarga tidak akan menga#ukan

  tuntutan ter!adap pi!ak R apa ila ter#adi sesuatu !al ter!adap diri sa%a

  $sepeninggal dari R &

  idoar#o@ .................................... Pi!ak Keluarga@ Bang mem uat pern%ataan

  ........................................ ...............................................Petugas

  R A iti ?atima!

  ..................................

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  55/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “

  PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  56/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH“SITI FATIMAH “

  PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO)l. Ra%a Kenongo no. 01 $r

  Peker#aan .....................................................................................................

  Alamat .....................................................................................................

  Dengan kelu!an / diagnosa sementara :

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  uda! kami erikan : ..............................................................................................

  .................................................................................................................................

  Keterangan lain : ....................................................................................................

  (o!on Konsult dan T!erapi selan#utn%a.

  Terima kasi!@ Wassalaam@Dokter

  ..................................

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  57/59

  R(803A

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH

  “SITI FATIMAH “PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO)l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  58/59

  RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH “SITI FATIMAH “

  PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH SIDOARJO )l. Ra%a Kenongo no. 01 $

 • 8/9/2019 Formulir Unit Rawat Inap

  59/59