of 15/15
Formálne požiadavky na kapitolu vo vedeckej monografii: 1. Obal knihy, v ktorom je kapitola publikovaná (predná aj zadná časť) 2. Titulný list 3. Rub titulného listu + minimálne dvaja recenzenti (v prípade zahraničnej výnimočne stačí jeden recenzent) 4. Úvod/Predslov, Záver/Doslov 5. Obsah 6. Prvá strana kapitoly 7. Posledná strana kapitoly 8. Zoznam použitej literatúry (postačuje prvá a posledná strana) 9. Tiráž monografie 10. Súčasťou kapitoly môžu byť recenzné posudky Poznámka: Splnenie formálnych požiadaviek neznamená, že kapitola bude automaticky uznaná v kategórii ABC, ABO. K zaradeniu sa vyjadruje aj Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTJSRa v prípade rozporov Hodnotitel'ská komisia. Hodnotitel'ská komisia sa ako odborný hodnotitel'ský orgán MŠWaŠ SRvyjadruje na požiadanie certifikačného úradu k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podl'a príloh Smernice MŠ SRč. 13/2008-R.

Formálne požiadavky na kapitolu vo vedeckej monografii: 1 ......9.Tiráž monografie 10. Súčasťou kapitoly môžu byť recenzné posudky Poznámka: Splnenie formálnych požiadaviek

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Formálne požiadavky na kapitolu vo vedeckej monografii: 1 ......9.Tiráž monografie 10....

 • Formálne požiadavky na kapitolu vo vedeckej monografii:

  1. Obal knihy, v ktorom je kapitola publikovaná (predná aj zadná časť)2. Titulný list3. Rub titulného listu + minimálne dvaja recenzenti (v prípade zahraničnej

  výnimočne stačí jeden recenzent)4. Úvod/Predslov, Záver/Doslov5. Obsah6. Prvá strana kapitoly7. Posledná strana kapitoly8. Zoznam použitej literatúry (postačuje prvá a posledná strana)9. Tiráž monografie10. Súčasťou kapitoly môžu byť recenzné posudky

  Poznámka: Splnenie formálnych požiadaviek neznamená, že kapitola budeautomaticky uznaná v kategórii ABC, ABO.

  K zaradeniu sa vyjadruje aj Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnostiCVTJSRa v prípade rozporov Hodnotitel'ská komisia. Hodnotitel'ská komisiasa ako odborný hodnotitel'ský orgán MŠWaŠ SRvyjadruje na požiadaniecertifikačného úradu k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podl'apríloh Smernice MŠ SRč. 13/2008-R.

 • Verejné financieJozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív

  Bojka Hamerníková (ČR), Marta Orviská (SR), František Ochrana (ČR), Emília Jakubíková (SR),Jan Široký (ČR), Beáta Mikušová Meričková (SR), Ivan Malý (ČR), Vladimír Šagát (SR),

  Leoš Vítek (ČR), Jan Pavel (ČR), Alena Maaytová (ČR), Jif Špalek (ČR)

 • ISBN 978-80-89393-46-6

  111111111111111111111111788089 393466

 • Verejné financieJozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív

  B. Hamerníková (ČR), M. Orviská (SR), F. Ochrana (ČR),E. Jakubíková (SR), J. Široký (ČR), B. Mikušová Meričková (SR),

  I. Malý (ČR), V. Šagát (SR), L. Vítek (ČR),J. Pavel (ČR), A. Maaytová (ČR), J. Špalek (ČR)

 • ©Autori:Prof. Ing. Jozef MEDVEĎ, PhD.vedúci autorského kolektívu

  Prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc.hlavný editor

  I'1

  Prof. Ing. Bojka HAMERNÍKOV Á, CSc.Doc. Ing. Marta ORVISKÁ, PhD.Prof. PhDr. František OCHRANA, DrSc.Doc. Ing. Emília JAKUBÍKOV Á, CSc.Prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc.Doc. Ing. Beáta MIKUŠOV Á MERIČKOV Á, PhD.Doc. JUDr. Ivan MAL Ý, CSc.Ing. Vladimír ŠAGÁT, PhD.Doc. Ing. Leoš VÍTEK, Ph.D.Doc. Ing. Jan PAVEL, Ph.D.Ing. Alena MAA YTOV Á, Ph.D.Mgr. Jiŕi ŠPALEK, Ph.D.

  i,

  :;

  IIl, 1/2, 11111,III/2

  1/1 01,112 Dl, 113,113Dl, 1/4, 114DI a 3,1/5,llIi2, 11113,11114

  III/3 Dl1111,I1i2, 1113,IV;]111131111,VII, V/3V/2, V/2 Dl1/2 D2114D2111/2.4,IVil, IV/2, IV/31112DllIL4D1III/3 DI1/2 D3

  Recenzovali:Prof. Ing. Kveta KUBÁ TOV Á, CSc., Vysoká škola ekonomická PrahaProf. RNDr. Vincent ŠOLTÉS, CSc., Ekonomická fakulta TU KošiceDoc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ, CSc., Ekonomicko-správní faluIta MU Brno

  Za odbornú stránku textu, korektúru a konečnú verziu publikácie zodpovedajú autori.

  Grafy, tabuľky a schémy boli uverejnené v pôvodnej verzii autorov.

  Dielo je chránené autorskými právami. Týka sa to kopírovania, výňatkov, častí textu, ilustrácií, mediálneja mechanickej reprodukcie, zaznamenávania v zariadeniach na spracovanie údajov. Toto opatrenie sa vzťa-huje aj na rozširovanie cez internet. Šírenie bez písomného súhlasu majiteľa práv a vydavateľa je trestné.

  Táto publikácia je vydaná ako monografia. Určená je pracovníkom vedeckých, vzdelávacích, ale i odbornýchexekutívnych inštitúcií. Osobitne ju odporúčame študentom vysokých škôl ekonomickej a finančnej profilá-cie, pracovníkom daňových úradov, lektorom inštitúcií celoživotného učenia pre náročnejšie inovatívne kur-zy a širší okruh odborníkov v oblasti verejných financií.

  ~j/V'-I _ -----------.-----;-1~7lf 1 ""'J~tl eUnlv,;'ZII" ~ ",c~t.~l"";;:":',/1 ol. '-/~vUni"'"'? 1'1. ' .t'I'lf1V 7../

 • Úvod

  Verejné financie patria dnes k najfrekventovanejším pojmom, s ktorými sa stretávame vodbor-nej, politickej, ale i bežnej diskusii. Ekonomické a rozpočtové problémy Grécka alebo Írska si urči-te všimli aj tí, ktorí bežne nevenujú pozornosť hospodárskym otázkam. Vrcholné orgány Európskejúnie, ako aj politici celého sveta diskutujú o tom, ako zastaviť nadmerný rast deficitov a dlhov.A odborníci skúmajú príčiny vzniku súčasnej situácie, hl'adajú nástroje, ktoré by bolo vhodné pou-žiť, a pokúšajú sa odhadnúť budúce trendy.

  V tomto čase prichádza široký autorský kolektív špičkových odborníkov na mikro- a makro-ekonomické aspekty verejných financií z dvoch krajín - Českej republiky a Slovenska, s komplex-nou monografiou, ktorá má za ciel' obsiahnuť základné, ale i nadstavbové otázky súčasných moder-ných verejných financií. Predložené dielo do určitej miery nadväzuje na predchádzajúce publikácieautorov, ale zároveň prináša dodatočnú pridanú hodnotu prostredníctvom prezentácie najnovšíchpoznatkov domáceho "česko-slovenského" výskumu, ktoré rozvíjajú základný text. Tým zásadnýmspôsobom rozširuje okruh čitateľov, ktorých text plánuje osloviť - ako odborníkov vedy a praxe,tak aj študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, zaoberajúcich sa eko-nomickými a spoločenskými vedami.

  "Problematika praxe veiejnych financí aktuálne patri mezi prioritne sledovany segment vyvojeekonomiky i celé společnosti. Současné teoretická reflexe této problematiky prináleží k dynamickyse rozvíjejícím a kontroverzním vyzkumnym tématúm. Je to dáno probíhajícími reformami verejnýchfinancí v evropských zemích, které ieši dlouhodobou fiskální udržitelnost spjatou s nepriznivym de-mografickým vyvojem evropské populace a konkurenceschopností evropského modelu sociálníhostátu, Uvedené jevy a procesy jsou umocnény dosahem finančni a hospodáiské krize na jednotlivéstáty i na Evropskou unii jako celek. Reagence jednotlivych státu i EU v oblasti instrumentáIní, ob-sahove vecné, ale ipolitické, na tyto nové skutečnosti, naznačuji možné zásadní posuny v systémuverejných financí i v evropském integračnim procesu, které ješ te dnes nelze dohlédnout. Proto takénení snadné predmétnou problematiku pedagogicky uchop it, Na jedné strane existuje riziko "pred-časné učebnicové interpretace" nedoiešenych diskusi, jejichž vysledky je nesnadné anticipovat, nadruhé strane není možné nereagovat na nové fenomény, které moho u perspektivné vést i k eventuál-ní zmene soudobého paradigmatu. Domnivám se, že lektorovaná puhlikace, zpracovaná kolektivemrenomovaných autorú slovenské i české provenience, plne zvládla uvedené obtiže a v dostatečné mí-re do klasické a provéiené pedagogické materie tvúrčim zpúsobem zakomponovala jak nové pohle-dy a souvislosti vyvoje systému verejnych financí, tak i dosažené vvhrané výsledky badatelskéhocharakteru, "

  doc. Phl)r. Jan Šelešovský, Ph.D,recenzent

  /9

 • /5

  Obsah

  I. časťÚVOD DO VEREJNÝCH FINANCIÍ 11Zoznam grafov, obrázkov, schém a tabuliek 12l. kapitola: Funkcie a rozsah verejných financií... 15

  1.1 Funkcie verejných financií 171.2 Rozsah štátnych intervencií do ekonomiky: veľkosť verejných financií 191.3 Zhrnutie 261.4 Kľúčové slová 27Doplnok Č. l k l. kapitole: Súčasná systémová kríza a verejné financie 27

  2. kapitola: Alokačná funkcia verejných fin an cií. 392.1 Neoklasická teória "zlyhania trhu" 39

  2.1.1 Maximalizácia a informovanosť 402.1.2 Konkurenčné prostredie 412.1.3 Kolektívne statky 432.1.4 Externality 482.1.5 Väzňova dilema - podstata kolektívneho konania 50

  2.2 Sociálna ekonómia a alokačná funkcia štátu 522.2.1 Verejný záujem 52

  2.3 Liberálna ekonómia - odmietanie alokačnej funkcie štátu 552.4 Záver: Moderný pohľad na funkciu štátu v prípade "zlyhania trhu" 58

  2.4.1 Štátne intervencie v podmienkach existencie externalít 592.4.2 Štátne intervencie v podmienkach existencie kolektívnych statkov:

  "public-prívate-civil sector mix" 612.5 Zhrnutie 722.6 Kľúčové slová 74Doplnok Č. l k 2. kapitole: Sociálne podnikanie a spoločenská zodpovednosť podnikov 74Doplnok Č. 2 k 2. kapitole: Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore a Projektypartnerstva verejného a súkromného sektora (PPP projekty) 76Doplnok Č. 3 k 2. kapitole: Dobrovolné pŕispívání na verejný statek: mýtus nebo realita? 96

  3. kapitola: (Re)Distribučná funkcia verejných financií 1033.1 "Welfare economics" 1043.2 Vybrané teoretické a praktické problémy redistribúcie 1063.3 Zhrnutie 1083.4 Kľúčové slová 109Doplnok Č. l k 3. kapitole: Vybrané teoretické a praktické problémy redistribúcie 109

  4. kapitola: Teória verejnej voľby 1154.1 Všeobecné príčiny zlyhávania štátnych zásahov do ekonomiky 115

  4.1.1 Kategória pravda, poznateľnosť a nepoznateľnosť sveta 1174.2 Byrokracia 118

 • 6/

  4.2.1 "New Public Management" 1214.3 Kolektívne rozhodovanie 123

  4.3.1 Priama demokracia 1234.3.2 Parlamentná (nepriama) demokracia 1254.3.3 Ďalšie špecifické problémy kolektívneho rozhodovania 127

  4.4 Zhrnutie 1314.5 Kľúčové slová 132Doplnok Č. 1 k 4. kapitole: .Adie NPM"! 132Doplnok Č. 2 k 4. kapitole: Nové fiskální iluze? 140Doplnok Č. 3 k 4. kapitole: "Demokracia po stredoeurópsky" 147

  5. kapitola: Fiškálny federalizmus 1515.1 Funkcie verejných financií a fiškálny federalizmus 1515.2 Modely fiškálneho federalizmu 1555.3 Decentralizácia - cieľ alebo nástroj? 1575.4 Decentralizácia a fiškálna decentralizácia v Slovenskej republike 1605.5 Zhrnutie 1625.6 Kľúčové slová 162

  II.časťVEREJNÉ PRÍJMY 163Zoznam grafov, obrázkov, schém a tabuliek 1641. kapitola: Štruktúra a vývoj verejných príjmov štátu 167

  1.1 Členenie verejných príjmov 1671.2 Štruktúra a vývoj verejných príjmov v SR 1771.2.1 Vývoj daňovej sústavy v SR 1781.4 Zhrnutie ············· 1841.5 Kľúčové slová 184

  2. kapitola: Úvod do daňovej teórie 1852.1 Genéza daní 1852.2 Význam zdaňovania 1872.3 Princípy zdaňovania a optimálny daňový systém 191

  2.3.1 Princípy zdaňovania 1922.4 Zdaňovanie a efektívnosť 200

  2.4.1 Nadmerné daňové bremeno, dôchodkový a substitučný efekt zdaňovania 2002.4.2 Nadmerné daňové bremeno a distorzie 2042.4.3 Nadmerné bremeno subvencie (štátnej podpory) 2052.4.4 Nadmerné daňové bremeno a zdaňovanie výrobných faktorov 206

  2.5 Daňová sadzba a efektívnosť zdaňovania 2082.6 Daňový dopad a daňový presun 212

  2.6.1 Daňový dopad a daňový presun na konkurenčných trhoch 2142.6.2 Daňový dopad a daňový presun v podmienkach monopolu 217

  2.7 Dane a celková ekonomická rovnováha 2182.8 Zhrnutie 2222.9 Kľúčové slová 223Doplnok Č. 1 k 2. kapitole: Ekonomická analýza daňových nástroju 223

  3. kapitola: Ekonomická analýza daňových únikov a tieňovej ekonomiky 2733.1 Definícia daňového úniku a tieňovej ekonomiky 2733.2 Odhady veľkosti tieňovej ekonomiky a daňového úniku 2743.3 Determinanty daňových únikov a účasti na aktivitách tieňovej ekonomiky 2783.4 Koncepcia občianskej povinnosti a koncepcia občana dodržiavajúceho zákon 2803.5 Daňové úniky a tieňová ekonomika z pohľadu podniku 2823.6 Rozsah tieňovej ekonomiky vo vybraných krajinách 286

 • 3.7 Možnosti znižovania rozsahu daňových únikov a tieňovej ekonomiky 2883.8 Zhrnutie 2903.9 Kľúčové slová 291

  III. časťVEREJNÉ VÝDAVKY 293Zoznam grafov, obrázkov, schém a tabuliek 294l. kapitola: Štátny rozpočet a jeho súvislosti 297

  1.1 Rozpočtová politika 2971.2 Rozpočtová sústava a štátny rozpočet 3021.3 Rozpočtový proces 315IA Zhrnutie 3221.5 Kľúčové slová 322

  2. kapitola: Rozpočtovanie a finančný manažment 3232.1 Metódy rozpočtovania 3232.2 Rozpočet organizácie 3302.3 Finančný manažment na inštitucionálnej úrovni 332

  2.3.1 Techniky manažmentu rozpočtu 3322.3.2 Analýza odchýlok a ich manažment... 3332.3.3 Kapitálové rozpočtovanie 3342.304 Strednodobé a dlhodobé rozpočtovanie 3352.3.5 Programovanie investícií 3352.3.6 Akruálne (podnikateľské) účtovníctvo 3362.3.7 Systém nákladových stredísk 3362.3.8 Analýza nákladov 338

  204 Finančná kontrola, kontrola a audit vo verejnom sektore 340204.1 Organizačno-inštitucionálna a legislatívno-právna základňa kontroly a auditu v SR 340204.2 Riadenie kontroly a auditu vo verejnom sektore 356204.3 Moderné prístupy ku kontrole a auditu vo verejnom sektore 362

  2.5 Zhrnutie 3682.6 Kľúčové slová 370

  3. kapitola: Efektivnosť verejných výdavkov 3713.1 Predbežná ("ex-ante") analýza verejných výdavkov I: testovanie verejnýchvýdavkových programov 3713.2 Analýza verejných výdavkov II: hodnotenie efektívnosti

  verejných výdavkových programov 3763.2.1 Základní metody hodnocení efektivnosti verejných výdaju 3783.2.2 Ďalšie možnosti analýzy efektívnosti verejných programov 4023.2.2 Špecifické problémy analýzy verejných programov 404

  3.3 Predbežná ("ex-ante") analýza verejných výdavkov III: hodnotenie efektívnostiverejných výdavkových programov podľa metodiky EÚ. .409

  304 Zhrnutie 4133.5 Kľúčové slová 414Doplnok Č. l k 3. kapitole: Makroekonomické prístupy k hodnocení efektivnostive veŕejném sektoru 414

  4. kapitola: Verejné projekty, verejné objednávky, verejné obstarávanie 4334.1 Verejné programy, verejné projekty a verejné objednávky .433

  4.1.1 Vymedzenie pojmov a metodika hodnotenia verejných programov a projektov 4334.1.2 Verejné programy a projekty z pohľadu NPM .435

  4.2 Verejné obstarávanie 4364.2.1 Kontrola vo verejnom obstarávaní 4424.2.2 Spoločné obstarávanie a obstarávanie na základe rámcových zmlúv 446

  17

 • 8/

  4.3 Zhrnutie 4474.4 Kľúčové slová 448Doplnok Č. l k 4. kapitole: "Verejné zakázky: rozšírení teorie" .448

  IV. časťREGULAČNÁ FUNKCIA VEREJNÝCH FINANCIÍ A JEJ VYBRANÉ SÚVISLOSTI 459Zoznam grafov, obrázkov, schém a tabuliek .460l. kapitola: Makroekonomická regulácia a verejné financie 461

  1.1 Verejné financie a makroekonomická rovnováha ······· 4611.1.1 Základná makroekonomická identita a fiškálna politika 462

  1.2 Zhrnutie 4711.3 Kl'účové slová 471

  2. kapitola: Verejný dlh 4732.1 Rozpočtový deficit a verejný dlh 4732.2 Zhrnutie 4852.3 Kl'účové slová 486

  3. kapitola: Štátna pokladnica 4873.1 Hlavné východiská a funkcie štátnej pokladnice .4873.2 Fungovanie štátnej pokladnice v SR .4893.3 Zhrnutie 4933.4 Kľúčové slová 493

  V. časťEURÓPSKE VEREJNÉ FINANCIE - VYBRANÉ PROBLÉMY 495Zoznam grafov, obrázkov, schém a tabuliek ··························· 496l. kapitola: Úvod do európskych verejných financií.. 499

  1.1 Európsky integračný proces a verejné financie ················· 4991.2 Vývoj fiškálneho systému v EÚ 5041.3 Maastrichtská zmluva a konvergenčné kritériá 5091.4 Pakt stability a rastu ······································· 5131.5 Európska centrálna banka 5161.6 Zhrnutie 5211.7 KI'účové slová 522

  2. kapitola: Dane a daňová harmonizácia v EÚ 5232.1 Daňová koordinácia a harmonizácia verzus daňová konkurencia 5242.2 Vývoj daňovej harmonizácie v Európskej únií... 5262.3 Aktéri a nástroje daňovej harmonizácie v Európskej únii 5282.4 Harmonizácia v oblasti nepriamych daní 5312.5 Koordinácia a harmonizácia v oblasti priamych daní... 5372.6 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 5432.7 Zhrnutie 5482.8 Kľúčové slová 548Doplnok Č. l k 2. kapitole: Odraz ekonomickej krízy v zmenách sadzieb DPH 549

  3. kapitola: Spoločný rozpočet Európskej únie 5573.1 Vývoj spoločného rozpočtu Európskej únie 5583.2 Spoločný rozpočet EÚ 5693.3 Príjmy rozpočtu EÚ 5753.4 Výdavky rozpočtu EÚ 57893.5 Štrukturálna a regionálna politika Európskej únie 5823.5 Spoločná pol'nohospodárska politika EÚ 5953.6 Zhrnutie 6043.7 Kl'účové slová 606

  Zoznam použitej literatúry 607

 • ÚVOD DO VEREJNÝCH FINANCIÍ / 39

  2. KAPITOLA

  Alokačná funkcia verejných financií

  Jednou z potenciálnych úloh štátu je podpora trhu pri dosahovaní alokačnej efektívnos-ti - optimálnej alokácii vzácnych zdrojov. Ide o funkciu zásadne mikroekonomického cha-rakteru - štát produkuje, nakupuje a poskytuje občanom tovary a služby rozličného účelu.

  Prístupy ekonomickej teórie k alokačnej funkcii štátu sa do určitej miery líšia.V nasledujúcom texte uvedieme základy štandardne používanej neoklasickej teórie zlyhaniatrhu, ale aj niektoré ďalšie pohľady na to, prečo, a či vôbec, má štát alokačne zasahovať.

  2.1 NEOKLASICKÁ TEÓRIA "ZLYHANIA TRHU"

  V každej trhovej ekonomike štát ovplyvňuje správanie sa podnikov a spotrebiteľov natrhu. Model čistého trhu sa v súčasnosti v praxi neuplatňuje nikde na svete a ak aj existoval,možno by sa k nemu blížil kapitalizmus polovice minulého storočia.

  Ekonomická teória v podstate pozná dve cesty, ako dosiahnuť rovnovážny stav, t.j. takýideálny stav, keď všetko, čo sa vyrobí, sa aj spotrebuje (nevyrába sa navyše, na sklad), a zá-roveň všetky tovary a služby, ktoré sa na trhu požadujú zo strany spotrebiteľa, je možné(samozrejme, spotrebiteľ musí mať dostatok prostriedkov) kúpiť - t.j. vyrobí sa presne to,čo sa požaduje.

  Jednu možnosť predstavuje centralizovaný plánovací mechanizmus, ktorý sa v praxi po-kúsili uplatniť bývalé socialistické ekonomiky. Jeho princíp je jednoduchý - ústredný plá-novač presne zistí, koľko ktorých tovarov a služieb sa na trhu bude požadovať a naplánujeich výrobu. V realite však nikdy takýto vševediaci plánovač nemôže existovať - agregovaťpotreby miliónov spotrebiteľov nie je nijakým spôsobom v praxi v plnej miere možné. Po-kiaľ je ešte princíp plánovania politicky deformovaný, nie je možné očakávať efektívnefungovanie ekonomiky.

  Druhú možnosť predstavuje trhový mechanizmus, ktorý má dosiahnuť rovnováhu pro-stredníctvom mechanizmu dopytu a ponuky. Jeho princíp spočíva vo vyrovnávaní sa do-pytu a ponuky prostredníctvom ceny. Ak je vysoký dopyt a nízka ponuka, ceny rastú, vý-robcovia investujú do rozšírenia výroby a postupne sa ponuka a dopyt vyrovnajú aleboskôr ponuka predstihne dopyt. Ak však ponuka predstihne dopyt, ceny klesajú a rozsahprodukcie sa znižuje smerom k rovnovážnemu stavu. Týmto mechanizmom by sa mal po-stupne dosiahnuť stav totožný alebo aspoň veľmi blízky rovnovážnemu bodu - bodu,v ktorom trh vyprodukuje rovnovážne množstvo statkov Qo pri rovnovážnej cene po. To-muto stavu hovoríme čiastková trhová rovnováha (O) a nastáva za podmienky, keď dopytsa rovná ponuke, t.j.:

 • po s Je divá, strt,-,,/74,//2C:zp "!.OLY ÚVOD DO VEREJNÝCH FINANCIí 1101provedenými experimenty. Naopak, nékteré z nich docházejí k opačnému výsledku (napŕ.Dale,2004).

  Dalším významným závérern je ukázka relativní úspešnosti rúzných typu loterií. Ukazujese, že tradiční loterie, kdy výše výhry je závislá na objemu vybraných prostŕedkú, je ménéefektivní, než loterie s pevne stanovenou výší výhry. Vhodnost konkrétního typu loterie jetaké závislá na strukture preferencí potenciálních dárcú, V prostŕedí relativné velké averzek riziku je vhodnejší loterie s menšími pevne stanovenými výhrami, než loterie s jednou vý-hrou. Ta je naopak velmi efektivní v prostŕedí jednotlivcú, kteŕí prokazují neutralitu, či do-konce sklon k riziku.

  Další z alternativ dobrovolného pŕispíváni na verejný statek je sbírka využívajicí auk-čního mechanismu. Jedná se v podstate o podobný typ pobídky k pŕispívání na verejný sta-tek, jaký s sebou nese loterie. Nejčastéji diskutovanou variantou aukce, která by mohla véstke snížení míry černého pasažérství,je tzv. aukce s platbou za pŕíhoz (all-pav auctioni. Jakou každé aukce je jejím vítézem ten, kdo nabídne nejvyšší částku (tedy prispeje na verejnýstatek nejvíce). Avšak nabízenou částku v rámci aukce zaplatí nejen vitéz té to aukce, alevšichni její účastníci. Pŕíspévek na verejný statek se tak současné stává nabídkou do aukceaje nevratný. I proto je tato aukce nékdy označována jako aukce se zaplacenírn všech nabí-dek.2\

  Jednérni z prvních, kteŕí zkoumali vliv využití rúzných typu aukčních mechanisrnú navyšší míru pŕispivání na verejný statek, byli Goree et al. (2004). Ukazují, že zatímco tradič-ní typ aukce, kdy výhru získává ten, kdo nabídne nejvyšší částku, je neefektivní, mechanis-mus aukce s platbou za pŕihoz je nejen efektivnéjší než tradiční dobrovolný mechanismuspŕispívání, ale i než loterie.

  21 Koncept aukcc vychází z Tullockova modelu dobývání renty (Tullock, 1980). Model pŕedpokládá, žepravdépodobnost získat cenu (rentu) je rostoucí funkcí vlastního úsilí. Aukce s platbou za pŕihoz jev tomto modelu limitním pŕipadern, kdy cenu získává ten, který vyvine nej vyšší úsilí (vynaloží nej vyššínáklady). Ve stejném smyslu je aukce s platbou za pŕíhoz využiváua jako model lobingu. I z tčchto du-vodu je nčkdy označována jako Tullockova aukce (Fang, 2002).

 • /607

  Zoznam použitej literatúry

  I. AFONSO, A., FURCERI, D.: Government size, composition, volatility and economic growth.ECB Working Paper N. 849,2008.

  2. AFONSO, A., AUBYN, M.: Non-parametric approaches to education and health efficiency inOECD countries. In: Journal of Applied Economics, Universidad del CEMA. 2005, vol. O,p.227-246.

  3. AFONSO, A., SCHUKNECHT, L., TANZI, V.: Public Sector Efficiency: an InternationalComparison. ECB Working Paper N. 242, July 2003.

  4. AGELL, J., LINDH, T., OHLSSON, H.: Growth and the public sector: A critical review es-say. In: European Journal of Political Economy. 1997, vol. 13, p. 33-52.

  5. AGHION, P., CAROLI, E.: Inequality and economic growth: The perspective of the newgrowth theories. In: Journal of Economic Literature. 1999, vol. 37, p. 1615-71.

  6. ALESINA, A., ARDAGNA, S.: Large changes in FiscaI Policy: Taxes Versus Spending.NBER Working Paper N. 15438,2009.

  7. ALEXEJEV, M., PYLE, W.: A note on measuring the unofficial economy in the former So-viet Republics. In: Economics ofTransition. 2003, vol. ll, p. 153-155.

  8. ALLEN, R., TOMMASI, D.: Ŕízení verejných výdaju. Odborná príručka pro tranzitivní ze-me. Ministerstvo financí ČR, 2002.

  9. ALLINGHAM, M. G., SANDMO, A.: Income tax evasion: a theoretical analysis. In: Journalof Public Economics. 1972, vol. l, p. 323-328.

  IO. ALM, J., BAHL, R., MURRAY, M. N.: Audit selection and income tax underreporting in thetax complianee game. In: Journal of Development Economics. 1993, vol. 42, p. 1-33.

  II. ALM, J., JACKSON, B. R., McKEE, M.: Estimating the determinants oftaxpayers complian-ce with experimental data. In: National Tax Journal. 1992, vol. 45, p. 107-114.

  12. ALM, J., JACKSON, B. R., McKEE, M.: Getting the word out: Enforcement information dis-semination and complianee behaviour. In: Journal of Public Economics. 2009, vol. 93,p.392-402.

  13. Alternative Approaches for Local Governments. Washington: ICMA, 1989.14. ANDERSON, L., HOLT, Ch.: Experimental economic s and public choice. In: Rowley, Ch.

  EncycIopedia of Public Choice. 2002, p. 231-256.15. ANDREONI, J., ERARD, B., FEINSTEIN, 1.: Tax compliance. In: Journal of Economic Lite-

  rature. 1998, vol. 36, p. 818-860.16. ANDREONI, J.: Why free ride? : Strategies and learn ing in public goods experiments. In: Jo-

  urnal of Public Economics. 1988b, vol. 37(3), p. 291-304.17. ANGELOPOULOS, K., PHILIPPOPOULOS, A., TSIONAS, E.: Does public sector efficien-

  cy matter? Revisiting the relation between fiscaI size and economic growth in a world sample.In: Public Choice. 2008, vol. 137, i. l, p. 245-278.

  18. ANTILA, J., YLOSTALO, P.: Working Life Barometer in the Baltie Countries 2002. FinnishMinistry of Labour, Labour Policy Studies, 2003.

 • /635717. WOLF, Ch.: Markets or Governments? London: The MIT Press Cambridge, 1988.

  ISBN 0-262-23134-4.718. Working Party No. 2 on Tax Policy and Analysis and Tax Statistics. The OECD Database,

  1995.719. WRIGHT, G., NEMEC, 1.: Public Management in The Central and Eastern European Transi-

  tion: Concepts and Cases. Bratislava: NISPAcee, 2002.720. WRIGHT, G., NEMEC, 1.: Management verejné správy. Teorie a praxe (zkušenosti z trans-

  formace verejné správy ze zemí strední a východní Evropy). Praha: Ekopress, 2003.721. YEZER, A., GOLDFARB, R. POPPEN, P.: Does Studying Economics Discourage Coopera-

  tion? Watch what we do, not what we say or How we Play. In: The Journal of Economic Per-spectives. 1996, vol. 10, No. I, p. 177-186.

  722. YITZHAKI, S.: A note on income tax evasion: a theoretical analysis. In: Journal of PublicEconomics. 1974, vol. 3, p. 201-202.

  723. YITZHAKI, S.: A Note on Optimal Taxation and Administrative Costs. In: American Eco-nomic Review. 1979, vol. 69 (3), p. 475-480.

  724. ZAKLAN, G., WESTERHOFF, F., STAUFFER, D.: Analysing tax evasion dynamics via theIsing mode. In: Journal of Economic Interaction and Coordination. 2009, vol. 4, p. 1-14.

  725. Zákon 26112007 Sb. o stabilizaci verejných rozpočtu, část 47. - daň z elektriny. § 8/lIaa § 2/lId.

  726. Zákon NR SR č. 212/1 992 Zb. o sústave daní.727. Zákon NR SR č. 29112002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých záko-

  nov.728. Zákon NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.729. Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.730. Zákon NR SR č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorým sa dopÍňa zákon

  č. 29112002 Z.z.731. Zákon NR SR č. 416/200 I Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na

  obce a na vyššie územné celky.732. Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.733. Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samo-

  správe.734. Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-

  pady a drobné stavebné odpady.735. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.736. ZELLNER, A.: Estimation of regression relationships containing unobservable variables.

  In: International Economic Review. 1970, vol. II, p. 441-454.737. ZELMER, J.: Linear Public Goods Experiments: A Meta-Analysis. In: Experimental Econo-

  mies. Springer, 2003, vol. 6 (3), p. 299-310.738. ZMLUVA O EHS. Rímske zmluvy. 1958, dostupné na http://www.nrsr.sklStatic/sk-

  SKlEU/Doc/zmluva-o-euratome.pdf.739. ZUBAĽOV Á, A. a kol. Daňové teórie a ich využitie v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2008.740. ŽÁK, M. a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999.

 • Vydal:Sprint dva

  Bratislava, 20 II

  Edícia Economics

  Redakcia:Návrh obálky:Jazyková korektúra:Technická príprava:Technická redakcia:

  Dalibor PolívkaMgr Monika Krajčiová, Anna MatlákováIng. Ladislav OndrišIng. Peter Polák

  Tlač a knih. spracovanie: SOŠ polygrafická, www.polygraficka.sk

  ISBN 978-80-89393-46-6

  Page 1Page 2TitlesVerejné financie Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív

  ImagesImage 1

  Page 3Titles111111111111111111111111

  ImagesImage 1Image 2

  Page 4TitlesVerejné financie

  ImagesImage 1Image 2

  Page 5TitlesIII/3 Dl III/3 DI 1/2 D3 ~j/V'-I _ --- --------.-----;-1~7 lf 1 ""'J~tl e Unlv,;'ZII" ~ ",c~t.~l" ";;:":',/1 ol. '-/~v ";"1"" .

  ImagesImage 1

  Page 6TitlesÚvod

  ImagesImage 1

  Page 7TitlesObsah

  ImagesImage 1

  Page 8Titles6/

  ImagesImage 1

  Page 9Titles17

  ImagesImage 1

  Page 10ImagesImage 1

  Page 11Titles2. KAPITOLA Alokačná funkcia verejných financií

  ImagesImage 1Image 2

  Page 12Titlespo s Je divá, strt,-,,/74,/

  ImagesImage 1

  Page 13TitlesZoznam použitej literatúry

  ImagesImage 1

  Page 14ImagesImage 1

  Page 15ImagesImage 1