3
 Rusu Oxana IP Gimnaziul Schineni Informatica  Proiect didactic: Data 24.02.2016 Clasa a II!a Disciplina : Informatica Profesor: Rusu Oxana Subiectul: Formatarea paragrafelor Tipul lecţiei : "ec#ie de formarea $rice$erilor %i de$rinderilor. Durata: 4& Competen e spe cif ică 7 ț 'olecta rea( $)strare a i $relucrarea informa iei cu a*utorul a$lica iilor soft+a re ș ț ț s$ecializate. Subcompet en e spe cif ice : ț SC1 !plicar ea opera iilor specifice e"it ării text elor# ț SC$ %tili&area instrumentelor "e corectare gramaticală a textelor' Obiecti(e operaţionale : O 1  ! s) cunoasc) %i s ) $ oat) utiliza o$era#iile destinate a%ez)rii textului ,n  $ara-raf: O 2  ! s) definiasc) $ro$riet) ile $rinci$ale ale unui $ara-raf ț O /  ! s) alinieze $ara-rafele la st,n-a( drea$ta( centru i la amele mar-ini ș O 4  ! s)indenteze $ara-rafele la st,n-a( drea$ta i s$ecial ș O &  ! s) stailiasc) chenare $ara-rafelor O 6  ! s) su$ra$un) $ara-rafe $e fundal color O  ! s) $artici$le cu interes la or) Strategiile "i"actice i*loace didactice : a3 materiale didactice: fi%e cu sarcini( $ro-rame scrise la calculator( $$t( $oster.  etode %i tehnici de ,n)#)m5nt: Smail $oster( tiu reau s) tiu7m Ș ș aflat ( Recu noa te elemen tul( R eizu irea t ermenilor cheie( 'onersa ie( ș ț 8x$lica ie( Pr olem atizarea. ț Surse inform a#ionale: anual c l. II!a Informatica. 7natol Gremalschi( Gri-ore a silache( "udmila Gremalschi! tiin a( 2012. Ș ț

formatarea paragrafelor proiect didacti la informatică clasa a VII-a

Embed Size (px)

Citation preview

7/24/2019 formatarea paragrafelor proiect didacti la informatică clasa a VII-a

http://slidepdf.com/reader/full/formatarea-paragrafelor-proiect-didacti-la-informatica-clasa-a-vii-a 1/3

  Rusu Oxana IP Gimnaziul Schineni Informatica 

Proiect didactic:

Data 24.02.2016Clasa a II!a

Disciplina : InformaticaProfesor: Rusu Oxana Subiectul: Formatarea paragrafelorTipul lecţiei: "ec#ie de formarea $rice$erilor %i de$rinderilor.Durata: 4&′

Competen e specifică 7ț'olectarea( $)strarea i $relucrarea informa iei cu a*utorul a$lica iilor soft+areș ț ț

s$ecializate.

Subcompeten e specifice:țSC1 !plicarea opera iilor specifice e"itării textelor#țSC$ %tili&area instrumentelor "e corectare gramaticală a textelor'

Obiecti(e operaţionale:

O1  ! s) cunoasc) %i s) $oat) utiliza o$era#iile destinate a%ez)rii textului ,n $ara-raf:

O2  ! s) definiasc) $ro$riet) ile $rinci$ale ale unui $ara-rafțO/  ! s) alinieze $ara-rafele la st,n-a( drea$ta( centru i la amele mar-iniș

O4  ! s)indenteze $ara-rafele la st,n-a( drea$ta i s$ecialș O&  ! s) stailiasc) chenare $ara-rafelor O6  ! s) su$ra$un) $ara-rafe $e fundal colorO  ! s) $artici$le cu interes la or)

Strategiile "i"actice

i*loace didactice :a3 materiale didactice: fi%e cu sarcini( $ro-rame scrise lacalculator( $$t( $oster.

  etode %i tehnici de ,n)#)m5nt: Smail $oster( tiu reau s) tiu7mȘ ș

aflat( Recunoa te elementul( Reizuirea termenilor cheie( 'onersa ie(ș ț

8x$lica ie( Prolematizarea.ț

Surse informa#ionale: anual cl. II!a Informatica.7natol Gremalschi( Gri-ore asilache( "udmila Gremalschi! tiin a( 2012.Ș ț

7/24/2019 formatarea paragrafelor proiect didacti la informatică clasa a VII-a

http://slidepdf.com/reader/full/formatarea-paragrafelor-proiect-didacti-la-informatica-clasa-a-vii-a 2/3

  Rusu Oxana IP Gimnaziul Schineni Informatica 

   8   t  a  $  e   l  e

   l  e  c   i  e   i   6

           ț

   O   0   i  e  c   t   i  4  e

!cti(itatea profesorului !cti(itatea ele(ului

   T   i  m  p  u   l

Strategii"i"actice

 

   ) '   *

  (

  o  c  a

  r  e  a

O7

Salut eleii %i le urez succes. 9otez asen#ele.Porni#i editorul de texte S ord."e $ro$un s) erifice dac) ,n ma$aclasei este ma$a $ersonal) sau s)erifice discheta.Pro$un eleilor s) identificeformatarea caracterelor din smilemini!$oster. "e s$un s) d)ruiasc)

cole-ului smailul.Prezint metoda Știureau s) știu7m aflat( $e $oster cu fișe de treiculori $e roșu de scris ce știu($ecerde ce doresc s) afle des$reaceast) a$licație( $e -alen lasf,r șitul lecției or scri ce au aflatnou.Prezin $$t c,te un element din

fereastra de a$lica ie S ord(ț $ro$un s) identice elementul.'om$letez( corectez du$)necesitate.

8xecut): Start $ro-rams ms +ord

erific) ma$a $ersonal) %idac) nu!i o creeaz).;iecare ele descrie fontul iș

stilul de afi are din mini!ș

 $oster.

<)ruiesc cole-ilor smailul.'om$leteaz) ruriciletiureau s) tiu cu fi e deȘ ș ș

culori ro ii!ce tiu des$reș ș

aceast) alica ie( erde ce orț

s) afle nou. "e li$esc $e $oster.

tiuȘ +reausă tiuș

!maflat

Priesc ima-inea( numescelementul.=ara de titlu( =ara deinstrumente standart( =ara demeniuri( =ara de stare.

/min

1min

4min

/

min

2min

7$lica ia ,nț

execu ieț

Smail!mini $oster. $erechi

tiuȘ

reau s)tiuș

7m aflat 

frontal

Recunoa teș

elementulfrontal

   )   ) '

   R  e  a   l   i

  &  a  r  e  a

  s  e  n  s  u

   l  u   i

 O

O2

O1

7nun suiectul lec#iei :ț

Formatarea paragrafelor'

'are sunt termenii cheie din aceast)tem) ,i $rezint ,n $$t( $ro$uneleilor s) identifice termenii cheie,n informa ia din manual i s)ț ș

noteze no iunile ,n caiete.ț

Prezint $$t des$re ti$urile dealiniere( indentare i s$a iere.ș ț

<emonstre c) formatarea $ara-rafelor se efectuiaz) $rinintermediul meniului format(o$ iunileț Paragrap,  iș -or"ersan" S,a"ing. sau direct $e ara deinstrumente de formatare.

 9oteaz) ,n caiete data(suiectul lec iei i termeniiț ș

cheie:!Para-raf!7liniat!Indentare!S$a iere.ț

Priesc i , i noteaz) laș ș

dorin ) ce este mai im$ortantț

 $entru ei sau ce nu $ot s)memorizeze.

>ncearc) s) identificefereastra de dialo- Paragraf  iș -or"ers an" S,a"ing'

&min

4min

&min

&min

"ectur)

acti)

Reizuireatermenilorcheie.P$t;rontal

"ucru $ractic

7/24/2019 formatarea paragrafelor proiect didacti la informatică clasa a VII-a

http://slidepdf.com/reader/full/formatarea-paragrafelor-proiect-didacti-la-informatica-clasa-a-vii-a 3/3

  Rusu Oxana IP Gimnaziul Schineni Informatica 

   )   )   ) '   R  e   f   l  e  c

   i  e

          țO/ O&

O6

O

Pro$un eleilor s) -)seasc) $e<es?to$( documentu 'hi in)u( s)!lș

deschid) i s) urmeze instruc iunileș ț

din fi a de lucru.@7nexa 13ș

Pro$un com$letarea $osteruluitiureau s) tiuȘ ș !m aflat(

rurica !m aflat $e -alen or scrice au aflat nou i or li$i $e $oster.ș

8leii deschid documentul iș

formateaz) caracterile iș

 $ara-rafele ca ,n fi ).ș

'om$leteaz) ultima ruric)din metoda tiureau s)Ș

tiuș !m aflat cu fi eș

-alene unde noteaz) ce auaflat nou.

tiuȘ +reausă tiuș

!maflat

6in

4min

Prolematizare;i e deș

lucruIndiidual

tiuȘ

reau s)tiuș

7m aflat 

frontal

 

   )   + '

   *  x   t  e  n  s

   i  e

O

7nun tema de cas)( ex$lic.ț8x.6( $a- A68x.10. $a- A6

 9otez eleii actii.

 9oteaz) tema de cas) ,na-ende.

 9oteaz) notele./min

Indiidual

"ucru ,na-ende

7nexa 1