22
BAHAGIAN E/B STPM 2007(S0ALAN:9) Berdasarkan jadual d !a"a# $!andn%kan &'la jenaa# s!er an% !erlaku &ada a#un*a#un an% dnaakan +en%ku jens kes d Malasa,-elaskan &un.a*&un.a an% +ene!a!kan !erlakuna jenaa# s!er, (ujuk Buku: 13* A-A #al: 22 STPM Se!enar 2004*2009) MA T -A5AP AN: PEN3AH6L6AN  -6MLAH ESEL 66HAN  PEANGAAN/ES BAN3INGAN ANT AA TAH6N es &aln% n%% anara a#un  dr&d keseluru#an kes a#un erse!u es &aln% renda# anara a#un 3r&d keseluru#an kes a#un erse!u 1

Format Jawapan Bhg E

Embed Size (px)

Citation preview

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 1/22

BAHAGIAN E/B

STPM 2007(S0ALAN:9)

Berdasarkan jadual d !a"a# $!andn%kan &'la jenaa#

s!er an% !erlaku &ada a#un*a#un an% dnaakan+en%ku jens kes d Malasa,-elaskan &un.a*&un.a an%

+ene!a!kan !erlakuna jenaa# s!er, (ujuk Buku:

13*A-A #al: 22 STPM Se!enar 2004*2009)

MAT -A5APAN:

PEN3AH6L6AN

 -6MLAH ESEL66HAN

 PEANGAAN/ES

BAN3INGAN ANTAA TAH6N

es &aln% n%% anara a#un

 dr&d keseluru#an kes a#un erse!u

es &aln% renda# anara a#un

3r&d keseluru#an kes a#un erse!u

1

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 2/22

BAN3INGAN SEM6A -ENIS ES

es an% &aln% !anak/&enn%kaan dras.

(Ta#un a"al #n%%a a#un Ak#r)

es an% &aln% sedk +enn%ka

(Ta#un A"al #n%%a a#un ak#r)

 -elaskan ju%a kes an% +enunjukan &enurunan

Anara a#un erse!u

BAN3INGAN 3ALAM TAH6N 8ANG SAMA

N8ATAAN AT/P6NA(2 I3EA)

ESIMP6LAN

2

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 3/22

NTH -A5APAN LENGAP

PEN3AH6L6AN

Peran%kaan jenaa# s!er an%

dla&'rkan d ne%ara ka

+enunjukkan &enn%kaan, 5alau

!a%a+ana&un &er!uaan/ kes nsenasa d&anau,

ATA6

 -adual/%ra/.ara

+enunjukkan;;;;;;;;;;;,,

(Tajuk -adual),

<, -6MLAH ESEL66HAN ES

Berdasarkan jadual an%

d!erkan$ju+la# keseluru#an&eran%kaan jenaa# s!er d

Malasa(naakan se+ua jens kes

 jenaa# s!er)

3

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 4/22

dar a#un ;;;;;;,,#n%%a

a#un;;;;;, MENINGAT

/MEN66N/TA NSISTEN ,Pada a#un 200< nla &ela!uran

asn% se!anak =$<2>,> jua

+enurun ke&ada M ?7@>,9 jua

&ada a#un 2002$ ke+udan +enurun

la% ke&ada M?4@2,7 jua &adaa#un 200?$au &enurunan

se!anak M4=?,9 aau <?,<@ !a%

e+&'# u

 -u+la# &ela!uran +enurun

dse!a!kan 'le# kerana keadaan&'lk dan ek'n'+ duna dak

sa!l dar a#un 200< #n%%a a#un

200? ak!a &en%e!'+an 5'rld

Trade enre &ada a#un

200<,Manakala &enn%kaan !erlaku&ada a#un 200= kerana keadan

&'lk dan ek'n'+ a%ak sa!l dan

4

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 5/22

+en%e!alkan ke&er.aaan &ela!ur

dar seraa duna,

 -adual ju%a +enunjukkan &ela!urandar -e&un d Malasa meningkat

secara berterusan,

Pada a#un

* (ES TEEN3AH)

Manakala kes jena# s!er an%

&aln% renda# anara

a#un;;;;;,,dan

;;;;;;;,,ala#

kes;;;;;;;;;; Pada

a#un;;;;;;;;-u+la# kes n

!erju+la#;;;;;;;,kes

aau;;;;;;, dar&ada ju+la#keseluru#an se!anak

;;;;;;;;;

5

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 6/22

Pada a#un ;;;;;;;;;kes

 jenaa# s!er an% &aln% sedk

ala# kes ;;;;;;,, -u+la# kes n&ada a#un n ala#;;;;;;;;

aau ;;;;;; dar&ada ju+la#

keseluru#an se!anak;;;;;;;

kes,

2, PENINGATAN 3ASTI/PALING

ETAA/PALING BAN8A 

Anara se+ua kes jenaa# s!er 

!lan%an kes

 jenaa#;;;;;;;,,+enn%ka

den%an &aln% dras. au$dar&ada

;;;;;;;;kes &ada

a#un;;;;;;;;;,ke&ada;;;;

;;;;,,kes &ada

a#un;;;;;;;;au &enn%kaanse!anak ;;;;;;;;;,,kes

aau;;;;;;;;;,,

6

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 7/22

PENINGATAN PALING SE3IIT

Manakala jenaa#;;;;;;;,&ula

+en.aakan &enn%kaan !lan%ankes an% &aln% ke.l$au

dar&ada;;;;;;;,kes &ada

a#un;;;;;;;;;;

ke&ada;;;;;;;;;;,,kes &ada

a#un;;;;;;;, 3en%an&enn%kaan

se!anak;;;;;;;;;;;, Aau

?, PEBAN3INGAN 3ALAM TAH6N

 8ANG SAMA

7

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 8/22

TAH6N 200<

  Paln% Tn%% * es rus*?79 kes aau =0,7 dar&ada

9?2 kes

  Paln% sedk * es

Pe+!anjran*4 kes aau 0,4 dar&ada 9?2

kes

 -u+la# jenaa# s!er an%

+en.aa !lan%an kes an% &aln%

n%% &ada a#un;;;,,ala#

kes;;;;;;;;,,au

se!anak;;;;;;;;;kes

dar&ada;;;;;;kes au den%an

&erausna se!anak;;;;;

Manakala kes jenaa# s!er an%&aln% sedk ala#

kes;;;;;;;;,au

se!anak;;;;;;;;;,,kes

8

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 9/22

dar&ada;;;;;;;;;,,kes au

den%an &erausna

se!anak;;;;;;;;;;;,

Ta#un 200?

  Paln% Tn%% *es Mesej

sa+&a#*2027 kes aau70,@ dar&ada

2@>? kes

  Paln% Sedk *es

Pe+!anjran

9

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 10/22

*< kes aau 0,0? dar&ada

2@>? kes

Manakala ju+la# jenaa# s!er an%+en.aa !lan%an kes an% &aln%

n%% &ada a#un;;;,,ala#

kes;;;;;;;;,,au

se!anak;;;;;;;;;kes

dar&ada;;;;;;kes au den%an&erausna se!anak;;;;;

Manakala kes jenaa# s!er an%

&aln% sedk ala#

kes;;;;;;;;,au

se!anak;;;;;;;;;,,kesdar&ada;;;;;;;;;,,kes au

den%an &erausna

se!anak;;;;;;;;;;;,

10

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 11/22

4, P6NA*P6NA -ENA8AH SIBE

(Asn%kan )<, SIAP IN3II36*PEN-ENA8AH

SIBE /PAA MP6TE

11

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 12/22

* In%n +en.u!a &en%ea#uan

dan &ene+uan erkn an%

!aru d&er'le#2, ele+a#an /eadaan undan%*

undan% dala+ +enan%an

+asala# n,?, ekuran%an !lan%an &en%ua

kuasa an% +e+&una ke&akaran

d%al an% n%%,

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictins !r Paper 900"2 # Ans$ering

 Tec%ni&'es (a%agian E

 by cikgu manisah ahmad on 08/10/2011

in Berry Super Tips *SPM/STPM

12

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 13/22

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictions for Paper 900/2 – Answering

Techni!es "ahagian E

Menukar #ent!$ te$s #!$an %inear $epada %inear&

Terdapat ' perkara utama yang pelaar perlu mengambiltahu!

1! Po%a antara tah!n (#anding$an dgn tah!n)tah!n %ain*

terdiri daripada+

•  )'m*a% +ese*'r'%an

• P*a ,ang mening+at -erter'san

• P*a ,ang men'r'n -erter'san

• P*a tida+ +nsisten

2! Po%a da%am tah!n (da%am tah!n it! sahaja*

terdiri daripada"

• P*a ,ang pa*ing tertinggi"pa*ing

-an,a+

• P*a ,ang pa*ing terenda%" pa*ing

+eci*

#! $lasan ada 2 enis iaitu"

13

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 14/22

a! A%asan #er$aitan po%a&

%alam soalan dinyatakan &Mengapa keadaan

 sedemikian berlaku?'

Penje%asan+ (adi perlu letak a%asan pada setiap

perenggan!

 b! A%asan tida$ #er$aitan po%a&

Soalan baru diberikan contohnya" & Berdasarkan

 graf bar di bawah, nyatakan pola bilangan kes

 jenayah di Malaysia antara tahun 2002 hingga

2004. Jelaskan langkahlangkah yang

diperlukan utk mengatasinya!' )soalan baruyang diberikan!

Penje%asan" Maka pelaar perlu beri beberapa

alasan tentang langkah+langkah tersebut di

perenggan tera$hir se$a%i sebelumkesimpulan, tidak perlu tulis alasan pada tiap+

tiap perenggan!

,ata $!nci da%am soa%an"

14

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 15/22

1! (ika dalam soalan ada perkataan" po%a, ana%isa, a%iran - per!#ahan

• ma+a s+ema ja$apan. 3 p*a antara ta%'n / 1 p*a da*am ta%'n

2! (ika dalam soalan ada perkataan" h!#!ng$ait, !%asan - tafsir$an

• ma+a s+ema ja$apan. 4 P*a antara ta%'n sa%aja

! "ntuk mendapat markah lebih, pelajar hendaklah mengira nilai tersirat # mengira peratus

 perubahan$

$ll the best!

+ .ikgu Manisah

  

Pengajian Am STPM

ci+g' dm da,a+ir

• me

• Ana*isa Sa*an ertas 1

• Ana*isa Sa*an ertas 2

• S'+atan Pe*ajaran

15

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 16/22

me  (a%agian ( (a%agian Pengeta%'an Am ertas 1 ertas 2 

 Te+n*gi ija'

Tekn'l'% Hjauecem-er 12 2010 eae a cmment : t cmments 

-efinisi

Teknologi iau meruuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk

memelihara alam sekitar dan alam semulaadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan

negati daripada aktiiti manusia! Teknologi iau meruuk produk, peralatan, atau sistem yang

memenuhi kriteria+kriteria berikut"

3 4a meminimumkan degrasi kualiti persekitaran5 ia mempunyai pembebasan 6as 7umah

iau )66 yang rendah atau siar5 ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran

sihat dan lebih baik untuk semua hidupan5

3 Menimatkan tenaga dan sumber asli5 dan

3 Menggalakkan sumber+sumber yang boleh diperbaharui!

Empat T!ngga$ -asar Te$no%ogi .ija! egara

Tenaga 9 Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga

$lam sekitar 9 Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar 

:konomi 9 Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi5 dan

Sosial 9 Meningkatkan kualiti hidup untuk semua!

;bekti 

<ntuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama

meningkatkan pembangunan ekonomi5

<ntuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi iau dan meningkatkan

sumbangannya kepada ekonomi negara5

<ntuk meningkatkan keupayaan bagi inoasi dalam pembangunan Teknologi iau dan

meningkatkan daya saing dalam Teknologi iau di persana antarabangsa5

16

Type text to search here.

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 17/22

<ntuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan

datang5 dan

<ntuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran a=am terhadap Teknologi iau dan

menggalakkan penggunaan meluas Teknologi iau!

Se$tor tama +

>emauan yang signiikan dan peningkatan utama dalam empat sektor utama yang berikut"

i Sektor Tenaga

Sektor Bekalan Tenaga" $plikasi Teknologi iau dalam penanaan tenaga dan pengurusan

 bekalan tenaga, termasuk penanaan bersama )co+generation di sektor industri dan komersial5

dan

Sektor Penggunaan Tenaga $plikasi Teknologi iau dalam semua sektor penggunaan tenaga

dan dalam program pengurusan permintaan tenaga!

ii Sektor Bangunan"

Menerima pakai Teknologi iau dalam pembinaan, pengurusan, pemuliharaan dan

 pemusnahan bangunan

iii Sektor $ir dan Pengurusan Sisa

Menerima pakai Teknologi iau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, ra=atan

kumbahan, sisa pepeal dan ka=asan pelupusan sampah5 dan

i Sektor Pengangkutan

Memasukkan elemen Teknologi iau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan,

khususnya biobahan api dan pengangkutan alan a=am!

Mat%amat

i! Matlamat (angka Pendek )7ancangan Malaysia ke+10

>esedaran masyarakat yang lebih tinggi melalui program+program sokongan dan komitmen

untuk penerimaan dan penerapan Teknologi iau5

17

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 18/22

>etersediaan dan pengiktiraan meluas Teknologi iau dari segi produk, aplikasi, peralatan

dan sistem di pasaran tempatan melalui pia=aian, perkadaran, pelabelan5

Pelaburan ?angsung $sing )@oreign %irect 4nestments, @%4s dan Pelaburan ?angsung

Tempatan )%omestic %irect 4nestments, %%4s yang lebih besar dalam sektor pembuatan dan

 perkhidmatan Teknologi iau5 dan

4nstitusi+institusi penyelidikan tempatan dan institusi pengaian tinggi mengembangkan

 penyelidikan, pembangunan dan aktiiti inoasi mengenai Teknologi iau ke arah

 pengkomersialan menerusi mekanisme yang sesuai!

ii! Matlamat (angka Sederhana )7ancangan Malaysia ke+11

Teknologi iau menadi pilihan utama dalam memilih produk dan perkhidmatan5

Teknologi iau mempunyai pasaran tempatan yang lebih besar berbanding dengan teknologilain, dan menyumbang kepada penerimaan Teknologi iau dalam pasaran serantau5

Peningkatan pengeluaran produk Teknologi iau tempatan5

Peningkatan penyelidikan dan pembangunan serta inoasi Teknologi iau oleh uniersiti

tempatan dan institusi penyelidikan yang dikomersialkan melalui kerasama dengan industri

tempatan dan syarikat multinasional5

Peningkatan perniagaan SM: dan SM4 tempatan dalam Teknologi iau ke pasaran global5 dan

Peningkatan aplikasi Teknologi iau dalam kebanyakan sektor ekonomi!

iii! Matlamat (angka Panang )7ancangan Malaysia >e+12 dan Tempoh Seterusnya

Penerapan Teknologi iau dalam budaya Malaysia5

Penggunaan meluas Teknologi iau mengurangkan penggunaan sumber secara keseluruhan, di

samping mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara5

Mengurangkan signiikan dalam penggunaan tenaga negara5

Membaiki kedudukan Malaysia dalam peningkatan persekitaran5

Malaysia menadi pengeluar utama Teknologi iau dalam pasaran global5 dan

18

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 19/22

Peningkatan kerasama peringkat antarabangsa dengan uniersiti tempatan dan institusi

 penyelidikan dengan industri Teknologi iau!

7isiko nanoteknologi boleh diluaskan kepada tiga bahagian"

risiko kepada kesihatan dan persekitaran yang berpunca daripada Aarah dan irim nano

risiko yang disebabkan oleh pengilangan atau penghasilan molekul )atau teknologi nano lain

risiko yang datangnya daripada masyarakat sendiri!

Teras Strategik 

i Teras Strategik 1

Mengukuhkan kerangka institusi

%alam memupuk penerimaan dan pembangunan Teknologi iau, penyusunan institusi yang

kukuh adalah kritikal untuk mempromosikan aplikasi Teknologi iau melalui"

* Penubuhan Malis Teknologi iau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan

Perdana Menteri untuk menyelaraskan peringkat tinggi antara >ementerian, agensi, sektor

s=asta dan pihak berkepentingan utama untuk melaksanakan Teknologi iau yang eekti5

* Penubuhan (a=atankuasa >abinet Teknologi iau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri

atau Timbalan Perdana Menteri5

* Penubuhan $gensi Teknologi iau Malaysia untuk menyelaraskan dan melaksanakan usaha

dan program Teknologi iau yang eekti5

* Pengenalan dan penguatkuasaan mekanisme perundangan untuk mempercepat pembangunan

Teknologi iau, selaras dengan obekti dan matlamatnya5 dan

* Peyelarasan ungsi setiap institusi supaya semua agensi mengetahui peranan dan

tanggunga=ab masing+masing!

ii Teras Strategik 2

Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi iau yang >ondusi 

Pembangunan industri Teknologi iau, sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan,

adalah kritikal bagi memenuhi obekti %asar Teknologi iau! 4ndustri ini menyediakan

19

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 20/22

Teknologi iau bagi pasaran setempat dan global, menyediakan peluang pekeraan, dan

meningkatkan ekonomi egara! 4ni boleh dicapai melalui"

Pengenalan dan pelaksanaan instrumen ekonomi yang inoati dengan disokong oleh langkah+

langkah ke=angan dan iskal bagi menbantu peningkatan pertumbuhan Teknologi iau selaras

dengan obekti dan matlamatnya5

Memperkukuh pemahaman masyarakat tempatan terhadap industri Teknologi iau dan rantaian

nilai termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri5

Mempromosikan pelaburan langsung asing )@%4s terhadap Teknologi iau yang membantu

 perkembangan pelaburan langsung tempatan )%%4s serta penglibatan dan pembangunan industri

tempatan5

Menubuhkan hab Teknologi iau yeng straregik di seluruh Malaysia, yang dikembangkan

daripada rantaian nilai utama kepada industri utama5 dan

Menubuhkan mekanisme pembiayaan untuk Teknologi iau!

iii Teras Strategik #

Memperkukuh Pembangunan

Modal 4nsan dalam Teknologi iau

Sumber manusia yang mahir, berkelayakan, cekap dan produkti sangat penting untuk pembangunan Teknologi iau! 4ni boleh dicapai melalui5

7eka bentuk dan pengukuhan program latihan dan pendidikan bagi meningkatkan kapasiti

sumber manusia yang berkaitan dengan Teknologi iau5

* Bantuan ke=angan dan biasis=a untuk pelaar yang mengikuti urusan Teknologi iau di

 peringkat 4aAah Sarana Muda dan pasca iaAah5

* Program melatih semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran sumber manusia

yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri Teknologi iau5

* Penyediaan mekanisme penggredan dan pensiilan bagi pekera yang cekap dalam bidang

Teknologi iau5 dan

* Pengekploitasian program brain gain bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam sektor

Teknologi iau!

20

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 21/22

i Teras Strategik C

Penggiatan Penyelidikan dan 4noasi Teknologi iau

Penyelidikan, Pembangunan, 4noasi dan Pengkomersialan )7%4. amat penting dalam

 penghasilan teknologi baru, teknik dan implikasi yang dapat mengurangkan kos Teknologi iaudan mempromosikan penggunaannya! Penyelidikan, Pembangunan dan 4noasi )7%4 akan

ditingkatkan melalui"

* %ana ke=angan atau bantuan untuk sektor a=am dan s=asta dalam 7%4.5

* >eperluan Teknologi iau pada masa hadapan5

* Penubuhan badan penyelaras yang eekti untuk 7%4 dan pusat kecemerlangan atau institut

 penyelidikan yang baru untuk perkembangan Teknologi iau5

* Perkongsian pintar antara keraaan, industri, dan pusat penyelidikan5dan,

* Penubuhan rangkaian yang kukuh dengan institusi penyelidikan tempatan dan serantau dan

 pusat kecemerlangan antarabangsa dalam 7%4 Teknologi iau!

Teras Strategik D

Promosi dan >esedaran $=am

Promosi yang eekti dan kesedaran a=am merupakan dua aktor utama yang mempengaruhikeayaan pembangunan Teknologi iau! al ini penting kerana perkara tersebut memerlukan

 perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan termasuklah"

Promosi berterusan yang eekti, pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang

komprehensi untuk meningkatkan kesedaran a=am dalam Teknologi iau5

Penglibatan media, pertubuhan bukan keraaan dan pihak berkepentingan yang eekti untuk

mempromosikan Teknologi iau5

Memupuk budaya menghayati Teknologi iau dalam kalangan pelaar pada setiap peringkatmelalui pembangunan sistem sukatan pelaaran yang eekti5

Program demonstrasi secara eekti dalam implikasi Teknologi iau5 dan

Menerima pakai Teknologi iau dalam semua kemudahan keraaan dan entiti yang berhubung

dengan keraaan

21

7/17/2019 Format Jawapan Bhg E

http://slidepdf.com/reader/full/format-jawapan-bhg-e 22/22

%umber & Berita 'arian

22