Click here to load reader

for STUDIEORDNING Filosofi & Videnskabsteori og · PDF file 2016-07-22 · 1. Om uddannelsen Kandidatuddannelsen cand.mag. i Filosofi Et Videnskabsteori og Psykologi er en tværfaglig

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of for STUDIEORDNING Filosofi & Videnskabsteori og · PDF file 2016-07-22 · 1. Om...

 • STUDIEORDNING for Filosofi & Videnskabsteori og Psykologi

  CAN D.MAG.

  ROSKILDE UNIVERSITET

 • Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (UddanneLsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og Fællesregler af 27. september 2012 med senere ændringer.

  1. Om uddannelsen 1.1 Formàl 1.2 Kompetenceprofit 1.3 Hovedområdetilknytning 1.4 Normering 1.5 Titel 1.6 Stud ienævn 1.7 Censorkorpstilknytning

  2. Adgangskrav og ment 2.1 Adgangskrav 2.2 Ment 2.3 Forhändsmerit

  3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser 3.2 Projekter 3.3 Projektorienteret praktikforløb 3.4 Speciale

  4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt 4.2 Anbefalet studieforløb

  5. Uddannelsen 5.1 1. semester 5.2 2. semester 5.3 3. semester 5.44. semester - specialet

  6. Generelle bestemmelser 6.1 Tilmelding/framelding og omprøve 6.2 Særlige prøvevilkår 6.3 Faglige udvælgelsesknitenier 6.4 Beståelseskrav 6.5 Frist for afslutning af uddannelse

  7. Dispensation og klageadgang 7.1 Dispensation 7.2 Klageadgang

  8. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 8.1 Ikrafttræden 8.2 Overgangsregter

  9. Adgangskrav 9.1 Retskrav 9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC 9.3 Adgangsgivende bacheloruddanne[ser fra andre universiteter 9.4 Adgangsgivende professionsbacheLoruddannelser 9.5 Ansøgere uden adgangsgivende bacheloruddannelser 9.6 Ansøgere uden bacheloruddannelser

  2

 • 1. Om uddannelsen

  Kandidatuddannelsen cand.mag. i Filosofi Et Videnskabsteori og Psykologi er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af to selvstændige fag, hvoraf Filosofi Et Videnskabsteori udgør fag i og Psykologi udgør fag 2.

  1.1 Formål

  Formålet med kombinationskandidatuddannelsen cand.mag. i Filosofi Et Videnskabsteori og Psykologi er at videreudvikte den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for filosofien, videnskabsteorien og hverdagslivets socialpsykologi, med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for formidling, konsulentvirksomhed, herunder feks. udviklings-, planlægnings- og evalueringsopgaver i offentlige og private virksomheder, voksenundervisning, gymnasial undervisning, og forskningsopgaver i offentlige og private forskningsinstitutioner, især i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer. Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudsætninger for at påbegynde en fors ke rud dannelse.

  Uddannelsen udbydes på dansk, med enkelte studieelementer på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

  1.2 Kompetenceprofi

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.mag. i Filosofi Et Videnskabsteori og Psykologi giver den studerende følgende kompetencer:

  Viden: • Viden om fagterminologi, teorier, diskussioner og problemstillinger indenfor filosofisk og videnskabsteoretisk

  forskning. • Indsigt i sammenhænge mellem forskellige faglige spørgsmål og diskussioner indenfor filosofi og

  videnskabsteori. • Identificere og reflektere over filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forskellige

  sammenhænge, herunder inden for andre videnskabelige discipliner • Teoretisk forståelse baseret på den fremmeste internationale forskning om socialpsykologiske begreber,

  teorier og metoder relateret til uddannelsens historiske og aktuelle problemstillinger og praksisformer. • Kendskab til centrale socialpsykologiske videnskabsteoretiske diskussioner samt deres metodotogiske

  implikationer. • Forskningsbaseret viden om aktuelle problemstillinger, dilemmaer og tendenser af socialpsykologisk karakter

  i samfundet og i relation til menneskers arbejds- og hverdagsliv

  Færdigheder: • Analysere, fortolke og kritisk diskutere argumenter i filosofiske såvel som andre argumenterende tekster. • Diskutere filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forskellige sammenhænge, herunder inden

  for andre videnskabelige discipliner. • Anvende filosofiske teorier og metoder under arbejdet med afgrænsede problemstillinger inden for det

  filosofiske og videnskabsteoretiske område. • Foretage mundtlig og skriftlig formidling af filosofiske og videnskabsteoretiske teorier og problemstillinger på

  et højt fagligt niveau. • Udvælgelse og anvendelse af relevante teorier og metoder til analyse af problemstillinger af

  socialpsykologisk karakter i menneskers arbejds- og hverdagsliv. • Undersøgelse og analyse af problemstillinger af socialpsykologisk karakter i menneskers arbejds- og

  hverdagsliv i en samfundsmæssig kontekst • Identificering og håndtering af etiske problemstitlinger knyttet til videnskabeligt og professionelt arbejde

  indenfor uddannelsens område. • Kritisk analyse, diskussion og vurdering af praktiske og teoretiske problemstillinger i et socialpsykologisk

  perspektiv

  3

 • Kompetencer: • Selvstændigt at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber i forbindelse med filosofi-

  fagligt såvel som tværvidenskabeligt samarbejde. • Selvstændigt at vurdere filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger og positioner. • Tage ansvar for at tilrettelægge og styre komplekse, kreative og uforudsigelige projektforløb og

  arbejdsprocesser, der forudsætter nye løsningsmodeller. • Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for de filosofiske,

  videnskabsteoretiske og socialpsykotogiske fagområder, herunder deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde, f.eks. med henblik på at påbegynde en forskeruddannelse

  • Opstilling af nye løsningsmodeLler på socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger i arbejds- og hverdagslivet på et fagligt og kritisk ref[ekteret grundlag.

  • Selvstændig igangsættelse, tilrettelæggelse, styring og gennemførsel af indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv

  1.3 Hovedområdetilknytning

  Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. Uddannelsesetementerne for Psykologi hører under det humanistiske hovedområde.

  1.4 Normering

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.mag. i Filosofi h Videnskabsteori og Psykologi er en 2-årig uddannelse normeret til 120 ECTS.

  1.5 Titel

  cand.mag. i Filosofi Et Videnskabsteori og Psykologi Master of Arts (MA) in Philosophy and Psychotogy

  1.6 Studienævn

  Uddannelsen hører under Studienævn for Kultur og Identitet.

  1.7 Censorkorpstilknytning

  Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for filosofi. Uddannelseselementer for Psykologi hører under censorkorpset for psykologi.

  2. Adgangskrav og ment

  2.1 Adgangskrav

  Se bilag

  2.2 Ment

  Roskilde Universitet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, træder i stedet for uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter uddannelsesbekendtgørelsen. Roskilde Universitet kan også godkende, at beståede uddanneLseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Ansøgere har pligt til at søge ment for evt, tidligere beståede uddannelseselementer på kandidatniveau, jf. Ka nd i d atadga ngs bekendtgørelsen.

  4

 • 2.3 Forhåndsmerit

  Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge Roskilde Universitet om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer.

  Godkendelse af forhåndsmerit kan kun gives, hvis den studerende (i forbindelse med ansøgningen) forpligter sig tit at fremsende dokumentation for, om uddannelseselementerne er beståede eller ej, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført. Desuden skal den studerende give sit samtykke til, at Roskilde Universitet kan indhente de nødvendige oplysninger hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.

  Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er beståede, godkender Roskilde Universitet administrativt, at disse meriteres ind i uddannelsen ved universitetet.

  Efter forslag fra den studerende kan Roskilde Universitet i de tilfælde, hvor de forhåndsmeriterede uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af værtsinstitutionen, foretage ændringer i godkendelsen af forhåndsmeritten.

  3. Uddannel.sens etementer

  3.1 Kurser

  Disse studieetementer skat give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt færdigheder inden for uddannelsens fagområde. Den studerende skat fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstiltinger, der er relevante i forhold til projektarbejde og specialet. Kursusformen kan være forelæsninger, holdundervisning, casearbejde, workshops mm.

  3.2 Projekter

  Projektarbejdet er probtemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skat udvikle og dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering af et problem inden for rammerne i studieordningen. Projektarbejdet foregår i grupper bestående af 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vælges at de studerende inden for de emn

Search related