80
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr.1538-XIII din 25.02.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.66-68 din 16.07.1998 ---------- Parlamentul adopta prezenta lege. Titlul I DISPOZITII GENERALE Art.1. - Prezenta lege stabileste bazele juridice ale crearii si functionarii fondului ariilor naturale protejate de stat, principiile, mecanismul si modul lui de conservare, precum si atributiile autoritatilor publice centrale si locale, ale organizatiilor neguvernamentale si ale cetatenilor in acest domeniu. Art.2. - In sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuni principale: arie naturala protejata - spatiu natural, delimitat geografic, cu elemente naturale reprezentative si rare, desemnat si reglementat in scopul conservarii si protectiei tuturor factorilor de mediu din limitele lui; arie cu management multifunctional - spatiu terestru si/sau acvatic (arie cu resurse gospodarite) in care, concomitent cu conservarea naturii, se efectueaza valorificarea reglementata a florei, faunei, resurselor de apa si pasunilor, se practica turismul reglementat; autoritate centrala pentru mediu - autoritate cu competente supreme si exclusive in domeniul protectiei mediului, care elaboreaza, promoveaza si traduce in viata politica ecologica la nivel national; biocenoza - totalitate a microorganismelor, ciupercilor, plantelor si animalelor care populeaza un spatiu terestru sau acvatic mai mult sau mai putin omogen si care se caracterizeaza prin anumite legaturi specifice intre ele si prin adaptare la mediu; biodiversitate - variabilitate a organismelor vii din ecosistemele terestre si marine, din alte ecosisteme acvatice si complexe ecologice ale caror componente sint; notiunea cuprinde diversitatea intraspecifica si interspecifica, diversitatea ecosistemelor; ecosistem - complex dinamic al asociatiilor de plante, animale, ciuperci si microorganisme, precum si totalitatea factorilor abiotici ai mediului, a caror interactiune constituie o unitate functionala integrala; echilibru ecologic - ansamblu de stari functionale ale unui ecosistem, a caror dinamica ii asigura structura si functiile; fond al ariilor protejate - totalitate a ariilor naturale, a obiectelor si a complexelor naturale protejate de stat; genofond - totalitate a speciilor floristice, faunistice, a speciilor de ciuperci si a microorganismelor purtatoare de informatie

fondul ariilor naturale protejate de stat

  • View
    387

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fondul ariilor naturale protejate de stat

Citation preview

Page 1: fondul ariilor naturale protejate de stat

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

privind fondul ariilor naturale protejate de stat

Nr.1538-XIII din 25.02.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.66-68 din 16.07.1998

----------

Parlamentul adopta prezenta lege.

Titlul I DISPOZITII GENERALE

Art.1. - Prezenta lege stabileste bazele juridice ale crearii sifunctionarii fondului ariilor naturale protejate de stat, principiile,mecanismul si modul lui de conservare, precum si atributiileautoritatilor publice centrale si locale, ale organizatiilorneguvernamentale si ale cetatenilor in acest domeniu. Art.2. - In sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuniprincipale: arie naturala protejata - spatiu natural, delimitat geografic, cuelemente naturale reprezentative si rare, desemnat si reglementat inscopul conservarii si protectiei tuturor factorilor de mediu dinlimitele lui; arie cu management multifunctional - spatiu terestru si/sau acvatic(arie cu resurse gospodarite) in care, concomitent cu conservareanaturii, se efectueaza valorificarea reglementata a florei, faunei,resurselor de apa si pasunilor, se practica turismul reglementat; autoritate centrala pentru mediu - autoritate cu competente supremesi exclusive in domeniul protectiei mediului, care elaboreaza,promoveaza si traduce in viata politica ecologica la nivel national; biocenoza - totalitate a microorganismelor, ciupercilor, plantelorsi animalelor care populeaza un spatiu terestru sau acvatic mai mult saumai putin omogen si care se caracterizeaza prin anumite legaturispecifice intre ele si prin adaptare la mediu; biodiversitate - variabilitate a organismelor vii din ecosistemeleterestre si marine, din alte ecosisteme acvatice si complexe ecologiceale caror componente sint; notiunea cuprinde diversitatea intraspecificasi interspecifica, diversitatea ecosistemelor; ecosistem - complex dinamic al asociatiilor de plante, animale,ciuperci si microorganisme, precum si totalitatea factorilor abiotici aimediului, a caror interactiune constituie o unitate functionalaintegrala; echilibru ecologic - ansamblu de stari functionale ale unuiecosistem, a caror dinamica ii asigura structura si functiile; fond al ariilor protejate - totalitate a ariilor naturale, aobiectelor si a complexelor naturale protejate de stat; genofond - totalitate a speciilor floristice, faunistice, aspeciilor de ciuperci si a microorganismelor purtatoare de informatieereditara; habitat, biotop - loc natural de trai al organismelor si alpopulatiilor de flora, fauna, ciuperci si microorganisme; monument al naturii - obiect unic al naturii avind o deosebitavaloare ecologica, stiintifica, culturala, istorica si estetica; parc national - spatiu natural reprezentativ cu diverse peisajegeografice, obiecte si complexe naturale, specii floristice sifaunistice autohtone, destinat utilizarii in scop stiintific, recreativ,economic, cultural, instructiv, educativ etc.; rezervatie peisagistica (de peisaj geografic) - sistem naturalomogen silvic, de stepa si lunca, de balta si mlastina, avind valoare

Page 2: fondul ariilor naturale protejate de stat

stiintifica, ecologica, recreativa, estetica, instructiva sieducationala, destinat mentinerii calitatilor sale naturale siefectuarii unor activitati economice reglementate; rezervatie stiintifica - spatiu biogeografic terestru si/sau acvaticde importanta nationala cu statut de institutie de cercetaristiintifice, destinat mentinerii intacte a obiectelor si complexelornaturale, conservarii biodiversitatii, elaborarii bazelor stiintifice deprotectie a mediului; rezervatie naturala - spatiu natural, valoros din punct de vederestiintific, destinat pastrarii si restabilirii unui sau a mai multorcomponente ale naturii pentru mentinerea echilibrului ecologic; rezervatie de resurse - spatiu natural care cuprinde resursedeosebit de valoroase, de importanta nationala, protejate in scopulconservarii lor pentru generatiile viitoare; rezervatie a biosferei - spatiu geografic terestru si/sau acvatic cuelemente si formatiuni fizico-geografice, specii de plante si de animalede importanta nationala si internationala, cu statut de institutie decercetari stiintifice, desemnat de UNESCO drept componenta apatrimoniului natural mondial. Art.3. - Fondul ariilor naturale protejate de stat (incontinuare -fondul ariilor protejate) include obiectele si complexele naturale cuvaloare primordiala incontestabila pentru conservarea biodiversitatii sihabitatelor naturale, pentru studierea proceselor naturale, restabilireaechilibrului ecologic si pentru educatia ecologica a populatiei. Dateleinitiale despre acest fond sint utilizate la elaborarea planurilor deamenajare a teritoriului. Art.4. - Fondul ariilor protejate consta din urmatoarele categoriide obiecte si complexe naturale: 1) delimitate in conformitate cu clasificarea Uniunii Internationalede Conservare a Naturii: a) rezervatie stiintifica; b) parc national; c) monument al naturii; d) rezervatie naturala; e) rezervatie peisagistica (de peisaj geografic); f) rezervatie de resurse; g) arie cu management multifunctional; h) rezervatie a biosferei; 2) care nu tin de clasificarea Uniunii Internationale de Conservarea Naturii: a) gradina botanica; b) gradina dendrologica; c) monument de arhitectura peisagera; d) gradina zoologica. Art.5. - Obiectele si complexele din fondul ariilor protejate sintde importanta internationala, nationala si locala. Modul de atribuire aacestor grade de importanta este stabilit de prezenta lege, de alte actenormative privind fondul ariilor protejate, precum si de conventiileinternationale din domeniu (Conventia privind diversitatea biologica,Rio de Janeiro, 1992; Conventia privind viata salbatica si habitatelenaturale din Europa, Berna, 1979; Conventia privind speciile migratoarede animale, Bonn, 1979; Conventia privind zonele umede de importantainternationala, Ramsar, 1971 etc.). Art.6. - Prin crearea fondului de arii protejate se urmareste: a) reglementarea relatiilor din domeniul protectiei mediului,conservarea obiectelor si complexelor naturale pentru generatia actualasi generatiile viitoare; b) studierea profunda a proceselor naturale din biocenoze sirestabilirea echilibrului ecologic in ariile naturale protejate; c) mentinerea fondului genetic in limitele capacitatilor biologiceale obiectelor si complexelor naturale; d) tragerea la raspundere a persoanelor fizice si juridice care aucauzat prejudicii ariilor naturale protejate; e) respectarea conventiilor si acordurilor internationale cu privire

Page 3: fondul ariilor naturale protejate de stat

la ariile naturale protejate. Art.7. - (1) Obiectele si complexele din fondul ariilor protejatesint proprietate publica, cu exceptia terenurilor indicate la alin.(3). (2) Terenurile obiectelor si complexelor din fondul ariilorprotejate sint destinate ocrotirii naturii, fac parte din proprietateapublica, nu pot fi privatizate si nici arendate, au un regim deprotectie si gospodarire conform legislatiei in vigoare. (3) In fondul ariilor protejate pot fi incluse si terenuri private,luate sub protectia statului la initiativa titularilor, ele raminind incontinuare proprietatea lor. Delimitarea drepturilor si obligatiilorfiecarei parti se stabileste conform unui regulament special. (4) Detinatorii de terenuri proprietate publica asigura anualfinantarea obiectelor si complexelor din fondul ariilor protejate dinteritoriu si le delimiteaza cu borne de hotar. (5) Detinatorii de terenuri in care se afla obiecte si complexe dinfondul ariilor protejate specificate la art.4 pct.1) lit.c)-g), precumsi la pct.2) lit.c), sint obligati sa le asigure regim de protectieconform legislatiei in vigoare. (6) Detinatorii de terenuri proprietate publica, precum siautoritatile administratiei publice locale, sint obligati sa facapropuneri, la un interval de 3-5 ani, incepind cu anul 2000, in vederealuarii sub protectia statului a celor mai valoroase si maireprezentative ecosisteme, biotopuri si monumente ale naturii deimportanta nationala si locala. (7) La elaborarea documentatiei de urbanism si de amenajare ateritoriului, a proiectelor de organizare si dezvoltare a ramuriloreconomiei nationale, se tine cont de dislocarea obiectelor sicomplexelor din fondul ariilor protejate. (8) Rezervatiei stiintifice, rezervatiei naturale, rezervatieipeisagistice (de peisaj geografic), rezervatiei biosferei simonumentului naturii de aspect hidrologic li se poate atribui statut dezona umeda. Art.8. - Obiectele si complexele din fondul ariilor protejate sefolosesc pentru: a) protectia celor mai reprezentative arii naturale; b) pastrarea genofondului; c) conservarea biodiversitatii; d) pastrarea aspectului natural al peisajului geografic; e) efectuarea de cercetari stiintifice; f) monitorizarea ariilor naturale protejate; g) educarea ecologica, culturala, estetica si recrearea cetatenilor. Art.9. - Toate proiectele si programele de refacere ecologica si deamenajare, de edificare administrativa si sociala, de constructie aretelelor de comunicatii si a altor obiective economice in ariilenaturale protejate sint supuse, de catre autoritatea centrala pentrumediu, expertizei ecologice de stat. Art.10. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale,detinatorii de terenuri in a caror administrare se afla obiecte sicomplexe din fondul ariilor protejate furnizeaza gratuit, in modobligatoriu, autoritatii centrale pentru mediu datele necesaremonitoringului ecologic. Art.11. - (1) Retragerea de terenuri din fondul ariilor protejateeste strict interzisa, cu exceptia cazurilor cind acestea isi pierdvaloarea in urma calamitatilor naturale sau catastrofelor si cind nu maipot fi restabilite. In astfel de situatii, retragerea de terenuri dinfondul ariilor protejate se face la propunerea autoritatii centralepentru mediu si a Academiei de Stiinte a Moldovei, in temeiul unui actal Parlamentului. (2) Arborii seculari, in caz de uscare, se retrag din regimul deprotectie cu avizul autoritatii centrale pentru mediu. (3) Mecanismul luarii sub protectia statului a ariilor naturalereprezentative ce apartin autoritatilor administratiei publice centraleprevede ca, in caz de divergente de pozitii, prioritate are pozitiaautoritatii centrale pentru mediu, a Academiei de Stiinte si a

Page 4: fondul ariilor naturale protejate de stat

Institutului National de Ecologie. Pozitia autoritatilor administratieipublice centrale si/sau a altor organe detinatoare de proprietatepublica ramine a fi consultativa.

Titlul II ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE CENTRALE SI LOCALE, ALE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE SI ALE CETATENILOR PRIVIND FONDUL ARIILOR PROTEJATE

Art.12. - Parlamentul: a) determina politica conservarii biodiversitatii si aproba unprogram strategic privind dezvoltarea fondului ariilor protejate; b) adopta acte legislative cu privire la fondul ariilor protejate;

[Lit.b) in redactia Legii nr.631-XIV din 15.10.99]

c) ratifica conventiile si acordurile internationale cu privire laariile naturale protejate; d) adopta acte cu privire la fondarea de rezervatii stiintifice,parcuri nationale, rezervatii ale biosferei, gradini botanice, gradinidendrologice si gradini zoologice, precum si la luarea sub protectiastatului a celorlalte arii naturale specificate la art.4, la propunereaGuvernului, cu avizul autoritatii centrale pentru mediu si al Academieide Stiinte a Moldovei. Art.13. - Guvernul: a) promoveaza politica de conservare a biodiversitatii si transpunein viata programul strategic privind dezvoltarea fondului ariilorprotejate; b) cere detinatorilor de terenuri proprietate publica sa prezinte,in mod obligatoriu, propuneri privind luarea sub protectia statului aariilor naturale reprezentative; c) finanteaza programele stiintifice si asigura bazatehnico-materiala a dezvoltarii fondului ariilor protejate; d) contribuie la colaborarea internationala in domeniul fonduluiariilor protejate; e) reglementeaza si alte aspecte de activitate referitoare la fondulariilor protejate. f) aproba, cu avizul comisiei permanente a Parlamentului sesizate infond, regulamentele-cadru pentru categoriile de obiecte si complexelenaturale specificate la art.4.

[Lit.f) introdusa prin Legea nr.631-XIV din 15.10.99]

Art.14. - Autoritatea centrala pentru mediu: a) exercita controlul de stat asupra respectarii regimului deprotectie a obiectelor si complexelor din fondul ariilor protejate,indiferent de subordonarea si tipul proprietatii lor; b) gestioneaza ariile naturale cu regim special de protectie,prevazute la art.4 pct.1) lit.a) si h); c) elaboreaza si coordoneaza programul strategic privind dezvoltareafondului ariilor protejate; d) organizeaza monitoringul fondului ariilor protejate; e) promoveaza politica privind ariile naturale protejate si,impreuna cu Academia de Stiinte a Moldovei, elaboreaza si prezintaGuvernului si Parlamentului propuneri vizind fondarea rezervatiilorstiintifice, parcurilor nationale, rezervatiilor biosferei, gradinilorbotanice, gradinilor dendrologice si gradinilor zoologice si luarea subprotectia statului a unei arii naturale reprezentative sau a unui set deastfel de arii; f) controleaza respectarea regimului de protectie in ariile naturaleprotejate din subordinea autoritatilor administratiei publice centralesi locale; g) elaboreaza propuneri de perfectionare a legislatiei cu privire lafondul ariilor protejate;

Page 5: fondul ariilor naturale protejate de stat

h) asigura evidenta obiectelor si complexelor din fondul ariilorprotejate; i) elaboreaza, in comun cu ministerele si departamentele interesate,cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, compartimentularii naturale protejate in cadrul planurilor de amenajare a teritoriului; j) intretine relatii internationale in probleme ce tin de fondulariilor protejate si conservarea biodiversitatii; k) elaboreaza si coordoneaza programe de cercetari stiintifice,derulate in cadrul fondului ariilor protejate; l) coordoneaza si avizeaza, impreuna cu autoritatile administratieipublice locale, schemele de amplasare rationala a obiectelor sicomplexelor din fondul ariilor protejate; m) elaboreaza si prezinta Guvernului pentru aprobare, de comun acordcu comisia permanenta a Parlamentului sesizata in fond,regulamentele-cadru pentru categoriile de obiecte si complexele naturalespecificate la articolul 4.

[Lit.m) introdusa prin Legea nr.631-XIV din 15.10.99]

Art.15. - Autoritatile administratiei publice locale: a) sint responsabile de respectarea in teritoriu a legislatieiecologice, inclusiv a prezentei legi; b) iau masuri de paza si protectie, de refacere si reconstructieecologica in limitele obiectelor si complexelor din fondul ariilorprotejate specificate la art.4 pct.1) lit.c)-g) si la pct.2) lit.c); c) declara drept arii naturale protejate anumite spatii naturale dinteritoriu, care urmeaza sa fie incluse in documentatiile urbanistice side amenajare a acestuia. Art.16. - Organizatiile neguvernamentale sint in drept: a) sa elaboreze programe ecologice vizind ariile naturale protejate,sa le propage si sa participe la realizarea lor; b) sa formeze fonduri ecologice; c) sa participe la supravegherea respectarii regimului de protectiein obiectele si complexele fondului ariilor protejate; d) sa contribuie maximal la educarea ecologica a maselor; e) sa editeze si sa propage materiale despre ariile naturaleprotejate; f) sa primeasca informatii despre mediu si sa efectuezeinvestigatii, coordonate cu autoritatea centrala pentru mediu; g) sa faca propuneri si sa prezinte materialele de rigoare privindluarea sub protectia statului a unor arii naturale reprezentative. Art.17. Cetatenii sint in drept: a) sa initieze dezbaterea publica a proiectelor de acte legislativesi de alte acte normative privind fondul ariilor protejate; b) sa faca propuneri privind luarea sub protectia statului aobiectelor si complexelor naturale si includerea lor in fondul ariilorprotejate; c) sa exercite controlul public asupra respectarii legislatiei cuprivire la fondul ariilor protejate; d) sa desfasoare, in cadrul organizatiilor neguvernamentale,activitati de protectie a mediului; e) sa depuna in orice instanta de resort demersuri privindreprofilarea si modernizarea obiectivelor economice care polueaza ariilenaturale protejate.

Titlul III REGIMUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI ARIILOR PROTEJATE

Capitolul 1 PRINCIPII GENERALE

Art.18. - Regimul de administrare a fondului ariilor protejatereprezinta un ansamblu unitar de masuri de protectie, ecologice si

Page 6: fondul ariilor naturale protejate de stat

tehnico-organizatorice care reglementeaza activitatea, desfasurata incadrul fondului, de conservare, optimizare si dezvoltare rationaladurabila a retelei de arii naturale protejate. Art.19. - Rezervatiile stiintifice, parcurile nationale,rezervatiile biosferei, gradinile botanice, gradinile dendrologice sigradinile zoologice au statut de persoana juridica. Art.20. - (1) Terenurile si bazinele acvatice din componenta rezervatiilor stiintifice, zonelor cu protectie integrala ale parcurilor nationale si rezervatiilor biosferei, gradinilor botanice si dendrologice se sustrag din circuitul economic si se transmit in folosinta pe termen nelimitat institutiilor corespunzatoare. In limitele parcurilor nationale si rezervatiilor biosferei se pot afla terenuri si bazine acvatice ale altor beneficiari sau proprietari. In acest caz, beneficiarii si proprietarii sint obligati sa respecte restrictiile cu privire la protectia mediului si interdictiile la genurile de activitate prevazute de prezenta lege.

[ Alin. 1 in red. Legii N 454-XV din 30.07.2001 ]

(2) In cazul cind in componenta rezervatiei stiintifice, parculuinational si a rezervatiei biosferei se includ terenuri private,titularilor funciari li se propun terenuri similare sau o compensatiebaneasca. Cheltuielile aferente reorientarii gospodaririi terenurilorprivate, precum si veniturile ratate vor fi reparate de stat. (3) Ariile naturale protejate functioneaza in conformitate curegulamentele-cadru. Dupa caz, autoritatea centrala pentru mediu, cuavizul Academiei de Stiinte a Moldovei, aproba, in bazaregulamentului-cadru, regulamente pentru unele obiecte si complexe dinfondul ariilor protejate.

[Alin.3 art.20 modificat prin Legea nr.631-XIV din 15.10.99]

(4) Obiectele naturale (arbori seculari, izvoare etc.) care se aflain aria naturala protejata si care au un alt regim special de protectiesint supuse si regimului de protectie al ariei naturale respective. Art.21. - In cazul in care rezervatia stiintifica, parcul nationalsi rezervatia biosferei sint administrate de o alta autoritate aadministratiei publice centrale decit autoritatea centrala pentru mediu,ele prezinta acesteia dari de seama informative semestriale si dari deseama anuale detaliate, precum si "Analele naturii" pe care le editeaza.Detinatorii de alte obiecte si complexe din fondul ariilor protejateprezinta anual informatii despre starea ariilor naturale respective sidespre activitatea desfasurata in ele.

Capitolul 2 REZERVATIA STIINTIFICA

Art.22. - Rezervatia stiintifica are ca obiectiv prioritar protectiamediului, efectuarea de cercetari stiintifice, educarea si instruireaecologica a populatiei. Art.23. - (1) Rezervatia stiintifica are statut de institutie decercetari stiintifice si se subordoneaza autoritatii centrale pentrumediu. (2) Delimitarea atributiilor de gospodarire a terenurilor silvicedin rezervatie intre autoritatea centrala pentru mediu si autoritateacentrala pentru silvicultura se efectueaza in baza unui regulamentspecial. Art.24. - Rezervatia stiintifica are urmatoarele sarcini: a) conservarea biodiversitatii si mentinerea complexului sau naturalin afara impactului antropic; b) conservarea statiunilor terestre si a habitatelor acvatice(biotopurilor terestre si acvatice); c) efectuarea de cercetari stiintifice; d) aplicarea realizarilor stiintei din domeniul ariilor naturale

Page 7: fondul ariilor naturale protejate de stat

protejate si realizarea programelor ecologice; e) tinerea analelor naturii; f) efectuarea monitoringului ecologic; g) colaborarea in domeniul ariilor naturale protejate cu organismesi institutii de specialitate din tara si din strainatate; h) popularizarea cunostintelor privind protectia mediului; i) pregatirea cadrelor stiintifice si a specialistilor in domeniulocrotirii naturii, in special in cel al ariilor naturale protejate. Art.25. - In rezervatia stiintifica, exceptie facind zonele cuprotectie integrala, sint permise: a) lucrarile de regenerare si reconstructie ecologica; b) derularea masurilor de aparare contra incendiilor; c) efectuarea masurilor de profilaxie veterinara si sanitara; d) reglarea selectiva a numarului de animale pentru mentinereaechilibrului ecologic; e) pasunatul si stringerea finului de catre salariatii rezervatiei,conform regulamentului acesteia; f) taierile de igiena, de ingrijire si de regenerare a padurilor; g) constructia de locuinte de serviciu pentru personalul stiintifical rezervatiei; h) alte activitati ce nu contravin sarcinilor rezervatiei, aprobatede consiliul ei stiintific si coordonate cu autoritatea centrala pentrumediu. Art.26. - In rezervatia stiintifica sint interzise activitatile cepot conduce la dereglarea evolutiei firesti a proceselor naturale, inspecial: a) lucrarile de instalare a retelelor de termoficare, liniilor detransport electric, lucrarile hidroameliorative si de alta natura, careconduc la deteriorarea echilibrului ecologic; b) explorarea si extragerea resurselor naturale, cu exceptia celorde importanta nationala (petrol, gaze naturale) cu conditiarespectarii cerintelor speciale de protectie a mediuluiinconjurator stabilite de catre autoritatea centrala abilitata cugestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului inconjurator;

[Lit.b) in red. Legii N 1303-XV din 25.07.2002]

c) administrarea de ingrasaminte minerale, ierbicide, pesticide side alte substante chimice nocive; d) deplasarea vehiculelor pe caile terestre si acvatice altele decitcele de uz comun si parcarea lor in locuri neamenajate in astfel descopuri; e) pasunatul, vinatul, pescuitul sau cositul neautorizat, precum sidistrugerea cuiburilor, vizuinelor, ascunzisurilor, musuroaielor sialtor salase de animale; f) colectarea speciilor de plante si animale in stare vie siprelucrata, precum si a unor parti ale acestora, cu exceptia colectariilor in scopuri stiintifice si, dupa caz, muzeistice; g) recoltarea plantelor medicinale, florilor, fructelor,pomusoarelor, ciupercilor, stufului, papurei, vatamarea arborilor; h) taierile rase; i) introducerea unor noi specii de plante si animale; j) arderea pajistilor, a stufului si a papurei, aprinderearugurilor, orice forma de odihna a populatiei; k) aflarea persoanelor straine, cu exceptia lucratorilor stiintificidin alte institutii si a reprezentantilor organizatiilorneguvernamentale care au permis. Art.27. - In rezervatia stiintifica se creeaza zona cu protectieintegrala unde se efectueaza numai cercetari stiintifice. Aceasta zonacuprinde cel putin 20% din teritoriul rezervatiei. Ea poate fi situatape unul sau pe citeva sectoare din aria rezervatiei, in dependenta desuprafata sa si de tipurile ecosistemelor. Amplasamentul si suprafatazonei cu protectie integrala se stabilesc de consiliul stiintific alrezervatiei si se aproba de autoritatea centrala pentru mediu si de

Page 8: fondul ariilor naturale protejate de stat

Academia de Stiinte a Moldovei. Art.28. - (1) In rezervatia stiintifica se instituie consiliustiintific, care examineaza si reglementeaza orice activitate din cadrulei. (2) Componenta si regulamentul consiliului stiintific sint aprobatede autoritatea centrala pentru mediu. (3) In rezervatie, cercetarile stiintifice sint organizate siefectuate de sectia ei stiintifica si de alte institutii stiintifice,precum si de organizatii neguvernamentale. Art.29. - Statul de functii al rezervatiei stiintifice se aproba deautoritatea centrala pentru mediu si de Academia de Stiinte a Moldovei.

Capitolul 3 PARCUL NATIONAL

Art.30. - Parcul national are ca obiectiv pastrarea complexelornaturale de o deosebita importanta ecologica, estetica si istorica invederea armonizarii peisajelor geografice si folosirii lor in scopuristiintifice, culturale, instructive si educationale. Art.31. - Parcul national are statut de institutie de cercetaristiintifice. Subordonarea lui se stabileste la momentul fondarii. Art.32. - Parcul national are urmatoarele sarcini: a) conservarea si protejarea peisajelor geografice, a obiectelorgeomorfologice, a regnului vegetal si animal, a monumentelor istorice siculturale in scopuri stiintifice, cognitive, recreative si economice; b) crearea de conditii pentru turism si odihna; c) elaborarea si aplicarea metodelor stiintifice de conservare aobiectelor si complexelor naturale in conditiile folosirii lor inscopuri recreative; d) popularizarea cunostintelor privind protectia mediului, educareasi instruirea ecologica a populatiei. Art.33. - Utilizarea de resurse naturale, derularea de activitatieconomice si recreative in parcul national se vor face in strictaconformitate cu regulamentul lui. Art.34. - (1) Teritoriul parcului national se divizeaza inurmatoarele zone functionale: zona A, de protectie integrala, care include terenuri destinaterestabilirii complexelor naturale din parc si in care este interzisaorice activitate recreativa si economica. In aceasta zona se efectueazanumai cercetari stiintifice conform unui program aprobat de consiliulstiintific al parcului si coordonat cu autoritatea centrala pentru mediu; zona B, de recreatie, in care sint asigurate conditii pentruvizitarea locurilor pitoresti ale parcului si pentru un scurt agrement.Poate avea carari turistice, adaposturi pentru timp nefavorabil, locuripentru ruguri, rezerve de combustibil, puncte de observatie, obiectesanitare, indicatoare, panouri de avertisment, scheme aleamplasamentului obiectelor naturale, cultural-istorice si de deserviresociala. In aceasta zona se efectueaza, dupa caz, lucrari silvice pentrupastrarea si restabilirea peisajelor geografice; zona C, de recreatie, destinata unui agrement de lunga durata. Inaceasta zona se permite amplasarea de campinguri, hoteluri, moteluri,poiene pentru bivuacuri, baze turistice, birouri de excursii, centreinformationale, unitati de alimentatie publica, comerciale si deasistenta socio-culturala; zona D, economica, unde deruleaza activitati economice care nucontravin regimului parcului national, si anume: cultivarea planteloragricole traditionale pentru zona data, folosindu-se metode biologice decombatere a daunatorilor, aplicindu-se ingrasaminte si chimicale instricta conformitate cu normele tehnologice si cu regulile de securitatesanitara; functionarea diferitelor unitati in baza utilizariitehnologiilor nepoluante, respectindu-se regulile de protectie amediului. (2) Deservirea recreativa a vizitatorilor este organizata deadministratia parcului si de ministerele si departamentele interesate,

Page 9: fondul ariilor naturale protejate de stat

de comun acord cu autoritatea centrala pentru mediu. Pentru vizitareazonelor B si C se plateste taxa, stabilita in regulamentul parculuinational. Art.35. - (1) In parcul national se instituie consiliu stiintific,care examineaza si reglementeaza orice activitate din cadrul lui. (2) Componenta si regulamentul consiliului stiintific sint aprobatede autoritatea ierarhic superioara. Art.36. - Statul de functii al parcului national se stabileste deautoritatea ierarhic superioara de comun acord cu autoritatea centralapentru mediu.

Capitolul 4 MONUMENTUL NATURII

Art.37. - Monumentele naturii se clasifica in: a) geologice si paleontologice: pesteri, grote, denudatii, stinci,ripe, recife, falii, cariere, pilnii carstice, alte obiecte unice saureprezentative din punct de vedere geologic, descoperiri paleontologice; b) hidrologice: lacuri, alte bazine acvatice, izvoare, riuri, albiivechi si alte obiecte unice sau reprezentative din punct de vederehidrologic; c) zoologice: arii luate sub protectie in scopul conservariihabitatelor unice sau tipice ale speciilor de animale rare, precum si aunor specii de animale rare sau periclitate; d) botanice: teritorii luate sub protectie in scopul conservariihabitatelor unice sau tipice ale speciilor de plante endemice, relicte,comunitati ale lor, precum si a unor specii de plante rare saupericlitate, a arborilor seculari; e) mixte: spatii in care se intilnesc elementele enumerate lalit.a)-d); f) specii de plante si animale rare. Art.38. - (1) Monumentele naturii se afla in gestiunea autoritatiloradministratiei publice centrale sau locale. (2) Detinatorul terenului declarat monument al naturii este obligat: a) sa asigure respectarea regimului de protectie al monumentuluinaturii; b) sa instaleze la hotarele monumentului naturii borne, panouri deavertisment, indicatoare, itinerare turistice pedestre si sa asigureintegritatea lor; c) sa ingradeasca zonele de protectie ale arborilor seculari si alemonumentelor hidrologice; d) sa amelioreze conditiile de trai ale animalelor, aplicind metodebiotehnice adecvate. Art.39. - In perimetrul monumentului naturii se efectueaza cercetaristiintifice.

Capitolul 5 REZERVATIA NATURALA

Art.40. - Rezervatia naturala are ca obiectiv asigurarea conditiiloroptime de protejare si restabilire a speciilor, a comunitatilor vegetalesi animale semnificative din punct de vedere national. Art.41. - (1) Rezervatiile naturale se afla in subordineaautoritatilor administratiei publice centrale sau locale. Art.42. - In cadrul rezervatiei naturale se efectueaza cercetaristiintifice.

Capitolul 6 REZERVATIA PEISAGISTICA (DE PEISAJ GEOGRAFIC)

Art.43. - Rezervatia peisagistica (de peisaj geografic) are caobiectiv conservarea peisajelor geografice de importanta nationala,utilizarea lor reglementata in scopuri economice, estetice, culturale si

Page 10: fondul ariilor naturale protejate de stat

recreative. Art.44. - Rezervatiile peisagistice (de peisaje geografice) se aflain subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale. Art.45. - In cadrul rezervatiei peisagistice (de peisaj geografic)se efectueaza cercetari stiintifice.

Capitolul 7 REZERVATIA DE RESURSE

Art.46. - Rezervatia de resurse are ca obiectiv conservarearesurselor naturale pentru mentinerea lor in stare naturala in vedereavalorificarii ulterioare. Art.47. - Rezervatiile de resurse se afla in subordineaautoritatilor administratiei publice centrale sau locale, iarteritoriile acestora ramin detinatorilor. Art.48. - Statutul de rezervatie de resurse are un caracterprovizoriu, in functie de importanta ei ecologica si economica, evaluatade organizatiile si institutiile stiintifice de domeniu de comun acordcu autoritatea centrala pentru mediu. Art.49. - In cadrul rezervatiei de resurse se efectueaza cercetaristiintifice.

Capitolul 8 ARIA CU MANAGEMENT MULTIFUNCTIONAL

Art.50. - Aria cu management multifunctional are ca obiectivconservarea naturii si gospodarirea reglementata a resurselor naturale. Art.51. - Ariile cu management multifunctional se afla in subordineaautoritatilor administratiei publice centrale sau locale. Art.52. - In aria cu management multifunctional se delimiteaza zonenaturale cu regim special de protectie. Art.53. - In cadrul ariei cu management multifunctional seefectueaza cercetari stiintifice.

Capitolul 9 REZERVATIA BIOSFEREI

Art.54. - Rezervatia biosferei se fondeaza in conformitate cuProgramul UNESCO "Omul si biosfera" si are ca obiectiv conservareaelementelor si formatiunilor fizico-geografice, speciilor de plante side animale de importanta nationala si internationala, efectuarea decercetari in sistemul monitoringului global. Art.55. - Rezervatia biosferei are statut de institutie de cercetaristiintifice si se afla in subordinea autoritatii centrale pentru mediu. Art.56. - Teritoriul rezervatiei biosferei se divizeaza inurmatoarele zone functionale: zona nucleu, de protectie integrala, destinata exclusiv conservariibiodiversitatii si crearii conditiilor naturale de dezvoltare abiocenozelor. In zona nucleu este interzisa orice activitate economica.Se permite doar efectuarea de cercetari stiintifice; zona tampon, de administrare naturala, obiect de studiere si deaplicare a rezultatelor cercetarilor stiintifice pentru conservarea sidezvoltarea fondului genetic, restabilirea principalelor tipuri depaduri, balti, lunci, stepe etc. Pentru zona tampon se stabilescpermisiuni si restrictii similare celor de la art.25 si 26; zona de tranzitie, destinata diminuarii impactului antropic dinteritoriile adiacente. Terenurile din zona de tranzitie pot raminedetinatorilor, care sint obligati sa respecte regimul stabilit inrezervatie. In aceasta zona se permit anumite activitati traditionale defolosinta a terenurilor, asociate cu agricultura, silvicultura,pasunatul si pescuitul. Art.57. - (1) In rezervatia biosferei se instituie consiliustiintific, care examineaza si reglementeaza orice activitate din cadrulei.

Page 11: fondul ariilor naturale protejate de stat

(2) Componenta si regulamentul consiliului stiintific se aproba deautoritatea centrala pentru mediu. Art.58. - Statul de functii al rezervatiei biosferei se stabilestede autoritatea centrala pentru mediu.

Capitolul 10 GRADINA BOTANICA

Art.59. - Gradina botanica are ca obiectiv conservarea genofonduluide plante din zonele geobotanice din tara si a unor plante din alte zonegeobotanice. Art.60. - Gradina botanica are statut de institutie de cercetaristiintifice, se afla in subordinea Academiei de Stiinte a Moldovei ori aAcademiei de Stiinte a Moldovei si/sau a autoritatii administratieipublice locale. Art.61. - Gradina botanica are urmatoarele sarcini principale: a) conservarea in conditii artificiale a colectiilor de plante(indeosebi a speciilor rare sau periclitate) si a altor obiecte botanicede importanta stiintifica, didactica, economica si culturala; b) efectuarea de cercetari stiintifice; c) organizarea de expeditii si participarea la expeditiileorganizate de alte institutii in scopul studierii resurselor vegetale sicompletarii genofondului; d) crearea de fonduri semincere, schimbul de seminte si de plantevii cu diferite institutii; e) cultivarea si selectarea speciilor valoroase de plante din floraspontana si valorificarea lor economica; f) elaborarea bazelor stiintifice ale arhitecturii peisagere; g) elaborarea bazelor stiintifice si metodologice ale protectieicontra bolilor si vatamatorilor introducentilor; h) organizarea de conferinte si simpozioane stiintifice; i) editarea de lucrari stiintifice, de literatura de popularizare astiintei, de registre de seminte si de alte lucrari legate deactivitatea stiintifica a gradinii botanice. Art.62. - Teritoriul gradinii botanice se divizeaza in urmatoarelezone functionale: expozitionala, in care accesul publicului este permis in modulstabilit de administratia gradinii botanice; stiintifica (colectii, loturi experimentale, pepiniere), in care auacces numai salariatii gradinii botanice si specialistii altor institutii autorizati de administratia acesteia; interzisa (sectoare-etalon de vegetatie spontana), in care accesuleste interzis, cu exceptia celui al cercetatorilor stiintifici; administrativa. Art.63. - In gradina botanica se instituie consiliu stiintific, acarui competenta si al carui regulament sint aprobate de Academia deStiinte a Moldovei. Art.64. - Statul de functii al gradinii botanice se aproba deautoritatile ierarhic superioare. Art.65. - Paza gradinii botanice este pusa in seama unui personalspecializat.

Capitolul 11 GRADINA DENDROLOGICA

Art.66. - Gradina dendrologica are ca obiectiv conservarea unuianumit genofond de specii de arbori, arbusti si de alte plante cu florice prezinta interes stiintific aplicativ. Art.67. - Gradina dendrologica are statut de institutie stiintificaaplicativa si se afla in subordinea autoritatii administratiei publicelocale. Art.68. - Sarcinile de baza ale gradinii dendrologice sint similarecelor stabilite la art.61. Art.69. - In gradina dendrologica se instituie consiliu stiintific,

Page 12: fondul ariilor naturale protejate de stat

a carui competenta si al carui regulament sint aprobate de autoritateacentrala pentru mediu si de Academia de Stiinte a Moldovei. Art.70. - Statul de functii al gradinii dendrologice se aproba deorganizatiile ierarhic superioare de comun acord cu autoritatea centralapentru mediu si cu Academia de Stiinte a Moldovei. Art.71. - Paza gradinii dendrologice este pusa in seama unuipersonal specializat.

Capitolul 12 MONUMENTUL DE ARHITECTURA PEISAGERA

Art.72. - Monumentul de arhitectura peisagera are ca obiectivpastrarea si dezvoltarea compozitiilor arhitectonice peisagere siservesc ca depozit al genofondului de plante. Art.73. - Se declara monument de arhitectura peisagera parcurilevechi, parcurile silvice, aleile cu valoare istorica, culturala,stiintifica, estetica, economica si recreativa. Art.74. - Terenul monumentului de arhitectura peisagera se excludedin circuitul economic, dar ramine la dispozitia detinatorului, si seafla in subordinea autoritatii administratiei publice locale. Art.75. - (1) Pe teritoriul monumentului de arhitectura peisagera seinterzice orice activitate nelegata de destinatia lui, care amenintaintegritatea configuratiilor arhitectonice peisagere. (2) Orice lucrare de reconstructie si restabilire a monumentului dearhitectura peisagera se efectueaza dupa un proiect aprobat deautoritatea centrala pentru mediu.

Capitolul 13 GRADINA ZOOLOGICA

Art.76. - Gradina zoologica are ca obiectiv conservarea si studiereafaunei salbatice in conditii de captivitate in scopuri cognitive,educationale si de cercetare stiintifica. Art.77. - Gradina zoologica se afla in subordinea autoritatiiadministratiei publice locale. Art.78. - Gradina zoologica are urmatoarele sarcini principale: a) conservarea in conditii artificiale a animalelor salbatice,inclusiv a speciilor rare sau periclitate, exotice si locale, care au odeosebita valoare stiintifica, cognitiva si culturala; b) efectuarea de cercetari stiintifice; c) educarea ecologica si informarea publicului in domeniul faunei,zootehniei, reprezentarea diversitatii faunistice, cresterea animalelorsalbatice etc. Art.79. - Gradina zoologica, pentru a-si asigura activitatea, poatedispune de ateliere, pepiniere si de magazine zoologice si poatepractica diverse alte activitati prevazute de statutul ei. Art.80. - Teritoriul gradinii zoologice se divizeaza in urmatoarelezone functionale: expozitionala, in care accesul publicului este permis in modulstabilit de administratia gradinii zoologice; de uz public; economica; stiintifica; administrativa. Art.81. - Statul de functii al gradinii zoologice se aproba deautoritatea ierarhic superioara cu acordul autoritatii centrale pentrumediu si al Academiei de Stiinte a Moldovei. Art.82. - Paza gradinii zoologice este asigurata de formatiunileMinisterului Afacerilor Interne prin contract si/ori de corpul specialde paza al gradinii zoologice.

Titlul IV ZONA DE PROTECTIE A OBIECTELOR SI A

Page 13: fondul ariilor naturale protejate de stat

COMPLEXELOR DIN FONDUL ARIILOR PROTEJATE

Art.83. - (1) Pentru reducerea impactului antropic asupra obiectelorsi complexelor din fondul ariilor protejate, pe teritoriul adiacent lorse stabileste zona de protectie. Limitele acestei zone sint trasate indocumentatia de urbanism si amenajare a teritoriului, care se aproba deGuvern. (2) Latimea zonei de protectie a categoriilor de obiecte si complexedin fondul ariilor protejate se stabileste astfel: a) pentru rezervatia stiintifica, parcul national, rezervatiabiosferei - 1000 - 1500 m; b) pentru monumentul naturii: geologic si paleontologic, hidrologic, zoologic, botanic si mixt -500-1000 m; arbore secular si specie de plante rara -30-50 m; c) pentru rezervatia naturala, rezervatia peisagistica (de peisajgeografic), rezervatia de resurse, aria cu management multifunctional -700-1000 m; d) pentru gradina botanica, dendrologica, monumentul de arhitecturapeisagera si gradina zoologica -100-150 m. (3) Zona de protectie a ariilor naturale protejate se stabileste infunctie de configuratia hotarelor naturale ale localitatilor,terenurilor agricole, drumurilor etc. Art.84. - Terenurile din zona de protectie ramin la dispozitiadetinatorilor. Hotarele ei se marcheaza in natura cu borne dereprezentantii autoritatilor administratiei publice locale si dereprezentantii Inspectoratului Ecologic de Stat. Art.85. - In zona de protectie se admite: a) desfasurarea de activitati economice traditionale ce nu conduc laschimbari esentiale in evolutia proceselor naturale; b) crearea de conditii optime de trai pentru animalele salbatice; c) taierile de igiena, de ingrijire si de regenerare a padurilor; d) organizarea unor zone de recreatie reglementata. Art.86. - In zona de protectie sint interzise: a) efectuarea fara autorizatie a vinatului, pescuitului sicapturarii de animale; b) taierile rase; c) construirea de obiecte si depozite pentru pastrarea de chimicalesi ingrasaminte minerale, alte obiecte auxiliare; d) stationarea vehiculelor in alte locuri decit cele indicatespecial. e) aplicarea pesticidelor;

[ Lit. e) introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]

f) amplasarea fermelor si complexelor zootehnice;

[ Lit. f) introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]

g) constructia si amplasarea statiilor de alimentare cu petrol, obiectelor pentru prepararea solutiilor chimice si pentru depozitarea produselor petroliere, salilor de cazane, acumulatoarelor de ape reziduale, punctelor de deservire tehnica, spalatoriilor, obiectelor agricole si industriale, care pot avea un impact ecologic distructiv;

[ Lit. g) introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]

h) constructia colectoarelor de canalizare si a instalatiilor de epurare a apelor reziduale.

[ Lit. h) introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]

Titlul V

Page 14: fondul ariilor naturale protejate de stat

CERCETARILE STIINTIFICE DIN CADRUL FONDULUI ARIILOR PROTEJATE

Art.87. - Cercetarile stiintifice din cadrul fondului ariilorprotejate se fac in scopul studierii evolutiei proceselor naturaleferite de impactul antropic si in conditiile unui impact antropicscarificat, pentru estimarea si prognozarea situatiei ecologice, pentruelaborarea bazelor stiintifice de ocrotire a naturii, pentru conservareabiodiversitatii, restabilirea echilibrului ecologic, utilizarea durabilaa resurselor naturale, pentru monitoringul ecologic si tinerea analelornaturii. Art.88. - (1) In rezervatia stiintifica, parcul national, rezervatiabiosferei, gradina botanica, gradina dendrologica si gradina zoologica,precum si in alte categorii de arii naturale protejate, cercetarilestiintifice se efectueaza, in mod obligatoriu, in conformitate cuprograme anuale, asigurindu-se astfel continuitatea monitoringuluiecologic. (2) In rezervatia stiintifica, parcul national si in rezervatiabiosferei, cercetarile stiintifice se efectueaza de catre sectiile lorstiintifice, institutiile stiintifice de profil, precum si deorganizatii neguvernamentale. In celelalte categorii de arii naturaleprotejate, cercetarile se efectueaza de catre institutii stiintifice deprofil si de organizatii neguvernamentale, cu avizul autoritatiicentrale pentru mediu. (3) La realizarea programelor stiintifice pot participa siorganizatii stiintifice din alte tari. (4) In cazul efectuarii investigatiilor stiintifice de catreorganizatii internationale, exportul de material acumulat in fondulariilor protejate se face numai cu autorizatia autoritatii centralepentru mediu si a institutiilor stiintifice de profil din RepublicaMoldova. Art.89. - Autoritatea centrala pentru mediu instituie un consiliustiintific general al fondului ariilor protejate cu participareareprezentantilor institutiilor de profil ale Academiei de Stiinte aMoldovei.

Titlul VI ASIGURAREA FINANCIARA A OBIECTELOR SI COMPLEXELOR DIN FONDUL ARIILOR PROTEJATE

Art.90. - (1) Finantarea rezervatiilor stiintifice, parcurilornationale, rezervatiilor biosferei, gradinilor botanice, gradinilordendrologice si gradinilor zoologice se face de la bugetul de stat, dinmijloace extrabugetare, din fonduri ecologice, din donatii alepersoanelor fizice si juridice, inclusiv straine, din alte mijloacespeciale. (2) Celelalte categorii de arii naturale protejate se finanteaza dela bugetele locale, din fondul ecologic local, din mijloaceledetinatorilor de terenuri proprietate publica, din donatiile persoanelorfizice si juridice, inclusiv straine, din alte surse financiareneinterzise de legislatia in vigoare. (3) Programele anuale de cercetari stiintifice ale rezervatiilorstiintifice, parcurilor nationale, rezervatiilor biosferei, alegradinilor botanice, gradinilor dendrologice si gradinilor zoologice,precum si ale celorlalte categorii de arii naturale protejate, sefinanteaza prin intermediul comenzii de stat si din mijloace bugetarespeciale gestionate de Consiliul Stiintific General prevazut la art.89si, dupa caz, din sursele financiare prevazute la alin.(1) si (2). Art.91. - Mijloacele banesti obtinute in ariile naturale protejatecu statut de persoana juridica din activitati stiintifice, de ocrotire anaturii, turistice, recreative, publicitare, editoriale, cognitive, prindesfacerea uneltelor de vinat si de pescuit confiscate, a resurselornaturale dobindite ilicit, din donatii, precum si din alte activitati

Page 15: fondul ariilor naturale protejate de stat

practicate legal in ariile naturale protejate, cu respectarea regimuluilor de protectie, ramin la dispozitia administratiei acestora si nu sintimpozabile, urmind sa fie folosite in scopuri stiintifice si ecologice,precum si la dotarea fiecarei unitati. Art.92. - Pentru terenurile proprietate publica sau privata inclusein fondul ariilor protejate, recuperarea pierderilor suportate dedetinatori se efectueaza de la bugetul de stat, bugetele locale,fondurile ecologice si din mijloace extrabugetare.

Titlul VII CADASTRUL DE STAT AL OBIECTELOR SI COMPLEXELOR DIN FONDUL ARIILOR PROTEJATE

Art.93. - Tinerea cadastrului de stat al obiectelor si complexelordin fondul ariilor protejate este de competenta autoritatii centralepentru mediu si se finanteaza de la bugetul de stat. Pentru instituireacadastrului de stat, pot fi folosite mijloace banesti din fondurileecologice si de la bugetele locale. Art.94. - Cadastrul de stat al obiectelor si complexelor din fondulariilor protejate cuprinde date despre statutul juridic, apartenenta,amplasamentul, regimul de protectie, importanta stiintifica, cognitivasi recreativa a acestor obiecte si complexe.

Titlul VIII PAZA OBIECTELOR SI COMPLEXELOR DIN FONDUL ARIILOR PROTEJATE

Art.95. - (1) Paza rezervatiei stiintifice, a parcului national si arezervatiei biosferei este asigurata de servicii speciale de paza. (2) Paza altor categorii de arii naturale protejate, cu exceptiagradinii botanice, gradinii dendrologice si gradinii zoologice, esteasigurata de autoritatile in a caror subordine se afla. (3) Paza gradinii botanice, gradinii dendrologice si gradiniizoologice se efectueaza in conformitate cu art.65, 71 si 82. Art.96. - (1) Serviciile speciale de paza se subordoneaza conduceriirezervatiei stiintifice, parcului national, rezervatiei biosferei siactiveaza conform regulamentelor acestora. (2) Drepturile colaboratorilor din serviciul special de paza sestabilesc in regulamentul acestuia, elaborat de administratie si aprobatde autoritatea ierarhic superioara. (3) Colaboratorul serviciului special de paza al ariei naturaleprotejate beneficiaza de drepturile si privilegiile de inspector alInspectoratului Ecologic de Stat si al Serviciului Silvic de Stat sieste in drept: a) sa traga la raspundere atit factorii de decizie, cit si cetateniicare au incalcat legislatia privind ocrotirea naturii; b) sa controleze permisele de acces in obiectele si complexele dinfondul ariilor protejate, autorizatiile pentru efectuarea de cercetaristiintifice si valorificarea de resurse naturale; c) sa retina contravenientii si sa-i predea la primarie sau lasectia de politie pentru a fi identificati; d) sa efectueze, in limitele fondului ariilor protejate, controlulpersoanelor si al vehiculelor si sa sechestreze productia recoltata siuneltele folosite neautorizat; e) sa intocmeasca procese-verbale despre incalcarea regimului deprotectie si sa le depuna in organul competent pentru tragerea laraspundere a contravenientilor; f) sa inspecteze, nestingherit si inopinat, teritoriile si incinteleunitatilor pentru a stabili respectarea legislatiei privind ocrotireanaturii; g) sa stopeze sau sa limiteze orice activitate ce contravinelegislatiei privind ocrotirea naturii; h) sa intenteze actiuni persoanelor fizice si juridice pentrureparatia prejudiciilor cauzate prin incalcarea legislatiei privind

Page 16: fondul ariilor naturale protejate de stat

ocrotirea naturii; i) sa poarte uniforma si arma in exercitiul functiunii in zona incare este angajat. Art.97. - Colaboratorilor din serviciile speciale de paza, precum sipersoanelor angajate temporar, prin ordin, in aceste servicii, in caz deatentat la viata si sanatatea lor in exercitiul functiunii, iar in cazde deces - familiilor lor, li se plateste o compensatie si li se repara,in modul si in marimea prevazuta de legislatia in vigoare, prejudiciulsuportat.

Titlul IX RASPUNDERI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.98. - (1) Incalcarea prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderecivila, administrativa sau penala, conform legislatiei in vigoare. (2) Se considera contraventii, daca nu constituie, potrivit legii,infractiuni, urmatoarele fapte: a) folosirea ariilor naturale protejate in alte scopuri decit incele prevazute de prezenta lege; b) organizarea fara expertiza ecologica a activitatii economice inariile naturale protejate, precum si in zonele lor de protectie; c) deteriorarea sau distrugerea ariilor naturale protejate; d) nelichidarea urmarilor ecologice ale avariilor, catastrofelor siale altor fenomene distructive; e) introducerea de plante si animale straine zonei respective, carepolueaza fondul genetic autohton; f) incalcarea regulilor de export al plantelor si animalelor luatesub protectia statului; g) executarea neautorizata a oricarei lucrari de amenajare siconstructie; h) deversarea deseurilor industriale si menajere in ape sau peterenuri, depozitarea lor in ariile naturale protejate si in zonele lorde protectie; i) folosirea peste normele admise a chimicalelor in zonele deprotectie; j) recoltarea neautorizata a fructelor si pomusoarelor de padure, aciupercilor, plantelor medicinale, semintelor si a organismelor acvatice; k) stramutarea nesanctionata a hotarelor ariilor naturale protejate; l) deteriorarea, stergerea sau ridicarea bornelor de hotar,geodezice sau topografice, a panourilor de avertizare sau aindicatoarelor; m) intrarea persoanelor neautorizate, cu sau fara autovehicule, inzonele cu protectie integrala; n) camparea in zonele interzise; o) pasunatul in zonele interzise; p) organizarea si desfasurarea neautorizata de activitati economice,de turism si agrement; r) fotografierea sau filmarea in scopuri comerciale fara achitareade taxe. Art.99. - (1) Prejudiciile materiale cauzate de persoane fizice sijuridice obiectelor si complexelor din fondul ariilor protejate serepara in modul stabilit de legislatia in vigoare. (2) Reparatia prejudiciilor cauzate obiectelor si complexelor dinfondul ariilor protejate se efectueaza benevol sau prin hotarirejudecatoreasca. Art.100. - In caz de dezacord cu decizia reprezentantuluiautoritatii pentru mediu, persoana fizica sau juridica este in drept sao atace in instanta superioara pentru mediu sau sa actioneze in instantade judecata. Art.101. - Detinatorii de terenuri din fondul ariilor protejate nupoarta raspundere pentru pagubele pricinuite agentilor economici deanimalele salbatice.

Page 17: fondul ariilor naturale protejate de stat

Titlul X COLABORAREA INTERNATIONALA IN DOMENIUL FONDULUI ARIILOR PROTEJATE

Art.102. - Republica Moldova colaboreaza cu alte state, cu organe siorganizatii internationale in domeniul fondului ariilor protejate inbaza de acorduri multilaterale si bilaterale. In acest scop, seelaboreaza si se realizeaza programe si proiecte internationale, seefectueaza schimb de informatii, se constituie rezervatii internationalecomune. Art.103. - (1) Legislatia Republicii Moldova asigura pe intregteritoriul ei exercitarea actelor internationale la care este parte. (2) In cazul cind actele internationale in domeniul fondului ariilorprotejate ratificate de Republica Moldova prevad alte norme decit celestabilite de legislatia ei interna, se vor aplica normele actelorinternationale.

Titlul XI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.104. - Trecerea unei arii naturale protejate dintr-o categorie aUniunii Internationale de Conservare a Naturii in alta, precum siactualizarea categoriilor enumerate la art.4 se efectueaza de catreParlament, la propunerea Guvernului, cu avizul autoritatii centralepentru mediu si al Academiei de Stiinte a Moldovei. Art.105. - (1) Parti integrante ale prezentei legi sint: anexa nr.1 - Rezervatiile stiintifice; anexa nr.2 - Parcurile nationale; anexa nr.3 - Monumentele naturii; anexa nr.4 - Rezervatiile naturale; anexa nr.5 - Rezervatiile peisagistice (de peisaje geografice); anexa nr.6 - Rezervatiile de resurse; anexa nr.7 - Ariile cu management multifunctional; anexa nr.8 - Rezervatiile biosferei; anexa nr.9 - Gradinile botanice; anexa nr.10 - Gradinile dendrologice; anexa nr.11 - Monumentele de arhitectura peisagera; anexa nr.12 - Gradinile zoologice. (2) Fiecare anexa poate fi completata pe masura luarii sub protectiastatului a unor noi arii naturale. Art.106. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii. Art.107. - Guvernul, in termen de un an: - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatieiin vigoare in conformitate cu prezenta lege; - va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta lege; - va asigura actualizarea, reexaminarea si anularea de catreministere, departamente, autoritati ale administratiei publice locale aactelor lor vizind obiectul prezentei legi.

[Art.108 exclus prin Legea nr.631-XIV din 15.10.99]

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN

Chisinau, 25 februarie 1998. Nr. 1538-XIII.

Anexa nr.1

REZERVATIILE STIINTIFICE+--------+--------------+---------+----------------+-------------------+|Nr. crt.| Denumirea |Suprafata| Amplasamentul |Detinatorul funciar|

Page 18: fondul ariilor naturale protejate de stat

| | | (ha) | | |+--------+--------------+---------+----------------+-------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+--------+--------------+---------+----------------+-------------------+

1 Codru 5177 Raionul Straseni, Autoritatea centrala satul Lozova pentru mediu

2 Iagorlic 836 Raionul Dubasari, Autoritatea centrala satul Goian pentru mediu

3 Prutul de Jos 1691 Raionul Vulcanesti, Autoritatea centrala satul Slobozia Mare pentru mediu

4 Plaiul Fagului 5642 Raionul Ungheni, Autoritatea centrala satul Radenii Vechi pentru mediu

5 Padurea Domnea- 6032 Raioanele Glodeni Autoritatea centrala sca si Falesti pentru mediu

TOTAL 19378

Anexa nr.2

PARCURILE NATIONALE

Nota: Sint in curs de organizare.

Anexa nr. 3

MONUMENTE ALE NATURII

A) GEOLOGICE SI PALEONTOLOGICE B) HIDROLOGICE C) BOTANICE a) Sectoare reprezentative cu vegetatie silvica b) Arbori seculari D) SPECII FLORISTICE SI FAUNISTICE RARE a) Specii floristice rare b) Specii faunistice rare+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+| Nr.| Denumirea |Supra-| Amplasamentul |Detinatorul funciar||crt.| |fata | | || | | (ha) | | |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+ A) GEOLOGICE SI PALEONTOLOGICE Raionul Anenii Noi 1 Amplasamentul de 35 Satul Calfa, la est de Cooperativa Agricola fauna de langa satul podul peste calea fe- Productie "Vierul" Calfa rata, pe malul drept alriului Bic

Raionul Briceni 2 Meandrul de la Pe- 5 La sud de satul Pere- Primaria satului rerita rita Pererita

3 Pestera carstica 80 Linga satul Criva Cariera de ghips din "Emil Racovita" si satul Criva zona carstica adiacenta

Page 19: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Cahul 4 Amplasamentul fosi- 5 Linga satul Pelinei, Gospodaria Silvica lifier de linga ocolul silvic satul de Stat Vulcatesti, Pelinei parcela 11 Pelinei-IV, Cahul

5 Amplasamentul fosi- 10 Intre satele Moscovei Gospodaria Silvica lifer de linga si Dermengi, satul de Stat raionul Moscovei parcela 18, Taraclia, ocolul subparcelele 2, 3 silvic Moscovei, Cahul

6 Ripa Tartaul 2 La 2 km nord de satul Intreprinderea Agri- Tartaul de Salcie, cola "Taraclia de pe versantul sting al Salcie" riului Salcia

Raionul Camenca 7 Stinca Japca 10 Satul Japca Intreprinderea Agri- cola "Moldova"

8 Pilnii carstice 80 Linga satul Hrusca Intreprinderea Agri- cola "Frunze"

9 Ripa Namalvii 100 La sud-est de satul Intreprinderea Agri- Bursuc cola "Moldova"

10 Complexul "Rascov" 123 Satul Rascov, ocolul Gospodaria Silvica silvic Rascov, Dealul de Stat Ribnita Rosu, parcelele 20, 21

11 Aflorimentul pro- 60 La vest de satul Cer- Intreprinderea Agri- terozoicului supe- lina pe coasta abrup- cola "Nistru", satul rior (vendian) de Zaluceni linga satul Cerlina

Raionul Cantemir12 Cariera Cociulia 1 La 1 km nord de satul Intreprinderea Agri- Cociulia cola "Patria"

Raionul Cainari13 Ripa Taraclia 12 In partea sud-estica Primaria satului a satului Taraclia Taraclia

Raionul Calarasi14 Cariera "Cimitirul 2 La nord de satul Pau- Societatea pe Acti- Cailor" lesti uni "Paulesti"

15 Ripa lui Tofan 5 La marginea vestica a Interprinderea Agri- satului Valcinet cola "Valcinet"

16 Ripa "In Dos" 2 La 1 km sud de satul Intreprinderea Agri- Sipoteni cola "Sipoteni"

Raionul Causeni17 Cariera de linga 4 Pe panta dreapta a ri- Primaria satului satul Zaim ului Botna Zaim

18 Aflorimentul Fir- 5 Linga satul Firladeni, Primaria satului ladeni pe panta dreapta a va- Firladeni ii, in apropiere de drumul spre Causeni

19 Ripa din Salcuta 3 La sud-est de satul Gospodaria Silvica

Page 20: fondul ariilor naturale protejate de stat

Salcuta, ocolul silvic de Stat Bender Causeni, Salcuta, par- cela 43, subparcela 3a

Raionul Ceadir-Lunga20 Aflorimentul Baurci 1 Pe drumul Congaz-Bau- Gospodaria Silvica rci, la 2 km de podul de Stat Iargara peste riul Ialpug, ocolul silvic Congaz, Congaz, parcela 38, subparcela 12

21 Ripele de la Ceadir- 10 La est de orasul Cea- Gospodaria Silvica Lunga dir-Lunga, ocolul sil- de Stat Cahul vic Ceadir-Lunga, Cea- dir-Lunga, Stat Cahul parcela 46, subparcela 2

Raionul Cimislia22 Ripa "Cotofana" 10 La est de satul Gura Gospodaria Silvica Galbenei (a patra de la de Stat Cimislia nord, pe panta stinga a vilcelei Valea Cotofana), ocolul silvic Zloti, Co- tofana, parcela 33, sub- parcelele 3, 5; parcela 34, subparcelele 3, 8, 12

Raionul Comrat23 Sectiunea geologica 5,6 Orasul Comrat, panta Gospodaria Silvica din valea stinga a vaii riului de Stat Iargara Ialpug riului Ialpug, ocolul silvic Comrat, Comrat-IV, parcela 34, subparcela 11

Raionul Criuleni24 Soluri fosile pe 44 La nord-vest de satul Gospodaria Silvica terasele nistrene Malaiesti, ocolul sil- de Stat Chisinau vic Vadul lui Voda, Malaiesti, parcela 13, subparcela 6

25 Aflorimentul Goian 1 La 0,5 km de intersec- Gospodaria Silvica tia autostrazilor Leu- de Stat Chisinau seni si Chisinau-Criu- leni, ocolul silvic Vadul lui Voda, Leuse- ni-IV, parcela 32, subparcela 1

Raionul Donduseni26 Movilele recifale de 15 La sud de satul Visoca Intreprinderea Agri- linga satul Visoca cola "Visoca"

Raionul Drochia27 Ripa Zgurita 15 La nord de satul Zgu- Primaria satului rita Zgurita

28 Aflorimentul Chet- 25 La vest de satul Che- Primaria satului rosu trosu, linga autostra- Chetrosu da Drochia-Soroca

Page 21: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Dubasari29 Vilceaua "La Huma- 64 La vest de satul Ustia Gospodaria Silvica rie" pe panta stinga a riu- de Stat Chisinau lui Raut, ocolul silvic Criuleni, Raculesti, parcela 10, subparcele- le 8-18

Raionul Edinet30 Grotele Brinzeni 14 La sud-est de satul Primaria satului Brinzeni Brinzeni

31 Recifele Brinzeni 44 La sud-vest de satul Primaria satului Brinzeni Brinzeni

32 Defileul Buzdugeni 100 Linga satul Buzdugeni, Primaria satului la confluenta riurilor Burlanesti Bogda si Racovat

33 Defileul Burlanesti 10 La nord-vest de satul Primaria satului Burlanesti Burlanesti

34 Ripa Volodeni 6 Intre satele Volodeni Primaria satului si Blesteni Blesteni

35 Defileul Trinca 70 La sud-vest de satul Primaria satului Trinca Trinca

36 Defileul Fetesti 68 La sud-vest de satul Intreprinderea Agri- Fetesti cola "Fetesti"

Raionul Glodeni37 Cheile Butesti 110 La sud de satul Butesti Primaria satului Camenca

38 Stinca Mare 105 Linga satul Cobani Primaria satului Cobani

Raionul Ialoveni39 Ripele de la Vasieni 3 Pe coasta dreapta a Intreprinderea Agri- vaii riului Botna, la "Vasieni" vest de spital

40 Aflorimentul Costesti 1 La nord de satul Cos- Primaria satului testi, pe coasta stin- Costesti, Societa- ga a vaii riului Botna, tea pe Actiuni linga drumul spre Mile- "Ialoveni" stii Mici

41 Reciful Ialoveni 3 Linga orasul Ialoveni, Asociatia Stiinti- pe drum spre satul Cos- fica de Productie testi, pe malul sting "Codru" al riului Isnovat

Raionul Nisporeni42 Hirtopul de linga 200 La 6 km sud de orasul Firma Agricola orasul Nisporeni Nisporeni, pe malul "Nisporeni" sting al riului Nirnova

43 Fractura tectonica 240 La 1 km sud de satul Intreprinderea Agri- Seliste Seleste cola "Moldova" Raionul Ocnita

Page 22: fondul ariilor naturale protejate de stat

44 Ripa Adinca 6 La marginea nordica a Interprinderea Agri- satului Verejeni cola "Nistru"

45 Afloriment de cre- 20 La vest de satul Nas- Gospodaria Silvica mene compacta lavcea, in valea riu- de Stat Edinet lui Chisarau, ocolul silvic Ocnita, Edinet Naslavcea, parcela 2, subparcelele 1-8

46 Aflorimentul de 1 La 2 km sud de statia Distanta Ocnita a nisipuri tortoniene de cale ferata Naslav- Caii Ferate din de linga gara Nasla- cea, in zona aliniame- Moldova vcea ntului caii ferate Naslavcea-Birnova

47 Ripa "Carpov Iar" 18 La vest de satul Nas- Gospodaria Silvica lavcea, ocolul silvic de Stat Edinet Ocnita, Naslavcea, parcela 3, subparce- lele 3, 22, 23

48 Ripa "Rudii Iar" 22,5 Satul Naslavcea, linga Gospodaria Silvica "Carpov Iar", ocolul de Stat Edinet silvic Ocnita, Naslav- cea, parceala 3, sub- parcelele 1, 2, 4, 18-21

49 O portiune a ma- 308 Intre satele Naslavcea Intreprinderea Agri- lului abrupt al si Lencauti, ocolul cola "Nistru" (150 Nistrului silvic Otaci, Lencauti, ha); parcelele 1-3 Gospodaria Silvica de Stat Soroca ( 158 ha)

50 Falia tectonica de 82 La nord de satul Nas- Gospodaria Silvica linga satul ocolul silvic Ocnita, Stat Edinet Naslavcea Stinca, parcela 1 51 Vilceaua "Partea 20 La sud de satul Mere- Intreprinderea Agri- Cneazului" seuca cola "Nistru" 52 Ripa "La Izvoare" 115 La sud de orasul Otaci Intreprinderea Agri- cola "Rodina"

Raionul Orhei53 Amplasament de ve- 2 La marginea de vest a Primaria satului rtebrate fosile satului Pocsesti Donici 54 Defileul Orhei 100 Orasul Orhei Primaria orasului Orhei

55 Recif pe malul 3 Satul Piatra, malul Primaria satului riului Raut drept al riului Raut Pohorniceni 56 Stinca Migla 3 La 0,5 km nord-vest de Primaria satului satul Piatra Piatra

Raionul Rezina57 Amplasamentul de 1 La sud de satul Ignatei Primaria satului flora fosila de linga punctul trigono- Ignatei linga satul Igna- metric 225,5 m tei 58 Amplasament fosil 1 La sud de satul Pri- Primiria satului

Page 23: fondul ariilor naturale protejate de stat

de dinoteriu piceni-Razesi, coasta Pripiceni-Razesti dreapta a vaii riului Cogilnic

59 Cariera din Bose- 5 La vest de satul Bo- Primaria orasului rnita (parasita) sernita Rezina 60 Argile etuliene pe 3 La vest de satul Cio- Primaria orasului malul Nistrului rna Rezina

Raionul Riscani61 Defileul Duruitoa- 40 La est de satul Durui- Primaria satului rea toarea Duruitoarea

62 Defileul Varatic 10 La est de satul Varatic Primaria satului Duruitoarea

63 Reciful Proscureni 10 La est de satul Durui- Primaria satului toarea Duruitoarea

Raionul Singerei64 Afloriment in blo- 15 In preajma satului Gu- Primaria satului cul Solonet ra-Oituz, linga punc- Balabanesti tul trigonometric 297 m

Raionul Soroca65 Ripa "Bechirov Iar" 46 La sud de orasul Soroca Gospodaria Silvica ocolul silvic Soroca, de Stat Soroca Zastinca-II, parcela 24

66 Afloriment de nisi- 0,5 Versantul de est al Intreprinderea Agri- puri si gresii carierei, satul basa- cola "Redi" rabene Redi-Ceresnovat

67 Pragurile Nistrului 8 In preajma satului Co- Cariera de granit si sauti, albia Nistrului pietris din Soroca

68 Aflorimentul de gre- 2 Satul Cosauti, versa- Cariera de granit si sii si granit de ntul de vest al cari- pietris din Soroca la Cosauti erii parasite

69 Colina "Casca" 37,6 La vest de satul Cre- Gospodaria Silvica menciung silvic Otaci, de Stat Soroca Cremenciug-II, parcela 49, subparcela 18, 26, 29, 30

Raionul Straseni70 Cariera "Cazacu" 3 La nord de statia de Primaria municipiu- cale ferata Vatra lui Chisinau

71 Ripa "La Chetrarie" 3 La est de satul Vorni- Primaria satului ceni Vorniceni

Raionul Soldanesti72 Profilul geologic 10 La sud-vest de satul Intreprinderea Agri- de linga satul Socola cola "Stefan Voda" Socola

73 Aflorimentul Ras- 15 La 1 km sud de satul Intreprinderea Agri- popeni Raspopeni, pe drumul cola "Raspopeni" spre satul Ignatei

74 Cariera parasita de 1 La vest de statia de Intreprinderea Agri-

Page 24: fondul ariilor naturale protejate de stat

linga statia de calea ferata Soldane- "Biruinta" cale ferata Soldane- sti si la nord de satul sti Oliscani

Raionul Stefan Voda75 Ripa de Piatra 2 In partea de nord a Primaria satului satului Tudora Tudora

76 Ripa lui Albu 2 Mai sus de satul Cio- Gospodaria Silvica burciu, linga padurea de Stat Bender ocolului silvic "Olane- sti"

77 Ripa din Purcari 5 La nord de satul Pur- Primaria satului cari, pe malul Nistru- Purcari lui

Raionul Taraclia78 Ripa Budai 5 Marginea de vest a sa- Intreprinderea Agri- tului Budai, pe coasta "Drujba" dreapta a riului Salcia

79 Ripa Musaitu 5 In partea de mijloc a Intreprinderea Agri- satului Musaitu "Musaitu"

80 Aflorimentul de 4,1 La sud de orasul Tara- Gospodaria Silvica linga orasul Tara- de-a lungul pantei de Stat Cahul clia stingi a vilcelei, oc- olul silvic Taraclia, Taraclia-II, parcela 20, subparcela 1

Raionul Ungheni81 Terasa levantina 5 La 1,5 km sud-est de Intreprinderea Agri- din zona codrilor satul Buciumeni, pe cola "Buciumeni" panta stinga a vilce- lei riului Girla-Mare, la cumpana apelor

82 Panta abrupta de 1 La 2 km sud-vest de Intreprinderea Agri- linga satul Sinesti satul Sinesti, pe pan- cola "Sinesti" ta stinga a vilcelei riului Pojarna, Tincau

Raionul Vulcanesti83 Afloriment de argi- 10 Panta stinga a vaii ri- Intreprinderea Agri- le etuliene ului Cahul deasupra "K. Marx" satului Etulia

84 Aflorimentul de li- 3 La 0,5 km sud de satul Firma Agricola nga satul Valeni Valeni, panta de est a "Valeni" vaii riului Prut

85 Ripa Cismichioi 3 Satul Cismichioi, pe Asociatia de Produc- partea singa a vilce- "Nerudprom" lei afluentului lacu- lui Cahul

Municipiul Tiraspol86 Vilceaua Colcot 16 Marginea de nord a mu- Primaria municipiu- nicipiului Tiraspol lui Tiraspol

TOTAL 2681,8

Page 25: fondul ariilor naturale protejate de stat

B) HIDROLOGICE Raionul Camenca 1 Izvorul din satul 1,5 Satul Bursuc, in ripa Intreprinderea Agri- Bursuc de linga pod cola "Moldova"

2 Izvorul din satul 1 Satul Ocnita Intreprinderea Agri- Ocnita cola "Rassvet"

Raionul Calarasi 3 Apele minerale din 1,5 Satul Hirjauca, in pa- Sanatoriul "Codru" satul Hirjauca rtea de jos a vilcelei Hirtop

4 Izvoarele nr.1 si 1 Satul Niscani Intreprinderea Agri- nr.2 din satul Nis- cola "Niscani" cani

5 Izvorul lui Stefan 0,5 La est de satul Valcinet Primaria satului cel Mare Valcinet

Raionul Causeni 6 Izvorul lui Suvorov 0,5 La 1,5 km nord-vest de Intreprinderea Agri- satul Hagimus, in vil- cola "Nistru", cea Primaria satului Hagimus

Raionul Criuleni 7 Izvoarele minerale 1,5 Cite doua izvoare in Intreprinderea Agri- din satul Onitcani satul Onitcani si in cola "Onitcani" valea riului Radi

Raionul Donduseni 8 Izvorul din satul 5 Satul Horodiste Intreprinderea Agri- Horodiste cola "Horodiste"

9 Izvorul din satul 2 Satul Plop Intreprinderea Agri- Plop cola "Patria"

10 Izvorul din satul 2 Satul Fintinita Intreprinderea Agri- Fintinita cola "Victoria"

11 Izvoarele din satul 0,5 La nord de satul Min- Primaria satului Mindic dic, pe malul sting al Mindic riului Cubolta

Raionul Drochia12 Izvoarele din satul 6 Satul Cotova, poalele Primaria satului Cotova pantei stingi a riului Cotova Cainari

Raionul Dubasari13 Havuzul Mare 1 La sud de orasul Duba- Intreprinderea Agri- sari cola "Puti Ilicea"

Raionul Hincesti14 Izvorul din satul 0,5 In centrul satului Nem- Intreprinderea Agri- Nemteni teni cola "Hlopesti"

Raionul Ocnita15 Izvorul de linga 0,5 Statia de cale ferata Intreprinderea Agri- statia de cale Naslavcea cola "Vatutin" ferata Naslavcea

Page 26: fondul ariilor naturale protejate de stat

16 Izvorul din satul 1 Satul Codreni, la vest Intreprinderea Agri- Codreni de biserica cola "Rodina"

Raionul Orhei17 Izvorul din satul 0,5 Pe malul drept al riu- Intreprinderea Agri- Cucuruzeni lui Cogilnic cola "Frunze"

18 Izvorul din satul 0,5 Satul Izvoare, in ogra- Intreprinderea Izvoare da dlui Caraman V. Agricola "Glia"

19 Izvorul din satul 10 La 1 km sud-est de sa- Primaria satului Jeloboc tul Jelboc Piatra

Raionul Rezina20 Izvoarele din satul 1,5 Satul Horodiste Primaria satului Horodiste Horodiste

Raionul Ribnita21 Izvoarele din satul 1 Satul Molochisul Mare Intreprinderea Agri- Molochisul Mare cola "Krasnii Octea- bri"

22 Izvorul din satul 1 Satul Stroiesti Intreprinderea Agri- Stroiesti cola "Iscra"

Raionul Riscani23 Ecosistemul acvatic 42 La vest de satul Recea Primaria satului "La Moara" Recea

Raionul Singerei24 Rezervorul de apa 8,6 La 1,5 km est de satul Intreprinderea Agri- de pe riul Ciuluc Mihailovca cola "Mihailovca"

Raionul Soroca25 Izvoarele din satul 2 Satul Varancau Intreprinderea Agri- Varancau cola "Prietenia"

Raionul Soldanesti26 Izvorul Carausilor 0,5 Satul Climautii de Jos Intreprinderea Agri- pe panta dreapta a ri- "Nistru" uletului

27 Izvoarele din preajma 1 Satul Zahorna Intreprinderea Agri- satului Zahorna cola "Moldova"

28 Izvorul din satul 1,5 Satul Samascani, in Intreprinderea Agri- Samascani vale cola "Sevcenco" Raionul Taraclia29 Izvorul din satul 1,5 La marginea satului Intreprinderea Agri- Copceac Copceac, in vilcea cola "Pobeda" Raionul Telenesti30 Izvoarele din satul 1,2 Coasta stinga a riului Primaria satului Ordasei Raut, satul Ordasei Ordasei

Municipiul Bender31 Izvor - havuz 1 Satul Proteagailovca Intreprinderea Agri- cola "Tighina"

TOTAL 99,8

+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+

Page 27: fondul ariilor naturale protejate de stat

| Nr.| Denumirea |Supra-| Amplasamentul |Detinatorul funciar||crt.| |fata | | || | | (ha) | | |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+

C) BOTANICE a) Sectoare reprezentative cu vegetatie silvica

Raionul Anenii Noi 1 Schinoasa Mare 15 Ocolul silvic Anenii Gospodaria Silvica Noi, Schinoasa Mare, de Stat Chisinau parcela 5, subparcela 3

Raionul Briceni 2 Caracuseni 4,2 Ocolul silvic Briceni, Gospodaria Silvica Caracuseni, parcela 47 de Stat Edinet subparcelele 21, 23

Raionul Camenca 3 Cuhuresti 13 Ocolul silvic Cuhuresti Gospodaria Silvica Cuhurestii Mari, parce- de Stat Soroca la 15, subparcelele 1, 13 4 Baltata 2,8 Ocolul silvic Cuhuresti Gospodaria Silvica Baltata, parcela 4, de Stat Soroca subparcela 1

Raionul Calarasi 5 Hirjauca - Sipoteni 5,4 Ocolul silvic Hirjauca, Gospodaria Silvica Hirjauca - Sipoteni, de Stat Calarasi parcela 36, subparcele- le 8, 10, 31

Raionul Comrat 6 Borceac 11,3 Ocolul silvic Congaz, Gospodaria Silvica Borceac, parcela 32, de Stat Iargara subparcela 2; parcela 31, subparcela 5 7 Ciietu 4 Ocolul silvic Congaz, Gospodaria Silvica Ciietu parcela 25, sub- de Stat Iargara parcela 15

Raionul Criuleni 8 Padure de plop 0,3 Satul Dubasarii Vechi Societatea pe Acti- uni "Dubasarii Vechi" 9 Pogoreloe 5,6 Ocolul silvic Grigori- Gospodaria Silvica opol, Pogoreloe, parce- de Stat Bender la 27, subparcela 6

Raionul Donduseni 10 Rudi - Gavan 49 Ocolul silvic Otaci, Gospodaria Silvica Rudi - Gavan, parcela de Stat Soroca 27

Raionul Falesti 11 Calinestii Mici 7 La est de satul Cali- Gospodaria Silvica nesti, ocolul silvic de Stat Glodeni Calinesti, Calinestii Mici, parcela 46, sub- parcela 4

Page 28: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Ocnita 12 Lipnic 1,6 Ocolul silvic Ocnita, Gospodaria Silvica Lipnic, parcela 23, de Stat Edinet subparcela 13

Raionul Ribnita 13 Haraba 6 La est de satul Haraba, Gospodaria Silvica ocolul silvic Plopi, de Stat Ribnita Haraba, parcela 6, sub- parcela 1 Stat TOTAL 125,2

TOTAL GENERAL 2906,8

+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+| Nr.| Denumirea | Nr. | Amplasamentul |Detinatorul funciar||crt.| |arbo- | | || | |rilor | | |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+----+-----------------+------+---------------------+-------------------+

b) Arbori seculari Raionul Anenii Noi 1 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Hirbovat, Hirbovat, Gospodaria Silvica dunculat parcela 28 de Stat Bender 2 Stejar pe- 17 Ocolul silvic Hirbovat, Hirbovat, Gospodaria Silvica dunculat parcela 28, subparcelele 19, 21 de Stat Bender 3 Stejar pe- 6 Ocolul silvic Hirbovat, Hirbovat, Gospodaria Silvica dunculat parcela 28, subparcela 24 de Stat Bender 4 Stejar pe- 4 Ocolul silvic Hirbovat, Gura Bi- Gospodaria Silvica dunculat cului parcela 2, subparcela 11 de Stat Bender 5 Stejar pe- 3 Ocolul silvic Hirbovat, Gura Bi- Gospodaria Silvica dunculat cului parcela 2, subparcela 19 de Stat Bender 6 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Hirbovat, Gura Bi- Gospodaria Silvica dunculat parcela 2, subparcela 27 de Stat Bender 7 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Anenii Noi, Flami- Gospodaria Silvica dunculat nda parcela 49, subparcelele 1, 4 de Stat Chisinau 8 Stejar pe- 12 Ocolul silvic Anenii Noi, Flami- Gospodaria Silvica dunculat nda, parcela 49, subparcela 1 de Stat Chisinau 9 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Anenii Noi, Flami- Gospodaria Silvica dunculat nda, parcela 50, subparcela 1 de Stat Chisinau 10 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Anenii Noi, Flami- Gospodaria Silvica dunculat nda, parcela 53, subparcela 4 de Stat Chisinau

Raionul Briceni 11 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Caracuseni Gospodaria Silvica dunculat parcela 2, subparcela 39 de Stat Edinet 12 Stejar pe- 3 Ocolul silvic Briceni, Caracuseni Gospodaria Silvica dunculat parcela 45, subparcela 8 de Stat Edinet 13 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Trestieni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 57, subparcela 7 de Stat Edinet 14 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Trestieni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 58, subparcela 7 de Stat Edinet 15 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Caracuseni Gospodaria Silvica dunculat parcela 39, subparcela 9 de Stat Edinet 16 Par paduret 1 Ocolul silvic Briceni, Caracuseni,Gospodaria Silvica parcela 45, subparcela 8 de Stat Edinet 17 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Rososeni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 3, subparcela 22 de Stat Edinet 18 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Rososeni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 11, subparcela 5 de Stat Edinet 19 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Briceni, Rososeni, Gospodaria Silvica

Page 29: fondul ariilor naturale protejate de stat

dunculat parcela 11, subparcela 8 de Stat Edinet 20 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Lipcani, Lipcani, Gospodaria Silvica dunculat parcela 6, subparcela 14 de Stat Edinet 21 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Lipcani, Larga, Gospodaria Silvica dunculat parcela 26, subparcela 21 de Stat Edinet 22 Stejar pe- 1 Parcul de cultura si odihna Lip- Primaria orasului dunculat cani Lipcani

Raionul Camenca 23 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Rascov, Bugornea, Gospodaria Silvica dunculat parcela 6, subparcela 5 de Stat Ribnita 24 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Rascov, Glubocaia Gospodaria Silvica dunculat Dolina, parcela 17, subparcela 17 de Stat Ribnita 25 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Cuhuresti, Cuhure- Gopodaria Silvica dunculat sti, parcela 16, subparcela 4 de Stat Soroca 26 Stejar pedun- 2 Ocolul silvic Rascov, Bugornea, Gospodaria Silvica culat "Doi parcela 7, subparcela 33 de Stat Ribnita frati" 27 Stejar pe- 2 Satul Cuhuresti Scoala tehnica dunculat profesionala din Cuhuresti 28 Par paduret 1 Ocolul silvic Rascov, Bugornea, Gospodaria Silvica parcela 7, subparcela 33 de Stat Ribnita 29 Plop cenusiu 10 Orasul Camenca, str.Lenin nr. 126 Sectia Raionala de Gospodarire Comu- nala Camenca

Raionul Cantemir 30 Plop alb 1 Satul Cania, str.Gagarin Primaria satului Cania

Raionul Calarasi 31 Gorun 1 Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, Gospodaria Silvica parcela 57, subparcela 14 de Stat Calarasi 32 Gorun 1 Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, Gospodaria Silvica parcela 69, subparcela 4 de Stat Calarasi 33 Fag 1 Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, Gospodaria Silvica parcela 35, subparcela 13 de Stat Calarasi 34 Frasin 1 Satul Varzarestii Noi, pe terito- Primaria satului riul bisericii vechi Varzarestii Noi 35 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Hirjauca, Hirjauca- Gospodaria Silvica dunculat Sipoteni, parcela 36, subparcela 2 de Stat Calarasi 36 Fag 1 Ocolul silvic Hirjauca, Hirjauca- Gospodaria Silvica Sipoteni, parcela 26, subparcela 2 de Stat Calarasi 37 Stejar pe- 1 Linga satul Hirbovat Scoala-internat dunculat Hirbovat 38 Fag 33 Ocolul silvic Hirjauca, Hirjauca- Gospodaria Silvica Sipoteni, parcela 36, subparcele- de Stat Calarasi le 2, 18 39 Paltin de 1 Ocolul silvic Hirjauca, Hirjauca- Gospodaria Silvica cimp Sipoteni, parcela 36, subparcela 2 de Stat Calarasi 40 Gorun 1 Ocolul silvic Hirjauca, Slobozia- Gospodaria Silvica Hoginesti, parcela 16 subparcela 2 de Stat Calarasi 41 Platan occi- 1 Fostul conac mosieresc, satul Ni- Primaria satului dental scani Niscani 42 Pin de pa- 24 Fostul conac mosieresc, satul Ni- Primaria satului dure scani Niscani 43 Stejar pe- 1 In cimp, linga satul Hirbovat Societatea pe dunculat Actiuni "Hirjauca" 44 Stejar pe- 2 In cimp, linga satul Hirbovat Societatea pe dunculat Actiuni "Hirjauca"

Raionul Comrat 45 Stejar pe- 32 Ocolul silvic Congaz, Ciietu, Gospodaria Silvica

Page 30: fondul ariilor naturale protejate de stat

dunculat parcela 23, subparcelele 9-11, in de Stat Iargara ripa

Raionul Criuleni 46 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Criuleni, Galoci, Gospodaria Silvica dunculat parcela 35, subparcela 19 de Stat Chisinau 47 Stejar pe- 9 Ocolul silvic Criuleni, Stroi- Gospodaria Silvica dunculat Stinca, parcela 37, subparcela 2 de Stat Chisinau 48 Plop de Ca- 7 Pe marginea autostrazii Chisinau- Ministerul Transp- nada Orhei, linga satul Magdacesti orturilor si Gosp- odariei Drumurilor

Raionul Donduseni 49 Stejar pe- 1 Pe marginea drumului Donduseni - Directia de Explo- dunculat Plopi, la 3 km de la orasul atare a Drumurilor Donduseni

Raionul Drochia 50 Alun turcesc 5 Pe marginea drumului Drochia - Intreprinderea Ag- Pelinia, la 5 km de orasul Drochi aricola "B.Glavan" 51 Pin moale 1 Teritoriul casei de odihna "Ias- Comitetul raional naia poleana" sindicatului luc- ratorilor din com- plexul agroindus- trial

Raionul Dubasari 52 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Grigoriopol, Pirita Gospodaria Silvica dunculat parcela 25, subparcela 26 de Stat Bender 53 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Grigoriopol, Pirita Gospodaria Silvica dunculat parcela 21, subparcela 9 de Stat Bender 54 Stejar pe- 15 Satul Cosnita Primaria satului dunculat Pirita

Raionul Edinet 55 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Edinet, Volodeni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 40, subparcela 10 de Stat Edinet 56 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Edinet, Volodeni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 40, subparcela 18 de Stat Edinet 57 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Edinet, Tirnova, Gospodaria Silvica dunculat parcela 7, subparcela 2 de Stat Edinet 58 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Edinet, Tirnova, Gospodaria Silvica dunculat parcela 5, subparcela 11 de Stat Edinet 59 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Edinet, Fetesti, Gospodaria Silvica dunculat parcela 13, subparcela 3 de Stat Edinet

Raionul Falesti 60 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Falesti, Caiuceni - Gospodaria Silvica dunculat Nagornoe, parcela 38, subparcela 2 de Stat Glodeni linga canton

Raionul Floresti 61 Stejar pe- 5 Ocolul silvic Floresti Ciutulesti Gospodaria Silvica dunculat parcela 17, subparcela 14 de Stat Soroca

Raionul Glodeni 62 Stejar pe- 7 Ocolul silvic Glodeni, Hijdieni, Gospodaria Silvica duculat parcela 11, subparcela 22, linga de Stat Glodeni fintina 63 Par paduret 1 Ocolul silvic Glodeni, Hijdieni, Gospodaria Silvica parcela 11, subparcela 22, linga de Stat Glodeni fintina 64 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Glodeni, padurea Gospodaria Silvica dunculat Balatina, parcela 31, linga canton de Stat Glodeni

Page 31: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Grigoriopol 65 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Grigoriopol Cernita Gospodaria Silvica dunculat parcela 44, subparcela 9 de Stat Bender

Raionul Hincesti 66 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Loganesti Loganesti Gospodaria Silvica dunculat parcela 32, subparcela 32 de Stat Hincesti

Raionul Leova 67 Stejar pe- 1 Orasul Leova, str.Kirov nr.8 Primaria orasului dunculat Leova

Raionul Nisporeni 68 Fag 1 Ocolul silvic Iurceni, Cabac, Gospodaria Silvica parcela 5, subparcela 3 de Stat Nisporeni 69 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Paruceni, Seliste- Gospodaria Silvica dunculat Leu, parcela 26, subparcela 15 de Stat Nisporeni 70 Stejar pe- 1 La marginea livezii de linga dru- Intreprinderea Ag- dunculat mul Nisporeni - Bolduresti ricola "Bolduresti" 71 Scorus de 1 La 35 m est de cimitirul din ora- Primaria orasului casa sul Nisporeni Nisporeni

Raionul Ocnita 72 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ocnita, Lipnic, Gospodaria Silvica dunculat parcela 21, subparcela 43 de Stat Edinet 73 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ocnita, Lipnic, Gospodaria Silvica dunculat parcela 22, subparcela 31 de Stat Edinet 74 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Ocnita, Lipnic, Gospodaria Silvica dunculat parcela 21, subparcelele 45, 62 de Stat Edinet 75 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ocnita, Lipnic, Gospodaria Silvica dunculat parcela 23, subparcela 52 de Stat Edinet 76 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ocnita, Lipnic, Gospodaria Silvica dunculat parcela 23, subparcela 55 de Stat Edinet 77 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Otaci, Calarasovca, Gospodaria Silvica dunculat parcela 12, subparcela 6 de Stat Soroca 78 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Otaci, Dumbrava, Gospodaria Silvica dunculat parcela 32, subparcela 24 de Stat Soroca

Raionul Orhei 79 Stejar pe- 3 Ocolul silvic Vatici, Curchi, Gospodaria Silvica dunculat parcela 52, subparcela 4 de Stat Orhei 80 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Vatici, Curchi, Gospodaria Silvica dunculat parcela 26, subparcela 7 de Stat Orhei 81 Stejar pe- 3 Satul Curchi pe teritoriul fostei Primaria satului dunculat mosii manastiresti Vatici

Raionul Rezina 82 Stejar pe- 1 Satul Pripiceni-Razesi, in curtea Primaria satului dunculat dlui Turcanu B. Pripiceni-Razesi

Raionul Riscani 83 Stejar pedun- 1 Ocolul silvic Riscani, Petruseni, Gospodaria Silvica culat "Patru parcela 27, subparcela 4 de Stat Glodeni frati" 84 Stejar pedun- 3 Ocolul silvic Riscani, Petruseni, Gospodaria Silvica culat (Steja- parcela 28, subparcela 8, de-a de Stat Glodeni rii lui Petru) lungu vilcelei de linga drum

Raionul Slobozia 85 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Copanca, Chitcani, Gospodaria Silvica dunculat parcela 22, subparcela 20 de Stat Bender 86 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Copanca, Chitcani, Gospodaria Silvica dunculat parcela 28, subparcela 3 de Stat Bender

Page 32: fondul ariilor naturale protejate de stat

87 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Copanca, Gradiste, Gospodaria Silvica dunculat parcela 39, subparcela 11 de Stat Bender 88 Stejar pe- 14 Ocolul silvic Copanca, Hagimus, Gospodaria Silvica dunculat parcela 2, subparcela 12 de Stat Bender 89 Plop alb 1 Ocolul silvic Copanca, Hagimus, Gospodaria Silvica parcela 1, subparcela 3 de Stat Bender 90 Stejar pe- 1 Satul Chitcani, linga gospodaria Intreprinderea Ag- dunculat de sere ricola"Crasnii sa- dovod"

Raionul Soroca 91 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Soroca, Cosauti, Gospodaria Silvica dunculat parcela 7, subparcela 16 de Stat Soroca 92 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Soroca, Cosauti, Gospodaria Silvica dunculat parcela 8, subparcela 12 de Stat Soroca

Raionul Straseni 93 Gorun 5 Ocolul silvic Capriana, Capriana, Gospodaria Silvica parcela 24, subparcela 8 de Stat Straseni 94 Stejar pe- 3 Pe mosia satului Micauti, la 2 km Primaria satului dunculat de sat Micauti 95 Fag 1 Ocolul silvic Capriana, Capriana, Gospodaria Silvica parcela 17, subparcela 47 de Stat Straseni 96 Stejar pe- 10 Ocolul silvic Straseni, Straseni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 12, subparcela 9 de Stat Straseni 97 Stejar pe- 2 Ocolul silvic Straseni, Straseni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 15, subparcela 9 de Stat Straseni 98 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Straseni, Straseni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 15, subparcela 13 de Stat Straseni 99 Stejar pe- 5 Ocolul silvic Straseni, Straseni, Gospodaria Silvica dunculat parcela 17, subparcela 2 de Stat Straseni100 Stejar pedun- 1 Ocolul silvic Capriana, Capriana, Gospodaria Silvica culat (Steja- parcela 41, subparcela 4 de Stat Straseni rul lui Stefan cel Mare)101 Par paduret 1 Ocolul silvic Straseni, Straseni, Gospodaria Silvica parcela 15, subparcela 13 de Stat Straseni102 Plop alb 1 Pe teritoriul statiei de cale fe- Statia Straseni a rata Straseni Caii Ferate din Moldova

Raionul Soldanesti103 Stejar pedun- 1 Satul Cobilea Primaria satului culat (Steja- Cobilnea rullui Stefan cel Mare)104 Stejar pe- 1 La marginea satului Zahorna Primaria satului dunculat Recesti

Raionul Stefan Voda105 Stejar cas- 3 Ocolul silvic Talmaza, Crocmaz, Gospodaria Silvica taneifoliu parcela 29, subparcela 8, pe te- de Stat Bender ritoriul parcului vechi106 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Talmaza, Crocmaz, Gospodaria Silvica dunculat parcela 24, subparcela 8, linga de Stat Bender canton107 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Copanca, "Gradina Gospodaria Silvica dunculat turceasca", parcela 66, subparce- de Stat Bender la 14

Raionul Telenesti108 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Telenesti, Vila Te- Gospodaria Silvica dunculat lenesti parcela 38, subparcela 5 de Stat Telenesti109 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Mindresti Ghiliceni Gospodaria Silvica

Page 33: fondul ariilor naturale protejate de stat

dunculat parcela 22, subparcela 7 de Stat Telenesti

Raionul Ungheni110 Stejar pe- 1 Vila Radeni, parcela 19, subpar- Rezervatia sti- dunculat cela 5 intifica "Plaiul Fagului"111 Stejar pe- 2 Vila Radeni, parcela 10, subpar- Rezervatia sti- dunculat cela 8, intifica linga drum "Plaiul Fagului"112 Stejar pe- 1 Vila Radeni, parcela 10, subpar- Rezervatia sti- dunculat cela 8, intifica linga drum "Plaiul Fagului"113 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ungheni, Costuleni- Gospodaria Silvica dunculat Dumbrava, parcela 35, subparcela de Stat Ungheni 3, la 150 m de la canton114 Stejar pe- 1 Ocolul silvic Ungheni, Costuleni- Gospodaria Silvica dunculat Dumbrava, parcela 32, subparcela de Stat Ungheni 16, linga canton115 Stejar pe- 1 Satul Sculeni, pe teritoriul spi- Spitalul de sector dunculat talului de sector Sculeni Sculeni

Raionul Vulcanesti116 Stejar pe- 1 La marginea satului Giurgiulesti Intreprinderea Ag- dunculat ricola "Dunarea"

Municipiul Chisinau117 Dud alb 3 Gradina Publica "Stefan cel Mare" Primaria municipi- ului Chisinau118 Stejar pe- 1 Str.M.Kogalniceanu nr.62 in curtea Primaria munici- dunculat Universitatii de Stat a Moldovei piului Chisinau119 Stejar pe- 3 Str.Malina Mare nr.56 Primaria municipi- dunculat ului Chisinau120 Stejar pe- 1 Valea Greaca, in ripa Asociatia Stiinti- fica de Productie "Vierul"121 Stejar pe- 1 Schinoasa-2, str. Basarabiei Primaria municipi- dunculat ului Chisinau122 Platan occi- 1 Bulevardul Stefan cel Mare nr.111,Primaria municipi- dental in curte ului Chisinau123 Ulm de cimp 3 Scuarul Catedralei "Nasterea Primaria municipi- Domnului" ului Chisinau124 Stejar alb 1 Orasul Codru Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie125 Molid de Ca- 1 Parcul Asociatiei Stiintifice de Asociatia Stiinti- nada Productie "Vierul" fica Productie "Vierul"126 Castan porce- 4 Parcul Asociatiei Stiintifice de Asociatia Stiinti- sc Productie "Vierul" fica Productie "Vierul"127 Sofora 1 Str.M.Kogalniceanu Primaria municipi- ului Chisinau128 Cedru de Ca- 4 Gradina Publica "Stefan cel Mare" Primaria municipi- lifornia ului Chisinau129 Stejar pe- 1 Str.Pietrariei nr.9, in curtea Primaria municipi- dunculat dlui Cosianciuc Constantin ului Chisinau130 Stejar pe- 1 Str.Anton Pann nr.19, in curtea Primaria municipi- dunculat casei-muzeu "A.Puskin" ului Chisinau131 Stejar pe- 1 Str.M.Kogalniceanu nr.87, Muzeul Primaria municipi- dunculat National de Etnografie si Istorie ului Chisinau Naturala132 Stejar pe- 1 Str.George Enescu nr.5, gradina Primaria municipi-

Page 34: fondul ariilor naturale protejate de stat

dunculat publica dendrologica ului Chisinau133 Stejar pe- 2 Orasul Codru, str.Costiujeni nr. Institutul de Cer- dunculat 14, Livada Institutului de Cer- cetari Stiintifice cetari Stiintifice si Tehnologii si Tehnologii pen- pentru Pomicultura tru Pomicultura134 Stejar pe- 1 Str.Bucuresti nr.87, in fata Pa- Primaria municipi- dunculat latului Republicii ului Chisinau135 Fag 1 Str.M.Kogalniceanu nr.87, Muzeul Primaria municipi- National de Etnografie si Istorie ului Chisinau Naturala136 Gladita 1 Bd.Stefan cel Mare nr.152 Teatrul Primaria municipi- National de Opera si Balet ului Chisinau137 Volnis (vinj) 1 Bd.Stefan cel Mare nr.152 Teatrul Primaria municipi- National de Opera si Balet ului Chisinau138 Tei argintiu 1 Bd.Stefan cel Mare nr.152 Teatrul Primaria municipi- National de Opera si Balet ului Chisinau139 Paltin de cimp 1 Str.A.Mateevici nr.81 Primaria municipi- ului Chisinau140 Simbovina 3 Str.A.Mateevici nr.3, scuarul din Primaria municipi- fata Cinematografului de Vara ului Chisinau141 Simbovina 3 Scuarul Catedralei "Nasterea Primaria municipi- Domnului" ului Chisinau142 Cires 1 Str.A.Puskin nr.1, Universitatea Primaria municipi- de Stat din Moldova ului Chisinau143 Maclura pomi- 2 Orasul Codru, str.Costiujeni nr.14Institutul de Cer- fera parcul Institutului de Cercetari cetari Stiintifice Stiintifice si Tehnologii pentru si Tehnologii pen- Pomicultura tru Pomicultura144 Gladita 1 Orasul Codru, str.Costiujeni nr.14Institutul de Cer- parcul Institutului de Cercetari cetari Stiintifice Stiintifice si Tehnologii pentru si Tehnologii pen- Pomicultura tru Pomicultura145 Frasin 1 Orasul Codru, str.Costiujeni nr.3 Spitalul Clinic in curtea Spitalului Clinic Repu- Republican de blican de Psihiatrie Psihiatrie146 Duglas verde 19 Bd.Stefan cel Mare nr.105, cladi- Primaria municipi- rea Parlamentului, 18 exemplare, ului Chisinau alee; cinematograful "Patria", 1 exemplar147 Cedru de Ca- 2 Str.A.Sciusev nr.88, in curtea Primaria municipi- lifornia dlui Ciobanu Leonid ului Chisinau148 Pin negru 1 Str.N.Iorga nr.22, in curte Primaria municipi- ului Chisinau149 Par paduret 1 Orasul Durlesti, str.N.Testemitanu Primaria munici- nr.53, la periferia de nord-vest piului Chisinau150 Pin negru 1 Str.A.Sciusev nr.88, in curte Primaria municipi- ului Chisinau151 Pin negru 7 Str.A.Mateevici nr.77, intrarea Primaria municipi- centrala in parcul Valea Morilor ului Chisinau152 Pin moale 1 Str.A.Mateevici nr.72, Palatul Primaria municipi- Casatoriilor ului Chisinau153 Brad de Caucaz 1 Orasul Codru, str.Costiujeni nr. Institutul de Cer- 14 Institutul de Cercetari Stiin- cetari Stiintifice ntifice si Tehnologii pentru si Tehnologii pen- Pomicultura tru Pomicultura154 Molid de Ca- 1 Str.N.Iorga nr.6, in curte Primaria municipi- nada ului Chisinau155 Molid argintiu 2 Str.A.Puskin nr.11, serviciul me- Primaria municipi- dical al Ministerului Afacerilor ului Chisinau Interne156 Molid argintiu 2 Bd.Dacia nr.50/7, la intrarea Gradina Zoologica centrala in Gradina Zoologica157 Plop cenusiu 1 Str.M.Eminescu nr.7 Primaria municipi- ului Chisinau

Page 35: fondul ariilor naturale protejate de stat

158 Cenusar 1 Str.A.Mateevici nr.50 Primaria municipi- ului Chisinau TOTAL 433

Nota: Denumirea stiintifica a arborilor seculari in ordinea enumerarii: 1 Stejar pedunculat - Quercus robur L. 2 Par paduret - Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 3 Plop cenusiu - Populus canescens (Ait.) Smith 4 Plop alb - Populus alba L. 5 Gorun - Quercus petraea Liebl. 6 Fag - Fagus sylvatica L. 7 Frasin - Fraxinus excelsior L. 8 Paltin de cimp - Acer platanoides L. 9 Platan occidental - Platanus occidentalis L. 10 Pin de padure - Pinus sylvestris L. 11 Plop de Canada - Populus canadensis auct. 12 Alun turcesc - Corylus maxima Mill. 13 Pin moale - Pinus strobus L. 14 Sorb - Sorbus domestica L. 15 Stejar castaneifoliu - Quercus castaneifolia C.A.Mey. 16 Dud alb - Morus alba L. 17 Ulm de cimp - Ulmus minor Mill. 18 Stejar alb - Quercus dalechampii (Ten.) Borza 19 Molid de Canada - Picea canadensis (Mill.) Britt., Sterns et Pogg. 20 Castan porcesc - Aesculus hippocastanum L. 21 Sofora - Sophora japonica L. 22 Cedru de California - Libocedrus decurrens Torr. 23 Gladita - Gleditsia triacanthos L. 24 Volnis (vinj) - Ulmus laevis Pall. 25 Tei argintiu - Tilia tomentosa auct vix Moench 26 Simbovina - Celtis occidentalis L. 27 Cires - Cerasus avium (L.) Moench 28 Maclura pomifera - Maclura pomifera (Raf.) Schneid. 29 Duglas verde - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 30 Pin negru - Pinus nigra Arnold 31 Brad de Caucaz - Abies nordmanniana (Stev.) Spach 32 Molid argintiu - Picea pungens Engelm. 33 Cenusar - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

D) SPECII FLORISTICE SI FAUNISTICE RARE a) Specii floristice rare+---+---------------------------------+-----+----------------|Nr.| Forme vitale |Cate-|Clasificarea pla|crt| |goria|ntelor spontane| |-------------+-------------------|rari-|---+---+--------| | Denumirea | Denumirea in |tatii|pl-|pl-|plante| | stiintifica | limba de stat |spe- |an-|an-|inclu-| | | |cii- |te |te |se in| | | |lor* |de-|me-|Cartea| | | | |co-|di-|Rosie| | | | |ra-|ci-|a Repu| | | | |ti |na-|blicii| | | | |ve |le |Moldo-| | | | | | |va+---+-------------+-------------------+-----+---+---+--------| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8+---+-------------+-------------------+-----+---+---+-------- ARBORI 1 Alnus glutinosa Arin negru II + (L.) Gaerth. 2 Alnus incana Arin alb II +

Page 36: fondul ariilor naturale protejate de stat

(L.) Moench 3 Carpinus orien- Carpinita IV + talis. Mill. 4 Fagus sylvatica L. Fag european IV 5 Sorbus aucuparia Scorus pasa- VIII + L. resc 6 Sorbus domestica Scorus IV + L. 7 Sorbus torminalis Sorb VIII (L.) Grantz

ARBUSTI 8 Amygdalus nana L. Migdal pitic II + 9 Chamaecytisus Drob II ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. 10 Chamaecytisus rut- Drob rusesc II henicus (Fisch. ex Woloszcz) Klaskova 11 Cotoneaster Bircoace IV melanocarpus Fisch. ex Blytt. 12 Crataegus Paducel III-IV + + pentagyna Waldst. et Kit. 13 Daphne Tulichina II-III + mezereum L. 14 Ephedra distachya Circel II-III + L. 15 Euonymus nana Bi- Vonicer pi- III-IV + eb. tic 16 Genista depressa Drobisor IV + Bieb. 17 Genista tetragona Drobisor te- II + Bess. tragonal 18 Genista tinctoria Drobisor ti- VIII + L. nctorial 19 Lonicera xylosteum Caprifoi IV L. 20 Padus avium Mill. Malin comun III-IV +

21 Pyrus elaeagrifo- Par argintiu II-IV + lia Pall. 22 Rhamnus tinctoria Verigar tin- VIII + + Waldst. et Kit. ctorial 23 Staphyleaceae pin- nata L. Clocotici IV + 24 Viburnum opulus L. Calin VIII +

SEMIARBUSTI 25 Genistella sagit- Genistela I + talis (L.) Gams. aripata 26 Teucrium montanum Jugarel de IV L. munte 27 Vinca minor L. Brebenoc II

PLANTE MULTIANUALE 28 Achillea coarctata Poir IV Poir 29 Achillea cartila- Coada-soare- IV ginea Ledeb. celui 30 Aconitum anthora Omag galben IV L 31 Aconitum lasios-

Page 37: fondul ariilor naturale protejate de stat

tomum Reichb. Omag IV 32 Acorus calamus L. Obligeana obisnuita IV 33 Actaea spicata L. Orbalt VIII 34 Adonis vernalis Ruscuta L. primavaratica III 35 Adonis wolgensis Ruscuta Stev. volgiana IV 36 Allium angulosum Ceapa angu- L. loasa IV 37 Allium inaeguale Janka Ceapa inegala IV 38 Angelica archau- gelica L. Angelica II 39 Anemone nemorosa Floarea-vin- L. tului III + 40 Anthyllis macro- cennala Wend. Vatamatoare IV 41 Asplenium ruta- Spinarea-lu- VIII muraria L. pului (rugi- nita) 42 Asplenium Acul-pamintului VIII + trichomanes L. (strasnic) 43 Asparagus Sparanghel officinalis L. medicinal II + 44 Asparagus poly- Sparanghel phyllus Stev. polifil IV 45 Asparagus pseudoscaber Sparanghel IV Grez. pseudoscabru 46 Asparagus tenuifolius Lam. Sparanghel II 47 Asparagus Sparanghel verticillatus L. vertivilat VIII 48 Astragalus albi- Cosaci alburii IV dus Waldst. et Kit. 49 Astragalus das- Cosaci parosi IV + yanthus Pall. 50 Astragalus Cosaci pallescens Bieb. palescenti IV + 51 Astragalus Cosaci pubiflorus DC. pubiflori IV + 52 Astragalus Cosaci subuliformis DC. subuliformi IV 53 Athyrium filix- Feriga feminina III + femina (L.) Roth. 54 Aurinia saxatilis Aurinie saxi- VIII (L.) Desv. cola 55 Bellevalia sarma- Belevalie II + tica (Pall. ex Georgi) Woronow 56 Bellis perennis Paraluta II L. 57 Beta trigyna Sfecla Waldst. et Kit. trigina IV 58 Briza media L. Tremuratoare II 59 Bulbocodium Brindusa II + versicolor (Ker- multicolora Gawl.) Spreng. 60 Caltha palustris Bulbuc II L. 61 Carex liparica- Rogoz lucios IV rpos. Gaud

Page 38: fondul ariilor naturale protejate de stat

62 Carex paniculata Rogoz paniculat IV L. 63 Carex pendula Rogoz nutant IV Huds. 64 Carex rhizina Rogoz pediform II Blytt. 65 Centaurea Albastrita angelescui Grint. Angelescu II + 66 Centaurea thirkei Albastrita TirkeII + Sch. Bip. 67 Cephalanthera Capsunita gra- II + damasonium diflora (Mill.) Druce 68 Cephalanthera longifolia Iarba de junghi III + (L.) Fritsch. 69 Cephalanthera Capsunita rosie II + rubra (L.) Rich. 70 Chamaenerion dodonaei Rascoage IV (Vill) Holub. 71 Chrysopogon gry- Sadina II + llus (L.) Trin. 72 Colchicum ancyren- Brindusa II + se B.L. Burtt. 73 Colchicum fominii Brindusa Fomin II + Bordz. 74 Coronilla elegans Coroniste ele- IV + Pani. ganta 75 Convolvulus Volbura canta- II + cantabrica L. brica 76 Convolvulus li- neatus L. Volbura lineata II + 77 Crambe tataria Sebeok Odolean II + 78 Crocus reticula- tus Stev. ex Adam Sofranel reticulat II 79 Cypripedium cal- ceolus L. Papucul-Venerei II + 80 Cystopteris fragilis (L.) Feriga de stinca VIII Bernh. 81 Dactylorhiza Dactiloriza de II + (Reicheb.) P.F. mai Huntet Summerhayes 82 Delphinium fissum Nemtisor fisurat II + Waldst. et Kit. 83 Dentaria glandu- Coltisor glandu- IV + losa Waldst. et los Kit. 84 Dentaria quin- Coltisor cu cinci IV + quefolia Bieb. frunze 85 Dianthus Garoafa cartuzianaIV carthusianorum L. 86 Dianthus deltoides Garoafa deltoida L. IV 87 Dianthus palli- Garoafa palescenta diflorus Ser. II 88 Dictamnus gymno- Frasinel II + stylus Stev. 89 Digitalis lanata Degetar linosаперAaянка sе- I + Ehrh. 90 Doronicum hungari- Iarba-ciutei VIII +

Page 39: fondul ariilor naturale protejate de stat

cum (Sadl.) Reichb.f. 91 Dryopteris austri- Feriga austriaca IV ca (Jacq.) Woynar ex Schinz. et Thell. 92 Dryopteris carthu- Feriga cartuziana III + siana (Vill.) H.P. Fuchs 93 Dryopteris cauca- Feriga caucaziana IV siana (A.Br.) Traser-Jenkins et Corky 94 Dryopteris filix- Feriga comuna IV mas (L.) Schott. 95 Epipactis atroru- Dumbravita roz- VIII bens (Hoffm.) inchis Bess. 96 Epipactis hellebo- Dumbravita lati- VIII rine (L.) Crantz folie 97 Epipactis palus- Dumbravita de II + tris (L.) Crantz balta 98 Epipactis purpu- Dumbravita pur- IV + rata Smith purie 99 Equisetum fluvia- Coada-calului IV tilie L.100 Eremogone cephalo- Studenita IV + tes (Bieb.) Fenzl. 101 Eremogone rigida Studenita rigida IV + (Bieb.) Fenzl.102 Eriophorum latifo- Bumbacarita III-IV + lium Hoppe103 Fritillaria melea- Lalea pestrita IV + groides Patrin. ex Schult. et Schult. fil.104 Galanthus elwesii Ghiocel Elves II + Hook.105 Galanthus nivalis Ghiocel III + L. 106 Galanthus plicatus Ghiocel plicat II + Bieb. 107 Gentiana ciliata Ghintura IV (L.) 108 Gladiolus imbri- Sabiuta II + catus L.109 Goniolimon besse- Aparatoare IV ranum (Schult.) Kusn.110 Gymnocarpium dry- Gimnocarpium II + opteris (L.) Newm. ferigiform 111 Gymnocarpium Gimnocarpium II + robertianum Robert (Hoffm.) Newm.112 Gymnospermium Gimnospermium II + odessanum de Odessa (DC.) Takht.113 Gypsophila ele- Ghipsorita ele- IV gans Bieb. ganta114 Gypsophila glome- Ghipsorita IV + rata Pall. ex Bieb.115 Gypsophila perfo- Ghipsorita per- IV liata L. foliata

Page 40: fondul ariilor naturale protejate de stat

116 Helianthemum canum Iarba-osului II + (L.) Baumg.117 Helichrysum arena- Imortela II rium (L.) Moench.118 Hepatica nobilis Popilnic iepu- III-IV + Mill. resc 119 Herniaria polygama Iarba-fecioarelor VIII J.Gay120 Hyacynthella leu- Zambila VIII cophaea (C.Koch) Schur121 Hypericum montanum Pojarnita montana IV L.122 Hypericum tetrap- Pojarnita tetrap- IV terum Fries tera 123 Hypopitis monotro- Hipopitis II + pa Crantz. 124 Iris pontica Zapal Stinjenel pontic II +125 Iris pumila L. Ratisoare VIII126 Iris variegata L. Stinjenel pestrit VIII127 Jurinea stoecha- Jurinea Cass. IV + difolia (Bieb.) DC.128 Koeleria moldavica Chelerie II + M.Alexeenco moldoveneasca129 Laserpitium lati- Zmeoaica latifo- I folium L. lie130 Lathyrus venetus Linte albastruie IV + (Mill.) Wohlf.131 Lembotropis nig- Luntricica VIII ricans (L.) Griseb.132 Leucojum aestivum Noduce (omatute) II +133 Lilium martagon Crin de padure VIII L.134 Linum basarabicum In basarabean IV + (Savul. et Rayss.) Klok. ex Juz.135 Linum flavum L. In galben IV136 Linum linearifo- In III + lium (Lindem.) Jav.137 Listera ovata Pintenul-cocosu- IV (L.) L.Br. lui138 Lunaria rediviva Pana-zburatorului II + L.139 Luzula campestris Malaiul-cucului IV (L.) DC.140 Maianthemum bifo- Lacrimita II + lium (L.) F.W. Schmidt141 Melittis melliss- Dumbravnic II + ophyllum L. 142 Nectaroscordum Ceapa bulgareas- III + dioscoridis ca (Sibth. et Smith) Stank.143 Neottia nidus- Cuibul-pamintului VIII avis (L.) Rich. 144 Nuphar luteum (L.) Nufar galben II Smith145 Nymphaea alba L. Nufar alb II +146 Nymphaea candida Nufar-alb-ca- II J.Presl. neaua

Page 41: fondul ariilor naturale protejate de stat

147 Nymphoides pel- Plutica pletata II tata (S.G.Gmel.) O.Kuntze148 Orchis mascula Poroinic masculat II (Vest.) SOO.149 Orchis morio L. Poroinic I +150 Orchis palustris Untul-vacii-de- II + Jacq balta151 Orchis purpurea Untul-vacii-pur- II + Huds. puriu152 Ophioglossum Limba-sarpelui I + vulgatum L.153 Ornithogalum Celnusa VIII + amphibolum Zahar.154 Ornithogalum Celnusa Buse VIII boucheanum (Kunth) Aschers.155 Ornithogalum fim- Celnusa fimbriata VIII briatum Willd. 156 Ornithogalum fla- Celnusa galbuie IV vescens Lam. 157 Ornithogalum ore- Celnusa de munte II + oides Zahar.158 Ornithogalum ref- Celnusa refrac- VIII ctum Kit. ex. tata Schlecht.159 Orthilia secunda Marisor IV (L.) House160 Paeonia peregrina Bujor de padure II + Mill.161 Paris quadrifolia Dalac II L. 162 Paronychia cepha- Paronihie II + lotes (Bieb.) Bess.163 Pedicularis kauf- Virtejul-pamin- IV mannii Prinzg. tului164 Petasites hybri- Captalan II dus (L.) Gaerth., Mey. et Scherb.165 Petasites spurius Captalan fals II (Retz.) Reichb.166 Peucedanum arena- Chimionul-porcu- IV rium Waldst. et lui Kit.167 Peucedanum Chimionul-porcu- IV ruthenicum Bieb. lui rusesc168 Phyllitis scolop- Navalnic III + endrium (L.) Newm.169 Platanthera bifo- Vioreaua-noptii II lia (L.) Rich.170 Platanthera chlo- Vioreaua-noptii II ranhta (Cust.) Reichb.171 Poa versicolor Firuta diversico- IV + Bess. lora172 Polypodium vulga- Iarba dulce IV re L. 173 Polygala sibirica Amareala siberi- IV L. ana174 Polystichum acu- Creasta-cocosului II + leatum (L.) Roth.

Page 42: fondul ariilor naturale protejate de stat

175 Pulsatilla gran- Deditel mascat II + dis Wend.176 Pulsatilla monta- Deditel de munte IV na (Hoppe) Reichb.177 Pyrola rotundifo- Perisor rotund IV lia L. 178 Rindera umbellata Rindera IV + (Waldst. et Kit.) Bunge179 Rhaponticum Stevie turceasca II + serratuloides (Georgi) Bobr.180 Sulvinia natans Pestisoara II + (L.) All.181 Schivereckia po- Siverechie podo- II + dolica (Bess.) liana Andrz.182 Scopolia carnio- Mutulica IV + lica Jacq. 183 Scorzonera aust- Scortonera aus- IV riaca Willd. triaca184 Scorzonera mollis Scortonera moale IV Bieb.185 Scorzonera purpu- Scortonera pur- VIII rea L. purie186 Scorzonera stric- Scortonera stric- IV ta Hornem. ta187 Scrophularia umb- Brinca-porcului IV rosa Dum.188 Scutellaria supi- Mirgau pitulat II + na L.189 Sempervivum ruth- Urechelnita II + enicum Schnittsp.190 Serratula caput- Galbinare capul- II najae Zahar. cobrei191 Serratula lycopi- Galbinare II folia (Will.) A. Kerner192 Serratura Wolffii Galbinare Volf II Andreae193 Seseli libanotis Zmeoaie interme- I (L.) Koch die194 Seseli L. Zmeoaie II195 Seseli peucedani- Zmeoaie II folium Bess. 196 Sesleria heuflo- Sesleria Heufler III + riana Schur.197 Silene nemoralis Gusa-porumbelului IV Waldst. et Kit. de dumbrava198 Sternbergia col- Ghiocel de toamna II + chiciflora Waldst. et Kit.199 Stipa dasyphylla Negara dazifila VIII (Lindem.) Trautv. 200 Stipa lessingiana Negara Lessing VIII Trin. et Rupr.201 Stipa pennata L. Negara penata VIII

202 Stipa pulcherrima Negara frumoasa VIII C.Koch203 Stipa ucrainica Negara ucraineana VIII P. Smirn.204 Stratiotes aloi- Foarfeca-baltii VIII

Page 43: fondul ariilor naturale protejate de stat

des L.205 Telekia speciola Brustan IV (Schreb.) Baumg.206 Thelypteris palu- Telipteris III-IV + stris Schott207 Trapa natans Cornaci II + L.s.I. 208 Trifolium panno- Trifoi panonic IV + nicum Jacq.209 Tulipa bieberste- Laleaua Bibers- IV iniana Schult. tein et Schult. fil.210 Typha laxmannii Papura Laxman IV Lepech.211 Valeriana tubero- Odolean bulbifer II sa L. 212 Vallisneria spi- Orzoaica de balta III ralis L. 213 Veratrum nigrum Strigoaie neagra II L.214 Utricularia vul- Otratelul-balti- III garis lor

PLANTE BIANUALE 215 Hesperis suaveo- Nopticoasa IV lens (Andrz.) mirositoare Steud.216 Lunaria annua L. Pana-zburatorului III + anuala217 Scrophularia ver- Brinca-porcului IV nalis

PLANTE ANUALE 218 Cerastium perfo- Struna-cocosului IV liatum L. perfoliata 219 Cerastium ucrai- Struna-cocosului IV nicum Pacz. ex ucraineana Klok.220 Chrosophora tinc- Crozofora IV toria (L.) Adr. Juss.221 Impatiens noli- Canalute (canacei)IV tangere L. 222 Sagina procumbens Grasatoare IV L.223 Minuartia glome- Mierluta glomerataIV rata (Bieb.) Degen

LIANE 224 Vitis sylvestris Vita de padure II-III + C.C.Gmel.

PLANTE INFERIOAREИЗШИЕ РАСТЕНИЯ

Fungi Ciuperci 225 Amanita muscaria Amonita de musca II + (Fr.) Hook226 Amanita solitaria Amonita solitara II + (Fr.) Secr.227 Boletus aereus Hrib amarui II + Fr. 228 Boletus regius Hribul-rege IV

Page 44: fondul ariilor naturale protejate de stat

Krombh229 Calocybe ionides Nicolete violet IV (Fr.) Kiinn230 Clavariadelphus Claviariadelf III + pistillaris 231 Cortinarius ric- Cortinarul-richeniIV kenianus R.Mre232 Hygrophorus meso- Higrofor mezotefruIII + tephrus Berk.Br. 233 Hypholoma thrau- Hifoloma trausta III + sta Schulz. (Kolchb.) Mrbn.234 Laccaria amethy- Lacarie ametisti- III tea (Bull.) na Murrill235 Lactarius volemus Laptica dulce IV (Fr.) fr.236 Leucopaxillus gi- Leucopaxil gigant IV gantius (Fr.) Sing.237 Melanoleuda Melanoleuca IV grammopodia gramopoda (Fr.) Pat.238 Morchella steppi- Zbirciog de stepa II + cola Zer.239 Mutinus caninus Mutin canin II + Fr.240 Phylloporus rho- Filopor rodoxant II doxantus (Schw.) Bres.241 Russula mellio- Hulubita de miere IV lens Quel.

Bryophyta Briofite 242 Calliergonella cu- Caliergonela cus-II + spidata (Hedw.) pidata Loeske.243 Cirriphyllum pili- Cirifilum piliferII + ferum (Sch.) Grout. 244 Climacium dendro- Climacium dendro-II + ides (Hedw.) id Webt. et Mohr.245 Dicranum polysetum Dicranum poliset II + Sm. 246 Dicranum scoparium Dicranum scopariuII + Hedw.247 Homalia trichoma- Homalia trihomo- II + noides B.S.G. noida 248 Hylocomium splen- Hilocomium splen-II + dens B.S.G. did249 Neckera pennata Nechera penata II + Hedw.250 Pleurozium schre- Pleurozium Schre-II + beri (Brig.) Lindb.ber251 Rhytidiadelphus Ritidiadelfus II + triguetrus trichetru (Nedw.) Warnst.

Lichenophyta Lichenefite 252 Cetraria glauca Cetraria glauca II (L.) Ach.253 Cetrelia cetraro- Cetrelie cetraro-II + ides (Del.) ida

Page 45: fondul ariilor naturale protejate de stat

254 Cladonia rangifo- Cladonie rangifo-II + rmis Hoffm. rma 255 Dermatocarpon mi- Dermatocarpon II + niatum (L.) Mann. rosu-opac 256 Endopyrenium hepa- Endopirenium he- II + ticum (Ach.) patic Koerb.257 Endopyrenium rufe- Endopirenium ros-II + scent (Ach.) cat Koerb.cat258 Parmelia centrari- Parmelie cetraro-II oides Der. ida 259 Peltigera canina Peltigera canina II + (L.) Willd.260 Peltigera polydac- Peltigera polida-II + tyla (Heck.) ctila Hoffm.261 Peltigera rufes- Peltigera roscataII + cens (Weis.) Humb.262 Platismatia glauca Platismatie albasII + (L.) C.Culb truie263 Pseudovernia Pseudovernie II + furfuraceae (L.) decorticoasa 264 Ramalina farinacea Ramalina farinoasa III + (L.) Ach.265 Ramalina fastigia- Ramalina fastigi- I + ta (Liliebl.) Ach. ata 266 Ramalina fraxinea Ramalina frasinee II + (Liliebl.) Ach.267 Ramalina pollina- Ramalina polinarie III + ria (Westr.) Ach.268 Usnea hirta (L.) Usnee hirta II + Wigg.269 Xanthoparmelia va- Xantoparmelie I + gans (Nyl.) Hale ratacitoare ----------------------------------- * Categoriile raritatii speciilor floristice ocrotite de stat(cpnform clasificarii UICN): I - Specie disparuta; II - Speciepericlitata; III - Specie vulnerabila; IV - Specie rara; V - Specienedeterminata; VI - Specie devenita nepericlitata; VII - Specieinsuficient cunoscuta; VIII - Specie nepericlitata.

b) Редкие виды живiaныI

---------------------------------------------------------| N | Taxoni |Cate-|Specii|crt| |goria|incluse| | |rari-|in Cartea| |--------------------------------------|tatii|Rosie a| | Denumirea | Denumirea in |speci|Republi-| | stiintifica | limba de stat |ilor*|cii Mol-| | | | |dova|---|------------------|-------------------|-----|--------| 1 | 2 | 3 | 5 | 6---------------------------------------------------------- Mammalia Mamifere

1 Alces alces L. Elan V 2 Barbastella barbas- Barbastel euro- tella Schreb. pean IV 3 Canis lupus L. Lup II 4 Capreolus capreolus Caprioara VIII

Page 46: fondul ariilor naturale protejate de stat

L. 5 Cervus dama L. Cerb lopatar V 6 Cervus elaphus L. Cerb nobil VIII 7 Cervus nippon Cerb patat VIII Timminck 8 Chiroptera Blumen- Chiroptere,lilieci III bach. 9 Citellus citellus Tistar european IV + L. (popindau comun) 10 Crocidura leucodon Chitcan cu abdomen II + Hermann alb 11 Crocidura suaveo- Chitcan mic IV lens Pall. cu dinti albi 12 Erinaceus europaeus Arici comun VIII L. 13 Eptesicus serotinus Liliac tirziu IV Schreb. 14 Felis sylvestris Pisica salbatica Schreb. III + 15 Lutra lutra L. Vidra II + 16 Mustela lutreola L. Nurca europeana II + 17 Martes foina Erxl. Jder de piatra VIII 18 Martes martes L. Jder de padure IV + 19 Meles meles L. Bursuc (viezure) VIII 20 Mustela erminea L. Hermelina IV + 21 Mustela nivalis L. Nevastuica (helge) VIII 22 Myotis bechsteini Noptar cu urechi Kihl. lungi IV 23 Myotis dasycheme Noptar de iaz IV Boie. 24 Myotis daubentoni Noptar de apa IV KThl. 25 Myotis myotis Noptar mare IV Borkh. 26 Myotis nattereri Noptar Natterer аaaерера IV KThl. 27 Myotis oxygnatus Noptar cu urechi IV Mont. ascutite 28 Neomys fodiens Chitcan de apa IV Penn. 29 Nyctalus lasiopte- Nictal gigantic II + rus Schreb. 30 Nyctalus leisleri Nictal mic IV KThl. 31 Nyctalus noctula Nictal roscat IV Schreb. 32 Ondatra zibethica Bizam (ondatra) VIII L. 33 Ovis musimon Pall. Muflon V 34 Pipistrellus nat- Pipistrel Natuzi IV husii Keys et Blas 35 Plecotus auritus Liliac urecheat IV L. 36 Mustela eversmanni Dihor de stepa III + Less. 37 Putorius putorius Dihor de padure VIII L. 38 Rhinolophus Rinolofid mare III + ferrumequinum Schreb. 39 Rhinolophus hip- Rinolofid mic IV poaisweoa Bechst. 40 Sciurus vulgaris Veverita obisnuita VIII

Page 47: fondul ariilor naturale protejate de stat

L. 41 Sorex araneus L. Chitcan comun VIII

42 Sorex minutus L. Chitcan mic IV 43 Sus scrofa L. Mistret VIII 44 Talpa europaea L. Cirtita VIII 45 Vespertilio murinus Liliac mare IV + L. 46 Vulpes vulpes L. Vulpe obisnuita VIII

Aves Pasari 1 Accipiter badius Uliu cu picioare VII (Gm.). scurte 2 Accipiter gentilis Uliu porumbar V L. 3 Accipiter nisus L. Uliu pasarar V 4 Aegithalos caudatus Pitigoi codat VII L. 5 Alcedo atthis L. Pescarus albastru V 6 Aquila chrysaetus Acvila de munte II + L. 7 Aquila clanga Pall. Acvila tipatoare II + mare 8 Aquila heliaca Sav. Acvila imperiala II + 9 Aquila pomarina Acvila tipatoare II + Brehm. mica 10 Aquila rapax Temm. Acvila de stepa II + 11 Ardea purpurea L. Stirc purpuriu IV 12 Ardeola ralloides Stirc galben IV + (Scopoli) 13 Asio flammeus Ciuf de cimp III + (Pont.) 14 Asio otus L. Ciuf de padure VII 15 Athene noctua Cucuveaua comuna VIII (Scopoli) 16 Botaurus stellaris Buhai de balta IV L. 17 Bubo bubo L. Buha mare (bufnita) II + 18 Buteo buteo L. Sorecar comun VIII 19 Buteo lagopus Sorecar incaltat VIII (Pont.) 20 Caprimulgus euro- Caprimulg VII paeus L. 21 Charadrius apri- Ploier auriu V carius L. 22 Ciconia ciconia L. Cocostirc alb VIII 23 Ciconia nigra L. Cocostirc negru II + 24 Circaetus gallicus Serpar II + Gm. 25 Circus aeruginosus Erete de stuf IV Gm. 26 Circus cyaneus L. Erete vinat III + 27 Circus macrourus Erete alb II + Gm. 28 Circus pygargus L. Erete sur II + 29 Columba oenas L. Porumbel de scor- IV + bura 30 Columba palumbus L. Porumbel gulerat VIII 31 Coracias garrulus Dumbraveanca VIII L. 32 Corvus corax L. Corb VII 33 Crex crex L. Cristel de cimp VII 34 Cygnus cygnus L. Lebada cintatoare IV + 35 Cygnus olor (Gm.) Lebada cucuiata IV +

Page 48: fondul ariilor naturale protejate de stat

36 Dryocopus martius Ciocanitoare neagra III + L. 37 Egretta alba L. Egreta mare II + 38 Falco cherrug Soim de dumbrava II + (Gray.) 39 Falco columbarius Soimulet de iarna V L. 40 Falco naumanni Vinturel mic III + (fleisch.) 41 Falco peregrinus Soim calator V Tunst. 42 Falco subbuteo L. Soimul rindunelelor VII 43 Falco tinnunculus Vinderel rosu VIII L. 44 Falco vespertinus Soimulet de seara IV L. 45 Gavia stellata Cufundar gusa rosie IV (Pont.) 46 Glareola nordmanni Ciovlica de stepa V Fisch. 47 Glareola pratincola Ciovlica de mare V L. 48 Grus grus L. Cocor V 49 Haematopus ostra- Scoicar V legus L. 50 Haliaeetus albicil- Codalb II + la L. 51 Hieraaetus pennatus Acvila pitica II + Gm. 52 Larus minutus Pall. Pescarus mic V 53 Mergus merganser L. Ferestras mare V 54 Milvus milvus L. Gaie rosie II + 55 Milvus nigrans Gaie bruna V Bodd. 56 Monticola saxatilis Mierla de piatra III + L. 57 Neophron percnop- Hoitar II + terus L. 58 Netta rufina Rata cu peruca V (Pall.) 59 Otis tarda L. Dropie II + 60 Tetrax tetrax L. Dropie mica II + 61 Otus scops L. Ciuf pitic IV 62 Oxyura leucocepha- Rata cu cap alb V + la (Scop.) 63 Pandion haliaetus Vultur pescar II + L. 64 Panurus biarmicus Pitigoi de stuf VII L. 65 Pelecanus crispus Pelican cret IV + Brich. 66 Pelecanus onocrota- Pelican comun IV + lus L. 67 Pernis apivorus L. Viespar III + 68 Phalacrocorax pyg- Cormoran mic IV + maeus Pall. 69 Phasianus colchi- Fazan VIII cus L. 70 Picus viridis L. Ciocanitoare verde III + 71 Platalea leucoro- Lopatar II + dia L. 72 Plegalis falcinel- Tiganus II + lus L. 73 Podiceps auritus L. Corcodel cu git V

Page 49: fondul ariilor naturale protejate de stat

rosu 74 Podiceps griseige- Corcodel de iarna V na Bodd. 75 Podiceps nigricol- Corcodel cu git VII lis Brehm. negru 76 Recurvirostra avo- Cioc intors IV setta L. 77 Remiz pendulinus L. Boicus VIII 78 Riparia riparia L. Lastun de mal VIII 79 Branta ruficollis Gisca cu piept V + Pall rosu 80 Serinus canaria L. Canarus IV + 81 Pluvialis squata- Ploier argintiu V rola L. 82 Sterna albifrons Chira mica IV Pall. 83 Strix aluco L. Huhurez de padure VIII 84 Strix uralensis Huhurez mare V Pall. 85 Tadorna ferruginea Califar rosu IV Pall. 86 Tadorna tadorna L. Califar alb V 87 Tachybaptus rufi- Corcodel pitic VII collis (Pall.) 88 Tato alba (Scop.) Striga III + 89 Upupa epops L. Pupaza VIII

Reptilia Reptile 1 Coluber jugularis Sarpe tiritor cu III + L. abdomen galben 2 Coronella austria- Sarpe de alun VI + ca Laur. 3 Elaphe longissima Sarpe Esculap III + Laur. 4 Elaphe quatuorline- Sarpe cu patru III ta (Lacep.) dungi 5 Emys orbicularis L. Broasca testoasa IV + de balta 6 Eremias arguta Sopirla multicolora V + (Pall.) 7 Lacerta taurica Sopirla de Crimeea VII Pall. 8 Vipera berus L. Vipera comuna IV + 9 Vipera ursini Vipera de stepa IV + Bonap.

Amphibia Amfibii 1 Bombina bombina L. Buhai de balta cu V abdomen rosu 2 Pelobates fuscus Broasca de cimp IV + (Laur.) 3 Salamandra salaman- Salamandra V dra L. 4 Triturus cristatus Triton cu creasta VIII (Laur.)

Cyclostomata Ciclostomate

1 Lampetra mariac Chiscar de Ucraina IV + Berg. Pisces Pesti 1 Acipenser giilden- Nisetru III + stadti colchicus V.Marti

Page 50: fondul ariilor naturale protejate de stat

2 Acipenser ruthe- Cega III nus L. 3 Acipenser stella- Pastruga III + tus Pallas 4 Aspro streber L. Fusar IV + 5 Aspro zingel L. Pietrar IV + 6 Barbus barbus Mreana de Nipru III + borysthenicus Dyb. 7 Barbus meridiona- Mreana vinata IV + lis p etenyi (Heckel) 8 Hucho hucho L. Lostrita IV + 9 Huso huso L. Morun III + 10 Leuciscus idus L. Vaduvita de riu IV + 11 Leuciscus leucis- Clean mic III + cus L. 12 Lota lota L. Mihalt IV + 13 Rutilus frisii Ocheana mare III + (Nordmann) 14 Umbra krameri Tiganus II + Walbaum 15 Vimba vimba L. Morunas IV

Crustacea Crustacee 1 Paramysis baeri Paramisis Bar bis- III + bispinosa pinos Martynov

Mollusca Moluste 1 Hypanis colorata Hipanis colorat III + (Eichwald) 2 Hypanis laeviuscula Hipanis neted II + fragilis (Milasche- fragil wich) 3 Hypanis pontica Hipanis de Marea III + (Eichwald) Neagra

Poliychaeta Polichete 1 Hypaniola kowa- Hipaniola Kovalev- III + lewskyi (Grimm) ski

Insecta InsecteаAекoмые 1 Aglia tau L. Fluture aglia III + 2 Ascalaphus macaro- Ascalaf pestritat II + nius Scopoli 3 Bombus paradoxus Bondar paradox II + Dalla Torre 4 Callimorpha quadri- Arhtiida Hera III + punctaria Poda 5 Calosoma sycopha- Calosoma mirosito- II + nta L. are 6 Carabus clathratus Carabida clatratus III + L. 7 Carambyx cerdo L. Croitorul stejarul- III + ui 8 Cerophytum elatero- Cerofita II + ides Latreille 9 Dolbina elegans Porumbacul dolbina VII + Bang-Naas 10 Ehater ferrugineus Pocnitor roscat III + L. 11 Eudia pavonia L. Ochi de paun mic III +

Page 51: fondul ariilor naturale protejate de stat

12 Iphiclides podali- Podalirii III + rius L. 13 Ischnoides sangui- Pocnitor isnoides III + nicollis Panzer 14 Liometopum micro- Furnica liometopum II + cephalum Pauzer 15 Lucanus cervus L. Vaca popii(radasca) III + 16 Manduca atropos L. Porumbacul "Cap- VI + mort" 17 Mantis religiosa Calugarita III + L. 18 Marumba quercus Porumbacul stejaru- III + Denis et Schiff. lui 19 Megachile rotundata Albina megahila III + Fabricius 20 Morimus finereus Croitorul cenusiu III + Muslant 21 Oryctes nasicornis Caraban III + L. 22 Papili machaon L. Mahaon II + 23 Parnassius mnemo- Fluture Apolon II + syne L. negru 24 Polyommatus daphnis Fluture meleagr II + Denis et Schiff. 25 Porthmidius austri- Pocnitor portmidius II + acus Schrauk 26 Rhophitoides canus Rofitoida cenusie III + Eversmann 27 Rosalina alpina L. Croitor alpin II + 28 Saga pedo Pall. Cal de stepa II + 29 Satanas gigans Musca gigantica II + Eversmann 30 Saturnia pyri Ochi de paun mare III + Denis et Schiff. 31 Scolia maculata Viespe giganta III + Druru 32 Tomares nogeli Fluture tomares II + Herrich-Schaffer 33 Xylocopa valga Albina valga III + Cerstaeiker 34 Zerynthia polyxena Polixena II + Denis et Schiff.

Familii 1 Apidae Albine si bondari VIII 2 Coccinelidae Coccinelide VIII 3 Cantharididae Cantaridide VIII 4 Carabidae Carabide VIII 5 Formicidae Formicide, furnici VIII 6 Histeridae Histeride, bondoci VIII 7 Meloidae Meloide, mamornici VIII 8 Silphidae Silfide, gropari VIII 9 Staphylinidae Stafilinide VIII

Ordine 1 Arachnida Arahnide VIII 2 Ephemeroptera Efemeroptere VIII 3 Plecoptera Plecoptere, perle VIII

Anexa nr.4

REZERVATIILE NATURALE A) SILVICE B) DE PLANTE MEDICINALE

Page 52: fondul ariilor naturale protejate de stat

C) MIXTE+---+-----------+------+----------------------------------+-----------------+|Nr.| Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul ||crt| |fata | | funciar || | | (ha) | | |+---+-----------+------+----------------------------------+-----------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---+-----------+------+----------------------------------+-----------------+ A) SILVICE Raionul Anenii Noi 1 Voinova 27 La nord de satul Serpeni, ocolul Gospodaria Silvica silvic Anenii Noi, Voinova, parce- de Stat Chisinau la 41

Raionul Briceni 2 Rososeni 149 Ocolul silvic Briceni, Rososeni, Gospodaria Silvica parcelele 11, 12, 14, subparcela 2 de Stat Edinet

Raionul Cahul 3 Baurci 93,1 La sud de satul Baurci-Moldoveni, Gospodaria Silvica ocolul silvic Larga, Romвni, de Stat Cahul parcela 25, subparcelele 1, 9; parcela 36, subparcelele 1, 2, 4; parcela 37, subparcela 4

Raionul Camenca 4 Sitischi 90 Ocolul silvic Camenca, Sitischi, Gospodaria Silvica parcela 32 de Stat Ribnita 5 Vadul 135 Ocolul silvic Camenca, Vadul, Gospodaria Silvica parcelele 6, 7 de Stat Ribnita 6 Colohur 178 La sud de satul Caterinovca, Gospodaria Silvica ocolul silvic Rascov, Colohur, de Stat Ribnita parcelele 22, 23, 25

Raionul Cantemir 7 Ciobalaccia 13,4 La 2 km est de satul Ciobalaccia, Gospodaria Silvica ocolul silvic Baimaclia, Alunis, de Stat Iargara parcela 34, subparcelele 14, 15

Raionul Cainari 8 Molesti-Ra- 250,7 Ocolul silvic Razeni, Vila Gospodaria Silvica zeni Molesti-Razeni, parcelele 30-32; de Stat Cimislia subparcelele 1, 2, 7; parcela 33, subparcelele 1, 5

Raionul Calarasi 9 Sadova 229 Ocolul silvic Calarasi, Sadova, Gospodaria Silvica parcelele 33, 34 de Stat Calarasi 10 Bogus 89 Ocolul silvic Hirjauca, Vila Hir- Gospodaria Silvica jauca, parcela 26 de Stat Calarasi 11 Leordoaia 158 Ocolul silvic Hirjauca, Hirjauca- Gospodaria Silvica Sipoteni, parcela 31 de Stat Calarasi 12 Scafareni 97 Ocolul silvic Hirjauca, Scafareni, Gospodaria Silvica parcela 49 de Stat Calarasi 13 Voinova 192 La vest de satul Onesti, ocolul Gospodaria Silvica silvic Pitusca, Voinova, parcela 11 de Stat Calarasi

Raionul Causeni 14 Misilindra 1,7 La sud de satul Hagimus, Gospodaria Silvica ocolul silvic Causeni, de Stat Bender parcela 21, subparcela 6

Raionul Cimislia 15 Hirtopul Mo- 101 Ocolul silvic Mihailovca, Hirtopul Gospodaria Silvica

Page 53: fondul ariilor naturale protejate de stat

isei Moisei, parcela 15 de Stat Cimislia

Raionul Comrat 16 Liceul Bolg- 54 In apropierea satului Frumusica, Gospodaria Silvica rad ocolul silvic Congaz, Liceul Bolg- de Stat Iargara rad, parcela 26, subparcela 2

Raionul Criuleni 17 Dubasari 93 Ocolul silvic Grigoriopol, Dubasa- Gospodaria Silvica sari, parcela 38, subparcelele 14, de Stat Bender 20-22 18 Zoloceni 69 Ocolul silvic Criuleni, Zoloceni, Gospodaria Silvica parcela 24 de Stat Chisinau

Raioanele Drochia si Soroca 19 Padurea Baxani 45 Intre satele Popesti, raionul Dro- Gospodaria Silvica chia si Baxani, raionul Soroca de Stat Soroca

Raionul Hincesti 20 Dancu 131 Ocolul silvic Carpineni, Dancu, Gospodaria Silvica parcelele 2, 3 de Stat Hincesti 21 Nemteni 20,9 Ocolul silvic Onesti, Nemteni, pa- Gospodaria Silvica cela 2 subparcelele 2, 3 de Stat Hincesti 22 Sarata Ga- 220 Ocolul silvic Carpineni, Sarata Gospodaria Silvica lbena Galbena, parcelele 28, 32, 33 de Stat Hincesti 23 Vila Caracui 84 Ocolul silvic Bozieni, Vila Cara- Gospodaria Silvica cui, parcela 37 de Stat Hincesti 24 Sarata-Razesi 27 Ocolul silvic Carpineni, Sarata- Gospodaria Silvica Razesi, parcela 15 de Stat Hincesti 25 Poganesti 203 La vest de satul Sarata-Razesi (raionul Leova), ocolul silvic Gospodaria Silvica Carpineni, Poganesti-II parcela 14, deStat Hincesti subparcelele 1, 4-7

Raionul Ialoveni 26 Molesti 5 La 2 km sud de satul Molesti, oco- Gospodaria Silvica lul silvic Razeni, Vila Molesti - de Stat Cimislia Razeni, parcela 11, subparcela 1; parcela 12, subparcela 3 27 Sector-etalon de padure 110,2 Intre satele Malcoci si Condrita, Gospodaria Silvica ocolul silvic de scumpie Scoreni, de Stat Straseni Scoreni, parcela 22, subparcelele 1, 2, 4, 7; parcela 23, subparcela 3

Raionul Leova 28 Ostianova 211,2 Ocolul silvic Hirtop, Ostianova, Gospodaria Silvica parcelele 23-26 de Stat Iargara

Raionul Nisporeni 29 Seliste-Leu 315 Ocolul silvic Paruceni, Seliste- Gospodaria Silvica Leu, parcela 27-30 de Stat Nisporeni 30 Cabac 24,7 Ocolul silvic Iurceni, Cabac, par- Gospodaria Silvica cela 7, subparcela 17; parcela 8, de Stat Nisporeni subparcela 20; parcela 11, subpar- cela 6 31 Zberoaia - 147,9 Ocolul silvic Grozesti, Zberoaia - Gospodaria Silvica Lunca Lunca parcela 8, subparcelele 1-41 de Stat Nisporeni

Raionul Ocnita 32 Ocnita 103 Ocolul silvic Ocnita, Ocnita, par- Gospodaria Silvica cela 16 de Stat Edinet 33 Mestecanis 44 Ocolul silvic Ocnita, Mestecanis, Gospodaria Silvica parcela 9 de Stat Edinet

Page 54: fondul ariilor naturale protejate de stat

34 Climauti 70 Ocolul silvic Ocnita, Climauti, Gospodaria Silvica parcela 50 de Stat Edinet

Raionul Orhei 35 Cobileni 33,5 Ocolul silvic Susleni, Cobileni, Gospodaria Silvica parcela 1, subparcela 2; parcela 2,de Stat Orhei subparcelele 1, 3 36 Viscauti 24 Ocolul silvic Susleni, Viscauti, Gospodaria Silvica parcela 43, subparcelele 11, 15 de Stat Orhei

Raionul Ribnita 37 Erjova 123 Ocolul silvic Erjova, Erjova, par- Gospodaria Silvica celele 31, 32 de Stat Ribnita

Raionul Riscani 38 Stinca 55 Ocolul silvic Riscani, Stinca, pa- Gospodaria Silvica rcela 4 de Stat Glodeni 39 Pociumbeni 53 Ocolul silvic Riscani, Pociumbeni, Gospodaria Silvica parcela 1, subparcelele 13, 19 de Stat Glodeni 40 Lucaceni 49,6 Ocolul silvic Riscani, Lucaceni, Gospodaria Silvica parcela 19, subparcelele 3, 5, 11, de Stat Glodeni 18; parcela 20, subparcela 2 41 Saptebani 17 Ocolul silvic Riscani, Saptebani, Gospodaria Silvica parcela 7, subparcela 9 de Stat Glodeni

Raionul Slobozia 42 Copanca 167 Ocolul silvic Copanca, Copanca, Gospodaria Silvica parcelele 41,43,44 de Stat Bender 43 Leuntea 30,1 Ocolul silvic Copanca, Copanca, Gospodaria Silvica parcela 50, subparcelele 12, 14 de Stat Bender

Raionul Straseni 44 Condrita 61 Ocolul silvic Condrita, Condrita, Gospodaria Silvica parcela 17, subparcela 1 de Stat Straseni 45 Roscani 134 Ocolul silvic Ghidighici, Radeni, Gospodaria Silvica parcelele 10, 11, subparcelele 6, 7 de Stat Chisinau

Raionul Soldanesti 46 Hligeni 70 La nord-vest de satul Mateuti, oc- Gospodaria Silvica olul silvic Soldanesti, Hligeni, de Stat Soroca parcela 31

Raionul Stefan Voda 47 Olanesti 108 La sud-est de satul Olanesti, oco- Gospodaria Silvica lul silvic Stefan Voda, Olanesti, de Stat Bender parcela 23

Raionul Telenesti 48 Ghiliceni 38 La sud-vest de satul Ghiliceni, Gospodaria Silvica ocolul silvic Mindresti, Ghiliceni, de Stat Telenesti parcela 24, subparcelele 1, 9, 11 49 Telenesti 111 La nord de satul Crasnaseni, ocolul Gospodaria Silvica silvic Telenesti, Vila Telenesti, de Stat Telenesti parcela 50

Raionul Vulcanesti 50 Vadul lui 68 Ocolul silvic Slobozia, Vadul lui Gospodaria Silvica Isac Isac, parcela 33 de Stat Cahul 51 Flaminda 71 Ocolul silvic Vulcanesti, Flaminda Gospodaria Silvica parcela 14, subparcela 3; parcela de Stat Cahul 15, subparcela 4; parcela 22, sub- parcelele 9, 12; parcela 24, subpa- rcelele 2, 7; parcela 26, subparce- lele 6, 9; parcela 28, subparcela 3;

Page 55: fondul ariilor naturale protejate de stat

parcela 32, subparcela 5

TOTAL 5001

B) DE PLANTE MEDICINALE

Raionul Briceni 1 Rososeni 368 Ocolul silvic Briceni, Rososeni, Gospodaria Silvica parcelele 2, 5, 6, 8, 9 de Stat Edinet

Raionul Cahul 2 Cahul 343 Ocolul silvic Larga, Romвni, par- Gospodaria Silvica celele 28, 29, 31-33, 39, 40 de Stat Cahul

Raionul Camenca 3 Hrusca 170 Ocolul silvic Camenca, Valea Hru- Gospodaria Silvica sca, parcelele 3-5 de Stat Ribnita

Raionul Comrat 4 Bugeac 56 La vest de sediul brigazii nr.2 Intreprinderea Ag- ricola "Bugeac"

Raionul Donduseni 5 Cernoleuca 337 Ocolul silvic Donduseni, Cernole- Gospodaria Silvica uca, parcelele 43, 46-48 de Stat Edinet

Raionul Hincesti 6 Loganesti 710 Ocolul silvic Loganesti, Vila Lo- Gospodaria Silvica ganesti, parcelele 13-15, 18-20, de Stat Hincesti 23, 24 7 Sarata Gal- 424 Ocolul silvic Carpineni, Sarata Gospodaria Silvica bena Galbena parcelele 24, 30, 31, 35, de Stat Hincesti 36 Raionul Nisporeni 8 Seliste 315 Ocolul silvic Paruceni, Seliste- Gospodaria Silvica Leu, parcelele 27-30 de Stat Nisporeni

Raionul Singerei 9 Radoaia 73 Ocolul silvic Alexandreni, Radoaia Gospodaria Silvica parcela 23 de Stat Balti

TOTAL 2796

C) MIXTE

Raionul Cantemir 1 Cantemir 132 Lunca inundabila a riului Prut la Intreprinderea ag- sud de orasul Cantemir ricola "Drujba"

Raionul Leova 2 Ecosistemul 30 La nord-vest de orasul Leova Primaria orasului acvatic Leova "Lebada alba"

Raionul Stefan Voda 3 Mlastina 50 La est de satul Crocmaz, 100 m de Gospodaria Silvica "Togai" la albia Nistrului, ocolul silvic de Stat Bender Olanesti, parcela 27

TOTAL 212

TOTAL GENERAL 8009

Page 56: fondul ariilor naturale protejate de stat

Anexa nr.5

REZERVATIILE PEISAGISTICE (de peisaje geografice)+---+----------+------+------------------------------------+-------------------|Nr.| Denumirea|Supra-| Amplasamentul |Detinatorul funciar|crt| |fata | || | | (ha) | |+---+----------+------+------------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+---+----------+------+------------------------------------+-------------------

Raionul Anenii Noi 1 Padurea 2218 Intre satele Hirbovat si Bulboaca, Gospodaria Silvica de Hirbovat ocolul silvic Hirbovat, Vila Hirbo- Stat Bender vat, parcelele 8-36 2 Telita 124 La est de satul Telita, ocolul sil- Gospodaria Silvica de vic Anenii Noi, Hirtop, parcelele Stat Chisinau 50-51

Raionul Briceni 3 Tetcani 164 La nord de satul Tetcani, ocolul si- Gospodaria Silvica de lvic Lipcani, Tetcani, parcela 35 Stat Edinet (114 ha), Primaria satului Tetcani (50 ha) 4 Complexul 452 De-a lungul riului Lopatnic, de la Gospodaria Silvica de geologic si sud-estul satului Caracusenii Vechi Stat Edinet, prima- paleontologic pina la satul Corjeuti (defileul Ca- riile satelor Cara- din bazinul racusenii de sud (16 ha) si 2 (cite cusenii Vechi si riului Lopa- 94 ha) linga satul Caracusenii Vechi; Corjeuti defileul 3 (102 ha), ocolul silvic Briceni, Caracusenii Vechi, parcela 49; defileul 4 si 5 (58 ha si, res- pectiv, 43 ha); formatiunile tecto- nice de linga satul Corjeuti (45 ha)) Raionul Camenca 5 Bugornea 606 Linga satul Rascov, ocolul silvic Gospodaria Silvica de Rascov, Bugornea, parcelele 5-14 Stat Ribnita 6 Valea Adi- 214 Imprejurimile satului Valea Adinca, Gospodaria Silvica de nca ocolul silvic Rascov, Valea Adinca, de Stat Ribnita (107 parcela 2 ha), Intreprinderea Agricola "70-letie Velicogo Octeabrea" (107 ha) 7 Glubocaia 520 La nord-est de satul Caterinovca, Gospodaria Silvica de Dolina ocolul silvic Rascov, Glubocaia Do- Stat Ribnita lina, parcelele 15-19

Page 57: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Cantemir 8 Lunca inu- 93,6 La vest de satul Antonesti Intreprinderea Agri- ndabila de cola "Drujba" linga An- tonesti 9 Chioselia 307 La nord-vest de satul Chioselia, Gospodaria Silvica de ocolul silvic Baimaclia, Chioselia, Stat Iargara parcelele 35-38 10 Codrii Ti- 2519 Intre satele Larguta si Capaclia, Gospodaria Silvica de gheci ocolul silvic Cantemir, Tigheci, pa- Stat Iargara rcelele 1-40

Raionul Cainari 11 Carbuna 607 Intre satul Carbuna si statia de ca- Gospodaria Silvica de le ferata Zloti, ocolul silvic Zloti Stat Cimislia Vila Milesti-Razeni, parcelele 1-4, 9

Raionul Calarasi 12 Tiganesti 680 Intre satele Saseni, Tabara, Tigane- Gospodaria Silvica de sti, Bravicea ocolul silvic Bravicea,Stat Calarasi (580ha) Bravicea, parcelele 50, 51, 58, 61, Intreprinderea Agri- 62, 64, 65, 67 cola "Codreanca" (100 ha) 13 Voloca 407 Intre satele Sadova si Rassvet, oco- Gospodaria Silvica de Verbca lul silvic Pitusca, Voloca Verbca, Stat Calarasi parcelele 45-48 14 Cabaiesti 1213 Intre satele Cabaiesti, Pirjolteni, Gospodaria Silvica de -Pirjolteni Selistea Noua, ocolul silvic Calara- Stat Calarasi si, Cabaiesti - Pirjolteni, parcelele 47-56 15 Temeleuti 209 Intre satele Temeleuti si Valcinet, Gospodaria Silvica de ocolul silvic Calarasi, Temeleuti, Stat Calarasi parcelele 12, 13

Raionul Cimislia 16 Ripele de 256 La sud de orasul Cimislia, pe drumul Gospodaria Silvica de la Cimis- spre orasul Basarabeasca, ocolul si- Stat Cimislia lia lvic Ciucur - Mingir, Oziornoe, par- cela 3, subparcelele 11, 13, 15; Re- cea, parcela 7, subparcelele 1, 4, 5, 10; Bacanciu, parcela 5, subparcele- le 5, 9, 11, 13-15, 17-19, 22, 23, 25, 27, 29

Raionul Donduseni 17 Rudi - Ari- 916 La 10 km mai jos de orasul Otaci, Gospodaria Silvica de onesti de-a lungul Nistrului, ocolul silvic Stat Soroca (793 ha), Otaci, Arionesti - Stinca, parcelele Intreprinderea Agri-

Page 58: fondul ariilor naturale protejate de stat

20-22; Rudi-Gavan, parcelele 23-29 cola "Arionesti" (57 ha), Intreprinderea Agricola "Nistru" (66 ha)

Raionul Dubasari 18 Valea Seaca 394 La nord-est de orasul Grigoriopol, Gospodaria Silvica de "Tamaslic" ocolul silvic Grigoriopol, Geamanat, Stat Bender parcelele 18, 19; Popeasca, parcele- le 14-17

Raionul Edinet 19 La Castel 746 Valea riului Racovat, fisie lata de Gospodaria Silvica de 200 m cu lungimea de 5 km pe malul Stat Edinet (646 ha), sting, mai jos de satul Gordinesti, Primaria satului ocolul silvic Edinet, Gordinesti, Gordinesti (100 parcelele 29-35 ha) 20 Fetesti 555 La nord-est de satul Fetesti, ocolul Gospodaria Silvica de silvic Edinet, Fetesti, parcelele 9- Stat Edinet 14, 59 21 Zabriceni 596 La nord-vest de satul Onesti, ocolul Gospodaria Silvica de silvic Edinet, Zabriceni, parcelele Stat Edinet 45-49

Raionul Falesti 22 Izvoare - 1162 Intre satele Izvoare si Risipeni, Gospodaria Silvica de Risipeni ocolul silvic Falesti, Risipeni, pa- Stat Glodeni rcelele 72, 73, 75, 76; Caiuceni - Nagornoe, parcelele 30-33, 36-38; Izvoare, parcelele 61-69

Raionul Hincesti 23 Padurea 4499 Intre satele Lapusna si Mereseni, Gospodaria Silvica de din Hin- ocolul silvic Loganesti, Vila Loga- Stat Hincesti cesti nesti parcelele 35-37, 42-44; ocolul silvic Mereseni, Vila Hincesti, par- celele 1-5, 8-13, 16-23, 26-31, 33- 39, 41-45

Raionul Nisporeni 24 Cazimir - 500 Intre satele Milesti, Balanesti, Ga- Gospodaria Silvica de Milesti ureni ocolul silvic Paruceni, Cazi- Stat Nisporeni mir - Milesti, parcelele 3-7 25 Vila Nis- 3499 La sud-est de orasul Nisporeni, oco- Gospodaria Silvica de poreni lul silvic Nisporeni, Nisporeni, pa- Stat Nisporeni rcelele 7-38 26 Dolna 389 La sud de satul Dolna, ocolul silvic Gospodaria Silvica de Iurceni Dolna, parcelele 4-6 Stat Nisporeni

Raionul Ocnita 27 Calarasovca 252 La 5 km sud-est de orasul Otaci, oc- Gospodaria Silvica de

Page 59: fondul ariilor naturale protejate de stat

olul silvic Otaci, Calarasovca-Stin- Stat Soroca (225 ha), ca, parcelele 10-12 Intreprinderea Agri- cola "Dnestrovsc" (27 ha) 28 La 33 de 184 La sud de satul Naslavcea, ocolul Gospodaria Silvica de Vaduri silvic Ocnita, Birnova, parcela 4; Stat Edinet (168 ha), Verejeni-Birnova, parcela 5 Intreprinderea Agri- cola "Vatutin" (16ha)

Raionul Orhei 29 Pohrebeni 1049 Intre satele Pohrebeni si Voronet, Gospodaria Silvica de ocolul silvic Pohrebeni, Pohrebeni, Stat Orhei parcelele 14-35 30 Trebujeni 500 Intre satele Furceni si Trebujeni, Gospodaria Silvica de ocolul silvic Susleni, Jeloboc-Fur- Stat Orhie (436 ha), ceni, parcelele 51, 52; ocolul sil- Primaria satului vic Ivancea, Trebujeni, parcelele 31, Tribujeni (64 ha) 32, 34, 35, 37 Raionul Rezina 31 Saharna 674 La vest de satul Saharna, ocolul si- Gospodaria Silvica de lvic Rezina, Saharna, parcelele 17- Stat Orhei 23, 25-28; Saharna - Zemstvo, parce- la 29 32 Tipova 306 Imprejurimile satului Tipova, ocolul Gospodaria Silvica de silvic Pohrebeni, Stinca-Horodiste, Stat Orhei (204 ha), parcela 42; Horodiste-Funduc, parce- Intreprinderea Agri- lele 43, 44; Scala - Stinca, parcela cola "Lalova" (102 45 ha) Raionul Riscani 33 Suta de 1072 Intre satele Braniste si Cobani (ra- Gospodaria Silvica de Movile ionul Glodeni), ocolul silvic Risca- Stat Ialoveni (657ha) ni, Avrameni- Nagornoe, parcelele 32 Intreprinderea Agri- 65; Petruseni, parcelele 26-31 cola "Braniste" (415 ha)

Raionul Slobozia 34 Gradina 224 Intre satele Leuntea si Copanca, oc- Gospodaria Silvica de Turcesca olul silvic Copanca, Adajia, parcela Stat Bender 65; Gradina Turceasca, parcela 66, albia veche a Nistrului pe o distanta de 12 km

Raionul Soroca

Page 60: fondul ariilor naturale protejate de stat

35 Cosauti 585 Satul Cosauti, ocolul silvic Soroca, Gospodaria Silvica de Cosauti parcelele 4-8 Stat Soroca 36 Holosnita 199 In preajma satului Holosnita, ocolul Gospodaria Silvica de silvic Soroca, Holosnita, parcelele Stat Soroca 1, 2

Raionul Straseni 37 Capriana 1762,4 Intre satele Lozova, Vorniceni, Pa- Gospodaria Silvica de - Scoreni nasesti, Truseni, Cojusna, ocolul Stat Straseni silvic Capriana, Capriana, parcela 21, subparcelele 7-14; parcela 27, subparcelele 4-13; parcela 33, sub- parcelele 2, 3, 5; parcelele 28-30, 34-36; ocolul silvic Scoreni, Sco- reni, parcelele 1-8

Raionul Soldanesti 38 Climautii 668 La sud de satul Climautii de Jos, Gospodaria Silvica de de Jos ocolul silvic Soldanesti, Climauti, Stat Soroca parcelele 5-9; Socola, parcelele 10, 11; Pridnestrovscoe, parcela 1 39 Dobrusa 2634 Intre satul Oliscani si riul Ciorna, Gospodaria Silvica de ocolul silvic Oliscani, Oliscani- Stat Soroca Prisaca, parcelele 22, 23; Dobrusa, parcelele 14-17, subparcelele 1-11, 13-26; parcelele 18-21, 24-37, 40- 44, subparcelele 1-16; parcela 45, subparcelele 1-6; parcelele 46-57, subparcelele 1-11; parcela 58, sub- parcelele 1-20; parcelele 59-68, 70, 71 40 Poiana 692 Intre satele Poiana si Tarasova (ra- Gospodaria Silvica de Curatura ionul Rezina), ocolul silvic Solda- Stat Soroca nesti, Poiana, parcelele 12, 13; Cu- ratura-Tabora, parcelele 14-17; Cu- ratura-Corn, parcela 18

Raionul Ungheni 41 Valea Ma- 373 La sud de orasul Ungheni, ocolul si- Gospodaria Silvica de re lvic Ungheni, Valea Mare, parcela 25;Stat Ungheni Moreni-Balta, parcelele 26, 27 TOTAL 34200

Anexa nr.6

REZERVATIILE DE RESURSE----+-------------------+------+---------------------+-------------------Nr. | Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul crt.| |fata | | funciar | | (ha) | |----+-------------------+------+---------------------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5----+-------------------+------+---------------------+------------------- Raionul Briceni 1 Complex de soluri ce- 50 Ocolul silvic Briceni, Gospodaria Silvi- nusii si cenusii-in- Trebisauti, parcela 24 ca de Stat Edinet chis de padure (in pa-

Page 61: fondul ariilor naturale protejate de stat

padure) al zonei de 2 Cimpul nr.3, la vest de Intreprinderea silvostepa din nordul satul Trebisauti, linga Agricola Moldovei padure "Trebisauti"

Raionul Cahul 2 Cernoziom micelar-car- 4 Cimpul nr.10 al asola- Primaria satului bonatat gras al zonei mentului, la sud-est de Rosu dunarene de stepa satul Rosu 3 Cernoziom xerofitic 200 Ocolul silvic Larga, Gospodaria Silvi- de padure al zonei du- Romвni,parcelele 27-29 ca de Stat Cahul narene de stepa

Raionul Cainari 4 Cernoziom compact al 5 Satul Baurci, brigada Societatea pe zonei dunarene de stepa nr.1, asolamentul de Actiuni "Chirca- cimp, linga padurea iestii Noi" ocolului silvic Zloti

Raionul Comrat 5 Cernoziom obisnuit al 4 Brigada de tractoare Intreprinderea zoeni dunarene de stepa nr.2, cimpul nr.7 Agricola "Maiac"

Raionul Drochia 6 Cernoziom levigat al 3 Satul Nicoreni, sectorul Intreprinderea zonei de silvostepa din situat la sud de soseaua Agricola nordul Moldovei Riscani-Nicoreni, bri- "Stefan Voda" gada nr.1, cimpul nr.2 7 Cernoziom levigat ca- 6 La nord de orasul Dro- Primaria ora- racteristic stepei chia, in limitele sului Drochia Baltilor fostului aerodrom

Raionul Edinet 8 Complex de cernozio- 28 Ocolul silvic Edinet, Gospodaria Silvi- muri podzolte si so- (pa- Bratuseni, parcela 52 ca de Stat Edinet luri cenusii-inchis du- si un lot adiacent de (28 ha), colegiul de padure cu soluri re) 2 ha, la nord-est de din Bratuseni fosile ingropate ale autostrada Chisinau - (a ha) obiectului arheolo- 2 Cernauti gic al zonei de sil- (teren vostepa din nordul ara- Moldovei bil)

Raionul Orhei 9 Cernoziom levigat gras 4 Satul Ivancea, secto- Intreprindera A- al zonei silvice cen- rul 1 al asolamentului gricola "Ivancea" trale a Moldovei de cimp, cimpul nr.8

Raionul Riscani10 Cernoziom tipic gras 4 Marginea de vest a mu- Asociatia Stiin- al zonei de silvostepa nicipiului Balti tifica de Pro- din nordul Moldovei ductie "Selectia"

Raionul Singerei11 Complex de soloneturi 9 Stationarul experimen- Intreprinderea si cernoziomuri solo- tal al Institutului de Agricola "Ciu- netizate ale zonei de Cercetari si Proiectari ciuieni" silvostepa din nordul Tehnologice in Domeni- Moldovei ul Pedologiei, Agrochi- miei si Ameliorarii So- lului "N. Dimo", la sud de satul Brejeni, pasune la hotarul cimpului nr.7 cu Gospodaria Sil- vica de Stat Telenesti

Page 62: fondul ariilor naturale protejate de stat

Raionul Slobozia 12 Cernoziom obisnuit gras 2 La 1 km nord-est de sa- Ministerul Agri- al zonei basarabene de tul Sucleia culturii si Ali- stepa mentatiei

Raionul Stefan Voda13 Complex de soluri alu- 200 Ocolul silvic Talmaza, Gospodaria Silvi- vionare, carbonatate, baltile Talmaza, par- ca de Stat Bender cernoziomice, de fi- celele 9, 10, 13; pa- neata, mlastinoase si dure si fineata de lunca innamolite ale zonei basarabene de stepa----------------------- TOTAL 523

Anexa nr.7

ARII CU MANAGEMENT MULTIFUNCTIONAL

A) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETATIE DE STEPA B) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETATIE DE LUNCA C) PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE

----+-------------------+------+---------------------+-------------------Nr. | Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul crt.| |fata | | funciar | | (ha) | |----+-------------------+------+---------------------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5----+-------------------+------+---------------------+------------------- A) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETATIE DE STEPA

Raionul Comrat 1 Sector de stepa in 4 Satul Bugeac, la hotar Complexul Agroin- nordul Bugeacului cu raionul Cimislia dustrial "Bugeac" 2 Sector de stepa in 15 Satul Dezghingea, la Intreprinderea nordul Bugeacului 3 km nord de comple- Agricola "Rodina" xul animalier

Raionul Singerei 3 Sector de stepa a 8 La 3 km vest de satul Primaria satului Baltilor Vranesti, raionul Fa- Iezarenii Vechi lesti

Raionul Slobozia 4 Sector cu vegetatie 71 Ocolul silvic Copanca, Gospodaria Silvi- de stepa Andriasevca Noua, ca de Stat Bender parcela 69

Raionul Taraclia 5 Sector de stepa in 50 Linga satul Vinogra- Intreprinderea sudul Bugeacului dovca Agricola "Ciumai"------------------ TOTAL 148

B) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETATIE DE LUNCA

Raionul Donduseni 1 Lunca mlastinoasa cu 10 Riul Cubolta, satul Intreprinderea trestie Maramonovca Agricola "Aurora" 2 Lunca mlastinoasa cu 33 Riul Cainari, satul Intreprinderea rogoz Maramonovca Agricola "Aurora"

Page 63: fondul ariilor naturale protejate de stat

3 Lunca cu iarba-cim- 149 Lunca inundabila a Intreprinderea pului stolonifera riului Raut, satul Agricola "Baraboi" Baraboi (105 ha) Lunca inundabila a Intreprinderea A- riului Raut, satul gricola "Victoria" Fintinita (36 ha) Lunca inundabila a Intreprinderea A- riului Raut, satul gricola "Tirnova" Briceva (8 ha)

Raionul Leova 4 Lunca inundabila cu 50 Lunca inundabila a Primaria orasului vegetatie de balta riului Prut la nord- Leova vest de orasul Leova

Raionul Orhei 5 Lunca cu dumbravnic 10 Lunca inundabila a Primaria satului riului Raut, satul Isacova Isacova

Raionul Singerei 6 Lunca cu predomina- 15 Afluentii riului Solo- Intreprinderea rea ierbii-cimpului net, satul Draganesti Agricola "Draga- gigantice ganesti" 7 Lunca cu predomina- 15 Riul Solonet, satul Intreprinderea rea golomatului Draganesti Agricola "Draga- nesti" 8 Lunca cu firuta 12 Afluentul riului Ciu- Intreprinderea lucul Mic, satul Agricola "Doina" Bursuceni 9 Lunca cu iarba-cim- 3 Riul Ciulucul Mic, Intreprinderea pului satul Bursuceni Agricola "Doina" 10 Lunca cu puccinelie 20 Lunca inundabila a Intrepinderea riului Ciulucul Mic, Agricola satul Dumbravita "Dumbravita" 11 Lunca cu iarba-cim- 20 Afluentul riului Ciu- Intreprinderea pului stolonifera lucul Mic, satul Agricola Dumbravita "Dumbravita" 12 Lunca cu paius 40 Lunca inundabila a Intreprinderea riului Ciulucul Mij- Agricola lociu, satul Slobozia- "Chiscareni" Chiscareni Raionul Straseni 13 Lunca cu bumbacarita 20 Valea riului Buda, Gospodaria Silvi- Capriana, parcelele ca de Stat Stra- 19-21 seni 14 Lunca cu bumbacarita 15 Zona de protectie a Intreprinderea rezervatiei stiinti- Agricola "Lozova" fice "Codru", intre parcelele 5, 9, 10

Raionul Telenesti 15 Lunca cu firuta 20 Afluentul riului Raut, Primaria satului satul Chitcanii Vechi Chitcanii Vechi 16 Lunca cu puccinelie 30 Lunca inundabila a ri- Primaria satului gigantica ului Ciulucul Mare, Verejeni satul Verejeni 17 Lunca cu puccinelie 10 Lunca inundabila a Primaria satului distantata riului Ciulucul Mij- Verejeni lociu, satul Verejeni 18 Lunca cu vegetatie 20 Lunca inundabila a Primaria satului halofita riului Ciulucul Mare, Banesti satul Banesti

Page 64: fondul ariilor naturale protejate de stat

19 Lunca cu predomina- 20 Lunca inundabila a Primaria satului rea golomatului riului Ciulucul Mij- Zgardesti lociu, satul Zgardesti 20 Lunca cu iarba-cim- 8 Afluentul riului Ciu- Primaria satului pului gigantica lucul Mijlociu, satul Mindresti Mindresti

Raionul Ungheni 21 Lunca cu ovazcior 4 Afluentul riului Cula, Intreprinderea satul Cornova Agricola "Napadeni" 22 Lunca cu paius 57 Lunca inundabila a Intreprinderea riului Cula, satul Agricola Condratesti "Condratesti" 23 Lunca cu coada-vul- 59,5 Lunca inundabila a Intreprinderea pii riului Cula, satul Agricola Hircesti "Luceafarul" 24 Lunca cu paius 21,4 Lunca inundabila a Intreprinderea riului Cula, satul Agricola Hircesti "Luceafarul" 25 Lunca cu firuta 12,8 Lunca inundabila a Intreprinderea riului Cula, satul Agricola Hircesti "Luceafarul"------------------- TOTAL 674,7

C) PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE Raionul Ceadir-Lunga 1 Sistemul de perdele 80,2 Satul Tvardita, numa- Intreprinderea forestiere de protec- rul perdelelor: 1-5 Agricola "Lenin" tie din satul Tvardita (7,1 ha), 8-22 (20,5 ha), 27 (1,7 ha), 39 (0,98 ha), 43 (1,1 ha), 49-50 (2,6 ha), 52 (1,4 ha), 54-59 (7,2 ha), 65 (1,3 ha), 68-69 (2,3 ha), 73-75 (3,7 ha), 77 (0,8 ha), 81-86 (5,3 ha), 88 (1,6 ha), 96-97 (2,7 ha), 99 (2 ha), 100-108 (19,8 ha)

Raionul Riscani 2 Sistemul de perdele 127,5 La hotarele municipi- Asociatia Stiin- forestiere de protec- ului Balti tifica de Produc- tie din preajma mu- tie "Selectia" nicipiului Balti--------------------------- TOTAL 207,7--------------------------- TOTAL GENERAL 1030,4

Anexa nr.8

REZERVATIILE BIOSFEREI

Nota: Materialele de fondare a primei rezervatii a biosferei, pebaza rezervatiei stiintifice "Codru", sint in curs de elaborare.

Anexa nr.9

Page 65: fondul ariilor naturale protejate de stat

GRADINILE BOTANICE-------------------+------+---------------------+------------------- Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul |fata | | funciar | (ha) | |-------------------+------+---------------------+------------------- Gradina Botanica 105 Municipiul Chisinau, Academia de Stiinte din Ghisinau str. Padurii nr.18 a Moldovei

Anexa nr.10

GRADINILE DENDROLOGICE----+-------------------+------+---------------------+-------------------Nr. | Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul crt.| |fata | | funciar | | (ha) | |----+-------------------+------+---------------------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5----+-------------------+------+---------------------+------------------- 1 Gradina Dendrologica 83 Municipiul Chisinau, Primaria municipiu- din Chisinau str. George Enescu lui Chisinau nr.5 2 Gradina Dendrologica 21 Municipiul Tiraspol, Ministerul Agricul- din Tiraspol la hotarul cu satul turii si Alimenta- Sucleia tiei------------------------- TOTAL 104

Anexa nr.11

MONUMENTELE DE ARHITECTURA PEISAGISTICA----+-------------------+------+---------------------+-------------------Nr. | Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul crt.| |fata | | funciar | | (ha) | |----+-------------------+------+---------------------+------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5----+-------------------+------+---------------------+------------------- Raionul Anenii Noi 1 Parcul Hirbovat 2,2 Ocolul silvic Hirbo- Gospodaria Silvi- vat, Vila Htrbovat, ca de Stat Bender parcela 33, subpar- cela 29

Raionul Briceni 2 Parcul din satul 18,3 Satul Pavlovca Spitalul nr.7 din Pavlovca satul Pavlovca al Ministerului Sanatatii 3 Aleea de tei dintre 3 Intre satele Pavlovca Primaria satului satele Pavlovca si si Larga Larga Larga

Raionul Camenca 4 Parcul din satul 3 Satul Cuhurestii de Intreprinderea Cuhurestii de Jos Jos Agricola "Patria" 5 Parcul din satul Te- 3,8 Satul Temeleuti Intreprinderea meleuti Agricola "Progres"

Raionul Calarasi 6 Alei de larice si 2 Satul Rassvet Intreprinderea tei, grupuri de Agricola "Codru"

Page 66: fondul ariilor naturale protejate de stat

conifere

Raionul Criuleni 7 Parcul din satul Bala- 5 Satul Balabanesti Intreprinderea banesti Agricola "Moldova" 8 Parcul din satul Mic- 2 Satul Miclesti Scoala Medie din lesti satul Miclesti

Raionul Donduseni 9 Parcul din satul Re- 10 Satul Rediul Mare Spitalul Ftiziatric diul Mare al Directiei Caii Ferate din Moldova 10 Parcul din satul Taul 46 Satul Taul Colegiul Agricol Taul 11 Parcul din satul 16,4 Intre satele Mindic Primaria satului Mindic si Iliciovca Mindic [Pct.11 modificat prin Legea nr.1286-XIV din 06.10.2000]

Raionul Drochia 12 Parcul "Iasnaia Po- 12,8 La 3 km sud-vest de Comitetul Raional liana" orasul Drochia al Sindicatului Complexului Agroindustrial

Raionul Edinet 13 Parcul din satul 2 Satul Brinzeni Casa invalizilor, Brinzeni Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei 14 Parcul din satul Hin- 27 Satul Hincauti Sanatoriul Ftizi- cauti atric al Ministe- rului Sanatatii 15 Parcul din satul 3 Satul Stolniceni Spitalul de sector Stolniceni al Ministerului Sanatatii

Raionul Nisporeni 16 Parcul din satul 3 Satul Milesti Intreprinderea Milesti Agricola "Milesti"

Raionul Orhei 17 Parcul din satul 3 Satul Ivancea Primaria satului Ivancea Ivancea

Raionul Singerei 18 Parcul din satul 7 Satul Cubolta Primaria satului Cubolta Cubolta

Raionul Stefan Voda 19 Parcul "Leuntea" 21,49 Satul Gradinita Intreprinderea Agricola "Leuntea"

Municipiul Chisinau 20 Gradina Muzeului 0,075 Str. M. Kogalniceanu Ministerul Culturii National de Etno- nr.82 grafie si Istorie Naturala---------------------- TOTAL 191,065

Anexa nr.12

GRADINILE ZOOLOGICE

Page 67: fondul ariilor naturale protejate de stat

-------------------+------+---------------------+------------------- Denumirea |Supra-| Amplasamentul | Detinatorul |fata | | funciar | (ha) | |-------------------+------+---------------------+------------------- Gradina Zoologica 20 Municipiul Chisinau, Primaria municipiului din Chisinau bd. Dacia nr. 50/7 Chisinau -